Menettely : 2013/0410(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0234/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0234/2015

Keskustelut :

PV 08/09/2015 - 4
CRE 08/09/2015 - 4

Äänestykset :

PV 08/09/2015 - 5.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0283

SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN     ***II
PDF 162kWORD 90k
20.7.2015
PE 560.902v02-00 A8-0234/2015

neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen hyväksymiseksi jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 muuttamisesta

(08257/3/2015 – C8‑0159/2015 – 2013/0410(COD))

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Esittelijä: Liisa Jaakonsaari

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen hyväksymiseksi jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 muuttamisesta

(08257/3/2015 – C8‑0159/2015 – 2013/0410(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (08257/3/2015 – C8‑0159/2015),

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 25. helmikuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–       ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0796),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–       ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0234/2015),

1.      hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.      toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.      kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.      kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäinen avunanto sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyö tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi

Viiteasiakirjat

08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

15.4.2014                     T7-0344/2014

Komission ehdotus

COM(2013)0796 - C7-0421/2013

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

9.7.2015

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

9.7.2015

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Liisa Jaakonsaari

17.7.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

5.11.2014

15.7.2015

 

 

Hyväksytty (pvä)

16.7.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Diane James

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

20.7.2015

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

35

+

ALDE:

 

Dita Charanzová, Robert Rochefort, Ulla Tørnæs

ECR:

Daniel Dalton, Vicky Ford, Marcus Pretzell, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD:

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

PPE:

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D:

Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Jens Nilsson, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

Verts:

Pascal Durand, Julia Reda

2

-

EFDD:

Diane James

ENF:

Mylène Troszczynski

1

0

GUE/NGL:

Dennis de Jong

Symbolien selitys:

+ : puolesta

-  : vastaan

0  : tyhjää

(1)

EUVL C 94, 31.3.2014, s. 1.

(2)

Hyväksytyt tekstit 15.4.2014, P7_TA(2014)0344.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö