Процедура : 2015/0125(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0245/2015

Внесени текстове :

A8-0245/2015

Разисквания :

PV 08/09/2015 - 10
CRE 08/09/2015 - 10

Гласувания :

PV 09/09/2015 - 8.10
CRE 09/09/2015 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0306

ДОКЛАД     *
PDF 325kWORD 453k
28.7.2015
PE 560.901v03-00 A8-0245/2015

относно предложението за решение на Съвета за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция

(COM(2015)0286 – C8‑0156/2015 – 2015/0125(NLE))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Ска Келер

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция

(COM(2015)0286 – C8‑0156/2015 – 2015/0125(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2015)0286),

–       като взе предвид член 78, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0156/2015),

–       като взе предвид писмото на комисията по бюджети,

–       като взе предвид член 59 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (А8-0245/2015),

1.      одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.      одобрява своята декларация, приложена към настоящата резолюция;

3.      приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.      приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

5.      призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

6.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за решение

Позоваване 3 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-конкретно глава І и членове 18 и 19 от нея,

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 2 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) В съответствие с член 78, параграф 3 и член 80 от Договора мерките за солидарност, предвидени в настоящото решение, са задължителни.

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 4 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Временните мерки за спешно преместване са само една част от цялостния подход към миграцията, определен в съобщението на Комисията от 13 май 2015 г., озаглавено „Европейска програма за миграцията“, и в предстоящия доклад по собствена инициатива на Европейския парламент. Европейският парламент подчертава, че всички измерения на цялостния подход са важни и следва да бъдат развивани успоредно. На своето заседание от 25 и 26 юни Европейският съвет постигна съгласие, по-специално с оглед на настоящото извънредно положение и ангажимента за укрепване на солидарността и отговорността, относно временното и извънредно преместване в рамките на две години от Италия и Гърция в други държави членки на 40 000 души, които явно се нуждаят от международна закрила. Държавите членки следва да се споразумеят за задължителна квота за разпределянето на такива лица.

Изменение  4

Предложение за решение

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) В своята резолюция от 29 април 2015 г. Европейският парламент изтъкна отново необходимостта Съюзът да основе своя отговор на последните трагедии в Средиземно море върху солидарност и справедливо споделяне на отговорността и да увеличи усилията си в тази област по отношение на държавите членки, в които пристигат най-голям брой бежанци и лица, търсещи международна закрила, в абсолютен размер или в пропорционално изражение.

(5) В своята резолюция от 29 април 2015 г. Европейският парламент изтъкна отново необходимостта Съюзът да основе своя отговор на последните трагедии в Средиземно море върху солидарност и справедливо споделяне на отговорността и да увеличи усилията си в тази област по отношение на държавите членки, в които пристигат най-голям брой бежанци и лица, търсещи международна закрила, в абсолютен размер или в пропорционално изражение, въз основа на критериите за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, в съответствие с Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета1a. Европейският парламент призова за задължителни квоти за разпределението на търсещите убежище лица между всички държави членки.

 

 

______________

 

1a Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31).

Изменение  5

Предложение за решение

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Сред държавите членки, изправени пред ситуации на особен натиск, и в светлината на неотдавнашните трагични събития в Средиземно море, Италия и Гърция, в частност, бяха подложени на безпрецедентни потоци от мигранти, включително кандидати за международна закрила, очевидно нуждаещи се от такава, които пристигат на тяхна територия, подлагайки на значителен натиск техните системи за миграция и за предоставяне на убежище.

(7) Сред държавите членки, изправени пред ситуации на особен натиск, и в светлината на неотдавнашните трагични събития в Средиземно море, Италия и Гърция, в частност, бяха подложени на безпрецедентни потоци от мигранти, включително кандидати за международна закрила, очевидно нуждаещи се от такава, които пристигат на тяхна територия, подлагайки на значителен натиск техните системи за миграция и за предоставяне на убежище, което посочи отрицателното въздействие на Регламент (ЕС) № 604/2013 за първата държава на влизане в Съюза, което за съжаление все още не е довело до преустановяване на прилагането на посочения регламент, или поне до заличаване на позоваването на първата държава на влизане в Съюза. Други държави членки в Съюза обаче също констатират големи увеличения на броя на приеманите от тях търсещи убежище лица.

Изменение  6

Предложение за решение

Съображение 7 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Експертната прогноза сочи увеличен миграционен натиск в кратко- и средносрочен план на външните морски и сухопътни граници на Съюза.

Изменение  7

Предложение за решение

Съображение 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Съгласно данните на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (FRONTEX) централният и източният средиземноморски път са били основните зони на незаконно преминаване на границите в Съюза през 2014 г. През 2014 г. в Италия по незаконен начин са пристигнали повече от 170 000 мигранти, което представлява увеличение от 277 % в сравнение с 2013 г. Постоянно нарастване бе констатирано също така от Гърция, където са пристигнали повече от 50 000 незаконни мигранти, което представлява увеличение от 153 % в сравнение с 2013 г. Статистическите данни за първите месеци на 2015 г. потвърждават тази ясна тенденция по отношение на Италия. Освен това през първите месеци на 2015 г. Гърция е била изправена пред рязко увеличение на броя на незаконните преминавания на границите, което съответства на повече от 50 % от общия брой незаконни преминавания на границите през 2014 г. (почти 28 000 през първите четири месеца на 2015 г. в сравнение с общо близо 55 000 през 2014 г.). Значителна част от общия брой незаконни мигранти, заловени в тези два региона, са включвали мигранти, принадлежащи към националности, за които, според данни на Евростат за целия ЕС дялът на одобрените молби е висок (през 2014 г. сирийците и еритрейците, за които дялът на одобрените молби за целия Съюз е над 75 %, са представлявали повече от 40 % от незаконните мигранти в Италия и повече от 50 % в Гърция). Според Евростат през 2014 г. в Гърция е било констатирано, че 30 505 сирийци пребивават незаконно в страната, в сравнение с 8 220 през 2013 г.

(8) Съгласно данните на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (FRONTEX) централният и източният средиземноморски път са били основните зони на незаконно преминаване на границите в Съюза през 2014 г. През 2014 г. в Италия по незаконен начин са пристигнали повече от 170 000 мигранти, което представлява увеличение от 277 % в сравнение с 2013 г., в това число повече от 26 100 деца, от които около 13 000 са били непридружени малолетни/непълнолетни лица, представляващи 7,6% от общия брой на мигрантите. Постоянно нарастване бе констатирано също така от Гърция, където са пристигнали повече от 50 000 незаконни мигранти, което представлява увеличение от 153 % в сравнение с 2013 г. Статистическите данни за първите месеци на 2015 г. потвърждават тази ясна тенденция по отношение на Италия. От януари до юни 2015 г. Италия констатира увеличаване на броя на незаконните преминавания на границите с 5% в сравнение със същия период на предходната година. Освен това през първите месеци на 2015 г. Гърция е била изправена пред рязко увеличение на броя на незаконните преминавания на границите, което съответства на шесткратно увеличение в сравнение със същия период на предходната година и близо 140% увеличение в сравнение с цялата предходна година (76 293 от януари до юни 2015 г. по данни на Frontex, в сравнение с общо близо 55 000 през 2014 г.). Значителна част от общия брой незаконни мигранти, заловени в тези два региона, са включвали мигранти, принадлежащи към националности, за които, според данни на Евростат за целия ЕС делът на одобрените молби е висок (през 2014 г. сирийците и еритрейците, за които делът на одобрените молби за целия Съюз е над 75 %, са представлявали повече от 40 % от незаконните мигранти в Италия и повече от 50 % в Гърция; от януари до юни 2015 г. сирийците и еритрейците са представлявали 30% от пристигащите в Италия и близо 60% от пристигащите в Гърция). Според Евростат през 2014 г. в Гърция е било констатирано, че 30 505 сирийци пребивават незаконно в страната, в сравнение с 8 220 през 2013 г.

Изменение  8

Предложение за решение

Съображение 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Според данни на Frontex друг важен път на миграция в Съюза през 2014 г. е бил западният балкански път с 43 357 незаконни преминавания на границите. Въпреки това повечето мигранти, които използват балканския път, не се нуждаят на пръв поглед от международна закрила, като 51 % от пристигащите са косовари.

(10) Според данни на Frontex друг важен път на миграция в Съюза през 2014 г. е бил западният балкански път с 43 357 незаконни преминавания на границите. Броят на незаконните преминавания на границите нарасна драматично през 2015 г. От януари до юни 2015 г. 67 444 мигранти и бежанци са използвали маршрута през границите на Турция с Гърция и България и сухопътните граници на Унгария. Това представлява увеличение с 962% в сравнение със същия период на предходната година. Маршрутът сега все повече се използва също и от лица, бягащи от война и преследване. От януари до юни 2015 г. 17 955 бежанци от Афганистан, 13 225 бежанци от Сирия, 3 021 бежанци от Ирак и 196 бежанци от Еритрея са влезли в Съюза по този маршрут.

Изменение  9

Предложение за решение

Съображение 13 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) Следва да е налице бързо и цялостно транспониране и ефективно прилагане на Общата европейска система за убежище от всички участващи държави членки, като по този начин се гарантират общи стандарти на Съюза, включително условията за приемане на лицата, търсещи убежище, и зачитането на основните права, както е предвидено в действащото право на Съюза.

Изменение  10

Предложение за решение

Съображение 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Ако държава членка, различна от Италия или Гърция, се окаже в подобна извънредна ситуация, характеризираща се с внезапен приток на граждани на трети държави, Съветът, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент и в съответствие с член 78, параграф 3 от Договора, може да приеме временни мерки в полза на засегнатата държава членка. Тези мерки може да включват, когато е целесъобразно, преустановяване на предвидените в настоящото решение задължения за тази държава членка.

(15) Като се имат предвид продължаващите нестабилност и конфликти в непосредственото съседство на Съюза и променливото естество на миграционните потоци, ако държава членка, различна от Италия или Гърция, се окаже в подобна извънредна ситуация, характеризираща се с внезапен приток на граждани на трети държави, Съветът, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент и в съответствие с член 78, параграф 3 от Договора, може да приеме временни мерки в полза на засегнатата държава членка. Тези мерки може да включват, когато е целесъобразно, преустановяване на предвидените в настоящото решение задължения за тази държава членка.

Изменение  11

Предложение за решение

Съображение 17

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Предвидените в настоящото решение мерки водят до временна дерогация от критериите, установени в член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и Съвета1, и процедурните стъпки, включително крайните срокове, предвидени в членове 21, 22 и 29 от него.

(17) Мерките, предвидени в настоящото решение, водят до временна дерогация от критериите, установени в член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 604/2013, и процедурните стъпки, включително сроковете, предвидени в членове 21, 22 и 29 от посочения регламент. Мерките за преместване не следва да възпрепятстват държавите членки да използват пълноценно Регламент (ЕС) № 604/2013, включително с проактивно и ефикасно използване на всички критерии, като събирането на семейството, специалната закрила на непридружени малолетни/непълнолетни лица и дискреционната клауза по хуманитарни причини.

____________________

____________________

1 Регламент (ЕС) № 26/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 31, 29.6.2013 г., стр. 31).

 

Изменение  12

Предложение за решение

Съображение 18

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Трябваше да се направи избор по отношение на критериите, които се прилагат, когато се решава кои и колко на брой кандидати трябва да бъдат преместени от Италия и Гърция. Предвижда се ясна и работеща система, основаваща се на праг на средностатистическия брой решения на равнище на Съюза, с които се предоставя международна закрила в рамките на процедурите на първа инстанция съгласно определението на Евростат, спрямо общия брой решения на равнище на Съюза по молби за предоставяне на убежище с цел предоставяне на международна закрила, постановени на първа инстанция въз основа на последната налична статистика. От една страна, с този праг следва да се гарантира в максимална степен, че всички кандидати, които очевидно се нуждаят от международна закрила, ще могат да се възползват изцяло и без отлагане от своите права на защита в държавата членка на преместване. От друга страна, с него ще се предотврати в максимална степен преместването в друга държава членка и вследствие на това неправомерното продължаване на престоя на територията на Съюза на кандидати, за които е вероятно молбата им да бъде отхвърлена. Въз основа на данни на Евростат за решения на първа инстанция през 2014 г. в настоящото решение следва да се използва праг от 75 %, който за тази година съответства на решения по молби за предоставяне на убежище предимно за лица със сирийско и еритрейско гражданство.

(18) Трябваше да се направи избор по отношение на критериите, които се прилагат, когато се решава кои и колко на брой кандидати трябва да бъдат преместени от Италия и Гърция. Предвижда се ясна и работеща система, основаваща се на праг на средностатистическия брой решения на равнище на Съюза, с които се предоставя международна закрила в рамките на процедурите на първа инстанция съгласно определението на Евростат, спрямо общия брой решения на равнище на Съюза по молби за предоставяне на убежище с цел предоставяне на международна закрила, постановени на първа инстанция въз основа на последната налична статистика. От една страна, с този праг следва да се гарантира в максимална степен, че всички кандидати, които очевидно се нуждаят от международна закрила, ще могат да се възползват изцяло и без отлагане от своите права на защита в държавата членка на преместване. От друга страна, с него ще се предотврати в максимална степен преместването в друга държава членка и вследствие на това неправомерното продължаване на престоя на територията на Съюза на кандидати, за които е вероятно молбата им да бъде отхвърлена. Въз основа на данни на Евростат за решения на първа инстанция през 2014 г. в настоящото решение следва да се използва праг от 75 %, който за тази година съответства на решения по молби за предоставяне на убежище предимно за лица със сирийско и еритрейско гражданство. За да се отчете променливото естество на миграционните потоци, целевата група ползващи се от преместване лица следва да се оценява на тримесечна основа.

Изменение  13

Предложение за решение

Съображение 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Временните мерки са предназначени за облекчаване на значителния натиск, свързан с лицата, търсещи убежище в Италия и Гърция, по-специално чрез преместване на значителен брой кандидати, очевидно нуждаещи се от международна закрила, които са пристигнали на територията на Италия и Гърция, към датата, от която започва да се прилага настоящото решение. Въз основа на общия брой граждани на трети държави, които са влезли незаконно в Италия и Гърция през 2014 г., и броя на тези, очевидно нуждаещи се от международна закрила, общо 40 000 кандидати, очевидно нуждаещи се от международна закрила, следва да бъдат преместени от Италия и Гърция. Този брой съответства на приблизително 40 % от общия брой на гражданите на трети държави, очевидно нуждаещи се от международна закрила, които са влезли незаконно в Италия и Гърция през 2014 г. По този начин предложената в настоящото решение мярка за преместване представлява справедливо поделяне на тежестта между Италия и Гърция, от една страна, и другите държави членки от друга страна. Въз основа на същите общи налични данни за 2014 г. и за първите четири месеца на 2015 г. в Италия, в сравнение с Гърция, 60 % от тези кандидати следва да бъдат преместени от Италия, а 40 % от Гърция.

(19) Временните спешни мерки са предназначени за установяване на справедлив механизъм за преместване, за облекчаване на значителния натиск, свързан с лицата, търсещи убежище в Италия и Гърция, по-специално чрез преместване на значителен брой кандидати, очевидно нуждаещи се от международна закрила, които са пристигнали на територията на Италия и Гърция, към датата, от която започва да се прилага настоящото решение. Въз основа на общия брой граждани на трети държави, които са влезли незаконно в Италия и Гърция през 2014 г., и броя на тези, очевидно нуждаещи се от международна закрила, общо 40 000 кандидати, очевидно нуждаещи се от международна закрила, следва да бъдат преместени от Италия и Гърция. Този брой съответства на приблизително 40 % от общия брой на гражданите на трети държави, очевидно нуждаещи се от международна закрила, които са влезли незаконно в Италия и Гърция през 2014 г. По този начин предложената в настоящото решение мярка за преместване представлява справедливо поделяне на отговорността между Италия и Гърция, от една страна, и другите държави членки от друга страна. Въз основа на същите общи налични данни за 2014 г. и за първите четири месеца на 2015 г. в Италия, в сравнение с Гърция, 60 % от тези кандидати следва да бъдат преместени от Италия, а 40 % от Гърция. В шестмесечен срок от датата на влизане в сила на настоящото решение Комисията следва да оцени дяла на лицата, които да бъдат преместени от Италия и Гърция, въз основа на последните налични данни, с оглед на неговото адаптиране към променливите бежански потоци. Механизмът за спешно преместване не е решение на дългосрочното предизвикателство на бежанския натиск по външните граници на Съюза, а по-скоро е тест с оглед на предстоящото законодателно предложение за постоянна схема за спешно преместване въз основа на член 78, параграф 2 от ДФЕС, и поради това е първоначално ограничен до общо 40 000 кандидати. При все това следва да се обмисли допълнително увеличаване на местата за преместване, ако е необходимо, за адаптиране към бързо променящите се бежански потоци и тенденциите в хода на прилагането на настоящото решение. Всяко предложение за постоянен механизъм за спешно преместване трябва да се основава на по-съществен принос към солидарността и споделяне на отговорността между държавите членки, включително значително увеличаване на броя на наличните места за преместване, с цел адаптиране към бързо променящите се миграционни потоци и тенденции. То следва да се основава на ясно определени критерии, включително на внезапен приток на граждани на трети държави и изключителен бежански натиск, като позволява задействане въз основа на прозрачни и обективни показатели.

Изменение  14

Предложение за решение

Съображение 20 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a) При изготвянето на постоянния механизъм за преместване съгласно член 78, параграф 2 от Договора Комисията следва да включи територията на дадена държава членка като критерий за определянето на коефициента на разпределение на мигрантите.

Изменение  15

Предложение за решение

Съображение 21

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), създаден по силата на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета1 , предоставя подпомагане за операции за разпределяне на тежестта между държавите членки и е отворен за нови развития на политиката в тази област. В член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 516/2014 се предвижда възможността за държавите членки да прилагат действия, свързани с прехвърлянето на кандидати за международна закрила, като част от техните национални програми, а в член 18 от Регламент (ЕС) № 516/2014 се предвижда възможността за еднократно изплащане на сумата от 6 000 EUR за преместването на лица, ползващи се с международна закрила, от територията на друга държава членка.

(21) Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), създаден по силата на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета1 , предоставя подпомагане за операции за справедливо разпределяне на отговорността, договорени между държавите членки, и е отворен за нови развития на политиката в тази област. В член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 516/2014 се предвижда възможността за държавите членки да прилагат действия, свързани с прехвърлянето на кандидати за международна закрила, като част от техните национални програми, а в член 18 от Регламент (ЕС) № 516/2014 се предвижда възможността за еднократно изплащане на сумата от 6 000 EUR за преместването на лица, ползващи се с международна закрила, от територията на друга държава членка.

______________

___________________

1Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и за отмяна на решения № 150/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (OВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168).

Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и за отмяна на решения № 150/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (OВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168).

Изменение  16

Предложение за решение

Съображение 21 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a) Комисията следва да упражнява контрол над изразходването на сумата от 6 000 EUR за преместването на всеки кандидат.

Изменение  17

Предложение за решение

Съображение 25

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) При вземането на решение кои очевидно нуждаещи се от международна закрила кандидати следва да бъдат преместени от Италия и Гърция, следва да се предоставя предимство на уязвими кандидати по смисъла на член 22 от Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета10. В тази връзка специалните нужди на кандидатите, търсещи убежище, включително здравето им, следва да бъдат от първостепенно значение. Висшите интереси на детето следва винаги да представляват съображение от първостепенно значение.

(25) При вземането на решение кои очевидно нуждаещи се от международна закрила кандидати следва да бъдат преместени от Италия и Гърция, следва да се предоставя предимство на уязвими кандидати, и сред тях специално внимание следва да се обърне на непридружените малолетни/непълнолетни лица, по смисъла на членове 21 и 22 от Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета10. За да се вземе предвид специфичното положение на уязвимите лица, от държавите членки се изисква съгласно Директива 2013/33/EС и Директива 2013/32/EС на Европейския парламент и на Съвета1a да провеждат индивидуална оценка на уязвимостта на лицата по отношение на техните специални нужди при приемането и процедурни нужди. Следователно държавите членки следва да вземат активни мерки за оценка на индивидуалните нужди на търсещите убежище лица и не могат да разчитат само на тяхното самоопределение за ефективно гарантиране на техните права съгласно правото на Съюза. В тази връзка специалните нужди на кандидатите, търсещи убежище, включително здравето им, следва да бъдат от първостепенно значение. Висшите интереси на детето следва винаги да представляват съображение от първостепенно значение във всички установени съгласно настоящото решение процедури и ключовите принципи, определени в решението на Съда на Европейския съюз от 6 юни 2013 г. по Дело C-648/11, не бива да бъдат поставяни под въпрос.

______________

___________________

10Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (преработен текст) (OВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 96).

10 Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (преработен текст) (OВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 96).

1a Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (преработен текст) (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 60).

Решение на Съда на Европейския съюз от 6 юни 2013 г., The Queen, по искане на: MA, BT, DA срещу Secretary of State for the Home Department, C-648/11, ECLI:EU:C:2013:367.

Изменение  18

Предложение за решение

Съображение 26

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) Освен това, за да се реши коя конкретна държава членка следва да бъде държавата членка на преместване, следва да се отдели особено внимание на конкретните квалификации на засегнатите кандидати, което би могло да улесни интеграцията им в държавата членка на преместване, като например езиковите им умения. В случай на особено уязвими кандидати следва да се обърне внимание на капацитета на държавата членка на преместване за предоставяне на подходяща подкрепа на тези кандидати.

(26) Освен това, за да се реши коя конкретна държава членка следва да бъде държавата членка на преместване, следва да се отдели особено внимание на предпочитанията и конкретните квалификации на засегнатите кандидати, което би могло да улесни интеграцията им в държавата членка на преместване, като например езиковите им умения, семейните връзки извън определението за членове на семейство, дадено в Регламент (ЕС) № 604/2013, социалните връзки, културните връзки, предишното пребиваване в държава членка, предишното обучение и предишния професионален опит в дружество или организация в определена държава членка, както и специфичните квалификации, които могат да бъдат подходящи за интеграцията на кандидатите на трудовия пазар на държавата членка на преместване. Следователно държавите членки следва да улесняват ефективното признаване на дипломите, квалификациите и уменията на кандидатите. Освен това държавите членки могат да информират кандидатите за техните възможности на трудовия пазар. В случай на особено уязвими кандидати следва да се обърне внимание на капацитета на държавата членка на преместване за предоставяне на подходяща подкрепа на тези кандидати. Въпреки че кандидатите нямат право да избират сами държавата членка на преместване, техните нужди, предпочитания и конкретна квалификация следва да се вземат предвид, доколкото е възможно.

Изменение  19

Предложение за решение

Съображение 26 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26a) Въз основа на поуките, извлечени от Пилотния проект на ЕС за преместване от Малта (EUREMA), очакванията и предпочитанията следва да се вземат предвид, доколкото е възможно. Като първоначална стъпка на кандидатите следва да се даде възможност да изразят предпочитанията си. Те следва да класират държавите членки по ред на предпочитание и да обосноват своите предпочитания с данни като семейни връзки, социални връзки и културни връзки, например езикови умения, предишно пребиваване, предишно обучение и предишен професионален опит. Това следва да се осъществи по време на началната обработка. На втори етап съответните държави членки следва да бъдат информирани за изразените от кандидатите предпочитания. След това те следва да получат възможността да посочат предпочитаните от тях измежду кандидатите, които са изразили своето предпочитание за съответната държава членка. Държавите членки следва да обосноват своите предпочитания с аспекти като семейни, социални и културни връзки. Служителите за връзка, назначени от държавите членки, биха могли да улесняват процедурата, като провеждат събеседвания със съответните кандидати. Кандидатите следва също така да имат възможността да се консултират с други заинтересовани страни, като НПО, върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) и Международната организация по миграция (МОМ). Накрая Италия и Гърция, с помощта на EASO, следва да вземат решение за преместване на всеки от кандидатите в конкретна държава членка, като предпочитанията се вземат под внимание, доколкото е възможно. С ВКБООН следва да се провеждат консултации относно разработените от него най-добри практики в презаселването, включително относно управлението на предпочитанията и конкретните квалификации.

Изменение  20

Предложение за решение

Съображение 26 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26б) Принципът за недопускане на дискриминация, определен в член 10 от Договора, следва да бъде спазван изцяло в хода на цялата процедура по преместването. Дискриминация, основана на пол, възраст, етническа принадлежност, увреждания и религия, е явно нарушение на Договора.

Изменение  21

Предложение за решение

Съображение 28

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) Правните и процедурните предпазни мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № 604/2013, остават приложими по отношение на кандидатите, попадащи в обхвата на настоящото решение. Освен това кандидатите следва да бъдат уведомявани за процедурата по преместване, предвидена в настоящото решение, и нотифицирани за решението за преместване. Като се има предвид, че кандидатът няма право съгласно правото на Съюза да избира държавата членка, отговорна за неговата/нейната молба, той/тя следва да има право на ефективни правни средства за защита срещу решението за преместване в съответствие с Регламент (ЕС) № 604/2013, но единствено с оглед на това да се осигури зачитането на неговите/нейните основни права.

(28) Правните и процедурните предпазни мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № 604/2013, остават приложими по отношение на кандидатите, попадащи в обхвата на настоящото решение. Освен това кандидатите следва да бъдат уведомявани за процедурата по преместване, предвидена в настоящото решение, и нотифицирани за решението за преместване. Кандидатът следва да има право на ефективни правни средства за защита срещу решението за преместване в съответствие с Регламент (ЕС) № 604/2013 и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение  22

Предложение за решение

Съображение 30

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) Следва да бъдат предприети мерки, за да се избегнат вторични придвижвания на преместените лица от държавата членка на преместване към други държави членки. По-специално, кандидатите следва да бъдат информирани за последиците от по-нататъшно придвижване в рамките на държавите членки, както и за това, че ако държавата членка на преместване им предоставя международна закрила, те имат право да ползват правата, произтичащи от международната закрила, само в тази държава членка.

(30) Следва да бъдат предприети мерки, за да се избегнат вторични придвижвания на преместените лица от държавата членка на преместване към други държави членки. Отчитането във възможно най-голяма степен на предпочитанията на кандидатите, включително семейните връзки извън обхвата на разпоредбите в Регламент (ЕС) № 604/2013, и социалните и културните връзки, представлява непосредствена мярка за развиване у кандидатите на чувство на принадлежност към държавата членка на преместване. На кандидатите следва да се предоставя, на език, който те разбират или за който има достатъчно основания да се предполага, че разбират, цялата необходима информация за тяхното местоназначение, и когато тяхното предпочитание не е било възможно да бъде взето изцяло предвид, за причините за това. За да се избегнат вторични придвижвания, кандидатите следва да бъдат информирани за последиците от по-нататъшно придвижване в рамките на държавите членки, както е предвидено в член 4 от Регламент (ЕС) № 604/2013, както и за това, че ако държавата членка на преместване им предоставя международна закрила, те имат право да ползват правата, произтичащи от международната закрила, само в тази държава членка.

Изменение  23

Предложение за решение

Съображение 30 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30a) Съгласието на кандидатите или ползващите се с международна закрила лица за преместването е установен принцип във вторичното законодателство на Съюза, залегнал в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 516/2014 и по аналогия, в член 5 от Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета1a и в член 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 604/2013, докато въз основа на член 78, параграф 3 от ДФЕС дерогации от правото на Съюза са възможни при много ограничени условия. Ефективното прилагане на механизма за спешно преместване трябва да бъде осигурено, а съгласието е от особено значение за избягване на вторично придвижване и затова следва по принцип да се изисква преди преместването. Когато дадено лице не дава съгласие, то не следва по принцип да бъде премествано, а тази възможност следва да бъде предложена на друго лице.

 

 

_________

 

1a Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11).

Изменение  24

Предложение за решение

Член 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящото решение се създават временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция, с оглед на това да им се даде възможност да се справят с дадена извънредна ситуация, характеризираща се с внезапен приток на граждани на трети държави в тези държави членки.

С настоящото решение се създават задължителни временни спешни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция, с оглед на това да им се даде възможност да се справят с дадена извънредна ситуация, характеризираща се с внезапен приток на граждани на трети държави или лица без гражданство в тези държави членки.

Изменение  25

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) „кандидат“ означава гражданин на трета държава или лице без гражданство, подало молба за международна закрила, по която все още не е взето окончателно решение,

б) „кандидат“ означава гражданин на трета държава или лице без гражданство, подало молба за международна закрила, по която все още не е взето окончателно решение, както е посочено в член 2, буква и) от Директива 2011/95/EС;

Изменение  26

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) „членове на семейството“ означава членове на семейството съгласно определението в член 2, буква ж) от Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета,

г) „близки роднини“ означава съпруг/съпруга, деца, родители, лица, упражняващи родителски права, баби и дядовци и внуци,

 

(Хоризонтално изменение. Ако бъде прието, то се прилага в целия текст.)

Обосновка

Определението за „близък роднина“ е по-широко от това за „членове на семейството“ съгласно член 2 от Регламент 604/2013 и затова е по-подходящо.

Изменение  27

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – буква e a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа) „предпочитание“ означава предпочитанието, изразено от кандидат в полза на дадена държава членка, или предпочитанието на дадена държава членка в полза на определен кандидат, обосновано с данни като семейни връзки извън определението за членове на семейството в буква г) от настоящия член, социални връзки, например връзки с етнически и културни общности, и културни връзки с предпочитаната държава членка, като езикови умения, предишен престой в държава членка или предишно обучение или работни взаимоотношения с дружества или организации в тази държава членка.

Обосновка

Нито кандидатите имат право да избират предпочитаните от тях държави членки, нито държавите членки имат право да избират предпочитаните от тях кандидати. Но предпочитанията им следва да се вземат предвид в рамките на възможното.

Изменение  28

Предложение за решение

Член 3 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Като се има предвид променливото естество на миграционните потоци, целевата група ползващи се от преместване лица следва да се оценява на тримесечна основа.

Изменение  29

Предложение за решение

Член 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1. За да се облекчи значителният бежански натиск върху Италия и Гърция, но също и за да послужи като важен тест с оглед на предстоящото законодателно предложение за постоянна схема за спешно преместване въз основа на член 78, параграф 2 от ДФЕС, от Италия и Гърция се премества първоначален общ брой от 40 000 кандидати. Следва да се обмисли допълнително увеличаване на местата за преместване, ако е необходимо, за адаптиране към бързо променящите се бежански потоци и тенденциите в хода на прилагането на настоящото решение.

1. От Италия се преместват 24 000 кандидати на територията на други държави членки, както е посочено в приложение I.

1. Първоначално от Италия се преместват 24 000 кандидати на територията на други държави членки, както е посочено в приложение I.

2. От Гърция се преместват 16 000 кандидати на територията на други държави членки, както е посочено в приложение II.

2. Първоначално от Гърция се преместват 16 000 кандидати на територията на други държави членки, както е посочено в приложение II.

 

2a. До [шест месеца след влизането в сила на настоящото решение] Комисията оценява съответния дял на лицата, които да бъдат преместени от Италия и Гърция, с оглед на неговото адаптиране към променливите бежански потоци, въз основа на последните налични данни на Frontex.

Изменение  30

Предложение за решение

Член 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4a

 

Съгласие

 

По принцип се изисква съгласието на кандидата за неговото преместване.

Изменение  31

Предложение за решение

Член 5 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Италия и Гърция през редовни интервали от време през периода на прилагане на настоящото решение, с помощта на EASO и, когато е приложимо, на служителите за връзка на държавите членки, посочени в параграф 8, определят отделните кандидати, които следва да бъдат преместени в другите държави членки, и съобщават на звената за контакт на тези държави членки и на EASO броя на кандидатите, които могат да бъдат преместени. По смисъла на член 22 от Директива 2013/33/ЕС за тази цел се предоставя предимство на уязвими кандидати.

2. Италия и Гърция през редовни интервали от време през периода на прилагане на настоящото решение, с помощта на EASO и други съответни агенции, определят отделните кандидати, които следва да бъдат преместени в другите държави членки, и съобщават на звената за контакт на тези държави членки и на EASO броя на кандидатите, които могат да бъдат преместени. По смисъла на членове 21 и 22 от Директива 2013/33/ЕС за тази цел се предоставя предимство на уязвими кандидати и особено внимание следва да се обърне на непридружените малолетни/непълнолетни лица.

Обосновка

Ролята на служителите за връзка е определена подробно в член 3б (нов). Вместо да изпращат служители за връзка за идентифициране на кандидатите за преместване от отделните държави членки, държавите членки следва да предоставят национални експерти на EASO, за да подпомагат Италия и Гърция в мерките за преместване по координиран начин (вж. член 7).

Изменение  32

Предложение за решение

Член 5 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Във възможно най-кратък срок след получаване на информацията, посочена в параграф 2, държавите членки посочват броя на кандидатите, които могат да бъдат преместени незабавно на тяхна територия, както и всякаква друга полезна информация, в рамките на посочените съответно в приложение I и в приложение II бройки (на кандидатите, подлежащи на преместване).

3. Във възможно най-кратък срок след получаване на информацията, посочена в параграф 2, държавите членки предоставят информация относно наличния капацитет за приемане на мигранти и посочват броя на кандидатите, които могат да бъдат преместени незабавно на тяхна територия, както и всякаква друга полезна информация, в рамките на посочените съответно в приложение I и в приложение II бройки (на кандидатите, подлежащи на преместване).

Изменение  33

Предложение за решение

Член 5 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Италия и Гърция предоставят на кандидатите, с помощта на EASO, на език, който те разбират или за който разумно се предполага, че разбират, информация за държавите членки, участващи в спешното преместване. На кандидатите се осигурява също така достъп до информация, предоставена от други заинтересовани страни като неправителствени организации, ВКБООН и МОМ. По време на началната обработка от кандидатите се изисква да класират държавите членки по реда на предпочитане и да обосноват своите предпочитания.

Изменение  34

Предложение за решение

Член 5 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Кандидатите, чиито пръстови отпечатъци се изисква да бъдат взети в изпълнение на задълженията, определени в член 9 от Регламент (ЕС) № 603/2013, могат да бъдат преместени само след снемане на отпечатъците.

5. Кандидатите, чиито пръстови отпечатъци се изисква да бъдат взети и предадени в изпълнение на задълженията, определени в член 9 от Регламент (ЕС) № 603/2013, могат да бъдат преместени само след снемане на отпечатъците при пълно спазване на техните основни права.

Изменение  35

Предложение за решение

Член 5 – параграф 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. За изпълнението на всички аспекти на процедурата по преместване, описана в настоящия член, държавите членки могат да решат да изпратят служители за връзка в Италия и Гърция.

заличава се

Обосновка

Ролята на служителите за връзка е определена подробно в член 3б (нов). Вместо да изпращат служители за връзка за идентифициране на кандидатите за преместване от отделните държави членки, държавите членки следва да предоставят национални експерти на EASO, за да подпомагат Италия и Гърция в мерките за преместване по координиран начин (вж. член 7).

Изменение  36

Предложение за решение

Член 6 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Когато решението за преместване на даден кандидат е взето и преди действителното преместване, Италия и Гърция уведомяват в писмена форма заинтересованото лице за решението за преместването му. В това решение се посочва държавата членка на преместване.

4. Когато решението за преместване на даден кандидат е взето и преди действителното преместване, Италия и Гърция, със съдействието на EASO и други участници като например служителите за връзка, ако има такива, информират заинтересованото лице за държавата членка на преместването му обстойно и на език, който кандидатът разбира или за който има достатъчно основания да се предполага, че разбира, или, ако неговите предпочитания не са взети предвид – за причините за това решение. Италия и Гърция също уведомяват в писмена форма заинтересованото лице за решението за преместването му. В това решение се посочва държавата членка на преместване.

Обосновка

Наръчникът за презаселване на ВКБООН (гл. 7.10) гласи: „Бежанците следва да имат възможно най-пълна информация за това, което ги очаква при пристигането им в държавата на презаселването. Тяхното активно участие в процеса на интеграция ще определи бъдещето им.“ EUREMA доведе до същите изводи. Една от основните причини, поради които проектът се провали, беше липсата на познания на мигрантите за тяхната държава на преместване.

Изменение  37

Предложение за решение

Член 7 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) началната обработка на молбите,

б) началната обработка на молбите, включително установяването на уязвимостта и предпочитанията, за целите на идентифицирането на потенциалните кандидати за преместване и проверката на кандидатите, включително ясното им идентифициране, снемането на пръстовите им отпечатъци и регистрирането на молбите за международна закрила;

Изменение  38

Предложение за решение

Член 7 – параграф 1 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) прилагането на прехвърлянето на кандидати към държавата членка на преместване.

г) прилагането на прехвърлянето на кандидати към държавата членка на преместване. Разходите по прехвърлянето в държавата членка на преместване не следва да бъдат допълнителна тежест за Гърция и Италия.

Обосновка

Целта на решението на Съвета е да даде възможност за икономическо облекчаване на Гърция и Италия. Затова да се изисква от тях да поемат тези допълнителни разходи противоречи на решението.

Изменение  39

Предложение за решение

Член 8 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ако Италия или Гърция не се съобразяват със задължението, посочено в параграф 1, Комисията може да реши да спре прилагането на настоящото решение по отношение на тази държава членка за период до три месеца. Комисията може да реши да удължи еднократно подобно преустановяване на прилагането за допълнителен период от максимум три месеца.

2. Ако Италия или Гърция не се съобразяват със задължението, посочено в параграф 1, Комисията може, след като е дала на съответната държава възможност да представи своето становище, да реши да спре прилагането на настоящото решение по отношение на тази държава членка за период до три месеца. Комисията може да реши да удължи еднократно подобно преустановяване на прилагането за допълнителен период от максимум три месеца.

Изменение  40

Предложение за решение

Член 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай на извънредна ситуация, характеризираща се с внезапен приток на граждани на трети държави в дадена държава членка на преместване, Съветът, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, може да приема временни мерки в полза на засегнатата държава членка в съответствие с член 78, параграф 3 от Договора. Тези мерки може да включват, когато е целесъобразно, преустановяване на предвидените в настоящото решение задължения за тази държава членка.

В случай на извънредна ситуация, характеризираща се с внезапен приток на граждани на трети държави в дадена държава членка на преместване, Съветът, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, може да приема временни мерки в полза на засегнатата държава членка в съответствие с член 78, параграф 3 от Договора. Тези мерки може още да включват, когато е целесъобразно, преустановяване на предвидените в настоящото решение задължения за тази държава членка.

Изменение  41

Предложение за решение

Член 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На всеки три месеца Италия и Гърция докладват на Съвета и на Комисията за изпълнението на настоящото решение, включително и на пътните карти, посочени в член 8.

На всеки три месеца Италия и Гърция докладват на Съвета и на Комисията за изпълнението и правилното използване на средствата, получени в рамките на настоящото решение, включително и на пътните карти, посочени в член 8.

Изменение  42

Предложение за решение

Член 11 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11a

 

Оценка

 

До юли 2016 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета междинна оценка на прилагането на настоящото решение и по целесъобразност, предлага необходимите препоръки за постоянен механизъм на ЕС за преместване, включително в перспективата на предвидената проверка за пригодност на регламента от Дъблин.

 

До …* Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета окончателен доклад за оценка на прилагането на настоящото решение.

 

Държавите членки представят на Комисията всяка информация, която е подходяща за изготвянето на този доклад навреме.

 

____________

 

* ОВ: * ОВ: Моля, въведете дата: 30 месеца след датата на влизане в сила на настоящото решение.

Изменение  43

Предложение за решение

Приложение ІI a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изменение

Изменение

Приложение IIa

Процедура по преместване

Процедурата, както се предвижда в предложението на Комисията; допълнителните процедурни стъпки, добавени от Европейския парламент, са подчертани

 

1 – Първоначална обработка на лицата, търсещи международна закрила

 

- Идентификация на лицата, за които друга държава членка е (или би трябвало да бъде) компетентна по силата на регламента от Дъблин

 

→ Прехвърляния в рамките на дъблинската система

 

- Идентификация на уязвимите кандидати

 

- Идентификация на членове на семейството за съвместно преместване

 

 

- Идентификация на предпочитанията на кандидатите за определени държави членки

 

 

2 – Подбор на кандидатите за преместване

 

- Италия/Гърция определят кандидатите, които да бъдат преместени.

 

- Те информират държавите членки за броя на необходимите места, както и за предпочитанията на кандидатите

 

 

3 – Участие на държавите членки

 

- Държавите членки информират Италия/Гърция за броя на наличните места за преместване

 

- Служителите за връзка могат да провеждат събеседвания с кандидатите, които са изразили предпочитание към тяхната държава членка

 

- Държавите членки посочват предпочитанията си за кандидатите

 

 

4 – Решение за преместване

 

- Италия/Гърция решават кой кандидат трябва да бъде преместен и в коя държава членка, като вземат предвид предпочитанията на кандидатите и на държавите членки

 

 

5 – Информиране и съгласие

 

- Кандидатите са информирани обстойно за тяхната държава членка на преместване

 

- По принцип кандидатите дават съгласието си да бъдат преместени в тази държава членка

 

 

6 – Прехвърляне

 

Прехвърляне на кандидатите към държавата членка на преместване в срок от един месец

ПРИЛОЖЕНИЕ: ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европейският парламент, с оглед на необходимостта от приемане на незабавни мерки в полза на държавите членки, изправени пред извънредно положение, характеризиращо се с внезапен приток на граждани на трети страни, се съгласи с правното основание на член 78, параграф 3 от ДФЕС, предложено от Комисията, за решението на Съвета за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция. При все това Европейският парламент може да приеме член 78, параграф 3 от ДФЕС като правно основание единствено като извънредна мярка, която ще бъде последвана от подходящо законодателно предложение за системно справяне с бъдещи спешни ситуации. Парламентът настоява, че правилното правно основание е член 78, параграф 2 от ДФЕС, според който се изисква обикновена законодателна процедура във връзка с мерките за определяне на това, коя държава членка е компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, съвместно с член 80, второ изречение от ДФЕС, който в своите разпоредби прилага принципа на солидарност, изразен в член 80, първо изречение. По-нататък Европейският парламент подчертава факта, че приемането на настоящото решение в никакъв случай не засяга избора на правни основания, с които съзаконодателят разполага в бъдеще, по-конкретно по отношение на член 78 съвместно с член 80 от ДФЕС. Европейският парламент настоятелно призовава Комисията да внесе законодателно предложение за постоянна схема за преместване въз основа на член 78, параграф 2 и член 80 до края на 2015 г., както беше обявено от Комисията в европейската програма за миграция. Европейският парламент си запазва правото да изготви законодателен доклад по собствена инициатива, в случай че Комисията не внесе такова законодателно предложение в срок.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 18 април 2015 г. повече от 800 души загинаха по пътя към Европа в най-голямата катастрофа в Средиземно море след Втората световна война. Те бяха оцелели от война, преследване и тормоз, за да загубят живота си на прага на Европа. Към момента на изготвянето на настоящия доклад Италия вади тленните останки от морето. Смъртта на толкова много хора, 1 867 само за първите шест месеца на 2015 г., и окаяното състояние на много повече хора, рискуващи живота си в Средиземно море, показва недвусмислено, че Европа трябва да засили съвместните си усилия за предотвратяване на по-нататъшни катастрофи и да отговори ефективно на кризата с бежанците, като спазва задължението си да закриля нуждаещите се.

Нито една държава членка не може ефективно да се справи сама с кризата с бежанците. Европейският парламент подчерта в своята резолюция от 28 април 2015 г., че ЕС трябва да основава своя отговор на трагедиите в Средиземно море на солидарността и на справедливото споделяне на отговорностите, по-специално с онези държави членки, които приемат най-голям брой бежанци. Европейският парламент призова за задължителни квоти за разпределението на търсещите убежище лица между всички държави членки.

Принципът на солидарността е също в основата на стратегическата реакция на Европейската комисия на кризата в Средиземноморието – Програмата за миграцията. Програмата се основава на разбирането, че „се нуждаем от нов, по-европейски подход“ към миграцията. Като първа стъпка към прилагане на принципа на солидарност на практика Комисията предложи мярка за спешно преместване за разпределянето на 40 000 души, които имат явна нужда от международна закрила, от Италия и Гърция в други държави членки.

Докладчикът безрезервно споделя становището, че всички държави членки трябва бъдат единни, за да отговорят на предизвикателствата на миграцията. Предложението за спешното преместване е малка, но важна стъпка в това отношение. Гърция и Италия са подложени на непоносим натиск. Ако те не получат достатъчна подкрепа, незаконното по-нататъшно придвижване на бежанци и мигранти е вероятно да продължи в значителен мащаб. Това излага на риск едно от основните постижения на ЕС, свободата на движение в рамките на Шенгенското пространство. Поради това докладчикът подкрепя изцяло предложението на Комисията за задължителна мярка за преместване, включваща задължителен коефициент за разпределение на бежанците между държавите членки въз основа на принципа на солидарност и споделяне на отговорностите.

Освен това докладчикът предлага да се укрепи принципът на солидарност чрез увеличаване на броя на бежанците, които да бъдат преместени. Комисията основа своето предложение за преместване на 40 000 бежанци на броя на бежанците, пристигащи в Европа през 2014 г., независимо че този брой се е увеличил драстично впоследствие. С 68 000 бежанци и мигранти, пристигнали само в Гърция от началото на 2015 г., Гърция констатира безпрецедентно шесткратно увеличение на пристигащите в сравнение със същия период на миналата година. Повечето от тях са сирийци. В огромното си мнозинство те пристигат на гръцките острови, където често няма никакви съоръжения за приемане на търсещите убежище. Хората се налага да спят на улицата или в инфраструктура за спешно настаняване при изключително лоши условия. Един от всеки петима сирийски бежанци няма дори редовен достъп до тоалетна. Гърция не е в състояние да се справи с положението; системата за предоставяне на убежище е в колапс. Затова много бежанци се придвижват по-нататък през Балканите до Унгария и оттатък нея. В Италия тенденцията на многобройните пристигащи също продължава. 67 500 бежанци и мигранти, повечето от Еритрея, са пристигнали до момента през 2015 г. С оглед на тези събития докладчикът предлага да се изпрати ясен сигнал към Съвета, че е необходима повече солидарност. Европа трябва да отговори на бързо променящите се потребности и на факта, че Гърция поема все по-голяма част от пристигащите. Затова броят на лицата, които следва да бъдат преместени от Гърция и Италия в други държави членки, следва да бъде увеличен до най-малко 50 000.

Повишаването на качеството на преместването е друга основна грижа на докладчика. В това отношение от Пилотния проект на ЕС за преместване от Малта (EUREMA) трябва да се извлекат важни поуки. На първо място той не беше задължителен, вследствие на което по-малко от половината от държавите членки демонстрираха на практика солидарност с Малта, като приеха (като цяло много малък брой) бежанци. На второ място проектът за преместване значително подцени значението на предпочитанията и информацията. Много бежанци вече имат семейни, социални или културни връзки с някои държави членки. Те предпочитат да се преместят в държава членка, където живеят роднините им, където вече съществува социална общност или в която обичайно използваният език е език, който говорят и те. Систематичното отчитане на тези предпочитания е важно за успешно преместване. То спомага за отчитане на реалностите в живота на хората, намалява стимулите да се движат нелегално и увеличава перспективите за интеграция. Бежанците могат да се интегрират по-лесно, ако те вече говорят езика, използван обичайно в държавата членка, или ако могат да разчитат на семейството си или на подпомагане от страна на общността. Това им помага да развият чувство за принадлежност към тази държава членка и ефективно предотвратява вторично придвижване, без да са необходими принудителни мерки. Нито бежанците имат право да избират предпочитаната от тях държава членка, нито държавите членки имат право да избират предпочитаните от тях кандидати. Но предпочитанията им следва да се вземат предвид в рамките на възможното. Информирането и съгласието също са от решаващо значение за успешно преместване. За да се отговори ефективно на очакванията на бежанците, те трябва да имат колкото е възможно повече информация за това, което ги очаква след пристигане в държавата членка по преместването. За да се избегне вторичното придвижване от самото начало, те също така трябва да се преместят само ако дават съгласието си за това решение.

Спешното преместване е само първата, макар и важна стъпка към осъществяването на практика на принципа на солидарност и на справедливо споделяне на отговорностите между всички държави членки. Комисията разработи спешното преместване като временна дерогация от регламента от Дъблин. Тя е ограничена както по обхват, така и откъм време. Освен това сериозно намалява правата на Парламента с изключването му от съзаконодателството. Във връзка с това докладчикът силно приветства изявлението на Комисията в нейната програма за миграция, че до края на 2015 г. ще внесе законодателно предложение за постоянна схема за преместване, основаваща се на метода за съвместно вземане на решение. В допълнение докладчикът предлага Парламентът да поеме инициативата и да изготви законодателен доклад по собствена инициатива, в случай че Комисията не представи съответното предложение.

Да се продължава със спешните мерки не само би било неприемливо за Парламента като съзаконодател, но също така би било недостатъчно спрямо реформите, които са спешно необходими, за да се преодолеят недостатъците на настоящата дъблинска система. Дъблинската система създаде неприемливи дисбаланси между държавите членки както по отношение на притока на бежанци и мигранти, така и на крайното им местоназначение. В основата ѝ стои използването на принуда, включваща висока човешка цена, като например задържане на лицата, търсещи убежище, травмирани от войни и преследвания, като в същото време вторичното придвижване продължава да бъде значително. Поради това докладчикът призовава Комисията да вземе изцяло предвид опита на мярката по преместване, включително признаването на предпочитанията, когато предприеме оценката на пригодността на Дъблин, обявена за 2016 г. Бежанската криза представлява огромно предизвикателство за Европа. Европа следва да се справя с нея, като взема предвид живота и предпочитанията на бежанците, вместо да се отнася към тях просто като към цифри. Европа може да се справи с нея по ефикасен начин единствено ако държавите членки стоят заедно твърдо въз основа на принципа на солидарност.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ

D(2015)34431

Клод Морайс

Председател

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE)

Относно:      Становище на комисията по бюджети относно проекта на решение на Съвета за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция (COM(2015)0286 - C8-0156/2015)

Уважаеми г-н председател,

Пиша Ви във връзка с проекта на решение на Съвета за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция (COM(2015)0286 - C8-0156/2015), относно който с Парламента се провежда консултация с водеща комисия комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.

Това предложение води до допълнителни разходи за бюджета на ЕС в общ размер на 240 000 000 EUR за две години и затова комисията по бюджети беше поискала становище в съответствие с член 53 от Правилника за дейността. Като се имат предвид обаче времевите ограничения поради обстоятелството, че проекторешението беше изготвено в контекста на извънредно положение, настъпващо на южните граници на ЕС, комисията по бюджети прие да напише обикновено писмо, за да даде възможност на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да свърши бързо своята работа.

Проекторешението е подкрепено от съответното предложение на Европейската комисия в нейния проектобюджет за 2016 г. за включване на сума в размер на 150 милиона EUR бюджетни кредити за поети задължения по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ). През 2016 г. не се изискват бюджетни кредити за плащания. Тъй като този допълнителен разход води до надвишаване на тавана за функция 3 със 124 милиона EUR, Комисията също предложи съответно мобилизиране на Инструмента за гъвкавост (2015/2126(BUD)).

В този контекст и след консултация с координаторите комисията по бюджети призовава комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи при приемането на своя доклад да вземе предвид следното:

Както вече е изтъкнато в проектодоклада относно мандата за тристранната среща относно проектобюджета за 2016 г., комисията по бюджети приветства Европейския план за миграцията, изготвен от Комисията, и отново изразява своята подкрепа за засилването на средствата на ЕС и изграждането на култура на справедливо споделяне на отговорността и солидарност в областите на убежището, миграцията и управлението на външните граници. В този контекст комисията по бюджети подкрепя предложението на Комисията за мобилизиране на Инструмента за гъвкавост в бюджета за 2016 г., за да се финансират временните мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция, въпреки че окончателната сума и обхватът на това мобилизиране трябва да бъдат коригирани въз основа на резултата от бюджетната процедура. Комисията по бюджети обаче изтъква необходимостта от строг контрол на предназначението на тези средства, за да се гарантира, че те постигат определените им цели.

Комисията по бюджети отбелязва, че предложението включва използването на фиксирани суми (6 000 EUR на кандидат за международна закрила) в полза на държавите членки, които преместват кандидати, и следователно то представлява мярка както за споделяне на отговорност, така и за финансова солидарност, въз основа на член 18 от правното основание за ФУМИ (Регламент (ЕС) № 516/2014).

Комисията по бюджети обаче задава въпроса дали предложеното финансиране ще бъде достатъчно за реагиране на настоящите миграционни тенденции в Средиземноморието. В допълнение към схемата за преместване, тя посочва възможно засилване на съответните програми по функция 3 (ФУМИ, Фонд „Вътрешна сигурност“) и на съответните агенции както по отношение на бюджета, така и на персонала, за да се справят с увеличените си отговорности. Тя също така предлага доразвиване на външното измерение на Програмата за миграцията, като се обмислят инициативи (и съответно увеличения) по функция 4 в областите на съседството, развитието, хуманитарната помощ, стабилността и мира и др. Тя също така припомня, че Резервът за спешна помощ може да бъде мобилизиран през бюджетната година за специфична помощ, поискана от трети страни, наред с другото за ситуации на особен натиск, произтичащ от миграционни потоци на външните граници на Съюза.

Независимо от това комисията е на мнение, че в настоящата геополитическа ситуация, особено поради увеличаващия се натиск на миграционните потоци, равнището на таваните, определени за функция 3, която е определено най-малката функция на многогодишната финансова рамка (МФР), може да е остаряло и следва да бъде разгледано в контекста на предстоящото преразглеждане на МФР.

Най-накрая се възползвам от тази възможност да подчертая, че комисията по бюджети ще продължи да си сътрудничи тясно с комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи по този въпрос и очаква бюджетните изменения, които комисията LIBE ще внесе в рамките на бюджетната процедура.

С уважение,

Жан Артюи

[подпис]

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.7.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

13

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Emilian Pavel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Elissavet Vozemberg

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Fredrick Federley, Herbert Reul, Jutta Steinruck, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Wim van de Camp

Правна информация - Политика за поверителност