Förfarande : 2015/2067(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0238/2015

Ingivna texter :

A8-0238/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/09/2015 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0304

BETÄNKANDE     
PDF 158kWORD 76k
22.7.2015
PE 557.158v02-00 A8-0238/2015

med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen

(06040/2015 – C8-0077/2015 – 2015/0029(NLE) – 2015/2067(INI))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Pablo Zalba Bidegain

ÄNDRINGSFÖRSLAG
EUROPAPARLAMENTETS FÖRSLAG TILL EN RESOLUTION SOM INTE AVSER LAGSTIFTNING
 YTTRANDE från utvecklingsutskottet
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

EUROPAPARLAMENTETS FÖRSLAG TILL EN RESOLUTION SOM INTE AVSER LAGSTIFTNING

om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen

(06040/2015 – C8-0077/2015 – 2015/0029(NLE)2015/2067(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av utkastet till rådets beslut (06040/2015),

–       med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0077/2015),

–       med beaktande av sin resolution av den 21 november 2013 om det aktuella läget för utvecklingsagendan från Doha och förberedelserna inför den nionde ministerkonferensen(1),

–       med beaktande av den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens resolution om den regionala integrationen och moderniseringen av tullsystemet för en hållbar utveckling i AVS-länderna, i samarbete med EU(2).

–       med beaktande av kommissionens meddelande Ett globalt partnerskap för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling efter 2015(3),

–       med beaktande av resultatet från den nionde ministerkonferensen, som hölls i Indonesien i december 2013, och det avtal som ingicks där om förenklade handelsprocedurer(4),

–       med beaktande av uttalandet av den 27 november 2014 från Världshandelsorganisationens (WTO) allmänna råd(5),

–       med beaktande av OECD:s rapport från februari 2014 The WTO Trade Facilitation Agreement – Potential Impact on Trade Costs,

–       med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den ...(6) om utkastet till rådets beslut,

–       med beaktande av artikel 99.1 andra stycket i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0238/2015), och av följande skäl:

A.     Att underlätta handeln är främst en fråga för de nationella myndigheterna, men det råder inga tvivel om att multilateralt samarbete på många områden kan öka vinsterna och minska kostnaderna.

B.     Två tredjedelar av WTO:s medlemmar måste ratificera avtalet om förenklade handelsprocedurer innan det kan träda i kraft. Alla WTO-medlemmar bör därför se till att avtalet kan träda i kraft så snart som möjligt, i synnerhet före WTO:s tionde ministerkonferens, som hålls i Nairobi i december 2015.

C.     Vissa av de stora tillväxtekonomierna såsom Kina, Brasilien och Indien, kommer inte att be om tekniskt bistånd. Detta är att välkomna, eftersom det visar att det tillgängliga biståndet kommer att gå till de som behöver det mest.

D.     EU arbetar aktivt för att säkerställa konsekvens mellan sina olika politikområden (handel, samarbete, humanitärt bistånd osv.). Denna politik bör också vara sektorsövergripande och bedömas på grundval av konsekvensanalyser.

E.     EU har åtagit sig att främja en fri, rättvis, öppen och balanserad handel till ömsesidig nytta för alla. WTO är den naturliga ramen för att fortsätta med och på nytt bekräfta dessa principer.

F.     EU och dess medlemsstater är de största biståndsgivarna i världen. Ekonomiskt bistånd för genomförande av avtalet om förenklade handelsprocedurer är en åtgärd inom ramen för initiativet ”Aid for Trade” och bör inte påverka den fleråriga budgetramens andel till offentligt utvecklingsbistånd.

1.      Europaparlamentet välkomnar resultatet från den nionde ministerkonferensen i december 2013, där de 160 WTO-medlemmarna slutförde förhandlingarna om avtalet om förenklade handelsprocedurer. Parlamentet anser att avtalet om förenklade handelsprocedurer är en viktig milstolpe, eftersom det är det första multilaterala avtalet sedan WTO:s grundande 1995 och kommer att tjäna som förebild för moderniseringen av tullar bland de 161 WTO-medlemmarna.

2.      Europaparlamentet betonar att EU fortfarande anser att besluten i Balipaketet fullt ut och troget ska genomföras av alla WTO-medlemmar, vilket skulle göra det möjligt att fokusera på att framgångsrikt fullborda förhandlingarna inom ramen för utvecklingsagendan från Doha.

3.      Europaparlamentet framhåller att genomförandet av detta avtal kommer att leda till fördelar för utvecklingsländerna eftersom det kommer att bidra till ett mer företagsvänligt klimat, i synnerhet för små och medelstora företag. Parlamentet betonar i synnerhet att avtalet bör minska osäkerheten när det gäller villkoren för marknadstillträde och kostnaderna för handel med mellan 12,5 och 17,5 procent (enligt bland annat OECD:s uppskattningar), om det genomförs fullt ut. Konsumenterna skulle därmed få tillgång till ett större och billigare utbud av varor, och företagen skulle få tillträde till nya marknader och förbättra sin konkurrenskraft genom ökad effektivitet och mindre onödig byråkrati och utgifter i samband därmed.

4.      Europaparlamentet betonar att genomförandet av avtalet, särskilt i utvecklingsländerna, kommer att leda till en standardisering och förenkling av handelsrelaterade förfaranden. Parlamentet påpekar att avtalet kan ge nya möjligheter att utöka användningen av innovativ teknik och elektroniska system, bland annat elektroniska betalningssystem, nationella handelsportaler och gemensamma kontaktpunkter.

5.      Europaparlamentet uppmanar kraftfullt alla WTO-medlemmar att utan dröjsmål försöka finna en lösning för att genomföra alla aspekter av Balipaketet, inbegripet minskningen av handelssnedvridande subventioner, så att utvecklingsagendan från Doha kan slutföras inför WTO:s tionde ministerkonferens.

6.      Europaparlamentet betonar vikten av detta avtal ur ett utvecklingsperspektiv, med hänsyn till att särskild och differentierad behandling ska tillämpas, vilket innebär att utvecklingsländerna och de minst utvecklade länderna kan besluta när de olika bestämmelserna kommer att genomföras och för vilka bestämmelser man ska begära tekniskt bistånd.

7.      Europaparlamentet understryker att omfattningen av och tidpunkten för genomförandet av avtalet kommer att avgöra vilka fördelar det kommer att medföra. Parlamentet anser att ett fullständigt och troget genomförande som återspeglar utvecklingsländernas prioriteringar och farhågor inom ramen för utvecklingsagendan från Doha kommer att vara till störst nytta för alla signatärer.

8.      Europaparlamentet uppmärksammar att avtalet innehåller bindande bestämmelser och icke-bindande riktlinjer. Parlamentet uppmanar kraftfullt alla WTO-medlemmar att göra sitt yttersta för att genomföra både de bindande bestämmelserna och riktlinjerna, i syfte att sänka kostnaderna för handel så mycket som möjligt.

9.      Europaparlamentet betonar att ett antal krav i avtalet, särskilt kraven på transparens och automatiserad bokföring och betalning av tullar, kan bli viktiga verktyg i kampen mot gränskorruption. Parlamentet efterlyser bättre samarbete mellan tullmyndigheter och framhåller att större transparens kommer att leda till en högre säkerhetsnivå och bli ett starkt incitament till ökad handel, förutom att det garanterar effektivare tullkontroller.

10.    Europaparlamentet stöder fullt ut EU:s initiativ att rikta 400 miljoner EUR i anslag under fem års tid för att stödja reformer för förenklad handel och projekt såsom att förbättra utvecklingsländernas och de minst utvecklade ländernas tullsystem. Parlamentet påminner om att dessa medel, som främst kommer att ges genom de regionala vägledande programmens anslag för regional ekonomisk integration, är en del av det mycket bredare EU-initiativet ”Aid for Trade” (3,5 miljarder EUR i EU-bidrag under 2013), och begär att regelbunden information lämnas till Europaparlamentet och medlemsstaterna i detta avseende.

11.    Europaparlamentet framhåller dock att dessa medel bör samordnas mycket noggrant med medel från andra internationella bidragsgivare såsom Unctad, WTO och Världsbanken. Parlamentet betonar att överlappning bör undvikas, liksom överdriven byråkrati för ansökarländerna, eftersom detta skulle kunna avskräcka dem som söker stöd.

12.    Europaparlamentet efterlyser också nära samarbete med specialiserade organisationer såsom Världstullorganisationen (WCO), som kan tillhandahålla värdefull praktisk och teknisk expertis från fall till fall och underlätta utveckling och kapacitetsuppbyggnad inom detta område. Parlamentet betonar att särskilt de minst utvecklade länderna fullt ut kan utnyttja de handelsmöjligheter som avtalet innebär.

13.    Europaparlamentet betonar den nyckelroll som EU:s delegationer kan spela i hela världen eftersom de kan arbeta med utvecklingsländerna och de minst utvecklade länderna på plats, och begär att dessa delegationer involveras i så hög grad som möjligt i tillhandahållandet av tekniskt bistånd.

14.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra allt den kan för att stödja utvecklingsländerna och de minst utvecklade länderna i samband med genomförandet av deras åtaganden, med hänsyn till deras behov av flexibilitet för genomförandet av skyldigheter enligt avtalet. Parlamentet betonar att finansiering till kapacitetsuppbyggnad bör vara mottagarorienterad och bygga på ordentliga behovsprövningar.

15.    Europaparlamentet rekommenderar internationella organisationer och utvecklingsländernas och de minst utvecklade ländernas partner att bedriva ett nära samarbete för genomförandet av bestämmelserna i kategori C, så att de genomförs så snabbt som möjligt.

16.    Europaparlamentet erkänner de stora skillnader som fortfarande finns mellan utvecklade länders och utvecklingsländers gränsförfaranden och att dålig infrastruktur, ineffektiv tullförvaltning och onödig byråkrati bromsar handeln. Avtalet om förenklade handelsprocedurer och liberaliseringen av handeln delar samma mål om minskade handelskostnader för att främja export och ekonomisk verksamhet.

17.    Europaparlamentet påminner om att förenklade handelsprocedurer för många utvecklingsländer kommer att bli den viktigaste källan till vinster i utvecklingsagendan från Doha. Parlamentet välkomnar de omfattande bestämmelserna om särskild och differentierad behandling för utvecklingsländerna och de minst utvecklade länderna, och föreslår att det nya tillvägagångssättet att låta åtagandena och deras programläggning anpassas till ländernas kapacitet blir normerande för framtida avtal.

18.    Europaparlamentet erkänner att den privata sektorn kan vara central för att främja förenklade handelsprocedurer och ge hjälp och stöd till genomförandet av avtalet i utvecklingsländer. Parlamentet noterar planerna på ett USAID-initiativ till en offentlig-privat allians för detta syfte. Parlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra den privata sektorns deltagande och att utforska möjligheterna till partnerskap med europeiska industrier till stöd för genomförandet av avtalet.

19.    Europaparlamentet erkänner att genomförandet av reformer för förenklad handel har vidare utvecklingsfördelar. Parlamentet noterar i detta hänseende tullens nyckelroll för att underlätta en snabb transport av sändningar med katastrofhjälp. Parlamentet understryker att humanitärt katastrofbistånd bör omfattas av förenklade tullförfaranden för att man ska kunna skynda på leveranserna av bistånd och dessutom bör undantas från tullar och skatter.

20.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och till Världshandelsorganisationen.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2013)0511.

(2)

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/91_01/pdf/1024168en.pdf

(3)

Kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 5 februari 2015 (COM(2015)0044).

(4)

Ministerförklaringen från Bali (WT/MIN(13)/DEC); ministerbeslutet från Bali om avtalet om förenklade handelsprocedurer (WT/MIN(13)/36 eller WT/L/911 av den 11 december 2013). https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balipackage_e.htm

(5)

Protokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen, WT/L/940 av den 28 november 2014.

(6)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2015)0000.


YTTRANDE från utvecklingsutskottet (25.6.2015)

till utskottet för internationell handel

över utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen

(2015/2067(INI))

Föredragande: Doru-Claudian Frunzulică

FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet erkänner de stora skillnader som fortfarande finns mellan utvecklade länders och utvecklingsländers gränsförfaranden, och att dålig infrastruktur, ineffektiv tullförvaltning och onödig byråkrati bromsar handeln. Parlamentet erkänner att avtalet om förenklade handelsprocedurer och liberaliseringen av handeln delar samma mål om minskade handelskostnader för att främja export och ekonomisk verksamhet.

2.  Europaparlamentet påminner om att förenklade handelsprocedurer för många utvecklingsländer kommer att bli den viktigaste vinstkällan i utvecklingsagendan från Doha. Parlamentet välkomnar de omfattande bestämmelserna om särskild och differentierad behandling för utvecklingsländerna och de minst utvecklade länderna och föreslår att det nya tillvägagångssättet att låta åtagandena och deras programläggning anpassas till med ländernas kapacitet blir normerande för framtida avtal.

3.  Europaparlamentet erkänner att det snabba och omfattande genomförandet av avtalet ligger i alla WTO-medlemmars intresse, med tanke på de kännbara fördelarna, och särskilt de minskade handelskostnaderna. Parlamentet understryker att behållningen med avtalet kommer att vara beroende av i hur hög grad det genomförs. Parlamentet anser att genomförandet av avtalet enbart kan vara i samtliga WTO-medlemmars intressen om man tar vederbörlig hänsyn till de prioriteringar och överväganden som utvecklingsländerna som ingår i utvecklingsagendan från Doha har.

4.  Europaparlamentet erkänner att flera krav i avtalet, särskilt kraven om öppenhet och automatiserade kontaktpunkter och elektronisk betalning av tullar, kan bli viktiga verktyg i kampen mot gränskorruption.

5.  Europaparlamentet välkomnar det stora antalet åtaganden, bland annat från EU:s sida, om att tillhandahålla bistånd och stöd till kapacitetsuppbyggnad i syfte att hjälpa utvecklingsländerna och de minst utvecklade länderna att genomföra avtalet. Parlamentet betonar att finansiering åt kapacitetsuppbyggnad bör vara mottagarorienterad och bygga på ordentliga behovsprövningar. Parlamentet anser att det av yttersta vikt att biståndet förvaltas och samordnas på rätt sätt, med tanke på antalet givare och åtaganden. Parlamentet understryker behovet av lämplig övervakning av och rapportering om biståndsflödena.

6.  Europaparlamentet erkänner att den privata sektorn kan vara central när det gäller att främja förenklade handelsprocedurer och ge hjälp och stöd till genomförandet av avtalet i utvecklingsländer. Parlamentet noterar planerna på ett USAID-initiativ för en offentlig-privat allians för detta syfte. Parlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra den privata sektorns deltagande och att utforska möjligheterna till partnerskap med europeiska industrier till stöd för genomförandet av avtalet.

7.  Europaparlamentet erkänner att genomförandet av reformer för förenklad handel har större utvecklingsfördelar. Parlamentet noterar i detta hänseende tullens viktiga roll i att underlätta en snabb transport av sändningar med katastrofhjälp. Parlamentet understryker att humanitärt katastrofbistånd bör omfattas av förenklade tullförfaranden för att man ska kunna skynda på leveranserna av bistånd och dessutom bör undantas från tullar och skatter.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.6.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

4

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Paul Rübig


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

14.7.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

4

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Lars Adaktusson, Laura Agea, Elisabetta Gardini

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy