Procedure : 2013/0410(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0234/2015

Ingediende teksten :

A8-0234/2015

Debatten :

PV 08/09/2015 - 4
CRE 08/09/2015 - 4

Stemmingen :

PV 08/09/2015 - 5.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0283

AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING     ***II
PDF 165kWORD 89k
20.7.2015
PE 560.902v02-00 A8-0234/2015

betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften

(08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD))

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Rapporteur: Liisa Jaakonsaari

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften

(08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–       gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (08257/3/2015 – C8-0159/2015),

–       gezien het advies van de Rekenkamer van 25 februari 2014(1),

–       gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0796),

–       gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien artikel 76 van zijn Reglement,

–       gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A8-0234/2015),

1.      hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.      constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.      verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.      verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

PROCEDURE

Titel

Onderlinge bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en samenwerking tussen laatstgenoemden en de Commissie ter waarborging van de juiste tenuitvoerlegging van het recht inzake douane- en landbouwkwesties

Document- en procedurenummers

08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD)

Datum eerste lezing EP – P-nummer

15.4.2014                     T7-0344/2014

Voorstel van de Commissie

COM(2013)0796 - C7-0421/2013

Datum bekendmaking ontvangst standpunt van de Raad in eerste lezing

9.7.2015

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

IMCO

9.7.2015

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Liisa Jaakonsaari

17.7.2014

 

 

 

Behandeling in de commissie

5.11.2014

15.7.2015

 

 

Datum goedkeuring

16.7.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

35

2

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Diane James

Datum indiening

20.7.2015

HOOFDELIJKE STEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

35

+

ALDE:

Dita Charanzová, Robert Rochefort, Ulla Tørnæs

ECR:

Daniel Dalton, Vicky Ford, Marcus Pretzell, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD:

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

PPE:

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D:

Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Jens Nilsson, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

Verts:

Pascal Durand, Julia Reda

2

-

EFDD:

Diane James

ENF:

Mylène Troszczynski

1

0

GUE/NGL:

Dennis de Jong

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

-  : tegen

0  : onthouding

(1)

PB C 94 van 31.3.2014, blz. 1.

(2)

Aangenomen teksten van 15.4.2014, P7_TA(2014)0344.

Juridische mededeling - Privacybeleid