Процедура : 2015/2061(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0244/2015

Внесени текстове :

A8-0244/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/09/2015 - 8.17
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0313

ДОКЛАД     
PDF 212kWORD 132k
24.7.2015
PE 551.920v02-00 A8-0244/2015

относно ЕИП - Швейцария: пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар

(2015/2061(INI))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Андреас Шваб

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ
 ОКОНЧАТЕЛНО ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ В КОМПЕТЕНТНАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно ЕИП - Швейцария: пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар

(2015/2061(INI))

Европейският парламент,

–       като взе предвид Споразумението за свободна търговия от 22 юли 1972 г. между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария,

–       като взе предвид Споразумението от 21 юни 1999 г. между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора, и по-специално приложение І към него относно свободното движение на хора и приложение ІІІ относно признаването на професионални квалификации,

–       като взе предвид Споразумението от 25 юни 2009 г. между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за опростяване на проверките и формалностите при превоза на стоки и за митнически мерки за сигурност,

–       като взе предвид Споразумението от 21 юни 1999 г. между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за взаимно признаване по отношение на оценка за съответствие,

–       като взе предвид Споразумението от 21 юни 1999 г. между Европейската общност и Швейцарската конфедерация по някои аспекти на държавните поръчки,

–       като взе предвид Протокола от 27 май 2008 г. към Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга, относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република България и Румъния като договарящи страни след присъединяването им към Европейския съюз,

–       като взе предвид Протокола от 26 октомври 2004 г. към Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, за свободното движение на хора във връзка с участието на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република като договарящи страни след присъединяването им към Европейския съюз,

–       като взе предвид Споразумението относно Европейското икономическо пространство,

–       като взе предвид Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (Директива за услугите)(1),

–       като взе предвид Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионални квалификации(2),

–       като взе предвид своята резолюцията от 7 септември 2010 г. относно ЕИП-Швейцария: пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар(3),

–       като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2014 г. относно доклада за напредъка на Исландия за 2012 г. и перспективите след изборите(4),

–       като взе предвид своята резолюция от 11 март 2015 г. относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2015 г.(5),

–       като взе предвид заключенията на Съвета от 21 март 2014 г.,

–       като взе предвид заключенията на Съвета от 16 декември 2014 г. относно хомогенен разширен единен пазар и отношенията на ЕС със западноевропейските държави, които не членуват в него,

–       като взе предвид заключенията, приети от Съвета на ЕИП на неговото 42-ро заседание, проведено на 19 ноември 2014 г.,

–       като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 7 декември 2012 г., озаглавен „Преглед на функционирането на Европейското икономическо пространство“ (SWD(2012) 425),

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 20 ноември 2012 г., озаглавено „Отношенията на ЕС с Княжество Андора, Княжество Монако и Република Сан Марино – Варианти за по-тясна интеграция с ЕС“ (COM(2012) 680),

–       като взе предвид доклада на Комисията от 18 ноември 2013 г., озаглавен „Отношенията на ЕС с Княжество Андора, Княжество Монако и Република Сан Марино: варианти за тяхното участие на вътрешния пазар“,

–       като взе предвид доклада на Съвместния парламентарен комитет на ЕИП относно годишния доклад относно действието на Споразумението за ЕИП през 2013 г.,

–       като взе предвид резолюцията на Съвместния парламентарен комитет на ЕИП от 30 май 2013 г. относно бъдещето на ЕИП и на отношенията на ЕС с държавите с малка територия и Швейцария,

–       като взе предвид резолюцията на Съвместния парламентарен комитет на ЕИП от 26 март 2014 г. относно управлението на единния пазар,

–       като взе предвид резолюцията на Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство от 17 март 2015 г. относно промишлената политика в Европа,

–       като взе предвид резолюцията на Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство от 17 март 2015 г. относно Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции и възможните последици от него за членуващите в ЕИП държави от ЕАСT,

–       като взе предвид доклада относно швейцарската външната политика от 14 януари 2015 г.,

–       като взе предвид 35-ия индекс за развитие на вътрешния пазар за държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), членки на ЕИП,

–       като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 217 от него, който предоставя на Съюза правото да сключва международни споразумения,

–       като взе предвид член 52 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0244/2015),

A.     като има предвид, че четирите държави – членки на ЕАСТ, (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) са основни търговски партньори на Европейския съюз (ЕС), като Швейцария и Норвегия заемат съответно четвърто и пето място сред най-важните търговски партньори на ЕС по отношение на обема на търговия;

Б.     като има предвид, че отношенията между ЕС и три от държавите – членки на ЕАСТ, (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) се основават на Споразумението за Европейско икономическо пространство (ЕИП), което осигурява участие във вътрешния пазар, като управлението и мониторингът на Споразумението за ЕИП се извършват в силно институционализирана рамка;

В.     като има предвид, че участието на Швейцария в Споразумението за ЕИП беше отхвърлено на проведения през 1992 г. референдум, поради което отношенията между Швейцария и ЕС в момента се основават на повече от 100 секторни споразумения, които осигуряват голяма степен на интеграция;

Г.     като има предвид, че за да се стимулират растежът и конкурентоспособността и да се създадат работни места, така че да се съживи европейската икономика, е необходим добре функциониращ и ефективен единен пазар, основан на силно конкурентоспособна социална пазарна икономика, но че законодателството в областта на единния пазар трябва да се транспонира, прилага и изпълнява правилно, за да се постигнат в пълна степен ползите от него в държавите – членки на ЕС, и в държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП;

Въведение

1.      счита, че Споразумението за ЕИП е основен фактор за икономически растеж и най-широкомащабният и всеобхватен инструмент за разширяване на единния пазар към трети държави; изразява убеждението си, че като се отчитат вътрешните процеси в ЕС, то се е доказало като стабилно, ефективно и добре функциониращо споразумение, гарантиращо целостта на единния пазар и в дългосрочен план;

2.      признава, че близките отношения между ЕС, държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП, и Швейцария надхвърлят икономическата интеграция и разширяването на единния пазар и допринасят за стабилност и просперитет за благото на всички граждани и предприятия, включително на МСП; подчертава, че е важно да се осигури правилното функциониране на единния пазар, за да се създадат условия на равнопоставеност и нови работни места;

Прилагане на законодателството в областта на единния пазар: държави от ЕАСТ, членки на ЕИП

3.      отбелязва със загриженост факта, че съгласно индекса за развитие на вътрешния пазар за държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП, настоящият среден дефицит при транспонирането на законодателството от трите държави от ЕАСТ е нараснал на 2 % от 1,9 % през юли 2014 г.;

4.      приветства значителните усилия, положени за подобряване на бързото включване в Споразумението за ЕИП на съответните достижения на правото, както и неотдавнашното споразумение относно принципите за включването в него на регламентите на ЕС за създаване на европейските надзорни органи в областта на финансовите услуги;

5.      посочва, че държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП, участват в много програми и агенции на ЕС, както и в практическите мерки за сътрудничество, като Информационната система за вътрешния пазар или SOLVIT, и допринасят за сближаването в ЕС посредством ЕИП и финансовия механизъм на Норвегия; счита, че това сътрудничество допринася за ефективното функциониране на разширен единен пазар; насърчава ЕС и държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП, да разработват допълнително превантивни инструменти и отговори на евентуални заплахи с цел осигуряване на функционирането на вътрешния енергиен пазар;

6.      счита, че своевременното и по възможност едновременно прилагане на съответното законодателство в областта на единния пазар от страна на държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП, е от съществено значение и че този процес може да бъде допълнително подобрен и ускорен;

7.      подчертава, че остава проблемът със забавеното приемане на правни актове, чието включване предстои, и поради това призовава настоятелно държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП, да активизират своите усилия в тясно сътрудничество с ЕС с цел поддържане на целостта на единния пазар;

8.      признава, че е необходимо предварително съгласие на всички държави от ЕАСТ, членки на ЕИП, относно определянето на значението за ЕИП и че може да се налагат технически корекции преди включването; при все това изразява загриженост във връзка с факта, че големият брой на исканията за корекции и изключения води до забавяния и може да фрагментира единния пазар; решително призовава тези държави да полагат усилия за нормализиране на тази ситуация и да работят в тясно сътрудничество с ЕС, за да гарантират условия на равнопоставеност на разширения единен пазар;

9.      посочва, че от момента на подписване на споразумението за ЕИП, ЕС прибягва до по-голямо използване на агенции; приветства факта, че държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП, участват в работата на тези агенции; призовава държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП, и Европейската комисия да продължават да подобряват това сътрудничество и участие;

10.    посочва, че в момента ЕС и САЩ водят преговори за всеобхватно споразумение за свободна търговия и инвестиции; подчертава, че съгласно условията на Споразумението за ЕИП, държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП, прилагат правилата на единния пазар и че резултатът от едно успешно партньорство за търговия и инвестиции вероятно би се отразил и на държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП; освен това подчертава, че сключването на ТПТИ не трябва да доведе до издигането на нови търговски бариери между ЕС и държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП;

Княжество Лихтенщайн

11.    изразява загриженост относно нарастването на дефицита на Лихтенщайн при транспонирането от 0,7 % на 1,2 %; изразява загриженост и във връзка с факта, че законодателството относно правата на влизане и пребиваване на някои членове на семейството на граждани на държави от ЕИП и ограниченията, наложени на граждани на държави от ЕИП, пребиваващи в Лихтенщайн, да започват работа в друга държава от ЕИП, които Лихтенщайн счита за договореност, основаваща се на специалните правила за квоти съгласно Споразумението за ЕИП, не са изцяло в съответствие с правото на ЕИП;

Република Исландия

12.    отбелязва писмото от 12 март 2015 г., изпратено от исландското правителство, относно позицията му като държава кандидатка за членство в ЕС; настоятелно призовава Исландия да увеличи усилията си, за да изпълни своите задължения съгласно Споразумението за ЕИП, предвид факта, че има дефицит при транспонирането от 2,8 %, който е най-високият сред всички съответни държави; насърчава ЕС и Исландия да продължават да укрепват сътрудничеството помежду си, наред с другото, що се отнася до готовността при бедствия в района на Северния Атлантически океан, и да заделят ресурси за противодействие на свързаните с тях предизвикателства;

Кралство Норвегия

13.    приветства факта, че Норвегия, връзките с която се засилиха през последните години, е част от инициативата Frontrunners, която има за цел подобряването на единния пазар; отбелязва обаче, че дефицитът при транспонирането се е увеличил на 2%, и призовава настоятелно Норвегия да увеличи усилията си в това отношение, по-специално с оглед на завършването на вътрешния енергиен пазар; насърчава засилването на сътрудничеството, наред с другото, в областта на енергийната политика; изтъква, че все още остават за разглеждане въпроси относно повишените вносни мита за някои продукти.

Княжество Андора, Княжество Монако и Република Сан Марино

14.    признава, че по-тесните отношения биха могли да донесат взаимна полза по-конкретно на регионално и местно равнище в съседните на ЕС региони, и поради това приветства започването на преговорите по споразуменията за асоцииране като значителна стъпка напред по отношение на тяхното участие в единния пазар и може би в области отвъд него, като се взема под внимание особеният характер на тези държави;

Прилагане на законодателството в областта на единния пазар: Конфедерация Швейцария

15.    приветства стабилните и дългогодишни отношения на непрекъснат възход между ЕС и Швейцария, които допринесоха за мира, благоденствието и растежа в Европа през последните десетилетия; изразява убеждението си, че тези отношения могат да бъдат задълбочени за благото и на двете страни чрез всеобхватно преразглеждане на секторните споразумения в пълно съответствие с основните принципи на ЕС и могат да се разширят многобройните допирни точки и общи интереси;

16.    в този контекст приветства започването през май 2014 г. на преговорите за институционална рамка като предварително условие за по-нататъшно развитие на двустранния подход; подчертава, че без такова рамково споразумение не може да се сключват нови споразумения относно участието на Швейцария във вътрешния пазар; настоятелно призовава правителството на Швейцария да увеличи усилията си за постигане на напредък в преговорите по нерешените въпроси;

17.    отбелязва резултата от гражданската инициатива от 9 февруари 2014 г. под надслов „Против масовата имиграция“, както и решенията, взети на 11 февруари 2015 г. от Федералния съвет на Швейцария във връзка с прилагането от него на проект на закон за изпълнение и нови съпътстващи мерки; посочва, че това е в противоречие със задълженията, произтичащи от Споразумението за свободно движение на хора (ССДХ), и очаква Швейцария да спазва тези задължения; посочва, че въпросът за миграцията на граждани от трети държави не следва да се смесва със свободното движение на хора, залегнало в Договорите; подчертава, че едностранните мерки, взети от Швейцария с цел избягване на дискриминация срещу хърватски граждани, не са равностойни на ратификацията на Протокола за разширяване на Споразумението за свободно движение на хора с цел включване на Хърватия и че ратифицирането на този протокол ще проправи пътя за продължаването и разширяването на участието на Швейцария в програмата „Хоризонт 2020“ и след 2016 г., за да се насърчава достъпът на изследователите до финансиране по „Хоризонт 2020“; призовава Комисията да работи с Швейцария и държавите членки за намиране на задоволително решение, което да зачита разпоредбите на съответните споразумения и спазването на принципите на правовата държава;

18.    отново заявява, че свободното движение на хора е една от основните свободи и стълб на единния пазар и че то винаги е било неразделна част от и предварително условие за двустранния подход между ЕС и Швейцария; поради това изразява пълна подкрепа за отхвърлянето от страна на ЕС през юли 2014 г. на отправеното от швейцарските органи искане за предоговаряне на ССДХ с оглед на въвеждането на квоти за имигранти или на система за предимство на местните граждани на пазара на труда; отбелязва със загриженост докладите относно прилагането от някои предприятия и кантони на национална преференциална система и изтъква, че тази практика е в противоречие със споразумението относно свободното движение;

19.     отбелязва, че мерките за ограничаване на свободното движение на хора, както се изисква от референдума в Швейцария, създават риск от дисбаланс и ограничават ползите от споразуменията за държавите — членки на ЕС;

20.    отбелязва, че Швейцария въведе преходни разпоредби вследствие на преустановяването на преговорите за участието на Швейцария в програмата „Еразъм+“; изразява загриженост, че тези мерки вероятно ще се отразят на движението на студентите от висшето образование между ЕС и Швейцария; призовава Швейцария и ЕС да положат всички усилия за удовлетворяване на изискванията, определени за участието им в програмата „Еразъм +“, с оглед осигуряването на реципрочност в обмена и така че да не бъдат ощетявани младите поколения;

21.    настоятелно призовава за това настоящата практика, при която таксиметрови дружества от държави – членки на ЕС могат да предоставят услуги в Швейцария без ограничения, да продължи, тъй като отдавна допринася за икономическото развитие в граничните швейцарски региони и е от взаимна полза;

22.    призовава Комисията да контролира по-отблизо последиците от закупуването и наемането на земя от швейцарски земеделски стопани в граничните региони на ЕС;

23.    изразява съжаление относно въвеждането и последвалото консолидиране на едностранни съпътстващи мерки от Конфедерация Швейцария в контекста на Споразумението относно свободното движение на хора, като например налагането на такси за покриване на административните разходи, изискването за предоставяне на банкови гаранции или комбинация от тези мерки, тъй като те сериозно възпрепятстват предоставянето на услуги в Швейцария в рамките на споразумението, по-специално от МСП; съответно призовава Швейцария да преразгледа тези мерки с цел привеждането им в съответствие със споразумението относно свободното движение;

24.    счита, че прилагането през 2013 г. на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации беше крайно закъсняло и призовава за бързото включване на Директива 2013/55/ЕС в приложението към споразумението относно свободното движение в очакване, че Швейцария ще намери начини, за да гарантира, че споразумението продължава да бъде в сила; отбелязва, че приложение II към Споразумението за свободно движение на хора беше наскоро актуализирано с цел осигуряване на по-ефективна координация между системите за социална сигурност на ЕС и на Швейцария; призовава Швейцария да продължи да прилага правото на ЕС в съответствие с изискванията;

25.    счита, че реципрочността и справедливостта между държавите от ЕИП и Швейцария са необходими с оглед това, че използват единния пазар.

26.    призовава Комисията в бъдеще да разглежда всички последици за регионите на ЕС, граничещи със Швейцария, от въвеждането на нови правила, като например неотдавнашното изменение на член 561 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността, с което се цели налагането на строги ограничения върху използването за лични цели от служители, чието обичайно местопребиваване е на митническата територия на ЕС, на фирмени автомобили, които са регистрирани в трета държава;

27.    отбелязва, че като цяло сътрудничеството в рамките на споразумението за взаимно признаване по отношение на оценката на съответствието е задоволително, но че функционирането на споразумението може да бъде значително подобрено, ако Швейцария се ангажира да го актуализира редовно в съответствие с промените в правото на ЕС;

28.    призовава за премахване на пречките пред трансграничната професионална мобилност с цел доизграждане на вътрешния пазар; подчертава за тази цел значението на това да се благоприятства езиковото обучение, да има по-добро предоставяне на информация и оказване на практическо съдействие на работниците при намирането на работа, по-специално посредством мрежата EURES, в Швейцария и във всички държави от ЕИП; ето защо приветства активното участие на Швейцария в дейностите на мрежата EURES, и по-специално в трансграничните региони; призовава Швейцария да продължи да развива своите транснационални и трансгранични услуги в рамките на EURES, в съответствие с намиращия се в сила понастоящем Регламент за EURES, с цел повишаване на мобилността на работниците и създаване на истински интегриран пазар на труда между ЕС и Швейцария; с оглед подобряване мобилността на работниците насърчава също така усилията за определяне на широк спектър от възникващи отрасли и ключови сектори за растеж, върху които страните от ЕИП, Швейцария и държавите членки следва да се съсредоточат с цел развитие на базите си от умения с оглед по-доброто съответствие между уменията и квалификациите и търсенето и предлагането;

29.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

     ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.

(2)

ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 132.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2010)0300.

(4)

Приети текстове, P7_TA(2014)0041.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2015)0069.


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (23.6.2015)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно ЕИП - Швейцария: пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар

(2015/2061(INI))

Докладчик по становище: Ан Сандер

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства участието на държавите от ЕИП и Швейцария в рамките на вътрешния пазар на ЕС, което насърчава растежа, конкурентоспособността и създаването на работни места;

2.  насърчава държавите от ЕИП и Швейцария да продължат и засилят усилията си за транспонирането и цялостното прилагане и изпълнение на законодателството в областта на вътрешния пазар; призовава Швейцария да направи напълно ефективно прилагането на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и бързо да транспонира Директива 2013/55/ЕС, която наскоро внесе подобрения в предходната; отбелязва, че приложение II към Споразумението за свободно движение на хора беше наскоро актуализирано с цел осигуряване на по-ефективна координация между системите за социална сигурност на ЕС и на Швейцария; призовава Швейцария да продължи да прилага правото на ЕС в съответствие с изискванията;

3.  призовава за продължаване на преговорите със Швейцария с цел установяването на институционална рамка, която ще осигури по-голяма правна сигурност, както за Швейцария, така и за ЕС и ще помогне на Швейцария да възприеме необходимото законодателство на ЕС; призовава Комисията и Швейцария да държат Парламента информиран за напредъка на преговорите;

4.  подчертава демократичната легитимност на референдумите и необходимостта от зачитане на техните резултати, като същевременно се спазват принципите на правовата държава; изразява загриженост по отношение на следствията от проведената гражданска инициатива от 9 февруари 2014 г., които може да подкопаят двустранните споразумения между ЕС и Швейцария; при все това призовава Швейцария да зачита задълженията си спрямо ЕС; поради тази причина настоятелно призовава за това Европейският съюз да продължи твърдо да отстоява основния принцип за свободното движение на хора, така че Швейцария да продължи да предоставя привилегировани условия за прием на работниците и предприятията от ЕС, като същевременно зачита и прилага двустранните споразумения;

5.  подчертава, че едностранните мерки, взети от Швейцария по отношение на хърватските граждани не могат да заменят необходимата ратификация на протокола за разширяване към Хърватия на Споразумението за свободно движение на хора; ето защо насърчава Швейцария незабавно да ратифицира настоящия протокол;

6.  отбелязва, че Швейцария въведе преходни разпоредби вследствие на преустановяването на преговорите за участието на Швейцария в програмата „Еразъм+“; изразява загриженост, че тези мерки вероятно ще се отразят на движението на студентите от висшето образование между ЕС и Швейцария; призовава Швейцария и ЕС да положат всички усилия за удовлетворяване на изискванията, определени за участието им в програмата „Еразъм +“, с оглед осигуряването на реципрочност в обмена и така че да не бъдат ощетявани младите поколения;

7.  отбелязва, че Швейцария и ЕС подписаха споразумение за частично асоцииране към „Хоризонт 2020“, което влезе в сила предварително, считано от 15 септември 2014 г., и което първоначално ще продължи да бъде валидно до края на 2016 г.; приканва Швейцария да положи всички усилия, за да отговори на изискванията за своето пълноценно участие в „Хоризонт 2020“ след 2017 г., за да бъдат обезпечени трудовите права и договорите на изследователите и да се насърчи достъпът им до финансиране по „Хоризонт 2020“;

8.  отбелязва едностранното въвеждане и последващото консолидиране на съпътстващи мерки от страна на Швейцария в контекста на Споразумението за свободно движение на хора; изразява съжаление, че някои от тези мерки въвеждат ограничения за предоставянето на услуги съгласно споразумението и нанасят сериозен удар върху МСП, които желаят да предоставят услуги в Швейцария; следователно призовава Швейцария да преразгледа тези мерки, за да гарантира, че те са в съответствие със Споразумението за свободно движение на работници;

9.  призовава за премахване на пречките пред трансграничната професионална мобилност с цел доизграждане на вътрешния пазар; подчертава за тази цел значението на това да се благоприятства езиковото обучение, да има по-добро предоставяне на информация и оказване на практическо съдействие на работниците при намирането на работа, по-специално посредством мрежата EURES, в Швейцария и във всички държави от ЕИП; ето защо приветства активното участие на Швейцария в дейностите на мрежата EURES, и по-специално в трансграничните региони; призовава Швейцария да продължи да развива своите транснационални и трансгранични услуги в рамките на EURES, в съответствие с намиращия се в сила понастоящем Регламент за EURES, с цел повишаване на мобилността на работниците и създаване на истински интегриран пазар на труда между ЕС и Швейцария; с оглед подобряване мобилността на работниците насърчава също така усилията за определяне на широк спектър от възникващи отрасли и ключови сектори за растеж, върху които страните от ЕИП, Швейцария и държавите членки следва да се съсредоточат с цел развитие на базите си от умения с оглед по-доброто съответствие между уменията и квалификациите и търсенето и предлагането;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.6.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

8

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Tim Aker, Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom Vandenkendelaere

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Branislav Škripek


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.7.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

7

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Diane James, Mihai Ţurcanu


ОКОНЧАТЕЛНО ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ В КОМПЕТЕНТНАТА КОМИСИЯ

29

+

група ALDE

Dita Charanzová, Robert Rochefort, Ulla Tørnæs

група ECR

Anneleen Van Bossuyt

група PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij

група S&D

Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella,

група Verts/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

7

-

група ECR

Daniel Dalton, Vicky Ford, Marcus Pretzell, Ulrike Trebesius

група EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Diane James

група ENF

Mylène Troszczynski

1

0

група GUE/NGL

Dennis de Jong

Легенда:

+ : „за“

-  : „против“

0  : „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност