Postup : 2015/2119(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0236/2015

Předložené texty :

A8-0236/2015

Rozpravy :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Hlasování :

PV 09/09/2015 - 8.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0299

ZPRÁVA     
PDF 166kWORD 99k
20.7.2015
PE 557.236v02-00 A8-0236/2015

obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu

(11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE) – 2015/2119(INI))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: João Ferreira

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu

(11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE)2015/2119(INI))

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (11667/2012),

–       s ohledem na návrh protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau v odvětví rybolovu (11671/2012),

–       s ohledem na žádost o udělení souhlasu předloženou Radou na základě článku 43 a čl. 218 odst. 6 druhého pododstavce písm. a) a odstavce 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0278/2014),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 25. října o zprávě EU o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje za rok 2011(1),

–       s ohledem na zprávu o hodnocení ex post prováděcího protokolu k Dohodě mezi Evropskou unií a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (rámcová smlouva FISH/2006/20, dílčí smlouva č. 27 ze září 2010),

–       s ohledem na své legislativní usnesení ze dne ...(2) o návrhu rozhodnutí Rady,

–       s ohledem na čl. 99 odst. 1 druhý pododstavec jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanovisko Výboru pro rozvoj (A8-0236/2015),

A.     vzhledem k tomu, že hlavním cílem protokolu je pozvednout spolupráci mezi Evropskou unií a Republikou Guinea-Bissau v odvětví rybolovu v zájmu obou stran prostřednictvím zavedení rámce pro partnerství, jehož cílem je rozvíjet politiku udržitelného rybolovu a také udržitelného a odpovědného využívání rybolovných zdrojů ve výlučné ekonomické zóně Republiky Guinea-Bissau a získání příslušného podílu dostupných přebytečných zdrojů ryb odpovídajícího zájmům loďstev EU;

B.     vzhledem k tomu, že Evropská unie by měla dělat vše, co je v její moci, aby zajistila, že dohody o udržitelném rybolovu uzavřené s třetími zeměmi budou ve vzájemném zájmu EU a daných třetích zemí, a to včetně jejich obyvatelstva a rybářského průmyslu;

C.     vzhledem k tomu, že první dohoda o rybolovu uzavřená mezi EHS a Guineou-Bissau pochází z roku 1980 a od tehdy do 15. června 2012 měla rybářská loďstva členských států EHS/Unie možnost rybolovu ve vodách této země prostřednictvím několika po sobě následujících platných protokolů;

D.     vzhledem k tomu, že rybolovná práva přiznaná loďstvům Evropské unie v rámci dotyčného protokolu se stanoví takto: 3 700 GRT (hrubé registrované prostornosti) pro mrazírenské trawlery lovící garnáty a 3 500 GRT pro mrazírenské trawlery lovící ryby žijící při dně a hlavonožce, 28 mrazírenských plavidel lovících tuňáky a používajících dlouhé lovné šňůry a 12 plavidel lovících tuňáky na pruty; vzhledem k tomu, že dohoda o rybolovu mezi Evropskou unií a Guineou-Bissau je velmi důležitá, jelikož je jednou z mála dohod Evropské unie o rybolovu, které umožňují přístup ke smíšenému rybolovu;

E.     vzhledem k tomu, že částky převáděné Guineji-Bissau v rámci této dohody jako kompenzace za přístup ke zdrojům představují významnou část rozpočtu této země; vzhledem k tomu, že převody prováděné v rámci spolupráce v rybolovném odvětví byly v minulosti pozastaveny z důvodu určitých problémů s jejich čerpáním ze strany Republiky Guinea-Bissau;

F.     vzhledem k tomu, že Guinea-Bissau čelí nedostatkům ohledně sociálně-ekonomického rozvoje obecně a zejména v rybolovném odvětví v důležitých oblastech včetně odborné přípravy, struktury odvětví a uznání úlohy žen v tomto odvětví;

G.     vzhledem k tomu, že výkonnost odvětvové spolupráce není doposud celkově uspokojivá; k tomu, že přesto bylo dosaženo pokroku v monitorování, kontrole a sledování rybolovných činností, kapacitě hygienické inspekce a zapojení Guiney-Bissau do regionálních rybolovných organizací; vzhledem k tomu, že je zde stále prostor ke zlepšení, pokud se týče dosažení toho, že dohoda ještě více přispěje k šíření transparentnosti a odpovědnosti v rámci spolupráce v tomto odvětví a k podpoře udržitelného rozvoje odvětví rybolovu Guiney-Bissau a souvisejících činností a průmyslu s cílem zajistit, že v samotné Guineji-Bissau zůstane větší podíl přidané hodnoty vytvořené využíváním přírodních zdrojů této země;

H.     vzhledem k tomu, že průmyslová rybářská plavidla překládají a vykládají své úlovky vně Guiney-Bissau (zejména v Dakaru nebo na Kanárských ostrovech), a tím snižují ekonomický přínos průmyslového rybolovu, nebo ho omezují na vytvoření hrstky pracovních míst (podle předchozího protokolu 148 místních členů posádek); že v roce 2010 v celé zemi existoval jen jeden činný podnik na zpracování ryb;

I.      vzhledem k tomu, že i přes určitý pokrok, kterého v této oblasti bylo nedávno dosaženo, vedla neschopnost dodržovat hygienické normy stanovené Unií k omezení obchodu s produkty rybolovu s EU;

J.      vzhledem k tomu, že nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov ve vodách Republiky Guiney-Bissau představuje dlouhodobý problém; k tomu, že v letech 2008 a 2009 vnitrostátní orgány přistihly 58 plavidel při porušení předpisů, z toho 11 plavidel lovících bez licence a sedm lovících v zakázaných oblastech; vzhledem k tomu, že navzdory pokroku, kterého bylo dosaženo, a prostředkům, které Guinea-Bissau vynaložila na kontrolu rybolovu, kde se jedná zejména o skupinu pozorovatelů a rychlé hlídkové čluny, některé nedostatky systému dohledu a kontroly rybolovu v teritoriálních vodách Guiney-Bissau i nadále přetrvávají;

K.     vzhledem k tomu, že prokázaný nedostatek znalostí o dopadech této dohody na mořský ekosystém a na zajištění, že bude omezen přístup k přebytečným zásobám ryb, které nemohou být uloveny místními loďstvy, a problémy spojené s neexistencí aktualizovaných biologických údajů (zejména po odchodu plavidel EU ze země v roce 2012) vedou k opodstatněným obavám a tyto problémy je nutné vyřešit co nejdříve;

L.     vzhledem k tomu, že Parlament musí být ve všech etapách okamžitě a plně informován o postupech týkajících se protokolu či jeho prodloužení platnosti;

1.      má za to, že tato dohoda má klíčový význam jak pro Guineu-Bissau, tak i pro evropská loďstva, jež loví ve vodách této země; považuje tedy výsledky spolupráce v tomto odvětví do dnešního dne za nedostatečné a vyzývá Komisi, aby přijala všechna nezbytná opatření – zavedení mechanismů pro větší transparentnost, odpovědnost a zapojení příjemců, obzvláště drobných tradičních rybářských komunit, včetně dalšího případného přezkumu a posílení složky dohody o podpoře daného odvětví, jakož i zavedení nových účinnějších podmínek pro zvýšení míry čerpání této pomoci tak, aby byl zajištěn opravdový obrat trendu posledních desetiletí;

2.      trvá na tom, že dohoda by měla podporovat účinnější udržitelný rozvoj rybolovného odvětví Guiney-Bissau, jakož i s ním spojený průmysl a činnosti, obzvláště drobné rybolovné podniky, které významně přispívají k potravinové bezpečnosti a místní obživě, a zvyšovat přidanou hodnotu, která v zemi zůstává z využívání jejích přírodních zdrojů; bere na vědomí příklady pozitivního vývoje z posledních let, je však přesvědčen, že je nutné dlouhodobě vyvinout soustředěné úsilí, aby se dosáhlo znatelných výsledků; je přesvědčen, že oblasti, jež je nutné podporovat prostřednictvím technické pomoci, ale nikoli pouze jejím prostřednictvím, mohou zahrnovat budování kapacity institucí, profesionální přípravu rybářských odborníků, partnerství s drobnými tradičními rybáři a silnější důraz na genderovou politiku s cílem dosáhnout uznání úlohy žen a jejich využití (distribuce ryb a jejich uvádění na trh, jejich skladování a zpracování v první fázi atd.);

3.      je přesvědčen, že by měly být plně využity možnosti zaměstnávání místních rybářů na plavidlech EU v souladu s protokolem;

4.      má za to, že je třeba posílit opatření k zabránění nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu ve výlučné hospodářské zóně Guineje-Bissau, mj. prováděním lepšího sledování, kontroly a dohledu prostřednictvím širokého využití systému satelitního sledování plavidel, lodních deníků, inspektorů a prováděním rozhodnutí přijatých regionálními rybářskými organizacemi;

5.      poukazuje na potřebu lepší koordinace mezi podporou odvětví poskytovanou v rámci dohody o rybolovu a nástrojů, jež jsou dostupné v rámci rozvojové spolupráce, zejména Evropského rozvojového fondu (ERF);

6.      vyzývá Komisi, aby přes již vynaložené úsilí i nadále podporovala orgány Republiky Guinea-Bissau v posilování systému dohledu a kontroly rybolovu v teritoriálních vodách této země s cílem účinněji bojovat proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

7.      zdůrazňuje, že tato dohoda obsahuje doložku o zákazu diskriminace; vyjadřuje potěšení nad tím, že v rámci vyjednávání Guinea-Bissau zveřejnila dohody o rybolovu, jež uzavřela se třetími zeměmi, a je možné do nich nahlížet; vyzývá Komisi, aby bedlivě sledovala vývoj ohledně těchto dohod a rybolovné činnosti ve vodách Guiney-Bissau;

8.      považuje za žádoucí zlepšit množství a přesnost údajů o všech úlovcích (cílových úlovcích a úlovcích ve výmětech) a obecněji o stavu zachování rybolovných zdrojů tak, aby bylo možné přesněji měřit dopad Dohody na mořský ekosystém a rybářské komunity; a je toho mínění, že by se Guineji-Bissau mělo pomoci vyvinout vlastní prostředky k získávání těchto údajů; vyzývá Komisi, aby zajistila pravidelné a transparentnější sledování uplatňování této dohody ze strany pověřených orgánů včetně společného vědeckého výboru;

9.      žádá Komisi, aby Parlamentu předávala zápisy a závěry ze zasedání smíšeného výboru uvedeného v článku 9 dohody, víceletý odvětvový program uvedený v článku 3 nového protokolu, výsledky ročních hodnocení a zápisy a závěry ze zasedání uvedených v článku 4 nového protokolu; vyzývá Komisi, aby umožnila účast zástupců Parlamentu jakožto pozorovatelů na zasedání smíšeného výboru a podporovala účast rybářských komunit Guiney-Bissau; nakonec Komisi vyzývá, aby předložila Parlamentu a Radě v posledním roce existence protokolu a před zahájením jednání o jeho prodloužení úplnou zprávu o provádění tohoto protokolu, a to bez zbytečných omezení týkajících se přístupu k dokumentům;

10.    je přesvědčen, že Komise by měla usilovat o to, aby do víceletého odvětvového programu uvedeného v článku 3 protokolu byly zahrnuty cíle, které povedou ke skutečnému rozvoji místního rybolovu, zejména tradičního rybolovu, a průmyslu zpracování ryb, a to i prostřednictvím většího počtu vykládek v Guineji-Bissau, a dalších hospodářských činností a partnerství v odvětví rybolovu;

11.    je toho mínění, že smíšený výbor uvedený v dohodě o partnerství by měl zajistit, že nebudou existovat pochybnosti o nezávadnosti veškerých mechanismů stanovených v tomto protokolu vzhledem k problému korupce.

12.    vyzývá Komisi a Radu, aby Parlament v rámci svých příslušných pravomocí ve všech etapách postupů týkajících se nového protokolu a prodloužení jeho platnosti okamžitě a plně informovaly v souladu s čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii a čl. 218 odst. 10 Smlouvy o fungování Evropské unie;

13.     pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských států a Republiky Guinea-Bissau.

25.6.2015

STANOVISKO Výboru pro rozvoj

pro Výbor pro rybolov

k návrhu nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu

(2015/2119(INI))

Navrhovatel: Nirj Deva

NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

Komise by při provádění dohody měla vzít náležitě v úvahu tyto body:

1.  přístup plavidel EU k přebytku rybolovných zdrojů by měl být omezen v souladu s maximálním udržitelným výnosem, jakmile byly uspokojeny potřeby výživy místního obyvatelstva;

2.  Komise by měla usilovat o to, aby do víceletého odvětvového programu uvedeného v článku 3 protokolu byly zahrnuty cíle, které povedou ke skutečnému rozvoji místního rybolovu, zejména tradičního rybolovu, a průmyslu zpracování ryb, a to i prostřednictvím většího počtu vykládek v Guineji-Bissau, a dalších hospodářských činností a partnerství v odvětví rybolovu; v zájmu zajištění transparentnosti a kontroly, že jsou finanční prostředky přidělené na podporu odvětvové politiky rybolovu skutečně vynakládány k tomuto účelu, je třeba každoročně vypracovat zprávu o provádění odvětvového programu a předložit ji Parlamentu a Radě;

3.  v souladu s protokolem by měly být plně využity možnosti zaměstnávání místních rybářů na plavidlech EU;

4.  je třeba posílit zlepšení v oblasti sledování a kontroly rybolovu a kapacity dohledu, k nimž došlo v rámci předchozího protokolu; za tímto účelem by měla být i nadále poskytována podpora v oblasti právních předpisů, statistiky, výkaznictví a řízení zdrojů;

5.  je třeba posílit opatření k zabránění nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu ve výlučné hospodářské zóně Guineje-Bissau, mj. prováděním lepšího sledování, kontroly a dohledu prostřednictvím širokého využití systému satelitního sledování plavidel, lodních deníků, inspektorů a prováděním rozhodnutí přijatých regionálními rybářskými organizacemi;

6.  Komise by měla zahájit politický dialog s orgány Guineje-Bissau s cílem zaručit dodržování zásad transparentnosti a rovného zacházení, pokud jde o přístup zahraničních plavidel do výlučné hospodářské zóny Guineje-Bissau; nedodržování těchto zásad by mohlo mít negativní vliv na udržitelné a odpovědné řízení mořských zdrojů v této zemi a na zabezpečení dodávek potravin pro její občany;

7.  smíšený výbor uvedený v dohodě o partnerství by měl zajistit, že vzhledem k problému korupce nebudou existovat pochybnosti o nezávadnosti veškerých mechanismů stanovených v tomto protokolu.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.6.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

16

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Paul Rübig

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

15.7.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

2

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Izaskun Bilbao Barandica, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Lidia Senra Rodríguez

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi

(1)

Úř. věst. C 72 E, 11.3.2014, s.21.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(0000)0000.

Právní upozornění - Ochrana soukromí