Postupak : 2013/0410(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0234/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0234/2015

Rasprave :

PV 08/09/2015 - 4
CRE 08/09/2015 - 4

Glasovanja :

PV 08/09/2015 - 5.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0283

PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE     ***II
PDF 170kWORD 94k
20.7.2015
PE 560.902v02-00 A8-0234/2015

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 515/97 o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima

(08257/3/2015 – C8‑0159/2015 – 2013/0410(COD))

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Izvjestiteljica: Liisa Jaakonsaari

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 515/97 o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima

(08257/3/2015 – C8‑0159/2015 – 2013/0410(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (08257/3/2015 – C8‑0159/2015),

–       uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda od 25. veljače 2014.(1),

–       uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju(2) o prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0796),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A8-0234/2015),

1.      prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.      utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3.      nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4.      nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

POSTUPAK

Naslov

Uzajamna pomoć upravnih tijela država članica i njihova suradnja s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima

Referentni dokumenti

08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

15.4.2014                     T7-0344/2014

Prijedlog Komisije

COM(2013)0796 - C7-0421/2013

Datum objave primitka stajališta Vijeća u prvom čitanju na plenarnoj sjednici

9.7.2015

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

9.7.2015

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Liisa Jaakonsaari

17.7.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

5.11.2014

15.7.2015

 

 

Datum usvajanja

16.7.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Diane James

Datum podnošenja

20.7.2015

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

35

+

ALDE:

 

Dita Charanzová, Robert Rochefort, Ulla Tørnæs

ECR:

Daniel Dalton, Vicky Ford, Marcus Pretzell, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD:

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

PPE:

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D:

Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Jens Nilsson, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

Verts:

Pascal Durand, Julia Reda

2

-

EFDD:

Diane James

ENF:

Mylène Troszczynski

1

0

GUE/NGL:

Dennis de Jong

Značenje simbola:

+ : za

-  : protiv

0 : uzdržan

(1)

SL C 94, 31.3.2014., str. 1.

(2)

Usvojeni tekstovi od 15.4.2014., P7_TA(2014)0344.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti