Postup : 2013/0410(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0234/2015

Predkladané texty :

A8-0234/2015

Rozpravy :

PV 08/09/2015 - 4
CRE 08/09/2015 - 4

Hlasovanie :

PV 08/09/2015 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0283

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 181kWORD 95k
20.7.2015
PE 560.902v01-00 A8-0234/2015

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach

(08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajkyňa: Liisa Jaakonsaari

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach

(08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (08257/3/2015 – C7-0159/2015),

–       zo zreteľom na stanovisko Súdneho dvora z 25. februára 2014(1),

–       so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0796),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0234/2015),

1.      schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.      konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.      poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.      poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.     poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

POSTUP

Názov

Vzájomná pomoc medzi správnymi orgánmi členských štátov a spolupráca medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach

Referenčné čísla

08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

15.4.2014                     T7-0344/2014

Text predložený Komisiou

COM(2013)0796 - C7-0421/2013

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

9.7.2015

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

9.7.2015

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Liisa Jaakonsaari

17.7.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

5.11.2014

15.7.2015

 

 

Dátum prijatia

16.7.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Diane James

Dátum predloženia

20.7.2015

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

35

+

ALDE:

 

Dita Charanzová, Robert Rochefort, Ulla Tørnæs

ECR:

Daniel Dalton, Vicky Ford, Marcus Pretzell, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD:

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

PPE:

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D:

Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Jens Nilsson, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

Verts:

Pascal Durand, Julia Reda

2

-

EFDD:

Diane James

ENF:

Mylène Troszczynski

1

0

GUE/NGL:

Dennis de Jong

Vysvetlivky k symbolom:

+ : za

-  : proti

0  : zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 94, 31.3.2014, s. 1.

(2)

Prijaté texty 15.4.2014, P7_TA(2014)0344.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia