ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

22.7.2015 - (06040/2015 – C8-0077/2015 – 2015/0029(NLE)) - ***

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής: Pablo Zalba Bidegain
PR_NLE-AP_Agreement

Διαδικασία : 2015/0029(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0237/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0237/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

(06040/2015 – C8-0077/2015 – 2015/0029(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06040/2015),

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (06041/2015),

–       έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0077/2015),

–       έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του, της ...,[1] σχετικά με το σχέδιο απόφασης σχετικά με την σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0237/2015),

1.      εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ).

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου (ΣΔΕ), η οποία συνάφθηκε στην 9η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ τον Δεκέμβριο του 2013, αποτελεί την πρώτη πολυμερή συμφωνία μετά την ίδρυση του ΠΟΕ το 1995. Το θέμα αυτό εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην ημερήσια διάταξη του ΠΟΕ κατά τη διάρκεια της υπουργικής διάσκεψης που έλαβε χώρα στη Σιγκαπούρη το 1996 και έπειτα συμπεριλήφθηκε στη Δήλωση της Ντόχα, διά της οποίας τα μέλη του ΠΟΕ δεσμεύτηκαν να συνάψουν συμφωνία επί του θέματος.

Η ΣΔΕ είναι καινοτόμος όχι μόνο επειδή αποτελεί την πρώτη πολυμερή συμφωνία σχετικά με τη θέσπιση νέων κανόνων που συνάφθηκε υπό την αιγίδα του ΠΟΕ μετά την ίδρυσή του πριν από περίπου 20 χρόνια, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους. Ορίζει μια πρωτοποριακή προσέγγιση με τους εξής τρόπους:

-       Επιτρέπει στις αναπτυσσόμενες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες να κατηγοριοποιούν τις δεσμεύσεις και να ορίζουν χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους.

-       Συνδέει την εφαρμογή κάποιων κανόνων με την παροχή τεχνικής βοήθειας.

-       Καλεί τις χώρες χορηγούς, τους παρόχους αναπτυξιακής βοήθειας και τις αναπτυσσόμενες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες που αποτελούν μέλη του ΠΟΕ να δράσουν από κοινού για να βοηθήσουν τις τελευταίες στην εφαρμογή ορισμένων εκ των διατάξεων της συμφωνίας.

-       Περιλαμβάνει ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία θα αξιολογεί την κατάσταση στα μέλη στα οποία οι κοινοποιημένες περίοδοι εφαρμογής έχουν λήξει, καθώς και τη χρήση Επιτροπής ΣΔΕ ως φόρουμ για την ανταλλαγή εμπειριών και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Η συμφωνία υιοθετεί μια προσέγγιση «θετικής ενοποίησης» μέσω συγκεκριμένων πρακτικών και, αντί να απέχει από τη χρήση ορισμένων πολιτικών, περιέχει περίπου 40 διατάξεις για την επιτάχυνση της διακίνησης, της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και του εκτελωνισμού των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων προβλέψεων για τη δημοσίευση νόμων, κανονισμών και διαδικασιών, τη χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών, την απλούστευση των διατυπώσεων και τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης ή την ομοιομορφία στην εφαρμογή των συνοριακών διαδικασιών.

Απαιτεί αυξημένη διαφάνεια και στενότερη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών. Οι διατάξεις για τα εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις περίκλειστες χώρες οι οποίες επιζητούν να χρησιμοποιούν για το εμπόριό τους τα λιμάνια των γειτονικών χωρών.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στη ΣΔΕ δίνεται λιγότερη έμφαση στους «υποχρεωτικούς κανόνες δικαίου» και περισσότερη έμφαση στην επίτευξη μιας σειράς ορθών πρακτικών, τις οποίες οι κυβερνήσεις μπορούν να υποστηρίξουν και να συμμορφωθούν με αυτές.

Ειδική και διακριτική μεταχείριση

Η ΣΔΕ αντιμετωπίζει τις διαφορές στην ικανότητα των μελών του ΠΟΕ να εφαρμόσουν τις διατάξεις επιτρέποντας σε κάθε αναπτυσσόμενη και λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος να ορίζει η ίδια χρονοδιάγραμμα σταδιακής εφαρμογής για κάθε ένα από τα προβλεπόμενα τεχνικά μέτρα. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες διατάξεων:

-       Κατηγορία A: διατάξεις τις οποίες τα μέλη θα εφαρμόσουν έως τη στιγμή που η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ (ή, στην περίπτωση των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών μελών εντός ενός έτους έπειτα από τη θέση σε ισχύ)

-       Κατηγορία B: διατάξεις τις οποίες τα μέλη θα εφαρμόσουν έπειτα από μια μεταβατική περίοδο που θα ακολουθήσει τη θέση της Συμφωνίας σε ισχύ

-       Κατηγορία Γ: διατάξεις τις οποίες τα μέλη θα εφαρμόσουν έως μια ημερομηνία μεταγενέστερη της μεταβατική περιόδου που θα ακολουθήσει τη θέση της Συμφωνίας σε ισχύ και απαιτούν τη λήψη βοήθειας και υποστήριξης για τη δημιουργία ικανοτήτων.

Για τις διατάξεις που ορίζονται ως διατάξεις κατηγορίας Β ή Γ, τα μέλη πρέπει να παράσχουν ημερομηνίες για την εφαρμογή των διατάξεων, όπως περιγράφεται στα ακόλουθα ενημερωτικά δελτία:

Τεχνική και οικονομική στήριξη

Βασικό χαρακτηριστικό της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου είναι ότι προβλέπει την παροχή τεχνικής βοήθειας από τις χώρες χορηγούς στις αναπτυσσόμενες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέσω ενός μηχανισμού βοήθειας. Η Παγκόσμια Τράπεζα διαθέτει μηχανισμό για τις χώρες μεσαίου εισοδήματος και μπορεί να εκταμιεύει έως και 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, το ένα τρίτο των οποίων προέρχεται από την ΕΕ. Η ΕΕ έχει διαθέσει περισσότερα από 400 εκατομμύρια ευρώ για βοήθεια που θα εκταμιευτεί κατά τη διάρκεια μιας πενταετούς περιόδου. Επιπλέον, η Παγκόσμια Τράπεζα και η ΔΗΕΕΑ έχουν επίσης διαθέσει πόρους για τον ίδιο σκοπό, ενώ διαθέτουν χρήματα και τα κράτη μέλη.

Ο καλός συντονισμός των διάφορων πόρων θα αποτελέσει βασικό ζήτημα. Η παροχή των χρημάτων θα εστιάζεται στους αποδέκτες, ενώ οι αναπτυσσόμενες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες θα έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν οι ίδιες τις συγκεκριμένες προτεραιότητές τους. Όσον αφορά την εμπειρογνωμοσύνη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων μπορεί να παράσχει υπηρεσίες δημιουργίας ικανοτήτων και εμπειρογνωμοσύνη στις χώρες που τις χρειάζονται.

Τελικά συμπεράσματα

Η συμφωνία επιδεικνύει ικανότητα καινοτομίας στην αναγνώριση των διαφορών στην ικανότητα των εθνών για εφαρμογή των διατάξεων ζητώντας από τις αναπτυσσόμενες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες να ορίσουν χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων της συμφωνίας και συνδέοντας την εφαρμογή κάποιων κανόνων με την παροχή βοήθειας από τις ανεπτυγμένες χώρες.

Για να τεθεί σε ισχύ η ΣΔΕ, πρέπει να επικυρωθεί από τα δύο τρίτα των 160 μελών του ΠΟΕ, τα οποία την σύναψαν κατά τη διάρκεια της 9ης υπουργικής διάσκεψης.

25.6.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

(06040/2015 – C8-0077/2015 – 2015/0029(NLE))

Εισηγητής: Doru-Claudian Frunzulică

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου (ΣΔΕ), που είχαν αρχίσει πριν από μία δεκαετία σχεδόν, ολοκληρώθηκαν τελικά κατά την 9η υπουργική διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, τον Δεκέμβριο του 2013. Μέχρι στιγμής, η συμφωνία είναι το κύριο αποτέλεσμα από τον Aναπτυξιακό Γύρο της Ντόχα, που ξεκίνησε το 2001, θα αποτελέσει δε για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες το κύριο κέρδος από τον Γύρο.

Η ΣΔΕ μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορική για δύο τουλάχιστον λόγους. Πρόκειται για την πρώτη νέα συμφωνία από τη σύσταση του ΠΟΕ, το 1995 και, κάτι σημαντικότερο, για το πρώτο στοιχείο όσον αφορά την ανταπόκριση ενός πολυμερούς εμπορικού συστήματος στις ανησυχίες των αναπτυσσόμενων χωρών. Πράγματι, η υλοποίηση των νέων δεσμεύσεων, κυρίως από τις αναπτυσσόμενες και τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες μέλη του ΠΟΕ, ήταν μια πτυχή που έπρεπε να ληφθεί υπόψη εκ των προτέρων ενώ οι προβλεπόμενες για τον σκοπό αυτό διευκολύνσεις ήταν άνευ προηγουμένου σε επίπεδο ΠΟΕ.

Η συμφωνία, με βασικό σκοπό τον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό των τελωνειακών διαδικασιών και ρυθμίσεων, περιέχει 40 περίπου διατάξεις που αποσκοπούν να δώσουν νέα ώθηση στη διασυνοριακή κυκλοφορία αγαθών και να εξασφαλίσουν την όσο το δυνατόν απρόσκοπτη και προβλέψιμη ροή του εμπορίου. Απαιτεί αυξημένη διαφάνεια και στενότερη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών. Οι διατάξεις για τα εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις περίκλειστες χώρες οι οποίες επιζητούν να χρησιμοποιούν για το εμπόριό τους τα λιμάνια των γειτονικών χωρών.

Η συμφωνία, όταν εφαρμοστεί, θα αυξήσει τις εμπορικές ροές και τα προερχόμενα από τους δασμούς έσοδα συνεπεία της αύξησης του όγκου του εμπορίου και της καλύτερης ανίχνευσης της απάτης και θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των διοικήσεων των τελωνείων. Η διαφάνεια και τα μέτρα αυτοματοποίησης θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της δωροδοκίας/δωροληψίας στα σύνορα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, η εφαρμογή όλων των μέτρων που προβλέπονται από τη ΣΔΕ πρόκειται να μειώσει το συνολικό κόστος των εμπορικών συναλλαγών στις αναπτυσσόμενες χώρες κατά 13 έως 15.5%, πράγμα που σημαίνει ότι τα δυνητικά οφέλη υπερβαίνουν κατά πολύ το κόστος που, ως επί το πλείστον, παραμένει περιορισμένο.

Πέραν του ότι οι εμπορικές συναλλαγές θα καταστούν ευκολότερες, ταχύτερες και λιγότερο δαπανηρές, η εξάλειψη των διοικητικών εμποδίων πρόκειται επίσης να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις επιχειρήσεις τους, των ΜΜΕ συμπεριλαμβανομένων, να ενσωματωθούν καλύτερα στις αλυσίδες αξίας, περιφερειακές και παγκόσμιες, και με τον τρόπο αυτό να αποκομίσουν μεγαλύτερα οφέλη από το διεθνές εμπόριο.

Ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση

Όσον αφορά την εφαρμογή της, η συμφωνία προβλέπει διατάξεις μεγάλης εμβέλειας σχετικά με ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση για τις αναπτυσσόμενες και τις ολιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Συνδέοντας την εφαρμογή των τεχνικών μέτρων με τη δυνατότητα εκτέλεσης, εισάγει μία νέα και μοναδική προσέγγιση προσαρμογής των δεσμεύσεων, η οποία θα χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για μελλοντικές συμφωνίες. Αντί να επιτρέπει απλώς μεταβατικές περιόδους, η ΣΔΕ επιτρέπει σε κάθε αναπτυσσόμενη και ολιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος να ορίζει η ίδια το χρονοδιάγραμμα σταδιακής εφαρμογής για κάθε ένα από τα προβλεπόμενα τεχνικά μέτρα. Άλλες διευκολύνσεις επιτρέπουν την παράταση των προθεσμιών εφαρμογής στην περίπτωση που μία χώρα αντιμετωπίζει δυσχέρειες στην τήρηση του χρονοδιαγράμματός της.

Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες έχουν ήδη ανακοινώσει τις δεσμεύσεις τους της κατηγορίας Α - δηλαδή, τα μέτρα που θα εφαρμοστούν ήδη από την έναρξη ισχύος της ΣΔΕ - ενώ έχουν ληφθεί και οι δύο πρώτες ανακοινώσεις από ολιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Επίσης, υπάρχουν θετικά δείγματα ότι οι κύριες αναδυόμενες οικονομίες δεν θα ζητήσουν μεταβατικές περιόδους ή οικονομική στήριξη για την εφαρμογή των μέτρων.

Γενικά και εκτός από την αυτοματοποίηση (ηλεκτρονικά τελωνεία, ενιαία θυρίδα), τα μέτρα που συμβάλλουν περισσότερο στη διευκόλυνση είναι σχετικά απλά και δεν συνεπάγονται μεγάλες δαπάνες - στις περισσότερες χώρες δεν θα απαιτήσουν σημαντική βοήθεια και θα μπορέσουν να εφαρμοστούν είτε αμέσως είτε κατόπιν σύντομων μεταβατικών περιόδων. Φυσικά, τα οφέλη θα εξαρτηθούν από την εφαρμογή των μέτρων. Οι χώρες που αναγνωρίζουν τα οφέλη και δράττονται της ευκαιρίας και χρησιμοποιούν τη χρηματοδότηση για να επενδύσουν στον εκσυγχρονισμό των δομών τους θα ωφεληθούν στο έπακρο.

Τεχνική και οικονομική στήριξη

Παράλληλα με τις διευκολύνσεις εφαρμογής, η ΣΔΕ επιζητεί να εξασφαλίσει την παροχή τεχνικής και οικονομικής στήριξης για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη του ΠΟΕ να αναπτύξουν τις δικές τους ικανότητες για εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

Η ΕΕ, κορυφαίος χορηγός στήριξης για τη διευκόλυνση του εμπορίου, δεσμεύτηκε να καλύψει σημαντικό μέρος των αναγκών χρηματοδότησης των αναπτυσσόμενων χωρών για την εφαρμογή της συμφωνίας και να διατηρεί τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ κατά την προσεχή πενταετία ως μέρος της συνεισφοράς της σε σχέση με το εμπόριο (Βοήθεια για το εμπόριο). Παράλληλα με τα περιφερειακά και εθνικά της προγράμματα, η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις για τη διευκόλυνση του εμπορίου, κυρίως μέσω του ΠΟΕ, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το εμπόριο και την ανάπτυξη (UNCTAD).

Δεδομένης της συμμετοχής πολλών διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και οργανώσεων και των σημαντικών δεσμεύσεων για στήριξη της εφαρμογής της ΣΔΕ, ο συντονισμός της βοήθειας θα είναι καθοριστικό στοιχείο για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος υπερβολικού κατακερματισμού της χρηματοδότησης, επαγρυπνώντας ταυτόχρονα για την παρακολούθηση των ροών της βοήθειας και την παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτές.

Συμπεράσματα

Ενώ αναμένεται ότι η νέα συμφωνία θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο και το κόστος των εμπορικών συναλλαγών, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό τις επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες και στις ολιγότερο ανεπτυγμένες χώρες να έχουν πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες εξαγωγών, ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι κατά πρώτον θα ωφελήσει τις χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο εμπόριο και εφαρμόσουν ταχύτατα τις δεσμεύσεις. Εν τέλει, οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού θα αποδώσουν καρπούς σε όλες τις χώρες.

Υπό το φως των ανωτέρω, ο εισηγητής συνιστά στο Κοινοβούλιο να συναινέσει στη σύναψη της συμφωνίας.

******

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.6.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Στέλιος Κούλογλου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paul Rübig

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.7.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Laura Agea, Elisabetta Gardini

  • [1]               Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2015)0000.