RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului

22.7.2015 - (06040/2015 – C8-0077/2015 – 2015/0029(NLE)) - ***

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: Pablo Zalba Bidegain

Procedură : 2015/0029(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0237/2015
Texte depuse :
A8-0237/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului

(06040/2015 – C8-0077/2015 – 2015/0029(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–       având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06040/2015),

–       având în vedere protocolul de modificare a acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului (06041/2015),

–       având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0077/2015),

–       având în vedere rezoluția nelegislativă din ...[1] referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului,

–       având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru dezvoltare (A8-0237/2015),

1.      aprobă încheierea acordului;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Organizației Mondiale a Comerțului.

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Acordul de facilitare a comerțului (TFA), încheiat la cea de a 9-a Conferință ministerială a OMC, în decembrie 2013, este primul acord multilateral încheiat de OMC de la înființarea sa în 1995. Tema a apărut pentru prima dată pe ordinea de zi a OMC în timpul conferinței ministeriale de la Singapore, în 1996, iar ulterior, în textul Declarației de la Doha, prin care membrii OMC s-au angajat să încheie un acord pe această temă.

TFA este un acord inovator nu numai pentru că este primul acord multilateral ce stabilește noile reguli care au fost negociate sub auspiciile OMC, la crearea sa în urmă cu aproape 20 de ani. Acordul reprezintă o abordare inovatoare pentru că:

-       permite țărilor în curs de dezvoltare și țărilor cel mai puțin dezvoltate să-și clasifice angajamentele și să decidă calendarul implementării lor;

-       corelează implementarea unor dispoziții cu acordarea de asistență tehnică;

-       cere o acțiune comună din partea țărilor donatoare, a furnizorilor de asistență de dezvoltare și a membrilor OMC (țările în curs de dezvoltare și țările cel mai puțin dezvoltate) pentru a ajuta țările cel mai puțin dezvoltate să aplice o serie de prevederi ale acordului;

-       reunește un grup de experți care evaluează situația dintr-o țară membră a OMC după ce s-au încheiat perioadele prevăzute pentru implementare și permite folosirea Comitetului TFA ca un forum pentru schimbul de experiență și deliberări.

În loc să recomande renunțarea la anumite măsuri, acordul urmărește o ,,integrare pozitivăˮ prin practici specifice și conține aproximativ 40 de prevederi ce permit facilitarea mișcării, ridicării și trimiterii mărfurilor, inclusiv dispoziții privind publicarea legilor, regulamentelor și procedurilor, folosirea plăților electronice, un număr mai mic de formalități și de obligații de documentare sau uniformizarea procedurilor la frontieră.

Acordul va impune o mai mare transparență și o mai bună cooperare între autoritățile vamale. Dispozițiile privind bunurile aflate în tranzit sunt deosebit de importante pentru țările fără ieșire la mare care doresc să facă schimburi comerciale prin porturile situate în țările învecinate.

De asemenea, trebuie remarcat că TFA pune un accent mai mic pe reglementările obligatorii, dar se concentrează mai mult pe cooperarea pentru colectarea unui set de bune practici pe care guvernele le pot susține și respecta.

Tratament special și diferențiat

TFA se ocupă de diferențele foarte mari care există între membrii OMC la nivelul capacității de aplicarea a dispozițiilor, permițând fiecărei țări membre, fie că este vorba despre o țară în curs de dezvoltare sau o țară cel mai puțin dezvoltată, să hotărască singură când să implementeze, într-un program etapizat, fiecare dintre măsurile tehnice prevăzute. Sunt prevăzute trei categorii de dispoziții:

-       Categoria A: dispozițiile pe care o țară membră le va aplica la data intrării în vigoare a acordului sau, în cazul unei țări membre cel mai puțin dezvoltate, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului acord;

-       Categoria B: prevederi pe care țara membră le va aplica după o perioadă de tranziție după intrarea în vigoare a acordului

-       Categoria C: prevederi pe care țara membră le va aplica la o dată ulterioară perioadei de tranziție care urmează intrării în vigoare a prezentului acord și care necesită măsuri de asistență și sprijin pentru consolidarea capacităților.

Pentru aplicarea dispozițiilor din categoriile B și C, țara membră trebuie să comunice date, conform următoarelor fișe:

Asistență tehnică și financiară

Un aspect determinant al Acordului de facilitare a comerțului este acordarea de asistență tehnică de către țările donatoare pentru țările în curs de dezvoltare și pentru țările cel mai puțin dezvoltate, printr-un mecanism de asistență. Banca Mondială dispune de un instrument destinat țărilor cu venituri medii și poate efectua plăți de până la 30 de milioane de euro pe an, o treime dintre acestea provenind de la UE. UE a promis că va aloca peste 400 de milioane de euro pentru asistență, pe o perioadă de cinci ani. De asemenea, Banca Mondială și UNCTAD au prevăzut alocarea de fonduri în acest sens, la fel ca și statele membre.

Va fi esențială coordonarea bună a acestor forme variate de finanțare. Alocarea finanțărilor va fi axată pe beneficiari și țările în curs de dezvoltare și țările cel mai puțin dezvoltate vor fi cele care își vor defini prioritățile. În planul competențelor specifice, Organizația Mondială a Vămilor poate contribui la consolidarea capacităților și la folosirea expertizei sale în țările care au nevoie.

Concluzii

Acordul este inovator prin faptul că recunoaște că statele membre nu au aceleași capacități de aplicare, lăsând țările în curs de dezvoltare și țările cel mai puțin dezvoltate să hotărască momentul în care vor aplica dispozițiile specifice ale acordului și creând o legătură între implementarea anumitor domenii și furnizarea de asistență din partea țărilor dezvoltate.

Pentru intrarea în vigoare a TFA, acordul trebui ratificat de două treimi din cei 160 de membri ai OMC care l-au adoptat la cea de a 9-a conferință ministerială.

25.6.2015

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului

(06040/2015 – C8-0077/2015 – 2015/0029(NLE))

Raportor pentru aviz: Doru-Claudian Frunzulică

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

După aproape un deceniu, negocierile pentru Acordul de facilitare a schimburilor comerciale (TFA) au fost, în sfârșit, încheiate în cadrul celei de a 9-a Conferințe ministeriale a Organizației Mondiale a Comerțului din decembrie 2013. Acordul este, până în momentul de față, principalul rezultat al Rundei pentru dezvoltare de la Doha, lansată în 2001, și va fi principalul rezultat pozitiv pentru multe țări în curs de dezvoltare.

TFA ar putea fi considerat istoric din cel puțin două motive. Este primul acord nou al OMC de la crearea organizației în 1995 și, în plus, îmbunătățește capacitatea sistemului comercial multilateral de a răspunde preocupărilor țărilor în curs de dezvoltare. De fapt, implementarea noilor angajamente, în special de către țările membre ale OMC în curs de dezvoltare și mai puțin dezvoltate, a fost un considerent fundamental de care s-a ținut cont, iar flexibilitățile prevăzute în acest scop sunt fără precedent la nivelul OMC.

Orientat, în esență, spre simplificarea și modernizarea procedurilor și reglementărilor vamale, acordul conține aproximativ 40 de dispoziții care vizează accelerarea circulației transfrontaliere a mărfurilor, asigurându-se totodată, că fluxurile comerciale sunt cât mai fluide și mai previzibile. Acordul va impune o mai mare transparență și o mai bună cooperare între autoritățile vamale. Dispozițiile privind bunurile aflate în tranzit sunt deosebit de importante pentru țările fără ieșire la mare care doresc să facă schimburi comerciale prin porturile situate în țările învecinate.

După implementare, acordul ar trebui să conducă la creșterea fluxurilor comerciale, la mărirea veniturilor fiscale ca urmare a volumului comercial mai mare, precum și să permită o mai bună detectare a fraudelor și să îmbunătățească eficiența administrațiilor vamale. Transparența și automatizarea vor contribui la combaterea corupției transfrontaliere. OCDE a estimat că implementarea tuturor măsurilor prevăzute în TFA ar reduce cheltuielile comerciale totale cu 13-15,5% în țările în curs de dezvoltare, posibilele beneficii depășind cu mult costurile, care sunt de cele mai multe ori limitate.

În afară de facilitarea și accelerarea schimburilor comerciale, la prețuri mai mici, înlăturarea obstacolelor administrative ar trebui, de asemenea, să ajute țările în curs de dezvoltare și întreprinderile lor, inclusiv IMM-urile, să se integreze mai bine în lanțurile de valoare regionale și mondiale și, astfel, să aibă mai multe beneficii în urma comerțului internațional.

Tratament special și diferențiat

În ceea ce privește implementarea, acordul conține dispoziții ample privind tratamentul special și diferențiat pentru țările în curs de dezvoltare și țările mai puțin dezvoltate. Prin crearea de legături între implementarea măsurilor tehnice și capacitatea de a realiza acest lucru, acordul introduce o abordare nouă și unică de adaptare a angajamentelor, care ar trebui să devină punct de referință pentru acordurile ulterioare. În locul acordării numai a unor perioade de tranziție, TFA permite fiecărei țări membre, în curs de dezvoltare sau mai puțin dezvoltată, să hotărască singură când să implementeze, într-un program etapizat, fiecare dintre măsurile tehnice prevăzute. O serie de flexibilități suplimentare permit întârzieri ale implementării extinse dacă țările se confruntă cu dificultăți în respectarea programărilor.

Un număr semnificativ de țări în curs de dezvoltare și-au anunțat deja angajamentele din categoria A - adică măsurile care urmează să fie aplicate de la data intrării în vigoare a TFA ˗ și au fost primite primele două notificări din partea țărilor mai puțin dezvoltate. De asemenea, există indicii că economiile emergente majore nu vor cere perioade de tranziție sau sprijin financiar pentru punerea în aplicare.

În general și în afară de automatizare (vămi electronice și ghișee unice), majoritatea măsurilor care oferă cele mai multe facilități sunt mai degrabă simple și necostisitoare - în majoritatea țărilor nu ar trebui să necesite foarte multă asistență și ar trebui să poată fi aplicate fie imediat, fie în urma unor scurte perioade de tranziție. Subliniem încă o dată că beneficiile vor depinde de implementare. Vor beneficia cel mai mult țările care recunosc câștigurile și profită de ocazie și își modernizează structurile de finanțare.

Asistență tehnică și financiară

Pe lângă flexibilitățile în implementare, TFA urmărește să se asigure că asistența tehnică și sprijinul financiar sunt acordate pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare și țările mai puțin dezvoltate, membre ale OMC, să își consolideze capacitatea de implementare a reformelor.

UE, unul din cei mai importanți furnizori de sprijin pentru facilitarea schimburilor comerciale, s-a angajat să acopere o mare parte din nevoile de finanțare ale țărilor în curs de dezvoltare pentru implementarea acordului și să mențină cel puțin 400 de milioane de euro pe o perioadă de cinci ani, ca parte a contribuției sale pentru ajutorul pentru schimburile comerciale. Pe lângă programarea națională și regională, UE va continua să sprijine reforme pentru facilitarea schimburilor comerciale, în special prin intermediul OMC, al Băncii Mondiale și al UNCTAD.

Având în vedere implicarea mai multor instituții și organizații financiare internaționale și angajamentele importante de sprijinire a implementării TFA, este esențială coordonarea ajutorului pentru a evita dispersarea excesivă a fondurilor pe care le administrează, împreună cu monitorizarea necesară și raportarea fluxurilor de ajutoare.

Concluzii

Știind că noul acord ar trebui să reducă în mod semnificativ durata și costurile operațiunilor comerciale și să ajute astfel, întreprinderile din țările în curs de dezvoltare și țările mai puțin dezvoltate să aibă acces la noi oportunități de export, raportorul consideră că de acest acord vor beneficia, în primul rând, țările care vor implementa rapid angajamentele în activitățile lor comerciale. În final, eforturile de modernizare ar trebui să producă rezultate concrete în toate țările.

Având în vedere toate aceste argumente, raportorul recomandă Parlamentului să aprobe încheierea acordului.

******

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă în fond, să recomande Parlamentului să aprobe proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.6.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

4

2

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Membri supleanți prezenți la votul final

Paul Rübig

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

14.7.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

4

2

Membri titulari prezenți la votul final

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Lars Adaktusson, Laura Agea, Elisabetta Gardini

  • [1]               Texte adoptate la această dată, P8_TA(2015)0000.