Процедура : 2011/0023(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0248/2015

Внесени текстове :

A8-0248/2015

Разисквания :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Гласувания :

PV 14/04/2016 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0127

ВТОРИ ДОКЛАД     ***I
PDF 1657kWORD 1282k
7.9.2015
PE 549.223v03-00 A8-0248/2015

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Тимъти Къркхоуп

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм
 ПРОЦЕДУРА
 връщане за ново разглеждане в комисия

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0032),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 82, параграф 1, втора алинея, буква г), член 87, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0039/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становищата, изпратени от Народното събрание на Република България, Сената на Чешката република, Бундесрата на Федерална република Германия, Сената на Италианската република, Сената на Румъния, Националния съвет на Република Австрия, Събранието на Португалската република и Втората камара на Кралство Нидерландия относно проекта на законодателен акт,

–  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 5 май 2011 г.(1),

–  като взе предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на данните от 25 март 2011 г.(2),

–  като взе предвид решението от 8 април 2014 г. на Съда на Европейския съюз по съединени дела C-293/12, C-594/12, Digital Rights Ireland и Seitlinger и др.(3),

–  като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(4),

–  като взе предвид членове 59 и 188 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по външни работи и на комисията по транспорт и туризъм (A7-0150/2013),

–  като взе предвид решението на Председателския съвет от 18 септември 2014 г. относно недовършените парламентарни дела от седмия парламентарен мандат,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по външни работи и на комисията по транспорт и туризъм (A8-0248/2015),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления

относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Целта на настоящата директива е да гарантира сигурността, да защити живота и безопасността на обществеността, както и да създаде правна рамка за защитата и обмена на резервационни данни на пътниците (PNR) между държавите членки и правоприлагащите органи.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) PNR данните са необходими за ефективно предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления и по този начин за укрепване на вътрешната сигурност.

(5) PNR данните са необходими за ефективно предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления и по този начин за укрепване на вътрешната сигурност.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) PNR данните помагат на правоприлагащите органи да предотвратяват, разкриват, разследват и преследват по наказателен път тежки престъпления, включително терористични актове, като съпоставят данните с различни бази данни с издирвани лица и предмети, да събират доказателства и, ако е уместно, да откриват съучастници на престъпници и да разкриват престъпни мрежи.

(6) PNR данните могат да помагат на правоприлагащите органи да предотвратяват, разкриват, разследват и преследват по наказателен път тежки транснационални престъпления, включително терористични актове, като съпоставят данните с различни бази данни с издирвани лица и предмети, да намират необходимите доказателства и, ако е уместно, да откриват съучастници на престъпници и да разкриват престъпни мрежи.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) PNR данните позволяват на правоприлагащите органи да идентифицират „неизвестни“ до този момент лица, т.е. лица, които преди това не са били подозирани за участие в сериозни престъпления и тероризъм, но за които анализ на данните сочи, че може да участват в такова престъпление и които следва да бъдат подложени на допълнителна проверка от компетентните органи. Използването на PNR данни дава възможност на правоприлагащите органи да разглеждат заплахата от тежки престъпления и тероризъм и от друга перспектива, освен чрез обработването на други категории лични данни. Все пак, за да се гарантира, че обработването на данни на невинни и незаподозряни лица остава възможно най-ограничена, аспектите на обработката на PNR данни, свързани със създаването и прилагането на критериите за оценка, следва да бъдат допълнително ограничени до тежки престъпления, които освен това са транснационални по своя характер, т.е. такива, които са неразривно свързани с пътуване и по този начин с типа данни, които се обработват.

(7) PNR данните позволяват на правоприлагащите органи да идентифицират „неизвестни“ до този момент лица, т.е. лица, които преди това не са били подозирани за участие в сериозни транснационални престъпления и тероризъм, но за които анализ на данните сочи, че може да участват в такова престъпление и които следва да бъдат подложени на допълнителна проверка от компетентните органи.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Обработването на лични данни трябва да бъде пропорционално на конкретната цел, свързана със сигурността, към постигането на която е насочена настоящата директива.

(8) Обработването на лични данни трябва да бъде необходимо и пропорционално на конкретната цел, към постигането на която е насочена настоящата директива.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Следователно за целите на предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и тежки престъпления от основно значение е всички държави членки да въведат разпоредби, установяващи задължения за въздушните превозвачи, които извършват полети до или от територията на държавите членки на Европейския съюз.

(10) Следователно за целите на предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и тежки транснационални престъпления от основно значение е всички държави членки да въведат разпоредби, установяващи задължения за въздушните превозвачи и икономически оператори, които не са превозвачи, които извършват полети до или от територията на държавите членки.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Въздушните превозвачи вече събират и обработват PNR данни на своите пътници с търговска цел. Настоящата директива не налага на въздушните превозвачи никакво задължение да събират или запазват каквито и да е допълнителни данни на пътниците, нито задължава пътниците да предоставят каквито и да е данни в допълнение към тези, които те вече предоставят на въздушните превозвачи.

(11) Въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвачи, вече събират и обработват PNR данни на своите пътници с търговска цел. Настоящата директива не налага на въздушните превозвачи или икономическите оператори, които не са превозвачи, никакво задължение да събират или запазват каквито и да е допълнителни данни на пътниците, нито задължава пътниците да предоставят каквито и да е данни в допълнение към тези, които те вече предоставят на въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвачи.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a) Икономическите оператори, които не са превозвачи, като например туристически агенции и туроператори, продават туристически пакети, които се възползват от чартърни полети, за които те събират и обработват PNR данни на своите клиенти, без непременно да прехвърлят данните на пътниците до въздушния превозвач, извършващ полета.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б) Всяка държава членка следва да отговаря за разходите по оперирането и поддържането на собствена система за резервационните данни на пътниците (PNR система), в това число разходите за определяне и управление на компетентен орган и на национален надзорен орган. Разходите по предаване на PNR данни, които се съдържат в системите за резервации на пътническите въздушни превозвачи, на националните правоприлагащи органи и компетентни органи, следва да се поемат от въздушните превозвачи.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Определението за престъпления, свързани с тероризъм, следва да бъде взето от членове 1—4 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма37. Определението за тежко престъпление следва да бъде взето от член 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки38. Държавите членки обаче могат да изключат от обхвата му леките престъпления, за които предвид техните съответни системи на наказателно правосъдие обработката на PNR данни съгласно настоящата директива не би било в съответствие с принципа на пропорционалност. Определението за тежко транснационално престъпление следва да бъде взето от член 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета и Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност.

(12) Определението за престъпления, свързани с тероризъм, следва да бъде взето от членове 1—4 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета37. Определението за тежко транснационално престъпление следва да бъде взето от член 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета38 и следва да обхваща престъпленията, посочени в настоящата директива.

__________________

__________________

37 OВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3. Решение, изменено с Рамково решение 2008/919/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г., ОВ L 330, 9.12.2008 г., стр. 21.

37Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (OВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3).

38 OВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1.

38Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (OB L 190, 18.7.2002 г., стр. 1).

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) PNR данните следва да се предават на специално единно звено (звено за данни за пътниците) в съответната държава членка с цел да се гарантира яснота и да се намалят разходите за въздушните превозвачи.

(13) PNR данните следва да се предават на специално единно звено (звено за данни за пътниците) в съответната държава членка с цел да се гарантира яснота и да се намалят разходите за въздушните превозвачи и за икономическите оператори, които не са превозвачи. Държавите членки следва да обменят информация, като използват приложението за мрежа за сигурен обмен на информация на Европол (SIENA), за да гарантират обмена на информация и оперативната съвместимост между държавите членки.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Съдържанието на всички списъци с изисквани PNR данни, които трябва да получи звеното за данни за пътниците, следва да бъдат изготвени с оглед на законните изисквания на публичните органи, за да служат за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления, като по този начин се подобрява вътрешната сигурност в рамките на Съюза и се защитават основните права на гражданите, по-специално неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни. Тези списъци не следва да съдържат лични данни, които биха могли да разкрият расата или етническия произход, политическите възгледи, религиозните или философските убеждения, членството в синдикални организации на съответното лице, нито данни, свързани със здравето или сексуалния му живот. PNR данните следва да съдържат данни за резервацията на пътника и маршрута на пътуването му, които позволяват на компетентните органи да откриват самолетни пътници, представляващи риск за вътрешната сигурност.

(14) Съдържанието на всички списъци с изисквани PNR данни, които трябва да получи звеното за данни за пътниците, следва да бъде изготвено с оглед на законните изисквания на публичните органи, за да служи за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления, като по този начин се подобрява вътрешната сигурност в рамките на Съюза и се защитават основните права на гражданите, по-специално неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни, чрез прилагане на високи стандарти в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата), Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни (Конвенция № 108) и Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ). Тези набори от данни не следва да съдържат лични данни, които биха могли да разкрият расата или етническия произход, политическите възгледи, религиозните или философските убеждения, членството в синдикални организации на съответното лице, нито данни, свързани със здравето или сексуалния му живот. PNR данните следва да съдържат само данни за резервацията на пътника и маршрута на пътуването му, съобразно посоченото в настоящата директива.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Понастоящем съществуват два възможни метода за предаване на данни: методът „pull“, при който компетентните органи на държавата, изискваща данните, могат да получат достъп („да влязат“) до системата за резервации на въздушния превозвач и да извлекат (pull – „дърпам“) копие на изискваните данни, и методът „push“ („бутам“), според който въздушните превозвачи предават исканите PNR данни на органите, които ги изискват. Смята се, че методът „push“ осигурява по-висока степен защита на данните и следва да бъде задължителен за всички въздушни превозвачи.

(15) Понастоящем съществуват два възможни метода за предаване на данни: методът „pull“, при който компетентните органи на държавата членка, изискваща данните, могат да получат достъп („да влязат“) до системата за резервации на въздушния превозвач и да извлекат (pull – „дърпам“) копие на изискваните данни, и методът „push“ („бутам“), според който въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвачи, предават исканите PNR данни на органите, които ги изискват, което позволява на въздушните превозвачи да запазят контрол върху това какви данни се предоставят. Смята се, че методът „push“ осигурява по-висока степен защита на данните и следва да бъде задължителен за всички въздушни превозвачи и икономически оператори, които не са превозвачи.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Комисията подкрепя насоките на Международната организация за гражданска авиация (ИКАО) за PNR данните. На тези насоки следва да се основава приемането на поддържаните формати за предаване на PNR данни на държавите членки от въздушните превозвачи. Това оправдава защо тези поддържани формати на данни, както и съответните протоколи, приложими за предаването на данни от въздушните превозвачи, следва да се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, предвидена в Регламент (ЕС) № … на Европейския парламент и на Съвета […..]

(16) Комисията подкрепя насоките на Международната организация за гражданска авиация (ИКАО) за PNR данните. На тези насоки следва да се основава приемането на поддържаните формати за предаване на PNR данни от въздушните превозвачи и икономически оператори, които не са превозвачи, на държавите членки. За да се осигури това предаване на PNR данни, правомощията за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) следва да се делегират на Комисията с оглед приемане на списък с такива поддържани формати на данни, както и приетите общи протоколи, приложими за предаването на данни. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Държавите членки следва да вземат всички необходими мерки, за да позволят на въздушните превозвачи да изпълнят задълженията си по настоящата директива. Държавите членки следва да предвидят възпиращи, ефективни и пропорционални санкции, включително финансови санкции за въздушните превозвачи, които не спазват своите задължения относно предаването на PNR данни. При наличие на повтарящи се сериозни нарушения, които биха могли да подкопаят основните цели на настоящата директива, тези санкции могат в изключителни случаи да включват мерки като спиране, отнемане и конфискуване на превозното средство или временно суспендиране или отнемане на разрешителното за дейност.

(17) Държавите членки следва да вземат всички необходими мерки, за да позволят на въздушните превозвачи и на икономическите оператори, които не са превозвачи, да изпълнят задълженията си по настоящата директива. Държавите членки следва да предвидят възпиращи, ефективни и пропорционални санкции, включително финансови санкции, за въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвачи, които не спазват своите задължения относно предаването на PNR данни и защитата на такива данни. При наличие на повтарящи се сериозни нарушения, които биха могли да подкопаят основните цели на настоящата директива, тези санкции могат в изключителни случаи да включват мерки като спиране, отнемане и конфискуване на превозното средство или временно суспендиране или отнемане на разрешителното за дейност.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Всяка държава членка е отговорна за оценката на потенциалните заплахи, свързани с престъпления, свързани с тероризъм, и тежки престъпления.

(18) Всяка държава членка е отговорна за оценката на потенциалните заплахи, свързани с престъпления, свързани с тероризъм, и тежки транснационални престъпления.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Като се отчита в пълна степен правото на защита на личните данни и правото на недискриминация, не следва да се взима решение, което създава неблагоприятни правни последици за дадено лице или сериозно го засяга, въз основа единствено на автоматизирана обработка на PNR данни. Освен това подобно решение не следва в никакъв случай да се основава на расата или етническия произход на лицето, нито на неговите религиозни или философски убеждения, политически убеждения, членство в синдикати, здраве или сексуален живот.

(19) Като се отчита в пълна степен правото на защита на личните данни и правото на недискриминация, в съответствие с членове 8 и 21 от Хартата, не следва да се взима решение, което създава неблагоприятни правни последици за дадено лице или сериозно го засяга, въз основа единствено на автоматизирана обработка на PNR данни. Освен това подобно решение не следва в никакъв случай да се основава на расата или етническия произход на лицето, нито на неговите религиозни или философски убеждения, политически убеждения, членство в синдикати, здраве или сексуален живот.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a) Резултатът от обработването на PNR данни не следва при никакви обстоятелства да се използва от държавите членки като основание за заобикаляне на техните международни задължения съгласно Женевската конвенция за статута на бежанците от 28 юли 1951 г., допълнена от Протокола от Ню Йорк от 31 януари 1967 г., и не следва да се използва, за да бъдат отказвани на търсещите убежище лица безопасни и ефективни законни възможности за достъп до територията на Съюза, с цел да упражнят своето право на международна закрила.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19б) Като се отчетат в пълна степен последиците от решението на Съда на Европейския съюз по съединени дела C-293/12, Digital Rights Ireland и C-594/12, Seitlinger и други, прилагането на настоящата директива трябва да гарантира пълното зачитане на основните права и правото на неприкосновеност на личния живот, принципа на пропорционалност. То също трябва действително да отговаря на целите за необходимост и пропорционалност, за да се постигнат общите интереси, отчетени от Съюза, и необходимостта от защита на правата и свободите на другите в борбата срещу тероризма и тежките транснационални престъпления. Прилагането на настоящата директива трябва да бъде надлежно обосновано и необходимите предпазни мерки трябва да са налице, за да се гарантира законността на всяко съхраняване, анализ, предаване или използване на PNR данни.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Държавите членки следва да споделят с други държави членки получаваните от тях PNR данни, когато такова предаване е необходимо за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления. Разпоредбите на настоящата директива следва да не засягат други инструменти на Съюза за обмен на информация между полицейските и съдебните органи, включително Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)39 и Рамково Решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 септември 2006 г. за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите членки на Европейския съюз40. Този обмен на PNR данни между правоприлагащите и съдебните органи следва да се ръководи от правилата относно полицейското и съдебното сътрудничество.

(20) Държавите членки следва да споделят с други държави членки и на равнището на Съюза, посредством Европол, получаваните от тях PNR данни, когато такова предаване е необходимо за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления, както и за предотвратяването на непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност. При всички случаи звената за данни за пътниците следва незабавно да предадат резултата от обработването на PNR данните на звената за данни за пътниците на други държави членки за по-нататъшно проучване. Разпоредбите на настоящата директива следва да не засягат други инструменти на Съюза за обмен на информация между полицейските и съдебните органи, включително Решение 2009/371/ПВР на Съвета 39 и Рамково Решение 2006/960/ПВР на Съвета. 40 Този обмен на PNR данни между правоприлагащите и съдебните органи следва да се ръководи от правилата относно полицейското и съдебното сътрудничество и да не нарушава високото равнище на неприкосновеност на личния живот и на защитата на личните данни в съответствие с Хартата, Конвенция № 108 и ЕКПЧ.

__________________

__________________

39 OВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.

39 Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 година за създаване на Европейска полицейска служба (Европол) (OВ L 121, 15.5.2009, стp. 37).

40 OВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 89.

40 Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18.09.06 за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите – членки на Европейския съюз (ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 89).

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a) Обменът на информация чрез безопасна система на Съюза за обмен на PNR данни между държавите членки и между държавите членки и Европол следва да се гарантира. Развитието и оперативното управление на тази система би могло до бъде отговорност на Европол. В рамките на системата би могло да бъде създадено единно гише за регистриране и предаване на исканията за обмен. Европейският надзорен орган по защита на данните следва да отговаря за надзора на обработването на личните данни, извършвано чрез тази система на Съюза за обмен на PNR данни с Европол.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Периодът, през който се запазват PNR данните, следва да бъде пропорционален на целите на предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления. Поради естеството на данните и тяхното използване е необходимо PNR данните да се съхраняват за период от време, който е достатъчно дълъг за извършване на анализ и използване при разследвания. За да се избегне нецелесъобразно използване, е необходимо след определен първоначален период от време на данните да се осигури анонимност и достъпът до тях да е възможен само при много строги и ограничени условия.

(21) Периодът, през който се запазват PNR данните, следва да бъде необходим и пропорционален на целите на предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления. Поради естеството на данните и тяхното използване е необходимо PNR данните да се съхраняват за период от време, който е достатъчно дълъг за извършване на анализ и използване при разследвания. За да се избегне нецелесъобразно използване, е необходимо след определен първоначален период от време данните да бъдат прикрити и достъпът до тях да е възможен само при много строги и ограничени условия.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a) PNR данните следва да бъдат обработвани в най-голяма степен, да бъдат прикрити, за да се гарантира най-високо равнище на защита на данните, като се направи невъзможно за лицата с достъп до тези данни да идентифицират лицата, за които се отнасят, и да правят заключения за това, кои лица са свързани с данните. Повторното идентифициране на прикритите данни следва да е възможно само при условия, гарантиращи високо ниво на защита на данните.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Обработката на PNR данни във всяка държава членка от страна на звеното за данни за пътниците и от страна на компетентните органи следва да бъде предмет на стандарт за защита на личните данни съгласно националното законодателство, който е в съответствие с Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси41 („Рамково решение 2008/977/ПВР“).

(23) Обработката на PNR данни във всяка държава членка от страна на звеното за данни за пътниците и от страна на компетентните органи следва да бъде предмет на стандарт за защита на личните данни съгласно националното законодателство, който е в съответствие с Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета, 41 и правото на Съюза за защита на данните, включително специфичните изисквания за защита на данните, посочени в настоящата директива.

__________________

__________________

41 OВ L 350, 30.12.2008 г.

41 Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (ОВ L 350, 30.12.2008 г.).

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Като се има предвид правото на защита на личните данни, правата на субектите на данните във връзка с обработването на техните PNR данни, като например правото на достъп, коригиране, заличаване или блокиране, както и правото на обезщетение и съдебна защита, следва да бъдат в съответствие с Рамково решение 2008/977/ПВР.

(24) Като се има предвид правото на защита на личните данни, правата на субектите на данните във връзка с обработването на техните PNR данни, като например правото на достъп, коригиране, заличаване или блокиране, както и правото на обезщетение и съдебна защита, следва да бъдат в съответствие с Рамково решение 2008/977/ПВР, правото на Съюза за защита на данните, и високото равнище на защита, предвидено от Хартата и ЕКПЧ.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Като се има предвид правото на пътниците да бъдат информирани за обработването на личните им данни, държавите членки следва да гарантират, че пътниците получават точна информация относно събирането на PNR данни и предаването им на звеното за данни за пътниците.

(25) Като се има предвид правото на пътниците да бъдат информирани за обработването на личните им данни, държавите членки следва да гарантират, че пътниците получават точна информация, която е лесно достъпна и лесна за разбиране, относно събирането на PNR данни и предаването им на звеното за данни за пътниците, както и относно правата им като субекти на данните.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) Предаването на PNR данни от държавите членки на трети държави следва да е разрешено единствено въз основа на оценка на всеки отделен случай и в съответствие с Рамково решение 2008/977/ПВР. За да се гарантира защитата на личните данни, това предаване следва да подлежи на допълнителни изисквания, свързани с целта на предаването, качеството, в което действа получаващият орган, и предпазните мерки, приложими за предаването на лични данни на третата държава.

(26) Предаването на PNR данни от държавите членки на трети държави следва да е разрешено съобразно международно споразумение или въз основа на оценка на всеки отделен случай и в пълно съответствие с разпоредбите, установени от държавите членки съобразно Рамково решение 2008/977/ПВР. За да се гарантира защитата на личните данни, това предаване следва да подлежи на допълнителни изисквания, свързани с целта на предаването, качеството, в което действа получаващият орган, и предпазните мерки, приложими за предаването на лични данни на третата държава, както и принципите на необходимост и пропорционалност, които са свързани с предаването, както и високото равнище на защита, предвидено от Хартата, Конвенция № 108 и ЕКПЧ. Ако националният надзорен орган установи предаване на PNR данни на трета държава в нарушение на някой от принципите, посочени в настоящата директива, той следва да има право да преустанови потока от данни към тази трета държава.

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) Настоящата директива не засяга възможността държавите членки да предвидят съгласно националното си законодателство система за събиране и обработване на PNR данни за цели, различни от описаните в настоящата директива, или от транспортни оператори, различни от описаните в директивата, по отношение на вътрешни полети, при условие че се спазват съответните разпоредби за защита на данните и при условие че националното законодателство съблюдава достиженията на правото на ЕС. Въпросът за събиране на PNR данни за вътрешни полети ще бъде специално обмислен в бъдеще.

заличава се

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) В резултат на правните и техническите различия между отделните национални разпоредби по отношение на обработването на лични данни, включително PNR данни, въздушните превозвачи се сблъскват и ще продължават да се сблъскват с различни изисквания по отношение на вида информация, която трябва да изпратят, както и по отношение на условията, при които тази информация трябва да бъде предоставена на компетентните национални органи. Тези различия могат да навредят на ефективното сътрудничество между компетентните национални органи с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления.

(29) В резултат на правните и техническите различия между отделните национални разпоредби по отношение на обработването на лични данни, включително PNR данни, въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвачи, се сблъскват и ще продължават да се сблъскват с различни изисквания по отношение на вида информация, която трябва да изпратят, както и по отношение на условията, при които тази информация трябва да бъде предоставена на компетентните национални органи. Тези различия могат да навредят на ефективното сътрудничество между компетентните национални органи с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления.

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32) В частност приложното поле на директивата е ограничено във възможно най-голяма степен, тя позволява запазването на PNR данни за период от време не по-дълъг от 5 години, след което данните трябва да бъдат заличени, след много кратък период от време на данните трябва да бъде осигурена анонимност, събирането и използването на чувствителни данни е забранено. За да се осигури ефективност и високо ниво на защита на данните, държавите членки са длъжни да гарантират, че за даването на указания и наблюдението как се обработват PNR данните отговаря независим национален надзорен орган. Всички действия по обработването на PNR данни трябва да се записват или документират с цел проверка на законосъобразността на обработката на данните, самонаблюдение и гарантиране на подходяща цялост на данните и сигурност на обработката на данните. Държавите членки трябва също да гарантират, че пътниците са ясно и точно информирани за събирането на PNR данни и за своите права.

(32) В частност приложното поле на настоящата директива е ограничено във възможно най-голяма степен, и тя позволява запазването на PNR данни за период от време не по-дълъг от пет години, след което данните следва да бъдат заличени, след 30 дни данните следва да бъдат прикрити , събирането и използването на чувствителни данни следва да е забранено. За да се осигури ефективност и високо ниво на защита на данните, следва да се гарантира, че за даването на указания и наблюдението как се обработват PNR данните отговаря независим национален надзорен орган и в частност, неговото длъжностно лице по защита на данните. Всички действия по обработването на PNR данни следва да се записват или документират с цел проверка на законосъобразността на обработката на данните, самонаблюдение и гарантиране на подходяща цялост на данните и сигурност на обработката на данните. Държавите членки следва също да гарантират, че пътниците са ясно и точно информирани за събирането на PNR данни и за своите права.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ГЛАВА I

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Член 1

Предмет и приложно поле

Предмет и приложно поле

1. Настоящата директива предвижда предаването от страна на въздушните превозвачи на резервационни данни на пътниците на международни полети до и от държавите членки, обработването на тези данни, включително тяхното събиране, използване и запазване от държавите членки, както и обмена на тези данни между държавите членки.

1. Настоящата директива предвижда предаването от страна на въздушните превозвачи и на икономически оператори, които не са превозвачи, на резервационни данни на пътниците на международни полети до и от държавите членки, обработването на тези данни, включително тяхното събиране, използване и запазване от държавите членки, както и обмена на тези данни между държавите членки и между държавите членки и Европол.

2. Събираните в съответствие с настоящата директива PNR данни могат да се обработват единствено за следните цели:

2. Събираните в съответствие с настоящата директива PNR данни могат да се обработват единствено за целите на предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на определени видове тежки транснационални престъпления съгласно член 4, параграф 2 или на предотвратяването на непосредствени и сериозни заплахи за обществената сигурност.

a) предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления съгласно член 4, параграф 2, букви б) и в); както и

 

б) предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления съгласно член 4, параграф 2, букви а) и г).

 

Изменение    33

Предложение за директива

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 2

Член 2

Дефиниции

Дефиниции

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

a) „въздушен превозвач“ означава предприятие за въздушен транспорт с валиден лиценз за дейност или еквивалентен документ, който позволява извършването на превози по въздух на пътници;

a) „въздушен превозвач“ означава предприятие за въздушен транспорт с валиден лиценз за дейност или еквивалентен документ, който позволява извършването на превози по въздух на пътници;

 

aa) „икономически оператор, който не е превозвач“, означава икономически оператор, като например туристическа агенция или туроператор, който предоставя свързани с пътувания услуги, включително резервации на полети, за които събира и обработва PNR данни на пътници;

б) „международен полет“ означава всеки редовен или нередовен полет на въздушен превозвач с предвидено кацане на територията на държава членка, чието място на тръгване е в трета държава, или полет с предвидено тръгване от територията на държава членка на Европейския съюз, чието местоназначение е в трета държава, включително всички прехвърляния или транзитни полети и в двата случая;

б) „международен полет“ означава всеки редовен или нередовен полет на въздушен превозвач с предвидено кацане на територията на държава членка, чието място на тръгване е в трета държава, или полет с предвидено тръгване от територията на държава членка на Европейския съюз, чието местоназначение е в трета държава, включително всички прехвърляния или транзитни полети и в двата случая;

в) „резервационни данни на пътниците“ (Passenger Name Record — PNR) означава запис на изискванията за пътуване на всеки пътник, в който се съдържа цялата информация, необходима за обработване и контролиране на резервацията от въздушните превозвачи, извършващи резервацията, и от участващите въздушни превозвачи, за всяко пътуване, резервирано от пътник или от негово име, без значение дали данните се съдържат в системи за резервация, системи за контрол на излитанията или сходни системи със същите функционални характеристики;

в) „резервационни данни на пътниците“ (Passenger Name Record — PNR) означава запис на изискванията за пътуване на всеки пътник, в който се съдържа цялата информация, необходима за обработване и контролиране на резервацията от въздушните превозвачи, извършващи резервацията, и от участващите въздушни превозвачи, за всяко пътуване, резервирано от пътник или от негово име, без значение дали данните се съдържат в системи за резервация, системи за контрол на излитанията или сходни системи със същите функционални характеристики;

г) „пътник“ означава всяко лице освен членовете на екипажа, което е превозвано или на което предстои да бъде превозвано със самолет със съгласието на превозвача;

г) „пътник“ означава всяко лице освен членовете на екипажа, което е превозвано или на което предстои да бъде превозвано със самолет със съгласието на превозвача;

д) „системи за резервация“ означава компютризираната инвентарна система на въздушния превозвач, в която се събират резервационни данни на пътниците за обработването на резервациите;

д) „системи за резервация“ означава компютризираната инвентарна система на въздушния превозвач или икономическия оператор, който не е превозвач, в която се събират резервационни данни на пътниците за обработването на резервациите;

е) метод „push“ означава метод, при който въздушните превозвачи предават исканите PNR данни на органите, които ги изискват;

е) метод „push“ означава метод, при който въздушните превозвачи или икономическите оператори, които не са превозвачи, предават исканите PNR данни, посочени в приложението, в базата данни на органите, които ги изискват;

ж) „престъпления, свързани с тероризъм“ са престъпленията съгласно националното законодателство, посочени в членове 1—4 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета;

ж) „престъпления, свързани с тероризъм“, са престъпленията съгласно националното законодателство, посочени в членове 1—4 от Рамково решение 2002/475/ПВР;

з) „тежко престъпление“ означава престъпление съгласно националното право, посочено в член 2, параграф 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета, ако е наказуемо с лишаване от свобода или с мярка за задържане за максимален срок от поне три години съгласно националното законодателство на държава членка. Държавите членки обаче могат да изключат от обхвата му леките престъпления, за които предвид техните съответни системи на наказателното правосъдие обработката на PNR данни съгласно настоящата директива не би било в съответствие с принципа на пропорционалност;

 

и) „тежки транснационални престъпления“ са престъпленията според националното законодателство, посочени в член 2, параграф 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета, ако са наказуеми с лишаване от свобода или с мярка за задържане за максимален срок от поне три години съгласно националното право на държава членка, и ако са:

и) „тежки транснационални престъпления“ са престъпленията според националното законодателство, когато са наказуеми с лишаване от свобода или с мярка за задържане за максимален срок от поне три години съгласно националното право на държава членка, както са посочени в член 2, параграф 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета;

i) извършени на територията на повече от една държава;

 

ii) извършени в една държава, но са подготвени, планирани, ръководени или контролирани в значителна степен от територията на друга държава;

 

iii) извършени в една държава, но в тях участва организирана престъпна група, която извършва престъпна дейност в повече от една държава; или са

 

iv) извършени в една държава, но имат значително въздействие в друга държава.

 

 

- участие в организирана престъпна група,

 

- трафик на хора, подпомагане на нелегално влизане и пребиваване, незаконна търговия с човешки органи и тъкани,

 

- сексуална експлоатация на деца и детска порнография, изнасилване, генитално осакатяване на жени,

 

- незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества,

 

- незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества,

 

- тежка измама, измама, увреждаща финансовите интереси на ЕС, изпиране на имущество, придобито от престъпление, изпиране на пари и подправяне на парични знаци,

 

- убийство, тежка телесна повреда, отвличане, противозаконно лишаване от свобода и вземане на заложници, въоръжен грабеж,

 

- тежки престъпления, свързани с компютри, и киберпрестъпления,

 

- престъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински видове и застрашени растителни видове и сортове,

 

- подправяне на административни документи и търговия с тях, незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството, подправяне и пиратство на изделия,

 

- незаконно отвличане на летателни средства/кораби,

 

- шпионаж и измяна,

 

- незаконна търговия със и трафик на ядрени или радиоактивни материали и техни прекурсори, и във връзка с това – престъпления, засягащи тяхното неразпространение,

 

- престъпления от компетентността на Международния наказателен съд.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава членка създава или определя орган, компетентен за предотвратяване, разкриване, разследване или наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления или филиал на такъв орган, който да действа като нейно „звено за данни за пътниците“, отговарящо за събиране на PNR данни от въздушните превозвачи, тяхното съхраняване и анализиране и предаването на резултата от анализа на компетентните органи, посочени в член 5. Служителите на звеното могат да бъдат командировани от компетентните държавни органи.

1. Всяка държава членка създава или определя орган, компетентен за предотвратяване, разкриване, разследване или наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления, и за предотвратяване на непосредствени и сериозни заплахи за обществената сигурност, или филиал на такъв орган, който да действа като нейно „звено за данни за пътниците“. Звеното за данни на пътниците отговаря за събиране на PNR данни от въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвачи, за съхраняването, обработването и анализирането на тези данни и предаването на резултата от анализа на компетентните органи, посочени в член 5. Звеното за данни за пътниците отговаря също за обмена на PNR данни и резултата от обработването им заедно със звената за данни за пътниците на други държави членки и с Европол в съответствие с членове 7 и 7а, както и за провеждане на оценките, посочени в член 4. Служителите на звеното могат да бъдат командировани от компетентните държавни органи. Държавите членки осигуряват на звеното за данни за пътниците съответните ресурси, за да изпълнява задълженията си.

2. Две или повече държави членки могат да създадат или определят единен орган, който да изпълнява функцията на тяхно звено за данни за пътниците. Това звено за данни за пътниците се установява в една от участващите държави членки и се счита за национално звено за данни за пътниците на всяка от участващите държави членки. Участващите държави членки се договарят относно условията и реда за работа на звеното за данни за пътниците и спазват изискванията, определени в настоящата директива.

2. Две или повече държави членки могат да създадат или определят единен орган, който да изпълнява функцията на тяхно звено за данни за пътниците. Това звено за данни за пътниците се установява в една от участващите държави членки и се счита за национално звено за данни за пътниците на всяка от участващите държави членки. Участващите държави членки се договарят съвместно относно условията и реда за работа на звеното за данни за пътниците и спазват изискванията, определени в настоящата директива.

3. В срок до един месец от създаването на звеното за данни за пътниците всяка държава членка уведомява Комисията за това и може по всяко време да актуализира декларацията си. Комисията публикува тази информация, както и евентуални актуализации, в Официален вестник на Европейския съюз.

3. В срок до един месец от създаването на звеното за данни за пътниците всяка държава членка уведомява Комисията за това и по всяко време актуализира декларацията си. Комисията публикува тази информация, както и евентуални актуализации, в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3а

 

Длъжностно лице по защита на данните в рамките на звеното за данни за пътниците

 

1. Всички служители на звеното за данни за пътниците, които имат достъп до PNR данни, получават специализирано обучение относно обработката на PNR данни в пълно съответствие с принципите на защита на данните и основните права.

 

2. Звеното за данни за пътниците назначава длъжностно лице по защита на данните, което отговаря за наблюдението на обработването на PNR данни и прилагането на съответните предпазни мерки.

 

3. Държавите членки гарантират, че длъжностното лице по защита на данните се назначава въз основа на професионални качества, и по-специално въз основа на експертни познания относно законодателството и практиките в областта на защитата на данните, и способност да изпълнява задълженията, посочени в настоящата директива. Държавите членки осигуряват съвместимостта на другите професионални задължения на длъжностното лице по защита на данните със задачите и задълженията му като длъжностно лице по защита на данните и отсъствието на конфликт на интереси. Длъжностното лице по защита на данните:

 

а) повишава осведомеността и предоставя консултации на служителите на звеното за данни за пътниците относно техните задължения във връзка със защитата на личните данни, включително обучението на служителите и определянето на отговорностите;

 

б) наблюдава изпълнението и прилагането на изискванията за защита на данните, определени в настоящата директива, по-конкретно чрез извършване на случайни извадкови проверки на операциите по обработка на данни;

 

в) гарантира, че цялата документация се поддържа и записите се съхраняват в съответствие с настоящата директива, и наблюдава нарушенията, свързани с документацията, уведомяването и съобщаването на лични данни, и докладва на съответните органи увреждащи действия по отношение на изискванията за защита на данните, определени в настоящата директива;

 

г) наблюдава отговорите на искания от националния надзорен орган и си сътрудничи с националния надзорен орган, особено по въпроси, свързани с предаването на данни на други държави членки или на трети държави, и действа като звено за контакт за националния надзорен орган по въпроси, свързани с обработката на PNR данни, по целесъобразност, като се свързва с националния надзорен орган по своя собствена инициатива.

 

Държавите членки осигуряват на длъжностните лица по защита на данните средствата за ефективно и независимо изпълнение на техните задачи и задължения в съответствие с настоящия член.

 

4. Държавите членки предоставят на субекта на данните правото да се свързва с длъжностното лице по защита на данните, като единно звено за контакт, по всички въпроси, свързани с обработването на PNR данните на субекта на данните. Държавите членки гарантират, че името и координатите за връзка на длъжностното лице по защита на данните се съобщават на националния надзорен орган и на обществеността.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4

Член 4

Обработка на PNR данни

Обработка на PNR данни

1. PNR данните, предавани от въздушните превозвачи съгласно член 6 във връзка с международни полети, които пристигат на територията на държава членка или отпътуват от нея, се събират от звеното за данни за пътниците на съответната държава членка. В случай че PNR данните, предавани от въздушните превозвачи, включват данни освен тези, изброени в приложението, звеното за данни за пътниците заличава тези данни веднага след получаването им.

1. PNR данните, предавани от въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвачи, съгласно член 6 във връзка с международни полети, които пристигат на територията на държава членка или отпътуват от нея, се събират от звеното за данни за пътниците на тази държава членка. В случай че PNR данните, предавани от въздушните превозвачи и от икономическите оператори, които не са превозвачи, включват данни освен тези, изброени в приложението, звеното за данни за пътниците заличава трайно тези данни веднага след получаването им.

2. Звеното за данни за пътниците обработва PNR данни единствено за следните цели:

2. Звеното за данни за пътниците обработва PNR данни единствено за следните цели:

a) извършване на оценка на пътниците преди тяхното планирано пристигане или заминаване от държавата членка с цел да се идентифицират лицата, които може да са участници в престъпление, свързано с тероризъм, или в тежко транснационално престъпление, и за които се налага допълнителна проверка от компетентните органи, посочени в член 5. При извършване на такава оценка звеното за данни за пътниците може да обработва PNR данни въз основа на предварително определени критерии. Държавите членки гарантират, че всяко съвпадение вследствие на тази автоматизирана обработка се преглежда поотделно по неавтоматизиран начин, за да се провери дали компетентният орган, посочен в член 5, трябва да предприеме действия;

a) извършване на оценка на пътниците преди тяхното планирано пристигане в или заминаване от държавата членка с цел да се идентифицират лицата, които може да са участници в престъпление, свързано с тероризъм, или в тежко транснационално престъпление, и за които се налага допълнителна проверка от компетентните органи, посочени в член 5, и по целесъобразност, от Европол в съответствие с член 7а. При извършване на такава оценка звеното за данни за пътниците може да обработва PNR данни въз основа на предварително определени критерии в съответствие с настоящата директива и може да съпоставя PNR данните със съответни бази данни, включително международни или национални бази данни, или с национални версии на бази данни на Съюза, когато те са установени въз основа на правото на Съюза, относно издирвани лица или предмети, или такива, за които има сигнал, съгласно правилата на Съюза и международните и националните правила, приложими към такива документи, в съответствие с изискванията, определени в параграф 3. Държавите членки гарантират, че всяко съвпадение вследствие на тази автоматизирана обработка се преглежда поотделно по неавтоматизиран начин, за да се провери дали компетентният орган, посочен в член 5, трябва да предприеме действия;

б) извършване на оценка на пътниците преди тяхното планирано пристигане или заминаване от държавата членка с цел да се идентифицират лицата, които може да са участници в престъпление, свързано с тероризъм, или в тежко престъпление, за които се налага допълнителна проверка от компетентните органи, посочени в член 5. При извършване на подобна оценка звеното за данни за пътниците може да съпостави PNR данните със съответни бази данни, включително международни и национални бази данни, или с национални версии на бази данни на Съюза, когато те са установени въз основа на правото на Съюза, относно издирвани лица или предмети, или такива, за които има сигнал, съгласно правилата на ЕС и международните и националните правила, приложими към такива документи. Държавите членки гарантират, че всяко съвпадение вследствие на тази автоматизирана обработка се преглежда поотделно по неавтоматизиран начин, за да се провери дали компетентният орган, посочен в член 5, трябва да предприеме действия;

б) извършване на оценка на пътниците преди тяхното планирано пристигане или заминаване от държавата членка с цел да се идентифицират лицата, които може да са участници в престъпление, свързано с тероризъм, или в тежко транснационално престъпление, и за които се налага допълнителна проверка от компетентните органи, посочени в член 5. При извършване на подобна оценка звеното за данни за пътниците може да съпостави PNR данните със съответни бази данни, включително с национални бази данни или с национални версии на бази данни на Съюза относно издирвани лица или предмети, или такива, за които има сигнал, съгласно правилата на ЕС и националните правила, приложими към такива бази данни, с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления. При извършване на такава оценка звеното за данни за пътниците може да съпостави PNR данните с Шенгенската информационна система и Визовата информационна система. Държавите членки гарантират, че всяко съвпадение вследствие на тази автоматизирана обработка се преглежда поотделно по неавтоматизиран начин, за да се провери дали компетентният орган, посочен в член 5, трябва да предприеме действия;

в) предоставяне на отговор въз основа на оценка на всеки отделен случай на надлежно мотивирано искане от страна на компетентните органи да им бъдат предоставени PNR данни, обработване в конкретни случаи на PNR данни с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления, както и предоставяне на компетентните органи на резултатите от това обработване; както и

в) предоставяне на отговор въз основа на оценка на всеки отделен случай, основана на достатъчно доказателства, на надлежно мотивирано искане от страна на компетентните органи да им бъдат предоставени PNR данни, обработване в конкретни случаи на PNR данни с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления, посочени в член 2, буква и), или предотвратяване на непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност, както и предоставяне на компетентните органи, или, по целесъобразност, на Европол на резултатите от това обработване; както и

г) анализ на PNR данни с цел актуализиране или създаване на нови критерии за извършване на оценки за идентифициране на лица, които може да са участници в престъпление, свързано с тероризъм, или в тежко транснационално престъпление съгласно буква а).

г) анализ на PNR данни с цел актуализиране или създаване на нови критерии за извършване на оценки за идентифициране на лица, които може да са участници в престъпление, свързано с тероризъм, или в тежко транснационално престъпление съгласно буква а).

3. Посочената в буква а) от параграф 2 оценка на пътниците преди тяхното планирано пристигане в държавата членка или отпътуване от нея се извършва по недискриминационен начин въз основа на критериите за оценка, установени от звеното за данни за пътниците в държавата членка. Държавите членки гарантират, че критериите за оценка се определят от звеното за данни за пътниците в сътрудничество с компетентните органи, посочени в член 5. Критериите за оценка не следва при никакви обстоятелства да се основават на расата или етническия произход на лицето, нито на неговите религиозни или философски убеждения, политически възгледи, членство в синдикати, здраве или сексуален живот.

3. Посочената в буква а) от параграф 2 оценка на пътниците преди тяхното планирано пристигане в държавата членка или отпътуване от нея се извършва по недискриминационен начин въз основа на критериите за оценка, установени от звеното за данни за пътниците в държавата членка. Тези критерии за оценка трябва да бъдат целенасочени, конкретни, обосновани, пропорционални и основани на факти. В редовния им преглед участва длъжностното лице по защита на данните; Държавите членки гарантират, че критериите за оценка се определят от звеното за данни за пътниците в сътрудничество с компетентните органи, посочени в член 5, и редовно се преразглеждат. Критериите за оценка при никакви обстоятелства не се основават на расата или етническия произход на лицето, неговите политически възгледи, религия или философски убеждения, сексуална ориентация или полова идентичност, членство или дейности в синдикати, както и на обработването на данни, свързани със здравето или сексуалния живот;

4. Звеното за данни за пътниците на държава членка предава PNR данните или резултатите от обработката на PNR данните за лица, идентифицирани съгласно параграф 2, букви а) и б), за по-нататъшен преглед на съответните компетентни органи на същата държава членка. Такова предаване следва да се прави само въз основа на оценка на всеки отделен случай

4. Звеното за данни за пътниците на държава членка предава PNR данните или резултатите от обработката на PNR данните за лица, идентифицирани съгласно параграф 2, букви а) и б), за по-нататъшен преглед на съответните компетентни органи на същата държава членка. Такова предаване следва да се прави само въз основа на оценка на всеки отделен случай чрез човешка дейност.

 

4а. Държавите членки гарантират, че длъжностното лице по защита на данните има достъп до всички данни, предавани на звеното за данни за пътниците и от звеното за данни за пътниците до компетентен орган съгласно член 5. Ако длъжностното лице по защита на данните прецени, че предаването на данни е незаконно, то сезира по въпроса националния надзорен орган, който има правомощие да нареди на компетентния орган, получил данните, да ги заличи.

 

4б. Съхранението, обработката и анализът на PNR данните се извършват изключително на сигурно място на територията на държавите – членки на Европейското икономическо пространство.

 

4в. Разходите за използването, запазването и обмена на PNR данни се поемат от държавите членки.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5

Член 5

Компетентни органи

Компетентни органи

1. Всяка държава членка приема списък на компетентните органи, оправомощени да изискват и получават PNR данни или резултатите от обработката на PNR данни от звеното за данни за пътниците, за да анализират тази информация допълнително или да предприемат съответните действия с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления.

1. Всяка държава членка приема списък на компетентните органи, оправомощени да изискват и получават прикрити PNR данни или резултатите от систематичната обработка на PNR данни от звеното за данни за пътниците, за да анализират тази информация допълнително или да предприемат съответните действия с конкретна цел за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления, или предотвратяване на непосредствени и сериозни заплахи за обществената сигурност. Агенция Европол има право да получава PNR данни или резултатите от обработката на PNR данни от звената за данни за пътниците на държавите членки в рамките на нейната компетентност и когато е необходимо за изпълнението на нейните задачи.

2. Компетентните органи са органи, компетентни за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления.

2. Компетентните органи са органи, компетентни за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления, или предотвратяване на непосредствени и сериозни заплахи за обществената сигурност.

3. Всяка държава членка уведомява Комисията за списъка на своите компетентни органи не по-късно от дванадесет месеца след влизането в сила на настоящата директива и може по всяко време да актуализира декларацията си. Комисията публикува тази информация, както и евентуални актуализации, в Официален вестник на Европейския съюз.

3. До …* [12 месеца, считано от датата на влизане в сила на настоящата директива] всяка държава членка уведомява Комисията за списъка на своите компетентни органи и по всяко време актуализира декларацията си. Комисията публикува тази информация, както и евентуални актуализации, в Официален вестник на Европейския съюз.

4. PNR данните или резултатите от обработката на PNR данни, получени от звеното за данни за пътниците, могат да бъдат обработвани допълнително от компетентните органи на държавите членки единствено с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления.

4. PNR данните или резултатите от обработката на PNR данни, получени от звеното за данни за пътниците, могат да бъдат обработвани допълнително от компетентните органи на държавите членки единствено с конкретната цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления, при поискване в съответствие с член 4, параграф 2, или с цел предотвратяване на непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност.

5. Параграф 4 не засяга националните правомощия на правоприлагащите или съдебните органи в случаите, когато в хода на действия по правоприлагане вследствие на това обработване бъдат разкрити други престъпления или бъдат получени насочващи сигнали за такива.

5. Параграф 4 не засяга националните правомощия на правоприлагащите или съдебните органи в случаите, когато в хода на действия по правоприлагане вследствие на първоначално планираното обработване бъдат разкрити други престъпления или бъдат получени насочващи сигнали за такива.

6. Компетентните органи не вземат никакви решения, които създават неблагоприятни правни последици за дадено лице или сериозно го засягат, въз основа единствено на автоматизирана обработка на PNR данни. Подобни решения не следва да се основават на расата или етническия произход на лицето, нито на неговите религиозни или философски убеждения, политически възгледи, членство в синдикати, здраве или сексуален живот.

6. Компетентните органи не вземат никакви решения, които създават неблагоприятни правни последици за дадено лице или сериозно го засягат, въз основа единствено на автоматизирана обработка на PNR данни. Подобни решения не следва да се основават на данни, разкриващи расата или етническия произход на лицето, неговите политически възгледи, религия или философски убеждения, сексуална ориентация или полова идентичност, членство и дейности в синдикати, както и на обработването на данни, свързани със здравето или сексуалния живот.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6

Член 6

Задължения на въздушните превозвачи

Задължения на въздушните превозвачи и на икономическите оператори, които не са превозвачи

1. Държавите членки приемат необходимите мерки, за да гарантират, че въздушните превозвачи предават чрез метода „push“ PNR данните, определени в член 2, буква в) и уточнени в приложението, дотолкова доколкото те вече събират тези данни, в базата данни на националното звено за данни за пътниците на държавата членка, на чиято територия международният полет ще пристигне или от чиято територия ще отпътува. В случай на съвместно използване на кодове при полети от един или повече въздушни превозвачи, задължението за предаване на PNR данните за всички пътници от полета следва да е на въздушния превозвач, който осъществява полета. Когато определен полет включва едно или повече междинни кацания на летища на държавите членки, въздушните превозвачи предават PNR данните на звената за данни за пътниците на всяка от съответните държави членки.

1. Държавите членки приемат необходимите мерки, за да гарантират, че въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвачи, предават чрез метода „push“ PNR данните, определени в член 2, буква в) и уточнени в приложението, дотолкова доколкото те вече събират тези данни в хода на обичайната си дейност, в базата данни на националното звено за данни за пътниците на държавата членка, на чиято територия международният полет ще пристигне или от чиято територия ще отпътува. В случай на съвместно използване на кодове при полети от един или повече въздушни превозвачи, задължението за предаване на PNR данните за всички пътници от полета следва да е на въздушния превозвач и на икономическия оператор, който не е превозвач, който осъществява полета. Когато определен полет включва едно или повече междинни кацания на летища на държавите членки, въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвачи, предават PNR данните на звената за данни за пътниците на всяка от съответните държави членки.

2. Въздушните превозвачи предават PNR данните по електронен път, като използват общите протоколи и поддържаните формати на данни, които следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по член 13 и член 14, или в случай на техническа неизправност по всеки друг подходящ начин, чрез който се гарантира подходящо ниво на сигурност на данните:

2. Въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвачи, предават PNR данните по електронен път, като използват общите протоколи и поддържаните формати на данни, които следва да бъдат приети в съответствие с член 13 и член 14, или в случай на техническа неизправност по всеки друг подходящ начин, чрез който се гарантира подходящо ниво на сигурност на данните:

a) в срок от 24 до 48 часа преди обявеното време за излитане;

a) еднократно, в срок от 24 до 48 часа преди обявеното време за излитане;

както и

както и

б) непосредствено преди полета, т.е. след като пътниците са се качили на самолета в подготовка за излитане и вече няма възможност да се качват други пътници.

б) еднократно, непосредствено преди полета, т.е. след като пътниците са се качили на самолета в подготовка за излитане и вече няма възможност да се качват други пътници.

3. Държавите членки могат да позволят на въздушните превозвачи да ограничат предаването, посочено в параграф 2, буква б), до актуализиране на предаването, посочено в параграф 2, буква а).

3. Държавите членки могат да позволят на въздушните превозвачи и на икономическите оператори, които не са превозвачи, да ограничат предаването, посочено в параграф 2, буква б), до актуализиране на предаването, посочено в буква а) от същия параграф.

4. Въз основа на оценка на всеки отделен случай, по искане на звеното за данни за пътниците съгласно националното законодателство, въздушните превозвачи предават PNR данни, когато е необходим по-ранен от посочения в параграф 2, буква а) достъп с цел да се реагира на конкретна и действителна заплаха от престъпление, свързано с тероризъм, или тежко престъпление.

4. Въз основа на оценка на всеки отделен случай, по искане на звеното за данни за пътниците съгласно националното законодателство, въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвачи, предават PNR данни, когато е необходим по-ранен от посочения в параграф 2, буква а) достъп с цел да се реагира на конкретна, предстояща и действителна заплаха от престъпление, свързано с тероризъм, или тежко транснационално престъпление.

 

4a. Въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвачи, надлежно информират пътниците за вида лични данни, събирани за целите на правоприлагането, както и за правата им по отношение на техните пътнически данни. Тази информация се предоставя на пътниците проактивно и в разбираем формат.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7

Член 7

Обмен на информация между държавите членки

Обмен на информация между държавите членки

1. Държавите членки гарантират, че по отношение на лицата, идентифицирани от звеното за данни за пътниците в съответствие с член 4, параграф 2, букви а) и б), звеното за данни за пътниците предава резултата от обработката на PNR данните на звената за данни за пътниците на други държави членки в случаите, в които първото звено счете, че това предаване е необходимо за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления. Звената за данни за пътниците на получаващите държави членки предоставят тези PNR данни или резултата от обработката на PNR данните на своите съответни компетентни органи.

1. Звената за данни за пътниците автоматично обменят данни относно резултатите от обработването на PNR данни. Държавите членки гарантират, че резултатите от обработката на PNR данните, или аналитична информация, получена от PNR данни, или резултатите по отношение на лица, идентифицирани от дадено звено за данни за пътниците в съответствие с член 4, параграф 2, предавани за по-нататъшно разглеждане на съответните компетентни органи в съответствие с член 4, параграф 4, се предават проактивно и незабавно от звено за данни за пътниците на звената за данни за пътниците на другите държави членки. Звената за данни за пътниците на получаващите държави членки предоставят тези резултати от обработката на PNR данни на своите съответни компетентни органи в съответствие с член 4, параграф 4. По целесъобразност се подава сигнал в съответствие с член 36 от Решение на Съвета 2007/533/ПВР1a.

2. Звеното за данни за пътниците на държава членка има право да поиска, ако е необходимо, от звеното за данни за пътниците на всяка друга държава членка да му се предоставят PNR данни, съхранявани в базата данни на това звено в съответствие с член 9, параграф 1, както и да получи, ако е необходимо, резултата от обработката на PNR данните. Искането на такива данни може да се основава на един или на комбинация от елементи на данните, според преценката на изискващото звено за данни за пътниците за това какво е необходимо в конкретен случай на предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, или тежки престъпления. Звената за данни за пътниците предоставят исканите данни възможно най-скоро заедно с резултата от обработката на PNR данните, ако такъв вече е изготвен в съответствие с член 4, параграф 2, букви а) и б).

2. Звената за данни за пътниците имат право да поискат, ако е необходимо, от звеното за данни за пътниците на всяка друга държава членка да им се предоставят PNR данни, съхранявани в базата данни на това звено в съответствие с член 9, параграф 1, както и да получи, ако е необходимо, резултата от тяхната обработка, ако такъв вече е изготвен съгласно член 4, параграф 2, букви а) и б). Надлежно обоснованото искане на такива данни е строго ограничено до необходимите в конкретния случай данни и може да се основава на един или на комбинация от елементи на данните, според преценката на изискващото звено за данни за пътниците за това какво е необходимо в конкретен случай на предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, или тежки транснационални престъпления, или за предотвратяване на непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност. Звената за данни за пътниците предоставят исканите данни възможно най-скоро, като използват общите протоколи и поддържаните формати на данни. Такова искане се придружава от писмена обосновка.

3. Звеното за данни за пътниците на държава членка има право да поиска, ако е необходимо, от звеното за данни за пътниците на всяка друга държава членка да му се предоставят PNR данни, съхранявани в базата данни на това звено в съответствие с член 9, параграф 2, както и да получи, ако е необходимо, резултата от обработката на PNR данните. Звеното за данни за пътниците може да поиска достъп до определени PNR данни, съхранявани от звеното за данни за пътниците на друга държава членка, в тяхната цялост и без прикриване на части от тях само при изключителни обстоятелства, в отговор на конкретна заплаха или при конкретно разследване или наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления.

3. Звената за данни за пътниците имат право да поискат, ако е необходимо, от звеното за данни за пътниците на всяка друга държава членка да му се предоставят вече прикрити PNR данни, съхранявани в базата данни на това звено в съответствие с член 9, параграф 2, както и да получи, ако е необходимо, резултата от обработката на PNR данните. Звеното за данни за пътниците може да поиска достъп до определени PNR данни, съхранявани от звеното за данни за пътниците на друга държава членка, в тяхната цялост и без прикриване на части от тях само при крайно изключителни обстоятелства, в отговор на конкретна настъпваща в момента заплаха или във връзка с конкретно разследване или наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления, или предотвратяване на непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност. Такъв достъп до пълните PNR данни за пътниците се разрешава само с одобрението на ръководителя на звеното за данни за пътниците, към което е отправено искането.

4. Компетентните органи на държава членка могат да поискат директно от звеното за данни за пътниците на която и да е друга държава членка PNR данни, съхранявани в базата данни на това звено в съответствие с член 9, параграфи 1 и 2, само в случаите, когато това е необходимо за предотвратяването на непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност. Такива искания следва да са във връзка с конкретно разследване или наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления и следва да бъдат мотивирани. Звената за данни за пътниците следва да отговарят на тези искания с приоритет. Във всички останали случаи компетентните органи следва да изпращат своите искания чрез звеното за данни за пътниците на собствената си държава членка.

 

5. По изключение, ако за да се отговори на конкретна и действителна заплаха от престъпления, свързани с тероризъм, или тежки престъпления, е необходим достъп до данните на ранен етап, звеното за данни за пътниците на държава членка има право да поиска по всяко време от звеното за данни за пътниците на друга държава членка да му предостави PNR данни за полети, които пристигат на територията на тази държава членка или отпътуват от нея.

5. По изключение, ако за да се отговори на конкретна и действителна заплаха от престъпления, свързани с тероризъм, или тежки транснационални престъпления, или за да се предотврати непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност, е необходим достъп до данните на ранен етап, звеното за данни за пътниците на държава членка има право да поиска по всяко време от звеното за данни за пътниците на друга държава членка да му предостави PNR данни за полети, които пристигат на територията на тази държава членка или отпътуват от нея, когато тези данни са били запазени. Тази процедура обхваща само искания за PNR данни, които вече са събрани и запазени от звеното за данни за пътниците, към което е отправено искането за предоставяне на данните.

6. За обмен на информация по този член може да се използва всеки от съществуващите канали за международно сътрудничество в областта на правоприлагането. Отправянето на искане и обменът на информация се осъществяват на езика, приложим за използвания канал. При извършването на уведомления съгласно член 3, параграф 3, държавите членки съобщават на Комисията и подробни данни за точките за контакт, до които могат да бъдат изпращани искания в неотложни случаи. Комисията съобщава на държавите членки съдържанието на получените уведомления.

6. За обмен на информация по този член може да се използва всеки от съществуващите канали за международно сътрудничество и сътрудничество в рамките на Съюза в областта на правоприлагането, по-специално агенция Европол, нейното приложение за мрежа за сигурен обмен на информация (SIENA) и националните звена, създадени в съответствие с член 8 от Решение 2009/371/ПВР. Отправянето на искане и обменът на информация се осъществяват на езика, приложим за използвания канал. При извършването на уведомления съгласно член 3, параграф 3, държавите членки съобщават на Комисията и подробни данни за точките за контакт, до които могат да бъдат изпращани искания в неотложни случаи. Комисията съобщава на държавите членки съдържанието на получените уведомления.

 

 

6a. Когато се предава аналитична информация, получена от PNR данни по силата на настоящата директива, се спазват защитните мерки, посочени в параграф 1.

 

__________________

 

1a Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 година относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 63).

Изменение    40

Предложение за директива

Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7a

 

Условия за достъп до PNR данните от страна на Европол

 

1. Европол може да подава за всеки отделен случай електронно и надлежно мотивирано искане до звеното за данни за пътниците на държава членка за предаването на специфични PNR данни или резултатите от обработката на специфични PNR данни, когато това е строго необходимо с цел подкрепа и засилване на действията на държавите членки за предотвратяване, разкриване или разследване на конкретно престъпление, свързано с тероризъм, или тежко транснационално престъпление, и доколкото престъплението попада в рамките на компетентността на Европол в съответствие с Решение 2009/371/ПВР. Обоснованото искане посочва разумни основания, за да счита Европол, че предаването на PNR данните или резултатите от обработката на PNR данните ще допринесе съществено за предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на престъплението.

 

2. При получаване на искане от страна на Европол, съд или независим административен орган на държавата членка проверява своевременно дали са изпълнени всички условия, посочени в параграф 1. Ако това е така, звеното за данни за пътниците предоставя исканите данни на Европол възможно най-скоро.

 

3. Европол информира длъжностното лице по защита на данните, назначено в съответствие с член 28 от Решение 2009/371/ПВР, за всеки обмен на информация по силата на настоящия член.

 

4. Обменът на информация по настоящия член се извършва чрез SIENA и в съответствие с Решение 2009/371/ПВР. Отправянето на искане и обменът на информация се осъществяват на езика, приложим за SIENA.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 8

Член 8

Предаване на данни на трети държави

Предаване на данни на трети държави

Държава членка може да предава PNR данни и резултатите от обработването на PNR данни на трета държава единствено въз основа на оценка на всеки отделен случай и ако:

1. Държава членка може да предава PNR данни и резултатите от обработването на PNR данни на трета държава единствено въз основа на оценка на всеки отделен случай, при надлежно обосновано искане, мотивирано с достатъчни доказателства, когато предаването е необходимо за предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления, предотвратяване на непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност, или изпълнението на наказателни санкции, и компетентният орган на третата държава е отговорен за предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпление, предотвратяването на непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност, или изпълнението на наказателни санкции, при условие че:

a) са изпълнени условията, посочени в член 13 от Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета,

a) заинтересованата трета държава осигурява подходяща степен на защита, както е посочено в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a, за планираната обработка на данни при изпълнение на всички останали условия, определени в настоящата директива;

б) предаването е необходимо за целите на настоящата директива, посочени в член 1, параграф 2 и

б) държавата членка, от която са получени данните, е дала своето съгласие за тяхното предаване в съответствие с националното законодателство.

в) третата държава даде съгласие да предава данните на друга трета държава единствено, когато това е необходимо за целите на настоящата директива, посочени в член 1, параграф 2 и единствено с изричното разрешение на държавата членка.

При изключителни обстоятелства е разрешено предаване на PNR данни без предварително съгласие в съответствие с параграф 1 само ако такова предаване е от съществено значение за предотвратяването на непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност на държава членка или на трета държава, или за основни интереси на държава членка, и предварителното съгласие не може да бъде получено своевременно. Органът, който отговаря за даването на съгласие, се информира незабавно и предаването се записва надлежно и подлежи на последваща проверка.

 

По дерогация от първата алинея предаването на данни е разрешено на систематична основа след сключване на международно споразумение между трета държава и Съюза.

 

2. Държавите членки предават PNR данни на компетентните органи на трети държави единствено при условия, които съответстват на настоящата директива, и единствено .след като се уверят, че планираното използване на PNR данните от страна на получателя отговаря на тези условия и защитни мерки;

 

3. Последващото предаване на други трети държави е забранено.

 

4. Когато PNR данни на гражданин или жител на държава членка се предават на трета държава, компетентните органи на засегнатата държава членка се информират по въпроса при първата подходяща възможност.

 

5. Длъжностното лице по защита на данните бива информирано всеки път, когато държава членка предава PNR данни съгласно настоящия член. Длъжностното лице по защита на данните редовно информира националния надзорен орган относно предаването на данни съгласно настоящия член.

 

__________________

 

1a Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

Изменение    42

Предложение за директива

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 9

Член 9

Срок на запазване на данните

Срок на запазване на данните

1. Държавите членки гарантират, че PNR данните, предоставени от въздушните превозвачи на звеното за данни за пътниците, се пазят в база данни към звеното за данни за пътниците за срок от 30 дни след тяхното предаване на звеното на първата държава членка, на/от чиято територия международният полет пристига или отпътува.

1. Държавите членки гарантират, че PNR данните, предоставени от въздушните превозвачи и от икономическите оператори, които не са превозвачи, на звеното за данни за пътниците съгласно член 4, параграф 2, се пазят в база данни към звеното за данни за пътниците за срок от 30 дни след тяхното предаване на звеното на първата държава членка, на/от чиято територия международният полет пристига или отпътува.

2. След изтичане на срока от 30 дни от предаването на PNR данните на звеното за данни за пътниците, посочен в параграф 1, данните се пазят от звеното за срок от още пет години. През този период всички елементи на данните, които могат да послужат за идентифициране на пътника, за когото се отнасят PNR данните, следва да бъдат прикрити. Тези PNR данни с осигурена анонимност ще са достъпни само за ограничен брой служители на звеното за данни за пътниците, които са специално оправомощени да извършват анализ на PNR данни и да разработват критерии за оценка в съответствие с член 4, параграф 2, буква г). Достъп до пълните данни за пътниците ще се разрешава само от ръководителя на звеното за данни за пътниците за целите на член 4, параграф 2, буква в) и в случаите, когато има разумно основание да се счита, че това е необходимо за провеждане на разследване и в отговор на конкретна и действителна заплаха или риск или за конкретно разследване или наказателно преследване.

2. След изтичане на срока от 30 дни от предаването на PNR данните на звеното за данни за пътниците, посочен в параграф 1, данните се пазят от звеното за срок от още пет години. През този период всички елементи на данните, които могат да послужат за идентифициране на пътника, за когото се отнасят PNR данните, следва да бъдат прикрити. Тези прикрити PNR данни са достъпни само за ограничен брой служители на звеното за данни за пътниците, които са специално оправомощени да извършват анализ на PNR данни и да разработват критерии за оценка в съответствие с член 4, параграф 2, буква г).

 

2a. След консултация с длъжностното лице по защита на данните за целите на член 4, параграф 2, буква б) националният надзорен орган дава разрешение за повторно идентифициране на прикрити PNR данни и за достъп до пълните PNR данни, когато разумно счита, че такова повторно идентифициране е необходимо, за да се извърши разследване в отговор на конкретна и действителна заплаха или риск, отнасящ се до престъпления, свързани с тероризъм, за да се извърши конкретно разследване или съдебно преследване във връзка с тежко транснационално престъпление, или за да се предотврати непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност. Такъв достъп до пълните данни се позволява за четиригодишен срок, считано от прикриването на данните, в случаи, отнасящи се до тежки транснационални престъпления, и за пълния петгодишен срок, посочен в параграф 2, в случаите на престъпления, свързани с тероризъм.

За целите на настоящата директива елементите на данните, които могат да послужат за идентифициране на пътника, за когото се отнасят PNR данните, и които следва да бъдат филтрирани и прикрити, са:

За целите на настоящата директива елементите на данните, които могат да послужат за идентифициране на пътника, за когото се отнасят PNR данните, и които следва да бъдат филтрирани и прикрити, са:

– име(на), включително имената на други пътници, фигуриращи в резервационните данни, и броят на пътниците, пътуващи заедно, фигуриращи в резервационните данни;

– име(на), включително имената на други пътници, фигуриращи в резервационните данни, и броят на пътниците, пътуващи заедно, фигуриращи в резервационните данни;

– адрес и информация за връзка;

– адрес и информация за връзка;

– общи забележки, доколкото съдържат информация, която може да послужи за идентифициране на пътника, за когото се отнасят PNR данните; както и

– общи забележки, доколкото съдържат информация, която може да послужи за идентифициране на пътника, за когото се отнасят PNR данните; както и

– събрана предварителна информация за пътниците.

– събрана предварителна информация за пътниците.

3. Държавите членки гарантират, че PNR данните се заличават след изтичане на срока, посочен в параграф 2. Това задължение не засяга случаите, в които определени PNR данни са предадени на компетентен орган и се използват в рамките на конкретни разследвания или наказателни преследвания на престъпления. В тези случаи запазването на такива данни от компетентния орган се урежда от националното право на държавата членка.

3. Държавите членки гарантират, че PNR данните се заличават трайно след изтичане на срока, посочен в параграф 2. Това задължение не засяга случаите, в които определени PNR данни са предадени на компетентен орган и се използват в рамките на конкретни разследвания или наказателни преследвания на престъпления. В тези случаи запазването на такива данни от компетентния орган се урежда от националното право на държавата членка.

4. Съвпаденията в резултат от съпоставянето, посочено в член 4, параграф 2, букви а) и б), се съхраняват от звеното за данни за пътниците само за времето, което е необходимо за информиране на компетентните органи за наличието на съвпадение. Когато обаче, след преглед по неавтоматизиран начин на открито при автоматизирано съпоставяне съвпадение се окаже, че резултатът е отрицателен, той все пак се съхранява с цел да се избегнат бъдещи „фалшиви“ съвпадения. Това съхраняване може да бъде за максимален период от три години, освен ако основните данни не са вече заличени съгласно параграф 3 след изтичането на петте години, като в този случай записът се пази до заличаване на основните данни.

4. Съвпаденията в резултат от съпоставянето, посочено в член 4, параграф 2, букви а) и б), се съхраняват от звеното за данни за пътниците само за времето, което е необходимо за информиране на компетентните органи за наличието на съвпадение. Когато обаче, след човешка намеса от служител на звеното за данни за пътниците, при автоматизирано съпоставяне се окаже, че резултатът е отрицателен, той все пак се съхранява с цел да се избегнат бъдещи „фалшиви“ съвпадения. Това съхраняване може да бъде за максимален период от три години, освен ако основните данни не са вече заличени съгласно параграф 3 след изтичането на петте години, като в този случай записът се пази до заличаване на основните данни.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 10

Член 10

Санкции срещу въздушни превозвачи

Санкции срещу въздушни превозвачи и икономически оператори, които не са превозвачи

Държавите членки гарантират в съответствие с националното си право, че са предвидени възпиращи, ефективни и пропорционални санкции, включително финансови санкции, срещу въздушните превозвачи, които не предоставят данните, изисквани по настоящата директива дотолкова, доколкото тези данни вече са събрани от тях, или които не предоставят данните в необходимия формат или нарушават по друг начин националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива.

1. Държавите членки гарантират в съответствие с националното си право, че са предвидени възпиращи, ефективни и пропорционални санкции, включително финансови санкции, срещу въздушните превозвачи и срещу икономическите оператори, които не са превозвачи, които не предоставят данните, изисквани по настоящата директива дотолкова, доколкото тези данни вече са събрани от тях, не предоставят данните в необходимия формат, не обработват данните в съответствие с разпоредбите относно защитата на данните, установени в настоящата директива, или нарушават по друг начин националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива.

 

1a. Всички данни, притежавани от въздушни превозвачи и икономически оператори, които не са превозвачи, се съхраняват в защитена база данни, в акредитирана защитена компютърна система, която покрива или надхвърля международните промишлени стандарти.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 11

Член 11

Защита на личните данни

Защита на личните данни

1. Всяка държава членка предвижда, че по отношение на цялото обработване на лични данни съгласно настоящата директива всеки пътник има същото право на достъп, коригиране, заличаване и блокиране и право на обезщетение и съдебна защита, както съгласно разпоредбите в националното право, приети в изпълнение на членове 17, 18, 19 и 20 от Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета. Следователно са приложими разпоредбите на членове 17, 18, 19 и 20 от Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета.

1. Всяка държава членка предвижда, че по отношение на цялото обработване на лични данни съгласно настоящата директива всеки пътник има същото право на защита на личните си данни, право на достъп, коригиране, заличаване и блокиране и право на обезщетение и съдебна защита, както е установено в националното право и правото на Съюза, и при изпълнение на членове 17, 18, 19 и 20 от Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета. Следователно тези членове са приложими.

2. Всяка държава членка предвижда, че разпоредбите в националното право, приети в изпълнение на членове 21 и 22 от Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета по отношение на поверителността на обработката и сигурността на данните, се прилагат и за цялата обработка на лични данни съгласно настоящата директива.

2. Всяка държава членка предвижда, че разпоредбите в националното право, приети в изпълнение на членове 21 и 22 от Рамково решение 2008/977/ПВР по отношение на поверителността на обработката и сигурността на данните, се прилагат и за цялата обработка на лични данни съгласно настоящата директива.

 

2a. Когато разпоредби, приети по националното право в изпълнение на Директива 95/46/ЕО, предвиждат повече права за пътниците по отношение на обработването на техните данни в сравнение с предвидените в настоящата директива, прилагат се разпоредбите по националното право.

3. Забранява се каквото и да е обработване на PNR данни, разкриващо расата или етническия произход на дадено лице, неговите религиозни или философски убеждения, политически възгледи, членство в синдикати, здраве или сексуален живот. В случай че звеното за данни за пътниците получи PNR данни, които разкриват такава информация, те се заличават незабавно.

3. Държавите членки забраняват обработването на PNR данни, разкриващо расата или етническия произход на дадено лице, неговите политически възгледи, религия или философски убеждения, сексуална ориентация или полова идентичност, членство или дейност в синдикати, и обработването на данни, свързани със здраве или сексуален живот. В случай че звеното за данни за пътниците получи PNR данни, които разкриват такава информация, те се заличават незабавно.

 

3a. Държавите членки гарантират, че звеното за данни за пътниците поддържа документация за всички системи и процедури за обработване, за които носи отговорност. Документацията следва да разполага поне с:

 

а) името и данните за контакт на организацията и персонала в звеното за данни за пътниците, натоварени с обработката на PNR данни, различните нива на разрешение за достъп и засегнатия персонал;

 

б) исканията от компетентните органи и звената за данни за пътниците на други държави членки и на получателите на обработените PNR данни;

 

в) всички искания и предаване на данни към трета държава, посочването на тази трета държава и правните основания за предаването на данните;

 

г) сроковете за запазване и заличаване на различните категории данни.

 

При поискване звеното за данни за пътниците предоставя тази документация на националния надзорен орган.

 

3б. Държавите членки гарантират, че звеното за данни за пътниците води записи най-малко за следните операции по обработване: събиране, промяна, консултация, разкриване, комбиниране или заличаване. Записите за извършена консултация или разкриване посочват по-специално целта, датата и часа на такива операции и доколкото е възможно, самоличността на лицето, което се е консултирало с PNR данни или ги е разкрило, и самоличността и получателите на тези данни. Записите се използват единствено с цел проверка, самонаблюдение и гарантиране на цялост и сигурност на данните, или с цел извършване на одит. При поискване звеното за данни за пътниците предоставя записите на националния надзорен орган.

 

Лицата, които извършват контрол по сигурността, имат достъп до PNR данни и анализират такива данни, и работят със записи на данни, са лица с разрешение за достъп и са обучени по въпросите на сигурността. Те разполагат с профил, който определя и ограничава записите, до които имат право на достъп в съответствие с характера на работата им, тяхната роля и законови права.

 

Архивите се съхраняват за срок от четири години. Все пак, когато в съответствие с член 9 основните данни не са били заличени в края на посочения четиригодишен срок, записите се пазят до заличаването на основните данни.

 

3в. Държавите членки гарантират, че техните звена за данни за пътниците прилагат подходящи технически и организационни мерки и процедури, за да гарантират високо равнище на сигурност, съобразено със свързаните с обработката рискове и естеството на PNR данните, които следва да бъдат защитени.

 

3г. Държавите членки гарантират, че когато нарушение от областта на личните данни има вероятност да се отрази неблагоприятно върху защитата на личните данни или върху неприкосновеността на личния живот на субекта на данните, звеното за данните на пътниците съобщава без излишно забавяне за нарушението на субекта на данните, както и на националния орган по защита на данните.

4. Цялата обработка на PNR данни от въздушните превозвачи, всяко предаване на PNR данни от звената за данни за пътниците и всички искания от страна на компетентните органи или звената за данни за пътниците на други държави членки и трети държави, дори ако са получили отказ, се вписват или документират от звеното за данни за пътниците и компетентните органи с цел проверка на законосъобразността на обработката на данните, самонаблюдение и гарантиране на подходяща цялост на данните и сигурност на обработката на данните, по-специално от страна на националните надзорни органи по защита на данните. Тези записи се съхраняват за срок от пет години, освен ако основните данни вече не са заличени в съответствие с член 9, параграф 3 след изтичането на тези пет години, като в този случай записите се пазят до заличаване на основните данни.

 

5. Държавите членки гарантират, че въздушните превозвачи, техните представители или други агенти, продаващи билети за превоз на пътници по въздушни линии, информират пътниците на международни полети по ясен и точен начин в момента на резервацията на полет и в момента на закупуването на билет относно предоставянето на PNR данни на звеното за данни за пътниците, целите на обработката на тези данни, срока на запазване на данните, тяхното възможно използване за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления, възможността за обмен и споделяне на тези данни, както и относно правата на тези пътници на защита на данните, по-специално относно правото им да подадат жалба до национален надзорен орган по защита на данните по техен избор. Държавите членки предоставят на обществеността достъп до същата информация.

5. Държавите членки гарантират, че въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвачи, информират пътниците на международни полети по ясен и точен начин в момента на резервацията на полет и в момента на закупуването на билет относно предоставянето на PNR данни на звеното за данни за пътниците, целите на обработката на тези данни, срока на запазване на данните, тяхното възможно използване за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления, възможността за обмен и споделяне на тези данни, както и относно правата на тези пътници на защита на данните, като например правото им на достъп, коригиране, заличаване и блокиране на данните, и по-конкретно правото им да подадат жалба до национален надзорен орган по техен избор.

 

5a. Държавите членки гарантират също така, че техните звена за данни за пътниците предоставят на субекта на данните информация относно посочените в параграф 5 права и относно начина, по който те да бъдат упражнявани.

6. Забранява се всяко предаване на PNR данни от звената за данни за пътниците и компетентните органи на частни субекти в държавите членки или в трети държави.

 

7. Без да се засяга член 10 държавите членки приемат подходящи мерки, за да гарантират пълното прилагане на разпоредбите на настоящата директива и в частност постановяват ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, които се налагат в случай на нарушаване на разпоредбите, приети в съответствие с настоящата директива.

7. Без да се засяга член 10 държавите членки приемат подходящи мерки, за да гарантират пълното прилагане на всички разпоредби на настоящата директива и в частност постановяват ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, които се налагат в случай на нарушаване на разпоредбите, приети в съответствие с настоящата директива. Националните надзорни органи предприемат дисциплинарни действия срещу лицата, отговорни за умишлено нарушаване на неприкосновеността на личния живот, като това може да включва, по целесъобразност, отказ на достъп до системата, официално порицаване, временно отстраняване от длъжност, понижаване или отстраняване от длъжност.

 

7a. Забранява се всяко предаване на PNR данни от компетентните органи или от звената за данни за пътниците на частни субекти в държавите членки или в трети държави. Всяко неправомерно поведение се санкционира.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 12

Член 12

Национален надзорен орган

Национален надзорен орган

Всяка държава членка предвижда, че националният надзорен орган, създаден в изпълнение на член 25 от Рамково решение 2008/977/ПВР, отговаря също така за даване на указания и наблюдение на прилагането на нейна територията на разпоредбите, приети от държавите членки съгласно настоящата директива. Останалите разпоредби на член 25 от Рамково решение 2008/977/ПВР са приложими.

Всяка държава членка предвижда, че националният надзорен орган, създаден в изпълнение на член 25 от Рамково решение 2008/977/ПВР отговаря за даване на указания и наблюдение на прилагането на нейна територията на разпоредбите, приети от държавите членки съгласно настоящата директива. Останалите разпоредби на член 25 от Рамково решение 2008/977/ПВР са приложими.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12a

 

Задължения и правомощия на националния надзорен орган

 

1. Националният надзорен орган на всяка държава членка отговаря за наблюдението на прилагането на разпоредбите, приети съгласно настоящата директива, и допринася за нейното съгласувано прилагане навсякъде в Съюза с цел защита на основните права във връзка с обработването на личните данни. Всеки национален надзорен орган:

 

a) разглежда жалбите, внесени от всички субекти на данни, извършва проверки по жалбите и информира субектите на данни за напредъка и резултата от жалбите в разумен срок, особено когато е необходимо по-нататъшно разследване или координиране с друг национален надзорен орган, като се има предвид, че посочените жалби могат да се внасят от всяко физическо лице, независимо от неговата националност, държава на произход или място на пребиваване;

 

б) упражнява ефективни правомощия за наблюдение, намеса и преглед, както и с правомощия за сезиране във връзка със законови нарушения, отнасящи се до настоящата директива, за предприемане на съдебно преследване или на дисциплинарни мерки, ако е необходимо;

 

в) проверява законосъобразността на обработката на данни, води разследвания, проверки и одити в съответствие с националното право, било по своя инициатива, или въз основа на жалба, и информира в разумен срок съответния субект на данни, ако той е подал жалба, за резултата от разследванията;

 

г) наблюдава съответното развитие, по-специално в областта на информационните и комуникационни технологии, дотолкова доколкото то оказва влияние върху защитата на данните на личността.

 

Държавите членки осигуряват процедура за обезщетение на физически лица, които считат, че са били забавени или им е било отказано качване в самолет, тъй като погрешно са били идентифицирани като лица, представляващи заплаха.

 

2. При поискване всеки национален надзорен орган предоставя консултация на всеки субект на данни относно упражняването на правата, установени с разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и по целесъобразност, си сътрудничи за тази цел с национални надзорни органи в други държави членки.

 

3. За жалбите, посочени в параграф 1, буква а), националният надзорен орган предоставя формуляр за подаване на жалби, който може да бъде попълнен по електронен път, без да се изключват други средства за комуникация.

 

4. Държавите членки гарантират, че изпълнението на задълженията на техните национални надзорни органи е безплатно за субекта на данни. Все пак, когато исканията са явно прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, националният надзорен орган може да поиска заплащането на разумна сума.

 

5. Всяка държава членка гарантира, че на нейните надзорни органи са предоставени подходящи човешки, технически и финансови ресурси, помещения и инфраструктура, необходими за ефективното изпълнение на нейните задължения и правомощия.

 

6. Всяка държава членка гарантира, че нейният надзорен орган разполага със собствен персонал, който се назначава от ръководителя на националния надзорен орган и e подчинен на него.

 

7. При изпълнение на своите задължения членовете на националния надзорен орган не търсят и не приемат указания от никого, и поддържат пълна независимост и безпристрастност.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13

Член 13

Общи протоколи и поддържани формати на данни

Общи протоколи и поддържани формати на данни

1. Всяко предаване на PNR данни от въздушните превозвачи на звената за данни за пътниците за целите на настоящата директива се извършва по електронен път или, в случай на техническа неизправност, чрез други подходящи средства, за срок от една година след приемането на общите протоколи и поддържаните формати на данни съгласно член 14.

1. Всяко предаване на PNR данни от въздушните превозвачи и от икономически оператори, които не са превозвачи, на звената за данни за пътниците за целите на настоящата директива се извършва по електронен път, което предоставя достатъчни гаранции по отношение на техническите мерки за сигурност и на организационните мерки, уреждащи съответното обработване. В случай на техническа неизправност PNR данните се предават чрез други подходящи средства, като се поддържа същото ниво на сигурност и се осигурява цялостно спазване на правото на Съюза в областта на защитата на данни.

2. След изтичането на едногодишния срок от датата на приемането на общите протоколи и поддържаните формати на данни всяко предаване на PNR данни от въздушните превозвачи на звената за данни за пътниците за целите на настоящата директива се извършва по електронен път чрез сигурни методи под формата на приетите общи протоколи, които са общи за всички предавания, с цел да се гарантира сигурността на данните при предаване, и в поддържан формат с цел да се гарантира, че всички участващи страни могат да ги разчетат. Всички въздушни превозвачи са задължени да изберат и съобщят на звеното за данни за пътниците общия протокол и формата на данните, които възнамеряват да използват за предаване на данните.

2. След изтичането на едногодишния срок от датата на приемането на общите протоколи и поддържаните формати на данни всяко предаване на PNR данни от въздушните превозвачи и от икономическите оператори, които не са превозвачи, на звената за данни за пътниците за целите на настоящата директива се извършва по електронен път чрез сигурни методи под формата на приетите общи протоколи, които са общи за всички предавания, с цел да се гарантира сигурността на данните при предаване, и в поддържан формат с цел да се гарантира, че всички участващи страни могат да ги разчетат. Всички въздушни превозвачи са задължени да изберат и съобщят на звеното за данни за пътниците общия протокол и формата на данните, които възнамеряват да използват за предаване на данните.

3. Комисията съставя и, ако е необходимо, коригира списъка с приетите общи протоколи и поддържани формати на данни в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 2.

3. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 14 относно приемането, и ако е необходимо, коригирането на списъка с приетите общи протоколи и поддържани формати на данни.

4. До въвеждането на посочените в параграфи 2 и 3 приети общи протоколи и поддържани формати за данни в сила остава параграф 1.

4. До въвеждането на посочените в параграфи 2 и 3 приети общи протоколи и поддържани формати за данни в сила остава параграф 1.

5. Всяка държава членка осигурява приемане на необходимите технически мерки с оглед на това в рамките на една година от датата на приемане на общите протоколи и поддържаните формати на данни тези общи протоколи и формати на данни да могат да се използват.

5. Всяка държава членка осигурява приемане на необходимите технически мерки с оглед на това в рамките на една година от датата на приемане на общите протоколи и поддържаните формати на данни тези общи протоколи и формати на данни да могат да се използват.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 14

Член 14

Комитология

Делегирани актове

1. Комисията се подпомага от комитет („комитета“). Комитетът е комитет по смисъла на Регламент […/2011/EС] от 16 февруари 2011 г.

 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент […/2011/EС] от 16 февруари 2011 г.

2. Правомощията за приемане на делегирани актове, предвидени в член 13, параграф 3, се дават на Комисията за срок от [X] години, считано от …* [датата на влизане в сила на настоящата директива]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на [X] - годишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

2a. Делегирането на правомощия, посочено в член 13, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

2б. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

 

2в. Делегиран акт, приет съгласно член 13, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 16

заличава се

Преходни разпоредби

 

До датата, посочена в член 15, параграф 1, т.е. две години след влизането в сила на настоящата директива, държавите членки гарантират събиране на PNR данните от най-малко 30 % от всички полети, посочени в член 6, параграф 1. В срок до две години след датата, посочена в член 15, държавите членки гарантират събиране на PNR данните от най-малко 60 % от всички полети, посочени в член 6, параграф 1. Четири години след датата, посочена в член 15, държавите членки гарантират събиране на PNR данните от всички полети, посочени в член 6, параграф 1.

 

Изменение    50

Предложение за директива

Член 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 17

Член 17

Преглед

Преглед

Въз основа на информацията, предоставена от държавите членки, Комисията:

Въз основа на информацията, предоставена от държавите членки, Комисията извършва преглед на действието на настоящата директива в срок до …* [четири години след датата на транспониране, посочена в член 15, параграф 1] и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета. Посоченият преглед обхваща всички елементи на настоящата директива.

a) извършва преглед на осъществимостта и необходимостта от включване на вътрешните полети в обхвата на настоящата директива с оглед на опита, придобит от тези държави членки, които събират PNR данни за вътрешни полети. Комисията представя доклад на Европейския парламент и Съвета в срок до две години от датата, посочена в член 15, параграф 1;

 

б) извършва преглед на действието на настоящата директива и представя доклад на Европейския парламент и Съвета в срок до четири години от датата, посочена в член 15, параграф 1. Този преглед обхваща всички елементи на настоящата директива, като специално внимание се отделя на спазването на стандарта за защита на личните данни, продължителността на срока на запазване на данните и качеството на оценките. Той съдържа и статистическата информация, събрана съгласно член 18.

При провеждането на прегледа Комисията отделя специално внимание на спазването на стандартите за защита на личните данни, на необходимостта от и пропорционалността на събирането и обработката на PNR данни за всяка от посочените цели, продължителността на срока на запазване на данните и качеството на оценките, както и на ефективността на обмена на данни между държавите членки, и качеството на оценката, включително по отношение на събираната в съответствие с член 18 статистическа информация. Той съдържа и статистическата информация, събрана съгласно член 18;

 

След консултация с компетентните агенции на Съюза Комисията представя първоначален доклад за оценка на Европейския парламент и на Съвета в срок до …* [две години след датата на транспониране, посочена в член 15, параграф 1].

Изменение    51

Предложение за директива

Член 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 18

Член 18

Статистически данни

Статистически данни

1. Държавите членки подготвят набор от статически данни за PNR данните, предоставени на звената за данни за пътниците. Тези статистически данни обхващат като минимум броя извършени идентификации на лица, които може да са участници в престъпление, свързано с тероризъм, и тежко престъпление съгласно член 4, параграф 2, както и броя предприети последващи действия по правоприлагане, които включват използването на PNR данни, групирани по въздушен превозвач и местоназначение.

1. Държавите членки подготвят набор от статически данни за PNR данните, предоставени на звената за данни за пътниците. Тези статистически данни обхващат като минимум броя извършени идентификации на лица, които може да са участници в престъпление, свързано с тероризъм, и транснационално тежко престъпление съгласно член 4, параграф 2, както и броя предприети последващи действия по правоприлагане, които включват използването на PNR данни, групирани по въздушен превозвач и местоназначение, включително броя на разследванията и присъдите, постановени в резултат от събирането на PNR данни във всяка държава членка.

2. Тази статистика не съдържа лични данни. Тя се изпраща на Комисията ежегодно.

2. Тази статистика не съдържа лични данни. Тя се изпраща на Европейския парламент, Съвета и Комисията веднъж на всеки две години.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 19

Член 19

Връзка с други инструменти

Връзка с други инструменти

1. Помежду си държавите членки могат да продължат да прилагат двустранни или многостранни споразумения или спогодби за обмен на информация между компетентните органи, които са в сила при приемането на настоящата директива, доколкото тези споразумения или спогодби са съвместими с настоящата директива.

1. Помежду си държавите членки могат да продължат да прилагат двустранни или многостранни споразумения или спогодби за обмен на информация между компетентните органи, които са в сила при приемането на настоящата директива, доколкото тези споразумения или спогодби са съвместими с настоящата директива.

 

1a. Настоящата директива се прилага, без да се засяга Рамково решение 2008/977/ПВР.

2. Настоящата директива не засяга задълженията и ангажиментите на Съюза по силата на двустранни и/или многостранни споразумения с трети държави.

2. Настоящата директива не засяга задълженията и ангажиментите на Съюза по силата на двустранни и/или многостранни споразумения с трети държави.

(1)

  OВ C 218, 23.7.2011 г., стр. 107.

(2)

  OВ C 181, 22.6.2011 г., стр. 24.

(3)

  Решение на Съда на Европейския съюз от 8 април 2014 г., Digital Rights Ireland и Seitlinger и други, съединени дела C-293/12 и C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.

(4)

  OВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Контекст

През последните години характерът на престъпната и терористичната дейност търпи непрестанно развитие. Тя е станала по-дръзка, по-усложнена и се интернационализира във все по-голяма степен. Предвид големите разходи, свързани с престъпността, данните сочат, че желанието на гражданите да видят решителни действия за борба с организираната престъпност и тероризма на равнището на ЕС нараства.(1)

В отговор на това Стокхолмската програма призова Комисията да представи предложение за използване на PNR данните за целите на предотвратяването, разкриването, разследването и преследването по наказателен път на тероризма и тежките престъпления. На 6 ноември 2007 г. Комисията прие предложение за рамково решение на Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците (PNR) за целите на правоприлагането. Предложението беше обсъдено в работните групи на Съвета и по преобладаващата част от разпоредбите в текста беше постигнат консенсус. С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. обаче предложението на Комисията, което все още не беше прието от Съвета, загуби актуалност.

PNR данните представляват информация, предоставяна от ползващите въздушен транспорт пътници при резервиране на билет, с която разполагат въздушните превозвачи. Въздушните превозвачи използват PNR данните на първо място за оперативни цели (те съдържат информация в 19 полета като дати на пътуване, маршрут на пътуване, информация за билета, информация за връзка, информация за туристическата агенция, използвано средство за плащане, номер на мястото и информация за багажа), но имат също и търговска и статистическа стойност за въздушните превозвачи.

PNR данните могат да се използват също и от правоприлагащи органи и предложението за директива установява хармонизирани правила за такива мерки. При внимателен анализ PNR данните могат да бъдат ефективен инструмент за разкриване и проследяване на престъпна и терористична дейност. Освен това те могат да се използват с цел реагиране, в реално време или за изпреварващи действия за залавяне, наблюдение, разследване и наказателно преследване на престъпници. Понастоящем от 27 държави – членки на Европейския съюз, само Обединеното кралство разполага с напълно разработена PNR система(2), докато 5 други държави членки (Франция, Дания, Швеция, Белгия и Нидерландия) я използват ограничено или изпробват използването ѝ.

PNR данните не бива да се бъркат с предварителната информация за пътниците (API), която представлява биографична информация, взета от машинно четимата част на паспорта. Тя е с по-ограничен обхват и използването ѝ е уредено в директивата за API данните(3).

II. Предложение на Комисията

Предложението на Комисията (наричано по-нататък „текстът“) взема предвид препоръките на Европейския парламент, посочени в неговата резолюция от ноември 2008 г.(4), и отразява етапа от обсъжданията в работните групи на Съвета по предложението от 2009 г. Предложението взема предвид и становищата на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), Работната група за защита на личните данни по член 29 и Агенцията за основните права. Бяха проведени пълна оценка на въздействието, както и процес на консултации.

Текстът изпълнява основно две задачи: i) той хармонизира задължението на въздушните превозвачи, извършващи полети между трета държава и територията на поне една държава членка, да предават PNR данни на правоприлагащите органи и ii) установява критериите, при чието изпълнение правоприлагащите органи могат да използват тази информация, а именно с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления. Текстът отговаря на установените правила в Рамково решение 2008/977/ПВР (или всяко друго бъдещо рамково решение в тази област) относно защитата на личните данни. Предложената система е задължителна, като на всяка държава членка се предоставят две години за изграждане на функционираща система. С цел споделяне на разходите обаче на държавите членки се разрешава да поддържат общи системи.

Освен споменатото по-горе ограничаване на целта, традиционно парламентаристите насочват интереса си към няколко области:

I. Запазване на данни

Текстът постановява двустепенен подход към запазването на PNR данните от компетентния орган на държавата членка: по-конкретно, 30-дневен срок, последван от 5-годишен срок, по време на който данните са прикрити.

II. Централизирана срещу децентрализирана система

Текстът определя правила за децентрализирана система. Аргументите в полза на тази система са свързани преди всичко с разходите, но също и с чувствителния характер на само едно местонахождение на централизираната система.

III. Включване на вътрешни за ЕС полети в обхвата на директивата

В приложното поле на текста не са включени вътрешните за ЕС полети.

IV. Събиране на целеви данни срещу събиране на 100 % данни

Комисията предлага поетапно достигане на 100 % покритие на международните полети.

V. Определение на престъпления, свързани с тероризъм, и тежки престъпления

Съгласно разглеждания текст понятието „престъпления, свързани с тероризъм“ се отнася до посочените в членове 1—4 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета; а понятието „тежки престъпления“ също се определя чрез позоваване на „член 2, параграф 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета, но само ако е наказуемо с лишаване от свобода или с мярка за задържане за максимален срок от поне три години съгласно националното законодателство на държава членка“, при все че тук се допуска известна гъвкавост.

III. Позиция на докладчика

Докладчикът е съгласен с основната част от подхода на Комисията към предаването и използването на PNR данни. Комисията и различни правоприлагащи органи на държавите членки са представили сведения на членовете на ЕП относно ефективността на този инструмент и докладчикът твърди, че необходимостта, пропорционалността и добавената стойност на тази мярка са доказани: мерките не възпрепятстват свободното движение и не следва да застрашават правото на влизане на гражданите, като същевременно спомагат за защитата на тяхната безопасност. Освен това с оглед на факта, че предложението на Комисията е съобразено с препоръките, отправени от Европейския парламент през ноември 2008 г., и предвид това, че в него се определят минимални стандарти, които вече са одобрени от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи по отношение на други споразумения относно PNR данните, текстът предоставя добра платформа за обсъждане в Парламента.

I. Запазване на данни

Докладчикът не счита, че е необходимо в текста да се внасят промени, но в своя проектодоклад добавя определение на понятието „прикриване на данни“, което изяснява точното значение на тази разпоредба. То въвежда също два различни срока за достъп до данните – пет години за тероризъм и четири години за тежки транснационални престъпления, като отчита напълно принципа на пропорционалност с оглед на съединени дела на Съда на ЕС C-293/12 и C-594/12.

II. Централизирана срещу децентрализирана система

Проектодокладът определя правила за децентрализирана система.

III. Включване на вътрешни за ЕС полети в обхвата на директивата

Докладчикът е убеден, че включването на вътрешни за ЕС полети ще осигури безспорна добавена стойност за всяка схема за PNR данни на ЕС. При все че това ще увеличи първоначалните разходи, от включването им произтичат безспорни ползи: единна структура и убедителни предимства по отношение на сигурността. Поради разширения обхват на схемата докладчикът е удължил сроковете за въвеждане на предложението от 2 на 3 години.

IV. Събиране на целеви данни срещу събиране на 100 % данни

Докладчикът подкрепя 100 % покритие на полетите поради ясните ползи за ефикасността и сигурността. Налице са също данни, които водят до заключението, че при целева система престъпниците биха могли да избегнат определени полети.

V. Определение на престъпления, свързани с тероризъм, и тежки транснационални престъпления

В проектодоклада не се променят определенията на „престъпление, свързано с тероризъм“ и „тежко престъпление“. Въпреки това в него текстът е ограничен само до „тежко транснационално престъпление“ със списък на конкретни престъпления, взети от списъка в Рамково решение 2002/584/ПВР.

Докладчикът също така е вмъкнал разпоредби, които ще пояснят въпросите относно разходите и обезщетенията, и е подсилил правната сигурност на текста чрез по-категорично позоваване на друго вече действащо законодателство в тази област.

(1)

Стандартен Евробарометър 71, стр. 149 от приложението.

(2)

Точки 32 и 38 от Закона за имиграцията, убежището и националността от 2006 г. относно електронните граници на Обединеното кралство.

(3)

Директива 2004/82/ЕО от 29 август 2004 г. относно задължението на превозвачите да съобщават данни на пътниците (OВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 24).

(4)

Приети текстове, P6_TA(2008)0561.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (6.5.2015)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Докладчик по становище: Арно Данжан

КРАТКА ОБОСНОВКА

Резервационните данни на пътниците (PNR данни) представляват информация, предоставена от пътниците, и събирана и съхранявана от въздушните превозвачи за търговски цели. Тя съдържа различни видове сведения, които варират от датите на пътуването и маршрутите до начина на плащане и данните за контакт.

PNR данните са от значителна полза за правоприлагащите служби. Те могат да се използват по-късно – например при разследвания или наказателни преследвания, в реално време (преди пристигане или заминаване) с цел предотвратяване на престъпления или задържане на лица преди да извършат престъпление, или предварително – за създаване на критерии за преценка, които да улеснят оценката на пътниците преди пристигане и преди заминаване.

Въпреки че няколко държави членки вече разработват свои собствени системи за PNR данни, директивата ще урежда използването на тези данни на равнището на ЕС и цели да хармонизира политиките на държавите членки. Подобна хармонизация е жизненоважна за избягване на налагането от страна на всяка държава членка на различни задължения за въздушните превозвачи и значителното увеличаване на свързаната с това административна и финансова тежест на предоставянето на PNR данни. Директивата също така ще гарантира, че целият ЕС е изцяло обхванат от система за PNR данни.

Въвеждането на система на ЕС за PNR данни е жизненоважно, за да може ЕС да се справи с предизвикателствата, пред които е изправен понастоящем. Освен за борбата с организираната престъпност и вътрешния тероризъм директивата за PNR данните има важен принос за поддържането на международната сигурност. Тероризмът се превърна в световна заплаха и към него трябва да се подхожда като към такава. Въздушният транспорт играе важна роля за поддържането на терористични мрежи и за заминаването и завръщането на т.нар. „чуждестранни бойци“. Трябва да се осигури подходящ достъп до PNR данни за правоприлагащите служби, както с цел опазване на националната сигурност, така и за постигане на целите на външната политика на ЕС.

Необходимо е също така да се гарантира, че PNR данните, които се събират от икономически оператори, които не са превозвачи, като например туристически агенции и туроператори, ползващи чартърни полети, са включени в системата на ЕС за PNR данни с цел избягване на всякакви възможни „вратички“. Тъй като опериращите въздушни превозвачи често нямат достъп до резервационните данни на подобни полети, много важно е туристическите агенции и туроператорите да се задължат да предоставят подобна информация.

Този достъп трябва задължително да бъде балансиран с правото на жителите на ЕС на неприкосновеност на личния живот и трябва да се гарантира, че директивата за PNR данните съответства на решението на Съда на ЕС относно директивата за запазване на данните. Според докладчика, ако тези въпроси бъдат решени, директивата ще допринесе значително за националната и международната сигурност.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3a) В своята резолюция 2178 (2014) Съветът за сигурност на ООН изразява сериозната си загриженост относно острата и нарастващата заплаха от страна на чуждестранните бойци терористи, и по-конкретно на лицата, които пътуват до държава членка, различна от техните държави на пребиваване или гражданството, с цел извършване, планиране, подготовка или участие в терористични актове, или предоставяне или получаване на терористично обучение, и изразява решимост да се справи с тази заплаха. Съветът за сигурност на ООН признава значението на противодействието на заплахата от чуждестранните бойци терористи и насърчава държавите членки да използват основана на доказателства оценка на риска и процедури за преглед на пътниците, включително събиране и анализ на данни за пътуванията, без да се прибягва до изготвяне на профили на базата на стереотипи въз основа на дискриминационни мотиви.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) PNR данните са необходими за ефективно предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления и по този начин за укрепване на вътрешната сигурност.

(5) PNR данните са необходими за ефективно предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления и по този начин за укрепване на вътрешната и международната сигурност.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) PNR данните са необходими за ефективно предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления и по този начин за укрепване на вътрешната сигурност.

(5) PNR данните могат да бъдат полезно средство за ефективно предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления и по този начин за укрепване на вътрешната сигурност.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) PNR данните помагат на правоприлагащите органи да предотвратяват, разкриват, разследват и преследват по наказателен път тежки престъпления, включително терористични актове, като съпоставят данните с различни бази данни с издирвани лица и предмети, да събират доказателства и, ако е уместно, да откриват съучастници на престъпници и да разкриват престъпни мрежи.

(6) PNR данните могат да помагат на правоприлагащите органи да предотвратяват, разкриват, разследват и преследват по наказателен път тежки престъпления, включително терористични актове, като съпоставят данните с различни бази данни с издирвани лица и предмети, да събират доказателства и, ако е уместно, да откриват съучастници на престъпници и да разкриват престъпни мрежи.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) PNR данните позволяват на правоприлагащите органи да идентифицират „неизвестни“ до този момент лица, т.е. лица, които преди това не са били подозирани за участие в сериозни престъпления и тероризъм, но за които анализ на данните сочи, че може да участват в такова престъпление и които следва да бъдат подложени на допълнителна проверка от компетентните органи. Използването на PNR данни дава възможност на правоприлагащите органи да разглеждат заплахата от тежки престъпления и тероризъм и от друга перспектива, освен чрез обработването на други категории лични данни. Все пак, за да се гарантира, че обработването на данни на невинни и незаподозряни лица остава възможно най-ограничена, аспектите на обработката на PNR данни, свързани със създаването и прилагането на критериите за оценка, следва да бъдат допълнително ограничени до тежки престъпления, които освен това са транснационални по своя характер, т.е. такива, които са неразривно свързани с пътуване и по този начин с типа данни, които се обработват.

(7) PNR данните позволяват на правоприлагащите органи да идентифицират „неизвестни“ до този момент лица, т.е. лица, които преди това не са били подозирани за участие в тежки престъпления и тероризъм, но за които анализ на данните сочи, че може да участват в такова престъпление и които следва да бъдат подложени на допълнителна проверка от компетентните органи, в това число лица, които евентуално пътуват за целите на извършване, планиране или подготовка на или за участие в терористичен акт, или за осигуряване или преминаване през терористично обучение. Използването на PNR данни дава възможност на правоприлагащите органи да разглеждат заплахата от тежки престъпления и тероризъм и от друга перспектива, освен чрез обработването на други категории лични данни. Все пак, за да се гарантира, че обработването на данни на невинни и незаподозряни лица остава възможно най-ограничена, аспектите на обработката на PNR данни, свързани със създаването и прилагането на критериите за оценка, следва да бъдат допълнително ограничени до тежки престъпления, които освен това са транснационални по своя характер, т.е. такива, които са неразривно свързани с пътуване и по този начин с типа данни, които се обработват.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Обработването на лични данни трябва да бъде пропорционално на конкретната цел, свързана със сигурността, към постигането на която е насочена настоящата директива.

(8) Обработването на лични данни трябва да бъде пропорционално и необходимо за конкретната цел, свързана със сигурността, към постигането на която е насочена настоящата директива, съгласно принципите на необходимост и пропорционалност, които Съдът на ЕС припомни в решението си от 4 април 2014 г., както и от Европейския надзорен орган по защита на данните в становището му от 25 март 2011 г.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Следователно за целите на предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и тежки престъпления от основно значение е всички държави членки да въведат разпоредби, установяващи задължения за въздушните превозвачи, които извършват полети до или от територията на държавите членки на Европейския съюз.

(10) Следователно за целите на предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и тежки престъпления от основно значение е всички държави членки да въведат разпоредби, установяващи задължения за въздушните превозвачи, които извършват полети до или от територията на държавите – членки на Европейския съюз. Икономическите оператори, които не са превозвачи, следва да са обхванати от тези задължения, когато участват в резервирането на такива полети.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Следователно за целите на предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и тежки престъпления от основно значение е всички държави членки да въведат разпоредби, установяващи задължения за въздушните превозвачи, които извършват полети до или от територията на държавите членки на Европейския съюз.

(10) Следователно за целите на предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и тежки транснационални престъпления от основно значение е всички държави членки да въведат разпоредби, установяващи задължения за въздушните превозвачи, които извършват полети до или от територията на държавите – членки на Европейския съюз.

 

(Хоризонтално изменение: „тежко престъпление“ се замества с „тежко транснационално престъпление“ в целия текст)

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) Целта на настоящата директива е да гарантира сигурността и да защити живота и безопасността на обществеността, както и да създаде правна рамка за защитата и обмена на резервационни данни на пътниците (PNR) между държавите членки и правоприлагащите органи.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) Неотдавнашната ескалация на терористичните актове в ЕС, разрастването на радикализацията и увеличаващия се брой чуждестранни бойци, които се завръщат в ЕС, в своята цялост потвърждават, че е налице неотложна необходимост настоящата директива да влезе в сила.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Въздушните превозвачи вече събират и обработват PNR данни на своите пътници с търговска цел. Настоящата директива не налага на въздушните превозвачи никакво задължение да събират или запазват каквито и да е допълнителни данни на пътниците, нито задължава пътниците да предоставят каквито и да е данни в допълнение към тези, които те вече предоставят на въздушните превозвачи.

(11) Въздушните превозвачи вече събират и обработват PNR данни на своите пътници с търговска цел. Настоящата директива не налага на въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвачи, никакво задължение да събират или запазват каквито и да е допълнителни данни на пътниците, нито задължава пътниците да предоставят каквито и да е данни в допълнение към тези, които те вече предоставят на въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвачи.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11a) Икономическите оператори, които не са превозвачи, като например туристически агенции и туроператори, продават туристически пакети, които се възползват от чартърни полети, за които те събират и обработват PNR данни на своите клиенти, но без непременно да прехвърлят данните на пътниците до въздушния превозвач, обслужващ полета.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Определението за престъпления, свързани с тероризъм, следва да бъде взето от членове 1—4 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма37. Определението за тежко престъпление следва да бъде взето от член 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки38. Държавите членки обаче могат да изключат от обхвата му леките престъпления, за които предвид техните съответни системи на наказателно правосъдие обработката на PNR данни съгласно настоящата директива не би било в съответствие с принципа на пропорционалност. Определението за тежко транснационално престъпление следва да бъде взето от член 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета и Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност.

(12) Определението за престъпления, свързани с тероризъм, следва да бъде взето от член 1 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма37. Определението за тежко транснационално престъпление следва да бъде взето от член 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност. Държавите членки обаче следва да изключат от обхвата му леките престъпления, за които предвид техните съответни системи на наказателно правосъдие обработката на PNR данни съгласно настоящата директива не би била в съответствие с принципа на пропорционалност.

__________________

__________________

37 OВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3. Решение, изменено с Рамково решение 2008/919/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г., ОВ L 330, 9.12.2008 г., стр. 21.

37 OВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3. Решение, изменено с Рамково решение 2008/919/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г., ОВ L 330, 9.12.2008 г., стр. 21.

38 OВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1.

 

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Съдържанието на всички списъци с изисквани PNR данни, които трябва да получи звеното за данни за пътниците, следва да бъдат изготвени с оглед на законните изисквания на публичните органи, за да служат за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления, като по този начин се подобрява вътрешната сигурност в рамките на Съюза и се защитават основните права на гражданите, по-специално неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни. Тези списъци не следва да съдържат лични данни, които биха могли да разкрият расата или етническия произход, политическите възгледи, религиозните или философските убеждения, членството в синдикални организации на съответното лице, нито данни, свързани със здравето или сексуалния му живот. PNR данните следва да съдържат данни за резервацията на пътника и маршрута на пътуването му, които позволяват на компетентните органи да откриват самолетни пътници, представляващи риск за вътрешната сигурност.

(14) Съдържанието на всички списъци с изисквани PNR данни, които трябва да получи звеното за данни за пътниците, следва да бъдат изготвени с оглед на законните изисквания на публичните органи, за да служат за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления, като по този начин се подобрява вътрешната сигурност в рамките на Съюза и се защитават основните права на гражданите, по-специално неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни. Тези списъци не следва да съдържат лични данни, които биха могли да разкрият расата или етническия произход, политическите възгледи, религиозните или философските убеждения, членството в синдикални организации на съответното лице, нито данни, свързани със здравето или сексуалния му живот. PNR данните следва да съдържат данни за резервацията на пътника и маршрута на пътуването му, които позволяват на компетентните органи да откриват самолетни пътници, представляващи риск за вътрешната сигурност и международната сигурност.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Понастоящем съществуват два възможни метода за предаване на данни: методът „pull“, при който компетентните органи на държавата, изискваща данните, могат да получат достъп („да влязат“) до системата за резервации на въздушния превозвач и да извлекат (pull – „дърпам“) копие на изискваните данни, и методът „push“ („бутам“), според който въздушните превозвачи предават исканите PNR данни на органите, които ги изискват. Смята се, че методът „push“ осигурява по-висока степен защита на данните и следва да бъде задължителен за всички въздушни превозвачи.

(15) Понастоящем съществуват два възможни метода за предаване на данни: методът „pull“, при който компетентните органи на държавата членка, изискваща данните, могат да получат достъп („да влязат“) до системата за резервации на въздушния превозвач и да извлекат (pull – „дърпам“) копие на изискваните данни, и методът „push“ („бутам“), според който въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвачи, предават исканите PNR данни на органите, които ги изискват, което позволява на въздушните превозвачи да запазят контрол върху това какви данни се предоставят. Смята се, че методът „push“ осигурява по-висока степен защита на данните и следва да бъде задължителен за всички въздушни превозвачи и икономически оператори, които не са превозвачи.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Държавите членки следва да вземат всички необходими мерки, за да позволят на въздушните превозвачи да изпълнят задълженията си по настоящата директива. Държавите членки следва да предвидят възпиращи, ефективни и пропорционални санкции, включително финансови санкции за въздушните превозвачи, които не спазват своите задължения относно предаването на PNR данни. При наличие на повтарящи се сериозни нарушения, които биха могли да подкопаят основните цели на настоящата директива, тези санкции могат в изключителни случаи да включват мерки като спиране, отнемане и конфискуване на превозното средство или временно суспендиране или отнемане на разрешителното за дейност.

(17) Държавите членки следва да вземат всички необходими мерки, за да позволят на въздушните превозвачи и на икономическите оператори, които не са превозвачи, да изпълнят задълженията си по настоящата директива. Държавите членки следва да предвидят възпиращи, ефективни и пропорционални санкции, включително финансови санкции, за въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвачи, които не спазват своите задължения относно предаването на PNR данни. При наличие на повтарящи се сериозни нарушения, които биха могли да подкопаят основните цели на настоящата директива, тези санкции могат в изключителни случаи да включват мерки като спиране, отнемане и конфискуване на превозното средство или временно суспендиране или отнемане на разрешителното за дейност.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Всяка държава членка е отговорна за оценката на потенциалните заплахи, свързани с престъпления, свързани с тероризъм, и тежки престъпления.

(18) Всяка държава членка е отговорна за оценката на потенциалните заплахи, свързани с престъпления, свързани с тероризъм, и тежки транснационални престъпления.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Като се отчита в пълна степен правото на защита на личните данни и правото на недискриминация, не следва да се взима решение, което създава неблагоприятни правни последици за дадено лице или сериозно го засяга, въз основа единствено на автоматизирана обработка на PNR данни. Освен това подобно решение не следва в никакъв случай да се основава на расата или етническия произход на лицето, нито на неговите религиозни или философски убеждения, политически убеждения, членство в синдикати, здраве или сексуален живот.

(19) Като се отчита в пълна степен правото на защита на личните данни и правото на недискриминация, не следва да се взима решение, което създава неблагоприятни правни последици за дадено лице или сериозно го засяга, въз основа единствено на автоматизирана обработка на PNR данни. Освен това подобно решение не следва в никакъв случай да се основава на пола, цвета на кожата, етническия или социалния произход на лицето, нито на неговите генетични характеристики, език, религиозни или философски убеждения, политически убеждения, членство в синдикати, принадлежност към национално малцинство, имущество, рождение, увреждане, възраст, здраве или сексуална ориентация.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Държавите членки следва да споделят с други държави членки получаваните от тях PNR данни, когато такова предаване е необходимо за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления. Разпоредбите на настоящата директива следва да не засягат други инструменти на Съюза за обмен на информация между полицейските и съдебните органи, включително Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)39 и Рамково Решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 септември 2006 г. за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите членки на Европейския съюз40. Този обмен на PNR данни между правоприлагащите и съдебните органи следва да се ръководи от правилата относно полицейското и съдебното сътрудничество.

(20) Държавите членки следва да споделят с други държави членки получаваните от тях PNR данни, когато такова предаване е необходимо за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления. Разпоредбите на настоящата директива следва да не засягат други инструменти на Съюза за обмен на информация между полицейските и съдебните органи, включително Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)39 и Рамково Решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 септември 2006 г. за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите членки на Европейския съюз40. Този обмен на PNR данни между правоприлагащите и съдебните органи следва да се ръководи от правилата относно полицейското и съдебното сътрудничество.

__________________

__________________

39 OВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.

39 OВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.

40 OВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 89.

40 OВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 89.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) Предаването на PNR данни от държавите членки на трети държави следва да е разрешено единствено въз основа на оценка на всеки отделен случай и в съответствие с Рамково решение 2008/977/ПВР. За да се гарантира защитата на личните данни, това предаване следва да подлежи на допълнителни изисквания, свързани с целта на предаването, качеството, в което действа получаващият орган, и предпазните мерки, приложими за предаването на лични данни на третата държава.

(26) Предаването на PNR данни от държавите членки на трети държави следва да е разрешено единствено въз основа на оценка на всеки отделен случай и в съответствие с преразгледаното Рамково решение 2008/977/ПВР. За да се гарантира защитата на личните данни, такива данни следва да се предават на трета държава единствено при точно познаване на планираното обработване на PNR данни, на ограниченията на достъпа за компетентните органи в третата държава и последващото им използване и на други предпазни мерки, приложими за предаването на лични данни на третата държава.

Обосновка

Рамково решение 2008/977/ПВР понастоящем е в процес на преразглеждане след предложението на Комисията за замяна на рамковото решение с нова директива (COM(2012)0010 окончателен).

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) Предаването на PNR данни от държавите членки на трети държави следва да е разрешено единствено въз основа на оценка на всеки отделен случай и в съответствие с Рамково решение 2008/977/ПВР. За да се гарантира защитата на личните данни, това предаване следва да подлежи на допълнителни изисквания, свързани с целта на предаването, качеството, в което действа получаващият орган, и предпазните мерки, приложими за предаването на лични данни на третата държава.

(26) Предаването на PNR данни от държавите членки на трети държави следва да е разрешено единствено въз основа на оценка на всеки отделен случай и в съответствие с Рамково решение 2008/977/ПВР. За да се гарантира защитата на личните данни, това предаване следва да подлежи на допълнителни изисквания, свързани с целта на предаването, качеството, в което действа получаващият орган, и предпазните мерки, приложими за предаването на лични данни на третата държава. Предаването на тези данни на други държави следва да се допуска единствено когато е разрешено от първоначалната държава членка и за всеки конкретен случай.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) В резултат на правните и техническите различия между отделните национални разпоредби по отношение на обработването на лични данни, включително PNR данни, въздушните превозвачи се сблъскват и ще продължават да се сблъскват с различни изисквания по отношение на вида информация, която трябва да изпратят, както и по отношение на условията, при които тази информация трябва да бъде предоставена на компетентните национални органи. Тези различия могат да навредят на ефективното сътрудничество между компетентните национални органи с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления.

(29) В резултат на правните и техническите различия между отделните национални разпоредби по отношение на обработването на лични данни, включително PNR данни, въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвачи, се сблъскват и ще продължават да се сблъскват с различни изисквания по отношение на вида информация, която трябва да изпратят, както и по отношение на условията, при които тази информация трябва да бъде предоставена на компетентните национални органи. Тези различия могат да навредят на ефективното сътрудничество между компетентните национални органи с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) В резултат на правните и техническите различия между отделните национални разпоредби по отношение на обработването на лични данни, включително PNR данни, въздушните превозвачи се сблъскват и ще продължават да се сблъскват с различни изисквания по отношение на вида информация, която трябва да изпратят, както и по отношение на условията, при които тази информация трябва да бъде предоставена на компетентните национални органи. Тези различия могат да навредят на ефективното сътрудничество между компетентните национални органи с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления.

(29) В резултат на правните и техническите различия между отделните национални разпоредби по отношение на обработването на лични данни, включително PNR данни, въздушните превозвачи се сблъскват и ще продължават да се сблъскват с различни изисквания по отношение на вида информация, която трябва да изпратят, както и по отношение на условията, при които тази информация трябва да бъде предоставена на компетентните национални органи. Тези различия могат да навредят на ефективното сътрудничество между компетентните национални органи с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32) В частност приложното поле на директивата е ограничено във възможно най-голяма степен, тя позволява запазването на PNR данни за период от време не по-дълъг от 5 години, след което данните трябва да бъдат заличени, след много кратък период от време на данните трябва да бъде осигурена анонимност, събирането и използването на чувствителни данни е забранено. За да се осигури ефективност и високо ниво на защита на данните, държавите членки са длъжни да гарантират, че за даването на указания и наблюдението как се обработват PNR данните отговаря независим национален надзорен орган. Всички действия по обработването на PNR данни трябва да се записват или документират с цел проверка на законосъобразността на обработката на данните, самонаблюдение и гарантиране на подходяща цялост на данните и сигурност на обработката на данните. Държавите членки трябва също да гарантират, че пътниците са ясно и точно информирани за събирането на PNR данни и за своите права.

(32) В частност приложното поле на директивата е ограничено във възможно най-голяма степен, тя позволява запазването на PNR данни за период от време не по-дълъг от 5 години, след което данните трябва да бъдат заличени, след много кратък период от време данните трябва да бъдат прикрити, събирането и използването на чувствителни данни е забранено. За да се осигури ефективност и високо ниво на защита на данните, държавите членки са длъжни да гарантират, че за даването на указания и наблюдението как се обработват PNR данните отговаря независим национален надзорен орган. Всички действия по обработването на PNR данни трябва да се записват или документират с цел проверка на законосъобразността на обработката на данните, самонаблюдение и гарантиране на подходяща цялост на данните и сигурност на обработката на данните. Държавите членки трябва също да гарантират, че пътниците са ясно и точно информирани за събирането на PNR данни и за своите права.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1a. Настоящата директива се прилага също и за икономически оператори, които не са превозвачи, които събират или съхраняват PNR данни за пътнически полети до и от трети държави, като мястото на заминаване или пристигане на тези полети се намира на територията на Съюза.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Събираните в съответствие с настоящата директива PNR данни могат да се обработват единствено за следните цели:

2. Събираните в съответствие с настоящата директива PNR данни могат да се обработват единствено от компетентния орган на държавата членка и единствено за следните цели:

Изменение    27

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Настоящата директива се прилага за превозвачи и икономически оператори, които не са превозвачи, извършващи пътнически полети между Съюза и трети държави и пътнически полети на територията на Съюза.

Обосновка

Включването на полетите на територията на Съюза е важно, тъй като престъпниците в рамките на ЕС използват полети в рамките на територията на ЕС, а не само външни полети. Престъпниците също така използват сложни маршрути до и от редица държави от ЕС, за да осуетят разкриването и преследването им.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. Настоящата директива се прилага също за превозвачи и икономически оператори, които не са превозвачи, които са регистрирани или съхраняват данни в Съюза и извършват пътнически полети до и от трети държави, които представляват място на заминаване или пристигане и се намират на територията на Съюза.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) „въздушен превозвач“ означава предприятие за въздушен транспорт с валиден лиценз за дейност или еквивалентен документ, който позволява извършването на превози по въздух на пътници;

a) „въздушен превозвач“ означава предприятие за въздушен транспорт с валиден лиценз за извършване на дейност или еквивалентен документ;

Обосновка

Определението за въздушен превозвач следва да съответства на същото определение в Регламент 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

аа) „икономически оператор, който не е превозвач“ означава икономически оператор, като например туристическа агенция или туроператор, който предоставя свързани с пътувания услуги, включително резервация на полети, за които събира и обработва PNR данни на пътници;

Изменение    31

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) „международен полет“ означава всеки редовен или нередовен полет на въздушен превозвач с предвидено кацане на територията на държава членка, чието място на тръгване е в трета държава, или полет с предвидено тръгване от територията на държава членка на Европейския съюз, чието местоназначение е в трета държава, включително всички прехвърляния или транзитни полети и в двата случая;

б) „международен полет“ означава всеки редовен или нередовен полет на въздушен превозвач с предвидено кацане на територията на държава членка, чието място на тръгване е в трета държава, или полет с предвидено тръгване от територията на държава членка, чието местоназначение е в трета държава, включително чартърни полети, частни самолети, самолети за частен превоз, както и всички транзитни полети, при които пътниците слизат от самолета;

Изменение    32

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) „резервационни данни на пътниците“ (Passenger Name Record — PNR) означава запис на изискванията за пътуване на всеки пътник, в който се съдържа цялата информация, необходима за обработване и контролиране на резервацията от въздушните превозвачи, извършващи резервацията, и от участващите въздушни превозвачи, за всяко пътуване, резервирано от пътник или от негово име, без значение дали данните се съдържат в системи за резервация, системи за контрол на излитанията или сходни системи със същите функционални характеристики;

в) „резервационни данни на пътниците“ (Passenger Name Record — PNR) означава запис на изискванията за пътуване на всеки пътник, в който се съдържа цялата информация, необходима за обработване и контролиране на резервацията от въздушните превозвачи, извършващи резервацията, и от участващите въздушни превозвачи, както и от икономическите оператори, които не са превозвачи, когато резервацията не е направена от самите въздушни превозвачи, за всяко пътуване, резервирано от пътник или от негово име, без значение дали данните се съдържат в системи за резервация, системи за контрол на излитанията или сходни системи със същите функционални характеристики;

Изменение    33

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) „системи за резервация“ означава компютризираната инвентарна система на въздушния превозвач, в която се събират резервационни данни на пътниците за обработването на резервациите;

д) „системи за резервация“ означава компютризираната инвентарна система на въздушния превозвач или икономическия оператор, който не е превозвач, в която се събират резервационни данни на пътниците за обработването на резервациите;

Изменение    34

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) метод „push“ означава метод, при който въздушните превозвачи предават исканите PNR данни на органите, които ги изискват;

е) метод „push“ означава метод, при който въздушните превозвачи предават PNR данни в базата данни на органите, които ги изискват;

Обосновка

Въздушните превозвачи предават PNR данните, които събират за целите на резервациите, а не „исканите“ PNR данни. Органите имат задължението да филтрират данните и да направят подбор на исканите данни.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) „престъпления, свързани с тероризъм“ са престъпленията съгласно националното законодателство, посочени в членове 1—4 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета;

ж) „престъпления, свързани с тероризъм“ са престъпленията съгласно националното законодателство, посочени в членове 1—4 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, включително лица, които евентуално пътуват за целите на извършване, планиране или подготовка на или за участие в терористичен акт, или за осигуряване или преминаване през терористично обучение;

Изменение    36

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) „тежко престъпление“ означава престъпление съгласно националното право, посочено в член 2, параграф 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета, ако е наказуемо с лишаване от свобода или с мярка за задържане за максимален срок от поне три години съгласно националното законодателство на държава членка. Държавите членки обаче могат да изключат от обхвата му леките престъпления, за които предвид техните съответни системи на наказателното правосъдие обработката на PNR данни съгласно настоящата директива не би било в съответствие с принципа на пропорционалност;

заличава се

Изменение    37

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава членка създава или определя орган, компетентен за предотвратяване, разкриване, разследване или наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления или филиал на такъв орган, който да действа като нейно „звено за данни за пътниците“, отговарящо за събиране на PNR данни от въздушните превозвачи, тяхното съхраняване и анализиране и предаването на резултата от анализа на компетентните органи, посочени в член 5. Служителите на звеното могат да бъдат командировани от компетентните държавни органи.

1. Всяка държава членка създава или определя орган, компетентен за предотвратяване, разкриване, разследване или наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления или филиал на такъв орган, който да действа като нейно „звено за данни за пътниците“, отговарящо за събиране на PNR данни от въздушните превозвачи, тяхното съхраняване и анализиране и предаването на резултата от анализа на компетентните органи, посочени в член 5. Служителите на звеното са лица с доказана почтеност и компетентност и могат да бъдат командировани от компетентните държавни органи.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. PNR данните, предавани от въздушните превозвачи съгласно член 6 във връзка с международни полети, които пристигат на територията на държава членка или отпътуват от нея, се събират от звеното за данни за пътниците на съответната държава членка. В случай че PNR данните, предавани от въздушните превозвачи, включват данни освен тези, изброени в приложението, звеното за данни за пътниците заличава тези данни веднага след получаването им.

1. PNR данните, предавани от въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвачи, съгласно член 6 във връзка с международни полети, които пристигат на територията на държава членка или отпътуват от нея, се събират от звеното за данни за пътниците на съответната държава членка. В случай че PNR данните, предавани от въздушните превозвачи и от икономическите оператори, които не са превозвачи, включват данни освен тези, изброени в приложението, звеното за данни за пътниците заличава тези данни веднага след получаването им.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. PNR данните, предавани от въздушните превозвачи съгласно член 6 във връзка с международни полети, които пристигат на територията на държава членка или отпътуват от нея, се събират от звеното за данни за пътниците на съответната държава членка. В случай че PNR данните, предавани от въздушните превозвачи, включват данни освен тези, изброени в приложението, звеното за данни за пътниците заличава тези данни веднага след получаването им.

1. PNR данните, предавани от въздушните превозвачи съгласно член 6 във връзка с международни полети, които пристигат на територията на държава членка или отпътуват от нея, се събират от звеното за данни за пътниците на съответната държава членка. Въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвачи, не предават на звеното за данни на пътниците чувствителни данни като например такива, отнасящи се до пол, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религиозни или философски убеждения, политически убеждения, членство в синдикати, принадлежност към национално малцинство, имущество, рождение, увреждане, възраст, здраве или сексуална ориентация на въпросното лице. В случай че тези или други данни, освен тези, изброени изчерпателно в приложението, бъдат включени в предадените PNR данни, звеното за данни за пътниците заличава тези данни веднага след получаването им.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. PNR данните, предавани от въздушните превозвачи съгласно член 6 във връзка с международни полети, които пристигат на територията на държава членка или отпътуват от нея, се събират от звеното за данни за пътниците на съответната държава членка. В случай че PNR данните, предавани от въздушните превозвачи, включват данни освен тези, изброени в приложението, звеното за данни за пътниците заличава тези данни веднага след получаването им.

1. PNR данните, предавани от въздушните превозвачи съгласно член 6 във връзка с международни полети, които пристигат на територията на държава членка или отпътуват от нея, се събират единствено от звеното за данни за пътниците на съответната държава членка. В случай че PNR данните, предавани от въздушните превозвачи, включват данни освен тези, изброени в приложението, звеното за данни за пътниците заличава тези данни веднага след получаването им.

Обосновка

Думата „единствено“ следва да се добави, за да се покаже, че не всички компетентни органи, имащи право да изискват PNR данни (според член 5), получават тези данни от въздушните превозвачи.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) извършване на оценка на пътниците преди тяхното планирано пристигане или заминаване от държавата членка с цел да се идентифицират лицата, които може да са участници в престъпление, свързано с тероризъм, или в тежко транснационално престъпление, и за които се налага допълнителна проверка от компетентните органи, посочени в член 5. При извършване на такава оценка звеното за данни за пътниците може да обработва PNR данни въз основа на предварително определени критерии. Държавите членки гарантират, че всяко съвпадение вследствие на тази автоматизирана обработка се преглежда поотделно по неавтоматизиран начин, за да се провери дали компетентният орган, посочен в член 5, трябва да предприеме действия;

a) извършване на оценка на пътниците преди тяхното планирано пристигане или заминаване от държавата членка с цел да се идентифицират лицата, които може да са участници в престъпление, свързано с тероризъм, или в тежко транснационално престъпление, включително лицата, които могат да пътуват с цел извършване, планиране, подготовка или участие в терористични актове, или предоставяне или получаване на терористично обучение, и за които се налага допълнителна проверка от компетентните органи, посочени в член 5. При извършване на такава оценка звеното за данни за пътниците може да обработва PNR данни въз основа на предварително определени критерии. Държавите членки гарантират, че всяко съвпадение вследствие на тази автоматизирана обработка се преглежда поотделно по неавтоматизиран начин, за да се провери дали компетентният орган, посочен в член 5, трябва да предприеме действия;

Изменение    42

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) извършване на оценка на пътниците преди тяхното планирано пристигане или заминаване от държавата членка с цел да се идентифицират лицата, които може да са участници в престъпление, свързано с тероризъм, или в тежко престъпление, за които се налага допълнителна проверка от компетентните органи, посочени в член 5. При извършване на подобна оценка звеното за данни за пътниците може да съпостави PNR данните със съответни бази данни, включително международни и национални бази данни, или с национални версии на бази данни на Съюза, когато те са установени въз основа на правото на Съюза, относно издирвани лица или предмети, или такива, за които има сигнал, съгласно правилата на ЕС и международните и националните правила, приложими към такива документи. Държавите членки гарантират, че всяко съвпадение вследствие на тази автоматизирана обработка се преглежда поотделно по неавтоматизиран начин, за да се провери дали компетентният орган, посочен в член 5, трябва да предприеме действия;

б) извършване на оценка на пътниците преди тяхното планирано пристигане или заминаване от държавата членка с цел да се идентифицират лицата, които може да са участници в престъпление, свързано с тероризъм, или в тежко престъпление, включително лицата, които могат да пътуват с цел извършване, планиране, подготовка или участие в терористични актове, или предоставяне или получаване на терористично обучение, и за които се налага допълнителна проверка от компетентните органи, посочени в член 5. При извършване на подобна оценка звеното за данни за пътниците може да съпостави PNR данните със съответни бази данни, включително международни и национални бази данни, или с национални версии на бази данни на Съюза, когато те са установени въз основа на правото на Съюза, относно издирвани лица или предмети, или такива, за които има сигнал, съгласно правилата на ЕС и международните и националните правила, приложими към такива документи. Държавите членки гарантират, че всяко съвпадение вследствие на тази автоматизирана обработка се преглежда поотделно по неавтоматизиран начин, за да се провери дали компетентният орган, посочен в член 5, трябва да предприеме действия;

Изменение    43

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Посочената в буква а) от параграф 2 оценка на пътниците преди тяхното планирано пристигане в държавата членка или отпътуване от нея се извършва по недискриминационен начин въз основа на критериите за оценка, установени от звеното за данни за пътниците в държавата членка. Държавите членки гарантират, че критериите за оценка се определят от звеното за данни за пътниците в сътрудничество с компетентните органи, посочени в член 5. Критериите за оценка не следва при никакви обстоятелства да се основават на расата или етническия произход на лицето, нито на неговите религиозни или философски убеждения, политически възгледи, членство в синдикати, здраве или сексуален живот.

3. Посочената в буква а) от параграф 2 оценка на пътниците преди тяхното планирано пристигане в държавата членка или отпътуване от нея се извършва по недискриминационен начин въз основа на критериите за оценка, установени от звеното за данни за пътниците в държавата членка. Държавите членки гарантират, че критериите за оценка се определят от звеното за данни за пътниците в сътрудничество с компетентните органи, посочени в член 5. Критериите за оценка не следва при никакви обстоятелства да се основават на пола, цвета, етническия или социалния произход на лицето, нито на неговите генетични характеристики, език, религиозни или философски убеждения, политически убеждения, членство в синдикати, принадлежност към национално малцинство, имущество, рождение, увреждане, възраст, здраве или сексуална ориентация.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Компетентните органи не вземат никакви решения, които създават неблагоприятни правни последици за дадено лице или сериозно го засягат, въз основа единствено на автоматизирана обработка на PNR данни. Подобни решения не следва да се основават на расата или етническия произход на лицето, нито на неговите религиозни или философски убеждения, политически възгледи, членство в синдикати, здраве или сексуален живот.

6. Компетентните органи не вземат никакви решения, които създават неблагоприятни правни последици за дадено лице или го засягат, въз основа единствено на автоматизирана обработка на PNR данни. Подобни решения не следва да се основават на пола, цвета на кожата, етническия или социалния произход на лицето, нито на неговите генетични характеристики, език, религиозни или философски убеждения, политически убеждения, членство в синдикати, принадлежност към национално малцинство, имущество, рождение, увреждане, възраст, здраве или сексуална ориентация.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задължения на въздушните превозвачи

Задължения на въздушните превозвачи и на икономическите оператори, които не са превозвачи

Изменение    46

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки приемат необходимите мерки, за да гарантират, че въздушните превозвачи предават чрез метода „push“ PNR данните, определени в член 2, буква в) и уточнени в приложението, дотолкова доколкото те вече събират тези данни, в базата данни на националното звено за данни за пътниците на държавата членка, на чиято територия международният полет ще пристигне или от чиято територия ще отпътува. В случай на съвместно използване на кодове при полети от един или повече въздушни превозвачи, задължението за предаване на PNR данните за всички пътници от полета следва да е на въздушния превозвач, който осъществява полета. Когато определен полет включва едно или повече междинни кацания на летища на държавите членки, въздушните превозвачи предават PNR данните на звената за данни за пътниците на всяка от съответните държави членки.

1. Държавите членки приемат необходимите мерки, за да гарантират, че въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвачи, предават чрез метода „push“ PNR данните, определени в член 2, буква в) и уточнени в приложението, дотолкова доколкото те вече събират тези данни, в базата данни на националното звено за данни за пътниците на държавата членка, на чиято територия международният полет ще пристигне или от чиято територия ще отпътува. В случай на съвместно използване на кодове при полети от един или повече въздушни превозвачи, задължението за предаване на PNR данните за всички пътници от полета следва да е на въздушния превозвач, който осъществява полета. Когато определен полет включва едно или повече междинни кацания на летища на държавите членки, въздушните превозвачи предават PNR данните на звената за данни за пътниците на всяка от съответните държави членки.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки приемат необходимите мерки, за да гарантират, че въздушните превозвачи предават чрез метода „push“ PNR данните, определени в член 2, буква в) и уточнени в приложението, дотолкова доколкото те вече събират тези данни, в базата данни на националното звено за данни за пътниците на държавата членка, на чиято територия международният полет ще пристигне или от чиято територия ще отпътува. В случай на съвместно използване на кодове при полети от един или повече въздушни превозвачи, задължението за предаване на PNR данните за всички пътници от полета следва да е на въздушния превозвач, който осъществява полета. Когато определен полет включва едно или повече междинни кацания на летища на държавите членки, въздушните превозвачи предават PNR данните на звената за данни за пътниците на всяка от съответните държави членки.

1. Държавите членки приемат необходимите мерки, за да гарантират, че въздушните превозвачи предават чрез метода „push“ PNR данните, определени в член 2, буква в) и уточнени в приложението, дотолкова доколкото тези данни се събират в хода на обичайната им дейност, в базата данни на националното звено за данни за пътниците на държавата членка, на чиято територия международният полет ще пристигне или от чиято територия ще отпътува. В случай на съвместно използване на кодове при полети от един или повече въздушни превозвачи, задължението за предаване на PNR данните за всички пътници от полета следва да е на въздушния превозвач, който осъществява полета. Когато определен полет включва едно или повече междинни кацания на летища на държавите членки, въздушните превозвачи предават PNR данните на звената за данни за пътниците на всяка от съответните държави членки.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1a. В случай че въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвач, разполагат с предварителна информация за пътниците (API), посочена в приложение 1, точка 18 от настоящата директива, но не съхраняват тези данни като част от PNR данните, държавите членки приемат необходимите мерки, за да гарантират, че въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвачи, предават чрез метода „push“ тези данни в базата данни на звеното за данни за пътниците на посочената в параграф 1 държава членка. В случай на такова предаване към API данните се прилагат всички разпоредби на настоящата директива, както към PNR данните.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Въздушните превозвачи предават PNR данните по електронен път, като използват общите протоколи и поддържаните формати на данни, които следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по член 13 и член 14, или в случай на техническа неизправност по всеки друг подходящ начин, чрез който се гарантира подходящо ниво на сигурност на данните:

2. Въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвачи, предават PNR данните по електронен път, като използват общите протоколи и поддържаните формати на данни, които следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по член 13 и член 14, или в случай на техническа неизправност по всеки друг подходящ начин, чрез който се гарантира подходящо ниво на сигурност на данните:

Изменение    50

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) в срок от 24 до 48 часа преди обявеното време за излитане;

a) веднъж в срок от 24 до 48 часа преди обявеното време за излитане;

Изменение    51

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) непосредствено преди полета, т.е. след като пътниците са се качили на самолета в подготовка за излитане и вече няма възможност да се качват други пътници.

б) веднъж непосредствено преди полета, т.е. след като пътниците са се качили на самолета в подготовка за излитане и вече няма възможност да се качват други пътници.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки могат да позволят на въздушните превозвачи да ограничат предаването, посочено в параграф 2, буква б), до актуализиране на предаването, посочено в параграф 2, буква а).

3. Държавите членки могат да позволят на въздушните превозвачи и на икономическите оператори, които не са превозвачи, да ограничат предаването, посочено в параграф 2, буква б), до актуализиране на предаването, посочено в параграф 2, буква а).

Изменение    53

Предложение за директива

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Въз основа на оценка на всеки отделен случай, по искане на звеното за данни за пътниците съгласно националното законодателство, въздушните превозвачи предават PNR данни, когато е необходим по-ранен от посочения в параграф 2, буква а) достъп с цел да се реагира на конкретна и действителна заплаха от престъпление, свързано с тероризъм, или тежко престъпление.

4. Въз основа на оценка на всеки отделен случай, по искане на звеното за данни за пътниците съгласно националното законодателство, въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвачи, предават PNR данни, когато е необходим по-ранен от посочения в параграф 2, буква а) достъп с цел да се реагира на конкретна и действителна заплаха от престъпление, свързано с тероризъм, или тежко престъпление.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Въз основа на оценка на всеки отделен случай, по искане на звеното за данни за пътниците съгласно националното законодателство, въздушните превозвачи предават PNR данни, когато е необходим по-ранен от посочения в параграф 2, буква а) достъп с цел да се реагира на конкретна и действителна заплаха от престъпление, свързано с тероризъм, или тежко престъпление.

4. Въз основа на оценка на всеки отделен случай, по искане на звеното за данни за пътниците съгласно националното законодателство, въздушните превозвачи предават PNR данни, когато е необходим по-ранен от посочения в параграф 2, буква а) достъп с цел да се реагира на конкретна и действителна заплаха от престъпление, свързано с тероризъм, или тежко транснационално престъпление.

Изменение    55

Предложение за директива

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Въз основа на оценка на всеки отделен случай, по искане на звеното за данни за пътниците съгласно националното законодателство, въздушните превозвачи предават PNR данни, когато е необходим по-ранен от посочения в параграф 2, буква а) достъп с цел да се реагира на конкретна и действителна заплаха от престъпление, свързано с тероризъм, или тежко престъпление.

4. Въз основа на оценка на всеки отделен случай, по искане на звеното за данни за пътниците съгласно националното законодателство, въздушните превозвачи предоставят PNR данни, когато е необходим по-ранен от посочения в параграф 2, буква а) достъп с цел да се реагира на конкретна и действителна заплаха от престъпление, свързано с тероризъм, или тежко престъпление.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Компетентните органи на държава членка могат да поискат директно от звеното за данни за пътниците на която и да е друга държава членка PNR данни, съхранявани в базата данни на това звено в съответствие с член 9, параграфи 1 и 2, само в случаите, когато това е необходимо за предотвратяването на непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност. Такива искания следва да са във връзка с конкретно разследване или наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления и следва да бъдат мотивирани. Звената за данни за пътниците следва да отговарят на тези искания с приоритет. Във всички останали случаи компетентните органи следва да изпращат своите искания чрез звеното за данни за пътниците на собствената си държава членка.

4. Компетентните органи на държава членка могат да поискат директно от звеното за данни за пътниците на която и да е друга държава членка PNR данни, съхранявани в базата данни на това звено в съответствие с член 9, параграфи 1 и 2, само в случаите, когато това е необходимо за предотвратяването на непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност. Такива искания следва да са във връзка с конкретно разследване или наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления и следва да бъдат мотивирани. Звената за данни за пътниците следва да отговарят на тези искания с приоритет. Във всички останали случаи компетентните органи следва да изпращат своите искания чрез звеното за данни за пътниците на собствената си държава членка.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държава членка може да предава PNR данни и резултатите от обработването на PNR данни на трета държава единствено въз основа на оценка на всеки отделен случай и ако:

С оглед на значението на съгласуваността между националните и външните аспекти на сигурността и с цел подобряване на международното сътрудничество държава членка може да предава PNR данни и резултатите от обработването на PNR данни на трета държава единствено въз основа на оценка на всеки отделен случай и ако:

Изменение    58

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) са изпълнени условията, посочени в член 13 от Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета,

заличава се

Изменение    59

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) предаването е необходимо за целите на настоящата директива, посочени в член 1, параграф 2 и

б) предаването е необходимо за целите на настоящата директива, посочени в член 1, параграф 2,

Изменение    60

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) предаването е необходимо за целите на настоящата директива, посочени в член 1, параграф 2 и

б) предаването е необходимо и пропорционално на целите на настоящата директива, посочени в член 1, параграф 2 и

Изменение    61

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ба) получаващият орган в третата държава или получаващият международен орган носи отговорност за предотвратяването, разследването, откриването или наказателното преследване на международни терористични актове или на тежки транснационални престъпления;

Изменение    62

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

бб) искането на получаващи орган в третата държава или на получаващия международен орган е било зависимо от съд или независим административен орган, чието решение има за цел да ограничи достъпа до данните в третата държава и използването на данните до строго необходимото за целите на постигане на преследваната цел и който се намесва вследствие на мотивирано искане на тези органи, представено в рамките на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на международни терористични актове или на тежки транснационални престъпления,

Изменение    63

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – буква б в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

бв) държавата членка, от която са получени данните, е дала своето съгласие за тяхното предаване в съответствие с националното ѝ законодателство,

Изменение    64

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – буква б г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

бг) периодът на запазване в третата държава се основава на обективни критерии с цел да се гарантира, че е ограничен до строго необходимото,

Изменение    65

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) третата държава даде съгласие да предава данните на друга трета държава единствено, когато това е необходимо за целите на настоящата директива, посочени в член 1, параграф 2 и единствено с изричното разрешение на държавата членка.

в) третата държава, която получава данните, даде съгласие да предава данните на друга трета държава единствено, когато това е необходимо за целите на настоящата директива, посочени в член 1, параграф 2 и ако са спазени условията, посочени в член 8, буква а).

Изменение    66

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че PNR данните, предоставени от въздушните превозвачи на звеното за данни за пътниците, се пазят в база данни към звеното за данни за пътниците за срок от 30 дни след тяхното предаване на звеното на първата държава членка, на/от чиято територия международният полет пристига или отпътува.

1. Държавите членки гарантират, че PNR данните, предоставени от въздушните превозвачи и от икономическите оператори, които не са превозвачи, на звеното за данни за пътниците, се пазят в база данни към звеното за данни за пътниците за срок от 30 дни след тяхното предаване на звеното на първата държава членка, на/от чиято територия международният полет пристига или отпътува.

Изменение    67

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че PNR данните, предоставени от въздушните превозвачи на звеното за данни за пътниците, се пазят в база данни към звеното за данни за пътниците за срок от 30 дни след тяхното предаване на звеното на първата държава членка, на/от чиято територия международният полет пристига или отпътува.

1. Държавите членки гарантират, че PNR данните, предоставени от въздушните превозвачи на звеното за данни за пътниците, се пазят в база данни към звеното за данни за пътниците за срок от 60 дни след тяхното предаване на звеното на първата държава членка, на/от чиято територия международният полет пристига или отпътува.

Изменение    68

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

След изтичане на срока от 30 дни от предаването на PNR данните на звеното за данни за пътниците, посочен в параграф 1, данните се пазят от звеното за срок от още пет години. През този период всички елементи на данните, които могат да послужат за идентифициране на пътника, за когото се отнасят PNR данните, следва да бъдат прикрити. Тези PNR данни с осигурена анонимност ще са достъпни само за ограничен брой служители на звеното за данни за пътниците, които са специално оправомощени да извършват анализ на PNR данни и да разработват критерии за оценка в съответствие с член 4, параграф 2, буква г). Достъп до пълните данни за пътниците ще се разрешава само от ръководителя на звеното за данни за пътниците за целите на член 4, параграф 2, буква в) и в случаите, когато има разумно основание да се счита, че това е необходимо за провеждане на разследване и в отговор на конкретна и действителна заплаха или риск или за конкретно разследване или наказателно преследване.

След изтичане на срока от 60 дни от предаването на PNR данните на звеното за данни за пътниците, посочен в параграф 1, данните се пазят от звеното за срок от още пет години. През този период всички елементи на данните, които могат да послужат за идентифициране на пътника, за когото се отнасят PNR данните, следва да бъдат прикрити. Тези PNR данни с осигурена анонимност ще са достъпни само за ограничен брой служители на звеното за данни за пътниците, които са специално оправомощени да извършват анализ на PNR данни и да разработват критерии за оценка в съответствие с член 4, параграф 2, буква г). Достъп до пълните данни за пътниците ще се разрешава само от ръководителя на звеното за данни за пътниците за целите на член 4, параграф 2, буква в) и в случаите, когато има разумно основание да се счита, че това е необходимо за провеждане на разследване и в отговор на конкретна и действителна заплаха или риск или за конкретно разследване или наказателно преследване.

Изменение    69

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

След изтичане на срока от 30 дни от предаването на PNR данните на звеното за данни за пътниците, посочен в параграф 1, данните се пазят от звеното за срок от още пет години. През този период всички елементи на данните, които могат да послужат за идентифициране на пътника, за когото се отнасят PNR данните, следва да бъдат прикрити. Тези PNR данни с осигурена анонимност ще са достъпни само за ограничен брой служители на звеното за данни за пътниците, които са специално оправомощени да извършват анализ на PNR данни и да разработват критерии за оценка в съответствие с член 4, параграф 2, буква г). Достъп до пълните данни за пътниците ще се разрешава само от ръководителя на звеното за данни за пътниците за целите на член 4, параграф 2, буква в) и в случаите, когато има разумно основание да се счита, че това е необходимо за провеждане на разследване и в отговор на конкретна и действителна заплаха или риск или за конкретно разследване или наказателно преследване.

След изтичане на срока от 30 дни от предаването на PNR данните на звеното за данни за пътниците, посочен в параграф 1, данните се пазят от звеното за срок от още пет години. През този период всички елементи на данните, които могат да послужат за идентифициране на пътника, за когото се отнасят PNR данните, следва да бъдат прикрити. Тези прикрити PNR данни са достъпни само за ограничен брой служители на звеното за данни за пътниците, които са специално оправомощени да извършват анализ на PNR данни и да разработват критерии за оценка в съответствие с член 4, параграф 2, буква г). Достъп до пълните данни за пътниците ще се разрешава само от ръководителя на звеното за данни за пътниците за целите на член 4, параграф 2, буква в) и в случаите, когато има разумно основание да се счита, че това е необходимо за провеждане на разследване и в отговор на конкретна и действителна заплаха или риск или за конкретно разследване или наказателно преследване.

Изменение    70

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2 – алинея 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– име(на), включително имената на други пътници, фигуриращи в резервационните данни, и броят на пътниците, пътуващи заедно, фигуриращи в резервационните данни;

– име(на), включително имената на други пътници, фигуриращи в резервационните данни, имената за контакт при извънредни случаи и броят на пътниците, пътуващи заедно, фигуриращи в резервационните данни;

Изменение    71

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2 – алинея 2 – тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– телефонни номера и електронни адреси, включително на лицата за контакт при извънредни случаи;

Изменение    72

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2 – алинея 2 – тире 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– програмата за редовни пътници, в която е включен пътникът, заедно със съответния кодов номер;

Изменение    73

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2 – алинея 2 – тире 2 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– IP адресът, от който е направена резервацията;

Изменение    74

Предложение за директива

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки гарантират, че PNR данните се заличават след изтичане на срока, посочен в параграф 2. Това задължение не засяга случаите, в които определени PNR данни са предадени на компетентен орган и се използват в рамките на конкретни разследвания или наказателни преследвания на престъпления. В тези случаи запазването на такива данни от компетентния орган се урежда от националното право на държавата членка.

3. Държавите членки гарантират, че PNR данните се заличават окончателно след изтичане на срока, посочен в параграф 2. Това задължение не засяга случаите, в които определени PNR данни са предадени на компетентен орган и се използват в рамките на конкретни разследвания или наказателни преследвания на престъпления. В тези случаи запазването на такива данни от компетентния орган се урежда от националното право на държавата членка.

Изменение    75

Предложение за директива

Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Санкции срещу въздушни превозвачи

Санкции срещу въздушни превозвачи и икономически оператори, които не са превозвачи

Изменение    76

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират в съответствие с националното си право, че са предвидени възпиращи, ефективни и пропорционални санкции, включително финансови санкции, срещу въздушните превозвачи, които не предоставят данните, изисквани по настоящата директива дотолкова, доколкото тези данни вече са събрани от тях, или които не предоставят данните в необходимия формат или нарушават по друг начин националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива.

Държавите членки гарантират в съответствие с националното си право, че са предвидени възпиращи, ефективни и пропорционални санкции, включително финансови санкции, срещу въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвачи, които не предоставят данните, изисквани по настоящата директива дотолкова, доколкото тези данни вече са събрани от тях, или които не предоставят данните в необходимия формат или нарушават по друг начин националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива.

Изменение    77

Предложение за директива

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Забранява се каквото и да е обработване на PNR данни, разкриващо расата или етническия произход на дадено лице, неговите религиозни или философски убеждения, политически възгледи, членство в синдикати, здраве или сексуален живот. В случай че звеното за данни за пътниците получи PNR данни, които разкриват такава информация, те се заличават незабавно.

3. Забранява се каквото и да е обработване на PNR данни, разкриващо пола, цвета на кожата, етническия или социалния произход, генетичните характеристики, езика на дадено лице, неговите религиозни или философски убеждения, политически възгледи, членство в синдикати, принадлежност към национално малцинство, имущество, рождение, увреждане, възраст, здраве или сексуална ориентация. Забранява се на въздушните превозвачи да предават тези данни, но в случай че звеното за данни за пътниците получи PNR данни, които разкриват такава информация, те се заличават незабавно.

Изменение    78

Предложение за директива

Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Цялата обработка на PNR данни от въздушните превозвачи, всяко предаване на PNR данни от звената за данни за пътниците и всички искания от страна на компетентните органи или звената за данни за пътниците на други държави членки и трети държави, дори ако са получили отказ, се вписват или документират от звеното за данни за пътниците и компетентните органи с цел проверка на законосъобразността на обработката на данните, самонаблюдение и гарантиране на подходяща цялост на данните и сигурност на обработката на данните, по-специално от страна на националните надзорни органи по защита на данните. Тези записи се съхраняват за срок от пет години, освен ако основните данни вече не са заличени в съответствие с член 9, параграф 3 след изтичането на тези пет години, като в този случай записите се пазят до заличаване на основните данни.

4. Цялата обработка на PNR данни от въздушните превозвачи и от икономическите оператори, които не са превозвачи, всяко предаване на PNR данни от звената за данни за пътниците и всички искания от страна на компетентните органи или звената за данни за пътниците на други държави членки и трети държави, дори ако са получили отказ, се вписват или документират от звеното за данни за пътниците и компетентните органи с цел проверка на законосъобразността на обработката на данните, самонаблюдение и гарантиране на подходяща цялост на данните и сигурност на обработката на данните, по-специално от страна на националните надзорни органи по защита на данните. Тези записи се съхраняват за срок от пет години, освен ако основните данни вече не са заличени в съответствие с член 9, параграф 3 след изтичането на тези пет години, като в този случай записите се пазят до заличаване на основните данни.

Изменение    79

Предложение за директива

Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Цялата обработка на PNR данни от въздушните превозвачи, всяко предаване на PNR данни от звената за данни за пътниците и всички искания от страна на компетентните органи или звената за данни за пътниците на други държави членки и трети държави, дори ако са получили отказ, се вписват или документират от звеното за данни за пътниците и компетентните органи с цел проверка на законосъобразността на обработката на данните, самонаблюдение и гарантиране на подходяща цялост на данните и сигурност на обработката на данните, по-специално от страна на националните надзорни органи по защита на данните. Тези записи се съхраняват за срок от пет години, освен ако основните данни вече не са заличени в съответствие с член 9, параграф 3 след изтичането на тези пет години, като в този случай записите се пазят до заличаване на основните данни.

4. Цялата обработка на PNR данни, всяко предаване на PNR данни от звената за данни за пътниците и всички искания от страна на компетентните органи или звената за данни за пътниците на други държави членки и трети държави, дори ако са получили отказ, се вписват или документират от звеното за данни за пътниците и компетентните органи с цел проверка на законосъобразността на обработката на данните, самонаблюдение и гарантиране на подходяща цялост на данните и сигурност на обработката на данните, по-специално от страна на националните надзорни органи по защита на данните. Тези записи се съхраняват за срок от пет години, освен ако основните данни вече не са заличени в съответствие с член 9, параграф 3 след изтичането на тези пет години, като в този случай записите се пазят до заличаване на основните данни.

Изменение    80

Предложение за директива

Член 11 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. За защита на всички данни се прилага особено висок стандарт за защита, който е в съответствие с най-новото развитие в специализираната дискусия относно защита на данните и непрекъснато отразява новите познания и разбирания. На второ място, когато се приемат съответните решения относно стандартите за защита, които предстои да се прилагат, се вземат предвид икономическите аспекти.

 

Използва се по-специално модерен метод за кодиране, който:

 

- гарантира, че системите за защита на данни няма да бъдат използвани от неоправомощени лица,

 

- гарантира, че оправомощените да използват система за защита на данни лица имат достъп само до данните, включени в разрешението им за достъп, и че личните данни, при тяхната обработка, използване и след запазването им, няма да могат да бъдат четени, копирани, изменяни или отстранявани неправомерно;

 

- гарантира, че личните данни при електронното предаване или по време на транспортирането или запаметяването им върху носител няма да могат да бъдат четени, копирани, изменяни или отстранявани неправомерно и че ще може да се проверява и да се констатира на кои органи се предвижда да бъдат предавани лични данни посредством устройства за предаване на данни.

 

Гарантира се възможността със задна дата да се проверява и констатира дали и от кого са били въведени, изменени или отстранени личните данни в системите за обработка на данни.

 

Гарантира се, че личните данни, които се обработват по договор, могат да се обработват само в съответствие с указанията на възложителя.

 

Гарантира се, че личните данни са защитени от непредумишлено унищожаване или загуба.

 

Гарантира се възможността данните, събирани за различни цели, да се обработват поотделно.

Изменение    81

Предложение за директива

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12а

 

Клауза за изтичане на срока на действие

 

1. Прилагането на настоящата директива се прекратява ...* :

 

2. В допълнение прилагането, въздействието и ефективността на настоящата директива подлежат на независим преглед, оценка и контрол от един или няколко от следните субекти:

 

a) Европейския парламент;

 

б) Комисията;

 

в) комитета, посочен в член 14 от настоящата директива.

 

Този процес приключва до ...**.

 

______________

 

* OВ: моля, въведете дата: 4 години след влизане в сила на настоящата директива.

 

** OВ: моля, въведете дата: 3 години след влизане в сила на настоящата директива.

Обосновка

Прекратяването или подновяване на настоящата директива следва да настъпи единствено след като са прегледани и оценени въздействието и ефективността ѝ.

Изменение    82

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяко предаване на PNR данни от въздушните превозвачи на звената за данни за пътниците за целите на настоящата директива се извършва по електронен път или, в случай на техническа неизправност, чрез други подходящи средства, за срок от една година след приемането на общите протоколи и поддържаните формати на данни съгласно член 14.

1. Всяко предаване на PNR данни от въздушните превозвачи и от икономическите оператори, които не са превозвачи, на звената за данни за пътниците за целите на настоящата директива се извършва по електронен път или, в случай на техническа неизправност, чрез други подходящи средства, в срок от една година след приемането на общите протоколи и поддържаните формати на данни съгласно член 14.

Изменение    83

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. След изтичането на едногодишния срок от датата на приемането на общите протоколи и поддържаните формати на данни всяко предаване на PNR данни от въздушните превозвачи на звената за данни за пътниците за целите на настоящата директива се извършва по електронен път чрез сигурни методи под формата на приетите общи протоколи, които са общи за всички предавания, с цел да се гарантира сигурността на данните при предаване, и в поддържан формат с цел да се гарантира, че всички участващи страни могат да ги разчетат. Всички въздушни превозвачи са задължени да изберат и съобщят на звеното за данни за пътниците общия протокол и формата на данните, които възнамеряват да използват за предаване на данните.

2. След изтичането на едногодишния срок от датата на приемането на общите протоколи и поддържаните формати на данни всяко предаване на PNR данни от въздушните превозвачи и от икономическите оператори, които не са превозвачи, на звената за данни за пътниците за целите на настоящата директива се извършва по електронен път чрез сигурни методи под формата на приетите общи протоколи, които са общи за всички предавания, с цел да се гарантира сигурността на данните при предаване, и в поддържан формат с цел да се гарантира, че всички участващи страни могат да ги разчетат. Всички въздушни превозвачи и икономически оператори, които не са превозвачи, са задължени да изберат и съобщят на звеното за данни за пътниците общия протокол и формата на данните, които възнамеряват да използват за предаване на данните.

Изменение    84

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До датата, посочена в член 15, параграф 1, т.е. две години след влизането в сила на настоящата директива, държавите членки гарантират събиране на PNR данните от най-малко 30 % от всички полети, посочени в член 6, параграф 1. В срок до две години след датата, посочена в член 15, държавите членки гарантират събиране на PNR данните от най-малко 60 % от всички полети, посочени в член 6, параграф 1. Четири години след датата, посочена в член 15, държавите членки гарантират събиране на PNR данните от всички полети, посочени в член 6, параграф 1.

заличава се

Обосновка

Предвид важността на целта, за която се събират и обработват PNR данни, както и разнообразния, сложен и международен характер на заплахата, е необходимо да има система, която работи на основата на 100% събиране, както в рамките на ЕС, така и с трети страни, с цел системата да бъде напълно ефективна. Събирането на 100% данни също така намалява риска от профилиране.

Изменение    85

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) извършва преглед на осъществимостта и необходимостта от включване на вътрешните полети в обхвата на настоящата директива с оглед на опита, придобит от тези държави членки, които събират PNR данни за вътрешни полети. Комисията представя доклад на Европейския парламент и Съвета в срок до две години от датата, посочена в член 15, параграф 1;

заличава се

Изменение    86

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) извършва преглед на действието на настоящата директива и представя доклад на Европейския парламент и Съвета в срок до четири години от датата, посочена в член 15, параграф 1. Този преглед обхваща всички елементи на настоящата директива, като специално внимание се отделя на спазването на стандарта за защита на личните данни, продължителността на срока на запазване на данните и качеството на оценките. Той съдържа и статистическата информация, събрана съгласно член 18.

б) извършва преглед на действието на настоящата директива и представя доклад на Европейския парламент и Съвета в срок до четири години от датата, посочена в член 15, параграф 1. Този преглед обхваща всички елементи на настоящата директива, като специално внимание се отделя на спазването на стандарта за защита на личните данни, включително в случаите, свързани с предаване на данни на трети държави, продължителността на срока на запазване на данните и качеството на оценките. Той съдържа и статистическата информация, събрана съгласно член 18.

Изменение    87

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) извършва преглед на действието на настоящата директива и представя доклад на Европейския парламент и Съвета в срок до четири години от датата, посочена в член 15, параграф 1. Този преглед обхваща всички елементи на настоящата директива, като специално внимание се отделя на спазването на стандарта за защита на личните данни, продължителността на срока на запазване на данните и качеството на оценките. Той съдържа и статистическата информация, събрана съгласно член 18.

б) извършва преглед на настоящата директива и представя доклад на Европейския парламент и Съвета в срок до четири години от датата, посочена в член 15, параграф 1. Този преглед определя на първо място дали схемата за PNR данни е действително необходима мярка и на второ място обхваща всички елементи на настоящата директива, като специално внимание се отделя на спазването на стандарта за защита на личните данни, продължителността на срока на запазване на данните и качеството на оценките. Той съдържа и статистическата информация, събрана съгласно член 18.

Обосновка

Прегледът следва не само да се отнася до прилагането на директивата, но също и да установява дали PNR данните се използват за определените цели или дали действително е необходимо директивата да съществува.

Изменение    88

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки подготвят набор от статически данни за PNR данните, предоставени на звената за данни за пътниците. Тези статистически данни обхващат като минимум броя извършени идентификации на лица, които може да са участници в престъпление, свързано с тероризъм, и тежко престъпление съгласно член 4, параграф 2, както и броя предприети последващи действия по правоприлагане, които включват използването на PNR данни, групирани по въздушен превозвач и местоназначение.

1. Държавите членки подготвят набор от статически данни за PNR данните, предоставени на звената за данни за пътниците. Тези статистически данни обхващат като минимум броя извършени идентификации на лица, които може да са участници в престъпление, свързано с тероризъм, и тежко транснационално престъпление съгласно член 4, параграф 2, както и броя предприети последващи действия по правоприлагане, които включват използването на PNR данни, групирани по въздушен превозвач и местоназначение.

Изменение    89

Предложение за директива

Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Настоящата директива не засяга задълженията и ангажиментите на Съюза по силата на двустранни и/или многостранни споразумения с трети държави.

2. Настоящата директива не засяга задълженията и ангажиментите на Съюза по силата на двустранни и/или многостранни споразумения с трети държави, но нито едно ново споразумение с трети държави не следва да включва разпоредби, които понижават степента на защита на данните под предвиденото в настоящата директива.

Обосновка

Всяко споразумение в областта на PNR данните с трети държави трябва да гарантира най-малкото същата степен на защита, както защитата, предвидена в настоящата директива.

Изменение    90

Предложение за директива

Приложение – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Резервационни данни на пътниците, събирани от въздушните превозвачи

Резервационни данни на пътниците, събирани от въздушните превозвачи и от икономическите оператори, които не са превозвачи

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Използване на данните от досиетата на пътниците(EC - PNR)

Позовавания

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFET

14.2.2011

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Arnaud Danjean

13.1.2015

Разглеждане в комисия

30.3.2015

 

 

 

Дата на приемане

4.5.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

5

10

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Urmas Paet, Gilles Pargneaux, Soraya Post, Marietje Schaake, Renate Sommer, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Victor Boștinaru, Jonás Fernández


СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (29.4.2015)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Докладчик по становище: Михаел Крамер

PA_Legam

КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото предложение на Комисията за директива за използване на данните на пътниците бе представено, след като вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон законодателната процедура за съответно рамково решение стана невалидна.

В него са взети предвид няколко от критичните точки, включени в предложението от 2008 г. Както и преди, съществуват сериозни опасения относно необходимостта и пропорционалността на тези мерки, изразени от Европейския надзорен орган по защита на данните(1), от Агенцията на ЕС за основните права(2) и Правната служба на Съвета(3). Предложението трябва да бъде изменено по такъв начин, че да бъдат изпълнени принципите на необходимостта и пропорционалността. Както показа примерът на решението на Румънския конституционен съд относно запазването на данни(4), не е гарантирано, че при такива спорни намеси в основните права правото на Съюза изобщо ще може да бъде прилагано в държавите членки. Германският федерален конституционен съд в своето решение относно съхранението на данни(5) ясно предупреждава, че при въвеждане на по-нататъшни мерки за съхраняване на данни – включително и на равнище ЕС – лесно може да бъде премината абсолютната кумулативна граница, от която се достига до противоречаща на основните права ситуация на контрол на части от населението, за които няма никакви подозрения.

Разходите за анализ на данните на пътниците са значителни. През 2007 г. Комисията направи оценка, че еднократните разходи за създаване на съответните звена в държавите членки (без последващите разходи) възлизат на 614 833 187 евро. За въздушните превозвачи на ЕС (без въздушните превозвачи от трети държави) разходите за създаване на съответните звена ще възлязат общо на 11 647 116 евро, а годишните разходи за тази дейност – на 2 250 080 евро при двукратно предаване на данните на един пътник на изискващите ги органи.

Докладчикът предлага да се възложи на Комисията да изготви проучване по въпроса за разходите и евентуално да представи предложение за мерки.

За да се гарантира пропорционалността на директивата, докладчикът предлага приложното й поле да бъде ограничено:

·Използването на PNR данните трябва да се прилага за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм. Дефиницията на престъпленията, свързани с тероризъм, трябва да бъде определена по-точно и да бъде ограничена до престъпленията, посочени в член 1 от Рамково решение 2002/475/ПВР. Не е необходимо да бъдат включвани престъпленията, посочени в членове 2–4 от цитираното рамково решение. Понятието „предотвратяване“ (prevention) на престъпление, свързано с тероризъм, така или иначе включва подготовката, организацията и т.н. на такова престъпление.

·Данните на пътниците не следва да бъдат анализирани във връзка с посочените в предложението „тежки престъпления“, тъй като определението за „тежко престъпление“ е твърде широко. То включва както „често срещани престъпления“, като например измама, така и „леки престъпления“, чието включване и според мнението на Комисията не е пропорционално (вж. член 2, буква з).

·Освен това начинът на обработка на данните следва да се дефинира по-точно (член 4).

·Предаването на данните (членове 7 и 8) следва да бъде ограничено до случаите, в които това се изисква за предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на конкретно престъпление, свързано с тероризъм, а в случай на трети държави – само при наличието на съответни гаранции за защита на данните.

·Срокът за съхранение на данните следва да бъде съкратен значително. Предлаганият срок за съхранение от 30 дни отчита посочените по-горе съображения, свързани с основните права. Този срок следва да е достатъчен в случай на сериозно подозрение за извършено престъпление или в случай на спешно предотвратяване на заплаха. За по-стари данни, при обосновано подозрение и в рамките на процедури, съобразени с принципите на правовата държава, националните органи могат по всяко време да изискат данните, които се съхраняват от въздушните превозвачи или системите за резервация в продължение на месеци. За това не е необходимо ново правно основание.

·Правата на пътниците на поверителност и сигурност на данните, както и на достъп, коригиране, заличаване и блокиране и на обезщетение и съдебна защита трябва да бъдат засилени. По-специално, правото на достъп, което е силно ограничено в рамковото решение, трябва да бъде подобрено. Докладчикът предлага за PNR данните да бъдат приложени националните правила, основаващи се на Директива 95/46/ЕО, независимо от това, че цитираната директива по принцип не се отнася за полицейското и съдебно сътрудничество между държавите членки (вж. член 3 от нея). И накрая, вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон по отношение на тази проблематика е необходимо подходящо решение за защита на данните за областите на правосъдието и вътрешните работи.

·Следва да бъдат предавани само данните, които се изискват за целите на директивата.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) С Директива 2004/82/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно задължението на въздушните превозвачи да съобщават данни на пътниците се регламентират действията на въздушните превозвачи по предаването на предварителна информация за пътниците на компетентните национални органи с цел подобряване на граничния контрол и борба с незаконната имиграция.

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) PNR данните са необходими за ефективно предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления и по този начин за укрепване на вътрешната сигурност.

(5) PNR данните могат да бъдат полезно средство за ефективно предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на някои видове тежки престъпления с транснационален характер и по този начин за укрепване на вътрешната сигурност.

Обосновка

„Тежко транснационално престъпление“, най-вече трафикът на хора, незаконният трафик на наркотици и оръжия, също представляват видове тежки престъпления, които са от значение и могат да бъдат предотвратявани с помощта на PNR данни. Ако обхватът на директивата се ограничи чрез заличаването на „тежки престъпления“, използването на PNR данни ще се съсредоточи върху трансграничните престъпления, където тези данни са най-полезни и ефективни.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) PNR данните помагат на правоприлагащите органи да предотвратяват, разкриват, разследват и преследват по наказателен път тежки престъпления, включително терористични актове, като съпоставят данните с различни бази данни с издирвани лица и предмети, да събират доказателства и, ако е уместно, да откриват съучастници на престъпници и да разкриват престъпни мрежи.

(6) PNR данните могат да помагат на правоприлагащите органи да предотвратяват, разкриват, разследват и преследват по наказателен път тежки транснационални престъпления, включително терористични актове, като съпоставят данните с различни бази данни с издирвани лица и предмети, да намират необходимите доказателства и, ако е уместно, да откриват съучастници на престъпници и да разкриват престъпни мрежи.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) PNR данните позволяват на правоприлагащите органи да идентифицират „неизвестни“ до този момент лица, т.е. лица, които преди това не са били подозирани за участие в сериозни престъпления и тероризъм, но за които анализ на данните сочи, че може да участват в такова престъпление и които следва да бъдат подложени на допълнителна проверка от компетентните органи. Използването на PNR данни дава възможност на правоприлагащите органи да разглеждат заплахата от тежки престъпления и тероризъм и от друга перспектива, освен чрез обработването на други категории лични данни. Все пак, за да се гарантира, че обработването на данни на невинни и незаподозрени лица остава възможно най-ограничена, аспектите на обработката на PNR данни, свързани със създаването и прилагането на критериите за оценка, следва да бъдат допълнително ограничени до тежки престъпления, които освен това са транснационални по своя характер, т.е. такива, които са неразривно свързани с пътуване и по този начин с типа данни, които се обработват.

заличава се

Обосновка

Докладчикът предлага да се ограничи използването на PNR данните на всички самолетни пътници до целта за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на терористични престъпления, като се съпоставят с базите данни, по-специално тези за издирвани лица (член 4, буква б), или по искане на компетентните органи в конкретни случаи (член 4, буква в).

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Въздушните превозвачи вече събират и обработват PNR данни на своите пътници с търговска цел. Настоящата директива не налага на въздушните превозвачи никакво задължение да събират или запазват каквито и да е допълнителни данни на пътниците, нито задължава пътниците да предоставят каквито и да е данни в допълнение към тези, които те вече предоставят на въздушните превозвачи.

(11) Въздушните превозвачи вече събират и обработват PNR данни на своите пътници с търговска цел. Настоящата директива не налага на въздушните превозвачи никакво задължение да събират или запазват каквито и да е допълнителни данни на пътниците, нито задължава пътниците да предоставят каквито и да е данни в допълнение към тези, които те вече предоставят на въздушните превозвачи. Ако въздушните превозвачи не събират рутинно данни за търговски цели по време на нормалния процес на работа, от тях не следва да се изисква да разработват процедури за събирането на тези данни.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Определението за престъпления, свързани с тероризъм, следва да бъде взето от членове 1—4 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма. Определението за тежко престъпление следва да бъде взето от член 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки. Държавите членки обаче могат да изключат от обхвата му леките престъпления, за които предвид техните съответни системи на наказателно правосъдие обработката на PNR данни съгласно настоящата директива не би било в съответствие с принципа на пропорционалност. Определението за тежко транснационално престъпление следва да бъде взето от член 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета и Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност.

(12) Определението за престъпления, свързани с тероризъм, следва да бъде взето от членове 1—4 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма. Определението за тежко транснационално престъпление следва да бъде взето от член 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета и Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност. Държавите членки трябва да изключат от обхвата му престъпленията, за които предвид техните съответни системи на наказателно правосъдие обработката на PNR данни съгласно настоящата директива не би било в съответствие с принципа на пропорционалност.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Съдържанието на всички списъци с изисквани PNR данни, които трябва да получи звеното за данни за пътниците, следва да бъдат изготвени с оглед на законните изисквания на публичните органи, за да служат за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления, като по този начин се подобрява вътрешната сигурност в рамките на Съюза и се защитават основните права на гражданите, по-специално неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни. Тези списъци не следва да съдържат лични данни, които биха могли да разкрият расата или етническия произход, политическите възгледи, религиозните или философските убеждения, членството в синдикални организации на съответното лице, нито данни, свързани със здравето или сексуалния му живот. PNR данните следва да съдържат данни за резервацията на пътника и маршрута на пътуването му, които позволяват на компетентните органи да откриват самолетни пътници, представляващи риск за вътрешната сигурност.

(14) PNR данните, които трябва да получи звеното за данни за пътниците и които са изброени в приложението към настоящата директива, следва да бъдат изготвени с оглед на законните изисквания на публичните органи, за да служат за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления, като по този начин се подобрява вътрешната сигурност в рамките на Съюза и се защитават основните права на лицата, по-специално неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни. Тези данни не следва да съдържат лични данни, които биха могли да разкрият расата или етническия произход, политическите възгледи, религиозните или философските убеждения, членството в синдикални организации на съответното лице, нито данни, свързани със здравето или сексуалния му живот. PNR данните следва да съдържат данни за резервацията на пътника и маршрута на пътуването му, които позволяват на компетентните органи да откриват самолетни пътници, представляващи риск за вътрешната сигурност.

Обосновка

В английския текст думата „изисквани“ може да предизвика объркване, тъй като въздушните превозвачи събират PNR данните, с които разполагат, за извършването на обичайната си дейност. Не следва да се налагат задължения за събиране или съхраняване на допълнителни данни от пътниците, и също така на пътниците не може да се налага задължение да предоставят повече данни от предвидените по принцип от въздушните превозвачи за осъществяване на дейността им.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Понастоящем съществуват два възможни метода за предаване на данни: методът „pull“, при който компетентните органи на държавата, изискваща данните, могат да получат достъп („да влязат“) до системата за резервации на въздушния превозвач и да извлекат (pull – „дърпам“) копие на изискваните данни, и методът „push“ („бутам“), според който въздушните превозвачи предават исканите PNR данни на органите, които ги изискват. Смята се, че методът „push“ осигурява по-висока степен защита на данните и следва да бъде задължителен за всички въздушни превозвачи.

(15) Понастоящем съществуват два възможни метода за предаване на данни: методът „pull“, при който компетентните органи на държавата, изискваща данните, могат да получат достъп („да влязат“) до системата за резервации на въздушния превозвач и да извлекат (pull – „дърпам“) копие на изискваните данни, и методът „push“ („бутам“), според който въздушните превозвачи предават PNR данните на органите, които ги изискват. Методът „push“ осигурява по-висока степен на защита на данните и следва да бъде задължителен две години след влизане в сила на директивата за всички въздушни превозвачи, които вече събират и обработват PNR данни за търговски цели и извършват международни полети до или от територията на държавите членки. Ако PNR данните се обработват от оператори на компютризирана система за резервация (КСР), се прилага кодексът за поведение при КСР (Регламент (ЕО) № 80/2009 на Европейския парламент и на Съвета).

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Държавите членки следва да вземат всички необходими мерки, за да позволят на въздушните превозвачи да изпълнят задълженията си по настоящата директива. Държавите членки следва да предвидят възпиращи, ефективни и пропорционални санкции, включително финансови санкции за въздушните превозвачи, които не спазват своите задължения относно предаването на PNR данни. При наличие на повтарящи се сериозни нарушения, които биха могли да подкопаят основните цели на настоящата директива, тези санкции могат в изключителни случаи да включват мерки като спиране, отнемане и конфискуване на превозното средство или временно суспендиране или отнемане на разрешителното за дейност.

(17) Държавите членки следва да вземат всички необходими мерки, за да позволят на въздушните превозвачи да изпълнят задълженията си по настоящата директива. Държавите членки следва да предвидят възпиращи, ефективни и пропорционални санкции, включително финансови санкции за въздушните превозвачи, които не спазват своите задължения относно предаването на PNR данни.

Обосновка

В някои случаи отговорността не е на въздушните превозвачи, а на трети държави, които не предоставят PNR данните, с които разполагат. Санкциите следва да бъдат възпиращи, ефективни и пропорционални, както се посочва в първата част от съображението. Поради това втората част на съображението може да се възприеме като непропорционална или в противоречие с първата част, която обхваща всички видове санкции.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Държавите членки следва да споделят с други държави членки получаваните от тях PNR данни, когато такова предаване е необходимо за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления. Разпоредбите на настоящата директива следва да не засягат други инструменти на Съюза за обмен на информация между полицейските и съдебните органи, включително Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол) и Рамково Решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 септември 2006 г. за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите членки на Европейския съюз. Този обмен на PNR данни между правоприлагащите и съдебните органи следва да се ръководи от правилата относно полицейското и съдебното сътрудничество.

(20) Държавите членки следва да споделят с други държави членки получаваните от тях PNR данни, когато такова предаване е необходимо за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления, както е определено в настоящата директива. Разпоредбите на настоящата директива следва да не засягат други инструменти на Съюза за обмен на информация между полицейските и съдебните органи, включително Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол) и Рамково Решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 септември 2006 г. за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите членки на Европейския съюз. Този обмен на PNR данни между правоприлагащите и съдебните органи следва да се ръководи от правилата относно полицейското и съдебното сътрудничество.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Периодът, през който се запазват PNR данните, следва да бъде пропорционален на целите на предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления. Поради естеството на данните и тяхното използване е необходимо PNR данните да се съхраняват за период от време, който е достатъчно дълъг за извършване на анализ и използване при разследвания. За да се избегне нецелесъобразно използване, е необходимо след определен първоначален период от време на данните да се осигури анонимност и достъпът до тях да е възможен само при много строги и ограничени условия.

(21) Периодът, през който се запазват PNR данните, следва да бъде пропорционален на целите на предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления. Поради естеството на данните и тяхното използване е необходимо PNR данните да се съхраняват за период от време, който е достатъчно дълъг за извършване на анализ и използване при разследвания. За да се избегне нецелесъобразно използване, е необходимо след определен първоначален период от време данните да се деперсонализират и достъпът до тях да е възможен само при много строги и ограничени условия.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Обработката на PNR данни във всяка държава членка от страна на звеното за данни за пътниците и от страна на компетентните органи следва да бъде предмет на стандарт за защита на личните данни съгласно националното законодателство, който е в съответствие с Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси („Рамково решение 2008/977/ПВР“).

(23) Обработката на PNR данни във всяка държава членка от страна на звеното за данни за пътниците и от страна на компетентните органи следва да бъде предмет на стандарт за защита на личните данни съгласно националното законодателство, който е в съответствие с Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси („Рамково решение 2008/977/ПВР“), и Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни1.

 

____________

 

1 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

Обосновка

Като се има предвид, че се събират данни за всички самолетни пътници, следва да се прилагат най-високи стандарти на защита на данните.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Като се има предвид правото на защита на личните данни, правата на субектите на данните във връзка с обработването на техните PNR данни, като например правото на достъп, коригиране, заличаване или блокиране, както и правото на обезщетение и съдебна защита, следва да бъдат в съответствие с Рамково решение 2008/977/ПВР.

(24) Като се има предвид правото на защита на личните данни, правата на субектите на данните във връзка с обработването на техните PNR данни, като например правото на достъп, коригиране, заличаване или блокиране, както и правото на обезщетение и съдебна защита, следва да бъдат в съответствие с Рамково решение 2008/977/ПВР и Директива 95/46/ЕО.

Обосновка

Като се има предвид, че се събират данни за всички самолетни пътници, следва да се прилагат най-високи стандарти на защита на данните.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a) Държавите членки следва да гарантират, че разходите, които възникват вследствие на мерките за използване на PNR данни, не се прехвърлят върху пътниците.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) Настоящата директива не засяга възможността държавите членки да предвидят съгласно националното си законодателство система за събиране и обработване на PNR данни за цели, различни от описаните в настоящата директива, или от транспортни оператори, различни от описаните в директивата, по отношение на вътрешни полети, при условие че се спазват съответните разпоредби за защита на данните и при условие че националното законодателство съблюдава достиженията на правото на ЕС. Въпросът за събиране на PNR данни за вътрешни полети ще бъде специално обмислен в бъдеще.

заличава се

Обосновка

За да се осигури правна сигурност както за защитата на данните на пътниците, така и за икономическите интереси на операторите, държавите членки не следва да събират други PNR данни, освен определените в настоящия регламент.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 28 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28б) По-нататъшното предаване на PNR данните следва да се ограничи до случаите, в които това е необходимо за предотвратяване и разкриване на конкретно престъпление, свързано с тероризъм, за извършване на разследвания и произтичащите от това наказателни производства, a в случай че са включени трети държави – единствено при наличност на еквивалентни предпазни механизми за защита на данните;

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32) В частност приложното поле на директивата е ограничено във възможно най-голяма степен, тя позволява запазването на PNR данни за период от време не по-дълъг от 5 години, след което данните трябва да бъдат заличени, след много кратък период от време на данните трябва да бъде осигурена анонимност, събирането и използването на чувствителни данни е забранено. За да се осигури ефективност и високо ниво на защита на данните, държавите членки са длъжни да гарантират, че за даването на указания и наблюдението как се обработват PNR данните отговаря независим национален надзорен орган. Всички действия по обработването на PNR данни трябва да се записват или документират с цел проверка на законосъобразността на обработката на данните, самонаблюдение и гарантиране на подходяща цялост на данните и сигурност на обработката на данните. Държавите членки трябва също да гарантират, че пътниците са ясно и точно информирани за събирането на PNR данни и за своите права.

(32) В частност приложното поле на директивата е ограничено във възможно най-голяма степен: тя позволява запазването на PNR данни за период от време не по-дълъг от три месеца, след което данните трябва да бъдат заличени; след много кратък период от време данните трябва да бъдат скрити и да останат достъпни само за много ограничен брой оправомощени служители, като събирането и използването на чувствителни данни е забранено. За да се осигури ефективност и високо ниво на защита на данните, държавите членки са длъжни да гарантират, че за даването на указания и наблюдението как се обработват PNR данните отговаря независим национален надзорен орган. Всички действия по обработването на PNR данни трябва да се записват или документират с цел проверка на законосъобразността на обработката на данните, самонаблюдение и гарантиране на подходяща цялост на данните и сигурност на обработката на данните. Държавите членки трябва също да гарантират, че пътниците са ясно и точно информирани за събирането на PNR данни и за своите права.

Изменение    18

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления съгласно член 4, параграф 2, букви б) и в); както и

a) предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на някои видове тежки транснационални престъпления съгласно определението, дадено в член 2, буква и), и съгласно член 4, параграф 2.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления съгласно член 4, параграф 2, букви а) и г).

заличава се

Обосновка

Влиза в обхвата на изменения член 1, параграф 2, буква а).

Изменение    20

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Събраните в съответствие с настоящата директива PNR данни не могат да бъдат обработвани за леки престъпления, наказуеми с лишаване от свобода или с мярка за задържане за максимален срок от по-малко от три години съгласно националното законодателство на определена държава членка.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Настоящата директива не се прилага за полети в рамките на Съюза, както и за други превозни средства, различни от самолети.

Изменение    22

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) „международен полет“ означава всеки редовен или нередовен полет на въздушен превозвач с предвидено кацане на територията на държава членка, чието място на тръгване е в трета държава, или полет с предвидено тръгване от територията на държава членка на Европейския съюз, чието местоназначение е в трета държава, включително всички прехвърляния или транзитни полети и в двата случая;

б) „международен полет“ означава всеки редовен или нередовен полет на въздушен превозвач с предвидено кацане на територията на държава членка, чието място на тръгване е в трета държава, или полет с предвидено тръгване от територията на държава членка на Европейския съюз, чието местоназначение е в трета държава;

Обосновка

Включително прехвърляния и транзитни полети означава към обхвата на директивата да се добавят вътрешните полети в рамките на ЕС.

1) По отношение на прехвърлянията: като се има предвид, че предаването на PNR данни се отнася за всички полети, а не за пътниците, исканията да се включат прехвърлянията са равносилни на искания за предаване на PNR данни практически за всички вътрешни за ЕС полети. 2) По отношение на транзитните полети: PNR данните се изпращат на органите на летищата, където пътниците слизат от полети (а не органите на транзитните летища, където по дефиниция пътниците не се „приземяват“ на летища с пунктове за контрол на имиграцията). Маршрутът на даден пътник не винаги ще отговаря на транзитния пункт, поради което тази клауза не позволява да бъде осъществена системата за условията за искане.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) „резервационни данни на пътниците“ (Passenger Name Record — PNR) означава запис на изискванията за пътуване на всеки пътник, в който се съдържа цялата информация, необходима за обработване и контролиране на резервацията от въздушните превозвачи, извършващи резервацията, и от участващите въздушни превозвачи, за всяко пътуване, резервирано от пътник или от негово име, без значение дали данните се съдържат в системи за резервация, системи за контрол на излитанията или сходни системи със същите функционални характеристики;

в) „резервационни данни на пътниците“ (Passenger Name Record — PNR) означава запис на изискванията за пътуване на всеки пътник, събирани и съхранявани в електронен формат от въздушните превозвачи в хода на обичайната им търговска дейност, в който се съдържа цялата информация, необходима за обработване и контролиране на резервацията от въздушните превозвачи, извършващи резервацията, и от участващите въздушни превозвачи, за всяко пътуване, резервирано от пътник или от негово име, без значение дали данните се съдържат в системи за резервация, системи за контрол на излитанията или сходни системи със същите функционални характеристики;

Обосновка

С цел да се избегне налагането на допълнителни и свързани с разходи тежести на въздушните превозвачи, които от своя страна биха довели до разходи за пътниците/потребителите.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) метод „push“ означава метод, при който въздушните превозвачи предават исканите PNR данни на органите, които ги изискват;

е) метод „push“ означава метод, при който въздушните превозвачи предават събраните от тях и изброени в приложението към настоящата директива PNR данни на органите, които ги изискват;

Изменение    25

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква e а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа) методът „pull“ означава метод, чрез който изискващият орган влиза директно в базата данни на системата за резервация на авиокомпаниите и изтегля от нея данните на пътници.

Обосновка

Определение на системата „pull“ изглежда необходимо, тъй като в предложението на Европейската комисия на няколко пъти има позоваване на нея.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) „тежко престъпление“ означава престъпление съгласно националното право, посочено в член 2, параграф 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета, ако е наказуемо с лишаване от свобода или с мярка за задържане за максимален срок от поне три години съгласно националното законодателство на държава членка. Държавите членки обаче могат да изключат от обхвата му леките престъпления, за които предвид техните съответни системи на наказателното правосъдие обработката на PNR данни съгласно настоящата директива не би било в съответствие с принципа на пропорционалност;

заличава се

Изменение    27

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка i – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) „тежки транснационални престъпления“ са престъпленията според националното законодателство, посочени в член 2, параграф 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета, ако са наказуеми с лишаване от свобода или с мярка за задържане за максимален срок от поне три години съгласно националното право на държава членка, и ако са:

i) „тежки транснационални престъпления“ са следните престъпления според националното законодателство, посочени в член 2, параграф 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета: трафик на хора, незаконен трафик на наркотици и незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и експлозиви, ако са наказуеми с лишаване от свобода или с мярка за задържане за максимален срок от поне три години съгласно националното право на държава членка, и ако са:

Изменение    28

Предложение за директива

Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава членка създава или определя орган, компетентен за предотвратяване, разкриване, разследване или наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления или филиал на такъв орган, който да действа като нейно „звено за данни за пътниците“, отговарящо за събиране на PNR данни от въздушните превозвачи, тяхното съхраняване и анализиране и предаването на резултата от анализа на компетентните органи, посочени в член 5. Служителите на звеното могат да бъдат командировани от компетентните държавни органи.

1. Всяка държава членка създава или определя орган, компетентен за предотвратяване, разкриване, разследване или наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления или филиал на такъв орган, който да действа като нейно „звено за данни за пътниците“, отговарящо за събиране на PNR данни от въздушните превозвачи, тяхното съхраняване и анализиране и предаването на резултата от анализа на компетентните органи, посочени в член 5. Служителите на звеното могат да бъдат командировани от компетентните държавни органи.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Съхранението, обработката и анализът на PNR данните на пътниците на международните полети се извършват единствено на територията на Съюза. Следователно правото, приложимо за тези процедури, е правото на Съюза в областта на защитата на личните данни.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Разходите за събирането, обработването и прехвърлянето на PNR данни се поемат от държавите членки.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) извършване на оценка на пътниците преди тяхното планирано пристигане или заминаване от държавата членка с цел да се идентифицират лицата, които може да са участници в престъпление, свързано с тероризъм, или в тежко транснационално престъпление, и за които се налага допълнителна проверка от компетентните органи, посочени в член 5. При извършване на такава оценка звеното за данни за пътниците може да обработва PNR данни въз основа на предварително определени критерии. Държавите членки гарантират, че всяко съвпадение вследствие на тази автоматизирана обработка се преглежда поотделно по неавтоматизиран начин, за да се провери дали компетентният орган, посочен в член 5, трябва да предприеме действия;

заличава се

Изменение    32

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) извършване на оценка на пътниците преди тяхното планирано пристигане или заминаване от държавата членка с цел да се идентифицират лицата, които може да са участници в престъпление, свързано с тероризъм, или в тежко престъпление, за които се налага допълнителна проверка от компетентните органи, посочени в член 5. При извършване на подобна оценка звеното за данни за пътниците може да съпостави PNR данните със съответни бази данни, включително международни и национални бази данни, или с национални версии на бази данни на Съюза, когато те са установени въз основа на правото на Съюза, относно издирвани лица или предмети, или такива, за които има сигнал, съгласно правилата на ЕС и международните и националните правила, приложими към такива документи. Държавите членки гарантират, че всяко съвпадение вследствие на тази автоматизирана обработка се преглежда поотделно по неавтоматизиран начин, за да се провери дали компетентният орган, посочен в член 5, трябва да предприеме действия;

б) допълнителна оценка, която може да бъде извършена преди тяхното планирано пристигане или заминаване от държавата членка от компетентните органи, посочени в член 5, на пътници, по отношение на които съществуват фактически основания за подозрение в участие в престъпление, свързано с тероризъм, или в тежко транснационално престъпление. При извършване на подобна оценка звеното за данни за пътниците може да съпостави PNR данните със съответни бази данни, включително международни и национални бази данни, или с национални версии на бази данни на Съюза, когато те са установени въз основа на правото на Съюза, относно издирвани лица или предмети, или такива, за които има сигнал, съгласно правилата на ЕС и международните и националните правила, приложими към такива документи. Държавите членки гарантират, че всяко съвпадение вследствие на тази автоматизирана обработка се преглежда поотделно по неавтоматизиран начин, за да се провери дали компетентният орган, посочен в член 5, трябва да предприеме действия;

Изменение    33

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) предоставяне на отговор въз основа на оценка на всеки отделен случай на надлежно мотивирано искане от страна на компетентните органи да им бъдат предоставени PNR данни, обработване в конкретни случаи на PNR данни с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления, както и предоставяне на компетентните органи на резултатите от това обработване; както и

в) предоставяне на отговор въз основа на оценка на всеки отделен случай на надлежно мотивирано искане от страна на компетентните органи да им бъдат предоставени PNR данни, обработване в конкретни случаи на PNR данни с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления, както и предоставяне на компетентните органи на резултатите от това обработване; както и

Изменение    34

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) анализ на PNR данни с цел актуализиране или създаване на нови критерии за извършване на оценки за идентифициране на лица, които може да са участници в престъпление, свързано с тероризъм, или в тежко транснационално престъпление съгласно буква а).

заличава се

Изменение    35

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Обработката на PNR данни може да бъде разпоредена само по искане на централното звено за данни на пътниците от компетентен в тази област съдебен орган на дадена държава членка. Централното звено за данни на пътниците може да разпореди това действие единствено ако докаже, че забавянето е свързано с рискове („periculum in mora“).

Изменение    36

Предложение за директива

Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Звеното за данни за пътниците на държава членка предава PNR данните или резултатите от обработката на PNR данните за лица, идентифицирани съгласно параграф 2, букви а) и б), за по-нататъшен преглед на съответните компетентни органи на същата държава членка. Такова предаване следва да се прави само въз основа на оценка на всеки отделен случай

4. Звеното за данни за пътниците на държава членка предава PNR данните или резултатите от обработката на PNR данните за лица, идентифицирани съгласно параграф 2, буква б), за по-нататъшен преглед на съответните компетентни органи на същата държава членка. Такова предаване следва да се прави само въз основа на оценка на всеки отделен случай

Изменение    37

Предложение за директива

Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава членка приема списък на компетентните органи, оправомощени да изискват и получават PNR данни или резултатите от обработката на PNR данни от звеното за данни за пътниците, за да анализират тази информация допълнително или да предприемат съответните действия с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления.

1. Всяка държава членка приема списък на компетентните органи, оправомощени да изискват и получават PNR данни или резултатите от обработката на PNR данни от звеното за данни за пътниците, за да анализират тази информация допълнително или да предприемат съответните действия с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Компетентните органи са органи, компетентни за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления.

2. Компетентните органи са органи, компетентни за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. PNR данните или резултатите от обработката на PNR данни, получени от звеното за данни за пътниците, могат да бъдат обработвани допълнително от компетентните органи на държавите членки единствено с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления.

4. PNR данните или резултатите от обработката на PNR данни, получени от звеното за данни за пътниците, могат да бъдат обработвани допълнително от компетентните органи на държавите членки единствено с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки приемат необходимите мерки, за да гарантират, че въздушните превозвачи предават чрез метода „push“ PNR данните, определени в член 2, буква в) и уточнени в приложението, дотолкова доколкото те вече събират тези данни, в базата данни на националното звено за данни за пътниците на държавата членка, на чиято територия международният полет ще пристигне или от чиято територия ще отпътува. В случай на съвместно използване на кодове при полети от един или повече въздушни превозвачи, задължението за предаване на PNR данните за всички пътници от полета следва да е на въздушния превозвач, който осъществява полета. Когато определен полет включва едно или повече междинни кацания на летища на държавите членки, въздушните превозвачи предават PNR данните на звената за данни за пътниците на всяка от съответните държави членки.

1. Държавите членки приемат необходимите мерки, за да гарантират, че въздушните превозвачи, които вече събират PNR данни от своите пътници, предават чрез метода „push“ PNR данните, определени в член 2, буква в) и уточнени в приложението, дотолкова доколкото те събират тези данни в хода на обичайната си дейност, в базата данни на националното звено за данни за пътниците на държавата членка, на чиято територия международният полет ще пристигне или от чиято територия ще отпътува. В случай на съвместно използване на кодове при полети от един или повече въздушни превозвачи, задължението за предаване на PNR данните за всички пътници от полета следва да е на въздушния превозвач, който осъществява полета. Когато определен полет включва едно или повече междинни кацания на летища на държавите членки, въздушните превозвачи предават PNR данните изключително на звеното за данни за пътниците на държавата членка на окончателно пристигане.

 

1a. Държавите членки не изискват от въздушните превозвачи да събират PNR данни, различни от тези, които те вече събират. Въздушните превозвачи не предават никакви други PNR данни освен тези, определени в член 2, буква в) и посочени в приложението. Въздушните превозвачи не носят отговорност за точността и пълнотата на данните, предоставени от пътниците, с изключение на случаите, когато въздушните превозвачи не са предприели необходимите разумни мерки, за да гарантират, че събраните от пътниците данни са точни и правилни.

2. Въздушните превозвачи предават PNR данните по електронен път, като използват общите протоколи и поддържаните формати на данни, които следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по член 13 и член 14, или в случай на техническа неизправност по всеки друг подходящ начин, чрез който се гарантира подходящо ниво на сигурност на данните:

2. Въздушните превозвачи предават PNR данните по електронен път, като използват общите протоколи и поддържаните формати на данни, които следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по член 13 и член 14, или в случай на техническа неизправност от страна на въздушните превозвачи по всеки друг подходящ начин, чрез който се гарантира същото ниво на сигурност на данните:

a) в срок от 24 до 48 часа преди обявеното време за излитане;

a) веднъж в срок от 24 до 48 часа преди обявеното време за излитане;

и

и

б) непосредствено преди полета, т.е. след като пътниците са се качили на самолета в подготовка за излитане и вече няма възможност да се качват други пътници.

б) веднъж непосредствено преди полета, т.е. след като пътниците са се качили на самолета в подготовка за излитане и вече няма възможност да се качват други пътници.

3. Държавите членки могат да позволят на въздушните превозвачи да ограничат предаването, посочено в параграф 2, буква б), до актуализиране на предаването, посочено в параграф 2, буква а).

3. Държавите членки позволяват на въздушните превозвачи да ограничат предаването, посочено в параграф 2, буква б), до актуализиране на предаването, посочено в параграф 2, буква а).

4. Въз основа на оценка на всеки отделен случай, по искане на звеното за данни за пътниците съгласно националното законодателство, въздушните превозвачи предават PNR данни, когато е необходим по-ранен от посочения в параграф 2, буква а) достъп с цел да се реагира на конкретна и действителна заплаха от престъпление, свързано с тероризъм, или тежко престъпление.

4. Въз основа на оценка на всеки отделен случай, по искане на звеното за данни за пътниците съгласно националното законодателство, въздушните превозвачи предават PNR данни, когато е необходим по-ранен от посочения в параграф 2, буква а) достъп с цел да се реагира на конкретна и действителна заплаха от престъпление, свързано с тероризъм, или тежко транснационално престъпление.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че по отношение на лицата, идентифицирани от звеното за данни за пътниците в съответствие с член 4, параграф 2, букви а) и б), звеното за данни за пътниците предава резултата от обработката на PNR данните на звената за данни за пътниците на други държави членки в случаите, в които първото звено счете, че това предаване е необходимо за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления. Звената за данни за пътниците на получаващите държави членки предоставят тези PNR данни или резултата от обработката на PNR данните на своите съответни компетентни органи.

1. Държавите членки гарантират, че по отношение на лицата, идентифицирани от звеното за данни за пътниците в съответствие с член 4, параграф 2, буквa б), звеното за данни за пътниците предава резултата от обработката на PNR данните на звената за данни за пътниците на други държави членки в случаите, в които първото звено счете, че това предаване е необходимо за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления. Такова предаване на данни е строго ограничено до данните, необходими в конкретния случай за предотвратяване, разкриване, разследване или наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, или на тежки транснационални престъпления, и се придружава от писмена обосновка. Звената за данни за пътниците на получаващите държави членки предоставят тези PNR данни или резултата от обработката на PNR данните на своите съответни компетентни органи.

2. Звеното за данни за пътниците на държава членка има право да поиска, ако е необходимо, от звеното за данни за пътниците на всяка друга държава членка да му се предоставят PNR данни, съхранявани в базата данни на това звено в съответствие с член 9, параграф 1, както и да получи, ако е необходимо, резултата от обработката на PNR данните. Искането на такива данни може да се основава на един или на комбинация от елементи на данните, според преценката на изискващото звено за данни за пътниците за това какво е необходимо в конкретен случай на предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, или тежки престъпления. Звената за данни за пътниците предоставят исканите данни възможно най-скоро заедно с резултата от обработката на PNR данните, ако такъв вече е изготвен в съответствие с член 4, параграф 2, букви а) и б).

2. Звеното за данни за пътниците на държава членка има право да поиска, ако е необходимо, от звеното за данни за пътниците на всяка друга държава членка да му се предоставят PNR данни, съхранявани в базата данни на това звено в съответствие с член 9, параграф 1, както и да получи, ако е необходимо, резултата от обработката на PNR данните. Искането на такива данни е строго ограничено до данните, необходими в конкретния случай. То може да се основава на един или на комбинация от елементи на данните, според преценката на изискващото звено за данни за пътниците за това, какво е необходимо в конкретен случай на предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, или тежки престъпления, и се придружава от писмена обосновка. Звената за данни за пътниците предоставят исканите данни възможно най-скоро заедно с резултата от обработката на PNR данните, ако такъв вече е изготвен в съответствие с член 4, параграф 2, буква б).

3. Звеното за данни за пътниците на държава членка има право да поиска, ако е необходимо, от звеното за данни за пътниците на всяка друга държава членка да му се предоставят PNR данни, съхранявани в базата данни на това звено в съответствие с член 9, параграф 2, както и да получи, ако е необходимо, резултата от обработката на PNR данните. Звеното за данни за пътниците може да поиска достъп до определени PNR данни, съхранявани от звеното за данни за пътниците на друга държава членка, в тяхната цялост и без прикриване на части от тях само при изключителни обстоятелства, в отговор на конкретна заплаха или при конкретно разследване или наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления.

3. Звеното за данни за пътниците на държава членка има право да поиска, ако е необходимо, от звеното за данни за пътниците на всяка друга държава членка да му се предоставят PNR данни, съхранявани в базата данни на това звено в съответствие с член 9, параграф 2, както и да получи, ако е необходимо, резултата от обработката на PNR данните. Звеното за данни за пътниците може да поиска достъп до определени PNR данни, съхранявани от звеното за данни за пътниците на друга държава членка, в тяхната цялост и без прикриване на части от тях само при изключителни обстоятелства, в отговор на конкретна заплаха или при конкретно разследване или наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления. Такова искане се придружава от писмена обосновка.

4. Компетентните органи на държава членка могат да поискат директно от звеното за данни за пътниците на която и да е друга държава членка PNR данни, съхранявани в базата данни на това звено в съответствие с член 9, параграфи 1 и 2, само в случаите, когато това е необходимо за предотвратяването на непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност. Такива искания следва да са във връзка с конкретно разследване или наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления и следва да бъдат мотивирани. Звената за данни за пътниците следва да отговарят на тези искания с приоритет. Във всички останали случаи компетентните органи следва да изпращат своите искания чрез звеното за данни за пътниците на собствената си държава членка.

4. Компетентните органи на държава членка могат да поискат директно от звеното за данни за пътниците на която и да е друга държава членка PNR данни, съхранявани в базата данни на това звено в съответствие с член 9, параграфи 1 и 2, само в случаите, когато това е необходимо за предотвратяването на непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност. Такива искания следва да са във връзка с конкретно разследване или наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления и следва да бъдат мотивирани. Звената за данни за пътниците следва да отговарят на тези искания с приоритет. Във всички останали случаи компетентните органи следва да изпращат своите искания чрез звеното за данни за пътниците на собствената си държава членка.

5. По изключение, ако за да се отговори на конкретна и действителна заплаха от престъпления, свързани с тероризъм, или тежки престъпления, е необходим достъп до данните на ранен етап, звеното за данни за пътниците на държава членка има право да поиска по всяко време от звеното за данни за пътниците на друга държава членка да му предостави PNR данни за полети, които пристигат на територията на тази държава членка или отпътуват от нея.

5. По изключение, ако за да се отговори на конкретна и действителна заплаха от престъпления, свързани с тероризъм, или тежки транснационални престъпления, е необходим достъп до данните на ранен етап, звеното за данни за пътниците на държава членка има право да поиска по всяко време от звеното за данни за пътниците на друга държава членка да му предостави PNR данни за полети, които пристигат на територията на тази държава членка или отпътуват от нея. Такива искания са строго ограничени до данните, необходими в конкретния случай за предотвратяване, разкриване, разследване или наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, или на тежки транснационални престъпления, и се придружава от писмена обосновка.

6. За обмен на информация по този член може да се използва всеки от съществуващите канали за международно сътрудничество в областта на правоприлагането. Отправянето на искане и обменът на информация се осъществяват на езика, приложим за използвания канал. При извършването на уведомления съгласно член 3, параграф 3, държавите членки съобщават на Комисията и подробни данни за точките за контакт, до които могат да бъдат изпращани искания в неотложни случаи. Комисията съобщава на държавите членки съдържанието на получените уведомления.

6. За обмен на информация по този член може да се използва всеки от съществуващите канали за европейско и международно сътрудничество в областта на правоприлагането, по-конкретно Европол и националните звена съгласно член 8 от Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. Отправянето на искане и обменът на информация се осъществяват на езика, приложим за използвания канал. При извършването на уведомления съгласно член 3, параграф 3, държавите членки съобщават на Комисията и подробни данни за точките за контакт, до които могат да бъдат изпращани искания в неотложни случаи. Комисията съобщава на държавите членки съдържанието на получените уведомления.

Обосновка

Не бива да се осъществява редовен обмен на личните данни на всички самолетни пътници. Обменът на данни следва да бъде строго ограничен до конкретен случай на предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, а исканията следва да бъдат придружени от писмена обосновка, която да позволява проверка.

Комисията съобщава на държавите членки съдържанието на получените уведомления. Би следвало да се използват съществуващите канали за обмен на информация, затова Европол трябва да се упомене изрично.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държава членка може да предава PNR данни и резултатите от обработването на PNR данни на трета държава единствено въз основа на оценка на всеки отделен случай и ако:

Държава членка може да предава PNR данни и резултатите от обработването на PNR данни на трета държава само на основание на международно споразумение между Съюза и тази трета държава и единствено въз основа на оценка на всеки отделен случай и ако:

 

-a) всички условия, определени в член 7, са изпълнени mutatis mutandis,

а) са изпълнени условията, посочени в член 13 от Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета,

a) са изпълнени условията, посочени в член 13 от Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета,

б) предаването е необходимо за целите на настоящата директива, посочени в член 1, параграф 2 и в),

б) предаването е необходимо за целите на настоящата директива, посочени в член 1, параграф 2 и в),

в) третата държава даде съгласие да предава данните на друга трета държава единствено, когато това е необходимо за целите на настоящата директива, посочени в член 1, параграф 2 и единствено с изричното разрешение на държавата членка.

в) третата държава гарантира, че ще използва данните единствено когато това е необходимо за целите на настоящата директива, посочени в член 1, параграф 2. Забранява се предаването на данните от тази трета държава на друга трета държава.

 

г) третата държава предоставя на гражданите на Съюза, без прекомерно забавяне или разходи, същите права на достъп, коригиране, заличаване и компенсация по отношение на PNR данните, каквито се прилагат в Съюза;

 

д) третата държава гарантира адекватна и съпоставима степен на защита на PNR данните.

Обосновка

PNR данните следва да бъдат предавани на трети държави единствено ако се гарантира достатъчна защита на данните.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. След изтичане на срока от 30 дни от предаването на PNR данните на звеното за данни за пътниците, посочен в параграф 1, данните се пазят от звеното за срок от още пет години. През този период всички елементи на данните, които могат да послужат за идентифициране на пътника, за когото се отнасят PNR данните, следва да бъдат прикрити. Тези PNR данни с осигурена анонимност ще са достъпни само за ограничен брой служители на звеното за данни за пътниците, които са специално оправомощени да извършват анализ на PNR данни и да разработват критерии за оценка в съответствие с член 4, параграф 2, буква г). Достъп до пълните данни за пътниците ще се разрешава само от ръководителя на звеното за данни за пътниците за целите на член 4, параграф 2, буква в) и в случаите, когато има разумно основание да се счита, че това е необходимо за провеждане на разследване и в отговор на конкретна и действителна заплаха или риск или за конкретно разследване или наказателно преследване.

заличава се

Обосновка

Съхраняването на всички PNR данни за по-продължителен период от време дори без първоначално подозрение е непропорционално. Както националните конституционни съдилища в няколко свои решения относно съхраняване на телекомуникационни данни, приети въз основа на Директива 2006/24/ЕО, така и Европейският съд по правата на човека в своето решение относно запазването на проби от ДНК (S. и Marper/Обединеното кралство), разясняват това и предупреждават, че кумулативният ефект от запазването на няколко вида данни може да се окаже близо до абсолютния конституционен праг. Нито Правната служба на Съвета, нито Агенцията за основните права на ЕС бяха убедени в необходимостта и пропорционалността на запазването на данни за всички пътници.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки гарантират, че PNR данните се заличават след изтичане на срока, посочен в параграф 2. Това задължение не засяга случаите, в които определени PNR данни са предадени на компетентен орган и се използват в рамките на конкретни разследвания или наказателни преследвания на престъпления. В тези случаи запазването на такива данни от компетентния орган се урежда от националното право на държавата членка.

3. Държавите членки гарантират, че PNR данните се заличават след изтичане на срока, посочен в параграф 1. Това задължение не засяга случаите, в които определени PNR данни са предадени на компетентен орган и се използват в рамките на конкретни разследвания или наказателни преследвания, насочени срещу определено лице или група лица. В тези случаи запазването на такива данни от компетентния орган се урежда от националното право на държавата членка.

Обосновка

Задължението за заличаване на данни след пет години следва да бъде окончателно. Предвиденото тук изключение има смисъл, но следва да бъде ясно дефинирано, че запазването на данните повече от пет години следва да се разреши само при разследвания срещу определени лица или група лица. „Конкретни разследвания или наказателни преследвания“ – както е формулирано в предложението на Комисията – може да се отнася до неопределен брой лица.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 9 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съвпаденията в резултат от съпоставянето, посочено в член 4, параграф 2, букви а) и б), се съхраняват от звеното за данни за пътниците само за времето, което е необходимо за информиране на компетентните органи за наличието на съвпадение. Когато обаче, след преглед по неавтоматизиран начин на открито при автоматизирано съпоставяне съвпадение се окаже, че резултатът е отрицателен, той все пак се съхранява с цел да се избегнат бъдещи „фалшиви“ съвпадения. Това съхраняване може да бъде за максимален период от три години, освен ако основните данни не са вече заличени съгласно параграф 3 след изтичането на петте години, като в този случай записът се пази до заличаване на основните данни.

Съвпаденията в резултат от съпоставянето, посочено в член 4, параграф 2, буква б), се съхраняват от звеното за данни за пътниците само за времето, което е необходимо за информиране на компетентните органи за наличието на съвпадение. Когато обаче, след преглед по неавтоматизиран начин на открито при автоматизирано съпоставяне съвпадение се окаже, че резултатът е отрицателен, основните данни се коригират или заличават в съответната база данни.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират в съответствие с националното си право, че са предвидени възпиращи, ефективни и пропорционални санкции, включително финансови санкции, срещу въздушните превозвачи, които не предоставят данните, изисквани по настоящата директива дотолкова, доколкото тези данни вече са събрани от тях, или които не предоставят данните в необходимия формат или нарушават по друг начин националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива.

Държавите членки гарантират в съответствие с националното си право, че са предвидени възпиращи, ефективни и пропорционални санкции, включително финансови санкции, срещу въздушните превозвачи, които не предоставят данните, изисквани по настоящата директива дотолкова, доколкото тези данни вече са събрани от тях, или които не предоставят данните в необходимия формат, съответстващ на насоките на ИКАО за PNR данните, или нарушават по друг начин националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива. Въздушните превозвачи не могат да бъдат санкционирани, когато органите на трета държава не им разрешават да предават PNR данните.

Обосновка

Необходимият формат трябва да бъде форматът, приет на световно равнище и признат от ИКАО (док. 9944) и от Световната митническа организация.

Различията в законодателството на трети държави в областта на предаването на данни налага това пояснение.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Всяка държава членка предвижда, че разпоредбите в националното право, приети в изпълнение на членове 21 и 22 от Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета по отношение на поверителността на обработката и сигурността на данните, се прилагат и за цялата обработка на лични данни съгласно настоящата директива.

2. Всяка държава членка предвижда, че разпоредбите в националното право, приети в изпълнение на членове 21 и 22 от Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета по отношение на поверителността на обработката и сигурността на данните, се прилагат и за цялата обработка на лични данни съгласно настоящата директива. Въздушните превозвачи, които получават данни за контакт на пътниците чрез туристическа агенция, нямат право да ги използват за търговски цели.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 11 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. В случаите, когато разпоредбите в националното право, приети в изпълнение на Директива 95/46/ЕО, предвиждат повече права на достъп, коригиране, заличаване и блокиране на данните и права на обезщетение, на съдебна защита и на поверителност на обработката и сигурност на данните, отколкото посочените в параграфи 1 и 2 разпоредби, се прилагат посочените по-горе национални разпоредби.

Обосновка

Някои права на лицата, за които се отнасят данните, са уредени по по-подходящ начин в Директива 95/46/ЕО, по-специално изискванията за информация на лицето, за което се отнасят данните.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Забранява се каквото и да е обработване на PNR данни, разкриващо расата или етническия произход на дадено лице, неговите религиозни или философски убеждения, политически възгледи, членство в синдикати, здраве или сексуален живот. В случай че звеното за данни за пътниците получи PNR данни, които разкриват такава информация, те се заличават незабавно.

3. Забранява се каквото и да е обработване на PNR данни от звената за данни за пътниците, разкриващо расата или етническия произход на дадено лице, неговите религиозни или философски убеждения, политически възгледи, членство в синдикати, здраве или сексуален живот. В случай че звеното за данни за пътниците получи PNR данни, които разкриват такава информация, те се заличават незабавно.

Обосновка

В рамките на предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризма, и на други тежки престъпления, филтрирането или обработването на PNR данните не е задължение на авиокомпаниите, а на звената за данни за пътниците.

Въздушните превозвачи разполагат с тази информация, тъй като тя им се предоставя от пътниците.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 11 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Цялата обработка на PNR данни от въздушните превозвачи, всяко предаване на PNR данни от звената за данни за пътниците и всички искания от страна на компетентните органи или звената за данни за пътниците на други държави членки и трети държави, дори ако са получили отказ, се вписват или документират от звеното за данни за пътниците и компетентните органи с цел проверка на законосъобразността на обработката на данните, самонаблюдение и гарантиране на подходяща цялост на данните и сигурност на обработката на данните, по-специално от страна на националните надзорни органи по защита на данните. Тези записи се съхраняват за срок от пет години, освен ако основните данни вече не са заличени в съответствие с член 9, параграф 3 след изтичането на тези пет години, като в този случай записите се пазят до заличаване на основните данни.

4. Цялата обработка на PNR данни, всяко предаване на PNR данни от звената за данни за пътниците и всички искания от страна на компетентните органи или звената за данни за пътниците на други държави членки и трети държави, дори ако са получили отказ, се вписват или документират от звеното за данни за пътниците и компетентните органи с цел проверка на законосъобразността на обработката на данните, самонаблюдение и гарантиране на подходяща цялост на данните и сигурност на обработката на данните, по-специално от страна на националните надзорни органи по защита на данните. Тези записи се съхраняват за срок от пет години, освен ако основните данни вече не са заличени в съответствие с член 9, параграф 3 след изтичането на тези пет години, като в този случай записите се пазят до заличаване на основните данни.

Обосновка

В този параграф се посочват PNR данните, предадени на звената за данни за пътниците, а не PNR данните, с които разполагат въздушните превозвачи.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 11 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. За защита на всички данни се прилага особено висок стандарт за сигурност, който е в съответствие с най-новото развитие в специализираната дискусия относно защита на данните и непрекъснато отразява новите познания и разбирания. Когато се приемат съответните решения относно стандартите за безопасност, които предстои да се прилагат, икономическите аспекти се вземат предвид най-много на второ място.

 

По-специално се използва метод за кодиране, който отговаря на съответното актуално състояние на техниката и който:

 

– не позволява използването на системите за защита на данни от неоправомощени лица;

 

– гарантира, че оправомощените да използват система за защита на данни лица имат достъп само до данните, включени в разрешението им за достъп, и че личните данни при обработката, използването и след запазването им няма да могат да бъдат четени, копирани, изменяни или отстранявани неправомерно;

 

- гарантира, че личните данни при електронното предаване или по време на транспортирането или запаметяването им върху носител няма да могат да бъдат четени, копирани, изменяни или отстранявани неправомерно и че ще може да се проверява и да се констатира на кои органи се предвижда да бъдат предавани лични данни посредством устройства за предаване на данни.

 

Гарантира се, че със задна дата може да се проверява и констатира дали и от кого са били въведени, изменени или отстранени личните данни в системите за обработка на данни.

 

Гарантира се, че личните данни, които се обработват по договор, могат да се обработват само в съответствие с указанията на възложителя.

 

Гарантира се, че личните данни са защитени срещу неумишлено унищожаване или загубване.

 

Гарантира се, че данните, събрани за различни цели, могат да се обработват поотделно.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 11 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Държавите членки гарантират, че въздушните превозвачи, техните представители или други агенти, продаващи билети за превоз на пътници по въздушни линии, информират пътниците на международни полети по ясен и точен начин в момента на резервацията на полет и в момента на закупуването на билет относно предоставянето на PNR данни на звеното за данни за пътниците, целите на обработката на тези данни, срока на запазване на данните, тяхното възможно използване за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления, възможността за обмен и споделяне на тези данни, както и относно правата на тези пътници на защита на данните, по-специално относно правото им да подадат жалба до национален надзорен орган по защита на данните по техен избор. Държавите членки предоставят на обществеността достъп до същата информация.

5. Държавите членки гарантират, че въздушните превозвачи, техните представители или други агенти, продаващи билети за превоз на пътници по въздушни линии, информират пътниците на международни полети по ясен и точен начин в момента на резервацията на полет и в момента на закупуването на билет относно предоставянето на PNR данни на звената за данни за пътниците, целите на обработката на тези данни, срока на запазване на данните, тяхното възможно използване за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления, възможността за обмен и споделяне на тези данни, както и относно правата на тези пътници на защита на данните, като например правото на достъп, коригиране, заличаване и блокиране на данните, както и правото им да подадат жалба до национален надзорен орган по защита на данните по техен избор. Държавите членки предоставят на обществеността достъп до същата информация.

Обосновка

Уточнение относно защитата на личните данни.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12а

 

Разходи

 

До ...* Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно финансовите последствия от настоящата директива. Докладът се съсредоточава по-специално върху разходите, които възникват за пътниците, въздушните превозвачи и агентите, занимаващи се с продажба на билети. По целесъобразност докладът се придружава от законодателно предложение, насочено към хармонизиране на разпределението на финансовата тежест между публичните органи и въздушните превозвачи в целия Съюз.

 

_____________

 

* OВ : Моля въведете дата: 2 години след датата на влизане в сила на настоящата директива.

Обосновка

Въпросът за разходите следва да бъде разгледан в регламента.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от две години след нейното влизане в сила. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

1. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от две години след нейното влизане в сила. Когато държавите членки приемат тези разпоредби, те трябва да направят това в съответствие с общите принципи на правото на Съюза и на изискванията за необходимост и пропорционалност. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Изменение    55

Предложение за директива

Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До датата, посочена в член 15, параграф 1, т.е. две години след влизането в сила на настоящата директива, държавите членки гарантират събиране на PNR данните от най-малко 30 % от всички полети, посочени в член 6, параграф 1. В срок до две години след датата, посочена в член 15, държавите членки гарантират събиране на PNR данните от най-малко 60 % от всички полети, посочени в член 6, параграф 1. Четири години след датата, посочена в член 15, държавите членки гарантират събиране на PNR данните от всички полети, посочени в член 6, параграф 1.

заличава се

Изменение    56

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) извършва преглед на осъществимостта и необходимостта от включване на вътрешните полети в обхвата на настоящата директива с оглед на опита, придобит от тези държави членки, които събират PNR данни за вътрешни полети. Комисията представя доклад на Европейския парламент и Съвета в срок до две години от датата, посочена в член 15, параграф 1;

заличава се

Изменение    57

Предложение за директива

Член 18 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки подготвят набор от статически данни за PNR данните, предоставени на звената за данни за пътниците. Тези статистически данни обхващат като минимум броя извършени идентификации на лица, които може да са участници в престъпление, свързано с тероризъм, и тежко престъпление съгласно член 4, параграф 2, както и броя предприети последващи действия по правоприлагане, които включват използването на PNR данни, групирани по въздушен превозвач и местоназначение.

1. Държавите членки подготвят набор от статически данни за PNR данните, предоставени на звената за данни за пътниците. Тези статистически данни обхващат като минимум броя извършени идентификации на лица, които може да са участници в престъпление, свързано с тероризъм, и тежко транснационално престъпление съгласно член 4, параграф 2, както и броя предприети последващи действия по правоприлагане, които включват използването на PNR данни, групирани по въздушен превозвач и местоназначение.

Изменение    58

Предложение за директива

Приложение І – точка 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Общи забележки (включително всяка налична информация за непридружавани непълнолетни лица под 18 години като име и пол на лицето, възраст, говорим(и) език(ци), име и данни за контакт с настойника при заминаване и връзка с непълнолетното лице, име и данни за контакт с настойника при пристигане и връзка с непълнолетното лице, агент при заминаване и пристигане)

(12) налична информация за непридружавани непълнолетни лица под 18 години

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Използване на данните от досиетата на пътниците (EC - PNR)

Позовавания

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

14.2.2011

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Eva Lichtenberger

21.3.2011

 

 

 

Разглеждане в комисия

11.7.2011

10.10.2011

21.11.2011

 

Дата на приемане

22.11.2011

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

15

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Pablo Zalba Bidegain

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Използване на данните от досиетата на пътниците (EC - PNR)

Позовавания

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

14.2.2011

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Michael Cramer

17.3.2015

Дата на приемане

17.3.2015

 

 

 

Резултат от гласуването

Одобрен в протокола

 

Членове, присъствали на гласуването

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke

Заместници, присъствали на гласуването

Ivo Belet, Rosa D’Amato, Daniel Dalton, Bas Eickhout, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Olga Sehnalová, Davor Škrlec, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

(1)

Виж http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-03-25_PNR_EN.pdf

(2)

Виж http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-PNR-Opinion-June2011.pdf

(3)

Докладът не е публикуван, но е на разположение на следния адрес: http://gruen-digital.de/wp-content/uploads/2011/05/Gutachten-JD-Rat-PNR.pdf

(4)

Решение № 1258 от 8 октомври 2009 г., http://www.ccr.ro/decisions/pdf/ro/2009/D1258_09.pdf

(5)

Решение от 2 март 2010, 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08, http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20100302_1bvr025608.html.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Използване на данните от досиетата на пътниците(EC - PNR)

Позовавания

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Дата на представяне на ЕП

2.2.2011

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

14.2.2011

TRAN

14.2.2011

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Timothy Kirkhope

15.7.2014

 

 

 

Дата на приемане

15.7.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

26

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Дата на внасяне

7.9.2015


връщане за ново разглеждане в комисия

Дата на връщане за ново разглеждане в комисия съгласно член 60, параграф 3

6.6.2014

Срок за докладване

0.0.0000

Докладчик(ци)

  Дата на потвърждаване /назначаване

 

Timothy Kirkhope

 

15.7.2014

Разглеждане в комисия

11.11.2014

26.2.2015

26.5.2015

4.6.2015

 

Дата на приемане

15.7.2015

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

26

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Дата на внасяне

7.9.2015

Правна информация - Политика за поверителност