Menetlus : 2011/0023(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0248/2015

Esitatud tekstid :

A8-0248/2015

Arutelud :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Hääletused :

PV 14/04/2016 - 7.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0127

TEINE RAPORT     ***I
PDF 1352kWORD 916k
7.9.2015
PE 549.223v03-00 A8-0248/2015

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Timothy Kirkhope

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VÄLISKOMISJONI ARVAMUS
 TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS
 MENETLUS
 TAGASISAATMINE VASTUTAVALE KOMISJONILE

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0032),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 82 lõike 1 teise lõigu punkti d ning artikli 87 lõike 2 punkti a, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0039/2011),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Bulgaaria Rahvuskogu, Tšehhi Senati, Saksamaa Liidunõukogu, Itaalia Senati, Rumeenia Senati, Austria Rahvusnõukogu, Portugali Vaba Kogu ja Madalmaade Parlamendi Esimese Koja esitatud arvamusi seadusandliku akti eelnõu kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 5. mai 2011. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Euroopa Andmekaitseinspektori 25. märtsi 2011. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse Euroopa Kohtu 8. aprilli 2014. aasta otsust ühendatud kohtuasjades C-293/12 (Digital Rights Ireland) ja C-594/12 (Seitlinger jt)(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta(4),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 59 ja 188,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning väliskomisjoni ja transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi (A7-0150/2013),

–  võttes arvesse esimeeste konverentsi 18. septembri 2014. aasta otsust parlamendi seitsmendal ametiajal lõpetamata jäänud küsimuste kohta,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni teist raportit ning väliskomisjoni ja transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi (A8-0248/2015),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ettepanek:

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV,

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV,

mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks

mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada julgeolek, kaitsta inimeste elu ja turvalisust ning luua õigusraamistik broneeringuinfo kaitseks ja vahetamiseks liikmesriikide ja õiguskaitseasutuste vahel.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Broneeringuinfo on vajalik terroriaktide ja raskete kuritegude tõhusaks ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks ning seega parandab see sisejulgeolekut.

(5) Broneeringuinfo on vajalik terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude tõhusaks ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks ning seega parandab see sisejulgeolekut.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Broneeringuinfo aitab õiguskaitseasutustel raskeid kuritegusid, sealhulgas terroriakte, ennetada, avastada, uurida ja nende eest vastutusele võtta, sest õiguskaitseasutused saavad võrrelda broneeringuinfot tagaotsitavaid isikuid ja esemeid hõlmavate andmebaasidega, koguda tõendeid ning vajaduse korral tuvastada kurjategijate kaasosalisi ja paljastada kuritegelikke võrgustikke.

(6) Broneeringuinfo võib aidata õiguskaitseasutustel raskeid rahvusvahelisi kuritegusid, sealhulgas terroriakte, ennetada, avastada, uurida ja nende eest vastutusele võtta, sest õiguskaitseasutused saavad võrrelda broneeringuinfot tagaotsitavaid isikuid ja esemeid hõlmavate andmebaasidega, leida vajalikke tõendeid ning vajaduse korral tuvastada kurjategijate kaasosalisi ja paljastada kuritegelikke võrgustikke.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Broneeringuinfo võimaldab õiguskaitseasutustel välja selgitada isikud, kes on olnud eelnevalt „tundmatud”, st keda varem ei ole kahtlustatud rasketes kuritegudes ega terrorismis osalemises, kuid kelle kohta broneeringuinfo analüüs näitab, et nad võivad sellistes kuritegudes osaleda ja keda pädevad asutused peaksid seetõttu täiendavalt uurima. Õiguskaitseasutused saavad broneeringuinfot kasutada raskete kuritegude ja terrorismiohuga võitlemiseks teisest perspektiivist kui muude isikuandmete kategooriate töötlemise kaudu. Kuid selleks et tagada, et süütute ja mittekahtlustatavate isikute andmeid töödeldakse võimalikult piiratud ulatuses, tuleks hindamiskriteeriumide koostamise ja rakendamisega seotud broneeringuinfo kasutamise aspektid piiritleda raskete kuritegudega, mis on olemuselt ka rahvusvahelised, st on lahutamatult seotud reisimisega ja seega ka töödeldavate andmete liigiga.

(7) Broneeringuinfo võimaldab õiguskaitseasutustel välja selgitada isikud, kes on olnud eelnevalt „tundmatud”, st keda varem ei ole kahtlustatud rasketes rahvusvahelistes kuritegudes ega terrorismis osalemises, kuid kelle kohta broneeringuinfo analüüs näitab, et nad võivad sellistes kuritegudes osaleda ja keda pädevad asutused peaksid seetõttu täiendavalt uurima.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Isikuandmete töötlemine peab olema proportsionaalne käesoleva direktiivi konkreetse julgeolekueesmärgiga.

(8) Isikuandmete töötlemine peab olema vajalik ning proportsionaalne käesoleva direktiivi konkreetse eesmärgiga.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks on seega oluline, et liikmesriigid kehtestavad sätted Euroopa Liidu liikmesriikidesse või Euroopa Liidu liikmesriikidest rahvusvahelisi lende korraldavate lennuettevõtjate kohustuste kohta.

(10) Terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks on seega oluline, et liikmesriigid kehtestavad sätted liikmesriikidesse või liikmesriikidest rahvusvahelisi lende korraldavate lennuettevõtjate ja lende mittekorraldavate ettevõtjate kohustuste kohta.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Lennuettevõtjad juba koguvad ja töötlevad oma reisijate broneeringuinfot ärilistel eesmärkidel. Käesoleva direktiiviga ei tohiks seada lennuettevõtjatele kohustust koguda reisijatelt täiendavaid andmeid või neid säilitada ega seada reisijatele kohustust esitada täiendavaid andmeid lisaks neile, mis lennuettevõtjaile juba niigi esitatakse.

(11) Lennuettevõtjad ja lende mittekorraldavad ettevõtjad juba koguvad ja töötlevad oma reisijate broneeringuinfot ärilistel eesmärkidel. Käesoleva direktiiviga ei tohiks seada lennuettevõtjatele ega lende mittekorraldavatele ettevõtjatele kohustust koguda reisijatelt täiendavaid andmeid või neid säilitada ega seada reisijatele kohustust esitada täiendavaid andmeid lisaks neile, mis lennuettevõtjaile ja lende mittekorraldavatele ettevõtjaile juba niigi esitatakse.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a) Lende mittekorraldavad ettevõtjad, nagu reisibürood ja reisikorraldajad, müüvad pakettreise, kasutades tšarterlende, milleks nad koguvad ja töötlevad klientide broneeringuinfot, kuid ei tarvitse andmeid edastada reisijaid vedavale lennuettevõtjale.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 b) Iga liikmesriik peaks vastutama oma broneeringuinfosüsteemi jooksev- ja hoolduskulude eest, kaasa arvatud pädeva asutuse ning liikmesriigi järelevalveasutuse määramisega seotud ja jooksevkulud. Broneeringuinfo edastamise kulud reisijatevedu teostavate lennuettevõtjate broneerimissüsteemidest riiklikele õiguskaitseorganitele ja pädevatele asutustele peaksid kandma lennuettevõtjad.

 

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Terroriaktide määratlus tuleks võtta nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK (terrorismivastase võitluse kohta)37 artiklitest 1–4. Raske kuriteo määratlus tuleks võtta nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/584/JSK (Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta)38 artiklist 2. Liikmesriigid võivad aga välja jätta need kergemad süüteod, mille puhul, võttes arvesse nende kriminaalõigussüsteemi, ei oleks käesoleva direktiivi alusel toimuv broneeringuinfo töötlemine kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega. Raskete rahvusvaheliste kuritegude määratlus tuleks võtta nõukogu raamotsuse 2002/584/JSK artiklist 2 ja ÜRO rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastasest konventsioonist.

(12) Terroriaktide määratlus tuleks võtta nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK37 artiklitest 1–4. Raskete rahvusvaheliste kuritegude määratlus tuleks võtta nõukogu raamotsuse 2002/584/JSK38 artiklist 2 ja peaks hõlmama käesolevas direktiivis loetletud kuritegusid.

__________________

__________________

37 EÜT L 164, 22.6.2002, lk 3. Otsust on muudetud nõukogu 28. novembri 2008. aasta raamotsusega 2008/919/JSK (ELT L 330, 9.12.2008, lk 21).

37 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus terrorismivastase võitluse kohta (EÜT L 164, 22.6.2002, lk 3).

38 EÜT L 190, 18.7.2002, lk 1.

38 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT L 190, 18.7.2002, lk 1).

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Broneeringuinfo tuleks edastada asjaomase liikmesriigi ühte kindlaksmääratud üksusesse (broneeringuinfo üksus), et tagada selgus ja vähendada lennuettevõtjate kulusid.

(13) Broneeringuinfo tuleks edastada asjaomase liikmesriigi ühte kindlaksmääratud üksusesse (broneeringuinfo üksus), et tagada selgus ja vähendada lennuettevõtjate ja lende mittekorraldavate ettevõtjate kulusid. Liikmesriigid peaksid selleks, et tagada liikmesriikide vaheline teabevahetus ja koostalitlusvõime, vahetama teavet turvalise teabevahetusvõrgu (SIENA) kaudu.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Broneeringuinfo üksusele esitatavate broneeringuinfo loetelude koostamisel tuleks võtta arvesse riigiasutuste õiguspärast nõuet ennetada, avastada, uurida ja nende eest vastutusele võtta terroriakte ja raskeid kuritegusid, parandades sellega ELi sisejulgeolekut ning kaitstes kodanike põhiõigusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele. Sellised loetelud ei tohiks sisaldada selliseid isiklikke andmeid, mis paljastavad isiku rassilise või etnilise päritolu, tema poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi, ja kuuluvust ametiühingusse, samuti andmeid tervisliku seisundi või seksuaalelu kohta. Broneeringuinfo peaks sisaldama reisija broneeringut ja marsruuti käsitlevaid üksikasju, mis võimaldavad pädevatel asutustel tuvastada sisejulgeolekut ohustada võivaid lennureisijaid.

(14) Broneeringuinfo üksusele esitatavate broneeringuinfo loetelude koostamisel tuleks võtta arvesse riigiasutuste õiguspärast kohustust ennetada, avastada ja uurida terroriakte ja raskeid rahvusvahelisi kuritegusid ning nende eest vastutusele võtta, parandades sellega ELi sisejulgeolekut ning kaitstes kodanike põhiõigusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele, kohaldades Euroopa Liidu põhiõiguste hartas („harta”), konventsioonis isikute kaitse kohta isikuandmete automatiseeritud töötlemisel („konventsioon nr 108”) ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis sätestatud kõrgeid standardeid. Sellised andmekogud ei tohiks sisaldada selliseid isiklikke andmeid, mis paljastavad isiku rassilise või etnilise päritolu, tema poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi, ja kuuluvust ametiühingusse, samuti andmeid tervisliku seisundi või seksuaalelu kohta. Broneeringuinfo peaks sisaldama üksnes reisija broneeringut ja marsruuti käsitlevaid üksikasju vastavalt käesolevas direktiivis sätestatule.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Praegu on olemas kaks võimalikku andmeedastusmeetodit: tõmbemeetod, mille kaudu andmeid taotleva liikmesriigi pädev asutus pääseb lennuettevõtja broneerimissüsteemi ja teeb endale vajalike andmete koopia, ning tõukemeetod, mille kaudu lennuettevõtja edastab nõutava broneeringuinfo taotlevale pädevale asutusele, lubades lennuettevõtjatel seega säilitada kontrolli selle üle, milliseid andmeid esitatakse. Tõukemeetodit peetakse andmekaitse seisukohast paremaks ja see peaks olema kohustuslik kõigile lennuettevõtjatele.

(15) Praegu on olemas kaks võimalikku andmeedastusmeetodit: tõmbemeetod, mille kaudu andmeid taotleva liikmesriigi pädev asutus pääseb lennuettevõtja broneerimissüsteemi ja teeb endale vajalike andmete koopia, ning tõukemeetod, mille kaudu lennuettevõtja ja lende mittekorraldav ettevõtja edastab nõutava broneeringuinfo taotlevale pädevale asutusele, lubades lennuettevõtjatel seega säilitada kontrolli selle üle, milliseid andmeid esitatakse. Tõukemeetodit peetakse andmekaitse seisukohast paremaks ja see peaks olema kohustuslik kõigile lennuettevõtjatele ja lende mittekorraldavatele ettevõtjatele.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Komisjon toetab broneeringuinfot käsitlevaid Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) suuniseid. Kõnealused suunised tuleks seega võtta aluseks lennuettevõtjate poolt liikmesriikidele broneeringuinfo edastamisel kasutatavate toetatavate andmevormingute vastuvõtmisel. See õigustab kõnealuste toetatavate andmevormingute ning lennuettevõtjatepoolse broneeringuinfo edastamise suhtes kohaldatavate asjaomaste protokollide vastuvõtmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu […..] määruses (EL) nr….. sätestatud nõuandemenetluse kohaselt.

 

(16) Komisjon toetab broneeringuinfot käsitlevaid Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) suuniseid. Kõnealused suunised tuleks seega võtta aluseks lennuettevõtjate ja lende mittekorraldavate ettevõtjate poolt liikmesriikidele broneeringuinfo edastamisel kasutatavate toetatavate andmevormingute vastuvõtmisel. Broneeringuinfo sellise edastamise tagamiseks peaks komisjonil olema õigus kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 võtta vastu delegeeritud õigusakte, et ta saaks vastu võtta loetelu toetatavate andmevormingute ning broneeringuinfo edastamise suhtes kohaldatavate aktsepteeritud ühiste protokollide kohta. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Liikmesriigid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed, et võimaldada lennuettevõtjatel täita käesoleva direktiiviga ettenähtud kohustusi. Liikmesriigid peavad nägema broneeringuinfo edastamise kohustusi eiravate lennuettevõtjate suhtes ette hoiatavad, tõhusad ja proportsionaalsed karistused, sealhulgas rahalised karistused. Käesoleva direktiivi põhieesmärke kahjustada võivate korduvate tõsiste rikkumiste korral võivad karistused erandjuhtudel hõlmata selliseid meetmeid nagu transpordivahendi kasutuselt kõrvaldamine, arestimine ja konfiskeerimine või tegevusloa ajutine peatamine või äravõtmine.

(17) Liikmesriigid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed, et võimaldada lennuettevõtjatel ja lende mittekorraldavatel ettevõtjatel täita käesoleva direktiiviga ettenähtud kohustusi. Liikmesriigid peavad nägema broneeringuinfo edastamise ja selle kaitsmise kohustusi eiravate lennuettevõtjate ja lende mittekorraldavate ettevõtjate suhtes ette hoiatavad, tõhusad ja proportsionaalsed karistused, sealhulgas rahalised karistused. Käesoleva direktiivi põhieesmärke kahjustada võivate korduvate tõsiste rikkumiste korral võivad karistused erandjuhtudel hõlmata selliseid meetmeid nagu transpordivahendi kasutuselt kõrvaldamine, arestimine ja konfiskeerimine või tegevusloa ajutine peatamine või äravõtmine.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Iga liikmesriik peaks vastutama terroriaktide ja raskete kuritegudega seonduvate võimalike ohtude hindamise eest.

(18) Iga liikmesriik peaks vastutama terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegudega seonduvate võimalike ohtude hindamise eest.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Võttes täielikult arvesse õigust isikuandmete kaitsele ja mittediskrimineerimisele, ei tohiks üksnes automaatselt töödeldud broneeringuinfo põhjal langetada otsust, mille õiguslik mõju isikule on negatiivne või mis teda oluliselt mõjutab. Lisaks ei tohiks sellist otsust langetada inimese rassilise või etnilise päritolu, usuliste või filosoofiliste tõekspidamiste, poliitiliste seisukohtade, ametiühingusse kuuluvuse ning tervisliku seisundi või seksuaalelu põhjal.

(19) Võttes täielikult arvesse õigust isikuandmete kaitsele ja mittediskrimineerimisele harta artiklite 8 ja 21 kohaselt, ei tohiks üksnes automaatselt töödeldud broneeringuinfo põhjal langetada otsust, mille õiguslik mõju isikule on negatiivne või mis teda oluliselt mõjutab. Lisaks ei tohiks sellist otsust langetada inimese rassilise või etnilise päritolu, usuliste või filosoofiliste tõekspidamiste, poliitiliste seisukohtade, ametiühingusse kuuluvuse ning tervisliku seisundi või seksuaalelu põhjal.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a) Liikmesriigid ei tohiks mingil juhul kasutada broneeringuinfo töötlemise tulemusi selleks, et hoiduda täitmast oma rahvusvahelisi kohustusi vastavalt 28. juuli 1951. aasta Genfi konventsioonile pagulasseisundi kohta ja selle 31. jaanuari 1967. aasta New Yorgi protokollile, ega selleks, et keelata varjupaigataotlejatele ohutu ja kindel sisenemistee liidu territooriumile, kus nad saaksid kasutada oma õigust rahvusvahelisele kaitsele;

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 b) Võttes täielikult arvesse tagajärgi, mida on toonud Euroopa Kohtu otsus liidetud kohtuasjades C-293/12 (Digital Rights Ireland) ja C-594/12 (Seitlinger jt), peab käesoleva direktiivi kohaldamisel tagama põhiõiguste, eraelu puutumatuse ja proportsionaalsuse põhimõtte austamise. Samuti peab see tagama kõik selle, mis on vajalik ja proportsionaalne, et saavutada liidu tunnustatud üldhuvide täitmine ja kaitsta teiste inimeste õigusi ja vabadusi terrorismi ja raskete rahvusvaheliste kuritegudega võitlemises. Käesoleva direktiivi kohaldamine peab olema nõuetekohaselt põhjendatud ja kehtestatud peavad olema vajalikud kaitsemeetmed, et tagada broneeringuinfo säilitamise, analüüsi, edastamise ja kasutamise õiguspärasus.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20) Liikmesriigid peaksid nende poolt saadavat broneeringuinfot jagama teiste liikmesriikidega, kui see on vajalik terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks. Käesoleva direktiivi sätted ei tohiks piirata muid ELi õigusakte politsei ja kohtuasutuste vahelise teabevahetuse kohta, sealhulgas nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol),39 ega nõukogu 18. septembri 2006. aasta raamotsust 2006/960/JSK Euroopa Liidu liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise teabe ja jälitusteabe vahetamise lihtsustamise kohta40. Sellise õiguskaitse- ja kohtuasutuste vahelise broneeringuinfo vahetamise suhtes tuleks kohaldada politsei- ja õigusalase koostöö eeskirju.

(20) Liikmesriigid peaksid nende poolt saadavat broneeringuinfot jagama teiste liikmesriikidega ja liidu tasandil, näiteks Europoli kaudu, kui see on vajalik terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks või avalikku julgeolekut ähvardava vahetu ja tõsise ohu ennetamiseks. Broneeringuinfo üksus peaks igal juhul edastama broneeringuinfo töötlemise tulemuse viivitamata teiste liikmesriikide broneeringuinfo üksustele edasiseks uurimiseks. Käesoleva direktiivi sätted ei tohiks piirata muid ELi õigusakte politsei ja kohtuasutuste vahelise teabevahetuse kohta, sealhulgas nõukogu otsust 2009/371/JSK39 ega nõukogu raamotsust 2006/960/JSK40. Sellise õiguskaitse- ja kohtuasutuste vahelise broneeringuinfo vahetamise suhtes tuleks kohaldada politsei- ja õigusalase koostöö eeskirju ning see ei tohiks kahjustada eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse kõrget taset vastavalt hartale, konventsioonile nr 108 ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonile.

__________________

__________________

39 ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.

39 Nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsus 2009/371/JSK, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol) (ELT L 121, 15.5.2009, lk 37).

40 ELT L 386, 29.12.2006, lk 89.

40 Nõukogu 18. detsembri 2006. aasta raamotsus 2006/960/JSK Euroopa Liidu liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise teabe ja jälitusteabe vahetamise lihtsustamise kohta (ELT L 386, 29.12.2006, lk 89).

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 a) Broneeringuinfo vahetamiseks liikmesriikide vahel ning liikmesriikide ja Europoli vahel tuleks tagada teabevahetus turvalise liidu süsteemi kaudu. Sellise süsteemi väljatöötamine ja haldamine peaks olema Europoli ülesanne. Süsteemi sees võiks luua ühtse kontaktpunkti teabevahetustaotluste vastuvõtmiseks ja edastamiseks. Kõnealuse liidu broneeringuinfo Europoliga vahetamise süsteemi kaudu toimuva isikuandmete töötlemise jälgimise eest peaks vastutama Euroopa Andmekaitseinspektor.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Ajavahemik, mille vältel broneeringuinfot säilitatakse, peaks olema proportsionaalne terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamise, avastamise, uurimise ja nende eest vastutusele võtmise eesmärkidega. Andmete iseloomu ja nende kasutusviiside tõttu on vajalik säilitada neid piisavalt kaua, et teostada analüüs ja kasutada neid uurimisel. Andmete ebaproportsionaalse kasutamise vältimiseks on vajalik muuta need algse ajavahemiku möödudes anonüümseks ja võimaldada nendega tutvuda ainult väga rangetel ja piiratud tingimustel.

(21) Ajavahemik, mille vältel broneeringuinfot säilitatakse, peaks olema terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude ennetamise, avastamise, uurimise ja nende eest vastutusele võtmise eesmärkide saavutamiseks vajalik ja nendega proportsionaalne. Andmete iseloomu ja nende kasutusviiside tõttu on vajalik säilitada neid piisavalt kaua, et teostada analüüs ja kasutada neid uurimisel. Andmete ebaproportsionaalse kasutamise vältimiseks on vajalik muuta need algse ajavahemiku möödudes anonüümseks ja võimaldada nendega tutvuda ainult väga rangetel ja piiratud tingimustel.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a) Broneeringuinfot tuleks töödelda võimalikult suurel määral, muutes andmed anonüümseks, et tagada andmekaitse kõrgeim tase ja muuta andmetele juurdepääsu omavate isikute jaoks võimatuks andmesubjekti tuvastamine ja järelduste tegemine selle kohta, millised isikud on andmetega seotud. Anonüümseks muudetud andmete taastuvastamine peaks olema võimalik üksnes tingimustel, mille puhul tagatakse andmekaitse kõrge tase.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23) Broneeringuinfo üksuse ja pädevate asutuste poolt liikmesriigis broneeringuinfo töötlemise suhtes tuleks kohaldada liikmesriigi õigusaktide kohast isikuandmete kaitse standardit, mis on kooskõlas 27. novembri 2008. aasta raamotsusega 2008/977/JSK kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta41 (edaspidi „raamotsus 2008/977/JSK”).

(23) Broneeringuinfo üksuse ja pädevate asutuste poolt liikmesriigis broneeringuinfo töötlemise suhtes tuleks kohaldada liikmesriigi õigusaktide kohast isikuandmete kaitse standardit, mis on kooskõlas nõukogu raamotsusega 2008/977/JSK41 ja liidu andmekaitseõigusega, sh käesolevas direktiivis sätestatud konkreetsete andmekaitsenõuetega.

__________________

__________________

41 ELT L 350, 30.12.2008.

41 Nõukogu 27. novembri 2008. aasta raamotsus 2008/977/JSK kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta (ELT L 350, 30.12.2008).

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Võttes arvesse õigust isikuandmete kaitsele, peaksid andmesubjektide õigused oma broneeringuinfo töötlemisele, näiteks õigus andmetega tutvuda, neid parandada, kustutada ja blokeerida ning õigus saada hüvitist ja kasutada õiguskaitsevahendeid olema kooskõlas raamotsusega 2008/977/JSK.

(24) Võttes arvesse õigust isikuandmete kaitsele, peaksid andmesubjektide õigused oma broneeringuinfo töötlemisele, näiteks õigus andmetega tutvuda, neid parandada, kustutada ja blokeerida ning õigus saada hüvitist ja kasutada õiguskaitsevahendeid olema kooskõlas raamotsusega 2008/977/JSK, liidu andmekaitseõigusega ning harta ja inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga tagatud kaitse kõrge tasemega.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25) Võttes arvesse reisijate õigust olla informeeritud oma isikuandmete töötlemisest, peaksid liikmesriigid tagama, et neile antakse täpset teavet broneeringuinfo kogumise ja selle broneeringuinfo üksusele edastamise kohta.

(25) Võttes arvesse reisijate õigust olla informeeritud oma isikuandmete töötlemisest, peaksid liikmesriigid tagama, et neile antakse täpset, hõlpsasti kättesaadavat ja lihtsalt mõistetavat teavet broneeringuinfo kogumise ja selle broneeringuinfo üksusele edastamise kohta ning nende õiguste kohta andmesubjektidena.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26) Broneeringuinfo edastamine liikmesriikide poolt kolmandatele riikidele peaks olema lubatud üksnes iga üksikjuhtumi puhul eraldi ja kooskõlas raamotsusega 2008/977/JSK. Isikuandmete kaitse tagamiseks tuleks sellise edastamise suhtes kohaldada täiendavaid nõudeid, mis seonduvad edastamise eesmärgi, vastuvõtva asutuse staatuse ja kolmandale riigile edastatavate isikuandmete suhtes kohaldatavate kaitsemeetmetega.

(26) Broneeringuinfo edastamine liikmesriikide poolt kolmandatele riikidele peaks olema lubatud vastavalt rahvusvahelisele lepingule või iga üksikjuhtumi puhul eraldi ja täielikult järgides sätteid, mis liikmesriigid raamotsuse 2008/977/JSK kohaselt on kehtestanud. Isikuandmete kaitse tagamiseks tuleks sellise edastamise suhtes kohaldada täiendavaid nõudeid, mis seonduvad edastamise eesmärgi, vastuvõtva asutuse staatuse ja kolmandale riigile edastatavate isikuandmete suhtes kohaldatavate kaitsemeetmetega, samuti sellise edastamise vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõttega ning hartas, konventsioonis nr 108 ja inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis sätestatud kõrge kaitsetasemega. Kui riiklik järelevalveasutus on seisukohal, et broneeringuinfo kolmandale riigile edastamine on mõne käesolevas direktiivis osutatud põhimõttega vastuolus, peaks tal olema õigus peatada andmevoog sellesse kolmandasse riiki.

 

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28) Käesolev direktiiv ei piira liikmesriikide võimalust näha oma õigusaktide alusel ette süsteemi siselende käsitleva broneeringuinfo kogumiseks ja käitlemiseks muudel eesmärkidel kui käesolevas direktiivis sätestatud või muudelt veoettevõtjatelt kui direktiivis sätestatud, tingimusel et see on kooskõlas asjaomaste andmekaitsesätetega ja et kõnealused õigusaktid on kooskõlas ELi õigustikuga. Siselendude broneeringuinfo kogumist tuleks eraldi kaaluda tulevikus.

välja jäetud

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29) Isikuandmete, sealhulgas broneeringuinfo töötlemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide juriidiliste ja tehniliste erinevuste tõttu on lennuettevõtjad praegu ja tulevikus silmitsi eri nõuetega seoses edastatava teabe iseloomuga ning teabe pädevatele asutustele edastamise tingimustega. Kõnealused erinevused võivad takistada liikmesriikide pädevate asutuste tõhusat koostööd terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel.

(29) Isikuandmete, sealhulgas broneeringuinfo töötlemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide juriidiliste ja tehniliste erinevuste tõttu on lennuettevõtjad ja lende mittekorraldavad ettevõtjad praegu ja tulevikus silmitsi eri nõuetega seoses edastatava teabe iseloomuga ning teabe pädevatele asutustele edastamise tingimustega. Kõnealused erinevused võivad takistada liikmesriikide pädevate asutuste tõhusat koostööd terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude ennetamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32) Eelkõige on direktiivi reguleerimisala nii piiratud kui võimalik: selle raames lubatakse broneeringuinfot säilitada kõige rohkem viis aastat, mille möödumisel tuleb andmed kustutada, andmed tuleb muuta anonüümseks pärast väga lühikest ajavahemikku ning tundlike andmete kogumine ja kasutamine on keelatud. Tõhususe ja kõrgetasemelise andmekaitse tagamiseks peavad liikmesriigid tagama, et liikmesriigi sõltumatu järelevalveasutus vastutaks broneeringuinfo töötlemisega seonduva nõustamise ja järelevalve eest. Broneeringuinfo igasuguse töötlemise peab registreerima või dokumenteerima, et kontrollida andmete töötlemise õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning tagada andmete nõuetekohane terviklus ja töötlemise turvalisus. Liikmesriigid peavad tagama ka selle, et reisijaid teavitatakse selgelt ja täpselt broneeringuinfo kogumisest ja nende õigustest.

(32) Eelkõige on käesoleva direktiivi kohaldamisala nii piiratud kui võimalik ja selle raames lubatakse broneeringuinfot säilitada kõige rohkem viis aastat, mille möödumisel tuleks andmed kustutada, andmed tuleks 30 päeva möödumisel muuta anonüümseks ning tundlike andmete kogumine ja kasutamine peaks olema keelatud. Tõhususe ja kõrgetasemelise andmekaitse tagamiseks tuleks tagada, et liikmesriigi sõltumatu järelevalveasutus ja eelkõige selle andmekaitseametnik vastutaks broneeringuinfo töötlemisega seonduva nõustamise ja järelevalve eest. Broneeringuinfo igasuguse töötlemise peaks registreerima või dokumenteerima, et kontrollida andmete töötlemise õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning tagada andmete nõuetekohane terviklus ja töötlemise turvalisus. Liikmesriigid peaksid tagama ka selle, et reisijaid teavitatakse selgelt ja täpselt broneeringuinfo kogumisest ja nende õigustest.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

I PEATÜKK

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

Sisu ja kohaldamisala

1. Käesolev direktiiv käsitleb liikmesriikidesse saabuvate ja neist väljuvate rahvusvaheliste lendude reisijate broneeringuinfo edastamist lennuettevõtjate poolt ning kõnealuse info töötlemist, sealhulgas selle kogumist, kasutamist ja säilitamist liikmesriikide poolt ning selle vahetamist liikmesriikide vahel.

1. Käesolev direktiiv käsitleb liikmesriikidesse saabuvate ja neist väljuvate rahvusvaheliste lendude reisijate broneeringuinfo edastamist lennuettevõtjate ja lende mittekorraldavate ettevõtjate poolt ning kõnealuse info töötlemist, sealhulgas selle kogumist, kasutamist ja säilitamist liikmesriikide poolt ning selle vahetamist liikmesriikide vahel ning liikmesriikide ja Europoli vahel.

2. Käesoleva direktiivi kohaselt kogutud broneeringuinfot tohib töödelda üksnes järgnevatel eesmärkidel:

2. Käesoleva direktiivi kohaselt kogutud broneeringuinfot tohib töödelda üksnes terroriaktide ja teatavat liiki raskete rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks artikli 4 lõike 2 kohaselt või selleks, et vältida vahetut ja tõsist ohtu avalikule julgeolekule.

(a) terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamine, avastamine, uurimine ja nende eest vastutusele võtmine artikli 4 lõike 2 punktide b ja c kohaselt; ning

 

(b) terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude ennetamine, avastamine, uurimine ja nende eest vastutusele võtmine artikli 4 lõike 2 punktide a ja d kohaselt.

 

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 2

Artikkel 2

Mõisted

Mõisted

Käesolevas direktiivis on kasutatud järgmisi mõisteid:

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „lennuettevõtja” – õhuveoettevõtja, kellel on kehtiv lennutegevusluba või samaväärne luba, mis lubab tal teostada reisijate õhuvedu;

a) „lennuettevõtja” – õhuveoettevõtja, kellel on kehtiv lennutegevusluba või samaväärne luba, mis lubab tal teostada reisijate õhuvedu;

 

a a) „lende mittekorraldav ettevõtja” – ettevõtja, nt reisibüroo ja reisikorraldaja, kes osutab reisimisega seotud teenuseid, sh teeb broneeringuid lendudele, milleks ta kogub ja töötleb reisijate broneeringuinfot;

b) „rahvusvaheline lend” – mis tahes regulaar- või mitteregulaarlend, mis on lennuettevõtja poolt kavandatud saabuma liikmesriigi territooriumile ja mille lähtekoht on kolmas riik, või lend, mis väljub liikmesriigi territooriumilt ning mille lõppsihtkoht on kolmas riik, sealhulgas mõlemal juhul transfeer- või transiitlennud;

b) „rahvusvaheline lend” – mis tahes regulaar- või mitteregulaarlend, mis on lennuettevõtja poolt kavandatud saabuma liikmesriigi territooriumile ja mille lähtekoht on kolmas riik, või lend, mis väljub liikmesriigi territooriumilt ning mille lõppsihtkoht on kolmas riik, sealhulgas mõlemal juhul transfeer- või transiitlennud;

c) „broneeringuinfo” – reisijatelt nõutavad vajalikud andmed, mis võimaldavad broneeringut tegevatel ja lennutegevuses osalevatel lennuettevõtjatel töödelda ja kontrollida iga reisi puhul isiku enda või tema eest tehtud broneeringut. Info võib asuda broneerimissüsteemides, väljumiste kontrollimise süsteemides või samade funktsioonidega samaväärsetes süsteemides;

c) „broneeringuinfo” – reisijatelt nõutavad vajalikud andmed, mis võimaldavad broneeringut tegevatel ja lennutegevuses osalevatel lennuettevõtjatel töödelda ja kontrollida iga reisi puhul isiku enda või tema eest tehtud broneeringut. Info võib asuda broneerimissüsteemides, väljumiste kontrollimise süsteemides või samade funktsioonidega samaväärsetes süsteemides;

d) „reisija” – iga isik, välja arvatud meeskonna liikmed, keda transporditakse või keda tuleb transportida lennuki pardal lennuettevõtja nõusolekul;

d) „reisija” – iga isik, välja arvatud meeskonna liikmed, keda transporditakse või keda tuleb transportida lennuki pardal lennuettevõtja nõusolekul;

e) „broneerimissüsteem” – lennuettevõtja siseandmebaas, millesse kogutakse broneeringuinfot broneeringute käitlemiseks;

e) „broneerimissüsteem” – lennuettevõtja või lende mittekorraldava ettevõtja siseandmebaas, millesse kogutakse broneeringuinfot broneeringute käitlemiseks;

f) „tõukemeetod” – meetod, mille kohaselt lennuettevõtjad edastavad nõutava broneeringuinfo andmeid taotleva pädeva asutuse andmebaasi;

f) „tõukemeetod” – meetod, mille kohaselt lennuettevõtjad ja lende mittekorraldavad ettevõtjad edastavad nõutava, lisas loetletud broneeringuinfo andmeid taotleva pädeva asutuse andmebaasi;

g) „terroriaktid” – nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK artiklites 1–4 osutatud süüteod liikmesriigi õigusaktide tähenduses;

g) „terroriaktid” – raamotsuse 2002/475/JSK artiklites 1–4 osutatud süüteod liikmesriigi õigusaktide tähenduses;

h) „raske kuritegu” – nõukogu raamotsuse 2002/584/JSK artikli 2 lõikes 2 osutatud liikmesriigi õigusaktide kohane süütegu, kui see on liikmesriigi õigusaktide kohaselt karistatav vabadusekaotuse või vabadust piirava julgeolekumeetmega, mille maksimaalne pikkus on vähemalt kolm aastat. Liikmesriigid võivad aga välja jätta need kergemad süüteod, mille puhul, võttes arvesse nende kriminaalõigussüsteemi, ei oleks käesoleva direktiivi alusel toimuv broneeringuinfo töötlemine kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega;

 

i) „raske rahvusvaheline kuritegu” – nõukogu raamotsuse 2002/584/JSK artikli 2 lõikes 2 osutatud liikmesriigi õigusaktide kohane süütegu, kui see on liikmesriigi õigusaktide kohaselt karistatav vabadusekaotuse või vabadust piirava julgeolekumeetmega, mille maksimaalne pikkus on vähemalt kolm aastat, ning kui:

i) „raske rahvusvaheline kuritegu” – nõukogu raamotsuse 2002/584/JSK artikli 2 lõikes 2 osutatud süütegu, kui see on liikmesriigi õigusaktide kohaselt karistatav vabadusekaotuse või vabadust piirava julgeolekumeetmega, mille maksimaalne pikkus on vähemalt kolm aastat;

i) see on toime pandud rohkem kui ühes riigis;

 

ii) see on toime pandud ühes riigis, kuid märkimisväärne osa selle ettevalmistamisest, kavandamisest, juhtimisest või kontrollimisest leiab aset teises riigis;

 

iii) see on toime pandud ühes riigis, kuid hõlmab organiseeritud kuritegelikku rühmitust, kes tegeleb kuritegevusega rohkem kui ühes riigis; või

 

iv) see on toime pandud ühes riigis, kuid sel on märkimisväärne mõju teises riigis.

 

 

– kuritegelikus ühenduses osalemine,

 

– inimkaubandus, ebaseaduslikule riiki sisenemisele ja riigisviibimisele kaasaaitamine, ebaseaduslik kauplemine inimelundite ja –kudedega,

 

– laste seksuaalne ärakasutamine ja lapsporno, vägistamine, naiste suguelundite moonutamine,

 

– narkootiliste ja psühhotroopsete ainete salakaubavedu,

 

– relvade, laskemoona ja lõhkeainete salakaubavedu,

 

– rasked pettused, ELi finantshuve kahjustavad pettused, kuritegeliku tulu rahapesu ja rahapesu ning rahavõltsimine,

 

– tahtlik tapmine, raskete kehavigastuste tekitamine, inimrööv, ebaseaduslik vabadusevõtmine ja pantvangi võtmine, relvastatud röövimine,

 

– rasked arvutikuriteod ja küberkuriteod,

 

– keskkonnakuriteod, sealhulgas ohustatud looma- ja taimeliikide ning taimesortide salakaubavedu,

 

– haldusdokumentide võltsimine ja nendega kauplemine, kultuuriväärtuste, sealhulgas antiik- ja kunstiesemete salakaubavedu, toodete võltsimine ja piraatkoopiate valmistamine,

 

– õhusõiduki või laeva kaaperdamine,

 

– spionaaž ja riigireetmine,

 

– ebaseaduslik kauplemine tuuma- või radioaktiivsete materjalidega või nende lähteainetega ning nende salakaubavedu ja sellega seoses kuriteod tuumarelva leviku tõkestamise valdkonnas,

 

– Rahvusvahelise Kriminaalkohtu pädevusse kuuluvad kuriteod.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik moodustab või nimetab terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks pädeva asutuse või sellise asutuse allasutuse, kes tegutseb liikmesriigi broneeringuinfo üksusena, kes vastutab broneeringuinfo lennuettevõtjatelt kogumise, säilitamise, analüüsimise ja analüüsitulemuste artiklis 5 osutatud pädevatele asutustele edastamise eest. Üksuse töötajateks võib lähetada pädevate riigiasutuste töötajaid.

1. Iga liikmesriik moodustab või nimetab terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks ning avalikku julgeolekut ähvardava vahetu ja tõsise ohu vältimiseks pädeva asutuse või sellise asutuse allasutuse, kes tegutseb liikmesriigi broneeringuinfo üksusena. Broneeringuinfo üksus vastutab broneeringuinfo lennuettevõtjatelt ja lende mittekorraldavatelt ettevõtjatelt kogumise, säilitamise, töötlemise ja nende andmete analüüsimise ning analüüsitulemuste artiklis 5 osutatud pädevatele asutustele edastamise eest. Broneeringuinfo üksus vastutab ka broneeringuinfo ja selle töötlemise tulemuste vahetamise eest teiste liikmesriikide broneeringuinfo üksustega ja Europoliga vastavalt artiklitele 7 ja 7 a ning artiklis 4 osutatud hindamiste läbiviimise eest. Üksuse töötajateks võib lähetada pädevate riigiasutuste töötajaid. Liikmesriigid varustavad broneeringuinfo üksust piisavate ressurssidega, et ta saaks täita oma ülesandeid.

 

2. Kaks või enam liikmesriiki võivad sisse seada või määrata ühise broneeringuinfo üksuse. Selline broneeringuinfo üksus asutatakse ühes osalevas liikmesriigis ja seda käsitletakse kõigi osalevate liikmesriikide riikliku broneeringuinfo üksusena. Osalevad liikmesriigid lepivad kokku broneeringuinfo üksuse üksikasjalikes tegevuseeskirjades, pidades kinni käesolevas direktiivis sätestatud nõuetest.

2. Kaks või enam liikmesriiki võivad sisse seada või määrata ühise broneeringuinfo üksuse. Selline broneeringuinfo üksus asutatakse ühes osalevas liikmesriigis ja seda käsitletakse kõigi osalevate liikmesriikide riikliku broneeringuinfo üksusena. Osalevad liikmesriigid lepivad ühiselt kokku broneeringuinfo üksuse üksikasjalikes tegevuseeskirjades, pidades kinni käesolevas direktiivis sätestatud nõuetest.

3. Iga liikmesriik teatab broneeringuinfo üksuse moodustamisest komisjonile ühe kuu jooksul ja võib igal ajal esitatud teavet ajakohastada. Komisjon avaldab selle teabe, sealhulgas ajakohastused, Euroopa Liidu Teatajas.

3. Iga liikmesriik teatab broneeringuinfo üksuse moodustamisest komisjonile ühe kuu jooksul ja ajakohastab esitatud teavet vastavalt vajadusele. Komisjon avaldab selle teabe, sealhulgas ajakohastused, Euroopa Liidu Teatajas.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 a

 

Broneeringuinfo üksuse andmekaitseametnik

 

1. Kõik broneeringuinfo üksuse töötajad, kellel on juurdepääs broneeringuinfole, saavad konkreetselt neile kohandatud koolituse broneeringuinfo töötlemise kohta täielikus kooskõlas andmekaitse põhimõtete ja põhiõigustega.

 

 

2. Broneeringuinfo üksus nimetab ametisse andmekaitseametniku, kes vastutab broneeringuinfo töötlemise ja sellega seotud kaitsemeetmete rakendamise järelevalve eest.

 

3. Liikmesriigid tagavad, et andmekaitseametniku määramisel lähtutakse tema ametialastest võimetest ning eelkõige andmekaitsealaste õigusaktide ja tavade eksperditasandil tundmisest ning suutlikkusest täita käesolevas direktiivis osutatud ülesandeid. Liikmesriigid tagavad, et andmekaitseametniku mis tahes muud ametikohustused on kooskõlas tema ülesannete ja kohustustega andmekaitseametnikuna ega põhjusta huvide konflikti. Andmekaitseametnik:

 

a) suurendab teadlikkust ja nõustab broneeringuinfo üksuse liikmeid seoses nende kohustustega, mis on seotud isikuandmete kaitsega, sh töötajate koolitus ja töökohustuste määramine;

 

b) jälgib käesolevas direktiivis sätestatud andmekaitsenõuete kohaldamist, eelkõige andmetöötlustoimingute juhuvalimil põhineva kontrolli kaudu;

 

c) tagab, et kogu dokumentatsioon säilitatakse ja dokumenteeritakse vastavalt käesolevale direktiivile, ja jälgib isikuandmetega seotud rikkumiste dokumenteerimist ning neist teavitamist ning teatab käesolevas direktiivis sätestatud andmekaitsenõuetega seotud väärkäitumisest asjakohastele asutustele;

 

d) jälgib vastuseid, mis saadetakse riikliku järelevalveasutuse päringutele, ja teeb koostööd riikliku järelevalveasutusega, eelkõige küsimustes, mis puudutavad andmete edastamist teistesse liikmesriikidesse või kolmandatesse riikidesse, ja toimib vajaduse korral riikliku järelevalveasutuse kontaktisikuna küsimustes, mis on seotud broneeringuinfo töötlemisega, võttes riikliku järelevalveasutusega ühendust omal algatusel.

 

Liikmesriigid annavad andmekaitseametnikule vahendid, millega ta saab täita oma käesoleva artikli kohaseid ülesandeid tulemuslikult ja sõltumatult.

 

4. Liikmesriigid tagavad andmesubjektile õiguse kontakteeruda andmekaitseametniku kui ühtse kontaktisikuga kõigis küsimustes, mis on seotud andmesubjekti broneeringuinfo töötlemisega. Liikmesriigid tagavad, et andmekaitseametniku nimi ja kontaktandmed tehakse riiklikule järelevalveasutusele ja üldsusele teatavaks.

 

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 4

Artikkel 4

Broneeringuinfo töötlemine

Broneeringuinfo töötlemine

1. Lennuettevõtjate poolt artikli 6 kohaselt edastatavat broneeringuinfot iga liikmesriigi territooriumile saabuvate ja iga liikmesriigi territooriumilt väljuvate rahvusvaheliste lendude kohta kogub asjaomase liikmesriigi broneeringuinfo üksus. Kui lennuettevõtjate poolt edastatav broneeringuinfo sisaldab rohkem andmeid, kui on loetletud lisas, kustutab broneeringuinfo üksus selle kohe pärast kättesaamist.

1. Lennuettevõtjate ja lende mittekorraldavate ettevõtjate poolt artikli 6 kohaselt edastatavat broneeringuinfot liikmesriigi territooriumile saabuvate ja liikmesriigi territooriumilt väljuvate rahvusvaheliste lendude kohta kogub selle liikmesriigi broneeringuinfo üksus. Kui lennuettevõtjate või lende mittekorraldavate ettevõtjate poolt edastatav broneeringuinfo sisaldab rohkem andmeid, kui on loetletud lisas, kustutab broneeringuinfo üksus need kohe ja jäädavalt pärast kättesaamist.

2. Broneeringuinfo üksus töötleb broneeringuinfot ainult järgnevatel eesmärkidel:

2. Broneeringuinfo üksus töötleb broneeringuinfot ainult järgnevatel eesmärkidel:

a) reisijate hindamine enne nende graafikujärgset saabumist liikmesriiki või väljumist liikmesriigist, et tuvastada isikud, kes võivad olla seotud terrorirünnaku või raske rahvusvahelise kuriteoga ning keda artiklis 5 osutatud pädevad asutused peavad täpsemalt uurima. Sellisel hindamisel võib broneeringuinfo üksus töödelda broneeringuinfot eelnevalt kindlaksmääratud hindamiskriteeriumide alusel. Liikmesriigid tagavad, et kõik sellisel automaatsel töötlemisel saadavad positiivsed tulemused vaadatakse ükshaaval mitteautomaatselt läbi, et kontrollida, kas artiklis 5 osutatud pädev asutus peab võtma meetmeid;

a) reisijate hindamine enne nende graafikujärgset saabumist liikmesriiki või väljumist liikmesriigist, et tuvastada isikud, kes võivad olla seotud terrorirünnaku või raske rahvusvahelise kuriteoga ning keda artiklis 5 osutatud pädevad asutused või vajaduse korral Europol, kui see on vastavalt artiklile 7 a asjakohane, peavad täpsemalt uurima. Sellisel hindamisel võib broneeringuinfo üksus töödelda broneeringuinfot eelnevalt kindlaksmääratud hindamiskriteeriumide alusel kooskõlas käesoleva direktiiviga ning võrrelda broneeringuinfot asjaomaste andmebaaside andmetega, sealhulgas rahvusvahelised ja riiklikud andmebaasid ning ELi andmebaaside riiklikud koopiad, kui need on koostatud kooskõlas ELi õigusaktidega otsitavate või hoiatusteadet kandvate isikute ja esemete kohta kooskõlas selliste toimikute suhtes kohaldatavate ELi, rahvusvaheliste ja liikmesriikide eeskirjadega vastavalt artiklis 3 sätestatud nõuetele. Liikmesriigid tagavad, et kõik sellisel automaatsel töötlemisel saadavad positiivsed tulemused vaadatakse ükshaaval mitteautomaatselt läbi, et kontrollida, kas artiklis 5 osutatud pädev asutus peab võtma meetmeid;

b) reisijate hindamine enne nende graafikujärgset saabumist liikmesriiki või väljumist liikmesriigist, et tuvastada isikud, kes võivad olla seotud terrorirünnaku või raske kuriteoga ning keda artiklis 5 osutatud pädevad asutused peavad täpsemalt uurima. Sellisel hindamisel võib broneeringuinfo üksus töödelda broneeringuinfot asjaomaste andmebaaside, sealhulgas rahvusvaheliste ja riiklike andmebaaside ning ELi andmebaaside riiklike koopiate alusel, kui need on koostatud otsitavaid või hoiatusteadet kandvaid isikuid ja esemeid käsitlevate ELi õigusaktide alusel kooskõlas selliste toimikute suhtes kohaldatavate ELi, rahvusvaheliste ja liikmesriikide eeskirjadega. Liikmesriigid tagavad, et kõik sellisel automaatsel töötlemisel saadavad positiivsed tulemused vaadatakse ükshaaval mitteautomaatselt läbi, et kontrollida, kas artiklis 5 osutatud pädev asutus peab võtma meetmeid;

b) reisijate hindamine enne nende graafikujärgset saabumist liikmesriiki või väljumist liikmesriigist, et tuvastada isikud, kes võivad olla seotud terrorirünnaku või raske rahvusvahelise kuriteoga ning keda artiklis 5 osutatud pädevad asutused peavad täpsemalt uurima. Sellisel hindamisel võib broneeringuinfo üksus võrrelda broneeringuinfot otsitavate isikute või hoiatusteadet kandvate isikute ja esemete andmebaasidega, sealhulgas riiklike andmebaasidega ning ELi andmebaaside riiklike koopiatega, kooskõlas selliste andmebaaside suhtes kohaldatavate liidu ja riiklike eeskirjadega, et ennetada, avastada ja uurida terroriakte ja raskeid rahvusvahelisi kuritegusid ja nende eest vastutusele võtta. Hindamisel võib broneeringuinfo üksus võrrelda broneeringuinfot Schengeni infosüsteemi ja viisainfosüsteemiga. Liikmesriigid tagavad, et kõik sellisel automaatsel töötlemisel saadavad positiivsed tulemused vaadatakse ükshaaval mitteautomaatselt läbi, et kontrollida, kas artiklis 5 osutatud pädev asutus peab võtma meetmeid;

c) vastamine iga üksikjuhtumi puhul eraldi pädeva asutuse piisavalt põhjendatud taotlusele esitada broneeringuinfo ja seda töödelda konkreetsetel juhtudel terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks ning esitada sellise töötlemise tulemused pädevatele asutustele; ning

c) vastamine piisavate tõendite olemasolul iga üksikjuhtumi puhul eraldi pädeva asutuse piisavalt põhjendatud taotlusele esitada broneeringuinfo ja seda töödelda konkreetsetel juhtudel artikli 2 lõigu 1 punktis i loetletud terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks või avalikku julgeolekut ähvardava vahetu ja raske ohu ennetamiseks ning esitada sellise töötlemise tulemused pädevatele asutustele või vajaduse korral Europolile; ning

d) broneeringuinfo analüüsimine, et ajakohastada või luua uusi, hindamiskriteeriume, mida kasutatakse punkti a kohaselt nende isikute tuvastamisel, kes võivad olla seotud terrorirünnaku või raske rahvusvahelise kuriteoga.

d) broneeringuinfo analüüsimine, et ajakohastada või luua uusi, hindamiskriteeriume, mida kasutatakse punkti a kohaselt nende isikute tuvastamisel, kes võivad olla seotud terrorirünnaku või raske rahvusvahelise kuriteoga.

3. Lõike 2 punktis a osutatud reisijate hindamist enne nende graafikujärgset saabumist liikmesriiki või väljumist liikmesriigist teostatakse mittediskrimineerivalt broneeringuinfo üksuse poolt kehtestatud hindamiskriteeriumide alusel. Liikmesriigid tagavad, et hindamiskriteeriumid kehtestavad broneeringuinfo üksused koostöös artiklis 5 osutatud pädevate asutustega. Hindamiskriteeriumid ei põhine ühelgi tingimusel inimese rassilisel või etnilisel päritolul, usulistel või filosoofilistel tõekspidamistel, poliitilistel seisukohtadel, kuuluvusel ametiühingusse ega tervislikul seisundil või seksuaalelul.

3. Lõike 2 punktis a osutatud reisijate hindamist enne nende graafikujärgset saabumist liikmesriiki või väljumist liikmesriigist teostatakse mittediskrimineerivalt broneeringuinfo üksuse poolt kehtestatud hindamiskriteeriumide alusel. Hindamiskriteeriumid peavad olema sihipärased, konkreetsed, põhjendatud, proportsionaalsed ja faktipõhised. Korrapärasesse läbivaatamisse kaasatakse andmekaitseametnik; liikmesriigid tagavad, et hindamiskriteeriumid kehtestavad broneeringuinfo üksused koostöös artiklis 5 osutatud pädevate asutustega ja need vaadatakse korrapäraselt läbi. Hindamiskriteeriumid ei põhine ühelgi tingimusel inimese rassilisel või etnilisel päritolul, usulistel või filosoofilistel tõekspidamistel, poliitilistel seisukohtadel, seksuaalsel sättumusel või sooidentiteedil, ametiühingusse kuulumisel või selles tegutsemisel ega tervisliku seisundi või seksuaaleluga seotud andmete töötlemisel.

4. Liikmesriigi broneeringuinfo üksus edastab lõike 2 punktide a ja b kohaselt tuvastatud isikute broneeringuinfo või selle töötlemise tulemused täpsemaks uurimiseks sama liikmesriigi asjaomastele pädevatele asutustele. Selline edastamine toimub igal konkreetsel juhul eraldi.

4. Liikmesriigi broneeringuinfo üksus edastab lõike 2 punktide a ja b kohaselt tuvastatud isikute broneeringuinfo või selle töötlemise tulemused täpsemaks uurimiseks sama liikmesriigi asjaomastele pädevatele asutustele. Selline edastamine toimub igal konkreetsel juhul eraldi ja inimeste vahendusel.

 

4 a. Liikmesriigid tagavad, et andmekaitseametnikul on õigus tutvuda kõigi broneeringuinfo üksusele edastatud andmetega ja broneeringuinfo üksuse poolt kooskõlas artikliga 5 pädevale asutusele edastatud andmetega. Kui andmekaitseametnik leiab, et mis tahes andmete edastamine ei olnud seaduslik, annab ta asja riiklikule järelevalveasutusele, kellel on volitus nõuda, et andmed saanud pädev asutus kustutaks need.

 

4 b. Broneeringuinfot säilitatakse, töödeldakse ja analüüsitakse eranditult turvalises kohas, mis asub Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide territooriumil.

 

4 c. Broneeringuinfo kasutamise, säilitamise ja vahetamise kulud kannavad liikmesriigid.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 5

Artikkel 5

Pädevad asutused

Pädevad asutused

1. Iga liikmesriik võtab vastu nimekirja pädevatest asutustest, kes on volitatud broneeringuinfo üksuselt taotlema või saama broneeringuinfot või selle töötlemise tulemusi selle info täiendavaks uurimiseks või asjakohaste meetmete võtmiseks, et ennetada, avastada ja uurida terroriakte ja raskeid kuritegusid ning nende eest vastutusele võtta.

1. Iga liikmesriik võtab vastu nimekirja pädevatest asutustest, kes on volitatud broneeringuinfo üksuselt taotlema või saama anonüümseks muudetud broneeringuinfot või selle süsteemse töötlemise tulemusi selle info täiendavaks uurimiseks või asjakohaste meetmete võtmiseks, et ennetada, avastada ja uurida terroriakte ja raskeid rahvusvahelisi kuritegusid ning nende eest vastutusele võtta või vältida vahetut ja tõsist ohtu avalikule julgeolekule. Europol on volitatud saama liikmesriikide broneeringuinfo üksustelt broneeringuinfot või selle töötlemise tulemusi oma volituste raames ja juhul, kui see on vajalik Europoli tööülesannete täitmiseks.

2. Pädevad asutused hõlmavad asutusi, kes on pädevad ennetama, avastama ja uurima terroriakte ja raskeid kuritegusid ning nende eest vastutusele võtma.

2. Pädevad asutused hõlmavad asutusi, kes on pädevad ennetama, avastama ja uurima terroriakte ja raskeid rahvusvahelisi kuritegusid ning nende eest vastutusele võtma või vältima vahetut ja tõsist ohtu avalikule julgeolekule.

3. Iga liikmesriik edastab oma pädevate asutuste nimekirja komisjonile hiljemalt ühe aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist ja võib igal ajal esitatud teavet ajakohastada. Komisjon avaldab selle teabe ning ajakohastused Euroopa Liidu Teatajas.

3. Hiljemalt ... * [12 kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist] edastab iga liikmesriik komisjonile oma pädevate asutuste nimekirja ja seda ajakohastatakse vastavalt vajadusele. Komisjon avaldab selle teabe ning ajakohastused Euroopa Liidu Teatajas.

4. Broneeringuinfo üksuse saadud reisijate broneeringuinfot ja selle töötlemise tulemusi võivad liikmesriikide pädevad asutused töödelda üksnes terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks.

4. Broneeringuinfo üksuse saadud reisijate broneeringuinfot ja selle töötlemise tulemusi võivad liikmesriikide pädevad asutused töödelda üksnes terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude ennetamise, avastamise, uurimise ja nende eest vastutusele võtmise konkreetsel eesmärgil, taotluse alusel, kooskõlas artikli 4 lõikega 2 või avalikku julgeolekut ähvardava vahetu ja tõsise ohu vältimiseks.

5. Lõige 4 ei piira liikmesriikide õiguskaitse- ja kohtuasutuste volitusi juhul, kui andmete töötlemisele järgnevate jõustamismeetmete käigus avastatakse muid rikkumisi või neile osundavaid tõendeid.

5. Lõige 4 ei piira liikmesriikide õiguskaitse- ja kohtuasutuste volitusi juhul, kui andmete algselt kavandatud põhjusel töötlemisele järgnevate jõustamismeetmete käigus avastatakse muid rikkumisi või neile osundavaid tõendeid.

6. Pädevad asutused ei langeta otsust, mille õiguslik mõju isikule on negatiivne või mis teda oluliselt mõjutab, üksnes automaatselt töödeldud broneeringuinfo põhjal. Selliseid otsuseid ei langetata inimese rassilise või etnilise päritolu, usuliste või filosoofiliste tõekspidamiste, poliitiliste seisukohtade, ametiühingusse kuuluvuse ega tervisliku seisundi või seksuaalelu põhjal.

6. Pädevad asutused ei langeta otsust, mille õiguslik mõju isikule on negatiivne või mis teda oluliselt mõjutab, üksnes automaatselt töödeldud broneeringuinfo põhjal. Selliseid otsuseid ei langetata ka andmete põhjal, mis avalikustavad inimese rassilise või etnilise päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised tõekspidamised, seksuaalse sättumuse, sooidentiteedi, ametiühingusse kuulumise või selles tegutsemise, ega tervisliku seisundi või seksuaaleluga seotud andmete töötlemise põhjal.

 

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 6

Artikkel 6

Lennuettevõtjate kohustused

Lennuettevõtjate ja lende mittekorraldavate ettevõtjate kohustused

1. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud meetmed selle tagamiseks, et lennuettevõtjad edastaksid (tõukemeetod) artikli 2 punktis c määratletud ja lisas täpsustatud broneeringuinfo (ulatuses, mil nad selliseid andmeid juba koguvad) rahvusvahelise lennu saabumis- või väljumiskohaks oleva liikmesriigi broneeringuinfo üksuse andmebaasi. Kui lennu puhul on kood jagatud ühe või mitme lennuettevõtja vahel, vastutab kõigi reisijate broneeringuinfo edastamise eest see lennuettevõtja, kes lendu teostab. Kui lennul on üks või mitu vahepeatust liikmesriikide lennujaamades, edastavad lennuettevõtjad broneeringuinfo kõigi asjaomaste liikmesriikide broneeringuinfo üksustele.

1. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud meetmed selle tagamiseks, et lennuettevõtjad ja lende mittekorraldavad ettevõtjad edastavad kogu artikli 2 punktis c määratletud ja lisas täpsustatud broneeringuinfo (ulatuses, mil nad selliseid andmeid juba oma tavapärase äritegevuse käigus koguvad), tõukemeetodil rahvusvahelise lennu saabumis- või väljumiskohaks oleva liikmesriigi broneeringuinfo üksuse andmebaasi. Kui lennu puhul on kood jagatud ühe või mitme lennuettevõtja vahel, vastutab kõigi reisijate broneeringuinfo edastamise eest lennuettevõtja, kes lendu teostab, ja lende mittekorraldav ettevõtja, kes lendu käitleb. Kui lennul on üks või mitu vahepeatust liikmesriikide lennujaamades, edastavad lennuettevõtjad ja lende mittekorraldavad ettevõtjad broneeringuinfo kõigi asjaomaste liikmesriikide broneeringuinfo üksustele.

2. Lennuettevõtjad edastavad broneeringuinfot elektrooniliselt, kasutades ühiseid protokolle ja toetatavaid andmevorminguid, mis võetakse vastu vastavalt artiklites 13 ja 14 sätestatud menetlusele, või tehnilise rikke korral mõnel muul asjakohasel viisil, tagades piisava andmeturbe:

2. Lennuettevõtjad ja lende mittekorraldavad ettevõtjad edastavad broneeringuinfot elektrooniliselt, kasutades ühiseid protokolle ja toetatavaid andmevorminguid, mis võetakse vastu vastavalt artiklitele 13 ja 14, või tehnilise rikke korral mõnel muul asjakohasel viisil, tagades piisava andmeturbe. Teave edastatakse:

(a) 24–48 tundi enne kavandatud reisi väljumisaega;

a) üks kord 24–48 tundi enne kavandatud reisi väljumisaega

ning

ning

(b) viivitamatult pärast pardalemineku lõppemist, st pärast seda, kui reisijad on läinud väljumiseks valmistuva õhusõiduki pardale ja rohkem reisijaid enam pardale ei lasta.

b) üks kord viivitamatult pärast pardalemineku lõppemist, st pärast seda, kui reisijad on läinud väljumiseks valmistuva õhusõiduki pardale ja rohkem reisijaid enam pardale ei lasta.

3. Liikmesriigid võivad lubada lennuettevõtjatel piirata lõike 2 punktis b osutatud edastamist lõike 2 punkti a kohaselt edastatud andmete ajakohastusega.

3. Liikmesriigid lubavad lennuettevõtjatel ja lende mittekorraldavatel ettevõtjatel piirduda lõike 2 punktis b osutatud teabe edastamisel nimetatud lõike punkti a kohaselt edastatud andmete ajakohastusega.

4. Igal konkreetsel juhul eraldi ja liikmesriigi õigusaktidele vastaval broneeringuinfo üksuse taotlusel edastavad lennuettevõtjad broneeringuinfo, kui terroriaktide või raskete kuritegudega seonduvale konkreetsele ja tegelikule ohule reageerimisele kaasaaitamiseks on vajalik broneeringuinfoga kiiremini tutvuda, kui on osutatud lõike 2 punktis a.

4. Igal konkreetsel juhul eraldi ja liikmesriigi õigusaktidele vastaval broneeringuinfo üksuse taotlusel edastavad lennuettevõtjad ja lende mittekorraldavad ettevõtjad broneeringuinfo punkti 2 lõikes a osutatust kiiremini, kui see on vajalik, et aidata reageerida terroriaktide või raskete rahvusvaheliste kuritegudega seonduvale konkreetsele, vahetule ja tegelikule ohule.

 

4 a. Lennuettevõtjad ja lende mittekorraldavad ettevõtjad teavitavad reisijaid nõuetekohaselt sellest, millist liiki isikuandmeid nad õiguskaitse eesmärgil koguvad, ning reisijate õigustest seoses nende andmetega. Reisijaid teavitatakse sellest ennetavalt ja lihtsasti mõistetavas vormis.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 7

Artikkel 7

Teabevahetus liikmesriikide vahel

Teabevahetus liikmesriikide vahel

1. Liikmesriigid tagavad, et broneeringuinfo üksus edastab tema poolt vastavalt artikli 4 lõike 2 punktidele a ja b tuvastatud isikute broneeringuinfo töötlemise tulemuse teiste liikmesriikide broneeringuinfo üksustele, kui esimesena nimetatud broneeringuinfo üksuse hinnangul on see vajalik terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks. Andmeid saava liikmesriigi broneeringuinfo üksus edastab sellise broneeringuinfo või selle töötlemise tulemuse oma asjaomastele pädevatele asutustele.

1. Broneeringuinfo üksused vahetavad automaatselt teavet broneeringuinfo töötlemise tulemuste kohta. Liikmesriigid tagavad, et kui broneeringuinfo üksus saadab broneeringuinfo töötlemise tulemused, st broneeringuinfost saadud analüütilise teabe või teabe isikute kohta, kelle broneeringuinfo üksus on tuvastanud kooskõlas artikli 4 lõikega 2, täiendavaks uurimiseks asjaomastele pädevatele asutustele kooskõlas artikli 4 lõikega 4, edastab ta broneeringuinfo töötlemise tulemused ennetavalt ja viivitamatult ka teiste liikmesriikide broneeringuinfo üksustele. Andmeid saava liikmesriigi broneeringuinfo üksus edastab sellised broneeringuinfo töötlemise tulemused oma asjaomastele pädevatele asutustele kooskõlas artikli 4 lõikega 4. Vajaduse korral sisestatakse hoiatusteade kooskõlas nõukogu otsuse 2007/533/JSK1a artikliga 36.

2. Liikmesriigi broneeringuinfo üksusel on õigus taotleda vajaduse korral teise liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt viimati nimetatu andmebaasis artikli 9 lõike 1 kohaselt säilitatavat broneeringuinfot ja vajaduse korral ka selle töötlemise tulemust. Taotleda võib ühe või mitme andmevälja saamist vastavalt sellele, mida taotluse esitanud broneeringuinfo üksus peab konkreetsel juhul vajalikuks terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks. Broneeringuinfo üksused esitavad võimalikult kiiresti taotletud andmed ja, kui see on artikli 4 lõike 2 punktide a ja b kohaselt juba ette valmistatud, ka broneeringuinfo töötlemise tulemuse.

2. Broneeringuinfo üksustel on õigus taotleda vajaduse korral teise liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt viimati nimetatu andmebaasis artikli 9 lõike 1 kohaselt säilitatavat broneeringuinfot ja vajaduse korral ka selle töötlemise tulemust, kui seda on juba kooskõlas artikli 4 lõike 2 punktidega a ja b töödeldud. Selliste andmete nõuetekohaselt põhjendatud taotluses tuleb tingimata piirduda teabega, mida on konkreetse juhtumi jaoks vaja, ning taotleda võib ühe või mitme andmevälja andmeid vastavalt sellele, mida taotluse esitanud broneeringuinfo üksus peab konkreetsel juhul vajalikuks terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks või avalikku julgeolekut ähvardava vahetu ja tõsise ohu vältimiseks. Broneeringuinfo üksused esitavad taotletud andmed esimesel võimalusel, kasutades ühiseid protokolle ja toetatavaid andmevorminguid. Niisugust taotlust põhjendatakse kirjalikult.

3. Liikmesriigi broneeringuinfo üksusel on õigus taotleda vajaduse korral teise liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt viimati nimetatu andmebaasis artikli 9 lõike 2 kohaselt säilitatavat broneeringuinfot ja vajaduse korral ka selle töötlemise tulemust. Broneeringuinfo üksus võib taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo üksuse poolt säilitatava konkreetse anonüümseks muutmata täieliku broneeringuinfoga tutvumist üksnes erakorralistel asjaoludel, reageerides konkreetsele ohule või teostades konkreetset uurimist või esitades konkreetset süüdistust seoses terroriaktide või raskete kuritegudega.

3. Broneeringuinfo üksustel on õigus taotleda vajaduse korral teise liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt viimatinimetatu andmebaasis artikli 9 lõike 2 kohaselt säilitatavat broneeringuinfot, mis on juba anonüümseks muudetud, ja vajaduse korral ka selle töötlemise tulemust. Broneeringuinfo üksus võib taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo üksuse poolt säilitatava konkreetse anonüümseks muutmata täieliku broneeringuinfoga tutvumist üksnes väga erakorralistel asjaoludel, reageerides konkreetsele pakilisele ohule või seoses konkreetse uurimisega või esitades konkreetset süüdistust seoses terroriaktide või raskete rahvusvaheliste kuritegudega või püüdes vältida vahetut ja tõsist ohtu avalikule julgeolekule. Täieliku broneeringuinfoga on võimalik tutvuda üksnes selle broneeringuinfo üksuse juhataja loal, kellele taotlus on esitatud.

4. Liikmesriigi pädevad asutused võivad taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo üksuse andmebaasis artikli 9 lõigete 1 ja 2 kohaselt säilitatavat broneeringuinfot asjaomaselt üksuselt otse ainult juhtudel, mil see on vajalik avalikku julgeolekut ähvardava vahetu ja tõsise ohu ennetamiseks. Sellised taotlused peavad seonduma konkreetsete terroriaktide või raskete kuritegude uurimisega või nende eest vastutusele võtmisega ja neid tuleb põhjendada. Broneeringuinfo üksused vastavad sellistele taotlustele esmajärjekorras. Kõigil teistel juhtudel esitavad pädevad asutused oma taotlused enda liikmesriigi broneeringuinfo üksusele.

 

5. Erandjuhtudel, kui varajane broneeringuinfoga tutvumine on vajalik reageerimiseks terroriaktide või raskete kuritegudega seonduvale konkreetsele ja tegelikule ohule, on liikmesriigi broneeringuinfo üksusel igal ajal õigus taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt viimati nimetatu territooriumile saabuvate või sealt väljuvate lendude broneeringuinfot.

5. Erandjuhtudel, kui tingimata on vajalik varajane broneeringuinfoga tutvumine, et reageerida terroriaktide või raskete rahvusvaheliste kuritegudega seonduvale konkreetsele ja tegelikule ohule või selleks, et vältida vahetut ja tõsist ohtu avalikule julgeolekule, on liikmesriigi broneeringuinfo üksusel õigus taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt viimati nimetatu territooriumile mis tahes ajal saabuvate või sealt väljuvate lendude broneeringuinfot, kui see teave on olemas. See kord hõlmab üksnes sellise broneeringuinfo kohta käivad taotlusi, mis on juba kogutud ja mida taotluse saanud broneeringuinfo üksus säilitab.

6. Info vahetamine käesoleva artikli kohaselt võib toimuda mis tahes olemasolevaid, rahvusvaheliseks õiguskaitsealaseks koostööks kasutatavaid kanaleid kasutades. Taotlemiseks ja teabe vahetamiseks kasutatakse konkreetse kanali puhul kasutatavat keelt. Liikmesriigid esitavad komisjonile artikli 3 lõike 3 kohase teabe esitamisel nende üksuste kontaktandmed, kellele taotlused kiireloomuliste juhtumite korral saata võib. Komisjon teatab liikmesriikidele saadud teabest.

6. Info vahetamine käesoleva artikli kohaselt toimub mis tahes olemasolevate, liidu ja rahvusvaheliseks õiguskaitsealaseks koostööks kasutatavate kanalite kaudu, eelkõige Europoli, selle turvalise teabevahetusvõrgu (SIENA) ja otsuse 2009/371/JSK artikli 8 kohaselt asutatud siseriiklike üksuste kaudu. Taotlemiseks ja teabe vahetamiseks kasutatakse konkreetse kanali puhul kasutatavat keelt. Liikmesriigid esitavad komisjonile artikli 3 lõike 3 kohase teabe esitamisel nende üksuste kontaktandmed, kellele taotlused kiireloomuliste juhtumite korral saata võib. Komisjon teatab liikmesriikidele saadud teabest.

 

6 a. Broneeringuinfo analüüsist saadud teabe edastamisel vastavalt käesolevale direktiivile täidetakse lõike 1 kohaseid kaitsenõudeid.

 

 

__________________

 

1a Nõukogu 12. juuni 2007. aasta otsus 2007/533/JSK, mis käsitleb teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) loomist, toimimist ja kasutamist (ELT L 205, 7.8.2007, lk 63).

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 7 a

 

Europoli juurdepääs broneeringuinfole

 

1. Europol võib esitada juhtumipõhiselt elektroonilise ja nõuetekohaselt põhjendatud taotluse liikmesriigi broneeringuinfo üksusele konkreetse broneeringuinfo ja konkreetsete broneeringuinfo töötlemise tulemuste edastamiseks, kui see on tingimata vajalik, et toetada ja tõhustada liikmesriikide tegevust konkreetse terroriakti või raske rahvusvahelise kuriteo ennetamiseks, avastamiseks või uurimiseks, kui see terroriakt või kuritegu kuulub Europoli pädevusse vastavalt nõukogu otsusele 2009/371/JSK. Põhjendatud taotluses esitatakse mõistlikud põhjused, miks aitab broneeringuinfo või selle töötlemise tulemuste edastamine Europoli arvates märkimisväärselt kaasa asjaomase kuriteo ennetamisele, avastamisele, uurimisele või selle eest vastutusele võtmisele.

 

2. Europoli taotluse kättesaamise järel kontrollib liikmesriigi kohus või sõltumatu haldusorgan õigeaegselt, kas kõik lõikes 1 osutatud tingimused on täidetud. Kui tingimused on täidetud, edastab broneeringuinfo üksus vajaliku teabe Europolile esimesel võimalusel.

 

3. Europol teavitab kooskõlas otsuse 2009/371/JSK artikliga 28 ametisse nimetatud andmekaitseametnikku igast käesoleva artikli alusel toimunud teabevahetusest.

 

4. Käesoleva artikli kohane teabevahetus toimub SIENA kaudu ja kooskõlas otsusega 2009/371/JSK. Taotlemiseks ja teabe vahetamiseks kasutatakse SIENAs kasutatavat keelt.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 8

Artikkel 8

Andmete edastamine kolmandatele riikidele

Andmete edastamine kolmandatele riikidele

Liikmesriik võib broneeringuinfo ja selle töötlemise tulemused edastada kolmandale riigile üksnes igal konkreetsel juhul eraldi ja kui on täidetud järgnevad tingimused:

1. Liikmesriik võib broneeringuinfo ja selle töötlemise tulemused edastada kolmandale riigile üksnes juhtumipõhiselt, kui esitatud on nõuetekohaselt põhjendatud taotlus ja olemas on piisavad tõendid selle kohta, et info edastamine on vajalik, et ennetada, uurida ja avastada kuritegusid ja võtta nende eest vastutusele, vältida vahetut ja tõsist ohtu avalikule julgeolekule või pöörata kriminaalkaristused täitmisele, ning selle kohta, et andmed esitatakse kolmanda riigi pädevale asutusele, kes vastutab kuritegude ennetamise, uurimise ja avastamise eest ja nende eest vastutusele võtmise eest või vahetu ja tõsise ohu vältimise eest avalikule julgeolekule või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eest. Seejuures peavad täidetud olema järgmised tingimused:

(a) täidetud on nõukogu raamotsuse 2008/977/JSK artiklis 13 sätestatud tingimused,

a) asjaomane kolmas riik tagab kavandatava andmetöötluse puhul piisava kaitse, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 95/46/EÜ1a, ning kõik ülejäänud käesoleva direktiivi nõuded on täidetud;

(b) edastamine on vajalik käesoleva direktiivi artikli 1 lõikes 2 sätestatud eesmärkide saavutamiseks, ning

b) liikmesriik, kellelt andmed saadi, on andnud andmete edastamiseks nõusoleku oma siseriikliku õiguse kohaselt.

(c) kolmas riik nõustub edastama andmeid teisele kolmandale riigile üksnes juhul, kui see on vajalik käesoleva direktiivi artikli 1 lõikes 2 sätestatud eesmärkide saavutamiseks ja üksnes liikmesriigi selgesõnalisel loal.

Andmete edastamine lõike 1 kohaselt on ilma eelneva nõusolekuta lubatav ainult erandjuhtudel, kui andmete edastamine on äärmiselt vajalik liikmesriigi või kolmanda riigi avalikku julgeolekut ähvardava vahetu ja tõsise ohu vältimiseks või liikmesriigi oluliste huvide kaitseks ning kui eelnevat nõusolekut ei ole võimalik õigeaegselt saada. Asutust, kes peab andma nõusoleku, teavitatakse sellest viivitamatult ning andmete edastamine registreeritakse nõuetekohaselt ja selle suhtes viiakse läbi järelkontroll.

 

Erandina esimesest lõikest on süstemaatiline andmete edastamine lubatud, kui kolmanda riigi ja ELi vahel on sõlmitud rahvusvaheline leping.

 

 

2. Liikmesriigid edastavad broneeringuinfo kolmandate riikide pädevatele asutustele üksnes tingimustel, mis on kooskõlas käesoleva direktiiviga, ja ainult juhul, kui on kindlaks tehtud, et andmete saaja kavatseb andmeid kasutada kooskõlas kõnealuste tingimustega.

 

3. Andmete edasine edastamine teistele kolmandatele riikidele on keelatud.

 

4. Kui teise ELi liikmesriigi kodaniku või residendi broneeringuandmed edastatakse kolmandale riigile, teavitatakse sellest esimesel võimalusel asjaomase liikmesriigi pädevat asutust.

 

5. Iga kord, kui liikmesriik edastab broneeringuinfot käesoleva artikli alusel, teavitatakse sellest ka andmekaitseametnikku. Andmekaitseametnik teavitab korrapäraselt riiklikku järelevalveasutust teabe esitamisest käesoleva artikli alusel.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 9

Artikkel 9

Andmete säilitamise aeg

Andmete säilitamise aeg

1. Liikmesriigid tagavad, et lennuettevõtjate edastatud broneeringuinfo säilitatakse broneeringuinfo üksuse andmebaasis 30 päeva pärast seda, kui see on edastatud esimese liikmesriigi broneeringuinfo üksusele, kelle territooriumile või territooriumilt rahvusvaheline lend saabub või väljub.

1. Liikmesriigid tagavad, et lennuettevõtjate ja lende mittekorraldavate ettevõtjate artikli 4 lõike 2 kohaselt edastatud broneeringuinfo säilitatakse broneeringuinfo üksuse andmebaasis 30 päeva pärast seda, kui see on edastatud esimese liikmesriigi broneeringuinfo üksusele, kelle territooriumile või territooriumilt rahvusvaheline lend saabub või väljub.

2. Pärast lõikes 1 osutatud 30 päeva möödumist broneeringuinfo edastamisest broneeringuinfo üksusele, säilitab broneeringuinfo üksus andmeid veel viis aastat. Selle ajavahemiku jooksul muudetakse kõik andmeväljad, mis võiksid paljastada reisija, keda broneeringuinfo käsitleb, anonüümseks. Sellise anonüümseks muudetud broneeringuinfoga saab tutvuda üksnes piiratud hulk broneeringuinfo üksuse töötajaid, kes on konkreetselt volitatud artikli 4 lõike 2 punkti d kohaselt broneeringuinfot analüüsima ja hindamiskriteeriume koostama. Täieliku broneeringuinfoga on võimalik tutvuda üksnes broneeringuinfo üksuse juhataja loal artikli 4 lõike 2 punktis c sätestatud eesmärkidel ja kui on alust arvata, et see on vajalik uurimise teostamiseks ning reageerimiseks konkreetsele ja tegelikule ohule või konkreetse uurimise teostamiseks või konkreetse süüdistuse esitamiseks.

2. Pärast lõikes 1 osutatud 30 päeva möödumist broneeringuinfo edastamisest broneeringuinfo üksusele, säilitab broneeringuinfo üksus andmeid veel viis aastat. Selle ajavahemiku jooksul muudetakse kõik andmeväljad, mis võiksid aidata tuvastada reisija, keda broneeringuinfo käsitleb, anonüümseks. Sellise anonüümseks muudetud broneeringuinfoga saab tutvuda üksnes piiratud hulk broneeringuinfo üksuse töötajaid, kes on konkreetselt volitatud artikli 4 lõike 2 punkti d kohaselt broneeringuinfot analüüsima ja hindamiskriteeriume koostama.

 

2 a. Pärast konsulteerimist andmekaitseametnikuga ning artikli 4 lõike 2 punkti b kohaldamise eesmärgil annab riiklik järelevalveasutus loa anonüümseks muudetud broneeringuinfo üksikasjade taastamiseks ja õiguse pääseda juurde täielikule broneeringuinfole, kui tal on põhjendatult alust arvata, et andmete üksikasjade taastamine on vajalik uurimise läbiviimiseks seoses konkreetse ja tegeliku terroriohu või riskiga, konkreetse uurimise või vastutusele võtmise huvides seoses raske rahvusvahelise kuriteoga või avalikku julgeolekut ähvardava vahetu ja tõsise ohu ennetamiseks. Niisugune juurdepääs täielikule infole on raskete rahvusvaheliste kuritegude puhul lubatud nelja aasta jooksul pärast andmete anonüümseks muutmist ja terroriaktide puhul kogu lõikes 2 osutatud viieaastase perioodi jooksul.

Käesoleva direktiivi kohaldamisel on andmeväljad, mis võiksid paljastada reisija, keda broneeringuinfo käsitleb, ning mis tuleks filtreerida ja muuta anonüümseks, järgmised:

Käesoleva direktiivi kohaldamisel on andmeväljad, mis võiksid aidata tuvastada reisija, keda broneeringuinfo käsitleb, ning mis tuleks filtreerida ja muuta anonüümseks, järgmised:

– nimi (nimed), sealhulgas broneeringuinfos sisalduvad teiste reisijate nimed ja koos reisivate reisijate arv;

– nimi (nimed), sealhulgas broneeringuinfos sisalduvad teiste reisijate nimed ja koos reisivate reisijate arv;

– aadress ja kontaktandmed;

 

– aadress ja kontaktandmed;

– üldised märkused selle kohta, et broneeringuinfo sisaldab teavet, mis võiks paljastada reisija, keda see käsitleb; ning

– üldised märkused selle kohta, et broneeringuinfo sisaldab teavet, mis võiks aidata tuvastada reisija, keda see käsitleb, ning

– igasugune reisijaid käsitlev eelteave.

– igasugune reisijaid käsitlev eelteave.

3. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 2 osutatud ajavahemiku möödumisel broneeringuinfo kustutatakse. Kõnealune kohustus ei piira juhtumeid, mil konkreetne broneeringuinfo on edastatud pädevale asutusele ning seda kasutatakse konkreetse kriminaaluurimise ja süüdimõistmise kontekstis, millisel juhul reguleeritakse selliste andmete säilitamist pädeva asutuse poolt liikmesriigi õigusaktidega.

3. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 2 osutatud ajavahemiku möödumisel broneeringuinfo kustutatakse jäädavalt. Kõnealune kohustus ei piira juhtumeid, mil konkreetne broneeringuinfo on edastatud pädevale asutusele ning seda kasutatakse konkreetse kriminaaluurimise ja süüdimõistmise kontekstis, millisel juhul reguleeritakse selliste andmete säilitamist pädeva asutuse poolt liikmesriigi õigusaktidega.

4. Broneeringuinfo üksus säilitab artikli 4 lõike 2 punktides a ja b osutatud positiivset tulemust üksnes niikaua, kui see on vajalik pädevate asutuste positiivsest tulemusest informeerimiseks. Kui automaatse tuvastamise tulemus osutub aga mitteautomaatse individuaalse läbivaatamise järel negatiivseks, säilitatakse tulemus siiski kõige rohkem kolme aasta jooksul, et vältida „valesid” positiivseid tulemusi tulevikus, välja arvatud juhul, kui tuvastamise aluseks olevaid andmeid ei ole lõike 3 kohaselt viie aasta möödumisel juba kustutatud, millisel juhul säilitatakse logiandmeid tuvastamise aluseks olevate andmete kustutamiseni.

4. Broneeringuinfo üksus säilitab artikli 4 lõike 2 punktides a ja b osutatud positiivset tulemust üksnes niikaua, kui see on vajalik pädevate asutuste positiivsest tulemusest informeerimiseks. Kui automaatse tuvastamise tulemus osutub aga broneeringuinfo üksuse töötaja isiklikul kontrollimisel negatiivseks, säilitatakse tulemus siiski kõige rohkem kolme aasta jooksul, et vältida „valesid” positiivseid tulemusi tulevikus, välja arvatud juhul, kui tuvastamise aluseks olevaid andmeid ei ole lõike 3 kohaselt viie aasta möödumisel juba kustutatud, millisel juhul säilitatakse logiandmeid tuvastamise aluseks olevate andmete kustutamiseni.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 10

Artikkel 10

Lennuettevõtjate suhtes kohaldatavad karistused

Lennuettevõtjate ja lende mittekorraldavate ettevõtjate suhtes kohaldatavad karistused

Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas siseriikliku õigusega nähakse ette hoiatavad, tõhusad ja proportsionaalsed karistused, sealhulgas rahalised karistused lennuettevõtjatele, kes ei edasta käesoleva direktiiviga nõutavaid ja nende poolt juba kogutud andmeid või ei tee seda nõutavas vormingus või kes muul viisil rikuvad vastavalt käesolevale direktiivile vastuvõetud liikmesriigi sätteid.

1. Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas siseriikliku õigusega nähakse ette hoiatavad, tõhusad ja proportsionaalsed karistused, sealhulgas rahalised karistused lennuettevõtjatele ja lende mittekorraldavatele ettevõtjatele, kes ei edasta käesoleva direktiiviga nõutavaid ja nende poolt juba kogutud andmeid või ei tee seda nõutavas vormingus või kes ei töötle andmeid kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud andmekaitse eeskirjadega või kes muul viisil rikuvad vastavalt käesolevale direktiivile vastuvõetud liikmesriigi sätteid.

 

1 a. Kogu lennuettevõtjate ja lende mittekorraldavate ettevõtjate valduses olevat teavet säilitatakse turvalises andmebaasis kaitstud arvutisüsteemis, mis vastab valdkonnas kasutatavatele rahvusvahelistele normidele või ületab neid.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 11

Artikkel 11

Isikuandmete kaitse

Isikuandmete kaitse

1. Iga liikmesriik tagab, et igasugusel käesoleva direktiivi kohasel isikuandmete töötlemisel on igal reisijal samasugune õigus andmetega tutvuda, neid parandada, kustutada ja blokeerida, ning õigus saada hüvitist ja kasutada õiguskaitsevahendeid kui nõukogu raamotsuse 2008/977/JSK artiklite 17–20 rakendamiseks vastuvõetud liikmesriikide õigusaktide alusel. Seetõttu kohaldatakse nõukogu raamotsuse 2008/977/JSK artiklite 17–20 sätteid.

1. Iga liikmesriik tagab, et igasugusel käesoleva direktiivi kohasel isikuandmete töötlemisel on igal reisijal teistega samaväärne õigus isikuandmete kaitsele, õigus andmetega tutvuda, neid parandada, kustutada ja blokeerida, ning õigus saada hüvitist ja kasutada õiguskaitsevahendeid, nagu on sätestatud riiklikes ja liidu õigusaktides ning nagu see on vajalik raamotsuse 2008/977/JSK artiklite 17–20 rakendamiseks. Need artiklid kuuluvad seega kohaldamisele.

2. Iga liikmesriik tagab, et liikmesriikide õigusaktide kohaseid sätteid, mis võetakse nõukogu raamotsuse 2008/977/JSK töötlemise konfidentsiaalsust ja andmete turvalisust käsitlevate artiklite 21–22 rakendamiseks, kohaldatakse ka igasuguse käesoleva direktiivi kohase isikuandmete töötlemise suhtes.

2. Iga liikmesriik tagab, et liikmesriikide õigusaktide sätteid, mis võetakse vastu raamotsuse 2008/977/JSK töötlemise konfidentsiaalsust ja andmete turvalisust käsitlevate artiklite 21–22 rakendamiseks, kohaldatakse ka igasuguse käesoleva direktiivi kohase isikuandmete töötlemise suhtes.

 

2 a. Kui direktiivi 95/46/EÜ rakendamiseks vastu võetud riiklike sätetega antakse reisijale isikuandmete töötlemise osas suuremad õigused kui käesolevas direktiivis, kohaldatakse neid sätteid.

3. Keelatud on töödelda isikuandmeid, mis paljastavad inimese rassilise või etnilise päritolu, usulised või filosoofilised tõekspidamised, poliitilised seisukohad, kuuluvuse ametiühingusse ning tervisliku seisundi või seksuaalelu. Sellist teavet paljastava broneeringuinfo saamisel kustutab broneeringuinfo üksus selle kohe.

3. Liikmesriigid keelavad broneeringuinfo töötlemise nii, et see avalikustaks isiku rassilise või etnilise päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised tõekspidamised, seksuaalse sättumuse või sooidentiteedi ning ametiühingusse kuulumise ja selles tegutsemise, samuti keelatakse tervislikku seisundit või seksuaalelu puudutava teabe töötlemine. Sellist teavet avalikustava broneeringuinfo saamisel kustutab broneeringuinfo üksus selle kohe.

 

3 a. Liikmesriigid tagavad, et broneeringuinfo üksus dokumenteerib kõik oma pädevusse kuuluvad töötlemissüsteemid ja menetlused. Selles dokumentatsioonis on välja toodud vähemalt:

 

a) broneeringuinfo töötlemise eest vastutava asjaomase töörühma ja töötajate nimed ja kontaktandmed broneeringuinfo üksuses, juurdepääsulubade eri tasemed ja asjaomaste töötajate nimed;

 

b) pädevate asutuste ja teiste liikmesriikide broneeringuinfo üksuste esitatud taotlused ja töödeldud broneeringuinfo saajad;

 

c) kõik kolmandate riikide esitatud taotlused ja andmed kolmandatele riikidele edastatud teabe kohta, asjaomase kolmanda riigi nimi ja andmete edastamise õiguslik alus;

 

d) eri andmeliikide säilitamise ja kustutamise tähtajad.

 

Broneeringuinfo üksus esitab taotluse korral riiklikule järelevalveasutusele kõik dokumendid.

 

3 b. Liikmesriigid tagavad, et broneeringuinfo üksus säilitab dokumente vähemalt järgmiste töötlemistoimingute kohta: andmete kogumine, muutmine, lugemine, avalikustamine, kombineerimine või kustutamine. Lugemist ja avalikustamist kajastavad dokumendid peavad sisaldama andmeid esmajoones nimetatud toimingute tegemise eesmärgi, kuupäeva ja kellaaja kohta ning võimaluse korral ka broneeringuinfot lugenud või avalikustanud isiku, käideldud andmete ning selliste andmete saajate nimesid. Dokumentatsiooni kasutatakse üksnes kontrollimise ja enesekontrolli ning andmetervikluse ja andmete turvalisuse tagamise või auditeerimise eesmärgil. Broneeringuinfo üksus esitab taotluse korral dokumentatsiooni riiklikule järelevalveasutusele.

 

Turvakontrolli teostavad ning broneeringuinfole juurdepääsu omavad ja seda analüüsivad või andmelogisid käitlevad isikud peavad olema läbinud julgeolekukontrolli ning -väljaõppe. Andmetele juurdepääsu ulatus määratakse kindlaks ja piiritletakse iga isiku profiilis vastavalt tema töö olemusele, rollile ja õigustele.

 

Kõnealust dokumentatsiooni säilitatakse neli aastat. Kui aga aluseks olevaid andmeid ei ole vastavalt artikli 9 lõikele 3 nelja-aastase perioodi lõppedes kustutatud, hoitakse dokumentatsiooni alles seni, kuni ka aluseks olevad andmed kustutatakse.

 

3 c. Liikmesriigid tagavad, et broneeringuinfo üksus võtab vajalikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed ning viib läbi menetlused, et tagada kaitstava broneeringuinfo töötlemisest ja andmete laadist tulenevatele riskidele vastav kõrge turvalisus.

 

3 d. Liikmesriigid tagavad, et kui isikuandmetega seotud rikkumine ähvardab tõenäoliselt kahjustada isikuandmete kaitset või andmesubjekti eraelu puutumatust, teavitab broneeringuinfo üksus rikkumisest põhjendamatu viivituseta nii andmesubjekti kui ka riiklikku andmekaitseinspektorit.

4. Broneeringuinfo üksused ja pädevad asutused registreerivad või dokumenteerivad broneeringuinfo igasuguse töötlemise lennuettevõtjate poolt, selle igasuguse edastamise broneeringuinfo üksuste poolt ning teiste liikmesriikide ja kolmandate riikide pädevate asutuste või broneeringuinfo üksuste kõik taotlused, isegi kui neile vastatakse eitavalt, et kontrollida andmete töötlemise õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning tagada andmete nõuetekohane terviklus ja töötlemise turvalisus, eelkõige liikmesriikide andmekaitse järelevalveasutuste puhul. Kõnealused logiandmed säilitatakse viie aasta jooksul, välja arvatud juhul, kui tuvastamise aluseks olevaid andmeid ei ole artikli 9 lõike 3 kohaselt nimetatud viie aasta möödumisel juba kustutatud, millisel juhul säilitatakse logiandmed tuvastamise aluseks olevate andmete kustutamiseni.

 

5. Liikmesriigid tagavad, et lennuettevõtjad, nende reisiagendid ja muud lennuteenuse reisijateveo piletite müüjad teavitavad rahvusvaheliste lendude reisijaid lennu broneerimisel ja pileti ostmisel selgelt ja täpselt broneeringuinfo edastamisest broneeringuinfo üksusele, andmete töötlemise põhjustest, andmete säilitamise ajast, andmete võimalikust kasutamisest terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks, andmete vahetamise ja jagamise võimalusest ning nende andmekaitseõigustest, eelkõige õigusest esitata kaebus vabalt valitud liikmesriigi andmekaitse järelevalveasutusele. Liikmesriigid avaldavad sama teabe avalikkusele.

5. Liikmesriigid tagavad, et lennuettevõtjad ja lende mittekorraldavad ettevõtjad teavitavad rahvusvaheliste lendude reisijaid lennu broneerimisel ja pileti ostmisel selgelt ja täpselt broneeringuinfo edastamisest broneeringuinfo üksusele, andmete töötlemise põhjustest, andmete säilitamise ajast, andmete võimalikust kasutamisest terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks, andmete vahetamise ja jagamise võimalusest ning nende andmekaitseõigustest, nagu õigus andmetega tutvuda, neid muuta, kustutada ja blokeerida ning eelkõige õigus esitada kaebus vabalt valitud riiklikule järelevalveasutusele.

 

5 a. Liikmesriigid tagavad samuti, et broneeringuinfo üksus teavitab andmesubjekti lõikes 5 osutatud õigustest ja sellest, kuidas neid kasutada.

6. Keelatud on broneeringuinfo igasugune edastamine broneeringuinfo üksustelt või pädevatelt asutustelt liikmes- või kolmandates riikides asuvatele eraisikutele.

 

7. Ilma et see piiraks artikli 10 kohaldamist, võtavad liikmesriigid sobivaid meetmeid, et tagada käesoleva direktiivi sätete täielik rakendamine, ja sätestavad eelkõige tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused, mida kohaldatakse käesoleva direktiivi kohaselt vastuvõetud sätete rikkumise puhul.

7. Ilma et see piiraks artikli 10 kohaldamist, võtavad liikmesriigid sobivaid meetmeid, et tagada kõigi käesoleva direktiivi sätete täielik rakendamine, ja sätestavad eelkõige tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused, mida kohaldatakse käesoleva direktiivi kohaselt vastuvõetud sätete rikkumise puhul. Liikmesriikide järelevalveasutused määravad eraelu puutumatuse rikkumise tahtlikult põhjustanud isikutele asjakohase distsiplinaarkaristuse, näiteks keelavad juurdepääsu süsteemile, teevad ametliku noomituse, peatavad töölepingu, viivad isiku üle madalamale ametikohale või kõrvaldavad ta ametist.

 

 

7 a. Broneeringuinfo üksustel ja pädevatel asutustel on keelatud edastada broneeringuinfot liikmesriikides või kolmandates riikides asuvatele eraisikutele. Selle eeskirja mis tahes rikkumine on karistatav.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 12

Artikkel 12

Riiklik järelevalveasutus

Riiklik järelevalveasutus

Iga liikmesriik tagab, et raamotsuse 2008/977/JSK artikli 25 rakendamiseks moodustatud riiklik järelevalveasutus vastutab ka tema territooriumil käesoleva direktiivi kohaselt liikmesriikide poolt vastuvõetud sätete kohaldamisega seonduva nõustamise ja järelevalve eest. Kohaldatakse ka raamotsuse 2008/977/JSK artikli 25 muid sätteid.

 

Iga liikmesriik tagab, et raamotsuse 2008/977/JSK artikli 25 rakendamiseks moodustatud riiklik järelevalveasutus vastutab tema territooriumil käesoleva direktiivi kohaselt liikmesriikide poolt vastuvõetud sätete kohaldamisega seonduva nõustamise ja järelevalve eest. Kohaldatakse ka raamotsuse 2008/977/JSK artikli 25 muid sätteid.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 12 a

 

Riikliku järelevalveasutuse ülesanded ja volitused

 

1. Iga liikmesriigi järelevalveasutus vastutab käesoleva direktiivi alusel vastu võetud õigusaktide kohaldamise jälgimise eest ja aitab kaasa selle ühtsele kohaldamisele kogu liidus, et kaitsta isikuandmete töötlemisel põhiõigusi. Riiklik järelevalveasutus:

 

a) võtab vastu andmesubjektide esitatud kaebused, uurib neid ja teavitab andmesubjekti mõistliku aja jooksul tema kaebuse menetlemisel tehtud edusammudest ja uurimise tulemustest, eriti juhul, kui vajalikuks osutub täiendav uurimine või koordineerimine mõne teise riikliku järelevalveasutusega, kusjuures kaebuse võib esitada iga üksikisik, olenemata tema rahvusest, päritoluriigist või elukohast;

 

b) omab tõhusaid järelevalve-, uurimis-, sekkumis- ja läbivaatamisvolitusi ning tal on õigus algatada käesoleva direktiiviga seotud õigusnormide rikkumise puhul vajaduse korral vastutusele võtmine või distsiplinaarmenetlus;

 

c) kontrollib andmetöötluse vastavust õigusnormidele, viib kooskõlas riikliku õigusega läbi uurimisi, inspektsioone ja auditeid kas omal algatusel või kaebuse saamise korral ning teavitab kaebuse esitanud andmesubjekti uurimise tulemustest mõistliku aja jooksul;

 

d) jälgib isikuandmete kaitset mõjutavaid asjaomaseid arenguid, eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengut.

 

Liikmesriigid tagavad õiguskaitsevõimalused isikutele, kelle arvates on nende hilinemise või lennuki pardale minemise keelu põhjus olnud nende ekslik tuvastamine ohuallikana.

 

2. Riiklik järelevalveasutus annab andmesubjektile tema taotluse korral nõu käesoleva direktiivi alusel vastu võetud õigusaktidest tulenevate õiguste kasutamise kohta ja teeb vajaduse korral sel eesmärgil koostööd teiste liikmesriikide järelevalveasutustega.

 

3. Lõike 1 punktis a osutatud kaebuste jaoks koostab riiklik järelevalveasutus kaebuste esitamise elektrooniliselt täidetava vormi, kuid teiste sidevahendite kasutamist ei tohi välistada.

 

4. Liikmesriigid tagavad, et nende riiklik järelevalveasutus ei võta oma ülesannete täitmise eest andmesubjektilt tasu. Kui aga taotlused on selgelt ülemäärased, eriti kuna neid esitatakse korduvalt, võib riiklik järelevalveasutus võtta mõistlikku tasu.

 

5. Iga liikmesriik tagab, et tema riiklikul järelevalveasutusel on piisavalt personali, tehnilisi ja rahalisi vahendeid ning ruumid ja taristu oma ülesannete ja volituste tõhusaks täitmiseks.

 

6. Iga liikmesriik tagab, et tema riiklikul järelevalveasutusel on oma personal, kelle nimetab ametisse riikliku järelevalveasutuse juht, kellele personal allub.

 

7. Riikliku järelevalveasutuse töötajad ei küsi ega järgi oma ülesannete täitmisel mitte kellegi juhtnööre, vaid säilitavad täieliku sõltumatuse ja erapooletuse.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 13

Artikkel 13

Ühised protokollid ja toetatavad andmevormingud

Ühised protokollid ja toetatavad andmevormingud

1. Ühe aasta jooksul alates ühiste protokollide ja toetatavate andmevormingute vastuvõtmisest artikli 14 kohaselt edastavad lennuettevõtjad käesoleva direktiivi kohaldamisel broneeringuinfo broneeringuinfo üksustele elektrooniliselt või tehnilise rikke korral mõnel muul asjakohasel viisil.

1. Lennuettevõtjad ja lende mittekorraldavad ettevõtjad edastavad käesoleva direktiivi kohaldamisel broneeringuinfo broneeringuinfo üksustele elektrooniliselt ja viisil, mis on kavandatava andmetöötluse puhul kohaldatavate tehniliste turvameetmete ja organisatsioonilise korra seisukohast piisavalt kindel. Tehnilise rikke korral edastatakse broneeringuinfo mõnel muul asjakohasel viisil, kuid tagada tuleb samaväärne turvalisus ja liidu andmekaitse eeskirjade täielik täitmine.

2. Ühe aasta möödumisel ühiste protokollide ja toetatavate andmevormingute vastuvõtmisest edastavad lennuettevõtjad käesoleva direktiivi kohaldamisel broneeringuinfo broneeringuinfo üksustele elektrooniliselt, kasutades aktsepteeritud ühiste protokollide vormis turvameetodeid, mis on ühesugused kõikide edastamiste korral, et tagada andmete edastamisel nende turvalisus, ning toetatavates andmevormingutes, et tagada nende loetavus kõikide asjaomaste poolte jaoks. Kõik lennuettevõtjad peavad valima ja broneeringuinfo üksusele teatama ühise protokolli ja andmevormingu, mida nad kavatsevad andmete edastamisel kasutada.

2. Ühe aasta möödumisel ühiste protokollide ja toetatavate andmevormingute vastuvõtmisest edastavad lennuettevõtjad ja lende mittekorraldavad ettevõtjad käesoleva direktiivi kohaldamisel broneeringuinfo broneeringuinfo üksustele elektrooniliselt, kasutades aktsepteeritud ühiste protokollide vormis turvameetodeid, mis on ühesugused kõikide edastamiste korral, et tagada andmete edastamisel nende turvalisus, ning toetatavates andmevormingutes, et tagada nende loetavus kõikide asjaomaste poolte jaoks. Kõik lennuettevõtjad peavad valima ja broneeringuinfo üksusele teatama ühise protokolli ja andmevormingu, mida nad kavatsevad andmete edastamisel kasutada.

3. Komisjon koostab aktsepteeritud ühiste protokollide ja toetatavate andmevormingute nimekirja ja vajaduse korral ajakohastab seda vastavalt artikli 14 lõikes 2 sätestatud menetlusele.

3. Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 14 vastu delegeeritud õigusakte aktsepteeritud ühiste protokollide ja toetatavate andmevormingute nimekirja vastuvõtmiseks ja vajaduse korral kohandamiseks.

4. Kuni lõigetes 2–3 osutatud ühised protokollid või toetatavad andmevormingud ei ole kättesaadavad, kohaldatakse lõiget 1.

4. Kuni lõigetes 2–3 osutatud ühised protokollid või toetatavad andmevormingud ei ole kättesaadavad, kohaldatakse lõiget 1.

5. Iga liikmesriik tagab, et ühiste protokollide ja andmevormingute kasutamiseks vajalikud tehnilised meetmed võetakse vastu ühe aasta jooksul alates ühiste protokollide ja andmevormingute vastuvõtmisest.

5. Iga liikmesriik tagab, et ühiste protokollide ja andmevormingute kasutamiseks vajalikud tehnilised meetmed võetakse vastu ühe aasta jooksul alates ühiste protokollide ja andmevormingute vastuvõtmisest.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 14

Artikkel 14

Komiteemenetlus

Delegeeritud õigusaktid

 

1. Komisjoni abistab komitee (edaspidi „komitee”). Kõnealune komitee on komitee 16. veebruari 2011. aasta määruse […/2011/EL] tähenduses.

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse 16. veebruari 2011. aasta määruse […/2011/EL] artiklit 4.

2. Artikli 13 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile [X] aastaks alates ... * [käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt 9 kuud enne [X] aastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

2 a. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 13 lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

2 b. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

2 c. Artikli 13 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 16

välja jäetud

Üleminekusätted

 

Artikli 15 lõikes 1 osutatud kuupäevaks, st kahe aasta möödumisel käesoleva direktiivi jõustumisest tagavad liikmesriigid, et broneeringuinfot kogutakse vähemalt 30 % artikli 6 lõikes 1 osutatud lendude kohta. Kuni kahe aasta möödumiseni artiklis 15 osutatud kuupäevast tagavad liikmesriigid, et broneeringuinfot kogutakse vähemalt 60 % artikli 6 lõikes 1 osutatud lendude kohta. Liikmesriigid tagavad, et alates nelja aasta möödumisest artiklis 15 osutatud kuupäevast kogutakse broneeringuinfot kõigi artikli 6 lõikes 1 osutatud lendude kohta.

 

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 17

Artikkel 17

Läbivaatamine

Läbivaatamine

Liikmesriikide antud teabe põhjal komisjon:

Liikmesriikide antud teabe põhjal vaatab komisjon hiljemalt ... * [neli aastat pärast artikli 15 lõikes 1 osutatud ülevõtmise kuupäeva] käesoleva direktiivi toimimise läbi ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande. Kõnealune läbivaatamine hõlmab käesoleva direktiivi kõiki elemente.

(a) vaatab siselendude broneeringuinfot koguvate liikmesriikide kogemuse valguses läbi siselendude käesoleva direktiivi reguleerimisalasse lisamise teostatavuse ja vajalikkuse. Kahe aasta jooksul pärast artikli 15 lõikes 1 osutatud kuupäeva esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande;

 

(b) vaatab läbi käesoleva direktiivi toimimise ning nelja aasta jooksul pärast artikli 15 lõikes 1 osutatud kuupäeva esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande. Läbivaatamine hõlmab käesoleva direktiivi kõiki osi, kusjuures erilist tähelepanu pööratakse isikuandmete kaitse standardi järgimisele, andmete säilitamise aja pikkusele ja hinnangute kvaliteedile. Läbivaatamine sisaldab ka artikli 18 kohaselt kogutud statistikat.

Läbivaatamise käigus pöörab komisjon erilist tähelepanu isikuandmete kaitse standardite järgimisele, broneeringuinfo kogumise ja töötlemise vajalikkusele ja proportsionaalsusele iga välja toodud eesmärgi puhul, andmete säilitamise aja pikkusele ja hinnangute kvaliteedile ning liikmesriikidevahelise andmete jagamise tõhususele, samuti hinnangute kvaliteedile, muu hulgas seoses artikli 18 kohaselt kogutud statistikaga. Läbivaatamine sisaldab ka artikli 18 kohaselt kogutud statistikat.

 

Pärast konsulteerimist liidu asjaomaste ametitega, esitab komisjon hiljemalt ... * [kaks aastat pärast käesoleva direktiivi artikli 15 lõikes 1 osutatud ülevõtmise kuupäeva] Euroopa Parlamendile ja nõukogule algse hindamisaruande.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 18

Artikkel 18

Statistilised andmed

Statistilised andmed

1. Liikmesriigid koguvad statistikat broneeringuinfo üksustele edastatud broneeringuinfo kohta. Kõnealune statistika hõlmab vähemalt nende artikli 4 lõike 2 kohaselt tuvastatud isikute arvu, kes võivad olla seotud terrorirünnaku või raske rahvusvahelise kuriteoga, ning broneeringuinfot kasutades võetud seonduvate õiguskaitsemeetmete arvu lennuettevõtjate ja sihtkoha lõikes.

1. Liikmesriigid koguvad statistikat broneeringuinfo üksustele edastatud broneeringuinfo kohta. Kõnealune statistika hõlmab vähemalt nende artikli 4 lõike 2 kohaselt tuvastatud isikute arvu, kes võivad olla seotud terrorirünnaku või raske rahvusvahelise kuriteoga, ning broneeringuinfot kasutades võetud seonduvate õiguskaitsemeetmete arvu lennuettevõtjate ja sihtkoha lõikes, sealhulgas broneeringuinfo kogumise tulemusena algatatud uurimiste ja saavutatud süüdimõistmiste arvu igas liikmesriigis.

2. Selline statistika ei sisalda isikuandmeid. Need esitatakse komisjonile üks kord aastas.

2. Selline statistika ei sisalda isikuandmeid. See esitatakse Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile iga kahe aasta järel.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 19

Artikkel 19

Seos muude õigusaktidega

Seos muude õigusaktidega

1. Liikmesriigid võivad jätkata käesoleva direktiivi vastuvõtmise ajal kehtivate pädevate asutuste vahelist teabevahetust käsitlevate kahe- või mitmepoolsete lepingute või kokkulepete kohaldamist, kui need lepingud ja kokkulepped on kooskõlas käesoleva direktiiviga.

1. Liikmesriigid võivad jätkata käesoleva direktiivi vastuvõtmise ajal kehtivate pädevate asutuste vahelist teabevahetust käsitlevate kahe- või mitmepoolsete lepingute või kokkulepete kohaldamist, kui need lepingud ja kokkulepped on kooskõlas käesoleva direktiiviga.

 

1 a. Käesoleva direktiivi kohaldamine ei piira raamotsuse 2008/977/JSK kohaldamist.

2. Käesolev direktiiv ei mõjuta ELi ja kolmandate riikide kahe- ja/või mitmepoolsetest lepingutest tulenevaid kohustusi.

2. Käesolev direktiiv ei mõjuta ELi ja kolmandate riikide kahe- ja/või mitmepoolsetest lepingutest tulenevaid kohustusi.

(1)

  ELT C 218, 23.7.2011, lk 107.

(2)

  ELT C 181, 22.6.2011, lk 24.

(3)

  Euroopa Kohtu 8. aprilli 2014. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-293/12 (Digital Rights Ireland Ltd) ja C-594/12 (Seitlinger jt), ECLI:EU:C:2014:238.

(4)

  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.


SELETUSKIRI

I. Taust

Kuritegevuse ja terrorismi olemus on viimastel aastatelpidevalt muutunud. See on muutunud jultunumaks, keerukamaks ja üha rahvusvahelisemaks. Võttes arvesse, et kuritegevus tekitab tohutut rahalist kahju, näitavad tõendid, et kodanikud soovivad organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu võitlemisel näha üha kaalukamaid ELi tasandi meetmeid.(1)

Seetõttu kutsuti Stockholmi programmis Euroopa Komisjoni üles esitama ettepanekut broneeringuinfo kasutamise kohta terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ja uurimiseks ning nende eest vastutusele võtmiseks. 6. novembril 2007. aastal võttis komisjon vastu nõukogu raamotsuse ettepaneku broneeringuinfo (PNR andmete) kasutamise kohta õiguskaitse eesmärkidel. Ettepanekut arutati nõukogu töörühmades ja enamiku tekstis olevate sätete üle saavutati konsensus. Lissaboni lepingu jõustumisel 1. detsembril 2009 aegus aga komisjoni ettepanek, mida nõukogu ei olnud selleks kuupäevaks veel vastu võtnud.

Broneeringuinfo on teave, mille lennureisijad pileti broneerimisel annavad ja mida hoitakse lennuettevõtja infosüsteemis. Lennuettevõtjad kasutavad seda infot peamiselt käitamiseesmärgil (see hõlmab 19 väljal sellist infot nagu lendude kuupäevad, marsruut, piletiandmed, kontaktandmed, reisibüroo andmed, makseviis, istekoha number ja pagasiandmed), kuid lennuettevõtjate jaoks on sellisel infol ka kaubanduslik ja statistiline väärtus.

Broneeringuinfot võivad kasutada ka õiguskaitseasutused ja esitatud direktiivis sätestatakse selliste meetmete ühtlustatud eeskirjad. Põhjalikul analüüsimisel võib broneeringuinfo olla tõhus vahend kuritegevuse ja terrorismi tuvastamiseks ja jälitamiseks. Peale selle saab seda kasutada reaktiivselt, reaalajas või proaktiivselt kurjategijate kinnipidamiseks, jälgimiseks, uurimiseks ja neile süüdistuste esitamiseks. Praegu on Euroopa Liidu 27 liikmesriigist broneeringuinfosüsteemi täieulatuslikult kasutusele võtnud ainult Ühendkuningriik(2), veel viis riiki (Prantsusmaa, Taani, Rootsi, Belgia ja Madalmaad) kasutavad seda piiratud ulatuses või katsetavad selle kasutamist.

Broneeringuinfot ei tohiks segi ajada reisijate eelteabega (API), mis on passi masinloetavast osast saadav biograafiline teave. Selline teave on ulatuselt piiratum ja selle kasutamist reguleeritakse reisijate eelteavet käsitleva direktiiviga(3).

II. Komisjoni ettepanek

Komisjoni ettepanekus (edaspidi „tekst”) võetakse arvesse Euroopa Parlamendi 2008. aasta novembri resolutsioonis(4) esitatud soovitusi ning see kajastab nõukogu töörühmade arutelude seisu 2009. aastal. Samuti võetakse selles arvesse Euroopa andmekaitseinspektori, artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühma ja Põhiõiguste Ameti arvamust. Toimunud on täielik mõju hindamine ja konsulteerimine.

Tekst hõlmab kaht põhipunkti: i) ühtlustatakse kolmandasse riiki ja kolmandast riigist ja vähemalt ühe liikmesriigi territooriumil lende teostavate lennuettevõtjate kohustust edastada õiguskaitseasutustele broneeringuinfot ja ii) sätestatakse nõuded, mille kohaselt õiguskaitseasutused sellist infot kasutada võivad, nimelt terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks. Ettepanek vastab raamotsuses 2008/977/JSK (ja kõigis selle valdkonna muudes tulevastes raamotsustes) sätestatud eeskirjadele. Kavandatav süsteem on kohustuslik ja liikmesriikide antakse selle tõhusaks käivitamiseks kaks aastat aega. Samas lubatakse liikmesriikidel kulude jagamise eesmärgil kasutada ühiseid süsteeme.

Lisaks eespool nimetatud eesmärgi piiramisele on mitu valdkonda, millele parlamendiliikmed tavapäraselt tähelepanu juhivad:

i) Andmete säilitamine

Ettepanekus sätestatakse kaheetapiline lähenemisviis, mille kohaselt liikmesriigi pädev asutus peab broneeringuinfot säilitama: 30-päevane ajavahemik, millele järgneb viieaastane ajavahemik, mille jooksul andmed on peidetud.

II. Tsentraliseeritud või detsentraliseeritud süsteem

Ettepanekus esitatakse detsentraliseeritud süsteemi eeskirjad. Põhjendused on peamiselt seotud kuludega, kuid ka tsentraliseeritud süsteemi üheainsa asukoha tundlikkusega.

III. ELi-siseste lendude lisamine

Ettepaneku reguleerimisala ei hõlma ELi siselende.

IV. Info sihtotstarbeline või sajaprotsendiline kogumine

Komisjon teeb ettepaneku saavutada järk-järgult rahvusvaheliste lendude info sajaprotsendiline kogumine.

V. Terroriaktide ja raskete kuritegude määratlus

Terroriakti all mõistetakse tekstis nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK artiklites 1–4 osutatud süütegusid; „raske kuritegu” on samuti defineeritud nõukogu raamotsuse 2002/584/JSK artikli 2 lõike 2 kohaselt, kuid hõlmab ainult niisuguseid kuritegusid, mis on liikmesriigi õigusaktide kohaselt karistatavad vabadusekaotuse või vabadust piirava julgeolekumeetmega, mille maksimaalne pikkus on vähemalt kolm aastat. Seejuures võimaldatakse siiski mõningast paindlikkust.

III. Raportööri seisukoht

Raportöör nõustub enamiku komisjoni seisukohtadega broneeringuinfo edastamise ja kasutamise kohta. Komisjon ja mitme liikmesriigi õigusasutused on esitanud parlamendiliikmetele tõendeid niisuguse õigusvahendi tõhususe kohta ja raportöör on arvamusel, et on näidatud selle meetme vajalikkust, proportsionaalsust ja lisandväärtust – see ei piira vaba liikumist ning ei tohiks ohustada kodanike riiki sisenemise õigust, samas aga aitab kaitsta nende julgeolekut. Arvestades lisaks, et komisjoni ettepanekus on arvesse võetud Euroopa Parlamendi 2008. aasta novembri soovitusi, ning arvestades, et selle ettepanekuga kehtestatakse miinimumnõuded, mille kodanikuõiguste, justiits- ja siseasjade komisjon seoses teiste broneeringuinfot käsitlevate lepingutega juba heaks on kiitnud, on tegemist tugeva tekstiga, millest on võimalik täiskogu arutelul lähtuda.

I. Andmete säilitamine

Raportöör leiab, et teksti ei ole vaja muuta, kuid lisab oma raporti projektis siiski „peidetud andmete” määratluse, mis aitab selgitada selle sätte tähendust. Samuti lisatakse kaks eri ajavahemikku andmete hindamiseks – viis aastat terroriakti ja neli aastat raske rahvusvahelise kuriteo puhul, võttes täielikult arvesse proportsionaalsuse põhimõtet ja pidades silmas Euroopa Kohtu ühendatud kohtuasju C-293/12 ning C-594/12.

II. Tsentraliseeritud või detsentraliseeritud süsteem

Raporti projektis kehtestatakse detsentraliseeritud süsteemi eeskirjad.

III. ELi-siseste lendude lisamine

Raportöör on veendunud, et ELi siselendude lisamine annaks ELi mis tahes broneeringuinfosüsteemile selge lisaväärtuse. Esialgsed kulud küll suureneksid, kuid siselendude lisamisel on selged eelised: ühtne süsteem ja kindlad julgeolekueelised. Süsteemi reguleerimisala laienemise tõttu on raportöör pikendanud ka ettepaneku elluviimise aega kahelt aastalt kolmele aastale.

IV. Sihtotstarbeline või sajaprotsendiline infokogumine

Raportöör toetab lendude sajaprotsendilist hõlmamist, sest see on ilmselgelt tõhusam ja annab julgeolekueeliseid. Lisaks viitavad tõendid, et sihtotstarbelise süsteemi korral oleks kurjategijatel võimalus teatud lende vältida.

V. Terroriaktide ja raskete kuritegude määratlus

Terroriakti ja raske kuriteo määratlust ei ole raporti projektis muudetud, kuid täpsustatakse piiravalt, et raskete kuritegude puhul on tegemist rahvusvaheliste kuritegudega, ja lisatakse raamotsusest 2002/584/JSK pärinev konkreetsete süütegude loetelu.

Raportöör on lisanud ka sätted, mis selgitavad kulusid ja õiguskaitset, ning suurendanud ettepaneku õiguskindlust, osutades selgemalt valdkonnas juba kehtivatele õigusaktidele.

(1)

Eurobaromeetri standarduuring nr 71, lisa lk 149.

(2)

Ühendkuningriigi e-piire käsitlevad jaotised 32–38 õigusaktis „Immigration, Asylum and Nationality Act 2006”.

(3)

Nõukogu direktiiv 2004/82/EÜ, 29. august 2004, veoettevõtjate kohustuse kohta edastada reisijaid käsitlevaid andmeid (ELT L 261, 6.8.2004, lk 24).

(4)

Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0561.


VÄLISKOMISJONI ARVAMUS (6.5.2015)

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Arvamuse koostaja: Arnaud Danjean

LÜHISELGITUS

Broneeringuinfo on reisijate poolt esitatud andmed, mida lennuettevõtjad ärieesmärgil koguvad ja säilitavad. Broneeringuinfo hõlmab mitmesugust teavet alates lendude kuupäevadest ja marsruutidest kuni makseviisi ja kontaktandmeteni.

Broneeringuinfo on väga kasulik õiguskaitseasutustele. Seda saab kasutada olukorrale reageerimiseks, st uurimistes või juurdlustes, reaalajas (enne saabumist või väljumist) kuritegude ennetamiseks või isikute vahistamiseks enne kuriteo toimepanekut, või ennetavalt selleks, et töötada välja hindamiskriteeriumid, mis hõlbustavad reisijate saabumis- ja väljumiseelset hindamist.

Kuna nii mõnedki liikmesriigid juba töötavad välja oma broneeringuinfo süsteemi, on direktiiviga kavas reguleerida broneeringuinfo kasutamist ELi tasandil ja ühtlustada liikmesriikide poliitikat. Ühtlustamine on äärmiselt oluline, et hoida ära olukorda, kus liikmesriigid kehtestavad lennuettevõtjatele erinevad kohustused ja suurendavad sellega märkimisväärselt broneeringuinfo andmisega seotud bürokraatlikku ja finantskoormust. Direktiiviga tagatakse ühtlasi, et kogu EL oleks igakülgselt hõlmatud broneeringuinfo süsteemiga.

ELi broneeringuinfo süsteemi kasutuselevõtt on hädavajalik selleks, et EL saaks tegelda praegu tema ees seisvate probleemidega. Lisaks organiseeritud kuritegevuse ja sisemaise terrorismi vastu võitlemisele aitab broneeringuinfo direktiiv oluliselt kaasa rahvusvahelise julgeoleku säilitamisele. Terrorismist on saanud oht kogu maailmale ja sellega tuleb asjakohaselt tegelda. Lennutranspordil on tähtis osa terroristide võrgustike toimimise ning nn välisvõitlejate väljasõidu ja tagasipöördumise seisukohast. Nii sisejulgeoleku kindlustamiseks kui ka ELi välispoliitika eesmärkide saavutamiseks on vaja tagada broneeringuinfo nõuetekohane kättesaadavus õiguskaitseasutustele.

Samuti on vaja hõlmata ELi broneeringuinfo süsteemiga broneeringuinfo, mida koguvad muud kui lende korraldavad ettevõtjad, näiteks reisibürood ja reisikorraldajad, kes kasutavad tšarterreise. Kuna lennuettevõtjal ei ole sageli juurdepääsu tšarterreiside broneeringuinfole, on hädavajalik kohustada reisibüroosid ja reisikorraldajaid sellist infot andma.

Infole juurdepääs peab kindlasti olema tasakaalus ELi kodanike õigusega eraelu puutumatusele ja tuleb tagada, et broneeringuinfo direktiiv oleks kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega andmete säilitamise direktiivi kohta. Arvamuse koostaja on seisukohal, et kui need küsimused lahendatakse, antakse direktiiviga suur panus riikliku ja rahvusvahelise julgeoleku tagamisse.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3 a) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu väljendas oma resolutsioonis 2178(2014) tõsist muret otsese ja üha kasvava ohu pärast, mis lähtub terroristidest välisvõitlejatest ehk isikutest, kes sõidavad oma elukoha- või kodakondsusriigist erinevasse riiki eesmärgiga panna toime, kavandada või ette valmistada terroriakte või neis osaleda või selleks, et anda või saada terroristide väljaõpet, ning otsustas selle ohuga tegelda. ÜRO Julgeolekunõukogu tõdeb, et oluline on tegelda terroristidest välisvõitlejatest lähtuva ohuga, ja ergutab liikmesriike kasutama tõenditel põhinevat reisijate riskihindamise ja kontrolli korda, muu hulgas koguma ja hindama reisiteavet, kuid mitte kasutama diskrimineerivatel stereotüüpidel põhinevat profileerimist.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Broneeringuinfo on vajalik terroriaktide ja raskete kuritegude tõhusaks ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks ning seega parandab see sisejulgeolekut.

(5) Broneeringuinfo on vajalik terroriaktide ja raskete kuritegude tõhusaks ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks ning seega parandab see sise- ja rahvusvahelist julgeolekut.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Broneeringuinfo on vajalik terroriaktide ja raskete kuritegude tõhusaks ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks ning seega parandab see sisejulgeolekut.

(5) Broneeringuinfo võib olla kasulik terroriaktide ja raskete kuritegude tõhusaks ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks ning seega parandab see sisejulgeolekut.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Broneeringuinfo aitab õiguskaitseasutustel raskeid kuritegusid, sealhulgas terroriakte, ennetada, avastada, uurida ja nende eest vastutusele võtta, sest õiguskaitseasutused saavad võrrelda broneeringuinfot tagaotsitavaid isikuid ja esemeid hõlmavate andmebaasidega, koguda tõendeid ning vajaduse korral tuvastada kurjategijate kaasosalisi ja paljastada kuritegelikke võrgustikke.

(6) Broneeringuinfo võib aidata õiguskaitseasutustel raskeid kuritegusid, sealhulgas terroriakte, ennetada, avastada, uurida ja nende eest vastutusele võtta, sest õiguskaitseasutused saavad võrrelda broneeringuinfot tagaotsitavaid isikuid ja esemeid hõlmavate andmebaasidega, koguda tõendeid ning vajaduse korral tuvastada kurjategijate kaasosalisi ja paljastada kuritegelikke võrgustikke.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Broneeringuinfo võimaldab õiguskaitseasutustel välja selgitada isikud, kes on olnud eelnevalt „tundmatud”, st keda varem ei ole kahtlustatud rasketes kuritegudes ega terrorismis osalemises, kuid kelle kohta broneeringuinfo analüüs näitab, et nad võivad sellistes kuritegudes osaleda ja keda pädevad asutused peaksid seetõttu täiendavalt uurima. Õiguskaitseasutused saavad broneeringuinfot kasutada raskete kuritegude ja terrorismiohuga võitlemiseks teisest perspektiivist kui muude isikuandmete kategooriate töötlemise kaudu. Kuid selleks et tagada, et süütute ja mittekahtlustatavate isikute andmeid töödeldakse võimalikult piiratud ulatuses, tuleks hindamiskriteeriumide koostamise ja rakendamisega seotud broneeringuinfo kasutamise aspektid piiritleda raskete kuritegudega, mis on olemuselt ka rahvusvahelised, st on lahutamatult seotud reisimisega ja seega ka töödeldavate andmete liigiga.

(7) Broneeringuinfo võimaldab õiguskaitseasutustel välja selgitada isikud, kes on olnud eelnevalt „tundmatud”, st keda varem ei ole kahtlustatud rasketes kuritegudes ega terrorismis osalemises, kuid kelle kohta broneeringuinfo analüüs näitab, et nad võivad sellistes kuritegudes osaleda ja keda pädevad asutused peaksid seetõttu täiendavalt uurima, sh isikud, kelle reisi eesmärgiks võib olla terroriaktide toimepanek, kavandamine või ettevalmistamine või neis osalemine või terroriste väljaõppe andmine või saamine. Õiguskaitseasutused saavad broneeringuinfot kasutada raskete kuritegude ja terrorismiohuga võitlemiseks teisest perspektiivist kui muude isikuandmete kategooriate töötlemise kaudu. Kuid selleks et tagada, et süütute ja mittekahtlustatavate isikute andmeid töödeldakse võimalikult piiratud ulatuses, tuleks hindamiskriteeriumide koostamise ja rakendamisega seotud broneeringuinfo kasutamise aspektid piiritleda raskete kuritegudega, mis on olemuselt ka rahvusvahelised, st on lahutamatult seotud reisimisega ja seega ka töödeldavate andmete liigiga.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Isikuandmete töötlemine peab olema proportsionaalne käesoleva direktiivi konkreetse julgeolekueesmärgiga.

(8) Isikuandmete töötlemine peab olema proportsionaalne käesoleva direktiivi konkreetse julgeolekueesmärgiga ja selle saavutamiseks vajalik ning kooskõlas proportsionaalsuse ja vajalikkuse põhimõttega, millele osutab Euroopa Liidu Kohus oma 4. aprilli 2014. aasta otsuses ja Euroopa Andmekaitseinspektor oma 25. märtsi 2011. aasta arvamuses.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks on seega oluline, et liikmesriigid kehtestavad sätted Euroopa Liidu liikmesriikidesse või Euroopa Liidu liikmesriikidest rahvusvahelisi lende korraldavate lennuettevõtjate kohustuste kohta.

(10) Terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks on seega oluline, et liikmesriigid kehtestavad sätted Euroopa Liidu liikmesriikidesse või Euroopa Liidu liikmesriikidest rahvusvahelisi lende korraldavate lennuettevõtjate kohustuste kohta. Need kohustused peaksid kehtima ka muudele kui lende korraldavatele ettevõtjatele, kui nad teevad lendudele broneeringuid.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks on seega oluline, et liikmesriigid kehtestavad sätted Euroopa Liidu liikmesriikidesse või Euroopa Liidu liikmesriikidest rahvusvahelisi lende korraldavate lennuettevõtjate kohustuste kohta.

(10) Terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks on seega oluline, et liikmesriigid kehtestavad sätted Euroopa Liidu liikmesriikidesse või Euroopa Liidu liikmesriikidest rahvusvahelisi lende korraldavate lennuettevõtjate kohustuste kohta.

 

(Läbiv muudatusettepanek: väljend „raske kuritegu” asendada kogu tekstis väljendiga „raske rahvusvaheline kuritegu”.)

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a) Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada üldine julgeolek, kaitsta inimeste elu ja turvalisust ning luua õigusraamistik broneeringuinfo kaitseks ja vahetamiseks liikmesriikide ja õiguskaitseasutuste vahel.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a) Hiljutine terroriaktide sagenemine ELis, radikaliseerumise süvenemine ja järjest suurema arvu välisvõitlejate naasmine ELi kinnitavad, et on viimane aeg selle direktiivi jõustumiseks.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Lennuettevõtjad juba koguvad ja töötlevad oma reisijate broneeringuinfot ärilistel eesmärkidel. Käesoleva direktiiviga ei tohiks seada lennuettevõtjatele kohustust koguda reisijatelt täiendavaid andmeid või neid säilitada ega seada reisijatele kohustust esitada täiendavaid andmeid lisaks neile, mis lennuettevõtjaile juba niigi esitatakse.

(11) Lennuettevõtjad juba koguvad ja töötlevad oma reisijate broneeringuinfot ärilistel eesmärkidel. Käesoleva direktiiviga ei tohiks seada lennuettevõtjatele ega muudele kui lende korraldavatele ettevõtjatele kohustust koguda reisijatelt täiendavaid andmeid või neid säilitada ega seada reisijatele kohustust esitada täiendavaid andmeid lisaks neile, mis lennuettevõtjaile ja muudele kui lende korraldavatele ettevõtjaile juba niigi esitatakse.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11 a) Muud kui lende korraldavad ettevõtjad, nagu reisibürood ja reisikorraldajad, müüvad pakettreise, kasutades tšarterlende, milleks nad koguvad ja töötlevad klientide broneeringuinfot, kuid ei tarvitse andmeid edastada reisijaid vedavale lennuettevõtjale.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Terroriaktide määratlus tuleks võtta nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK (terrorismivastase võitluse kohta)37 artiklitest 1–4. Raske kuriteo määratlus tuleks võtta nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/584/JSK (Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta)38 artiklist 2. Liikmesriigid võivad aga välja jätta need kergemad süüteod, mille puhul, võttes arvesse nende kriminaalõigussüsteemi, ei oleks käesoleva direktiivi alusel toimuv broneeringuinfo töötlemine kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega. Raskete rahvusvaheliste kuritegude määratlus tuleks võtta nõukogu raamotsuse 2002/584/JSK artiklist 2 ja ÜRO rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastasest konventsioonist.

(12) Terroriaktide määratlus tuleks võtta nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK (terrorismivastase võitluse kohta)37 artiklist 1. Raske rahvusvahelise kuriteo määratlus tuleks võtta nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/584/JSK (Euroopa vahistamismääruse kohta) artiklist 2 ja rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioonist. Liikmesriigid peaksid aga välja jätma need kergemad süüteod, mille puhul, võttes arvesse nende kriminaalõigussüsteemi, ei oleks käesoleva direktiivi alusel toimuv broneeringuinfo töötlemine kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega.

__________________

__________________

37 EÜT L 164, 22.6.2002, lk 3. Otsust on muudetud nõukogu 28. novembri 2008. aasta raamotsusega 2008/919/JSK (ELT L 330, 9.12.2008, lk 21).

37 EÜT L 164, 22.6.2002, lk 3. Otsust on muudetud nõukogu 28. novembri 2008. aasta raamotsusega 2008/919/JSK (ELT L 330, 9.12.2008, lk 21).

38 EÜT L 190, 18.7.2002, lk 1.

 

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Broneeringuinfo üksusele esitatavate broneeringuinfo loetelude koostamisel tuleks võtta arvesse riigiasutuste õiguspärast nõuet ennetada, avastada, uurida ja nende eest vastutusele võtta terroriakte ja raskeid kuritegusid, parandades sellega ELi sisejulgeolekut ning kaitstes kodanike põhiõigusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele. Sellised loetelud ei tohiks sisaldada selliseid isiklikke andmeid, mis paljastavad isiku rassilise või etnilise päritolu, tema poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi, ja kuuluvust ametiühingusse, samuti andmeid tervisliku seisundi või seksuaalelu kohta. Broneeringuinfo peaks sisaldama reisija broneeringut ja marsruuti käsitlevaid üksikasju, mis võimaldavad pädevatel asutustel tuvastada sisejulgeolekut ohustada võivaid lennureisijaid.

(14) Broneeringuinfo üksusele esitatavate broneeringuinfo loetelude koostamisel tuleks võtta arvesse riigiasutuste õiguspärast nõuet ennetada, avastada, uurida ja nende eest vastutusele võtta terroriakte ja raskeid kuritegusid, parandades sellega ELi sisejulgeolekut ning kaitstes kodanike põhiõigusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele. Sellised loetelud ei tohiks sisaldada selliseid isiklikke andmeid, mis paljastavad isiku rassilise või etnilise päritolu, tema poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi, ja kuuluvust ametiühingusse, samuti andmeid tervisliku seisundi või seksuaalelu kohta. Broneeringuinfo peaks sisaldama reisija broneeringut ja marsruuti käsitlevaid üksikasju, mis võimaldavad pädevatel asutustel tuvastada sise- ja rahvusvahelist julgeolekut ohustada võivaid lennureisijaid.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Praegu on olemas kaks võimalikku andmeedastusmeetodit: tõmbemeetod, mille kaudu andmeid taotleva liikmesriigi pädev asutus pääseb lennuettevõtja broneerimissüsteemi ja teeb endale vajalike andmete koopia, ning tõukemeetod, mille kaudu lennuettevõtja edastab nõutava broneeringuinfo taotlevale pädevale asutusele, lubades lennuettevõtjatel seega säilitada kontrolli selle üle, milliseid andmeid esitatakse. Tõukemeetodit peetakse andmekaitse seisukohast paremaks ja see peaks olema kohustuslik kõigile lennuettevõtjatele.

(15) Praegu on olemas kaks võimalikku andmeedastusmeetodit: tõmbemeetod, mille kaudu andmeid taotleva liikmesriigi pädev asutus pääseb lennuettevõtja broneerimissüsteemi ja teeb endale vajalike andmete koopia, ning tõukemeetod, mille kaudu lennuettevõtja ja muu kui lende korraldav ettevõtja edastab nõutava broneeringuinfo taotlevale pädevale asutusele, lubades lennuettevõtjatel seega säilitada kontrolli selle üle, milliseid andmeid esitatakse. Tõukemeetodit peetakse andmekaitse seisukohast paremaks ja see peaks olema kohustuslik kõigile lennuettevõtjatele ja muudele kui lende korraldavatele ettevõtjatele.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Liikmesriigid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed, et võimaldada lennuettevõtjatel täita käesoleva direktiiviga ettenähtud kohustusi. Liikmesriigid peavad nägema broneeringuinfo edastamise kohustusi eiravate lennuettevõtjate suhtes ette hoiatavad, tõhusad ja proportsionaalsed karistused, sealhulgas rahalised karistused. Käesoleva direktiivi põhieesmärke kahjustada võivate korduvate tõsiste rikkumiste korral võivad karistused erandjuhtudel hõlmata selliseid meetmeid nagu transpordivahendi kasutuselt kõrvaldamine, arestimine ja konfiskeerimine või tegevusloa ajutine peatamine või äravõtmine.

(17) Liikmesriigid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed, et võimaldada lennuettevõtjatel ja muudel kui lende korraldavatel ettevõtjatel täita käesoleva direktiiviga ettenähtud kohustusi. Liikmesriigid peavad nägema broneeringuinfo edastamise kohustusi eiravate lennuettevõtjate ja muude kui lende korraldavate ettevõtjate suhtes ette hoiatavad, tõhusad ja proportsionaalsed karistused, sealhulgas rahalised karistused. Käesoleva direktiivi põhieesmärke kahjustada võivate korduvate tõsiste rikkumiste korral võivad karistused erandjuhtudel hõlmata selliseid meetmeid nagu transpordivahendi kasutuselt kõrvaldamine, arestimine ja konfiskeerimine või tegevusloa ajutine peatamine või äravõtmine.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Iga liikmesriik peaks vastutama terroriaktide ja raskete kuritegudega seonduvate võimalike ohtude hindamise eest.

(18) Iga liikmesriik peaks vastutama terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegudega seonduvate võimalike ohtude hindamise eest.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Võttes täielikult arvesse õigust isikuandmete kaitsele ja mittediskrimineerimisele, ei tohiks üksnes automaatselt töödeldud broneeringuinfo põhjal langetada otsust, mille õiguslik mõju isikule on negatiivne või mis teda oluliselt mõjutab. Lisaks ei tohiks sellist otsust langetada inimese rassilise või etnilise päritolu, usuliste või filosoofiliste tõekspidamiste, poliitiliste seisukohtade, ametiühingusse kuuluvuse ning tervisliku seisundi või seksuaalelu põhjal.

(19) Võttes täielikult arvesse õigust isikuandmete kaitsele ja mittediskrimineerimisele, ei tohiks üksnes automaatselt töödeldud broneeringuinfo põhjal langetada otsust, mille õiguslik mõju isikule on negatiivne või mis teda oluliselt mõjutab. Lisaks ei tohiks sellist otsust langetada inimese soo, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usuliste või filosoofiliste tõekspidamiste, poliitiliste seisukohtade, ametiühingusse või rahvusvähemusse kuuluvuse, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse ning tervisliku seisundi või seksuaalse sättumuse põhjal.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20) Liikmesriigid peaksid nende poolt saadavat broneeringuinfot jagama teiste liikmesriikidega, kui see on vajalik terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks. Käesoleva direktiivi sätted ei tohiks piirata muid ELi õigusakte politsei ja kohtuasutuste vahelise teabevahetuse kohta, sealhulgas nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol)39, ega nõukogu 18. septembri 2006. aasta raamotsust 2006/960/JSK Euroopa Liidu liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise teabe ja jälitusteabe vahetamise lihtsustamise kohta40. Sellise õiguskaitse- ja kohtuasutuste vahelise broneeringuinfo vahetamise suhtes tuleks kohaldada politsei- ja õigusalase koostöö eeskirju.

(20) Liikmesriigid peaksid nende poolt saadavat broneeringuinfot jagama teiste liikmesriikidega, kui see on vajalik terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks. Käesoleva direktiivi sätted ei tohiks piirata muid ELi õigusakte politsei ja kohtuasutuste vahelise teabevahetuse kohta, sealhulgas nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol)39, ega nõukogu 18. septembri 2006. aasta raamotsust 2006/960/JSK Euroopa Liidu liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise teabe ja jälitusteabe vahetamise lihtsustamise kohta40. Sellise õiguskaitse- ja kohtuasutuste vahelise broneeringuinfo vahetamise suhtes tuleks kohaldada politsei- ja õigusalase koostöö eeskirju.

__________________

__________________

39 ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.

39 ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.

40 ELT L 386, 29.12.2006, lk 89.

40 ELT L 386, 29.12.2006, lk 89.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26) Broneeringuinfo edastamine liikmesriikide poolt kolmandatele riikidele peaks olema lubatud üksnes iga üksikjuhtumi puhul eraldi ja kooskõlas raamotsusega 2008/977/JSK. Isikuandmete kaitse tagamiseks tuleks sellise edastamise suhtes kohaldada täiendavaid nõudeid, mis seonduvad edastamise eesmärgi, vastuvõtva asutuse staatuse ja kolmandale riigile edastatavate isikuandmete suhtes kohaldatavate kaitsemeetmetega.

(26) Broneeringuinfo edastamine liikmesriikide poolt kolmandatele riikidele peaks olema lubatud üksnes iga üksikjuhtumi puhul eraldi ja kooskõlas läbivaadatud raamotsusega 2008/977/JSK. Isikuandmete kaitse tagamiseks tuleks selliseid andmeid edastada vaid juhul, kui on täpselt teada broneeringuinfo kavandatav töötlemine kolmandas riigis, kolmandate riikide pädevate asutuste juurdepääsu piirangud broneeringuinfole ja nende andmete edaspidine kasutamine ning kolmandale riigile edastatavate isikuandmete suhtes kohaldatavad muud kaitsemeetmed.

Selgitus

Raamotsuse 2008/977/JSK praegune läbivaatamine algas pärast seda, kui komisjon tegi ettepaneku muuta raamotsust uue direktiiviga (COM(2012) 10 final).

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26) Broneeringuinfo edastamine liikmesriikide poolt kolmandatele riikidele peaks olema lubatud üksnes iga üksikjuhtumi puhul eraldi ja kooskõlas raamotsusega 2008/977/JSK. Isikuandmete kaitse tagamiseks tuleks sellise edastamise suhtes kohaldada täiendavaid nõudeid, mis seonduvad edastamise eesmärgi, vastuvõtva asutuse staatuse ja kolmandale riigile edastatavate isikuandmete suhtes kohaldatavate kaitsemeetmetega.

(26) Broneeringuinfo edastamine liikmesriikide poolt kolmandatele riikidele peaks olema lubatud üksnes iga üksikjuhtumi puhul eraldi ja kooskõlas raamotsusega 2008/977/JSK. Isikuandmete kaitse tagamiseks tuleks sellise edastamise suhtes kohaldada täiendavaid nõudeid, mis seonduvad edastamise eesmärgi, vastuvõtva asutuse staatuse ja kolmandale riigile edastatavate isikuandmete suhtes kohaldatavate kaitsemeetmetega. Nende andmete edastamist teistele riikidele tuleks lubada vaid juhul, kui seda lubab liikmesriik, kust andmed on pärit, ja iga üksikjuhtumi puhul eraldi.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29) Isikuandmete, sealhulgas broneeringuinfo töötlemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide juriidiliste ja tehniliste erinevuste tõttu on lennuettevõtjad praegu ja tulevikus silmitsi eri nõuetega seoses edastatava teabe iseloomuga ning teabe pädevatele asutustele edastamise tingimustega. Kõnealused erinevused võivad takistada liikmesriikide pädevate asutuste tõhusat koostööd terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel.

(29) Isikuandmete, sealhulgas broneeringuinfo töötlemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide juriidiliste ja tehniliste erinevuste tõttu on lennuettevõtjad ja muud kui lende korraldavad ettevõtjad praegu ja tulevikus silmitsi eri nõuetega seoses edastatava teabe iseloomuga ning teabe pädevatele asutustele edastamise tingimustega. Kõnealused erinevused võivad takistada liikmesriikide pädevate asutuste tõhusat koostööd terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29) Isikuandmete, sealhulgas broneeringuinfo töötlemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide juriidiliste ja tehniliste erinevuste tõttu on lennuettevõtjad praegu ja tulevikus silmitsi eri nõuetega seoses edastatava teabe iseloomuga ning teabe pädevatele asutustele edastamise tingimustega. Kõnealused erinevused võivad takistada liikmesriikide pädevate asutuste tõhusat koostööd terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel.

(29) Isikuandmete, sealhulgas broneeringuinfo töötlemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide juriidiliste ja tehniliste erinevuste tõttu on lennuettevõtjad praegu ja tulevikus silmitsi eri nõuetega seoses edastatava teabe iseloomuga ning teabe pädevatele asutustele edastamise tingimustega. Kõnealused erinevused võivad takistada liikmesriikide pädevate asutuste tõhusat koostööd terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude ennetamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32) Eelkõige on direktiivi reguleerimisala nii piiratud kui võimalik: selle raames lubatakse broneeringuinfot säilitada kõige rohkem viis aastat, mille möödumisel tuleb andmed kustutada, andmed tuleb muuta anonüümseks pärast väga lühikest ajavahemikku ning tundlike andmete kogumine ja kasutamine on keelatud. Tõhususe ja kõrgetasemelise andmekaitse tagamiseks peavad liikmesriigid tagama, et liikmesriigi sõltumatu järelevalveasutus vastutaks broneeringuinfo töötlemisega seonduva nõustamise ja järelevalve eest. Broneeringuinfo igasuguse töötlemise peab registreerima või dokumenteerima, et kontrollida andmete töötlemise õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning tagada andmete nõuetekohane terviklus ja töötlemise turvalisus. Liikmesriigid peavad tagama ka selle, et reisijaid teavitatakse selgelt ja täpselt broneeringuinfo kogumisest ja nende õigustest.

(32) Eelkõige on direktiivi reguleerimisala nii piiratud kui võimalik: selle raames lubatakse broneeringuinfot säilitada kõige rohkem viis aastat, mille möödumisel tuleb andmed kustutada, andmed tuleb maskeerida pärast väga lühikest ajavahemikku ning tundlike andmete kogumine ja kasutamine on keelatud. Tõhususe ja kõrgetasemelise andmekaitse tagamiseks peavad liikmesriigid tagama, et liikmesriigi sõltumatu järelevalveasutus vastutaks broneeringuinfo töötlemisega seonduva nõustamise ja järelevalve eest. Broneeringuinfo igasuguse töötlemise peab registreerima või dokumenteerima, et kontrollida andmete töötlemise õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning tagada andmete nõuetekohane terviklus ja töötlemise turvalisus. Liikmesriigid peavad tagama ka selle, et reisijaid teavitatakse selgelt ja täpselt broneeringuinfo kogumisest ja nende õigustest.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 a. Käesolevat direktiivi kohaldatakse ka muude kui lende korraldavate ettevõtjate suhtes, kes koguvad või säilitavad broneeringuinfot kolmandatesse riikidesse suunduvate või kolmandatest riikidest lähtuvate lennureiside kohta, mille lähte- või sihtkoht on liidus.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Käesoleva direktiivi kohaselt kogutud broneeringuinfot tohib töödelda üksnes järgnevatel eesmärkidel:

2. Käesoleva direktiivi kohaselt kogutud broneeringuinfot tohib töödelda üksnes liikmesriigi pädev asutus ja üksnes järgnevatel eesmärkidel:

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Käesolevat direktiivi kohaldatakse lennuettevõtjate ja muude kui lende korraldavate ettevõtjate suhtes, kes korraldavad lennureise liidu ja kolmandate riikide vahel ning lennureise liidu territooriumil.

Selgitus

ELi-siseste lendude lisamine on oluline, sest ELis asuvad kurjategijad kasutavad ka ELi territooriumi piires toimuvaid lende, mitte ainult ELi-väliseid lende. Kurjategijad kasutavad ka keerulisi marsruute, mis hõlmavad mitut ELi riiki, et vältida enda avastamist ja vastutusele võtmist.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b. Käesolevat direktiivi kohaldatakse ka nende lennuettevõtjate ja muude kui lende korraldavate ettevõtjate suhtes, kes on registreeritud liidus või säilitavad seal andmeid ning korraldavad lennureise kolmandatesse riikidesse või kolmandatest riikidest saabumisega liitu või väljumisega liidust.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) „lennuettevõtja” – õhuveoettevõtja, kellel on kehtiv lennutegevusluba või samaväärne luba, mis lubab tal teostada reisijate õhuvedu;

a) „lennuettevõtja” – õhuveoettevõtja, kellel on kehtiv lennutegevusluba või samaväärne luba;

Selgitus

Lennuettevõtja määratlus peaks olema kooskõlas sama määratlusega, mis on esitatud määruses (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a a) „muu kui lende korraldav ettevõtja” – volitatud ettevõtja, nagu reisibüroo ja reisikorraldaja, kes osutab reisimisega seotud teenuseid, muu hulgas teeb broneeringuid lendudele, milleks ta kogub ja töötleb reisijate broneeringuinfot;

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) „rahvusvaheline lend” – mis tahes regulaar- või mitteregulaarlend, mis on lennuettevõtja poolt kavandatud saabuma liikmesriigi territooriumile ja mille lähtekoht on kolmas riik, või lend, mis väljub liikmesriigi territooriumilt ning mille lõppsihtkoht on kolmas riik, sealhulgas mõlemal juhul transfeer- või transiitlennud;

b) „rahvusvaheline lend” – mis tahes regulaar- või mitteregulaarlend, mis on lennuettevõtja poolt kavandatud saabuma liikmesriigi territooriumile ja mille lähtekoht on kolmas riik, või lend, mis väljub liikmesriigi territooriumilt ning mille lõppsihtkoht on kolmas riik, sealhulgas tšarterlennud, eralennukid, erakaubaveod ja mis tahes transiitlennud, mille puhul reisijad lennukist lahkuvad;

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) „broneeringuinfo” – reisijatelt nõutavad vajalikud andmed, mis võimaldavad broneeringut tegevatel ja lennutegevuses osalevatel lennuettevõtjatel töödelda ja kontrollida iga reisi puhul isiku enda või tema eest tehtud broneeringut. Info võib asuda broneerimissüsteemides, väljumiste kontrollimise süsteemides või samade funktsioonidega samaväärsetes süsteemides;

c) „broneeringuinfo” – reisijatelt nõutavad vajalikud andmed, mis võimaldavad broneeringut tegevatel ja lennutegevuses osalevatel lennuettevõtjatel ning muudel kui lende korraldavatel ettevõtjatel juhul, kui lennuettevõtja ei ole ise broneeringut teinud, töödelda ja kontrollida iga reisi puhul isiku enda või tema eest tehtud broneeringut. Info võib asuda broneerimissüsteemides, väljumiste kontrollimise süsteemides või samade funktsioonidega samaväärsetes süsteemides;

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e) „broneerimissüsteem” – lennuettevõtja siseandmebaas, millesse kogutakse broneeringuinfot broneeringute käitlemiseks;

e) „broneerimissüsteem” – lennuettevõtja või muu kui lende korraldava ettevõtja siseandmebaas, millesse kogutakse broneeringuinfot broneeringute käitlemiseks;

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f) „tõukemeetod” – meetod, mille kohaselt lennuettevõtjad edastavad nõutava broneeringuinfo andmeid taotleva pädeva asutuse andmebaasi;

f) „tõukemeetod” – meetod, mille kohaselt lennuettevõtjad edastavad broneeringuinfo andmeid taotleva pädeva asutuse andmebaasi;

Selgitus

Lennuettevõtjad edastavad lennuandmed, mida nad koguvad broneerimise eesmärgil, mitte nõutava broneeringuinfo. Andmete filtreerimine ja vajalike andmete väljavalimine on ametiasutuste ülesanne.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

g) „terroriaktid” nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK artiklites 1–4 osutatud süüteod liikmesriigi õigusaktide tähenduses;

g) „terroriaktid” – nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK artiklites 1–4 osutatud süüteod liikmesriigi õigusaktide tähenduses, sealhulgas isikud, kelle reisi eesmärk võib olla panna toime, kavandada või ette valmistada terroriakte või neis osaleda või anda või saada terroristide väljaõpet;

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h) „raske kuritegu” – nõukogu raamotsuse 2002/584/JSK artikli 2 lõikes 2 osutatud liikmesriigi õigusaktide kohane süütegu, kui see on liikmesriigi õigusaktide kohaselt karistatav vabadusekaotuse või vabadust piirava julgeolekumeetmega, mille maksimaalne pikkus on vähemalt kolm aastat. Liikmesriigid võivad aga välja jätta need kergemad süüteod, mille puhul, võttes arvesse nende kriminaalõigussüsteemi, ei oleks käesoleva direktiivi alusel toimuv broneeringuinfo töötlemine kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega;

välja jäetud

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik moodustab või nimetab terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks pädeva asutuse või sellise asutuse allasutuse, kes tegutseb liikmesriigi broneeringuinfo üksusena, kes vastutab broneeringuinfo lennuettevõtjatelt kogumise, säilitamise, analüüsimise ja analüüsitulemuste artiklis 5 osutatud pädevatele asutustele edastamise eest. Üksuse töötajateks võib lähetada pädevate riigiasutuste töötajaid.

1. Iga liikmesriik moodustab või nimetab terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks pädeva asutuse või sellise asutuse allasutuse, kes tegutseb liikmesriigi broneeringuinfo üksusena, kes vastutab broneeringuinfo lennuettevõtjatelt kogumise, säilitamise, analüüsimise ja analüüsitulemuste artiklis 5 osutatud pädevatele asutustele edastamise eest. Üksuse töötajad on laitmatu maine ja tõendatud pädevusega isikud ning nendeks võib lähetada pädevate riigiasutuste töötajaid.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Lennuettevõtjate poolt artikli 6 kohaselt edastatavat broneeringuinfot iga liikmesriigi territooriumile saabuvate ja iga liikmesriigi territooriumilt väljuvate rahvusvaheliste lendude kohta kogub asjaomase liikmesriigi broneeringuinfo üksus. Kui lennuettevõtjate poolt edastatav broneeringuinfo sisaldab rohkem andmeid, kui on loetletud lisas, kustutab broneeringuinfo üksus selle kohe pärast kättesaamist.

1. Lennuettevõtjate või muude kui lende korraldavate ettevõtjate poolt artikli 6 kohaselt edastatavat broneeringuinfot iga liikmesriigi territooriumile saabuvate ja iga liikmesriigi territooriumilt väljuvate rahvusvaheliste lendude kohta kogub asjaomase liikmesriigi broneeringuinfo üksus. Kui lennuettevõtjate või muude kui lende korraldavate ettevõtjate poolt edastatav broneeringuinfo sisaldab rohkem andmeid, kui on loetletud lisas, kustutab broneeringuinfo üksus selle kohe pärast kättesaamist.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Lennuettevõtjate poolt artikli 6 kohaselt edastatavat broneeringuinfot iga liikmesriigi territooriumile saabuvate ja iga liikmesriigi territooriumilt väljuvate rahvusvaheliste lendude kohta kogub asjaomase liikmesriigi broneeringuinfo üksus. Kui lennuettevõtjate poolt edastatav broneeringuinfo sisaldab rohkem andmeid, kui on loetletud lisas, kustutab broneeringuinfo üksus selle kohe pärast kättesaamist.

1. Lennuettevõtjate poolt artikli 6 kohaselt edastatavat broneeringuinfot iga liikmesriigi territooriumile saabuvate ja iga liikmesriigi territooriumilt väljuvate rahvusvaheliste lendude kohta kogub asjaomase liikmesriigi broneeringuinfo üksus. Lennuettevõtjad või muud kui lende korraldavad ettevõtjad ei edasta broneeringuinfo üksusele reisijate tundlikke andmeid, nagu sugu, nahavärvus, etniline või sotsiaalne päritolu, geneetilised omadused, keel, usulised või filosoofilised tõekspidamised, poliitilised seisukohad, ametiühingusse või rahvusvähemusse kuuluvus, varaline seisund, sünnipära, puue, vanus, tervislik seisund või seksuaalne sättumus. Kui edastatav broneeringuinfo sisaldab neid andmeid või rohkem andmeid, kui on loetletud täielikus lisas, kustutab broneeringuinfo üksus sellised andmed kohe pärast kättesaamist.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Lennuettevõtjate poolt artikli 6 kohaselt edastatavat broneeringuinfot iga liikmesriigi territooriumile saabuvate ja iga liikmesriigi territooriumilt väljuvate rahvusvaheliste lendude kohta kogub asjaomase liikmesriigi broneeringuinfo üksus. Kui lennuettevõtjate poolt edastatav broneeringuinfo sisaldab rohkem andmeid, kui on loetletud lisas, kustutab broneeringuinfo üksus selle kohe pärast kättesaamist.

1. Lennuettevõtjate poolt artikli 6 kohaselt edastatavat broneeringuinfot iga liikmesriigi territooriumile saabuvate ja iga liikmesriigi territooriumilt väljuvate rahvusvaheliste lendude kohta kogub ainult asjaomase liikmesriigi broneeringuinfo üksus. Kui lennuettevõtjate poolt edastatav broneeringuinfo sisaldab rohkem andmeid, kui on loetletud lisas, kustutab broneeringuinfo üksus selle kohe pärast kättesaamist.

Selgitus

Sõna „ainult“ tuleb lisada selleks, et tagada, et mitte kõik pädevad asutused, kellel on õigus küsida broneeringuinfot (artikli 5 kohaselt), ei saaks neid lennuettevõtjatelt.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) reisijate hindamine enne nende graafikujärgset saabumist liikmesriiki või väljumist liikmesriigist, et tuvastada isikud, kes võivad olla seotud terrorirünnaku või raske rahvusvahelise kuriteoga ning keda artiklis 5 osutatud pädevad asutused peavad täpsemalt uurima. Sellisel hindamisel võib broneeringuinfo üksus töödelda broneeringuinfot eelnevalt kindlaksmääratud hindamiskriteeriumide alusel. Liikmesriigid tagavad, et kõik sellisel automaatsel töötlemisel saadavad positiivsed tulemused vaadatakse ükshaaval mitteautomaatselt läbi, et kontrollida, kas artiklis 5 osutatud pädev asutus peab võtma meetmeid;

(a) reisijate hindamine enne nende graafikujärgset saabumist liikmesriiki või väljumist liikmesriigist, et tuvastada isikud, kes võivad olla seotud terrorirünnaku või raske rahvusvahelise kuriteoga, sealhulgas isikud, kes võivad reisida eesmärgiga panna toime, kavandada või ette valmistada terroriakte või neis osaleda või anda või saada terroristide väljaõpet, ning keda artiklis 5 osutatud pädevad asutused peavad täpsemalt uurima. Sellisel hindamisel võib broneeringuinfo üksus töödelda broneeringuinfot eelnevalt kindlaksmääratud hindamiskriteeriumide alusel. Liikmesriigid tagavad, et kõik sellisel automaatsel töötlemisel saadavad positiivsed tulemused vaadatakse ükshaaval mitteautomaatselt läbi, et kontrollida, kas artiklis 5 osutatud pädev asutus peab võtma meetmeid;

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) reisijate hindamine enne nende graafikujärgset saabumist liikmesriiki või väljumist liikmesriigist, et tuvastada isikud, kes võivad olla seotud terrorirünnaku või raske kuriteoga ning keda artiklis 5 osutatud pädevad asutused peavad täpsemalt uurima. Sellisel hindamisel võib broneeringuinfo üksus töödelda broneeringuinfot asjaomaste andmebaaside, sealhulgas rahvusvaheliste ja riiklike andmebaaside ning ELi andmebaaside riiklike koopiate alusel, kui need on koostatud otsitavaid või hoiatusteadet kandvaid isikuid ja esemeid käsitlevate ELi õigusaktide alusel kooskõlas selliste toimikute suhtes kohaldatavate ELi, rahvusvaheliste ja liikmesriikide eeskirjadega. Liikmesriigid tagavad, et kõik sellisel automaatsel töötlemisel saadavad positiivsed tulemused vaadatakse ükshaaval mitteautomaatselt läbi, et kontrollida, kas artiklis 5 osutatud pädev asutus peab võtma meetmeid;

(b) reisijate hindamine enne nende graafikujärgset saabumist liikmesriiki või väljumist liikmesriigist, et tuvastada isikud, kes võivad olla seotud terrorirünnaku või raske kuriteoga, sealhulgas isikud, kes võivad reisida eesmärgiga panna toime, kavandada või ette valmistada terroriakte või neis osaleda või anda või saada terroristide väljaõpet, ning keda artiklis 5 osutatud pädevad asutused peavad täpsemalt uurima. Sellisel hindamisel võib broneeringuinfo üksus töödelda broneeringuinfot asjaomaste andmebaaside, sealhulgas rahvusvaheliste ja riiklike andmebaaside ning ELi andmebaaside riiklike koopiate alusel, kui need on koostatud otsitavaid või hoiatusteadet kandvaid isikuid ja esemeid käsitlevate ELi õigusaktide alusel kooskõlas selliste toimikute suhtes kohaldatavate ELi, rahvusvaheliste ja liikmesriikide eeskirjadega. Liikmesriigid tagavad, et kõik sellisel automaatsel töötlemisel saadavad positiivsed tulemused vaadatakse ükshaaval mitteautomaatselt läbi, et kontrollida, kas artiklis 5 osutatud pädev asutus peab võtma meetmeid;

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Lõike 2 punktis a osutatud reisijate hindamist enne nende graafikujärgset saabumist liikmesriiki või väljumist liikmesriigist teostatakse mittediskrimineerivalt broneeringuinfo üksuse poolt kehtestatud hindamiskriteeriumide alusel. Liikmesriigid tagavad, et hindamiskriteeriumid kehtestavad broneeringuinfo üksused koostöös artiklis 5 osutatud pädevate asutustega. Hindamiskriteeriumid ei põhine ühelgi tingimusel inimese rassilisel või etnilisel päritolul, usulistel või filosoofilistel tõekspidamistel, poliitilistel seisukohtadel, kuuluvusel ametiühingusse ega tervislikul seisundil või seksuaalelul.

3. Lõike 2 punktis a osutatud reisijate hindamist enne nende graafikujärgset saabumist liikmesriiki või väljumist liikmesriigist teostatakse mittediskrimineerivalt broneeringuinfo üksuse poolt kehtestatud hindamiskriteeriumide alusel. Liikmesriigid tagavad, et hindamiskriteeriumid kehtestavad broneeringuinfo üksused koostöös artiklis 5 osutatud pädevate asutustega. Hindamiskriteeriumid ei põhine ühelgi tingimusel inimese sool, nahavärvusel, etnilisel või sotsiaalsel päritolul, geneetilistel omadustel, keelel, usulistel või filosoofilistel tõekspidamistel, poliitilistel seisukohtadel, ametiühingusse või rahvusvähemusse kuuluvusel, varalisel seisundil, sünnipäral, puudel, vanusel ega tervislikul seisundil või seksuaalsel sättumusel.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Pädevad asutused ei langeta otsust, mille õiguslik mõju isikule on negatiivne või mis teda oluliselt mõjutab, üksnes automaatselt töödeldud broneeringuinfo põhjal. Selliseid otsuseid ei langetata inimese rassilise või etnilise päritolu, usuliste või filosoofiliste tõekspidamiste, poliitiliste seisukohtade, ametiühingusse kuuluvuse ega tervisliku seisundi või seksuaalelu põhjal.

6. Pädevad asutused ei langeta otsust, mille õiguslik mõju isikule on negatiivne või mis teda mõjutab, üksnes automaatselt töödeldud broneeringuinfo põhjal. Selliseid otsuseid ei langetata inimese soo, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usuliste või filosoofiliste tõekspidamiste, poliitiliste seisukohtade, ametiühingusse või rahvusvähemusse kuuluvuse, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse ega tervisliku seisundi või seksuaalse sättumuse põhjal.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lennuettevõtjate kohustused

Lennuettevõtjate ja muude kui lende korraldavate ettevõtjate kohustused

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud meetmed selle tagamiseks, et lennuettevõtjad edastaksid (tõukemeetod) artikli 2 punktis c määratletud ja lisas täpsustatud broneeringuinfo (ulatuses, mil nad selliseid andmeid juba koguvad) rahvusvahelise lennu saabumis- või väljumiskohaks oleva liikmesriigi broneeringuinfo üksuse andmebaasi. Kui lennu puhul on kood jagatud ühe või mitme lennuettevõtja vahel, vastutab kõigi reisijate broneeringuinfo edastamise eest see lennuettevõtja, kes lendu teostab. Kui lennul on üks või mitu vahepeatust liikmesriikide lennujaamades, edastavad lennuettevõtjad broneeringuinfo kõigi asjaomaste liikmesriikide broneeringuinfo üksustele.

1. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud meetmed selle tagamiseks, et lennuettevõtjad ja muud kui lende korraldavad ettevõtjad edastaksid (tõukemeetod) artikli 2 punktis c määratletud ja lisas täpsustatud broneeringuinfo (ulatuses, mil nad selliseid andmeid juba koguvad) rahvusvahelise lennu saabumis- või väljumiskohaks oleva liikmesriigi broneeringuinfo üksuse andmebaasi. Kui lennu puhul on kood jagatud ühe või mitme lennuettevõtja vahel, vastutab kõigi reisijate broneeringuinfo edastamise eest see lennuettevõtja, kes lendu teostab. Kui lennul on üks või mitu vahepeatust liikmesriikide lennujaamades, edastavad lennuettevõtjad broneeringuinfo kõigi asjaomaste liikmesriikide broneeringuinfo üksustele.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud meetmed selle tagamiseks, et lennuettevõtjad edastaksid (tõukemeetod) artikli 2 punktis c määratletud ja lisas täpsustatud broneeringuinfo (ulatuses, mil nad selliseid andmeid juba koguvad) rahvusvahelise lennu saabumis- või väljumiskohaks oleva liikmesriigi broneeringuinfo üksuse andmebaasi. Kui lennu puhul on kood jagatud ühe või mitme lennuettevõtja vahel, vastutab kõigi reisijate broneeringuinfo edastamise eest see lennuettevõtja, kes lendu teostab. Kui lennul on üks või mitu vahepeatust liikmesriikide lennujaamades, edastavad lennuettevõtjad broneeringuinfo kõigi asjaomaste liikmesriikide broneeringuinfo üksustele.

1. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud meetmed selle tagamiseks, et lennuettevõtjad edastaksid (tõukemeetod) artikli 2 punktis c määratletud ja lisas täpsustatud broneeringuinfo (ulatuses, milles nad selliseid andmeid tavapärase äritegevuse käigus koguvad) rahvusvahelise lennu saabumis- või väljumiskohaks oleva liikmesriigi broneeringuinfo üksuse andmebaasi. Kui lennu puhul on kood jagatud ühe või mitme lennuettevõtja vahel, vastutab kõigi reisijate broneeringuinfo edastamise eest see lennuettevõtja, kes lendu teostab. Kui lennul on üks või mitu vahepeatust liikmesriikide lennujaamades, edastavad lennuettevõtjad broneeringuinfo kõigi asjaomaste liikmesriikide broneeringuinfo üksustele.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 a. Juhul kui lennuettevõtjad ja muud kui lende korraldavad ettevõtjad koguvad reisijaid käsitleva eelteabe andmeid, mis on loetletud käesoleva direktiivi I lisa punktis 18, kuid ei säilita neid broneeringuinfo andmete osana, võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed selle tagamiseks, et lennuettevõtjad ja muud kui lende korraldavad ettevõtjad edastaksid (tõukemeetod) ka sellised andmed lõikes 1 osutatud liikmesriigi broneeringuinfo üksusele. Sellise edastamise korral kohaldatakse kõiki käesoleva direktiivi sätteid eelteabe andmetele, nagu oleksid need broneeringuinfo osa.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Lennuettevõtjad edastavad broneeringuinfot elektrooniliselt, kasutades ühiseid protokolle ja toetatavaid andmevorminguid, mis võetakse vastu vastavalt artiklites 13 ja 14 sätestatud menetlusele, või tehnilise rikke korral mõnel muul asjakohasel viisil, tagades piisava andmeturbe:

2. Lennuettevõtjad ja muud kui lende korraldavad ettevõtjad edastavad broneeringuinfot elektrooniliselt, kasutades ühiseid protokolle ja toetatavaid andmevorminguid, mis võetakse vastu vastavalt artiklites 13 ja 14 sätestatud menetlusele, või tehnilise rikke korral mõnel muul asjakohasel viisil, tagades piisava andmeturbe:

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) 24–48 tundi enne kavandatud reisi väljumisaega;

a) üks kord 24–48 tundi enne kavandatud reisi väljumisaega;

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) viivitamatult pärast pardalemineku lõppemist, st pärast seda, kui reisijad on läinud väljumiseks valmistuva õhusõiduki pardale ja rohkem reisijaid enam pardale ei lasta.

b) üks kord viivitamatult pärast pardalemineku lõppemist, st pärast seda, kui reisijad on läinud väljumiseks valmistuva õhusõiduki pardale ja rohkem reisijaid enam pardale ei lasta.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad lubada lennuettevõtjatel piirata lõike 2 punktis b osutatud edastamist lõike 2 punkti a kohaselt edastatud andmete ajakohastusega.

3. Liikmesriigid võivad lubada lennuettevõtjatel ja muudel kui lende korraldavatel ettevõtjatel piirata lõike 2 punktis b osutatud edastamist lõike 2 punkti a kohaselt edastatud andmete ajakohastusega.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Igal konkreetsel juhul eraldi ja liikmesriigi õigusaktidele vastaval broneeringuinfo üksuse taotlusel edastavad lennuettevõtjad broneeringuinfo, kui terroriaktide või raskete kuritegudega seonduvale konkreetsele ja tegelikule ohule reageerimisele kaasaaitamiseks on vajalik broneeringuinfoga kiiremini tutvuda, kui on osutatud lõike 2 punktis a.

4. Igal konkreetsel juhul eraldi ja liikmesriigi õigusaktidele vastaval broneeringuinfo üksuse taotlusel edastavad lennuettevõtjad ja muud kui lende korraldavad ettevõtjad broneeringuinfo, kui terroriaktide või raskete kuritegudega seonduvale konkreetsele ja tegelikule ohule reageerimisele kaasaaitamiseks on vajalik broneeringuinfoga kiiremini tutvuda, kui on osutatud lõike 2 punktis a.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Igal konkreetsel juhul eraldi ja liikmesriigi õigusaktidele vastaval broneeringuinfo üksuse taotlusel edastavad lennuettevõtjad broneeringuinfo, kui terroriaktide või raskete kuritegudega seonduvale konkreetsele ja tegelikule ohule reageerimisele kaasaaitamiseks on vajalik broneeringuinfoga kiiremini tutvuda, kui on osutatud lõike 2 punktis a.

4. Igal konkreetsel juhul eraldi ja liikmesriigi õigusaktidele vastaval broneeringuinfo üksuse taotlusel edastavad lennuettevõtjad broneeringuinfo, kui terroriaktide või raskete rahvusvaheliste kuritegudega seonduvale konkreetsele ja tegelikule ohule reageerimisele kaasaaitamiseks on vajalik broneeringuinfoga kiiremini tutvuda, kui on osutatud lõike 2 punktis a.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Igal konkreetsel juhul eraldi ja liikmesriigi õigusaktidele vastaval broneeringuinfo üksuse taotlusel edastavad lennuettevõtjad broneeringuinfo, kui terroriaktide või raskete kuritegudega seonduvale konkreetsele ja tegelikule ohule reageerimisele kaasaaitamiseks on vajalik broneeringuinfoga kiiremini tutvuda, kui on osutatud lõike 2 punktis a.

4. Igal konkreetsel juhul eraldi ja liikmesriigi õigusaktidele vastaval broneeringuinfo üksuse taotlusel annavad lennuettevõtjad broneeringuinfo, kui terroriaktide või raskete kuritegudega seonduvale konkreetsele ja tegelikule ohule reageerimisele kaasaaitamiseks on vajalik broneeringuinfoga kiiremini tutvuda, kui on osutatud lõike 2 punktis a.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Liikmesriigi pädevad asutused võivad taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo üksuse andmebaasis artikli 9 lõigete 1 ja 2 kohaselt säilitatavat broneeringuinfot asjaomaselt üksuselt otse ainult juhtudel, mil see on vajalik avalikku julgeolekut ähvardava vahetu ja tõsise ohu ennetamiseks. Sellised taotlused peavad seonduma konkreetsete terroriaktide või raskete kuritegude uurimisega või nende eest vastutusele võtmisega ja neid tuleb põhjendada. Broneeringuinfo üksused vastavad sellistele taotlustele esmajärjekorras. Kõigil teistel juhtudel esitavad pädevad asutused oma taotlused enda liikmesriigi broneeringuinfo üksusele.

4. Liikmesriigi pädevad asutused võivad taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo üksuse andmebaasis artikli 9 lõigete 1 ja 2 kohaselt säilitatavat broneeringuinfot asjaomaselt üksuselt otse ainult juhtudel, mil see on vajalik avalikku julgeolekut ähvardava vahetu ja tõsise ohu ennetamiseks. Sellised taotlused peavad seonduma konkreetsete terroriaktide või raskete rahvusvaheliste kuritegude uurimisega või nende eest vastutusele võtmisega ja neid tuleb põhjendada. Broneeringuinfo üksused vastavad sellistele taotlustele esmajärjekorras. Kõigil teistel juhtudel esitavad pädevad asutused oma taotlused enda liikmesriigi broneeringuinfo üksusele.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriik võib broneeringuinfo ja selle töötlemise tulemused edastada kolmandale riigile üksnes igal konkreetsel juhul eraldi ja kui on täidetud järgnevad tingimused:

Võttes arvesse julgeoleku sise- ja välisaspektide sidususe olulisust ja eesmärgiga parandada rahvusvahelist koostööd võib liikmesriik broneeringuinfo ja selle töötlemise tulemused edastada kolmandale riigile üksnes igal konkreetsel juhul eraldi ja kui on täidetud järgnevad tingimused:

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) täidetud on nõukogu raamotsuse 2008/977/JSK artiklis 13 sätestatud tingimused,

välja jäetud

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) edastamine on vajalik käesoleva direktiivi artikli 1 lõikes 2 sätestatud eesmärkide saavutamiseks, ning

b) edastamine on vajalik käesoleva direktiivi artikli 1 lõikes 2 sätestatud eesmärkide saavutamiseks;

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) edastamine on vajalik käesoleva direktiivi artikli 1 lõikes 2 sätestatud eesmärkide saavutamiseks, ning

b) edastamine on vajalik ja proportsionaalne käesoleva direktiivi artikli 1 lõikes 2 sätestatud eesmärkide saavutamiseks, ning

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b a) andmeid vastuvõttev kolmanda riigi asutus või rahvusvaheline organ vastutab rahvusvaheliste terroriaktide või raskete rahvusvaheliste kuritegude ennetamise, uurimise, avastamise või nende eest vastutusele võtmise eest;

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõik 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b b) andmeid vastuvõtva kolmanda riigi asutuse või rahvusvahelise organi taotlus sõltub kohtust või sõltumatust haldusorganist, kelle otsusega püütakse piirata andmetele juurdepääsu kolmandas riigis ja nende kasutamist üksnes määral, mis on vajalik taotletava eesmärgi saavutamiseks, ja kes sekkub, kui need ametiasutused on esitanud põhjendatud taotluse rahvusvaheliste terroriaktide või raskete rahvusvaheliste kuritegude ennetamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise raames;

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõik 1 – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b c) liikmesriik, kellelt andmed on saadud, on andnud andmete edastamiseks nõusoleku oma riikliku õiguse kohaselt;

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõik 1 – punkt b d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b d) andmete säilitamise aeg kolmandas riigis või rahvusvahelises organis põhineb objektiivsetel kriteeriumidel, tagamaks, et see piirduks rangelt vajalikuga;

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) kolmas riik nõustub edastama andmeid teisele kolmandale riigile üksnes juhul, kui see on vajalik käesoleva direktiivi artikli 1 lõikes 2 sätestatud eesmärkide saavutamiseks ja üksnes liikmesriigi selgesõnalisel loal.

c) andmeid vastuvõttev kolmas riik nõustub edastama andmeid teisele kolmandale riigile üksnes juhul, kui see on vajalik käesoleva direktiivi artikli 1 lõikes 2 sätestatud eesmärkide saavutamiseks ja kui on täidetud artikli 8 punktis a sätestatud tingimused.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et lennuettevõtjate edastatud broneeringuinfo säilitatakse broneeringuinfo üksuse andmebaasis 30 päeva pärast seda, kui see on edastatud esimese liikmesriigi broneeringuinfo üksusele, kelle territooriumile või territooriumilt rahvusvaheline lend saabub või väljub.

1. Liikmesriigid tagavad, et lennuettevõtjate ja muude kui lende korraldavate ettevõtjate edastatud broneeringuinfo säilitatakse broneeringuinfo üksuse andmebaasis 30 päeva pärast seda, kui see on edastatud esimese liikmesriigi broneeringuinfo üksusele, kelle territooriumile või territooriumilt rahvusvaheline lend saabub või väljub.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et lennuettevõtjate edastatud broneeringuinfo säilitatakse broneeringuinfo üksuse andmebaasis 30 päeva pärast seda, kui see on edastatud esimese liikmesriigi broneeringuinfo üksusele, kelle territooriumile või territooriumilt rahvusvaheline lend saabub või väljub.

1. Liikmesriigid tagavad, et lennuettevõtjate edastatud broneeringuinfo säilitatakse broneeringuinfo üksuse andmebaasis 60 päeva pärast seda, kui see on edastatud esimese liikmesriigi broneeringuinfo üksusele, kelle territooriumile või territooriumilt rahvusvaheline lend saabub või väljub.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pärast lõikes 1 osutatud 30 päeva möödumist broneeringuinfo edastamisest broneeringuinfo üksusele, säilitab broneeringuinfo üksus andmeid veel viis aastat. Selle ajavahemiku jooksul muudetakse kõik andmeväljad, mis võiksid paljastada reisija, keda broneeringuinfo käsitleb, anonüümseks. Sellise anonüümseks muudetud broneeringuinfoga saab tutvuda üksnes piiratud hulk broneeringuinfo üksuse töötajaid, kes on konkreetselt volitatud artikli 4 lõike 2 punkti d kohaselt broneeringuinfot analüüsima ja hindamiskriteeriume koostama. Täieliku broneeringuinfoga on võimalik tutvuda üksnes broneeringuinfo üksuse juhataja loal artikli 4 lõike 2 punktis c sätestatud eesmärkidel ja kui on alust arvata, et see on vajalik uurimise teostamiseks ning reageerimiseks konkreetsele ja tegelikule ohule või konkreetse uurimise teostamiseks või konkreetse süüdistuse esitamiseks.

Pärast lõikes 1 osutatud 60 päeva möödumist broneeringuinfo edastamisest broneeringuinfo üksusele, säilitab broneeringuinfo üksus andmeid veel viis aastat. Selle ajavahemiku jooksul muudetakse kõik andmeväljad, mis võiksid paljastada reisija, keda broneeringuinfo käsitleb, anonüümseks. Sellise anonüümseks muudetud broneeringuinfoga saab tutvuda üksnes piiratud hulk broneeringuinfo üksuse töötajaid, kes on konkreetselt volitatud artikli 4 lõike 2 punkti d kohaselt broneeringuinfot analüüsima ja hindamiskriteeriume koostama. Täieliku broneeringuinfoga on võimalik tutvuda üksnes broneeringuinfo üksuse juhataja loal artikli 4 lõike 2 punktis c sätestatud eesmärkidel ja kui on alust arvata, et see on vajalik uurimise teostamiseks ning reageerimiseks konkreetsele ja tegelikule ohule või konkreetse uurimise teostamiseks või konkreetse süüdistuse esitamiseks.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pärast lõikes 1 osutatud 30 päeva möödumist broneeringuinfo edastamisest broneeringuinfo üksusele, säilitab broneeringuinfo üksus andmeid veel viis aastat. Selle ajavahemiku jooksul muudetakse kõik andmeväljad, mis võiksid paljastada reisija, keda broneeringuinfo käsitleb, anonüümseks. Sellise anonüümseks muudetud broneeringuinfoga saab tutvuda üksnes piiratud hulk broneeringuinfo üksuse töötajaid, kes on konkreetselt volitatud artikli 4 lõike 2 punkti d kohaselt broneeringuinfot analüüsima ja hindamiskriteeriume koostama. Täieliku broneeringuinfoga on võimalik tutvuda üksnes broneeringuinfo üksuse juhataja loal artikli 4 lõike 2 punktis c sätestatud eesmärkidel ja kui on alust arvata, et see on vajalik uurimise teostamiseks ning reageerimiseks konkreetsele ja tegelikule ohule või konkreetse uurimise teostamiseks või konkreetse süüdistuse esitamiseks.

Pärast lõikes 1 osutatud 30 päeva möödumist broneeringuinfo edastamisest broneeringuinfo üksusele, säilitab broneeringuinfo üksus andmeid veel viis aastat. Selle ajavahemiku jooksul muudetakse kõik andmeväljad, mis võiksid paljastada reisija, keda broneeringuinfo käsitleb, anonüümseks. Sellise maskeeritud broneeringuinfoga saab tutvuda üksnes piiratud hulk broneeringuinfo üksuse töötajaid, kes on konkreetselt volitatud artikli 4 lõike 2 punkti d kohaselt broneeringuinfot analüüsima ja hindamiskriteeriume koostama. Täieliku broneeringuinfoga on võimalik tutvuda üksnes broneeringuinfo üksuse juhataja loal artikli 4 lõike 2 punktis c sätestatud eesmärkidel ja kui on alust arvata, et see on vajalik uurimise teostamiseks ning reageerimiseks konkreetsele ja tegelikule ohule või konkreetse uurimise teostamiseks või konkreetse süüdistuse esitamiseks.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

nimi (nimed), sealhulgas broneeringuinfos sisalduvad teiste reisijate nimed ja koos reisivate reisijate arv;

– nimi (nimed), sealhulgas broneeringuinfos sisalduvad teiste reisijate nimed, hädaolukorras kontaktisikute nimed ja koos reisivate reisijate arv;

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 2 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

– telefoninumbrid ja e-posti aadressid, sealhulgas hädaolukorras kontaktisikute omad;

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 2 – taane 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

– reisija püsikliendi programmi liikmelisus ja vastav kood;

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 2 – taane 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

– IP aadress, millelt broneering tehti;

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 2 osutatud ajavahemiku möödumisel broneeringuinfo kustutatakse. Kõnealune kohustus ei piira juhtumeid, mil konkreetne broneeringuinfo on edastatud pädevale asutusele ning seda kasutatakse konkreetse kriminaaluurimise ja süüdimõistmise kontekstis, millisel juhul reguleeritakse selliste andmete säilitamist pädeva asutuse poolt liikmesriigi õigusaktidega.

3. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 2 osutatud ajavahemiku möödumisel broneeringuinfo jäädavalt kustutatakse. Kõnealune kohustus ei piira juhtumeid, mil konkreetne broneeringuinfo on edastatud pädevale asutusele ning seda kasutatakse konkreetse kriminaaluurimise ja süüdimõistmise kontekstis, millisel juhul reguleeritakse selliste andmete säilitamist pädeva asutuse poolt liikmesriigi õigusaktidega.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lennuettevõtjate suhtes kohaldatavad karistused

Lennuettevõtjate ja muude kui lende korraldavate ettevõtjate suhtes kohaldatavad karistused

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas siseriikliku õigusega nähakse ette hoiatavad, tõhusad ja proportsionaalsed karistused, sealhulgas rahalised karistused lennuettevõtjatele, kes ei edasta käesoleva direktiiviga nõutavaid ja nende poolt juba kogutud andmeid või ei tee seda nõutavas vormingus või kes muul viisil rikuvad vastavalt käesolevale direktiivile vastuvõetud liikmesriigi sätteid.

Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas siseriikliku õigusega nähakse ette hoiatavad, tõhusad ja proportsionaalsed karistused, sealhulgas rahalised karistused lennuettevõtjatele ja muudele kui lende korraldavatele ettevõtjatele, kes ei edasta käesoleva direktiiviga nõutavaid ja nende poolt juba kogutud andmeid või ei tee seda nõutavas vormingus või kes muul viisil rikuvad vastavalt käesolevale direktiivile vastuvõetud liikmesriigi sätteid.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Keelatud on töödelda isikuandmeid, mis paljastavad inimese rassilise või etnilise päritolu, usulised või filosoofilised tõekspidamised, poliitilised seisukohad, kuuluvuse ametiühingusse ning tervisliku seisundi või seksuaalelu. Sellist teavet paljastava broneeringuinfo saamisel kustutab broneeringuinfo üksus selle kohe.

3. Keelatud on töödelda isikuandmeid, mis paljastavad inimese soo, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetilised omadused, keele, usulised või filosoofilised tõekspidamised, poliitilised seisukohad, kuuluvuse ametiühingusse või rahvusvähemusse, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse ning tervisliku seisundi või seksuaalse sättumuse. Lennuettevõtjatel on keelatud neid andmeid edastada, kuid sellist teavet paljastava broneeringuinfo saamisel kustutab broneeringuinfo üksus selle kohe.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Broneeringuinfo üksused ja pädevad asutused registreerivad või dokumenteerivad broneeringuinfo igasuguse töötlemise lennuettevõtjate poolt, selle igasuguse edastamise broneeringuinfo üksuste poolt ning teiste liikmesriikide ja kolmandate riikide pädevate asutuste või broneeringuinfo üksuste kõik taotlused, isegi kui neile vastatakse eitavalt, et kontrollida andmete töötlemise õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning tagada andmete nõuetekohane terviklus ja töötlemise turvalisus, eelkõige liikmesriikide andmekaitse järelevalveasutuste puhul. Kõnealused logiandmed säilitatakse viie aasta jooksul, välja arvatud juhul, kui tuvastamise aluseks olevaid andmeid ei ole artikli 9 lõike 3 kohaselt nimetatud viie aasta möödumisel juba kustutatud, millisel juhul säilitatakse logiandmed tuvastamise aluseks olevate andmete kustutamiseni.

4. Broneeringuinfo üksused ja pädevad asutused registreerivad või dokumenteerivad broneeringuinfo igasuguse töötlemise lennuettevõtjate ja muude kui lende korraldavate ettevõtjate poolt, selle igasuguse edastamise broneeringuinfo üksuste poolt ning teiste liikmesriikide ja kolmandate riikide pädevate asutuste või broneeringuinfo üksuste kõik taotlused, isegi kui neile vastatakse eitavalt, et kontrollida andmete töötlemise õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning tagada andmete nõuetekohane terviklus ja töötlemise turvalisus, eelkõige liikmesriikide andmekaitse järelevalveasutuste puhul. Kõnealused logiandmed säilitatakse viie aasta jooksul, välja arvatud juhul, kui tuvastamise aluseks olevaid andmeid ei ole artikli 9 lõike 3 kohaselt nimetatud viie aasta möödumisel juba kustutatud, millisel juhul säilitatakse logiandmed tuvastamise aluseks olevate andmete kustutamiseni.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Broneeringuinfo üksused ja pädevad asutused registreerivad või dokumenteerivad broneeringuinfo igasuguse töötlemise lennuettevõtjate poolt, selle igasuguse edastamise broneeringuinfo üksuste poolt ning teiste liikmesriikide ja kolmandate riikide pädevate asutuste või broneeringuinfo üksuste kõik taotlused, isegi kui neile vastatakse eitavalt, et kontrollida andmete töötlemise õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning tagada andmete nõuetekohane terviklus ja töötlemise turvalisus, eelkõige liikmesriikide andmekaitse järelevalveasutuste puhul. Kõnealused logiandmed säilitatakse viie aasta jooksul, välja arvatud juhul, kui tuvastamise aluseks olevaid andmeid ei ole artikli 9 lõike 3 kohaselt nimetatud viie aasta möödumisel juba kustutatud, millisel juhul säilitatakse logiandmed tuvastamise aluseks olevate andmete kustutamiseni.

4. Broneeringuinfo üksused ja pädevad asutused registreerivad või dokumenteerivad broneeringuinfo igasuguse töötlemise, selle igasuguse edastamise broneeringuinfo üksuste poolt ning teiste liikmesriikide ja kolmandate riikide pädevate asutuste või broneeringuinfo üksuste kõik taotlused, isegi kui neile vastatakse eitavalt, et kontrollida andmete töötlemise õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning tagada andmete nõuetekohane terviklus ja töötlemise turvalisus, eelkõige liikmesriikide andmekaitse järelevalveasutuste puhul. Kõnealused logiandmed säilitatakse viie aasta jooksul, välja arvatud juhul, kui tuvastamise aluseks olevaid andmeid ei ole artikli 9 lõike 3 kohaselt nimetatud viie aasta möödumisel juba kustutatud, millisel juhul säilitatakse logiandmed tuvastamise aluseks olevate andmete kustutamiseni.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Kõikide nende andmete kaitsmiseks rakendatakse eriti kõrget ohutusstandardit, mille puhul arvestatakse andmekaitse valdkonna ekspertide arutelude viimaseid seisukohti ja võetakse pidevalt üle uusi teadmisi ja käsitusi. Ohutusstandardite rakendamist käsitlevate otsuste puhul võetakse majanduslikke aspekte arvesse mitte enama kui teisejärgulisena.

 

Esmajoones tuleb ette näha ajakohasel tehnilisel tasemel krüpteerimismeetodi kasutamine, millega

 

– tõkestatakse andmetöötlussüsteemide kasutamine kõrvaliste isikute poolt;

 

– tagatakse, et andmetöötlussüsteemi volitatud kasutajatel on juurdepääs üksnes nendele andmetele, mida nad on volitatud kasutama, ning et isikuandmeid ei saa töötlemisel, kasutamisel ja pärast salvestamist ilma loata lugeda, kopeerida, muuta ega kõrvaldada;

 

– tagatakse, et isikuandmeid ei saa elektroonilisel edastamisel või transportimisel või andmekandjatele salvestamisel ilma loata lugeda, kopeerida, muuta või kõrvaldada ning et saab kontrollida ja tuvastada, millistele asutustele tohib andmeedastusseadmete kaudu isikuandmeid edastada.

 

Tagatakse, et saab tagantjärele kontrollida ja tuvastada, kas isikuandmed on andmetöötlussüsteemidesse sisestatud, kas neid on muudetud või kõrvaldatud ning kes on seda teinud.

 

Tagatakse, et tellimuse alusel töödeldavaid isikuandmeid võib töödelda üksnes tellimuse andja juhiste kohaselt.

 

Tagatakse, et isikuandmed on kaitstud juhusliku hävitamise või kaotsimineku eest.

 

Tagatakse, et eri otstarbel kogutud andmeid saab töödelda eraldi.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 12 a

 

Aegumisklausel

 

1. Käesoleva direktiivi kohaldamine lõpeb ...*.

 

2. Käesoleva direktiivi kohaldamist, selle mõju ja tõhusust jälgib, hindab ja kontrollib sõltumatult üks või mitu järgmist asutust:

 

a) Euroopa Parlament;

 

b) komisjon;

 

c) käesoleva direktiivi artiklis 14 osutatud komitee.

 

See protsess viiakse lõpule ...**.

 

______________

 

* Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 4 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

 

** Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 3 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Selgitus

Direktiivi kohaldamise lõpetamine või uuendamine peaks olema võimalik vaid pärast direktiivi mõju ja tõhususe läbivaatamist ja hindamist.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Ühe aasta jooksul alates ühiste protokollide ja toetatavate andmevormingute vastuvõtmisest artikli 14 kohaselt edastavad lennuettevõtjad käesoleva direktiivi kohaldamisel broneeringuinfo broneeringuinfo üksustele elektrooniliselt või tehnilise rikke korral mõnel muul asjakohasel viisil.

1. Ühe aasta jooksul alates ühiste protokollide ja toetatavate andmevormingute vastuvõtmisest artikli 14 kohaselt edastavad lennuettevõtjad ja muud kui lende korraldavad ettevõtjad käesoleva direktiivi kohaldamisel broneeringuinfo broneeringuinfo üksustele elektrooniliselt või tehnilise rikke korral mõnel muul asjakohasel viisil.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Ühe aasta möödumisel ühiste protokollide ja toetatavate andmevormingute vastuvõtmisest edastavad lennuettevõtjad käesoleva direktiivi kohaldamisel broneeringuinfo broneeringuinfo üksustele elektrooniliselt, kasutades aktsepteeritud ühiste protokollide vormis turvameetodeid, mis on ühesugused kõikide edastamiste korral, et tagada andmete edastamisel nende turvalisus, ning toetatavates andmevormingutes, et tagada nende loetavus kõikide asjaomaste poolte jaoks. Kõik lennuettevõtjad peavad valima ja broneeringuinfo üksusele teatama ühise protokolli ja andmevormingu, mida nad kavatsevad andmete edastamisel kasutada.

2. Ühe aasta möödumisel ühiste protokollide ja toetatavate andmevormingute vastuvõtmisest edastavad lennuettevõtjad ja muud kui lende korraldavad ettevõtjad käesoleva direktiivi kohaldamisel broneeringuinfo broneeringuinfo üksustele elektrooniliselt, kasutades aktsepteeritud ühiste protokollide vormis turvameetodeid, mis on ühesugused kõikide edastamiste korral, et tagada andmete edastamisel nende turvalisus, ning toetatavates andmevormingutes, et tagada nende loetavus kõikide asjaomaste poolte jaoks. Kõik lennuettevõtjad ja muud kui lende korraldavad ettevõtjad peavad valima ja broneeringuinfo üksusele teatama ühise protokolli ja andmevormingu, mida nad kavatsevad andmete edastamisel kasutada.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 15 lõikes 1 osutatud kuupäevaks, st kahe aasta möödumisel käesoleva direktiivi jõustumisest tagavad liikmesriigid, et broneeringuinfot kogutakse vähemalt 30 % artikli 6 lõikes 1 osutatud lendude kohta. Kuni kahe aasta möödumiseni artiklis 15 osutatud kuupäevast tagavad liikmesriigid, et broneeringuinfot kogutakse vähemalt 60 % artikli 6 lõikes 1 osutatud lendude kohta. Liikmesriigid tagavad, et alates nelja aasta möödumisest artiklis 15 osutatud kuupäevast kogutakse broneeringuinfot kõigi artikli 6 lõikes 1 osutatud lendude kohta.

välja jäetud

Selgitus

Arvestades, et broneeringuinfo kogumise ja töötlemise eesmärk on tähtis ning ohud on mitmekülgsed, keerukad ja rahvusvahelised, on vaja süsteemi, mis täieliku tõhususe tagamiseks peab toimima andmete sajaprotsendilise kogumise baasil nii ELis kui ka kolmandate riikide puhul. Andmete sajaprotsendiline kogumine vähendab ka profileerimise riski.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) vaatab siselendude broneeringuinfot koguvate liikmesriikide kogemuse valguses läbi siselendude käesoleva direktiivi reguleerimisalasse lisamise teostatavuse ja vajalikkuse. Kahe aasta jooksul pärast artikli 15 lõikes 1 osutatud kuupäeva esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande;

välja jäetud

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) vaatab läbi käesoleva direktiivi toimimise ning nelja aasta jooksul pärast artikli 15 lõikes 1 osutatud kuupäeva esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande. Läbivaatamine hõlmab käesoleva direktiivi kõiki osi, kusjuures erilist tähelepanu pööratakse isikuandmete kaitse standardi järgimisele, andmete säilitamise aja pikkusele ja hinnangute kvaliteedile. Läbivaatamine sisaldab ka artikli 18 kohaselt kogutud statistikat.

b) vaatab läbi käesoleva direktiivi toimimise ning nelja aasta jooksul pärast artikli 15 lõikes 1 osutatud kuupäeva esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande. Läbivaatamine hõlmab käesoleva direktiivi kõiki osi, kusjuures erilist tähelepanu pööratakse isikuandmete kaitse standardi järgimisele, sealhulgas andmete edastamisel kolmandatele riikidele, andmete säilitamise aja pikkusele ja hinnangute kvaliteedile. Läbivaatamine sisaldab ka artikli 18 kohaselt kogutud statistikat.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) vaatab läbi käesoleva direktiivi toimimise ning nelja aasta jooksul pärast artikli 15 lõikes 1 osutatud kuupäeva esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande. Läbivaatamine hõlmab käesoleva direktiivi kõiki osi, kusjuures erilist tähelepanu pööratakse isikuandmete kaitse standardi järgimisele, andmete säilitamise aja pikkusele ja hinnangute kvaliteedile. Läbivaatamine sisaldab ka artikli 18 kohaselt kogutud statistikat.

b) vaatab läbi käesoleva direktiivi ning nelja aasta jooksul pärast artikli 15 lõikes 1 osutatud kuupäeva esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande. Läbivaatamine peab esiteks kindlaks tegema, kas broneeringuinfosüsteem on tõesti vajalik meede, ja teiseks hõlmama käesoleva direktiivi kõiki osi, kusjuures erilist tähelepanu pööratakse isikuandmete kaitse standardi järgimisele, andmete säilitamise aja pikkusele ja hinnangute kvaliteedile. Läbivaatamine sisaldab ka artikli 18 kohaselt kogutud statistikat.

Selgitus

Läbivaatamine ei peaks uurima üksnes käesoleva direktiivi kohaldamist, vaid ka otsustama, kas broneeringuinfo andmete kasutamine täidab seatud eesmärke – teisisõnu, kas direktiiv on õigustatud.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koguvad statistikat broneeringuinfo üksustele edastatud broneeringuinfo kohta. Kõnealune statistika hõlmab vähemalt nende artikli 4 lõike 2 kohaselt tuvastatud isikute arvu, kes võivad olla seotud terrorirünnaku või raske kuriteoga, ning broneeringuinfot kasutades võetud seonduvate õiguskaitsemeetmete arvu lennuettevõtjate ja sihtkoha lõikes.

1. Liikmesriigid koguvad statistikat broneeringuinfo üksustele edastatud broneeringuinfo kohta. Kõnealune statistika hõlmab vähemalt nende artikli 4 lõike 2 kohaselt tuvastatud isikute arvu, kes võivad olla seotud terrorirünnaku või raske rahvusvahelise kuriteoga, ning broneeringuinfot kasutades võetud seonduvate õiguskaitsemeetmete arvu lennuettevõtjate ja sihtkoha lõikes.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Käesolev direktiiv ei mõjuta ELi ja kolmandate riikide kahe- ja/või mitmepoolsetest lepingutest tulenevaid kohustusi.

2. Käesolev direktiiv ei mõjuta ELi ja kolmandate riikide kahe- ja/või mitmepoolsetest lepingutest tulenevaid kohustusi, kuid kolmandate riikidega sõlmitavad uued lepingud ei tohi sisaldada sätteid, mis langetavad andmekaitse taset käesolevas direktiivis ettenähtud tasemega võrreldes.

Selgitus

Broneeringuinfo lepingud kolmandate riikidega peavad tagama vähemalt käesoleva direktiiviga ettenähtud kaitsetaseme.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lennuettevõtjate poolt kogutav broneeringuinfo

Lennuettevõtjate ja muude kui lende korraldavate ettevõtjate poolt kogutav broneeringuinfo

MENETLUS

Pealkiri

Broneeringuinfo kasutamine

Viited

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

AFET

14.2.2011

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Arnaud Danjean

13.1.2015

Arutamine parlamendikomisjonis

30.3.2015

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

4.5.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

41

5

10

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Urmas Paet, Gilles Pargneaux, Soraya Post, Marietje Schaake, Renate Sommer, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Victor Boștinaru, Jonás Fernández


TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS (29.4.2015)

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Arvamuse koostaja: Michael Cramer

LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanek võtta vastu broneeringuinfo kasutamist käsitlev direktiiv on esitatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist, millega kaotas kehtivuse seadusandlik menetlus asjakohase raamotsuse vastuvõtmiseks.

Selles on arvesse võetud mõningaid 2008. aasta ettepaneku kohta tehtud kriitilisi märkusi. Selliste meetmete vajalikkus ja proportsionaalsus tekitab aga endiselt suuri kahtlusi. Neid on väljendanud näiteks Euroopa andmekaitseinspektor(1), Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet(2) ja nõukogu õigustalitus(3). Ettepanekut tuleb muuta vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtet silmas pidades. Nagu näitab Rumeenia põhiseaduskohtu otsus andmete säilitamise kohta(4), ei ole tagatud, et liikmesriikides saaks liidu õigust sedavõrd vaieldava sekkumisega põhiõigustesse üleüldse rakendada. Saksamaa põhiseaduskohus hoiatab oma otsuses andmete säilitamise kohta(5) selgesõnaliselt, et uute säilitamismeetmetega võidakse ka ELi tasandil kergesti minna üle absoluutse kumulatiivse piiri, millest alates tekiks olukord, kus põhiõigusi rikkudes võetakse järelevalve alla ka täiesti väljaspool kahtlust olevad elanikerühmad.

Andmete säilitamisega seotud kulud on märkimisväärsed. Komisjoni 2007. aasta hinnangu kohaselt ulatuksid ühekordsed kasutuselevõtukulud (ilma järelkuludeta) kõikide liikmesriikide peale kokku 614 833 187 euroni. ELi lennukompaniide puhul (kolmandate riikide lennuettevõtteid ei ole siin arvestatud) oleksid kasutuselevõtukulud kokku 11 647 116 eurot ning iga-aastased tegevuskulud 2 250 080 eurot, kui nn tõukemeetodit („push”) kasutatakse iga reisija kohta kaks korda aastas.

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku, et komisjonile tehtaks ülesandeks koostada kulude selgitamiseks uuring ja vajaduse korral pakkuda välja asjakohased meetmed.

Direktiivi proportsionaalsuse tagamiseks teeb arvamuse koostaja ettepaneku piirata selle reguleerimisala alljärgnevalt:

·Broneeringuinfo kasutamine toimub üksnes terroriaktide ennetamise, avastamise, uurimise ja nende eest vastutusele võtmise eesmärgil. Terroriakti määratlus peab olema täpsem ja piirduma raamotsuse 2002/475/JSK artiklis 1 nimetatud asjaoludega. Raamotsuse artiklites 2–4 nimetatud rikkumisi ei ole vaja direktiivis eraldi mainida. Terroriakti ennetamise mõiste hõlmab nagunii ka sellise akti ettevalmistamise, korralduse jms seonduvat.

·Broneeringuinfot ei peaks kasutama eelnõus nimetatud „raskete kuritegude” puhul, sest „raske kuriteo” määratlus on liialt lai. See hõlmab ka n-ö tavalisi rikkumisi, näiteks pettust, aga ka väiksemaid õigusrikkumisi, mille võtmine reguleerimisalasse ei oleks ka komisjoni arvates kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega (vt artikkel 2 punkt h).

·Samuti tuleks täpsemalt defineerida broneeringuinfo töötlemise viis (artikkel 4).

·Teabe edastamist (artiklid 7 ja 8) tuleks piirata vaid nende juhtumitega, kus see on vajalik konkreetse terroriakti ennetamise, avastamise, uurimise ja selle eest vastutusele võtmise huvides, ning kolmandatele riikidele tohiks andmeid edastada ainult siis, kui andmete kaitse on tagatud.

·Andmete säilitamise aega tuleks tunduvalt lühendada. Eelnõus esitatud 30-päevase tähtaja puhul on arvesse võetud eespool mainitud põhiõigustega seotud kaalutlusi. See tähtaeg peaks olema piisav tungiva kuriteokahtluse korral või ohu tõrjumiseks. Vanemate andmete saamiseks võivad liikmesriikide asutused põhjendatud kahtluse korral ja õigusriigile kohaste menetluste raames alati kasutada lennukompaniide või reserveerimissüsteemide talletatud teavet, mida säilitatakse seal mitu kuud. Selleks ei ole vaja luua uut õiguslikku alust.

·Vaja on suurendada reisijate õigusi andmete töötlemise konfidentsiaalsuse ja andmete turvalisuse suhtes, samuti õigust andmetega tutvuda, neid parandada, kustutada ja blokeerida ning saada hüvitist ja kasutada õiguskaitsevahendeid. Eeskätt tuleb parandada raamotsuses tugevasti piiratud õigust teabele. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku laiendada direktiivil 95/46/EÜ põhinevaid siseriiklikke eeskirju broneeringuinfo töötlemisele, ehkki selles direktiivis ei reguleerita põhimõtteliselt liikmesriikide politsei- ja justiitskoostööd (vt direktiivi artikkel 3). Lõppude lõpuks on nüüd, pärast Lissaboni lepingu jõustumist vaja leida andmete kaitse probleemile justiits- ja siseasjade valdkonnas sobiv lahendus.

·Edastada tuleks vaid need andmed, mis on direktiivi otstarvet arvestades vajalikud.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiviga 2004/82/EÜ (veoettevõtjate kohustuse kohta edastada reisijaid käsitlevaid andmeid) reguleeritakse reisijaid käsitleva eelteabe edastamist lennuettevõtjate poolt riigi pädevatele asutustele piirikontrolli parandamise ja ebaseadusliku sisserände vastu võitlemise eesmärgil.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Broneeringuinfo on vajalik terroriaktide ja raskete kuritegude tõhusaks ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks ning seega parandab see sisejulgeolekut.

(5) Broneeringuinfo võib olla vajalik terroriaktide ja teatavate olemuselt rahvusvaheliste raskete kuriteoliikide tõhusaks ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks ning seega sisejulgeoleku parandamiseks.

Selgitus

Rasked rahvusvahelised kuriteod, eelkõige inimkaubandus ning ebaseaduslik uimasti- ja relvakaubandus on samuti asjassepuutuvad ja rasked kuriteod, mida broneeringuinfo abil võib olla võimalik ennetada. Kui direktiivi reguleerimisala kitsendada ja mõiste rasked kuriteod välja jätta, saab broneeringuinfo kasutamise koondada piiriülestele rikkumistele, mille puhul broneeringuinfo on kõige asjakohasem ja tõhusam.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Broneeringuinfo aitab õiguskaitseasutustel raskeid kuritegusid, sealhulgas terroriakte, ennetada, avastada, uurida ja nende eest vastutusele võtta, sest õiguskaitseasutused saavad võrrelda broneeringuinfot tagaotsitavaid isikuid ja esemeid hõlmavate andmebaasidega, koguda tõendeid ning vajaduse korral tuvastada kurjategijate kaasosalisi ja paljastada kuritegelikke võrgustikke.

(6) Broneeringuinfo võib aidata õiguskaitseasutustel raskeid rahvusvahelisi kuritegusid, sealhulgas terroriakte, ennetada, avastada, uurida ja nende eest vastutusele võtta, sest õiguskaitseasutused saavad võrrelda broneeringuinfot tagaotsitavaid isikuid ja esemeid hõlmavate andmebaasidega, leida tõendeid ning vajaduse korral tuvastada kurjategijate kaasosalisi ja paljastada kuritegelikke võrgustikke.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Broneeringuinfo võimaldab õiguskaitseasutustel välja selgitada isikud, kes on olnud eelnevalt „tundmatud”, st keda varem ei ole kahtlustatud rasketes kuritegudes ega terrorismis osalemises, kuid kelle kohta broneeringuinfo analüüs näitab, et nad võivad sellistes kuritegudes osaleda ja keda pädevad asutused peaksid seetõttu täiendavalt uurima. Õiguskaitseasutused saavad broneeringuinfot kasutada raskete kuritegude ja terrorismiohuga võitlemiseks teisest perspektiivist kui muude isikuandmete kategooriate töötlemise kaudu. Kuid selleks et tagada, et süütute ja mittekahtlustatavate isikute andmeid töödeldakse võimalikult piiratud ulatuses, tuleks hindamiskriteeriumide koostamise ja rakendamisega seotud broneeringuinfo kasutamise aspektid piiritleda raskete kuritegudega, mis on olemuselt ka rahvusvahelised, st on lahutamatult seotud reisimisega ja seega ka töödeldavate andmete liigiga.

välja jäetud

Selgitus

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku piirata kõikide reisijate puhul broneeringuinfo kasutamist nii, et see toimuks vaid terroriaktide ennetamise, avastamise, uurimise ja nende eest vastutusele võtmise eesmärgil kas võrdluses otsitavate isikute andmebaasidega (artikkel 4 punkt b) või üksikjuhtumitel pädeva asutuse piisavalt põhjendatud taotluse alusel (artikkel 4 punkt c).

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Lennuettevõtjad juba koguvad ja töötlevad oma reisijate broneeringuinfot ärilistel eesmärkidel. Käesoleva direktiiviga ei tohiks seada lennuettevõtjatele kohustust koguda reisijatelt täiendavaid andmeid või neid säilitada ega seada reisijatele kohustust esitada täiendavaid andmeid lisaks neile, mis lennuettevõtjaile juba niigi esitatakse.

(11) Lennuettevõtjad juba koguvad ja töötlevad oma reisijate broneeringuinfot ärilistel eesmärkidel. Käesoleva direktiiviga ei tohiks seada lennuettevõtjatele kohustust koguda reisijatelt täiendavaid andmeid või neid säilitada ega seada reisijatele kohustust esitada täiendavaid andmeid lisaks neile, mis lennuettevõtjaile juba niigi esitatakse. Kui lennuettevõtjad ei kogu neid andmeid tavapärase äritegevuse käigus, ei tohiks neilt nõuda andmete kogumise protsessi väljatöötamist.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Terroriaktide määratlus tuleks võtta nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK (terrorismivastase võitluse kohta) artiklitest 1–4. Raske kuriteo määratlus tuleks võtta nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/584/JSK (Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta) artiklist 2. Liikmesriigid peavad aga välja jätma need kergemad süüteod, mille puhul, võttes arvesse nende kriminaalõigussüsteemi, ei oleks käesoleva direktiivi alusel toimuv broneeringuinfo töötlemine kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega. Raskete rahvusvaheliste kuritegude määratlus tuleks võtta nõukogu raamotsuse 2002/584/JSK artiklist 2 ja rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise ÜRO konventsioonist.

(12) Terroriaktide määratlus tuleks võtta nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK (terrorismivastase võitluse kohta) artiklitest 1–4. Raskete rahvusvaheliste kuritegude määratlus tuleks võtta nõukogu raamotsuse 2002/584/JSK artiklist 2 ja rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise ÜRO konventsioonist. Liikmesriigid peavad välja jätma need süüteod, mille puhul, võttes arvesse nende kriminaalõigussüsteemi, ei oleks käesoleva direktiivi alusel toimuv broneeringuinfo töötlemine kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Broneeringuinfo üksusele esitatavate broneeringuinfo loetelude koostamisel tuleks võtta arvesse riigiasutuste õiguspärast nõuet ennetada, avastada, uurida ja nende eest vastutusele võtta terroriakte ja raskeid kuritegusid, parandades sellega ELi sisejulgeolekut ning kaitstes kodanike põhiõigusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele. Sellised loetelud ei tohiks sisaldada selliseid isiklikke andmeid, mis paljastavad isiku rassilise või etnilise päritolu, tema poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi, ja kuuluvust ametiühingusse, samuti andmeid tervisliku seisundi või seksuaalelu kohta. Broneeringuinfo peaks sisaldama reisija broneeringut ja marsruuti käsitlevaid üksikasju, mis võimaldavad pädevatel asutustel tuvastada sisejulgeolekut ohustada võivaid lennureisijaid.

(14) Broneeringuinfo üksusele esitatava ja käesoleva määruse lisas nimetatud broneeringuinfo koostamisel tuleks võtta arvesse riigiasutuste õiguspärast nõuet ennetada, avastada, uurida ja nende eest vastutusele võtta terroriakte ja raskeid kuritegusid, parandades sellega ELi sisejulgeolekut ning kaitstes isikute põhiõigusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele. See info ei tohiks sisaldada selliseid isiklikke andmeid, mis paljastavad isiku rassilise või etnilise päritolu, tema poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi, ja kuuluvust ametiühingusse, samuti andmeid tervisliku seisundi või seksuaalelu kohta. Broneeringuinfo peaks sisaldama reisija broneeringut ja marsruuti käsitlevaid üksikasju, mis võimaldavad pädevatel asutustel tuvastada sisejulgeolekut ohustada võivaid lennureisijaid.

Selgitus

Ingliskeelses versioonis esinev sõna „nõutav“ võib tekitada segadust, sest lennuettevõtjad koguvad broneeringuinfo koos muude tavapärase äritegevuse käigus kogutavate andmetega. Neid ei tohiks sundida koguma või säilitama täiendavaid andmeid reisijate kohta ega kohustama reisijaid esitama rohkem andmeid kui lennuettevõtjad nõuaksid oma tavapärase äritegevuse käigus.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Praegu on olemas kaks võimalikku andmeedastusmeetodit: tõmbemeetod, mille kaudu andmeid taotleva liikmesriigi pädev asutus pääseb lennuettevõtja broneerimissüsteemi ja teeb endale vajalike andmete koopia, ning tõukemeetod, mille kaudu lennuettevõtja edastab nõutava broneeringuinfo taotlevale pädevale asutusele, lubades lennuettevõtjatel seega säilitada kontrolli selle üle, milliseid andmeid esitatakse. Tõukemeetodit peetakse andmekaitse seisukohast paremaks ja see peaks olema kohustuslik kõigile lennuettevõtjatele.

(15) Praegu on olemas kaks võimalikku andmeedastusmeetodit: tõmbemeetod, mille kaudu andmeid taotleva liikmesriigi pädev asutus pääseb lennuettevõtja broneerimissüsteemi ja teeb endale vajalike andmete koopia, ning tõukemeetod, mille kaudu lennuettevõtja edastab broneeringuinfo taotlevale pädevale asutusele, lubades lennuettevõtjatel seega säilitada kontrolli selle üle, milliseid andmeid esitatakse. Tõukemeetod on andmekaitse seisukohast parem ja see peaks saama kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist kohustuslikuks kõigile lennuettevõtjatele, kes juba koguvad ja töötlevad broneeringuinfot ärilistel eesmärkidel ning korraldavad rahvusvahelisi lende liikmesriikidesse või liikmesriikidest. Kui broneeringuinfot töötlevad arvutipõhiste ettetellimissüsteemide ettevõtjad, kohaldatakse toimimisjuhendit arvutipõhiste ettetellimissüsteemide puhul (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 80/2009).

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Liikmesriigid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed, et võimaldada lennuettevõtjatel täita käesoleva direktiiviga ettenähtud kohustusi. Liikmesriigid peavad nägema broneeringuinfo edastamise kohustusi eiravate lennuettevõtjate suhtes ette hoiatavad, tõhusad ja proportsionaalsed karistused, sealhulgas rahalised karistused. Käesoleva direktiivi põhieesmärke kahjustada võivate korduvate tõsiste rikkumiste korral võivad karistused erandjuhtudel hõlmata selliseid meetmeid nagu transpordivahendi kasutuselt kõrvaldamine, arestimine ja konfiskeerimine või tegevusloa ajutine peatamine või äravõtmine.

(17) Liikmesriigid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed, et võimaldada lennuettevõtjatel täita käesoleva direktiiviga ettenähtud kohustusi. Liikmesriigid peavad nägema broneeringuinfo edastamise kohustusi eiravate lennuettevõtjate suhtes ette hoiatavad, tõhusad ja proportsionaalsed karistused, sealhulgas rahalised karistused.

Selgitus

Mõnikord ei lasu vastutus mitte lennuettevõtjatel, vaid kolmandatel riikidel, kes ei edasta nende käsutuses olevat broneeringuinfot. Karistused peaksid olema hoiatavad, tõhusad ja proportsionaalsed, nagu on täpsustatud põhjenduse esimeses osas. Sellega seoses võib põhjenduse teine osa olla esimese osa suhtes, mis hõlmab kõiki karistuse liike, ebaproportsionaalne või koguni sellega vastuolus.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20) Liikmesriigid peaksid nende poolt saadavat broneeringuinfot jagama teiste liikmesriikidega, kui see on vajalik terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks. Käesoleva direktiivi sätted ei tohiks piirata muid ELi õigusakte politsei ja kohtuasutuste vahelise teabevahetuse kohta, sealhulgas nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol), ega nõukogu 18. septembri 2006. aasta raamotsust 2006/960/JSK Euroopa Liidu liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise teabe ja jälitusteabe vahetamise lihtsustamise kohta. Sellise õiguskaitse- ja kohtuasutuste vahelise broneeringuinfo vahetamise suhtes tuleks kohaldada politsei- ja õigusalase koostöö eeskirju.

(20) Liikmesriigid peaksid nende poolt saadavat broneeringuinfot jagama teiste liikmesriikidega, kui see on vajalik käesolevas direktiivis määratletud terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks. Käesoleva direktiivi sätted ei tohiks piirata muid ELi õigusakte politsei ja kohtuasutuste vahelise teabevahetuse kohta, sealhulgas nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol), ega nõukogu 18. septembri 2006. aasta raamotsust 2006/960/JSK Euroopa Liidu liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise teabe ja jälitusteabe vahetamise lihtsustamise kohta. Sellise õiguskaitse- ja kohtuasutuste vahelise broneeringuinfo vahetamise suhtes tuleks kohaldada politsei- ja õigusalase koostöö eeskirju.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Ajavahemik, mille vältel broneeringuinfot säilitatakse, peaks olema proportsionaalne terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamise, avastamise, uurimise ja nende eest vastutusele võtmise eesmärkidega. Andmete iseloomu ja nende kasutusviiside tõttu on vajalik säilitada neid piisavalt kaua, et teostada analüüs ja kasutada neid uurimisel. Andmete ebaproportsionaalse kasutamise vältimiseks on vajalik muuta need algse ajavahemiku möödudes anonüümseks ja võimaldada nendega tutvuda ainult väga rangetel ja piiratud tingimustel.

(21) Ajavahemik, mille vältel broneeringuinfot säilitatakse, peaks olema proportsionaalne terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamise, avastamise, uurimise ja nende eest vastutusele võtmise eesmärkidega. Andmete iseloomu ja nende kasutusviiside tõttu on vajalik säilitada neid piisavalt kaua, et teostada analüüs ja kasutada neid uurimisel. Andmete ebaproportsionaalse kasutamise vältimiseks on vajalik muuta need algse ajavahemiku möödudes isikustamatuks ja võimaldada nendega tutvuda ainult väga rangetel ja piiratud tingimustel.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23) Broneeringuinfo üksuse ja pädevate asutuste poolt liikmesriigis broneeringuinfo töötlemise suhtes tuleks kohaldada liikmesriigi õigusaktide kohast isikuandmete kaitse standardit, mis on kooskõlas 27. novembri 2008. aasta raamotsusega 2008/977/JSK kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta (edaspidi „raamotsus 2008/977/JSK”).

(23) Broneeringuinfo üksuse ja pädevate asutuste poolt liikmesriigis broneeringuinfo töötlemise suhtes tuleks kohaldada liikmesriigi õigusaktide kohast isikuandmete kaitse standardit, mis on kooskõlas 27. novembri 2008. aasta raamotsusega 2008/977/JSK kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta (edaspidi „raamotsus 2008/977/JSK”) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiviga 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta1.

 

____________

 

1EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

Selgitus

Kui kogutakse andmed kõikide reisijate kohta, tuleb rakendada kõrgeimaid andmekaitsestandardeid.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Võttes arvesse õigust isikuandmete kaitsele, peaksid andmesubjektide õigused oma broneeringuinfo töötlemisele, näiteks õigus andmetega tutvuda, neid parandada, kustutada ja blokeerida ning õigus saada hüvitist ja kasutada õiguskaitsevahendeid olema kooskõlas raamotsusega 2008/977/JSK.

(24) Võttes arvesse õigust isikuandmete kaitsele, peaksid andmesubjektide õigused oma broneeringuinfo töötlemisele, näiteks õigus andmetega tutvuda, neid parandada, kustutada ja blokeerida ning õigus saada hüvitist ja kasutada õiguskaitsevahendeid olema kooskõlas raamotsusega 2008/977/JSK ja direktiiviga 95/46/EÜ.

Selgitus

Kui kogutakse andmed kõikide reisijate kohta, tuleb rakendada kõrgeimaid andmekaitsestandardeid.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(25 a) Liikmesriigid peavad tagama, et broneeringuinfo rakendamise meetmetega seotud kulusid ei jäetaks reisijate kanda.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28) Käesolev direktiiv ei piira liikmesriikide võimalust näha oma õigusaktide alusel ette süsteemi siselende käsitleva broneeringuinfo kogumiseks ja käitlemiseks muudel eesmärkidel kui käesolevas direktiivis sätestatud või muudelt veoettevõtjatelt kui direktiivis sätestatud, tingimusel et see on kooskõlas asjaomaste andmekaitsesätetega ja et kõnealused õigusaktid on kooskõlas ELi õigustikuga. Siselendude broneeringuinfo kogumist tuleks eraldi kaaluda tulevikus.

välja jäetud

Selgitus

Selleks et tagada nii reisijate andmete kaitse kui ka ettevõtjate majandushuvide õiguskindlus, ei tohiks liikmesriigid koguda muud broneeringuinfot peale selle, mis on kindlaks määratud käesolevas määruses.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 28 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(28 b) Broneeringuinfo edastamist tuleks piirata vaid nende juhtumitega, kus see on vajalik konkreetse terroriakti ennetamise, avastamise, uurimise ja selle eest vastutusele võtmise huvides, ning kolmandatele riikidele tohib andmeid edastada ainult siis, kui andmete kaitse on tagatud.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32) Eelkõige on direktiivi reguleerimisala nii piiratud kui võimalik: selle raames lubatakse broneeringuinfot säilitada kõige rohkem viis aastat, mille möödumisel tuleb andmed kustutada, andmed tuleb muuta anonüümseks pärast väga lühikest ajavahemikku ning tundlike andmete kogumine ja kasutamine on keelatud. Tõhususe ja kõrgetasemelise andmekaitse tagamiseks peavad liikmesriigid tagama, et liikmesriigi sõltumatu järelevalveasutus vastutaks broneeringuinfo töötlemisega seonduva nõustamise ja järelevalve eest. Broneeringuinfo igasuguse töötlemise peab registreerima või dokumenteerima, et kontrollida andmete töötlemise õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning tagada andmete nõuetekohane terviklus ja töötlemise turvalisus. Liikmesriigid peavad tagama ka selle, et reisijaid teavitatakse selgelt ja täpselt broneeringuinfo kogumisest ja nende õigustest.

(32) Eelkõige on direktiivi reguleerimisala nii piiratud kui võimalik: selle raames lubatakse broneeringuinfot säilitada kõige rohkem kolm kuud, mille möödumisel tuleb andmed kustutada; andmed tuleb pärast väga lühikest ajavahemikku muuta anonüümseks ja kättesaamatuks, välja arvatud väga piiratud hulga volitatud töötajate jaoks, ning tundlike andmete kogumine ja kasutamine on keelatud. Tõhususe ja kõrgetasemelise andmekaitse tagamiseks peavad liikmesriigid tagama, et liikmesriigi sõltumatu järelevalveasutus vastutaks broneeringuinfo töötlemisega seonduva nõustamise ja järelevalve eest. Broneeringuinfo igasuguse töötlemise peab registreerima või dokumenteerima, et kontrollida andmete töötlemise õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning tagada andmete nõuetekohane terviklus ja töötlemise turvalisus. Liikmesriigid peavad tagama ka selle, et reisijaid teavitatakse selgelt ja täpselt broneeringuinfo kogumisest ja nende õigustest.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamine, avastamine, uurimine ja nende eest vastutusele võtmine artikli 4 lõike 2 punktide b ja c kohaselt; ning

(a) terroriaktide ja artikli 2 punktis i määratletud raske rahvusvahelise kuriteo teatavate liikide ennetamine, avastamine, uurimine ja nende eest vastutusele võtmine artikli 4 lõike 2 kohaselt;

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude ennetamine, avastamine, uurimine ja nende eest vastutusele võtmine artikli 4 lõike 2 punktide a ja d kohaselt.

välja jäetud

Selgitus

Esitatud muudetud artikli 1 lõike 2 punktis a.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Käesoleva direktiivi kohaselt kogutud broneeringuinfot ei tohi töödelda kergemate õigusrikkumiste puhul, mis on liikmesriigi siseriikliku õiguse kohaselt karistatavad vabadusekaotuse või vabadust piirava julgeolekumeetmega, mille maksimaalne pikkus on vähem kui kolm aastat.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Käesolevat direktiivi ei kohaldata liidusiseste lendude ning muude transpordivahendite kui lennukite suhtes.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) „rahvusvaheline lend” – mis tahes regulaar- või mitteregulaarlend, mis on lennuettevõtja poolt kavandatud saabuma liikmesriigi territooriumile ja mille lähtekoht on kolmas riik, või lend, mis väljub liikmesriigi territooriumilt ning mille lõppsihtkoht on kolmas riik, sealhulgas mõlemal juhul transfeer- või transiitlennud;

b) „rahvusvaheline lend” – mis tahes regulaar- või mitteregulaarlend, mis on lennuettevõtja poolt kavandatud saabuma liikmesriigi territooriumile ja mille lähtekoht on kolmas riik, või lend, mis väljub liikmesriigi territooriumilt ning mille lõppsihtkoht on kolmas riik;

Selgitus

Transfeer- ja transiitlendude kaasa arvamine tähendaks ELi siselendude lisamist direktiivi reguleerimisalasse.

1) S'agissant des vols de transfert: étant donné que les transmissions PNR concernent la totalité des vols et non les passagers, les demandes visant à inclure les vols de transfer équivalent à demander des transmissions PNR pour pratiquement tous les vols intra communautaires. 2)S'agissant des vols de transit: les données PNR sont envoyées aux autorités des aéroports d'où les passagers débarquent de vols, (et non les autorités des aéroports de transit, où par définition, les passagers "n'attérissent" pas dans les contrôles de l'immigration). L'itinéraire d'un passager ne correspondra pas toujours au point de transit, ainsi cette clause ne permet pas de satisfaire le système des conditions de demande.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) „broneeringuinfo” – reisijatelt nõutavad vajalikud andmed, mis võimaldavad broneeringut tegevatel ja lennutegevuses osalevatel lennuettevõtjatel töödelda ja kontrollida iga reisi puhul isiku enda või tema eest tehtud broneeringut. Info võib asuda broneerimissüsteemides, väljumiste kontrollimise süsteemides või samade funktsioonidega samaväärsetes süsteemides;

c) „broneeringuinfo” – reisijatelt nõutavad vajalikud andmed, mida lennuettevõtjad tavapärase äritegevuse käigus koguvad ja elektrooniliselt salvestavad ning mis võimaldavad broneeringut tegevatel ja lennutegevuses osalevatel lennuettevõtjatel töödelda ja kontrollida iga reisi puhul isiku enda või tema eest tehtud broneeringut. Info võib asuda broneerimissüsteemides, väljumiste kontrollimise süsteemides või samade funktsioonidega samaväärsetes süsteemides;

Selgitus

Et vältida lennuettevõtjatele kuluka lisakoormuse tekitamist, mis tähendaks omakorda suuremaid kulusid reisijate/tarbijate jaoks.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f) „tõukemeetod” – meetod, mille kohaselt lennuettevõtjad edastavad nõutava broneeringuinfo andmeid taotleva pädeva asutuse andmebaasi;

f) „tõukemeetod” – meetod, mille kohaselt lennuettevõtjad edastavad nende kogutud ja käesoleva direktiivi lisas nimetatud broneeringuinfo andmeid taotleva pädeva asutuse andmebaasi;

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f a) „tõmbemeetod” – meetod, mille kohaselt pääseb andmeid taotlev asutus otse lennuettevõtjate broneerimissüsteemi ja teeb endale andmete väljavõtte;

Selgitus

Tõmbemeetodi defineerimine tundub vajalik, sest komisjoni ettepanekus viidatakse sellele korduvalt.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h) „raske kuritegu” – nõukogu raamotsuse 2002/584/JSK artikli 2 lõikes 2 osutatud liikmesriigi õigusaktide kohane süütegu, kui see on liikmesriigi õigusaktide kohaselt karistatav vabadusekaotuse või vabadust piirava julgeolekumeetmega, mille maksimaalne pikkus on vähemalt kolm aastat. Liikmesriigid võivad aga välja jätta need kergemad süüteod, mille puhul, võttes arvesse nende kriminaalõigussüsteemi, ei oleks käesoleva direktiivi alusel toimuv broneeringuinfo töötlemine kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega;

välja jäetud

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt i – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i) „raske rahvusvaheline kuritegu” – nõukogu raamotsuse 2002/584/JSK artikli 2 lõikes 2 osutatud liikmesriigi õigusaktide kohane süütegu, kui see on liikmesriigi õigusaktide kohaselt karistatav vabadusekaotuse või vabadust piirava julgeolekumeetmega, mille maksimaalne pikkus on vähemalt kolm aastat, ning kui:

i) „raske rahvusvaheline kuritegu” – nõukogu raamotsuse 2002/584/JSK artikli 2 lõikes 2 osutatud liikmesriigi õigusaktide kohased järgmised süüteod: inimkaubandus, narkootiliste ainete salakaubavedu ning relvade, laskemoona ja lõhkeainete salakaubavedu, kui see on liikmesriigi õigusaktide kohaselt karistatav vabadusekaotuse või vabadust piirava julgeolekumeetmega, mille maksimaalne pikkus on vähemalt kolm aastat, ning kui:

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik moodustab või nimetab terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks pädeva asutuse või sellise asutuse allasutuse, kes tegutseb liikmesriigi broneeringuinfo üksusena, kes vastutab broneeringuinfo lennuettevõtjatelt kogumise, säilitamise, analüüsimise ja analüüsitulemuste artiklis 5 osutatud pädevatele asutustele edastamise eest. Üksuse töötajateks võib lähetada pädevate riigiasutuste töötajaid.

1. Iga liikmesriik moodustab või nimetab terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks pädeva asutuse või sellise asutuse allasutuse, kes tegutseb liikmesriigi broneeringuinfo üksusena, kes vastutab broneeringuinfo lennuettevõtjatelt kogumise, säilitamise, analüüsimise ja analüüsitulemuste artiklis 5 osutatud pädevatele asutustele edastamise eest. Üksuse töötajateks võib lähetada pädevate riigiasutuste töötajaid.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Rahvusvaheliste lendude reisijate broneeringuinfo salvestamine, töötlemine ja analüüs toimub üksnes liidu territooriumil. Nende menetluste suhtes kohaldatakse seega isikuandmete kaitset käsitlevaid liidu õigusakte;

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Broneeringuinfo kogumise, töötlemise ja edastamise kulud kannavad liikmesriigid.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) reisijate hindamine enne nende graafikujärgset saabumist liikmesriiki või väljumist liikmesriigist, et tuvastada isikud, kes võivad olla seotud terrorirünnaku või raske rahvusvahelise kuriteoga ning keda artiklis 5 osutatud pädevad asutused peavad täpsemalt uurima. Sellisel hindamisel võib broneeringuinfo üksus töödelda broneeringuinfot eelnevalt kindlaksmääratud hindamiskriteeriumide alusel. Liikmesriigid tagavad, et kõik sellisel automaatsel töötlemisel saadavad positiivsed tulemused vaadatakse ükshaaval mitteautomaatselt läbi, et kontrollida, kas artiklis 5 osutatud pädev asutus peab võtma meetmeid;

välja jäetud

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) reisijate hindamine enne nende graafikujärgset saabumist liikmesriiki või väljumist liikmesriigist, et tuvastada isikud, kes võivad olla seotud terrorirünnaku või raske kuriteoga ning keda artiklis 5 osutatud pädevad asutused peavad täpsemalt uurima. Sellisel hindamisel võib broneeringuinfo üksus töödelda broneeringuinfot asjaomaste andmebaaside, sealhulgas rahvusvaheliste ja riiklike andmebaaside ning ELi andmebaaside riiklike koopiate alusel, kui need on koostatud otsitavaid või hoiatusteadet kandvaid isikuid ja esemeid käsitlevate ELi õigusaktide alusel kooskõlas selliste toimikute suhtes kohaldatavate ELi, rahvusvaheliste ja liikmesriikide eeskirjadega. Liikmesriigid tagavad, et kõik sellisel automaatsel töötlemisel saadavad positiivsed tulemused vaadatakse ükshaaval mitteautomaatselt läbi, et kontrollida, kas artiklis 5 osutatud pädev asutus peab võtma meetmeid;

(b) nende reisijate hindamine, kelle puhul faktid annavad alust kahtlustada, et nad võivad olla seotud terrorirünnaku või raske rahvusvahelise kuriteoga, võib toimuda enne nende graafikujärgset saabumist liikmesriiki või väljumist liikmesriigist ning artiklis 5 osutatud pädevad asutused tohivad neid täpsemalt uurida. Sellisel hindamisel võib broneeringuinfo üksus töödelda broneeringuinfot asjaomaste andmebaaside, sealhulgas rahvusvaheliste ja riiklike andmebaaside ning ELi andmebaaside riiklike koopiate alusel, kui need on koostatud otsitavaid või hoiatusteadet kandvaid isikuid ja esemeid käsitlevate ELi õigusaktide alusel kooskõlas selliste toimikute suhtes kohaldatavate ELi, rahvusvaheliste ja liikmesriikide eeskirjadega. Liikmesriigid tagavad, et kõik sellisel automaatsel töötlemisel saadavad positiivsed tulemused vaadatakse ükshaaval mitteautomaatselt läbi, et kontrollida, kas artiklis 5 osutatud pädev asutus peab võtma meetmeid;

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) vastamine iga üksikjuhtumi puhul eraldi pädeva asutuse piisavalt põhjendatud taotlusele esitada broneeringuinfo ja seda töödelda konkreetsetel juhtudel terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks ning esitada sellise töötlemise tulemused pädevatele asutustele; ning

(c) vastamine iga üksikjuhtumi puhul eraldi pädeva asutuse piisavalt põhjendatud taotlusele esitada broneeringuinfo ja seda töödelda konkreetsetel juhtudel terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks ning esitada sellise töötlemise tulemused pädevatele asutustele; ning

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) broneeringuinfo analüüsimine, et ajakohastada või luua uusi, hindamiskriteeriume, mida kasutatakse punkti a kohaselt nende isikute tuvastamisel, kes võivad olla seotud terrorirünnaku või raske rahvusvahelise kuriteoga.

välja jäetud

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Broneeringuinfo andmete töötlemiseks tohib korralduse anda üksnes liikmesriigi vastava pädevusega kohtuorgan broneeringuinfo üksuse taotluse põhjal. Vaid siis, kui broneeringuinfo üksus tuvastab otsese ohu („periculum in mora”), võib ta sellise korralduse ise anda.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Liikmesriigi broneeringuinfo üksus edastab lõike 2 punktide a ja b kohaselt tuvastatud isikute broneeringuinfo või selle töötlemise tulemused täpsemaks uurimiseks sama liikmesriigi asjaomastele pädevatele asutustele. Selline edastamine toimub igal konkreetsel juhul eraldi.

4. Liikmesriigi broneeringuinfo üksus edastab lõike 2 punkti b kohaselt tuvastatud isikute broneeringuinfo või selle töötlemise tulemused täpsemaks uurimiseks sama liikmesriigi asjaomastele pädevatele asutustele. Selline edastamine toimub igal konkreetsel juhul eraldi.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vastu nimekirja pädevatest asutustest, kes on volitatud broneeringuinfo üksuselt taotlema või saama broneeringuinfot või selle töötlemise tulemusi selle info täiendavaks uurimiseks või asjakohaste meetmete võtmiseks, et ennetada, avastada ja uurida terroriakte ja raskeid kuritegusid ning nende eest vastutusele võtta.

1. Iga liikmesriik võtab vastu nimekirja pädevatest asutustest, kes on volitatud broneeringuinfo üksuselt taotlema või saama broneeringuinfot või selle töötlemise tulemusi selle info täiendavaks uurimiseks või asjakohaste meetmete võtmiseks, et ennetada, avastada ja uurida terroriakte ja raskeid rahvusvahelisi kuritegusid ning nende eest vastutusele võtta.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Pädevad asutused hõlmavad asutusi, kes on pädevad ennetama, avastama ja uurima terroriakte ja raskeid kuritegusid ning nende eest vastutusele võtma.

2. Pädevad asutused hõlmavad asutusi, kes on pädevad ennetama, avastama ja uurima terroriakte ja raskeid rahvusvahelisi kuritegusid ning nende eest vastutusele võtma.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Broneeringuinfo üksuse saadud reisijate broneeringuinfot ja selle töötlemise tulemusi võivad liikmesriikide pädevad asutused töödelda üksnes terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks.

4. Broneeringuinfo üksuse saadud reisijate broneeringuinfot ja selle töötlemise tulemusi võivad liikmesriikide pädevad asutused töödelda üksnes terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud meetmed selle tagamiseks, et lennuettevõtjad edastaksid (tõukemeetod) artikli 2 punktis c määratletud ja lisas täpsustatud broneeringuinfo (ulatuses, mil nad selliseid andmeid juba koguvad) rahvusvahelise lennu saabumis- või väljumiskohaks oleva liikmesriigi broneeringuinfo üksuse andmebaasi. Kui lennu puhul on kood jagatud ühe või mitme lennuettevõtja vahel, vastutab kõigi reisijate broneeringuinfo edastamise eest see lennuettevõtja, kes lendu teostab. Kui lennul on üks või mitu vahepeatust liikmesriikide lennujaamades, edastavad lennuettevõtjad broneeringuinfo kõigi asjaomaste liikmesriikide broneeringuinfo üksustele.

1. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud meetmed selle tagamiseks, et lennuettevõtjad, kes juba koguvad reisijate broneeringuinfot, edastaksid (tõukemeetod) artikli 2 punktis c määratletud ja lisas täpsustatud broneeringuinfo (ulatuses, mil nad selliseid andmeid tavapärase äritegevuse käigus koguvad) rahvusvahelise lennu saabumis- või väljumiskohaks oleva liikmesriigi broneeringuinfo üksuse andmebaasi. Kui lennu puhul on kood jagatud ühe või mitme lennuettevõtja vahel, vastutab kõigi reisijate broneeringuinfo edastamise eest see lennuettevõtja, kes lendu teostab. Kui lennul on üks või mitu vahepeatust liikmesriikide lennujaamades, edastavad lennuettevõtjad broneeringuinfo üksnes lõppsihtliikmesriigi broneeringuinfo üksusele.

 

1 a. Liikmesriigid ei nõua lennuettevõtjatelt muu broneeringuinfo kogumist lisaks sellele, mida lennuettevõtjad juba koguvad. Lennuettevõtjad ei edasta muud broneeringuinfot peale selle, mis on määratletud artikli 2 punktis c ja lisas täpselt kindlaks määratud. Lennuettevõtjad ei vastuta reisijate poolt esitatud andmete täpsuse ja täielikkuse eest, välja arvatud juhul, kui nad ei võtnud kõiki mõistlikke meetmeid tagamaks, et reisijatelt kogutud andmed on täpsed ja õiged.

2. Lennuettevõtjad edastavad broneeringuinfot elektrooniliselt, kasutades ühiseid protokolle ja toetatavaid andmevorminguid, mis võetakse vastu vastavalt artiklites 13 ja 14 sätestatud menetlusele, või tehnilise rikke korral mõnel muul asjakohasel viisil, tagades piisava andmeturbe:

2. Lennuettevõtjad edastavad broneeringuinfot elektrooniliselt, kasutades ühiseid protokolle ja toetatavaid andmevorminguid, mis võetakse vastu vastavalt artiklites 13 ja 14 sätestatud menetlusele, või lennuettevõtjate tehnilise rikke korral mõnel muul asjakohasel viisil, tagades piisava andmeturbe:

a) 24–48 tundi enne kavandatud reisi väljumisaega;

a) üks kord 24–48 tunni jooksul enne kavandatud reisi väljumisaega;

ning

ning

b) viivitamatult pärast pardalemineku lõppemist, st pärast seda, kui reisijad on läinud väljumiseks valmistuva õhusõiduki pardale ja rohkem reisijaid enam pardale ei lasta.

b) üks kord viivitamatult pärast pardalemineku lõppemist, st pärast seda, kui reisijad on läinud väljumiseks valmistuva õhusõiduki pardale ja rohkem reisijaid enam pardale ei lasta.

3. Liikmesriigid lubavad lennuettevõtjatel piirata lõike 2 punktis b osutatud edastamist lõike 2 punkti a kohaselt edastatud andmete ajakohastusega.

3. Liikmesriigid lubavad lennuettevõtjatel piirata lõike 2 punktis b osutatud edastamist lõike 2 punkti a kohaselt edastatud andmete ajakohastusega.

4. Igal konkreetsel juhul eraldi ja liikmesriigi õigusaktidele vastaval broneeringuinfo üksuse taotlusel edastavad lennuettevõtjad broneeringuinfo, kui terroriaktide või raskete kuritegudega seonduvale konkreetsele ja tegelikule ohule reageerimisele kaasaaitamiseks on vajalik broneeringuinfoga kiiremini tutvuda, kui on osutatud lõike 2 punktis a.

4. Igal konkreetsel juhul eraldi ja liikmesriigi õigusaktidele vastaval broneeringuinfo üksuse taotlusel edastavad lennuettevõtjad broneeringuinfo, kui terroriaktide või raskete rahvusvaheliste kuritegudega seonduvale konkreetsele ja tegelikule ohule reageerimisele kaasaaitamiseks on vajalik broneeringuinfoga kiiremini tutvuda, kui on osutatud lõike 2 punktis a.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et broneeringuinfo üksus edastab tema poolt vastavalt artikli 4 lõike 2 punktidele a ja b tuvastatud isikute broneeringuinfo töötlemise tulemuse teiste liikmesriikide broneeringuinfo üksustele, kui esimesena nimetatud broneeringuinfo üksuse hinnangul on see vajalik terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks. Andmeid saava liikmesriigi broneeringuinfo üksus edastab sellise broneeringuinfo või selle töötlemise tulemuse oma asjaomastele pädevatele asutustele.

1. Liikmesriigid tagavad, et broneeringuinfo üksus edastab tema poolt vastavalt artikli 4 lõike 2 punktile b tuvastatud isikute broneeringuinfo töötlemise tulemuse teiste liikmesriikide broneeringuinfo üksustele, kui esimesena nimetatud broneeringuinfo üksuse hinnangul on see vajalik terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks. Edastamisele kuuluv info on rangelt piiratud üksnes nende andmetega, mis on vajalikud konkreetsel juhtumil terroriakti või raske rahvusvahelise kuriteo ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja selle eest vastutusele võtmiseks ning mille vajalikkust kirjalikult põhjendatakse. Andmeid saava liikmesriigi broneeringuinfo üksus edastab sellise broneeringuinfo või selle töötlemise tulemuse oma asjaomastele pädevatele asutustele.

2. Liikmesriigi broneeringuinfo üksusel on õigus taotleda vajaduse korral teise liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt viimati nimetatu andmebaasis artikli 9 lõike 1 kohaselt säilitatavat broneeringuinfot ja vajaduse korral ka selle töötlemise tulemust. Taotleda võib ühe või mitme andmevälja saamist vastavalt sellele, mida taotluse esitanud broneeringuinfo üksus peab konkreetsel juhul vajalikuks terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks. Broneeringuinfo üksused esitavad võimalikult kiiresti taotletud andmed ja, kui see on artikli 4 lõike 2 punktide a ja b kohaselt juba ette valmistatud, ka broneeringuinfo töötlemise tulemuse.

2. Liikmesriigi broneeringuinfo üksusel on õigus taotleda vajaduse korral teise liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt viimati nimetatu andmebaasis artikli 9 lõike 1 kohaselt säilitatavat broneeringuinfot ja vajaduse korral ka selle töötlemise tulemust. Andmete taotlemine on rangelt piiratud üksnes nende andmetega, mis on vajalikud konkreetse juhtumiga seoses. Taotleda võib ühe või mitme andmevälja saamist vastavalt sellele, mida taotluse esitanud broneeringuinfo üksus peab konkreetsel juhul vajalikuks terroriaktide või raskete rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks ning taotlust tuleb kirjalikult põhjendada. Broneeringuinfo üksused esitavad võimalikult kiiresti taotletud andmed ja, kui see on artikli 4 lõike 2 punkti b kohaselt juba ette valmistatud, ka broneeringuinfo töötlemise tulemuse.

3. Liikmesriigi broneeringuinfo üksusel on õigus taotleda vajaduse korral teise liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt viimati nimetatu andmebaasis artikli 9 lõike 2 kohaselt säilitatavat broneeringuinfot ja vajaduse korral ka selle töötlemise tulemust. Broneeringuinfo üksus võib taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo üksuse poolt säilitatava konkreetse anonüümseks muutmata täieliku broneeringuinfoga tutvumist üksnes erakorralistel asjaoludel, reageerides konkreetsele ohule või teostades konkreetset uurimist või esitades konkreetset süüdistust seoses terroriaktide või raskete kuritegudega.

3. Liikmesriigi broneeringuinfo üksusel on õigus taotleda vajaduse korral teise liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt viimati nimetatu andmebaasis artikli 9 lõike 2 kohaselt säilitatavat broneeringuinfot ja vajaduse korral ka selle töötlemise tulemust. Broneeringuinfo üksus võib taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo üksuse poolt säilitatava konkreetse anonüümseks muutmata täieliku broneeringuinfoga tutvumist üksnes erakorralistel asjaoludel, reageerides konkreetsele ohule või teostades konkreetset uurimist või esitades konkreetset süüdistust seoses terroriaktide või raskete rahvusvaheliste kuritegudega. Niisugust taotlust tuleb kirjalikult põhjendada.

4. Liikmesriigi pädevad asutused võivad taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo üksuse andmebaasis artikli 9 lõigete 1 ja 2 kohaselt säilitatavat broneeringuinfot asjaomaselt üksuselt otse ainult juhtudel, mil see on vajalik avalikku julgeolekut ähvardava vahetu ja tõsise ohu ennetamiseks. Sellised taotlused peavad seonduma konkreetsete terroriaktide või raskete kuritegude uurimisega või nende eest vastutusele võtmisega ja neid tuleb põhjendada. Broneeringuinfo üksused vastavad sellistele taotlustele esmajärjekorras. Kõigil teistel juhtudel esitavad pädevad asutused oma taotlused enda liikmesriigi broneeringuinfo üksusele.

4. Liikmesriigi pädevad asutused võivad taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo üksuse andmebaasis artikli 9 lõigete 1 ja 2 kohaselt säilitatavat broneeringuinfot asjaomaselt üksuselt otse ainult juhtudel, mil see on vajalik avalikku julgeolekut ähvardava vahetu ja tõsise ohu ennetamiseks. Sellised taotlused peavad seonduma konkreetsete terroriaktide või raskete rahvusvaheliste kuritegude uurimisega või nende eest vastutusele võtmisega ja neid tuleb põhjendada. Broneeringuinfo üksused vastavad sellistele taotlustele esmajärjekorras. Kõigil teistel juhtudel esitavad pädevad asutused oma taotlused enda liikmesriigi broneeringuinfo üksusele.

5. Erandjuhtudel, kui varajane broneeringuinfoga tutvumine on vajalik reageerimiseks terroriaktide või raskete kuritegudega seonduvale konkreetsele ja tegelikule ohule, on liikmesriigi broneeringuinfo üksusel igal ajal õigus taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt viimati nimetatu territooriumile saabuvate või sealt väljuvate lendude broneeringuinfot.

5. Erandjuhtudel, kui varajane broneeringuinfoga tutvumine on vajalik reageerimiseks terroriaktide või raskete rahvusvaheliste kuritegudega seonduvale konkreetsele ja tegelikule ohule, on liikmesriigi broneeringuinfo üksusel igal ajal õigus taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt viimati nimetatu territooriumile saabuvate või sealt väljuvate lendude broneeringuinfot. Taotlused on rangelt piiratud üksnes nende andmetega, mis on vajalikud konkreetsel juhtumil terroriakti või raske rahvusvahelise kuriteo ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja selle eest vastutusele võtmiseks ning mille vajalikkust kirjalikult põhjendatakse.

6. Info vahetamine käesoleva artikli kohaselt võib toimuda mis tahes olemasolevaid, rahvusvaheliseks õiguskaitsealaseks koostööks kasutatavaid kanaleid kasutades. Taotlemiseks ja teabe vahetamiseks kasutatakse konkreetse kanali puhul kasutatavat keelt. Liikmesriigid esitavad komisjonile artikli 3 lõike 3 kohase teabe esitamisel nende üksuste kontaktandmed, kellele taotlused kiireloomuliste juhtumite korral saata võib. Komisjon teatab liikmesriikidele saadud teabest.

6. Info vahetamine käesoleva artikli kohaselt võib toimuda mis tahes olemasolevaid, üleeuroopaliseks ja rahvusvaheliseks õiguskaitsealaseks koostööks kasutatavaid kanaleid, eriti vastavalt nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsuse 2009/371/JSK artiklile 8 Europoli ja riiklikke asutusi kasutades. Taotlemiseks ja teabe vahetamiseks kasutatakse konkreetse kanali puhul kasutatavat keelt. Liikmesriigid esitavad komisjonile artikli 3 lõike 3 kohase teabe esitamisel nende üksuste kontaktandmed, kellele taotlused kiireloomuliste juhtumite korral saata võib. Komisjon teatab liikmesriikidele saadud teabest.

Selgitus

Kõigi reisijate isikuandmeid ei tohiks vahetada rutiinselt. Andmete vahetus peaks olema rangelt piiratud – seotud konkreetsete terroriaktide ennetamise, avastamise, uurimise ja nende eest vastutusele võtmisega, ning seda tuleks kontrollimise võimaldamiseks kirjalikult põhjendada.

Info vahetamiseks tuleks kasutada olemasolevaid kanaleid. Seetõttu tuleks Europoli otse mainida.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriik võib broneeringuinfo ja selle töötlemise tulemused edastada kolmandale riigile üksnes igal konkreetsel juhul eraldi ja kui on täidetud järgnevad tingimused:

Liikmesriik võib broneeringuinfo ja selle töötlemise tulemused edastada kolmandale riigile üksnes liidu ja nimetatud kolmanda riigi vahelise rahvusvahelise lepingu alusel ning igal konkreetsel juhul eraldi ja kui on täidetud järgnevad tingimused:

 

- a) kõik artiklis 7 sätestatud tingimused koos vajalike muudatustega,

a) täidetud on nõukogu raamotsuse 2008/977/JSK artiklis 13 sätestatud tingimused,

a) täidetud on nõukogu raamotsuse 2008/977/JSK artiklis 13 sätestatud tingimused,

b) edastamine on vajalik käesoleva direktiivi artikli 1 lõikes 2 sätestatud eesmärkide saavutamiseks, ning

b) edastamine on vajalik käesoleva direktiivi artikli 1 lõikes 2 sätestatud eesmärkide saavutamiseks, ning

c) kolmas riik nõustub edastama andmeid teisele kolmandale riigile üksnes juhul, kui see on vajalik käesoleva direktiivi artikli 1 lõikes 2 sätestatud eesmärkide saavutamiseks ja üksnes liikmesriigi selgesõnalisel loal.

c) kolmas riik tagab andmete kasutamise üksnes käesoleva direktiivi artikli 1 lõikes 2 sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Kolmandal riigil on keelatud edastada andmeid muule kolmandale riigile.

 

d) kolmas riik võimaldab liidu kodanikel liigsete viivituste ja kulutusteta kasutada broneeringuinfo puhul samasugust õigust andmetega tutvuda, neid parandada ja kustutada ning samasugust õigust saada hüvitist, nagu kohaldatakse liidus,

 

e) kolmas riik tagab broneeringuinfo kaitse nõuetekohasel ja võrdväärsel tasemel.

Selgitus

Broneeringuinfo edastamine kolmandatele riikidele on lubatav vaid tingimusel, et tagatakse piisav andmete kaitse.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Pärast lõikes 1 osutatud 30 päeva möödumist broneeringuinfo edastamisest broneeringuinfo üksusele, säilitab broneeringuinfo üksus andmeid veel viis aastat. Selle ajavahemiku jooksul muudetakse kõik andmeväljad, mis võiksid paljastada reisija, keda broneeringuinfo käsitleb, anonüümseks. Sellise anonüümseks muudetud broneeringuinfoga saab tutvuda üksnes piiratud hulk broneeringuinfo üksuse töötajaid, kes on konkreetselt volitatud artikli 4 lõike 2 punkti d kohaselt broneeringuinfot analüüsima ja hindamiskriteeriume koostama. Täieliku broneeringuinfoga on võimalik tutvuda üksnes broneeringuinfo üksuse juhataja loal artikli 4 lõike 2 punktis c sätestatud eesmärkidel ja kui on alust arvata, et see on vajalik uurimise teostamiseks ning reageerimiseks konkreetsele ja tegelikule ohule või konkreetse uurimise teostamiseks või konkreetse süüdistuse esitamiseks.

välja jäetud

Selgitus

Kogu broneeringuinfo säilitamine pikema ajavahemiku jooksul ilma ühegi esialgse kahtlustuseta on ebaproportsionaalne. Riiklikud põhiseaduskohtud on teinud selle selgeks mitmes otsuses telekommunikatsiooni andmete säilitamise osas direktiivi 2006/24/EÜ põhjal ning DNA proovide säilitamise kohta inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni põhjal ning samuti hoiatanud, et mitme andmetüübi säilitamise kumulatiivne mõju võib olla absoluutse põhiseadusliku künnise lähedal. Nõukogu õigustalitus ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet ei ole veendunud kõigi reisijate andmete säilitamise vajalikkuses ega proportsionaalsuses.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 2 osutatud ajavahemiku möödumisel broneeringuinfo kustutatakse. Kõnealune kohustus ei piira juhtumeid, mil konkreetne broneeringuinfo on edastatud pädevale asutusele ning seda kasutatakse konkreetse kriminaaluurimise ja süüdimõistmise kontekstis, millisel juhul reguleeritakse selliste andmete säilitamist pädeva asutuse poolt liikmesriigi õigusaktidega.

3. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 osutatud ajavahemiku möödumisel broneeringuinfo kustutatakse. Kõnealune kohustus ei piira juhtumeid, mil konkreetne broneeringuinfo on edastatud pädevale asutusele ning seda kasutatakse konkreetse, ühe kindla isiku või ühe kindla isikute rühma vastu suunatud kriminaaluurimise ja süüdistuse esitamise käigus, millisel juhul reguleeritakse selliste andmete säilitamist pädeva asutuse poolt liikmesriigi õigusaktidega.

Selgitus

Andmete kustutamise kohustus pärast viie aasta möödumist peaks olema selge ja kindel. Siin sätestatud erand on küll asjakohane, kuid selle puhul peab olema selge, et andmete säilitamine kauem kui viis aastat on lubatav vaid seoses konkreetse isiku või isikute rühma vastu suunatud uurimismenetlusega. Komisjoni pakutud sõnastus „konkreetse kriminaaluurimise ja süüdimõistmise kontekstis” võib aga hõlmata ka määramata hulka isikuid.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Broneeringuinfo üksus säilitab artikli 4 lõike 2 punktides a ja b osutatud positiivset tulemust üksnes niikaua, kui see on vajalik pädevate asutuste positiivsest tulemusest informeerimiseks. Kui automaatse tuvastamise tulemus osutub aga mitteautomaatse individuaalse läbivaatamise järel negatiivseks, säilitatakse tulemus siiski kõige rohkem kolme aasta jooksul, et vältida „valesid” positiivseid tulemusi tulevikus, välja arvatud juhul, kui tuvastamise aluseks olevaid andmeid ei ole lõike 3 kohaselt viie aasta möödumisel juba kustutatud, millisel juhul säilitatakse logiandmeid tuvastamise aluseks olevate andmete kustutamiseni.

Broneeringuinfo üksus säilitab artikli 4 lõike 2 punktis b osutatud positiivset tulemust üksnes niikaua, kui see on vajalik pädevate asutuste positiivsest tulemusest informeerimiseks. Kui automaatse tuvastamise tulemus osutub aga mitteautomaatse individuaalse läbivaatamise järel negatiivseks, siis tuvastamise aluseks olevad andmed asjaomases andmebaasis kas parandatakse või kustutatakse.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas siseriikliku õigusega nähakse ette hoiatavad, tõhusad ja proportsionaalsed karistused, sealhulgas rahalised karistused lennuettevõtjatele, kes ei edasta käesoleva direktiiviga nõutavaid ja nende poolt juba kogutud andmeid või ei tee seda nõutavas vormingus või kes muul viisil rikuvad vastavalt käesolevale direktiivile vastuvõetud liikmesriigi sätteid.

Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas siseriikliku õigusega nähakse ette hoiatavad, tõhusad ja proportsionaalsed karistused, sealhulgas rahalised karistused lennuettevõtjatele, kes ei edasta käesoleva direktiiviga nõutavaid ja nende poolt juba kogutud andmeid või ei tee seda nõutavas vormingus, mis on kooskõlas Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) suunistega broneeringuinfo kohta, või kes muul viisil rikuvad vastavalt käesolevale direktiivile vastuvõetud liikmesriigi sätteid. Lennuettevõtjate suhtes ei tohi kehtestada karistusi, kui kolmanda riigi asutused ei luba neil broneeringuinfot edastada.

Selgitus

Nõutav vorming tuleks kokku leppida maailma tasandil ning seda peaksid tunnustama Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (dokument 9944) ja Maailma Tolliorganisatsioon.

Täpsustus on vajalik, kuna kolmandates riikides võivad andmeedastuse valdkonnas kehtida teistsugused eeskirjad.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik tagab, et liikmesriikide õigusaktide kohaseid sätteid, mis võetakse nõukogu raamotsuse 2008/977/JSK töötlemise konfidentsiaalsust ja andmete turvalisust käsitlevate artiklite 21–22 rakendamiseks, kohaldatakse ka igasuguse käesoleva direktiivi kohase isikuandmete töötlemise suhtes.

2. Iga liikmesriik tagab, et liikmesriikide õigusaktide kohaseid sätteid, mis võetakse nõukogu raamotsuse 2008/977/JSK töötlemise konfidentsiaalsust ja andmete turvalisust käsitlevate artiklite 21–22 rakendamiseks, kohaldatakse ka igasuguse käesoleva direktiivi kohase isikuandmete töötlemise suhtes. Lennuettevõtjad, kes on saanud reisijate kontaktandmed reisibüroo kaudu, ei tohi neid kasutada ärilistel eesmärkidel.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Kui liikmesriikide õigusaktide sätted, mis on vastu võetud direktiivi 95/46/EÜ rakendamiseks, annavad reisijale suuremad õigused andmetega tutvuda, neid parandada, kustutada ja blokeerida ning saada hüvitist ja kasutada õiguskaitsevahendeid, samuti suuremad õigused seoses andmete töötlemise konfidentsiaalsuse ja andmete turvalisusega, kui on osutatud lõigetes 1 ja 2, siis kohaldatakse neid sätteid.

Selgitus

Teatavaid andmesubjekti õigusi – näiteks nõudeid andmesubjektile antava informatsiooni kohta – käsitletakse direktiivis 95/46/EÜ täpsemalt.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Keelatud on töödelda isikuandmeid, mis paljastavad inimese rassilise või etnilise päritolu, usulised või filosoofilised tõekspidamised, poliitilised seisukohad, kuuluvuse ametiühingusse ning tervisliku seisundi või seksuaalelu. Sellist teavet paljastava broneeringuinfo saamisel kustutab broneeringuinfo üksus selle kohe.

3. Broneeringuinfo üksustel on keelatud töödelda isikuandmeid, mis paljastavad inimese rassilise või etnilise päritolu, usulised või filosoofilised tõekspidamised, poliitilised seisukohad, kuuluvuse ametiühingusse ning tervisliku seisundi või seksuaalelu. Sellist teavet paljastava broneeringuinfo saamisel kustutab broneeringuinfo üksus selle kohe.

Selgitus

Terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamise ja avastamise raames ei pea broneeringuinfot filtreerima ja töötlema mitte lennuettevõtjad, vaid broneeringuinfo üksused.

Lennuettevõtjatel on selline teave, kuna reisijad on selle neile andnud.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Broneeringuinfo üksused ja pädevad asutused registreerivad või dokumenteerivad broneeringuinfo igasuguse töötlemise lennuettevõtjate poolt, selle igasuguse edastamise broneeringuinfo üksuste poolt ning teiste liikmesriikide ja kolmandate riikide pädevate asutuste või broneeringuinfo üksuste kõik taotlused, isegi kui neile vastatakse eitavalt, et kontrollida andmete töötlemise õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning tagada andmete nõuetekohane terviklus ja töötlemise turvalisus, eelkõige liikmesriikide andmekaitse järelevalveasutuste puhul. Kõnealused logiandmed säilitatakse viie aasta jooksul, välja arvatud juhul, kui tuvastamise aluseks olevaid andmeid ei ole artikli 9 lõike 3 kohaselt nimetatud viie aasta möödumisel juba kustutatud, millisel juhul säilitatakse logiandmed tuvastamise aluseks olevate andmete kustutamiseni.

4. Broneeringuinfo üksused ja pädevad asutused registreerivad või dokumenteerivad broneeringuinfo igasuguse töötlemise, selle igasuguse edastamise broneeringuinfo üksuste poolt ning teiste liikmesriikide ja kolmandate riikide pädevate asutuste või broneeringuinfo üksuste kõik taotlused, isegi kui neile vastatakse eitavalt, et kontrollida andmete töötlemise õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning tagada andmete nõuetekohane terviklus ja töötlemise turvalisus, eelkõige liikmesriikide andmekaitse järelevalveasutuste puhul. Kõnealused logiandmed säilitatakse viie aasta jooksul, välja arvatud juhul, kui tuvastamise aluseks olevaid andmeid ei ole artikli 9 lõike 3 kohaselt nimetatud viie aasta möödumisel juba kustutatud, millisel juhul säilitatakse logiandmed tuvastamise aluseks olevate andmete kustutamiseni.

Selgitus

Käesolev lõige käsitleb broneeringuinfo üksustele edastatavat broneeringuinfot, mitte lennuettevõtjate käsutuses olevat broneeringuinfot.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Kõikide nende andmete kaitsmiseks tuleb rakendada eriti kõrget ohutusstandardit, mille puhul arvestatakse andmekaitse valdkonna ekspertide arutelude viimaseid arenguid ja võetakse jooksvalt üle uusi teadmisi ja käsitusi. Iga ohutusstandardite rakendamist käsitleva otsuse puhul võetakse majanduslikke aspekte arvesse mitte enama kui teisejärgulisena.

 

Esmajoones tuleb ette näha moodsal tehnilisel tasemel krüpteerimismeetodi kasutamine, millega

 

– tõkestatakse andmetöötlussüsteemide kasutamine kõrvaliste isikute poolt,

 

– tagatakse, et andmetöötlussüsteemi volitatud kasutajatel on juurdepääs üksnes nendele andmetele, mida nad on volitatud kasutama, ning et isikuandmeid ei saa töötlemisel, kasutamisel ja pärast salvestamist ilma loata lugeda, kopeerida, muuta ega kõrvaldada,

 

– tagatakse, et isikuandmeid ei saa elektroonilisel edastamisel või transportimisel või andmekandjatele salvestamisel ilma loata lugeda, kopeerida, muuta või kõrvaldada ning et saab kontrollida ja tuvastada, millistele asutustele tohib andmeedastusseadmete kaudu isikuandmeid edastada.

 

Tuleb tagada, et saaks tagantjärele kontrollida ja tuvastada, kas isikuandmed on andmetöötlussüsteemidesse sisestatud, kas neid on muudetud või kõrvaldatud ning kes seda on teinud.

 

Tuleb tagada, et tellimusel töödeldavaid isikuandmeid võib töödelda üksnes tellimuse andja juhtnööride kohaselt.

 

Tuleb tagada, et isikuandmed oleksid kaitstud juhusliku hävitamise või kaotsimineku eest.

 

Tuleb tagada, et mitmel eri otstarbel kogutud andmeid saaks töödelda üksteisest eraldi.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et lennuettevõtjad, nende reisiagendid ja muud lennuteenuse reisijateveo piletite müüjad teavitavad rahvusvaheliste lendude reisijaid lennu broneerimisel ja pileti ostmisel selgelt ja täpselt broneeringuinfo edastamisest broneeringuinfo üksusele, andmete töötlemise põhjustest, andmete säilitamise ajast, andmete võimalikust kasutamisest terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks, andmete vahetamise ja jagamise võimalusest ning nende andmekaitseõigustest, eelkõige õigusest esitata kaebus vabalt valitud liikmesriigi andmekaitse järelevalveasutusele. Liikmesriigid avaldavad sama teabe avalikkusele.

5. Liikmesriigid tagavad, et lennuettevõtjad, nende reisiagendid ja muud lennuteenuse reisijateveo piletite müüjad teavitavad rahvusvaheliste lendude reisijaid lennu broneerimisel ja pileti ostmisel selgelt ja täpselt broneeringuinfo edastamisest broneeringuinfo üksustele, andmete töötlemise põhjustest, andmete säilitamise ajast, andmete võimalikust kasutamisest terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks, andmete vahetamise ja jagamise võimalusest ning nende andmekaitseõigustest, nagu õigus andmetega tutvuda, neid parandada, kustutada ja blokeerida, ning õigusest esitata kaebus vabalt valitud liikmesriigi andmekaitse järelevalveasutusele. Liikmesriigid avaldavad sama teabe avalikkusele.

Selgitus

Eesmärk on täpsustada isikuandmete kaitse meetmeid.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 12 a

 

Kulud

 

Komisjon esitab ...* Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi finantsmõju kohta. Aruandes vaadeldakse eriti reisijate, lennuettevõtjate ja piletimüüjate kulusid. Vajaduse korral lisatakse aruandele seadusandlik ettepanek, mille eesmärk on ühtlustada kogu liidu ulatuses finantskohustuste jagunemist riigiasutuste ja lennuettevõtjate vahel.

 

_____________

 

* ELT: palun sisestada kuupäev: 2 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Selgitus

Kulude küsimus tuleks lahendada määruses.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt kaks aastat pärast selle jõustumist. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt kaks aastat pärast selle jõustumist. Liikmesriigid võtavad kõnealused normid vastu kooskõlas liidu õiguse üldpõhimõtetega ning vajalikkuse ja proportsionaalsuse nõuetega. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 15 lõikes 1 osutatud kuupäevaks, st kahe aasta möödumisel käesoleva direktiivi jõustumisest tagavad liikmesriigid, et broneeringuinfot kogutakse vähemalt 30 % artikli 6 lõikes 1 osutatud lendude kohta. Kuni kahe aasta möödumiseni artiklis 15 osutatud kuupäevast tagavad liikmesriigid, et broneeringuinfot kogutakse vähemalt 60 % artikli 6 lõikes 1 osutatud lendude kohta. Liikmesriigid tagavad, et alates nelja aasta möödumisest artiklis 15 osutatud kuupäevast kogutakse broneeringuinfot kõigi artikli 6 lõikes 1 osutatud lendude kohta.

välja jäetud

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) vaatab siselendude broneeringuinfot koguvate liikmesriikide kogemuse valguses läbi siselendude käesoleva direktiivi reguleerimisalasse lisamise teostatavuse ja vajalikkuse. Kahe aasta jooksul pärast artikli 15 lõikes 1 osutatud kuupäeva esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande;

välja jäetud

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koguvad statistikat broneeringuinfo üksustele edastatud broneeringuinfo kohta. Kõnealune statistika hõlmab vähemalt nende artikli 4 lõike 2 kohaselt tuvastatud isikute arvu, kes võivad olla seotud terrorirünnaku või raske rahvusvahelise kuriteoga, ning broneeringuinfot kasutades võetud seonduvate õiguskaitsemeetmete arvu lennuettevõtjate ja sihtkoha lõikes.

1. Liikmesriigid koguvad statistikat broneeringuinfo üksustele edastatud broneeringuinfo kohta. Kõnealune statistika hõlmab vähemalt nende artikli 4 lõike 2 kohaselt tuvastatud isikute arvu, kes võivad olla seotud terrorirünnaku või raske rahvusvahelise kuriteoga, ning broneeringuinfot kasutades võetud seonduvate õiguskaitsemeetmete arvu lennuettevõtjate ja sihtkoha lõikes.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) üldised märkused (sealhulgas kogu kättesaadav teave ilma saatjata reisiva alla 18-aastase alaealise kohta, nagu alaealise nimi ja sugu, vanus, kasutatav(ad) keel(ed), lähtepunktis oleva hooldaja nimi ja kontaktandmed ning seos alaealisega, sihtpunktis oleva hooldaja nimi ja kontaktandmed ning seos alaealisega, saatev ja vastuvõttev lennujaama töötaja)

(12) kättesaadav teave ilma saatjata reisiva alla 18-aastase alaealise kohta

MENETLUS

Pealkiri

Broneeringuinfo kasutamine

Viited

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

TRAN

14.2.2011

 

 

 

Raportöör(id)

nimetamise kuupäev

Eva Lichtenberger

21.3.2011

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

11.7.2011

10.10.2011

21.11.2011

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.11.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

25

15

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Pablo Zalba Bidegain

MENETLUS

Pealkiri

Broneeringuinfo kasutamine

Viited

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja

istungil teada andmise kuupäev

TRAN

14.2.2011

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Michael Cramer

17.3.2015

Vastuvõtmise kuupäev

17.3.2015

 

 

 

Tulemus

Protokollis heaks kiidetud

 

Kohal olnud liikmed

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Ivo Belet, Rosa D’Amato, Daniel Dalton, Bas Eickhout, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Olga Sehnalová, Davor Škrlec, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

(1)

Vt http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-03-25_PNR_EN.pdf

(2)

Vt http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-PNR-Opinion-June2011.pdf

(3)

Talituse arvamust ei ole avaldatud, kuid see on kättesaadav nt järgmisel aadressil: http://gruen-digital.de/wp-content/uploads/2011/05/Gutachten-JD-Rat-PNR.pdf

(4)

Otsus nr 1258, 8. oktoober 2009, http://www.ccr.ro/decisions/pdf/ro/2009/D1258_09.pdf

(5)

2. märtsi 2010. aasta otsus, 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08, http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20100302_1bvr025608.html


MENETLUS

Pealkiri

Broneeringuinfo kasutamine

Viited

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

EP-le esitamise kuupäev

2.2.2011

 

 

 

Vastutav komisjon

  istungil teada andmise kuupäev

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

  istungil teada andmise kuupäev

AFET

14.2.2011

TRAN

14.2.2011

 

 

Raportöörid

  nimetamise kuupäev

Timothy Kirkhope

15.7.2014

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

15.7.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

33

26

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Esitamise kuupäev

7.9.2015


TAGASISAATMINE VASTUTAVALE KOMISJONILE

Vastutavale komisjonile tagasisaatmise kuupäev (kodukorra artikli 60 lõige 3)

6.6.2014

 

Tagasisaatmise tähtaeg

0.0.0000

Raportöörid

  nimetamise kuupäev

Timothy Kirkhope

15.7.2014

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

11.11.2014

26.2.2015

26.5.2015

4.6.2015

 

Vastuvõtmise kuupäev

15.7.2015

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

33

26

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Esitamise kuupäev

7.9.2015

Õigusteave - Privaatsuspoliitika