Postopek : 2015/2061(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0244/2015

Predložena besedila :

A8-0244/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 09/09/2015 - 8.17
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0313

POROČILO     
PDF 183kWORD 118k
24.7.2015
PE 551.920v02-00 A8-0244/2015

o EGP-Švica: Ovire pri dokončnem oblikovanju notranjega trga

(2015/2061(INI))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalec: Andreas Schwab

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o EGP-Švica: Ovire pri dokončnem oblikovanju notranjega trga

(2015/2061(INI))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Sporazuma o prosti trgovini z dne 22. julija 1972 med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo,

–       ob upoštevanju Sporazuma z dne 21. junija 1999 med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb, zlasti Priloge I o prostem pretoku oseb in Priloge III o priznavanju poklicnih kvalifikacij,

–       ob upoštevanju Sporazuma z dne 25. junija 2009 med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o poenostavitvi pregledov in formalnosti pri prevozu blaga ter varnostnih carinskih ukrepih,

–       ob upoštevanju Sporazuma z dne 21. junija 1999 med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti,

–       ob upoštevanju Sporazuma z dne 21. junija 1999 med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o nekaterih vidikih javnih naročil,

–       ob upoštevanju Protokola z dne 27. maja 2008 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb o sodelovanju Republike Bolgarije in Romunije kot pogodbenic Sporazuma zaradi njunega pristopa k Evropski uniji,

–       ob upoštevanju Protokola z dne 26. oktobra 2004 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb o sodelovanju Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike kot pogodbenic Sporazuma zaradi njihovega pristopa k Evropski uniji,

–       ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru,

–       ob upoštevanju Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (direktiva o storitvah)(1),

–       ob upoštevanju Direktive 2013/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. septembra 2013 o priznavanju poklicnih kvalifikacij(2),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. septembra 2010 o EGP-Švica: Ovire pri dokončnem oblikovanju notranjega trga(3),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2014 o poročilu o napredku Islandije za leto 2012 in o obetih po volitvah(4),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. marca 2015 o upravljanju enotnega trga v okviru evropskega semestra 2015(5),

–       ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 21. marca 2014,

–       ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 16. decembra 2014 o homogenem razširjenem enotnem trgu in odnosih EU z zahodnimi evropskimi državami, ki niso članice EU,

–       ob upoštevanju sklepov, ki jih je Svet EGP sprejel na 42. zasedanju 19. novembra 2014,

–       ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 7. decembra 2012 z naslovom A review of the functioning of the European Economic Area (Pregled delovanja Evropskega gospodarskega prostora) (SWD(2012)0425),

–       ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. novembra 2012 z naslovom Odnosi EU s Kneževino Andoro, Kneževino Monako in Republiko San Marino – Možnosti za tesnejšo integracijo z EU (COM(2012)0680),

–       ob upoštevanju poročila Komisije z dne 18. novembra 2013 o odnosih EU s Kneževino Andoro, Kneževino Monako in Republiko San Marino: možnosti za sodelovanje teh držav na notranjem trgu,

–       ob upoštevanju poročila skupnega parlamentarnega odbora Evropskega gospodarskega prostora o letnem poročilu o delovanju sporazuma EGP v letu 2013,

–       ob upoštevanju resolucije skupnega parlamentarnega odbora Evropskega gospodarskega prostora z dne 30. maja 2013 o prihodnosti EGP ter odnosih EU z manjšimi državami in Švico,

–       ob upoštevanju resolucije skupnega parlamentarnega odbora Evropskega gospodarskega prostora z dne 26. marca 2014 o upravljanju enotnega trga,

–       ob upoštevanju resolucije skupnega parlamentarnega odbora Evropskega gospodarskega prostora z dne 17. marca 2015 o industrijski politiki v Evropi,

–       ob upoštevanju resolucije skupnega parlamentarnega odbora Evropskega gospodarskega prostora z dne 17. marca 2015 o čezatlantskem partnerstvu za trgovino in naložbe in njegovih možnih posledicah za države EGP/Efte,

–       ob upoštevanju švicarskega poročila o zunanji politiki z dne 14. januarja 2015,

–       ob upoštevanju 35. pregleda notranjega trga držav EGP/Efte,

–       ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 217, ki Uniji zagotavlja pravico do sklepanja mednarodnih sporazumov,

–       ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0244/2015),

A.     ker so štiri države članice (Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica) Evropskega združenja za prosto trgovino (Efta) veliki trgovinski partnerji EU – Švica in Norveška sta po obsegu četrti oziroma peti najpomembnejši trgovinski partner EU;

B.     ker temeljijo odnosi med EU in tremi državami članicami Efte (Islandija, Lihtenštajn in Norveška) na Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), ki zagotavlja sodelovanje na notranjem trgu, pri čemer poteka upravljanje in spremljanje sporazuma EGP v visoko institucionaliziranem okviru;

C.     ker so sodelovanju Švice v sporazumu EGP nasprotovali njeni državljani na referendumu leta 1992 in odnose med Švico in EU trenutno ureja več kot 100 sektorskih sporazumov, ki zagotavljajo visoko stopnjo povezanosti;

D.     ker je za spodbujanje rasti in konkurenčnosti ter ustvarjanje delovnih mest, da bi tako oživili evropsko gospodarstvo, potreben dobro delujoč in učinkovit enotni trg, ki bo temeljil na visokokonkurenčnem socialnem tržnem gospodarstvu, vendar je treba njegovo zakonodajo ustrezno prenesti, izvajati in izvrševati, da bi države članice EU in države EGP/Efte lahko v celoti izkoristile njegove prednosti;

Uvod

1.      meni, da je Sporazum EGP ključni element gospodarske rasti in najbolj daljnosežen celovit instrument za razširitev enotnega trga na tretje države; meni, da se je ob upoštevanju notranjega razvoja dogodkov v EU izkazal za trden, učinkovit in dobro delujoč sporazum, ki tudi dolgoročno zagotavlja celovitost enotnega trga;

2.      priznava, da obsežni odnosi med EU, državami EGP/Efte in Švico presegajo gospodarsko povezovanje in širitev enotnega trga ter prispevajo k stabilnosti in blaginji v korist vseh državljanov in podjetij, tudi malih in srednjih podjetij; poudarja pomen zagotavljanja pravilnega delovanja enotnega trga, da bi ustvarili enake konkurenčne pogoje in nova delovna mesta;

Izvajanje zakonodaje enotnega trga: države EGP/Efte

3.      z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je v skladu s pregledom stanja notranjega trga v državah EGP/Efte sedanji povprečni zaostanek pri prenosu zakonodaje v treh državah Efte od julija 2014, ko je znašal 1,9 %, povišal na 2,0 %;

4.      pozdravlja pomembna prizadevanja za izboljšanje hitrega vključevanja ustreznega pravnega reda v Sporazum EGP in nedavni sporazum o načelih za vključitev uredb EU o ustanovitvi evropskih nadzornih organov na področju finančnih storitev;

5.      opozarja, da države EGS/Efte sodelujejo v številnih programih in agencijah EU ter na praktičnih področjih, kot sta informacijski sistem za notranji trg ali SOLVIT, in s finančnim mehanizmom EGP in Norveške prispevajo h koheziji v EU; meni, da to sodelovanje prispeva k učinkovitemu razširjenemu notranjemu trgu; spodbuja EU in države EGS/Efte, naj dodatno razvijejo preventivna orodja in poiščejo odgovore na morebitne grožnje, da bi zagotovile delovanje notranjega trga z energijo;

6.      meni, da je pravočasno in kar se da sočasno izvajanje ustrezne zakonodaje enotnega trga v državah EGP/Efte bistveno in da bi lahko ta postopek še izboljšali in pospešili;

7.      poudarja, da je zaostanek pri pravnih aktih, ki jih je treba vključiti, še naprej zaskrbljujoč, in zato poziva države EGP/Efte, naj v tesnem sodelovanju z EU povečajo svoja prizadevanja za ohranitev celovitosti enotnega trga;

8.      priznava, da je potreben predhodni dogovor vseh držav EGP/Efte o relevantnosti za EGP in da so pred vključitvijo lahko potrebne tehnične prilagoditve; vendar je zaskrbljen, da številne zahteve za prilagoditve in izjeme povzročajo zamude in morebiti celo razdrobljenost enotnega trga; odločno poziva te države, naj te razmere uredijo in tesno sodelujejo z EU, da bi na razširjenem enotnem trgu zagotovile enake konkurenčne pogoje;

9.      poudarja, da EU po podpisu sporazuma EGP vse bolj uporablja agencije; pozdravlja, da države EGP/Efte sodelujejo pri delovanju teh agencij; poziva te države in Komisijo, naj to sodelovanje in udeležbo še okrepijo;

10.    opozarja, da ravno potekajo pogajanja o obširnem sporazumu o prosti trgovini in naložbah med EU in ZDA; poudarja, da države EGP/Efte v skladu s Sporazumom EGS uporabljajo pravila notranjega trga in da bi učinki uspešnega trgovinskega in investicijskega partnerstva na notranjem trgu verjetno vplivali tudi na države EGP/Efte; poudarja tudi, da zaradi sklenitve TTIP ne smejo nastati nove trgovinske ovire med EU in državami EGS/Efte;

Kneževina Lihtenštajn

11.    je zaskrbljen, da je Kneževina Lihtenštajn povečala svoj zaostanek pri prenosu zakonodaje z 0,7 % na 1,2 %; je poleg tega zaskrbljen, da njena zakonodaja v zvezi s pravicami vstopa in bivanja nekaterih družinskih članov državljanov EGP ter omejitve, ki veljajo za državljane EGP s prebivališčem v Lihtenštajnu v zvezi z zaposlitvijo v drugi državi EGP, ki jih Lihtenštajn obravnava kot ureditev na podlagi posebnih predpisov o kvotah iz Sporazuma o EGP, niso popolnoma skladne z zakonodajo EGP;

Republika Islandija

12.    je seznanjen s pismom z dne 12. marca 2015, ki ga je poslala vlada Islandije v zvezi z njenim položajem države kandidatke za članstvo v EU; odločno poziva Islandijo, naj pospeši svoja prizadevanja za izpolnjevanje obveznosti v skladu s Sporazumom EGP, saj njen zaostanek pri prenosu zakonodaje znaša 2.8 % in je najvišji od vseh zadevnih držav; spodbuja EU in Islandijo, naj še naprej krepita sodelovanje, med drugim tudi na področju pripravljenosti na nesreče na območju severnega Atlantika, in dodelita sredstva za boj proti izzivom;

Kraljevina Norveška

13.    pozdravlja dejstvo, da je Norveška, s katero so se vezi v zadnjih letih okrepile, del pobude „Frontrunners“, ki je namenjena izboljšanju enotnega trga; vendar ugotavlja, da se je njen zaostanek pri prenosu zakonodaje povečal na 2 %, in jo poziva, naj pospeši svoja prizadevanja v zvezi s tem, zlasti za dokončno oblikovanje notranjega energetskega trga; spodbuja krepitev sodelovanja, med drugim pri energetski politiki; poudarja, da je treba rešiti še vprašanja glede večjih uvoznih dajatev za nekatere proizvode;

Kneževina Andora, Kneževina Monako in Republika San Marino

14.    priznava, da bi tesnejši odnosi lahko prinesli vzajemne koristi, zlasti na regionalnih in lokalnih ravneh v sosednjih regijah EU, zato pozdravlja začetek pogajanj za pridružitvene sporazume, ki predstavljajo pomemben korak pri njihovem sodelovanju na enotnem trgu in morda tudi drugih področjih, ob upoštevanju posebne narave teh držav;

Izvajanje zakonodaje enotnega trga: Švicarska konfederacija

15.    izraža pohvalo trdnim, nepretrgoma cvetočim in dolgotrajnim odnosom med EU in Švico, ki so v preteklih desetletjih prispevali k miru, blaginji in rasti v Evropi; je prepričan, da je te odnose mogoče še poglobiti v korist obeh strani s celovitim pregledom sektorskih sporazumov ob popolnem spoštovanju temeljnih načel EU ter da bi lahko naredili korak naprej pri številnih skupnih točkah in vzajemnih interesih;

16.    v zvezi s tem pozdravlja pogajanja za vzpostavitev institucionalnega okvira kot predpogoja za nadaljnji razvoj dvostranskega pristopa, ki so se začela maja 2014; poudarja, da brez takšnega okvirnega sporazuma ne bo mogoče skleniti nobenega nadaljnjega sporazuma o sodelovanju Švice na notranjem trgu; poziva švicarsko vlado, naj okrepi svoja prizadevanja za pospešitev pogajanj o odprtih vprašanjih;

17.    je seznanjen z izidom državljanske pobude z dne 9. februarja 2014 „proti množičnemu priseljevanju“ in odločitvami, ki jih je švicarski zvezni svet sprejel 11. februarja 2015 v zvezi z izvajanjem osnutka izvedbenega zakona in novih spremljajočih ukrepov; poudarja, da to ni skladno z obvezami, ki izhajajo iz Sporazuma o prostem pretoku oseb, in pričakuje, da jih bo Švica spoštovala; poudarja, da vprašanja preseljevanja državljanov iz tretjih držav ne bi smeli enačiti s prostim pretokom oseb, ki ga zagotavljajo Pogodbe; poudarja, da enostranski ukrepi, ki jih je Švica sprejela za preprečevanje diskriminacije hrvaških državljanov, ne morejo nadomestiti ratifikacije Protokola o razširitvi Sporazuma o prostem pretoku oseb na Hrvaško in da bi ratifikacija tega protokola omogočila, da bi se sodelovanje Švice v programu Obzorje 2020 nadaljevalo in razširilo na obdobje po letu 2016, da bi spodbudili dostop raziskovalcev do financiranja programa Obzorje 2020; poziva Komisijo, naj sodeluje s Švico in državami članicami, da bi našli zadovoljivo rešitev, pri kateri bodo upoštevane določbe omenjenih sporazumov in ki bo spoštovala načela pravne države;

18.    znova opozarja, da je prosti pretok oseb ena temeljnih svoboščin in steber enotnega trga, ki je bil vselej neločljiv del in predpogoj dvostranskega pristopa med EU in Švico; zato v celoti podpira odločitev EU iz julija 2014, da zavrne prošnjo švicarskih oblasti za ponovna pogajanja o Sporazumu o prostem pretoku oseb z namenom uvedbe kvot oziroma nacionalnega preferenčnega sistema; je zaskrbljen zaradi poročil, da nekatera podjetja in kantoni dajejo prednost lastnim državljanom, in opozarja, da takšna praksa ni v skladu s Sporazumom o prostem pretoku oseb.

19.     ugotavlja, da omejitve prostega pretoka oseb, ki jih je zahteval referendum v Švici, predstavljajo tveganje za ustvarjanje neravnovesja in ogrožajo koristi sporazumov za države članice EU;

20.    je seznanjen, da je Švica po prekinitvi pogajanj o njenem sodelovanju v programu Erasmus+ uvedla začasno ureditev; je zaskrbljen, ker bodo ti ukrepi verjetno vplivali na mobilnost študentov med EU in Švico; poziva Švico in EU, naj storita vse potrebno, da bi izpolnili potrebne pogoje za sodelovanje v programu Erasmus+ in s tem zagotovili obojestranskost izmenjav, da ne bi kaznovali mlajših generacij;

21.    spodbuja k nadaljevanju uveljavljene prakse, da lahko taksi podjetja iz držav članic EU neomejeno opravljajo storitve, kar že dolgo prispeva h gospodarskemu razvoju švicarskih obmejnih regij in je v obojestransko korist;

22.    poziva Komisijo, naj natančneje preuči, kakšne so posledice, če švicarski kmetje kupijo ali najamejo zemljišča v obmejnih regijah EU;

23.    obžaluje, da je Švica uvedla in kasneje okrepila enostranske spremljevalne ukrepe v okviru sporazuma o prostem pretoku oseb, kot je zaračunavanje upravnih stroškov kontrol, plačilo bančnih varščin ali kombinacijo teh ukrepov, kar močno ovira opravljanje storitev v skladu s Sporazumom, zlasti za mala in srednja podjetja, ki želijo v Švici opravljati storitve; ustrezno s tem poziva Švico, naj te ukrepe spremeni in tako zagotovi, da bodo v skladu s Sporazumom o prostem pretoku oseb;

24.    meni, da je bil začetek izvajanja Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij v letu 2013 zelo zakasnel, in poziva k hitri vključitvi prenovljene Direktive 2013/55/EU v prilogo k Sporazumu o prostem pretoku oseb, v pričakovanju, da bo Švica poiskala možnosti za njegovo nadaljevanje; je seznanjen z nedavno posodobitvijo priloge II sporazuma o prostem pretoku oseb, kar bo omogočilo učinkovitejše usklajevanje socialnovarstvenih sistemov med EU in Švico; spodbuja Švico, naj še naprej ustrezno izvaja pravni red Unije;

25.    ugotavlja, da morajo odnosi med EGP in Švico v zvezi z uporabo enotnega trga biti vzajemni in pošteni;

26.    poziva Komisijo, naj v prihodnje preuči vse posledice za obmejna območja s Švico, preden se uvedejo nove določbe, kot je nedavna sprememba člena 561 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti, ki uvaja stroge omejitve uporabe službenih vozil, registriranih v tretjih državah, za zasebne namene zaposlenih, ki imajo bivališče na carinskem območju EU;

27.    ugotavlja, da sodelovanje v okviru Sporazuma o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti v glavnem zadovoljivo, da pa bi lahko bistveno izboljšali njegovo delovanje, če bi se Švica zavezala, da bo sporazum stalno prilagajala razvoju zakonodaje EU;

28.    poziva k odpravi ovir za čezmejno poklicno mobilnost, da bi poglobili notranji trg; zaradi tega vztraja, da je treba med iskalci zaposlitve spodbujati učenje jezikov, jih bolje obveščati in jim zagotoviti konkretno podporo v Švici in v vseh drugih državah EGP, zlasti s pomočjo mreže EURES; zato pozdravlja dejavno udeležbo Švice v dejavnostih te mreže, zlasti na čezmejnih območjih; poziva Švico, naj v skladu z veljavno uredbo EURES še naprej razvija svoje nadnacionalne in čezmejne storitve EURES, da bi povečala mobilnost delavcev in z EU vzpostavila resnično povezan trg dela; zaradi večje mobilnosti delavcev spodbuja tudi prizadevanja, da se poišče široka paleta nastajajočih industrijskih panog in ključnih sektorjev rasti, na katere bi se morale države EGP, Švica in države članice osredotočiti, da bi razvile svoj nabor znanj in spretnosti ter lažje usklajevale njihovo ponudbo in povpraševanje;

29.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 376, 27.12.2006, str. 36.

(2)

UL L 354, 28.12.2013, str. 132.

(3)

Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0300.

(4)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0041.

(5)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0069.


MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (23.6.2015)

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

EGP – Švica: ovire pri dokončnem oblikovanju notranjega trga

(2015/2061(INI))

Pripravljavka mnenja: Anne Sander

POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.      pozdravlja udeležbo držav EGP in Švice na notranjem trgu Evropske unije, s čimer se spodbuja rast, konkurenčnost in odpiranje novih delovnih mest;

2.      spodbuja države EGP in Švico, naj si še naprej okrepljeno prizadevajo za prenos ter popolno izvajanje in uveljavljanje zakonodaje notranjega trga; poziva Švico, naj zagotovi dosledno izvajanje Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in hitro prenese Direktivo 2013/55/EU, s katero se je prejšnja direktiva izboljšala; je seznanjen z nedavno posodobitvijo priloge II sporazuma o prostem pretoku oseb, kar bo omogočilo učinkovitejše usklajevanje socialnovarstvenih sistemov med EU in Švico; spodbuja Švico, naj še naprej ustrezno izvaja pravni red Unije;

3.      poziva k nadaljevanju pogajanj s Švico za vzpostavitev institucionalnega okvira, ki bo obema stranema zagotovil večjo pravno varnost, Švici pa bo omogočal lažje prevzemanje potrebne zakonodaje EU; poziva Komisijo in Švico, naj Parlament obveščata o pogajalskem procesu;

4.      poudarja demokratično legitimnost referendumov in to, da je treba njihove rezultate upoštevati, obenem pa spoštovati načelo pravne države; je zaskrbljen zaradi posledic, ki jih lahko prinese izid državljanske pobude z dne 9. februarja 2014, ki utegne ogroziti dvostranske sporazume med EU in Švico; poziva Švico, naj spoštuje svoje obveznosti do EU; zato odločno poziva Evropsko unijo, naj vztraja pri spoštovanju temeljnega načela prostega pretoka oseb, da bo Švica delavcem in podjetjem iz EU še naprej omogočala privilegirane pogoje za sprejem ter zagotovila spoštovanje in izvrševanje dvostranskih sporazumov;

5.      poudarja, da ukrepi za hrvaške državljane, ki jih je Švica sprejela enostransko, ne morejo nadomestiti nujne ratifikacije protokola o razširitvi sporazuma o prostem pretoku oseb na Hrvaško; spodbuja Švico, naj ta protokol nemudoma ratificira;

6.      je seznanjen, da je Švica po prekinitvi pogajanj o njenem sodelovanju v programu Erasmus+ uvedla začasno ureditev; je zaskrbljen, ker bodo ti ukrepi verjetno vplivali na mobilnost študentov med EU in Švico; poziva Švico in EU, naj storita vse potrebno, da bi izpolnili potrebne pogoje za sodelovanje v programu Erasmus+ in s tem zagotovili obojestranskost izmenjav, da ne bi kaznovali mlajših generacij;

7.      ugotavlja, da sta Švica in EU podpisali dogovor o delnem sodelovanju pri Obzorju 2020, ki se je začasno začelo izvajati 15. septembra 2014 in bo prvotno trajalo do konca leta 2016; spodbuja Švico, naj si na vse načine prizadeva za izpolnitev potrebnih pogojev za polno sodelovanje pri Obzorju 2020 po letu 2017, da bi se raziskovalcem zagotovile zaposlitvene pravice in pogodbe ter bi jim bil omogočen dostop do finančnih sredstev za Obzorje 2020;

8.      je seznanjen, da je Švica v okviru sporazuma o prostem pretoku oseb enostransko uvedla in kasneje še okrepila spremljajoče ukrepe; obžaluje, da nekateri od teh ukrepov omejujejo izvajanje storitev po tem sporazumu in da še posebej obremenjujejo mala in srednja podjetja, ki želijo svoje storitve izvajati v Švici; glede na to poziva Švico, naj te ukrepe pregleda, da bi bili popolnoma združljivi s sporazumom o prostem pretoku oseb;

9.      poziva k odpravi ovir za čezmejno poklicno mobilnost, da bi poglobili notranji trg; zaradi tega vztraja, da je treba med iskalci zaposlitve spodbujati učenje jezikov, jih bolje obveščati in jim zagotoviti konkretno podporo v Švici in v vseh drugih državah EGP, zlasti s pomočjo mreže EURES; zato pozdravlja dejavno udeležbo Švice v dejavnostih te mreže, zlasti na čezmejnih območjih; poziva Švico, naj v skladu z veljavno uredbo EURES še naprej razvija svoje nadnacionalne in čezmejne storitve EURES, da bi povečala mobilnost delavcev in z EU vzpostavila resnično povezan trg dela; zaradi večje mobilnosti delavcev spodbuja tudi prizadevanja, da se poišče široka paleta nastajajočih industrijskih panog in ključnih sektorjev rasti, na katere bi se morale države EGP, Švica in države članice osredotočiti, da bi razvile svoj nabor znanj in spretnosti ter lažje usklajevale njihovo ponudbo in povpraševanje.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.6.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

8

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Tim Aker, Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom Vandenkendelaere

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Branislav Škripek


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

16.7.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

7

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Diane James, Mihai Ţurcanu


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

29

+

skupina ALDE

Dita Charanzová, Robert Rochefort, Ulla Tørnæs

skupina ECR

Anneleen Van Bossuyt

skupina PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij

skupina S&D

Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella,

skupina Verts/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

7

-

skupina ECR

Daniel Dalton, Vicky Ford, Marcus Pretzell, Ulrike Trebesius

skupina EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Diane James

skupina ENL

Mylène Troszczynski

1

0

skupina GUE/NGL

Dennis de Jong

Uporabljeni znaki:

+ : za

-  : proti

0  : vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov