Postopek : 2013/0410(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0234/2015

Predložena besedila :

A8-0234/2015

Razprave :

PV 08/09/2015 - 4
CRE 08/09/2015 - 4

Glasovanja :

PV 08/09/2015 - 5.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0283

PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO     ***II
PDF 169kWORD 93k
20.7.2015
PE 560.902v02-00 A8-0234/2015

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje

(08257/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalka: Liisa Jaakonsaari

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje

(08257/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (08257/2015 – C8-0159/2015),

–       ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča z dne 25. februarja 2014(1),

–       ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi(2) o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0796),

–       ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

–       ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0234/2015)

1.      odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.      ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.      naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

POSTOPEK

Naslov

Medsebojna pomoč med upravnimi organi držav članic in sodelovanje med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje

Referenčni dokumenti

08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

15.4.2014                     T7-0344/2014

Predlog Komisije

COM(2013)0796 - C7-0421/2013

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

9.7.2015

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

9.7.2015

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Liisa Jaakonsaari

17.7.2014

 

 

 

Obravnava v odboru

5.11.2014

15.7.2015

 

 

Datum sprejetja

16.7.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Diane James

Datum predložitve

20.7.2015

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

35

+

ALDE:

 

Dita Charanzová, Robert Rochefort, Ulla Tørnæs

ECR:

Daniel Dalton, Vicky Ford, Marcus Pretzell, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD:

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

PPE:

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D:

Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Jens Nilsson, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

Verts:

Pascal Durand, Julia Reda

2

-

EFDD:

Diane James

ENF:

Mylène Troszczynski

1

0

GUE/NGL:

Dennis de Jong

Uporabljeni znaki:

+ : za

-  : proti

0  : vzdržani

(1)

UL C 94, 31.3.2014, str. 1.

(2)

Sprejeta besedila, 15.4.2014, P7_TA(2014)0344.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov