Förfarande : 2013/0410(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0234/2015

Ingivna texter :

A8-0234/2015

Debatter :

PV 08/09/2015 - 4
CRE 08/09/2015 - 4

Omröstningar :

PV 08/09/2015 - 5.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0283

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION     ***II
PDF 164kWORD 89k
20.7.2015
PE 560.902v02-00 A8-0234/2015

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen

(08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD))

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Liisa Jaakonsaari

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen

(08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (08257/3/2015 – C8‑0159/2015),

–       med beaktande av revisionsrättens yttrande av den 25 februari 2014(1),

–       med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0796),

–       med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–       med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0234/2015).

1.      Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.      Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

         Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.      Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.     Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen

Referenser

08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

15.4.2014                     T7-0344/2014

Kommissionens förslag

COM(2013)0796 - C7-0421/2013

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

9.7.2015

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

9.7.2015

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Liisa Jaakonsaari

17.7.2014

 

 

 

Behandling i utskott

5.11.2014

15.7.2015

 

 

Antagande

16.7.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Diane James

Ingivande

20.7.2015

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

35

+

ALDE:

 

 

ECR:

 

 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

PPE:

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D:

Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Jens Nilsson, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

Verts:

Pascal Durand, Julia Reda

2

-

EFDD:

Diane James

ENF:

Mylène Troszczynski

1

0

GUE/NGL:

Dennis de Jong

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

-  : Nej-röster

0  : Nedlagda röster

(1)

EUT C 94, 31.3.2014, s. 1.

(2)

Antagna texter från sammanträdet 15.4.2014, P7_TA(2014)0344.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy