RAPORT referitor la protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene: către controale bazate pe performanță ale politicii agricole comune

23.7.2015 - (2014/2234(INI))

Comisia pentru control bugetar
Raportor: Petri Sarvamaa

Procedură : 2014/2234(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0240/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene: către controale bazate pe performanță ale politicii agricole comune

(2014/2234(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Avizul nr. 1/2012 al Curții de Conturi Europene referitor la o serie de propuneri de regulamente privind politica agricolă comună pentru perioada 2014-2020,

–   având în vedere Avizul nr. 2/2004 al Curții de Conturi Europene privind modelul de audit unic,

–   având în vedere Raportul special nr. 16/2013 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Examinarea «auditului unic» (single audit) și a gradului de încredere acordat de Comisie activităților desfășurate de autoritățile de audit naționale în domeniul coeziunii”,

–   având în vedere Raportul anual de activitate pe 2013 al Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală,

–   având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0240/2015),

A. întrucât cele două etape succesive de reformă a politicii agricole comune (PAC) au condus la o sporire a diversității și complexității cadrului normativ;

B.  având în vedere faptul că existența unor norme mai complexe conduce la mai multe erori pe teren;

C. întrucât obiectivele PAC trebuie îndeplinite, asigurându-se în același timp înțelegerea și încrederea reciprocă între toate instituțiile UE și organismele naționale și regionale în scopul punerii în aplicare eficiente a PAC;

D. având în vedere faptul că pentru a realiza o reformă mai eficace și mai eficientă a PAC este nevoie de simplificare și de mai puțină birocrație pentru a îndeplini obiectivele PAC;

E.  întrucât, în prezent, se estimează că costurile aferente controalelor și consilierii părților interesate și a agricultorilor se ridică la suma anuală de patru miliarde EUR la nivelul statelor membre, acest cost urmând probabil să crească, posibil împreună cu rata de eroare, odată cu punerea în aplicare a celei mai recente reforme a PAC, în special în perspectiva introducerii de măsuri de ecologizare;

F.  întrucât reforma din 2013 a dus la schimbări semnificative în ceea ce privește datele cerute de la agricultori pentru a însoți cererile și pentru a justifica despăgubirile cerute, introducându-se noi cerințe care riscă să crească rata de eroare în faza inițială de învățare și adaptare;

G. întrucât este important ca operatorii să nu trebuiască să facă față unui număr disproporționat de inspecții,

H. întrucât obiectivele PAC trebuie îndeplinite, asigurându-se în același timp înțelegerea și încrederea reciprocă între toate instituțiile UE și organismele naționale și regionale în scopul punerii în aplicare eficace a PAC;

I.   întrucât fermierii sunt încurajați să furnizeze servicii care vizează peisajele, biodiversitatea terenurilor agricole și stabilitatea climatică, deși acestea nu au o valoare comercială;

J.   întrucât costurile aferente controalelor și acordării de asistență părților interesate și agricultorilor pot fi estimate în prezent la 4 miliarde EUR la nivelul statelor membre; subliniază necesitatea reducerii la minimum a costurilor controalelor și a sarcinii birocratice aferente;

K. întrucât controalele bazate pe performanță pot deveni o metodologie utilă, fiind nevoie totodată de stabilitate și de asigurarea unui mediu propice din partea organismelor administrative pentru a câștiga încrederea beneficiarilor finali; reamintește totodată faptul că un sistem de tip „soluție universală” nu poate fi impus diverselor tipuri și dimensiuni de exploatații agricole din UE;

L.     întrucât măsurile de ecologizare introduse prin ultima reformă a politicii agricole comune sunt menite să asigure o mai mare sustenabilitate a agriculturii prin diferite instrumente, precum:

–   un sistem de ecocondiționalitate simplificat și mai precis orientat;

–   integrarea în cadrul programului de dezvoltare rurală a plăților directe „verzi” și a măsurilor voluntare în beneficiul mediului și combaterii schimbărilor climatice,

M. întrucât Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală[1] a considerat că este necesar să emită 51 de rezerve pentru anumite agenții de plăți,

1.  împărtășește opinia exprimată de Curtea de Conturi Europeană, conform căreia mecanismele care reglementează cheltuielile efectuate în cadrul politicii agricole comune pentru perioada 2014-2020 continuă să aibă un caracter complex[2]; reamintește, cu toate acestea, că complexitatea PAC se datorează diversității agriculturii în Europa și că simplificarea nu trebuie să ducă la o desființare a instrumentelor care au fost adoptate;

2.  solicită o PAC mai puțin birocratică în vederea reducerii ratei de eroare și instituirea unor instrumente care vor face posibilă distingerea erorilor de cazurile de fraudă;

3.  solicită ca, atunci când se folosesc datele rezultate în urma verificărilor și dacă se pune problema impunerii unor sancțiuni, să se facă distincție între omisiunile neintenționate și cazurile de fraudă, întrucât omisiunile nu cauzează, de regulă, prejudicii financiare contribuabililor;

4.  solicită o PAC mai puțin birocratică, care să poată fi pusă în aplicare și interpretată în mod clar, pentru a se reduce rata de eroare și pentru a institui instrumente care să facă posibilă distingerea erorilor de cazurile de fraudă, asigurându-se în același timp că agricultorii continuă să poată livra producția vitală de alimente care se află în centrul politicilor; consideră că continuarea eforturilor de simplificare și raționalizarea PAC fac parte dintre punctele esențiale pentru atragerea de noi persoane în agricultură și păstrarea lor și a abilităților acestora pentru a asigura un sector agricol înfloritor în viitor în UE; așteaptă măsuri ferme în acest sens din partea programului pentru o mai bună reglementare; salută decizia Comisiei de a prelungi cu o lună termenul pentru solicitările de plăți directe și consideră că acest lucru reprezintă un pas înainte pentru reducerea ratei de eroare din cadrul PAC;

5.  îndeamnă să se asigure orientări mai clare atât pentru autoritățile naționale, cât și pentru agricultori, cu scopul de a reduce rata de eroare;

6.  sprijină inițiativa Comisiei de simplificare a PAC cu analizarea imediată a măsurilor care pot fi puse în aplicare rapid, întrucât acest lucru ar fi în beneficiul agricultorilor, al agențiilor de plăți, al instituțiilor UE și al contribuabililor; îndeamnă, de asemenea, ca în cadrul evaluării la jumătatea perioadei, să fie prezentate propuneri de modificare a actului legislativ de bază, care să fie examinate în cadrul reformei pentru următoarea perioadă de finanțare;

7.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, în perioada 2014-2020, se va înregistra o creștere a ratei de eroare celei mai probabile determinate de Curtea de Conturi în ceea ce privește plățile directe efectuate în cadrul politicii agricole comune, în special din cauza faptului că viitorul cadru de ecocondiționalitate nu permite încă o reducere a gradului de complexitate inutilă a normelor specifice acestui domeniu de politică pentru autoritățile de management și pentru beneficiari;

8.  reamintește faptul că Parlamentul și Curtea de Conturi au pus în evidență în mod repetat necesitatea de a găsi cel mai bun echilibru dintre reducerea sarcinii administrative și asigurarea unui control financiar eficace;

9.  remarcă faptul că pentru controalele efectuate în cadrul politicii agricole comune se cheltuiesc deja, în fiecare an, 4 miliarde EUR și că aceste controale se aplică unui număr de 50 de milioane de tranzacții, care corespund unui buget de aproximativ 58 de miliarde EUR alocat agriculturii;

10. salută faptul că Comisia acordă prioritate unui nou exercițiu de simplificare a PAC și că propune, în primă fază, simplificarea mai multor acte delegate și de punere în aplicare;

11. recomandă ferm tuturor statelor membre, Comisiei și Curții de Conturi să acorde prioritate îmbunătățirii calității și structurii inspecțiilor efectuate în domeniul agriculturii, în loc să se axeze pe multiplicarea acestor controale;

12. subliniază, de asemenea, că aceste controale reprezintă o garanție a faptului că banii din bugetul UE destinați finanțării instrumentelor PAC sunt cheltuiți în mod corespunzător;

13. reamintește că obiectivul modelului de audit unic reprezintă instituirea unui lanț unic în materie de audit, care să cuprindă atât beneficiarii finali, cât și instituțiile UE;

14. consideră că este regretabil faptul că modelul de audit unic nu este încă eficace și că modul de funcționare al sistemelor de control instituite de statele membre nu valorifică întregului lor potențial; reamintește statelor membre că au responsabilitatea de a asigura punerea în aplicare eficace a nivelului de bază al controalelor și de a reduce la minimum sarcina administrativă a agricultorilor și subliniază importanța valorificării opțiunilor existente pentru a mări gradul de flexibilitate atunci când se efectuează controalele;

15. încurajează, cu titlu de orientare, Comisia și statele membre, să găsească metode de optimizare și combinare a inspecțiilor aferente PAC astfel încât beneficiarii selectați să fie supuși, atunci când este posibil, unei singure runde de controale pe an;

16. subliniază că, în conformitate cu raportul anual al Curții de Conturi pentru exercițiul financiar 2013:

a)  rata de eroare cea mai probabilă în ceea ce privește plățile directe ar fi fost cu 1,1 % mai scăzută și, prin urmare, mai aproape de pragul de semnificație de 2 % dacă autoritățile naționale ar fi folosit informațiile aflate la dispoziția lor pentru a preveni, detecta și corecta cel puțin parțial erorile respective[3];

b)  în ceea ce privește dezvoltarea rurală, rata de eroare cea mai probabilă ar fi fost redusă până la 2 % dacă autoritățile naționale ar fi folosit toate informațiile aflate la dispoziția lor pentru a preveni, detecta și corecta erorile respective[4];

17. regretă faptul că Comisia a fost obligată să corecteze, în sensul majorării, ratele de eroare comunicate de 42 dintre cele 68 de agenții de plăți, rata de eroare reziduală depășind 2 %, în pofida faptului că aproape toate agențiile de plăți care efectuează plăți directe au fost acreditate și atestate de autoritățile de certificare și în ciuda faptului că 79 dintre cele 82 de declarații de asigurare ale agențiilor de plăți au primit un aviz fără rezerve din partea organismelor de certificare în 2013;

18. se așteaptă ca noile atribuții conferite organismelor de certificare prin intermediul Regulamentului (UE) nr. 966/2012 și al Regulamentului nr. 1306/2013 să facă posibilă îmbunătățirea fiabilității datelor comunicate de către statele membre în legătură cu activitatea lor de gestionare a fondurilor agricole ale UE;

19. invită Comisia să modifice orientările pentru organismele de certificare în scopul verificării mai atente a întocmirii rapoartelor statistice;

20. își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a elabora propuneri în vederea sancționării raportării incorecte sau false de către agențiile de plăți, inclusiv în ceea ce privește următoarele trei aspecte: statisticile controalelor, declarațiile agențiilor de plăți și activitatea desfășurată de organismele de certificare; solicită să se confere Comisiei competența de a retrage autorizația agențiilor de plăți în cazul denaturării grave a datelor prezentate;

21. se așteaptă ca Comisia să valorifice urgent pe deplin procesul de simplificare a PAC, în special în vederea simplificării cadrului normativ complex și împovărător care reglementează ecocondiționalitatea și ecologizarea, care în cele din urmă afectează fermierii din întreaga Europă;

22. sprijină inițiativa Comisiei de simplificare a PAC prin analizarea imediată a măsurilor care pot fi puse în aplicare rapid, întrucât acest lucru ar fi în beneficiul agricultorilor, al agențiilor de plăți, al instituțiilor UE și al contribuabililor; solicită, de asemenea, prezentarea unor propuneri de modificare a actului legislativ de bază; solicită Comisiei să prezinte propuneri concrete de simplificare a PAC, ținând seama de reacțiile părților implicate din sectorul agricol;

23. susține consolidarea auditului unic și aplicarea lui cu mai mare diligență prin coordonarea activităților de control efectuate de diversele instituții și solicită ușurarea sarcinilor administrative ce apar în urma auditurilor pentru ca agricultorii să nu trebuiască să facă față unor vizite diferite, efectuate în ocazii diferite de organismele responsabile sau unor controale excesive sau multiple din partea Comisiei și a Curții de Conturi în același an, indiferent de regulamentul în temeiul cărora acestea sunt efectuate; astfel, s-ar reduce sarcinile ce revin agricultorilor prin reducerea numărului de inspecții; solicită combinarea sarcinilor de audit și a controalelor efectuate de organismele de certificare și de alte organisme ale statelor membre; remarcă faptul că sfaturile date agricultorilor de către autoritățile naționale și de către Comisie pentru punerea în aplicare a PAC sunt deseori contrazise de criteriile de evaluare folosite de Curtea de Conturi, lucru care duce la amenzi disproporționate și neașteptate;

24. se pronunță în favoarea realizării controalelor conform unei abordări integrate, în cadrul căreia toate controalele care trebuie efectuate în cazul unei exploatații agricole să fie executate, în măsura posibilului, în același timp, pentru a reduce numărul de vizite la fața locului și pentru a reduce costurilor financiare, timpul dedicat acestor activități și sarcinile pentru administrații și agricultori, raționalizând procesul de controlare;

25. reamintește Comisiei faptul că un cadru normativ complex creează riscul comiterii unor erori neintenționate, care în cele din urmă este suportat de beneficiari; solicită ca această abordare să fie sprijinită printr-o politică rezonabilă, proporțională și eficace referitoare la sancțiuni, evitând astfel situațiile în care pentru o eroare se aplică o penalizare dublă, atât prin intermediul sistemului de plăți, cât și prin sistemul de ecocondiționalitate;

26. consideră că, pentru a asigura punerea în aplicare în bune condiții a proiectului, plățile nu ar trebui întrerupte atunci când sunt identificate erori minore și/sau materiale;

27. solicită Comisiei, statelor membre și Curții de Conturi să depună în continuare eforturi pentru a elabora strategii de audit bazate pe riscuri care să ia în considerare toate datele relevante și care să ofere, de asemenea, posibilitatea identificării prealabile a actorilor cu cele mai bune/slabe rezultate pentru fiecare domeniu de politică;

28. subliniază faptul că ar trebui elaborate criterii pentru a stabili care state membre sunt identificate ca fiind cele mai performante/cele mai puțin performante;

29. reamintește faptul că, în funcție de domeniul de politică avut în vedere, un număr important de state membre pot fi încadrate în categoria actorilor cu cele mai slabe rezultate în ceea ce privește gestiunea fondurilor UE;

30. insistă asupra faptului că determinarea nivelului de performanță a sistemului de control ar trebui să se bazeze pe o listă de verificare și să aibă în vedere în primul rând calitatea controalelor efectuate de statele membre și a sistemelor lor administrative - mai precis eficiența, consecvența și fiabilitatea autorităților de management și de certificare;

31. consideră că, pentru fiecare domeniu de politică, statele membre cu cele mai bune rezultate ar trebui recompensate prin reducerea numărului de controale ale Uniunii;

32. consideră că dezvoltarea și aplicarea unor controale bazate pe performanță nu ar trebui, în niciun fel, să devină o sursă de nesiguranță sporită pentru securitatea aprovizionării cu alimente a UE;

33. invită statele membre cu cele mai bune rezultate să facă schimb de experiență cu statele membre cu cele mai slabe rezultate;

34. solicită Comisiei să încurajeze schimbul de cele mai bune practici pentru a asigura desfășurarea unor controale cât mai bune, care să perturbe agricultorii într-o măsură cât mai mică;

35. ia act de faptul că, în conformitate cu articolul 59 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, „Statele membre asigură un nivel minim al controalelor la fața locului necesar pentru o gestionare eficace a riscurilor și cresc acest nivel minim, dacă este necesar. Statele membre pot reduce nivelul minim dacă sistemele de gestionare și control funcționează corespunzător, iar ratele de eroare rămân la un nivel acceptabil”;

36. solicită Comisiei să elaboreze o definiție a nivelului acceptabil menționat la articolul 59 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și să inițieze un dialog cu Parlamentul și Curtea de Conturi Europeană în acest sens;

37. încurajează statele membre să dezvolte în continuare inițiative din sfera e-guvernării care să permită reducerea ratei de eroare prin adoptarea unor măsuri de prevenire a erorilor în etapa de punere în aplicare, ca obiectiv pe termen mediu-lung; invită Comisia și statele membre să țină seama de termenul prevăzut la articolul 122 alineatul (3) din Regulamentul privind dispozițiile comune, pentru a trece la e-coeziune în ceea ce privește punerea în aplicare, gestionarea și controlul proiectelor; consideră că transparența totală a datelor și accesibilitatea acestora sunt esențiale pentru a preveni și a combate orice abuz; invită, în acest sens, Comisia, să impună obligativitatea publicării documentației furnizate de către toți beneficiarii;

38. consideră că asigurarea unei acoperiri complete a zonelor rurale cu bandă largă de mare viteză, însoțită de acțiuni semnificative de sensibilizare și de instruire în ceea ce privește utilizarea acesteia, va fi un instrument esențial pentru a permite tuturor agricultorilor să beneficieze de cele mai noi sisteme de depunere a cererilor și de soluționare a reclamațiilor PAC;

39. solicită depunerea de eforturi suplimentare cu scopul de a reduce complexitatea sistemelor de depunere și de formulare a cererilor de către agricultori și sprijină utilizarea sporită a tehnologiei de e-guvernare de către statele membre pentru a preveni erorile în procesul de depunere a cererilor, lucru care impune accesul beneficiarilor la servicii de internet în bandă largă; încurajează Comisia să creeze un program pentru a ajuta la educarea agricultorilor mai în vârstă; subliniază investițiile robuste în rețelele în bandă largă din zonele rurale și solicită statelor membre să depună eforturi pentru a digitaliza procesul de depunere a cererilor; reamintește faptul că implementarea fiabilă de tehnologii e-guvernare necesită dezvoltarea, finanțarea sau cofinanțarea unor astfel de tehnologii de către statele membre;

40. invită statele membre să pună în aplicare programe de digitalizare în ceea ce privește relația dintre guvern și exploatațiile agricole în vederea obținerii unui „dosar unic pentru exploatația agricolă” care să cuprindă gestionarea integrată și sincronizată a datelor privind recoltele; consideră că o astfel de simplificare ar pune în comun elemente care în momentul de față sunt gestionate separat (planuri privind recoltele, planuri individuale de asigurare și registre de evidență), dat fiind că exploatațiile agricole ar face o declarație unică care ar fi apoi folosită în comun de departamentele administrative, lucru care ar crește eficiența verificărilor efectuate de aceste departamente și ar reduce, astfel, riscul unor erori la plată și ar raționaliza controalele;

41. invită statele membre să se asigure că organismele guvernamentale/regionale responsabile cu punerea în aplicare a noii PAC comunică și colaborează în mod eficace în beneficiul agricultorilor care pun în aplicare politicile pe teren;

42. consideră că potențialele beneficii pe termen lung ale dezvoltării și adoptării unor soluții industriale bazate pe internet, atât pentru agricultură, cât și pentru controale, în special în ceea ce privește soluțiile integrate pentru beneficiari și agențiile de plăți, sunt numeroase; se așteaptă ca acest lucru să aibă efecte pozitive asupra coerenței, fiabilității și rentabilității controalelor; îndeamnă Comisia să adopte și să pună în practică proiecte-pilot în acest domeniu; reamintește faptul că această abordare depinde de angajamentul statelor membre în vederea asigurării unor conexiuni rapide în bandă largă pentru zonele rurale în întreaga UE;

43. invită Comisia să coopereze cu toate părțile interesate relevante, inclusiv, dar nu numai, cu Curtea de Conturi, statele membre și organizațiile de beneficiari, pentru a elabora o strategie pe termen lung, care să vizeze găsirea de modalități care nu sunt legate de politici pentru a împiedica o creștere și mai accentuată a sarcinii beneficiarilor și inspectorilor în urma viitoarelor reforme ale PAC și modificări ale actelor de bază;

44. solicită Comisiei ca, atunci când elaborează o propunere legislativă referitoare la zona de interes ecologic, în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, să respecte principiul referitor la posibilitatea de control, care este deja în vigoare în sectorul dezvoltării rurale;

45. solicită Comisiei să abordeze problema reducerii nivelului minim al controalelor, astfel cum este prevăzută la articolul 59 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, în raportul de evaluare menționat la articolul 110 al regulamentului referitor la monitorizarea și evaluarea PAC;

46. solicită Comisiei să elaboreze un proiect de comunicare cu privire la posibilitatea de a introduce sisteme de gestiune bazate pe performanțe în toate sectoarele PAC, în special în secțiunea referitoare la investiții a politicii de dezvoltare rurală, cu scopul de a iniția o dezbatere cu toate părțile implicate și de a introduce, astfel, acest principiu în legislația UE;

o

o        o

47. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, Consiliului European și parlamentelor și guvernelor statelor membre.

  • [1]  Raportul anual de activitate pe 2013 al Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală
  • [2]  Avizul nr. 1/2012 al Curții de Conturi Europene referitor la o serie de propuneri de regulamente privind politica agricolă comună pentru perioada 2014-2020.
  • [3]       A se vedea Raportul anual al CCE pentru 2013, punctul 3.8.
  • [4]       A se vedea Raportul anual al CCE pentru 2013, punctul 4.8.

AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (19.6.2015)

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene: către controale bazate pe performanță ale politicii agricole comune

(2014/2234(INI))

Raportor pentru aviz: Jens Gieseke

SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât complexitatea politicii agricole comune (PAC) și birocrația aferentă acesteia au crescut în mod semnificativ în ultimii ani atât pentru autoritățile competente, cât și pentru agricultori, iar reforma ei din 2013 a condus la o creștere a birocrației existente;

B.  având în vedere faptul că existența unor norme mai complexe conduce la mai multe erori pe teren;

C. întrucât obiectivele PAC trebuie îndeplinite, asigurându-se în același timp înțelegerea și încrederea reciprocă între toate instituțiile UE și organismele naționale și regionale în scopul punerii în aplicare eficiente a PAC;

D. având în vedere faptul că pentru a realiza o reformă mai eficace și mai eficientă a PAC este nevoie de simplificare și de mai puțină birocrație pentru a îndeplini obiectivele PAC;

E.  întrucât, în prezent, se estimează că costurile aferente controalelor și consilierii părților interesate și a agricultorilor se ridică la suma anuală de patru miliarde EUR la nivelul statelor membre, acest cost urmând probabil să crească, posibil împreună cu rata de eroare, odată cu punerea în aplicare a celei mai recente reforme a PAC, în special în perspectiva introducerii de măsuri de ecologizare;

F.  având în vedere că reforma din 2013 a dus la schimbări semnificative în ceea ce privește datele cerute de la agricultori pentru a însoți cererile și pentru a justifica despăgubirile cerute, introducându-se noi cerințe care riscă să crească rata de eroare în faza inițială de învățare și adaptare;

G. întrucât sistemul actual trebuie să gestioneze aproximativ 15 milioane de tranzacții în fiecare an, plătite unui număr de aproximativ opt milioane de beneficiari, și include un milion de controale pe teren care implică milioane de parcele de referință și întrucât, în consecință, sistemul curent este limitat și trebuie luate măsuri;

H. întrucât este important ca operatorii să nu trebuiască să facă față unui număr disproporționat de inspecții,

1.  subliniază că creșterea sarcinii administrative aferente controalelor este legată în mod direct de o creștere a complexității PAC; solicită, prin urmare, continuarea procesului de simplificare și reducerea numărului de controale pentru a reduce rata de eroare și pentru a îmbunătăți eficiența execuției plăților din PAC, precum și reducerea costurilor și a sarcinilor administrative suportate de contribuabili și de agricultori, asigurând, totodată, cheltuirea corectă a bugetului;

2.  solicită ca, atunci când se folosesc datele rezultate în urma verificărilor și atunci când se pot impune sancțiuni, să se facă distincție între omisiunile neintenționate și cazurile de fraudă, întrucât omisiunile nu cauzează, de regulă, prejudicii financiare contribuabililor;

3.  solicită o PAC mai puțin birocratică, care să poată fi pusă în aplicare și interpretată în mod clar, pentru a se reduce rata de eroare și pentru a institui instrumente care să facă posibilă distingerea erorilor de cazurile de fraudă, asigurându-se în același timp că agricultorii continuă să poată livra producția vitală de alimente care se află în centrul politicilor; consideră că abordarea continuă a complexității și raționalizării PAC este unul dintre punctele esențiale pentru atragerea de noi participanți la agricultură și păstrarea lor și a abilităților acestora pentru a asigura un sector agricol înfloritor în viitor în UE; așteaptă măsuri solide în acest sens din partea programului pentru o mai bună reglementare; salută decizia Comisiei de a prelungi cu o lună termenul pentru solicitările de plăți directe și consideră că acest lucru reprezintă un pas înainte pentru reducerea ratei de eroare din cadrul PAC;

4.  solicită furnizarea unor orientări clare pentru operatori și aplicarea de sancțiuni proporționale, manifestând o anume toleranță pentru greșelile minore și accidentale;

5.  consideră că, pentru a asigura punerea în aplicare în bune condiții a proiectului, plățile nu ar trebui întrerupte atunci când sunt identificate erori minore și/sau materiale;

6.  consideră că dezvoltarea și aplicarea unor controale bazate pe performanță nu ar trebui, în niciun fel, să devină o sursă de nesiguranță sporită pentru securitatea aprovizionării cu alimente a UE;

7.  îndeamnă să se asigure orientări mai clare atât pentru autoritățile naționale, cât și pentru agricultori, cu scopul de a reduce rata de eroare;

8.  sprijină inițiativa Comisiei de simplificare a PAC prin analizarea imediată a măsurilor care pot fi puse în aplicare rapid, întrucât acest lucru ar fi în beneficiul agricultorilor, al agențiilor de plăți, al instituțiilor UE și al contribuabililor; solicită, de asemenea, prezentarea unor propuneri de modificare a actului legislativ de bază; solicită Comisiei să prezinte propuneri concrete de simplificare a PAC, ținând seama de reacțiile părților implicate din sectorul agricol;

9.  susține consolidarea auditului unic și aplicarea lui cu mai mare diligență prin coordonarea activităților de control efectuate de diversele instituții și solicită ușurarea sarcinilor administrative ce apar în urma auditurilor pentru ca agricultorii să nu trebuiască să facă față unor vizite diferite, efectuate în ocazii diferite de organismele responsabile sau unui număr mai mare decât două controale sau unor controale excesive sau multiple din partea Comisiei și a Curții de Conturi în același an, indiferent de regulamentul în temeiul cărora acestea sunt efectuate; astfel, s-ar reduce sarcinile ce revin agricultorilor prin reducerea numărului de inspecții; solicită combinarea sarcinilor de audit și a controalelor efectuate de organismele de certificare și de alte organisme ale statelor membre; remarcă faptul că sfaturile date agricultorilor de către autoritățile naționale și de către Comisie pentru punerea în aplicare a PAC sunt deseori contrazise de criteriile de evaluare folosite de Curtea de Conturi, lucru care duce la amenzi disproporționate și neașteptate;

10. se pronunță în favoarea realizării controalelor conform unei abordări integrate, în cadrul căreia toate controalele care trebuie efectuate în cazul unei exploatații agricole să fie executate, în măsura posibilului, în același timp, pentru a reduce numărul de vizite la fața locului și pentru a reduce costurilor financiare, timpul dedicat acestor activități și sarcinile pentru administrații și agricultori, raționalizând procesul de controlare;

11. se pronunță în favoarea unei abordări bazate pe riscuri; sprijină reducerea numărului controalelor în statele membre în care, într-o perioadă de timp determinată, rata de eroare sau nivelul de nerespectare a obligațiilor a fost extrem de redus; reamintește că trebuie să se îmbunătățească consilierea cu privire la cele mai bune practici și la controale în statele membre în care rata de eroare este mare sau în creștere, deși ar trebui să existe o marjă de toleranță în primul an de punere în aplicare a unor noi măsuri complexe în cadrul ultimei reforme a PAC; în plus, îndeamnă ca în cazurile în care s-au produs erori minore sau accidentale sancțiunile să fie proporționale.

12. invită Comisia să modifice orientările pentru organismele de certificare în scopul verificării mai atente a modalității de întocmire a rapoartelor statistice;

13. solicită o reducere a eșantionului de probă pentru controalele pe teren la 3 % pentru toate plățile directe, în caz contrar existând riscul nerealizării unor posibile economii în ceea ce privește cheltuielile legate de control;

14. consideră că asigurarea unei acoperiri de 100 % a zonelor rurale cu bandă largă de mare viteză, însoțită de acțiuni semnificative de sensibilizare și de instruire în ceea ce privește utilizarea acesteia, va fi un instrument esențial pentru a permite tuturor agricultorilor să beneficieze de cele mai noi sisteme de depunere a cererilor și de soluționare a reclamațiilor PAC;

15. solicită depunerea de eforturi suplimentare cu scopul de a reduce complexitatea sistemelor de depunere și de formulare a cererilor de către agricultori și sprijină utilizarea sporită a tehnologiei de e-guvernare de către statele membre pentru a preveni erorile în procesul de depunere a cererilor, lucru care necesită accesul beneficiarilor la servicii de internet în bandă largă; încurajează Comisia să creeze un program pentru a ajuta la educarea agricultorilor mai în vârstă; subliniază investițiile robuste în rețelele în bandă largă din zonele rurale și solicită statelor membre să depună eforturi pentru a digitaliza procesul de depunere a cererilor; reamintește faptul că implementarea fiabilă de tehnologii e-guvernare necesită dezvoltarea, finanțarea sau cofinanțarea unor astfel de tehnologii de către statele membre;

16. invită statele membre să pună în aplicare programe de digitalizare în ceea ce privește relația dintre guvern și exploatațiile agricole în vederea obținerii unui „dosar unic pentru exploatația agricolă” care să cuprindă gestionarea integrată și sincronizată a datelor privind recoltele; consideră că o astfel de simplificare ar pune în comun elemente care în momentul de față sunt gestionate separat (planuri privind recoltele, planuri individuale de asigurare și registre de evidență), dat fiind că exploatațiile agricole ar face o declarație unică care ar fi apoi folosită în comun de departamentele administrative, lucru care ar crește eficiența verificărilor efectuate de aceste departamente și ar reduce, astfel, riscul unor erori la plată și ar raționaliza controalele;

17. invită statele membre să se asigure că organismele guvernamentale/regionale responsabile cu punerea în aplicare a noii PAC comunică și colaborează în mod eficace în beneficiul agricultorilor care pun în aplicare politicile pe teren;

18. solicită Curții de Conturi să recunoască, în raportul său anual privind execuția bugetară de către Comisie pentru 2015, faptul că PAC s-a schimbat semnificativ după reforma din 2013, iar modificările nu s-au putut aplica retroactiv, atunci când își prezintă rata de eroare și observațiile aferente; solicită Curții de Conturi să evidențieze gradul în care statele membre sunt responsabile în contextul gestionării partajate a fondurilor;

19. solicită tuturor instituțiilor și organismelor responsabile cu punerea în aplicare a PAC să coopereze pentru a depăși neîncrederea și teama legată de sarcinile considerabile pe care le implică auditul și controlul, care ar putea pune în pericol atât dezvoltarea și inovarea în viitor, cât și poziția sectorului agricol al UE în raport cu alte piețe;

20. solicită Comisiei să încurajeze schimbul de cele mai bune practici pentru a asigura desfășurarea unor controale cât mai bune, care să perturbe agricultorii într-o măsură cât mai mică.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

17.6.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

9

0

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marit Paulsen, Laurențiu Rebega, Jordi Sebastià, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Paul Denanot, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Emmanouil Glezos, Maria Heubuch, Norbert Lins, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

14.7.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Benedek Jávor, Julia Pitera, Patricija Šulin