SPRÁVA o EHP – Švajčiarsko: Prekážky týkajúce sa úplnej realizácie vnútorného trhu

24.7.2015 - (2015/2061(INI))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajca: Andreas Schwab

Postup : 2015/2061(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0244/2015
Predkladané texty :
A8-0244/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o EHP – Švajčiarsko: Prekážky týkajúce sa úplnej realizácie vnútorného trhu

(2015/2061(INI))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Dohodu o voľnom obchode z 22. júla 1972 medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou,

–       so zreteľom na Dohodu z 21. júna 1999 medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb, a najmä na jej prílohu I o voľnom pohybe osôb a prílohu III o uznávaní odborných kvalifikácií,

–       so zreteľom na Dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 25. júna 2009 o zjednodušení kontrol a formalít pri preprave tovaru a o colných bezpečnostných opatreniach,

–       so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 21. júna 1999 o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody,

–       so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 21. júna 1999 o určitých aspektoch verejného obstarávania,

–       so zreteľom na Protokol k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej z 27. mája 2008 o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Bulharskej republiky a Rumunska ako zmluvných strán na základe ich pristúpenia k Európskej únii,

–       so zreteľom na Protokol z 26. októbra 2004 k dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky ako zmluvných strán na základe ich pristúpenia k Európskej únii,

–       so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore,

–       so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (smernica o službách)[1],

–       so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/ES z 20. novembra 2013 o uznávaní odborných kvalifikácií[2],

–       so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. septembra 2010 o EHP – Švajčiarsku: Prekážky týkajúce sa úplnej realizácie vnútorného trhu[3],

–       so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2014 o správe o pokroku Islandu za rok 2012 a výhľade na obdobie po voľbách[4],

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2015 o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2015[5],

–       so zreteľom na závery Rady z 21. marca 2014,

–       so zreteľom na závery Rady zo 16. decembra 2014 o homogénnom rozšírenom jednotnom trhu a o vzťahoch EÚ so západoeurópskymi krajinami mimo EÚ,

–       so zreteľom na závery prijaté Radou EHP na jej 42. zasadnutí 19. novembra 2014,

–       so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie zo 7. decembra 2012 o preskúmaní fungovania Európskeho hospodárskeho priestoru (SWD(2012)0425),

–       so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. novembra 2012 o vzťahoch EÚ s Andorrským kniežatstvom, Monackým kniežatstvom a Sanmarínskou republikou – Možnosti užšej integrácie s EÚ (COM(2012)0680),

–       so zreteľom na správu Komisie z 18. novembra 2013 o vzťahoch EÚ s Andorrským kniežatstvom, Monackým kniežatstvom a Sanmarínskou republikou: Možnosti ich účasti na vnútornom trhu,

–       so zreteľom na správu Spoločného parlamentného výboru Európskeho hospodárskeho priestoru o výročnej správe o fungovaní Dohody o EHP v roku 2013,

–       so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného výboru Európskeho hospodárskeho priestoru z 30. mája 2013 o budúcnosti EHP a o vzťahoch EÚ s malými krajinami a so Švajčiarskom,

–       so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného výboru Európskeho hospodárskeho priestoru z 26. marca 2014 o správe jednotného trhu,

–       so zreteľom na uznesenie spoločného parlamentného výboru EHP zo 17. marca 2015 o priemyselnej politike v Európe,

–       so zreteľom na uznesenie spoločného parlamentného výboru EHP zo 17. marca 2015 o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve a jeho možných dôsledkoch na štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP,

–       so zreteľom na správu o švajčiarskej zahraničnej politike zo 14. januára 2015,

–       so zreteľom na 35. prehľad výsledkov jednotného trhu štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP,

–       so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na článok 217, ktorým sa Únii udeľuje právo uzatvárať medzinárodné dohody,

–       so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0244/2015),

A.     keďže štyri členské štáty Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) sú pre Európsku úniu (EÚ) dôležitými obchodnými partnermi, pričom z hľadiska objemu obchodu je Švajčiarsko štvrtým a Nórsko piatym najdôležitejším obchodným partnerom EÚ;

B.     keďže vzťahy medzi EÚ a troma členskými štátmi EZVO (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) sú založené na Európskom hospodárskom priestore (EHP), ktorý zabezpečuje účasť na vnútornom trhu, pričom Dohoda o EHP je riadená a monitorovaná vo vysokoinštitucionalizovanom rámci;

C.     keďže účasť Švajčiarska na Dohode o EHP odmietlo v roku 1992 ľudové hlasovanie, a preto sú vzťahy medzi Švajčiarskom a EÚ v súčasnosti založené na viac ako 100 odvetvových dohodách, ktoré zabezpečujú vysokú mieru integrácie;

D.     keďže dobre fungujúci a efektívny jednotný trh založený na vysoko konkurencieschopnom sociálnom trhovom hospodárstve je potrebný na posilnenie rastu a konkurencieschopnosti a na tvorbu pracovných miest, čo by viedlo k oživeniu európskeho hospodárstva, pričom však právne predpisy týkajúce sa jednotného trhu sa musia správne transponovať, vykonávať a presadzovať, aby sa plne prejavil ich prínos v členských štátoch EÚ a v štátoch EZVO, ktoré sú členmi EHP;

Úvod

1.      zastáva názor, že Dohoda o EHP je kľúčovým hnacím prvkom rastu a najďalekosiahlejším, komplexným nástrojom na rozšírenie jednotného trhu do tretích krajín; domnieva sa, že vzhľadom na vnútorný vývoj v EÚ sa dohoda ukázala ako pevný, účinný a dobre fungujúci nástroj, ktorý zabezpečuje integritu jednotného trhu aj z dlhodobého hľadiska;

2.      potvrdzuje, že pevné vzťahy medzi krajinami EÚ, EZVO, ktoré sú členmi EHP, a Švajčiarskom prekračujú hranice hospodárskej integrácie a rozšírenia jednotného trhu a prispievajú k stabilite a prosperite na prospech všetkým občanom a podnikom vrátane MSP; zdôrazňuje význam zabezpečenia riadneho fungovania jednotného trhu s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky a nové pracovné miesta;

Vykonávanie právnych predpisov o jednotnom trhu: štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP

3.      so znepokojením poznamenáva, že podľa tabuľky výsledkov vnútorného trhu štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP, sa v súčasnosti priemerné zaostávanie troch štátov EZVO v transpozícii zvýšilo z 1,9 % v júli 2014 na 2 %;

4.      víta značné úsilie vynakladané na rýchlejšie zapracovanie príslušného acquis do Dohody o EHP, ako aj nedávnu dohodu o zásadách zapracovania nariadení EÚ, ktorými sa vytvárajú európske orgány dohľadu v oblasti finančných služieb;

5.      poukazuje na to, že štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, sú zapojené do mnohých programov a agentúr EÚ a do praktických opatrení spolupráce, ako je informačný systém vnútorného trhu alebo SOLVIT, a prispievajú k súdržnosti EÚ prostredníctvom EHP a nórskeho finančného mechanizmu; zastáva názor, že táto spolupráca posilňuje účinné fungovanie rozšíreného jednotného trhu; podnecuje EÚ a štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, aby naďalej rozvíjali preventívne nástroje a odpovede na možné hrozby s cieľom zaručiť fungovanie vnútorného trhu s energiami;

6.      zastáva názor, že je veľmi dôležité, aby štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, začali vykonávať právne predpisy týkajúce sa jednotného trhu včas a podľa možnosti súčasne, a že tento proces by sa mohol ďalej zlepšovať a urýchľovať;

7.      zdôrazňuje, že oneskorovanie právnych aktov, ktoré bráni začleneniu, je naďalej znepokojujúce, a preto nalieha na štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, aby v úzkej spolupráci s EÚ zvýšili úsilie o podporu integrity jednotného trhu;;

8.      uznáva, že je potrebná predbežná dohoda všetkých štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP, týkajúca sa stanovenia významu pre EHP a že pred začlenením môžu byť potrebné technické úpravy; je však znepokojený skutočnosťou, že množstvo požiadaviek na úpravy a výnimky vedie k zdržiavaniu a môže rozdrobovať jednotný trh; dôrazne vyzýva tieto krajiny, aby napravili túto situáciu a aby úzko spolupracovali s EÚ s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky na rozšírenom jednotnom trhu;

9.      poukazuje na to, že od podpísania dohody o EHP EÚ vo zvýšenej miere využíva agentúry; víta skutočnosť, že štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, sa podieľajú na činnostiach týchto agentúr; vyzýva štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, ako aj Komisiu, aby aj naďalej zlepšovali túto spoluprácu a účasť;

10.    poukazuje na to, že EÚ a USA v súčasnosti rokujú o komplexnej dohode o voľnom obchode a investíciách; zdôrazňuje, že podľa podmienok dohody o EHP štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, uplatňujú pravidlá jednotného trhu a že vplyv úspešného obchodného a investičného partnerstva by mal pravdepodobne dosah aj na štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP; ďalej zdôrazňuje, že uzavretie TTIP nesmie viesť k vzniku nových prekážok obchodu medzi EÚ a štátmi EZVO, ktoré sú členmi EHP;

Lichtenštajnské kniežatstvo

11.    je znepokojený, že zaostávanie v transpozícii Lichtenštajnska vzrástlo z 0,7 % na 1,2 %; ďalej je znepokojený skutočnosťou, že právne predpisy Lichtenštajnska týkajúce sa práva vstupu a pobytu niektorých rodinných príslušníkov občanov krajín EHP a obmedzenia zavedené proti občanom krajín EHP s pobytom v Lichtenštajnsku, pokiaľ ide o získanie zamestnania v inom štáte EHP, ktoré Lichtenštajnsko vníma ako opatrenia založené na osobitných pravidlách týkajúcich sa kvót v rámci dohody o EHP, zrejme nie sú úplne v súlade s právom EHP;

Islandská republika

12.    berie na vedomie list, ktorý 12. marca 2015 poslala islandská vláda a v ktorom vyjadruje svoje stanovisko kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ; dôrazne nalieha na Island, aby zvýšil úsilie pri plnení svojich záväzkov v rámci Dohody o EHP, keďže jeho zaostávanie v transpozícii dosahuje hodnotu 2,8 %, čo je najviac zo všetkých príslušných štátov; podnecuje EÚ a Island, aby ďalej posilňovali spoluprácu okrem iného v oblasti pripravenosti na katastrofy v severoatlantickej oblasti a aby vyčleňovali zdroje na čelenie súvisiacim výzvam;

Nórske kráľovstvo

13.    víta skutočnosť, že Nórsko, s ktorým sa v uplynulých rokoch posilnili zväzky, je súčasťou iniciatívy popredných aktérov, ktorej cieľom je zlepšenie jednotného trhu; poznamenáva však, že zaostávanie krajiny v transpozícii sa zvýšilo na 2 %, a nalieha na Nórsko, aby zvýšilo svoje úsilie v tomto smere, predovšetkým pokiaľ ide o dopracovanie vnútorného trhu s energiami; podporuje zintenzívnenie spolupráce okrem iného v otázke energetickej politiky; poukazuje na to, že pretrvávajú otázky zvýšených dovozných ciel na niektoré výrobky, ktoré treba posúdiť;

Andorrské kniežatstvo, Monacké kniežatstvo a Sanmarínska republika

14.    uznáva, že užšie vzťahy by mohli priniesť vzájomné výhody najmä na regionálnej a miestnej úrovni v susediacich regiónoch EÚ, a preto víta začatie rokovaní o asociačných dohodách ako významný krok vpred, pokiaľ ide o ich účasť na jednotnom trhu a prípadne aj v ďalších oblastiach, pri zohľadnení konkrétneho charakteru týchto krajín;

Vykonávanie právnych predpisov o jednotnom trhu: Švajčiarska konfederácia

15.    oceňuje pevné, sústavne prekvitajúce a dlhodobé vzťahy medzi EÚ a Švajčiarskom, ktoré počas uplynulých desaťročí prispievali k mieru, prosperite a rastu v Európe; je presvedčený, že tieto vzťahy sa môžu prehĺbiť v prospech obidvoch strán komplexnou revíziou odvetvových dohôd v úplnom súlade so základnými zásadami EÚ a že je možné ešte rozšíriť početné oblasti zhody a spoločné záujmy;

16.    víta v tejto súvislosti začatie rokovaní v máji 2014 o inštitucionálnom rámci ako predpoklade ďalšieho rozvoja bilaterálneho prístupu; zdôrazňuje, že bez takejto rámcovej dohody sa neuzavrú žiadne ďalšie dohody o švajčiarskej účasti na vnútornom trhu; nalieha na švajčiarsku vládu, aby zvýšila svoje úsilie o dosiahnutie pokroku v rokovaniach o otvorených otázkach;

17.    berie na vedomie výsledok ľudovej iniciatívy z 9. februára 2014 proti masovej imigrácii a rozhodnutia švajčiarskej Spolkovej rady prijaté 11. februára 2015 týkajúce sa uplatňovania návrhu vykonávacieho zákona a nových súvisiacich opatrení; poukazuje na to, že je to v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú z dohody o voľnom pohybe osôb, a očakáva, že Švajčiarsko bude rešpektovať tieto záväzky; poukazuje na skutočnosť, že otázka migrácie občanov z tretích krajín by sa nemala miešať s voľným pohybom osôb, ako je zakotvený v zmluvách; poznamenáva, že jednostranné opatrenia Švajčiarska zamerané na na odstránenie diskriminácie proti občanom Chorvátska nie sú náhradou za ratifikáciu protokolu, ktorým sa rozširuje dohoda o voľnom pohybe osôb tak, aby zahŕňala aj Chorvátsko, a že ratifikáciou tohto protokolu by sa uvoľnila cesta účasti Švajčiarska na programe Horizont 2020, aby pokračoval a bol predĺžený na obdobie po roku 2016 s cieľom podporovať prístup výskumníkov k financovaniu z programu Horizont 2020; vyzýva Komisiu, aby spolupracovala so Švajčiarskom a členskými štátmi s cieľom nájsť uspokojivé riešenie, v ktorom sa zohľadnia ustanovenia uvedených dohôd a dodržia zásady právneho štátu;

18.    opätovne konštatuje, že voľný pohyb osôb je jednou zo základných slobôd a pilierom jednotného trhu a že to vždy bola neoddeliteľná súčasť a predpoklad bilaterálneho prístupu medzi EÚ a Švajčiarskom; preto plne podporuje rozhodnutie EÚ z júla 2014 o odmietnutí požiadavky švajčiarskych orgánov na opätovné prerokovanie dohody o voľnom pohybe osôb s cieľom stanoviť kvóty alebo zaviesť vnútroštátny systém preferencií; s obavami upozorňuje na správy týkajúce sa uplatňovania vnútroštátneho systému preferencií zo strany niektorých firiem a kantónov a poukazuje na to, že takýto postup je v rozpore s dohodou o voľnom pohybe;

19.     poznamenáva, že obmedzeniami voľného pohybu osôb, ktoré boli vo Švajčiarsku prijaté prostredníctvom referenda, sa vytvára riziko nerovnováhy a ohrozuje prínos dohôd pre členské štáty EÚ;

20.    poznamenáva, že v nadväznosti na pozastavenie rokovaní o švajčiarskej účasti na programe ERASMUS+ Švajčiarsko zaviedlo prechodné ustanovenia; je znepokojený tým, že tieto opatrenia budú mať pravdepodobne vplyv na presuny študentov vysokých škôl medzi EÚ a Švajčiarskom; vyzýva Švajčiarsko a EÚ, aby vyvinuli maximálne úsilie o splnenie požiadaviek ustanovených súvislosti s ich účasťou na programe Erasmus+ s cieľom zaručiť vzájomné výmeny a neznevýhodňovať mladé generácie;

21.    nalieha, aby sa pokračovalo v súčasnom postupe, v rámci ktorého taxislužby z členských štátov EÚ môžu bez obmedzenia poskytovať služby vo Švajčiarsku, keďže tento postup už dlho prispieva k hospodárskemu rozvoju švajčiarskych hraničných regiónov a je prospešný pre obe strany;

22.    vyzýva Komisiu, aby dôkladnejšie preskúmala dôsledky nákupu a prenajímania pôdy švajčiarskymi poľnohospodármi v hraničných regiónoch EÚ;

23.    odsudzuje zavedenie a následné sprísnenie jednostranných sprievodných opatrení zo strany Švajčiarska v súvislosti s dohodou o voľnom pohybe osôb, ako sú účtovanie poplatkov na pokrytie administratívnych výdavkov, požiadavka vydania bankovej záruky alebo kombinácia týchto opatrení, pretože vážne obmedzujú poskytovanie služieb vo Švajčiarsku v rámci dohody, najmä zo strany MSP; vyzýva preto Švajčiarsko, aby prehodnotilo tieto opatrenia a zosúladilo ich s dohodou o voľnom pohybe;

24.    zastáva názor, že vykonávanie smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v roku 2013 bolo dlhodobo oneskorené, a žiada rýchle zahrnutie smernice 2013/55/EÚ do prílohy k dohode o slobode pohybu s očakávaním, že Švajčiarsko nájde spôsob, ako zabezpečiť, aby bola dohoda naďalej účinná; poznamenáva, že nedávno bola aktualizovaná príloha II k dohode o voľnom pohybe osôb s cieľom zaistiť efektívnejšiu koordináciu medzi systémami sociálneho zabezpečenia EÚ a Švajčiarska; žiada Švajčiarsko, aby naďalej uplatňovalo právo EÚ, ako sa to od neho požaduje;

25.    zastáva názor, že je nevyhnutná reciprocita a čestnosť medzi EHP a Švajčiarskom s ohľadom na ich používanie jednotného trhu.

26.    vyzýva Komisiu, aby v budúcnosti zvážila všetky dôsledky, ktoré môže mať zavádzanie nových pravidiel na regióny EÚ susediace so Švajčiarskom, ako napríklad nedávna zmena článku 561 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa ustanovujú podmienky vykonávania nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa stanovuje Colný kódex Spoločenstva, ktorého cieľom je uložiť prísne obmedzenia na používanie firemných automobilov registrovaných v tretej krajine zamestnancami s bydliskom na colnom území EÚ na súkromné účely;

27.    Konštatuje, že celkovo je spolupráca v rámci Dohody o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody (DVU), uspokojivá, ale že fungovanie dohody by sa mohlo výrazne zlepšiť, keby sa Švajčiarsko zaviazalo, že ju bude systematicky aktualizovať v súlade s vývojom právnych predpisov EÚ;

28.    žiada odstránenie prekážok cezhraničnej mobility pracovnej sily v záujme prehĺbenia vnútorného trhu; trvá preto na tom, že je dôležité podporovať výučbu jazykov, ako aj lepšie informovať pracovníkov a poskytnúť im praktickú podporu pri hľadaní zamestnania, a to najmä prostredníctvom siete EURES v spolupráci so Švajčiarskom a vo všetkých krajinách EHP; víta preto aktívnu účasť Švajčiarska na činnostiach siete EURES, najmä v pohraničných regiónoch; žiada Švajčiarsko, aby naďalej budovalo svoje nadnárodné a cezhraničné služby v rámci siete EURES v súlade so súčasným nariadením o sieti EURES, ktoré je momentálne predmetom revízie, s cieľom zvýšiť mobilitu pracovníkov a vytvoriť skutočne integrovaný trh práce medzi EÚ a Švajčiarskom; s cieľom podporiť mobilitu pracovníkov tiež podporuje úsilie o identifikáciu širokej škály novo vznikajúcich odvetví priemyslu a kľúčových odvetví rastu, na ktoré by sa krajiny EHP, Švajčiarsko a členské štáty mali sústrediť pri rozvoji svojej základne zručností, aby sa zručnosti a kvalifikácie dali lepšie zosúladiť s dopytom a ponukou.

29.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (23.6.2015)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k EHP – Švajčiarsku: Prekážky týkajúce sa úplnej realizácie vnútorného trhu
(2015/2061(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Anne Sander

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta účasť krajín EHP a Švajčiarska na vnútornom trhu Európskej únie podporujúcu rast, konkurencieschopnosť a tvorbu pracovných miest;

2.      vyzýva krajiny EHP a Švajčiarsko, aby sa naďalej a ešte intenzívnejšie usilovali zabezpečiť transpozíciu, plné uplatňovanie a dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa vnútorného trhu; vyzýva Švajčiarsko, aby zabezpečilo plne účinné uplatňovanie smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a aby urýchlene transponovalo smernicu 2013/55/EÚ, ktorou sa má dosiahnuť jej zlepšenie; poznamenáva, že nedávno bola aktualizovaná príloha II k dohode o voľnom pohybe osôb s cieľom zaistiť efektívnejšiu koordináciu medzi systémami sociálneho zabezpečenia EÚ a Švajčiarska; žiada Švajčiarsko, aby naďalej uplatňovalo právo EÚ, ako sa to od neho požaduje;

3.      žiada, aby pokračovali rokovania so Švajčiarskom zamerané na uzavretie inštitucionálneho rámca, ktorá poskytne vyššiu právnu istotu tak Švajčiarsku, ako aj EÚ, a pomôže Švajčiarsku prevziať potrebné právne predpisy EÚ; žiada Komisiu a Švajčiarsko, aby Parlament informovali o pokroku rokovaní;

4.      zdôrazňuje demokratickú legitimitu referend a potrebu rešpektovať ich výsledok a zároveň dodržiavať zásady právneho štátu; je znepokojený dôsledkami vyplývajúcimi z výsledku ľudovej iniciatívy z 9. februára 2014, ktorý môže ohroziť bilaterálne zmluvy medzi EÚ a Švajčiarskom; vyzýva však Švajčiarsko, aby plnilo svoje záväzky voči EÚ; preto dôrazne žiada Európsku úniu, aby naďalej trvali na dodržiavaní základnej zásady voľného pohybu osôb, aby tak Švajčiarsko mohlo pokračovať v poskytovaní výhodnejších podmienok vstupu pracovníkov a podnikov z EÚ, pričom sa tiež zabezpečí dodržiavanie a presadzovanie bilaterálnych dohôd;

5.      zdôrazňuje, že jednostranné opatrenia, ktoré prijalo Švajčiarsko v prospech chorvátskych občanov, nemôžu nahradiť potrebnú ratifikáciu protokolu o rozšírení dohody o voľnom pohybe osôb o Chorvátsko; povzbudzuje preto Švajčiarsko k tomu, aby bezodkladne ratifikovalo tento protokol;

6.      poznamenáva, že v nadväznosti na pozastavenie rokovaní o švajčiarskej účasti na programe ERASMUS+ Švajčiarsko zaviedlo prechodné ustanovenia; je znepokojený tým, že tieto opatrenia budú mať pravdepodobne vplyv na presuny študentov vysokých škôl medzi EÚ a Švajčiarskom; vyzýva Švajčiarsko a EÚ, aby vyvinuli maximálne úsilie o splnenie požiadaviek ustanovených súvislosti s ich účasťou na programe Erasmus+ s cieľom zaručiť vzájomné výmeny a neznevýhodňovať mladé generácie;

7.      poznamenáva, že Švajčiarsko a EÚ podpísali dohodu o čiastočnom pridružení k Horizontu 2020, ktorá bola dočasne v platnosti od 15. septembra 2014 a ktorá bude v prvej fáze platiť do konca roka 2016; povzbudzuje Švajčiarsko k tomu, aby sa čo najviac usilovalo o uspokojenie požiadaviek, ktoré sa ustanovujú pre jeho plnú účasť na Horizonte 2020 od roku 2017, aby sa zabezpečili zamestnanecké práva a pracovné zmluvy výskumných pracovníkov a aby sa podporil prístup vedeckých pracovníkov k finančným prostriedkom Horizontu 2020;

8.      berie na vedomie jednostranné zavedenie a následnú konsolidáciu pridružených opatrení Švajčiarskom v súvislosti s dohodou o voľnom pohybe osôb; považuje za poľutovaniahodné, že niektoré z týchto opatrení kladú obmedzenia brániace poskytovaniu služieb v rámci dohody a mimoriadne ťažko postihujú MSP, ktoré by rady poskytovali služby vo Švajčiarsku; žiada Švajčiarsko, aby náležite prehodnotilo tieto opatrenia a presvedčilo sa o tom, že sú v súlade s dohodou o voľnom pohybe osôb;

9.      žiada odstránenie prekážok cezhraničnej mobility pracovnej sily v záujme prehĺbenia vnútorného trhu; trvá preto na tom, že je dôležité podporovať výučbu jazykov, ako aj lepšie informovať pracovníkov a poskytnúť im praktickú podporu pri hľadaní zamestnania, a to najmä prostredníctvom siete EURES v spolupráci so Švajčiarskom a vo všetkých krajinách EHP; víta preto aktívnu účasť Švajčiarska na činnostiach siete EURES, najmä v pohraničných regiónoch; žiada Švajčiarsko, aby naďalej budovalo svoje nadnárodné a cezhraničné služby v rámci siete EURES v súlade so súčasným nariadením o sieti EURES, ktoré je momentálne predmetom revízie, s cieľom zvýšiť mobilitu pracovníkov a vytvoriť skutočne integrovaný trh práce medzi EÚ a Švajčiarskom; s cieľom podporiť mobilitu pracovníkov tiež podporuje úsilie o identifikáciu širokej škály novo vznikajúcich odvetví priemyslu a kľúčových odvetví rastu, na ktoré by sa krajiny EHP, Švajčiarsko a členské štáty mali sústrediť pri rozvoji svojej základne zručností, aby sa zručnosti a kvalifikácie dali lepšie zosúladiť s dopytom a ponukou.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

41

8

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Tim Aker, Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom Vandenkendelaere

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Branislav Škripek

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

16.7.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

7

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Diane James, Mihai Ţurcanu

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

29

+

Skupina ALDE

Dita Charanzová, Robert Rochefort, Ulla Tørnæs

Skupina ECR

Anneleen Van Bossuyt

Skupina PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij

Skupina S&D

Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella,

Skupina Verts/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

7

-

Skupina ECR

Daniel Dalton, Vicky Ford, Marcus Pretzell, Ulrike Trebesius

Skupina EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Diane James

Skupina ENS

Mylène Troszczynski

1

0

Skupina GUE/NGL

Dennis de Jong

Vysvetlivky k symbolom:

+ : hlasovali za

-  : proti

0  : zdržali sa