Procedură : 2013/0410(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0234/2015

Texte depuse :

A8-0234/2015

Dezbateri :

PV 08/09/2015 - 4
CRE 08/09/2015 - 4

Voturi :

PV 08/09/2015 - 5.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0283

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 168kWORD 97k
20.7.2015
PE 560.902v02-00 A8-0234/2015

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol

(08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportoare: Liisa Jaakonsaari

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol

(08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (08257/3/2015 – C8-0159/2015),

–       având în vedere avizul Curții de Conturi din 25 februarie 2014(1),

–       având în vedere poziția sa în primă lectură(2) privind propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0796),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8–0234/2015),

1.      aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.      constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.      încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.     încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

PROCEDURĂ

Titlu

Asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol

Referințe

08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD)

Data primei lecturi a PE

15.4.2014 T7-0344/2014

Propunerea Comisiei

COM(2013)0796 - C7-0421/2013

Data anunțului în plen al primirii poziției Consiliului în primă lectură

9.7.2015

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

IMCO

9.7.2015

 

 

 

Raportori

Data numirii

Liisa Jaakonsaari

17.7.2014

 

 

 

Examinare în comisie

5.11.2014

15.7.2015

 

 

Data adoptării

16.7.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Țurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Membri supleanți prezenți la votul final

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Diane James

Data depunerii

20.7.2015

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

35

+

ALDE:

 

Dita Charanzová, Robert Rochefort, Ulla Tørnæs

ECR:

Daniel Dalton, Vicky Ford, Marcus Pretzell, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD:

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

PPE:

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec, Mihai Țurcanu

S&D:

Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Jens Nilsson, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

Verts:

Pascal Durand, Julia Reda

2

-

EFDD:

Diane James

ENF:

Mylène Troszczynski

1

0

GUE/NGL:

Dennis de Jong

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

-  : împotrivă

0  : abțineri

(1)

JO C 94, 31.3.2014, p. 1.

(2)

Texte adoptate la 15.4.2014, P7_TA(2014)0344.

Notă juridică - Politica de confidențialitate