Eljárás : 2013/0410(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0234/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0234/2015

Viták :

PV 08/09/2015 - 4
CRE 08/09/2015 - 4

Szavazatok :

PV 08/09/2015 - 5.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0283

AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA     ***II
PDF 170kWORD 96k
20.7.2015
PE 560.902v02-00 A8-0234/2015

a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(08257/3/2015 – C8‑0159/2015 – 2013/0410(COD))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Liisa Jaakonsaari

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(08257/3/2015 – C8‑0159/2015 – 2013/0410(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (08257/3/2015 – C8-0159/2015),

–       tekintettel a Számvevőszék 2014. február 25-i véleményére(1),

–       tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0796) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(2),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–       tekintettel eljárási szabályzatának 76. cikkére,

–       tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0234/2015),

1.      egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.      megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.      utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.      utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.     utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

ELJÁRÁS

Cím

A tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtás, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködése

Hivatkozások

08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

15.4.2014                     T7-0344/2014

A Bizottság javaslata

COM(2013)0796 - C7-0421/2013

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

9.7.2015

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

9.7.2015

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Liisa Jaakonsaari

17.7.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

5.11.2014

15.7.2015

 

 

Az elfogadás dátuma

16.7.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Diane James

Benyújtás dátuma

20.7.2015

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

35

+

ALDE:

 

Dita Charanzová, Robert Rochefort, Ulla Tørnæs

ECR:

Daniel Dalton, Vicky Ford, Marcus Pretzell, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD:

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

PPE:

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D:

Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Jens Nilsson, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

Verts:

Pascal Durand, Julia Reda

2

-

EFDD:

Diane James

ENF:

Mylène Troszczynski

1

0

GUE/NGL:

Dennis de Jong

A jelek magyarázata:

+ : mellette

-  : ellenszavazat

0  : tartózkodás

(1)

HL C 94., 2014.3.31., 1. o.

(2)

Elfogadott szövegek, 2014.4.15., P7_TA(2014)0344.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat