SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka

28.7.2015 - (COM(2015)0286 – C8‑0156/2015 – 2015/0125(NLE)) - *

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Ska Keller


Postup : 2015/0125(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0245/2015

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka

(COM(2015)0286 – C8‑0156/2015 – 2015/0125(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2015)0286),

–       so zreteľom na článok 78 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8–0156/2015),

–       so zreteľom na list Výboru pre rozpočet,

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0245/2015),

1.      schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.      schvaľuje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.      vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.      vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5.      žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

6.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Citácia 3 a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na kapitolu I a články 18 a 19,

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 2 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) V súlade s článkom 78 ods.3 a článkom 80 zmluvy sú solidárne opatrenia plánované v tomto rozhodnutí záväzné.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Dočasné opatrenia na núdzovú relokáciu predstavujú iba jednu časť holistického prístupu k migrácii, ako sa uvádza v oznámení Komisie z 13. mája 2015 s názvom Európska migračná agenda a v nadchádzajúcej iniciatívnej správe Európskeho parlamentu. Európsky parlament zdôrazňuje, že všetky rozmery holistického prístupu sú dôležité a mali by sa rozvíjať súbežne. Európska rada sa na svojom zasadnutí 25. a 26. júna vzhľadom na súčasnú núdzovú situáciu a záväzok posilňovať solidaritu a zodpovednosť dohodla na dočasnej a výnimočnej relokácii 40 000 osôb, ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, z Talianska a Grécka do iných členských štátov v priebehu dvoch rokov. Členské štáty by sa mali dohodnúť na záväzných kvótach na rozdeľovanie týchto osôb.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Vo svojom uznesení z 28. apríla 2015 Európsky parlament zdôraznil, že je potrebné, aby Únia založila svoju reakciu na najnovšie tragické udalosti v Stredozemí na solidarite a spravodlivom rozdelení zodpovednosti a aby zintenzívnila svoje úsilie v tejto oblasti v prospech členských štátov, do ktorých či už z absolútneho alebo relatívneho hľadiska prúdi najvyšší počet utečencov a žiadateľov o medzinárodnú ochranu.

(5) Vo svojom uznesení z 28. apríla 2015 Európsky parlament opätovne zdôraznil, že je potrebné, aby Únia založila svoju reakciu na najnovšie tragické udalosti v Stredozemí na solidarite a spravodlivom rozdelení zodpovednosti a aby zintenzívnila svoje úsilie v tejto oblasti v prospech členských štátov, do ktorých či už z absolútneho alebo relatívneho hľadiska prúdi najvyšší počet utečencov a žiadateľov o medzinárodnú ochranu, a to na základe kritérií na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/20131a. Európsky parlament vyzval na zavedenie záväzných kvót na rozdeľovanie žiadateľov o azyl medzi všetky členské štáty.

 

 

______________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 31).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Vo svetle nedávnych tragických udalostí v Stredozemnom mori čelia spomedzi členských štátov, ktoré zaznamenávajú mimoriadny tlak, najmä Taliansko a Grécko, nebývalým tokom migrantov, medzi nimi aj žiadateľov o medzinárodnú ochranu, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, prichádzajúcich na ich územie a vytvárajúcich značný tlak na ich migračné a azylové systémy.

(7) Vo svetle nedávnych tragických udalostí v Stredozemnom mori čelia spomedzi členských štátov, ktoré zaznamenávajú mimoriadny tlak, najmä Taliansko a Grécko, nebývalým tokom migrantov, medzi nimi aj žiadateľov o medzinárodnú ochranu, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, prichádzajúcich na ich územie a vytvárajúcich značný tlak na ich migračné a azylové systémy, čo poukazuje na nepriaznivý dosah nariadenia (EÚ) č. 604/2013 na prvú krajinu vstupu do Únie, čo, žiaľ, doposiaľ neviedlo k pozastaveniu uplatňovania tohto nariadenia či aspoň k vypusteniu odkazu na prvú krajinu vstupu do Únie. Iné členské štáty v rámci Únie však takisto čelia veľkému nárastu počtu žiadateľov o azyl.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) Prognóza expertov poukazuje na zvýšený migračný tlak v krátkodobom a strednodobom horizonte na vonkajších námorných a pozemných hraniciach Únie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Podľa údajov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach (Frontex) boli hlavnými oblasťami neregulárneho prekračovania hraníc Únie v roku 2014 trasy vedúce stredným a východným Stredozemím. Len do Talianska prišlo v roku 2014 neregulárnym spôsobom vyše 170 000 migrantov, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje nárast o 277 %. Neustály nárast bol zaznamenaný aj v Grécku, na ktorého územie vstúpilo viac ako 50 000 neregulárnych migrantov, čo oproti roku 2013 predstavuje nárast o 153 %. Štatistika za prvé mesiace roku 2015 v prípade Talianska potvrdzuje tento jasný trend. Grécko okrem toho v priebehu prvých mesiacov roku 2015 čelilo prudkému nárastu počtu neregulárnych prekročení hraníc, ktorý zodpovedá viac ako 50 % celkového počtu neregulárnych prekročení hraníc v roku 2014 (takmer 28 000 počas prvých štyroch mesiacov roku 2015 v porovnaní s celkovým počtom takmer 55 000 v roku 2014). Významný podiel na celkovom počte neregulárnych migrantov zaznamenaných v týchto dvoch regiónoch predstavovali migranti so štátnou príslušnosťou, ktorá podľa údajov Eurostatu spĺňa podmienky vysokej miery uznávania potreby medzinárodnej ochrany na úrovni Únie (v roku 2014 predstavovali Sýrčania a Eritrejčania, v prípade ktorých je miera uznávania na úrovni Únie vyše 75 %, v Taliansku viac ako 40 % neregulárnych migrantov a v Grécku viac ako 50 % týchto migrantov). Podľa Eurostatu sa zistilo, že v Grécku sa v roku 2014 neregulárne zdržiavalo 30 505 Sýrčanov v porovnaní s 8 220 v roku 2013.

(8) Podľa údajov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach (Frontex) boli hlavnými oblasťami neregulárneho prekračovania hraníc Únie v roku 2014 trasy vedúce stredným a východným Stredozemím. Len do Talianska prišlo v roku 2014 neregulárnym spôsobom vyše 170 000 migrantov, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje nárast o 277 %, a to vrátane viac ako 26 100 detí, z ktorých bolo približne 13 000 maloletých bez sprievodu, čo predstavuje 7,6% celkového počtu migrantov. Neustály nárast bol zaznamenaný aj v Grécku, na ktorého územie vstúpilo viac ako 50 000 neregulárnych migrantov, čo oproti roku 2013 predstavuje nárast o 153 %. Štatistika za prvé mesiace roku 2015 v prípade Talianska potvrdzuje tento jasný trend. Od januára do júna 2015 Taliansko zaznamenalo 5 % nárast počtu neregulárnych prekročení hraníc v porovnaní s rovnakým obdobím v predchádzajúcom roku. Grécko okrem toho v priebehu prvých mesiacov roku 2015 čelilo prudkému nárastu počtu neregulárnych prekročení hraníc, ktorý zodpovedá viac ako šesťnásobnému zvýšeniu v porovnaní s rovnakým obdobím v predchádzajúcom roku a takmer 140 % nárastu v porovnaní s celým predchádzajúcim rokom (podľa údajov agentúry Frontex tento počet dosiahol 76 293 od januára do júna 2015 v porovnaní s celkovým počtom takmer 55 000 v roku 2014). Významný podiel na celkovom počte neregulárnych migrantov zaznamenaných v týchto dvoch regiónoch predstavovali migranti so štátnou príslušnosťou, ktorá podľa údajov Eurostatu spĺňa podmienky vysokej miery uznávania potreby medzinárodnej ochrany na úrovni Únie (v roku 2014 predstavovali Sýrčania a Eritrejčania, v prípade ktorých je miera uznávania na úrovni Únie vyše 75 %, v Taliansku viac ako 40 % neregulárnych migrantov a v Grécku viac ako 50 % týchto migrantov; od januára do júna 2015 predstavovali Sýrčania a Eritrejčania 30 % nových migrantov v Taliansku a takmer 60 % v Grécku). Podľa Eurostatu sa zistilo, že v Grécku sa v roku 2014 neregulárne zdržiavalo 30 505 Sýrčanov v porovnaní s 8 220 v roku 2013.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Podľa údajov agentúry Frontex bola v roku 2014 ďalšou dôležitou migračnou trasou do Únie trasa cez západný Balkán s počtom 43 357 neregulárnych prekročení hraníc. Väčšina migrantov, ktorí využívajú balkánsku trasu, však prima facie nepotrebuje medzinárodnú ochranu, keďže 51 % migrantov predstavujú len Kosovčania.

(10) Podľa údajov agentúry Frontex bola v roku 2014 ďalšou dôležitou migračnou trasou do Únie trasa cez západný Balkán s počtom 43 357 neregulárnych prekročení hraníc. Počet neregulárnych prekročení hraníc sa v roku 2015 prudko zvýšil. Od januára do júna 2015 použilo 67 444 migrantov a utečencov cestu cez hranice Turecka s Gréckom a Bulharskom a pozemné hranice s Maďarskom. To predstavuje 962 % nárast v porovnaní s rovnakým obdobím v predchádzajúcom roku. Túto cestu v súčasnosti tiež čoraz väčšmi používajú osoby, ktoré utekajú pred vojnou a prenasledovaním. Od januára do júna 2015 vstúpilo touto cestou do Únie 17 955 utečencov z Afganistanu, 13 225 utečencov zo Sýrie, 3 021 utečencov z Iraku a 196 utečencov z Eritrey.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a) Je potrebné dosiahnuť urýchlenú a úplnú transpozíciu a účinné vykonávanie spoločného európskeho azylového systému zo strany všetkých zúčastnených členských štátov, čím sa zabezpečia spoločné normy Únie vrátane prijímacích podmienok pre žiadateľov o azyl a rešpektovania základných práv, ako sa stanovuje v platných právnych predpisoch Únie;

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Ak by podobnej núdzovej situácii v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín čelil členský štát iný ako Taliansko a Grécko, môže Rada na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom prijať dočasné opatrenia v prospech dotknutého členského štátu v súlade s článkom 78 ods. 3 zmluvy. Tieto opatrenia môžu prípadne zahŕňať pozastavenie plnenia povinností tohto členského štátu stanovených v tomto rozhodnutí.

(15) S ohľadom na súčasnú nestabilitu a konflikty v bezprostrednom susedstve Únie, ako aj na meniacu sa povahu migračných tokov, ak by podobnej núdzovej situácii v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín čelil členský štát iný ako Taliansko a Grécko, môže Rada na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom prijať dočasné opatrenia v prospech dotknutého členského štátu v súlade s článkom 78 ods. 3 zmluvy. Tieto opatrenia môžu prípadne zahŕňať pozastavenie plnenia povinností tohto členského štátu stanovených v tomto rozhodnutí.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 17

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Opatrenia predpokladané v tomto rozhodnutí predstavujú dočasnú výnimku z kritéria stanoveného v článku 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/20131 a z procesných krokov stanovených v článkoch 21, 22 a 29 uvedeného nariadenia vrátane lehôt.

(17) Opatrenia predpokladané v tomto rozhodnutí predstavujú dočasnú výnimku z kritéria stanoveného v článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 604/2013 a z procesných krokov stanovených v článkoch 21, 22 a 29 uvedeného nariadenia vrátane lehôt. Relokačné opatrenia by nemali členským štátom brániť plne uplatňovať nariadenie (EÚ) č. 604/2013 vrátane proaktívneho a efektívneho využívania všetkých kritérií, ako sú zlúčenie rodiny, osobitná ochrana maloletých bez sprievodu a diskrečná doložka z humanitárnych dôvodov.

____________________

____________________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 31)..

 

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 18

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Muselo sa prijať rozhodnutie týkajúce sa kritérií, ktoré sa majú uplatniť pri rozhodovaní o tom, ktorí žiadatelia sa majú relokovať z Talianska a Grécka a aký má byť ich počet. Predpokladá sa jasný a funkčný systém, ktorý vychádza z hranice priemernej miery rozhodnutí o poskytnutí medzinárodnej ochrany v konaní na prvom stupni na úrovni Únie podľa definície Eurostatu z celkového počtu rozhodnutí o žiadostiach o medzinárodnú ochranu prijatých na prvom stupni na úrovni Únie, ako sa uvádza v najnovších dostupných štatistikách. Táto hranica by na jednej strane musela v maximálnom možnom rozsahu zabezpečiť, aby všetci žiadatelia, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou potrebujú medzinárodnú ochranu, mohli svoje práva na ochranu v členskom štáte relokácie využívať v plnej miere a čo najskôr. Na druhej strane by v maximálnej možnej miere zabránila tomu, aby žiadatelia, ktorí pravdepodobne dostanú zamietavé rozhodnutie o svojej žiadosti, boli relokovaní do iného členského štátu a aby sa im tak neoprávnene predĺžil pobyt v Únii. Na základe údajov Eurostatu o prvostupňových rozhodnutiach za rok 2014 by sa v tomto rozhodnutí mala použiť hranica 75 %, ktorá zodpovedá rozhodnutiam o žiadostiach Sýrčanov a Eritrejčanov v uvedenom roku.

(18) Bolo nutné prijať rozhodnutie týkajúce sa kritérií, ktoré sa majú uplatniť pri rozhodovaní o tom, ktorí žiadatelia sa majú relokovať z Talianska a Grécka a aký má byť ich počet. Predpokladá sa jasný a funkčný systém, ktorý vychádza z limitu priemernej miery rozhodnutí o poskytnutí medzinárodnej ochrany v konaní na prvom stupni na úrovni Únie podľa definície Eurostatu z celkového počtu rozhodnutí o žiadostiach o medzinárodnú ochranu prijatých na prvom stupni na úrovni Únie, ako sa uvádza v najnovších dostupných štatistikách. Tento limit by na jednej strane musel v maximálnom možnom rozsahu zabezpečiť, aby všetci žiadatelia, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou potrebujú medzinárodnú ochranu, mohli svoje práva na ochranu v členskom štáte relokácie využívať v plnej miere a čo najskôr. Na druhej strane by v maximálnej možnej miere zabránil tomu, aby žiadatelia, ktorí pravdepodobne dostanú zamietavé rozhodnutie o svojej žiadosti, boli relokovaní do iného členského štátu a aby sa im tak neoprávnene predĺžil pobyt v Únii. Na základe údajov Eurostatu o prvostupňových rozhodnutiach za rok 2014 by sa v tomto rozhodnutí mala použiť hranica 75 %, ktorá zodpovedá rozhodnutiam o žiadostiach Sýrčanov a Eritrejčanov v uvedenom roku. V záujme zohľadnenia meniacej sa povahy migračných tokov by sa cieľová skupina osôb, ktoré budú relokované, mala posudzovať každý štvrťrok.

 

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) Dočasné opatrenia sú určené na zmiernenie značného azylového tlaku, ktorému je vystavené Taliansko a Grécko, a to najmä prostredníctvom relokácie významného počtu žiadateľov, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu a ktorí prídu na územie Talianska a Grécka po dni, kedy toto rozhodnutie nadobudne účinnosť. Ak sa vezme do úvahy celkový počet štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí v roku 2014 neregulárne vstúpili na územie Talianska a Grécka, a počet tých, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, z Talianska a Grécka by sa malo relokovať celkovo 40 000 žiadateľov, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu. Tento počet zodpovedá približne 40 % celkového počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu a ktorí v roku 2014 neregulárne vstúpili na územie Talianska a Grécka. Relokačné opatrenie navrhnuté v tomto rozhodnutí teda predstavuje spravodlivé rozdelenie zaťaženia medzi Taliansko a Grécko na jednej strane a ostatné členské štáty na strane druhej. Na základe porovnania rovnakých dostupných celkových údajov za Taliansko a Grécko za rok 2014 a za prvé štyri mesiace roku 2015 by 60 % týchto žiadateľov malo byť relokovaných z Talianska a 40 % z Grécka.

(19) Dočasné núdzové opatrenia sú určené na vytvorenie spravodlivého a rovnocenného mechanizmu relokácie a zmiernenie značného azylového tlaku, ktorému je vystavené Taliansko a Grécko, a to najmä prostredníctvom relokácie významného počtu žiadateľov, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu a ktorí prídu na územie Talianska a Grécka po dni, keď toto rozhodnutie nadobudne účinnosť. Na základe celkového počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí v roku 2014 neregulárne vstúpili na územie Talianska a Grécka, a počtu tých, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, by sa malo z Talianska a Grécka relokovať celkovo 40 000 žiadateľov, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu. Tento počet zodpovedá približne 40 % celkového počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu a ktorí v roku 2014 neregulárne vstúpili na územie Talianska a Grécka. Relokačné opatrenie navrhnuté v tomto rozhodnutí teda predstavuje spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi Taliansko a Grécko na jednej strane a ostatné členské štáty na strane druhej. Na základe porovnania rovnakých dostupných celkových údajov za Taliansko a Grécko za rok 2014 a za prvé štyri mesiace roku 2015 by 60 % týchto žiadateľov malo byť relokovaných z Talianska a 40 % z Grécka. Komisia by mala do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia posúdiť na základe najnovších dostupných údajov podiel osôb, ktoré majú byť relokované z Talianska a Grécka, s cieľom prispôsobiť ho meniacim sa tokom utečencov. Mechanizmus núdzovej relokácie nepredstavuje riešenie dlhodobého problému azylového tlaku na vonkajších hraniciach Únie, ale je skôr skúškou s ohľadom na pripravovaný legislatívny návrh trvalého systému relokácie v núdzových situáciách na základe článku 78 ods. 2 ZFEÚ, a preto je spočiatku obmedzený na celkovo 40 000 žiadateľov. V prípade potreby by sa však malo zvážiť ďalšie zvýšenie počtu miest na relokáciu s cieľom prispôsobiť sa rýchlo sa meniacim tokom utečencov a trendom v priebehu uplatňovania tohto rozhodnutia. Akýkoľvek návrh na stály mechanizmus núdzovej relokácie musí byť založený na významnejšom príspevku k solidarite a rozdeleniu zodpovednosti medzi členskými štátmi vrátane výrazného zvýšenia počtu dostupných miest na relokáciu s cieľom prispôsobiť sa rýchlo sa meniacim migračným tokom a trendom. Mal by byť založený na jasne vymedzených kritériách vrátane náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín a výnimočných azylových tlakov, ktoré umožnia jeho spustenie na základe transparentných a objektívnych ukazovateľov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 20 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a) Pri vypracúvaní návrhu trvalého mechanizmu relokácie podľa článku 78 ods. 2 zmluvy by Komisia mala medzi kritériá na určovanie distribučného kľúča migrantov zahrnúť územie členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 21

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 1 poskytuje podporu operáciám dohodnutým medzi členskými štátmi, ktorých cieľom je rozdelenie zaťaženia, a môže sa prispôsobovať novému vývoju politiky v tejto oblasti. V článku 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 516/2014 sa pre členské štáty stanovuje možnosť zaviesť opatrenia súvisiace s presunom žiadateľov o medzinárodnú ochranu ako súčasť ich vnútroštátnych programov, pričom v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 516/2014 sa predpokladá možnosť jednorazovej platby vo výške 6 000 EUR za presun osôb pod medzinárodnou ochranou z iného členského štátu.

(21) Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/20141 poskytuje podporu operáciám dohodnutým medzi členskými štátmi, ktorých cieľom je spravodlivé rozdelenie zodpovednosti, a môže sa prispôsobovať novému vývoju politiky v tejto oblasti. V článku 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 516/2014 sa pre členské štáty stanovuje možnosť zaviesť opatrenia súvisiace s presunom žiadateľov o medzinárodnú ochranu ako súčasť ich vnútroštátnych programov, pričom v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 516/2014 sa predpokladá možnosť jednorazovej platby vo výške 6 000 EUR za presun osôb pod medzinárodnou ochranou z iného členského štátu.

______________

___________________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu, a ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2008/381/ES a rušia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutie Rady 2007/435/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 168).

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu, a ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2008/381/ES a rušia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutie Rady 2007/435/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 168).

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 21 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a) Komisia by mala kontrolovať využitie sumy vo výške 6 000 EUR na relokáciu každého žiadateľa.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 25

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) Pri rozhodovaní o tom, ktorí žiadatelia, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, by mali byť relokovaní z Talianska a Grécka, by sa mali uprednostniť zraniteľní žiadatelia v zmysle článku 22 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ10. V tejto súvislosti by mali byť prvoradé osobitné potreby žiadateľov vrátane zdravia. Prvoradým hľadiskom by vždy mal byť záujem dieťaťa.

(25) Pri rozhodovaní o tom, ktorí žiadatelia, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, by mali byť relokovaní z Talianska a Grécka, by sa mali uprednostniť zraniteľní žiadatelia – a spomedzi nich by sa mala osobitná pozornosť venovať maloletým bez sprievodu – v zmysle článkov 21 a 22 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ10. V záujme zohľadnenia osobitnej situácie zraniteľných osôb sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ1a od členských štátov vyžaduje, aby vykonávali individuálne posúdenie zraniteľnosti jednotlivcov z hľadiska ich osobitných potrieb pri prijímaní a osobitných procesných potrieb. Členské štáty preto musia podniknúť aktívne kroky na posúdenie individuálnych potrieb žiadateľov o azyl a nemôžu sa spoliehať iba na ich vlastnú identifikáciu, aby účinne zaručili ich práva v súlade s právnymi predpismi Únie. V tejto súvislosti by mali byť prvoradé osobitné potreby žiadateľov vrátane zdravia. Prvoradým hľadiskom by vždy mal byť záujem dieťaťa, a to v rámci všetkých postupov zavedených na základe tohto rozhodnutia, a kľúčové zásady stanovené v rozsudku Súdneho dvora zo 6. júna 2013 vo veci C-648/111b by nemali byť nikdy ohrozené.

______________

___________________

10 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 96).

10 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 96).

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 60).

1b Rozsudok Súdneho dvora zo 6. júna 2013, The Queen, na návrh MA, BT, DA proti Secretary of State for the Home Department, C-648/11, ECLI:EU:C:2013:367.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 26

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26) S cieľom rozhodnúť o tom, ktorý konkrétny členský štát by mal byť členským štátom relokácie, by sa okrem toho osobitná pozornosť mala venovať špecifickým kvalifikáciám dotknutých žiadateľov, ktoré by mohli uľahčiť ich integráciu v členskom štáte relokácie, ako aj ich jazykovým zručnostiam. V prípade obzvlášť zraniteľných žiadateľov by sa navyše pozornosť mala venovať schopnosti členského štátu relokácie poskytnúť týmto žiadateľom primeranú podporu.

(26) S cieľom rozhodnúť o tom, ktorý konkrétny členský štát by mal byť členským štátom relokácie, by sa okrem toho osobitná pozornosť mala venovať preferenciám a špecifickým kvalifikáciám dotknutých žiadateľov, ktoré by mohli uľahčiť ich integráciu v členskom štáte relokácie, napríklad ich jazykovým zručnostiam, rodinným väzbám nad rámec vymedzenia pojmu „rodinní príslušníci“ podľa nariadenia (EÚ) č. 604/2013, sociálnym vzťahom, kultúrnym väzbám, predchádzajúcemu pobytu v členskom štáte, predchádzajúcemu štúdiu a predchádzajúcim pracovným skúsenostiam v podniku alebo organizácii konkrétneho členského štátu, ako aj špecifickým kvalifikáciám, ktoré by mohli byť relevantné pre integráciu žiadateľov na trh práce v členskom štáte relokácie. Členské štáty by preto mali uľahčiť účinné uznávanie diplomov, kvalifikácií a zručností žiadateľov. Okrem toho členské štáty môžu žiadateľov informovať o príležitostiach na trhu práce. V prípade obzvlášť zraniteľných žiadateľov by sa navyše pozornosť mala venovať schopnosti členského štátu relokácie poskytnúť týmto žiadateľom primeranú podporu. Hoci žiadatelia nemajú právo vybrať si členský štát, kam budú relokovaní, v čo najväčšej miere treba brať do úvahy ich potreby, preferencie a špecifické kvalifikácie.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 26 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26a) Na základe skúseností z pilotného projektu relokácie utečencov z Malty (EUREMA) treba v čo najväčšom rozsahu zohľadňovať očakávania a preferencie. Ako prvý krok by žiadatelia mali dostať možnosť vyjadriť svoje preferencie. Mali by uviesť členské štáty v poradí podľa preferencií a doložiť svoje preferencie dôvodmi, ako sú rodinné väzby, spoločenské a kultúrne väzby, napr. jazykové zručnosti, predchádzajúci pobyt, predchádzajúce štúdium a predchádzajúca pracovná skúsenosť. Malo by sa tak stať na začiatku celého procesu. Ako druhý krok by príslušné členské štáty mali byť informované o preferenciách žiadateľov. Potom by mali dostať možnosť, aby uviedli svoje preferencie týkajúce sa žiadateľov spomedzi tých, ktorí vyjadrili svoje preferencie pre príslušný členský štát. Členské štáty by mali doložiť svoje preferencie aspektmi, ako sú rodina, spoločenské a kultúrne väzby. Styční úradníci vymenovaní členskými štátmi by mohli tento postup uľahčovať prostredníctvom rozhovorov s príslušnými žiadateľmi. Žiadatelia by takisto mali mať možnosť konzultovať s inými subjektmi, napr. mimovládnymi organizáciami, vysokým komisárom OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM). Napokon by Taliansko a Grécko s pomocou úradu EASO mali prijať rozhodnutie o relokácii jednotlivých žiadateľov do konkrétneho členského štátu so zohľadnením preferencií v čo najväčšom rozsahu. Úrad UNHCR by sa mal konzultovať ohľadom  jeho najlepších postupov pri presídľovaní vrátane spracúvania preferencií a špecifických kvalifikácií.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 26 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26b) V priebehu celého postupu relokácie treba plne rešpektovať zásadu nediskriminácie stanovenú v článku 10 zmluvy. Diskriminácia na základe pohlavia, veku, etnického pôvodu, zdravotného postihnutia a náboženstva je jasným porušením zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 28

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28) Právne a procesné záruky stanovené v nariadení (EÚ) č. 604/2013 sa uplatňujú aj na žiadateľov, na ktorých sa vzťahuje toto rozhodnutie. Žiadatelia by okrem toho mali byť informovaní o postupe relokácie stanovenom v tomto rozhodnutí a mali by byť oboznámení s rozhodnutím o relokácii. Vzhľadom na to, že žiadateľ podľa právnych predpisov EÚ nemá právo zvoliť si členský štát zodpovedný za vybavenie jeho žiadosti, mal by mať výlučne v záujme zabezpečenia dodržiavania jeho základných práv v súlade s nariadením (EÚ) č. 604/2013 právo na účinný opravný prostriedok proti rozhodnutiu o relokácii.

(28) Právne a procesné záruky stanovené v nariadení (EÚ) č. 604/2013 sa uplatňujú aj na žiadateľov, na ktorých sa vzťahuje toto rozhodnutie. Žiadatelia by okrem toho mali byť informovaní o postupe relokácie stanovenom v tomto rozhodnutí a mali by byť oboznámení s rozhodnutím o relokácii. Žiadateľ by mal mať v súlade s nariadením (EÚ) č. 604/2013 a článkom 47 Charty základných práv Európskej únie právo na účinný opravný prostriedok proti rozhodnutiu o relokácii.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 30

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30) Mali by sa prijať opatrenia s cieľom zabrániť sekundárnemu pohybu relokovaných osôb z členského štátu relokácie do iných členských štátov. Žiadatelia by konkrétne mali byť informovaní o následkoch ďalšieho pohybu v rámci členských štátov a o skutočnosti, že v prípade, ak im členský štát relokácie poskytne medzinárodnú ochranu, majú v zásade nárok len na práva spojené s medzinárodnou ochranou v tomto členskom štáte.

(30) Mali by sa prijať opatrenia s cieľom zabrániť sekundárnemu pohybu relokovaných osôb z členského štátu relokácie do iných členských štátov. Čo najväčšie prihliadanie na preferencie žiadateľov vrátane rodinných väzieb nad rámec ustanovení o rodine uvedených v nariadení (EÚ) č. 604/2013, spoločenských a kultúrnych väzieb je priamočiare opatrenie, vďaka ktorému možno u žiadateľov rozvíjať pocit spolunáležitosti k členskému štátu relokácie. Žiadateľom by sa mali poskytnúť v jazyku, ktorému rozumejú, alebo sa odôvodnene predpokladá, že mu rozumejú, všetky potrebné informácie o krajine ich relokácie a v prípade, že nie je možné plne vziať do úvahy ich preferencie, uvedú sa dôvody. Aby sa zabránilo sekundárnemu pohybu, žiadatelia by mali byť informovaní o následkoch ďalšieho pohybu v rámci členských štátov, ako sa ustanovuje v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 604/2013, a o skutočnosti, že v prípade, ak im členský štát relokácie poskytne medzinárodnú ochranu, majú v zásade nárok len na práva spojené s medzinárodnou ochranou v tomto členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 30 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(30a) Súhlas žiadateľov alebo príjemcov medzinárodnej ochrany s relokáciou je zásada stanovená v sekundárnom práve Únie, zakotvená v článku 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 516/2014 a analogicky v článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/20101a a v článku 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 604/2013, zatiaľ čo na základe článku 78 ods. 3 ZFEÚ sú za veľmi obmedzených podmienok možné výnimky z práva Únie. Je potrebné zabezpečiť účinné vykonávanie mechanizmu núdzovej relokácie, pričom súhlas je osobitne dôležitý, aby sa zabránilo sekundárnemu pohybu, a mal by sa preto v zásade vyžadovať pred relokáciou. V prípade, že daná osoba nesúhlasí, v zásade by nemala byť relokovaná, ale táto možnosť by sa mala ponúknuť inej osobe.

 

 

_________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl (Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh rozhodnutia

Článok 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto rozhodnutím sa zavádzajú dočasné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka s cieľom umožniť im zvládať núdzovú situáciu v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín do týchto členských štátov.

Týmto rozhodnutím sa zavádzajú záväzné dočasné núdzové opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka s cieľom umožniť im zvládať núdzovú situáciu v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti do týchto členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) „žiadateľ“ je štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorí podali žiadosť o medzinárodnú ochranu, v súvislosti s ktorou ešte nebolo prijaté konečné rozhodnutie;

b) „žiadateľ“ je štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorí podali žiadosť o medzinárodnú ochranu, v súvislosti s ktorou ešte nebolo prijaté konečné rozhodnutie, ako sa uvádza v článku 2 písm. i) smernice 2011/95/EÚ;

 

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) rodinní príslušníci“ sú rodinní príslušníci podľa vymedzenia v článku 2 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013;

d) blízki príbuzní“ sú manžel alebo manželka, deti, rodičia, osoby vykonávajúce rodičovské práva a povinnosti, starí rodičia a vnúčatá;

 

(Horizontálny pozmeňujúci návrh. V prípade prijatia sa uplatňuje na celý text.)

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu „blízki príbuzní” je širšie ako vymedzenie pojmu „rodinní príslušníci” podľa článku 2 nariadenia č. 604/2013, a je tak vhodnejšie.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa) „preferencia“ je uprednostnenie určitého členského štátu, ktoré vyjadril žiadateľ, alebo uprednostnenie určitého žiadateľa, ktoré vyjadril členský štát, pričom je podložené prvkami, ako sú rodinné väzby nad rámec vymedzenia rodinných príslušníkov uvedeného v písmene d), spoločenské väzby, napr. väzby s etnickými a kultúrnymi spoločenstvami, a kultúrne väzby na preferovaný členský štát, napr. jazykové zručnosti, predchádzajúci pobyt v členskom štáte alebo predchádzajúce štúdium alebo pracovné vzťahy s podnikmi alebo organizáciami tohto členského štátu.

Odôvodnenie

Žiadatelia nemajú právo vybrať si preferovaný členský štát, ani členské štáty nemajú právo vybrať si preferovaných žiadateľov. Ich preferencie by sa však mali v čo najväčšom rozsahu brať do úvahy.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Vzhľadom na meniacu sa povahu migračných tokov by sa cieľová skupina osôb, ktoré budú relokované, mala posudzovať každý štvrťrok.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh rozhodnutia

Článok 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1. Na začiatku sa z Talianska a Grécka relokuje celkovo 40 000 žiadateľov s cieľom zmierniť výrazný azylový tlak na Taliansko a Grécko, ale pôjde aj o dôležitú skúšku s ohľadom na pripravovaný legislatívny návrh o stálom systéme núdzovej relokácie na základe článku 78 ods. 2 ZFEÚ. V prípade potreby sa zváži ďalšie zvýšenie tohto počtu s cieľom prispôsobiť sa rýchlo sa meniacim tokom utečencov a trendom v priebehu uplatňovania tohto rozhodnutia.

1. Z Talianska sa na územie ostatných členských štátov relokuje 24 000 žiadateľov tak, ako sa uvádza v prílohe I.

1. Z Talianska sa na územie ostatných členských štátov spočiatku relokuje 24 000 žiadateľov, ako sa uvádza v prílohe I.

2. Z Grécka sa na územie ostatných členských štátov relokuje 16 000 žiadateľov tak, ako sa uvádza v prílohe II.

2. Z Grécka sa na územie ostatných členských štátov spočiatku relokuje 16 000 žiadateľov, ako sa uvádza v prílohe II.

 

2a. Komisia do [šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia] posúdi na základe najnovších dostupných údajov z agentúry Frontex príslušný podiel osôb, ktoré budú relokované z Talianska a Grécka, s cieľom prispôsobiť ho meniacim sa tokom utečencov.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh rozhodnutia

Článok 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4a

 

Súhlas

 

V zásade by sa mal vyžadovať súhlas žiadateľa s relokáciou.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Taliansko a Grécko v pravidelných intervaloch počas obdobia uplatňovania tohto rozhodnutia s podporou EASO a prípadne styčných úradníkov členských štátov uvedených v odseku 8 identifikujú jednotlivých žiadateľov, ktorí sa majú relokovať do ostatných členských štátov, a oznámia kontaktným miestam týchto členských štátov a EASO počet žiadateľov, ktorí môžu byť relokovaní. Na tento účel sa uprednostnia zraniteľní žiadatelia v zmysle článku 22 smernice 2013/33/EÚ.

2. Taliansko a Grécko v pravidelných intervaloch počas obdobia uplatňovania tohto rozhodnutia s podporou úradu EASO a ďalších príslušných agentúr identifikujú jednotlivých žiadateľov, ktorí sa majú relokovať do ostatných členských štátov, a oznámia kontaktným miestam týchto členských štátov úradu EASO počet žiadateľov, ktorí môžu byť relokovaní. Na tento účel sa uprednostnia zraniteľní žiadatelia v zmysle článkov 21 a 22 smernice 2013/33/EÚ a osobitnú pozornosť treba venovať maloletým bez sprievodu.

Odôvodnenie

Úloha styčných úradníkov je stanovená v článku 3b (novom). Namiesto vyslania styčných úradníkov na identifikáciu žiadateľov o relokáciu jednotlivými členskými štátmi by členské štáty mali radšej poskytnúť národných expertov úradu EASO, aby koordinovane pomohli Taliansku a Grécku s opatreniami v súvislosti s relokáciou (pozri článok 7).

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty čo najskôr po prijatí informácií podľa odseku 2 uvedú počet žiadateľov, ktorí môžu byť okamžite relokovaní na ich územie, a všetky ďalšie relevantné informácie, pričom neprekročia počty uvedené v prílohe I a v prílohe II.

3. Členské štáty čo najskôr po prijatí informácií podľa odseku 2 poskytnú informácie o dostupnej kapacite pre prijímanie migrantov a uvedú počet žiadateľov, ktorí môžu byť okamžite relokovaní na ich územie, a všetky ďalšie relevantné informácie, pričom neprekročia počty uvedené v prílohe I a v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Taliansko a Grécko s pomocou úradu EASO poskytnú žiadateľom informácie v jazyku, ktorému rozumejú alebo o ktorom sa odôvodnene predpokladá, že mu rozumejú, o členských štátoch zapojených do núdzovej relokácie. Žiadatelia musia mať tiež prístup k informáciám, ktoré poskytujú iné subjekty, napr. mimovládne organizácie, úrad UNHCR a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Na začiatku spracovávania sa od žiadateľov požaduje, aby uviedli členské štáty v poradí podľa preferencií a aby podložili svoje preferencie.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Žiadatelia, ktorým v súlade s povinnosťami stanovenými v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 603/2013 musia byť odobraté odtlačky prstov, môžu byť relokovaní iba vtedy, ak im boli odtlačky prstov odobraté.

5. Žiadatelia, ktorým v súlade s povinnosťami stanovenými v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 603/2013 musia byť odobraté a ďalej postúpené odtlačky prstov, môžu byť relokovaní iba vtedy, ak sa pri odoberaní ich odtlačkov v plnej miere rešpektovali ich základné práva.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8. Na účely vykonávania všetkých aspektov postupu relokácie opísaných v tomto článku členské štáty môžu rozhodnúť o vyslaní styčných úradníkov do Talianska a Grécka.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Úloha styčných úradníkov je stanovená v článku 3b (novom). Namiesto vyslania styčných úradníkov na identifikáciu žiadateľov o relokáciu jednotlivými členskými štátmi by členské štáty mali radšej poskytnúť národných expertov úradu EASO, aby koordinovane pomohli Taliansku a Grécku s opatreniami v súvislosti s relokáciou (pozri článok 7).

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh rozhodnutia

Článok 6 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Taliansko a Grécko po prijatí rozhodnutia o relokácii žiadateľa a pred samotnou relokáciou písomne oznámia dotknutej osobe rozhodnutie o jej relokácii. V rozhodnutí sa uvedie členský štát relokácie.

4. Taliansko a Grécko po prijatí rozhodnutia o relokácii žiadateľa a pred samotnou relokáciou s pomocou úradu EASO a ostatných aktérov, napríklad styčných úradníkov, ak sú k dispozícii, všestranne informujú dotknutú osobu o členskom štáte relokácie v jazyku, ktorému žiadateľ rozumie alebo o ktorom sa odôvodnene predpokladá, že mu rozumie, alebo ak preferencie žiadateľa neboli vzaté do úvahy, uvedú dôvody takého rozhodnutia. Taliansko a Grécko takisto písomne oznámia dotknutej osobe rozhodnutie o jej relokácii. V rozhodnutí sa uvedie členský štát relokácie.

Odôvodnenie

V príručke úradu UNHCR pre presídľovanie (Resettlement Handbook) sa v kapitole 7.10 uvádza: „Utečenci by mali mať čo najviac informácií o tom, čo ich čaká po príchode do krajiny presídlenia. Ich aktívna účasť na integračnom procese bude rozhodovať o ich budúcnosti.“ Rovnaké poučenie vyplýva aj z projektu EUREMA. Jedným z hlavných dôvodov, prečo projekt zlyhal, boli nedostatočné informácie migrantov o členskom štáte, kam boli relokovaní.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) prvotné spracovanie žiadostí;

b) prvotné spracovanie žiadostí vrátane zistenia citlivých oblastí a preferencií s cieľom identifikovať potenciálnych žiadateľov o relokáciu a preverovanie žiadateľov vrátane jednoznačnej identifikácie, odobratia odtlačkov prstov a evidencie žiadostí o medzinárodnú ochranu;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) vykonávanie presunu žiadateľov do členského štátu relokácie.

d) vykonávanie presunu žiadateľov do členského štátu relokácie. Náklady na presun do členského štátu relokácie by nemali predstavovať dodatočnú záťaž pre Grécko a Taliansko.

Odôvodnenie

Cieľom rozhodnutia Rady je poskytnúť Grécku a Taliansku ekonomickú podporu. Žiadať ich o to, aby vzali na seba tieto dodatočné náklady, je tak v rozpore s týmto rozhodnutím.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh rozhodnutia

Článok 8 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Ak Taliansko alebo Grécko nesplnia povinnosť uvedenú v odseku 1, Komisia môže rozhodnúť o pozastavení účinnosti tohto rozhodnutia vo vzťahu k danému členského štátu na obdobie do troch mesiacov. Komisia môže jedenkrát rozhodnúť o predĺžení tohto pozastavenia najviac o ďalšie tri mesiace.

2. Ak Taliansko alebo Grécko nesplnia povinnosť uvedenú v odseku 1, Komisia môže po tom, ako poskytla dotknutému členskému štátu možnosť vyjadriť sa, rozhodnúť o pozastavení účinnosti tohto rozhodnutia vo vzťahu k danému členskému štátu na obdobie najviac troch mesiacov. Komisia môže jedenkrát rozhodnúť o predĺžení tohto pozastavenia najviac o ďalšie tri mesiace.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh rozhodnutia

Článok 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade núdzovej situácie v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín do členského štátu relokácie môže Rada v súlade s článkom 78 ods. 3 zmluvy na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom prijať dočasné opatrenia v prospech dotknutého členského štátu. Tieto opatrenia môžu prípadne zahŕňať pozastavenie plnenia povinností tohto členského štátu stanovených v tomto rozhodnutí.

V prípade núdzovej situácie v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín do členského štátu relokácie môže Rada v súlade s článkom 78 ods. 3 zmluvy na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom prijať dočasné opatrenia v prospech dotknutého členského štátu. Tieto opatrenia môžu prípadne zahŕňať aj pozastavenie plnenia povinností tohto členského štátu stanovených v tomto rozhodnutí.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh rozhodnutia

Článok 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Taliansko a Grécko predložia Rade a Komisii každé tri mesiace správu o vykonávaní tohto rozhodnutia vrátane plánov uvedených v článku 8.

Taliansko a Grécko predložia Rade a Komisii každé tri mesiace správu o vykonávaní a riadnom využívaní finančných prostriedkov získaných v rámci tohto rozhodnutia vrátane plánov uvedených v článku 8.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh rozhodnutia

Článok 11 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Hodnotenie

 

Komisia do júla 2016 predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotenie v polovici trvania o uplatňovaní tohto rozhodnutia a v prípade potreby navrhne potrebné odporúčania pre trvalý mechanizmus relokácie, a to aj v súvislosti s ohlásenou kontrolou vhodnosti dublinského systému.

 

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do …* záverečnú hodnotiacu správu o uplatňovaní tohto rozhodnutia.

 

Členské štáty predložia Komisii v náležitom čase všetky informácie potrebné na prípravu tejto správy.

 

____________

 

*Ú. v. EÚ: vložiť dátum: 30 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh rozhodnutia

Príloha II a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pozmeňujúci návrh

Pozmeňujúci návrh

Príloha IIa

Postup relokácie

Postup uvedený v návrhu Komisie; dodatočné procedurálne kroky vložené Európskym parlamentom sú podčiarknuté

 

1 – Prvotné spracovanie žiadostí o medzinárodnú ochranu

 

– identifikácia osôb, za ktoré je (alebo mal by byť) podľa dublinského nariadenia zodpovedný iný členský štát

 

→ odovzdania v rámci dublinského systému

 

– identifikácia zraniteľných žiadateľov

 

– identifikácia rodinných príslušníkov na spoločnú relokáciu

 

– identifikácia preferencií žiadateľov týkajúcich sa určitých členských štátov

 

 

2 – Výber žiadateľov o relokáciu

 

– Taliansko/Grécko určia, ktorí žiadatelia budú relokovaní

 

– informujú členské štáty o počte potrebných miest, ako aj o preferenciách žiadateľov

 

 

3 – Zapojenie členských štátov

 

– členské štáty informujú Taliansko/Grécko o počte miest na relokáciu

 

– styční úradníci môžu urobiť pohovory so žiadateľmi, ktorí uviedli v preferenciách ich členský štát

 

– členské štáty uvedú svoje preferencie týkajúce sa žiadateľov

 

 

4 – Rozhodnutie o relokácii

 

– Taliansko/Grécko rozhodnú, ktorý žiadateľ sa má relokovať do ktorého členského štátu, pričom vezmú do úvahy preferencie žiadateľov i členských štátov

 

 

5 – Informácie a súhlas

 

– žiadatelia sú plne informovaní o členskom štáte, kam budú relokovaní

 

– žiadatelia v zásade vyjadria súhlas s relokáciou do daného členského štátu

 

 

6 – Presun

 

Presun žiadateľov do členského štátu relokácie do jedného mesiaca.

PRÍLOHA: VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Európsky parlament vzhľadom na potrebu prijať okamžité opatrenia v prospech členských štátov, ktoré sa ocitnú v núdzovej situácii v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín, súhlasil s právnym základom – článkom 78 ods. 3 ZFEÚ, ako navrhla Komisia – pre rozhodnutie Rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka. Európsky parlament však môže akceptovať článok 78 ods. 3 ZFEÚ ako právny základ len ako núdzové opatrenie, po ktorom bude nasledovať riadny legislatívny návrh na štrukturálne riešenie všetkých krízových situácií v budúcnosti. Trvá na tom, že správnym právnym základom je článok 78 ods. 2 ZFEÚ, ktorý si vyžaduje riadny legislatívny postup v prípade opatrenia na určenie, ktorý členský štát je zodpovedný za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu, spolu s druhou vetou článku 80 ZFEÚ, v ktorého ustanoveniach sa uvádza do pôsobnosti zásada solidarity, ako je vyjadrená v prvej vete článku 80. Európsky parlament ďalej zdôrazňuje skutočnosť, že prijatím tohto rozhodnutia nie sú v žiadnom prípade dotknuté viaceré právne základy, ktoré bude mať spoluzákonodarca k dispozícii v budúcnosti, najmä pokiaľ ide o článok 78 spoločne s článkom 80 ZFEÚ. Európsky parlament naliehavo žiada Komisiu, aby do konca roku 2015 predložila legislatívny návrh na trvalý systém relokácie na základe článku 78 ods. 2 a článku 80, ako to oznámila vo svojej európskej migračnej agende. Európsky parlament si vyhradzuje právo vypracovať legislatívnu iniciatívnu správu v prípade, že Komisia v príslušnom čase takýto legislatívny návrh nepredloží.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V najväčšej katastrofe v oblasti Stredozemného mora po druhej svetovej vojny zahynulo 18. apríla 2015 na ceste do Európy viac ako 800 ľudí. Prežili vojnu, prenasledovanie, zlé zaobchádzanie – a prišli o život na prahu Európy. V čase písania tejto správy Taliansko hľadá ich telá. Smrť toľkých ľudí, 1 867 za prvých šesť mesiacov roku 2015, a ťažká situácia mnohých ďalších, ktorí riskovali životy v Stredozemnom mori, dramaticky ukázali, že Európa musí zvýšiť spoločné úsilie, aby zabránila ďalším katastrofám, a musí účinne reagovať na utečeneckú krízu tým, že si bude plniť povinnosť chrániť tých, ktorí sú v núdzi.

Žiadny členský štát nemôže účinne riešiť utečeneckú krízu sám. Európsky parlament vo svojom uznesení z 28. apríla 2015 zdôraznil, že reakcia EÚ na tragédie v Stredozemnom mori sa musí zakladať na solidarite a musí sa prejaviť spravodlivým rozdelením zodpovednosti, najmä s tými členskými štátmi, ktoré prijímajú najvyšší počet utečencov. Európsky parlament požadoval záväzné kvóty na rozdelenie žiadateľov o azyl medzi všetky členské štáty.

Zásada solidarity je tiež hlavným aspektom strategickej reakcie Európskej komisie na krízu v oblasti Stredozemia, tzv. európskej migračnej agendy. Tento program je založený na pochopení, že „potrebujeme nový, európskejší prístup“ k migrácii. Ako prvý krok s cieľom zaviesť do praxe zásadu solidarity Komisia navrhla núdzové relokačné opatrenie na rozdelenie 40 000 osôb, ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, z Talianska a Grécka do iných členských štátov.

Spravodajkyňa plne súhlasí s názorom, že v otázke riešenia problémov migrácie musia všetky členské štáty konať spoločne. Návrh na núdzovú relokáciu je limitovaný, ale dôležitý krok týmto smerom. Grécko a Taliansko sú pod neznesiteľným tlakom. Ak nedostanú primeranú podporu, ďalší rozsiahly neregulárny pohyb utečencov a migrantov bude pravdepodobne pokračovať. Je tým ohrozený jeden z hlavných úspechov EÚ, voľný pohyb v rámci schengenského priestoru. Spravodajkyňa preto plne podporuje návrh Komisie na záväzné relokačné opatrenie vrátane záväzného distribučného kľúča na rozdelenie utečencov do členských štátov, ktoré sa zakladá na zásade solidarity a spoločnej zodpovednosti.

Okrem toho spravodajkyňa navrhuje posilnenie zásady solidarity zvýšením počtu utečencov, ktorí sa majú relokovať. Komisia vychádzala vo svojom návrhu na relokáciu 40 000 osôb z počtu utečencov, ktorí prišli do Európy v roku 2014 – bez ohľadu na to, že počet sa odvtedy dramaticky zvýšil. S počtom 68 000 utečencov a migrantov, ktorí prišli len do Grécka od začiatku roka 2015, je Grécko svedkom nebývalého šesťnásobného nárastu utečencov a migrantov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Väčšinou sú to Sýrčania. Zďaleka najviac ich prichádza na grécke ostrovy, kde často úplne chýbajú zariadenia na prijímanie žiadateľov o azyl. Ľudia musia spať na ulici alebo v núdzovom ubytovaní za mimoriadne zlých podmienok. Jeden z piatich sýrskych utečencov nemá dokonca ani normálny prístup na toaletu. Grécko nie je schopné túto situáciu zvládnuť; azylový systém skolaboval. Preto sa mnohí utečenci vydávajú cez Balkán do Maďarska a ďalej. Podobne v Taliansku pokračuje trend príchodu veľkého počtu utečencov a migrantov. Doteraz v roku 2015 prišlo 67 500 utečencov a migrantov, väčšinou z Eritrey. Vzhľadom na tento vývoj spravodajkyňa navrhuje, aby sa Rade vyslal jasný signál, že je potrebná vyššia miera solidarity. Európa musí reagovať na rýchlo sa vyvíjajúce potreby a na skutočnosť, že v Grécku teraz rastie počet prisťahovalcov. Počet osôb relokovaných z Grécka a Talianska do iných členských štátov by sa preto mal zvýšiť minimálne na 50 000.

Zlepšenie kvality relokácie je ďalším kľúčovým bodom, ktorý spravodajkyňu znepokojuje. V tejto súvislosti si treba vziať dôležité ponaučenie z pilotného projektu EÚ na relokáciu utečencov z Malty (EUREMA). Po prvé, projekt nebol záväzný a v dôsledku toho ani polovica členských štátov skutočne neprejavila solidaritu s Maltou prijatím (vo všeobecnosti veľmi nízkeho počtu) utečencov. Po druhé, v projekte relokácie sa výrazne podcenil význam preferencií a informácií. Mnohí utečenci už majú rodinné, spoločenské alebo kultúrne väzby na určitý členský štát. Uprednostňujú relokáciu do členského štátu, kde žijú ich príbuzní, kde už existuje spoločenská komunita, alebo kde sa bežne používa jazyk, ktorým hovoria aj oni. Kľúčom k úspešnej relokácii je prihliadať systematicky na tieto preferencie. Pomôže to prispôsobiť realitu života ľudí, znižuje motiváciu nezákonne sa presúvať a zlepšuje vyhliadky na integráciu. Utečenci sa môžu ľahšie integrovať, ak už hovoria jazykom, ktorý sa bežne používa v členskom štáte, alebo ak sa môžu spoľahnúť na podporu rodiny alebo komunity. Pomáha im to rozvíjať pocit príslušnosti k tomuto členskému štátu a účinne bez donucovania zabraňuje sekundárnym pohybom. Utečenci nemajú právo vybrať si preferovaný členský štát, ani členské štáty nemajú právo vybrať si preferovaných žiadateľov. Ich preferencie by sa však mali v čo najväčšom rozsahu brať do úvahy. Informácie a súhlas sú na úspešnú relokáciu takisto nevyhnutné. V záujme dobrého zvládnutia očakávaní by utečenci mali mať čo najúplnejšie informácie o tom, čo ich čaká po príchode do členského štátu relokácie. S cieľom zabrániť hneď od začiatku sekundárnemu pohybu by mali byť relokovaní iba vtedy, ak s rozhodnutím súhlasia.

Núdzová relokácia je iba prvým, aj keď významným krokom v zavedení zásady solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi všetky členské štáty do praxe. Komisia navrhla núdzovú relokáciu ako dočasnú výnimku z dublinského nariadenia. Je limitovaná z hľadiska rozsahu i trvania. Okrem toho vážne obmedzuje práva Európskeho parlamentu tým, že ho vylučuje zo spolurozhodovania. Spravodajkyňa preto veľmi víta oznámenie Komisie v jej migračnej agende, že do konca roka 2015 predloží legislatívny návrh na trvalý systém relokácie, založený na spolurozhodovaní. Okrem toho navrhuje, aby Parlament prevzal iniciatívu a predložil vlastnú legislatívnu iniciatívnu správu, ak Komisia príslušný návrh nepredloží.

Pokračovanie s núdzovými opatreniami by bolo nielen neprijateľné pre Parlament ako spoluzákonodarcu, ale zároveň by sa nezaviedli reformy, ktoré sú naliehavo potrebné na prekonanie zlyhania súčasného dublinského systému. Dublinský systém vytvoril neudržateľnú nerovnováhu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o príchod utečencov a migrantov, aj ich konečné miesto určenia. Jeho podstatou je použitie donucovacích prostriedkov, ktoré si vyžadujú vysoké náklady na ľudské zdroje, ako je napríklad zadržiavanie žiadateľov o azyl traumatizovaných vojnou a prenasledovaním, pričom dochádza naďalej k značnému sekundárnemu pohybu. Spravodajkyňa preto vyzýva Komisiu, aby pri kontrole vhodnosti dublinského systému, ktorá je naplánovaná na rok 2016, brala v plnom rozsahu do úvahy skúsenosti z relokačného opatrenia vrátane uznávania preferencií. Utečenecká kríza je pre Európu obrovskou výzvou. Európa by ju mala riešiť tým, že bude prihliadať na životy utečencov a ich preferencie, a nie pozerať na nich iba ako na čísla. A Európa môže krízu riešiť účinne len vtedy, ak budú členské štáty stáť pevne vedľa seba a riadiť sa zásadou solidarity.

PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ROZPOČET

D(2015)34431

Claude Moraes

predseda

výbor LIBE

Vec:               Stanovisko Výboru pre rozpočet k návrhu rozhodnutia Rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka (COM(2015)0286 – C8-0156/2015)

Vážený pán predseda,

Obraciam sa na Vás v súvislosti s návrhom rozhodnutia Rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka (COM(2015)0286 – C8-0156/2015), ktorý je konzultovaný s Parlamentom, pričom gestorským výborom je Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Tento návrh predstavuje dodatočné náklady pre rozpočet EÚ v celkovej výške 240 000 000 EUR na obdobie dvoch rokov. Výbor pre rozpočet preto požiadal o stanovisko v súlade s článkom 53 rokovacieho poriadku. Vzhľadom na časové obmedzenia spôsobené skutočnosťou, že návrh bol vypracovaný v kontexte núdzovej situácie na južných hraniciach EÚ, však Výbor pre rozpočet súhlasil s napísaním jednoduchého listu s cieľom umožniť Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vykonať svoju prácu rýchlo.

Návrh rozhodnutia je podporený zodpovedajúcim návrhom Európskej komisie v návrhu rozpočtu na rok 2016 spočívajúcom v zahrnutí sumy vo výške 150 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF). V roku 2016 sa nepožadujú žiadne platobné rozpočtové prostriedky. Keďže tieto dodatočné výdavky predstavujú prekročenie stropu pre okruh 3 o 124 miliónov EUR, Komisia takisto navrhla mobilizáciu nástroja flexibility (2015/2126(BUD)).

Vzhľadom na tieto skutočnosti a po konzultácii s koordinátormi Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby pri prijímaní svojej správy vzal do úvahy tieto skutočnosti:

Ako už bolo zdôraznené v návrhu správy o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2016, Výbor pre rozpočet víta európsku migračnú agendu Komisie a opakovane vyjadruje svoju podporu, pokiaľ ide o posilnenie prostriedkov EÚ a rozvoj kultúry spravodlivého rozdelenia zodpovednosti a solidarity v oblasti azylu, migrácie a riadenia vonkajších hraníc. V tejto súvislosti Výbor pre rozpočet podporuje návrh Komisie mobilizovať nástroj flexibility v rozpočte na rok 2016 s cieľom financovať dočasné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka, hoci konečná suma a rozsah tejto mobilizácie sa možno bude musieť upraviť na základe výsledku rozpočtového postupu. Výbor pre rozpočet však zdôrazňuje potrebu prísnej kontroly miesta určenia týchto prostriedkov s cieľom zabezpečiť, aby boli použité na zamýšľané účely.

Výbor pre rozpočet poznamenáva, že návrh zahŕňa využitie jednorazových platieb (6 000 EUR na žiadateľa o medzinárodnú ochranu) v prospech členských štátov, ktoré relokujú žiadateľov, a teda predstavuje opatrenie rozdelenia zodpovednosti a finančnej solidarity na základe článku 18 právneho základu Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (nariadenie (EÚ) č. 516/2014).

Výbor pre rozpočet si však kladie otázku, či bude navrhované financovanie dostatočné na to, aby bolo možné reagovať na aktuálne migračné trendy v Stredozemí. Okrem systému relokácie poukazuje na možné posilnenie príslušných programov v okruhu 3 (AMIF, Fond pre vnútornú bezpečnosť) a príslušných agentúr z hľadiska rozpočtu, ako aj zamestnancov s cieľom umožniť im vyrovnať sa s väčšou zodpovednosťou. Navrhuje tiež rozvoj vonkajšieho rozmeru migračnej agendy zvážením iniciatív (a zodpovedajúcich posilnení) v rámci okruhu 4 v oblastiach susedstva, rozvoja, humanitárnej pomoci, stability a mieru atď. Taktiež pripomína, že rezervu na núdzovú pomoc možno mobilizovať v priebehu rozpočtového roku na osobitné požiadavky tretích krajín týkajúcich sa pomoci, okrem iného aj na osobitne naliehavé situácie v dôsledku migračných tokov na vonkajších hraniciach Únie.

Výbor však zastáva názor, že v súčasnej geopolitickej situácii, najmä vzhľadom na rastúci tlak migračných tokov, je úroveň stropov stanovená pre okruh 3, ktorý je zďaleka najmenším okruhom v rámci viacročného finančného rámca (VFR), pravdepodobne neaktuálna a treba ju riešiť v kontexte nadchádzajúcej revízie VFR.

Nakoniec by som rád využil túto príležitosť, aby som zdôraznil, že Výbor pre rozpočet bude úzko spolupracovať s Výborom pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci v tejto oblasti a so záujmom očakáva rozpočtové pozmeňujúce návrhy výboru LIBE v rámci rozpočtového postupu.

S úctou

Jean Arthuis

[podpis]

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

16.7.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

13

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Emilian Pavel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Elissavet Vozemberg

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Fredrick Federley, Herbert Reul, Jutta Steinruck, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Wim van de Camp