IZVJEŠĆE o prijedlogu odluke Vijeća o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke

  28.7.2015 - (COM(2015)0286 – C8‑0156/2015 – 2015/0125(NLE)) - *

  Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
  Izvjestiteljica: Ska Keller


  Postupak : 2015/0125(NLE)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0245/2015

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o prijedlogu odluke Vijeća o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke

  (COM(2015)0286 – C8‑0156/2015 – 2015/0125(NLE))

  (Savjetovanje)

  Europski parlament,

  –       uzimajući u obzir prijedlog Komisije Vijeću (COM(2015)0286),

  –       uzimajući u obzir članak 78. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8‑0156/2015),

  –       uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

  –       uzimajući u obzir pismo Odbora za proračune,

  –       uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0245/2015),

  1.      prihvaća prijedlog Komisije s izmjenama;

  2.      prihvaća izjavu priloženu ovoj Rezoluciji;

  3.      poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

  4.      poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

  5.      traži od Vijeća da se savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog Komisije;

  6.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

  Amandman  1

  Prijedlog odluke

  Pozivanje 3.a (novo)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima, posebice Poglavlje I. i članke 18. i 19.,

  Amandman  2

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 2.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (2a) u skladu s člankom 78. stavkom 3. i člankom 80. Ugovora mjere solidarnosti u okviru te Odluke obvezujućeg su karaktera.

  Amandman  3

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 4.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (4a) Privremene mjere za hitno premještanje samo su jedan dio sveobuhvatnog pristupa migracijama u skladu s Komunikacijom Komisije od 13. svibnja 2015. naziva „Europski migracijski program” i nadolazećim izvješćem Europskog parlamenta o vlastitoj inicijativi. Europski parlament naglašava da su svi aspekti sveobuhvatnog pristupa važni i da ih je potrebno paralelno razvijati. Europsko vijeće je na sastancima 25. i 26. lipnja, u svjetlu trenutačne hitne situacije i predanosti jačanju solidarnosti i odgovornosti, postiglo poseban dogovor o privremenom i iznimnom premještanju 40 000 osoba kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita iz Italije i Grčke u druge države članice tijekom razdoblja od dvije godine. Države članice se trebaju dogovoriti oko obvezujuće kvote za raspodjelu takvih osoba.

  Amandman  4

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 5.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (5) U rezoluciji od 28. travnja 2015., Europski parlament ponovno je naglasio potrebu da Unija svoj odgovor na nedavne tragedije u Sredozemlju temelji na solidarnosti i pravednoj podjeli odgovornosti te pojača napore u tom području naspram država članica koje prihvaćaju najveći broj izbjeglica i podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, u apsolutnom ili proporcionalnom smislu.

  (5) U rezoluciji od 28. travnja 2015. Europski parlament ponovno je naglasio potrebu da Unija svoj odgovor na nedavne tragedije na Sredozemlju temelji na solidarnosti i pravednoj podjeli odgovornosti te pojača napore u tom području naspram država članica koje prihvaćaju najveći broj izbjeglica i podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, u apsolutnom ili proporcionalnom smislu, na temelju kriterija za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu u skladu s Uredbom (EU) Europskog parlamenta i Vijeća br. 604/2013¹ª. Europski parlament pozvao je na uspostavu obvezujuće kvote za raspodjelu tražitelja azila među svim državama članicama.

   

   

  ______________

   

  ¹ª Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o uvođenju kriterija i mehanizama za utvrđivanje države članice odgovorne za razmatranje molbe za međunarodnu zaštitu koju je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (preinaka) (SL L 180, 29.6.2013., str. 31.).

  Amandman  5

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 7.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (7) Među državama članicama u kojima su zabilježene situacije iznimnog pritiska i u svjetlu nedavnih tragičnih događaja u Sredozemlju, posebno su Italija i Grčka doživjele nezapamćene valove migranata, uključujući podnositelje zahtjeva za međunarodnu zaštitu kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita, koji dolaze na njihova državna području i stvaraju znatan pritisak na njihove migracijske sustave i sustave azila.

  (7) Među državama članicama u kojima su zabilježene situacije iznimnog pritiska i u svjetlu nedavnih tragičnih događaja na Sredozemlju, posebno su se Italija i Grčka suočile s dotad nezabilježenim dotokom migranata, uključujući podnositelje zahtjeva za međunarodnu zaštitu kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita, koji dolaze na njihova državna području i stvaraju znatan pritisak na njihove migracijske sustave i sustave azila, što ukazuje na negativni utjecaj Uredbe (EU) br. 604/2013 na prvu državu ulaska u Uniju, a to nažalost još nije dovelo do obustave Uredbe ili barem do brisanja dijela o prvoj državi ulaska u Uniju. Međutim, druge države članice Unije također se suočavaju s velikim porastom broja tražitelja azila koje prihvaćaju.

  Amandman  6

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 7.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (7a) Prognoze stručnjaka pokazuju da će u kratkom i srednjem roku doći do povećanog migracijskog pritiska na vanjske morske i kopnene granice Unije.

  Amandman  7

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 8.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (8) Prema podacima Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama (Frontex) središnja i istočna sredozemna ruta bile su najčešće rute za nezakonite prelaske granica Unije 2014. U 2014. više od 170 000 migranata samo je u Italiju stiglo nezakonitim načinom, što je u odnosu na 2013. povećanje od 277 %. Stalan rast zabilježen je i u Grčkoj u koju je pristiglo više od 50 000 nezakonitih migranata, što je u odnosu na 2013. povećanje od 153 %. Statistika u prvim mjesecima 2015. potvrđuje taj jasan trend u pogledu Italije. Osim toga, Grčku je u prvim mjesecima 2015. zahvatio i nagli porast broja nezakonitih prelazaka granice, koji odgovara više od 50 % ukupnog broja nezakonitih prelazaka granice u 2014. (gotovo 28 000 u prva četiri mjeseca 2015. u usporedbi s ukupnim brojem od gotovo 55 000 u 2014.). Znatan udio ukupnog broja nezakonitih migranata u te dvije regije činili su migranti s državljanstvima koja, na temelju podataka Eurostata, imaju visoku stopu priznavanja na razini Unije (2014. državljani Sirije i Eritreje, za koje stopa priznavanja na razini Unije iznosi više od 75 %, činili su više od 40 % nezakonitih migranata u Italiji i više od 50 % u Grčkoj). Prema podacima Eurostata, nezakonita prisutnost utvrđena je za 30 505 Sirijaca u Grčkoj u 2014. u usporedbi s 8 220 u 2013.

  (8) Prema podacima Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama (Frontex) središnja i istočna sredozemna ruta bile su najčešće rute za nezakonite prelaske granica Unije 2014. U 2014. je na nezakonit način samo u Italiju stiglo više od 170 000 migranata, što je u odnosu na 2013. povećanje od 277 %, uključujući više od 26 100 djece od koje je više od 13 000 maloljetnika bez pratnje i koja predstavljaju 7,6 % od ukupnog broja migranata. Stalan rast zabilježen je i u Grčkoj u koju je pristiglo više od 50 000 nezakonitih migranata, što je u odnosu na 2013. povećanje od 153 %. Statistika u prvim mjesecima 2015. potvrđuje taj jasan trend u pogledu Italije. U Italiji se od siječnja do lipnja 2015. broj nezakonitih prelazaka granice povećao za 5 % u odnosu na isto razdoblje u prethodnoj godini. Osim toga, Grčku je u prvim mjesecima 2015. zahvatio i nagli porast broja nezakonitih prelazaka granice, koji odgovara više od šesterostrukom povećanju u odnosu na isto razdoblje u prethodnoj godini i povećanju od gotovo 140 % u usporedbi s cijelom prethodnom godinom (76 293 od siječnja do lipnja 2015., prema podacima Frontexa, u usporedbi s ukupnim brojem od gotovo 55 000 u 2014.). Znatan udio ukupnog broja nezakonitih migranata u te dvije regije činili su migranti s državljanstvima koja, na temelju podataka Eurostata, imaju visoku stopu priznavanja na razini Unije (2014. državljani Sirije i Eritreje, za koje stopa priznavanja na razini Unije iznosi više od 75 %, činili su više od 40 % nezakonitih migranata u Italiji i više od 50 % u Grčkoj; od siječnja do lipnja 2015. državljani Sirije i Eritreje činili su 30 % dolazaka u Italiju i gotovo 60 % dolazaka u Grčku). Prema podacima Eurostata, nezakonita prisutnost utvrđena je za 30 505 Sirijaca u Grčkoj u 2014. u usporedbi s 8 220 u 2013.

  Amandman  8

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 10.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (10) Prema podacima Frontexa važna migracijska ruta koja vodi u Uniju u 2014. bila je zapadno-balkanska ruta s 43 357 nezakonitih prelazaka granice. Međutim, većini migranata koji koriste balkansku rutu nije prima facie potrebna međunarodna zaštita, s obzirom na to da 51 % migranata dolazi s Kosova.

  (10) Prema podacima Frontexa važna migracijska ruta koja vodi u Uniju u 2014. bila je zapadno-balkanska ruta s 43 357 nezakonitih prelazaka granice. Broj nezakonitih prelazaka granice dramatično je porastao u 2015. Od siječnja do lipnja 2015. 67 444 migranata i izbjeglica koristilo se rutom kroz tursku granicu s Grčkom i Bugarskom te kroz kopnenu granicu Mađarske. To ukazuje na povećanje od 962 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Te rute sada sve više koriste osobe koje bježe od rata i progona. Od siječnja do lipnja 2015. u Uniju je tim rutama ušlo 17 955 izbjeglica iz Afganistana, 13 225 izbjeglica iz Sirije, 3 021 izbjeglica iz Iraka i 196 izbjeglica iz Eritreje.

  Amandman  9

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 13.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (13a) Potrebni su brzo i cjelovito prenošenje te učinkovita primjena Zajedničkog europskog sustava azila, čime će se jamčiti uvođenje zajedničkih normi Unije, uključujući uvjete prihvata tražitelja azila i poštovanje temeljnih prava, kako je predviđeno postojećim zakonodavstvom Unije.

  Amandman  10

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 15.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (15) Ako bi država članica osim Italije ili Grčka bila suočena sa sličnom hitnom situacijom zbog iznenadnog priljeva državljana trećih zemalja, Vijeće, na prijedlog Komisije i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, može donijeti privremene mjere u korist dotične države članice, u skladu s člankom 78. stavkom 3. Ugovora. Takve mjere mogu uključivati, prema potrebi, obustavu obveza te države članice predviđenih ovom Odlukom.

  (15) Uzimajući u obzir trenutačnu nestabilnost i sukobe u neposrednom susjedstvu Unije i promjenjivu prirodu migracijskih tokova, ako bi država članica osim Italije ili Grčke bila suočena sa sličnom hitnom situacijom zbog iznenadnog priljeva državljana trećih zemalja, Vijeće, na prijedlog Komisije i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, može donijeti privremene mjere u korist dotične države članice, u skladu s člankom 78. stavkom 3. Ugovora. Takve mjere mogu uključivati, prema potrebi, obustavu obveza te države članice predviđenih ovom Odlukom.

  Amandman  11

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 17.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (17) Mjere predviđene ovom Odlukom povlače za sobom privremeno odstupanje od kriterija utvrđenih u članku 13. stavku 1. Uredbe (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća¹ i postupovne korake, među ostalim rokove, utvrđene u člancima 21., 22. i 29. te Uredbe.

  (17) Mjere predviđene ovom Odlukom povlače za sobom privremeno odstupanje od kriterija utvrđenih u članku 13. stavku 1. Uredbe (EU) br. 604/2013 i postupovne korake, među ostalim rokove utvrđene u člancima 21., 22. i 29. te Uredbe. Mjere premještanja ne smiju sprečavati države članice u potpunoj primjeni Uredbe (EU) br. 604/2013, uključujući proaktivnu i učinkovitu primjenu svih kriterija, kao što su spajanje obitelji, posebna zaštita maloljetnika bez pratnje i diskrecijska klauzula iz humanitarnih razloga.

  ____________________

  ____________________

  1 Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o uvođenju kriterija i mehanizama za utvrđivanje države članice odgovorne za razmatranje molbe za međunarodnu zaštitu koju je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (SL L 180, 29.6.2013., str. 31.).

   

  Amandman  12

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 18.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (18) Trebalo je odrediti koje kriterije primijeniti pri odlučivanju o skupini i broju podnositelja zahtjeva koje treba premjestiti iz Italije i Grčke. Jasan i upotrebljiv sustav predviđen je na temelju praga prosječne stope odluka na razini Unije o odobravanju međunarodne zaštite u prvostupanjskim postupcima, kako je definirano u Eurostatu, u odnosu na ukupan broj prvostupanjskih odluka na razini Unije o zahtjevima za azil za međunarodnu zaštitu, na temelju najnovijih dostupnih statističkih podataka. S jedne strane, tim bi se pragom moralo osigurati, u najvećoj mogućoj mjeri, da svi podnositelji zahtjeva kojima je najvjerojatnije nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita budu u mogućnosti da u potpunosti i brzo ostvare svoja prava na zaštitu u državi članici premještanja. S druge strane, time bi se u najvećoj mogućoj mjeri spriječilo, da podnositelji zahtjeva, koji će vjerojatno primiti negativnu odluku u vezi sa zahtjevom, budu premješteni u drugu državu članicu, čime bi se neopravdano produljio njihov boravak u Uniji. Na temelju podataka Eurostata za prvostupanjske odluke iz 2014. za potrebe ove Odluke trebalo bi upotrijebiti prag od 75 % koji u toj godini odgovara odlukama o zahtjevima za državljane Sirije i Eritreje.

  (18) Trebalo je odrediti koje kriterije primijeniti pri odlučivanju o skupini i broju podnositelja zahtjeva koje treba premjestiti iz Italije i Grčke. Jasan i upotrebljiv sustav predviđen je na temelju praga prosječne stope odluka na razini Unije o odobravanju međunarodne zaštite u prvostupanjskim postupcima, kako je definirano u Eurostatu, u odnosu na ukupan broj prvostupanjskih odluka na razini Unije o zahtjevima za azil za međunarodnu zaštitu, na temelju najnovijih dostupnih statističkih podataka. S jedne strane, tim bi se pragom moralo osigurati, u najvećoj mogućoj mjeri, da svi podnositelji zahtjeva kojima je najvjerojatnije nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita budu u mogućnosti da u potpunosti i brzo ostvare svoja prava na zaštitu u državi članici premještanja. S druge strane, time bi se u najvećoj mogućoj mjeri spriječilo, da podnositelji zahtjeva, koji će vjerojatno primiti negativnu odluku u vezi sa zahtjevom, budu premješteni u drugu državu članicu, čime bi se neopravdano produljio njihov boravak u Uniji. Na temelju podataka Eurostata za prvostupanjske odluke iz 2014. za potrebe ove Odluke trebalo bi upotrijebiti prag od 75 % koji u toj godini odgovara odlukama o zahtjevima za državljane Sirije i Eritreje. Potrebno je svaka tri mjeseca procijeniti ciljane skupine osoba za premještanje kako bi se u obzir uzela promjenjiva priroda migracijskih tokova.

  Amandman  13

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 19.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (19) Privremene mjere namijenjene su smanjenju znatnog pritiska na sustave azila Italije i Grčke, posebno premještanjem većeg broja podnositelja zahtjeva kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita, a koji su u državno područje Italije i Grčke ušli nakon datuma stupanja na snagu ove Odluke. Na temelju ukupnog broja državljana trećih zemalja koji su u 2014. u Italiju i Grčku ušli nezakonitim putem te broja onih kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita, ukupno 40 000 podnositelja zahtjeva kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita trebalo bi premjestiti iz Italije i Grčke. Taj broj odgovara približno 40 % ukupnog broja državljana trećih zemalja kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita, a koji su 2014. u Italiju i Grčku ušli nezakonitim putem. Stoga mjere premještanja predložene u ovoj Odluci predstavljaju pravednu podjelu tereta između Italije i Grčke s jedne strane i država članica s druge strane. Na temelju istih ukupnih dostupnih podataka u 2014. i u prva četiri mjeseca 2015. za Italiju i Grčku, 60 % tih podnositelja zahtjeva trebalo bi premjestiti iz Italije odnosno 40 % iz Grčke.

  (19) Privremene hitne mjere namijenjene su uspostavljanju pravednog i jednakog mehanizma za premještanje, smanjenju znatnog pritiska na sustave azila Italije i Grčke, posebno premještanjem većeg broja podnositelja zahtjeva kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita, a koji su u državno područje Italije i Grčke ušli nakon datuma stupanja na snagu ove Odluke. Na temelju ukupnog broja državljana trećih zemalja koji su u 2014. u Italiju i Grčku ušli nezakonitim putem te broja onih kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita, ukupno 40 000 podnositelja zahtjeva kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita trebalo bi premjestiti iz Italije i Grčke. Taj broj odgovara približno 40 % ukupnog broja državljana trećih zemalja kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita, a koji su 2014. u Italiju i Grčku ušli nezakonitim putem. Stoga mjere premještanja predložene u ovoj Odluci predstavljaju pravednu podjelu odgovornosti između Italije i Grčke s jedne strane i drugih država članica s druge strane. Na temelju istih ukupnih dostupnih podataka u 2014. i u prva četiri mjeseca 2015. za Italiju i Grčku, 60 % tih podnositelja zahtjeva trebalo bi premjestiti iz Italije odnosno 40 % iz Grčke. Unutar šest mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Odluke Komisija procjenjuje udio osoba za premještanje iz Italije i Grčke na temelju posljednjih dostupnih podataka i u cilju prilagodbe tog udjela promjenjivim migracijskim tokovima. Mehanizam za hitno premještanje nije rješenje za dugoročni izazov koji pritisak na sustave azila predstavlja za vanjske granice Unije, on je provjera u okviru budućeg zakonodavnog prijedloga o trajnom sustavu hitnog premještanja na temelju članka 78. stavka 2. UFEU-a te je stoga u početku ograničen na ukupno 40 000 podnositelja zahtjeva. Međutim, nužno je tijekom primjene ove Odluke razmotriti, ako je potrebno, daljnje povećanje broja osoba za premještanje u cilju prilagodbe migracijskim tokovima i trendovima koji se brzo mijenjaju. Svaki prijedlog o trajnom mehanizmu za hitno premještanje mora se temeljiti na značajnijem doprinosu podjeli solidarnosti i odgovornosti među državama članicama, uključujući znatno povećanje broja dostupnih mjesta za premještanje, u cilju prilagodbe migracijskim tokovima i trendovima koji se brzo mijenjaju. On se treba temeljiti na jasno definiranim kriterijima, uključujući na iznenadnom priljevu državljana trećih zemalja i iznimnom pritisku na sustave azila, što će omogućiti njegovo aktiviranje na osnovi transparentnih i objektivnih pokazatelja.

  Amandman  14

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 20.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (20a) Pri izradi trajnog mehanizma za premještanje u skladu s člankom 78. stavkom 2. Ugovora Komisija treba uvrstiti teritorij države članice kao kriterij za određivanje ključa raspodjele migranata.

  Amandman  15

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 21.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Fondom za azil, migracije i integraciju (FAMI) osnovanim Uredbom (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća¹ pruža se potpora aktivnostima podjele opterećenja o kojima su se države članice usuglasile i otvoren je razvoju novih politika u tom području. Člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 516/2014 predviđa se mogućnost da države članice provode mjere koje se odnose na transfer podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu u okviru njihovih nacionalnih programa, dok se člankom 18. Uredbe (EU) br. 516/2014 predviđa mogućnost paušalnog iznosa od 6 000 EUR za transfer korisnika međunarodne zaštite iz druge države članice.

  (21) Fondom za azil, migracije i integraciju (FAMI) osnovanim Uredbom (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća¹ pruža se potpora aktivnostima pravedne podjele odgovornosti o kojima su se države članice usuglasile i otvoren je razvoju novih politika u tom području. Člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 516/2014 predviđa se mogućnost da države članice provode mjere koje se odnose na premještanje podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu u okviru njihovih nacionalnih programa, dok se člankom 18. Uredbe (EU) br. 516/2014 predviđa mogućnost paušalnog iznosa od 6 000 EUR za premještanje korisnika međunarodne zaštite iz druge države članice.

  ______________

  ___________________

  ¹ Uredba (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni Odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007/EZ i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Odluke Vijeća 2007/435/EZ (SL L 150, 20.5.2014., str. 168.).

  ¹ Uredba (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni Odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007/EZ i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Odluke Vijeća 2007/435/EZ (SL L 150, 20.5.2014., str. 168.).

  Amandman  16

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 21.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (21a) Komisija treba nadzirati kako se iznos od 6 000 EUR troši za premještanje svakog podnositelja zahtjeva.

  Amandman  17

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 25.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (25) Pri odlučivanju koje bi podnositelje zahtjeva kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita trebalo premjestiti iz Italije i Grčke, prednost bi trebalo dati ugroženim podnositeljima zahtjeva u smislu članka 22. Direktive 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća¹º. U tom pogledu, posebne potrebe podnositelja zahtjeva, uključujući zdravlje, trebale bi biti primarna briga. Najbolji interesi djeteta trebali bi se uvijek smatrati primarnom brigom.

  (25) Pri odlučivanju koje podnositelje zahtjeva kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita treba premjestiti iz Italije i Grčke, prednost treba dati ugroženim podnositeljima zahtjeva. a među njima potrebno je posebnu pozornost posvetiti maloljetnicima bez pratnje, u smislu članka 21. i članka 22. Direktive 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća¹º. Kako bi se u obzir uzela specifična situacija ugroženih osoba, države članice trebaju u okviru Direktive 2013/33/EU i Direktive 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća¹ª provesti pojedinačnu procjenu ugroženosti pojedinaca u pogledu njihovih posebnih potreba za prihvatom i postupkom. Države članice stoga moraju poduzeti aktivne korake za procjenu pojedinih potreba tražitelja azila i ne mogu se oslanjati isključivo na njihovo samoodređenje kako bi im zajamčili prava u skladu sa zakonodavstvom Unije. U tom pogledu, posebne potrebe podnositelja zahtjeva, uključujući zdravlje, trebaju biti primarna briga. Najbolji interesi djeteta trebaju se uvijek smatrati primarnom brigom u svim postupcima uspostavljenima nakon ove Odluke, a ključna načela utvrđena presudom Suda od 6. lipnja 2013. u predmetu C-648/111b ne smiju se nikada ugroziti.

  ______________

  ___________________

  ¹ºDirektiva 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (preinaka) (SL L 180, 29.6.2013., str. 96.).

  ¹ºDirektiva 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (preinaka) (SL L 180, 29.6.2013., str. 96.).

  1a Direktiva 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (preinaka) (SL L 180, 29.6.2013., str. 60.).

  1b Presuda Suda od 6. lipnja 2013., Queen’s Bench Division, u postupku: MA, BT, DA protiv ministra unutarnjih poslova Ujedinjene Kraljevine, C-648/11, ECLI:EU:C:2013:367.

  Amandman  18

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 26.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (26) Osim toga, kako bi se odlučilo koja bi konkretna država članica trebala biti država članica premještanja, posebnu pažnju trebalo bi posvetiti posebnim kvalifikacijama dotičnih podnositelja zahtjeva koje bi im mogle biti od koristi da se lakše integriraju u državi članici premještanja, npr. njihovo znanje jezika. Nadalje, kad je riječ o posebno ugroženim podnositeljima zahtjeva, trebalo bi razmotriti kapacitet države članice premještanja kako bi se tim podnositeljima zahtjeva pružila odgovarajuća potpora.

  (26) Osim toga, kako bi se odlučilo koja bi konkretna država članica trebala biti država članica premještanja, posebnu pažnju potrebno je posvetiti preferencijama i posebnim kvalifikacijama dotičnih podnositelja zahtjeva koje bi im mogle biti od koristi da se lakše integriraju u državi članici premještanja, npr. njihovo znanje jezika, obiteljske veze izvan definicije članova obitelji iz Uredbe (EU) br. 604/2013, društveni odnosi, prijašnji boravak ili studiranje u državi članici i prijašnje radno iskustvo u poduzeću ili organizaciji koji djeluju u određenoj državi članici, kao i konkretne kvalifikacije koje bi mogle biti relevantne za integraciju podnositelja zahtjeva u tržište rada države članice premještanja. Države članice stoga trebaju olakšati učinkovito priznavanje diploma, kvalifikacija i vještina podnositelja zahtjeva. Osim toga, države članice mogu obavijestiti podnositelje zahtjeva o prilikama za njih na tržištu rada. Nadalje, kad je riječ o posebno ugroženim podnositeljima zahtjeva, potrebno je razmotriti kapacitet države članice premještanja kako bi se tim podnositeljima zahtjeva pružila odgovarajuća potpora. Iako podnositelji zahtjeva nemaju pravo birati državu članicu u koju će biti premješteni, potrebno je uzeti u obzir njihove potrebe, preferencije i specifične kvalifikacije koliko god je moguće.

  Amandman  19

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 26.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (26a) Na temelju lekcija usvojenih na pilot-projektu za premještanje s Malte (EUREMA), potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri uzeti u obzir očekivanja i preferencije. Podnositelji zahtjeva trebaju u samom početku imati mogućnost izražavanja svojih preferencija. Trebaju rangirati države članice prema preferencijama i poduprijeti te odabire elementima kao što su obiteljske veze, društvene veze i kulturne veze kao što su jezične vještine, prijašnji boravak, razdoblje studiranja i radno iskustvo u državi članici. To se treba učiniti tijekom početne obrade zahtjeva. Drugi je korak da se dotičnu državu članicu obavijesti o preferencijama podnositelja zahtjeva. Države članice potom dobiju mogućnost navesti svoje preferencije za podnositelje zahtjeva među onim podnositeljima koji su izrazili svoju preferenciju za dotičnu državu članicu. Države članice moraju obrazložiti svoje preferencije iz aspekta obiteljskih, društvenih i kulturnih veza. Časnici za vezu koje imenuju države članice mogu olakšati postupak vođenjem intervjua s podnositeljima zahtjeva. Potrebno je i dati mogućnost podnositeljima zahtjeva da se savjetuju s drugim stranama kao što su nevladine organizacije, visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) te Međunarodna organizacija za migracije. Naposljetku, Italija i Grčka moraju, uz pomoć EASO-a, donijeti odluku o premještanju podnositelja zahtjeva u određenu državu članicu uzimajući u obzir što je više moguće njihove preferencije. Potrebno je savjetovanje s UNHCR-om o najboljim praksama u području preseljenja, uključujući upravljanje preferencijama i specifičnim kvalifikacijama.

  Amandman  20

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 26.b (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (26b) Nužno je u potpunosti poštovati načelo nediskriminacije iz članka 10. Ugovora tijekom cijelog postupka premještanja. Diskriminacija na temelju spola, dobi, etničke pripadnosti, invaliditeta i vjeroispovijesti predstavlja jasno kršenje Ugovora.

  Amandman  21

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 28.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (28) Pravna i postupovna jamstva utvrđena u Uredbi (EU) br. 604/2013 i dalje se primjenjuju u pogledu podnositelja zahtjeva obuhvaćenih ovom Odlukom. Osim toga, podnositelje zahtjeva trebalo bi obavijestiti o postupku premještanja utvrđenom u ovoj Odluci, a obavijest bi trebalo dostaviti u okviru odluke o premještanju. S obzirom na to da podnositelj zahtjeva na temelju prava EU-a nema pravo na odabir države članice odgovorne za njegov/njezin zahtjev, podnositelj zahtjeva trebao bi imati pravo na učinkovit pravni lijek protiv odluke o premještanju u skladu s Uredbom (EU) br. 604/2013 samo u pogledu poštovanja njegovih/njezinih temeljnih prava.

  (28) Pravna i postupovna jamstva utvrđena u Uredbi (EU) br. 604/2013 i dalje se primjenjuju u pogledu podnositelja zahtjeva obuhvaćenih ovom Odlukom. Osim toga, podnositelje zahtjeva treba obavijestiti o postupku premještanja utvrđenom u ovoj Odluci, a obavijest je potrebno dostaviti u okviru odluke o premještanju. Podnositelj zahtjeva treba imati pravo na učinkovit pravni lijek protiv odluke o premještanju u skladu s Uredbom (EU) br. 604/2013 i člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

  Amandman  22

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 30.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (30) Trebalo bi poduzeti mjere radi izbjegavanja sekundarnih kretanja premještenih osoba iz države članice premještanja u druge države članice. Posebno, podnositelje zahtjeva trebalo bi obavijestiti o posljedicama njihova daljnjeg kretanja unutar država članica i o činjenici da, ako im država članica premještanja odobri međunarodnu zaštitu, u načelu imaju pravo samo na prava povezana s međunarodnom zaštitom u toj državi članici.

  (30) Potrebno je poduzeti mjere radi izbjegavanja sekundarnih kretanja premještenih osoba iz države članice premještanja u druge države članice. Uzimanje u obzir, što je više moguće, preferencije podnositelja zahtjeva, uključujući obiteljske veze koje nisu u okviru odredbi o obitelji u Uredbi (EU) br. 604/2013 te društvene i kulturne veze, predstavlja jednostavnu mjeru kojom se podnositeljima omogućuje razvijanje osjećaja pripadnosti državi članici u koju se premještaju. Podnositeljima zahtjeva trebaju se pružati sve potrebne informacije o njihovoj destinaciji na jeziku koji razumiju ili za koji je razumno vjerovati da ga razumiju i, u slučaju da se njihove preferencije ne mogu u potpunosti uzeti u obzir, razlozi zbog kojih to nije moguće. Kako bi se nadalje izbjegnula sekundarna kretanja, podnositelje zahtjeva treba obavijestiti o posljedicama njihova daljnjeg kretanja unutar država članica, u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) br. 604/2013, i o činjenici da, ako im država članica premještanja odobri međunarodnu zaštitu, u načelu imaju pravo samo na prava povezana s međunarodnom zaštitom u toj državi članici.

  Amandman  23

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 30.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (30a) Sekundarnim pravom Unije utemeljeno je načelo pristanka podnositelja zahtjeva ili korisnika međunarodne zaštite na premještanje i utvrđeno člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 516/2014 i, analogno tome, člankom 5. Uredbe (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća1a, te člankom 17. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 604/2013, dok su odstupanja od prava Unije moguća samo u vrlo ograničenim okolnostima u skladu s člankom 78. stavkom 3. UFEU-a. Potrebno je zajamčiti provedbu mehanizma za hitno premještanje s obzirom na to da je pristanak osobito važan kako bi se spriječila sekundarna kretanja i stoga ga je u načelu potrebno dobiti prije premještanja. Ako osoba ne da svoj pristanak, ona se u načelu ne smije premjestiti, ali drugoj se osobi treba ponuditi ta mogućnost.

   

   

  _________

   

  1a Uredba (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil (SL L 132, 29.5.2010., str.11.).

  Amandman  24

  Prijedlog odluke

  Članak 1.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Ovom se Odlukom uvode privremene mjere u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke kako bi im se omogućilo da se nose s hitnom situacijom zbog iznenadnog priljeva državljana trećih zemalja u tim državama članicama.

  Ovom se Odlukom uvode obvezujuće, privremene hitne mjere u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke kako bi im se omogućilo da se nose s hitnom situacijom zbog iznenadnog priljeva državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva u tim državama članicama.

  Amandman  25

  Prijedlog odluke

  Članak 2. – stavak 1. – točka b

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b) „podnositelj zahtjeva” znači državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva koja je podnijela zahtjev za međunarodnu zaštitu u pogledu kojeg još nije donesena konačna odluka;

  (b) „podnositelj zahtjeva” znači državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva koja je podnijela zahtjev za međunarodnu zaštitu u pogledu kojeg još nije donesena konačna odluka kako je utvrđeno člankom 2. točkom (i.) Direktive 2011/95/EU;

  Amandman  26

  Prijedlog odluke

  Članak 2. – stavak 1. – točka d

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (d) članovi obitelji” znači članovi obitelji kako je definirano u članku 2. točki (g) Uredbe (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća;

  (d) bliža rodbina” znači supružnik, djeca, roditelji, nositelji roditeljskog prava, djedovi, bake i unuci;

   

  (Horizontalna izmjena. Ako se usvoji, primjenjuje se u cijelom tekstu.)

  Obrazloženje

  The definition of 'close relative' is wider than the one of 'family members' according to the Article 2 of Regulation 604/2013 and therefore more appropriate.

  Amandman  27

  Prijedlog odluke

  Članak 2. – stavak 1. – točka fa (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (fa) „preferencija” znači preferencija koju je podnositelj zahtjeva izrazio za određenu državu članicu ili preferencija koju je država članica izrazila za određenog podnositelja zahtjeva i koja je obrazložena elementima kao što su obiteljske veze koje nisu u okviru definicije članova obitelji u točki (d) ovog članka, društvene veze poput veza s etničkim i kulturnim zajednicama te kulturne veze s preferiranom državom članicom kao što su jezične vještine, prethodni boravak u državi članici, studiranje ili radni odnos s poduzećima ili organizacijama u toj državi članici.

  Obrazloženje

  Neither do applicants have a right to choose their preferred Member States nor do Member States have the right to choose their preferred applicants. But their preferences should be taken into account to the extent possible.

  Amandman  28

  Prijedlog odluke

  Članak 3. – stavak 2.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  2a. Potrebno je svaka tri mjeseca procijeniti ciljane skupine osoba za premještanje s obzirom na promjenjivu prirodu migracijskih tokova.

  Amandman  29

  Prijedlog odluke

  Članak 4.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  -1. U početku se ukupno 40 000 podnositelja zahtjeva premješta iz Italije i Grčke kako bi se uklonio znatan pritisak s talijanskog i grčkog sustava za azil, ali i u svrhu provedbe važne provjere u okviru budućeg zakonodavnog prijedloga o trajnom sustavu za hitno premještanje u skladu s člankom 78. stavkom 2. UFEU-a. Tijekom primjene ove Odluke razmatra se, ako je potrebno, daljnje povećanje u cilju prilagodbe migracijskim tokovima i trendovima koji se brzo mijenjaju.

  1. 24 000 podnositelja zahtjeva treba premjestiti iz Italije na državno područje druge države članice kako je utvrđeno u Prilogu I.

  1. U početku se 24 000 podnositelja zahtjeva premješta iz Italije na državno područje druge države članice kako je utvrđeno u Prilogu I.

  2. 16 000 podnositelja zahtjeva treba premjestiti iz Grčke na državno područje druge države članice kako je utvrđeno u Prilogu II.

  2. U početku se 16 000 podnositelja zahtjeva premješta iz Grčke na državno područje druge države članice kako je utvrđeno u Prilogu II.

   

  2a. Unutar šest mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Odluke Komisija procjenjuje udio osoba za premještanje iz Italije i Grčke na temelju posljednjih dostupnih podataka Frontexa i u cilju prilagodbe tog udjela promjenjivim migracijskim tokovima.

  Amandman  30

  Prijedlog odluke

  Članak 4.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Članak 4.a

   

  Pristanak

   

  Načelno je potreban pristanak osobe na njezino premještanje.

  Amandman  31

  Prijedlog odluke

  Članak 5. – stavak 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Italija i Grčka, u redovitim vremenskim razmacima tijekom razdoblja primjene ove Odluke, uz pomoć EASO-a i, ako je primjenjivo, uz pomoć časnika za vezu država članica iz stavka 8., utvrđuju pojedinačne podnositelje zahtjeva koje treba premjestiti u druge države članice te kontaktnim točkama tih država članica i EASO-u dostavljaju broj podnositelja zahtjeva koji se mogu premjestiti. U tu se svrhu prednost daje ranjivim podnositeljima zahtjeva u smislu članka 22. Direktive 2013/33/EU.

  2. Italija i Grčka, u redovitim vremenskim razmacima tijekom razdoblja primjene ove Odluke, uz pomoć EASO-a i drugih relevantnih agencija utvrđuju pojedinačne podnositelje zahtjeva koje treba premjestiti u druge države članice te kontaktnim točkama tih država članica i EASO-u dostavljaju broj podnositelja zahtjeva koji se mogu premjestiti. U tu se svrhu prednost daje ugroženim podnositeljima zahtjeva u smislu članka 21. i članka 22. Direktive 2013/33/EU, a posebna se pozornost treba posvetiti maloljetnicima bez pratnje.

  Obrazloženje

  The role of liaison officers is specified in Article 3b new. Rather than sending liaison officers for identifying applicants for relocation by individual Member States, Member States should provide national experts to EASO to assist Italy and Greece in the relocation measures in a coordinated manner (see Article 7).

  Amandman  32

  Prijedlog odluke

  Članak 5. – stavak 3.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3. Nakon primitka informacija iz stavka 2. države članice što je prije moguće navode broj podnositelja zahtjeva koji se odmah mogu premjestiti na njihovo državno područje i sve druge relevantne informacije, u okviru brojeva utvrđenih u Prilogu I. odnosno Prilogu II.

  3. Nakon primitka informacija iz stavka 2. države članice što je prije moguće daju informacije o dostupnom kapacitetu za prihvat migranata i navode broj podnositelja zahtjeva koji se odmah mogu premjestiti na njihovo državno područje i sve druge relevantne informacije, u okviru brojeva utvrđenih u Prilogu I. odnosno Prilogu II.

  Amandman  33

  Prijedlog odluke

  Članak 5. – stavak 3.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  3a. Italija i Grčka pružaju, uz pomoć EASO-a, podnositeljima zahtjeva informacije na jeziku koji razumiju ili za koji se razumno vjeruje da ga razumiju o državi članici koja je uključena u hitno premještanje. Podnositelji zahtjeva također imaju pristup informacijama koje pružaju druge strane kao što su nevladine organizacije, UNHCR i Međunarodna organizacija za migracije. Od podnositelja zahtjeva se tijekom početne obrade zahtjeva traži da rangiraju pet država članica prema preferencijama i da obrazlože svoje preferencije.

  Amandman  34

  Prijedlog odluke

  Članak 5. – stavak 5.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5. Podnositelji zahtjeva čiji se otisci prstiju moraju uzeti u skladu s obvezama utvrđenima u članku 9. Uredbe (EU) br. 603/2013 mogu se premjestiti samo ako su im uzeti otisci prstiju.

  5. Podnositelji zahtjeva, čiji se otisci prstiju moraju uzeti i predati u skladu s obvezama utvrđenima u članku 9. Uredbe (EU) br. 603/2013, mogu se premjestiti samo ako su im uzeti otisci prstiju, uz puno poštovanje njihovih temeljnih prava.

  Amandman  35

  Prijedlog odluke

  Članak 5. – stavak 8.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  8. Za provedbu svih aspekata postupka premještanja opisanog u ovom članku države članice mogu donijeti odluku o slanju časnika za vezu u Italiju i Grčku.

  Briše se.

  Obrazloženje

  The role of liaison officers is specified in Article 3b new. Rather than sending liaison officers for identifying applicants for relocation by individual Member States, Member States should provide national experts to EASO to assist Italy and Greece in the relocation measures in a coordinated manner (see Article 7).

  Amandman  36

  Prijedlog odluke

  Članak 6. – stavak 4.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4. Nakon donošenja odluke o premještanju i prije stvarnog premještanja, Italija i Grčka obavješćuje dotičnu osobu o odluci o njezinu premještanju u pisanom obliku. U toj se odluci navodi država članica premještanja.

  4. Nakon donošenja odluke o premještanju i prije stvarnog premještanja, Italija i Grčka, uz pomoć EASO-a i drugih strana kao što su časnici za vezu, ako su dostupne, sveobuhvatno obavještavaju dotičnu osobu o državi članici premještanja, i to na jeziku koji ta osoba razumije ili za koji se razumno vjeruje da ga razumije ili, u slučaju da se preferencije te osobe ne uzmu u obzir, o razlozima te odluke. Italija i Grčka također u pisanom obliku obavještavaju dotičnu osobu o odluci o njezinu premještanju. U toj se odluci navodi država članica premještanja.

  Obrazloženje

  The UNHCR Resettlement Handbook (Ch.7.10) states: “Refugees should have as much information as possible of what awaits them upon arrival in the resettlement country. Their active participation in the integration process will determine their future.” The same lessons were drawn from EUREMA. One of the core reasons why the project failed was the lack of knowledge of migrants of their Member State of relocation.

  Amandman  37

  Prijedlog odluke

  Članak 7. – stavak 1. – točka b

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b) početna obrada zahtjeva;

  (b) početna obrada zahtjeva, uključujući utvrđivanje ugroženosti i preferencija, radi utvrđivanja potencijalnih podnositelja zahtjeva koje se premješta i njihova pregleda, uključujući njihovu jasnu identifikaciju, uzimanje otisaka prstiju i registraciju zahtjeva za međunarodnu zaštitu;

  Amandman  38

  Prijedlog odluke

  Članak 7. – stavak 1. – točka d

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (d) obavljanje transfera podnositelja zahtjeva u državu članicu premještanja.

  (d) obavljanje premještanja podnositelja zahtjeva u državu članicu premještanja. Troškovi premještanja u države članice premještanja ne smiju biti dodatni teret za Grčku i Italiju.

  Obrazloženje

  The purpose of the Council decision is to allow for an economic relief for Greece and Italy. Therefore asking them to taken upon themselves these additional costs is contradictory to the decision.

  Amandman  39

  Prijedlog odluke

  Članak 8. – stavak 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Ako Italija i Grčka ne poštuju obveze iz stavka 1., Komisija može u pogledu predmetne države članice odlučiti obustaviti ovu Odluku za razdoblje od najviše tri mjeseca. Komisija može odlučiti da se takva obustava jednom produlji za dodatno razdoblje od najviše tri mjeseca.

  2. Ako Italija i Grčka ne poštuju obveze iz stavka 1., nakon što se predmetnoj državi pruži prilika da izloži svoje stajalište, Komisija može u pogledu predmetne države članice odlučiti obustaviti ovu Odluku na razdoblje od najviše tri mjeseca. Komisija može odlučiti da se takva obustava jednom produlji za dodatno razdoblje od najviše tri mjeseca.

  Amandman  40

  Prijedlog odluke

  Članak 9.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  U slučaju hitne situacije zbog iznenadnog priljeva državljana trećih zemalja u državu članicu premještanja, Vijeće, na prijedlog Komisije i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, može donijeti privremene mjere u korist dotične države članice, u skladu s člankom 78. stavkom 3. Ugovora. Takve mjere mogu uključivati, prema potrebi, obustavu obveza te države članice predviđenih ovom Odlukom.

  U slučaju hitne situacije zbog iznenadnog priljeva državljana trećih zemalja u državu članicu premještanja, Vijeće, na prijedlog Komisije i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, može donijeti privremene mjere u korist dotične države članice, u skladu s člankom 78. stavkom 3. Takve mjere mogu dodatno uključivati, prema potrebi, obustavu obveza te države članice predviđenih ovom Odlukom.

  Amandman  41

  Prijedlog odluke

  Članak 11.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Italija i Grčka svaka tri mjeseca Vijeću i Komisiji podnose izvješća o provedbi ove Odluke, među ostalim i o planovima iz članka 8.

  Italija i Grčka svaka tri mjeseca Vijeću i Komisiji podnose izvješća o provedbi ove Odluke, kao i o pravilnom korištenju financijskim sredstvima dobivenima u okviru ove Odluke, uključujući o smjernicama iz članka 8.

  Amandman  42

  Prijedlog odluke

  Članak 11.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Članak 11.a

   

  Procjena

   

  Komisija Europskom parlamentu i Vijeću do srpnja 2016. podnosi procjenu u sredini razdoblja o primjeni te Odluke i, kada je to prikladno, predlaže potrebne preporuke za trajni mehanizam premještanja, uključujući u pogledu najavljene provjere primjerenosti u okviru dublinskog postupka.

   

  Komisija do...* Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o završnoj procjeni primjene te Odluke.

   

  Države članice Komisiji podnose sve informacije koje su prikladne za pravovremenu pripremu tog izvješća.

   

  ____________

   

  * SL: molimo umetnuti datum: 30 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Odluke.

  Amandman  43

  Prijedlog odluke

  Prilog II.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Izmjena

  Izmjena

  Prilog II.a

  Postupak premještanja

  Postupak predviđen prijedlogom Komisije; podcrtani su dodatni postupovni koraci koje je uvrstio Europski parlament

   

  1. – Početna obrada zahtjeva osoba koje traže međunarodnu zaštitu

   

  – Utvrđivanje osoba za koje je druga država članica odgovorna ili za koje treba biti odgovorna prema Dublinskoj uredbi

   

  → Premještaj u okviru dublinskog postupka

   

  – Utvrđivanje ugroženih podnositelja zahtjeva

   

  – Utvrđivanje članova obitelji za zajedničko premještanje

   

  – Utvrđivanje preferencija podnositelja zahtjeva za određene države članice

   

   

  2. – Odabir podnositelja zahtjeva za premještanje

   

  – Italija i Grčka utvrđuju koje se podnositelje zahtjeva premješta

   

  – Obavještavaju države članice o potrebnom broju mjesta, kao i o preferencijama podnositelja zahtjeva

   

   

  3. – Uključenost država članica

   

  – Države članice obavještavaju Italiju i Grčku o broju dostupnih mjesta za premještanje

   

  – Časnici za veze mogu voditi intervjue s podnositeljima zahtjeva koji su izrazili preferenciju za njihovu državu članicu

   

  – Države članice navode svoje preferencije za podnositelje zahtjeva

   

   

  4. – Odluka o premještanju

   

  – Italija i Grčka odlučuju koji će se podnositelj zahtjeva premjestiti u koju državu članicu uzimajući u obzir preferencije podnositelja zahtjeva i država članica

   

   

  5. – Informacije i pristanak

   

  – Podnositelje se sveobuhvatno informira o državi članici premještanja

   

  – Podnositelji zahtjeva načelno daju pristanak za premještanje u tu državu članicu

   

   

  6. – Premještanje

   

  Premještanje podnositelja zahtjeva u državu članicu premještanja provodi se unutar mjesec dana

  PRILOG: IZJAVA EUROPSKOG PARLAMENTA

  U kontekstu potrebe za usvajanjem hitnih mjera u korist država članica koje se suočavaju s neočekivanim priljevom državljana iz trećih zemalja Europski se parlament slaže s pravnim temeljem, tj. člankom 78. stavkom 3. UFEU-a, koji je Komisija predložila za Odluku Vijeća o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke. Ipak, Europski parlament može prihvatiti da spomenuti članak posluži kao pravni temelj samo ako se on shvati kao hitan odgovor nakon kojeg će uslijediti pravi zakonodavni prijedlog u kojem će biti određeni strukturni odgovori na buduće hitne situacije. Ustraje ne tome da su ispravan pravni temelj članak 78. stavak 2. UFEU-a, u kojemu se propisuje provedba redovnog zakonodavnog postupka za utvrđivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, i članak 80. druga rečenica UFEU-a, čijim odredbama stupa na snagu načelo solidarnosti, kako je utvrđeno u članku 80. prvoj rečenici UFEU-a. Europski parlament dodatno ističe da usvajanje ove Odluke ni u kojem slučaju ne dovodi u pitanje niz pravnih temelja koji će ubuduće biti na raspolaganju suzakonodavcu, a posebno u pogledu članka 78., zajedno s člankom 80. UFEU-a. Europski parlament poziva Komisiju da do kraja 2015. podnese zakonodavni prijedlog o trajnom sustavu premještanja na temelju članaka 78. stavka 2. i članka 80., kako je najavila u svojem Europskom programu o migraciji. Europski parlament zadržava pravo sastavljanja zakonodavnog izvješća o vlastitoj inicijativi ako Komisija pravovremeno ne podnese takav prijedlog.

  EXPLANATORY STATEMENT

  In the biggest catastrophe in the Mediterranean Sea after the Second World War, more than 800 people died on their way to Europe on 18 April 2015. They had survived war, persecution and mistreatment – and lost their lives on the doorsteps of Europe. At the time of writing this report, Italy is recovering the bodies. The death of so many people, 1867 in the first six months of 2015 alone, and the plight of many more putting their lives at risk in the Mediterranean has drastically revealed that Europe needs to boost its joint efforts to prevent further catastrophes and to effectively respond to the refugee crisis by upholding its duty to protect those in need.

  No Member State can effectively deal with the refugee crisis alone. The European Parliament, in its Resolution of 28 April 2015, stressed that the EU must base its response to the tragedies in the Mediterranean on solidarity and fair sharing of responsibilities, in particular with those Member States which receive the highest numbers of refugees. The Parliament called for binding quota for the distribution of asylum seekers among all Member States.

  The principle of solidarity is also at the heart of the European Commission's strategic response to the crisis in the Mediterranean, the Agenda on Migration. The Agenda is based on the insight that "we need a new, more European approach” to migration. As a first step to put the solidarity principle into practice, the Commission proposed an emergency relocation measure for the distribution of 40.000 persons in clear need of international protection from Italy and Greece to other Member States.

  The rapporteur whole-heartedly shares the view that all Member States need to stand together to address the challenges of migration. The emergency relocation proposal is a limited but important step in this respect. Greece and Italy are under intolerable pressure. If they do not receive adequate support, irregular onward movement of refugees and migrants is likely to continue on a significant scale. This puts at risk one of the core achievements of the EU, the freedom of movement within the Schengen area. The rapporteur therefore fully supports the proposal of the Commission for a binding relocation measure including a binding distribution key for the distribution of refugees among Member States, based on the principle of solidarity and responsibility sharing.

  In addition, the rapporteur suggests strengthening the solidarity principle by increasing the number of refugees to be relocated. The Commission based its proposal for relocating 40.000 refugees on the number of refugees arriving in Europe in 2014 - disregarding that the numbers have dramatically increased since then. With 68 000 refugees and migrants arriving in Greece alone since the beginning of 2015, Greece witnesses an unprecedented six-fold increase of arrivals compared to the same period last year. The majority are Syrians. By far most of them arrive on the Greek islands where reception facilities for asylum seekers are often completely lacking. People have to sleep on the streets or in emergency accommodation under extremely poor conditions. One in five Syrian refugees does not even have regular access to a toilet. Greece is unable to handle the situation; the asylum system has collapsed. Many refugees therefore move onwards across the Balkans to and through Hungary. Also in Italy the trend of very high number of arrivals continues. 67 500 refugees and migrants, most of them from Eritrea, arrived so far in 2015. In the light of these developments, the rapporteur suggests sending a clear signal to the Council that more solidarity is needed. Europe must address the rapidly evolving needs and the fact that an increasing proportion of arrivals is now taking place in Greece. The number of people relocated from Greece and Italy to other Member States should therefore be increased to 50 000 as a minimum.

  Improving the quality of relocation is another core concern of the rapporteur. In this respect, there are important lessons to be learned from the EU's pilot project on relocation from Malta (EUREMA). First, it was not binding with the consequence that not even half of all Member States actually practiced solidarity with Malta by taking (generally very low numbers of) refugees. Secondly, the relocation project significantly underestimated the importance of preferences and information. Many refugees already have family, social or cultural ties to a certain Member State. They prefer to be relocated to a Member State where their relatives live, where a social community already exists or where the common language is one they speak as well. Taking such preferences into account systematically is key to successful relocation. It helps to accommodate the realities of people’s lives, reduces the incentive to move irregularly and enhances the prospects of integration. Refugees can integrate more easily if they already speak a language that is commonly spoken in the Member State or if they can rely on family or community support. It helps them to develop a sense of belonging to that Member State and effectively prevents secondary movement in a non-coercive way. Neither refugees have a right to choose their preferred Member State nor do Member States have a right to choose their preferred applicants. But their preferences should be taken into account to the extent possible. Information and consent are also crucial for successful relocation. In order to manage expectations effectively, refugees should have as much information as possible of what awaits them upon arrival in the Member State of relocation. To avoid secondary movement right from the start, they should also be relocated only if they give their consent to this decision.

  Emergency relocation is only a first, albeit important step for putting the principle of solidarity and fair sharing of responsibilities among all Member States into practice. The Commission designed emergency relocation as a temporary derogation from the Dublin Regulation. It is limited in both scope and time. In addition, it seriously curtails the rights of Parliament by excluding it from co-legislation. The Rapporteur therefore highly welcomes the announcement of the Commission in its Agenda on Migration to table a legislative proposal for a permanent relocation scheme, based on co-decision, by the end of 2015. In addition, she suggests that Parliament takes the initiative and table a legislative own-initiative report in case the Commission does not come forward with the respective proposal.

  Continuing with emergency measures would not only be inacceptable for Parliament as co-legislator but it would also fall short of the reforms urgently needed to overcome the failure of the current Dublin system. The Dublin system has created unsustainable imbalances among Member States in both arrivals of refugees and migrants and their final destination. At its heart lies the use of coercion, including high human costs such as the detention of asylum seekers traumatised from war and persecution, while secondary movement continues to be significant. The Rapporteur therefore calls on the Commission to take into account fully the experience of the relocation measure, including the recognition of preferences, when undertaking its Dublin fitness-check announced for 2016. The refugee crisis is a huge challenge for Europe. Europe should address it by taking into account the lives and preferences of refugees instead of treating them simply as numbers. And Europe can only address it in an efficient way if Member States stand together firmly, based on the principle of solidarity.

  PRILOG: PISMO ODBORA ZA PRORAČUNE

  D(2015)34431

  Claude Moraes

  Predsjednik

  Odbor LIBE

  Predmet:        Mišljenje Odbora za proračune o nacrtu Odluke Vijeća o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke (COM(2015)0286 - C8-0156/2015)

  Poštovani predsjedniče,

  Pišem Vam vezano uz nacrt Odluke Vijeća o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke (COM(2015)0286 - C8-0156/2015) o kojem se od Parlamenta traži mišljenje, s Odborom za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove kao glavnim odborom.

  Navedeni prijedlog podrazumijeva dodatne troškove za proračun EU-a u ukupnom iznosu od 240 000 000 EUR tijekom dvije godine i stoga je Odbor za proračune zatražio mišljenje u skladu s člankom 53. Poslovnika. Međutim, s obzirom na vremenska ograničenja zbog činjenice da je nacrt prijedloga sastavljen u kontekstu hitne situacije na južnim granicama EU-a, Odbor za proračune pristao je napisati jednostavno pismo kako bi Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove mogao brzo nastaviti s radom.

  Nacrt Odluke popraćen je odgovarajućim prijedlogom Europske komisije u okviru Nacrta proračuna za 2016. i uključuje iznos od 150 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza u sklopu Fonda za azil, migracije i integraciju (FAMI). Tijekom 2016. nisu zatražena odobrena sredstva za plaćanja. Budući da ti dodatni rashodi dovode do probijanja gornje granice za naslov 3. za 124 milijuna EUR, Komisija je sukladno tome predložila i aktivaciju instrumenta fleksibilnosti (2015/2126(BUD)).

  Imajući to na umu i nakon savjetovanja s koordinatorima, Odbor za proračune poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da prilikom usvajanja svojeg izvješća uzme u obzir sljedeće:

  Kako je već naglašeno nacrtom izvješća o mandatu za trijalog o Nacrtu proračuna za 2016., Odbor za proračune pozdravlja Europski migracijski program Komisije i ponavlja da podržava jačanje sposobnosti EU-a i razvijanje kulture pravedne podjele odgovornosti i solidarnosti u području azila, migracija i upravljanja vanjskim granicama. Odbor za proračune u tom kontekstu podržava prijedlog Komisije o aktivaciji instrumenta fleksibilnosti u proračunu za 2016. kako bi se financirale privremene mjere u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke, iako će možda biti potrebno prilagoditi konačni iznos i opseg takve aktivacije na temelju rezultata proračunskog postupka. Međutim, Odbor za proračune ističe da je potrebno strogo nadzirati kamo se usmjeravaju ta financijska sredstva kako bi se zajamčilo da se ona koriste u namijenjene svrhe.

  Odbor za proračune napominje da prijedlog podrazumijeva korištenje jednokratnim iznosima (6 000 EUR po podnositelju zahtjeva za međunarodnu zaštitu) za države članice koje premjeste podnositelje zahtjeva te on stoga predstavlja mjeru i za podjelu odgovornosti i financijsku solidarnost u skladu s člankom 18. pravne osnove FAMI-ja (Uredba (EU) br. 516/2014).

  Odbor za proračune se ipak pita jesu li predložena financijska sredstva dovoljna za odgovor na aktualne migracijske trendove u Sredozemlju. Osim na sustav za premještanje, ukazuje i na moguće jačanje relevantnih programa u poglavlju 3. (FAMI, Fond za unutarnju sigurnost) i relevantnih agencija u pogledu proračuna i osoblja kako bi se mogle nositi s povećanom odgovornošću. Predlaže i razvijanje vanjske dimenzije Migracijskog programa razmatranjem inicijativa (i odgovarajućih pojačanja) pod poglavljem 4. u područjima susjedstva, razvoja, humanitarne pomoći, stabilnosti i mira, itd. Također podsjeća da je moguće aktivirati pričuvu za pomoć u nuždi tijekom proračunske godine za posebne potrebe trećih zemalja za pomoć, između ostalog za situacije u kojima dolazi do znatnog pritiska zbog migracijskih tokova na vanjskim granicama Unije.

  Ipak, Odbor smatra da su u trenutačnoj geopolitičkoj situaciji, a posebice zbog sve većeg pritiska uzrokovanog migracijskim tokovima, gornje granice u poglavlju 3., daleko najmanjem poglavlju višegodišnjeg financijskog okvira (VFO), možda zastarjele i potrebno ih je razmotriti u kontekstu buduće revizije VFO-a.

  Na kraju, ovim putem ističem da će Odbor za proračune nastaviti usko surađivati na tom pitanju s Odborom za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove te sa zadovoljstvom očekuje amandmane Odbora LIBE na proračun u okviru proračunskog postupka.

  S poštovanjem,

  Jean Arthuis

  [potpis]

  REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

  Datum usvajanja

  16.7.2015

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  42

  13

  3

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Martina Anderson, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Emilian Pavel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Elissavet Vozemberg

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Fredrick Federley, Herbert Reul, Jutta Steinruck, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Wim van de Camp