SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks

20.7.2015 - (08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD)) - ***II

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Raportöör: Liisa Jaakonsaari


Menetlus : 2013/0410(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0234/2015
Esitatud tekstid :
A8-0234/2015
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks

(08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (08257/3/2015 – C8-0159/2015),

–       võttes arvesse kontrollikoja 25. veebruari 2014. aasta arvamust[1],

–       võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[2] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0796) suhtes,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–       võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8‑0234/2015),

1.      kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.      märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.      teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.      teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

MENETLUS

Pealkiri

Liikmesriikide haldusasutuste vastastikune abi ning haldusasutuste ja komisjoni vaheline koostöö tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks

Viited

08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

15.4.2014T 70344/2014

Komisjoni ettepanek

COM(2013)0796 - C7-0421/2013

Nõukogu 1. lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

9.7.2015

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

IMCO

9.7.2015

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Liisa Jaakonsaari

17.7.2014

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

5.11.2014

15.7.2015

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

16.7.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

35

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Diane James

Esitamise kuupäev

20.7.2015

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

35

+

ALDE:

 

Dita Charanzová, Robert Rochefort, Ulla Tørnæs

ECR:

Daniel Dalton, Vicky Ford, Marcus Pretzell, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD:

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

PPE:

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D:

Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Jens Nilsson, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

Verts/ALE:

Pascal Durand, Julia Reda

2

-

EFDD:

Diane James

ENF:

Mylène Troszczynski

1

0

GUE/NGL:

Dennis de Jong

Kasutatud tähised:

+ : poolt

-  : vastu

0  : erapooletu