ДОКЛАД съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Протокола за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация

22.7.2015 - (06040/2015 – C8-0077/2015 – 2015/0029(NLE) – 2015/2067(INI))

Комисия по международна търговия
Докладчик: Пабло Салба Бидегайн


Процедура : 2015/2067(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0238/2015
Внесени текстове :
A8-0238/2015
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Протокола за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация

(06040/2015 – C8-0077/2015 – 2015/0029(NLE)2015/2067(INI))

Европейският парламент,

–       като взе предвид проекта за решение на Съвета (06040/2015),

–       като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0077/2015),

–       като взе предвид своята резолюция от 21 ноември 2013 г. относно хода на работата по Програмата за развитие от Доха и подготовката за Деветата министерска конференция на СТО[1],

–       като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ–ЕС относно регионалната интеграция и модернизация на митниците за устойчиво развитие в държавите от АКТБ в сътрудничество с ЕС[2],

–       като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Глобално партньорство за изкореняване на бедността и устойчиво развитие след 2015 г.“[3],

–       като взе предвид резултатите от Деветата министерска конференция в Индонезия през декември 2013 г. и постигнатото там споразумение за улесняване на търговията[4],

–       като взе предвид изявлението на Генералния съвет на Световната търговска организация (СТО) от 27 ноември 2014 г.[5],

–       като взе предвид доклада на ОИСР от февруари 2014 г., озаглавен„Споразумението на СТО за улесняване на търговията – потенциално въздействие върху търговските разходи“,

–       като взе предвид своята законодателна резолюция от … относно проекта за решение на Съвета[6],

–       като взе предвид член 99, параграф 1, втора алинея от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по развитие (A8-0238/2015),

А..    като има предвид, че улесняването на търговията на първо място е задача на националните органи, но че несъмнено в много области многостранното сътрудничество може да увеличи ползите и да намали разходите;

Б.     като има предвид, че две трети от членовете на СТО трябва да ратифицират Споразумението за улесняване на търговията, преди то да може да влезе в сила; като има предвид, че във връзка с това той призовава всички членове на СТО да направят така, че Споразумението да може да влезе в сила възможно най-скоро и в частност преди Десетата министерска конференция на СТО в Найроби през декември 2015 г.;

В.     като има предвид, че някои от най-големите страни с бързо развиващи се икономики като Китай, Бразилия и Индия няма да търсят техническа помощ; като има предвид, че това следва да се приветства, тъй като показва, че наличната помощ ще се насочи към тези, които най-много се нуждаят от нея;

Г.     като има предвид, че ЕС работи активно, за да обезпечи съгласуваност между различните си политики (в областта на търговията, сътрудничеството, хуманитарната помощ и др.); като има предвид, че тези политики следва да бъдат междусекторни и да бъдат оценявани въз основа на проучвания на въздействието;

Д.     като има предвид, че ЕС се е ангажирал да насърчава свободна, честна и открита търговия, която е балансирана и взаимно изгодна за всички; като има предвид, че СТО е естествена рамка за продължаването и повторното утвърждаване на тези принципи;

Е.     като има предвид, че ЕС и неговите държави членки са най-големите дарители на помощ в света; като има предвид, че финансовата помощ за прилагането на Споразумението за улесняване на търговията е мярка по инициативата за подпомагане на търговията и следва да не оказва въздействие върху дела на официалната помощ за развитие (ОПР) в многогодишната финансова рамка (МФР);

1.      приветства резултатите от Деветата министерска конференция на СТО през декември 2013 г., на която 160 членове на СТО проведоха преговори относно Споразумението за улесняване на търговията; счита Споразумението за улесняване на търговията за важен етап, тъй като е първото многостранно споразумение от създаването на СТО през 1995 г. и ще установи модел за модернизиране на митниците сред всичките 161 членове на СТО;

2.      подчертава, че ЕС продължава да подкрепя пълното и правилно прилагане на решенията от пакета от Бали от всички членове на СТО, което би позволило вниманието да се насочи към успешното приключване на преговорите в рамките на Програмата за развитие от Доха;

3.      признава ползите, които ще донесе прилагането на това споразумение за развиващите се страни предвид приноса му за една по-благоприятна за бизнеса среда, особено за МСП; подчертава най-вече, че Споразумението, ако бъде приложено изцяло, следва да намали несигурността относно условията за навлизане на пазара и търговските разходи с между 12,5% и 17,5% (напр. по прогнози на ОИСР), като по този начин позволи на потребителите да имат достъп до по-широка и по-евтина гама от продукти, а на предприятията да навлязат на нови пазари и да подобрят конкурентоспособността си чрез увеличаване на ефективността и намаляване на ненужната административна тежест и свързаните с нея разходи;

4.      подчертава, че прилагането на Споразумението, особено от развиващите се страни, ще доведе до стандартизиране и опростяване на свързаните с търговията процедури; посочва, че Споразумението може да предостави нови възможности за разширяване на използването на иновативни технологии и електронни системи, в т.ч. системи за електронно плащане, национални търговски портали и обслужване на едно гише;

5.      настоятелно призовава всички членове на СТО да се опитат без забавяне да намерят решение за изпълнението на пакета от Бали във всичките му аспекти, включително намаляване на нарушаващите търговията субсидии, така че Програмата за развитие от Доха да може да бъде приключена преди Десетата министерска конференция на СТО;

6.      набляга на важността на Споразумението от перспективата на развитието, като се има предвид, че се прилага специално и диференцирано третиране и по този начин развиващите се и най-слаборазвитите страни могат да решават кога да осъществяват различните разпоредби и за кои от тях ще имат нужда от техническа помощ;

7.      подчертава, че степента на изпълнение на Споразумението и момента, избран за изпълнението, ще определят ползите, извлечени от него; счита, че пълното и правилно изпълнение, което отразява приоритетите и опасенията на развиващите се страни в рамките на Програмата за развитие от Доха, ще бъде от най-голяма полза за всички подписали Споразумението страни;

8.      обръща внимание на факта, че Споразумението съдържа обвързващи разпоредби и незадължителни насоки; настоятелно призовава всички членове на СТО да положат максимални усилия за изпълнението както на обвързващите разпоредби, така и на насоките, с оглед на възможно най-голямо намаляване на търговските разходи;

9.      подчертава, че някои от изискванията по Споразумението, и по-специално свързаните с прозрачността и автоматичното вписване и заплащане на мита, могат да бъдат мощно средство за справяне с корупцията по границите; призовава за по-добро сътрудничество между митническите органи и подчертава, че по-голямата прозрачност ще доведе до по-висока степен на сигурност и ще бъде мощен стимул за засилването на търговията, в допълнение към гарантирането на по-ефективни митнически проверки;

10.    изцяло подкрепя инициативата на ЕС да насочи целево 400 млн. евро за финансиране в продължение на пет години за подпомагане на реформи и проекти за улесняване на търговията, като например подобряване на митническите системи на развиващите се и най-слаборазвитите страни; припомня, че това финансиране, което ще бъде предоставено основно по линия на регионалните индикативни програми като средства за регионална икономическа интеграция, е част от много по-широката инициатива на ЕС за подпомагане на търговията (безвъзмездни средства от ЕС в размер на 3,5 млрд. евро през 2013 г.), и отправя искане Европейският парламент и държавите членки да получават редовна информация във връзка с това;

11.    при все това подчертава, че това финансиране следва да бъде много добре координирано с финансирането от други международни донори като Конференцията на ООН за търговия и развитие, СТО и Световната банка; подчертава, че следва да се избягва дублиране, а също така и прекомерна бюрокрация за държавите, които отправят искане за финансиране, която би могла да ги възпира да търсят помощ;

12.    призовава за тясно сътрудничество със специализирани организации като Световната митническа организация, която може да предостави ценен практически и технически експертен опит по отделни случаи, улесняващ развитието и изграждането на капацитет в рамките на тази цел; подчертава, че най-слабо развитите страни в частност могат да се възползват изцяло от търговските възможности, които създава Споразумението за улесняване на търговията;

13.    подчертава ключовата роля, която могат да играят делегациите на ЕС по света, тъй като могат да работят с развиващите се и най-слаборазвитите страни по места, и призовава за възможно най-голямо ангажиране на тези делегации в отпускането на техническа помощ;

14.    призовава Комисията да положи всички усилия да подкрепи развиващите се и най-слабо развитите страни при изпълнението на техните ангажименти, като взема предвид необходимостта от гъвкавост при изпълнението на задълженията по силата на Споразумението; подчертава, че финансирането, предоставяно за изграждането на капацитет, следва да се определя съобразно получателя и да се основава на правилна оценка на нуждите;

15.    препоръчва международните организации и партньорите на развиващите се и най-слаборазвитите страни да си сътрудничат тясно при прилагането на разпоредбите от категория В, за да бъдат те осъществени възможно най-скоро;

16.    признава, че все още остава голямо разминаване между развитите и развиващите се страни по отношение на граничните процедури, както и че лошите инфраструктури, неефикасното управление на митниците и прекалените бюрократични изисквания забавят търговията; потвърждава, че Споразумението за улесняване на търговията и процесът на либерализация на търговията споделят общата цел за намаляване на търговските разходи с цел засилването на износа и икономическата дейност;

17.    припомня, че за много развиващи се страни улесняването на търговията ще бъде основният източник на печалби в Програмата за развитие от Доха; приветства подробните разпоредби относно специалното и диференцирано третиране на развиващите се и най-слабо развитите страни; предлага новият подход към правенето на ангажиментите и графика за тяхното изпълнение съизмерими със способностите на страните да служи за целеви показател за бъдещите споразумения;

18.    потвърждава, че експертният опит на частния сектор може да играе централна роля за насърчаване на мерките за улесняване на търговията и за предоставяне на помощ и подкрепа за изпълнение на Споразумението в развиващите се страни; отбелязва планиран от Агенцията на САЩ за международно развитие (USAID) частно-публичен съюз с тази цел; призовава Комисията да насърчи участието на частния сектор и да проучи възможностите за партньорство с европейските промишлени сектори в подкрепа на изпълнението на Споразумението;

19.    потвърждава, че осъществяването на реформите за улесняване на търговията има по-широки ползи за развитието; в този контекст отбелязва ключовата роля, която митниците могат да играят в улесняването на експедитивното придвижване на пратките с помощи при бедствия; подчертава, че спешната хуманитарна помощ следва да се ползва от опростени процедури за освобождаване от митниците с цел ускоряване на доставките на помощ и че освен това тя следва да бъде изключена от мита и данъци;

20.    възлага на своя председател да предаде това решение на Съвета, на Комисията, на правителствата и на парламентите на държавите членки, както и на Световната търговска организация.

  • [1]  Приети текстове, P7_TA(2013)0511.
  • [2]  http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/91_01/pdf/1024168en.pdf
  • [3]  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 5 февруари 2015 г. (COM(2015)0044).
  • [4]  Министерска декларация от Бали (WT/MIN(13)/DEC); Министерска декларация от Бали относно Споразумението за улесняване на търговията (WT/MIN(13)/36 или WT/L/911 от 11 декември 2013 г.). https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balipackage_e.htm
  • [5]  Протокол за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация WT/L/940 от 28 ноември 2014 г.
  • [6]  Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0000.

СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (25.6.2015)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложение за незаконодателна резолюция относно предложението за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Протокола за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация
(2015/2067(INI))

Докладчик по становище: Дору-Клаудиан Фрунзулика

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  признава, че все още остава голямото разминаване между развитите и развиващите се страни по отношение на граничните процедури, както и че лошите инфраструктури, неефикасното управление на митниците и прекалените бюрократични изисквания забавят търговията; потвърждава, че Споразумението за улесняване на търговията и процесът на либерализация на търговията споделят общата цел за намаляване на търговските разходи с цел засилването на износа и икономическата дейност;

2.  припомня, че за много развиващи се страни улесняването на търговията ще бъде основният източник на печалби в Програмата за развитие от Доха; приветства подробните разпоредби относно специалното и диференцирано третиране на развиващите се страни и на най-слабо развитите страни; предлага новият подход ангажиментите и графикът за тяхното изпълнение да бъдат съизмерими със способностите на страните да служи за целеви показател за бъдещите споразумения;

3.  признава, че експедитивното и цялостно прилагане на Споразумението е в интерес на всички членове на Световната търговска организация (СТО), като се имат предвид значимите ползи и по-специално, предвижданото намаление на разходите, свързани с търговията; подчертава, че степента на изпълнение на Споразумението ще бъде от решаващо значение за ползите, извлечени от него; счита, че изпълнението на Споразумението може да бъде от полза на всички членове на СТО единствено ако приоритетите и опасенията на развиващите се страни в рамките на Програмата за развитие от Доха също бъдат надлежно отразени;

4.  потвърждава, че някои от изискванията по Споразумението, и по-специално свързаните с прозрачността и автоматичното вписване и заплащане на мита, могат да бъдат мощно средство за справяне с корупцията по границите;

5.  приветства многобройните ангажименти, включително от страна на ЕС, за предоставяне на помощ и подкрепа за изграждането на капацитет с цел развиващите се страни и най-слабо развитите страни да бъдат подпомогнати в прилагането на Споразумението; подчертава, че финансирането, предоставяно за изграждането на капацитет, следва да се определя съобразно получателя и да се основава на правилна оценка на нуждите; счита, че е необходимо помощта да бъде правилно управлявана и координирана, като се има предвид броят на донорите и обещанията; подчертава необходимостта от подходящ мониторинг на потоците от помощ и съответното докладване;

6.  потвърждава, че експертният опит на частния сектор може да играе централна роля за насърчаването на мерките за улесняване на търговията и за предоставянето на помощ и подкрепа за изпълнение на Споразумението в развиващите се страни; отбелязва планиран от Агенцията на САЩ за международно развитие (USAID) частно-публичен съюз с тази цел; призовава Комисията да насърчи участието на частния сектор и да проучи възможностите за партньорство в европейските промишлени сектори в подкрепа на изпълнението на Споразумението;

7.  потвърждава, че осъществяването на реформите за улесняване на търговията има по-широки ползи за развитието; в този контекст отбелязва ключовата роля, която митниците могат да играят в улесняването на експедитивното придвижване на партидите помощ при бедствия; подчертава, че спешната хуманитарна помощ следва да се ползва от опростени процедури за освобождаване от митница с цел ускоряване на доставките на помощ, както и в допълнение да бъде изключена от мита и данъци.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.6.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

4

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Paul Rübig

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

14.7.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

4

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Laura Agea, Elisabetta Gardini