ДОКЛАД относно насърчаване на младежкото предприемачество чрез образование и обучение

22.7.2015 - (2015/2006(INI))

Комисия по култура и образование
Докладчик: Михаела Шойдрова

Процедура : 2015/2006(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0239/2015
Внесени текстове :
A8-0239/2015
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно насърчаване на младежкото предприемачество чрез образование и обучение

(2015/2006(INI))

Европейският парламент,

–       като взе предвид членове 165 и 166 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–       като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 14 от нея,

–       като взе предвид заключенията на Съвета от 12 декември 2014 г. относно предприемачеството в образованието и обучението[1],

–       като взе предвид Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход,

–       като взе предвид заключенията на Съвета от 20 май 2014 г. относно насърчаване на младежкото предприемачество с цел стимулиране на социалното приобщаване на младите хора[2],

–       като взе предвид заключенията на Съвета от 12 май 2009 г. относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („EСЕT 2020“)[3],

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 22 април 2013 г. за създаване на гаранция за младежта (2013/C 120/01),

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (2012/C 398/01),

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 28 юни 2011 г., озаглавена „Младежта в движение – насърчаване на мобилността с учебна цел на младите хора“[4],

–       като взе предвид проекта за резолюция на Съвета от 27 ноември 2009 г.относно обновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010–2018 г.)[5],

–       като взе предвид Препоръка 2006/962/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно основните умения за учене през целия живот[6],

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 19 юни 2013 г., озаглавено „Да обединим усилията си в подкрепа на младите хора в Европа – Призив за действия срещу младежката безработица“ (COM(2013)0447),

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 9 януари 2013 г., озаглавено „План за действие „Предприемачество 2020 г. – възраждане на предприемаческия дух в Европа“ (COM(2012)0795),

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 20 ноември 2012 г., озаглавено „Преосмисляне на образованието: инвестиране в умения за постигане на по-добри социално-икономически резултати“ (COM(2012)0669),

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 20 декември 2011 г., озаглавено „Образованието и обучението в интелигентна, устойчива и приобщаваща Европа“ (COM(2011)0902),

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 28 януари 2015 г., озаглавено „Предприемачеството в образованието и обучението: път към успеха“,

–       като взе предвид изданието на Social Europe Guide на Комисията от март 2013 г. относно „Социална икономика и социални предприятия“ (ISBN: 978-92-79-26866-3),

–       като взе предвид своята резолюция от 28 април 2015 г. относно последващи действия във връзка с прилагането на процеса от Болоня[7],

–       като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2012 г. относно образованието, обучението и стратегията „Европа 2020“[8],

–       като взе предвид своята резолюция от 1 декември 2011 г. относно справянето с преждевременното напускане на училище[9],

–       като взе предвид своята резолюция от 12 май 2011 г. относно обучението в ранна детска възраст в Европейския съюз[10],

–       като взе предвид своята резолюция от 18 май 2010 г. относно ключови умения в променящ се свят: изпълнение на работната програма „Образование и обучение 2010 г.“[11],

–       като взе предвид своята резолюция от 18 декември 2008 г. относно предоставяне на обучение през целия живот за знание, творчество и иновации – прилагане на работната програма „Образование и обучение 2010 г.“[12],

–       като взе предвид член 52 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0239/2015),

А.     като има предвид, че е необходимо младежкото предприемачество да бъде важна неразделна част от политическата стратегия за подкрепа на днешното младо поколение по отношение на целите на ЕС за растеж, заетост, образование и намаляване на младежката безработица в ЕС;

Б.     като има предвид, че предприемачеството следва да бъде разбирано в неговия по-широк смисъл като способността за превръщане на идеи в действия;

В.     като има предвид, че през февруари 2015 г. 4,85 милиона млади хора са били без работа в ЕС-28, което е неприемливо високо равнище, и макар че безработицата сред младежта намалява – тя е спаднала с 494 000 в сравнение с февруари 2014 г. – този процес е твърде бавен;

Г.     като има предвид, че младежката безработица е висока, а фискалната консолидация в най-засегнатите от кризата държави членки не следва да се извършва в ущърб на работните места, заети от млади хора; като има предвид, че в резултат на тази висока младежка безработица младите хора изпитват по-високи равнища на бедност и социално изключване, особено в онези, които принадлежат към групи в неравностойно положение или уязвими групи; при все това признава и приветства факта, че са поети ангажименти за ускоряване на предоставянето на средства от инициативата за младежка заетост на държавите членки, но призовава за още по-сериозни ангажименти от страна на Комисията, за да се преодолее този сериозен проблем;

Д.     като има предвид, че разминаването между образованието и обучението и пазара на труда е една от причините за младежката безработица и за големия брой незаети работни места в ЕС и че то следва да бъде преодолявано също чрез овластяване на младите хора посредством ключови умения, включително инициативност и предприемачество, необходими за увереното участие в днешните основани на знанията икономика и общество;

Е.     като има предвид, че посредством стратегията „Европа 2020“ и нейните водещи инициативи „Програма за нови умения и работни места“, „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“, „Съюз за иновации“ и „Младежта в движение“, както и чрез своята целенасочена подкрепа за жени предприемачи и хора в неравностойно положение и с увреждания Европейският съюз утвърждава инициативността и предприемачеството, като насърчава предприемаческите нагласи и свързаните с тях познания, умения и компетентност, които могат да дадат тласък на конкурентоспособността и интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж;

Ж.    като има предвид, че предприемачеството е важен двигател на икономическия растеж и създаването на работни места, тъй като води до откриване на нови предприятия и работни места, отваряне на нови пазари, повишаване на конкурентоспособността, подобряване на производителността и иновативността, засилване на европейската конкурентоспособност и създаване на благосъстояние, и поради това следва да е еднакво достъпно за всички;

З.      като има предвид, че предприемачеството и по-специално социалното предприемачество е важен двигател на социалното приобщаване и устойчивото развитие, който може да стимулира икономиката, като същевременно смекчава лишенията, социалното изключване и други обществени проблеми;

И.     като има предвид, че предприемачеството и по-конкретно малките и средните предприятия (МСП) са гръбнакът на икономиката на ЕС и представляват най-важния и основен източник на нова заетост; като има предвид, че предприемаческият потенциал на жените е недостатъчно използван източник на икономически растеж и работни места;

Й.     като има предвид, че културите, които оценяват и възнаграждават предприемаческите умения и предприемаческото поведение, като например креативността, иновативността, инициативността, разумното поемане на рискове, самостоятелното мислене и разпознаването на възможности, както и лидерските качества, поощряват тенденцията към развитие на нови решения за преодоляване на икономическите, социалните и свързаните с околната среда предизвикателства, като интегрират в образованието компоненти на знанието, съчетаващи теория и практика и по този начин премахващи бариерите между професионалния опит и образованието; като има предвид, че следователно е от съществено значение тези лични умения да бъдат включени в образователната система и да станат част от ежедневието на всички нива;

К.     като има предвид, че в определени държави членки новосъздадените предприятия (от всички видове, включително социално предприемачество или стопанска дейност за лична печалба) не се признават достатъчно или не са включени като модел за кариера и подкрепата за желаещите да започнат предприемаческа дейност в рамките на образователната система е ограничена;

Л.     като има предвид, че младите предприемачи са изправени пред множество предизвикателства и трудности, включително липса на опит, на подходящи умения и на достъп до финансиране и инфраструктура;

М.    като има предвид, че неотдавнашни проучвания показват, че уменията, свързани с предприемачество, могат да бъдат изучавани и че обучението по предприемачество, ако е правилно проектирано, прилагано и достъпно за всички, може да има много положително въздействие върху живота на хората и тяхната пригодност за заетост, както и върху процента на новосъздадените предприятия и процента на оцеляване на предприятията;

Н.     като има предвид, че за да се достигне до категорични заключения, измерването на въздействието на обучението по предприемачество трябва да се извършва с критичен подход и да се основава на солидни доказателства и на установени статистически инструменти и техники;

О.     като има предвид, че обучението по предприемачество следва да включва социално измерение, включително обучение по справедлива търговия, социални предприятия и алтернативни бизнес модели, като например кооперации, с оглед да се постигне социална, приобщаваща и устойчива икономика;

П.     като има предвид, че предприемаческата нагласа повишава пригодността на младите хора за заетост, създава у тях качества, които са необходими, за да се справят с предизвикателства както в професионалния, така и в личния им живот, и спомага за предотвратяване на увеличаването на бедността и социалното изключване; като има предвид, че улесненият достъп до механизмите за микрофинансиране може да спомогне за постигането на тези цели;

Р.     като има предвид, че образованието и професионалното обучение като цяло са от основно значение по отношение на личностното развитие на всеки човек и следователно трябва да бъдат едновременно достатъчно широки, за да положат основите за развитие през целия живот и задълбочаване на познанията и развитие на общоприложими умения, и достатъчно практически насочени, за да позволят на хората да развиват действителни кариери и да водят стойностен професионален и личен живот; като има предвид, че успешното съчетаване на тези два аспекта на образованието е в пряка връзка с намаляването на риска от младежка безработица;

С.     като има предвид, че предприемаческият дух и предприемаческите умения могат да бъдат придобити, изучени и развити от всеки индивид; като има предвид, че всеки вид и степен на образование отговаря на конкретна възможност за изграждане на определени умения и възможности за предприемачество като част от общото придобиване на ключови компетентности;

Т.     като има предвид, че предприемаческите умения са свързани с други умения, като например умения по ИКТ, умения за разрешаване на проблеми и финансова грамотност, които следва да се насърчават;

У.     като има предвид, че образованието и обучението са от първостепенно значение от гледна точка на мотивацията и възможностите за младите хора да започнат свои собствени предприемачески проекти;

Ф.    като има предвид, че образованието като обществено благо трябва да бъде напълно приобщаващо и интегрирано, като специално се набляга на предоставянето на равен достъп до него на ученици от различен социално-икономически произход;

Х.     като има предвид, че младите хора ще бъдат по-добре квалифицирани да осъществяват стопанска дейност в транснационален мащаб, ако владеят свободно чужди езици;

Ц.     като има предвид, че по-слабо представените групи или групите в неравностойно положение се нуждаят от специално внимание и подкрепа по време на образованието си, включително чрез ангажиране на родителите и общностите в образователния процес, както и от помощ, за да създават, развиват или разширяват своите фирми или предприятия;

Ч.     като има предвид, че младите хора извличат полза от обучението и образованието по предприемачество, както и от практическия опит в областта на предприемачеството, което спомага за развитието на техните умения и таланти, като им създава възможност да развият увереност в себе си, и допринася за създаването на нови предприятия, за пригодност за заетост и за новаторство; като има предвид, че предприемачеството е изключително слабо използвана възможност за много млади хора с увреждания;

Ш.    като има предвид, че социалните и приобщаващите предприятия участват активно в новаторски устойчив растеж, насърчават по-голямо сближаване в обществото и местните общности и могат да създадат възможности за заетост на младите хора, включително на онези, които са социално уязвими, и онези, които са най-отдалечени от пазара на труда;

Щ.    като има предвид, че няма достатъчно хора, които да успяват да осъществят своите идеи за създаване на бизнес и че жените предприемачи са диспропорционално дори още по-малко, отколкото мъжете предприемачи (това се отнася в още по-голяма степен за жените от уязвими социални групи и жените обекти на двойна дискриминация), и че макар жените предприемачи да имат в средни стойности по-високо образование от мъжете предприемачи, те също така по-често осъществяват дейност в по-малко иновативни сектори и сектори с по-бавен растеж, в по-малки предприятия, отколкото тези на мъжете предприемачи; като има предвид, че трябва активно да се насърчават начините за преодоляване на факторите, които обезсърчават по-специално жените да предприемат или да се възползват повече от възможността за предприемачество[13];

АА.  като има предвид, че в някои държави членки занаятчийските камари и търговско-промишлените палати предлагат целенасочени програми за подпомагане на новосъздадени предприятия;

АБ.   като има предвид, че образованието и обучението са преди всичко национална компетентност и някои държави членки тепърва трябва да разработят широкообхватна политика или стратегически подход към обучението по предприемачество и учебни програми и методи на преподаване в областта на предприемачеството; като има предвид, че не всички учители и лидери в образованието в Европа са достатъчно подготвени в областта на образованието по предприемачество в резултат от непрекъснато професионално развитие или от първоначалното си обучение, което би могло да окаже въздействие върху потенциала за достатъчно включване на предприемачеството в образователните системи[14];

АВ.  като има предвид, че учителите следва да могат да се свързват с предприемачи и да определят учебни цели в партньорство с тях и че следва да им бъде предоставена правилната подкрепа и ресурси, за да прилагат стратегии, в чийто център са учащите се, и да приспособяват методите си на обучение към нуждите на своите уязвими ученици;

АГ.   като има предвид, че дейностите по неформално и самостоятелно учене допълват и обогатяват формалното обучение, като предлагат разнообразни форми на учене, разкриващи нови възможности, и поради това следва да бъдат признати като привилегировани източници за придобиване и развиване на предприемачески умения;

АД.  като има предвид, че самостоятелното учене може да изиграе ключова роля в разработването и поддържането на предприемачески умения, по-специално сред маргинализираните групи;

АЕ.   като има предвид, че дейностите по неформално и самостоятелно учене са особено относими към младите хора с по-малко възможности, като им предоставят допълнителен източник за учене и възможен път към формалното образование и обучение;

АЖ. като има предвид, че обучението от опитни предприемачи създава положителен образ на предприемачеството и улеснява стъпката към предприемачество;

АЗ.   като има предвид, че предприемачеството, включително социалното предприемачество, следва да бъде интегрирано в обучението на учителите и съветниците по професионално развитие;

АИ.  като има предвид, че националните образователни системи се развиват с различни темпове в отговор на промените на пазара на труда;

АЙ.  като има предвид, че програма „Еразъм +“, която обхваща периода от 2014 г. до 2020 г., има за цел модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта в цяла Европа и е достъпна за образователни организации, организации за обучение, младежки и спортни организации във всички сектори на ученето през целия живот; като има предвид, че тя ще предостави възможности на над 4 милиона европейци да учат, да се обучават, да придобиват професионален опит и да извършват доброволческа дейност в чужбина;

АК.  като има предвид, че предприемачеството вече играе роля в програмата „Еразъм +“, като е един от очакваните резултати от действията за мобилност;

АЛ.  като има предвид, че е важно да се популяризира и насърчава мобилността на млади предприемачи посредством програми, като например програмата „Еразъм за млади предприемачи“ (2009 – 2015 г.), които дават възможност на младите предприемачи да участват в трансграничeн обмен и да се учат от опитни предприемачи, които управляват малки предприятия, а също така създават възможности за преодоляване на неравенството между половете в областта на предприемачеството; като има предвид, че е необходимо да бъдат отпуснати повече средства за такива програми с цел да се увеличи участието на младите хора;

АМ. като има предвид, че младите хора са склонни да изразяват предпочитание към самостоятелна заетост и цели 45 % от младите хора на възраст между 15 и 24 години заявяват, че биха предпочели да бъдат самостоятелно заети лица[15];

АН.  като има предвид, че предприемаческата общност на местно, национално и европейско равнище би могла да окаже по-значим принос под формата на доброволческа дейност въз основа на уменията, партньорства с образователни институции и сътрудничество със създателите на политики;

АО.  като има предвид, че значителен принос имат организациите на гражданското общество (неправителствени групи като профсъюзи, асоциации на работодатели и други социални групи), сред които и инициативата „Junior Achievement — Young Enterprise Europe“, която предоставя самостоятелно образование и обучение и учене през целия живот в областта на предприемачеството; като има предвид, че е необходимо по-голямо признание за този принос, макар че той не винаги води до сертифициран официален диплом; като има предвид, че в този принос участват и предприятията, които предоставят обучение на своите служители;

Акцент върху предприемаческите умения и компетентности

1.      признава ролята на ученето през целия живот и международната мобилност като ключова мярка в европейския отговор на глобализацията и преминаването към основана на познанието икономика; отбелязва по-специално значението на „духа на инициативност и предприемачество“, който е сред осемте „Ключови умения за учене през целия живот – европейска референтна рамка“, считани за необходими на всеки човек за личностна реализация и развитие, активно европейско гражданство и участие, социално приобщаване и трудова заетост;

2.      призовава държавите членки да насърчават предприемаческите умения сред младите хора посредством законодателни действия, насочени към осигуряване на качествени стажове, съсредоточени върху качествено учене и адекватни условия на работа, като инструменти за насърчаване на пригодността за заетост, както е посочено в препоръката на Съвета за рамка за качество на стажовете;

3.      подчертава необходимостта от широко и ясно дефиниране на ключовото умение „дух на инициативност и предприемачество“, което включва насърчаване на предприемаческите нагласи, отличаващи се с креативност, новаторство и поемане на риск, както и със способност да се планират и управляват проекти за постигането на цели и дори идеята отделният човек да познава контекста на своята работа и да е способен да се възползва от възможностите, които се разкриват, по отношение както на предприемачеството, така и на дейността по наемане на работа (в последния случай наричана „интрапредприемачество“); изразява вярата си в секторите на творческите индустрии и в предприятията, свързани с културата, които могат да изтъкнат възможности за стопанска дейност, особено по отношение на младите хора;

4.      припомня, че творческите индустрии са сред най-предприемаческите сектори, като развиват преносими умения, например творческо мислене, разрешаване на проблеми, работа в екип и находчивост;

5.      подчертава необходимостта от широк подход към предприемачеството като набор от общоприложими ключови компетентности за лични и професионални цели;

6.      подчертава значението на организационните умения за мониторинг и одитиране; насърчава по-специално разработването на социален и екологичен одит като иновативен инструмент за наблюдение;

7.      изразява убеждението си, че предприемаческите умения и компетентности, както и общоприложимите, междусекторните, специфичните за дадена професия и специфичните за дадена длъжност умения следва да бъдат насърчавани с цел да се повиши процентът на самостоятелно заетите лица сред младежта и да се предостави на младите хора реална възможност за създаване на собствени предприятия, така че да помогнат и на себе си, и на обществото като цяло;

8.      изразява убеждението си, че следващата необходима стъпка е да се уточни подробно как може рамката за ключови компетентности да бъде допълнително приложена по подходящ начин на всяко равнище на образованието за предприемачески умения, като предприемаческите знания, умения и нагласи бъдат включени сред резултатитет от всяка конкретна образователна програма и програма за професионален стаж;

9.      подчертава, че на всички образователни равнища и при всички видове образование следва да се предвиди преподаване на практически предприемачески умения и насърчаване на мотивацията, инициативността и готовността, както и на чувството за социална отговорност; счита, че в училищните програми следва да бъдат включени модули по основи на финансите, икономика и бизнес среда, като те следва да бъдат придружени от наставничество, научно ръководство и насочване в областта на професионалното развитие за учениците, включително за ученици с увреждания, за да се подкрепи и улесни тяхното разбиране на предприемаческия процес и да се развие предприемаческа нагласа; подчертава ролята на неформалното и самостоятелното учене, включително на доброволческите дейности, за създаването на предприемачески дух и умения у младите хора;

10.    призовава Комисията да подчертае значението и ролята на различните форми на социално предприемачество, които често представляват добра възможност да младите европейци за придобият първоначален опит в областта на предприемачеството;

11.    подчертава необходимостта от разработване на новаторски педагогически модели, които да включват по-активно участие и да са ориентирани към обучаващите се, с цел да се насърчи придобиването на набор от общоприложими умения, необходими за развитието на предприемачески нагласи;

12.    препоръчва да се насърчава предприемачеството като част от висшето образование и в проекти на абсолвенти, включително моделите за социално предприемачество;

13.    отбелязва, че насърчаването на предприемачеството чрез образование може да постигне успех по един разумен начин само ако икономическите и социалните аспекти бъдат включени по балансиран начин в образователните стратегии;

14.    подчертава, че социалното приобщаване и борбата срещу бедността могат да постигнат успех най-вече чрез социалното предприемачество, което може да повиши заетостта, и чрез създаване на предпремаческа нагласа, която ще бъде от съществена полза за хората в неравностойно положение;

15.    подчертава, че програмите, съчетаващи практическо и теоретично обучение, и програмите за обучение, спонсорирани от предприятията, доказаха своето ключово значение за предаването на основните компетентности на предприятията в държавите членки, където действат такива програми;

16.    насърчава пълното ангажиране и партньорство между всички заинтересовани страни, и по-специално между местните предприемачески организации, предприятия и образователни институции, с цел споделяне на най-добри практики и опит и подобряване на предприемаческите умения на младите хора и на образованието в държавите членки;

17.    подчертава, че тясната връзка между обучението в предприятията и общото образование е успешен модел, който следва да се укрепва и насърчава в цяла Европа и извън нея;

18. призовава за по-близко сътрудничество с частния сектор и социалните партньори с оглед на насърчаването на култура на поемане на риск, предприемачество и иновации (напр. чрез структурни ангажименти като инструменти за иновации и обмен на идеи);

19.    изразява убеждението си, че успешното разгръщане на предприемаческата компетентност все повече зависи от съпътстваща медийна и цифрова компетентност, и че таза взаимовръзка следва да получава повече внимание в образованието и обучението; подчертава значението на това всички млади хора да получат умения в областта на ИКТ, общоприложими и предприемачески умения, които да им създадат възможност да използват изцяло потенциала на цифровия свят с цел да им се помогне да създадат нови форми за развитие, преподаване и насърчаване на предприемачеството, като по този начин се развие способността им да се конкурират по-успешно за работни места, да бъдат самостоятелно заети лица, да се научат по-добре да разбират поведението и нуждите на бъдещите си работодатели и да допринасят за капацитета за иновации и конкурентоспособност на организацията на работодателя;

20.    подчертава, че предприемаческите умения следва да се развиват и подобряват през целия живот, включително чрез професионалния опит и неформалното и самостоятелното учене, и че тяхното утвърждаване следва да се подобрява и подкрепя, тъй като допринася за развитието на кариерата;

21.    признава, че ключов елемент в преподаването по предприемачество е подходящата подготовка на учителите и по-специално спешната необходимост от висококачествено обучение с цел да се гарантира достоверност на образователния процес;

22. призовава държавите членки да се борят срещу пречките пред младите предприемачи с увреждания чрез предоставяне на обучение за доставчиците на услуги, чиито отговорности включват подкрепа за хората с увреждания, и чрез приспособяване на помещения, в които да се предоставя помощ, за да бъдат направени те достъпни за лица с намалена подвижност;

23. отбелязва, че насърчаването на сътрудничеството между средното и висшето образование би позволило по-активен диалог между младите хора и би насърчило иновациите;

24. подчертава необходимостта от подобряване на предприемаческата култура в рамките на висшето образование чрез подпомагане и улесняване на създаването на нови предприятия от страна на младите хора въз основа на академични изследвания (нови предприятия), намаляване на бюрократичните тежести при създаването на подобни дружества и създаване на ясна и благоприятна регулаторна рамка за студенти предприемачи; в този контекст счита, че училищата и университетите следва да осигурят време и пространство и да предоставят признание на предприетите от младите хора инициативи, за да им дадат необходимата увереност за предприемането на нови проекти, които могат да се окажат полезни за създаването на самостоятелни предприятия; приветства инициативите, които възнаграждават млади хора за успешни бизнес начинания (напр. награда за най-добро студентско предприятие на годината); подчертава освен това значението на дружествата, които дават шанс на младите хора да придобият своя първи пряк трудов опит в предприятията; отново изтъква необходимостта от насърчаване на посещенията на предприятия и стажантските схеми с подобни цели, така че младите хора да придобият представа за света на бизнеса;

25.    подчертава, че предприемаческата общност играе ключова роля в образованието и обучението по предприемачество, като предоставя обучение, основано на опита, което допълва теоретичното образование на младите хора;

26. подчертава съществената роля за насърчаването на предприемачеството сред младите хора на редица сдружения на млади предприемачи, които предлагат възможност на младежите да разработват иновативни проекти и да придобият предприемачески опит и им предоставят инструменти и необходимата увереност, за да започнат дейността си като предприемачи;

Роля на институциите на ЕС – координация, методология и финансови инструменти

27.    призовава Съвета и Комисията, в рамките на съответните им области на компетентност и в пълно съответствие с принципа на субсидиарност, да разработят методологична подкрепа и инструменти, които да бъдат предоставени на националните системи за образование, в областта на образованието и обучението по предприемачество, включително на социалното предприемачество, и да следват координиран подход, като призоват публичните администрации на държавите членки да си сътрудничат по-тясно с предприятията с цел разпространяване на ключовите фактори, необходими за подобряване на предприемачеството; призовава Комисията да увеличи размера на подкрепата за младите предприемачи по европейските структурни и инвестиционни фондове;

28.    призовава Съвета и Комисията да прилагат принципа на равенство между половете по отношение на методологията, комуникацията и финансовите инструменти, за да се насърчи по-активното участие в предприемачеството от страна на момичетата и младите жени;

29.    призовава Комисията да учредява и насърчава стажове по предприемачество и програми за обмен, за да се даде възможност на младите хора да придобият практически опит и да се улесни обменът на знания и опит;

30.    призовава Комисията да разработи цялостна стратегия за развитие на общоприложими умения, като например критично мислене, решаване на проблеми, инициативност, съвместна работа, сътрудничество, самонаправляване, планиране, лидерство и изграждане на екипи, на всички равнища и във всички видове образование и обучение, като се взема предвид, че те са полезни за широк кръг от професии и сектори;

31.    призовава Комисията да засили фокуса върху подобряването на развитието и оценката на общоприложими умения, включително в областите на предприемачеството и на цифровите технологии, в рамките на програмата Еразъм +, като същевременно се наблегне на това, че тази програма не следва да бъде еднозначно ориентирана към съображенията, свързани с пригодността за заетост, и че следва да бъде запазен ниският праг за достъп до предприемачески дейности, по-специално в областта на неформалното и самостоятелното образование; призовава също така Комисията да насърчава реформите в образователната политика на държавите членки, като създаде съгласувана политическа рамка в това отношение за държавите членки и за ЕС;

32.    призовава Комисията да подкрепи мониторинга на уменията за работа с ИКТ, уменията за решаване на проблеми и финансовата грамотност; призовава Комисията да извърши дългосрочни проучвания в тази област;

33.    призовава Комисията да подкрепя партньорствата между образователните институции и предприятията, като използва Европейския фонд за стратегически инвестиции, и по-специално Европейския социален фонд, за да насърчава основаното на опита обучение в предприятията и да поощрява предприемаческите умения на национално и местно равнище;

34.    призовава Комисията да подкрепи една европейска мрежа за обучение по предприемачество, по модела на Европейската мрежа за обучение по предприемачество (EE-HUB), създадена през май 2015 г. и подкрепяна от европейски организации и други заинтересовани лица на европейско, национално и местно равнище, както и от национални органи в областта на образованието, която ще събира и обменя най-добри практики, които да бъдат споделяни от образователните институции, институциите за професионално обучение, предприятията, органите и социалните партньори;

35.    призовава Комисията да гарантира последователна и ефективна координация в областта на образованието по предприемачество в контекста на по-широкообхватната стратегия на ЕС за учене през целия живот, на глобалните стратегии на ЕС и на плана на Комисията на Жан-Клод Юнкер;

36.    предлага Комисията да запази образованието и обучението по предприемачество като една от целите на бъдещата програма „Еразъм+“ през следващия финансов период (след 2020 г.) във всички свои дейности, включително мобилността, която да съдържа следните елементи:

i)       внимателна оценка на въздействието на съществуващите мерки за насърчаване на предприемачеството чрез образование и обучение и тяхното потенциално адаптиране, като същевременно се обърне специално внимание на въздействието върху по-слабо представените групи и групите в неравностойно положение,

ii)      насърчаване на по-добре определено учебно съдържание и инструменти за формалното и неформалното образование, насочени към всички учащи се – както теоретични, така и практически модули – например студентски предприемачески проекти,

iii)     подкрепа за началната квалификация на преподавателите, обучаващите, работещите с младежта, инструкторите и лидерите в образованието и тяхното продължаващо професионално развитие и овластяване в областта на образованието по предприемачество,

iv)     насърчаване на партньорствата между образователните институции, предприятията, организациите с нестопанска цел, регионалните и местните органи и доставчиците на неформално образование с цел да се разработят подходящи курсове и да се предоставят на учащите необходимите практически опит и модели,

v)      развитие на уменията в областта на предприемачеството, финансовата грамотност, грамотността и уменията в областта на ИКТ, творческото мислене, креативността, творческите ценности, решаването на проблеми и новаторските нагласи, увереността в себе си и в собствените идеи, приспособимостта, изграждането на екипи, управлението на проекти, оценката на риска и поемането на риск, както и на специфични бизнес умения и знания;

vi)     премахване на всички все още съществуващи физически и цифрови бариери за хората с увреждания, тъй като тяхното пълно включване в пазара на труда може да бъде от решаващо значение за насърчаването на култура на устойчиви и сплотени предприятия;

vii)    наблягане на неформалното и самостоятелното учене като привилегирована среда за придобиване на предприемачески умения;

37.    призовава Комисията да проучи и разгледа факторите, които обезкуражават жените да се заемат с предприемачество, като същевременно специално насърчава достъпа до финансиране и подкрепя услугите за млади жени предприемачи;

38.    призовава Комисията да координира и насърчава обмена на най-добри практики между държавите членки;

39.    призовава Комисията да насърчава по-доброто сътрудничество и обмена на добри практики между държавите членки, които вече са включили образованието по предприемачество в своите учебни програми и са постигнали по-голям напредък в насърчаването на младежкото предприемачество, както и онези държави членки, които все още се намират в началото на този процес;

40.    призовава Комисията да събере до края на 2017 г. „най-добри практики“ за разпространение на предприемачески способности и насърчаване на младежкото предприемачество в държавите членки, да представи на Парламента доклад по този въпрос и да взема предвид резултатите от тази работа, когато оценява своите процедури на финансиране;

41.    призовава държавите членки да насърчават образованието по предприемачество като начин за стимулиране на общоприложими умения за по-добро управление на личния и професионалния живот на учащите;

42.    призовава Комисията да наблюдава внимателно конкретните мерки, които биват прилагани от държавите членки за подкрепа на предприемачеството сред младите хора, да посвети специално внимание на насърчаването и публикуването на информация относно резултатите и да насърчава и подкрепя институциите и организациите при обмена на добри практики, споделянето на идеи, знания и опит и създаването на междусекторни стратегически партньорства; насърчава Комисията и държавите членки да разработят показатели, модели и общи инструменти и проекти с цел насърчаване на младежкото предприемачество;

43.    настоятелно призовава Комисията да гарантира,че мерките, предприемани от държавите членки, не представляват пречка за свободното движение на работници, така че младите хора, които са избрали кариера в стопанската дейност, да могат да развиват дейността си където пожелаят на територията на Европейския съюз;

Ролята на държавите членки

44.    призовава държавите членки да насърчават развитието на обучение за основаване и управление на стартиращи предприятия, включително експертно наставничество, бизнес инкубатори и ускорители, проекти за социални предприятия, работещи с местните общности, и цялата благоприятна за предприемачеството среда, която ще създаде възможност за стартиране на предприятия от млади хора и за бързо възстановяване при преждевременно напускане на училище или първоначални неуспехи, като по този начин се спомогне за създаването на положителна бизнес култура, предотвратяването на отрицателното възприятие на неуспехите в бизнеса и насърчаването на повторните опити и също така се обръща специално внимание на това да се достигне до младите хора в неравностойно положение;

45.    настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че младите предприемачи имат достъп до необходимото им финансиране и че получават подкрепа на всички етапи;

46.    призовава държавите членки, както и регионалните и местните органи, да използват максимално ресурсите на структурните фондове на ЕС, по-специално Европейския социален фонд, с цел насърчаване на образованието и обучението по предприемачество и развитието на цифрови умения на национално, регионално и местно равнище;

47.    призовава държавите членки, заедно с регионалните и местните органи, да използват всички съществуващи ресурси за финансиране на равнище ЕС, като например Европейския социален фонд, Европейската инициатива за младежка заетост, програмата на ЕС за заетост и социални иновации, „Еразъм за млади предприемачи“ и програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (COSME), да насърчават и подкрепят инициативи, които са насочени към постигането на по-ефективни и по-добре насочени връзки между предприятията и образователния сектор;

48.    призовава държавите членки да насърчават споделянето на най-добри практики, както и националните и трансграничните партньорства, да подкрепят наскоро създадените предприятия и работата на съответните мрежи от малки и средни предприятия и агенции за развитие;

49.    насърчава държавите членки да осигурят специфични иновативни методи за обучение на преподавателите и наставниците, за да им се даде възможност да подпомагат и насърчават предприемаческите умения, както и да разгледат включването на предприемачеството като част от образователната програма;

50.    призовава държавите членки да доразвият своите системи за признаване и валидиране на уменията, придобити чрез неформално и самостоятелно учене, за да спазят ангажимента си за 2018 г., с цел да дадат на хората възможност за преориентиране и втори шанс, както и да насърчат личното признание и по-нататъшното обучение;

51.    призовава държавите членки да насърчават участието на частните партньори в обучението по предприемачество чрез финансиране или предоставяне на обучение като аспект от своята корпоративна социална отговорност;

52.    призовава държавите членки да премахнат бюрокрацията по отношение на изпълнението на бизнес плановете от младите хора и да разгледат възможността за предприемане на мерки за данъчни облекчения и мерки за насърчаване на разработването на собствени идеи за стопанска дейност; подчертава необходимостта от „предпазни клапани“ за новосъздадените предприятия, претърпели успех;

53. подчертава необходимостта от разглеждане на финансовите затруднения, засягащи младите предприемачи, от улесняване на достъпа им до кредити и специални безвъзмездни средства, от намаляване на съществуващите административни тежести и от създаване на регулаторна среда и фискални стимули, които да насърчават развитието на младежки предприемачески инициативи и да спомагат за създаването на работни места, за да се улесни стартирането и стабилизирането на бизнес проектите на младите предприемачи;

54.    призовава държавите членки да възприемат активен подход в усъвършенстването на регулаторната рамка и опростяването на административните процедури за предприятията, по-специално за МСП и социалните предприятия, както и да насърчават и наблюдават качеството на практиките на заетост на тези предприятия; припомня, че социалните и приобщаващите предприятия създават устойчиви работни места, допринасят за развитието на общностите и спомагат да се насърчава устойчива среда и да се гарантира социална устойчивост по време на криза;

55.    изисква публичните служби за заетост да бъдат по-активни в предоставянето на помощ и консултации на предприятията, по-специално на младите предприемачи;

56.    призовава държавите членки и регионалните и местните органи да предлагат на студенти с иновативни идеи по-широк достъп до стипендии и схеми за микрокредитиране заедно с подкрепа, информация, наставничество, мултидисциплинарна подкрепа и платформи за партньорска оценка, за да им се даде възможност да създадат свои собствени предприятия или проекти, като например подкрепяните в рамките на оста „Микрофинансиране и социално предприемачество“ по Европейската програма за заетост и социални иновации; призовава държавите членки да улеснят достъпа до заеми и връщането им, да насърчават използването на колективното финансиране, да развият партньорства между местната икономика, предприятията и университетите, да засилят ролята на предприятията в интегрирането на младите хора на пазара на труда и да утвърдят сертификата за предприемачески умения (Entrepreneurial Skills Pass) на различни равнища на училищното и университетското образование, по-специално в партньорство с МСП; настоятелно призовава държавите членки да насърчават създаването в университетите на бизнес инкубатори, насочени към устойчивото развитие и области на обучение, ориентирани към бъдещето;

57.    призовава държавите членки да опростят процедурите за несвързано с измами прекратяване на дейност и да създадат подкрепяща прекратяването на дейност среда, за да изпратят ясно послание на младите хора, че един неуспех няма да доведе до поражение с последствия за цял живот;

58.    призовава държавите членки да насърчават предприемачеството сред младите хора, като улесняват основаното на проекти обучение в рамките на образователната система, обхващащо различни дисциплини и осъществявано в сътрудничество с предприятията;

59.    призовава държавите членки да насърчават предприемачеството като положителна възможност за професионално развитие в рамките на съветите за професионално развитие, предоставяни в средното и висшето образование, и да решат проблема с отрицателното мнение за предприемачеството като възможност за професионално развитие, което преобладава в някои държави членки;

60.    призовава държавите членки да повишат осведомеността за самостоятелната заетост и създаването на предприятия за младите хора с увреждания посредством мерки като насърчаване на професионалното развитие на хората с увреждания, които вече са интегрирани на пазара на труда, и осигуряване на обществено признание на предприемачи с увреждания;

Последващи стъпки

61.    настоятелно призовава Комисията да предприеме последващи стъпки и да доразвие своята работа относно инициативата „Entrepreneurship360“ (училища и ПОО), както и относно иновативния онлайн инструмент за висшите училища (висше образование);

62.    призовава Комисията да включи мерки, свързани с обучението по предприемачество, в показателите за оценяване на Европейския семестър, започвайки от 2016 г.;

63.    призовава Комисията да представи на Парламента до края на мандата си доклад за оценка относно постигнатия напредък в насърчаването на младежкото предприемачество чрез образование и обучение и доколко то е успяло да обхване членовете на уязвимите социални групи;

64.    призовава Комисията да гарантира координацията и сътрудничеството на европейско равнище при систематичното оценяване на програмите и дейностите в областта на предприемачеството, за да се създаде възможност за сравнимост на резултатите, например чрез сравняване на различните модели за младежко предприемачество в държавите членки, както и на характеристиките на младите предприемачи по отношение на социално-демографски променливи като възраст, пол и образование;

65.    призовава Комисията да насърчава сътрудничеството в областта на политиките в ЕС и приканва държавите членки да участват в обмена на добри практики;

66.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите членки и на страните кандидатки и на Съвета на Европа.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Насърчаване на младежкото предприемачество чрез образование и обучение

Европейския парламент избра младежкото предприемачество и свързаното с него „образование по предприемачество“ като една от темите, които да бъдат поставени в по-голяма степен в центъра на вниманието поради тяхното значение и недостатъчното им оценяване, и предложи следващите стъпки за напредък. С настоящия доклад Европейският парламент желае да допринесе за постигането на общите европейски цели в тази област чрез мониторинг на качеството на образованието с цел ускоряване на разпространението на иновациите, насочени към предприемачески умения, и чрез подчертаване на необходимостта от методическа и финансова подкрепа на равнище програми на ЕС.

Образование по предприемачество – средство за насърчаване на заетостта

В настоящия доклад Европейският парламент обобщава текущите дейности в областта на „образованието по предприемачество“ и посочва целите на образованието и необходимостта от фокусиране върху практическото прилагане и младежката заетост. Докладът се съсредоточава върху предложения/препоръки за по-нататъшното развитие на образованието по предприемачество и подкрепата за него от страна на Европейската комисия, Съвета и държавите членки. Европейският парламент разбира ограниченията в своите правомощия в областта на образователната политика, която е от изключителната компетентност на държавите членки, и това, че ролята на ЕС е изцяло координационна.

Докладът е изготвен въз основа на настоящите социално-икономически данни, които показват, че в социалното и икономическото положение на гражданите на ЕС не се наблюдава значително подобрение. Основният проблем в това отношение остава високото равнище на безработицата сред младите хора, която в ЕС е средно 22 %, а в някои страни и региони тази цифра надхвърля 50 %[16]. Заетостта и растежът са ключов приоритет на европейската политика и цел за държавите членки[17]. Като цяло образованието се счита за основен инструмент за постигане на индивидуалните потребности на гражданите и начин за подобряване на живота им.

Тези документи определят основните принципи за подкрепа за образованието по предприемачество

Докладът дава възможност за изпълнение на официалните документи на Съвета, Комисията и Парламента, които създават стратегическа, законодателна и финансова рамка за координиране и осъществяване на образователните дейности в ЕС. Считам, че е необходимо да се отбележи по какъв начин се разбира в настоящите документи образованието като цяло, и по-специално образованието по предприемачество, и каква роля играе то. Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж („Европа 2020“) определя, че укрепването на знанията и иновациите е стимул за бъдещия растеж, и поставя изискване за подобряване на качеството на образованието. По-подробно описание на подкрепяните цели съдържат заключенията на Съвета от 12 май 2009 г. относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („ЕСЕТ 2020 г.“). Основният принцип на тази рамка е ученето през целия живот, осъществявано във всички среди, независимо дали е формално, неформално или самостоятелно учене, и на всички равнища: от образованието в ранна детска възраст до висшето образование, професионалното образование и обучение и образованието за възрастни. Стратегическите цели са 1) прилагане на ученето през целия живот и мобилността; 2) подобряване на качеството и ефективността на образованието и обучението; 3) насърчаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданско участие; 4) разгръщане на творчеството и новаторството, включително предприемаческия дух, при всички степени на образование и обучение. Последният документ, който беше приет от Съвета през декември 2014 г., е „Заключения на Съвета относно предприемачеството в образованието и обучението“ (2015/C 17/02). Този изчерпателен документ доразвива предишни разработки в максимална степен и ги преобразува в конкретни препоръки към Комисията и държавите членки. Съветът се основава на определението на понятието „предприемачество“, използвано в Препоръката относно ключовите умения за ученето през целия живот от 2006 г.[18] Това подчертава необходимостта от обучение в предприемачески умения на ученици, студенти и стажанти, за да придобият те необходимото предприемаческо мислене и предприемачески умения. Съветът призовава също така държавите членки да насърчават включването на предприемаческите умения в образователните програми, привличането на бивши абсолвенти – предприемачи, за да споделят своя опит със студентите и преподавателите, да правят оценки на ефективността на обучението по предприемачество, да подкрепят новосъздадени предприятия и бизнес инкубатори, както и много други дейности. Докладът на Европейския парламент се опира и на констатациите на едно неотдавнашно проучване на Европейската комисия „Обучение по предприемачество: път към успеха“ [19]. В проучването са представени данни от сравнението на 91 примера на образование по предприемачество в 23 държави. Преобладаващото впечатление е, че образованието по предприемачество дава резултати. Човек не се ражда предприемач, макар че предприемачеството е талант. Научните изследвания показват, че предприемаческите умения могат да бъдат преподавани и по време на образователния процес. Образованието по предприемачество има доказано положително въздействие върху индивидите: то им помага да увеличат своите амбиции по отношение на кариерата, води до по-висока заетост, подобряване на предприемаческите умения и нагласи, което води до промени в поведението по отношение на по-големия интерес към предприемачеството и творческото мислене, и до по-голям интерес към навлизане в стопанската дейност и завършване на средно образование. На институционално равнище образованието по предприемачество води до укрепване на предприемаческата култура, увеличаване на усилията на преподавателите, както и до засилване на ангажираността на вземащите решения (заинтересованите страни). Положителното въздействие върху икономиката се състои в увеличаване на броя на новосъздадените дружества, повишено дългосрочно оцеляване и развитие на предприятията, увеличаване на иновационните дейности на дружества на бивши възпитаници и по-голяма заетост. Въздействието върху обществото се състои в способността за по-добра защита на отделните хора срещу изключването и във възвръщаемостта на инвестициите на общество в мерки за насърчаване на образованието по предприемачество.

Наблягане върху систематичния подход и използването на съществуващите инструменти

Европейският парламент допълва горните изявления и препоръки с наблягане върху систематичния подход към образованието по предприемачество и подкрепата за младежкото предприемачеството чрез образование и обучение. Призивът на Европейския парламент за създаване на европейска мрежа с цел обмен на примери на добри практики, каквито има много в тази област, включително международно доказалата се дългогодишна мрежа от национални центрове за младежки постижения, е разумен. Европейският парламент призовава Европейската комисия преди всичко 1) да подготви методическа помощ под формата на образователни стандарти за образование по предприемачество и подкрепа за курсове за подобряване на уменията на учителите като методическа помощ за държавите членки за интегриране на образованието по предприемачество в учебните програми и 2) за тази цел да отпусне целеви финансови инструменти като част от програмата „Еразъм +“, ако е възможно – през този период, и да изготви законодателна и финансова рамка за периода след 2020 г. Европейският парламент призовава за системен мониторинг и системна оценка на резултатите от текущите и бъдещите дейности в областта на образованието по предприемачество и на тяхното въздействие върху заетостта и развитието на малките и средните предприятия, включително за използване на проучването на ОИСР. Европейският парламент призовава също така Европейската комисия да изготви доклад за периода 2014–2019 г. относно изпълнението на целите на „EСЕT 2020“ при насърчаването на образованието по предприемачество. Европейският парламент също така отправя призив към държавите членки да се стремят към ефективна интеграция на образованието по предприемачество в учебните програми и да използват за тази цел съществуващите финансови инструменти, например структурните фондове на ЕС.

Развитие на предприемачески умения на всички равнища на образованието

В доклада се посочва развитието на предприемаческите умения на всички равнища на образование и се прави разграничение между специфичните характеристики на всеки етап. Началното и средното образование са от съществено значение за придобиването на ключови познания, а завършването на горната степен на средното образование е важна предпоставка за успех на пазара на труда, включително предприемачество. На равнище висше образование има много широко приложно поле за развитие на предприемачески дейности от страна на студентите и абсолвентите. Предприемаческите дейности на студентите и абсолвентите се разработват на институционално равнище; те са част от дългосрочните планове за развитие на отделните университети и представляват дейности, специфични за отделните отрасли, при които се оползотворяват научните изследвания, иновациите и творческият потенциал на университетите.

„Образованието по предприемачество“ на всички равнища може да бъде много ефективен инструмент за мотивиране на младите хора при вземането на решения за започване на собствена стопанска дейност и кариера, а също така за постигането на успех в тази кариера. Днес в Европа има сериозна необходимост от подход, който да подкрепя младите хора, например в тяхната креативност, способността им да се справят с рисковете, управлението на неуспехите и тяхното отговорно поведение.

24.6.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по култура и образование

относно насърчаване на младежкото предприемачество чрез образование и обучение

(2015/2006(ΙΝΙ))

Докладчик по становище: Яна Житнянска

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че процентът на безработица сред младите хора е тревожен, като в някои държави членки равнището на младежка безработица е над 50 %; като има предвид, че образованието играе ключова роля в насърчаването на социалното и професионалното приобщаване на младите хора, и като има предвид, че предприемачеството следва да се разглежда като хоризонтална компетентност и като допълнителна възможност за създаване на нови предприятия и преди всичко като повече възможности за заетост, като по този начин спомага за намаляване на безработицата сред младите хора и за повишаване на пригодността за заетост на младите хора;

Б.  като има предвид, че младите хора извличат полза от обучението и образованието по предприемачество и от практическия опит в областта на предприемачеството, което спомага за развитието на техните умения и талант, като им създава възможност да развият увереност в себе си, и което допринася за създаването на нови предприятия, за пригодност за заетост и за новаторство; като има предвид, че предприемачеството е изключително слабо използвана възможност за много млади хора с увреждания;

В.  като има предвид, че резултатите и въздействието на програмите в областта на предприемачеството в образованието показват, че студентите, които са завършили тези програми, получават по-бързо работа в края на своето обучение;

Г.  като има предвид, че предприемачеството е един от възможните начини да се помогне на младите хора да намерят работа и да имат стабилен доход;

Д. като има предвид, че целта на стратегията „Европа 2020“ е да се създаде икономика, основана на високи равнища на заетост и на икономическо, социално и териториално сближаване; като има предвид, че стабилната социална икономика е от ключово значение във връзка с това;

Е.  като има предвид, че кооперативните дружества осигуряват висококачествени, приобщаващи и устойчиви на кризата работни места, които не могат да бъдат изнасяни; като има предвид, че благодарение на своя кооперативен модел тези предприятия са увеличили своя оборот и своя растеж по време на кризата, имали са по-малко фалити и съкращения от други видове предприятия;

Ж. като има предвид, че социалните и приобщаващите предприятия участват активно в новаторски устойчив растеж, насърчават по-голямо сближаване в обществото и местните общности и могат да създадат възможности за заетост на младите хора, включително за онези, които са социално уязвими, и онези, които са най-отдалечени от пазара на труда;

З.  като има предвид, че обучението от опитни предприемачи създава положителен образ на предприемачеството и улеснява стъпката към предприемачество;

И. като има предвид, че младите предприемачи са изправени пред множество предизвикателства и трудности, включително липса на опит, на подходящи умения и на достъп до финансиране и инфраструктура;

Й. като има предвид, че неспособността да се ползват информационни и комуникационни технологии представлява съвременна форма на неграмотност;

K. като има предвид, че възможността за опростено и несвързано с измами прекратяване на дейността позволява на инвеститорите и предприемачите да рестартират по-успешно предприятия, да наемат повече работници и да имат по-нисък процент на неуспех;

Л. като има предвид, че младите хора ще бъдат много по-квалифицирани да осъществяват стопанска дейност в транснационален мащаб, ако владеят свободно чужди езици;

1.  призовава държавите членки, заедно с регионалните и местните органи, да използват всички съществуващи ресурси за финансиране на равнище ЕС, като например Европейския социален фонд, Европейската инициатива за младежка заетост, програмата на ЕС за заетост и социални иновации, „Еразъм за млади предприемачи“ и програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (COSME), да насърчават и подкрепят инициативи, които са насочени към постигането на по-ефективни и по-добре насочени връзки между предприятията и образователния сектор, които насърчават предприемаческата култура сред младите хора независимо от техния социално-икономически произход или пол, за да ги поощри да развиват творчеството, инициативността и чувството за отговорност, и които променят възприятието, че предприемачеството е второстепенна възможност за кариера; призовава Комисията да проучи по какъв начин тези средства се използват в действителност, и да направи така, че те да бъдат достъпни и лесни за използване; подчертава необходимостта от инвестиции в образованието и инфраструктурата с цел преодоляване на цифровото разделение в Съюза;

2.  призовава държавите членки да направят всичко възможно, за да повишат осведомеността сред младите хора за възможностите да започнат собствена стопанска дейност, като осигурят подходящи програми за образование и обучение, насочени към предприемачеството, и като насърчават индивидуалните умения, по-специално цифровите умения и цифровите лидерски умения като основни инструменти за предприемачите в днешната икономическа и стопанската среда; подчертава, че младата, опитна и притежаваща подходящи умения работна сила е от съществено значение за конкурентоспособността на Съюза и ще спомогне за ускоряването на процеса на икономическо възстановяване и за създаването на работни места във всички държави членки;

3.  призовава Комисията и държавите членки да премахнат пречките пред предприемачеството, за да се помогне на младите хора да превърнат своите творчески идеи в успешни бизнес планове;

4.  призовава държавите членки да се борят срещу пречките пред младите предприемачи с увреждания чрез предоставяне на обучение за доставчиците на услуги, чиито отговорности включват подкрепа за хората с увреждания, и чрез приспособяване на помещения, в които да се предоставя помощ, за да бъдат направени те достъпни за лица с намалена подвижност;

5.  призовава държавите членки да възприемат активен подход в усъвършенстването на регулаторната рамка и да опростят административните процедури за предприятията, по-специално за МСП и социалните предприятия, както и да насърчават и наблюдават качеството на практиките на заетост на тези предприятия; припомня, че социалните и приобщаващите предприятия създават устойчиви работни места, допринасят за развитието на общностите и спомагат да се насърчава устойчива среда и да се гарантира социална устойчивост по време на криза;

6.  изисква публичните служби за заетост да бъдат по-активни в предоставянето на помощ и консултации на предприятията, по-специално на младите предприемачи;

7.  подчертава необходимостта от преодоляване на финансовите затруднения, засягащи млади предприемачи, от улесняване на достъпа им до кредити и специални безвъзмездни средства, от намаляване на съществуващите административни тежести и от създаване на регулаторна среда и фискални стимули, които да насърчават развитието на младежки предприемачески инициативи и да спомагат за създаването на работни места, за да се улесни започването и стабилизирането на бизнес проектите на младите предприемачи;

8.  изисква от държавите членки да насърчават кооперативен модел на предприемачество, който да се основава на процедури за демократично вземане на решения и да помага на младите хора да се превърнат в отговорни работодатели, работници и потребители; припомня, че кооперациите и другите социални и приобщаващи предприятия са част от европейския социален модел и от единния пазар и следователно заслужават пълно признание и подкрепа, както това е предвидено в конституциите на някои държави членки и в редица ключови документи на ЕС;

9.  изисква от държавите членки да подкрепят екологосъобразните и устойчивите предприемачески проекти;

10. призовава държавите членки и регионалните и местните органи да предлагат на иновативни студенти по-широк достъп до и наличие на стипендии и схеми за микрокредитиране, заедно с подкрепа, информация, наставничество, мултидисциплинарна подкрепа и платформи за партньорска оценка, за да им се даде възможност да създадат свои собствени предприятия или проекти, като например подкрепяните в рамките на оста „Микрофинансиране и социално предприемачество“ по Европейската програма за заетост и социални иновации; призовава държавите членки да улеснят достъпа до заеми и връщането им, да насърчават използването на колективното финансиране, да създадат партньорства между местната икономика, предприятията и университетите, да засилят ролята на предприятията в интегрирането на младите хора на пазара на труда и да утвърдят сертификата за предприемачески умения (Entrepreneurial Skills Pass) на различни равнища на училищното и университетското образование, по-специално в партньорство с МСП; настоятелно призовава държавите членки да насърчават установяването в университетите на бизнес инкубатори, насочени към устойчивото развитие и области на изследване, ориентирани към бъдещето;

11. подчертава необходимостта от подобряване на предприемаческата култура в рамките на висшето образование чрез подпомагане и улесняване на създаването на нови предприятия от страна на младите хора въз основа на академични изследвания (нови предприятия), намаляване на бюрократичната тежест при създаването на подобни дружества и създаване на ясна и благоприятна регулаторна рамка за студенти предприемачи; в този контекст счита, че училищата и университетите следва да осигурят време и пространство и да предоставят признание на предприетите от младите хора инициативи, за да им дадат необходимата увереност за предприемането на нови проекти, които могат да се окажат полезни за създаването на самостоятелни предприятия; приветства инициативите, които възнаграждават младите хора за успешни бизнес начинания (например, наградата за най-добро студентско дружество на годината), подчертава освен това значението на дружествата, които дават шанс на младите хора да придобият своя първи пряк трудов опит в предприятията, и отново изтъква необходимостта от насърчаване на посещения на предприятия и стажантски схеми с подобни цели, така че да даде на младите хора представа за света на бизнеса;

12. призовава държавите членки да гарантират, че образователните им системи, включително програмите за професионално обучение, се съсредоточават в по-голяма степен върху развиването на хоризонтални предприемачески компетенции, умения и познания, по-специално като гарантират, че уменията в областта на ИКТ и чуждите езици се преподават в първите години на училищното обучение, и като насърчават в средното и висшето образование учене, което въвежда и развива умения, необходими за започване на кариера на предприемач, например креативност, умения за комуникация, бизнес управление, счетоводство и отчетност, и което се предоставя ефективно чрез практически житейски опит; призовава, като същевременно подчертава важната роля на учителите за стимулиране на предприемаческото мислене сред младите хора и за предоставяне на подходящи умения и квалификации, държавите членки да обръщат специално внимание на осигуряването на подходящо и специализирано обучение за учителите, за да се гарантира тяхното непрекъснато професионално развитие и за да се разширят възможностите за приток на опитни предприемачи като учители;

13. призовава Комисията да наблюдава внимателно конкретните мерки, които биват прилагани от държавите членки за подкрепа на предприемачеството сред младите хора, да обърне специално внимание на насърчаването и публикуването на информация за резултатите и да насърчава и подкрепя институциите и организациите при обмена на добри практики, споделянето на идеи, знания и опит, и създаването на междусекторни стратегически партньорства; насърчава Комисията и държавите членки да разработят показатели, модели и общи инструменти и проекти с цел насърчаване на младежкото предприемачество; приветства програмите „Еразъм + „и „Еразъм за млади предприемачи“, които дават възможност на младите хора да следват и да се обучават в чужбина и да придобиват опит в областта на предприемачеството в други държави членки; отправя искане към Комисията да гарантира спазването от страна на дружествата на правилата, приложими към тези програми, с които се защитават правата на участниците, и популяризирането на подобни програми в средните училища и институциите за професионално и висше образование;

14. призовава държавите членки да опростят процедурите за несвързано с измами прекратяване на дейност и да създадат подкрепяща прекратяването на дейност среда, за да изпратят ясно послание на младите хора, че един неуспех няма да доведе до поражение с последствия за цял живот;

15. призовава държавите членки да насърчават предприемачеството като положителна възможност за професионално развитие в рамките на средното и висшето образование и да решат проблема с отрицателното мнение за предприемачеството като възможност за професионално развитие, което преобладава в някои държави членки;

16. изисква от Комисията да наблюдава внимателно прилаганите от държавите членки конкретни мерки, за да гарантира, че младите хора, избрали кариерата на предприемачи, се ползват с едни и същи права на социална защита (съгласно препоръка 202[20] на Международната организация на труда), както и на защита на здравето и безопасността при работа;

17. призовава държавите членки да повишат осведомеността за самостоятелната заетост и създаването на предприятия за младите хора с увреждания посредством мерки като насърчаване на професионалното развитие на хората с увреждания, които вече са интегрирани в пазара на труда, и осигуряване на обществено признание на предприемачи с увреждания;

18. призовава държавите членки да насърчават наставничеството в помощ на младите предприемачи, което им позволява да се възползват от практически съвети и подкрепа от страна на по-опитни предприемачи;

19. призовава държавите членки да насърчават предприемачеството сред младите хора чрез улесняване на основано на проекти обучение в рамките на образователната система, обхващащи различни дисциплини и осъществявани в сътрудничество с предприятията;

20. изисква от Комисията да гарантира,че мерките, предприемани от държавите членки не представляват пречка за свободното движение на работници, така че младите хора, които са избрали кариера в стопанската дейност, да могат да развиват дейността си където поискат на територията на Европейския съюз;

21. подчертава съществената роля за насърчаването на предприемачески дух у младите хора на редица сдружения на млади предприемачи, които предлагат възможност на младежите да разработват новаторски проекти и да придобият предприемачески опит и им предоставят инструменти и необходимата увереност, за да започнат дейността си като предприемачи;

22. призовава за по-близко сътрудничество с частния сектор и социалните партньори с оглед на насърчаването на култура на поемане на риск, предприемачество и иновации (например чрез структурни ангажименти, като инструменти за иновации и обмен на идеи);

23. отбелязва, че насърчаването на сътрудничеството между средното и висшето образование би позволило по-активен диалог между младите хора и би насърчило иновациите;

24. призовава Комисията да проучи факторите, които обезкуражават жените да поемат по пътя на професионално развитие като предприемачи, и да гарантира, че образователните системи, както и свързаните с тях мерки и дейности се стремят активно към постигането на равенство между половете.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.6.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

2

10

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Csaba Sógor, Helga Stevens, Monika Vana, Tom Vandenkendelaere

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Flavio Zanonato, Branislav Škripek

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

14.7.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

7

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Silvia Costa, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

György Hölvényi, Ilhan Kyuchyuk, Ernest Maragall, Martina Michels, Marlene Mizzi

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Tim Aker

 • [1]  ОВ C 17, 20.1.2015 г., стр. 2.
 • [2]  ОВ C 183, 14.6.2014 г., стр. 18.
 • [3]  ОВ C 119, 28.5.2009 г., стр. 2.
 • [4]  ОВ C 199, 7.7.2011 г., стр. 1.
 • [5]  ОВ C 311, 19.12.2009 г., стр. 1.
 • [6]  ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 10.
 • [7]  Приети текстове, P8_TA(2015)0107.
 • [8]  ОВ C 353 E, 3.12.2013 г., стр. 56.
 • [9]  ОВ C 165 E, 11.6.2013 г., стр. 7.
 • [10]  ОВ C 377 E, 7.12.2012 г., стр. 89.
 • [11]  ОВ C 161 E, 31.5.2011 г., стр. 8.
 • [12]  ОВ C 45 E, 23.2.2010 г., стр. 33.
 • [13]  Доклад на Комисията относно напредъка на равенството между жените и мъжете през 2013 г. (SWD(2014) 0142), публикация на Комисията относно статистически данни за жените предприемачи в Европа, септември 2014 г.
 • [14]  Заключения на симпозиумите на Европейската фондация за обучение, проведени в Истанбул и Будапеща.
 • [15]  Комисия: Евробарометър FL354 „Предприемачеството в ЕС и извън него“, 9 януари 2013 г.
 • [16]  Вж. данните на Евростат от януари 2015 г. – http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6454659/3-07012015-AP-EN.pdf/f4d2866e-0562-49f5-8f29-67e1be16f50a.
 • [17]  Вж. например приоритетите на Комисията на Жан-Клод Юнкер — http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/index_en.htm.
 • [18]  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:c11090
 • [19]  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8056&lang=bg.
 • [20]  Международна организация на труда (МОТ), Препоръка относно минималните равнища на социална закрила, 2012 г. (№ 202).