Postup : 2015/2119(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0236/2015

Predkladané texty :

A8-0236/2015

Rozpravy :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Hlasovanie :

PV 09/09/2015 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0299

SPRÁVA     
PDF 174kWORD 103k
20.7.2015
PE 557.236v02-00 A8-0236/2015

s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou

(11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE) – 2015/2119(INI))

Výbor pre rybárstvo

Spravodajca: João Ferreira

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou

(11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE)2015/2119(INI))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11667/2012),

–       so zreteľom na návrh protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (11671/2012),

–       so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a odsekom 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0278/2014),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2012 o správe EÚ o súdržnosti politík v záujme rozvoja za rok 2011(1),

–       so zreteľom na hodnotiacu správu ex post o vykonávacom protokole k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Guinejsko-bissauskou republikou (rámcová dohoda FISH/2006/20, osobitný dohovor č. 27, september 2010),

–       so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z ...(2) o návrhu rozhodnutia Rady,

–       so zreteľom na článok 99 ods. 1 druhý pododsek rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0236/2015),

A.     keďže celkovým cieľom protokolu je zlepšiť v záujme oboch strán spoluprácu medzi Európskou úniou a Guinejsko-bissauskou republikou v oblasti rybolovu vytvorením rámca partnerstva, ktorý umožní rozvoj udržateľnej politiky v oblasti rybolovu a súčasne aj zodpovedné a udržateľné využívanie rybolovných zdrojov vo výhradnej hospodárskej zóne Guiney-Bissau, a získať primeraný podiel dostupného nadbytku povoleného výlovu, zodpovedajúci záujmom flotíl EÚ;

B.     keďže Európska únia by mala spraviť všetko, čo je v jej silách, aby zabezpečila, že dohody o udržateľnom rybolove uzatvárané s tretími krajinami budú v spoločnom záujme tak EÚ, ako aj príslušných tretích krajín vrátane ich miestneho obyvateľstva a ich sektora rybolovu;

C.     keďže prvá dohoda o rybolove medzi EHS a Guineou-Bissau bola uzavretá v roku 1980 a keďže flotily členských štátov EHS/Únie mohli odvtedy až do 15. júna 2012 loviť v guinejsko-bissauských vodách vďaka viacerým vykonávacím protokolom k dohode, ktoré postupne nadobúdali platnosť;

D.     keďže rybolovné možnosti priznané flotilám EÚ v rámci súčasného protokolu sú: 3 700 BRT (brutto registrovaná tona) pre mraziarenské plavidlá (na lov kreviet) 3 500 BRT pre mraziarenské plavidlá (na lov rýb a hlavonožcov), 28 mraziarenských plavidiel s vlečnou sieťou a plavidiel s lovnými šnúrami na lov tuniakov a 12 plavidiel na lov tuniakov udicami; keďže dohoda o rybolove medzi Európskou úniou a Guineou-Bissau je mimoriadne dôležitá, pretože je jednou z mála dohôd EÚ o rybolove, ktorá umožňuje prístup k zmiešanému rybolovu;

E.     keďže finančné prostriedky prevedené podľa tejto dohody do Guiney-Bissau najmä ako náhrada za prístup k zdrojom predstavujú významnú časť guinejsko-bissauského rozpočtu; keďže v minulosti však boli pozastavené prevody v rámci odvetvovej spolupráce z dôvodu určitých ťažkostí pri čerpaní pomoci zo strany Guinejsko-bissauskej republiky;

F.     keďže celkový sociálno-ekonomický rozvoj Guiney-Bissau vo významných oblastiach vrátane oblasti odbornej prípravy, a najmä rozvoj krajiny v sektore rybolovu, štruktúra tohto sektora a uznanie úlohy, ktorú v ňom zohrávajú ženy, sa vyznačujú nedostatkami;

G.     keďže doteraz dosiahnuté výsledky v oblasti odvetvovej spolupráce celkovo nie sú uspokojivé; keďže napriek tomu bol zaznamenaný pokrok v oblasti monitorovania a kontroly rybolovu, ako aj dohľadu nad rybolovom, hygienických kontrolných kapacít a účasti Guiney-Bissau v regionálnych rybárskych orgánoch; keďže ešte stále existuje priestor na zlepšenie, pokiaľ ide o zabezpečenie toho, aby uvedená dohoda vo väčšej miere prispievala k zvyšovaniu transparentnosti a zodpovednosti v rámci odvetvovej spolupráce a k podpore udržateľného rozvoja guinejsko-bissauského sektora rybolovu, ako aj súvisiaceho priemyslu a činností s cieľom zaistiť, aby väčší podiel pridanej hodnoty vytvorenej využívaním vlastných prírodných zdrojov ostal v samotnej Guinei-Bissau;

H.     keďže vlastníci plavidiel prekladajú alebo vyloďujú úlovky mimo krajiny (napr. v Dakare alebo na Kanárskych ostrovoch), čím sa zmenšuje hospodársky prínos priemyselného rybolovu, resp. sa obmedzuje na vytvorenie len niekoľkých pracovných miest (podľa predchádzajúceho protokolu 148 miestnych členov posádky); keďže v roku 2010 fungoval v krajine iba jeden podnik na spracovanie rýb;

I.      keďže napriek určitému pokroku zaznamenanému v tejto oblasti v poslednom čase bráni obchodovaniu s produktmi rybolovu s EÚ neschopnosť zabezpečiť plnenie hygienických opatrení požadovaných EÚ;

J.      keďže nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov vo vodách Guinejsko-bissauskej republiky je dlhodobým problémom; keďže v rokoch 2008 a 2009 vnútroštátne orgány odhalili 58 lodí, ktoré porušili predpisy, pričom 11 z nich lovilo bez licencie a 7 v zakázaných zónach; keďže napriek dosiahnutému pokroku a prostriedkom, ktoré Guinea-Bissau vynaložila na kontrolu rybolovných činností (a ktoré zahŕňajú skupinu pozorovateľov a rýchle hliadkovacie plavidlá), pretrvávajú nedostatky v systéme dohľadu a kontroly nad rybolovom v pobrežných vodách Guiney-Bissau;

K.     keďže preukázateľný nedostatok vedomostí, pokiaľ ide o dôsledky tejto dohody pre morský ekosystém a o zabezpečenie obmedzenia prístupu k nadbytku povoleného výlovu, ktorý miestne flotily nemôžu uloviť, ako aj problémy spojené s neexistenciou aktualizovaných biologických údajov (predovšetkým po odchode flotíl EÚ z Guiney-Bissau v roku 2012) vzbudzujú obavy a musia sa čo najskôr vyriešiť;

L.     keďže Parlament musí byť ihneď, v plnej miere a vo všetkých štádiách informovaný o postupoch týkajúcich sa protokolu a jeho obnovenia;

1.      domnieva sa, že táto dohoda má veľký význam tak pre Guineu-Bissau, ako aj pre flotily EÚ, ktoré majú pôsobiť v jej vodách; považuje však výsledky, ktoré sa zatiaľ dosiahli v oblasti odvetvovej spolupráce, za nedostatočné, a vyzýva Európsku komisiu, aby zavedením mechanizmov zvýšenej transparentnosti, zodpovednosti a účasti príjemcov v konkrétnych spoločenstvách maloobjemového tradičného rybolovu a v prípade potreby revíziou a posilnením časti dohody týkajúcej sa sektorovej podpory, ako aj nájdením iných a lepších spôsobov zvýšenia miery čerpania tejto podpory prijala všetky potrebné opatrenia s cieľom zaručiť skutočnú zmenu trendu posledných desaťročí;

2.      trvá na tom, že dohoda by mala presadzovať efektívnejší a udržateľnejší rozvoj guinejsko-bissauského sektora rybolovu, ako aj súvisiaceho priemyslu a činností, najmä maloobjemového tradičného rybolovu, a tak a zvýšiť pridanú hodnotu, ktorá ostane v krajine ako výsledok využívania vlastných prírodných zdrojov; berie na vedomie pozitívny vývoj, ktorý bol zaznamenaný v posledných rokoch, no domnieva sa, že na dosiahnutie významných výsledkov je potrebné trvalé a dlhodobé úsilie; je presvedčený, že oblasti, ktoré treba podporiť – v neposlednom rade prostredníctvom technickej pomoci, by mohli zahŕňať budovanie inštitucionálnych kapacít, odbornú prípravu profesionálnych rybárov, partnerstvá so spoločenstvami maloobjemového tradičného rybolovu, ako aj kladenie väčšieho dôrazu na politiky rodovej rovnosti s cieľom uznať a využiť úlohu žien (distribúcia a predaj rýb, skladovanie, prvotné spracovanie atď.);

3.      domnieva sa, že by sa mali naplno využiť možnosti zamestnávať na palube plavidiel EÚ miestnych námorníkov, ktoré stanovuje protokol;

4.      zastáva názor, že by sa mali posilniť opatrenia na predchádzanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu vo výhradnej hospodárskej zóne Guiney-Bissau, a to aj vykonávaním lepšieho monitorovania, kontroly a dohľadu prostredníctvom rozsiahleho využitia systému satelitného monitorovania plavidiel, lodných denníkov, inšpektorov a vykonávania rozhodnutí miestnych rybárskych organizácií;

5.      poukazuje na potrebu lepšie skĺbiť odvetvovú podporu poskytovanú v rámci dohody o rybolove s nástrojmi dostupnými v rámci rozvojovej spolupráce, najmä Európskym rozvojovým fondom (ERF);

6.      vyzýva Komisiu, aby napriek už vynaloženému úsiliu podporovala orgány Guinejsko-bissauskej republiky pri posilňovaní systému dohľadu a kontroly nad rybolovom v jej pobrežných vodách, čo Guinei-Bissau umožní účinnejšie bojovať proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu;

7.      zdôrazňuje, že táto dohoda obsahuje doložku o nediskriminácii; víta skutočnosť, že v súvislosti s rokovaniami Guinea-Bissau zverejnila dohody o rybolove, ktoré uzatvorila s tretími krajinami, a že do nich možno nahliadnuť; vyzýva Komisiu, aby dôsledne monitorovala vývoj v súvislosti s týmito dohodami a s rybolovnými činnosťami vo vodách Guiney-Bissau;

8.      považuje za žiaduce, aby sa zlepšila kvantita a spoľahlivosť informácií o všetkých (cielených aj vedľajších) úlovkoch a vo všeobecnosti o stave zachovania rybolovných zdrojov, na základe čoho by sa dal lepšie zmerať vplyv dohody na morský ekosystém a na rybárske spoločenstvá, pričom považuje za potrebné podporovať rozvoj vlastných kapacít Guiney-Bissau na získavanie týchto údajov; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila pravidelnejšiu a transparentnejšiu činnosť orgánov poverených dohľadom nad vykonávaním dohody, najmä spoločného vedeckého výboru;

9.      žiada Komisiu, aby postúpila Parlamentu zápisnice a závery zo zasadnutí spoločného výboru ustanoveného podľa článku 9 dohody, viacročný sektorový program uvedený v článku 3 nového protokolu a výsledky príslušných výročných hodnotení, ako aj zápisnice a závery zo zasadnutí stanovených v článku 4 nového protokolu; vyzýva Komisiu, aby umožnila účasť zástupcov Parlamentu ako pozorovateľov na schôdzach spoločného výboru a aby podporila účasť guinejsko-bissauských rybárskych spoločenstiev; napokon vyzýva Komisiu, aby Parlamentu a Rade v poslednom roku existencie nového protokolu a pred otvorením rokovaní o obnove jeho platnosti predložila kompletnú správu o jeho vykonávaní a aby zbytočne neobmedzovala prístup k tomuto dokumentu;

10.    domnieva sa, že Komisia by sa mala usilovať zaradiť do viacročného sektorového programu, o ktorom sa hovorí v článku 3 protokolu, ciele vedúce k skutočnému rozvoju miestneho rybolovu, najmä maloobjemového tradičného rybolovu a odvetvia spracovania rýb, a to aj zvýšením počtu vylodení v Guinei-Bissau, a ďalších hospodárskych činností a partnerstiev v sektore rybolovu;

11.    zastáva názor, že spoločný výbor uvedený v dohode o partnerstve by mal zabezpečiť, aby neexistovali žiadne pochybnosti o správnosti mechanizmov stanovených v tomto protokole, pokiaľ ide o problém korupcie;

12.    vyzýva Komisiu a Radu, aby v medziach svojich právomocí vo všetkých etapách bezodkladne a v plnej miere informovali Parlament o postupoch týkajúcich sa nového protokolu a obnovenia jeho platnosti podľa článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 218 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

13.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Guinejsko-bissauskej republiky.

25.6.2015

STANOVISKO Výboru pre rozvoj

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou

(2015/2119(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Nirj Deva

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Komisia by mala pri vykonávaní dohody náležite zohľadniť tieto body:

1.  treba obmedziť prístup plavidiel EÚ k nadbytku rybolovných zdrojov v súlade s maximálnym udržateľným výnosom, hneď ako budú uspokojené výživové potreby miestneho obyvateľstva;

2.  Komisia by sa mala usilovať zaradiť do viacročného sektorového programu, o ktorom sa hovorí v článku 3 protokolu, ciele vedúce ku skutočnému rozvoju miestneho rybolovu, najmä maloobjemového tradičného rybolovu a odvetvia spracovania rýb, a to aj zvýšením počtu vylodení v Guinei-Bissau, a ďalších hospodárskych činností a partnerstiev v sektore rybolovu; v záujme posilnenia transparentnosti a zabezpečenia toho, aby sa finančné prostriedky určené na podporu sektorovej politiky rybolovu skutočne používali na tento účel, je potrebné vypracovať výročnú správu o vykonávaní sektorového programu a predložiť ju Parlamentu a Rade;

3.  naplno by sa mali využiť možnosti zamestnávať na palube plavidiel EÚ miestnych námorníkov, ktoré stanovuje protokol;

4.  treba posilniť zlepšenia, pokiaľ ide o kapacity na monitorovanie, kontrolu a dohľad nad rybolovom, ktoré zabezpečoval predchádzajúci protokol; na tento účel treba pokračovať v podpore v oblasti legislatívy, štatistiky, podávania správ a riadenia zdrojov;

5.  mali by sa posilniť opatrenia na predchádzanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu vo výhradnej hospodárskej zóne Guiney-Bissau, a to aj vykonávaním lepšieho monitorovania, kontroly a dohľadu prostredníctvom rozsiahleho využitia systému satelitného monitorovania plavidiel, lodných denníkov, inšpektorov a vykonávania rozhodnutí miestnych rybárskych organizácií;

6.  Komisia by mala nadviazať politický dialóg s guinejsko-bissauskými orgánmi s cieľom zaručiť dodržiavanie zásad transparentnosti a rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide o prístup zahraničných flotíl do výhradnej hospodárskej zóny Guiney-Bissau; nedodržiavanie týchto zásad môže mať negatívny dosah na udržateľné a zodpovedné hospodárenie s morskými zdrojmi v krajine a na potravinovú bezpečnosť jej občanov.

7.  spoločný výbor uvedený v dohode o partnerstve by mal zabezpečiť, aby neexistovali žiadne pochybnosti o správnosti mechanizmov stanovených v tomto protokole, pokiaľ ide o problém korupcie.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

16

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Paul Rübig

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

15.7.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

17

2

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Izaskun Bilbao Barandica, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Lidia Senra Rodríguez

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi

(1)

Ú. v. EÚ C 72 E, 11.3.2014, s. 21.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(0000)0000.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia