Procedure : 2013/0410(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0234/2015

Indgivne tekster :

A8-0234/2015

Forhandlinger :

PV 08/09/2015 - 4
CRE 08/09/2015 - 4

Afstemninger :

PV 08/09/2015 - 5.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0283

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING     ***II
PDF 167kWORD 89k
20.7.2015
PE 560.902v02-00 A8-0234/2015

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen

med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne

(08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Liisa Jaakonsaari

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne

(08257/3/2015 – C8 0159/2015 – 2013/0410(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (08257/3/2015 – C8-0159/2015),

–       der henviser til udtalelse fra Revisionsretten af 25. februar 2014(1),

–       der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0796),

–       der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–       der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0234/2015),

1.      godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.      konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.      pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.      pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

PROCEDURE

Titel

Gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne

Referencer

08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

15.4.2014                     T7-0344/2014

Kommissionens forslag

COM(2013)0796 - C7-0421/2013

Dato, hvor plenarmødet fik meddelelse om modtagelse af Rådets holdning ved førstebehandling

9.7.2015

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

9.7.2015

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Liisa Jaakonsaari

17.7.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

5.11.2014

15.7.2015

 

 

Dato for vedtagelse

16.7.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Diane James

Dato for indgivelse

20.7.2015

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I DET KORRESPONDERENDE UDVALG

35

+

ALDE:

 

Dita Charanzová, Robert Rochefort, Ulla Tørnæs

ECR:

Daniel Dalton, Vicky Ford, Marcus Pretzell, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD:

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

PPE:

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D:

Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Jens Nilsson, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

Verts:

Pascal Durand, Julia Reda

2

-

EFDD:

Diane James

ENF:

Mylène Troszczynski

1

0

GUE/NGL:

Dennis de Jong

Symbolforklaring:

+ : for

-  : imod

0  : hverken/eller

(1)

EUT C 94 af 31.3.2014, s. 1.

(2)

Vedtagne tekster af 15.4.2014, P7_TA(2014)0344.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik