ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα

28.7.2015 - (COM(2015)0286 – C8‑0156/2015 – 2015/0125(NLE)) - *

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Ska Keller


Διαδικασία : 2015/0125(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0245/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0245/2015
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα

(COM(2015)0286 – C8‑0156/2015 – 2015/0125(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2015)0286),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0156/2015),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0245/2015),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  εγκρίνει τη δήλωσή του που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

5.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία    1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε το κεφάλαιο Ι και τα άρθρα 18 και 19,

Τροπολογία    2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 3 και το άρθρο 80 της Συνθήκης τα μέτρα αλληλεγγύης που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι δεσμευτικά.

Τροπολογία    3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Τα προσωρινά μέτρα επείγουσας μετεγκατάστασης αποτελούν μόνο ένα μέρος της ολιστικής προσέγγισης στο φαινόμενο της μετανάστευσης όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Μαΐου 2015 με τίτλο «Ένα Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση» και στην προσεχή έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι όλες οι διαστάσεις της ολιστικής προσέγγισης είναι σημαντικές και πρέπει να προωθούνται παράλληλα. Κατά τη συνεδρίασή του στις 25 και 26 Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε, ειδικότερα, λαμβάνοντας υπ' όψιν τη σημερινή κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τη δέσμευση για ενίσχυση της αλληλεγγύης και της ευθύνης, ως προς την προσωρινή και έκτακτη μετεγκατάσταση από την Ιταλία και την Ελλάδα προς άλλα κράτη μέλη, σε διάστημα δύο ετών, 40 000 προσώπων με σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν δεσμευτικές ποσοστώσεις για την κατανομή των προσώπων αυτών.

Τροπολογία    4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Στο ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθύμισε εκ νέου την ανάγκη η Ένωση να στηρίξει την αντίδρασή της στις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο στην αλληλεγγύη και τη δίκαιη κατανομή των ευθυνών και να εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα αυτό έναντι των κρατών μελών που υποδέχονται τον υψηλότερο αριθμό προσφύγων και αιτούντων διεθνή προστασία είτε σε απόλυτους αριθμούς, είτε αναλογικά.

(5) Στο ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθύμισε εκ νέου την ανάγκη η Ένωση να στηρίξει την αντίδρασή της στις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο στην αλληλεγγύη και τη δίκαιη κατανομή των ευθυνών και να εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα αυτό έναντι των κρατών μελών που υποδέχονται τον υψηλότερο αριθμό προσφύγων και αιτούντων διεθνή προστασία είτε σε απόλυτους αριθμούς, είτε αναλογικά βάσει των κριτηρίων για τον καθορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε δεσμευτικές ποσοστώσεις για την κατανομή των αιτούντων άσυλο μεταξύ όλων των κρατών μελών.

 

______________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 31).

Τροπολογία    5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Μεταξύ των κρατών μελών που γνώρισαν καταστάσεις ιδιαίτερης πίεσης και υπό το φως των πρόσφατων τραγικών γεγονότων στη Μεσόγειο, η Ιταλία και η Ελλάδα απέκτησαν ιδίως την εμπειρία της άνευ προηγουμένου εισροής κυμάτων μεταναστών, στους οποίους ανήκουν και οι αιτούντες διεθνή προστασία οι οποίοι έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, που φθάνουν στα εδάφη τους, ασκώντας τεράστια πίεση στα συστήματα μετανάστευσης και ασύλου τους.

(7) Μεταξύ των κρατών μελών που γνώρισαν καταστάσεις ιδιαίτερης πίεσης και υπό το φως των πρόσφατων τραγικών γεγονότων στη Μεσόγειο, η Ιταλία και η Ελλάδα απέκτησαν ιδίως την εμπειρία της άνευ προηγουμένου εισροής κυμάτων μεταναστών, στους οποίους ανήκουν και οι αιτούντες διεθνή προστασία οι οποίοι έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, που φθάνουν στα εδάφη τους, ασκώντας τεράστια πίεση στα συστήματα μετανάστευσης και ασύλου τους, με αποτέλεσμα να καθίσταται εμφανής ο αρνητικός αντίκτυπος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013για την πρώτη χώρα εισόδου στην Ένωση, γεγονός που δυστυχώς δεν έχει ακόμη οδηγήσει στην αναστολή του εν λόγω κανονισμού ή τουλάχιστον στην αφαίρεση της αναφοράς της πρώτης χώρας εισόδου στην Ένωση. Ωστόσο, άλλα κράτη μέλη της Ένωσης γνωρίζουν επίσης μεγάλη αύξηση του αριθμού των αιτούντων άσυλο που υποδέχονται.

 

Τροπολογία    6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7a) Οι εμπειρογνώμονες προβλέπουν μια αυξημένη μεταναστευτική πίεση βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα στα εξωτερικά θαλάσσια και χερσαία σύνορα της Ένωσης.

Τροπολογία    7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex), οι διαδρομές της Κεντρικής και της Ανατολικής Μεσογείου αποτέλεσαν τις κύριες περιοχές παράτυπης διέλευσης των συνόρων στην Ένωση το 2014. Πάνω από 170 000 μετανάστες έφτασαν παράτυπα το 2014 μόνο στην Ιταλία, αντιπροσωπεύοντας αύξηση της τάξης του 277% σε σύγκριση με το 2013. Σταθερή ήταν επίσης η αύξηση που παρατηρήθηκε στην Ελλάδα, με περισσότερους από 50 000 παράτυπους μετανάστες να φθάνουν στη χώρα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 153% σε σύγκριση με το 2013. Τα στατιστικά στοιχεία για τους πρώτους μήνες του 2015 επιβεβαιώνουν αυτή τη σαφή τάση για την Ιταλία. Η Ελλάδα βρέθηκε εξάλλου αντιμέτωπη με απότομη αύξηση του αριθμού παράτυπων διελεύσεων των συνόρων μέσα στους πρώτους μήνες του 2015, που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 50% του συνολικού αριθμού των παράτυπων διελεύσεων των συνόρων κατά το 2014 (περίπου 28 000 κατά το πρώτο τετράμηνο του 2015 σε σύγκριση με συνολικό αριθμό σχεδόν 55 000 το 2014). Σημαντικό ποσοστό από το συνολικό αριθμό των παράτυπων μεταναστών που εντοπίστηκαν στις δύο αυτές περιοχές αποτελούν οι μετανάστες εθνικοτήτων που, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά αναγνώρισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (το 2014 οι Σύριοι και οι Ερυθραίοι, για τους οποίους το ποσοστό αναγνώρισης στην Ένωση υπερβαίνει το 75%, αντιπροσώπευαν πάνω από 40% των παράτυπων μεταναστών στην Ιταλία και πάνω από 50% στην Ελλάδα). Σύμφωνα με τη Eurostat, 30 505 Σύριοι διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται παράτυπα στην Ελλάδα το 2014, σε σύγκριση με 8 220 το 2013.

(8) Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex), οι διαδρομές της Κεντρικής και της Ανατολικής Μεσογείου αποτέλεσαν τις κύριες περιοχές παράτυπης διέλευσης των συνόρων στην Ένωση το 2014. Πάνω από 170 000 μετανάστες έφτασαν παράτυπα το 2014 μόνο στην Ιταλία, αντιπροσωπεύοντας αύξηση της τάξης του 277% σε σύγκριση με το 2013· στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται περισσότερα από 26 100 παιδιά, από τα οποία περίπου 13 000 ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι, που αντιπροσωπεύουν το 7,6% του συνόλου των μεταναστών. Σταθερή ήταν επίσης η αύξηση που παρατηρήθηκε στην Ελλάδα, με περισσότερους από 50 000 παράτυπους μετανάστες να φθάνουν στη χώρα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 153% σε σύγκριση με το 2013. Τα στατιστικά στοιχεία για τους πρώτους μήνες του 2015 επιβεβαιώνουν αυτή τη σαφή τάση για την Ιταλία. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2015 στην Ιταλία παρατηρήθηκε 5% αύξηση στις παράτυπες διελεύσεις συνόρων εν συγκρίσει προς την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Η Ελλάδα βρέθηκε εξάλλου αντιμέτωπη με απότομη αύξηση του αριθμού παράτυπων διελεύσεων των συνόρων μέσα στους πρώτους μήνες του 2015, που αντιστοιχεί σε υπερεξαπλάσια αύξηση σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους και σε περίπου κατά 140% αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος ως σύνολο (76.293 από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2015, σύμφωνα με τα δεδομένα του Frontex, σε σύγκριση με συνολικό αριθμό σχεδόν 55 000 το 2014). Σημαντικό ποσοστό από το συνολικό αριθμό των παράτυπων μεταναστών που εντοπίστηκαν στις δύο αυτές περιοχές αποτελούν οι μετανάστες εθνικοτήτων που, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά αναγνώρισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (το 2014 οι Σύριοι και οι Ερυθραίοι, για τους οποίους το ποσοστό αναγνώρισης στην Ένωση υπερβαίνει το 75%, αντιπροσώπευαν πάνω από 40% των παράτυπων μεταναστών στην Ιταλία και πάνω από 50% στην Ελλάδα· από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2015 οι Σύριοι και οι Ερυθραίοι αντιπροσώπευαν το 30% των αφίξεων στην Ιταλία και περίπου το 60% των αφίξεων στην Ελλάδα). Σύμφωνα με τη Eurostat, 30 505 Σύριοι διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται παράτυπα στην Ελλάδα το 2014, σε σύγκριση με 8 220 το 2013.

Τροπολογία    8

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Σύμφωνα με τα στοιχεία του Frontex, μια άλλη σημαντική μεταναστευτική διαδρομή στην Ένωση το 2014 ήταν η διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων με 43 357 περιπτώσεις παράτυπης διέλευσης των συνόρων. Ωστόσο, η πλειοψηφία των μεταναστών που χρησιμοποιούν τη βαλκανική διαδρομή δεν έχουν, εκ πρώτης όψεως, ανάγκη διεθνούς προστασίας, με το 51% των αφίξεων να αποτελείται μόνο από Κοσοβάρους.

(10) Σύμφωνα με τα στοιχεία του Frontex, μια άλλη σημαντική μεταναστευτική διαδρομή στην Ένωση το 2014 ήταν η διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων με 43.357 περιπτώσεις παράτυπης διέλευσης των συνόρων. Ο αριθμός των περιπτώσεων παράτυπης διέλευσης των συνόρων αυξήθηκε δραματικά το 2015. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2015, 67 444 μετανάστες και πρόσφυγες ακολούθησαν τη διαδρομή μεταξύ των συνόρων της Τουρκίας με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία και των χερσαίων συνόρων της Ουγγαρίας. Ο αριθμός αυτός ισοδυναμεί με αύξηση κατά 962% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Η διαδρομή χρησιμοποιείται πλέον όλο και περισσότερο και από πρόσωπα που προσπαθούν να αποφύγουν τους πολέμους και τους διωγμούς. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2015, 17 955 πρόσφυγες από το Αφγανιστάν, 13 225 πρόσφυγες από τη Συρία, 3 021 πρόσφυγες από το Ιράκ και 196 πρόσφυγες από την Ερυθραία εισήλθαν στην Ένωση μέσω αυτής της οδού.

Τροπολογία    9

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ταχεία και πλήρης μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και ουσιαστική εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου από όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν κοινά ενωσιακά πρότυπα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης·

Τροπολογία    10

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Εάν ένα άλλο κράτος μέλος, πλην της Ιταλίας ή της Ελλάδας, αντιμετωπίζει παρόμοια επείγουσα κατάσταση λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών, το Συμβούλιο, μπορεί να εκδίδει, μετά από πρόταση της Επιτροπής, και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσωρινά μέτρα υπέρ του εν λόγω κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την αναστολή των υποχρεώσεων του εν λόγω κράτους μέλους που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

(15) Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη αστάθεια και τις συγκρούσεις στην άμεση γειτονία της Ένωσης και τον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα των μεταναστευτικών ροών, εάν ένα άλλο κράτος μέλος, πλην της Ιταλίας ή της Ελλάδας, αντιμετωπίζει παρόμοια επείγουσα κατάσταση λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών, το Συμβούλιο, μπορεί να εκδίδει, μετά από πρόταση της Επιτροπής, και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσωρινά μέτρα υπέρ του εν λόγω κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την αναστολή των υποχρεώσεων του εν λόγω κράτους μέλους που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

Τροπολογία    11

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 17

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση συνεπάγονται την προσωρινή παρέκκλιση από το κριτήριο που ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 και από τις διαδικαστικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των χρονικών ορίων, που καθορίζονται στα άρθρα 21, 22 και 29 του εν λόγω κανονισμού.

(17) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση συνεπάγονται την προσωρινή παρέκκλιση από το κριτήριο που ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 και από τις διαδικαστικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των χρονικών ορίων, που καθορίζονται στα άρθρα 21, 22 και 29 του εν λόγω κανονισμού. Τα μέτρα μετεγκατάστασης δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν πλήρως τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013, περιλαμβανομένου του να χρησιμοποιούν προορατικά και αποτελεσματικά όλα τα κριτήρια, όπως είναι επανένωση των οικογενειών, ειδική προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, και τη ρήτρα διακριτικής ευχέρειας για ανθρωπιστικούς λόγους.

____________________

____________________

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 31).

 

Τροπολογία    12

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 18

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Έπρεπε να γίνει η επιλογή ποια θα είναι τα εφαρμοστέα κριτήρια κατά την έκδοση της απόφασης ποιοι και πόσοι αιτούντες θα μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα. Προβλέπεται ένα σαφές και πρακτικά εφαρμόσιμο σύστημα με βάση το κατώτατο όριο του μέσου ποσοστού των αποφάσεων για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας στις πρωτοβάθμιες διαδικασίες στο επίπεδο της Ένωσης, όπως ορίζονται από την Eurostat, επί του συνολικού αριθμού των αποφάσεων επί των αιτήσεων παροχής ασύλου για λόγους διεθνούς προστασίας που εκδίδονται στο επίπεδο της Ένωσης σε πρώτο βαθμό, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Το εν λόγω κατώτατο όριο πρέπει αφενός να εξασφαλίζει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ότι όλοι οι αιτούντες, οι οποίοι είναι πιθανότερο να έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, θα είναι σε θέση να απολαμβάνουν πλήρως και ταχέως τα δικαιώματα προστασίας τους στο κράτος μέλος της μετεγκατάστασης. Από την άλλη πλευρά θα αποτρέψει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τους αιτούντες που ενδέχεται να λάβουν αρνητική απόφαση στο θέμα της αίτησής τους, από τη μετεγκατάστασή τους σε κάποιο άλλο κράτος μέλος με αποτέλεσμα, επομένως, την αδικαιολόγητη παράταση της παραμονής τους στην Ένωση. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat για τις πρωτοβάθμιες αποφάσεις που εκδόθηκαν το 2014, στην παρούσα απόφαση οφείλει να χρησιμοποιηθεί κατώτατο όριο ύψους 75%, το οποίο αντιστοιχεί για το εν λόγω έτος στις αποφάσεις που εκδόθηκαν όσον αφορά τις αιτήσεις για τους Σύριους και τους Ερυθραίους.

(18) Έπρεπε να γίνει η επιλογή ποια θα είναι τα εφαρμοστέα κριτήρια κατά την έκδοση της απόφασης ποιοι και πόσοι αιτούντες θα μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα. Προβλέπεται ένα σαφές και πρακτικά εφαρμόσιμο σύστημα με βάση το κατώτατο όριο του μέσου ποσοστού των αποφάσεων για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας στις πρωτοβάθμιες διαδικασίες στο επίπεδο της Ένωσης, όπως ορίζονται από την Eurostat, επί του συνολικού αριθμού των αποφάσεων επί των αιτήσεων παροχής ασύλου για λόγους διεθνούς προστασίας που εκδίδονται στο επίπεδο της Ένωσης σε πρώτο βαθμό, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Το εν λόγω κατώτατο όριο πρέπει αφενός να εξασφαλίζει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ότι όλοι οι αιτούντες, οι οποίοι είναι πιθανότερο να έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, θα είναι σε θέση να απολαμβάνουν πλήρως και ταχέως τα δικαιώματα προστασίας τους στο κράτος μέλος της μετεγκατάστασης. Από την άλλη πλευρά θα αποτρέψει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τους αιτούντες που ενδέχεται να λάβουν αρνητική απόφαση στο θέμα της αίτησής τους, από τη μετεγκατάστασή τους σε κάποιο άλλο κράτος μέλος με αποτέλεσμα, επομένως, την αδικαιολόγητη παράταση της παραμονής τους στην Ένωση. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat για τις πρωτοβάθμιες αποφάσεις που εκδόθηκαν το 2014, στην παρούσα απόφαση οφείλει να χρησιμοποιηθεί κατώτατο όριο ύψους 75%, το οποίο αντιστοιχεί για το εν λόγω έτος στις αποφάσεις που εκδόθηκαν όσον αφορά τις αιτήσεις για τους Σύριους και τους Ερυθραίους. Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη ο μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των μεταναστευτικών ροών, η ομάδα στόχου των δικαιούχων μετεγκατάστασης θα πρέπει να αξιολογείται ανά τρίμηνο.

Τροπολογία    13

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 19

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Τα προσωρινά μέτρα έχουν ως στόχο να απαλλάξουν την Ιταλία και την Ελλάδα από σημαντικές πιέσεις στον χώρο του ασύλου ιδίως με τη μετεγκατάσταση σημαντικού αριθμού αιτούντων που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, οι οποίοι έφθασαν στο έδαφος της Ιταλίας και της Ελλάδας μετά την ημερομηνία κατά την οποία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται η παρούσα απόφαση. Με βάση τον συνολικό αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει παράτυπα στην Ιταλία και την Ελλάδα το 2014 και τον αριθμό των προσώπων που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, συνολικά 40 000 αιτούντες που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας θα πρέπει να μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε περίπου 40% του συνολικού αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών με σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, οι οποίοι έχουν εισέλθει παράτυπα στην Ιταλία και την Ελλάδα το 2014. Επομένως, το μέτρο μετεγκατάστασης που προτείνεται στην παρούσα απόφαση συνιστά δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας, αφενός, και των άλλων κρατών μελών, αφετέρου. Με βάση τα ίδια συνολικά διαθέσιμα στοιχεία για το 2014 και κατά το πρώτο τετράμηνο του 2015 στην Ιταλία σε σύγκριση με την Ελλάδα, το 60% αυτών των αιτούντων θα πρέπει να μετεγκατασταθεί από την Ιταλία και το 40% από την Ελλάδα.

(19) Τα προσωρινά μέτρα έκτακτης ανάγκης έχουν ως στόχο να θεσπίσουν ένα δίκαιο και ισότιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης, να απαλλάξουν την Ιταλία και την Ελλάδα από σημαντικές πιέσεις στον χώρο του ασύλου ιδίως με τη μετεγκατάσταση σημαντικού αριθμού αιτούντων που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, οι οποίοι έφθασαν στο έδαφος της Ιταλίας και της Ελλάδας μετά την ημερομηνία κατά την οποία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται η παρούσα απόφαση. Με βάση τον συνολικό αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει παράτυπα στην Ιταλία και την Ελλάδα το 2014 και τον αριθμό των προσώπων που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, συνολικά 40 000 αιτούντες που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας θα πρέπει να μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε περίπου 40% του συνολικού αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών με σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, οι οποίοι έχουν εισέλθει παράτυπα στην Ιταλία και την Ελλάδα το 2014. Επομένως, το μέτρο μετεγκατάστασης που προτείνεται στην παρούσα απόφαση συνιστά δίκαιη κατανομή της ευθύνης μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας, αφενός, και των άλλων κρατών μελών, αφετέρου. Με βάση τα ίδια συνολικά διαθέσιμα στοιχεία για το 2014 και κατά το πρώτο τετράμηνο του 2015 στην Ιταλία σε σύγκριση με την Ελλάδα, το 60% αυτών των αιτούντων θα πρέπει να μετεγκατασταθεί από την Ιταλία και το 40% από την Ελλάδα. Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή θα πρέπει να εκτιμήσει το ποσοστό των προσώπων που πρόκειται να μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα, με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, με σκοπό την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ροές προσφύγων. Ο μηχανισμός μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης δεν αποτελεί λύση στη μακροπρόθεσμη πρόκληση της πίεσης για τη χορήγηση ασύλου στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, αλλά, μάλλον, μια δοκιμή ενόψει της επικείμενης νομοθετικής πρότασης σχετικά με ένα μόνιμο σύστημα μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης με βάση το άρθρο 78 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και συνεπώς περιορίζεται αρχικά σε ένα σύνολο 40 000 αιτούντων. Ωστόσο, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των τόπων μετεγκατάστασης προκειμένου να υπάρξει προσαρμογή στις ταχέως μεταβαλλόμενες ροές προσφύγων και τάσεις κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Κάθε πρόταση για μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να βασίζεται σε μια πιο ουσιαστική συνεισφορά των κρατών μελών στην αλληλεγγύη και στην κατανομή ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικής αύξησης του αριθμού των διαθέσιμων τόπων μετεγκατάστασης προκειμένου να υπάρξει προσαρμογή στις ταχέως μεταβαλλόμενες μεταναστευτικές ροές και τάσεις. Θα πρέπει να βασίζεται σε σαφώς καθορισμένα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων αιφνίδιων εισροών υπηκόων τρίτων χωρών και έκτακτης πίεσης για τη χορήγηση ασύλου, που θα προβλέπουν την ενεργοποίησή του βάσει διαφανών και αντικειμενικών δεικτών.

Τροπολογία    14

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α) Κατά την εκπόνηση του μόνιμου μηχανισμού μετεγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 2 της Συνθήκης, η Επιτροπή θα πρέπει να περιλάβει το έδαφος ενός κράτους μέλους ως κριτήριο για τον καθορισμό της κλείδας κατανομής των μεταναστών.

Τροπολογία    15

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 21

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 παρέχει υποστήριξη σε ενέργειες κατανομής των βαρών που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των κρατών μελών και είναι ανοικτό σε νέες εξελίξεις πολιτικής στον τομέα αυτό. Το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 προβλέπει τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν δράσεις που σχετίζονται με τη μεταφορά των αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο των εθνικών τους προγραμμάτων, ενώ το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 προβλέπει τη δυνατότητα κατ’ αποκοπή ποσού 6 000 ευρώ για τη μεταφορά των δικαιούχων διεθνούς προστασίας από άλλο κράτος μέλος.

(21) Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου παρέχει υποστήριξη στη δίκαιη κατανομή των ενεργειών ευθύνης που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των κρατών μελών και είναι ανοικτό σε νέες εξελίξεις πολιτικής στον τομέα αυτό. Το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 προβλέπει τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν δράσεις που σχετίζονται με τη μεταφορά των αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο των εθνικών τους προγραμμάτων, ενώ το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 προβλέπει τη δυνατότητα κατ’ αποκοπή ποσού 6 000 ευρώ για τη μεταφορά των δικαιούχων διεθνούς προστασίας από άλλο κράτος μέλος.

______________

___________________

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 168).

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 168).

Τροπολογία    16

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α) Η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει τη δαπάνη του ποσού των 6 000 ευρώ για τη μετεγκατάσταση του κάθε αιτούντος.

Τροπολογία    17

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 25

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Όταν αποφασίζεται ποιοι αιτούντες που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας θα πρέπει να μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στους ευάλωτους αιτούντες κατά την έννοια του άρθρου 22 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10. Από την άποψη αυτή, πρωταρχικό μέλημα πρέπει να αποτελούν οι ειδικές ανάγκες των αιτούντων, στις οποίες συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων και η υγεία. Στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού πρέπει πάντα να δίνεται πρωταρχική σημασία.

(25) Όταν αποφασίζεται ποιοι αιτούντες που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας θα πρέπει να μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στους ευάλωτους αιτούντες, - και μεταξύ αυτών, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους ασυνόδευτους ανήλικους - κατά την έννοια των άρθρων 21 και 22 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η συγκεκριμένη κατάσταση των ευάλωτων προσώπων, τα κράτη μέλη υποχρεούνται σύμφωνα με την οδηγία 2013/33/ΕΕ και την οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να προβαίνουν σε ατομική αξιολόγηση των ευάλωτων σημείων των ατόμων στο πλαίσιο της ειδικής υποδοχής τους και των διαδικαστικών αναγκών τους. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν ενεργά μέτρα για την αξιολόγηση των ατομικών αναγκών των αιτούντων άσυλο και δεν μπορούν να βασίζονται αποκλειστικά στον αυτοπροσδιορισμό τους για την αποτελεσματική διασφάλιση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Από την άποψη αυτή, πρωταρχικό μέλημα πρέπει να αποτελούν οι ειδικές ανάγκες των αιτούντων, στις οποίες συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων και η υγεία. Στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού πρέπει πάντα να δίνεται πρωταρχική σημασία σε όλες τις διαδικασίες που θεσπίζονται σε συνέχεια της παρούσας απόφασης και δεν θα πρέπει ποτέ να διακυβεύονται οι βασικές αρχές που καθιερώνονται με την απόφαση του Δικαστηρίου της 6ης Ιουνίου 2013 στην υπόθεση C-648/11.

______________

___________________

10 Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 96).

10 Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 96).

 

Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 60).

 

Απόφαση του Δικαστηρίου της 6ης Ιουνίου 2013, The Queen, κατόπιν αιτήσεως των: MA, BT, DA κατά Secretary of State for the Home Department, C-648/11, ECLI:EU:C:2013:367

Τροπολογία    18

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 26

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Επιπλέον, προκειμένου να αποφασισθεί ποιο συγκεκριμένο κράτος μέλος θα πρέπει να αποτελέσει το κράτος μέλος της μετεγκατάστασης, πρέπει να λαμβάνονται ειδικότερα υπόψη τα ιδιάζοντα προσόντα των ενδιαφερόμενων αιτούντων που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την ένταξή τους στο κράτος μέλος της μετεγκατάστασης, όπως οι γλωσσικές τους δεξιότητες. Στην περίπτωση των ιδιαίτερα ευάλωτων αιτούντων, θα πρέπει να αξιολογείται η ικανότητα του κράτους μέλους της μετεγκατάστασης να παρέχει επαρκή υποστήριξη σε αυτούς τους αιτούντες.

(26) Επιπλέον, προκειμένου να αποφασισθεί ποιο συγκεκριμένο κράτος μέλος θα πρέπει να αποτελέσει το κράτος μέλος της μετεγκατάστασης, πρέπει να λαμβάνονται ειδικότερα υπόψη οι προτιμήσεις και τα ιδιάζοντα προσόντα των ενδιαφερόμενων αιτούντων που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την ένταξή τους στο κράτος μέλος της μετεγκατάστασης, όπως οι γλωσσικές τους δεξιότητες, οι συγγενικοί δεσμοί πέραν του ορισμού των μελών της οικογενείας στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013, οι κοινωνικές σχέσεις, οι πολιτισμικοί δεσμοί, προηγούμενη παραμονή σε κράτος μέλος, προηγούμενες σπουδές και προηγούμενη εμπειρία εργασίας με εταιρεία ή οργάνωση συγκεκριμένου κράτους μέλους καθώς και ειδικά προσόντα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν σημασία για την ένταξη των αιτούντων στην αγορά εργασίας του κράτους μέλους μετεγκατάστασης. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν την ουσιαστική αναγνώριση των διπλωμάτων, προσόντων και δεξιοτήτων των αιτούντων. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να ενημερώνουν τους αιτούντες για τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας τους. Στην περίπτωση των ιδιαίτερα ευάλωτων αιτούντων, θα πρέπει να αξιολογείται η ικανότητα του κράτους μέλους της μετεγκατάστασης να παρέχει επαρκή υποστήριξη σε αυτούς τους αιτούντες. Οι αιτούντες δεν έχουν μεν δικαίωμα να επιλέγουν το κράτος μέλος μετεγκατάστασής τους, όμως οι ανάγκες τους, οι προτιμήσεις τους και τα ειδικά προσόντα τους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο μέτρο του δυνατού.

Τροπολογία    19

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26α) Με βάση τα διδάγματα που έχουν αντληθεί από το πιλοτικό σχέδιο για τη μετεγκατάσταση από τη Μάλτα (EUREMA), οι προσδοκίες και οι προτιμήσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο μέτρο του δυνατού. Ως αρχικό βήμα, θα πρέπει να δίδεται στους αιτούντες η ευκαιρία να εκφράσουν τις προτιμήσεις τους. Θα πρέπει να κατατάσσουν τα κράτη μέλη κατά σειρά προτιμήσεως και να στηρίζουν τις προτιμήσεις τους χρησιμοποιώντας στοιχεία όπως είναι συγγενικοί δεσμοί, κοινωνικοί δεσμοί και πολιτισμικοί δεσμοί, όπως γλωσσικές δεξιότητες, προηγούμενη παραμονή, προηγούμενες σπουδές και προηγούμενη εμπειρία εργασίας. Τούτο θα πρέπει να διεξαχθεί στη διάρκεια της αρχικής διαδικασίας. Ως δεύτερο βήμα, στα αντίστοιχα κράτη μέλη θα πρέπει να γνωστοποιηθούν οι προτιμήσεις των αιτούντων. Θα πρέπει κατόπιν να τους δίδεται η ευκαιρία να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για αιτούντες μεταξύ εκείνων των αιτούντων που είχαν εκφράσει προτίμηση για το οικείο κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίξουν τις προτιμήσεις τους μέσω πτυχών όπως είναι οι συγγενικοί, οι κοινωνικοί και οι πολιτισμικοί δεσμοί. Αξιωματούχοι σύνδεσμοι τους οποίους ορίζουν τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη διαδικασία διεξάγοντας συνεντεύξεις με τους αντίστοιχους αιτούντες. Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν επίσης την ευκαιρία να διαβουλεύονται με άλλους παράγοντες όπως είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM). Τέλος η Ιταλία και η Ελλάδα, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), θα πρέπει να αποφασίσουν να μετεγκαταστήσουν έκαστο των αιτούντων σε συγκεκριμένο κράτος μέλος λαμβάνοντας στο μέτρο του δυνατού υπόψη τις προτιμήσεις. Θα πρέπει να διεξαχθούν διαβουλεύσεις με την UNHCR σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές επανεγκατάστασης που έχει αναπτύξει, περιλαμβανομένων της διαχείρισης των προτιμήσεων και των ειδικών προσόντων.

Τροπολογία    20

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26β) Η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων που θεσπίζεται στο άρθρο 10 της Συνθήκης πρέπει να τηρείται πλήρως καθ' όλη τη διαδικασία της μετεγκατάστασης. Οι διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας, εθνότητας, αναπηριών και θρησκείας αποτελούν σαφή παραβίαση της Συνθήκης.

Τροπολογία    21

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 28

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28) Οι νομικές και διαδικαστικές εγγυήσεις που θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 εξακολουθούν να ισχύουν για τους αιτούντες που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση. Οι αιτούντες θα πρέπει επιπλέον να ενημερώνονται για τη διαδικασία μετεγκατάστασης που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση και να τους κοινοποιείται η απόφαση μετεγκατάστασης. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο αιτών δεν έχει το δικαίωμα δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ να επιλέξει το κράτος μέλος που θα είναι υπεύθυνο για την αίτησή του, ο αιτών θα πρέπει να έχει το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής κατά της απόφασης μετεγκατάστασης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013, αποκλειστικά προς τον σκοπό της διασφάλισης του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων του.

(28) Οι νομικές και διαδικαστικές εγγυήσεις που θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 εξακολουθούν να ισχύουν για τους αιτούντες που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση. Οι αιτούντες θα πρέπει επιπλέον να ενημερώνονται για τη διαδικασία μετεγκατάστασης που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση και να τους κοινοποιείται η απόφαση μετεγκατάστασης. Ο αιτών θα πρέπει να έχει το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής κατά της απόφασης μετεγκατάστασης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 και το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    22

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 30

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30) Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να αποφεύγονται οι δευτερογενείς μετακινήσεις των μετεγκατεστημένων προσώπων από το κράτος μέλος της μετεγκατάστασης σε άλλα κράτη μέλη. Οι αιτούντες θα πρέπει ειδικότερα να ενημερώνονται για τις συνέπειες τυχόν περαιτέρω μετακίνησης εντός των κρατών μελών καθώς και για το γεγονός ότι, εάν το κράτος μέλος της μετεγκατάστασης τους παρέχει διεθνή προστασία διαθέτουν, κατ’ αρχήν, μόνο τα δικαιώματα που συνδέονται με τη διεθνή προστασία στο εν λόγω κράτος μέλος.

(30) Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να αποφεύγονται οι δευτερογενείς μετακινήσεις των μετεγκατεστημένων προσώπων από το κράτος μέλος της μετεγκατάστασης σε άλλα κράτη μέλη. Το να λαμβάνονται όσο το δυνατό περισσότερο υπόψη οι προτιμήσεις των αιτούντων, περιλαμβανομένων των συγγενικών δεσμών πέραν των διατάξεων όσον αφορά την οικογένεια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013, των κοινωνικών και πολιτισμικών δεσμών, αποτελεί απλό μέτρο για να αναπτύσσουν οι αιτούντες μία αίσθηση του ανήκειν στο κράτος μέλος της μετεγκατάστασης. Στους αιτούντες θα πρέπει να παρέχονται, σε γλώσσα που κατανοούν ή είναι θεμιτό να υποθέτει κανείς ότι κατανοούν, όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό τους, στην δε περίπτωση όπου η προτίμησή τους δεν μπορεί να ληφθεί πλήρως υπόψη, οι λόγοι για τούτο. Προκειμένου να αποφεύγονται περαιτέρω δευτερογενείς μετακινήσεις, οι αιτούντες θα πρέπει να ενημερώνονται για τις συνέπειες τυχόν περαιτέρω μετακίνησης εντός των κρατών μελών όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 καθώς και για το γεγονός ότι, εάν το κράτος μέλος της μετεγκατάστασης τους παρέχει διεθνή προστασία διαθέτουν, κατ’ αρχήν, μόνο τα δικαιώματα που συνδέονται με τη διεθνή προστασία στο εν λόγω κράτος μέλος.

Τροπολογία    23

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(30α) Η συναίνεση των αιτούντων ή των δικαιούχων διεθνούς προστασίας για τη μετεγκατάσταση αποτελεί πάγια αρχή του παραγώγου δικαίου της Ένωσης, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 και, κατ' αναλογία, στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στο άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013, ενώ βάσει του άρθρου 78 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, αποκλίσεις από το δίκαιο της Ένωσης είναι δυνατές υπό πολύ περιορισμένους όρους. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ουσιαστική εφαρμογή του μηχανισμού μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης, ενώ η συναίνεση έχει ιδιαίτερη σημασία για την αποφυγή δευτερογενών μετακινήσεων και θα πρέπει συνεπώς, κατ' αρχήν, να απαιτείται πριν από τη μετεγκατάσταση. Εάν ένα πρόσωπο δεν συναινεί, δεν θα πρέπει, κατ' αρχήν, να μετεγκαθίσταται, αλλά θα πρέπει η ευκαιρία αυτή να προσφερθεί σε άλλο πρόσωπο.

 

_________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010 για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο​ (ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11).

Τροπολογία    24

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την επείγουσα κατάσταση που έχει προκληθεί λόγω της αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών στα εν λόγω κράτη μέλη.

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει δεσμευτικά προσωρινά μέτρα έκτακτης ανάγκης στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την επείγουσα κατάσταση που έχει προκληθεί λόγω της αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων στα εν λόγω κράτη μέλη.

Τροπολογία    25

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) «αιτών»: ο υπήκοος τρίτης χώρας ή άπατρις ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας για την οποία δεν έχει ακόμη ληφθεί οριστική απόφαση·

β) «αιτών»: ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις που έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, για την οποία δεν έχει ακόμη ληφθεί οριστική απόφαση όπως αναφέρεται στο άρθρο 2(ι) της οδηγίας 2011/95/ΕΕ·

Τροπολογία    26

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) «μέλη της οικογένειας»: τα μέλη της οικογένειας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

δ) «στενοί συγγενείς»: ο/η σύζυγος, τα τέκνα, οι γονείς, τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική επιμέλεια, οι παππούδες και τα εγγόνια·

 

(Οριζόντια τροπολογία. Εάν εγκριθεί, εφαρμόζεται σε όλο το κείμενο).

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του «στενού συγγενούς» είναι ευρύτερος εκείνου του «μέλους της οικογένειας» σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού 604/2013 και συνεπώς πλέον κατάλληλος.

Τροπολογία    27

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α) «προτίμηση»: η προτίμηση που εκφράζει αιτών για κάποιο κράτος μέλος ή η προτίμηση που εκφράζει κράτος μέλος για κάποιον αιτούντα η οποία στηρίζεται σε στοιχεία όπως είναι οι συγγενικοί δεσμοί πέραν του ορισμού των μελών της οικογένειας του στοιχείου (δ), οι κοινωνικοί δεσμοί όπως είναι οι δεσμοί με εθνοτικές και πολιτισμικές κοινότητες, και οι πολιτισμικοί δεσμοί με το προτιμώμενο κράτος μέλος όπως είναι γλωσσικές δεξιότητες, προηγούμενη παραμονή σε κράτος μέλος ή προηγούμενες σπουδές ή σχέσεις εργασίας με εταιρείες ή οργανώσεις του εν λόγω κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Ούτε οι αιτούντες έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τα προτιμώμενα κράτη μέλη ούτε τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν του προτιμώμενους αιτούντες. Οι προτιμήσεις τους όμως θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο μέτρο του δυνατού.

Τροπολογία    28

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Λόγω του μεταβαλλόμενου χαρακτήρα των μεταναστευτικών ροών, η ομάδα στόχου των δικαιούχων μετεγκατάστασης θα πρέπει να αξιολογείται ανά τρίμηνο.

Τροπολογία    29

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1. Προκειμένου η Ιταλία και η Ελλάδα να ανακουφιστούν από τη σημαντική πίεση για τη χορήγηση ασύλου, αλλά και προκειμένου να λειτουργήσει ως μια σημαντική δοκιμή ενόψει της επικείμενης νομοθετικής πρότασης για ένα μόνιμο σύστημα μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης με βάση το άρθρο 78 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, ένας αρχικός συνολικός αριθμός 40 000 αιτούντων θα μετεγκατασταθεί από την Ιταλία και την Ελλάδα. Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης, εάν κριθεί σκόπιμο, προκειμένου να υπάρξει προσαρμογή στις ταχέως μεταβαλλόμενες ροές προσφύγων και τάσεις κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

1. 24 000 αιτούντες πρέπει να μετεγκατασταθούν από την Ιταλία στο έδαφος των άλλων κρατών μελών, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι.

1. Αρχικά,24 000 αιτούντες πρέπει να μετεγκατασταθούν από την Ιταλία στο έδαφος των άλλων κρατών μελών, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι.

2. 16 000 αιτούντες πρέπει να μετεγκατασταθούν από την Ελλάδα στο έδαφος των άλλων κρατών μελών, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

2. Αρχικά,16 000 αιτούντες πρέπει να μετεγκατασταθούν από την Ελλάδα στο έδαφος των άλλων κρατών μελών, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

 

2α. Εντός [έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης], η Επιτροπή θα πρέπει να εκτιμήσει το αντίστοιχο ποσοστό των προσώπων που πρόκειται να μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα με σκοπό την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ροές προσφύγων και με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του Frontex.

Τροπολογία    30

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4α

 

Συναίνεση

 

Θα πρέπει, κατ' αρχήν, να απαιτείται η συναίνεση του αιτούντος για τη μετεγκατάστασή του.

Τροπολογία    31

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Ιταλία και η Ελλάδα, σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής της παρούσας απόφασης, με τη βοήθεια της ΕΥΥΑ και, κατά περίπτωση, των αξιωματούχων συνδέσμων των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 8, εντοπίζουν τους μεμονωμένους αιτούντες που προορίζονται να μετεγκατασταθούν στα άλλα κράτη μέλη και κοινοποιούν στα σημεία επαφής των κρατών μελών και στην ΕΥΥΑ τον αριθμό των αιτούντων που μπορούν να μετεγκατασταθούν. Προτεραιότητα δίνεται για τον σκοπό αυτό σε ευάλωτους αιτούντες κατά την έννοια του άρθρου 22 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ.

2. Η Ιταλία και η Ελλάδα, σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής της παρούσας απόφασης, με τη βοήθεια της ΕΥΥΑ και άλλων σχετικών οργανισμών, εντοπίζουν τους μεμονωμένους αιτούντες που προορίζονται να μετεγκατασταθούν στα άλλα κράτη μέλη και κοινοποιούν στα σημεία επαφής των κρατών μελών και στην ΕΥΥΑ τον αριθμό των αιτούντων που μπορούν να μετεγκατασταθούν. Προτεραιότητα δίνεται για τον σκοπό αυτό σε ευάλωτους αιτούντες κατά την έννοια των άρθρων 21 και 22 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ, και ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στους ασυνόδευτους ανήλικους.

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος των αξιωματούχων συνδέσμων εξειδικεύεται στο άρθρο 3β νέο. Αντί να αποστέλλουν τα επί μέρους κράτη μέλη αξιωματούχους συνδέσμους για να προσδιορίσουν τους προς μετεγκατάσταση αιτούντες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν εθνικούς εμπειρογνώμονες στην ΕΥΥΑ για να βοηθούν την Ιταλία και την Ελλάδα στα μέτρα μετεγκατάστασης κατά συντονισμένο τρόπο (βλέπε άρθρο 7).

Τροπολογία    32

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη υποδεικνύουν τον αριθμό των αιτούντων που μπορούν να μετεγκατασταθούν αμέσως στο έδαφός τους και παρέχουν κάθε άλλη σχετική πληροφορία, εντός των ορίων των αριθμητικών μεγεθών που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ, αντίστοιχα.

3. Το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την υφιστάμενη ικανότητα υποδοχής μεταναστών και υποδεικνύουν τον αριθμό των αιτούντων που μπορούν να μετεγκατασταθούν αμέσως στο έδαφός τους και παρέχουν κάθε άλλη σχετική πληροφορία, εντός των ορίων των αριθμητικών μεγεθών που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ, αντίστοιχα.

Τροπολογία    33

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Η Ιταλία και η Ελλάδα παρέχουν με τη βοήθεια της ΕΥΥΑ στους αιτούντες, σε γλώσσα που κατανοούν ή είναι θεμιτό να υποθέτει κανείς ότι κατανοούν, πληροφορίες σχετικά με τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στη μετεγκατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι αιτούντες έχουν επίσης πρόσβαση σε πληροφορίες που παρέχουν άλλοι φορείς όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Κατά την αρχική επεξεργασία οι αιτούντες καλούνται να κατατάξουν τα κράτη μέλη κατά σειρά προτίμησης και να υποστηρίξουν την προτίμησή τους.

Τροπολογία    34

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Οι αιτούντες, τα δακτυλικά αποτυπώματα των οποίων απαιτείται να ληφθούν σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013, επιτρέπεται να μετεγκατασταθούν μόνο εφόσον έχουν ληφθεί τα δακτυλικά τους αποτυπώματα.

5. Οι αιτούντες, τα δακτυλικά αποτυπώματα των οποίων απαιτείται να ληφθούν και να διαβιβαστούν σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013, επιτρέπεται να μετεγκατασταθούν μόνο εφόσον έχουν ληφθεί τα δακτυλικά τους αποτυπώματα, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

Τροπολογία    35

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Για την εφαρμογή όλων των πτυχών της διαδικασίας μετεγκατάστασης που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να αποστείλουν στην Ιταλία και την Ελλάδα αξιωματούχους συνδέσμους.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος των αξιωματούχων συνδέσμων εξειδικεύεται στο άρθρο 3β νέο. Αντί να αποστέλλουν τα επί μέρους κράτη μέλη αξιωματούχους συνδέσμους για να προσδιορίσουν τους προς μετεγκατάσταση αιτούντες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν εθνικούς εμπειρογνώμονες στην ΕΥΥΑ για να βοηθούν την Ιταλία και την Ελλάδα στα μέτρα μετεγκατάστασης κατά συντονισμένο τρόπο (βλέπε άρθρο 7).

Τροπολογία    36

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Όταν η απόφαση για τη μετεγκατάσταση του αιτούντα έχει ληφθεί και πριν από την πραγματική μεταφορά, η Ιταλία και η Ελλάδα γνωστοποιούν στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο την απόφαση μετεγκατάστασής του εγγράφως. Η απόφαση προσδιορίζει το κράτος μέλος της μετεγκατάστασης.

4. Όταν η απόφαση για τη μετεγκατάσταση του αιτούντα έχει ληφθεί και πριν από την πραγματική μεταφορά, η Ιταλία και η Ελλάδα, με τη βοήθεια της ΕΥΥΑ και άλλων παραγόντων όπως είναι αξιωματούχοι σύνδεσμοι, εάν διατίθενται, πληροφορεί το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σχετικά με το κράτος μέλος μετεγκατάστασης κατά τρόπο περιεκτικό και σε γλώσσα που ο αιτών κατανοεί ή είναι θεμιτό να υποθέτει κανείς ότι κατανοεί, ή, εάν οι προτιμήσεις του αιτούντα δεν λαμβάνονται υπόψη, σχετικά με τους λόγους για αυτή την απόφαση. Η Ιταλία και η Ελλάδα επίσης γνωστοποιούν στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο την απόφαση μετεγκατάστασής του εγγράφως. Η απόφαση προσδιορίζει το κράτος μέλος της μετεγκατάστασης.

Αιτιολόγηση

Το Εγχειρίδιο Μετεγκατάστασης της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (Κεφ.7.10) ορίζει ότι: «οι πρόσφυγες θα πρέπει να έχουν όσον το δυνατό περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τί θα αντιμετωπίσουν κατά την άφιξή τους στη χώρα επανεγκατάστασης. Η ενεργός συμμετοχή τους στη διεργασία ένταξης θα καθορίσει το μέλλον τους». Τα ίδια διδάγματα αντλήθηκαν από το EUREMA. Ένας από τους κύριους λόγους αποτυχίας του δοκιμαστικού σχεδίου ήταν η έλλειψη γνώσης από τους μετανάστες σχετικά με το κράτος μέλος μετεγκατάστασης.

Τροπολογία    37

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) την αρχική επεξεργασία των αιτήσεων·

β) την αρχική επεξεργασία των αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού των ευάλωτων σημείων και των προτιμήσεων, με σκοπό τον προσδιορισμό των πιθανών υποψηφίων για μετεγκατάσταση, και τη διαλογή των αιτούντων, συμπεριλαμβανομένων της σαφούς ταυτοποίησής τους, της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και της καταχώρισης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία    38

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) την εκτέλεση της μεταφοράς των αιτούντων στο κράτος μέλος της μετεγκατάστασης.

δ) την εκτέλεση της μεταφοράς των αιτούντων στο κράτος μέλος της μετεγκατάστασης. Τα έξοδα μεταφοράς στο κράτος μέλος της μετεγκατάστασης δεν θα πρέπει να αποτελούν ένα επιπλέον βάρος για την Ελλάδα και την Ιταλία.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση του Συμβουλίου αποσκοπεί στην οικονομική ανακούφιση της Ελλάδας και της Ιταλίας. Συνεπώς η απαίτηση να αναλάβουν οι χώρες αυτές τα πρόσθετα αυτά έξοδα αντίκειται στην απόφαση.

Τροπολογία    39

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Αν η Ιταλία ή η Ελλάδα δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αναστείλει την παρούσα απόφαση για το συγκεκριμένο κράτος μέλος για χρονική περίοδο έως τριών μηνών. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει άπαξ να επεκτείνει αυτή την αναστολή για περαιτέρω περίοδο έως τριών μηνών.

2. Αν η Ιταλία ή η Ελλάδα δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, αφού δώσει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του, να αναστείλει την παρούσα απόφαση για το συγκεκριμένο κράτος μέλος για χρονική περίοδο έως τριών μηνών. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει άπαξ να επεκτείνει αυτή την αναστολή για περαιτέρω περίοδο έως τριών μηνών.

Τροπολογία    40

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης η οποία προκαλείται λόγω της αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών σε ένα κράτος μέλος μετεγκατάστασης, το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να θεσπίσει προσωρινά μέτρα υπέρ του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την αναστολή των υποχρεώσεων του εν λόγω κράτους μέλους που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

Σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης η οποία προκαλείται λόγω της αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών σε ένα κράτος μέλος μετεγκατάστασης, το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να θεσπίσει προσωρινά μέτρα υπέρ του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Τα μέτρα αυτά μπορούν επιπρόσθετα να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την αναστολή των υποχρεώσεων του εν λόγω κράτους μέλους που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

Τροπολογία    41

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Ιταλία και η Ελλάδα υποβάλλουν κάθε τρίμηνο έκθεση στο Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, μεταξύ άλλων και για τους χάρτες πορείας που αναφέρονται στο άρθρο 8.

Η Ιταλία και η Ελλάδα υποβάλλουν κάθε τρίμηνο έκθεση στο Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και την ορθή χρήση των χρηματοδοτικών πόρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο της απόφασης αυτής, μεταξύ άλλων και για τους χάρτες πορείας που αναφέρονται στο άρθρο 8.

Τροπολογία    42

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 11 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11α

 

Αξιολόγηση

 

Έως τον Ιούλιο 2016 η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενδιάμεση αξιολόγηση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και, εάν είναι σκόπιμο, προτείνει τις απαραίτητες συστάσεις για μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης, περιλαμβάνοντάς τις στην προοπτική του ελέγχου καταλληλότητας του Δουβλίνου που έχει ανακοινωθεί.

 

Έως τις …* η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τελική έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

 

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή όλες τις δέουσες πληροφορίες για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης εγκαίρως.

 

____________

 

* ΕΕ: να εγγραφεί η ημερομηνία: 30 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης.

Τροπολογία    43

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα II α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τροπολογία

Τροπολογία

Παράρτημα IIα

Διαδικασία Μετεγκατάστασης

Διαδικασία που προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής· υπογραμμίζονται οι επιπρόσθετες διαδικαστικές ενέργειες που έχει εισαγάγει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

1 – Αρχική επεξεργασία για πρόσωπα που επιδιώκουν διεθνή προστασία

 

- Προσδιορισμός των προσώπων για τα οποία άλλο κράτος μέλος φέρει (ή θα πρέπει να φέρει) την ευθύνη δυνάμει του κανονισμού του Δουβλίνου

 

→ Μεταφορές βάσει Δουβλίνου

 

- Προσδιορισμός ευάλωτων αιτούντων

 

- Προσδιορισμός των μελών οικογένειας για από κοινού μετεγκατάσταση

 

- Προσδιορισμός των προτιμήσεων των αιτούντων για ορισμένα κράτη μέλη

 

 

2 – Επιλογή αιτούντων για μετεγκατάσταση

 

- Η Ιταλία/Ελλάδα προσδιορίζουν τους αιτούντες που πρόκειται να μετεγκατασταθούν.

 

- Γνωστοποιούν στα κράτη μέλη τον αριθμό θέσεων που απαιτούνται καθώς και τις προτιμήσεις των αιτούντων

 

 

3 –Συμμετοχή των κρατών μελών

 

- Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Ιταλία/Ελλάδα τον αριθμό των διαθεσίμων θέσεων μετεγκατάστασης

 

- Οι αξιωματούχοι σύνδεσμοι μπορούν να διενεργούν συνεντεύξεις με αιτούντες που εξέφρασαν προτίμηση για το κράτος μέλος τους

 

- Τα κράτη μέλη υποδεικνύουν τις προτιμήσεις τους για αιτούντες

 

 

4 – Απόφαση μετεγκατάστασης

 

- Η Ιταλία/Ελλάδα αποφασίζουν ποίος αιτών πρόκειται να μετεγκατασταθεί και σε ποίο κράτος μέλος λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των αιτούντων και των κρατών μελών

 

 

5 – Πληροφόρηση και συναίνεση

 

- Οι αιτούντες λαμβάνουν περιεκτικές πληροφορίες σχετικά με το κράτος μέλος μετεγκατάστασής τους

 

- Κατ' αρχήν, οι αιτούντες συναινούν στο να μετεγκατασταθούν στο εν λόγω κράτος μέλος

 

 

6 – Μεταφορά

 

Μεταφορά των αιτούντων στο κράτος μέλος μετεγκατάστασης εντός ενός μηνός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Δεδομένης της ανάγκης έγκρισης άμεσων μέτρων υπέρ των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης που χαρακτηρίζεται από ξαφνική εισροή πολιτών τρίτων χωρών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση το άρθρο 78 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή, για την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να αποδεχθεί το άρθρο 78 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ ως νομική βάση μόνο ως έκτακτο μέτρο, μετά το οποίο θα ακολουθήσει μια πλήρης νομοθετική πρόταση για να αντιμετωπιστούν διαρθρωτικά οιεσδήποτε μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Εμμένει στο ότι το άρθρο 78 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ το οποίο απαιτεί τη συνήθη νομοθετική διαδικασία για μέτρα για τον προσδιορισμό του ποιο κράτος μέλος είναι αρμόδιο να εξετάσει αίτηση διεθνούς προστασίας, από κοινού με το άρθρο 80, δεύτερη πρόταση ΣΛΕΕ, οι διατάξεις του οποίου υλοποιούν την αρχή της αλληλεγγύης όπως εκφράζεται στο άρθρο 80 πρώτη πρόταση, αποτελούν την ορθή νομική βάση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περαιτέρω υπογραμμίζει το γεγονός ότι η έγκριση αυτής της απόφασης πραγματοποιείται με την αυστηρή επιφύλαξη της δέσμης νομικών βάσεων που θα έχει στη διάθεσή του ο συννομοθέτης στο μέλλον, ιδιαίτερα όσον αφορά το άρθρο 78 από κοινού με το άρθρο 80 ΣΛΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με ένα σύστημα μόνιμης μετεγκατάστασης βάσει του άρθρου 78 παράγραφος 2 και του άρθρου 80 έως το τέλος του 2015, όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να συντάξει νομοθετική έκθεση πρωτοβουλίας στην περίπτωση όπου η Επιτροπή δεν υποβάλει αυτή τη νομοθετική πρόταση εν ευθέτω χρόνω.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 18 Απριλίου 2015, πάνω από 800 άτομα πέθαναν ταξιδεύοντας προς την Ευρώπη, στην μεγαλύτερη καταστροφή στη Μεσόγειο Θάλασσα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχαν επιζήσει από τον πόλεμο, τις διώξεις και την κακομεταχείριση - και έχασαν τη ζωή τους στο κατώφλι της Ευρώπης. Κατά τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης, η Ιταλία περισυλλέγει τα πτώματα. Ο θάνατος τόσο πολλών ανθρώπων, 1867 μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, και η δραματική κατάσταση πολύ περισσότερων που διακινδυνεύουν τη ζωή τους στη Μεσόγειο, αποκάλυψε καταφανώς ότι η Ευρώπη χρειάζεται να ενισχύσει τις κοινές της προσπάθειες για να αποτρέψει περαιτέρω καταστροφές και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην προσφυγική κρίση, επιτελώντας το καθήκον της να προστατεύει αυτούς που έχουν ανάγκη.

Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την προσφυγική κρίση μόνο του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2015, επισήμανε ότι η ΕΕ πρέπει να βασίσει την ανταπόκρισή της στις τραγωδίες της Μεσογείου στην αλληλεγγύη και τον δίκαιο καταμερισμό ευθυνών, ιδιαίτερα με τα κράτη μέλη που δέχονται τους μεγαλύτερους αριθμούς προσφύγων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε δεσμευτική ποσόστωση για την κατανομή των αιτούντων άσυλο μεταξύ όλων των κρατών μελών.

Η αρχή της αλληλεγγύης βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της στρατηγικής ανταπόκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κρίση στη Μεσόγειο, το Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση. Το Πρόγραμμα Δράσης βασίζεται στη γνώση ότι «χρειαζόμαστε μια νέα, πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση» για τη μετανάστευση. Ως πρώτο βήμα έμπρακτης εφαρμογής της αρχής της αλληλεγγύης, η Επιτροπή πρότεινε το μέτρο επείγουσας μετεγκατάστασης για την κατανομή 40.000 ατόμων, που χρήζουν σαφώς διεθνούς προστασίας, από την Ιταλία και την Ελλάδα σε άλλα κράτη μέλη.

Η εισηγήτρια συμμερίζεται ολόψυχα την άποψη ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να παραμείνουν ενωμένα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της μετανάστευσης. Από αυτή την άποψη, η πρόταση επείγουσας μετεγκατάστασης αποτελεί ένα περιορισμένο αλλά σημαντικό βήμα. Η Ελλάδα και η Ιταλία υφίστανται αφόρητη πίεση. Αν δεν λάβουν επαρκή στήριξη, η παράτυπη μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών από το κράτος εισόδου προς άλλα κράτη μέλη είναι πιθανόν να συνεχιστεί σε σημαντική κλίμακα. Αυτό θέτει σε κίνδυνο ένα από τα βασικά επιτεύγματα της ΕΕ, την ελεύθερη κυκλοφορία εντός του χώρου Σένγκεν. Συνεπώς, η εισηγήτρια υποστηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για ένα δεσμευτικό μέτρο μετεγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης μιας κλείδας δεσμευτικής κατανομής για την κατανομή προσφύγων μεταξύ των κρατών μελών, βάσει της αρχής της αλληλεγγύης και του καταμερισμού των ευθυνών.

Επιπλέον, η εισηγήτρια προτείνει την ενίσχυση της αρχής της αλληλεγγύης αυξάνοντας τον αριθμό των προσφύγων που πρόκειται να μετεγκατασταθούν. Η Επιτροπή βάσισε την πρότασή της για μετεγκατάσταση 40.000 προσφύγων στον αριθμό αφίξεων προσφύγων στην Ευρώπη το 2014 - μη λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έκτοτε έχει σημειωθεί δραματική αύξηση. Με αφίξεις 68.000 προσφύγων και μεταναστών μόνο στην Ελλάδα από την αρχή του 2015, η χώρα βιώνει έναν άνευ προηγουμένου εξαπλασιασμό της αύξησης των αφίξεων σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Η πλειονότητα είναι Σύριοι. Οι περισσότεροι εξ αυτών καταφθάνουν στα ελληνικά νησιά όπου συχνά υπάρχει παντελής έλλειψη εγκαταστάσεων υποδοχής για αιτούντες άσυλο. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να κοιμούνται στους δρόμους ή σε καταλύματα έκτακτης ανάγκης υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ένας στους πέντε Σύριους πρόσφυγες δεν έχουν καν τακτική πρόσβαση σε τουαλέτα. Η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί την κατάσταση· το σύστημα ασύλου έχει καταρρεύσει. Ως εκ τούτου, πολλοί πρόσφυγες μετακινούνται από την Ελλάδα, διασχίζοντας τα Βαλκάνια προς την Ουγγαρία και δια μέσου αυτής. Επίσης, στην Ιταλία η τάση για εξαιρετικά υψηλό αριθμό αφίξεων συνεχίζεται. πρόσφυγες και μετανάστες, οι περισσότεροι εξ αυτών από την Ερυθραία έφθασαν έως τώρα το 2015. Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, η εισηγήτρια προτείνει να αποσταλεί ένα σαφές μήνυμα στο Συμβούλιο ότι χρειάζεται να υπάρξει μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις ταχέως εξελισσόμενες ανάγκες και το γεγονός ότι ένα αυξανόμενο ποσοστό των αφίξεων γίνεται τώρα στην Ελλάδα. Ο αριθμός των ατόμων που θα μετεγκατασταθούν από την Ελλάδα και την Ιταλία σε άλλα κράτη μέλη πρέπει επομένως να αυξηθεί σε τουλάχιστον 50.000 άτομα.

Η βελτίωση της ποιότητας της μετεγκατάστασης είναι ένα ακόμα βασικό μέλημα της εισηγήτριας. Επ' αυτού, υπάρχουν σημαντικά διδάγματα που μπορούν να αντληθούν από το δοκιμαστικό σχέδιο της ΕΕ για την μετεγκατάσταση από τη Μάλτα (EUREMA). Πρώτον, δεν ήταν δεσμευτικό με συνέπεια ούτε καν τα μισά κράτη μέλη δεν έδειξαν έμπρακτη αλληλεγγύη προς τη Μάλτα, μέσω της αποδοχής (γενικά πολύ χαμηλών αριθμών) προσφύγων. Δεύτερον, το σχέδιο μετεγκατάστασης υποτίμησε σημαντικά τη σημασία των προτιμήσεων και της πληροφόρησης. Πολλοί πρόσφυγες έχουν ήδη οικογένεια, κοινωνικούς ή πολιτισμικούς δεσμούς με συγκεκριμένο κράτος μέλος. Προτιμάνε να μετεγκατασταθούν σε κράτος μέλος όπου ζουν ήδη συγγενείς τους, όπου υπάρχει ήδη μια κοινότητα και όπου η κοινή γλώσσα είναι γλώσσα που ομιλούν και οι ίδιοι. Το να λαμβάνονται υπόψη αυτές οι προτιμήσεις συστηματικά είναι βασικό στοιχείο για την επιτυχή μετεγκατάσταση. Βοηθεί στο να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση της ζωής των ανθρώπων, μειώνει το κίνητρο για παράτυπη μετακίνηση και βελτιώνει τις προοπτικές ενσωμάτωσής τους. Οι πρόσφυγες μπορούν να ενσωματωθούν ευκολότερα αν ομιλούν ήδη μία γλώσσα που ομιλείται στο κράτος μέλος ή αν μπορούν να βασιστούν στην υποστήριξη της οικογένειας ή της κοινότητας. Αυτό τους βοηθεί να αναπτύξουν μια αίσθηση του ανήκειν στο κράτος μέλος και αποτρέπει στην πράξη τη δευτερογενή μετακίνηση κατά τρόπο μη καταναγκαστικό. Οι πρόσφυγες δεν έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν το κράτος μέλος της προτίμησής τους, ούτε τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τους προτιμώμενους αιτούντες. Οι προτιμήσεις τους όμως θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο μέτρο του δυνατού. Επίσης, η ενημέρωση και η συναίνεση είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή μετεγκατάσταση. Για να επιτυγχάνεται αποτελεσματική διαχείριση των προσδοκιών, οι πρόσφυγες θα πρέπει να λαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση που θα συναντήσουν φθάνοντας στο κράτος μέλος μετεγκατάστασης, τους. Για να αποφεύγονται εξαρχής οι δευτερογενείς μετακινήσεις, θα πρέπει να μετεγκαθίστανται μόνο εφόσον συναινούν σε αυτή την απόφαση.

Η επείγουσα μετεγκατάσταση είναι μόνο ένα πρώτο, αλλά σημαντικό βήμα έμπρακτης εφαρμογής της αρχής της αλληλεγγύης και του δίκαιου καταμερισμού των ευθυνών μεταξύ όλων των κρατών μελών. Η Επιτροπή σχεδίασε την επείγουσα μετεγκατάσταση ως προσωρινή παρέκκλιση από τον Κανονισμό του Δουβλίνου. Το μέτρο είναι περιορισμένο ως προς το πεδίο εφαρμογής του καθώς και ως προς τη χρονική ισχύ του. Πέραν τούτων περιορίζει σημαντικά τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου αποκλείοντας το ως συννομοθέτη. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης της για τη Μετανάστευση, ότι θα καταθέσει νομοθετική πρόταση για ένα μόνιμο σύστημα μετεγκατάστασης, βάσει της διαδικασίας συναπόφασης, έως το τέλος του 2015. Επιπρόσθετα, προτείνει στο Κοινοβούλιο να αναλάβει την πρωτοβουλία και να υποβάλει μια νομοθετική έκθεση πρωτοβουλίας στην περίπτωση όπου η Επιτροπή δεν υποβάλει αντίστοιχη πρόταση.

Η διατήρηση των μέτρων έκτακτης ανάγκης όχι μόνο δεν θα ήταν δεκτή από το Κοινοβούλιο ως συννομοθέτη, αλλά θα υπολειπόταν επίσης των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται επειγόντως για να αντιμετωπιστεί η αποτυχία του ισχύοντος συστήματος του Δουβλίνου. Το σύστημα του Δουβλίνου έχει δημιουργήσει μη βιώσιμες ανισορροπίες μεταξύ των κρατών μελών και στις αφίξεις προσφύγων και μεταναστών και στον τελικό προορισμό τους. Στο κέντρο του βρίσκεται η χρήση καταναγκασμού, περιλαμβανομένου του υψηλού ανθρώπινου κόστους, όπως είναι η κράτηση αιτούντων άσυλο που είναι ψυχικά τραυματισμένοι από τον πόλεμο και τις διώξεις, ενώ παράλληλα η δευτερογενής μετακίνηση εξακολουθεί να είναι σημαντική. Η εισηγήτρια καλεί συνεπώς την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη την εμπειρία από το μέτρο μετεγκατάστασης, περιλαμβανομένης της αναγνώρισης των προτιμήσεων, όταν θα διενεργεί τον έλεγχο καταλληλότητας του Δουβλίνου, ο οποίος έχει ανακοινωθεί για το 2016. Η κρίση προσφύγων αποτελεί τεράστια πρόκληση για την Ευρώπη. Η Ευρώπη θα πρέπει να την αντιμετωπίσει λαμβάνοντας υπόψη τις ζωές και τις προτιμήσεις των προσφύγων αντί να μεταχειρίζεται τους πρόσφυγες απλά ως αριθμούς. Και η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση αποτελεσματικά μόνο εάν τα κράτη μέλη παραμείνουν με προσήλωση το ένα στο πλευρό του άλλου βάσει της αρχής της αλληλεγγύης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

D(2015)34431

Claude Moraes

Πρόεδρο

Επιτροπή LIBE

Θέμα:  Γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα (COM(2015)0286 - C8-0156/2015)

Κύριε Πρόεδρε,

Σας απευθύνω την παρούσα επιστολή σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα (COM(2015)0286 - C8-0156/2015) επί του οποίου το Κοινοβούλιο καλείται να γνωμοδοτήσει με αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Η παρούσα πρόταση συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ συνολικού ύψους 240 000 000 ευρώ για δύο έτη, και η Επιτροπή Προϋπολογισμών είχε ως εκ τούτου να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού. Ωστόσο, λόγω των χρονικών περιορισμών που οφείλονται στο γεγονός ότι το σχέδιο πρότασης εκπονήθηκε στο πλαίσιο μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης που έχει ανακύψει στα νότια σύνορα της ΕΕ, η Επιτροπή Προϋπολογισμών δέχθηκε να συντάξει μια απλή επιστολή προκειμένου να επιτρέψει στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να διεκπεραιώσει γρήγορα το έργο της.

Το σχέδιο απόφασης υποστηρίζεται από την αντίστοιχη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο σχέδιο προϋπολογισμού της για το 2016, να εγγράψει ποσό ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF). Δεν ζητούνται πιστώσεις πληρωμών για το 2016. Δεδομένου ότι η έκτακτη αυτή δαπάνη συνεπάγεται μια υπέρβαση κατά 124 εκατομμύρια ευρώ του ανωτάτου ορίου του τομέα 3, η Επιτροπή πρότεινε επίσης την ανάλογη κινητοποίηση του Μέσου Ευελιξίας (2015/2126(BUD)).

Στο πλαίσιο αυτό και αφού ζήτησε τη γνώμη των συντονιστών, η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να λάβει τα ακόλουθα υπόψη της κατά την έγκριση της έκθεσής της:

Όπως ήδη τονίστηκε στο σχέδιο έκθεσης σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο για το σχέδιο προϋπολογισμού 2016, η Επιτροπή Προϋπολογισμών χαιρετίζει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης της Επιτροπής για τη Μετανάστευση και επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει την ενίσχυση των μέσων της ΕΕ και την ανάπτυξη μιας νοοτροπίας δίκαιης κατανομής των ευθυνών και αλληλεγγύης στους τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης και της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή Προϋπολογισμών υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να κινητοποιήσει το Μέσο Ευελιξίας στον προϋπολογισμό του 2016 προκειμένου να χρηματοδοτήσει τα προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα, αν και το τελικό ποσό και το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω κινητοποίησης πρέπει να προσαρμοστούν βάσει της έκβασης της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Ωστόσο, η Επιτροπή Προϋπολογισμών υπογραμμίζει την ανάγκη για αυστηρό έλεγχο του προορισμού αυτών των χρηματοδοτικών πόρων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι διατίθενται για τους επιδιωκόμενους σκοπούς.

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών επισημαίνει ότι η πρόταση συνεπάγεται τη χρήση κατ' αποκοπή ποσών (6 000 ευρώ ανά αιτούντα διεθνή προστασία) προς όφελος των κρατών μελών που μετεγκαθιστούν αιτούντες και συνεπώς αποτελεί μέτρο τόσο κατανομής ευθυνών όσο και αλληλεγγύης, που εμπνέεται από το άρθρο 18 της νομικής βάσης AMIF (Κανονισμός (EΕ) αριθ. 516/2014).

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών διερωτάται ωστόσο εάν η προτεινόμενη χρηματοδότηση θα επαρκέσει για την αντιμετώπιση των σημερινών μεταναστευτικών τάσεων στη Μεσόγειο. Πέρα από το σύστημα μετεγκατάστασης, εφιστά την προσοχή σε ενδεχόμενη ενίσχυση των σχετικών προγραμμάτων του τομέα 3 (AMIF, Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας) και των σχετικών οργανισμών τόσο από άποψη προϋπολογισμού όσο και από άποψη προσωπικού ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ευθύνες τους. Προτείνει επίσης να αναπτυχθεί η εξωτερική διάσταση του Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση με την εξέταση ενδεχόμενων πρωτοβουλιών (και αντίστοιχων ενισχύσεων) στο πλαίσιο του τομέα 4 στους τομείς της γειτονίας, της ανάπτυξης, της ανθρωπιστικής βοήθειας, της σταθερότητας και της ειρήνης, κλπ. Υπενθυμίζει επίσης ότι το Αποθεματικό Έκτακτης Βοήθειας μπορεί να κινητοποιηθεί κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους για συγκεκριμένες ανάγκες τρίτων χωρών για βοήθεια μεταξύ άλλων σε καταστάσεις ιδιαίτερης πίεσης που οφείλεται στις μεταναστευτικές ροές στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.

Ωστόσο, η επιτροπή είναι της γνώμης ότι, στην τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση, ιδίως λόγω της αυξανόμενης πίεσης των μεταναστευτικών ροών, τα ανώτατα όρια που έχουν οριστεί για τον τομέα 3, που είναι με διαφορά ο μικρότερος τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), ενδέχεται να είναι παρωχημένα και θα πρέπει να διευθετηθούν στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του ΠΔΠ.

Τέλος δράττομαι της ευκαιρίας αυτής για να υπογραμμίσω ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων επί του συγκεκριμένου θέματος και αναμένει τις τροπολογίες που θα κατατεθούν από την Επιτροπή LIBE στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού.

Με εκτίμηση,

Jean Arthuis

[υπογραφή]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.7.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

13

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Илияна Йотова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Emilian Pavel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Fredrick Federley, Herbert Reul, Jutta Steinruck, Владимир Уручев, Tom Vandenkendelaere, Wim van de Camp