ДОКЛАД Изпълнението на Бялата книга за транспорта от 2011 г.: равносметка и бъдещи действия за устойчива мобилност

29.7.2015 - (2015/2005(INI))

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Вим ван де Камп

Процедура : 2015/2005(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0246/2015
Внесени текстове :
A8-0246/2015
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Изпълнението на Бялата книга за транспорта от 2011 г.: равносметка и бъдещи действия за устойчива мобилност

(2015/2005(INI))

Европейският парламент,

–       като взе предвид Бялата книга на Комисията, озаглавена „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ (COM(2011)0144),

–       като взе предвид публичното изслушване, озаглавено „Бяла книга за транспорта: равносметка и бъдещи действия за устойчива мобилност“, проведено от комисията по транспорт и туризъм на 17 март 2015 г.,

–       като взе предвид становището от 22 април 2015 г. на Европейския икономически и социален комитет, озаглавено „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — напредък и предизвикателства“,

–       като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2011 г., озаглавена „Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“[1],

–       като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2010 г. относно устойчиво бъдеще за транспорта[2],

–       като взе предвид своята резолюция от 12 юли 2007 г., озаглавена „Нека Европа продължава да се движи — устойчива мобилност за нашия континент”[3],

–       като взе предвид своята резолюция от 12 февруари 2003 г. относно Бялата книга на Комисията, озаглавена „Европейска транспортна политика за 2010 г.: време за вземане на решение“[4],

–       като взе предвид Бялата книга на Комисията, озаглавена „Европейска транспортна политика за 2010 г.: време за вземане на решение“ (COM(2001)0370),

–       като взе предвид предстоящата Конференция по въпросите на климата в Париж през 2015 г. (COP 21),

–       като взе предвид пакета за енергиен съюз и свързаното с него съобщение, озаглавено „Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата“ (COM(2015)0080),

–       като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 23 и 24 октомври 2014 г. относно рамката за политиките в областта на климата и енергетиката в периода до 2030 г.,

–       като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192),

–       като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Заедно към конкурентоспособна градска мобилност с ефективно използване на ресурсите“ (COM(2013)0913),

–       като взе предвид своята резолюция от 27 септември 2011 г. относно пътната безопасност в Европа през периода 2011 – 2020 г.[5],

–       като взе предвид член 52 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0246/2015),

А.     като има предвид, че Бялата книга за транспорта определи амбициозна програма за преобразуването на европейската транспортна система и създаването на истинско Единно европейско транспортно пространство;

Б.     като има предвид, че транспортният сектор представлява движеща сила на икономиката на ЕС, тъй като осигурява заетост на около 10 милиона души и има дял от около 5 % от БВП, и като има предвид, че транспортният отрасъл следва да продължава да бъде в челните редици по отношение на генерирането на по-нататъшен икономически растеж и на създаването на работни места;

В.     като има предвид, че транспортът е сектор, в който Европа е световен лидер както в производствените, така и в транспортните операции, и че е от решаващо значение европейският транспорт да продължава да се развива, да инвестира и да се обновява по устойчив начин, за да запази технологичното си лидерство на световно ниво, да продължава да изнася своите стандарти по целия свят и да съхранява своята конкурентна позиция във всички видове транспорт в условията на глобална икономика, която все повече се характеризира с появата на нови могъщи участници и нови бизнес модели;

Г.     като има предвид, че основите на нашето общество се променят под въздействието на цифровизацията, урбанизацията, глобализацията и демографските промени и че се нуждаем от преминаване от съществуващите модели на транспортна политика към такива, които могат да се справят с предизвикателствата на бъдещето;

Д.     като има предвид, че транспортът е от основно значение за свободното движение на хора, стоки и услуги, на които се основава единният пазар, както и че свободното движение е едновременно мощно средство за интеграция в ЕС и ключов фактор за успеха на европейската промишленост и търговия;

Е.     като има предвид, че транспортът продължава да бъде почти изцяло зависим от изкопаемите горива и е единственият сектор, в който емисиите на парникови газове са нараснали през последните 25 години, и като има предвид, че без неотдавнашния икономически спад растежът на емисиите би могъл да бъде още по-голям;

Ж.    като има предвид, че е налице неотложна необходимост от подобряване на енергийната ефективност и устойчивост на транспортната система и от намаляване на нейната зависимост от нефт и изкопаеми енергийни ресурси по икономически ефективен начин, без да се засяга нейната конкурентоспособност и без да се ограничава мобилността, в съответствие с целите, поставени в Бялата книга;

З.      като има предвид, че модерните устойчиви биогорива, особено тези, произведени от отпадъци и остатъци в съответствие с йерархията на управлението на отпадъците[6], представляват неизползван потенциал за намаляване на зависимостта на европейската транспортна система от нефта и за намаляване на емисиите на парникови газове от транспортния сектор;

И.     като има предвид, че е от съществено значение да се гарантира успешното развитие на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) в рамките на договорените срокове, да се свържат ефективно транспортните мрежи на всички региони на ЕС, свързващи периферните географски региони с центъра на ЕС и да бъдат премахнати разликите в нивото на развитие на инфраструктурата и поддръжката, по-специално между източните и западните части на Съюза;

Й.     като има предвид, че инвестициите в транспортната инфраструктура имат положителен ефект върху икономическия растеж, създаването на работни места и търговията, и че поради това е необходимо да се бъдат отстранени пречките, които възпрепятстват частните инвестиции в транспортната инфраструктура;

К.     като има предвид, че транспортната инфраструктура като цяло изисква финансиране в дългосрочен план и че равнището на инвестиции напоследък е намаляло поради липсата на доверие сред законодателите, организаторите на проекти и финансовия сектор;

Л.     като има предвид, че в продължение на много години имаше сериозен недостиг на инвестиции в инфраструктурата на обществения транспорт в Европа и че освен това подобрените съоръжения за пешеходци, за възрастни хора и за пътници с намалена мобилност са част от целите на Съюза и за тях са необходими допълнителни средства;

М.    като има предвид, че една от основните цели на Бялата книга трябва да бъде поставянето на хората в центъра на транспортната политика, както и на техните права като пътници;

Н.     като има предвид, че иновациите и интелигентните транспортни системи следва да играят значителна роля в разработването на модерна, ефикасна, устойчива и оперативно съвместима европейска транспортна система, която е достъпна за всички;

О.     като има предвид, че мултимодалните мрежи и интеграцията на различните видове транспорт и услуги могат да способстват за подобряване на връзките и ефективността при пътническия и товарния превоз, като по този начин допринасят за намаляване на въглеродните и другите вредни емисии;

П.     като има предвид, че създаването на истинско Единно европейско транспортно пространство няма да бъде възможно без ефективно прилагане на законодателството на ЕС от страна на държавите членки и, при необходимост, опростяване на съществуващата регулаторна рамка с цел осигуряване на правна яснота и подобряване на правоприлагането;

Р.     като има предвид, че е необходимо да бъдат премахнати всички оставащи бариери, технически несъвместимости и обременителни административни процедури, които възпрепятстват постигането на една напълно интегрирана транспортна система, както и да се води борба срещу новите мерки, които се определят от държавите членки и които представляват препятствия за свободното движение на стоки и услуги;

С.     като има предвид, че по-нататъшното отваряне на пазара трябва да бъде неизменно придружавано от създаването на качествени работни места и осигуряването на достойни условия на труд, високо качество на услугите и на справедлива конкуренция във всички държави членки;

Т.     като има предвид, че последният доклад на Европейската комисия относно „Безопасността по пътищата в Европейския съюз“[7] показва, че броят на смъртните случаи по пътищата в Европа през 2014 г. е намалял с 1 %, което е много по-ниско от спада от 8 %, регистриран през 2012 г. и отново през 2013 г.;

Изпълнение и междинен преглед на Бялата книга

1.      приветства намерението на Комисията да извърши междинен преглед на Бялата книга с цел оценка на постигнатия напредък и предлагане на допълнителни действия за постигане на нейните цели; счита, че въпреки че е още твърде рано за извършване на цялостна оценка на въздействието на редица политически мерки, взети след приемането на Бялата книга, е необходим текущ преглед, за да се добива представа за състоянието на прилагането на 40-те инициативи и 131 точки за действие, включени в приложението към нея;

2.      заявява отново своята подкрепа за целите, определени в Бялата книга, и за „Десетте цели за конкурентоспособна и ефективна по отношение на ресурсите транспортна система: целеви показатели за постигане на целта за намаление на емисиите на парникови газове с 60 %“; подчертава, че в междинния преглед следва да се запази поне нивото на амбициозност на целите, определени през 2011 г., и да бъдат предложени конкретни, реалистични и основани върху доказателства мерки и инициативи за увеличаване, ускоряване и рационализиране на усилията за тяхното изпълнение; призовава Комисията да извърши оценка на степента, до която списъкът на действия, посочени в Бялата книга, е достатъчен за постигане на нейните амбициозни цели, и да предложи допълнителни законодателни мерки;

3.      призовава Комисията да актуализира целите за намаляване на емисиите в Бялата книга в съответствие с резолюцията на Парламента от 5 февруари 2014 г. относно рамката за политиките в областта на климата и енергетиката в периода до 2030 г. и заключенията на Европейския съвет от 23 и 24 октомври 2014 г. относно рамката за политиките в областта на климата и енергетиката в периода до 2030 г. и да предложи мерки за по-нататъшно намаляване на емисиите от транспорта, за да се помогне на държавите членки да постигнат общата „обвързваща цел на ЕС за намаляване най-малко с 40 % на емисиите на парникови газове до 2030 г. в сравнение с 1990 г.“(„като намаленията в секторите, обхванати от СТЕ, и секторите извън СТЕ възлизат съответно на 43 % и съответно на 30 % до 2030 г. в сравнение с 2005 г.“);

4.      подчертава, че целта за намаляване до 2030 г. на емисиите на парникови газове от транспорта следва да бъде определена на ниво, което ще позволи постигането на дългосрочната цел на Бялата книга за намаляване с най-малко 60 % на емисиите на парникови газове от транспорта до 2050 г.; в този контекст призовава Комисията да предложи цялостна стратегия за намаляване на въглеродните емисии от транспорта;

Общи принципи: преминаване към други видове транспорт и интермодален транспорт

5.      подчертава, че европейската политика за устойчива мобилност трябва да се основава на широка гама от инструменти на политиките за преминаване по икономически изгоден начин към възможно най-малко замърсяващи и възможно най-ефективни по отношение на енергията видове транспорт; посочва, че промяната на баланса между видовете транспорт не е самоцел, а е необходима, за да се прекъсне връзката между мобилността и отрицателните въздействия на съществуващата транспортна система, като например задръстванията, замърсяването на въздуха, шума, злополуките и изменението на климата; признава, че политиката на преминаване към други видове транспорт досега не е дала задоволителни резултати; поради това подчертава, че всички видове транспорт трябва да бъдат оптимизирани и да станат екологично по-чисти, безопасни и енергоспестяващи, с цел постигане на висока степен на мобилност и опазване на околната среда;

6.      счита, че развитието на пътническия и товарния превоз е силно зависимо от ефективното използване на всички видове транспорт и че поради това европейската транспортна политика следва да се основава на ефективна интермодалност, при която следва да се подкрепя използването на най-ефективните и устойчиви видове транспорт, когато това е възможно; счита, че това ще води до оптимално преразпределение на баланса между различните видове транспорт и ще осигурява оперативна съвместимост в рамките на различните видове транспорт и между тях, ще насърчава създаването на по-устойчиви транспортни и логистични вериги и подобряването на плавните потоци на движение между отделните видове транспорт и транспортни възли;

Модерна инфраструктура и интелигентно финансиране

7.      призовава Комисията да представи предложения, в които се предвижда интернализиране на външните разходи за всички видове товарен и пътнически транспорт, като се прилага обща съгласувана и прозрачна европейска методология и се отчитат особеностите на всеки вид транспорт, включително съгласуван анализ на външните фактори, които вече са били интернализирани, с цел избягване на двойното данъчно облагане; призовава за предприемането на конкретни мерки, за да се осигури по-широко прилагане на принципите „потребителят плаща“ и „замърсителят плаща“, включително насоки и най-добри практики, и за да се осигури равнопоставеност между видовете транспорт, с премахване на вредните за околната среда субсидии, когато е целесъобразно, като същевременно се запазва конкурентоспособността на всички региони на ЕС;

8.      призовава Комисията да предложи обща рамка за националните схеми за пътни такси за леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства, които следва да бъдат недиксриминационни за лица от трети държави и да отдават предимство на основаното на разстояние таксуване; приканва държавите членки да заделят приходите от таксите за ползване на инфраструктурата за изграждане и поддържане на безопасна транспортна инфраструктура и за смекчаване на свързаните с транспорта проблеми на околната среда;

9.      подчертава, че завършването на изграждането на трансевропейската транспортна мрежа е едно от предварителните условия за една по-устойчива, ефикасна и функционираща без проблеми мултимодална транспортна система и по-балансирано разпределение на превоза на товари и пътници между видовете транспорт; подчертава, че подборът на проекти, допустими за финансиране от ЕС, трябва да се съсредоточава върху деветте коридора на основната мрежа, завършване на липсващи връзки, върху завършването на липсващите връзки, особено трансграничните отсечки, премахването на задръстванията, подобряването на съществуващата инфраструктура, новаторски транспортни решения, оперативната съвместимост и разработването на мултимодални терминали и градски възли; следва също така да се постави по-голям акцент върху европейската добавена стойност, върху развитието на инфраструктурата за свързване на периферните, островните, планинските и най-отдалечените региони, и върху подпомагането на проекти за свързване на трансевропейската транспортна мрежа с инфраструктурни мрежи на съседните държави и на държавите кандидатки;

10.    счита, че финансирането от ЕС следва да отразява реалните нужди от инвестиции за завършване на основната мрежа TEN-T до 2030 г. и че Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) и други средства за финансиране следва да стимулират инвестициите в транспортна инфраструктура в съответствие с критериите, изложени в насоките за TEN-T и Механизма за свързване на Европа, като се дава приоритет на по-устойчиви видове транспорт, като например железопътен и вътрешноводен транспорт, както и морски превоз на къси разстояния; подчертава, че съвместно финансираните проекти също така трябва да отразяват нуждата от инфраструктура, която е в полза на Съюза по отношение на конкурентоспособността, икономическото, социалното и териториалното сближаване, и свежда до минимум въздействието върху околната среда, която е устойчива на евентуалното въздействие на изменението на климата и която води гарантира безопасността на потребителите;

11.    призовава за драстично увеличаване на финансовите ресурси на Механизма за свързване на Европа и за повече европейска компетентност при подготовката, изпълнението и финансирането на транснационалното планиране на транспорта и инфраструктурното финансиране;

12.    подчертава, че качеството на пътната инфраструктура, което оказва пряко въздействие върху безопасността по пътищата, съществено се различава на територията на целия ЕС и че повече от 90 % от смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия в държавите членки възникват на градски и селски пътища; подчертава, че ефикасното финансиране на този вид инфраструктура следва да бъде допълнително насърчавано посредством различни политики и инструменти на ЕС, по-специално в държавите, обхванати от политиката на сближаване; подчертава също така необходимостта от правилна поддръжка на съществуващата инфраструктура, включително на второстепенната пътна мрежа;

13.    подчертава, че Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), предложен от Комисията като част от плана „Юнкер“ за инвестиции за Европа, следва да отдава приоритет на устойчивия транспорт и на инфраструктурни проекти от жизненоважно значение, които осигуряват висока обществена, икономическа и екологична стойност, и следва да бъде насочен към проекти, които насърчават създаването на висококачествени работни места, дългосрочен растеж и конкурентоспособност, иновации и териториално сближаване, включително устойчиви градски проекти и железопътни проекти, в съответствие с целите на политиките и законодателството на ЕС в областта на транспорта (насоки за TEN-T, Механизъм за свързване на Европа); в този контекст новите начини на финансиране, като например публично-частните партньорства и концесиите, заслужават повече внимание и по-широко прилагане; подчертава, че процесът на подбор на проекти, които да бъдат финансирани от ЕФСИ, следва да бъде прозрачен и да включва съответните заинтересовани страни от публичния и частния сектор;

14.    счита, че ЕФСИ следва да бъде финансиран приоритетно от неразпределените ресурси в рамките на бюджета на ЕС и само като крайна мярка от неизползваните средства от програмите по функция 1а от многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014-2020 г.; подчертава, че финансирането на Гаранционния фонд следва да бъде преразгледани в рамките на средносрочния преглед на МФР за 2016 г. и, въз основа на анализа на изпълнението и степента на изпълнение на различните програми, следва да бъдат определени възможности за алтернативно финансиране, за да се сведе до абсолютния минимум преразпределението на средства от функция 1а за периода 2016-2020 г.; подчертава, че Европейският парламент и Съветът следва също така да проучат начини за компенсиране във възможно най-голяма степен на преразпределянето на средства от програми на ЕС, договорени в рамките на годишната бюджетна процедура, като източник на финансиране за ЕФСИ в годините преди средносрочния преглед на МФР;

15.    отново потвърждава подкрепата си за иновативните финансови инструменти, които позволяват оптимизиране на публичните разходи чрез мобилизирането на частно финансиране, но припомня, че много проекти в областта на транспорта не генерират достатъчно приходи, за да позволяват използване изключително само на този вид инструменти, и следователно се нуждаят от подкрепа под формата на безвъзмездни средства;

16.    подчертава, че бързото разгръщане и използване на интелигентни транспортни системи е необходимо, за да се даде възможност за по-ефективно, устойчиво и безопасно използване на съществуващата инфраструктура и за осигуряване на допълнителен капацитет, без това да бъде свързано със загуба на време, разходи и отнемане на земя, необходими за изграждането на нова инфраструктура; подчертава значението на ефективното използване на честотите и оперативната съвместимост на интелигентните транспортни системи, за да се гарантират непрекъснати транспортни потоци между отделните видове транспорт и транспортни възли; призовава за своевременно изпълнение на фазите на разгръщане и експлоатация на сателитните навигационни програми на ЕС и ефективното разработване на транспортни приложения в рамките на системите Галилео и Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS);

Устойчив транспорт и градска мобилност

17.    подчертава, че подобряването на енергийната ефективност следва да е един от най-важите приоритети на европейската транспортна политика; заявява, че съществува остра нужда от подобряване на ефективността на ресурсите на транспортната система като цяло, с цел да се постигне по-ефективно използване на съществуващия капацитет, да се подобри степента на използване на превозните средства и да се гарантира, че на национално равнище и на равнището на ЕС се предвижда финансиране за мерки, които имат най-голямо въздействие;

18.    изтъква значението на насърчаването на електромобилността и на електрическите системи за обществен транспорт, съчетано с въвеждането на възобновяеми енергийни източници в сектора на електроенергията, като се дава приоритет на по-нататъшното електрифициране на железопътната мрежа и насърчаването на трамваите, електрическите автобуси (тролейбуси), електрически автомобили, електрически превозни средства с две, три или четири колела, електрически велосипеди и малки електрически лодки; подчертава потенциала на съвременните въздушни трамваи (пътнически висящи въжени линии) като евтини и лесни за изграждане транспортни средства, с които да бъде разширяван капацитетът на градските системи за обществен транспорт;

19.    подчертава значението на въвеждането на алтернативни горива и системи за задвижване, по-специално тези, за които Европа има голямо технологично предимство, с цел намаляване на зависимостта на транспорта от изкопаеми горива, подобряване на качеството на въздуха и намаляване на емисиите на парникови газове; изразява съжаление, че тези технологии все още не се използват достатъчно, по-специално в обществения транспорт;

20.    отбелязва, че използването на обществения транспорт в градските райони не е изрично посочено сред десетте цели на Бялата книга; счита, че следва да бъде определена нова цел за удвояване на обществения транспорт в градските райони до 2030 г.; подчертава във връзка с това, че следва да се вземат мерки за осигуряване на съоръжения и инфраструктура с цел улесняване на безопасната мобилност от врата до врата на ползващите обществен транспорт, включително възрастните или хората с увреждания, и на велосипедистите, които използват обществен транспорт за част от своето пътуване; подчертава, че постигането на тази цел изисква подходящи инвестиции, по-специално с цел да се гарантира непрекъснато поддържане и разширяване на инфраструктурата на обществения транспорт; ето защо настоятелно призовава държавите членки да осигуряват адекватни, дългосрочни и надеждни възможности за финансиране за инфраструктурни проекти в областта на обществения транспорт;

21.    призовава Комисията да оказва подкрепа на местните, регионалните и националните органи и на заинтересованите страни при проучването на съществуващите и новите възможностите за финансиране от ЕС за обществен транспорт и да разработва иновативни публично-частни партньорски схеми; обръща внимание на поуките, които трябва да бъдат извлечени от Специален доклад № 1/2014 на Европейската сметна палата, озаглавен „Ефективност на финансираните от ЕС проекти в областта на обществения градски транспорт“, в който се прави оценка на изпълнението и ефективността на проектите в областта на градския обществен транспорт, съфинансирани от структурните фондове на ЕС, както и на степента, в която те отговарят на нуждите на потребителите и постигат целите си по отношение на използването;

22.    подчертава значението на плановете за устойчива градска мобилност (ПУГМ) като инструмент, който може да помогне на градовете да използват по-ефикасно транспортната инфраструктура и услуги и да подобрят интегрирането в градската зона на различните начини на придвижване по устойчив начин, като по този начин се допринася за намаляване на замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване, емисиите на CO2 , задръстванията и катастрофите по пътищата; призовава Комисията да продължи да подкрепя развитието и популяризирането на ПУГМ; подчертава, че европейските структурни и инвестиционни фондове, следва да се използват по-систематично за градовете, които са разработили интегрирани планове за местния транспорт, като например ПУГМ, и са набелязали подходящи действия в съответствие с критериите, посочени в приложимото законодателство;

23.    призовава Комисията да работи с операторите на обществения транспорт и с компетентните органи с цел предоставяне на информационни услуги на ползвателите чрез различни медии, включително информация, отговаряща на нуждите на хората с увреждания, и да играе по-голяма роля в идентифицирането на най-добри практики на цялата територия на ЕС и на условия за подобряване на системите на обществения градски транспорт; също така призовава Комисията и държавите членки да гарантират задължението на градските транспортни системи за свързване на градските центрове с техните периферни райони;

24.    подчертава, че градските райони се нуждаят от известна степен на гъвкавост, за да могат да изпълняват задълженията си съгласно законодателството на ЕС при пълно съответствие с принципа на субсидиарност, както и за да се гарантира, че решенията, свързани с мобилността, са адаптирани към техните конкретни условия;

25.    подчертава, че поведението на потребителите на транспортни услуги е от ключово значение за развитието на една по-устойчива транспортна система; призовава за инициативи, които мотивират и дават възможност на потребителите, особено на младите хора, да използват по-безопасни и по-устойчиви видове транспорт (ходене пеша, каране на велосипед, включително съвместното ползване или наемане на велосипеди, обществен транспорт, съвместно ползване на автомобили, съвместна собственост на автомобили), която следва да бъдат разгръщани в рамките на безопасна инфраструктура, и за планиране на пътувания и информация в реално време, която да бъде предоставена с цел да се улесни интермодалното използване на различните видове транспорт чрез интелигентни транспортни системи; призовава Комисията да установи примери за най-добри практики за комбинацията от различни видове транспорт, която има потенциал да бъде внедрена в други градски агломерации;

26.    подчертава необходимостта от наличност на по-надеждни националните и европейските транспортни данни относно поведението на ползвателите на транспорт, по-специално по отношение на ходенето пеша, колоезденето и различните модели на пътуване, които да бъдат използвани от местните органи при разработването на техните политики за градска мобилност;

27.    подчертава значението на предприемането на мерки в полза на регионални планове за устройство на територията и разширяване на велосипедните мрежи в големите европейски региони, с цел повишаване на отговорността на гражданите по отношение на предизвикателствата, свързани с околната среда, популяризиране на използването на велосипеди, намаляване на шума, задръстванията и замърсяването в градовете;

28.    подчертава значението на анализирането на положителните въздействия върху обществото от новите форми на мобилност, поддържани от модела на съвместно потребление (Sharing Economy), включително споделянето на превозни средства; счита, че е важно да има обмен на най-добри практики между държавите членки, така че да се коригира регулаторната рамка, за да се вземат под внимание тези иновативни платформи за мобилност от врата до врата;

29.    призовава Комисията да наблюдава положението в различните държави членки, що се отнася до дейността на дружества в транспортната мрежа, които свързват шофьорите с пътниците (като „Uber“ е най-яркият пример), и да извършва оценка на правните, социалните, икономическите и екологичните последици, породени от дейността на тези дружества, като тази оценка се придружава, ако е целесъобразно, от съответни мерки или препоръки за новаторски нови услуги в Европа, като се вземат под внимание съществуващите таксиметрови услуги;

30.    призовава Комисията да изисква от държавите членки да създават условия за лоялна конкуренция между дружествата за съвместен транспорт и традиционните таксиметрови и за междуградски транспорт дружества по отношение на спазването на данъчната правна уредба, безопасността, задълженията за предоставяне на обществена услуга, условия, свързани със заетостта;

31.    подчертава, че моторизираните двуколесни превозни средства (мотоциклети, скутери и мотопеди) и моторизираните триколесни превозни средства (електрическа триколка) играят значителна роля в устойчивата мобилност, особено в градските райони, където те допринасят за справяне с проблемите, свързани със задръстванията и с липсата на места за паркиране, и също така осигуряват решения за малки логистични системи; поради това настоява, че конкретното проектиране и жизненоважните ползи от тези превозни средства следва да бъдат надлежно отчитани и отразявани в законодателството и насоките на ЕС в областта на транспорта;

32.    призовава за по-успешно оптимизиране на веригата на доставки в градските райони; градските товарни моторни превозни средства допринасят непропорционално за замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване и имат отрицателно въздействие върху натоварването на пътното движение; градската логистика следва да насърчава оптимизирането на транспорта и икономически ефективното въвеждане на нови видове операции, технологии и бизнес модели; по-добрият подбор на видовете транспорт и моторни превозни средства може да гарантира, че транспортното решение е оптимално съобразено с конкретните изисквания на превоза и съответния град;

33.    подчертава значението на логистичните центрове, разположени в покрайнините на градските райони, които дават възможност стоките да бъдат транспортирани до местоназначението им по координиран начин, като се използват най-енергийноефективните видове транспорт;

Поставяне на хората в центъра на транспортната политика

34.    призовава по отношение на автомобилния транспорт за:

–       бързо приемане на цел за 2020 г. за намаляване с 40 % на броя на тежко ранените лица, придружена от изцяло разработена стратегия на ЕС, призовава държавите членки да предоставят без забавяне всички съответни статистически данни, за да се даде възможност на Комисията да определи целта и стратегията,

–       укрепване на действията, които имат за цел да се намалят смъртните случаи и ранените лица по пътищата, с особено внимание към основните причини (включително шофиране под влиянието на алкохол и наркотици, превишена скорост, неизползване на предпазен колан),

–       действия за постигане на целта за пътна безопасност за 2020 г. за по-малко от 000 смъртни случая чрез въвеждането и прилагането на икономически ефективни мерки за пътна безопасност на равнището на ЕС и на национално равнище,

–       действия за намаляване на произшествията сред уязвимите потребители, по-специално на потребителите на двуколесни превозни средства, пешеходци в градска среда и по-възрастни водачи,

–       мерки за пътна безопасност в рамките на предстоящия пакет за автомобилния транспорт и средносрочния преглед на изготвената от Комисията програма за пътна безопасност за периода 2011-2020 г.,

–       преразглеждане на Директива 2015/413 за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата, и усилия за разширяване на нейното прилагане по отношение на съседните на ЕС държави,

–       разширяване, като част от преразглеждането на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури, на нейните четири основни мерки, така че те да обхващат и други части от пътната мрежа, включително всички части на автомагистралите и пътищата в селските и градските райони,

–       приоритизиране на действия, както е предложено с плана за действие и е определено в Директивата относно интелигентните транспортни системи (ИТС) (2010/40/ЕС), по отношение на уязвимите участници в движението по пътищата,

–       преглед на Директивата относно обучението и квалификацията на професионалните водачи с цел изясняване на разпоредбите, както и насърчаване и разработване на схеми за обучение след получаване на свидетелство за правоуправление за всички ползватели на превозни средства,

–       в срок до 2016 г. предложение за преразглеждане на Регламент (ЕО) № 661/2009 относно общата безопасност и на Регламента относно защитата на пешеходците (78/2009) с цел да се установят задължителни правила за проектирането и безопасността на кабината на тежкотоварни превозни средства, пряка видимост, нивото на безопасност при катастрофа и защитата на пешеходците, като се отдава предимство на уязвимите участници в пътното движение,

–       по-широко внедряване в новите леки пътнически автомобили и търговски превозни средства на системи за безопасност за подпомагане на водача, като например системи за автоматично аварийно спиране (AEA), предупредителни системи за дистанцията, предупредителни системи при напускане на пътната лента, индикатори за износване на гумите, система за интелигентно адаптиране на скоростта (ISA), която може да работи и в ръчен режим, и „eCall“, в съчетание със съвместими интелигенти транспортни системи,

–       преразглеждане на третата директива за свидетелствата за правоуправление с цел въвеждане на:

•  задължително обучение за водачите, свързано с новите функции на превозното средство (системи за подпомагане на водача),

•  фаза на придобиване на свидетелство за управление,

•  обучение по пътна безопасност през целия живот,

•  тест за годност на водачите с цел определяне на способността за управление на превозно средство, както и

•  медицинско-психологически преглед за нарушителите на правилата за движение по пътищата, като например поради алкохол, наркотици или агресия,

–       хармонизиране за целия ЕС на ограничението на съдържанието на алкохол в кръвта, което предвижда пределна стойност от 0 % през първите 2 години за начинаещи шофьори и за професионални шофьори;

35.    подчертава, че въпреки че бяха постигнати значителни подобрения в безопасността по пътищата през последните години, различията между държавите членки продължават да съществуват и са необходими допълнителни мерки за постигане на дългосрочната цел за нулева смъртност (Vision Zero); отбелязва, че пътната безопасност е неразривно свързана с отговорно поведение от всички участници в пътното движение и че образованието в семейството и училището следва да играе по-голяма роля за постигането на тази цел;

36.    подчертава, че е необходимо да се допълни създадената законодателна рамка за правата на пътниците с мерки, насочени към премахването на всички възможни пропуски в законодателството, които да обхващат пътници, извършващи мултимодални пътувания, и да се гарантира лоялната интермодална конкуренция, като същевременно се вземат предвид специфичните различия между видовете транспорт, правната отговорност за отделните участъци от пътуването и взаимодействието между различните видове транспорт; отново призовава за създаването на харта на правата на пътниците, в която да се определят основните права на пътниците, приложими за всички видове транспорт, с отчитане на особеностите на всеки вид транспорт и с включване на отделен раздел за мултимодални пътувания, за да се подобри видимостта на разпоредбите на ЕС и да се гарантира по-добро изпълнение; призовава за инициативи, които да насърчават и предоставят на пътниците информация за мултимодални пътувания, услуги по планиране и продажба на билети; призовава също така за предприемане на мерки за повишаване на качеството на транспорта и улесняване на безпрепятствения достъп за възрастните, за пътниците с намалена подвижност и пътниците с увреждания и за отделяне на повече внимание на специалните нужди на пътниците, като тези на велосипедистите, превозващи велосипеди на влакове;

37.    призовава, с оглед на основното право на всички хора на индивидуална мобилност, по-специално на хората с увреждания и възрастните хора, за повече инвестиции в научноизследователската и развойна дейност на съответните системи за подпомагане на водача;

38.    отбелязва, че наличието на безплатни или евтини широколентови, клетъчни мрежи, Wi-Fi и други цифрови услуги по отношение на услугите по обществен транспорт и на гарите би подобрило личната мобилност;

39.    призовава за пътна карта на ЕС, насочена към създаването на рамка за европейска интегрирана мултимодална система за превоз на пътници; счита, че тази пътна карта следва да установява основните европейски мултимодални пътнически коридори в рамките на съществуващата TEN-T мрежа, да обединява публични и частни ресурси, да съгласува съществуващите инициативи и да съсредоточава финансовата подкрепа от ЕС;

40.    призовава Комисията и държавите членки да насочват своето внимание към качеството на работата във всички видове транспорт, що се отнася до обучението, сертифицирането, условията на труд и професионалното развитие, за да се създават качествени работни места, които развиват нужните умения и укрепват конкурентоспособността и мобилността на превозвачите в ЕС; подчертава значението на разрешаването на въпроса с текучеството на персонала и на застаряващата работна ръка в транспортния сектор, както и неотложната необходимост да се постигне от повишаване на привлекателността за новите поколения на работата в този сектор;

41.    подчертава решаващото значение на гарантирането на еднакво и справедливо третиране, добри условия на труд и безопасна работна среда за транспортните работници; призовава следователно Комисията да представи конкретни и незабавни мерки/инициативи за справяне със социалните аспекти в различните видове транспорт, с цел насърчаване на качествени работни места и условия на труд за работещите в транспорта и гарантиране на справедлива и лоялна конкуренция между транспортните оператори; настоятелно призовава Комисията да следи отблизо прилагането и спазването на социалното законодателство на ЕС от държавите членки във всички видове транспорт;

42.    подчертава, че са необходими също така мерки за повишаване участието на жените на пазара на труда в транспортния сектор, за премахване на евентуални съществуващи бариери и за гарантиране на равно третиране на мъжете и жените чрез преодоляване на съществуващите недостатъци по отношение на трудовото възнаграждение и възможностите за професионална кариера;

43.    настоятелно призовава Комисията да гарантира, че предложенията за отваряне на всички пазари за транспортни услуги се придружават от правилното прилагане на социалното законодателство на ЕС и, когато е необходимо, с мерки за подпомагане с цел избягване на различията между социалните условия в различните държави членки; подчертава, че отварянето на пазарите на транспортни услуги не трябва да води до социален дъмпинг, влошаване на качеството на услугите, намаляване на дела на обществените услуги, ненужни административни тежести, нелоялни търговски практики или нарушаване на правилата на лоялната конкуренция; следва също така да се сложи край на фрагментацията на вътрешния пазар и да се предотврати създаването на монополи или надпреварата към дъното по отношение на социалната защита на работещите в транспорта;

Конкурентоспособна, ефикасна, безопасна, интегрирана и оперативно съвместима транспортна система

44.    подчертава, че цифровизацията е изключително важна за подобряване на ефективността и производителността на транспортния сектор; подчертава необходимостта от по-ефективно използване на възможностите, предлагани от цифровите технологии, и за насърчаване на нови транспортни услуги, както и на нови бизнес модели и на модели на разпространение, с цел насърчаване на растежа, конкурентоспособността и създаването на работни места; подчертава също така необходимостта от осигуряване на регулаторна рамка, даваща възможност за реализация на пилотни проекти, насочени към въвеждането на интелигентен автоматизиран транспорт в Европа; във връзка с това отбелязва ключовата роля на МСП и на новосъздадените предприятия за насърчаване на иновациите в сектора на транспорта;

45.    призовава Комисията да постави интегрирания подход (оперативна съвместимост, взаимосвързаност и интермодалност), включително ИКТ системи, в основата на прегледа на Бялата книга; освен това припомня на Комисията да съчетава технологичните постижения с промените в поведението, за да постигне амбициозно преминаване към други видове транспорт, както и избягване на транспорта чрез екологосъобразна логистика, подходящи инструменти за управление на мобилността и прилагане на цифровизация;

46.    подчертава, че една европейска политика за устойчива мобилност трябва да разглежда взаимодействията между всички видове транспорт, коридори и мрежи, и да се съсредоточава върху нуждите на основните възли, градските райони, точките на взаимна свързаност, платформите за прехвърляне на товари и пристанищата; счита, че мобилността следва да се разглежда като система, а не като съвкупност от отделни видове транспорт;

47.    призовава за стандартизация на интермодалните товарни единици, като се отчитат товарните единици, използвани в глобалния транспорт, и на размерите на транспортните средства, както и за единни разпоредби за обезопасяване на товара с цел оптимизиране на многомодалния транспорт и повишаване на безопасността;

48.    настоява, че следва да се намалят бюрократичните пречки за всички видове транспорт; призовава за по-нататъшно опростяване и хармонизиране на документи, на административни и митнически процедури, които следва да бъдат практични, ефикасни и приложими за всички страни по цялата логистична верига; призовава Комисията да представи предложение за създаване на електронна рамка за многомодален транспорт на товари (e-Freight), постигането на среда без документи на хартиен носител, непрекъснати информационни потоци по цялата логистична транспортна верига, като същевременно се вземат предвид съществуващите добре функциониращи инструменти и взаимодействия и развитието в световен план и най-добрите практики;

49.    призовава за въвеждането на нова цел, придружена от необходимите мерки, за прехвърляне на 50 % от текущия превоз на опасни товари в ЕС към по-устойчиви видове транспорт, като например към железопътния транспорт и вътрешните водни пътища до 2030 г. в пълно съответствие с Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари;

50.    призовава Комисията да рационализира правилата за интермодален транспорт на опасни товари, за да се гарантира оперативна съвместимост между различните видове транспорт;

51.    настоятелно призовава Комисията и държавите членки да проучват потенциала и да подпомагат внедряването на тръбния товарен транспорт и логистика на цикъла като обещаващи концепции за устойчива транспортна система;

52.    изтъква ключовата роля на транспортния сектор за развитие на туризма, по-специално в тези региони на Съюза, които са по-отдалечени и понастоящем много трудни за достъп;

53.    подчертава, че европейските транспортни центрове свързват Европа с останалия свят и че Европа трябва да поддържа пряката си връзка с всички части на света, като осигурява директни полети на европейски превозвачи от транспортните им центрове до презокеански дестинации, като се запазват работните места и си поддържа растежът в европейското въздухоплаване; подчертава, че полетите в рамките на ЕС не само осигуряват мобилност на международния пазар, но също така играят важна роля като междинни полети за поддържане на връзките в транспортните центрове на ЕС; политиката на ЕС трябва да гарантира ефективна и конкурентна мрежа от междинни полети с цел укрепване на европейските транспортни центрове чрез намаляване на разходите до конкурентни в световен мащаб нива и гарантиране на лоялна конкуренция с превозвачи от трети държави; държавите – членки на ЕС, се нуждаят от съгласувана и обща политика, за да не се загуби занапред пряката връзка между Европа, Азия и Африка до транспортни центрове в Персийския залив и Турция; поради това изисква от Комисията да включи тези цели в цялото законодателство на ЕС в областта на въздухоплаването и да ги следва при преговорите си с трети държави;

54.    призовава за засилена научноизследователска и технологична политика с цел насърчаване на иновациите в сектора на транспорта; счита, че тази политика, която трябва да бъде придружавана от подходящо финансиране, следва да бъде изготвена в сътрудничество с всички съответни заинтересовани страни, включително гражданите и представители на потребителите, с цел осъзнаване на потребностите на сектора и, съответно, подобряване на отпускането на финансиране от ЕС, по-специално чрез програмата „Хоризонт 2020“; счита, че следва да се дава предимство на проекти с ясна европейска добавена стойност, които са насочени към намаляването на въглеродните емисии в областта на транспорта и насърчаването на енергийно ефективни видове транспорт (включително пешеходство и колоездене), повишаване на ефективността и прозрачността на веригата на доставки, повишаване на достъпността, безопасността и сигурността на транспорта, подобряване на управлението на движението и намаляване на административната тежест; счита, че следва да се обръща особено внимание на революционните технологии в областта на транспорта, например под формата на автоматични или дистанционно управлявани превозни средства, например безпилотни летателни апарати и превозни средства без водач;

55.    изисква да се полагат същите усилия в областта на образованието, за да се насърчат нови програми и процеси на обучение, особено в сферата на професионалното и висшето образование, насочени към новите умения и професии, които ще възникнат като част от интелигентната мобилност;

56.    подчертава значението на подпомагането на рамковите програми на ЕС за научни изследвания, развойна дейност и иновации с цел постигане на по-чисти горива и висока степен на технологичен напредък, например във връзка с рафинираните биогорива,

57.    призовава в рамките на програмата REFIT и на оценките на въздействието на европейското законодателство за общ преглед на отговарящите на европейските изисквания ограничения, свързани със свидетелствата за управление на МПС и безопасността, както и на задълженията за докладване във връзка с транспорта с цел значително намаляване на бюрократичната тежест;

58.    признава значението на радиочестотите без смущения, по-специално по отношение на прилагането на разпоредбите за времето за управление и периодите за почивка на работниците в автомобилния транспорт и внедряването на интелигентни транспортни системи; призовава Комисията да създаде, ако е необходимо, съответната регулаторна рамка;

Глобалното измерение на транспорта

59.    подчертава, че създаването на европейско транспортно пространство представлява важен приоритет, който зависи в голяма степен от международното приемане в рамките на споразумения, които са договорени в световен мащаб с нашите търговски партньори за всички видове транспорт, особено във връзка с въздушния и морския транспорт, и че ЕС следва да играе все по-решаваща роля в съответните международни организации;

60.    счита, че ЕС трябва да запази водещата си роля в глобалните усилия за намаляване на емисиите от транспорта в рамките на Конференцията по въпросите на климата в Париж през 2015 г. (COP 21), като насърчава намаляването на въглеродните емисии от транспорта и развитието на устойчиви видове транспорт и като по този начин допринесе за постигането на международно договорената цел за задържане на затоплянето на земята под прага от 2°C;

61.    призовава за по-интегриран подход между държавите членки към възможността за прилагане на принцип на реципрочност в нашите търговски отношения с трети държави, както и за проучване на това дали е подходящо предоставянето на допълнително финансиране от трети държави в рамките на политиката на ЕС за финансиране на транспорта;

62.    подчертава, че използването на международни ресурси за развитието на нашата транспортна система (нефт, литий, ценни метали, биогорива) следва да зачита законните интереси на хората, които живеят в районите, където се търгуват и откъдето се внасят тези ресурси;

Интегриране на всички видове транспорт в рамките на идеята за по-ефикасна, устойчива, конкурентоспособна и лесна за ползване от потребителите и гражданите транспортна система

63.    призовава по отношение на въздушния транспорт за:

–       разглеждане на големите технически предизвикателства пред конкурентоспособността на въздушния сектор, поставени от намаляването на преките връзки между Европа и останалия свят, ограничения летищен капацитет, предвид бъдещото увеличаване на въздушния трафик и разширяването на въздухоплавателните услугите, предлагани от компаниите извън ЕС,

–       преразглеждане на Регламент 868/2004, за да се гарантира лоялна конкуренция във външните отношения на ЕС в областта на въздухоплаването и за да се затвърди конкурентната позиция на авиационната промишленост на ЕС, като се гарантира реципрочност и се премахнат нелоялните практики, включително субсидии, които водят до нарушаване на пазара,

–       започване на авиационен диалог с държавите от Персийския залив и Турция с оглед повишаване на финансовата прозрачност и гарантиране на лоялна конкуренция; включване на „клаузи за лоялна конкуренция“ в споразуменията за въздушен транспорт, подробни разпоредби относно субсидиите, нелоялните практики и конкуренция и ефективни средства за действие в случай на неспазване на тези разпоредби,

–       ускоряване на процеса на сключване, при необходимост, на нови споразумения в областта на въздухоплаването с основните търговски партньори на ЕС, като съседните държави, държави от групата BRIC, АСЕАН и Мексико, в това число разпоредби за подобряването на достъпа до пазара на услуги за въздушни товарни превози.

–       преглед на регулаторните и фискалните политики на ЕС и на държавите членки с цел укрепване на конкурентоспособността на авиационната промишленост на ЕС и гарантиране на справедлива конкуренция с въздушни превозвачи от трети държави; следователно призовава Комисията да преразгледа и да премахне всякакви едностранни разпоредби на ЕС, които нарушават конкуренцията, и настоятелно да призове държавите членки да предприемат съответните стъпки по отношение на подобни национални разпоредби;

–       завършване на вътрешния пазар за въздухоплаване, като се премахнат въведените от държавите членки бариери за превозвачи от ЕС, които желаят да летят от държавите членки, в които са регистрирани, до трета държава през друга държава – членка на ЕС,

–       последователна и ефективна организация на летищната мрежа в ЕС, която трябва да включва основните летища („възли“), от една страна, а от друга – добре обслужвана, жизнеспособна и поддържана мрежа от местни, областни и регионални летища, които са от съществено значение за растежа и развитието на съответните територии, по-специално периферните и най-отдалечените региони, които често са достъпни единствено чрез въздушен транспорт; изготвянето на законодателна рамка за развитието и максималното използване на неоползотворения потенциал на регионалните летища и на нова инфраструктура в натоварените летища,

–       приоритетното одобрение на финансирани от ЕС проекти, които са част от основната мрежа TEN-T,

–       цялостно изготвяне и бързо приемане на всеобхватен пакет за въздухоплаването, включително: нова регулаторна рамка относно гражданските безпилотни самолети, която да гарантира безопасността, сигурността и основните права, като същевременно насърчава икономическия потенциал, който гражданските безпилотни самолети предлагат за европейските дружества, особено МСП и стартиращите предприятия; преразглеждане на Регламента за ЕААБ с оглед разясняване на ролята на ЕААБ по отношение на националните авиационни органи и за укрепване на нейните способности за надзор над авиационната безопасност във всички държави членки, включително в отдалечените региони на ЕС, и за утвърждаването на правилата и стандартите на ЕС в световен мащаб,

–       предприемане на всички необходими действия от държавите членки за ускоряване на изпълнението на инициативата за единно европейско небе чрез приемане на пакета „ЕЕН 2+“, за да се позволи въвеждането на оперативни функционални блокове (ОФБ) и разгръщането на бъдещата система за управление на въздушното движение (SESAR) с цел дефрагментиране на въздушното пространство на ЕС, за да се намалят закъсненията на полетите, да се подобрят стандартите за безопасност и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда;

–       бързо приемане от Съвета на неговата позиция относно преразглеждането на Регламент 261/2004 и Регламент 2027/97 относно правата на пътниците при въздушен превоз, както и преразглеждането на Регламент 95/93 относно разпределянето на слотове;

–       изследване от страна на Съвета на възможностите за решаване на спора между Обединеното кралство и Испания относно Гибралтар, който понастоящем блокира множество законодателни досиета, свързани с въздушния транспорт,

–       подобряване на преговорите в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) относно разработването на глобален, основан на пазара механизъм, който да разглежда и преодолява проблемите, свързани с емисиите от международното въздухоплаване;

–       въвеждане на международни критерии за устойчивост за възобновяемите горива за въздухоплавателни средства с реактивни двигатели,

–       подкрепа за научноизследователската и развойна дейност в областта на въздухоплаването чрез програмите „Хоризонт 2020“ и „Чисто небе“ с цел разработване на нови и по-чисти технологии, което ще доведе до по-малко шумни въздухоплавателни средства с по-нисък разход на гориво, насърчаване на новите видове въздухоплавателни средства като безпилотните самолети и създаването на растеж и работни места в европейската въздухоплавателна промишленост;

–       щателно преразглеждане от Европейската комисия и държавите членки на техните стратегии и политики за авиационна сигурност и безопасност с оглед на постепенното преминаване към основан на риска подход в полза на пътниците,

–       подобряване на резултатите на безопасното въздухоплаване в целия ЕС в областта на производството на въздухоплавателни средства, обучението и лицензирането на екипажи, летателните операции, управлението на въздушния трафик и аеронавигационното обслужване,

–       оценка на възможните мерки за безопасност, необходими за предотвратяване на авиационни произшествия, като например случилото се в Алпите през месец март с полет 9525 на компания Germanwings,

–       предложение на Комисията, включително относно мерки за засилване на безопасността и социалните правила, по-специално относно летателните часове и часовете за почивка, за да се избегне изтощението и да се подобри качеството на въздуха в кабината,

–       разработването на координиран набор от правила за летателни училища и за регистрация на летателните часове за пилоти, работещи в ЕС, като се гарантира по-ефективен контрол и оценка на условията на заетост в авиационната промишленост,

–       споделяне с Евростат на данните относно общото въздухоплаване, с които държавите членки разполагат, по-специално данни за броя самолети, пилоти и летателни часове, с цел да се усъвършенства приложимата нормативна уредба в тази област и по-специално във връзка с безопасността на въздухоплаването,

–       конструктивен социален диалог между заинтересованите страни от въздухоплаването, за да се преодолеят новите предизвикателства, произлизащи от въвеждането на нови технологии, за които ще е необходимо работните места във въздухоплавателния сектор да се коригират съобразно с това,

–       мерки срещу увеличаване на социално проблематичните нелоялни търговски практики, като например „удобни флагове“ и различните форми на нетипична заетост и подизпълнителство; преразглеждане на Регламент (ЕО) 1008/2008, за да се гарантира правилното изпълнение и прилагане на националното законодателство в социалната област и колективните споразумения за авиационните компании, чиито оперативни бази се намират на територията на ЕС, преразгледано определение за„основно място на стопанска дейност“ на дружествата, което да изисква от авиолиниите да демонстрират значителни авиационни дейности в тази държава; препоръките на ЕААБ, според които е необходимо най-малко 50 процента от работниците по поддръжката да бъдат пряко наети, трябва да обхващат всички категории наземен персонал, пилоти и кабинен екипаж,

64.    призовава по отношение на автомобилния транспорт за:

–       ефективни национални рамки на политиката, насочени към развитието на пазара по отношение на електрическите превозни средства и алтернативните горива (компресиран природен газ (КПГ) и втечнен природен газ (ВПГ), втечнен петролен газ, синтетични и парафинови горива и устойчиви биогорива, особено произведените от отпадъчни продукти, остатъчни продукти и преработване на остатъчни продукти, като например етанол на основата на меласа) и бързото разгръщане на необходимата инфраструктура за зареждане с гориво/презареждане, обмен на най-добри практики между съществуващи проекти в различните държави членки във връзка с пазара на алтернативни горива и разпределението в градовете; план за действие на ЕС за изпълнението на стратегията, посочена в съобщението на Комисията, озаглавено „Чиста енергия за транспорта: Европейска стратегия за алтернативните горива“, с който се цели постигането на възможно вай-широкото използване на алтернативни горива за транспорта и насърчаване на устойчива електрическа мобилност в целия Съюз,

–       цялостно увеличение с 40 % до 2020 г., в сравнение със стойностите за 2010 г., на броя на сигурните места за паркиране за тежкотоварни автомобили в трансевропейската пътна мрежа и подобрения на тяхното качество и на стандартите за хигиена,

–       инициативи за осигуряване на оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване,

–       оценка от Комисията на различните видове схеми за пътно таксуване и тяхната съвместимост с Договорите на ЕС, и по-специално принципа за недискриминация въз основа на местопребиваването,

–       приоритетното одобрение на инфраструктурни проекти, финансирани от ЕС, които са част от основната мрежа TEN-T,

–       включване на пътна карта на ЕС в областта на колоезденето в работната програма на Комисията за 2016 г.,

–       законодателно предложение за установяване на задължителни ограничения за средните емисии на CO2 за новите леки пътнически автомобили и микробуси за периода след 2020 г., което да запазва ясна дългосрочна траектория на намаляването на емисиите,

–       навременно завършване на симулационен инструмент за точно, надеждно и икономически ефективно измерване на потреблението на горива и емисиите на CO2 при тежкотоварните автомобили (камиони, автобуси и туристически (междуградски) автобуси), който по целесъобразност да бъде последван от законодателно предложение за въвеждане на задължителни ограничения за средните емисии на CO2 e от новорегистрираните тежкотоварни превозни средства, какъвто вече е случаят за леките автомобили и микробусите; допълнителни мерки за стимулиране на навлизането на пазара на най-ефективните превозни средства и за насърчаване на най-добрите практики за намаляване на потреблението на гориво,

–       мерки за увеличаване на ефективността на горивата и намаляване на емисиите на CO2 от тежкотоварните автомобили, включително продължаване на използването на обучение по екошофиране, подобрена транспортна логистика и интелигентна инфраструктура и засилено използване на алтернативни горива,

–       преразгледан цикъл на изпитване с по-строги изисквания за проверка на съответствията за измерването на CO2 и емисиите на замърсители от превозните средства, с който да бъде заместен използваният понастоящем „Нов европейски цикъл на движение“, за да се гарантира, че емисиите и потреблението на гориво от превозните средства ще бъдат измервани посредством процедура за изпитване, която ще отразява реалните условия на шофиране,

–       Комисията да започне, без излишно забавяне, работа по преразглеждането на Директива 2015/719/ЕС относно максимално допустимите размери и маси, така че най-късно до 2020 г., на Европейския парламент и на Съвета да може да бъде представен доклад, в който да бъдат взети под внимание определени характеристики на някои пазарни сегменти (като специализираните автовози, използвани в сектора на логистиката на готови превозни средства),

–       приемането на социален кодекс за мобилните работници в автомобилния транспорт, който да разгледа също така проблема с привидната самостоятелна заетост, както и да отчита в по-голяма степен спецификата на работниците в международния автомобилен транспорт и да гарантира лоялна конкуренция,

–       по-добро прилагане, оценка и при необходимост разясняване или преразглеждане на общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (Регламент (ЕО) № 1072/2009),

–       мерки, с които да се гарантира съгласуваност на националните разпоредби с правото на ЕС в областта на трансграничните превози,

–       обмисляне на създаването на европейска пътнотранспортна агенция, която да гарантира правилното прилагане на законодателството на ЕС и да стимулира стандартизирането във всички държави членки;

–       мерки за гарантиране на по-голяма правна яснота и за по-добро прилагане на правилата относно условията на труд, възнагражденията и социалните права, за да се гарантират високи социални стандарти при автомобилните превози на товари в целия ЕС, призовава Комисията да предприеме мерки срещу незаконните практики в сектора на автомобилния транспорт, които водят до нелоялна конкуренция и насърчават социалния дъмпинг; секторът на автомобилните превози на товари следва да се разглежда като особен сектор, като се има предвид голямата мобилност на работниците в него и необходимостта шофьорите да прекарват седмичната си почивка у дома,

–       адаптиране на прилагането на принципите на вътрешния пазар, при което да се прави по-ефективно разграничаване между свободата на предоставянето на услуги и свободата на установяване, с цел дейностите на предприятията в дадена държава членка, в която не са установени, да имат ясно определен временен характер,

65.    призовава по отношение на железопътния транспорт за:

–       завършването на единното европейско железопътно пространство посредством бързото приемане на четвъртия законодателен пакет за железопътния транспорт, като се гарантира балансирано отваряне на пазара за вътрешни железопътни пътнически превози, независимост на управителите на инфраструктури, конкурентни тръжни процедури за обществените поръчки, най-високата възможна степен на безопасност и оперативно взаимодействие в железопътния сектор, достатъчно човешки ресурси и финансови средства, за да може Европейската железопътна агенция да гарантира, че функционира пълноценно и че е в състояние да изпълни своята мисия като единично звено за контакт за разрешителни за превозни средства и на сертификати за безопасност; четвъртият законодателен пакет за железопътния транспорт следва да гарантира висока степен на качество и ефективност на железопътните услуги, да съхрани икономическото равновесие на задълженията за обществена услуга и да насърчи прилагането на високи стандарти по отношение на условията на труд и териториалното сближаване; неговото приемане следва да бъде последвано от бързо транспониране и прилагане от страна на държавите членки,

–       приемане от страна на Комисията на стратегия в областта на железопътния транспорт, която да предложи нови мерки за постигането на целите за прехвърляне на товари за 2030 г. и 2050 г., заложени в „Десетте цели за конкурентоспособна и ефективна по отношение на ресурсите транспортна система“ на Бялата книга,

–       стабилно, достатъчно, прозрачно и предвидимо дългосрочно финансиране с цел да се подобри качеството на националната и трансграничната железопътна инфраструктура и капацитет, като бъдат определени приоритети за поддръжка и модернизиране на вече съществуващата инфраструктура и се позволи предоставянето на надеждни, безопасни, достъпни и устойчиви услуги от операторите на товарния и пътническия железопътен превоз,

–       подробен анализ на причините, поради които европейското железопътно пространство се характеризира с липсващи връзки по границите на държавите членки; призовава за мерки и стимули от страна на Комисията за спешно съживяване на местните, регионалните и националните трансграничните железопътни връзки, унищожени или изоставени по време на Втората световна война и следвоенния период независимо от техния икономически интерес и полезността за обществеността, както и за спешно изграждане на нези, които са били запланувани, но са останали незавършени, така че да се премахнат съществуващите задръствания и отсъствието на връзки в трансграничните региони; съживяване и поддръжка на вторичните железопътни линии, които се вливат в основните национални мрежи и европейски коридори; инициативи за намиране на нови функции за излезлите от употреба мрежи, като например товарните превози или предоставянето на нови услуги за туристите,

–       приоритетното одобрение на инфраструктурни проекти, финансирани от ЕС, които да допълват железопътната мрежа, която е част от основата мрежа TEN–T и от проектите, одобрени в рамките на Механизма за свързване на Европа,

–       засилване на ролята на Комисията с цел способстване за ефективното и бързо завършване на железопътните коридори на TEN-T, които държавите членки са планирали, но отлагат във времето въпреки обществената и икономическата полза от тях,

–       проучване на фактите около социалните, икономическите и екологичните ползи за гражданите на ЕС от продължаване на подкрепата за спалните услуги при националните и международните железопътни превози и при необходимост съживяване на тези услуги, както и на междуградските трансгранични връзки, например във връзка със задълженията за обществените услуги и тръжните процедури,

–       всички необходими действия от страна на държавите членки, Европейската комисия и заинтересованите страни в железопътната сфера за изпълнение на съвместното предприятие Shift2rail, с цел да се ускори интегрирането на съвременни технологии за намирането на иновативни решения за железопътните продукти, увеличаване на привлекателността на железопътния транспорт и затвърждаване на позицията на европейската железопътна промишленост,

–       действия за постигане на реална оперативно съвместима европейска железопътна мрежа, като се намалят съществуващите технически пречки, се насърчават технически решения, които да позволят движението на влаковете по релсови пътища с различно сечение и се гарантира, че различните ограничения за височина в ЕС няма да представляват допълнителна пречка,

–       разгръщане на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) за всички коридори на основната мрежа TEN-T като приоритет, включително съответното бордово оборудване на локомотивите,

–       бързото прилагане на Регламент (ЕС) № 913/2010 относно създаването на международни железопътни коридори за конкурентоспособен товарен превоз и разработването или подобряването на единичните звена за контакт за координирането на тези коридори,

–       намаляване на шума на товарния железопътен транспорт чрез преоборудване на товарните вагони и подобряване на железопътната инфраструктура посредством целенасочено държавно финансиране; внасяне от страна на Комисията на предложение, с което да се предвижда забрана в целия ЕС на прекалено шумните товарни вагони до 2020 г.,

–       разработването и прилагането на интегрирани системи за издаване на билети за националния и международния транспорт, както и премахването на допълнителните такси, приложими за пътниците, използващи железопътния транспорт за пътуване през граница,

–       премахване на пречките, които възпрепятстват навлизането на европейската железопътна промишленост (производители на подвижен състав, железопътна инфраструктура и системи за сигнализиране) на пазара на обществени поръчки в държави извън ЕС;

66.    призовава по отношение на морския транспорт за:

–       мерки за улесняване на формалностите за кораби, плаващи между пристанища на ЕС, с цел създаването на истинско европейско пространство за морски транспорт без бариери („син пояс“),

–       по-добра координация между морските и митническите органи на всички равнища с цел оптимизиране на информационните потоци и ограничаване на ненужните административни тежести и митническите формалности,

–       мерки за развиване на потенциала на морските магистрали в рамките на ТЕN-Т;

–       допълнителни мерки за поддържане и допълнително развиване на привлекателен, безопасен и устойчив качествен морски транспорт и гарантиране на отворени морски пазари и достъп до товари без ограничения,

–       мерки за подкрепа и координиране на адаптирането на пристанищните входове и логистични системи към по-големи кораби и за насърчаване на по-добри пристанищни връзки, по-специално с железопътния транспорт и вътрешните водни пътища; улесняване на капацитета на пристанищата в ЕС чрез мобилизиране на различните източници на финансиране от ЕС, за да се осъвремени съществуващата инфраструктура, да се разработят мултимодални терминали и да се насърчи създаването на малки пристанища, които да използват интелигентни транспортни системи и интелигентни пристанищни градове; мерки за подобряване на морската пристанищна инфраструктура, по-специално в Средиземноморския и Черноморския регион, за да се премине от превоз на товари по шосе към превоз на товари по море в тези райони,

–       гарантиране, че морските пристанища на основната мрежа ще бъдат свързани с железопътната мрежа и пътищата и, при необходимост, с инфраструктурата за вътрешно корабоплаване на трансевропейска транспортна мрежа до 2030 г., с изключение на случаите, при които съществуват физически ограничения, които да попречат на такава връзка,

–       по-голяма яснота и последователност относно прилагането на правилата за държавните помощи за пристанищата, за да се създаде една прагматична, предвидима и стабилна среда, даваща възможност за дългосрочни инвестиционни стратегии за пристанищата, намаляване на административната тежест и свеждане до минимум на процедурните срокове,

–       постигане на напредък по отношение на предложението на Комисията за регламент за установяване на рамка за достъп на пристанищните услуги до пазара и за финансова прозрачност на пристанищата, за да се модернизира и подобри качеството и ефективността на пристанищните услуги, да се заздрави конкуренцията и да се създадат рамкови условия за привличането на инвестиции в пристанищата,

–       определяне на глобална цел в рамките на Международната морска организация (ММО) за постигане на целта на Бялата книга за намаляване с най-малко 40 % на емисиите на CO2 от корабни бункерни горива до 2050 г., която следва да бъде подкрепена от междинна цел за ЕС за 2030 г.; подобряване на преговорите в рамките на ММО относно разработването на глобален, основан на пазара механизъм, който да разглежда и преодолява проблемите, свързани с емисиите от международното въздухоплаване, като механизъм за ценообразуване за емисиите; в случай че бъде постигнато международно споразумение относно световна система за мониторинг, докладване и проверка на емисиите на парникови газове или относно глобални мерки за намаление на емисиите на парникови газове от морския транспорт, Комисията да направи преразглеждане на Регламент (EС) 2015/757 и, ако е целесъобразно, да предложи изменения на настоящия регламент, за да се осигури съответствие с това международно споразумение;

–       обмисляне на разширяването на обхвата на граничните стойности за съдържанието на сяра за корабните горива, приложими за зоните за контрол на емисиите на серни оксиди, и на съответните правила на ММО, така че да покрият цялото европейско морско пространство,

–       насърчаване на технологии за намаляване на емисиите и мерки за енергийна ефективност чрез финансови стимули и целенасочени мерки за подкрепа, като се постави по-специално акцент върху използването на алтернативни горива, както и стимулирането на прилагането на мерки за бавен ход, за които се отчита, че имат огромен потенциал за намаляване на разхода на гориво и на емисиите на парникови газове;

–       действия в подкрепа на разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива в морските пристанища, включително осигуряването на съоръжения за зареждане на кораби с ВПГ и брегови съоръжения за снабдяване с електроенергия,

–       законодателно предложение за модернизиране на законодателството, засягащо безопасността на пътническите кораби; по-добро прилагане и, при необходимост, преразглеждане на третия законодателен пакет за морска безопасност за засилване на предотвратяването на произшествия в морето и за по-добро управление на последиците от тях,

–       законодателно предложение, което има за цел да изясни режима на отговорност и обезщетяване при все по-честите случаи на изгубени в морето контейнери, като за основа се използва система, позволяваща идентифициране на собствениците на тези контейнери;

67.    призовава по отношение на вътрешния воден транспорт за:

–       изграждане на подходяща мрежа за оптимизиране на вътрешния пазар за вътрешен воден транспорт и премахване на бариерите, които пречат на по-широкото му използване,

–       пълно прилагане на програмата за действие „NAIADES II“, като се обръща специално внимание на инфраструктурата, на разгръщането на речните информационни услуги и на иновациите; оценка на програмата до 2017 г. и при необходимост – адаптиране на предлаганите мерки, за да се гарантира, че целите на програмата са постигнати,

–       одобрение на финансирани от ЕС проекти, свързани с вътрешни водни пътища, които са част от основната мрежа TEN–T,

–       подходящо осъвременяване и целогодишна поддръжка, както и премахването на задръстванията по вътрешните водни пътища, които са част от коридорите от основната мрежа TEN-T до 2025 г., в съответствие със законодателството на ЕС в областта на околната среда, с цел гарантиране на адекватни стандарти на услугата,

–       засилване на подкрепата за иновациите от Европейската комисия и държавите членки по програма „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа за вътрешното корабоплаване, използването на алтернативни горива и адаптиране на флота към технологиите и екологичните технологии с цел намаляването на емисиите на парникови газове,

–       интегриране на вътрешния воден транспорт в мултимодалния транспорт и логистика, както и в плановете за устойчива градска мобилност и политиките в европейските градове, пресичани от водни пътища, и засилване на ролята на вътрешните пристанища в разпределението на товари за градските зони,

–       бърз преглед на Директива 2005/44/ЕО относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS), пълното разгръщане на RIS до 2020 г. и осигуряване на връзка с други съвместни интелигенти транспортни системи,

–       сближаване, където това е уместно, на управлението и регулаторните системи на река Рейн и река Дунав с цел разработване на ефективна, мултимодална, устойчива транспортна система по основните вътрешни водни пътища на Европа,

–       участието на Комисията в разпределянето на фондовете на ЕС, както и в координацията на изпълнението на проекти, включени в стратегията за района на река Дунав,

–       законодателно предложение относно признаването и модернизацията на професионалните квалификации в областта на вътрешното корабоплаване и изследване на начините за привличане на повече младежи в този сектор;

°

°         °

68.    призовава Комисията да вземе под внимание предложенията, съдържащи се в настоящата резолюция, в междинния преглед на Бялата книга, както и в бъдещите инициативи в областта на транспорта;

69.    настоятелно призовава Комисията да следи напредъка във връзка с постигането на целите на Бялата книга, както и да докладва веднъж на пет години за изпълнението ѝ;

70.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В своята Бяла книга за транспорта от 2011 г.[8], Европейската комисия представи амбициозна бъдеща стратегия за конкурентоспособна транспортна система, с цел да се увеличи мобилността, да се премахнат главните бариери в ключовите области и да се насърчат растежът и заетостта. Същевременно целта на тези предложения е зависимостта на Европа от вносен петрол да намалее рязко, а въглеродните емисии от транспорта да се понижат с 60 % до 2050 г.

Докладчикът отново потвърждава подкрепата на Европейския парламент за ефективното прилагане на Бялата книга за транспорта. Самият прочит на десетте цели, определени в Бялата книга, в подкрепа на всеобхватната визия за постигането на конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите (целеви показатели за реализиране на намаляване на емисиите от парникови газове с 60 %), показва, че макар и работата ни да е започнала, основните усилия, необходими за преобразуване на транспортната система на ЕС, стоят пред нас.

Решаването на основните проблеми, посочени в Бялата книга, означава да постигнем много трудни цели до 2050 г. и да се изправим пред предизвикателствата на целите до 2020/30. г. Няма да е възможно да се преобразува транспортът и той да стане по-ефективен, по-екологично чист, по-безопасен и по-надежден само с малко на брой подбрани интервенции. Транспортът представлява сложна система, която се базира на взаимодействието на инфраструктурата, превозните средства, информационните технологии, правилата и поведението. Всички тези елементи трябва да бъдат включени в общата визия за промяна. Въпреки че Европейският съюз има (и трябва да използва) правомощието да оформя бъдещите ни политики в областта на транспорта, в много области намесата на европейско равнище няма да е достатъчна. Ще бъдат необходими взаимно допълващи се действия на национално, регионално и местно равнище на управление, както и на самите граждани и промишлеността.

Преди да се отправи поглед към бъдещето, полезна ще бъде равносметка на събитията в неотдавнашното минало. Макар че е още рано да се оцени изцяло въздействието на редица политически мерки, взети след приемането на Бялата книга, необходим е текущ преглед, за да се добие представа за състоянието на прилагането на 40-те инициативи и 131 точки за действие, включени в приложението към нея.

Нещо повече, необходимо е да се оцени до каква степен действията от списъка, изложен в приложението на Бялата книга, са достатъчни за постигането на нейните общи цели. Като цяло изглежда, че съществува значителна разлика между целите и средствата, чрез които тези цели могат да бъдат постигнати и финансирани. Твърде амбициозните цели изглеждат трудни за постигане, доколкото не са подкрепени с по-подробен и стабилен план за проект, свързан с реалистични и работещи краткосрочни и средносрочни цели по пътя към постигане на целите в дългосрочен план (2050 г.).

1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ СТАБИЛНА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА В ЕДНА ГЛОБАЛНА СРЕДА

Световната икономика повече от всякога се характеризира с появата на нови могъщи участници. Европейските икономически субекти трябва да се изправят пред по-голям брой конкуренти в световен мащаб. Светът се движи напред във всички направления и дълбоките промени, които се предлагат в Бялата книга, не следва да се разглеждат само като възможност за повишаване на ефективността, но също така като необходимо условие за запазване на конкурентоспособността на европейския транспортен и логистичен сектор, който трябва да остане един от двигателите на растежа в Европа.

Много европейски предприятия са световни лидери в инфраструктурата, логистиката, системите за управление на трафика и производството на транспортно оборудване. Но тъй като в други региони по света се стартират мащабни, амбициозни инвестиционни програми за модернизиране на транспорта и инфраструктурата, жизнено важно е европейският транспорт да продължи да се развива и да инвестира, за да запази конкурентното си положение.

Дружествата от ЕС са изправени пред редица ограничения в опитите си да разширят своята дейност на трети пазари. В този контекст разширяването на достъпа до пазара за продуктите на транспортния отрасъл на ЕС трябва да се извършва паралелно с усилията за премахване на търговските бариери. Насърчаването на общи социални и екологични стандарти е необходимо, за да се даде възможност на транспортния сектор да стане наистина глобален и да се избегне нелоялна конкуренция, като същевременно има нужда от приемане на общи технически стандарти в световен мащаб (което би могло да се основава на тези на ЕС), за да се засили конкурентоспособността и устойчивостта на транспортния отрасъл като цяло. ЕС следва да продължи да се стреми към по-широк достъп до транспортния пазар във всички съответни международни преговори.

2. НАРАСТВАЩА КОНКУРЕНЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ

Географското положение на Европа позволява на европейския въздушен транспорт не само да свързва гражданите и предприятията от Европа с останалата част на света, но също така да служи за международен въздушнотранспортен център. При все това конкурентната позиция на авиационните компании от ЕС е изправена пред много предизвикателства и заплахи, както на вътрешния, така и на външния пазар. Сред тези предизвикателства, които не са непременно свързани с продължаващата икономическа криза, са все по-голямата конкуренция от страна на превозвачите извън ЕС в бързо развиващи се региони като Азиатско-Тихоокеанския регион, и предизвикателствата, свързани с ефективното управление на наличния капацитет. Особено предизвикателство е да се обърне внимание на социалния аспект на преобразуването на сектора, и по-специално на променящите се модели на стопанска дейност (а именно нискотарифния модел), които водят до въпроси във връзка със статута на и социалната защита на транснационалните мобилни работници.

Тази ситуация се задълбочава от авиационните компании от региона на Персийския залив, които разширяват своя капацитет за много от маршрутите, обслужвани преди това от европейски превозвачи. Много от тези авиационни компании са (частично) държавни, като са подпомагани чрез държавни помощи и се ползват от достъп до (летищна) инфраструктура, гориво и капитал на ниски цени. Освен това те не са длъжни да спазват ограничения за опериране през нощта на летищата (шум), данъци върху самолетните билети и екологични такси като своите европейски конкуренти. ЕС трябва да използва пълния набор от налични инструменти за по-ефективна борба с нелоялната конкуренция. От друга страна, необходимо е ЕС да покаже ръководната си роля за въвеждането на промени в международните режими относно собствеността и контрола, което ще гарантира, че установените в ЕС превозвачи ще запазят предните си позиции в световната мрежа през идните години.

3. ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ НИСКОВЪГЛЕРОДНА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА

Транспортът е отговорен за около една четвърт (25 %) от емисиите на парникови газове в ЕС, което го поставя на второ място по емисии след енергетиката. Въпреки че емисиите от другите отрасли като цяло намаляват, тези от транспорта продължиха да се увеличават до 2008 г., когато започнаха да намаляват благодарение на повишената ефективност на леките автомобили и по-бавните темпове на растеж на мобилността в резултат на икономическата рецесия. Въпреки това, ако се придържаме към подхода за продължаване на обичайната практика, емисиите на CO2 от транспорта ще останат до 2050 г. с една трета по-високи от нивото от 1990 г.

Повече от 70 % от емисиите на парникови газове, свързани с транспорта, се дължат на автомобилния транспорт. Само пътният транспорт е причина за около една пета от общите емисии на CO2. При все това съществуват и значителни емисии от морския и авиационния сектор, които са с най-голям растеж на емисиите, което означава, че има необходимост от политики за редица видове транспорт.

Емисиите на парникови газове в ЕС- 28 по сектори и вид транспорт, 2012 г. (източник: Европейска комисия)

 

Запазването на мобилността ще бъде възможно единствено, като се направи тя устойчива. Предизвикателството е да се премахне зависимостта на транспортната система от петрола (95%) , без да се жертва ефективността ѝ и без да се ограничи мобилността и икономическият растеж. Инвестициите в нови чисти технологии имат голям потенциал за стимулиране на икономическия растеж и създаването на работни места. Структурните промени в транспорта могат да подобрят качеството на живот и качеството на околната среда, като същевременно запазят свободата на пътуване на хората и конкурентоспособността на промишлеността на ЕС.

4. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БАЛАНСА МЕЖДУ ВИДОВЕТЕ ТРАНСПОРТ

Налице е увеличаващ се дисбаланс между различните видове транспорт в Европа. Нарастващият успех на автомобилния и въздушния транспорт води до постоянно задълбочаващо се претоварване на трафика, а неуспехите да се използва пълноценно потенциалът на железопътния транспорт, на морския транспорт на къси разстояния и на вътрешните водни пътища представлява пречка пред развитието на реални алтернативи на товарния автомобилен транспорт. Макар и това да отразява факта, че някои видове транспорт са приспособени по-добре към нуждите на съвременната икономика, то също така е знак, че не всички външни разходи са включени в цената на транспорта и някои социални разпоредби и разпоредби за безопасност не се спазват, особено в автомобилния транспорт.

Една европейска политика за устойчива мобилност трябва да се гради върху широк набор от политически инструменти за постигане на преминаване към щадящи околната среда транспортни средства, особено когато се касае за далечни разстояния, градски зони и претоварени коридори. Същевременно всеки вид транспорт следва да бъде оптимизиран. Всички видове транспорт трябва да станат по-екологично чисти, безопасни и енергийно ефективни. Интермодалността, т.е. ефективното използване на различните видове транспорт както самостоятелно, така и съвместно, ще доведе до оптимално и устойчиво използване на ресурсите. Този подход предлага най-добрата гаранция за постигане едновременно на висока степен на мобилност и опазване на околната среда.

5. ЕДИННО ЕВРОПЕЙСКО ТРАНСПОРТНО ПРОСТРАНСТВО

Въпреки разширяването на ЕС остават големи разлики по отношение на транспортната инфраструктура между източните и западните части на ЕС. Завършването на трансевропейската транспортна мрежа е едно от предварителните условия за възстановяването на баланса по отношение на видовете транспорт, свързването на транспортните мрежи на всички региони в ЕС и премахването на разликите в нивата на развитие на инфраструктурата.

Макар и ЕС да е отворил за конкуренцията повечето от своите транспортни пазари от началото на 90-те години на миналия век, редица пречки пред гладкото и ефикасно функциониране на вътрешния транспортен пазар продължават да съществуват. Степента на интегриране на транспортния пазар в ЕС остава ниска в сравнение с останалите сектори на икономиката. Истински общоевропейски вътрешен пазар съществува само при въздушния транспорт, а другите видове транспорт страдат от различна степен на разпокъсаност на национален принцип; това се отнася на първо място за железопътния транспорт и вътрешните водни пътища, но автомобилният и морският транспорт на къси разстояния също са засегнати.

Постигането на напълно интегрирана транспортна система е забавено поради редица останалите нормативни бариери пред навлизането на пазара, техническите несъответствия между видовете транспорт, тежките административни процедури или несъвършеното и остаряло законодателство. Отварянето на пазара не е съпътствано от успореден процес на социална хармонизация на условията на заетост и труд. Комисията следва да разгледа качеството на работата във всички видове транспорт, особено по отношение на обучението, сертифицирането, условията на труд и професионалното развитие, с цел да се създадат качествени работни места, които развиват нужните умения и укрепват конкурентоспособността на превозвачите в ЕС.

6. ПОСТАВЯНЕ НА ХОРАТА В ЦЕНТЪРА НА ТРАНСПОРТНАТА ПОЛИТИКА

Безопасността по пътищата е основен обществен въпрос и повод за голяма загриженост на гражданите в цяла Европа. Автомобилният транспорт е най-широко използваното средство за пътуване и основна причина за произшествия. Въпреки постигнатите значителни подобрения все още много остава да бъде направено за постигане на нулева смъртност. Това следва да се извърши чрез: подобрени мерки за безопасност на камионите и автомобилите; изграждане на по-безопасни пътища; разработване на интелигентни превозни средства; засилване на лицензирането и обучението; по-добро правоприлагане; мерки за намаляване на нараняванията; нов акцент върху мотоциклетистите, велосипедистите, пешеходците и уязвимите участници в пътното движение.

Също така е необходимо да се допълни създадената юридическа рамка за правата на пътниците с мерки, обхващащи пътници на много видови пътувания с общи билети, издадени въз основа на един договор за покупка, както и в случай на неплатежоспособност на превозвача. Следва също да подобрим качеството на транспорта за възрастните, за пътниците с ограничена подвижност и пътниците с увреждания, което включва и по-добра достъпност на инфраструктурата.

Градските условия създават най-големите предизвикателства за устойчивостта на транспорта. Градовете понастоящем страдат в най-голяма степен от задръствания, лошо качество на въздуха и шумово замърсяване. Градският транспорт е основен източник на емисии от транспорта. Градското измерение ще стане още по-важно, тъй като процентът на европейците, живеещи в градски райони, ще се увеличи от 74 % понастоящем до около 85 % през 2050 г. В същото време принципът на субсидиарност изисква внимателен подход на европейско равнище.

За щастие градската среда предлага много възможности по отношение на мобилността. В градските райони ходенето пеша и колоезденето, заедно с обществения транспорт, често представляват по-добри алтернативи не само от гледна точка на емисиите, но също така и на бързината: те лесно биха могли да заменят голяма част от пътуванията на по-малко от 5 км. Улесняването на пешеходците и велосипедистите трябва да се превърне в неотменна част на градската мобилност и оформянето на инфраструктурата. Общественият транспорт трябва да заема по-голям дял в транспортния профил отколкото в днешно време, да стане лесно достъпен за всеки и напълно интегриран с безмоторните видове транспорт.

***

Транспортът е сложна система, която зависи от многобройни фактори. Поради тази сложност всяка намеса трябва да е основана на дългосрочна концепция за устойчива мобилност на хора и стоки, не на последно място и защото осъществяването на структурни политики изисква много време и съответно тези политики трябва да се планират доста отрано.

Предстоящият междинен преглед на Бялата книга за транспорта следва да поддържа тази дългосрочна визия (2050 г.). Въпреки това тя следва да се допълни с междинни цели и цели за следващите години. Списък на инициативите и действията, предложени в Бялата книга, следва да бъдат адаптирани и допълвани периодично, и да бъдат оценявани според ефективността им за постигане на общите дългосрочни цели. Целта на средносрочния преглед не е да се намали равнището на амбициозност на целите, определени през 2011 г., а да се увеличат и рационализират на усилията за постигането им.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

14.7.2015 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

3

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ivo Belet, Bas Eickhout, Theresa Griffin, Henna Virkkunen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

James Carver, Ruža Tomašić

  • [1]  ОВ C 168 E, 14.6.2013 г., стр. 72.
  • [2]  OВ C 351 E, 2.12.2011 г., стр. 13.
  • [3]  OВ C 175 E, 10.7.2008 г., стр. 556-561.
  • [4]  ОВ C 43 E, 19.2.2004 г., стр. 250-259.
  • [5]  Приети текстове, P7_TA(2011)0408.
  • [6]  Съгласно определението, посочено в член 3, параграф 4 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви.
  • [7]  „Безопасността по пътищата в Европейския съюз“, Европейска комисия, март 2015 г.
  • [8]  Бяла книга „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“(COM(2011)0144)