Διαδικασία : 2014/2234(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0240/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0240/2015

Συζήτηση :

PV 07/09/2015 - 25
CRE 07/09/2015 - 25

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2015 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0289

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 202kWORD 134k
23.7.2015
PE 549.347v02-00 A8-0240/2015

σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: καθιέρωση ελέγχων βάσει επιδόσεων στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής

(2014/2234(INI))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Petri Sarvamaa

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: καθιέρωση ελέγχων βάσει επιδόσεων στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής

(2014/2234(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–    έχοντας υπόψη τη γνώμη αριθ. 1/2012 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με ορισμένες προτάσεις κανονισμών που αφορούν την κοινή γεωργική πολιτική για την περίοδο 2014-2020,

–    έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 2/2004 του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με το πρότυπο του «ενιαίου ελέγχου» (single audit),

–    έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 16/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Απολογισμός του «ενιαίου ελέγχου» (single audit) και της χρησιμοποίησης από την Επιτροπή των εργασιών των εθνικών ελεγκτικών αρχών στον τομέα της συνοχής»,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2013 της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0240/2015),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη διάρκεια των δύο γύρων μεταρρυθμίσεων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) οι κανόνες έχουν καταστεί περισσότερο ανόμοιοι και πολυσύνθετοι·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυπλοκότεροι κανόνες έχουν ως αποτέλεσμα περισσότερα σφάλματα επί τόπου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι της ΚΓΠ, ενώ πρέπει επίσης να διασφαλίζονται η αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των εθνικών και περιφερειακών φορέων για την αποτελεσματική εφαρμογή της ΚΓΠ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο αποτελεσματική και αποδοτική μεταρρύθμιση της ΚΓΠ απαιτεί απλούστευση και λιγότερη γραφειοκρατία προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΚΓΠ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος των ελέγχων και της παροχής συμβουλών στους ενδιαφερόμενους φορείς και τους γεωργούς εκτιμάται ότι ανέρχεται σήμερα στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε επίπεδο κρατών μελών, και είναι πιθανό να αυξηθεί, όπως και τα ποσοστά σφάλματος, με την εφαρμογή της τελευταίας μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, ιδίως με την καθιέρωση μέτρων οικολογικού προσανατολισμού·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση του 2013 έχει οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τα στοιχεία που ζητούνται από τους γεωργούς για την υποβολή αιτήσεων και την αιτιολόγηση διεκδικήσεων, με νέες απαιτήσεις που κινδυνεύουν να έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερα ποσοστά σφάλματος στο αρχικό στάδιο εκμάθησης και προσαρμογής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να μην επιβαρύνονται οι φορείς εκμετάλλευσης με δυσανάλογο αριθμό επιθεωρήσεων·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι της ΚΓΠ, ενώ πρέπει επίσης να διασφαλίζονται η αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των εθνικών και περιφερειακών φορέων για την αποτελεσματική εφαρμογή της ΚΓΠ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγρότες παρακινούνται να παρέχουν υπηρεσίες, όπως είναι αυτές για τα τοπία της υπαίθρου, τη βιοποικιλότητα των καλλιεργουμένων εκτάσεων και τη σταθερότητα του κλίματος, μολονότι αυτές δεν έχουν αξία στην αγορά·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος των ελέγχων και της παροχής συμβουλών στα ενδιαφερόμενα μέρη και στους γεωργούς στα κράτη μέλη μπορεί να υπολογιστεί σήμερα στα 4 δισεκατομμύρια EUR· τονίζει την ανάγκη ελαχιστοποίησης των ελέγχων και του γραφειοκρατικού τους φόρτου·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έλεγχοι βάσει επιδόσεων μπορεί να αποτελέσουν χρήσιμη μεθοδολογία, ενώ η σταθερότητα και η προσέγγιση με στόχο την παροχή δυνατοτήτων από την πλευρά των διοικητικών φορέων είναι απαραίτητες για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης με τους τελικούς δικαιούχους· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι ένα ενιαίο σύστημα για όλες τις περιπτώσεις δεν μπορεί να επιβληθεί στις διαφορετικού τύπου και διαφορετικής κλίμακας γεωργικές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οικολογικά μέτρα που θέσπισε η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής αποσκοπούν στη βελτίωση της βιωσιμότητας της γεωργίας χάρις στο αποτέλεσμα διαφόρων μηχανισμών:

–   της απλουστευμένης και περισσότερο στοχοθετημένης πολλαπλής συμμόρφωσης·

–   της πράσινης άμεσης ενίσχυσης και των σε εθελοντική βάση μέτρων που είναι ευεργετικά για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος στην ανάπτυξη της υπαίθρου·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης(1) έκρινε ότι ήταν αναγκαίο να διατυπώσει 51 επιφυλάξεις για ορισμένους οργανισμούς πληρωμών∙

