Postup : 2015/0029(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0237/2015

Predkladané texty :

A8-0237/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/09/2015 - 8.7
CRE 09/09/2015 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0303

ODPORÚČANIE     ***
PDF 185kWORD 105k
22.7.2015
PE 557.162v03-00 A8-0237/2015

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretá v Marrákeši, v mene Európskej únie

(06040/2015 – C8‑0077/2015 – 2015/0029(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Pablo Zalba Bidegain

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretá v Marrákeši, v mene Európskej únie

(06040/2015 – C8‑0077/2015 – 2015/0029(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06040/2015),

–       so zreteľom na návrh Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretá v Marrákeši (06041/2015),

–       so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8‑0077/2015),

–       so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z ...(1) o návrhu rozhodnutia o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretá v Marrákeši, v mene Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a na článok 99 ods. 2, ako i článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod a na stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0237/2015),

1.      udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Svetovej obchodnej organizácii.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dohoda o uľahčení obchodu, ktorá bola uzavretá na 9. Konferencii ministrov WTO v decembri 2013, je prvou viacstrannou dohodou od zriadenia Svetovej obchodnej organizácie v roku 1995. Táto otázka sa prvý raz objavila v programe Svetovej obchodnej organizácie počas Konferencie ministrov v Singapure v roku 1996 a následne bola začlenená do vyhlásenia z Dauhy, v ktorom sa členovia Svetovej obchodnej organizácie zaviazali uzavrieť dohodu o tejto otázke.

Dohoda o uľahčení obchodu je inovatívnou dohodou nielen z toho dôvodu, že je prvou viacstrannou dohodou o nových pravidlách, ktorá bola pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie uzavretá od jej založenia pred takmer 20 rokmi. Stanovuje novátorský prístup tým, že:

–       umožňuje rozvojovým a najmenej rozvinutým krajinám zoskupovať záväzky do kategórií a rozhodovať o časovom rámci ich plnenia;

–       vykonávanie v niektorých oblastiach spája s poskytovaním technickej pomoci;

–       vyzýva darcovské krajiny, poskytovateľov rozvojovej pomoci a členov Svetovej obchodnej organizácie z rozvojových a najmenej rozvinutých krajín, aby spoločne podnikli kroky s cieľom pomôcť týmto rozvojovým a najmenej rozvinutým krajinám vykonať niektoré ustanovenia dohody;

–       zahŕňa skupinu expertov, ktorá má posúdiť situáciu v členskej krajine po skončení oznámených období vykonávania, a využíva výbor pre dohodu o uľahčení obchodu ako fórum na výmenu skúseností a diskusiu.

V dohode sa presadzuje „pozitívna integrácia“ pomocou osobitných postupov a namiesto toho, aby sa upustilo od využívania určitých politík, obsahuje približne 40 ustanovení na urýchlenie pohybu, uvoľnenia a colného vybavenia tovaru vrátane ustanovení týkajúcich sa zverejňovania právnych predpisov, nariadení a postupov, využívania elektronických platieb, obmedzovania formalít a požiadaviek v súvislosti s dokumentmi alebo jednotnosti v konaniach na hraniciach.

Bude potrebná zvýšená transparentnosť a väčšia spolupráca colných orgánov. Ustanovenia o tovare v tranzite sú obzvlášť zaujímavé pre vnútrozemské štáty, ktoré by chceli obchodovať prostredníctvom prístavov v susedných krajinách.

Treba vziať na vedomie aj to, že v dohode o uľahčení obchodu sa menší dôraz kladie na záväzné právne predpisy, pričom sa viac upozorňuje na spoluprácu s cieľom dosiahnuť zavedenie súboru osvedčených postupov, ktorými sa môžu vlády riadiť a ktoré môžu podporovať.

Osobitnédiferencované zaobchádzanie

Dohoda o uľahčení obchodu sa zameriava na odstránenie rozdielov v schopnosti členských krajín Svetovej obchodnej organizácie vykonávať ustanovenia tým, že každej rozvojovej a najmenej rozvinutej členskej krajine umožňuje samostatne rozhodnúť o tom, kedy v rámci harmonogramu s jednotlivými fázami vykoná jednotlivé plánované technické opatrenia. Existujú tri rozličné kategórie ustanovení:

–       kategória A: ustanovenia, ktoré členská krajina vykoná do nadobudnutia platnosti dohody (alebo v prípade najmenej rozvinutých krajín do jedného roku od nadobudnutia platnosti);

–       kategória B: ustanovenia, ktoré členská krajina vykoná po prechodnom období v nadväznosti na nadobudnutie platnosti dohody;

–       kategória C: ustanovenia, ktoré členská krajina vykoná k určitému dátumu po uplynutí prechodného obdobia v nadväznosti na nadobudnutie platnosti dohody a ktoré si vyžadujú pomoc a podporu z hľadiska budovania kapacít.

Pokiaľ ide o ustanovenia kategórií B a C, členská krajina musí uviesť dátum vykonania ustanovení, ako je uvedené v týchto prehľadoch údajov:

Technickáfinančná pomoc

Kľúčovou súčasťou dohody o uľahčení obchodu je poskytovanie technickej pomoci rozvojovým a najmenej rozvinutým krajinám zo strany darcovských krajín pomocou mechanizmu poskytovania pomoci. Svetová banka má nástroj pre krajiny so stredným príjmom a môže poskytnúť až 30 miliónov EUR ročne, pričom tretina z tejto sumy pochádza z EÚ. EÚ sa zaviazala v období piatich rokov poskytnúť pomoc vo výške viac než 400 miliónov EUR. Finančné prostriedky na tento účel navyše vyčlenila aj Svetová banka a Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD) a členské štáty dávajú tiež k dispozícii finančné prostriedky.

Kľúčovou otázkou bude zabezpečenie správnej koordinácie rozličných finančných prostriedkov. Finančné prostriedky budú zamerané na prijímateľov a jednotlivé priority budú stanovovať rozvojové a najmenej rozvinuté krajiny. Pokiaľ ide o odborné vedomosti, Svetová colná organizácia môže zabezpečovať budovanie kapacít a odborné vedomosti krajinám, ktoré to potrebujú.

Závery

Dohoda je dôkazom schopnosti inovatívne pristupovať k rozpoznávaniu rozdielov v implementačnej kapacite jednotlivých krajín vyzvaním rozvojových a najmenej rozvinutých krajín, aby rozhodli, kedy uplatnia konkrétne ustanovenia dohody, ako aj prepojením vykonávania v určitých oblastiach s poskytovaním pomoci zo strany rozvinutých štátov.

Aby mohla dohoda o uľahčení obchodu nadobudnúť platnosť, musia ju ratifikovať dve tretiny zo 160 členských krajín Svetovej obchodnej organizácie, ktoré ju schválili na 9. Konferencii ministrov.

25.6.2015

STANOVISKO Výboru pre rozvoj

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretá v Marrákeši, v mene Európskej únie

(06040/2015 – C8-0077/2015 – 2015/0029(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Doru-Claudian Frunzulică

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Takmer po desaťročí sa v decembri 2013 na 9. ministerskej konferencii ministrov členov Svetovej obchodnej organizácie (WTO) uzavreli rokovania o dohode o uľahčení obchodu (DUO). Táto dohoda je dosiaľ hlavným výsledkom dauhaského kola rokovaní o rozvoji, ktoré sa začalo v roku 2001, a pre mnohé rozvojové krajiny bude hlavným zdrojom prínosov v tomto kole.

Dohoda by sa mohla označiť za historickú najmenej z dvoch dôvodov. Ide o prvú novú dohodu od vytvorenia organizácie WTO v roku 1995, ktorá navyše predstavuje krok vpred, pokiaľ ide o schopnosť mnohostranného obchodného systému reagovať na záujmy rozvojových krajín. V skutočnosti bolo plnenie nových záväzkov, najmä rozvojovými a najmenej rozvinutými členskými krajinami, prvotným kritériom a predpokladané možnosti flexibilného plnenia sú na úrovni WTO bezprecedentné.

Dohoda, ktorá je v zásade zameraná na zjednodušenie a modernizáciu colných postupov a predpisov, obsahuje približne 40 ustanovení zameraných na zrýchlenie cezhraničného pohybu tovaru, aby obchodné toky boli čo najplynulejšie a najpredvídateľnejšie. Bude si vyžadovať zvýšenú transparentnosť a intenzívnejšiu spoluprácu medzi colnými orgánmi. Ustanovenia o tovare v tranzite sú obzvlášť dôležité pre krajiny bez prístupu k moru, ktoré chcú obchodovať prostredníctvom prístavov v susedných krajinách.

Dohoda by mala po začatí vykonávania zvýšiť obchodné toky, zvýšiť príjmy z výberu ciel v dôsledku vyššieho objemu obchodovania a lepšieho odhaľovania podvodov a zlepšiť efektívnosť colných správ. Opatrenia týkajúce sa transparentnosti a automatizácie pomôžu riešiť problém korupcie na hraniciach. OECD odhaduje, že vykonávanie všetkých opatrení plánovaných v rámci DUO zníži celkové náklady obchodovania v rozvojových krajinách o 13 až 15,5 %, a možné prínosy teda výrazne prevážia nad väčšinou obmedzenými nákladmi.

Okrem uľahčenia, zrýchlenia a zlacnenia obchodovania by odstránenie administratívnych prekážok malo rozvojovým krajinám a ich podnikom vrátane MSP pomôcť lepšie sa integrovať do regionálnych a globálnych hodnotových reťazcov, a tak získať väčší prínos z medzinárodného obchodu.

Osobitnédiferencované zaobchádzanie

Pokiaľ ide o vykonávanie, dohoda obsahuje ďalekosiahle ustanovenia o osobitnom a diferencovanom zaobchádzaní pre rozvojové krajiny a najmenej rozvinuté krajiny. Prepojením vykonávania technických opatrení so schopnosťou zabezpečiť ho dohoda zavádza nový a jedinečný prístup k prispôsobovaniu záväzkov, ktorý by mal slúžiť ako referencia pre budúce dohody. Namiesto jednoduchého stanovenia prechodných období DUO umožňuje všetkým členským rozvojovým a najmenej rozvinutým krajinám samostatne určiť, kedy budú v rámci harmonogramu s jednotlivými fázami vykonávať všetky plánované technické opatrenia. Dodatočná flexibilita umožňuje predĺžiť lehoty vykonávania v prípade, že krajiny budú mať ťažkosti s dodržaním termínov.

Značný počet rozvojových krajín už oznámilo svoje záväzky kategórie A, t. j. opatrenia, ktoré sa majú vykonať po nadobudnutí platnosti DUO, a boli doručené prvé dve oznámenia od najmenej rozvinutých krajín. Vítané sú tiež náznaky toho, že veľké rozvíjajúce sa ekonomiky nebudú požadovať prechodné obdobia alebo finančnú podporu na vykonávanie.

Celkovo je na rozdiel od automatizácie (elektronické clá, jednotný portál) väčšina opatrení, ktoré v najväčšej miere postupy uľahčujú, pomerne jednoduchá a lacná – vo väčšine krajín by si opatrenia nemali vyžadovať vyššie sumy v rámci pomoci a malo by byť možné realizovať ich buď okamžite, alebo po krátkom prechodnom období. Prínosy budú opäť závisieť od vykonávania. Krajiny, ktoré pochopia prínosy a využijú príležitosť a financovanie na modernizáciu svojich štruktúr, získajú všetky výhody.

Technickáfinančná pomoc

Popri uplatnení flexibility sa DUO snaží zabezpečiť, aby sa technická pomoc a finančná podpora poskytovali na pomoc členským rozvojovým a najmenej rozvinutým krajinám WTO, aby mohli vybudovať svoje kapacity na realizáciu reforiem.

EÚ sa ako popredný poskytovateľ pomoci na uľahčenie obchodu zaviazala, že pokryje významný podiel potrieb financovania rozvojových krajín v rámci vykonávania dohody a zachová sumu najmenej 400 miliónov EUR počas piatich rokov v rámci pomoci súvisiacej s obchodom (pomoc obchodu). EÚ bude okrem regionálneho a celoštátneho plánovania pokračovať v podpore reforiem na uľahčenie obchodu, a to najmä prostredníctvom WTO, Svetovej banky a Konferencie Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD).

Vzhľadom na zapojenie viacerých medzinárodných finančných inštitúcií a organizácií a na významné záväzky na podporu vykonávania DUO bude koordinácia pomoci dôležitá na to, aby sa predišlo riziku, že financovanie bude z hľadiska riadenia príliš rozptýlené, pričom bude potrebné aj monitorovanie a vykazovanie tokov pomoci.

Závery

Aj keď sa očakáva, že nová dohoda významne zníži čas a náklady na obchodovanie, a tak pomôže podnikom v rozvojových a najmenej rozvinutých krajinách získať prístup k novým vývozným príležitostiam, spravodajca uznáva, že bude prínosom v prvom rade pre tie krajiny, ktoré obchodujú a rýchlo splnia svoje záväzky. V konečnom dôsledku by úsilie o modernizáciu malo priniesť ovocie vo všetkých krajinách.

Vzhľadom na tieto skutočnosti spravodajca odporúča udeliť súhlas s uzavretím dohody.

******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor odporučil Európskemu parlamentu udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretá v Marrákeši, v mene Európskej únie.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

4

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Náhradník prítomný na záverečnom hlasovaní

Paul Rübig

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

14.7.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

4

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Laura Agea, Elisabetta Gardini

(1)

             Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2015)0000.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia