RAPORT conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau

20.7.2015 - (11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE) – 2015/2119(INI))

Comisia pentru pescuit
Raportor: João Ferreira

Procedură : 2015/2119(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0236/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE FĂRĂ CARACTER LEGISLATIV A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau

(11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE)2015/2119(INI))

Parlamentul European,

–       având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (11667/2012),

–       având în vedere proiectul de Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (11671/2012),

–       având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0278/2014),

–       având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2012 referitoare la raportul UE pentru 2011 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării[1],

–       având în vedere raportul de evaluare ex post a Protocolului de aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (Contractul cadru FISH/2006/20, convenția specifică nr. 27, septembrie 2010),

–       având în vedere Rezoluția sa legislativă din ...[2] referitoare la proiectul de decizie a Consiliului,

–       având în vedere articolul 99 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru dezvoltare (A8-0236/2015),

A.     întrucât obiectivul general al protocolului este de a consolida cooperarea dintre UE și Republica Guineea-Bissau în domeniul pescuitului, în interesul ambelor părți, grație instituirii unui cadru de parteneriat care să permită dezvoltarea unei politici sustenabile în domeniul pescuitului și exploatarea sustenabilă a resurselor halieutice din zona economică exclusivă a Republicii Guineea-Bissau, precum și de a obține o cotă adecvată din stocurile excedentare de pește, corespunzătoare intereselor flotei UE;

B.     întrucât Uniunea Europeană ar trebui să depună toate eforturile pentru a garanta că acordurile privind pescuitul sustenabil încheiate cu țări terțe sunt în interesul reciproc al UE și al țării terțe în cauză, inclusiv al populației locale și al industriei sale de pescuit.

C.     întrucât primul acordul în domeniul pescuitului încheiat între CEE și Guineea-Bissau datează din 1980 și întrucât, de atunci și până la 15 iunie 2012, flotele statelor membre ale CEE/UE au avut acces la posibilitățile de pescuit din apele acestei țări datorită mai multor protocoale succesive de punere în aplicare a acordului aflat în vigoare;

D.     întrucât posibilitățile de pescuit atribuite flotelor Uniunii Europene în cadrul prezentului protocol sunt următoarele: 3 700 TRB (tonaj registru brut) pentru traulere frigorifice (crevete) și 3 500 TRB pentru traulere frigorifice (pește și cefalopode), 28 de toniere cu plasă pungă frigorifice și toniere cu paragate frigorifice, precum și 12 toniere cu platformă și paragate; întrucât Acordul în domeniul pescuitului între UE și Guineea-Bissau este de mare importanță, fiind unul dintre puținele acorduri UE în domeniul pescuitului care permite accesul la zone mixte de pescuit;

E.     întrucât sumele virate Republicii Guineea-Bissau în temeiul prezentului acord, adică contribuția financiară pentru accesul la resurse, reprezintă o parte importantă din bugetul țării; întrucât, de altfel, transferurile de fonduri efectuate în cadrul cooperării sectoriale au fost suspendate în trecut ca urmare a anumitor dificultăți de absorbție a ajutorului de către Republica Guineea-Bissau;

F.     întrucât Guineea-Bissau se confruntă cu neajunsuri în materie de dezvoltare socio-economică, în general, iar în sectorul pescuitului, în special, în domenii importante, inclusiv formarea profesională, structura sectorului și recunoașterea rolului jucat de femei în cadrul sectorului;

G.     întrucât rezultatele obținute până în prezent în domeniul cooperării sectoriale nu au fost satisfăcătoare per total; întrucât, cu toate acestea, s-au înregistrat progrese în materie de monitorizare, control și supraveghere a pescuitului, capacitate de realizare a inspecțiilor sanitare și participare a Republicii Guineea-Bissau la organele regionale de gestionare a pescuitului; întrucât mai pot fi realizate îmbunătățiri pentru a garanta că acordul contribuie mai mult la promovarea transparenței și a responsabilității în cooperarea sectorială și stimularea dezvoltării sustenabile a sectorului pescuitului din Guineea-Bissau, precum și a industriilor și activităților conexe, pentru a asigura creșterea proporției de valoare adăugată care rămâne în țară în urma exploatării resurselor sale naturale;

H.     întrucât armatorii industriali debarcă sau transbordă capturile în afara țării (în special la Dakar sau în Insulele Canare), reducând, astfel, beneficiile economice ale pescuitului industrial sau limitând crearea de locuri de muncă (148 de membrii locali ai echipajelor în temeiul protocolului anterior); întrucât, în 2010, exista o singură unitate operațională de prelucrare a peștelui în Guineea-Bissau;

I.      întrucât, în ciuda câtorva progrese observate recent în acest domeniu, incapacitatea de a respecta măsurile sanitare impuse de Uniune a contribuit la împiedicarea comerțului cu produse pescărești cu UE;

J.      întrucât pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) în apele Republicii Guineea-Bissau reprezintă o problemă de mult timp; întrucât, în 2008 și 2009, autoritățile naționale au înregistrat 58 de nave care au încălcat normele în materie, dintre care 11 pescuiau fără licență și șapte pescuiau în zone cu pescuit interzis; întrucât, în ciuda progreselor realizate și a mijloacelor folosite de Guineea-Bissau pentru a controla activitățile de pescuit, în special un grup de observatori și nave rapide de patrulare, persistă lacune în sistemul de supraveghere și control al pescuitului în apele teritoriale ale Republicii Guineea-Bissau;

K.     întrucât lipsa dovedită a datelor cu privire la consecințele prezentului acord asupra ecosistemului marin și asigurarea faptului că accesul la resurse este limitat la stocurile excedentare de pește care nu pot fi capturate de flota locală, precum și problemele legate de absența datelor biologice actualizate (în special după ieșirea flotelor Uniunii Europene din apele acestei țări în 2012) sunt motive de îngrijorare și trebuie soluționate cât mai curând posibil;

L.     întrucât Parlamentul trebuie să fie informat imediat și pe deplin, în toate etapele, cu privire la procedurile referitoare la protocol sau la reînnoirea sa,

1.      consideră că prezentul acord are o importanță considerabilă, atât pentru Guineea-Bissau, cât și pentru flotele europene care își desfășoară activitatea în apele acestei țări; consideră insuficiente rezultatele obținute până în prezent în domeniul cooperării sectoriale și invită Comisia Europeană să adopte măsurile necesare, prin crearea mecanismelor pentru îmbunătățirea transparenței, a responsabilității și a participării beneficiarilor, în special a comunităților de pescuit artizanal la scară redusă, inclusiv prin posibila revizuire și consolidare a componentei din acord referitoare la sprijinul sectorial, pe lângă crearea de noi condiții mai eficace în vederea măririi ratei de absorbție a acestui ajutor, pentru a garanta o inversare reală a tendinței observate în ultimele decenii;

2.      reamintește că acordul ar trebui să promoveze o dezvoltare sustenabilă reală a sectorului pescuitului din Guineea-Bissau, precum și a industriilor și activităților conexe, în special a activităților de pescuit la scară redusă, care contribuie la asigurarea securității alimentare și a traiului la nivel local, crescând valoarea adăugată care rămâne în țară în urma exploatării resurselor sale naturale; ia act de evoluțiile pozitive constatate în ultimii ani, dar consideră că sunt necesare eforturi susținute pe termen lung pentru a obține rezultate notabile; subliniază faptul că ar putea beneficia de sprijin, în special de asistență tehnică, următoarele domenii: consolidarea capacităților instituționale, formarea specialiștilor în domeniul pescuitului, parteneriatele cu pescuitul artizanal, precum și o atenție primordială pentru politicile în materie de egalitate între femei și bărbați, în special prin recunoașterea și punerea în valoare a rolului femeilor (distribuirea și comercializarea peștelui, conservarea, prima prelucrare, etc.);

3.      consideră că posibilitățile de angajare a navigatorilor locali la bordul navelor UE, prevăzute în protocol, ar trebui valorificate pe deplin;

4.      consideră că ar trebui consolidate măsurile de prevenire a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat în zona economică exclusivă a Guineei-Bissau, inclusiv îmbunătățind monitorizarea, controlul și supravegherea prin utilizarea la scară largă a sistemului de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit, prin utilizarea jurnalelor de bord și a inspectorilor și prin intermediul aplicării deciziilor organizațiilor regionale din domeniul pescuitului;

5.      subliniază că este nevoie de o mai bună corelare între sprijinul sectorial oferit în contextul acordului de pescuit și instrumentele disponibile în cadrul cooperării pentru dezvoltare, și anume Fondul european de dezvoltare (FED);

6.      invită Comisia, în ciuda eforturilor depuse, să continue să susțină autoritățile Republicii Guineea-Bissau în vederea consolidării sistemului de supraveghere și control al pescuitului în apele teritoriale ale Republicii Guineea-Bissau, astfel încât acestea să combată mai eficient pescuit INN;

7.      subliniază faptul că acest acord conține o clauză de nediscriminare; își exprimă satisfacția legată de faptul că, în contextul negocierilor, Guineea-Bissau a făcut publice acordurile pe care le-a încheiat cu părți terțe și acestea pot fi consultate; invită Comisia să urmărească atent evoluțiile în legătură cu aceste acorduri și activitățile din apele guineene;

8.      consideră că ar fi de dorit o creștere a volumului și fiabilității informațiilor privind toate capturile (atât cele vizate, cât și cele accidentale) și, în general, privind starea de conservare a resurselor piscicole, pentru a evalua mai bine impactul acordului asupra ecosistemului marin; de asemenea, consideră că trebuie susținută dezvoltarea capacităților proprii de obținere a acestor informații de către Guineei-Bissau; invită Comisia să asigure o monitorizare mai regulată și transparentă din partea organelor însărcinate cu supravegherea aplicării acordului, în special din partea Comitetului științific comun;

9.      solicită Comisiei să transmită Parlamentului procesele-verbale și concluziile reuniunilor comisiei mixte prevăzute la articolul 9 din acord, programul sectorial multianual menționat la articolul 3 din noul protocol și rezultatele evaluărilor anuale, precum și procesele-verbale și concluziile reuniunilor prevăzute la articolul 4 din noul protocol; de asemenea, solicită Comisiei să faciliteze participarea reprezentanților Parlamentului, în calitate de observatori, la reuniunile comisiei mixte și să promoveze participarea comunităților de pescuit din Guineea-Bissau; în cele din urmă, invită Comisia să prezinte Parlamentului și Consiliului, în cursul ultimului an de existență a noului protocol și înainte de inițierea negocierilor în vederea reînnoirii sale, un raport complet privind punerea sa în aplicare, fără restricții inutile în ceea ce privește accesul la acest document;

10.    consideră că Comisia ar trebui să depună eforturi pentru a include în programul sectorial multianual prevăzut la articolul 3 din protocol obiective care să ducă la o dezvoltare reală a activităților locale de pescuit, în special de pescuit artizanal și a industriei de prelucrare a peștelui, inclusiv prin intermediul mai multor debarcări în Guineea-Bissau și al altor activități și parteneriate economice în sectorul pescuitului;

11.    consideră că, având în vedere problema corupției, comisia mixtă prevăzută în acordul de parteneriat ar trebui să garanteze că este incontestabilă soliditatea tuturor mecanismelor prevăzute în prezentul protocol;

12.    invită Comisia și Consiliul, în cadrul competențelor lor respective, să informeze Parlamentul în mod prompt și complet pe parcursul tuturor etapelor procedurii referitoare la protocol și la reînnoirea sa, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu articolul 218 alineatul (10) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

13.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Guineea-Bissau.

25.6.2015

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la o propunere de rezoluție nelegislativă referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau

(2015/2119(INI))

Raportor pentru aviz: Nirj Deva

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru pescuit, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

În implementarea acordului, Comisia ar trebui să țină seama în mod corespunzător de următoarele aspecte:

1.  accesul navelor UE la surplusul de resurse piscicole ar trebui limitat în funcție de producția maximă durabilă după ce au fost satisfăcute nevoile nutriționale ale populației locale;

2.  Comisia ar trebui să depună eforturi pentru a include în programul sectorial multianual prevăzut la articolul 3 din protocol obiective care să ducă la o dezvoltare reală a activităților locale de pescuit, în special de pescuit artizanal și a industriei de prelucrare a peștelui, inclusiv prin intermediul mai multor debarcări în Guineea-Bissau și al altor activități și parteneriate economice în sectorul pescuitului; ar trebui elaborat și transmis Parlamentului și Consiliului un raport anual cu privire la punerea în aplicare a programului sectorial, pentru a promova transparența și pentru a asigura faptul că bugetul alocat susținerii politicii sectoriale în domeniul pescuitului este folosit într-adevăr în acest scop;

3.  posibilitățile de angajare a navigatorilor locali la bordul navelor UE, prevăzute în protocol, ar trebui valorificate pe deplin;

4.  progresele în ceea ce privește capacitatea de monitorizare, control și supraveghere a activităților de pescuit constatate în cursul aplicării protocolului anterior ar trebui consolidate; în acest scop, ar trebui continuat sprijinul în domeniul legislației, statisticii, raportării și gestionării resurselor;

5.  ar trebui consolidate măsurile de prevenire a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat în zona economică exclusivă a Guineei-Bissau, inclusiv îmbunătățind monitorizarea, controlul și supravegherea prin utilizarea la scară largă a sistemului de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit, prin utilizarea jurnalelor de bord și a inspectorilor și prin intermediul aplicării deciziilor organizațiilor regionale din domeniul pescuitului;

6.  Comisia ar trebui să demareze un dialog politic cu autoritățile din Guineea-Bissau în vederea garantării faptului că sunt respectate principiile transparenței și egalității de tratament în ceea ce privește accesul flotelor străine la zona economică exclusivă a Guineei-Bissau; nerespectarea acestor principii ar putea avea efecte negative asupra gestionării sustenabile și responsabile a resurselor marine din această țară și asupra securității alimentare a cetățenilor săi;

7.  comisia mixtă prevăzută în acordul de parteneriat ar trebui să garanteze că este incontestabilă soliditatea tuturor mecanismelor prevăzute în prezentul protocol, având în vedere problema corupției.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.6.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

16

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Membri supleanți prezenți la votul final

Paul Rübig

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

15.7.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

2

5

Membri titulari prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Izaskun Bilbao Barandica, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Lidia Senra Rodríguez

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Isabella Adinolfi

  • [1]  JO C 72 E, 11.3.2014, p. 21.
  • [2]  Texte adoptate, P8_TA(0000)0000.