1.  συμμερίζεται την άποψη που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ότι «οι ρυθμίσεις για τις δαπάνες της κοινής γεωργικής πολιτικής για την περίοδο 2014-2020 εξακολουθούν να είναι πολύπλοκες»(2)∙ υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η πολυπλοκότητα της ΚΓΠ οφείλεται στην ποικιλομορφία της γεωργίας στην Ευρώπη, και ότι η απλοποίηση δεν πρέπει να οδηγήσει σε διάλυση των μέσων που έχουν υιοθετηθεί∙

2.  ζητεί μια ΚΓΠ με λιγότερη γραφειοκρατία προκειμένου να περιοριστούν τα ποσοστά σφαλμάτων και να δημιουργηθούν μέσα που να επιτρέπουν τον διαχωρισμό μεταξύ σφάλματος και απάτης∙

3.  ζητεί να γίνεται διάκριση, κατά την αξιοποίηση των πορισμάτων των ελέγχων και την πιθανή επιβολή κυρώσεων, μεταξύ ακούσιων παραλείψεων και περιπτώσεων απάτης, δεδομένου ότι οι παραλείψεις κατά κανόνα δεν προκαλούν οικονομική ζημία στον φορολογούμενο·

4.  ζητεί μια ΚΓΠ με λιγότερη γραφειοκρατία που να μπορεί να εφαρμοστεί και να ερμηνευτεί με σαφήνεια, προκειμένου να περιοριστεί το ποσοστό σφάλματος και να δημιουργηθούν μέσα που να επιτρέπουν τη διάκριση μεταξύ σφάλματος και απάτης, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι γεωργοί εξακολουθούν να είναι σε θέση να προβαίνουν στη ζωτικής σημασίας παραγωγή τροφίμων που βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής· θεωρεί ότι η διαρκής απλούστευση και ο εξορθολογισμός της ΚΓΠ αποτελούν βασικά στοιχεία για την προσέλκυση νέων αγροτών στη γεωργία και την αξιοποίησή αυτών και των δεξιοτήτων τους προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη του γεωργικού τομέα της ΕΕ στο μέλλον· αναμένει, εν προκειμένω, τη λήψη αυστηρών μέτρων στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της νομοθεσίας· χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να παρατείνει την προθεσμία για τις αιτήσεις άμεσων ενισχύσεων κατά ένα μήνα και τη θεωρεί ένα βήμα στην κατεύθυνση μείωσης του ποσοστού σφάλματος στην ΚΓΠ·

5.  υποστηρίζει σθεναρά ότι πρέπει να παρέχονται σαφέστερες κατευθυντήριες γραμμές τόσο στις εθνικές αρχές όσο και στους γεωργούς, προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό σφάλματος·

6.  υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για απλοποίηση της ΚΓΠ με άμεση εξέταση μέτρων που μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα, δεδομένου ότι αυτή θα αποφέρει οφέλη για τους γεωργούς, τους οργανισμούς πληρωμών, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τους φορολογούμενους· ζητεί, επιπλέον, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης, να υποβληθούν προτάσεις για τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία, προς εξέταση για τη μεταρρύθμιση για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης·

7.  εκφράζει τον φόβο ότι το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος που καθορίζεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο θα αυξηθεί στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής άμεσων πληρωμών κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014-2020, ιδίως λόγω του γεγονότος ότι το επόμενο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης δεν αντιστοιχεί ακόμη σε μείωση του επιπέδου της περιττής πολυπλοκότητας αυτής της πολιτικής για τις διαχειριστικές αρχές ή τους δικαιούχους∙

8.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν συχνά τονίσει την ανάγκη να επιτευχθεί ορθή ισορροπία ανάμεσα σε ολιγότερο διοικητικό άχθος και αποτελεσματικό χρηματοοικονομικό έλεγχο·

9.  σημειώνει ότι το κόστος των ελέγχων της κοινής γεωργικής πολιτικής ήδη ανέρχεται σε 4 δισ. EUR κατ' έτος και ότι αφορά 50 εκατομμύρια πράξεις με προϋπολογισμό για τη γεωργία περίπου 58 δισ. EUR·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δίνει προτεραιότητα σε μια νέα διαδικασία απλούστευσης της ΚΓΠ και ότι θα προτείνει, κατ’ αρχάς, την απλοποίηση μιας σειράς κατ 'εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων∙

11. τάσσεται αναφανδόν υπέρ της βελτίωσης της ποιότητας και της συνέπειας των επιθεωρήσεων παρά την αύξηση του αριθμού των ελέγχων στη γεωργία από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο∙

12. τονίζει, επίσης, ότι οι έλεγχοι αποτελούν εγγύηση ότι τα χρήματα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ που προορίζονται για τη χρηματοδότηση των μέσων της ΚΓΠ δαπανώνται σωστά∙

13. υπενθυμίζει ότι στόχος του συστήματος ενιαίου ελέγχου είναι να θεσπίσει ενιαία σειρά ελέγχων από τους τελικούς δικαιούχους έως τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

14. θεωρεί ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι το σύστημα ενιαίου ελέγχου δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ και τα συστήματα ελέγχου που έχουν θεσπισθεί από τα κράτη μέλη δεν λειτουργούν αξιοποιώντας το πλήρες δυναμικό τους· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι είναι αρμόδια να παρέχουν το πρώτο επίπεδο ελέγχων ελαχιστοποιώντας το άχθος που συνεπάγονται για τους αγρότες και ότι υφίστανται εναλλακτικές δυνατότητες για τη θέσπιση ευελιξίας κατά τη διοργάνωση των ελέγχων·

15. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, ως κατευθυντήρια γραμμή, να βρουν τρόπους για να βελτιστοποιήσουν και να συνδυάσουν τους ελέγχους που άπτονται της ΚΓΠ, έτσι ώστε οι δικαιούχοι να επιλέγονται, κατά το δυνατό, μόνο σε ένα γύρο ελέγχων σε ετήσια βάση∙

16. τονίζει ότι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2013:

α)  το πιθανότερο σφάλμα στο πεδίο των αμέσων ενισχύσεων θα ήταν κατά 1,1 % χαμηλότερο, και ούτως σχετικά πλησίον του ορίου σημαντικότητας του 2 %, εάν οι αρχές των κρατών μελών είχαν χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή του για να προλάβουν, να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα εν λόγω σφάλματα τουλάχιστον εν μέρει(3)·

β)  το πιθανότερο σφάλμα θα είχε μειωθεί στο 2 % στο πεδίο της αγροτικής ανάπτυξης εάν οι αρχές των κρατών μελών είχαν χρησιμοποιήσει όλες τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους για να προλάβουν, να εντοπίσουν και να διορθώσουν σφάλματα(4)·

17. αποδοκιμάζει το ότι η Επιτροπή έπρεπε να διορθώσει προς τα άνω τα ποσοστά σφάλματος που κοινοποιήθηκαν από 42 από τους 68 οργανισμούς πληρωμών με εναπομένον ποσοστό σφάλματος άνω του 2 %, μολονότι σχεδόν όλοι οι οργανισμοί πληρωμών για τις άμεσες ενισχύσεις ήσαν διαπιστευμένοι και πιστοποιημένοι από πιστοποιούσες αρχές και παρά το γεγονός ότι 79 από τις 82 δηλώσεις αξιοπιστίας που διατύπωσαν οι οργανισμοί πληρωμών έλαβαν ανεπιφύλακτη γνώμη από τους οργανισμούς πιστοποίησης το 2013·

18. αναμένει ότι η νέα αποστολή που ανατίθεται στους οργανισμούς πιστοποίησης από τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 966/2012 και αριθ. 1306/2013 θα βελτιώσει την αξιοπιστία των δεδομένων που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη όσον αφορά τη διαχείριση των ταμείων γεωργίας της ΕΕ·

19. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τους οργανισμούς διαπίστευσης, προκειμένου να επαληθεύεται προσεκτικότερα η κατάρτιση στατιστικών εκθέσεων

20. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να συντάξει προτάσεις με σκοπό την επιβολή κυρώσεων για παροχή εσφαλμένων ή ανακριβών στοιχείων από τους οργανισμούς πληρωμών περιλαμβάνοντας τις εξής τρεις παραμέτρους, ήτοι τις στατιστικές επιθεωρήσεων, τις δηλώσεις των οργανισμών πληρωμών και το έργο που επιτελούν οι φορείς πιστοποίησης· ζητεί να έχει η Επιτροπή την εξουσία να αποσύρει τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών σε περιπτώσεις σοβαρών παραποιήσεων·

21. αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως πλήρη χρήση της διαδικασίας της απλοποίησης της ΚΓΠ, ιδίως όσον αφορά τους επιβαρυντικούς και περίπλοκους κανονισμούς που διέπουν την πολλαπλή συμμόρφωση και οικολογική διάσταση, που, σε τελική ανάλυση, έχει επιπτώσεις στους αγρότες σε ολόκληρη την Ευρώπη∙

22. υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για απλοποίηση της ΚΓΠ μέσω της άμεσης εξέτασης μέτρων που μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα, δεδομένου ότι αυτό θα αποφέρει οφέλη στους γεωργούς, τους οργανισμούς πληρωμών, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τους φορολογούμενους· ζητεί, επίσης, να υποβληθούν προτάσεις για την τροποποίηση της βασικής νομοθετικής πράξης· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την απλούστευση της ΚΓΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων στον γεωργικό τομέα·

23. τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης και της αυστηρότερης εφαρμογής του ενιαίου ελέγχου μέσω του συντονισμού των δραστηριοτήτων ελέγχου που διενεργούνται από τα διάφορα θεσμικά όργανα, και ζητεί να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος που προκύπτει από τους ελέγχους, ούτως ώστε οι γεωργοί να μη δέχονται χωριστές επισκέψεις από τους αρμόδιους φορείς και να μην υποβάλλονται σε υπερβολικούς ή πολλαπλούς ελέγχους από την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά το ίδιο έτος, λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των ρυθμιστικών διατάξεων, κάτι που θα οδηγούσε σε περιορισμό του φόρτου για τους γεωργούς μέσω της μείωσης του αριθμού των επιθεωρήσεων· ζητεί να συγχωνευθούν τα καθήκοντα ελέγχου και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους οργανισμούς πιστοποίησης και άλλους φορείς των κρατών μελών· σημειώνει ότι οι συμβουλές που δίνονται τόσο από τις εθνικές αρχές όσο και από την Επιτροπή στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών προς τους γεωργούς σχετικά με την εφαρμογή της ΚΓΠ, συχνά έρχονται σε αντίθεση με τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, γεγονός που οδηγεί σε δυσανάλογα και μη αναμενόμενα πρόστιμα·

24. τάσσεται υπέρ μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τους ελέγχους, στο πλαίσιο της οποίας όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι σε μία δεδομένη γεωργική εκμετάλλευση θα διενεργούνται, στο μέτρο του δυνατού, την ίδια χρονική στιγμή, προκειμένου να διατηρείται χαμηλός ο αριθμός των επιτόπιων επισκέψεων και να καταστεί δυνατή η μείωση του συνακόλουθου κόστους, από οικονομική άποψη και άποψη χρόνου, και του φόρτου για τη διοίκηση και τους γεωργούς, και να εξορθολογιστεί η διαδικασία ελέγχου·

25. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ο κίνδυνος ακουσίων σφαλμάτων λόγω πολύπλοκων κανονιστικών διατάξεων βαρύνει τελικά τον δικαιούχο· ζητεί να στηρίζει αυτή την προσέγγιση μία εύλογη, αναλογική και αποτελεσματική πολιτική περί κυρώσεων, όπως είναι η αποφυγή επιβολής διπλής κύρωσης για το ίδιο σφάλμα δυνάμει τόσο του συστήματος πληρωμών όσο και της πολλαπλής συμμόρφωσης·

26. θεωρεί ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση έργων, οι πληρωμές δεν θα πρέπει να διακόπτονται όταν εντοπίζονται ελάσσονα σφάλματα ή/και σφάλματα εκ παραδρομής·

27. ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και το Ελεγκτικό Συνέδριο περαιτέρω ανάπτυξη στρατηγικών λογιστικού ελέγχου βάσει ανάλυσης κινδύνου στις οποίες να περιέχονται ως παράγοντες όλα τα σχετικά δεδομένα, περιλαμβανομένου του εκ των προτέρων προσδιορισμού των δεδομένων με τις καλύτερες/χειρότερες επιδόσεις ανά τομέα πολιτικής·

28. τονίζει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν κριτήρια, προκειμένου να καθοριστεί ποια κράτη μέλη αναγνωρίζονται ως αυτά με την καλύτερη / χειρότερη επίδοση∙

29. υπενθυμίζει ότι ευρύ φάσμα κρατών μελών μπορούν να θεωρηθούν 'κράτη με τις χειρότερες επιδόσεις' όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων της ΕΕ συναρτήσει του πεδίου πολιτικής·

30. επιμένει ότι ο καθορισμός των επιδόσεων όσον αφορά τους ελέγχους θα πρέπει να βασίζεται σε κατάλογο ελέγχων και, κυρίως, να περιλαμβάνει την ποιότητα των ελέγχων και των διοικητικών συστημάτων των κρατών μελών, δηλαδή η αποδοτικότητα, η συνέπεια και η αξιοπιστία των αρχών διαχείρισης και πιστοποίησης∙

31. θεωρεί ότι τα κράτη με τις καλύτερες επιδόσεις σε έκαστο πεδίο πολιτικής θα πρέπει να ανταμείβονται με μείωση του αριθμού ενωσιακών ελέγχων·

32. θεωρεί ότι η ανάπτυξη και η διενέργεια ελέγχων βάσει επιδόσεων δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να γίνουν πηγή ενισχυμένης αβεβαιότητας όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού σε τρόφιμα στην ΕΕ·

33. καλεί τα κράτη μέλη που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις να μοιραστούν την εμπειρία τους με τα κράτη μέλη με τις χειρότερες επιδόσεις∙

34. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι έλεγχοι διενεργούνται με τον ομαλότερο δυνατό τρόπο και την ελάχιστη δυνατή διαταραχή για τους γεωργούς∙

35. σημειώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, «τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο επιτόπιων ελέγχων που απαιτείται για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων, το οποίο αυξάνουν όταν απαιτείται. Τα κράτη μέλη μπορούν να μειώνουν το ελάχιστο επίπεδο όταν τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργούν σωστά και τα ποσοστά σφάλματος παραμένουν σε ανεκτό επίπεδο»∙

36. ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει το ανεκτό επίπεδο στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 59 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και να κινήσει διάλογο με το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο επί του θέματος·

37. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, ως μεσο-μακροπρόθεσμο στόχο, περαιτέρω πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο τη μείωση του ποσοστού σφάλματος μέσω της πρόληψης λαθών στη φάση εφαρμογής∙ καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σεβαστούν την ημερομηνία-στόχο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 122, παρ. 3 του κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων, για τη μετάβαση στην ηλεκτρονική συνοχή κατά την εφαρμογή, τη διαχείριση και τον έλεγχο ενός έργου∙ πιστεύει ότι η διαφάνεια και η προσβασιμότητα σε πλήρη στοιχεία είναι στοιχεία απαραίτητα για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε κατάχρησης∙ καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να καταστήσει υποχρεωτική τη δημοσίευση των εγγράφων που προβλέπονται από όλους τους δικαιούχους∙

38. θεωρεί ότι η πλήρης κάλυψη των αγροτικών περιοχών με ταχεία ευρυζωνική σύνδεση, σε συνδυασμό με σημαντική ευαισθητοποίηση και κατάρτιση όσον αφορά τη χρήση της, θα αποτελέσει απαραίτητο εργαλείο προκειμένου να δοθεί σε όλους τους γεωργούς η δυνατότητα να επωφεληθούν από τα τελευταία συστήματα αιτήσεων και διεκδικήσεων της ΚΓΠ·

39. ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τον περιορισμό της πολυπλοκότητας των συστημάτων και των εντύπων υποβολής αιτήσεων για τους γεωργούς, και τάσσεται υπέρ της αυξημένης χρήσης της τεχνολογίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα κράτη μέλη, προκειμένου να αποφεύγονται εκ των προτέρων τα σφάλματα στην υποβολή αιτήσεων, κάτι για το οποίο απαιτείται η εξασφάλιση ευρυζωνικής σύνδεσης για όλους τους δικαιούχους· ενθαρρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει πρόγραμμα παροχής βοήθειας για την εκπαίδευση γεωργών μεγαλύτερης ηλικίας· υπογραμμίζει τις ενισχυμένες επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα σε αγροτικές περιοχές και καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν την ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων· υπενθυμίζει ότι η αξιόπιστη εφαρμογή των τεχνολογιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απαιτεί από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, να χρηματοδοτήσουν ή να συγχρηματοδοτήσουν τέτοιου είδους τεχνολογία·

40. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν προγράμματα ψηφιοποίησης όσον αφορά τη σχέση μεταξύ δημοσίου και γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με στόχο την κατάρτιση «ενιαίου φακέλου ανά γεωργική εκμετάλλευση», που θα περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη και συγχρονισμένη διαχείριση των δεδομένων για τις καλλιέργειες· θεωρεί ότι η απλούστευση αυτή θα οδηγήσει στη συγκέντρωση στοιχείων τα οποία μέχρι τώρα τυγχάνουν χωριστής διαχείρισης (σχέδια καλλιεργειών, επιμέρους ασφαλιστικά σχέδια και ημερολόγια), καθότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να υποβάλλουν μία μόνο δήλωση, η οποία στη συνέχεια θα κοινοποιείται στις δημόσιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η αποδοτικότητα των ελέγχων που διενεργούν οι υπηρεσίες αυτές και, κατά συνέπεια, να περιοριστεί ο κίνδυνος σφαλμάτων κατά τις πληρωμές και να εξορθολογιστούν οι έλεγχοι·

41. ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι κυβερνητικοί/περιφερειακοί φορείς που συμμετέχουν στην εφαρμογή της νέας ΚΓΠ επικοινωνούν μεταξύ τους και συνεργάζονται αποτελεσματικά προς όφελος των γεωργών που εφαρμόζουν την πολιτική επί τόπου∙

42. θεωρεί ότι είναι πολλά τα μακροπρόθεσμα πιθανά οφέλη της ανάπτυξης και της υιοθέτησης βιομηχανικών λύσεων με βάση το διαδίκτυο τόσο για την γεωργία όσο και τους ελέγχους, ιδίως όσον αφορά τις ολοκληρωμένες λύσεις για τους δικαιούχους και τους οργανισμούς πληρωμών∙ αναμένει ότι αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο για τη συνέπεια, την αξιοπιστία και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των ελέγχων∙ καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει και να εκτελέσει πιλοτικά σχέδια στον τομέα αυτό∙ υπενθυμίζει ότι η προσέγγιση αυτή εξαρτάται από τη δέσμευση των κρατών μελών να παρέχουν γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις σε αγροτικές περιοχές σε όλη την ΕΕ∙

43. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των κρατών μελών και των οργανώσεων των δικαιούχων, κατά τη χάραξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής που θα επιδιώξει την αντιμετώπιση της μη πολιτικών τρόπων διατήρησης της επιβάρυνσης στους δικαιούχους και τους επιθεωρητές από την περαιτέρω αύξησή της μετά τις μελλοντικές μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ και τις αλλαγές στις βασικές πράξεις∙

44. ζητεί από την Επιτροπή να τηρεί την αρχή της ελεγξιμότητας που ισχύει ήδη στην αγροτική ανάπτυξη κατά τη σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, πρότασης νομοθετικής πράξης που να σχετίζεται με περιοχή οικολογικής εστίασης·

45. ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το θέμα της μείωσης του ελαχίστου επιπέδου ελέγχων που προβλέπεται στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 στην έκθεση αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 110 του ιδίου κανονισμού σχετικά με την παρακολούθηση και αξιολόγηση της κοινής γεωργικής πολιτικής·

46. ζητεί από την Επιτροπή να συντάξει ανακοίνωση σχετικά με τη δυνατότητα θέσπισης συστημάτων διαχείρισης βάσει επιδόσεων σε όλους τους τομείς της κοινής γεωργικής πολιτικής, ιδίως στο μέρος επενδύσεων της αγροτικής ανάπτυξης, για να κινήσει συζήτηση με όλους τους ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων με σκοπό την εισαγωγή αυτής της αρχής στη νομοθεσία της ΕΕ·

o

o        o

47. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1)

2013 Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

(2)

Γνωμοδότηση αριθ 1/2012 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με ορισμένες προτάσεις κανονισμών που αφορούν την κοινή γεωργική πολιτική για την περίοδο 2014-2020.

(3)

     Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2013, σημείο 3.8.

(4)

     Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2013, σημείο 4.8.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (19.6.2015)

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: καθιέρωση ελέγχων βάσει επιδόσεων στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

(2014/2234(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jens Gieseke

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της πολυπλοκότητας και της γραφειοκρατίας για τις αρμόδιας αρχές και τους γεωργούς κατά τα τελευταία έτη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το εύρος της υφιστάμενης γραφειοκρατίας έχει αυξηθεί μετά τη μεταρρύθμιση του 2013·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυπλοκότεροι κανόνες έχουν ως αποτέλεσμα περισσότερα σφάλματα επί τόπου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι της ΚΓΠ, ενώ πρέπει επίσης να διασφαλίζονται η αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των εθνικών και περιφερειακών φορέων για την αποτελεσματική εφαρμογή της ΚΓΠ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο αποτελεσματική και αποδοτική μεταρρύθμιση της ΚΓΠ απαιτεί απλούστευση και λιγότερη γραφειοκρατία προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΚΓΠ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος των ελέγχων και της παροχής συμβουλών στους ενδιαφερόμενους φορείς και τους γεωργούς εκτιμάται ότι ανέρχεται σήμερα στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε επίπεδο κρατών μελών, και είναι πιθανό να αυξηθεί, όπως και τα ποσοστά σφάλματος, με την εφαρμογή της τελευταίας μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, ιδίως με την καθιέρωση μέτρων οικολογικού προσανατολισμού·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση του 2013 έχει οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τα στοιχεία που ζητούνται από τους γεωργούς για την υποβολή αιτήσεων και την αιτιολόγηση διεκδικήσεων, με νέες απαιτήσεις που κινδυνεύουν να έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερα ποσοστά σφάλματος στο αρχικό στάδιο εκμάθησης και προσαρμογής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημερινό σύστημα πρέπει να διεκπεραιώνει κατ’ εκτίμηση 15 εκατομμύρια συναλλαγές κάθε χρόνο, καταβάλλοντας ποσά σε περίπου 8 εκατομμύρια δικαιούχους, και περιλαμβάνει ένα εκατομμύριο επιτόπιους ελέγχους σε εκατομμύρια αγροτεμάχια αναφοράς και, κατά συνέπεια, υπόκειται σε περιορισμούς και απαιτείται η λήψη μέτρων·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να μην επιβαρύνονται οι φορείς εκμετάλλευσης με δυσανάλογο αριθμό επιθεωρήσεων·

1.  επισημαίνει ότι η αύξηση του διοικητικού φόρτου λόγω των ελέγχων συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της πολυπλοκότητας της ΚΓΠ· ζητεί, επομένως, να απλουστευθεί περαιτέρω το σύστημα και να περιοριστεί ο αριθμός των ελέγχων, προκειμένου να μειωθούν τα ποσοστά σφάλματος και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα κατά την παροχή ενισχύσεων της ΚΓΠ, καθώς και να περιοριστούν το κόστος και ο διοικητικός φόρτος που βαρύνουν τους φορολογούμενους και τους γεωργούς, και ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί η ορθή διάθεση των κονδυλίων του προϋπολογισμού·

2.  ζητεί να γίνεται διάκριση, κατά την αξιοποίηση των πορισμάτων των ελέγχων και την πιθανή επιβολή κυρώσεων, μεταξύ ακούσιων παραλείψεων και περιπτώσεων απάτης, δεδομένου ότι οι παραλείψεις κατά κανόνα δεν προκαλούν οικονομική ζημία στον φορολογούμενο·

3.  ζητεί μια ΚΓΠ με λιγότερη γραφειοκρατία που να μπορεί να εφαρμοστεί και να ερμηνευτεί με σαφήνεια, προκειμένου να περιοριστεί το ποσοστό σφάλματος και να δημιουργηθούν μέσα που να επιτρέπουν τη διάκριση μεταξύ σφάλματος και απάτης, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι γεωργοί εξακολουθούν να είναι σε θέση να προβαίνουν στη ζωτικής σημασίας παραγωγή τροφίμων που βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής· θεωρεί ότι η διαρκής απλούστευση και ο εξορθολογισμός της ΚΓΠ αποτελούν βασικά στοιχεία για την προσέλκυση νέων αγροτών στη γεωργία και την αξιοποίησή αυτών και των δεξιοτήτων τους προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη του γεωργικού τομέα της ΕΕ στο μέλλον· αναμένει, εν προκειμένω, τη λήψη αυστηρών μέτρων στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της νομοθεσίας· χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να παρατείνει την προθεσμία για τις αιτήσεις άμεσων ενισχύσεων κατά ένα μήνα και τη θεωρεί ένα βήμα στην κατεύθυνση μείωσης του ποσοστού σφάλματος στην ΚΓΠ·

4.  ζητεί να δοθούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές στους φορείς εκμετάλλευσης και να εφαρμοστούν κυρώσεις με αναλογικότητα και περιθώριο ανοχής για ελάσσονα και ακούσια σφάλματα·

5.  θεωρεί ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση έργων, οι πληρωμές δεν θα πρέπει να διακόπτονται όταν εντοπίζονται ελάσσονα σφάλματα ή/και σφάλματα εκ παραδρομής·

6.  θεωρεί ότι η ανάπτυξη και η διενέργεια ελέγχων βάσει επιδόσεων δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να γίνουν πηγή ενισχυμένης αβεβαιότητας όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού σε τρόφιμα στην ΕΕ·

7.  υποστηρίζει σθεναρά ότι πρέπει να παρέχονται σαφέστερες κατευθυντήριες γραμμές τόσο στις εθνικές αρχές όσο και στους γεωργούς, προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό σφάλματος·

8.  υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για απλοποίηση της ΚΓΠ μέσω της άμεσης εξέτασης μέτρων που μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα, δεδομένου ότι αυτό θα αποφέρει οφέλη στους γεωργούς, τους οργανισμούς πληρωμών, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τους φορολογούμενους· ζητεί, επίσης, να υποβληθούν προτάσεις για την τροποποίηση της βασικής νομοθετικής πράξης· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την απλούστευση της ΚΓΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων στον γεωργικό τομέα·

9.  τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης και της αυστηρότερης εφαρμογής του ενιαίου ελέγχου μέσω του συντονισμού των δραστηριοτήτων ελέγχου που διενεργούνται από τα διάφορα θεσμικά όργανα, και ζητεί να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος που προκύπτει από τους ελέγχους, ούτως ώστε οι γεωργοί να μη δέχονται χωριστές επισκέψεις από τους αρμόδιους φορείς και να μην υποβάλλονται σε περισσότερους από δύο, ή σε υπερβολικούς ή πολλαπλούς ελέγχους από την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά το ίδιο έτος, λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των ρυθμιστικών διατάξεων, κάτι που θα οδηγούσε σε περιορισμό του φόρτου για τους γεωργούς μέσω της μείωσης του αριθμού των επιθεωρήσεων· ζητεί να συγχωνευθούν τα καθήκοντα ελέγχου και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους οργανισμούς πιστοποίησης και άλλους φορείς των κρατών μελών· σημειώνει ότι οι συμβουλές που δίνονται τόσο από τις εθνικές αρχές όσο και από την Επιτροπή στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών προς τους γεωργούς σχετικά με την εφαρμογή της ΚΓΠ, συχνά έρχονται σε αντίθεση με τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, γεγονός που οδηγεί σε δυσανάλογα και μη αναμενόμενα πρόστιμα·

10. τάσσεται υπέρ μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τους ελέγχους, στο πλαίσιο της οποίας όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι σε μία δεδομένη γεωργική εκμετάλλευση θα διενεργούνται, στο μέτρο του δυνατού, την ίδια χρονική στιγμή, προκειμένου να διατηρείται χαμηλός ο αριθμός των επιτόπιων επισκέψεων και να καταστεί δυνατή η μείωση του συνακόλουθου κόστους, από οικονομική άποψη και άποψη χρόνου, και του φόρτου για τη διοίκηση και τους γεωργούς, και να εξορθολογιστεί η διαδικασία ελέγχου·

11. τάσσεται υπέρ μιας προσέγγισης με βάση την ανάλυση κινδύνου· υποστηρίζει την προσέγγιση που αποσκοπεί σε μείωση του αριθμού των ελέγχων στα κράτη μέλη στα οποία το ποσοστό σφάλματος ή το επίπεδο μη συμμόρφωσης ήταν εξαιρετικά χαμηλό για μια δεδομένη χρονική περίοδο· υπενθυμίζει ότι η παροχή συμβουλών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τους ελέγχους πρέπει να ενισχυθεί στα κράτη μέλη στα οποία το ποσοστό σφάλματος ή το επίπεδο μη συμμόρφωσης είναι υψηλό ή αυξάνεται, αν και θα πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο ανοχής κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής περίπλοκων νέων μέτρων στο πλαίσιο της πιο πρόσφατης μεταρρύθμισης της ΚΓΠ· ζητεί επιτακτικά να εξασφαλίζεται η αναλογικότητα των κυρώσεων σε περιπτώσεις ελασσόνων ή ακούσιων σφαλμάτων·

12. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τους οργανισμούς διαπίστευσης, προκειμένου να επαληθεύεται προσεκτικότερα η κατάρτιση στατιστικών εκθέσεων·

13. ζητεί να μειωθεί το μέγεθος του δείγματος για τους επιτόπιους ελέγχους στο 3% για όλες τις άμεσες ενισχύσεις, καθότι σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να αναιρεθεί η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται όσον αφορά το κόστος των ελέγχων·

14. θεωρεί ότι η κάλυψη των αγροτικών περιοχών κατά 100% με ταχεία ευρυζωνική σύνδεση, σε συνδυασμό με σημαντική ευαισθητοποίηση και κατάρτιση όσον αφορά τη χρήση της, θα αποτελέσει απαραίτητο εργαλείο προκειμένου να δοθεί σε όλους τους γεωργούς η δυνατότητα να επωφεληθούν από τα τελευταία συστήματα αιτήσεων και διεκδικήσεων της ΚΓΠ·

15. ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τον περιορισμό της πολυπλοκότητας των συστημάτων και των εντύπων υποβολής αιτήσεων για τους γεωργούς, και τάσσεται υπέρ της αυξημένης χρήσης της τεχνολογίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα κράτη μέλη, προκειμένου να αποφεύγονται εκ των προτέρων τα σφάλματα στην υποβολή αιτήσεων, κάτι για το οποίο απαιτείται η εξασφάλιση ευρυζωνικής σύνδεσης για όλους τους δικαιούχους· ενθαρρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει πρόγραμμα παροχής βοήθειας για την εκπαίδευση γεωργών μεγαλύτερης ηλικίας· υπογραμμίζει τις ενισχυμένες επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα σε αγροτικές περιοχές και καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν την ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων· υπενθυμίζει ότι η αξιόπιστη εφαρμογή των τεχνολογιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απαιτεί από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, να χρηματοδοτήσουν ή να συγχρηματοδοτήσουν τέτοιου είδους τεχνολογία·

16. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν προγράμματα ψηφιοποίησης όσον αφορά τη σχέση μεταξύ δημοσίου και γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με στόχο την κατάρτιση «ενιαίου φακέλου ανά γεωργική εκμετάλλευση», που θα περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη και συγχρονισμένη διαχείριση των δεδομένων για τις καλλιέργειες· θεωρεί ότι η απλούστευση αυτή θα οδηγήσει στη συγκέντρωση στοιχείων τα οποία μέχρι τώρα τυγχάνουν χωριστής διαχείρισης (σχέδια καλλιεργειών, επιμέρους ασφαλιστικά σχέδια και ημερολόγια), καθότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να υποβάλλουν μία μόνο δήλωση, η οποία στη συνέχεια θα κοινοποιείται στις δημόσιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η αποδοτικότητα των ελέγχων που διενεργούν οι υπηρεσίες αυτές και, κατά συνέπεια, να περιοριστεί ο κίνδυνος σφαλμάτων κατά τις πληρωμές και να εξορθολογιστούν οι έλεγχοι·

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι κυβερνητικοί/περιφερειακοί φορείς που συμμετέχουν στην εφαρμογή της νέας ΚΓΠ επικοινωνούν μεταξύ τους και συνεργάζονται αποτελεσματικά προς όφελος των γεωργών που εφαρμόζουν την πολιτική επί τόπου·

18. καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να αναγνωρίσει στην ετήσια έκθεσή του σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την Επιτροπή για το 2015, τη σημαντική αλλαγή της ΚΓΠ –που δεν θα μπορούσε να ισχύσει αναδρομικά– έπειτα από τη μεταρρύθμιση του 2013, κατά την παρουσίαση του ποσοστού σφάλματος και των συνοδευτικών παρατηρήσεων, και να επισημάνει τον βαθμό αρμοδιότητας των κρατών μελών στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης κονδυλίων·

19. ζητεί από όλα τα θεσμικά όργανα και τους φορείς με αρμοδιότητα για την εφαρμογή της ΚΓΠ να συνεργαστούν ώστε να υπερβούν την έλλειψη εμπιστοσύνης και το άγχος που σχετίζονται με τον σημαντικό φόρτο των λογιστικών και λοιπών ελέγχων, φαινόμενα τα οποία ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη μελλοντική ανάπτυξη και καινοτομία και τη θέση του γεωργικού τομέα της ΕΕ σε σχέση με άλλες αγορές·

20. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι έλεγχοι διενεργούνται με τον ομαλότερο δυνατό τρόπο και την ελάχιστη δυνατή διαταραχή για τους γεωργούς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.6.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

9

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marit Paulsen, Laurenţiu Rebega, Jordi Sebastià, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Paul Denanot, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Norbert Lins, Anthea McIntyre, Sofia Ribeiro, Εμμανουήλ Γλέζος, Момчил Неков


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.7.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Неджми Али, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Benedek Jávor, Julia Pitera, Patricija Šulin

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου