Menettely : 2011/0023(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0248/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0248/2015

Keskustelut :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Äänestykset :

PV 14/04/2016 - 7.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0127

TOINEN MIETINTÖ     ***I
PDF 1292kWORD 909k
7.9.2015
PE 549.223v03-00 A8-0248/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten

(COM(2011)0032 – C8‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Timothy Kirkhope

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY
 VALIOKUNTAKÄSITTELYYN PALAUTTAMINEN

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten

(COM(2011)0032 – C8‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0032),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 82 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan d alakohdan ja 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0039/2011),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Bulgarian parlamentin, Tšekin tasavallan senaatin, Saksan liittoneuvoston, Italian senaatin, Romanian senaatin, Itävallan kansallisneuvoston, Portugalin parlamentin ja Alankomaiden parlamentin ylähuoneen kannanotot säädösesitykseen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 5. toukokuuta 2011 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 25. maaliskuuta 2011 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon unionin tuomioistuimen 8. huhtikuuta 2014 antaman tuomion yhdistetyissä asioissa C-293/12 ja C-594/12 (Digital Rights Ireland ja Seitlinger ja muut)(3),

–  ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY(4),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 188 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A7-0150/2013),

–  ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 18. syyskuuta 2014 tekemän päätöksen parlamentin seitsemännellä vaalikaudella kesken jääneistä asioista,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan toisen mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A8-0248/2015),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten

matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Tämän direktiivin tarkoituksena on varmistaa turvallisuus ja suojella elämää ja yleistä turvallisuutta sekä luoda matkustajarekisteritietojen suojelua ja vaihtamista jäsenvaltioiden ja lainvalvontaviranomaisten välillä koskeva oikeudellinen kehys.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Matkustajarekisteritietoja (PNR-tiedot) tarvitaan, jotta voidaan tehokkaasti ehkäistä, paljastaa ja tutkia terrorismirikoksia ja vakavia rikoksia ja nostaa niiden perusteella syytteitä ja siten parantaa sisäistä turvallisuutta.

(5) Matkustajarekisteritietoja (PNR-tiedot) tarvitaan, jotta voidaan tehokkaasti ehkäistä, paljastaa ja tutkia terrorismirikoksia ja vakavia kansainvälisiä rikoksia ja nostaa niiden perusteella syytteitä ja siten parantaa sisäistä turvallisuutta.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) PNR-tietojen avulla lainvalvontaviranomaiset voivat ehkäistä, paljastaa ja tutkia vakavia rikoksia, kuten terroritekoja, ja nostaa niiden perusteella syytteitä vertailemalla tietoja erilaisiin etsittyjä henkilöitä ja esineitä koskeviin tietokantoihin saadakseen tällä tavoin todisteita ja tarvittaessa paljastaakseen rikollisten apureita ja rikollisverkostoja.

(6) PNR-tiedot voivat auttaa lainvalvontaviranomaisia ehkäisemään, paljastamaan ja tutkimaan vakavia kansainvälisiä rikoksia, kuten terroritekoja, ja nostamaan niiden perusteella syytteitä vertailemalla tietoja erilaisiin etsittyjä henkilöitä ja esineitä koskeviin tietokantoihin löytääkseen tarvittavia todisteita ja tarvittaessa paljastaakseen rikollisten apureita ja rikollisverkostoja.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) PNR-tietojen avulla lainvalvontaviranomaiset voivat yksilöidä henkilöitä, jotka eivät ole viranomaisille ennestään tuttuja, koska heitä ei aiemmin ole epäilty osallisuudesta vakaviin rikoksiin ja terrorismiin, mutta jotka PNR-tietojen analyysin perusteella saattavat olla osallisina tällaisiin rikoksiin, minkä vuoksi toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä heidän suhteensa lisätutkimuksia. PNR-tietojen avulla lainvalvontaviranomaiset voivat puuttua vakavan rikollisuuden ja terrorismin uhkaan eri tavoin kuin muuntyyppisiä henkilötietoja käsittelemällä. Jotta voitaisiin kuitenkin varmistaa, että sellaisten henkilöiden tietoja, jotka eivät ole syyllistyneet mihinkään ja joita ei epäillä mistään, käsitellään mahdollisimman vähän, arviointikriteerien laatimiseen ja soveltamiseen liittyvää PNR-tietojen käyttöä olisi edelleen rajoitettava niin, että se kattaa ainoastaan sellaiset vakavat rikokset, jotka ovat luonteeltaan valtioiden rajat ylittäviä, eli jotka liittyvät erottamattomasti matkustamiseen ja sitä kautta myös sen yhteydessä käsiteltäviin tietoihin.

(7) PNR-tietojen avulla lainvalvontaviranomaiset voivat yksilöidä henkilöitä, jotka eivät ole viranomaisille ennestään tuttuja, koska heitä ei aiemmin ole epäilty osallisuudesta vakaviin kansainvälisiin rikoksiin ja terrorismiin, mutta jotka PNR-tietojen analyysin perusteella saattavat olla osallisina tällaisiin rikoksiin, minkä vuoksi toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä heidän suhteensa lisätutkimuksia.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Henkilötietojen käsittelyn on oltava oikeassa suhteessa tämän direktiivin erityisiin turvallisuustavoitteisiin nähden.

(8) Henkilötietojen käsittelyn on oltava tarpeellista ja oikeassa suhteessa tämän direktiivin erityiseen tavoitteeseen nähden.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten on erittäin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot antavat säännöksiä, joissa vahvistetaan velvollisuuksia liikenteenharjoittajille, jotka suorittavat kansainvälisiä lentoja Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueelle tai alueelta.

(10) Terrorismirikosten ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten on erittäin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot antavat säännöksiä, joissa vahvistetaan velvollisuuksia liikenteenharjoittajille, jotka suorittavat kansainvälisiä lentoja jäsenvaltioiden alueelle tai alueelta, sekä muille kuin lentoliikennettä harjoittaville talouden toimijoille.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Lentoliikenteen harjoittajat keräävät ja käsittelevät jo matkustajien PNR-tietoja omia kaupallisia tarkoituksiaan varten. Tällä direktiivillä ei pitäisi velvoittaa lentoliikenteen harjoittajia keräämään tai säilyttämään mitään uusia matkustajatietoja eikä velvoittaa matkustajia antamaan mitään uusia tietoja lentoliikenteen harjoittajille nykyään annettavien tietojen lisäksi.

(11) Lentoliikenteen harjoittajat sekä muut kuin lentoliikennettä harjoittavat talouden toimijat keräävät ja käsittelevät jo matkustajien PNR-tietoja omia kaupallisia tarkoituksiaan varten. Tällä direktiivillä ei pitäisi velvoittaa lentoliikenteen harjoittajia tai muita kuin lentoliikennettä harjoittavia talouden toimijoita keräämään tai säilyttämään mitään uusia matkustajatietoja eikä velvoittaa matkustajia antamaan mitään uusia tietoja lentoliikenteen harjoittajille ja muille kuin lentoliikennettä harjoittaville talouden toimijoille nykyään annettavien tietojen lisäksi.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) Muut kuin lentoliikennettä harjoittavat talouden toimijat, kuten matkatoimistot ja matkanjärjestäjät, myyvät pakettikiertomatkoja ja käyttävät tilauslentoja, joita varten ne keräävät ja käsittelevät asiakkaidensa PNR-tiedot, mutta eivät välttämättä siirrä tietoja matkustajalennon suorittavalle lentoyhtiölle.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 b) Kunkin jäsenvaltion olisi vastattava oman PNR-järjestelmän käyttämisestä ja ylläpitämisestä aiheutuvista kustannuksista, toimivaltaisen viranomaisen sekä kansallisen valvontaviranomaisen nimittämisestä ja toiminnasta aiheutuvat kustannukset mukaan luettuina. Lentoyhtiöiden olisi vastattava kustannuksista, jotka johtuvat matkustajalentoyhtiöiden varausjärjestelmiin tallennettujen PNR-tietojen siirtämisestä kansallisille lainvalvontaviranomaisille ja toimivaltaisille viranomaisille.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Terrorismirikosten määritelmä olisi otettava terrorismin torjunnasta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS37 1–4 artiklasta. Vakavan rikollisuuden määritelmä olisi otettava eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS38 2 artiklasta. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sulkea pois ne vähäisemmät rikokset, joiden yhteydessä tämän direktiivin mukainen PNR-tietojen käsittely ei olisi suhteellisuusperiaatteen mukaista, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden rikosoikeuden järjestelmät. Vakavan kansainvälisen rikollisuuden määritelmä olisi otettava neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklasta ja kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisesta Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksesta.

(12) Terrorismirikosten määritelmä olisi otettava neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS37 1–4 artiklasta. Vakavan kansainvälisen rikollisuuden määritelmä olisi otettava neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS38 2 artiklasta, ja sen olisi katettava tässä direktiivissä luetellut rikokset.

__________________

__________________

37 EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3. Puitepäätös sellaisena kuin se on muutettuna 28 päivänä marraskuuta 2008 tehdyllä neuvoston puitepäätöksellä 2008/919/YOS, EUVL L 330, 9.12.2008, s. 21.

37 Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3).

38 EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1.

38 Neuvoston puitepäätös, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1).

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) PNR-tiedot olisi toimitettava asianomaisen jäsenvaltion tietylle yksikölle (matkustajatietoyksikkö), jotta voidaan varmistaa selkeä toimintatapa ja vähentää lentoliikenteen harjoittajille aiheutuvia kustannuksia.

(13) PNR-tiedot olisi toimitettava asianomaisen jäsenvaltion tietylle yksikölle (matkustajatietoyksikkö), jotta voidaan varmistaa selkeä toimintatapa ja vähentää lentoliikenteen harjoittajille ja muille kuin lentoliikennettä harjoittaville talouden toimijoille aiheutuvia kustannuksia. Jäsenvaltioiden olisi vaihdettava tietoja käyttämällä suojattua tiedonvaihtoverkkosovellusta (SIENA), jotta voidaan varmistaa tietojen jakaminen ja yhteentoimivuus jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Laadittaessa matkustajatietoyksikölle toimitettavien PNR-tietojen luetteloja olisi otettava huomioon terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa koskevat viranomaisten oikeutetut vaatimukset, jotta voidaan parantaa unionin sisäistä turvallisuutta ja suojata kansalaisten perusoikeuksia, erityisesti oikeutta yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan. Näissä luetteloissa ei pitäisi esittää sellaisia henkilötietoja, joista voi käydä ilmi asianomaisen henkilön rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys tai jokin terveyttä tai sukupuolielämää koskeva tieto. PNR-tietojen tulisi sisältää matkustajan varausta ja matkareittiä koskevia yksityiskohtia, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat yksilöidä ne lentomatkustajat, jotka muodostavat riskin sisäiselle turvallisuudelle.

(14) Laadittaessa matkustajatietoyksikölle toimitettavien PNR-tietojen luetteloja olisi otettava huomioon terrorismirikosten ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa koskevat viranomaisten oikeutetut vaatimukset, jotta voidaan parantaa unionin sisäistä turvallisuutta ja suojata kansalaisten perusoikeuksia, erityisesti oikeutta yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan, soveltamalla Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä: perusoikeuskirja), yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen (jäljempänä: yleissopimus N:o 108) ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen (ECHR) mukaisia korkeita standardeja. Näissä rekisteritiedoissa ei pitäisi esittää sellaisia henkilötietoja, joista voi käydä ilmi asianomaisen henkilön rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys tai jokin terveyttä tai sukupuolielämää koskeva tieto. PNR-tietojen tulisi sisältää ainoastaan tässä direktiivissä tarkoitettuja matkustajan varausta ja matkareittiä koskevia yksityiskohtia.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Mahdollisia tietojen siirtämistapoja on kaksi: ”kysyntämenetelmässä” tietoja pyytävän jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat päästä lentoliikenteen harjoittajan varausjärjestelmään (”välitön pääsy”) ja saada (pull) jäljennöksen tarvittavista tiedoista, ja ”tarjontamenetelmässä” lentoliikenteen harjoittajat siirtävät (push) tarvittavat PNR-tiedot niitä pyytäville viranomaisille, jolloin lentoliikenteen harjoittajilla on valta valvoa, mitä tietoja toimitetaan. ”Tarjontamenetelmän” katsotaan takaavan korkeamman tietosuojan tason, ja sen olisi oltava pakollinen kaikille lentoliikenteen harjoittajille.

(15) Mahdollisia tietojen siirtämistapoja on kaksi: ”kysyntämenetelmässä” tietoja pyytävän jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat päästä lentoliikenteen harjoittajan varausjärjestelmään (”välitön pääsy”) ja saada (pull) jäljennöksen tarvittavista tiedoista, ja ”tarjontamenetelmässä” lentoliikenteen harjoittajat ja muut kuin lentoliikennettä harjoittavat talouden toimijat siirtävät (push) tarvittavat PNR-tiedot niitä pyytäville viranomaisille, jolloin lentoliikenteen harjoittajat voivat valvoa, mitä tietoja toimitetaan. ”Tarjontamenetelmän” katsotaan takaavan korkeamman tietosuojan tason, ja sen olisi oltava pakollinen kaikille lentoliikenteen harjoittajille ja muille kuin lentoliikennettä harjoittaville talouden toimijoille.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Komissio kannattaa Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) ohjeita PNR-tietojen käytöstä. Nämä ohjeet olisi otettava perustaksi, kun hyväksytään ne tuetut tietomuodot, joita lentoliikenteen harjoittajien on käytettävä PNR-tietojen toimittamisessa jäsenvaltioille. Tämän vuoksi on perusteltua, että nämä tuetut tietomuodot sekä lentoliikenteen harjoittajien toteuttamissa tiedonsiirroissa tarvittavat yhteyskäytännöt olisi hyväksyttävä […..] annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o … säädetyn neuvoa-antavan menettelyn mukaisesti.

(16) Komissio kannattaa Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) ohjeita PNR-tietojen käytöstä. Nämä ohjeet olisi otettava perustaksi, kun hyväksytään ne tuetut tietomuodot, joita lentoliikenteen harjoittajien ja muiden kuin lentoliikennettä harjoittavien talouden toimijoiden on käytettävä PNR-tietojen toimittamisessa jäsenvaltioille. Komissiolle olisi tällaisen PNR-tietojen toimittamisen varmistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen [SEUT] 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tuettujen tietomuotojen ja PNR-tietojen toimittamiseen sovellettavien hyväksyttyjen yhteisten yhteyskäytäntöjen luettelon hyväksymistä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lentoliikenteen harjoittajat pystyvät täyttämään tämän direktiivin mukaiset velvollisuutensa. Jäsenvaltioiden olisi säädettävä varoittavia, tehokkaita ja oikeasuhteisia seuraamuksia, myös taloudellisia seuraamuksia, niille lentoliikenteen harjoittajille, jotka eivät täytä PNR-tietojen toimittamista koskevia velvollisuuksiaan. Jos ilmenee toistuvia vakavia rikkomisia, jotka voivat haitata tämän direktiivin perustavoitteiden saavuttamista, näihin seuraamuksiin voi poikkeustapauksissa kuulua esimerkiksi kuljetusvälineen lentokieltoon asettaminen, takavarikko ja menetetyksi tuomitseminen tai liikenneluvan väliaikainen tai pysyvä peruuttaminen.

(17) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lentoliikenteen harjoittajat ja muut kuin lentoliikennettä harjoittavat talouden toimijat pystyvät täyttämään tämän direktiivin mukaiset velvollisuutensa. Jäsenvaltioiden olisi säädettävä varoittavia, tehokkaita ja oikeasuhteisia seuraamuksia, myös taloudellisia seuraamuksia, niille lentoliikenteen harjoittajille ja muille kuin lentoliikennettä harjoittaville talouden toimijoille, jotka eivät täytä PNR-tietojen toimittamista ja kyseisten tietojen suojaamista koskevia velvollisuuksiaan. Jos ilmenee toistuvia vakavia rikkomisia, jotka voivat haitata tämän direktiivin perustavoitteiden saavuttamista, näihin seuraamuksiin voi poikkeustapauksissa kuulua esimerkiksi kuljetusvälineen lentokieltoon asettaminen, takavarikko ja menetetyksi tuomitseminen tai liikenneluvan väliaikainen tai pysyvä peruuttaminen.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Kunkin jäsenvaltion olisi vastattava terrorismirikoksiin ja vakavaan rikollisuuteen liittyvien mahdollisten uhkien arvioinnista.

(18) Kunkin jäsenvaltion olisi vastattava terrorismirikoksiin ja vakavaan kansainväliseen rikollisuuteen liittyvien mahdollisten uhkien arvioinnista.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Kun otetaan täysimääräisesti huomioon oikeus henkilötietojen suojaan ja syrjimättömyyteen, mitään päätöstä, joka aiheuttaa yksilölle vastaisia oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa häneen vakavasti, ei pitäisi tehdä pelkästään PNR-tietojen automaattisen käsittelyn perusteella. Tällaista päätöstä ei myöskään saisi tehdä rodun tai etnisen alkuperän, uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen, poliittisten mielipiteiden, ammattiliiton jäsenyyden eikä terveydentilaa tai sukupuolielämää koskevien tietojen perusteella.

(19) Kun otetaan täysimääräisesti huomioon perusoikeuskirjan 8 ja 21 artiklassa vahvistettu oikeus henkilötietojen suojaan ja syrjimättömyyteen, mitään päätöstä, joka aiheuttaa yksilölle vastaisia oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa häneen vakavasti, ei pitäisi tehdä pelkästään PNR-tietojen automaattisen käsittelyn perusteella. Tällaista päätöstä ei myöskään saisi tehdä rodun tai etnisen alkuperän, uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen, poliittisten mielipiteiden, ammattiliiton jäsenyyden eikä terveydentilaa tai sukupuolielämää koskevien tietojen perusteella.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a) Jäsenvaltioiden ei pitäisi missään olosuhteissa kiertää PNR-tietojen käsittelyn tulosten perusteella vuonna 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen ja sitä täydentävän 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyn New Yorkin pöytäkirjan mukaisia kansainvälisiä velvollisuuksiaan eikä evätä turvapaikanhakijoilta EU:n alueelle pääsemiseksi turvallisia, toimivia ja laillisia väyliä, jotta he voivat käyttää oikeuttaan kansainväliseen suojeluun.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 b) Tätä direktiiviä sovellettaessa olisi varmistettava, että perusoikeuksia ja oikeutta yksityisyyteen sekä oikeasuhteisuusperiaatetta kunnioitetaan täysipainoisesti, kun otetaan huomioon seuraukset, jotka aiheutuvat unionin tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-293/12 (Digital Rights Ireland) ja C-594/12 (Seitlinger ja muut) antamasta tuomiosta. Soveltamisessa olisi myös saavutettava tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta koskevat tavoitteet, jotta unionin tunnustamat yleiset edut toteutuisivat ja jotta voitaisiin huolehtia tarpeesta suojella muiden oikeuksia ja vapauksia terrorismin ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa. Tämän direktiivin soveltamisen olisi oltava asianmukaisesti perusteltua ja olisi annettava tarvittavat takeet siitä, että PNR-tietojen tallentaminen, analysoiminen, toimittaminen ja käyttö on aina lainmukaista.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Jäsenvaltioiden olisi jaettava saamansa PNR-tiedot muiden jäsenvaltioiden kanssa silloin kun tietojen siirto on tarpeen terrorismirikosten tai vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten. Tämän direktiivin säännökset eivät saisi vaikuttaa muihin poliisi- ja oikeusviranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskeviin unionin säädöksiin, joihin kuuluvat muun muassa Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6 päivänä huhtikuuta 2009 tehty neuvoston päätös 2009/371/YOS39 ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta 18 päivänä syyskuuta 2006 tehty neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS40. Tällaista PNR-tietojen vaihtoa lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten välillä olisi säänneltävä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

(20) Jäsenvaltioiden olisi jaettava saamansa PNR-tiedot muiden jäsenvaltioiden kanssa ja unionin tasolla esimerkiksi Europolin avulla silloin kun tietojen siirto on tarpeen terrorismirikosten tai vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa taikka yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien välittömien ja vakavien uhkien torjumista varten. Matkustajatietoyksiköiden olisi aina välitettävä viipymättä PNR-tietojen käsittelyn tulokset viipymättä muiden jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköille lisätutkimuksia varten. Tämän direktiivin säännökset eivät saisi vaikuttaa muihin poliisi- ja oikeusviranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskeviin unionin säädöksiin, joihin kuuluvat muun muassa neuvoston päätös 2009/371/YOS39 ja neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS40. Tällaista PNR-tietojen vaihtoa lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten välillä olisi säänneltävä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä sovellettavien sääntöjen mukaisesti vaarantamatta perusoikeuskirjan, yleissopimuksen N:o 108 ja ECHR:n mukaista yksityisyyden ja henkilötietojen suojan korkeaa tasoa.

__________________

__________________

39 EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.

39 Neuvoston päätös 2009/371/YOS, tehty 6 päivänä huhtikuuta 2009, Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta (EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37).

40 EUVL L 386, 29.12.2006, s. 89.

40 Neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS, tehty 18 päivänä syyskuuta 2006, Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta (EUVL L 386, 29.12.2006, s. 89).

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a) Olisi taattava, että tietojen vaihto toteutetaan turvallisella unionin järjestelmällä, joka on luotu PNR-tietojen vaihtoon jäsenvaltioiden kesken sekä jäsenvaltioiden ja Europolin välillä. Järjestelmän kehittämisen ja operatiivisen hallinnoinnin olisi kuuluttava Europolin vastuulle. Tietojenvaihtoa koskevien pyyntöjen vastaanottamista ja toimittamista varten järjestelmään voitaisiin perustaa yksi yhteyspiste. Euroopan tietosuojavaltuutetun olisi valvottava PNR-tietojen vaihtamista Europolin kanssa koskevan järjestelmän kautta tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) PNR-tietojen säilytysajan olisi oltava oikeassa suhteessa siihen, mikä on tarpeen terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten. PNR-tietojen luonteen ja niiden käyttötarkoitusten vuoksi tietoja on tarpeen säilyttää riittävän kauan, jotta niitä voidaan käyttää analyysien laatimisessa ja tutkimuksissa. Suhteettoman käytön välttämiseksi tiedot on määrätyn ajan kuluttua anonymisoitava, minkä jälkeen ne ovat saatavilla vain hyvin tiukkojen ja rajoitettujen edellytysten täyttyessä.

(21) PNR-tietojen säilytysajan olisi oltava tarpeellisia ja oikeassa suhteessa siihen, mikä on tarpeen terrorismirikosten ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten. PNR-tietojen luonteen ja niiden käyttötarkoitusten vuoksi tietoja on tarpeen säilyttää riittävän kauan, jotta niitä voidaan käyttää analyysien laatimisessa ja tutkimuksissa. Suhteettoman käytön välttämiseksi tiedot on määrätyn ajan kuluttua peitettävä, minkä jälkeen ne ovat saatavilla vain hyvin tiukkojen ja rajoitettujen edellytysten täyttyessä.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a) Tietosuojan korkeimman mahdollisen tason varmistamiseksi PNR-tietoja olisi käsiteltävä mahdollisimman pitkälle peitettyinä niin, että peitetyt tiedot käyttöönsä saavien on mahdotonta tunnistaa niistä ketään henkilöä ja tehdä johtopäätöksiä siitä, ketkä henkilöt liittyvät kyseisiin tietoihin. Peitettyihin tietoihin liittyvien henkilöiden uudelleen tunnistamisen olisi oltava mahdollista vain olosuhteissa, joissa varmistetaan tietosuojan korkea taso.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) Kussakin jäsenvaltiossa matkustajatietoyksikön ja toimivaltaisten viranomaisten toimesta tapahtuvaan PNR-tietojen käsittelyyn olisi sovellettava henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lain normeja, jotka ovat rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 27 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn puitepäätöksen 2008/977/YOS41 mukaiset.

(23) Kussakin jäsenvaltiossa matkustajatietoyksikön ja toimivaltaisten viranomaisten toimesta tapahtuvaan PNR-tietojen käsittelyyn olisi sovellettava henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lain normeja, jotka ovat neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS41 sekä unionin tietosuojalainsäädännön ja siten myös tässä direktiivissä vahvistettujen erityisten tietosuojavaatimusten mukaiset.

__________________

__________________

41 EUVL L 350, 30.12.2008.

41 Neuvoston puitepäätös 2008/977/YOS, tehty 27 päivänä marraskuuta 2008, rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta (EUVL L 350, 30.12.2008).

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24) Kun otetaan huomioon oikeus henkilötietojen suojaan, olisi PNR-tietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröityjen oikeudet, kuten heidän oikeutensa tutustua omiin tietoihinsa, oikaista niitä, poistaa ne tai kieltää niiden käyttö tietokannassa sekä oikeus vahingonkorvaukseen ja oikeudelliseen muutoksenhakuun määriteltävä puitepäätöksen 2008/977/YOS mukaisesti.

(24) Kun otetaan huomioon oikeus henkilötietojen suojaan, olisi PNR-tietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröityjen oikeudet, kuten heidän oikeutensa tutustua omiin tietoihinsa, oikaista niitä, poistaa ne tai kieltää niiden käyttö tietokannassa sekä oikeus vahingonkorvaukseen ja oikeudelliseen muutoksenhakuun määriteltävä puitepäätöksen 2008/977/YOS, unionin tietosuojalainsäädännön sekä perusoikeuskirjan ja ECHR:n tarjoaman korkean tason suojan mukaisesti.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25) Koska matkustajilla on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että matkustajille annetaan asianmukaiset tiedot PNR-tietojen keräämisestä ja niiden toimittamisesta matkustajatietoyksikölle.

(25) Koska matkustajilla on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että matkustajille annetaan helposti saatavilla ja ymmärrettävissä olevat asianmukaiset tiedot PNR-tietojen keräämisestä ja niiden toimittamisesta matkustajatietoyksikölle sekä heidän oikeuksistaan rekisteröityinä.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26) PNR-tietojen siirtäminen jäsenvaltioista kolmansiin maihin tulisi sallia ainoastaan tapauskohtaisesti ja puitepäätöksen 2008/977/YOS mukaisesti. Jotta voidaan varmistaa henkilötietojen suoja, tällaisille siirroille olisi vahvistettava lisäedellytykset, jotka koskevat siirron tarkoitusta, vastaanottavan viranomaisen valintaa ja kolmanteen maahan siirrettäviin henkilötietoihin sovellettavia takeita.

(26) PNR-tietojen siirtäminen jäsenvaltioista kolmansiin maihin tulisi sallia kansainvälisen sopimuksen mukaisesti tai tapauskohtaisesti ja noudattaen täysimääräisesti jäsenvaltioiden puitepäätöksen 2008/977/YOS mukaisesti soveltamia säännöksiä. Jotta voidaan varmistaa henkilötietojen suoja, tällaisille siirroille olisi vahvistettava lisäedellytykset, jotka koskevat siirron tarkoitusta, vastaanottavan viranomaisen valintaa ja kolmanteen maahan siirrettäviin henkilötietoihin sovellettavia takeita sekä tällaisen siirron tarpeellisuuden ja oikeasuhteisuuden periaatetta ja perusoikeuskirjan, yleissopimuksen N:o 108 ja ECHR:n tarjoamaa korkean tason suojaa. Jos kansainvälinen valvontaviranomainen toteaa, että PNR-tietojen siirto kolmanteen maahan on jonkin tässä direktiivissä mainitun periaatteen vastaista, viranomaisella olisi oltava oikeus keskeyttää tietovirta kyseiseen maahan.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28) Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden mahdollisuuteen säätää kansallisessa laissaan PNR-tietojen keräämistä ja käsittelyä koskevasta järjestelmästä muita kuin tässä direktiivissä mainittuja tarkoituksia varten tai näiden tietojen keräämisestä muilta kuin direktiivissä mainituilta liikenteenharjoittajilta sisäisten lentojen osalta asiaa koskevia tietosuojasäännöksiä noudattaen, kunhan kyseinen kansallinen laki on unionin säännöstön mukainen. Sisäisiin lentoihin liittyvien PNR-tietojen keräämistä olisi pohdittava erikseen myöhemmin.

Poistetaan.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29) Henkilötietojen, myös PNR-tietojen, käsittelyä koskevien kansallisten säännösten oikeudellisten ja teknisten erojen vuoksi lentoliikenteen harjoittajat joutuvat mukautumaan erilaisiin vaatimuksiin toimitettavien tietotyyppien ja niiden edellytysten osalta, joiden mukaan tietoja on toimitettava toimivaltaisille kansallisille viranomaisille. Nämä erot saattavat heikentää toimivaltaisten kansallisten viranomaisten yhteistyön tehokkuutta terrorismirikosten tai vakavan rikollisuuden ehkäisemisessä, paljastamisessa, tutkimisessa ja syytteeseenpanossa.

(29) Henkilötietojen, myös PNR-tietojen, käsittelyä koskevien kansallisten säännösten oikeudellisten ja teknisten erojen vuoksi lentoliikenteen harjoittajat ja muut kuin lentoliikennettä harjoittavat talouden toimijat joutuvat mukautumaan erilaisiin vaatimuksiin toimitettavien tietotyyppien ja niiden edellytysten osalta, joiden mukaan tietoja on toimitettava toimivaltaisille kansallisille viranomaisille. Nämä erot saattavat heikentää toimivaltaisten kansallisten viranomaisten yhteistyön tehokkuutta terrorismirikosten tai vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemisessä, paljastamisessa, tutkimisessa ja syytteeseenpanossa.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32) Erityisesti direktiivin soveltamisalaa on rajoitettu mahdollisimman pitkälle niin, että PNR-tietoja voidaan säilyttää enintään 5 vuotta, minkä jälkeen tiedot on poistettava, ja tiedot on anonymisoitava hyvin lyhyen ajan jälkeen, ja arkaluonteisten tietojen kerääminen ja käyttö on kielletty. Jotta voidaan varmistaa toiminnan tehokkuus ja tietosuojan korkea taso, jäsenvaltioiden on varmistettava, että riippumaton kansallinen valvontaviranomainen on vastuussa PNR-tietojen käsittelyyn liittyvästä neuvonnasta ja valvonnasta. Kaikesta PNR-tietojen käsittelystä on laadittava loki tai muu dokumentaatio, jotta voidaan varmistaa tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja omavalvonta ja taata tietojen eheys ja tietojenkäsittelyn turvallisuus. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että matkustajille ilmoitetaan selkeästi ja yksityiskohtaisesti PNR-tietojen keräämisestä ja heidän oikeuksistaan.

(32) Erityisesti tämän direktiivin soveltamisalaa on rajoitettu mahdollisimman pitkälle niin, että PNR-tietoja voidaan säilyttää enintään viisi vuotta, minkä jälkeen tiedot olisi poistettava, ja tiedot olisi peitettävä 30 päivän kuluttua, ja arkaluonteisten tietojen kerääminen ja käyttö olisi kiellettävä. Jotta voidaan varmistaa toiminnan tehokkuus ja tietosuojan korkea taso, olisi varmistettava, että riippumaton kansallinen valvontaviranomainen ja erityisesti sen tietosuojavastaava ovat vastuussa PNR-tietojen käsittelyyn liittyvästä neuvonnasta ja valvonnasta. Kaikesta PNR-tietojen käsittelystä olisi laadittava loki tai muu dokumentaatio, jotta voidaan varmistaa tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja omavalvonta ja taata tietojen eheys ja tietojenkäsittelyn turvallisuus. Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, että matkustajille ilmoitetaan selkeästi ja yksityiskohtaisesti PNR-tietojen keräämisestä ja heidän oikeuksistaan.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla

Komission teksti

Tarkistus

I LUKU

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Kohde ja soveltamisala

1. Tässä direktiivissä säädetään lentoliikenteen harjoittajien velvollisuudesta toimittaa jäsenvaltioihin saapuvien ja sieltä lähtevien kansainvälisten lentojen matkustajien PNR-tiedot sekä näiden tietojen käsittelystä, muun muassa niiden keräämisestä, käytöstä ja säilyttämisestä jäsenvaltioissa, sekä niiden vaihtamisesta jäsenvaltioiden kesken.

1. Tässä direktiivissä säädetään lentoliikenteen harjoittajien ja muiden kuin lentoliikennettä harjoittavien talouden toimijoiden velvollisuudesta toimittaa jäsenvaltioihin saapuvien ja sieltä lähtevien kansainvälisten lentojen sekä jäsenvaltioiden välisten lentojen matkustajien PNR-tiedot sekä näiden tietojen käsittelystä, muun muassa niiden keräämisestä, käytöstä ja säilyttämisestä jäsenvaltioissa, sekä niiden vaihtamisesta jäsenvaltioiden kesken sekä jäsenvaltioiden ja Europolin välillä.

2. Tämän direktiivin mukaisesti kerättyjä PNR-tietoja saa käsitellä vain seuraavia tarkoituksia varten:

2. Tämän direktiivin mukaisesti kerättyjä PNR-tietoja saa käsitellä vain terrorismirikosten ja tietyntyyppisten vakavien kansainvälisten rikosten ehkäisemistä, paljastamista ja tutkimista sekä niihin liittyvää syytteeseenpanoa varten 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien välittömien ja vakavien uhkien torjumista varten.

(a) terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäiseminen, paljastaminen, tutkiminen ja syytteeseenpano 4 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti; ja

 

(b) terrorismirikosten ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäiseminen, paljastaminen, tutkiminen ja syytteeseenpano 4 artiklan 2 kohdan a ja d alakohdan mukaisesti.

 

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla

Komission teksti

Tarkistus

2 artikla

2 artikla

Määritelmät

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) ’lentoliikenteen harjoittajalla’ lentoyhtiötä, jolla on voimassa oleva liikennelupa tai muu vastaava lupa, jonka nojalla se voi kuljettaa matkustajia lentoteitse;

a) ’lentoliikenteen harjoittajalla’ lentoyhtiötä, jolla on voimassa oleva liikennelupa tai muu vastaava lupa, jonka nojalla se voi kuljettaa matkustajia lentoteitse;

 

a a) ’muulla kuin lentoliikennettä harjoittavalla talouden toimijalla’ talouden toimijaa, kuten matkatoimistoa tai matkanjärjestäjää, joka suorittaa matkoihin liittyviä palveluja, mukaan lukien lentojen varaaminen, joita varten se kerää ja käsittelee matkustajien PNR-tietoja;

b) ’kansainvälisellä lennolla’ mitä tahansa lentoliikenteen harjoittajan reitti- tai tilauslentoa, jonka on määrä saapua kolmannesta maasta jäsenvaltion alueelle tai lähteä jäsenvaltion alueelta kolmannessa maassa sijaitsevaan lopulliseen määränpäähän, siirtymä- tai kauttalennot kummassakin tapauksessa mukaan lukien;

b) ’kansainvälisellä lennolla’ mitä tahansa lentoliikenteen harjoittajan reitti- tai tilauslentoa, jonka on määrä saapua kolmannesta maasta jäsenvaltion alueelle tai lähteä jäsenvaltion alueelta kolmannessa maassa sijaitsevaan lopulliseen määränpäähän, siirtymä- tai kauttalennot kummassakin tapauksessa mukaan lukien;

c) ’matkustajarekisteritiedoilla’ eli ’PNR-tiedoilla’ kunkin matkustajan matkustustiedot sisältävää rekisteriä, joka sisältää kaikki ne tiedot, jotka lippuvarauksia tekevät sekä kuljetukseen osallistuvat lentoliikenteen harjoittajat tarvitsevat varausten käsittelyä ja valvontaa varten kunkin matkan osalta, jonka henkilö on varannut tai joka on varattu hänen puolestaan, riippumatta siitä, sisältyvätkö nämä tiedot varausjärjestelmään, lähtöselvitysjärjestelmään vai muuhun vastaavaan järjestelmään, jolla on samat toiminnot;

c) ’matkustajarekisteritiedoilla’ eli ’PNR-tiedoilla’ kunkin matkustajan matkustustiedot sisältävää rekisteriä, joka sisältää kaikki ne tiedot, jotka lippuvarauksia tekevät sekä kuljetukseen osallistuvat lentoliikenteen harjoittajat tarvitsevat varausten käsittelyä ja valvontaa varten kunkin matkan osalta, jonka henkilö on varannut tai joka on varattu hänen puolestaan, riippumatta siitä, sisältyvätkö nämä tiedot varausjärjestelmään, lähtöselvitysjärjestelmään vai muuhun vastaavaan järjestelmään, jolla on samat toiminnot;

d) ’matkustajalla’ henkilöitä, miehistön jäseniä lukuun ottamatta, joita kuljetetaan tai on tarkoitus kuljettaa ilma-aluksella liikenteenharjoittajan suostumuksella;

d) ’matkustajalla’ henkilöitä, miehistön jäseniä lukuun ottamatta, joita kuljetetaan tai on tarkoitus kuljettaa ilma-aluksella liikenteenharjoittajan suostumuksella;

e) ’varausjärjestelmällä’ lentoliikenteen harjoittajan sisäistä inventaariojärjestelmää, johon PNR-tiedot kerätään varausten käsittelyä varten;

e) ’varausjärjestelmällä’ lentoliikenteen harjoittajan tai muun kuin lentoliikennettä harjoittavan talouden toimijan sisäistä inventaariojärjestelmää, johon PNR-tiedot kerätään varausten käsittelyä varten;

f) ’tarjontamenetelmällä (push)’ menetelmää, jossa lentoliikenteen harjoittajat siirtävät tarvittavat PNR-tiedot niitä pyytävän viranomaisen tietokantaan;

f) 'tarjontamenetelmällä (push)' menetelmää, jossa lentoliikenteen harjoittajat ja muut kuin lentoliikennettä harjoittavat talouden toimijat siirtävät tarvittavat liitteessä luetellut PNR-tiedot niitä pyytävän viranomaisen tietokantaan;

g) ’terrorismirikoksilla’ neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 1–4 artiklassa tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja;

g) ’terrorismirikoksilla’ puitepäätöksen 2002/475/YOS 1–4 artiklassa tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja;

h) ’vakavalla rikollisuudella’ neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja, jos niistä voidaan määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan vähintään kolme vuotta; jäsenvaltiot voivat kuitenkin sulkea pois ne vähäisemmät rikokset, joiden yhteydessä tämän direktiivin mukainen PNR-tietojen käsittely ei olisi suhteellisuusperiaatteen mukaista, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden rikosoikeuden järjestelmät;

 

i) ’vakavalla kansainvälisellä rikollisuudella’ neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja, jos niistä voidaan määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan vähintään kolme vuotta, ja jos:

i) ’vakavalla kansainvälisellä rikollisuudella’ seuraavia neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja, kun niistä voidaan määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan vähintään kolme vuotta:

i) teot on tehty useammassa kuin yhdessä valtiossa;

 

ii) teot on tehty yhdessä valtiossa, mutta huomattava osa niiden valmistelusta, suunnittelusta, johtamisesta tai valvonnasta tapahtuu toisessa valtiossa;

 

iii) teot on tehty yhdessä valtiossa, mutta niihin on osallistunut järjestäytynyt rikollisryhmä, joka harjoittaa rikollista toimintaa useammassa kuin yhdessä valtiossa; tai

 

iv) teot on tehty yhdessä valtiossa, mutta niillä on huomattavia vaikutuksia toisessa valtiossa.

 

 

– rikollisjärjestöön osallistuminen;

 

– ihmiskauppa, luvattoman maahantulon ja oleskelun helpottaminen, ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa;

 

– lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia, raiskaus, naisten sukuelinten silpominen;

 

– huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa;

 

– aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa;

 

– vakavat petokset, EU:n taloudellisiin etuihin vaikuttavat petokset, rikoksen tuottaman hyödyn pesu, rahanpesu ja rahan väärentäminen;

 

– tahallinen henkirikos, vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen, ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangin ottaminen, aseellinen ryöstö;

 

– vakava tietokone- ja verkkorikollisuus;

 

– ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien laiton kauppa ja uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa;

 

– hallintoasiakirjojen väärentäminen ja niillä käytävä kauppa, kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa, tuotteiden väärentäminen ja piratismi;

 

– ilma-aluksen tai aluksen kaappaus;

 

– vakoilu ja valtiopetos;

 

– ydinmateriaalin ja radioaktiivisten aineiden ja niiden lähtöaineiden laiton kauppa ja ydinsulkuun liittyvät rikokset;

 

– kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat rikokset;

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava tai nimettävä viranomainen, jolla on terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa koskeva toimivalta, tai tällaisen viranomaisen yksikkö toimimaan matkustajatietoyksikkönä, joka vastaa PNR-tietojen keräämisestä lentoliikenteen harjoittajilta sekä tietojen säilyttämisestä, analysoinnista ja analyysin tulosten toimittamisesta 5 artiklassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille. Yksikön henkilöstön jäsenet voivat olla toimivaltaisten viranomaisten lähettämiä työntekijöitä.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava tai nimettävä viranomainen, jolla on terrorismirikosten ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa sekä yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien välittömien ja vakavien uhkien torjumista koskeva toimivalta, tai tällaisen viranomaisen yksikkö toimimaan matkustajatietoyksikkönä. Matkustajatietoyksikkö vastaa PNR-tietojen keräämisestä lentoliikenteen harjoittajilta ja muilta kuin lentoliikennettä harjoittavilta talouden toimijoilta sekä tietojen säilyttämisestä, käsittelystä ja analysoinnista ja analyysin tulosten toimittamisesta 5 artiklassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille. Matkustajatietoyksikkö vastaa myös PNR-tietojen ja niiden käsittelyn tulosten vaihtamisesta muiden jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköiden ja Europolin kanssa 7 ja 7 a artiklan mukaisesti sekä 4 artiklassa tarkoitettujen arviointien tekemisestä. Yksikön henkilöstön jäsenet voivat olla toimivaltaisten viranomaisten lähettämiä työntekijöitä. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että matkustajatietoyksiköllä on riittävät resurssit tehtäviensä hoitamiseksi.

2. Vähintään kaksi jäsenvaltiota voi perustaa tai nimetä yhteisen viranomaisen toimimaan matkustajatietoyksikkönään. Tällaisen matkustajatietoyksikön on toimittava jossakin osallistuvassa jäsenvaltiossa ja se katsotaan kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden kansalliseksi matkustajatietoyksiköksi. Osallistuvien jäsenvaltioiden on sovittava matkustajatietoyksikön toimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, ja niiden on noudatettava tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia.

2. Vähintään kaksi jäsenvaltiota voi perustaa tai nimetä yhteisen viranomaisen toimimaan matkustajatietoyksikkönään. Tällaisen matkustajatietoyksikön on toimittava jossakin osallistuvassa jäsenvaltiossa ja se katsotaan kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden kansalliseksi matkustajatietoyksiköksi. Osallistuvien jäsenvaltioiden on sovittava yhteisesti matkustajatietoyksikön toimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, ja niiden on noudatettava tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia.

3. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle matkustajatietoyksikön perustamisesta kuukauden kuluessa, ja ne voivat päivittää ilmoitustaan milloin tahansa. Komissio julkaisee nämä tiedot ja niiden päivitykset Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle matkustajatietoyksikön perustamisesta kuukauden kuluessa, ja niiden on tarvittaessa päivitettävä ilmoitustaan milloin tahansa. Komissio julkaisee nämä tiedot ja niiden päivitykset Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

3 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a artikla

 

Matkustajatietoyksikön tietosuojavastaava

 

1. Kaikkien matkustajatietoyksikön työntekijöiden, joilla on pääsy PNR-tietoihin, on saatava erityiskoulutusta siitä, miten PNR-tietojen käsitellään täysin tietosuojaperiaatteiden ja perusoikeuksien mukaisesti.

 

2. Matkustajatietoyksikön on nimitettävä tietosuojavastaava, joka on vastuussa PNR-tietojen käsittelyn valvonnasta ja asiaa koskevien suojatoimien täytäntöönpanosta.

 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietosuojavastaavan nimittämisessä otetaan huomioon ammattipätevyys ja erityisesti tietosuojalainsäädäntöä ja alan käytänteitä koskeva erityisasiantuntemus sekä valmiudet suorittaa tässä direktiivissä tarkoitetut tehtävät. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tietosuojavastaavan muut ammatilliset velvollisuudet voidaan sovittaa yhteen tietosuojavastaavan tehtävien ja velvollisuuksien kanssa eturistiriitoja aiheuttamatta. Tietosuojavastaajan on

 

a) valistettava ja neuvottava matkustajatietoyksikön työntekijöitä henkilötietojen suojaamista koskevien velvoitteiden suhteen, mukaan luettuna työntekijöiden kouluttaminen ja vastuualueiden osoittaminen;

 

b) valvottava tässä direktiivissä säädettyjen tietosuojavaatimusten täytäntöönpanoa ja soveltamista etenkin ottamalla satunnaisia näytteitä tietojenkäsittelytoimista;

 

c) varmistettava, että kaikkien asiakirjojen säilyttäminen ja kirjanpito tapahtuvat tämän direktiivin mukaisesti, valvottava henkilötietojen tietoturvaloukkausten dokumentointia sekä niistä ilmoittamista ja raportoitava toimivaltaisille viranomaisille kaikesta virheellisestä toiminnasta, joka liittyy tässä direktiivissä vahvistettuihin tietosuojavaatimuksiin;

 

d) valvottava, miten kansallisen valvontaviranomaisen esittämiin pyyntöihin reagoidaan, ja tehtävä kansallisen valvontaviranomaisen kanssa yhteistyötä erityisesti asioissa, jotka koskevat tietojen siirtämistä muihin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin, sekä toimittava kansallisen valvontaviranomaisen yhteyspisteenä PNR-tietojen käsittelyä koskevissa asioissa ja otettava tarvittaessa omasta aloitteestaan yhteyttä kansalliseen valvontaviranomaiseen.

 

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tietosuojavastaavilla on resurssit täyttää tässä artiklassa tarkoitetut velvollisuudet ja tehtävät tehokkaasti ja riippumattomasti.

 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rekisteröidyllä on oikeus ottaa yhteyttä keskitettynä yhteyspisteenä toimivaan tietosuojavastaavaan kaikissa rekisteröidyn PNR-tietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot toimitetaan valvontaviranomaiselle ja yleisölle.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

4 artikla

4 artikla

PNR-tietojen käsittely

PNR-tietojen käsittely

1. Kunkin jäsenvaltion matkustajatietoyksikön on kerättävä lentoliikenteen harjoittajien 6 artiklan nojalla toimittamat PNR-tiedot, jotka liittyvät kyseisen jäsenvaltion alueelle laskeutuviin tai sieltä lähteviin kansainvälisiin lentoihin. Jos lentoliikenteen harjoittajien toimittamiin PNR-tietoihin sisältyy muita kuin liitteessä mainittuja tietoja, matkustajatietoyksikön on poistettava tällaiset tiedot välittömästi vastaanottamisen jälkeen.

1. Jäsenvaltion matkustajatietoyksikön on kerättävä lentoliikenteen harjoittajien ja muiden kuin lentoliikennettä harjoittavien talouden toimijoiden 6 artiklan nojalla toimittamat PNR-tiedot, jotka liittyvät kyseisen jäsenvaltion alueelle laskeutuviin tai sieltä lähteviin kansainvälisiin lentoihin. Jos lentoliikenteen harjoittajien ja muiden kuin lentoliikennettä harjoittavien talouden toimijoiden toimittamiin PNR-tietoihin sisältyy muita kuin liitteessä mainittuja tietoja, matkustajatietoyksikön on poistettava tällaiset tiedot välittömästi ja pysyvästi vastaanottamisen jälkeen.

2. Matkustajatietoyksikkö saa käsitellä PNR-tietoja vain seuraavia tarkoituksia varten:

2. Matkustajatietoyksikkö saa käsitellä PNR-tietoja vain seuraavia tarkoituksia varten:

(a) matkustajien arviointi ennen kuin he saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa henkilöt, jotka saattavat olla osallisina terrorismirikoksessa tai vakavassa kansainvälisessä rikoksessa ja joista 5 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä lisätutkimuksia. Tällaisen arvioinnin laatimista varten matkustajatietoyksikkö voi käsitellä PNR-tietoja vertaamalla niitä ennalta määritettyihin kriteereihin. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn tuloksena saatavat osumat tarkistetaan yksittäin ei-automaattisen käsittelyn keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen tarpeen toteuttaa toimenpiteitä;

(a) matkustajien arviointi ennen kuin he saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa henkilöt, jotka saattavat olla osallisina terrorismirikoksessa tai vakavassa kansainvälisessä rikollisuudessa ja joista 5 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten ja tarvittaessa 7 a artiklan nojalla myös Europolin on tehtävä lisätutkimuksia. Tällaisen arvioinnin laatimista varten matkustajatietoyksikkö voi käsitellä PNR-tietoja vertaamalla niitä ennalta määritettyihin kriteereihin tämän direktiivin mukaisesti ja vertailla 3 kohdan vaatimusten mukaisesti PNR-tietoja myös kansainvälisiin tai kansallisiin tietokantoihin tai EU:n tietokantojen kansallisiin kopioihin, jos sellaisia on perustettu EU:n lainsäädännön nojalla etsityistä tai etsintäkuulutetuista henkilöistä tai esineistä, tällaisiin tiedostoihin sovellettavien unionin, kansainvälisten ja kansallisten sääntöjen mukaisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn tuloksena saatavat osumat tarkistetaan yksittäin ei-automaattisen käsittelyn keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen tarpeen toteuttaa toimenpiteitä;

(b) matkustajien arviointi ennen kuin he saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa henkilöt, jotka saattavat olla osallisina terrorismirikoksessa tai vakavassa rikollisuudessa ja joista 5 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä lisätutkimuksia. Tällaisten arvioiden laatimista varten matkustajatietoyksikkö voi vertailla PNR-tietoja asianmukaisiin tietokantoihin, myös kansainvälisiin tai kansallisiin tietokantoihin tai EU:n tietokantojen kansallisiin kopioihin, jos sellaisia on perustettu EU:n lainsäädännön nojalla etsityistä tai etsintäkuulutetuista henkilöistä tai esineistä, tällaisiin tiedostoihin sovellettavien unionin, kansainvälisten ja kansallisten sääntöjen mukaisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn tuloksena saatavat osumat tarkistetaan yksittäin ei-automaattisen käsittelyn keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen tarpeen toteuttaa toimenpiteitä;

(b) matkustajien arviointi ennen kuin he saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa henkilöt, jotka saattavat olla osallisina terrorismirikoksessa tai vakavassa kansainvälisessä rikollisuudessa ja joista 5 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä lisätutkimuksia. Tällaisten arviointien laatimista varten matkustajatietoyksikkö voi vertailla PNR-tietoja asianmukaisiin tietokantoihin, myös kansallisiin tietokantoihin tai EU:n tietokantojen kansallisiin kopioihin, jotka koskevat etsittyjä tai etsintäkuulutettuja henkilöitä tai esineitä, tällaisiin tietokantoihin terrorismirikosten tai vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisyn, paljastamisen, tutkinnan sekä tällaisiin rikoksiin liittyvän syytteeseenpanon kannalta sovellettavien unionin ja kansallisten sääntöjen mukaisesti. Tällaisten arviointien laatimista varten matkustajatietoyksikkö voi vertailla PNR-tietoja Schengenin tietojärjestelmään ja viisumitietojärjestelmään. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn tuloksena saatavat osumat tarkistetaan yksittäin ei-automaattisen käsittelyn keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen tarpeen toteuttaa toimenpiteitä;

(c) vastaaminen tapauskohtaisesti toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisesti perusteltuihin pyyntöihin toimittaa PNR-tietoja ja käsitellä PNR-tietoja yksittäisissä tapauksissa terrorismirikosten tai vakavien rikosten ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten, ja tällaisen käsittelyn tulosten toimittaminen toimivaltaisille viranomaisille; ja

(c) vastaaminen tapauskohtaisesti ja riittävän näytön perusteella toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisesti perusteltuihin pyyntöihin toimittaa PNR-tietoja ja käsitellä PNR-tietoja yksittäisissä tapauksissa terrorismirikosten tai 2 artiklan 1 kohdan i alakohdassa lueteltujen vakavan kansainvälisen rikollisuuden muotojen ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvan välittömän ja vakavan uhkan ehkäisemistä varten, ja tällaisen käsittelyn tulosten toimittaminen toimivaltaisille viranomaisille ja tarvittaessa Europolille; ja

(d) PNR-tietojen analysointi arviointikriteerien päivittämistä tai uusien kriteerien luomista varten, jotta voidaan tunnistaa henkilöt, jotka saattavat olla osallisina a alakohdassa tarkoitetussa terrorismirikoksessa tai vakavassa kansainvälisessä rikoksessa.

(d) PNR-tietojen analysointi arviointikriteerien päivittämistä tai uusien kriteerien luomista varten, jotta voidaan tunnistaa henkilöt, jotka saattavat olla osallisina a alakohdassa tarkoitetussa terrorismirikoksessa tai vakavassa kansainvälisessä rikollisuudessa.

3. Edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu matkustajien arviointi ennen kuin he saapuvat jäsenvaltioon tai lähtevät sieltä on toteutettava syrjimättömästi, kyseisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikön laatimien arviointikriteerien perusteella. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että matkustajatietoyksiköt laativat arviointikriteerit yhteistyössä 5 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Arviointikriteerit eivät saa missään tapauksessa perustua henkilön rotuun tai etniseen alkuperään, uskonnolliseen tai filosofiseen vakaumukseen, poliittisiin mielipiteisiin, ammattiliiton jäsenyyteen tai terveydentilaa tai sukupuolielämää koskeviin tietoihin.

3. Edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu matkustajien arviointi ennen kuin he saapuvat jäsenvaltioon tai lähtevät sieltä on toteutettava syrjimättömästi, kyseisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikön laatimien arviointikriteerien perusteella. Arviointikriteerien on oltava kohdennettuja, tarkasti määriteltyjä, perusteltuja, oikeasuhteisia ja tosiseikkoihin perustuvia. Tietovastaava osallistuu tietojen säännölliseen uudelleentarkasteluun. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että matkustajatietoyksiköt laativat arviointiperusteet yhteistyössä 5 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja että perusteita arvioidaan säännöllisesti uudelleen. Arviointikriteerit eivät saa missään tapauksessa perustua henkilön rotuun tai etniseen alkuperään, uskonnolliseen tai filosofiseen vakaumukseen, poliittisiin mielipiteisiin, sukupuoliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin, ammattiliiton jäsenyyteen tai ammattiliittotoimintaan tai terveydentilaa tai sukupuolielämää koskevien tietojen käsittelyyn.

4. Jäsenvaltion matkustajatietoyksikön on toimitettava PNR-tiedot tai 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti tunnistettujen henkilöiden PNR-tietojen käsittelyn tulokset lisätutkimuksia varten saman jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Tällaiset tiedonsiirrot on aina tehtävä tapauskohtaisesti.

4. Jäsenvaltion matkustajatietoyksikön on toimitettava PNR-tiedot tai 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti tunnistettujen henkilöiden PNR-tietojen käsittelyn tulokset lisätutkimuksia varten saman jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Tällaiset tiedonsiirrot on aina tehtävä tapauskohtaisesti ja ihmisen suorittamina.

 

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietosuojavastaavalla on pääsy kaikkiin matkustajatietoyksikölle ja matkustajatietoyksiköstä 5 artiklassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle siirrettyihin tietoihin. Jos tietosuojavastaava katsoo, että tietoja on siirretty lainvastaisesti, hänen on saatettava asia käsiteltäväksi kansalliselle valvontaviranomaiselle, jolla on oltava valtuudet määrätä vastaanottava toimivaltainen viranomainen poistamaan kyseiset tiedot.

 

4 b. PNR-tietojen tallentamista, käsittelyä ja analysointia saa suorittaa ainoastaan turvallisessa paikassa, joka sijaitsee Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden alueella.

 

4 c. Jäsenvaltioiden on vastattava PNR-tietojen käyttämisestä, säilyttämisestä ja vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

5 artikla

5 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset

Toimivaltaiset viranomaiset

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava luettelo toimivaltaisista viranomaisista, joilla on oikeus pyytää tai ottaa vastaan matkustajatietoyksiköltä PNR-tietoja tai PNR-tietojen käsittelyn tuloksia tehdäkseen niitä koskevia lisätutkimuksia tai toteuttaakseen tarvittavat toimenpiteet terrorismirikosten ja vakavien rikosten ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten.

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava luettelo toimivaltaisista viranomaisista, joilla on oikeus pyytää tai ottaa vastaan matkustajatietoyksiköltä peitettyjä PNR-tietoja tai PNR-tietojen järjestelmällisen käsittelyn tuloksia tehdäkseen niitä koskevia lisätutkimuksia tai toteuttaakseen tarvittavat toimenpiteet terrorismirikosten ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvan välittömän ja vakavan uhkan ehkäisemiseksi. Europolilla on oikeus ottaa vastaan jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköiltä PNR-tietoja tai PNR-tietojen käsittelyn tuloksia toimivaltansa rajoissa ja kun se on tarpeen sen tehtävien hoitamiseksi.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on oltava viranomaisia, joilla on toimivalta ehkäistä, paljastaa ja tutkia terrorismirikoksia ja vakavia rikoksia tai nostaa syyte niiden perusteella.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on oltava viranomaisia, joilla on toimivalta ehkäistä, paljastaa ja tutkia terrorismirikoksia ja vakavaa kansainvälistä rikollisuutta tai nostaa syyte niiden perusteella tai ehkäistä yleiseen turvallisuuteen kohdistuvaa välitöntä ja vakavaa uhkaa.

3. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle luettelo toimivaltaisista viranomaisistaan viimeistään 12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta, ja ne voivat päivittää ilmoitustaan milloin tahansa. Komissio julkaisee nämä tiedot ja niiden päivitykset Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle luettelo toimivaltaisista viranomaisistaan ...* [12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta], ja niiden on tarvittaessa päivitettävä ilmoitustaan milloin tahansa. Komissio julkaisee nämä tiedot ja niiden päivitykset Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat käsitellä matkustajatietoyksikön vastaanottamia matkustajien PNR-tietoja tai PNR-tietojen käsittelyn tuloksia edelleen vain terrorismirikosten tai vakavien rikosten ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten.

4. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat pyynnöstä ja 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsitellä matkustajatietoyksikön vastaanottamia matkustajien PNR-tietoja tai PNR-tietojen käsittelyn tuloksia edelleen vain terrorismirikosten ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten tai ehkäistäkseen yleiseen turvallisuuteen kohdistuvaa välitöntä ja vakavaa uhkaa.

5. Edellä olevan 4 kohdan säännökset eivät vaikuta kansallisen lainsäädännön mukaisiin täytäntöönpano- tai tuomiovaltuuksiin, jos tällaisen käsittelyn perusteella tapahtuvien täytäntöönpanotoimien yhteydessä tulee esiin muita rikoksia tai viitteitä sellaisista.

5. Edellä olevan 4 kohdan säännökset eivät vaikuta kansallisen lainsäädännön mukaisiin täytäntöönpano- tai tuomiovaltuuksiin, jos alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti käynnistetyn käsittelyn perusteella tapahtuvien täytäntöönpanotoimien yhteydessä tulee esiin muita rikoksia tai viitteitä sellaisista.

6. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa tehdä mitään päätöstä, joka aiheuttaa yksilölle vastaisia oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa häneen merkittävästi, yksinomaan PNR-tietojen automaattisen käsittelyn perusteella. Tällaista päätöstä ei myöskään saa tehdä henkilön rodun tai etnisen alkuperän, uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen, poliittisten mielipiteiden, ammattiliiton jäsenyyden eikä terveydentilaa tai sukupuolielämää koskevien tietojen perusteella.

6. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa tehdä mitään päätöstä, joka aiheuttaa yksilölle vastaisia oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa häneen merkittävästi, yksinomaan PNR-tietojen automaattisen käsittelyn perusteella. Tällaista päätöstä ei myöskään saa tehdä henkilön rodun tai etnisen alkuperän, poliittisten mielipiteiden, uskonnollisen tai filosofisen vakumuksen, sukupuolisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin, ammattiliiton jäsenyyden ja ammattiliittotoiminnan ilmaisevien tietojen eikä terveydentilaan ja sukupuolielämään liittyvien tietojen käsittelyn perusteella.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla

Komission teksti

Tarkistus

6 artikla

6 artikla

Lentoliikenteen harjoittajien velvollisuudet

Lentoliikenteen harjoittajien ja muiden kuin lentoliikennettä harjoittavien talouden toimijoiden velvollisuudet

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lentoliikenteen harjoittajat toimittavat (push) 2 artiklan c alakohdassa määritellyt ja liitteessä täsmennetyt PNR-tiedot, siltä osin kuin ne ovat jo keränneet nämä tiedot, sen jäsenvaltion kansallisen matkustajatietoyksikön tietokantaan, jonka alueelle kansainvälisen lennon on määrä laskeutua tai jonka alueelta lento lähtee. Jos kyseessä on yhden tai useamman lentoliikenteen harjoittajan yhteistunnuksin suorittama lento, velvollisuus toimittaa kaikkien lennon matkustajien PNR-tiedot koskee sitä lentoliikenteen harjoittajaa, joka vastaa lennon toteuttamisesta. Jos lentoon kuuluu yksi tai useampia välilaskuja jäsenvaltioiden lentokentille, lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava PNR-tiedot kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköille.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lentoliikenteen harjoittajat ja muut kuin lentoliikennettä harjoittavat talouden toimijat siirtävät kaikki 2 artiklan c alakohdassa määritellyt toimitetut (push) ja liitteessä täsmennetyt PNR-tiedot, siltä osin kuin ne ovat jo keränneet nämä tiedot osana tavanomaista liiketoimintaansa, sen jäsenvaltion kansallisen matkustajatietoyksikön tietokantaan, jonka alueelle kansainvälisen lennon on määrä laskeutua tai jonka alueelta lento lähtee. Jos kyseessä on yhden tai useamman lentoliikenteen harjoittajan yhteistunnuksin suorittama lento, velvollisuus toimittaa kaikkien lennon matkustajien PNR-tiedot koskee sitä lentoliikenteen harjoittajaa ja muuta kuin lentoliikennettä harjoittavaa talouden toimijaa, joka vastaa lennon toteuttamisesta. Jos lentoon kuuluu yksi tai useampia välilaskuja jäsenvaltioiden lentokentille, lentoliikenteen harjoittajien ja muuta kuin lentoliikennettä harjoittavien talouden toimijoiden on toimitettava PNR-tiedot kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköille.

2. Lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava PNR-tiedot sähköisesti käyttäen yhteistä yhteyskäytäntöä ja tuettuja tietomuotoja, jotka vahvistetaan 13 ja 14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, tai teknisten ongelmien sattuessa käyttäen mitä tahansa muuta soveltuvaa tapaa, joka takaa asianmukaisen tietoturvan tason:

2. Lentoliikenteen harjoittajien ja muiden kuin lentoliikennettä harjoittavien talouden toimijoiden on toimitettava PNR-tiedot sähköisesti käyttäen yhteistä yhteyskäytäntöä ja tuettuja tietomuotoja, jotka vahvistetaan 13 ja 14 artiklan mukaisesti, tai teknisten ongelmien sattuessa käyttäen mitä tahansa muuta soveltuvaa tapaa, joka takaa asianmukaisen tietoturvan tason:

a) 24–48 tuntia ennen lennon suunniteltua lähtöaikaa;

a) kerran 24–48 tuntia ennen lennon suunniteltua lähtöaikaa;

ja

ja

b) välittömästi lennolle pääsyn sulkeuduttua, eli heti kun matkustajat ovat nousseet ilma-alukseen lähtöön valmistautumista varten eikä ilma-alukseen enää oteta lisää matkustajia.

b) kerran välittömästi lennolle pääsyn sulkeuduttua, eli heti kun matkustajat ovat nousseet ilma-alukseen lähtöön valmistautumista varten eikä ilma-alukseen enää oteta lisää matkustajia.

3. Jäsenvaltiot voivat sallia, että lentoliikenteen harjoittajat rajoittavat 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut siirrot 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen siirtojen päivityksiin.

3. Jäsenvaltiot voivat sallia, että lentoliikenteen harjoittajat ja muut kuin lentoliikennettä harjoittavat talouden toimijat rajoittavat 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut siirrot kyseisen kohdan a alakohdassa tarkoitettujen siirtojen päivityksiin.

4. Lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava PNR-tiedot tapauskohtaisesti, matkustajatietoyksikön kansallisen lainsäädännön nojalla esittämästä pyynnöstä, jos tiedot on tarpeen saada käyttöön aikaisemmin kuin 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna ajankohtana, jotta niiden avulla voidaan reagoida terrorismirikoksiin tai vakavaan rikollisuuteen liittyvään määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan.

4. Lentoliikenteen harjoittajien ja muiden kuin lentoliikennettä harjoittavien talouden toimijoiden on toimitettava PNR-tiedot tapauskohtaisesti, matkustajatietoyksikön kansallisen lainsäädännön nojalla esittämästä pyynnöstä, jos tiedot on tarpeen saada käyttöön aikaisemmin kuin 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna ajankohtana, jotta niiden avulla voidaan reagoida terrorismirikoksiin tai vakavaan kansainväliseen rikollisuuteen liittyvään määrättyyn, välittömään ja konkreettiseen uhkaan.

 

4 a. Lentoliikenteen harjoittajien ja muiden kuin lentoliikennettä harjoittavien talouden toimijoiden on ilmoitettava matkustajille asianmukaisesti, millaisia henkilötietoja lainvalvontatarkoituksiin kerätään ja millaiset oikeudet heillä matkustajina on omien tietojensa suhteen. Nämä tiedot on annettava matkustajille ennakoivasti ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

7 artikla

7 artikla

Tietojenvaihto jäsenvaltioiden välillä

Tietojenvaihto jäsenvaltioiden välillä

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että matkustajatietoyksikkö toimittaa 4 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan nojalla tunnistamiensa henkilöiden PNR-tietojen käsittelyn tulokset muiden jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköille, jos se katsoo, että tietojen siirtäminen on tarpeen terrorismirikosten tai vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten. Vastaanottavien jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköiden on toimitettava tällaiset PNR-tiedot tai niiden käsittelyn tulos toimivaltaisille viranomaisilleen.

1. Matkustajatietoyksiköiden on vaihdettava automaattisesti tietoja PNR-tietojen käsittelyn tuloksista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että makustajatietoyksikkö siirtää ennakoivasti muiden jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköille PNR-tietojen käsittelyn tulokset eli joko PNR-tiedoista saadut analyysiin perustuvat tiedot tai matkustajatietoyksikön 4 artiklan 2 kohdan nojalla tunnistamia henkilöitä koskevat tulokset, jotka siirretään lisätarkastelua varten asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Vastaanottavien jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköiden on toimitettava tällaisten PNR-tietojen käsittelyn tulokset toimivaltaisille viranomaisilleen 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Tarvittaessa on tehtävä kuulutus neuvoston päätöksen 2007/533/YOS1 a 36 artiklan mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä on oikeus tarvittaessa pyytää minkä tahansa toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen tietokantaan 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös PNR-tietojen käsittelyn tulos. Tällaisia tietoja koskeva pyyntö voi perustua mihin tahansa yksittäiseen tietoelementtiin tai niiden yhdistelmään, sen mukaan minkä pyytävä matkustajatietoyksikkö katsoo olevan tarpeen terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten. Matkustajatietoyksiköiden on toimitettava pyydetyt tiedot niin pian kuin mahdollista, ja lisäksi niiden on toimitettava PNR-tietojen käsittelyn tulos, jos se on jo laadittu 4 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti.

2. Matkustajatietoyksiköillä on oikeus tarvittaessa pyytää minkä tahansa toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen tietokantaan 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tallennetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös niiden käsittelyn tulos, jos se on jo laadittu 4 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti. Tällaisia tietoja koskeva asianmukaisesti perusteltu pyyntö on rajattava tiukasti koskemaan erityistapauksessa tarpeen olevia tietoja, ja pyyntö voi perustua mihin tahansa yksittäiseen tietoelementtiin tai niiden yhdistelmään, sen mukaan minkä pyytävä matkustajatietoyksikkö katsoo olevan tarpeen terrorismirikosten ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien välittömien ja vakavien uhkien ehkäisemistä varten. Matkustajatietoyksiköiden on toimitettava pyydetyt tiedot niin pian kuin mahdollista käyttäen yhteistä yhteyskäytäntöä ja tuettuja tietomuotoja. Tällainen pyyntö on perusteltava kirjallisesti.

3. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä on oikeus tarvittaessa pyytää minkä tahansa toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen tietokantaan 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös PNR-tietojen käsittelyn tulos. Matkustajatietoyksikkö voi pyytää saada tutustua määrättyihin toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikön hallussa oleviin PNR-tietoihin kokonaisuudessaan ja peittämättöminä vain poikkeustilanteissa, kun kyseessä on terrorismirikoksiin tai vakavaan rikollisuuteen liittyvä erityinen uhka tai tutkinta tai erityiset syytetoimet.

3. Matkustajatietoyksiköillä on oikeus tarvittaessa pyytää minkä tahansa toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä toimittamaan jo peitetyt ja sen tietokantaan 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti tallennetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös PNR-tietojen käsittelyn tulos. Matkustajatietoyksikkö voi pyytää saada tutustua määrättyihin toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikön hallussa oleviin PNR-tietoihin kokonaisuudessaan ja peittämättöminä vain äärimmäisissä poikkeustilanteissa, kun kyseessä on terrorismirikoksiin tai vakavaan kansainväliseen rikollisuuteen liittyvä erityinen reaaliaikainen uhka tai tutkinta tai erityiset syytetoimet tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien välittömien ja vakavien uhkien ehkäiseminen. Tällainen oikeus tutustua kaikkiin PNR-tietoihin voidaan myöntää vain tietojen toimittamispyynnön saaneen matkustajatietoyksikön päällikön luvalla.

4. Vain silloin kun on tarpeen ehkäistä yleiseen turvallisuuteen kohdistuva välitön ja vakava uhka, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää suoraan minkä tahansa toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä toimittamaan PNR-tiedot, joita säilytetään sen tietokannassa 9 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti. Tällaisten pyyntöjen tulee liittyä määrättyyn terrorismirikoksia tai vakavaa rikollisuutta koskevaan tutkintaan tai syytetoimiin, ja ne on perusteltava. Matkustajatietoyksiköiden on vastattava tällaisiin pyyntöihin kiireellisesti. Kaikissa muissa tapauksissa toimivaltaisten viranomaisten on ohjattava pyyntönsä oman jäsenvaltionsa matkustajatietoyksikön kautta.

 

5. Poikkeuksellisesti, jos tietoihin on voitava tutustua hyvissä ajoin terrorismirikoksia tai vakavaa rikollisuutta koskevaan määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan vastaamiseksi, jäsenvaltion matkustajatietoyksiköllä on oikeus milloin tahansa pyytää toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä toimittamaan sille PNR-tiedot lennoista, jotka laskeutuvat viimeksi mainitun jäsenvaltion alueelle tai nousevat sieltä.

5. Poikkeuksellisesti, jos tietoihin on voitava tutustua hyvissä ajoin terrorismirikoksia tai vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskevaan määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan vastaamiseksi tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvan välittömän ja vakavan uhkan ehkäisemiseksi, jäsenvaltion matkustajatietoyksiköllä on oikeus milloin tahansa pyytää toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä toimittamaan sille PNR-tiedot lennoista, jotka laskeutuvat viimeksi mainitun jäsenvaltion alueelle tai nousevat sieltä, kun kyseiset tiedot on säilytetty. Menettely kattaa ainoastaan pyynnöt PNR-tiedoista, jotka tietojen toimittamispyynnön saanut matkustajatietoyksikkö on jo kerännyt ja säilyttänyt.

6. Tämän artiklan mukainen tietojenvaihto voi tapahtua minkä tahansa lainvalvontaviranomaisten väliseen kansainväliseen yhteistyöhön tarkoitetun kanavan kautta. Pyynnöt esitetään ja tietojenvaihto tapahtuu kanavan käyttökielellä. Kun jäsenvaltiot antavat 3 artiklan 3 kohdan mukaiset ilmoituksensa, niiden on samalla ilmoitettava komissiolle myös niiden yhteyspisteiden yhteystiedot, joille kiireelliset pyynnöt voidaan lähettää. Komissio antaa saamansa ilmoitukset tiedoksi jäsenvaltioille.

6. Tämän artiklan mukainen tietojenvaihto tapahtuu minkä tahansa lainvalvontaviranomaisten väliseen unionin ja kansainväliseen yhteistyöhön tarkoitetun kanavan kautta, mikä koskee erityisesti Europolia, sen suojattua tiedonvaihtoverkkosovellusta (SIENA) ja 2009/371/YOS 8 artiklan mukaisesti perustettuja kansallisia yksiköitä. Pyynnöt esitetään ja tietojenvaihto tapahtuu kanavan käyttökielellä. Kun jäsenvaltiot antavat 3 artiklan 3 kohdan mukaiset ilmoituksensa, niiden on samalla ilmoitettava komissiolle myös niiden yhteyspisteiden yhteystiedot, joille kiireelliset pyynnöt voidaan lähettää. Komissio antaa saamansa ilmoitukset tiedoksi jäsenvaltioille.

 

6 a. Siirrettäessä PNR-tiedoista peräisin olevia analyyttisiä tietoja tämän direktiivin mukaisesti on noudatettava tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettuja suojatoimia.

 

__________________

 

1a Neuvoston päätös 2007/533/YOS, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2007, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä (EUVL L 205, 7.8.2007, s. 63).

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

7 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a artikla

 

Europolin pääsyä PNR-tietoihin koskevat ehdot

 

1. Europol voi tapauskohtaisesti toimittaa jäsenvaltion matkustajatietoyksikölle asianmukaisesti perustellun sähköisen pyynnön tiettyjen PNR-tietojen tai niiden käsittelyn tulosten toimittamisesta, mikäli tämä on ehdottomasti tarpeen tukemaan ja vahvistamaan jäsenvaltioiden toimia, joilla ehkäistään, paljastetaan tai tutkitaan määrättyä terrorismirikosta tai vakavaa kansainvälistä rikollisuutta, edellyttäen että tämä rikos tai rikollisuus kuuluu Europolin toimivaltaan neuvoston päätöksen 2009/371/YOS mukaisesti. Perustellussa pyynnössä on esitettävä riittävän painavat syyt sille, että Europol katsoo PNR-tietojen tai niiden käsittelyn tulosten toimittamisen edistävän merkittävästi kyseisen rikoksen ehkäisyä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa.

 

2. Europolin pyynnön vastaanotettuaan jäsenvaltion tuomioistuimen tai riippumattoman hallintoelimen on tarkistettava huolellisesti, että kaikki 1 kohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät, ja matkustajatietoyksikkö toimittaa pyydetyt tiedot Europolille mahdollisimman pian sillä edellytyksellä, että kyseiset edellytykset täyttyvät.

 

3. Europol ilmoittaa neuvoston päätöksen 2009/371/YOS 28 artiklan mukaisesti nimitetylle tietosuojavastaavalle jokaisesta tämän artiklan nojalla tapahtuneesta tietojenvaihdosta.

 

4. Tämän artiklan nojalla tapahtuva tiedonvaihto on toteutettava käyttäen SIENAa ja Europolin neuvoston päätöksen 2009/371/YOS mukaisesti. Pyynnöt esitetään ja tietojenvaihto tapahtuu SIENAn käyttökielellä.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

8 artikla

8 artikla

Tietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Tietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Jäsenvaltio voi siirtää PNR-tiedot ja niiden käsittelyn tuloksen kolmanteen maahan vain tapauskohtaisesti ja edellyttäen, että

1. Jäsenvaltio voi siirtää PNR-tiedot ja niiden käsittelyn tuloksen kolmanteen maahan vain tapauskohtaisesti ja edellyttäen, että asianmukaisesti perusteltu pyyntö perustuu riittävään näyttöön ja siirtäminen on tarpeen rikosten ehkäisemistä, tutkimista, paljastamista tai syytteeseenpanoa sekä yleiseen turvallisuuteen kohdistuvan välittömän uhkan ehkäisemistä ja rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten ja että pyynnön vastaanottava kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on vastuussa rikosten ehkäisemisestä, tutkimisesta, paljastamisesta tai syytteeseenpanosta sekä yleiseen turvallisuuteen kohdistuvan välittömän uhkan ehkäisemisestä ja rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanosta ja että

a) neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 13 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät;

a) asianomainen kolmas maa varmistaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY1 a tarkoitetun asianmukaisen suojaamisen tason suunnitellussa tietojen käsittelyssä ja edellyttäen, että kaikki muut tässä direktiivissä säädetyt edellytykset täyttyvät;

b) siirto on tarpeen tämän direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten; ja

b) jäsenvaltio, jolta tiedot on saatu, on antanut suostumuksensa siirtoon kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

c) kyseinen kolmas maa suostuu siihen, että se siirtää tiedot toiseen kolmanteen maahan vain jos se on tarpeen tämän direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten ja vain kyseisen jäsenvaltion nimenomaisella suostumuksella.

PNR-tietojen siirtäminen ilman 1 kohdan mukaista etukäteissuostumusta on poikkeuksellisissa olosuhteissa sallittua vain, jos tietojen siirto on olennaisen tärkeää jäsenvaltion tai kolmannen maan yleistä turvallisuutta tai jäsenvaltion olennaisia etuja koskevan välittömän ja vakavan uhkan estämiseksi eikä etukäteissuostumusta voida saada ajoissa. Suostumuksen antamisesta vastaavalle viranomaiselle on ilmoitettava välittömästi asiasta, siirtäminen on kirjattava asianmukaisesti ja se on tarkistettava jälkikäteen.

 

Tietosiirrot hyväksytään ensimmäisestä alakohdasta poiketen järjestelmällisesti, kun kolmas maa ja unioni ovat tehneet asiasta kansainvälisen sopimuksen.

 

2. Jäsenvaltiot voivat siirtää PNR-tietoja kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille ainoastaan tämän direktiivin mukaisesti ja varmistettuaan, että vastaanottajat aikovat käyttää tietoja näiden ehtojen ja suojakeinojen mukaisesti.

 

3. Tietojen siirtäminen edelleen muihin kolmansiin maihin on kiellettyä.

 

4. Kun toisen jäsenvaltion kansalaisen tai toisessa jäsenvaltiossa asuvan henkilön PNR-tietoja siirretään kolmanteen maahan, asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille on ilmoitettava asiasta mahdollisimman pian.

 

5. Tietosuojavastaavalle on ilmoitettava aina, kun jäsenvaltio siirtää PNR-tietoja tämän artiklan mukaisesti. Tietosuojavastaavan on säännöllisesti tiedotettava kansalliselle valvontaviranomaiselle tietojen siirrosta tämän artiklan mukaisesti.

 

__________________

 

1a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla

Komission teksti

Tarkistus

9 artikla

9 artikla

Tietojen säilytysaika

Tietojen säilytysaika

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lentoliikenteen harjoittajien matkustajatietoyksikölle toimittamia PNR-tietoja säilytetään matkustajatietoyksikön tietokannassa 30 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on siirretty sen ensimmäisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikölle, jonka alueelle asianomainen kansainvälinen lento saapui tai jonka alueelta se lähti.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lentoliikenteen harjoittajien ja muiden kuin lentoliikennettä harjoittavien talouden toimijoiden matkustajatietoyksikölle 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimittamia PNR-tietoja säilytetään matkustajatietoyksikön tietokannassa 30 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on siirretty sen ensimmäisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikölle, jonka alueelle asianomainen kansainvälinen lento saapui tai jonka alueelta se lähti.

2. Kun 1 kohdassa tarkoitettu 30 päivän määräaika PNR-tietojen siirtämisestä matkustajatietoyksikölle on umpeutunut, tietoja on säilytettävä matkustajatietoyksikössä vielä viiden vuoden ajan. Tämän jakson aikana on peitettävä kaikki tietoelementit, joiden avulla saattaisi olla mahdollista tunnistaa matkustaja, johon PNR-tiedot liittyvät. Pääsy näihin anonymisoituihin PNR-tietoihin saa olla vain määrätyillä matkustajatietoyksikön henkilöstön jäsenillä, joilla on erillinen valtuutus analysoida PNR-tietoja ja laatia arviointikriteerejä 4 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti. Oikeuden tutustua kaikkiin PNR-tietoihin voi myöntää vain matkustajatietoyksikön päällikkö 4 artiklan 2 kohdan c alakohdassa mainittuja tarkoituksia varten, kun voidaan kohtuudella olettaa, että on tarpeen suorittaa tutkimus, jotta voidaan vastata määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan tai riskiin, tai määrätyn tutkimuksen tai syytetoimien perusteella.

2. Kun 1 kohdassa tarkoitettu 30 päivän määräaika PNR-tietojen siirtämisestä matkustajatietoyksikölle on umpeutunut, tietoja on säilytettävä matkustajatietoyksikössä vielä viiden vuoden ajan. Tämän jakson aikana on peitettävä kaikki tietoelementit, joiden avulla saattaisi olla mahdollista tunnistaa matkustaja, johon PNR-tiedot liittyvät. Pääsy näihin peitettyihin PNR-tietoihin saa olla vain määrätyillä matkustajatietoyksikön henkilöstön jäsenillä, joilla on nimenomainen lupa analysoida PNR-tietoja ja laatia arviointikriteerejä 4 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti.

 

2 a. Kuultuaan tietosuojavastaavaa 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa mainittuja tarkoituksia varten kansallinen valvontaviranomainen voi sallia peitettyjen PNR-tietojen uudelleen tunnistamisen ja myöntää oikeuden tutustua kaikkiin PNR-tietoihin, kun voidaan kohtuudella olettaa, että uudelleen tunnistaminen on tarpeen, jotta voidaan suorittaa tutkimus, jolla reagoidaan terrorismirikoksiin liittyvään määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan tai riskiin, tai suorittaa vakavaan kansainväliseen rikollisuuteen liittyvä tutkimus tai syytteeseenpano tai ehkäistä yleiseen turvallisuuteen kohdistuva välitön ja vakava uhka. Tämä oikeus tutustua kaikkiin tietoihin on myönnettävä neljän vuoden ajaksi tietojen peittämisestä, kun kyse on vakavasta kansainvälisestä rikollisuudesta, ja koko 2 kohdassa tarkoitetun viiden vuoden jakson ajaksi, kun kyse on terrorismirikoksista.

Tämän direktiivin soveltamisen yhteydessä seuraavia tietoelementtejä pidetään sellaisina, että niiden avulla saattaa olla mahdollista tunnistaa matkustaja, johon PNR-tiedot liittyvät, minkä vuoksi ne on seulottava tiedoista ja peitettävä:

Tämän direktiivin soveltamisen yhteydessä seuraavia tietoelementtejä pidetään sellaisina, että niiden avulla saattaa olla mahdollista tunnistaa matkustaja, johon PNR-tiedot liittyvät, minkä vuoksi ne on seulottava tiedoista ja peitettävä:

– nimi/nimet, mukaan lukien muiden PNR-tiedoissa mainittujen yhdessä matkustavien matkustajien nimet ja lukumäärä;

– nimi/nimet, mukaan lukien muiden PNR-tiedoissa mainittujen yhdessä matkustavien matkustajien nimet ja lukumäärä;

– osoite ja muut yhteystiedot;

– osoite ja muut yhteystiedot;

– yleiset huomautukset siltä osin kuin niihin sisältyy tietoja, joiden avulla saattaa olla mahdollista tunnistaa matkustaja, johon PNR-tiedot liittyvät; ja

– yleiset huomautukset siltä osin kuin niihin sisältyy tietoja, joiden avulla saattaa olla mahdollista tunnistaa matkustaja, johon PNR-tiedot liittyvät; ja

– matkustajan ennakkotiedot (API-tiedot), jos sellaisia on kerätty.

– matkustajan ennakkotiedot (API-tiedot), jos sellaisia on kerätty.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että PNR-tiedot poistetaan sen jälkeen kun 2 kohdassa tarkoitettu ajanjakso on päättynyt. Tämä velvoite ei koske tapauksia, joissa määrätyt PNR-tiedot on siirretty toimivaltaiselle viranomaiselle käytettäväksi määrätyissä rikostutkimuksissa tai syytetoimissa; tällaisten tietojen säilyttämiseen toimivaltaisen viranomaisen toimesta sovelletaan kyseisen jäsenvaltion kansallista lakia.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että PNR-tiedot poistetaan pysyvästi sen jälkeen kun 2 kohdassa tarkoitettu ajanjakso on päättynyt. Tämä velvoite ei koske tapauksia, joissa määrätyt PNR-tiedot on siirretty toimivaltaiselle viranomaiselle käytettäväksi määrätyissä rikostutkimuksissa tai syytetoimissa; tällaisten tietojen säilyttämiseen toimivaltaisen viranomaisen toimesta sovelletaan kyseisen jäsenvaltion kansallista lakia.

4. Matkustajatietoyksikön on säilytettävä 4 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu osumatulos vain niin kauan, että osumasta voidaan ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille. Jos automaattisen haun tuloksena saatu osuma osoittautuu ei-automaattisin keinoin tehdyn yksilöllisen tarkistuksen jälkeen negatiiviseksi, tulos on kuitenkin talletettava myöhempien virheosumien välttämiseksi enintään kolmen vuoden ajaksi, paitsi jos tuloksen taustalla olevia tietoja ei ole vielä poistettu 3 kohdan mukaisesti viiden vuoden säilytysajan jälkeen; tällaisessa tapauksessa lokitiedot on säilytettävä niin kauan, että taustalla olevat tiedot on poistettu.

4. Matkustajatietoyksikön on säilytettävä 4 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu osumatulos vain niin kauan, että osumasta voidaan ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille. Jos automaattisen haun tuloksena saatu osuma osoittautuu matkustajatietoyksikön jäsenen toteuttaman toimenpiteen jälkeen negatiiviseksi, tulos on kuitenkin talletettava myöhempien virheosumien välttämiseksi enintään kolmen vuoden ajaksi, paitsi jos tuloksen taustalla olevia tietoja ei ole vielä poistettu 3 kohdan mukaisesti viiden vuoden säilytysajan jälkeen; tällaisessa tapauksessa lokitiedot on säilytettävä niin kauan, että taustalla olevat tiedot on poistettu.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla

Komission teksti

Tarkistus

10 artikla

10 artikla

Lentoliikenteen harjoittajille määrättävät seuraamukset

Lentoliikenteen harjoittajille ja muille kuin lentoliikennettä harjoittaville talouden toimijoille määrättävät seuraamukset

Jäsenvaltioiden on varmistettava kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, että lentoliikenteen harjoittajille voidaan määrätä varoittavia, tehokkaita ja oikeasuhteisia seuraamuksia, myös taloudellisia seuraamuksia, jos ne eivät toimita tämän direktiivin mukaisesti vaadittuja tietoja, vaikka ovat jo keränneet ne, tai jos ne eivät toimita tietoja vaaditussa muodossa tai jos ne muulla tavoin rikkovat tämän direktiivin mukaisesti hyväksyttyjä kansallisia säännöksiä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, että lentoliikenteen harjoittajille ja muille kuin lentoliikennettä harjoittaville talouden toimijoille voidaan määrätä varoittavia, tehokkaita ja oikeasuhteisia seuraamuksia, myös taloudellisia seuraamuksia, jos ne eivät toimita tämän direktiivin mukaisesti vaadittuja tietoja, vaikka ovat jo keränneet ne, tai jos ne eivät toimita tietoja vaaditussa muodossa tai jos ne eivät käsittele tietoja tässä direktiivissä vahvistettujen tietosuojaa koskevien säännösten mukaisesti tai jos ne muulla tavoin rikkovat tämän direktiivin mukaisesti hyväksyttyjä kansallisia säännöksiä.

 

1 a. Kaikki lentoliikenteen harjoittajien ja muiden kuin lentoliikennettä harjoittavien talouden toimijoiden säilyttämät tiedot on säilytettävä turvallisessa tietokannassa ja turvahyväksynnän saaneessa tietokonejärjestelmässä, joka vastaa alan kansainvälisiä standardeja tai ylittää ne.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla

Komission teksti

Tarkistus

11 artikla

11 artikla

Henkilötietojen suoja

Henkilötietojen suoja

1. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että tämän direktiivin mukaisen henkilötietojen käsittelyn osalta kaikilla matkustajilla on samat oikeudet tutustua omiin tietoihinsa ja oikaista tai poistaa ne tai kieltää niiden käyttö sekä oikeus vahingonkorvaukseen ja oikeudellisiin muutoksenhakukeinoihin kuin ne oikeudet, jotka on vahvistettu kansallisessa lainsäädännössä neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 17, 18, 19 ja 20 artiklan täytäntöönpanoa varten. Tätä varten sovelletaan neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 17, 18, 19 ja 20 artiklan säännöksiä.

1. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että tämän direktiivin mukaisen henkilötietojen käsittelyn osalta kaikilla matkustajilla on samat oikeudet suojata omat henkilötietonsa, tutustua niihin ja oikaista tai poistaa ne tai kieltää niiden käyttö sekä oikeus vahingonkorvaukseen ja oikeudellisiin muutoksenhakukeinoihin kuin ne oikeudet, jotka on vahvistettu unionin ja kansallisessa lainsäädännössä sekä neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 17, 18, 19 ja 20 artiklan täytäntöönpanossa. Tätä varten on sovellettava kyseisiä artikloja.

2. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 21 ja 22 artiklan täytäntöönpanoa varten annettuja kansallisia säännöksiä, jotka koskevat tietojenkäsittelyn luottamuksellisuutta ja tietoturvaa, sovelletaan myös kaikkeen tämän direktiivin nojalla tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn.

2. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että puitepäätöksen 2008/977/YOS 21 ja 22 artiklan täytäntöönpanoa varten annettuja kansallisia säännöksiä, jotka koskevat tietojenkäsittelyn luottamuksellisuutta ja tietoturvaa, sovelletaan myös kaikkeen tämän direktiivin nojalla tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn.

 

2 a. Jos direktiivin 95/46/EY täytäntöön panemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön säännöksissä annetaan matkustajille paremmat tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet kuin tässä direktiivissä, sovelletaan kyseisiä säännöksiä.

3. PNR-tietojen käsittely, joka saattaa paljastaa henkilön rodun tai etnisen alkuperän, uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen, poliittiset mielipiteet, ammattiliiton jäsenyyden tai jonkin terveydentilaa tai sukupuolielämää koskevan tiedon, on kielletty. Jos matkustajatietoyksikkö vastaanottaa PNR-tietoja, joista käy ilmi jokin tällainen tieto, kyseiset tiedot on välittömästi poistettava.

3. Jäsenvaltioiden on kiellettävä PNR-tietojen käsittely, joka saattaa paljastaa henkilön rodun tai etnisen alkuperän, poliittiset mielipiteet, uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen, sukupolisen suuntatumisen tai sukupuoli-identiteetin, ammattiliiton jäsenyyden tai ammattiyhdistystoiminnan, sekä terveydentilaa tai sukupuolielämää koskevien tietojen käsittely. Jos matkustajatietoyksikkö vastaanottaa PNR-tietoja, joista käy ilmi jokin tällainen tieto, kyseiset tiedot on välittömästi poistettava.

 

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että matkustajatietoyksikkö säilyttää asiakirjat kaikista vastuullaan tapahtuvista tietojenkäsittelyjärjestelmistä ja menettelyistä. Näihin asiakirjoihin on sisällyttävä ainakin:

 

a) matkustajatietoyksikön organisaation ja PNR-tietojen käsittelystä vastaavan henkilöstön nimet ja yhteystiedot, eritasoiset valtuudet saada tietoja sekä tiedot asianomaisesta henkilöstöstä;

 

b) muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja matkustajatietoyksikköjen sekä käsiteltyjen PNR-tietojen vastaanottajien esittämät pyynnöt;

 

c) kaikki kolmannen maan esittämät pyynnöt ja tiedonsiirrot kolmanteen maahan, kyseisen kolmannen maan yksilöinti sekä tiedonsiirron oikeudelliset perusteet;

 

d) eri tietoryhmien säilyttämisen ja poistamisen määräajat.

 

Matkustajatietoyksikön on asetettava kaikki asiakirjat pyynnöstä kansallisen valvontaviranomaisen saataville.

 

3 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että matkustajatietoyksikkö pitää kirjaa ainakin seuraavista käsittelytoimista: tietojen kerääminen, muuttaminen, hakeminen, luovuttaminen, yhdistäminen tai poistaminen. Tietojen hakemisen ja luovuttamisen osalta on erityisesti kirjattava muistiin toimen tarkoitus, päivämäärä ja aika sekä mahdollisuuksien mukaan PNR-tietoja pyytäneen tai saaneen henkilön tiedot ja näiden tietojen vastaanottajien henkilöllisyys. Tietoja saa käyttää ainoastaan todentamiseen, omaehtoiseen valvontaan, sekä tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden varmistamiseen taikka tarkastuksia varten. Matkustajatietoyksikön on asetettava kaikki asiakirjat pyynnöstä kansallisen valvontaviranomaisen saataville.

 

Turvalaitteita käyttävien, PNR-tietoihin pääsevien ja niitä tarkastelevien sekä tietolokeja käyttävien henkilöiden on läpäistävä luotettavuusselvitys ja heille on annettava turvallisuuskoulutusta. Kullakin henkilöllä on oltava profiili, joka määrittää sen ja rajoittaa sitä, mitkä asiakirjat ovat hänen saatavillaan hänen työnsä luonteen, asemansa ja laillisten oikeuksiensa perusteella.

 

Tietoja on säilytettävä neljän vuoden ajan. Kun taustalla olevia tietoja ei kuitenkaan ole 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti poistettu kyseisen neljän vuoden jakson päättyessä, asiakirjat on säilytettävä kunnes taustalla olevat tiedot poistetaan.

 

3 c. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että matkustajatietoyksikkö toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ja menettelyt varmistaakseen suojeltavien PNR-tietojen käsittelyyn ja tietojen luonteeseen liittyviin riskeihin nähden asianmukaisen korkeimman turvallisuustason.

 

3 d. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun henkilötietojen tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidyn henkilötietojen suojaan tai yksityisyyteen, matkustajatietoyksikön on ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle ja kansalliselle tietosuojavaltuutetulle ilman aiheetonta viivytystä.

4. Matkustajatietoyksikön ja toimivaltaisten viranomaisten on laadittava loki tai muu dokumentaatio kaikesta lentoliikenteen harjoittajien suorittamasta PNR-tietojen käsittelystä, kaikista matkustajatietoyksikön suorittamista PNR-tietojen siirroista ja kaikista toimivaltaisten viranomaisten tai muiden jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköiden tai kolmansien maiden esittämistä tietopyynnöistä, myös hylätyistä, jotta voidaan varmistaa tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja omavalvonta ja taata tietojen eheys ja tietojenkäsittelyn turvallisuus erityisesti kansallisten tietosuojaviranomaisten toimesta. Nämä lokitiedot on säilytettävä viiden vuoden ajan, paitsi jos taustalla olevia tietoja ei ole vielä poistettu 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän viiden vuoden ajanjakson päättyessä; siinä tapauksessa lokitiedot on säilytettävä kunnes taustalla olevat tiedot poistetaan.

 

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lentoliikenteen harjoittajat, niiden käyttämät matkatoimistot ja muut lentolippujen myyjät ilmoittavat kansainvälisten lentojen matkustajille lennon varauksen ja lipunoston yhteydessä selkeästi ja täsmällisesti PNR-tietojen toimittamisesta matkustajatietoyksikölle sekä tietojen käsittelyn tarkoitukset, säilytysajan ja sen, että niitä voidaan käyttää terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten ja että tietoja voidaan vaihtaa ja jakaa; lisäksi matkustajille on ilmoitettava heidän tietosuojaoikeuksistaan, erityisesti oikeudesta tehdä kantelu valitsemalleen kansalliselle tietosuojaviranomaiselle. Jäsenvaltioiden on annettava nämä tiedot myös suurelle yleisölle.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lentoliikenteen harjoittajat ja muut kuin lentoliikennettä harjoittavat talouden toimijat ilmoittavat kansainvälisten lentojen matkustajille lennon varauksen ja lipunoston yhteydessä selkeästi ja täsmällisesti PNR-tietojen toimittamisesta matkustajatietoyksiköille sekä tietojen käsittelyn tarkoitukset, säilytysajan ja sen, että niitä voidaan käyttää terrorismirikosten ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten ja että tietoja voidaan vaihtaa ja jakaa; lisäksi matkustajille on ilmoitettava heidän tietosuojaoikeuksistaan, kuten oikeudesta tietoihin tutustumiseen, niiden korjaamiseen, poistamiseen ja käytön kieltämiseen sekä oikeudesta tehdä kantelu valitsemalleen kansalliselle tietosuojaviranomaiselle.

 

5 a. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että niiden matkustajatietoyksikkö antaa rekisteröidylle tiedot tämän 5 artiklan mukaisista oikeuksista ja keinoista toteuttaa niitä.

6. Matkustajatietoyksiköt ja toimivaltaiset viranomaiset eivät saa siirtää PNR-tietoja jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden yksityisille osapuolille.

 

7. Vaikuttamatta 10 artiklan soveltamiseen jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän direktiivin säännösten täysimääräisen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja säädettävä erityisesti tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia, joita voidaan määrätä, jos tämän direktiivin nojalla annettuja säännöksiä rikotaan.

7. Vaikuttamatta 10 artiklan soveltamiseen jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän direktiivin kaikkien säännösten täysimääräisen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja säädettävä erityisesti tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia, joita voidaan määrätä, jos tämän direktiivin nojalla annettuja säännöksiä rikotaan. Kansalliset valvontaviranomaiset voivat toteuttaa aiheellisia kurinpitotoimia sellaisia henkilöitä kohtaan, jotka ovat vastuussa tällaisista yksityisyyden tahallisista loukkauksista, kuten järjestelmään pääsyn epääminen, antaa virallisen huomautuksen antaminen, arvonalennus tai pysyvä tai määräaikainen tehtävästä vaoauttaminen.

 

7 a. Toimivaltaiset viranomaiset tai matkustajatietoyksiköt eivät saa siirtää PNR-tietoja jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden yksityisille osapuolille. Väärin toimimisesta on määrättävä seuraamuksia.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla

Komission teksti

Tarkistus

12 artikla

12 artikla

Kansallinen valvontaviranomainen

Kansallinen valvontaviranomainen

Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että puitepäätöksen 2008/977/YOS 25 artiklan nojalla perustettu kansallinen valvontaviranomainen vastaa myös jäsenvaltioiden tämän direktiivin nojalla antamien säännösten soveltamisen valvonnasta omalla alueellaan ja tähän liittyvästä neuvonnasta. Sovelletaan puitepäätöksen 2008/977/YOS 25 artiklan muita säännöksiä.

Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että puitepäätöksen 2008/977/YOS 25 artiklan nojalla perustettu kansallinen valvontaviranomainen vastaa jäsenvaltioiden tämän direktiivin nojalla antamien säännösten soveltamisen valvonnasta omalla alueellaan ja tähän liittyvästä neuvonnasta. Sovelletaan puitepäätöksen 2008/977/YOS 25 artiklan muita säännöksiä.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Kansallisen valvontaviranomaisen tehtävät ja toimivaltuudet

 

1. Kunkin jäsenvaltion kansallinen valvontaviranomainen vastaa tämän direktiivin nojalla annettujen säännösten soveltamisesta ja direktiivin yhdenmukaisen soveltamisen edistämisestä koko unionissa, jotta perusoikeuksia voidaan suojella henkilötietojen käsittelyssä. Kunkin kansallisen viranomaisen on

 

a) käsiteltävä rekisteröidyn tekemiä valituksia, tutkittava asiaa ja ilmoittettava rekisteröidylle asian etenemisestä sekä valitusta koskevasta ratkaisustaan kohtuullisen ajan kuluessa, erityisesti jos asia edellyttää lisätutkimuksia tai koordinointia toisen valvontaviranomaisen kanssa, riippumatta valituksen tekijän kansallisuudesta, alkuperämaasta tai asuinpaikasta;

 

b) käytettävä tehokkaita valvonta-, tutkimis-, väliintulo- ja uudelleentarkasteluvaltuuksiaan ja saatava valtuudet käynnistää tarvittaessa tämän direktiivin nojalla annetun lainsäädännön rikkomista koskeva menettely syytteeseenpanoa tai kurinpitotoimenpiteiden määräämistä varten;

 

c) tarkastettava tietojen käsittelyn lainmukaisuus, tehtävä tutkimuksia, todentamisia ja tarkastuksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti joko omasta aloitteestaan tai valituksen perusteella ja ilmoitettava asianomaiselle valituksen tehneelle rekisteröidylle, jos tämä on tehnyt valituksen, tutkimusten tuloksista kohtuullisen ajan kuluessa;

 

d) seurattava asiaan liittyvää kehitystä, erityisesti tieto- ja viestintäteknologian kehitystä, siltä osin kuin sillä on vaikutusta henkilötietojen suojeluun.

 

Jäsenvaltioiden on tarjottava mahdollisuus hakea korvausta, jos henkilö katsoo, että häntä on viivytetty tai estetty pääsemästä kaupalliselle lennolle, koska hänet on virheellisesti määritelty uhkaksi.

 

2. Kunkin kansallisen valvontaviranomaisen on pyynnöstä autettava rekisteröityä käyttämään tämän direktiivin nojalla annetuissa säännöksissä vahvistettuja oikeuksia ja tarvittaessa tehtävä tätä varten yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden kansallisten valvontaviranomaisten kanssa.

 

3. Kun on kyse 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista valituksista, kansallisen valvontaviranomaisen on toimitettava valituslomake, joka voidaan täyttää sähköisesti, muita mahdollisia viestintäkeinoja pois sulkematta.

 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisen valvontaviranomaisen tehtävien suorittamisesta ei aiheudu kustannuksia rekisteröidylle. Jos pyynnöt ovat ilmeisen kohtuuttomia erityisesti toistuvuutensa takia, kansallinen valvontaviranomainen voi kuitenkin periä kohtuullisen maksun.

 

5. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että kansallisella valvontaviranomaisella on riittävät henkilöresurssit sekä tekniset ja taloudelliset resurssit, tilat ja tarvittava infrastruktuuri sen tehtävien ja toimivaltuuksien tehokkaaseen toteuttamiseen ja soveltamiseen.

 

6. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että kansallisella valvontaviranomaisella on oma henkilöstö, jonka nimittämisestä ja valvonnasta vastaa valvontaviranomaisen päällikkö.

 

7. Kansallisen valvontaviranomaisen jäsenet eivät tehtäviään hoitaessaan pyydä eivätkä ota ohjeita miltään taholta, ja he pysyvät täysin riippumattomina ja puolueettomina.

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla

Komission teksti

Tarkistus

13 artikla

13 artikla

Yhteiset yhteyskäytännöt ja tuetut tietomuodot

Yhteiset yhteyskäytännöt ja tuetut tietomuodot

1. Kaikki lentoliikenteen harjoittajilta matkustajatietoyksiköille tämän direktiivin soveltamista varten tehtävät PNR-tietojen siirrot on toteutettava sähköisesti, tai jos se ei ole mahdollista teknisen vian vuoksi, muulla soveltuvalla tavalla, vuoden ajan sen jälkeen kun yhteiset yhteyskäytännöt ja tuetut tietomuodot on hyväksytty 14 artiklan mukaisesti.

1. Kaikki lentoliikenteen harjoittajilta, ja muilta kuin lentoliikennettä harjoittavilta talouden toimijoilta matkustajatietoyksikölle tämän direktiivin soveltamista varten tehtävät PNR-tietojen siirrot on toteutettava sähköisesti antaen riittävät takeet toteutettavan tietojenkäsittelyn teknisistä turvatoimenpiteistä ja organisatorisista toimenpiteistä. Teknisen vian yhteydessä PNR-tiedot on siirrettävä muulla soveltuvalla tavalla säilyttäen sama turvallisuustaso ja noudattaen täysipainoisesti unionin teitosuojalainsäädäntöä.

2. Sen jälkeen kun yhteisten yhteyskäytäntöjen ja tuettujen tietomuotojen hyväksymisestä on kulunut vuosi, kaikki lentoliikenteen harjoittajilta matkustajatietoyksiköille tämän direktiivin soveltamista varten tehtävät PNR-tietojen siirrot on toteutettava sähköisesti, käyttäen yhteisten yhteyskäytäntöjen muodossa hyväksyttyjä suojattuja menettelyjä kaikissa siirroissa, jotta voidaan varmistaa tietojen turvallisuus siirron aikana, ja tuettuja tietomuotoja, jotta voidaan varmistaa, että kaikki osapuolet pystyvät lukemaan tietoja. Kaikkien lentoliikenteen harjoittajien on valittava ja ilmoitettava matkustajatietoyksikölle se yhteinen yhteyskäytäntö ja tietomuoto, jota ne aikovat käyttää tietojen siirtämiseen.

2. Sen jälkeen kun yhteisten yhteyskäytäntöjen ja tuettujen tietomuotojen hyväksymisestä on kulunut vuosi, kaikki lentoliikenteen harjoittajilta ja muilta kuin lentoliikennettä harjoittavilta talouden toimijoilta matkustajatietoyksiköille tämän direktiivin soveltamista varten tehtävät PNR-tietojen siirrot on toteutettava sähköisesti, käyttäen yhteisten yhteyskäytäntöjen muodossa hyväksyttyjä suojattuja menettelyjä kaikissa siirroissa, jotta voidaan varmistaa tietojen turvallisuus siirron aikana, ja tuettuja tietomuotoja, jotta voidaan varmistaa, että kaikki osapuolet pystyvät lukemaan tietoja. Kaikkien lentoliikenteen harjoittajien on valittava ja ilmoitettava matkustajatietoyksikölle se yhteinen yhteyskäytäntö ja tietomuoto, jota ne aikovat käyttää tietojen siirtämiseen.

3. Komissio laatii luettelon hyväksytyistä yhteisistä yhteyskäytännöistä ja tuetuista tietomuodoista ja tarvittaessa päivittää sitä 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

3. Siirretään komissiolle valta antaa hyväksyttyjen yhteisien yhteyskäytäntöjen ja tuettujen tietomuotojen luetteloa ja tarvittaessa sen päivittämistä koskevia delegoituja säädöksiä 14 artiklan mukaisesti.

4. Tämän artiklan 1 kohtaa sovelletaan niin kauan kuin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut hyväksytyt yhteiset yhteyskäytännöt ja tuetut tietomuodot eivät ole käytössä.

4. Tämän artiklan 1 kohtaa sovelletaan niin kauan kuin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut hyväksytyt yhteiset yhteyskäytännöt ja tuetut tietomuodot eivät ole käytössä.

5. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että toteutetaan tarvittavat tekniset toimenpiteet, joiden avulla yhteisiä yhteyskäytäntöjä ja tietomuotoja voidaan käyttää vuoden kuluessa siitä kun ne on hyväksytty.

5. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että toteutetaan tarvittavat tekniset toimenpiteet, joiden avulla yhteisiä yhteyskäytäntöjä ja tietomuotoja voidaan käyttää vuoden kuluessa siitä kun ne on hyväksytty.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla

Komission teksti

Tarkistus

14 artikla

14 artikla

Komiteamenettely

Delegoidut säädökset

1. Komissiota avustaa komitea. Komitealla tarkoitetaan 16 päivänä helmikuuta 2011 annetussa asetuksessa [(EU) N:o …/2011] tarkoitettua komiteaa.

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Kun tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun asetuksen [(EU) N:o …/2011] 4 artiklaa.

2. Siirretään komissiolle ...*[tämän direktiivin voimaantulopäivästä lukien] X vuoden ajaksi 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuvalta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän X vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

2 a. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

2 b. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

2 c. Edellä olevan 13 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla

Komission teksti

Tarkistus

16 artikla

Poistetaan.

Siirtymäsäännökset

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna ajankohtana eli kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta PNR-tiedot kerätään vähintään 30 prosentista kaikista 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista lennoista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kahden vuoden kuluttua 15 artiklassa mainitusta ajankohdasta PNR-tiedot kerätään vähintään 60 prosentista kaikista 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista lennoista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että neljän vuoden kuluttua 15 artiklassa mainitusta ajankohdasta PNR-tiedot kerätään kaikista 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista lennoista.

 

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla

Komission teksti

Tarkistus

17 artikla

17 artikla

Tarkastelu

Tarkastelu

Jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella komissio

Jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella komissio tarkastelee tämän direktiivin toimintaa ja esittää sitä koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle ...* [neljän vuoden kuluessa 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta]. Tarkastelussa käydään läpi kaikki direktiivin osa-alueet.

a) arvioi, onko mahdollista ja tarpeen sisällyttää tämän direktiivin soveltamisalaan sisäiset lennot, kun otetaan huomioon niiden jäsenvaltioiden kokemukset, jotka keräävät sisäisiä lentoja koskevia PNR-tietoja. Komissio esittää tätä koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle kahden vuoden kuluessa 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta;

 

b) tarkastelee tämän direktiivin toimintaa ja esittää sitä koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle neljän vuoden kuluessa 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta. Tarkastelussa käydään läpi kaikki direktiivin osa-alueet ja kiinnitetään erityistä huomiota henkilötietojen suojelua koskevien sääntöjen noudattamiseen, tietojen säilytysaikaan ja arviointien laatuun. Kertomuksessa esitetään myös 18 artiklan nojalla kerätyt tilastotiedot.

Komissio kiinnittää tarkastelussaan erityistä huomiota henkilötietojen suojelua koskevien sääntöjen noudattamiseen, PNR-teitojen keräämisen ja käsittelyn tarpeellisuuteen ja oikeasuhteisuuteen kunkin ilmoitetun tarkoituksen kannalta, tietojen säilytysaikaan ja arviointien laatuun sekä jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon tehokkuuteen ja arviointien laatuun myös 18 artiklan nojalla kerättyjen tilastotietojen kannalta. Kertomuksessa esitetään myös 18 artiklan nojalla kerätyt tilastotiedot.

 

Kuultuaan asianomaisia unionin virastoja komissio esittää...* [kahden vuoden juluttua 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä] alustavan arviointikertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla

Komission teksti

Tarkistus

18 artikla

18 artikla

Tilastotiedot

Tilastotiedot

1. Jäsenvaltioiden on laadittava matkustajatietoyksiköille annetuista PNR-tiedoista määrättyjä tilastotietoja. Näissä tilastotiedoissa on mainittava ainakin niiden 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti tunnistettujen henkilöiden lukumäärä, jotka saattavat olla osallisina terrorismirikoksissa tai vakavassa rikollisuudessa, ja PNR-tietojen käytön perusteella toteutettujen lainvalvontatoimien lukumäärä lentoliikenteen harjoittajaa ja lentojen määräasemaa kohti.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava matkustajatietoyksiköille annetuista PNR-tiedoista määrättyjä tilastotietoja. Näissä tilastotiedoissa on mainittava ainakin niiden 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti tunnistettujen henkilöiden lukumäärä, jotka saattavat olla osallisina terrorismirikoksissa tai vakavassa kansainvälisessä rikollisuudessa, ja PNR-tietojen käytön perusteella toteutettujen lainvalvontatoimien lukumäärä lentoliikenteen harjoittajaa ja lentojen määräasemaa kohti, mukaan luettuina tutkimusten lukumäärä ja PNR-tietojen keräämisen perusteella aikaansaatujen tuomioiden lukumäärä.

2. Tällaisiin tilastoihin ei sisällytetä henkilötietoja. Tilastot on toimitettava komissiolle vuosittain.

2. Tällaisiin tilastoihin ei sisällytetä henkilötietoja. Tilastot on toimitettava Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle joka toinen vuosi.

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla

Komission teksti

Tarkistus

19 artikla

19 artikla

Suhde muihin välineisiin

Suhde muihin välineisiin

1. Jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa toimivaltaisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskevia kahden- tai monenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä, jotka ovat voimassa silloin kun tämä direktiivi hyväksytään, mikäli tällaiset sopimukset tai järjestelyt eivät ole ristiriidassa tämän direktiivin kanssa.

1. Jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa toimivaltaisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskevia kahden- tai monenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä, jotka ovat voimassa silloin kun tämä direktiivi hyväksytään, mikäli tällaiset sopimukset tai järjestelyt eivät ole ristiriidassa tämän direktiivin kanssa.

 

1 a. Tätä direktiiviä sovelletaan rajoittamatta puitepäätöksen 2008/977/YOS soveltamista.

2. Tämä direktiivi ei vaikuta unionin velvoitteisiin ja sitoumuksiin, jotka perustuvat kolmansien maiden kanssa tehtyihin kahden- ja/tai monenvälisiin sopimuksiin.

2. Tämä direktiivi ei vaikuta unionin velvoitteisiin ja sitoumuksiin, jotka perustuvat kolmansien maiden kanssa tehtyihin kahden- ja/tai monenvälisiin sopimuksiin.

(1)

EUVL C 218, 23.7.2011, s. 107.

(2)

EUVL C 181, 22.6.2011, s. 24.

(3)

Tuomioistuimen 8. huhtikuuta 2014 antama tuomio, Digital Rights Ireland sekä Seitlinger ja muut, yhdistetyt asiat C-293/12 ja C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.

(4)

EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.


PERUSTELUT

I. Tausta

Rikollisuuden ja terrorismin luonne on muuttunut viime vuosina jatkuvasti. Siitä on tullut aiempaa uskaliaampaa, kehittyneempää ja jatkuvasti kansainvälisempää. Rikollisuuden aiheuttamien valtavien kustannusten vuoksi on nähtävissä, että kansalaiset toivovat yhä selvemmin voimakkaampia EU-tason toimia järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi.(1)

Tukholman ohjelmassa kehotettiin siksi komissiota antamaan ehdotus PNR-tietojen käyttämisestä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten. Komissio hyväksyi 6 päivänä marraskuuta 2007 ehdotuksen neuvoston puitepäätökseksi matkustajarekisterin (PNR) käytöstä lainvalvontatarkoituksiin. Neuvoston työryhmät keskustelivat ehdotuksesta ja suurimmasta osasta tekstin säännöksiä päästiin yksimielisyyteen. Komissio ehdotus, jota neuvosto ei vielä ollut hyväksynyt, kuitenkin raukesi Lissabonin sopimuksen tullessa voimaan 1. joulukuuta 2009.

PNR-tiedot ovat lentoyhtiöiden hallussa pitämiä, matkustajien lippujen varaamisen yhteydessä ilmoittamia tietoja. Lentoyhtiöt käyttävät niitä ensisijaisesti operatiivisiin tarkoituksiin (tiedot on ryhmitelty 19 kenttään, kuten matkapäivät, matkareitti, lipputiedot, yhteystiedot, matkatoimistoa koskevat tiedot, käytetty maksuväline, istuinnumero ja matkatavaroita koskevat tiedot), mutta tiedoilla on myös kaupallista ja tilastollista arvoa lentoyhtiöille.

Myös lainvalvontaelimet voivat käyttää PNR-tietoja hyväkseen, ja direktiiviehdotuksessa vahvistetaan kyseistä käyttöä koskevat yhdenmukaiset säännöt. Huolellisesti analysoidut PNR-tiedot voivat tarjota tehokkaan keinon havaita ja seurata rikollisten ja terroristien toimintaa. Niitä voidaan lisäksi hyödyntää tilanteisiin reagoiden ja reaaliaikaisesti tai ennaltaehkäisevästi rikollisten pysäyttämiseksi, seuraamiseksi, tutkimiseksi ja syytteeseen asettamiseksi. Tällä hetkellä Euroopan unionin 27 jäsenvaltiosta vain Yhdistyneellä kuningaskunnalla on täysin toimintakykyinen PNR-järjestelmä(2) ja viisi muuta jäsenvaltiota (Ranska, Tanska, Ruotsi, Belgia ja Alankomaat) käyttävät järjestelmää rajoitetusti tai testaavat sen käyttöä.

PNR-järjestelmää ei pidä sekoittaa API-matkustajatietojärjestelmään (Advanced Passenger Information), jossa on kyse henkilön historiatietojen koneellisesta lukemisesta passista. Tämän järjestelmän soveltamisala on suppeampi ja sen käytöstä on säädetty API-direktiivissä(3).

II. Komission ehdotus

Komission ehdotuksessa (jäljempänä ”teksti”) otetaan huomioon suositukset, jotka Euroopan parlamentti esitti marraskuussa 2008 antamassaan päätöslauselmassa(4), ja neuvoston työryhmissä vuonna 2009 käytyjen keskustelujen viimeisimmät vaiheet. Ehdotuksessa otetaan huomioon myös Euroopan tietosuojavaltuutetun, tietosuojatyöryhmän ja perusoikeusviraston lausunnot. Komissio toteutti sekä kattavan vaikutusten arvioinnin että kuulemisprosessin.

Tekstissä on kyse pääasiassa kahdesta tavoitteesta: i) siinä yhdenmukaistetaan kolmanteen maahan tai kolmannesta maasta tai vähintään yhden jäsenvaltion alueelle lentoliikennettä harjoittaville yhtiöille asetettu velvoite siirtää PNR-tiedot lainvalvontaelimille, ja ii) vahvistetaan kriteerit, joiden mukaisesti lainvalvontaelimet voivat käyttää kyseisiä tietoja ja jotka koskevat terrorismirikosten ja vakavien rikosten ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa. Teksti on yhdenmukainen henkilötietojen suojaa koskevassa puitepäätöksessä 2008/977/YOS (tai muussa tulevassa tämän alan puitepäätöksessä) vahvistettujen sääntöjen kanssa. Ehdotettu järjestelmä on pakollinen, ja tekstissä annetaan kullekin jäsenvaltiolle kaksi vuotta aikaa luoda toimintakykyinen järjestelmä. Jäsenvaltiot voisivat kuitenkin kustannusten säästämiseksi pitää yllä yhteisiä järjestelmiä.

Edellä mainitun soveltamisalan rajoittamista koskevan kysymyksen ohella on useita aloja, joihin parlamentin jäsenet ovat perinteisesti keskittäneet huomionsa:

I. Tietojen säilyttäminen

Tekstissä ehdotetaan kaksivaiheista lähestymistapaa, jota soveltaen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on säilytettävä PNR-tiedot: kolmenkymmenen päivän jälkeen seuraa viiden vuoden jakso, jonka aikana tiedot on peitetty.

II. Keskitetty vai hajautettu järjestelmä

Tekstissä ehdotetaan hajautettua järjestelmää. Tätä perustellaan ensisijaisesti kustannussyillä, mutta myös keskitetyn järjestelmän yhden sijaintipaikan haavoittuvuudella.

III. EU:n sisäisten lentojen sisällyttäminen soveltamisalaan

EU:n sisäiset lennot eivät kuulu tekstin soveltamisalaan.

IV. Kohdennettu vai kattava tiedonkeruu

Komission ehdotuksessa pyritään vaiheittain siihen, että kaikki kansainväliset lennot kuuluvat järjestelmän piiriin.

V. Terrorismi- ja vakavien rikosten määritelmä

Tekstissä tarkoitetaan ’terrorismirikoksilla’ neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 1–4 artiklassa tarkoitettuja tekoja, ja myös ”vakava rikollisuus” on määritelty viittaamalla neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohtaan, mutta tekstissä tarkoitetaan vain tekoja, joista voidaan määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan vähintään kolme vuotta, vaikka tältä osin joustovaraa on jonkin verran.

III. Esittelijän kanta

Esittelijä hyväksyy valtaosin komission lähestymistavan PNR-tietojen siirtämiseen ja käyttöön. Komissio ja eräiden jäsenvaltioiden lainvalvontaelimet ovat todistaneet tämän välineen tarkoituksenmukaisuuden jäsenille, ja esittelijä katsoo, että tämän toimenpiteen tarpeellisuus, oikeasuhteisuus ja lisäarvo on näytetty toteen: toimenpiteet eivät haittaa vapaata liikkuvuutta ja niiden ei pitäisi vaarantaa kansalaisten maahantulo-oikeutta, mutta samalla niiden avulla voidaan suojella kansalaisten turvallisuutta. Kun lisäksi otetaan huomioon, että komission ehdotuksessa ei ole unohdettu parlamentin marraskuussa 2008 antamia suosituksia ja että siinä vahvistetut vähimmäisvaatimukset LIBE-valiokunta on jo hyväksynyt muiden PNR-sopimusten osalta, tarjoaa tämä teksti erinomaisen lähtökohdan parlamentissa käytävälle keskustelulle.

I. Tietojen säilyttäminen

Esittelijä ei pidä tarpeellisena muuttaa tekstiä, mutta mietintöluonnokseen on lisätty ”peitettyjen tietojen” määritelmä, jolla kyseisen säännöksen tarkkaa merkitystä täsmennetään. Mietintöluonnoksessa otetaan lisäksi käyttöön kaksi eri ajanjaksoa tietojen saatavuuden osalta: viisi vuotta terrorismin ja neljä vuotta vakavan kansainvälisen rikollisuuden tapauksessa, ottaen suhteellisuusperiaatteen täysimääräisesti huomioon unionin tuomioistuimen yhdistettyjen asioiden C-293/12 ja C-594/12 valossa.

II. Keskitetty vai hajautettu järjestelmä

Mietintöluonnoksessa ehdotetaan hajautettua järjestelmää.

III. EU:n sisäisten lentojen sisällyttäminen soveltamisalaan

Esittelijä on vakuuttunut siitä, että EU:n sisäisten lentojen sisällyttäminen antaisi EU:n PNR-järjestelmälle selkeää lisäarvoa. Vaikka lentojen sisällyttäminen lisää alkuvaiheessa kustannuksia, se tarjoaa kuitenkin merkittäviä etuja, kuten yhdenmukainen rakenne ja selkeät turvallisuushyödyt. Järjestelmän laajennetun soveltamisalan vuoksi esittelijä on myös pidentänyt ehdotuksen käyttöönottoaikaa kahdesta kolmeen vuoteen.

IV. Kohdennettu vai kattava tiedonkeruu

Esittelijä kannattaa lentojen sataprosenttista ottamista järjestelmän piiriin siihen liittyvien selkeiden tehokkuus- ja turvallisuusetujen vuoksi. On myös nähtävissä, että rikolliset saattaisivat vältellä tiettyjä lentoja, mikäli järjestelmä toimisi kohdennetusti.

V. Terrorismi- ja vakavien kansainvälisten rikosten määritelmä

Mietintöluonnoksessa ei ole muutettu terrorismi- ja vakavien rikosten määritelmiä. Siinä kuitenkin rajoitetaan tekstin soveltamisala ”vakavaan kansainväliseen rikollisuuteen”, joka käsittää puitepäätöksen 2002/584/YOS luettelossa mainitut rikokset.

Esittelijä on lisäksi lisännyt säännöksiä, joilla täsmennetään kustannuksia ja muutoksenhakua koskevia kysymyksiä, sekä lisännyt tekstin oikeusvarmuutta tekemällä viittaukset tällä alalla jo voimassa olevaan muuhun lainsäädäntöön entistä yksiselitteisemmiksi.

(1)

Eurobarometri 71, liitteen s. 149.

(2)

Yhdistyneen kuningaskunnan maahanmuuttoa, turvapaikkaa ja kansalaisuutta koskevan lain (2006) kohdat 32–38 (UK e-borders -järjestelmä).

(3)

Direktiivi 2004/82/EY, annettu 29. elokuuta 2004, liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista (EUVL L 261, 6.8.2004, s. 24).

(4)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0561.


ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (6.5.2015)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten

(COM(2011)0032 – C8‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Valmistelija: Arnaud Danjean

LYHYET PERUSTELUT

PNR-tiedot ovat matkustajien ilmoittamia tietoja, joita lentoyhtiöt keräävät ja säilyttävät kaupallisessa tarkoituksessa. Niihin kuuluu erityyppisiä tietoja, kuten matkustuspäivät, matkareitit, maksutavat ja yhteystiedot.

PNR-tiedoista on merkittävä hyöty lainvalvontaviranomaisille. Niitä voidaan käyttää reaktiivisesti, so. tutkinnassa tai syytetoimissa reaaliaikaisesti (ennen matkustajien saapumista tai lähtöä), jotta voidaan estää rikoksen tapahtuminen tai ottaa kiinni henkilöitä ennen kuin rikos tehdään, tai ennakoivasti analyysien ja arviointikriteerien laatimista varten, jotta matkustajia voidaan arvioida ennen saapumista ja ennen lähtöä.

Monet jäsenvaltiot kehittävät jo omia PNR-järjestelmiään, mutta direktiivi sääntelisi PNR‑tietojen käyttöä unionin tasolla, ja sen tavoitteena on yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden toimintatapoja. Yhdenmukaistaminen on tärkeää, jotta jäsenvaltiot eivät voi asettaa lentoliikenteen harjoittajille erilaisia vaatimuksia ja lisätä näin huomattavasti PNR-tietojen toimittamiseen liittyvää byrokratiaa ja kustannuksia. Lisäksi yhdenmukaistamisella varmistettaisiin, että PNR-järjestelmä kattaa koko EU:n.

Unionin laajuinen PNR-järjestelmä on erittäin tärkeä, jotta EU kykenee selviytymään nykyisistä haasteista. Järjestäytyneen rikollisuuden ja sisäisen terrorismin torjunnan lisäksi PNR-direktiivi auttaa pitämään yllä kansainvälistä turvallisuutta. Terrorismista on tullut maailmanlaajuinen uhka, ja sellaisena sitä on torjuttava. Terroristiverkostot tarvitsevat lentoyhteyksiä ns. vierastaistelijoiden matkoihin. Jotta voidaan huolehtia sisäisestä turvallisuudesta ja saavuttaa unionin ulkopoliittiset tavoitteet, on varmistettava, että PRN‑tiedot ovat lainvalvontaviranomaisten saatavilla.

Lisäksi on varmistettava, että EU:n PRN-järjestelmään sisällytetään myös muiden talouden toimijoiden kuin lentoliikenteen harjoittajien, kuten tilauslentoja käyttävien matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien, keräämät PNR-tiedot, jotta järjestelmään ei jää aukkoja. Koska lennoista vastaavilla lentoyhtiöillä ei useinkaan ole käytettävissään tällaisten tilauslentojen varaustietoja, on erittäin tärkeää velvoittaa matkatoimistot ja matkanjärjestäjät antamaan tällaiset tiedot.

Tietojen saatavuudessa on otettava ehdottomasti huomioon unionin kansalaisten oikeus yksityisyyden suojaan, ja on varmistettava, että PNR-direktiivi on linjassa sen kanssa, mitä unionin tuomioistuin on lausunut tietojen säilyttämistä koskevasta direktiivistä. Lausunnon valmistelija katsoo, että mikäli edellä mainitut seikat otetaan huomioon, direktiivillä voidaan parantaa huomattavasti kansallista ja kansainvälistä turvallisuutta.

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(3 a) Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2178 (2014) on esitetty vakava huoli akuutista ja kasvavasta uhasta, jonka aiheuttavat vierastaistelijat eli terroristit, jotka matkustavat asuin- tai kotivaltionsa ulkopuoliseen valtioon tarkoituksenaan tehdä, suunnitella tai valmistella terroritekoja tai osallistua terroritekoihin taikka antaa tai saada koulutusta terroritekoihin, ja siinä on päätetty puuttua tähän uhkaan. YK:n turvallisuusneuvosto pitää tärkeänä puuttumista vierastaistelijoiden aiheuttamaan uhkaan ja kannustaa jäsenvaltioita soveltamaan näyttöön perustuvaa matkustajien riskiarviointia ja turvatarkastusmenettelyjä, mukaan lukien matkustustietojen keruu ja analysointi, turvautumatta kuitenkaan profilointiin, sillä tämä pohjautuu kiellettyihin syrjintäperusteisiin.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Matkustajarekisteritietoja (PNR-tiedot) tarvitaan, jotta voidaan tehokkaasti ehkäistä, paljastaa ja tutkia terrorismirikoksia ja vakavia rikoksia ja nostaa niiden perusteella syytteitä ja siten parantaa sisäistä turvallisuutta.

(5) Matkustajarekisteritietoja (PNR-tiedot) tarvitaan, jotta voidaan tehokkaasti ehkäistä, paljastaa ja tutkia terrorismirikoksia ja vakavia rikoksia ja nostaa niiden perusteella syytteitä ja siten parantaa sisäistä ja kansainvälistä turvallisuutta.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Matkustajarekisteritietoja (PNR‑tiedot) tarvitaan, jotta voidaan tehokkaasti ehkäistä, paljastaa ja tutkia terrorismirikoksia ja vakavia rikoksia ja nostaa niiden perusteella syytteitä ja siten parantaa sisäistä turvallisuutta.

(5) Matkustajarekisteritiedot (PNR-tiedot) voivat olla hyödyllinen väline pyrittäessä tehokkaasti ehkäisemään, paljastamaan ja tutkimaan terrorismirikoksia ja vakavia rikoksia ja nostamaan niiden perusteella syytteitä ja siten parantamaan sisäistä turvallisuutta.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) PNR-tietojen avulla lainvalvontaviranomaiset voivat ehkäistä, paljastaa ja tutkia vakavia rikoksia, kuten terroritekoja, ja nostaa niiden perusteella syytteitä vertailemalla tietoja erilaisiin etsittyjä henkilöitä ja esineitä koskeviin tietokantoihin saadakseen tällä tavoin todisteita ja tarvittaessa paljastaakseen rikollisten apureita ja rikollisverkostoja.

(6) PNR-tiedot saattavat auttaa lainvalvontaviranomaisia ehkäisemään, paljastamaan ja tutkimaan vakavia rikoksia, kuten terroritekoja, ja nostamaan niiden perusteella syytteitä vertailemalla tietoja erilaisiin etsittyjä henkilöitä ja esineitä koskeviin tietokantoihin saadakseen tällä tavoin todisteita ja tarvittaessa paljastaakseen rikollisten apureita ja rikollisverkostoja.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) PNR-tietojen avulla lainvalvontaviranomaiset voivat yksilöidä henkilöitä, jotka eivät ole viranomaisille ennestään tuttuja, koska heitä ei aiemmin ole epäilty osallisuudesta vakaviin rikoksiin ja terrorismiin, mutta jotka PNR‑tietojen analyysin perusteella saattavat olla osallisina tällaisiin rikoksiin, minkä vuoksi toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä heidän suhteensa lisätutkimuksia. PNR-tietojen avulla lainvalvontaviranomaiset voivat puuttua vakavan rikollisuuden ja terrorismin uhkaan eri tavoin kuin muuntyyppisiä henkilötietoja käsittelemällä. Jotta voitaisiin kuitenkin varmistaa, että sellaisten henkilöiden tietoja, jotka eivät ole syyllistyneet mihinkään ja joita ei epäillä mistään, käsitellään mahdollisimman vähän, arviointikriteerien laatimiseen ja soveltamiseen liittyvää PNR-tietojen käyttöä olisi edelleen rajoitettava niin, että se kattaa ainoastaan sellaiset vakavat rikokset, jotka ovat luonteeltaan valtioiden rajat ylittäviä, eli jotka liittyvät erottamattomasti matkustamiseen ja sitä kautta myös sen yhteydessä käsiteltäviin tietoihin.

(7) PNR-tietojen avulla lainvalvontaviranomaiset voivat yksilöidä henkilöitä, jotka eivät ole viranomaisille ennestään tuttuja, koska heitä ei aiemmin ole epäilty osallisuudesta vakaviin rikoksiin ja terrorismiin, mutta jotka PNR‑tietojen analyysin perusteella saattavat olla osallisina tällaisiin rikoksiin, mukaan lukien henkilöt, jotka saattavat matkustaa tarkoituksenaan terroritekojen tekeminen, suunnitteleminen tai valmisteleminen taikka niihin osallistuminen tai terroristikoulutuksen antaminen tai saaminen, minkä vuoksi toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä heidän suhteensa lisätutkimuksia. PNR‑tietojen avulla lainvalvontaviranomaiset voivat puuttua vakavan rikollisuuden ja terrorismin uhkaan eri tavoin kuin muuntyyppisiä henkilötietoja käsittelemällä. Jotta voitaisiin kuitenkin varmistaa, että sellaisten henkilöiden tietoja, jotka eivät ole syyllistyneet mihinkään ja joita ei epäillä mistään, käsitellään mahdollisimman vähän, arviointikriteerien laatimiseen ja soveltamiseen liittyvää PNR-tietojen käyttöä olisi edelleen rajoitettava niin, että se kattaa ainoastaan sellaiset vakavat rikokset, jotka ovat luonteeltaan valtioiden rajat ylittäviä, eli jotka liittyvät erottamattomasti matkustamiseen ja sitä kautta myös sen yhteydessä käsiteltäviin tietoihin.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Henkilötietojen käsittelyn on oltava oikeassa suhteessa tämän direktiivin erityisiin turvallisuustavoitteisiin nähden.

(8) Henkilötietojen käsittelyn on oltava oikeassa suhteessa ja kohdistuttava vain tarpeellisiin tietoihin tämän direktiivin erityisiin turvallisuustavoitteisiin nähden ottaen huomioon tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteet, joista Euroopan unionin tuomioistuin muistutti 4 päivänä huhtikuuta 2014 antamassaan tuomiossa ja Euroopan tietosuojavaltuutettu 25 päivänä maaliskuuta 2011 antamassaan lausunnossa.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten on erittäin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot antavat säännöksiä, joissa vahvistetaan velvollisuuksia liikenteenharjoittajille, jotka suorittavat kansainvälisiä lentoja Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueelle tai alueelta.

(10) Terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten on erittäin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot antavat säännöksiä, joissa vahvistetaan velvollisuuksia liikenteenharjoittajille, jotka suorittavat kansainvälisiä lentoja Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueelle tai alueelta. Näiden velvollisuuksien olisi koskettava myös muita talouden toimijoita kuin lentoliikenteen harjoittajia tapauksissa, joissa on kyse tällaisten lentojen varaamisesta.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten on erittäin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot antavat säännöksiä, joissa vahvistetaan velvollisuuksia liikenteenharjoittajille, jotka suorittavat kansainvälisiä lentoja Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueelle tai alueelta.

(10) Terrorismirikosten ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten on erittäin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot antavat säännöksiä, joissa vahvistetaan velvollisuuksia liikenteenharjoittajille, jotka suorittavat kansainvälisiä lentoja Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueelle tai alueelta.

 

(Horisontaalinen tarkistus: ilmaisu ”vakava rikollisuus” korvataan ilmaisulla ”vakava kansainvälinen rikollisuus” koko tekstissä.)

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Tämän direktiivin tarkoituksena on varmistaa turvallisuus ja suojella elämää ja yleistä turvallisuutta sekä luoda oikeudellinen kehys matkustajarekisteritietojen suojaamista ja jäsenvaltioiden ja lainvalvontaviranomaisten välistä matkustajarekisteritietojen vaihtamista varten.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Terroritekojen viimeaikainen lisääntyminen EU:ssa, radikalisoitumisen kasvu ja EU:n alueelle palaavien ulkomaalaisten taistelijoiden määrän lisääntyminen ovat kaikki osoitus siitä, että on korkea aika saada tämä direktiivi voimaan.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Lentoliikenteen harjoittajat keräävät ja käsittelevät jo matkustajien PNR-tietoja omia kaupallisia tarkoituksiaan varten. Tällä direktiivillä ei pitäisi velvoittaa lentoliikenteen harjoittajia keräämään tai säilyttämään mitään uusia matkustajatietoja eikä velvoittaa matkustajia antamaan mitään uusia tietoja lentoliikenteen harjoittajille nykyään annettavien tietojen lisäksi.

(11) Lentoliikenteen harjoittajat keräävät ja käsittelevät jo matkustajien PNR-tietoja omia kaupallisia tarkoituksiaan varten. Tällä direktiivillä ei pitäisi velvoittaa lentoliikenteen harjoittajia ja muita talouden toimijoita kuin lentoliikenteen harjoittajia keräämään tai säilyttämään mitään uusia matkustajatietoja eikä velvoittaa matkustajia antamaan mitään uusia tietoja lentoliikenteen harjoittajille tai muille talouden toimijoille kuin lentoliikenteen harjoittajille nykyään annettavien tietojen lisäksi.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(11 a) Muut talouden toimijat kuin lentoliikenteen harjoittajat, kuten matkatoimistot ja matkanjärjestäjät, myyvät pakettikiertomatkoja ja käyttävät tilauslentoja, joita varten ne keräävät ja käsittelevät asiakkaidensa PNR-tiedot, mutta eivät välttämättä siirrä tietoja matkustajalennon suorittavalle lentoyhtiölle.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Terrorismirikosten määritelmä olisi otettava terrorismin torjunnasta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS37 1–4 artiklasta. Vakavan rikollisuuden määritelmä olisi otettava eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS38 2 artiklasta. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sulkea pois ne vähäisemmät rikokset, joiden yhteydessä tämän direktiivin mukainen PNR-tietojen käsittely ei olisi suhteellisuusperiaatteen mukaista, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden rikosoikeuden järjestelmät. Vakavan kansainvälisen rikollisuuden määritelmä olisi otettava neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklasta ja kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisesta Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksesta.

(12) Terrorismirikosten määritelmä olisi otettava terrorismin torjunnasta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS37 1 artiklasta. Vakavan kansainvälisen rikollisuuden määritelmä olisi otettava eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS38 2 artiklasta ja kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisesta Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksesta. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin suljettava pois ne vähäisemmät rikokset, joiden yhteydessä tämän direktiivin mukainen PNR-tietojen käsittely ei olisi suhteellisuusperiaatteen mukaista, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden rikosoikeuden järjestelmät.

__________________

__________________

37 EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3. Puitepäätös sellaisena kuin se on muutettuna 28 päivänä marraskuuta 2008 tehdyllä neuvoston puitepäätöksellä 2008/919/YOS, EUVL L 330, 9.12.2008, s. 21.

37 EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3. Puitepäätös sellaisena kuin se on muutettuna 28 päivänä marraskuuta 2008 tehdyllä neuvoston puitepäätöksellä 2008/919/YOS, EUVL L 330, 9.12.2008, s. 21.

38 EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1.

 

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Laadittaessa matkustajatietoyksikölle toimitettavien PNR-tietojen luetteloja olisi otettava huomioon terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa koskevat viranomaisten oikeutetut vaatimukset, jotta voidaan parantaa unionin sisäistä turvallisuutta ja suojata kansalaisten perusoikeuksia, erityisesti oikeutta yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan. Näissä luetteloissa ei pitäisi esittää sellaisia henkilötietoja, joista voi käydä ilmi asianomaisen henkilön rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys tai jokin terveyttä tai sukupuolielämää koskeva tieto. PNR‑tietojen tulisi sisältää matkustajan varausta ja matkareittiä koskevia yksityiskohtia, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat yksilöidä ne lentomatkustajat, jotka muodostavat riskin sisäiselle turvallisuudelle.

(14) Laadittaessa matkustajatietoyksikölle toimitettavien PNR-tietojen luetteloja olisi otettava huomioon terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa koskevat viranomaisten oikeutetut vaatimukset, jotta voidaan parantaa unionin sisäistä turvallisuutta ja suojata kansalaisten perusoikeuksia, erityisesti oikeutta yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan. Näissä luetteloissa ei pitäisi esittää sellaisia henkilötietoja, joista voi käydä ilmi asianomaisen henkilön rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys tai jokin terveyttä tai sukupuolielämää koskeva tieto. PNR‑tietojen tulisi sisältää matkustajan varausta ja matkareittiä koskevia yksityiskohtia, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat yksilöidä ne lentomatkustajat, jotka muodostavat riskin sisäiselle ja kansainväliselle turvallisuudelle.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Mahdollisia tietojen siirtämistapoja on kaksi: ”kysyntämenetelmässä” tietoja pyytävän jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat päästä lentoliikenteen harjoittajan varausjärjestelmään (”välitön pääsy”) ja saada (pull) jäljennöksen tarvittavista tiedoista, ja ”tarjontamenetelmässä” lentoliikenteen harjoittajat siirtävät (push) tarvittavat PNR‑tiedot niitä pyytäville viranomaisille, jolloin lentoliikenteen harjoittajilla on valta valvoa, mitä tietoja toimitetaan. ”Tarjontamenetelmän” katsotaan takaavan korkeamman tietosuojan tason, ja sen olisi oltava pakollinen kaikille lentoliikenteen harjoittajille.

(15) Mahdollisia tietojen siirtämistapoja on kaksi: ”kysyntämenetelmässä” tietoja pyytävän jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat päästä lentoliikenteen harjoittajan varausjärjestelmään (”välitön pääsy”) ja saada (pull) jäljennöksen tarvittavista tiedoista, ja ”tarjontamenetelmässä” lentoliikenteen harjoittajat ja muut talouden toimijat kuin lentoliikenteen harjoittajat siirtävät (push) tarvittavat PNR-tiedot niitä pyytäville viranomaisille, jolloin lentoliikenteen harjoittajat voivat valvoa, mitä tietoja toimitetaan. ”Tarjontamenetelmän” katsotaan takaavan korkeamman tietosuojan tason, ja sen olisi oltava pakollinen kaikille lentoliikenteen harjoittajille ja muille talouden toimijoille kuin lentoliikenteen harjoittajille.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lentoliikenteen harjoittajat pystyvät täyttämään tämän direktiivin mukaiset velvollisuutensa. Jäsenvaltioiden olisi säädettävä varoittavia, tehokkaita ja oikeasuhteisia seuraamuksia, myös taloudellisia seuraamuksia, niille lentoliikenteen harjoittajille, jotka eivät täytä PNR-tietojen toimittamista koskevia velvollisuuksiaan. Jos ilmenee toistuvia vakavia rikkomisia, jotka voivat haitata tämän direktiivin perustavoitteiden saavuttamista, näihin seuraamuksiin voi poikkeustapauksissa kuulua esimerkiksi kuljetusvälineen lentokieltoon asettaminen, takavarikko ja menetetyksi tuomitseminen tai liikenneluvan väliaikainen tai pysyvä peruuttaminen.

(17) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lentoliikenteen harjoittajat ja muut talouden toimijat kuin lentoliikenteen harjoittajat pystyvät täyttämään tämän direktiivin mukaiset velvollisuutensa. Jäsenvaltioiden olisi säädettävä varoittavia, tehokkaita ja oikeasuhteisia seuraamuksia, myös taloudellisia seuraamuksia, niille lentoliikenteen harjoittajille ja muille talouden toimijoille kuin lentoliikenteen harjoittajille, jotka eivät täytä PNR‑tietojen toimittamista koskevia velvollisuuksiaan. Jos ilmenee toistuvia vakavia rikkomisia, jotka voivat haitata tämän direktiivin perustavoitteiden saavuttamista, näihin seuraamuksiin voi poikkeustapauksissa kuulua esimerkiksi kuljetusvälineen lentokieltoon asettaminen, takavarikko ja menetetyksi tuomitseminen tai liikenneluvan väliaikainen tai pysyvä peruuttaminen.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Kunkin jäsenvaltion olisi vastattava terrorismirikoksiin ja vakavaan rikollisuuteen liittyvien mahdollisten uhkien arvioinnista.

(18) Kunkin jäsenvaltion olisi vastattava terrorismirikoksiin ja vakavaan kansainväliseen rikollisuuteen liittyvien mahdollisten uhkien arvioinnista.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Kun otetaan täysimääräisesti huomioon oikeus henkilötietojen suojaan ja syrjimättömyyteen, mitään päätöstä, joka aiheuttaa yksilölle vastaisia oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa häneen vakavasti, ei pitäisi tehdä pelkästään PNR‑tietojen automaattisen käsittelyn perusteella. Tällaista päätöstä ei myöskään saisi tehdä rodun tai etnisen alkuperän, uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen, poliittisten mielipiteiden, ammattiliiton jäsenyyden eikä terveydentilaa tai sukupuolielämää koskevien tietojen perusteella.

(19) Kun otetaan täysimääräisesti huomioon oikeus henkilötietojen suojaan ja syrjimättömyyteen, mitään päätöstä, joka aiheuttaa yksilölle vastaisia oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa häneen vakavasti, ei pitäisi tehdä pelkästään PNR‑tietojen automaattisen käsittelyn perusteella. Tällaista päätöstä ei myöskään saisi tehdä henkilön sukupuolen, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen, poliittisten mielipiteiden, ammattiliiton jäsenyyden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, terveydentilan tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Jäsenvaltioiden olisi jaettava saamansa PNR-tiedot muiden jäsenvaltioiden kanssa silloin kun tietojen siirto on tarpeen terrorismirikosten tai vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten. Tämän direktiivin säännökset eivät saisi vaikuttaa muihin poliisi- ja oikeusviranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskeviin unionin säädöksiin, joihin kuuluvat muun muassa Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6 päivänä huhtikuuta 2009 tehty neuvoston päätös 2009/371/YOS39 ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta 18 päivänä syyskuuta 2006 tehty neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS40. Tällaista PNR-tietojen vaihtoa lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten välillä olisi säänneltävä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

(20) Jäsenvaltioiden olisi jaettava saamansa PNR-tiedot muiden jäsenvaltioiden kanssa silloin kun tietojen siirto on tarpeen terrorismirikosten tai vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten. Tämän direktiivin säännökset eivät saisi vaikuttaa muihin poliisi- ja oikeusviranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskeviin unionin säädöksiin, joihin kuuluvat muun muassa Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6 päivänä huhtikuuta 2009 tehty neuvoston päätös 2009/371/YOS39 ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta 18 päivänä syyskuuta 2006 tehty neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS40. Tällaista PNR-tietojen vaihtoa lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten välillä olisi säänneltävä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

__________________

__________________

39 EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.

39 EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.

40 EUVL L 386, 29.12.2006, s. 89.

40 EUVL L 386, 29.12.2006, s. 89.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26) PNR-tietojen siirtäminen jäsenvaltioista kolmansiin maihin tulisi sallia ainoastaan tapauskohtaisesti ja puitepäätöksen 2008/977/YOS mukaisesti. Jotta voidaan varmistaa henkilötietojen suoja, tällaisille siirroille olisi vahvistettava lisäedellytykset, jotka koskevat siirron tarkoitusta, vastaanottavan viranomaisen valintaa ja kolmanteen maahan siirrettäviin henkilötietoihin sovellettavia takeita.

(26) PNR-tietojen siirtäminen jäsenvaltioista kolmansiin maihin tulisi sallia ainoastaan tapauskohtaisesti ja tarkistetun puitepäätöksen 2008/977/YOS mukaisesti. Jotta voidaan varmistaa henkilötietojen suoja, tällaisia tietoja saisi siirtää ainoastaan, jos tiedetään tarkalleen, miten PRN-tietoja on tarkoitus käsitellä kolmannessa maassa, miten on rajoitettu kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen pääsyä PRN-tietoihin ja tietojen jatkokäsittelyä ja mitä muita takeita kolmanteen maahan siirrettäviin henkilötietoihin sovelletaan.

Perustelu

Puitepäätöstä 2008/977/YOS ollaan paraikaa tarkistamassa, koska komissio on ehdottanut puitepäätöksen korvaamista direktiivillä (COM(2012)0010).

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26) PNR-tietojen siirtäminen jäsenvaltioista kolmansiin maihin tulisi sallia ainoastaan tapauskohtaisesti ja puitepäätöksen 2008/977/YOS mukaisesti. Jotta voidaan varmistaa henkilötietojen suoja, tällaisille siirroille olisi vahvistettava lisäedellytykset, jotka koskevat siirron tarkoitusta, vastaanottavan viranomaisen valintaa ja kolmanteen maahan siirrettäviin henkilötietoihin sovellettavia takeita.

(26) PNR-tietojen siirtäminen jäsenvaltioista kolmansiin maihin tulisi sallia ainoastaan tapauskohtaisesti ja puitepäätöksen 2008/977/YOS mukaisesti. Jotta voidaan varmistaa henkilötietojen suoja, tällaisille siirroille olisi vahvistettava lisäedellytykset, jotka koskevat siirron tarkoitusta, vastaanottavan viranomaisen valintaa ja kolmanteen maahan siirrettäviin henkilötietoihin sovellettavia takeita. Näitä tietoja saisi siirtää toiseen maahan ainoastaan alkuperäisen jäsenvaltion suostumuksella ja ainoastaan tapauskohtaisesti.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29) Henkilötietojen, myös PNR-tietojen, käsittelyä koskevien kansallisten säännösten oikeudellisten ja teknisten erojen vuoksi lentoliikenteen harjoittajat joutuvat mukautumaan erilaisiin vaatimuksiin toimitettavien tietotyyppien ja niiden edellytysten osalta, joiden mukaan tietoja on toimitettava toimivaltaisille kansallisille viranomaisille. Nämä erot saattavat heikentää toimivaltaisten kansallisten viranomaisten yhteistyön tehokkuutta terrorismirikosten tai vakavan rikollisuuden ehkäisemisessä, paljastamisessa, tutkimisessa ja syytteeseenpanossa.

(29) Henkilötietojen, myös PNR-tietojen, käsittelyä koskevien kansallisten säännösten oikeudellisten ja teknisten erojen vuoksi lentoliikenteen harjoittajat ja muut talouden toimijat kuin lentoliikenteen harjoittajat joutuvat mukautumaan erilaisiin vaatimuksiin toimitettavien tietotyyppien ja niiden edellytysten osalta, joiden mukaan tietoja on toimitettava toimivaltaisille kansallisille viranomaisille. Nämä erot saattavat heikentää toimivaltaisten kansallisten viranomaisten yhteistyön tehokkuutta terrorismirikosten tai vakavan rikollisuuden ehkäisemisessä, paljastamisessa, tutkimisessa ja syytteeseenpanossa.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29) Henkilötietojen, myös PNR-tietojen, käsittelyä koskevien kansallisten säännösten oikeudellisten ja teknisten erojen vuoksi lentoliikenteen harjoittajat joutuvat mukautumaan erilaisiin vaatimuksiin toimitettavien tietotyyppien ja niiden edellytysten osalta, joiden mukaan tietoja on toimitettava toimivaltaisille kansallisille viranomaisille. Nämä erot saattavat heikentää toimivaltaisten kansallisten viranomaisten yhteistyön tehokkuutta terrorismirikosten tai vakavan rikollisuuden ehkäisemisessä, paljastamisessa, tutkimisessa ja syytteeseenpanossa.

(29) Henkilötietojen, myös PNR-tietojen, käsittelyä koskevien kansallisten säännösten oikeudellisten ja teknisten erojen vuoksi lentoliikenteen harjoittajat joutuvat mukautumaan erilaisiin vaatimuksiin toimitettavien tietotyyppien ja niiden edellytysten osalta, joiden mukaan tietoja on toimitettava toimivaltaisille kansallisille viranomaisille. Nämä erot saattavat heikentää toimivaltaisten kansallisten viranomaisten yhteistyön tehokkuutta terrorismirikosten tai vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemisessä, paljastamisessa, tutkimisessa ja syytteeseenpanossa.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32) Erityisesti direktiivin soveltamisalaa on rajoitettu mahdollisimman pitkälle niin, että PNR-tietoja voidaan säilyttää enintään 5 vuotta, minkä jälkeen tiedot on poistettava, ja tiedot on anonymisoitava hyvin lyhyen ajan jälkeen, ja arkaluonteisten tietojen kerääminen ja käyttö on kielletty. Jotta voidaan varmistaa toiminnan tehokkuus ja tietosuojan korkea taso, jäsenvaltioiden on varmistettava, että riippumaton kansallinen valvontaviranomainen on vastuussa PNR‑tietojen käsittelyyn liittyvästä neuvonnasta ja valvonnasta. Kaikesta PNR-tietojen käsittelystä on laadittava loki tai muu dokumentaatio, jotta voidaan varmistaa tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja omavalvonta ja taata tietojen eheys ja tietojenkäsittelyn turvallisuus. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että matkustajille ilmoitetaan selkeästi ja yksityiskohtaisesti PNR-tietojen keräämisestä ja heidän oikeuksistaan.

(32) Erityisesti direktiivin soveltamisalaa on rajoitettu mahdollisimman pitkälle niin, että PNR-tietoja voidaan säilyttää enintään 5 vuotta, minkä jälkeen tiedot on poistettava, ja tiedot on peitettävä hyvin lyhyen ajan jälkeen, ja arkaluonteisten tietojen kerääminen ja käyttö on kielletty. Jotta voidaan varmistaa toiminnan tehokkuus ja tietosuojan korkea taso, jäsenvaltioiden on varmistettava, että riippumaton kansallinen valvontaviranomainen on vastuussa PNR‑tietojen käsittelyyn liittyvästä neuvonnasta ja valvonnasta. Kaikesta PNR-tietojen käsittelystä on laadittava loki tai muu dokumentaatio, jotta voidaan varmistaa tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja omavalvonta ja taata tietojen eheys ja tietojenkäsittelyn turvallisuus. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että matkustajille ilmoitetaan selkeästi ja yksityiskohtaisesti PNR-tietojen keräämisestä ja heidän oikeuksistaan.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

1 a. Tätä direktiiviä sovelletaan myös muihin talouden toimijoihin kuin lentoliikenteen harjoittajiin, jotka keräävät tai säilyttävät PNR-tietoja sellaisista matkustajalennoista kolmansiin maihin tai kolmansista maista, joiden lähtöpaikka tai määränpää sijaitsee unionin alueella.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Tämän direktiivin mukaisesti kerättyjä PNR-tietoja saa käsitellä vain seuraavia tarkoituksia varten:

2. Tämän direktiivin mukaisesti kerättyjä PNR-tietoja saa käsitellä vain jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ja vain seuraavia tarkoituksia varten:

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Tätä direktiiviä sovelletaan lentoliikenteen harjoittajiin ja muihin talouden toimijoihin kuin lentoliikenteen harjoittajiin, jotka suorittavat matkustajalentoja unionin ja kolmansien maiden välillä tai matkustajalentoja unionin alueella.

Perustelu

Unionin sisäisten lentojen sisällyttäminen direktiivin soveltamisalaan on tärkeää, sillä EU:ssa toimivat rikolliset käyttävät myös EU:n alueella suoritettavia lentoja eivätkä pelkästään muualla suoritettavia lentoja. Lisäksi rikolliset käyttävät monimutkaisia reittejä eri EU-maihin ja niistä pois, jotta he eivät paljastuisi ja joutuisi syytteeseen.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b. Tätä direktiiviä sovelletaan myös lentoliikenteen harjoittajiin ja muihin talouden toimijoihin kuin lentoliikenteen harjoittajiin, jotka ovat sijoittautuneet unionin alueelle tai säilyttävät tietoja unionin alueella ja jotka suorittavat matkustajalentoja kolmansiin maihin tai kolmansista maista siten, että lennon lähtöpaikka tai määränpää sijaitsee unionin alueella.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) ’lentoliikenteen harjoittajalla’ lentoyhtiötä, jolla on voimassa oleva liikennelupa tai muu vastaava lupa, jonka nojalla se voi kuljettaa matkustajia lentoteitse;

a) ’lentoliikenteen harjoittajalla’ lentoyhtiötä, jolla on voimassa oleva liikennelupa tai muu vastaava lupa;

Perustelu

Lentoliikenteen harjoittajan määritelmän olisi vastattava määritelmää, joka on annettu asetuksessa (EU) N:o 1008/2008 lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

a a) ’muulla talouden toimijalla kuin lentoliikenteen harjoittajalla’ valtuutettua talouden toimijaa, kuten matkatoimisto tai matkanjärjestäjä, joka suorittaa matkoihin liittyviä palveluja, mukaan lukien lentojen varaaminen, joita varten se kerää ja käsittelee matkustajien PNR‑tietoja;

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) ’kansainvälisellä lennolla’ mitä tahansa lentoliikenteen harjoittajan reitti- tai tilauslentoa, jonka on määrä saapua kolmannesta maasta jäsenvaltion alueelle tai lähteä jäsenvaltion alueelta kolmannessa maassa sijaitsevaan lopulliseen määränpäähän, siirtymä- tai kauttalennot kummassakin tapauksessa mukaan lukien;

b) ’kansainvälisellä lennolla’ mitä tahansa lentoliikenteen harjoittajan reitti- tai tilauslentoa, jonka on määrä saapua kolmannesta maasta jäsenvaltion alueelle tai lähteä jäsenvaltion alueelta kolmannessa maassa sijaitsevaan lopulliseen määränpäähän, mukaan lukien tilauslennot, yksityiskoneilla tapahtuvat lennot, yksityiset rahtilennot sekä sellaiset kauttalennot, joilla matkustajat poistuvat koneesta;

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) ’matkustajarekisteritiedoilla’ eli ’PNR‑tiedoilla’ kunkin matkustajan matkustustiedot sisältävää rekisteriä, joka sisältää kaikki ne tiedot, jotka lippuvarauksia tekevät sekä kuljetukseen osallistuvat lentoliikenteen harjoittajat tarvitsevat varausten käsittelyä ja valvontaa varten kunkin matkan osalta, jonka henkilö on varannut tai joka on varattu hänen puolestaan, riippumatta siitä, sisältyvätkö nämä tiedot varausjärjestelmään, lähtöselvitysjärjestelmään vai muuhun vastaavaan järjestelmään, jolla on samat toiminnot;

c) ’matkustajarekisteritiedoilla’ eli ’PNR‑tiedoilla’ kunkin matkustajan matkustustiedot sisältävää rekisteriä, joka sisältää kaikki ne tiedot, jotka lippuvarauksia tekevät sekä kuljetukseen osallistuvat lentoliikenteen harjoittajat ja muut talouden toimijat kuin lentoliikenteen harjoittajat silloin, kun lentoliikenteen harjoittajat eivät ole tehneet lippuvarausta itse, tarvitsevat varausten käsittelyä ja valvontaa varten kunkin matkan osalta, jonka henkilö on varannut tai joka on varattu hänen puolestaan, riippumatta siitä, sisältyvätkö nämä tiedot varausjärjestelmään, lähtöselvitysjärjestelmään vai muuhun vastaavaan järjestelmään, jolla on samat toiminnot;

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) ’varausjärjestelmällä’ lentoliikenteen harjoittajan sisäistä inventaariojärjestelmää, johon PNR-tiedot kerätään varausten käsittelyä varten;

e) ’varausjärjestelmällä’ lentoliikenteen harjoittajan tai muun talouden toimijan kuin lentoliikenteen harjoittajan sisäistä inventaariojärjestelmää, johon PNR-tiedot kerätään varausten käsittelyä varten;

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) ’tarjontamenetelmällä (push)’ menetelmää, jossa lentoliikenteen harjoittajat siirtävät tarvittavat PNR-tiedot niitä pyytävän viranomaisen tietokantaan;

f) 'tarjontamenetelmällä (push)' menetelmää, jossa lentoliikenteen harjoittajat siirtävät PNR-tiedot niitä pyytävän viranomaisen tietokantaan;

Perustelu

Lentoliikenteen harjoittajat siirtävät lippuvarauksia varten keräämänsä PNR-tiedot, eivät ”tarvittavia” PNR-tietoja. Viranomaisten tehtävä on suodattaa tiedot ja valita niistä tarvitsemansa.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g) ’terrorismirikoksilla’ neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 1–4 artiklassa tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja;

g) ’terrorismirikoksilla’ neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 1–4 artiklassa tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja; määritelmää sovelletaan myös henkilöihin, jotka saattavat matkustaa tarkoituksenaan terroritekojen tekeminen, suunnitteleminen tai valmisteleminen taikka niihin osallistuminen tai terroristikoulutuksen antaminen tai saaminen;

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h) ’vakavalla rikollisuudella’ neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja, jos niistä voidaan määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan vähintään kolme vuotta; jäsenvaltiot voivat kuitenkin sulkea pois ne vähäisemmät rikokset, joiden yhteydessä tämän direktiivin mukainen PNR-tietojen käsittely ei olisi suhteellisuusperiaatteen mukaista, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden rikosoikeuden järjestelmät;

Poistetaan.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava tai nimettävä viranomainen, jolla on terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa koskeva toimivalta, tai tällaisen viranomaisen yksikkö toimimaan matkustajatietoyksikkönä, joka vastaa PNR-tietojen keräämisestä lentoliikenteen harjoittajilta sekä tietojen säilyttämisestä, analysoinnista ja analyysin tulosten toimittamisesta 5 artiklassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille. Yksikön henkilöstön jäsenet voivat olla toimivaltaisten viranomaisten lähettämiä työntekijöitä.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava tai nimettävä viranomainen, jolla on terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa koskeva toimivalta, tai tällaisen viranomaisen yksikkö toimimaan matkustajatietoyksikkönä, joka vastaa PNR-tietojen keräämisestä lentoliikenteen harjoittajilta sekä tietojen säilyttämisestä, analysoinnista ja analyysin tulosten toimittamisesta 5 artiklassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille. Yksikön henkilöstön jäsenet ovat todistetusti riippumattomia ja päteviä ja he voivat olla toimivaltaisten viranomaisten lähettämiä työntekijöitä.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion matkustajatietoyksikön on kerättävä lentoliikenteen harjoittajien 6 artiklan nojalla toimittamat PNR-tiedot, jotka liittyvät kyseisen jäsenvaltion alueelle laskeutuviin tai sieltä lähteviin kansainvälisiin lentoihin. Jos lentoliikenteen harjoittajien toimittamiin PNR-tietoihin sisältyy muita kuin liitteessä mainittuja tietoja, matkustajatietoyksikön on poistettava tällaiset tiedot välittömästi vastaanottamisen jälkeen.

1. Kunkin jäsenvaltion matkustajatietoyksikön on kerättävä lentoliikenteen harjoittajien ja muiden talouden toimijoiden kuin lentoliikenteen harjoittajien 6 artiklan nojalla toimittamat PNR-tiedot, jotka liittyvät kyseisen jäsenvaltion alueelle laskeutuviin tai sieltä lähteviin kansainvälisiin lentoihin. Jos lentoliikenteen harjoittajien ja muiden talouden toimijoiden kuin lentoliikenteen harjoittajien toimittamiin PNR-tietoihin sisältyy muita kuin liitteessä mainittuja tietoja, matkustajatietoyksikön on poistettava tällaiset tiedot välittömästi vastaanottamisen jälkeen.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion matkustajatietoyksikön on kerättävä lentoliikenteen harjoittajien 6 artiklan nojalla toimittamat PNR-tiedot, jotka liittyvät kyseisen jäsenvaltion alueelle laskeutuviin tai sieltä lähteviin kansainvälisiin lentoihin. Jos lentoliikenteen harjoittajien toimittamiin PNR-tietoihin sisältyy muita kuin liitteessä mainittuja tietoja, matkustajatietoyksikön on poistettava tällaiset tiedot välittömästi vastaanottamisen jälkeen.

1. Kunkin jäsenvaltion matkustajatietoyksikön on kerättävä lentoliikenteen harjoittajien 6 artiklan nojalla toimittamat PNR-tiedot, jotka liittyvät kyseisen jäsenvaltion alueelle laskeutuviin tai sieltä lähteviin kansainvälisiin lentoihin. Lentoliikenteen harjoittajat ja muut talouden toimijat kuin lentoliikenteen harjoittajat eivät saa toimittaa matkustajatietoyksikölle arkaluonteisia tietoja, jotka koskevat henkilön sukupuolta, ihonväriä, etnistä tai yhteiskunnallista alkuperää, geneettisiä ominaisuuksia, kieltä, uskontoa tai filosofista vakaumusta, poliittista mielipidettä, ammattiliiton jäsenyyttä, kansalliseen vähemmistöön kuulumista, varallisuutta, syntyperää, vammaisuutta, ikää, terveydentilaa tai seksuaalista suuntautumista. Jos toimitettuihin PNR-tietoihin sisältyy näitä tietoja tai muita liitteessä kattavasti lueteltuja tietoja, matkustajatietoyksikön on poistettava tällaiset tiedot välittömästi vastaanottamisen jälkeen.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion matkustajatietoyksikön on kerättävä lentoliikenteen harjoittajien 6 artiklan nojalla toimittamat PNR-tiedot, jotka liittyvät kyseisen jäsenvaltion alueelle laskeutuviin tai sieltä lähteviin kansainvälisiin lentoihin. Jos lentoliikenteen harjoittajien toimittamiin PNR-tietoihin sisältyy muita kuin liitteessä mainittuja tietoja, matkustajatietoyksikön on poistettava tällaiset tiedot välittömästi vastaanottamisen jälkeen.

1. Kussakin jäsenvaltiossa vain matkustajatietoyksikkö kerää lentoliikenteen harjoittajien 6 artiklan nojalla toimittamat PNR-tiedot, jotka liittyvät kyseisen jäsenvaltion alueelle laskeutuviin tai sieltä lähteviin kansainvälisiin lentoihin. Jos lentoliikenteen harjoittajien toimittamiin PNR-tietoihin sisältyy muita kuin liitteessä mainittuja tietoja, matkustajatietoyksikön on poistettava tällaiset tiedot välittömästi vastaanottamisen jälkeen.

Perustelu

”Vain”-sana on lisättävä, jotta varmistetaan, ettei kaikilla toimivaltaisilla viranomaisilla on ole oikeutta saada lentoliikenteen harjoittajilta PNR-tietoja (vrt. 5 artikla).

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) matkustajien arviointi ennen kuin he saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa henkilöt, jotka saattavat olla osallisina terrorismirikoksessa tai vakavassa kansainvälisessä rikoksessa ja joista 5 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä lisätutkimuksia. Tällaisen arvioinnin laatimista varten matkustajatietoyksikkö voi käsitellä PNR‑tietoja vertaamalla niitä ennalta määritettyihin kriteereihin. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn tuloksena saatavat osumat tarkistetaan yksittäin ei‑automaattisen käsittelyn keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen tarpeen toteuttaa toimenpiteitä;

(a) matkustajien arviointi ennen kuin he saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa henkilöt, jotka saattavat olla osallisina terrorismirikoksessa tai vakavassa kansainvälisessä rikoksessa, mukaan lukien henkilöt, jotka saattavat matkustaa tarkoituksenaan tehdä, suunnitella tai valmistella terroritekoja tai osallistua terroritekoihin taikka antaa tai saada koulutusta terroritekoihin, ja joista 5 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä lisätutkimuksia. Tällaisen arvioinnin laatimista varten matkustajatietoyksikkö voi käsitellä PNR‑tietoja vertaamalla niitä ennalta määritettyihin kriteereihin. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn tuloksena saatavat osumat tarkistetaan yksittäin ei‑automaattisen käsittelyn keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen tarpeen toteuttaa toimenpiteitä;

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) matkustajien arviointi ennen kuin he saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa henkilöt, jotka saattavat olla osallisina terrorismirikoksessa tai vakavassa rikollisuudessa ja joista 5 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä lisätutkimuksia. Tällaisten arvioiden laatimista varten matkustajatietoyksikkö voi vertailla PNR‑tietoja asianmukaisiin tietokantoihin, myös kansainvälisiin tai kansallisiin tietokantoihin tai EU:n tietokantojen kansallisiin kopioihin, jos sellaisia on perustettu EU:n lainsäädännön nojalla etsityistä tai etsintäkuulutetuista henkilöistä tai esineistä, tällaisiin tiedostoihin sovellettavien unionin, kansainvälisten ja kansallisten sääntöjen mukaisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn tuloksena saatavat osumat tarkistetaan yksittäin ei-automaattisen käsittelyn keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen tarpeen toteuttaa toimenpiteitä;

(b) matkustajien arviointi ennen kuin he saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa henkilöt, jotka saattavat olla osallisina terrorismirikoksessa tai vakavassa rikollisuudessa, mukaan lukien henkilöt, jotka saattavat matkustaa tarkoituksenaan tehdä, suunnitella tai valmistella terroritekoja tai osallistua terroritekoihin taikka antaa tai saada koulutusta terroritekoihin, ja joista 5 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä lisätutkimuksia. Tällaisten arvioiden laatimista varten matkustajatietoyksikkö voi vertailla PNR‑tietoja asianmukaisiin tietokantoihin, myös kansainvälisiin tai kansallisiin tietokantoihin tai EU:n tietokantojen kansallisiin kopioihin, jos sellaisia on perustettu EU:n lainsäädännön nojalla etsityistä tai etsintäkuulutetuista henkilöistä tai esineistä, tällaisiin tiedostoihin sovellettavien unionin, kansainvälisten ja kansallisten sääntöjen mukaisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn tuloksena saatavat osumat tarkistetaan yksittäin ei-automaattisen käsittelyn keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen tarpeen toteuttaa toimenpiteitä;

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu matkustajien arviointi ennen kuin he saapuvat jäsenvaltioon tai lähtevät sieltä on toteutettava syrjimättömästi, kyseisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikön laatimien arviointikriteerien perusteella. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että matkustajatietoyksiköt laativat arviointikriteerit yhteistyössä 5 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Arviointikriteerit eivät saa missään tapauksessa perustua henkilön rotuun tai etniseen alkuperään, uskonnolliseen tai filosofiseen vakaumukseen, poliittisiin mielipiteisiin, ammattiliiton jäsenyyteen tai terveydentilaa tai sukupuolielämää koskeviin tietoihin.

3. Edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu matkustajien arviointi ennen kuin he saapuvat jäsenvaltioon tai lähtevät sieltä on toteutettava syrjimättömästi, kyseisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikön laatimien arviointikriteerien perusteella. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että matkustajatietoyksiköt laativat arviointikriteerit yhteistyössä 5 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Arviointikriteerit eivät saa missään tapauksessa perustua henkilön sukupuoleen, ihonväriin, etniseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskonnolliseen tai filosofiseen vakaumukseen, poliittisiin mielipiteisiin, ammattiliiton jäsenyyteen, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään, terveydentilaan tai seksuaaliseen suuntautumiseen.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa tehdä mitään päätöstä, joka aiheuttaa yksilölle vastaisia oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa häneen merkittävästi, yksinomaan PNR-tietojen automaattisen käsittelyn perusteella. Tällaista päätöstä ei myöskään saa tehdä henkilön rodun tai etnisen alkuperän, uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen, poliittisten mielipiteiden, ammattiliiton jäsenyyden eikä terveydentilaa tai sukupuolielämää koskevien tietojen perusteella.

6. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa tehdä mitään päätöstä, joka aiheuttaa yksilölle vastaisia oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa häneen, yksinomaan PNR‑tietojen automaattisen käsittelyn perusteella. Tällaista päätöstä ei myöskään saa tehdä henkilön sukupuolen, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen, poliittisten mielipiteiden, ammattiliiton jäsenyyden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, terveydentilan tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Lentoliikenteen harjoittajien velvollisuudet

Lentoliikenteen harjoittajien ja muiden talouden toimijoiden kuin lentoliikenteen harjoittajien velvollisuudet

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lentoliikenteen harjoittajat toimittavat (push) 2 artiklan c alakohdassa määritellyt ja liitteessä täsmennetyt PNR-tiedot, siltä osin kuin ne ovat jo keränneet nämä tiedot, sen jäsenvaltion kansallisen matkustajatietoyksikön tietokantaan, jonka alueelle kansainvälisen lennon on määrä laskeutua tai jonka alueelta lento lähtee. Jos kyseessä on yhden tai useamman lentoliikenteen harjoittajan yhteistunnuksin suorittama lento, velvollisuus toimittaa kaikkien lennon matkustajien PNR-tiedot koskee sitä lentoliikenteen harjoittajaa, joka vastaa lennon toteuttamisesta. Jos lentoon kuuluu yksi tai useampia välilaskuja jäsenvaltioiden lentokentille, lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava PNR-tiedot kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköille.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lentoliikenteen harjoittajat ja muut talouden toimijat kuin lentoliikenteen harjoittajat toimittavat (push) 2 artiklan c alakohdassa määritellyt ja liitteessä täsmennetyt PNR-tiedot, siltä osin kuin ne ovat jo keränneet nämä tiedot, sen jäsenvaltion kansallisen matkustajatietoyksikön tietokantaan, jonka alueelle kansainvälisen lennon on määrä laskeutua tai jonka alueelta lento lähtee. Jos kyseessä on yhden tai useamman lentoliikenteen harjoittajan yhteistunnuksin suorittama lento, velvollisuus toimittaa kaikkien lennon matkustajien PNR-tiedot koskee sitä lentoliikenteen harjoittajaa, joka vastaa lennon toteuttamisesta. Jos lentoon kuuluu yksi tai useampia välilaskuja jäsenvaltioiden lentokentille, lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava PNR-tiedot kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköille.

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lentoliikenteen harjoittajat toimittavat (push) 2 artiklan c alakohdassa määritellyt ja liitteessä täsmennetyt PNR-tiedot, siltä osin kuin ne ovat jo keränneet nämä tiedot, sen jäsenvaltion kansallisen matkustajatietoyksikön tietokantaan, jonka alueelle kansainvälisen lennon on määrä laskeutua tai jonka alueelta lento lähtee. Jos kyseessä on yhden tai useamman lentoliikenteen harjoittajan yhteistunnuksin suorittama lento, velvollisuus toimittaa kaikkien lennon matkustajien PNR-tiedot koskee sitä lentoliikenteen harjoittajaa, joka vastaa lennon toteuttamisesta. Jos lentoon kuuluu yksi tai useampia välilaskuja jäsenvaltioiden lentokentille, lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava PNR-tiedot kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköille.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lentoliikenteen harjoittajat toimittavat (push) 2 artiklan c alakohdassa määritellyt ja liitteessä täsmennetyt PNR-tiedot, siltä osin kuin ne keräävät näitä tietoja osana tavanomaista liiketoimintaansa, sen jäsenvaltion kansallisen matkustajatietoyksikön tietokantaan, jonka alueelle kansainvälisen lennon on määrä laskeutua tai jonka alueelta lento lähtee. Jos kyseessä on yhden tai useamman lentoliikenteen harjoittajan yhteistunnuksin suorittama lento, velvollisuus toimittaa kaikkien lennon matkustajien PNR-tiedot koskee sitä lentoliikenteen harjoittajaa, joka vastaa lennon toteuttamisesta. Jos lentoon kuuluu yksi tai useampia välilaskuja jäsenvaltioiden lentokentille, lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava PNR-tiedot kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköille.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

1 a. Mikäli lentoliikenteen harjoittajat ja muut talouden toimijat kuin lentoliikenteen harjoittajat ovat keränneet tämän direktiivin liitteessä I olevassa 18 kohdassa lueteltuja API-tietoja, mutta eivät säilytä niitä PNR-tietojen osana, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lentoliikenteen harjoittajat ja muut talouden toimijat kuin lentoliikenteen harjoittajat toimittavat (push) myös nämä tiedot 1 kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion matkustajatietoyksikköön. Tällaisessa siirrossa tämän direktiivin kaikkia säännöksiä sovelletaan API-tietoihin ikään kuin tiedot olisivat osa PNR-tietoja.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava PNR-tiedot sähköisesti käyttäen yhteistä yhteyskäytäntöä ja tuettuja tietomuotoja, jotka vahvistetaan 13 ja 14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, tai teknisten ongelmien sattuessa käyttäen mitä tahansa muuta soveltuvaa tapaa, joka takaa asianmukaisen tietoturvan tason:

2. Lentoliikenteen harjoittajien ja muiden talouden toimijoiden kuin lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava PNR-tiedot sähköisesti käyttäen yhteistä yhteyskäytäntöä ja tuettuja tietomuotoja, jotka vahvistetaan 13 ja 14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, tai teknisten ongelmien sattuessa käyttäen mitä tahansa muuta soveltuvaa tapaa, joka takaa asianmukaisen tietoturvan tason:

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

a) 24–48 tuntia ennen lennon suunniteltua lähtöaikaa;

a) kerran 24–48 tuntia ennen lennon aikataulunmukaista lähtöaikaa;

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) välittömästi lennolle pääsyn sulkeuduttua, eli heti kun matkustajat ovat nousseet ilma-alukseen lähtöön valmistautumista varten eikä ilma-alukseen enää oteta lisää matkustajia.

b) kerran välittömästi lennolle pääsyn sulkeuduttua, eli heti kun matkustajat ovat nousseet ilma-alukseen lähtöön valmistautumista varten eikä ilma-alukseen enää oteta lisää matkustajia.

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat sallia, että lentoliikenteen harjoittajat rajoittavat 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut siirrot 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen siirtojen päivityksiin.

3. Jäsenvaltiot voivat sallia, että lentoliikenteen harjoittajat ja muut talouden toimijat kuin lentoliikenteen harjoittajat rajoittavat 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut siirrot 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen siirtojen päivityksiin.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava PNR-tiedot tapauskohtaisesti, matkustajatietoyksikön kansallisen lainsäädännön nojalla esittämästä pyynnöstä, jos tiedot on tarpeen saada käyttöön aikaisemmin kuin 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna ajankohtana, jotta niiden avulla voidaan reagoida terrorismirikoksiin tai vakavaan rikollisuuteen liittyvään määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan.

4. Lentoliikenteen harjoittajien ja muiden talouden toimijoiden kuin lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava PNR-tiedot tapauskohtaisesti, matkustajatietoyksikön kansallisen lainsäädännön nojalla esittämästä pyynnöstä, jos tiedot on tarpeen saada käyttöön aikaisemmin kuin 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna ajankohtana, jotta niiden avulla voidaan reagoida terrorismirikoksiin tai vakavaan rikollisuuteen liittyvään määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan.

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava PNR-tiedot tapauskohtaisesti, matkustajatietoyksikön kansallisen lainsäädännön nojalla esittämästä pyynnöstä, jos tiedot on tarpeen saada käyttöön aikaisemmin kuin 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna ajankohtana, jotta niiden avulla voidaan reagoida terrorismirikoksiin tai vakavaan rikollisuuteen liittyvään määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan.

4. Lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava PNR-tiedot tapauskohtaisesti, matkustajatietoyksikön kansallisen lainsäädännön nojalla esittämästä pyynnöstä, jos tiedot on tarpeen saada käyttöön aikaisemmin kuin 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna ajankohtana, jotta niiden avulla voidaan reagoida terrorismirikoksiin tai vakavaan kansainväliseen rikollisuuteen liittyvään määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan.

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava PNR-tiedot tapauskohtaisesti, matkustajatietoyksikön kansallisen lainsäädännön nojalla esittämästä pyynnöstä, jos tiedot on tarpeen saada käyttöön aikaisemmin kuin 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna ajankohtana, jotta niiden avulla voidaan reagoida terrorismirikoksiin tai vakavaan rikollisuuteen liittyvään määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Vain silloin kun on tarpeen ehkäistä yleiseen turvallisuuteen kohdistuva välitön ja vakava uhka, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää suoraan minkä tahansa toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä toimittamaan PNR-tiedot, joita säilytetään sen tietokannassa 9 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti. Tällaisten pyyntöjen tulee liittyä määrättyyn terrorismirikoksia tai vakavaa rikollisuutta koskevaan tutkintaan tai syytetoimiin, ja ne on perusteltava. Matkustajatietoyksiköiden on vastattava tällaisiin pyyntöihin kiireellisesti. Kaikissa muissa tapauksissa toimivaltaisten viranomaisten on ohjattava pyyntönsä oman jäsenvaltionsa matkustajatietoyksikön kautta.

4. Vain silloin kun on tarpeen ehkäistä yleiseen turvallisuuteen kohdistuva välitön ja vakava uhka, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää suoraan minkä tahansa toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä toimittamaan PNR-tiedot, joita säilytetään sen tietokannassa 9 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti. Tällaisten pyyntöjen tulee liittyä määrättyyn terrorismirikoksia tai vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskevaan tutkintaan tai syytetoimiin, ja ne on perusteltava. Matkustajatietoyksiköiden on vastattava tällaisiin pyyntöihin kiireellisesti. Kaikissa muissa tapauksissa toimivaltaisten viranomaisten on ohjattava pyyntönsä oman jäsenvaltionsa matkustajatietoyksikön kautta.

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltio voi siirtää PNR-tiedot ja niiden käsittelyn tuloksen kolmanteen maahan vain tapauskohtaisesti ja edellyttäen, että

Jäsenvaltio voi turvallisuusalan sisäisten ja ulkoisten näkökohtien johdonmukaisuuden nimissä ja kansainvälisen yhteistyön tehostamiseksi siirtää PNR-tiedot ja niiden käsittelyn tuloksen kolmanteen maahan vain tapauskohtaisesti ja edellyttäen, että

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 13 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät;

Poistetaan.

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) siirto on tarpeen tämän direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten; ja

b) siirto on tarpeen tämän direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten;

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) siirto on tarpeen tämän direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten; ja

b) siirto on tarpeellinen ja oikeasuhteinen tämän direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten; ja

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

b a) kolmannen maan vastaanottava viranomainen tai vastaanottava kansainvälinen elin vastaa kansainvälisten terrorismirikosten tai vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemisestä, paljastamisesta, tutkimisesta tai syytteeseenpanosta;

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

b b) kolmannen maan vastaanottavan viranomaisen tai vastaanottavan kansainvälisen elimen pyyntö johtuu tuomioistuimesta tai itsenäisestä hallinnollisesta yksiköstä, jonka päätöksessä rajoitetaan tietojen saanti kolmannessa maassa ja niiden käyttö siihen, mikä on täysin välttämätöntä tavoitellun päämäärän saavuttamiseksi, ja siirto tapahtuu perustellusta pyynnöstä, jonka nämä viranomaiset esittävät kansainvälisten terrorismirikosten tai vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten;

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

b c) jäsenvaltio, jolta tiedot on saatu, on antanut suostumuksensa siirtoon kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti;

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – b d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

b d) tietojen säilytysaika kyseisessä kolmannessa maassa tai kansainvälisessä elimessä nojautuu objektiivisin perusteisiin sen takaamiseksi, että se rajoittuu täysin välttämättömään;

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) kyseinen kolmas maa suostuu siihen, että se siirtää tiedot toiseen kolmanteen maahan vain jos se on tarpeen tämän direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten ja vain kyseisen jäsenvaltion nimenomaisella suostumuksella.

c) kyseinen tiedot vastaanottava kolmas maa suostuu siihen, että se siirtää tiedot toiseen kolmanteen maahan vain jos se on tarpeen tämän direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten ja vain jos 8 artiklan a kohdan edellytykset täyttyvät.

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lentoliikenteen harjoittajien matkustajatietoyksikölle toimittamia PNR‑tietoja säilytetään matkustajatietoyksikön tietokannassa 30 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on siirretty sen ensimmäisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikölle, jonka alueelle asianomainen kansainvälinen lento saapui tai jonka alueelta se lähti.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lentoliikenteen harjoittajien ja muiden talouden toimijoiden kuin lentoliikenteen harjoittajien matkustajatietoyksikölle toimittamia PNR-tietoja säilytetään matkustajatietoyksikön tietokannassa 30 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on siirretty sen ensimmäisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikölle, jonka alueelle asianomainen kansainvälinen lento saapui tai jonka alueelta se lähti.

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lentoliikenteen harjoittajien matkustajatietoyksikölle toimittamia PNR‑tietoja säilytetään matkustajatietoyksikön tietokannassa 30 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on siirretty sen ensimmäisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikölle, jonka alueelle asianomainen kansainvälinen lento saapui tai jonka alueelta se lähti.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lentoliikenteen harjoittajien matkustajatietoyksikölle toimittamia PNR‑tietoja säilytetään matkustajatietoyksikön tietokannassa 60 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on siirretty sen ensimmäisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikölle, jonka alueelle asianomainen kansainvälinen lento saapui tai jonka alueelta se lähti.

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun 1 kohdassa tarkoitettu 30 päivän määräaika PNR-tietojen siirtämisestä matkustajatietoyksikölle on umpeutunut, tietoja on säilytettävä matkustajatietoyksikössä vielä viiden vuoden ajan. Tämän jakson aikana on peitettävä kaikki tietoelementit, joiden avulla saattaisi olla mahdollista tunnistaa matkustaja, johon PNR-tiedot liittyvät. Pääsy näihin anonymisoituihin PNR‑tietoihin saa olla vain määrätyillä matkustajatietoyksikön henkilöstön jäsenillä, joilla on erillinen valtuutus analysoida PNR-tietoja ja laatia arviointikriteerejä 4 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti. Oikeuden tutustua kaikkiin PNR-tietoihin voi myöntää vain matkustajatietoyksikön päällikkö 4 artiklan 2 kohdan c alakohdassa mainittuja tarkoituksia varten, kun voidaan kohtuudella olettaa, että on tarpeen suorittaa tutkimus, jotta voidaan vastata määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan tai riskiin, tai määrätyn tutkimuksen tai syytetoimien perusteella.

Kun 1 kohdassa tarkoitettu 60 päivän määräaika PNR-tietojen siirtämisestä matkustajatietoyksikölle on umpeutunut, tietoja on säilytettävä matkustajatietoyksikössä vielä viiden vuoden ajan. Tämän jakson aikana on peitettävä kaikki tietoelementit, joiden avulla saattaisi olla mahdollista tunnistaa matkustaja, johon PNR-tiedot liittyvät. Pääsy näihin anonymisoituihin PNR‑tietoihin saa olla vain määrätyillä matkustajatietoyksikön henkilöstön jäsenillä, joilla on erillinen valtuutus analysoida PNR-tietoja ja laatia arviointikriteerejä 4 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti. Oikeuden tutustua kaikkiin PNR-tietoihin voi myöntää vain matkustajatietoyksikön päällikkö 4 artiklan 2 kohdan c alakohdassa mainittuja tarkoituksia varten, kun voidaan kohtuudella olettaa, että on tarpeen suorittaa tutkimus, jotta voidaan vastata määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan tai riskiin, tai määrätyn tutkimuksen tai syytetoimien perusteella.

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun 1 kohdassa tarkoitettu 30 päivän määräaika PNR-tietojen siirtämisestä matkustajatietoyksikölle on umpeutunut, tietoja on säilytettävä matkustajatietoyksikössä vielä viiden vuoden ajan. Tämän jakson aikana on peitettävä kaikki tietoelementit, joiden avulla saattaisi olla mahdollista tunnistaa matkustaja, johon PNR-tiedot liittyvät. Pääsy näihin anonymisoituihin PNR‑tietoihin saa olla vain määrätyillä matkustajatietoyksikön henkilöstön jäsenillä, joilla on erillinen valtuutus analysoida PNR-tietoja ja laatia arviointikriteerejä 4 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti. Oikeuden tutustua kaikkiin PNR-tietoihin voi myöntää vain matkustajatietoyksikön päällikkö 4 artiklan 2 kohdan c alakohdassa mainittuja tarkoituksia varten, kun voidaan kohtuudella olettaa, että on tarpeen suorittaa tutkimus, jotta voidaan vastata määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan tai riskiin, tai määrätyn tutkimuksen tai syytetoimien perusteella.

Kun 1 kohdassa tarkoitettu 30 päivän määräaika PNR-tietojen siirtämisestä matkustajatietoyksikölle on umpeutunut, tietoja on säilytettävä matkustajatietoyksikössä vielä viiden vuoden ajan. Tämän jakson aikana on peitettävä kaikki tietoelementit, joiden avulla saattaisi olla mahdollista tunnistaa matkustaja, johon PNR-tiedot liittyvät. Pääsy näihin peitettyihin PNR-tietoihin saa olla vain määrätyillä matkustajatietoyksikön henkilöstön jäsenillä, joilla on erillinen valtuutus analysoida PNR-tietoja ja laatia arviointikriteerejä 4 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti. Oikeuden tutustua kaikkiin PNR-tietoihin voi myöntää vain matkustajatietoyksikön päällikkö 4 artiklan 2 kohdan c alakohdassa mainittuja tarkoituksia varten, kun voidaan kohtuudella olettaa, että on tarpeen suorittaa tutkimus, jotta voidaan vastata määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan tai riskiin, tai määrätyn tutkimuksen tai syytetoimien perusteella.

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– nimi/nimet, mukaan lukien muiden PNR‑tiedoissa mainittujen yhdessä matkustavien matkustajien nimet ja lukumäärä;

nimi/nimet, mukaan lukien muiden PNR‑tiedoissa mainittujen yhdessä matkustavien matkustajien nimet, yhteyshenkilöt hätätilanteita varten ja lukumäärä;

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, myös mahdollisilta yhteyshenkilöiltä hätätilanteita varten;

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 2 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– kanta-asiakasohjelma, johon matkustaja kuuluu, sekä asiaankuuluva tunnusnumero;

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 2 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– IP-osoite, josta varaus on tehty;

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että PNR-tiedot poistetaan sen jälkeen kun 2 kohdassa tarkoitettu ajanjakso on päättynyt. Tämä velvoite ei koske tapauksia, joissa määrätyt PNR-tiedot on siirretty toimivaltaiselle viranomaiselle käytettäväksi määrätyissä rikostutkimuksissa tai syytetoimissa; tällaisten tietojen säilyttämiseen toimivaltaisen viranomaisen toimesta sovelletaan kyseisen jäsenvaltion kansallista lakia.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että PNR-tiedot poistetaan pysyvästi sen jälkeen kun 2 kohdassa tarkoitettu ajanjakso on päättynyt. Tämä velvoite ei koske tapauksia, joissa määrätyt PNR‑tiedot on siirretty toimivaltaiselle viranomaiselle käytettäväksi määrätyissä rikostutkimuksissa tai syytetoimissa; tällaisten tietojen säilyttämiseen toimivaltaisen viranomaisen toimesta sovelletaan kyseisen jäsenvaltion kansallista lakia.

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Lentoliikenteen harjoittajille määrättävät seuraamukset

Lentoliikenteen harjoittajille ja muille talouden toimijoille kuin lentoliikenteen harjoittajille määrättävät seuraamukset

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, että lentoliikenteen harjoittajille voidaan määrätä varoittavia, tehokkaita ja oikeasuhteisia seuraamuksia, myös taloudellisia seuraamuksia, jos ne eivät toimita tämän direktiivin mukaisesti vaadittuja tietoja, vaikka ovat jo keränneet ne, tai jos ne eivät toimita tietoja vaaditussa muodossa tai jos ne muulla tavoin rikkovat tämän direktiivin mukaisesti hyväksyttyjä kansallisia säännöksiä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, että lentoliikenteen harjoittajille ja muille talouden toimijoille kuin lentoliikenteen harjoittajille voidaan määrätä varoittavia, tehokkaita ja oikeasuhteisia seuraamuksia, myös taloudellisia seuraamuksia, jos ne eivät toimita tämän direktiivin mukaisesti vaadittuja tietoja, vaikka ovat jo keränneet ne, tai jos ne eivät toimita tietoja vaaditussa muodossa tai jos ne muulla tavoin rikkovat tämän direktiivin mukaisesti hyväksyttyjä kansallisia säännöksiä.

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. PNR-tietojen käsittely, joka saattaa paljastaa henkilön rodun tai etnisen alkuperän, uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen, poliittiset mielipiteet, ammattiliiton jäsenyyden tai jonkin terveydentilaa tai sukupuolielämää koskevan tiedon, on kielletty. Jos matkustajatietoyksikkö vastaanottaa PNR‑tietoja, joista käy ilmi jokin tällainen tieto, kyseiset tiedot on välittömästi poistettava.

3. PNR-tietojen käsittely, joka saattaa paljastaa henkilön sukupuolen, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettiset ominaisuudet, kielen, uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen, poliittiset mielipiteet, ammattiliiton jäsenyyden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän tai seksuaalisen suuntautumisen, on kielletty. Lentoliikenteen harjoittajat eivät saa toimittaa tällaisia tietoja, mutta jos matkustajatietoyksikkö vastaanottaa PNR‑tietoja, joista käy ilmi jokin tällainen tieto, kyseiset tiedot on välittömästi poistettava..

Tarkistus    78

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Matkustajatietoyksikön ja toimivaltaisten viranomaisten on laadittava loki tai muu dokumentaatio kaikesta lentoliikenteen harjoittajien suorittamasta PNR-tietojen käsittelystä, kaikista matkustajatietoyksikön suorittamista PNR‑tietojen siirroista ja kaikista toimivaltaisten viranomaisten tai muiden jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköiden tai kolmansien maiden esittämistä tietopyynnöistä, myös hylätyistä, jotta voidaan varmistaa tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja omavalvonta ja taata tietojen eheys ja tietojenkäsittelyn turvallisuus erityisesti kansallisten tietosuojaviranomaisten toimesta. Nämä lokitiedot on säilytettävä viiden vuoden ajan, paitsi jos taustalla olevia tietoja ei ole vielä poistettu 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän viiden vuoden ajanjakson päättyessä; siinä tapauksessa lokitiedot on säilytettävä kunnes taustalla olevat tiedot poistetaan.

4. Matkustajatietoyksikön ja toimivaltaisten viranomaisten on laadittava loki tai muu dokumentaatio kaikesta lentoliikenteen harjoittajien ja muiden talouden toimijoiden kuin lentoliikenteen harjoittajien suorittamasta PNR-tietojen käsittelystä, kaikista matkustajatietoyksikön suorittamista PNR‑tietojen siirroista ja kaikista toimivaltaisten viranomaisten tai muiden jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköiden tai kolmansien maiden esittämistä tietopyynnöistä, myös hylätyistä, jotta voidaan varmistaa tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja omavalvonta ja taata tietojen eheys ja tietojenkäsittelyn turvallisuus erityisesti kansallisten tietosuojaviranomaisten toimesta. Nämä lokitiedot on säilytettävä viiden vuoden ajan, paitsi jos taustalla olevia tietoja ei ole vielä poistettu 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän viiden vuoden ajanjakson päättyessä; siinä tapauksessa lokitiedot on säilytettävä kunnes taustalla olevat tiedot poistetaan.

Tarkistus    79

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Matkustajatietoyksikön ja toimivaltaisten viranomaisten on laadittava loki tai muu dokumentaatio kaikesta lentoliikenteen harjoittajien suorittamasta PNR-tietojen käsittelystä, kaikista matkustajatietoyksikön suorittamista PNR‑tietojen siirroista ja kaikista toimivaltaisten viranomaisten tai muiden jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköiden tai kolmansien maiden esittämistä tietopyynnöistä, myös hylätyistä, jotta voidaan varmistaa tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja omavalvonta ja taata tietojen eheys ja tietojenkäsittelyn turvallisuus erityisesti kansallisten tietosuojaviranomaisten toimesta. Nämä lokitiedot on säilytettävä viiden vuoden ajan, paitsi jos taustalla olevia tietoja ei ole vielä poistettu 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän viiden vuoden ajanjakson päättyessä; siinä tapauksessa lokitiedot on säilytettävä kunnes taustalla olevat tiedot poistetaan.

4. Matkustajatietoyksikön ja toimivaltaisten viranomaisten on laadittava loki tai muu dokumentaatio kaikesta PNR‑tietojen käsittelystä, kaikista matkustajatietoyksikön suorittamista PNR‑tietojen siirroista ja kaikista toimivaltaisten viranomaisten tai muiden jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköiden tai kolmansien maiden esittämistä tietopyynnöistä, myös hylätyistä, jotta voidaan varmistaa tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja omavalvonta ja taata tietojen eheys ja tietojenkäsittelyn turvallisuus erityisesti kansallisten tietosuojaviranomaisten toimesta. Nämä lokitiedot on säilytettävä viiden vuoden ajan, paitsi jos taustalla olevia tietoja ei ole vielä poistettu 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän viiden vuoden ajanjakson päättyessä; siinä tapauksessa lokitiedot on säilytettävä kunnes taustalla olevat tiedot poistetaan.

Tarkistus    80

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Kaikkien tietojen suojaan on sovellettava erityisen korkeaa turvallisuuden tasoa, joka vastaa asiantuntijakeskustelujen mukaista tietosuoja-alan uusinta kehitystä ja jossa otetaan jatkuvasti huomioon uudet tiedot ja näkemykset. Kun päätetään sovellettavista turvallisuusnormeista, taloudelliset näkökohdat otetaan huomioon vasta toissijaisina.

 

Erityisesti on käytettävä sellaista ajanmukaista salausmenetelmää, jonka avulla

 

– varmistetaan, että asiattomat eivät pääse käyttämään tietojenkäsittelyjärjestelmiä;

 

– varmistetaan, että tahot, joilla on oikeus käyttää tietojenkäsittelyjärjestelmää, voivat käsitellä vain käyttöoikeutensa mukaisia tietoja, ja että henkilötietoja ei niiden käsittelyn tai käytön yhteydessä ja säilyttämisen jälkeen voida lukea, kopioida, muuttaa tai poistaa ilman asianmukaista lupaa;

 

– varmistetaan, että henkilötietoja ei sähköisen siirron, kuljetuksen tai tietovälineelle tallennuksen aikana voida lukea, kopioida, muuttaa tai poistaa ilman lupaa, ja että voidaan tarkistaa ja todeta, mihin laitosten on tarkoitus siirtää henkilötietoja.

 

On varmistettava, että jälkikäteen voidaan tarkistaa ja todeta, kuka mahdollisesti on lisännyt henkilötietoja tietojenkäsittelyjärjestelmiin tai muuttanut tai poistanut niitä.

 

On varmistettava, että toimeksiannosta käsiteltäviä henkilötietoja käsitellään vain toimeksiantajan ohjeiden mukaisesti.

 

On varmistettava, että henkilötiedot suojataan vahingossa tapahtuvalta tuhoamiselta tai häviämiseltä.

 

On varmistettava, että eri tarkoituksiin kerättyjä tietoja voidaan käsitellä erillään toisistaan.

Tarkistus    81

Ehdotus direktiiviksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Raukeamislauseke

 

1. Tämän direktiivin soveltaminen päättyy ..päivänä … kuuta ….*.

 

2. Tämän direktiivin soveltamista, vaikutusta ja vaikuttavuutta tarkastelee, arvioi ja valvoo itsenäisesti yksi tai useampi seuraavista:

 

a) Euroopan parlamentti

 

b) komissio

 

c) tämän direktiivin 14 artiklassa tarkoitettu komitea.

 

Tämä prosessi viedään päätökseen ..päivään …kuuta ….** mennessä.

 

______________

 

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on neljä vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

 

** Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Direktiivin soveltamisen tai muuttamisen olisi jatkuttava niin kauan, että direktiivin vaikutus ja vaikuttavuus on tutkittu ja arvioitu.

Tarkistus    82

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kaikki lentoliikenteen harjoittajilta matkustajatietoyksiköille tämän direktiivin soveltamista varten tehtävät PNR-tietojen siirrot on toteutettava sähköisesti, tai jos se ei ole mahdollista teknisen vian vuoksi, muulla soveltuvalla tavalla, vuoden ajan sen jälkeen kun yhteiset yhteyskäytännöt ja tuetut tietomuodot on hyväksytty 14 artiklan mukaisesti.

1. Kaikki lentoliikenteen harjoittajilta ja muilta talouden toimijoilta kuin lentoliikenteen harjoittajilta matkustajatietoyksiköille tämän direktiivin soveltamista varten tehtävät PNR-tietojen siirrot on toteutettava sähköisesti, tai jos se ei ole mahdollista teknisen vian vuoksi, muulla soveltuvalla tavalla, vuoden ajan sen jälkeen kun yhteiset yhteyskäytännöt ja tuetut tietomuodot on hyväksytty 14 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    83

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Sen jälkeen kun yhteisten yhteyskäytäntöjen ja tuettujen tietomuotojen hyväksymisestä on kulunut vuosi, kaikki lentoliikenteen harjoittajilta matkustajatietoyksiköille tämän direktiivin soveltamista varten tehtävät PNR-tietojen siirrot on toteutettava sähköisesti, käyttäen yhteisten yhteyskäytäntöjen muodossa hyväksyttyjä suojattuja menettelyjä kaikissa siirroissa, jotta voidaan varmistaa tietojen turvallisuus siirron aikana, ja tuettuja tietomuotoja, jotta voidaan varmistaa, että kaikki osapuolet pystyvät lukemaan tietoja. Kaikkien lentoliikenteen harjoittajien on valittava ja ilmoitettava matkustajatietoyksikölle se yhteinen yhteyskäytäntö ja tietomuoto, jota ne aikovat käyttää tietojen siirtämiseen.

2. Sen jälkeen kun yhteisten yhteyskäytäntöjen ja tuettujen tietomuotojen hyväksymisestä on kulunut vuosi, kaikki lentoliikenteen harjoittajilta ja muilta talouden toimijoilta kuin lentoliikenteen harjoittajilta matkustajatietoyksiköille tämän direktiivin soveltamista varten tehtävät PNR-tietojen siirrot on toteutettava sähköisesti, käyttäen yhteisten yhteyskäytäntöjen muodossa hyväksyttyjä suojattuja menettelyjä kaikissa siirroissa, jotta voidaan varmistaa tietojen turvallisuus siirron aikana, ja tuettuja tietomuotoja, jotta voidaan varmistaa, että kaikki osapuolet pystyvät lukemaan tietoja. Kaikkien lentoliikenteen harjoittajien ja muiden talouden toimijoiden kuin lentoliikenteen harjoittajien on valittava ja ilmoitettava matkustajatietoyksikölle se yhteinen yhteyskäytäntö ja tietomuoto, joita ne aikovat käyttää tietojen siirtämiseen.

Tarkistus    84

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna ajankohtana eli kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta PNR‑tiedot kerätään vähintään 30 prosentista kaikista 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista lennoista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kahden vuoden kuluttua 15 artiklassa mainitusta ajankohdasta PNR-tiedot kerätään vähintään 60 prosentista kaikista 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista lennoista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että neljän vuoden kuluttua 15 artiklassa mainitusta ajankohdasta PNR-tiedot kerätään kaikista 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista lennoista.

Poistetaan.

Perustelu

Kun pidetään mielessä niiden syiden painavuus, joiden vuoksi PNR-tietoja kerätään ja käsitellään, sekä uhan monisyinen, pitkälle kehittynyt ja kansainvälinen luonne, tarvitaan järjestelmä, joka perustuu EU:ssa ja kolmansissa maissa kerättyjen tietojen aukottomuuteen, jotta järjestelmä toimisi täysin tehokkaasti. 100-prosenttinen tietojenkeruu vähentää myös profilointiriskiä.

Tarkistus    85

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) arvioi, onko mahdollista ja tarpeen sisällyttää tämän direktiivin soveltamisalaan sisäiset lennot, kun otetaan huomioon niiden jäsenvaltioiden kokemukset, jotka keräävät sisäisiä lentoja koskevia PNR-tietoja. Komissio esittää tätä koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle kahden vuoden kuluessa 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta;

Poistetaan.

Tarkistus    86

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) tarkastelee tämän direktiivin toimintaa ja esittää sitä koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle neljän vuoden kuluessa 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta. Tarkastelussa käydään läpi kaikki direktiivin osa-alueet ja kiinnitetään erityistä huomiota henkilötietojen suojelua koskevien sääntöjen noudattamiseen, tietojen säilytysaikaan ja arviointien laatuun. Kertomuksessa esitetään myös 18 artiklan nojalla kerätyt tilastotiedot.

b) tarkastelee tämän direktiivin toimintaa ja esittää sitä koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle neljän vuoden kuluessa 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta. Tarkastelussa käydään läpi kaikki direktiivin osa-alueet ja kiinnitetään erityistä huomiota henkilötietojen suojelua koskevien sääntöjen noudattamiseen, myös tapauksissa, joissa tietoja siirretään kolmansiin maihin, tietojen säilytysaikaan ja arviointien laatuun. Kertomuksessa esitetään myös 18 artiklan nojalla kerätyt tilastotiedot.

Tarkistus    87

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) tarkastelee tämän direktiivin toimintaa ja esittää sitä koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle neljän vuoden kuluessa 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta. Tarkastelussa käydään läpi kaikki direktiivin osa-alueet ja kiinnitetään erityistä huomiota henkilötietojen suojelua koskevien sääntöjen noudattamiseen, tietojen säilytysaikaan ja arviointien laatuun. Kertomuksessa esitetään myös 18 artiklan nojalla kerätyt tilastotiedot.

b) tarkastelee tätä direktiiviä ja esittää sitä koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle neljän vuoden kuluessa 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta. Tarkastelussa määritetään ensinnäkin se, onko PNR‑järjestelmä todella välttämätön, ja toiseksi käydään läpi kaikki direktiivin osa‑alueet ja kiinnitetään erityistä huomiota henkilötietojen suojelua koskevien sääntöjen noudattamiseen, tietojen säilytysaikaan ja arviointien laatuun. Kertomuksessa esitetään myös 18 artiklan nojalla kerätyt tilastotiedot.

Perustelu

Tarkastelussa ei tulisi käsitellä ainoastaan direktiivin soveltamista, vaan siinä tulisi selvittää, käytetäänkö PNR-tietoja ilmoitettuihin tarkoituksiin ja onko direktiivi todella välttämätön.

Tarkistus    88

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava matkustajatietoyksiköille annetuista PNR‑tiedoista määrättyjä tilastotietoja. Näissä tilastotiedoissa on mainittava ainakin niiden 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti tunnistettujen henkilöiden lukumäärä, jotka saattavat olla osallisina terrorismirikoksissa tai vakavassa rikollisuudessa, ja PNR-tietojen käytön perusteella toteutettujen lainvalvontatoimien lukumäärä lentoliikenteen harjoittajaa ja lentojen määräasemaa kohti.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava matkustajatietoyksiköille annetuista PNR‑tiedoista määrättyjä tilastotietoja. Näissä tilastotiedoissa on mainittava ainakin niiden 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti tunnistettujen henkilöiden lukumäärä, jotka saattavat olla osallisina terrorismirikoksissa tai vakavassa kansainvälisessä rikollisuudessa, ja PNR‑tietojen käytön perusteella toteutettujen lainvalvontatoimien lukumäärä lentoliikenteen harjoittajaa ja lentojen määräasemaa kohti.

Tarkistus    89

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tämä direktiivi ei vaikuta unionin velvoitteisiin ja sitoumuksiin, jotka perustuvat kolmansien maiden kanssa tehtyihin kahden- ja/tai monenvälisiin sopimuksiin.

2. Tämä direktiivi ei vaikuta unionin velvoitteisiin ja sitoumuksiin, jotka perustuvat kolmansien maiden kanssa tehtyihin kahden- ja/tai monenvälisiin sopimuksiin, mutta mahdolliset uudet sopimukset kolmansien maiden kanssa eivät saa sisältää määräyksiä, jotka laskevat tietosuojan tasoa tässä direktiivissä säädettyä tasoa alemmaksi.

Perustelu

Kolmansien maiden kanssa tehtävissä PNR-sopimuksissa on varmistettava vähintään tässä direktiivissä säädetty suojan taso.

Tarkistus    90

Ehdotus direktiiviksi

Liitteen otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Lentoliikenteen harjoittajien keräämät matkustajarekisteritiedot (PNR-tiedot)

Lentoliikenteen harjoittajien ja muiden talouden toimijoiden kuin lentoliikenteen harjoittajien keräämät matkustajarekisteritiedot (PNR-tiedot)

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Matkustajarekisteritietojen (EU-PNR) käyttö

Viiteasiakirjat

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

14.2.2011

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Arnaud Danjean

13.1.2015

Valiokuntakäsittely

30.3.2015

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

4.5.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

5

10

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Urmas Paet, Gilles Pargneaux, Soraya Post, Marietje Schaake, Renate Sommer, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Victor Boștinaru, Jonás Fernández


LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO (29.4.2015)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Valmistelija: Michael Cramer

LYHYET PERUSTELUT

Matkustajatietojen arviointia koskeva komission direktiiviehdotus on seurausta siitä, että Lissabonin sopimuksen tultua voimaan asiaa koskevan puitepäätöksen lainsäädäntömenettely on rauennut.

Osa vuonna 2008 tehtyä ehdotusta kohtaan esitetystä arvostelusta on otettu huomioon. Toimenpiteen tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta kohtaan esitetään edelleen tuntuvaa arvostelua, kuten ovat tehneet esimerkiksi Euroopan tietosuojavaltuutettu(1), EU:n perusoikeusvirasto(2) ja neuvoston oikeudellinen yksikkö(3). Ehdotusta on muutettava niin, että tarpeellisuus ja oikeasuhteisuus toteutuvat. Kuten Romanian perustuslakituomioistuimen antama tuomio(4) tietojen säilyttämisestä on osoittanut, ei ole varmaa, että unionin lainsäädäntöä voidaan ylipäätään toteuttaa jäsenvaltioissa kajoamalla tällä tavoin kiistanalaisesti perusoikeuksiin. Saksan perustuslakituomioistuin varoitti tietojen säilyttämisestä antamassaan tuomiossa(5) selvästi siitä, että uudet rekisteröintitoimet – myös EU:n tasolla toteutetut – saattavat helposti ylittää absoluuttisen kumulatiivisen rajan, jonka jälkeen perusoikeuksien vastainen valvontatilanne koskisi myös täysin epäilysten ulkopuolella olevia väestönosia.

Matkustajatietojen arvioinnista aiheutuu huomattavat kustannukset. Komissio arvioi vuonna 2007, että kaikille jäsenvaltioille aiheutuu perustamiskustannuksia (ilman seurannaiskustannuksia) 614 833 187 euroa. EU:n lentoyhtiöille (siis ilman kolmansien maiden lentoyhtiöitä) aiheutuisi yhteensä 11 647 116 euron perustamiskustannukset, vuosittaiset käyttökustannukset olisivat 2 250 080 euroa, kun ”push”-toimintoa käytetään kaksi kertaa matkustajaa kohti.

Valmistelija ehdottaa, että komissiolle annetaan tehtäväksi laatia selvitys kustannuksista ja ehdottaa tarvittaessa toimenpiteitä.

Valmistelija ehdottaa direktiivin oikeasuhteisuuden varmistamiseksi soveltamisalan supistamista:

•  PNR-tietojen arviointi on käynnistettävä ainoastaan terrorismirikosten ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten. Terrorismirikosten määritelmästä on tehtävä tarkempi ja se on rajattava puitepäätöksen 2002/475/YOS 1 artiklassa tarkoitettuun tunnusmerkistöön. Puitepäätöksen 2–4 artiklassa tarkoitettuja rikoksia ei ole syytä ottaa mukaan. Terrorismiteon ehkäiseminen kattaa joka tapauksessa tällaisen rikoksen valmistelun, organisoimisen jne.

•  Matkustajatietoja ei pitäisi arvioida myöskään ”vakavan rikollisuuden” perusteella, koska sen määritelmä on aivan liian laaja. Se kattaa petoksen kaltaiset nk. tavalliset rikokset sekä vähäisemmät rikokset, joiden mukaan ottaminen olisi komissionkin mielestä suhteetonta (ks. 2 artiklan h alakohta).

•  Lisäksi tietojen käsittelytapa olisi määriteltävä tarkemmin (4 artikla).

•  Tietojen edelleen siirtäminen (7 ja 8 artikla) olisi rajattava tapauksiin, joissa se on tarpeen konkreettisen terrorismirikoksen ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten, ja siirtäminen kolmansiin maihin ainoastaan tapauksiin, joissa annetaan vastaavat takeet tietosuojasta.

•  Tietojen säilyttämisaikaa on lyhennettävä selvästi. Ehdotetulla 30 vuorokauden säilytysajalla otetaan huomioon edellä mainitut perusoikeuksia koskevat epäilyt. Sen pitäisi riittää kiireellisiä epäilyjä tai kiireellistä vaaran torjuntaa varten. Vanhempien tietojen osalta kansalliset viranomaiset voivat aina perusteltujen epäilyjen kyseessä ollessa ja oikeusvaltion menettelyjä noudattaen turvautua lentoyhtiöiden tai varausjärjestelmien tietoihin, joita säilytetään useita kuukausia. Tähän ei tarvita uutta oikeusperustaa.

•  Tietojen luottamuksellisuutta ja turvallisuutta, niihin tutustumista, korjaamista, poistamista ja käytön kieltämistä sekä vahingonkorvauksia ja oikeudellista muutoksenhakua koskevia matkustajien oikeuksia olisi vahvistettava. Etenkin puitepäätöksessä tiukasti rajattua oikeutta tutustua tietoihin on parannettava. Valmistelija ehdottaa, että PNR-tietojen käsittelyyn sovelletaan direktiiviin 95/46/EY perustuvia kansallisia säännöksiä, vaikka kyseinen direktiivi ei periaatteessa sovellu jäsenvaltioiden poliisi- ja oikeuslaitosten yhteistyöhön rikosasioissa (ks. direktiivin 3 artikla). Lopuksi tähän problematiikkaan tarvitaan vielä soveltuva tietosuojaratkaisu oikeus- ja sisäasioiden alalla Lissabonin sopimuksen tultua voimaan.

•  Olisi syytä lähettää vain tietoja, joita tarvitaan tämän direktiivin tarkoituksiin.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetulla neuvoston direktiivillä 2004/82/EY säännellään ennalta annettavien matkustajatietojen (API-tiedot) siirtämistä toimivaltaisille kansallisille viranomaisille lentoliikenteen harjoittajien toimesta rajavalvonnan parantamiseksi ja laittoman maahanmuuton torjumiseksi.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Matkustajarekisteritietoja (PNR-tiedot) tarvitaan, jotta voidaan tehokkaasti ehkäistä, paljastaa ja tutkia terrorismirikoksia ja vakavia rikoksia ja nostaa niiden perusteella syytteitä ja siten parantaa sisäistä turvallisuutta.

(5) Matkustajarekisteritiedot (PNR-tiedot) voivat olla hyödyllinen keino tehokkaasti ehkäistä, paljastaa ja tutkia terrorismirikoksia ja tietyntyyppisiä luonteeltaan kansainvälisiä vakavia rikoksia ja nostaa niiden perusteella syytteitä ja siten parantaa sisäistä turvallisuutta.

Perustelu

”Vakavat kansainväliset rikokset” ja erityisesti ihmiskauppa sekä laiton huume- ja asekauppa ovat myös relevantteja ja vakavia rikostyyppejä, joiden ehkäisemistä PNR-tietojen käyttö voi auttaa. Jos direktiivin soveltamisalaa kavennetaan poistamalla ”vakavat rikokset”, PNR-tietojen käytössä keskitytään kansainvälisiin rikoksiin, joissa nämä tiedot ovat tärkeimpiä ja tehokkaimpia.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) PNR-tietojen avulla lainvalvontaviranomaiset voivat ehkäistä, paljastaa ja tutkia vakavia rikoksia, kuten terroritekoja, ja nostaa niiden perusteella syytteitä vertailemalla tietoja erilaisiin etsittyjä henkilöitä ja esineitä koskeviin tietokantoihin saadakseen tällä tavoin todisteita ja tarvittaessa paljastaakseen rikollisten apureita ja rikollisverkostoja.

(6) PNR-tiedot voivat auttaa lainvalvontaviranomaisia ehkäisemään, paljastamaan ja tutkimaan vakavia kansainvälisiä rikoksia, kuten terroritekoja, ja nostamaan niiden perusteella syytteitä vertailemalla tietoja erilaisiin etsittyjä henkilöitä ja esineitä koskeviin tietokantoihin löytääkseen tällä tavoin tarvittavia todisteita ja tarvittaessa paljastaakseen rikollisten apureita ja rikollisverkostoja.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) PNR-tietojen avulla lainvalvontaviranomaiset voivat yksilöidä henkilöitä, jotka eivät ole viranomaisille ennestään tuttuja, koska heitä ei aiemmin ole epäilty osallisuudesta vakaviin rikoksiin ja terrorismiin, mutta jotka PNR-tietojen analyysin perusteella saattavat olla osallisina tällaisiin rikoksiin, minkä vuoksi toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä heidän suhteensa lisätutkimuksia. PNR-tietojen avulla lainvalvontaviranomaiset voivat puuttua vakavan rikollisuuden ja terrorismin uhkaan eri tavoin kuin muuntyyppisiä henkilötietoja käsittelemällä. Jotta voitaisiin kuitenkin varmistaa, että sellaisten henkilöiden tietoja, jotka eivät ole syyllistyneet mihinkään ja joita ei epäillä mistään, käsitellään mahdollisimman vähän, arviointikriteerien laatimiseen ja soveltamiseen liittyvää PNR-tietojen käyttöä olisi edelleen rajoitettava niin, että se kattaa ainoastaan sellaiset vakavat rikokset, jotka ovat luonteeltaan valtioiden rajat ylittäviä, eli jotka liittyvät erottamattomasti matkustamiseen ja sitä kautta myös sen yhteydessä käsiteltäviin tietoihin.

Poistetaan.

Perustelu

Valmistelija ehdottaa kaikkia matkustajia koskevien PNR-tietojen käytön rajoittamista terrorismirikosten ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa panoa varten vertaamalla niitä erityisesti etsittyjä henkilöitä koskeviin tietokantoihin (4 artiklan 2 kohdan b alakohta) tai toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä erityisissä tapauksissa (4 artiklan 2 kohdan c alakohta).

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Lentoliikenteen harjoittajat keräävät ja käsittelevät jo matkustajien PNR-tietoja omia kaupallisia tarkoituksiaan varten. Tällä direktiivillä ei pitäisi velvoittaa lentoliikenteen harjoittajia keräämään tai säilyttämään mitään uusia matkustajatietoja eikä velvoittaa matkustajia antamaan mitään uusia tietoja lentoliikenteen harjoittajille nykyään annettavien tietojen lisäksi.

(11) Lentoliikenteen harjoittajat keräävät ja käsittelevät jo matkustajien PNR-tietoja omia kaupallisia tarkoituksiaan varten. Tällä direktiivillä ei pitäisi velvoittaa lentoliikenteen harjoittajia keräämään tai säilyttämään mitään uusia matkustajatietoja eikä velvoittaa matkustajia antamaan mitään uusia tietoja lentoliikenteen harjoittajille nykyään annettavien tietojen lisäksi. Jos lentoliikenteen harjoittajat eivät kerää tietoja rutiininomaisesti tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä kaupallisiin tarkoituksiin, niitä ei pitäisi vaatia luomaan prosesseja, joilla tällaisia tietoja kerätään.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Terrorismirikosten määritelmä olisi otettava terrorismin torjunnasta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 1–4 artiklasta. Vakavan rikollisuuden määritelmä olisi otettava eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklasta. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sulkea pois ne vähäisemmät rikokset, joiden yhteydessä tämän direktiivin mukainen PNR-tietojen käsittely ei olisi suhteellisuusperiaatteen mukaista, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden rikosoikeuden järjestelmät. Vakavan kansainvälisen rikollisuuden määritelmä olisi otettava neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklasta ja kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisesta Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksesta.

(12) Terrorismirikosten määritelmä olisi otettava terrorismin torjunnasta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 1–4 artiklasta. Vakavan kansainvälisen rikollisuuden määritelmä olisi otettava neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklasta ja kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisesta Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksesta. Jäsenvaltioiden olisi suljettava pois rikokset, joiden yhteydessä tämän direktiivin mukainen PNR-tietojen käsittely ei olisi suhteellisuusperiaatteen mukaista, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden rikosoikeuden järjestelmät.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Laadittaessa matkustajatietoyksikölle toimitettavien PNR-tietojen luetteloja olisi otettava huomioon terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa koskevat viranomaisten oikeutetut vaatimukset, jotta voidaan parantaa unionin sisäistä turvallisuutta ja suojata kansalaisten perusoikeuksia, erityisesti oikeutta yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan. Näissä luetteloissa ei pitäisi esittää sellaisia henkilötietoja, joista voi käydä ilmi asianomaisen henkilön rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys tai jokin terveyttä tai sukupuolielämää koskeva tieto. PNR-tietojen tulisi sisältää matkustajan varausta ja matkareittiä koskevia yksityiskohtia, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat yksilöidä ne lentomatkustajat, jotka muodostavat riskin sisäiselle turvallisuudelle.

(14) Laadittaessa tämän direktiivin liitteessä lueteltujen matkustajatietoyksikölle toimitettavien PNR-tietojen sisältöä olisi otettava huomioon terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa koskevat viranomaisten oikeutetut vaatimukset, jotta voidaan parantaa unionin sisäistä turvallisuutta ja suojata henkilöiden perusoikeuksia, erityisesti oikeutta yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan. Näissä luetteloissa ei pitäisi esittää sellaisia henkilötietoja, joista voi käydä ilmi asianomaisen henkilön rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys tai jokin terveyttä tai sukupuolielämää koskeva tieto. PNR-tietojen tulisi sisältää matkustajan varausta ja matkareittiä koskevia yksityiskohtia, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat yksilöidä ne lentomatkustajat, jotka muodostavat riskin sisäiselle turvallisuudelle.

Perustelu

Englanninkielisen version sana ”required” voisi olla hämmentävä, koska lentoliikenteen harjoittajat kokoavat PNR-tiedot tiedoista, joita ne ovat keränneet tavanomaisen liiketoimintansa yhteydessä. Niitä ei pitäisi pakottaa toimittamaan tai säilyttämään mitään matkustajia koskevia lisätietoja, eikä matkustajille pitäisi asettaa mitään velvoitetta antaa enemmän tietoja kuin ne, jotka lentoliikenteen harjoittajat normaalisti pyytävät tavanomaisen liiketoimintansa yhteydessä.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Mahdollisia tietojen siirtämistapoja on kaksi: ”kysyntämenetelmässä” tietoja pyytävän jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat päästä lentoliikenteen harjoittajan varausjärjestelmään (”välitön pääsy”) ja saada (pull) jäljennöksen tarvittavista tiedoista, ja ”tarjontamenetelmässä” lentoliikenteen harjoittajat siirtävät (push) tarvittavat PNR-tiedot niitä pyytäville viranomaisille, jolloin lentoliikenteen harjoittajilla on valta valvoa, mitä tietoja toimitetaan. Tarjontamenetelmän katsotaan takaavan korkeamman tietosuojan tason, ja sen olisi oltava pakollinen kaikille lentoliikenteen harjoittajille.

(15) Mahdollisia tietojen siirtämistapoja on kaksi: ”kysyntämenetelmässä” tietoja pyytävän jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat päästä lentoliikenteen harjoittajan varausjärjestelmään (”välitön pääsy”) ja saada (pull) jäljennöksen tarvittavista tiedoista, ja ”tarjontamenetelmässä” lentoliikenteen harjoittajat siirtävät (push) PNR-tiedot niitä pyytäville viranomaisille, jolloin lentoliikenteen harjoittajilla on valta valvoa, mitä tietoja toimitetaan. Tarjontamenetelmä takaa korkeamman tietosuojan tason, ja siitä olisi kaksi vuotta direktiivin voimaantulon jälkeen tultava pakollinen kaikille lentoliikenteen harjoittajille, jotka jo keräävät ja käsittelevät PNR-tietoja kaupallisia tarkoituksia varten ja jotka suorittavat kansainvälisiä lentoja jäsenvaltioihin tai jäsenvaltioista. Jos tietokoneistetun varauspalvelun tarjoajat käsittelevät PNR-tietoja, sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 80/2009 mukaisia tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä (TPJ) koskevia käytännesääntöjä.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lentoliikenteen harjoittajat pystyvät täyttämään tämän direktiivin mukaiset velvollisuutensa. Jäsenvaltioiden olisi säädettävä varoittavia, tehokkaita ja oikeasuhteisia seuraamuksia, myös taloudellisia seuraamuksia, niille lentoliikenteen harjoittajille, jotka eivät täytä PNR-tietojen toimittamista koskevia velvollisuuksiaan. Jos ilmenee toistuvia vakavia rikkomisia, jotka voivat haitata tämän direktiivin perustavoitteiden saavuttamista, näihin seuraamuksiin voi poikkeustapauksissa kuulua esimerkiksi kuljetusvälineen lentokieltoon asettaminen, takavarikko ja menetetyksi tuomitseminen tai liikenneluvan väliaikainen tai pysyvä peruuttaminen.

(17) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lentoliikenteen harjoittajat pystyvät täyttämään tämän direktiivin mukaiset velvollisuutensa. Jäsenvaltioiden olisi säädettävä varoittavia, tehokkaita ja oikeasuhteisia seuraamuksia, myös taloudellisia seuraamuksia, niille lentoliikenteen harjoittajille, jotka eivät täytä PNR-tietojen toimittamista koskevia velvollisuuksiaan.

Perustelu

Joissakin tapauksissa vastuu ei ole lentoliikenteen harjoittajilla vaan kolmansilla mailla, jotka eivät välitä edelleen hallussaan olevia PNR-tietoja. Seuraamusten pitäisi olla varoittavia, tehokkaita ja oikeasuhteisia, kuten johdanto-osan 1 kappaleessa todetaan. Tämän johdanto-osan kappaleen toisen osan voidaan katsoa olevan suhteeton tai ristiriidassa kaikki seuraamukset kattavan ensimmäisen osan kanssa.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Jäsenvaltioiden olisi jaettava saamansa PNR-tiedot muiden jäsenvaltioiden kanssa silloin kun tietojen siirto on tarpeen terrorismirikosten tai vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten. Tämän direktiivin säännökset eivät saisi vaikuttaa muihin poliisi- ja oikeusviranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskeviin unionin säädöksiin, joihin kuuluvat muun muassa Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6 päivänä huhtikuuta 2009 tehty neuvoston päätös 2009/371/YOS ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta 18 päivänä syyskuuta 2006 tehty neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS. Tällaista PNR-tietojen vaihtoa lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten välillä olisi säänneltävä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

(20) Jäsenvaltioiden olisi jaettava saamansa PNR-tiedot muiden jäsenvaltioiden kanssa silloin kun tietojen siirto on tarpeen terrorismirikosten tai tässä direktiivissä määritellyn vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten. Tämän direktiivin säännökset eivät saisi vaikuttaa muihin poliisi- ja oikeusviranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskeviin unionin säädöksiin, joihin kuuluvat muun muassa Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6 päivänä huhtikuuta 2009 tehty neuvoston päätös 2009/371/YOS ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta 18 päivänä syyskuuta 2006 tehty neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS. Tällaista PNR-tietojen vaihtoa lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten välillä olisi säänneltävä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) PNR-tietojen säilytysajan olisi oltava oikeassa suhteessa siihen, mikä on tarpeen terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten. PNR-tietojen luonteen ja niiden käyttötarkoitusten vuoksi tietoja on tarpeen säilyttää riittävän kauan, jotta niitä voidaan käyttää analyysien laatimisessa ja tutkimuksissa. Suhteettoman käytön välttämiseksi tiedot on määrätyn ajan kuluttua anonymisoitava, minkä jälkeen ne ovat saatavilla vain hyvin tiukkojen ja rajoitettujen edellytysten täyttyessä.

(21) PNR-tietojen säilytysajan olisi oltava oikeassa suhteessa siihen, mikä on tarpeen terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten. PNR-tietojen luonteen ja niiden käyttötarkoitusten vuoksi tietoja on tarpeen säilyttää riittävän kauan, jotta niitä voidaan käyttää analyysien laatimisessa ja tutkimuksissa. Suhteettoman käytön välttämiseksi matkustajan tunnistamisen mahdollistavat tiedot on määrätyn ajan kuluttua erotettava PNR-tiedoista, minkä jälkeen ne ovat saatavilla vain hyvin tiukkojen ja rajoitettujen edellytysten täyttyessä.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) Kussakin jäsenvaltiossa matkustajatietoyksikön ja toimivaltaisten viranomaisten toimesta tapahtuvaan PNR-tietojen käsittelyyn olisi sovellettava henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lain normeja, jotka ovat rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 27 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn puitepäätöksen 2008/977/YOS mukaiset.

(23) Kussakin jäsenvaltiossa matkustajatietoyksikön ja toimivaltaisten viranomaisten toimesta tapahtuvaan PNR-tietojen käsittelyyn olisi sovellettava henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lain normeja, jotka ovat rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 27 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn puitepäätöksen 2008/977/YOS ja yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY1 mukaiset.

 

____________

 

1 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

Perustelu

Koska kaikki matkustajia koskevat tiedot kerätään, olisi sovellettava tiukimpia tietosuojanormeja.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24) Kun otetaan huomioon oikeus henkilötietojen suojaan, olisi PNR-tietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröityjen oikeudet, kuten heidän oikeutensa tutustua omiin tietoihinsa, oikaista niitä, poistaa ne tai kieltää niiden käyttö tietokannassa sekä oikeus vahingonkorvaukseen ja oikeudelliseen muutoksenhakuun määriteltävä puitepäätöksen 2008/977/YOS mukaisesti.

(24) Kun otetaan huomioon oikeus henkilötietojen suojaan, olisi PNR-tietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröityjen oikeudet, kuten heidän oikeutensa tutustua omiin tietoihinsa, oikaista niitä, poistaa ne tai kieltää niiden käyttö tietokannassa sekä oikeus vahingonkorvaukseen ja oikeudelliseen muutoksenhakuun määriteltävä puitepäätöksen 2008/977/YOS ja direktiivin 95/46/EY mukaisesti.

Perustelu

Koska kaikki matkustajia koskevat tiedot kerätään, olisi sovellettava tiukimpia tietosuojanormeja.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a) Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että PNR-tietojen käyttöön liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset eivät siirry matkustajien maksettaviksi.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28) Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden mahdollisuuteen säätää kansallisessa laissaan PNR-tietojen keräämistä ja käsittelyä koskevasta järjestelmästä muita kuin tässä direktiivissä mainittuja tarkoituksia varten tai näiden tietojen keräämisestä muilta kuin direktiivissä mainituilta liikenteenharjoittajilta sisäisten lentojen osalta asiaa koskevia tietosuojasäännöksiä noudattaen, kunhan kyseinen kansallinen laki on unionin säännöstön mukainen. Sisäisiin lentoihin liittyvien PNR-tietojen keräämistä olisi pohdittava erikseen myöhemmin.

Poistetaan.

Perustelu

Jäsenvaltioiden ei pitäisi kerätä muita PNR-tietoja kuin tässä asetuksessa määriteltyjä PNR-tietoja, jotta luotaisiin oikeusvarmuutta sekä matkustajatietojen suojan että toimijoiden taloudellisten etujen suhteen.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 b) PNR-tietojen edelleen siirtäminen olisi rajattava tapauksiin, joissa se on tarpeen konkreettisen terrorismirikoksen ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja oikeudenkäyntimenettelyä varten, ja siirtämisen kolmansiin maihin olisi oltava sallittua vain tapauksissa, joissa vastaavat tietosuojatoimet ovat käytössä.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32) Erityisesti direktiivin soveltamisalaa on rajoitettu mahdollisimman pitkälle niin, että PNR-tietoja voidaan säilyttää enintään 5 vuotta, minkä jälkeen tiedot on poistettava, ja tiedot on anonymisoitava hyvin lyhyen ajan jälkeen, ja arkaluonteisten tietojen kerääminen ja käyttö on kielletty. Jotta voidaan varmistaa toiminnan tehokkuus ja tietosuojan korkea taso, jäsenvaltioiden on varmistettava, että riippumaton kansallinen valvontaviranomainen on vastuussa PNR-tietojen käsittelyyn liittyvästä neuvonnasta ja valvonnasta. Kaikesta PNR-tietojen käsittelystä on laadittava loki tai muu dokumentaatio, jotta voidaan varmistaa tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja omavalvonta ja taata tietojen eheys ja tietojenkäsittelyn turvallisuus. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että matkustajille ilmoitetaan selkeästi ja yksityiskohtaisesti PNR-tietojen keräämisestä ja heidän oikeuksistaan.

(32) Erityisesti direktiivin soveltamisalaa on rajoitettu mahdollisimman pitkälle niin, että PNR-tietoja voidaan säilyttää enintään kolme kuukautta, minkä jälkeen tiedot on poistettava; tiedot on hyvin lyhyen ajan jälkeen peitettävä ja asetettava kaikkien käyttäjien ulottumattomille lukuun ottamatta hyvin suppeaa ja rajoitettua valtuutetun henkilöstön määrää, ja arkaluonteisten tietojen kerääminen ja käyttö on kielletty. Jotta voidaan varmistaa toiminnan tehokkuus ja tietosuojan korkea taso, jäsenvaltioiden on varmistettava, että riippumaton kansallinen valvontaviranomainen on vastuussa PNR-tietojen käsittelyyn liittyvästä neuvonnasta ja valvonnasta. Kaikesta PNR-tietojen käsittelystä on laadittava loki tai muu dokumentaatio, jotta voidaan varmistaa tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja omavalvonta ja taata tietojen eheys ja tietojenkäsittelyn turvallisuus. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että matkustajille ilmoitetaan selkeästi ja yksityiskohtaisesti PNR-tietojen keräämisestä ja heidän oikeuksistaan.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäiseminen, paljastaminen, tutkiminen ja syytteeseenpano 4 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti;

(a) terrorismirikosten ja tietynlaisten 2 artiklan i kohdassa määriteltyjen vakavien kansainvälisten rikosten ehkäiseminen, paljastaminen, tutkiminen ja syytteeseenpano 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) terrorismirikosten ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäiseminen, paljastaminen, tutkiminen ja syytteeseenpano 4 artiklan 2 kohdan a ja d alakohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Perustelu

Sisältyy muutettuun 1 artiklan 2 kohdan a alakohtaan.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Tämän direktiivin mukaisesti kerättyjä PNR-tietoja ei saa käsitellä sellaisten vähäisten rikosten kohdalla, joista voidaan määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan alle kolme vuotta.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta unionin sisäisiin lentoihin eikä muihin kulkuneuvoihin kuin lentokoneisiin.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) ’kansainvälisellä lennolla’ mitä tahansa lentoliikenteen harjoittajan reitti- tai tilauslentoa, jonka on määrä saapua kolmannesta maasta jäsenvaltion alueelle tai lähteä jäsenvaltion alueelta kolmannessa maassa sijaitsevaan lopulliseen määränpäähän, siirtymä- tai kauttalennot kummassakin tapauksessa mukaan lukien;

b) 'kansainvälisellä lennolla' mitä tahansa lentoliikenteen harjoittajan reitti- tai tilauslentoa, jonka on määrä saapua kolmannesta maasta jäsenvaltion alueelle tai lähteä jäsenvaltion alueelta kolmannessa maassa sijaitsevaan lopulliseen määränpäähän;

Perustelu

Siirtymä- ja kauttalentojen sisällyttäminen tähän merkitsee EU:n sisäisten lentojen saattamista direktiivin soveltamisalaan.

1) S'agissant des vols de transfert: étant donné que les transmissions PNR concernent la totalité des vols et non les passagers, les demandes visant à inclure les vols de transfer équivalent à demander des transmissions PNR pour pratiquement tous les vols intra communautaires.2)S'agissant des vols de transit: les données PNR sont envoyées aux autorités des aéroports d'où les passagers débarquent de vols, (et non les autorités des aéroports de transit, où par définition, les passagers "n'attérissent" pas dans les contrôles de l'immigration). L'itinéraire d'un passager ne correspondra pas toujours au point de transit, ainsi cette clause ne permet pas de satisfaire le système des conditions de demande.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) ’matkustajarekisteritiedoilla’ eli ’PNR-tiedoilla’ kunkin matkustajan matkustustiedot sisältävää rekisteriä, joka sisältää kaikki ne tiedot, jotka lippuvarauksia tekevät sekä kuljetukseen osallistuvat lentoliikenteen harjoittajat tarvitsevat varausten käsittelyä ja valvontaa varten kunkin matkan osalta, jonka henkilö on varannut tai joka on varattu hänen puolestaan, riippumatta siitä, sisältyvätkö nämä tiedot varausjärjestelmään, lähtöselvitysjärjestelmään vai muuhun vastaavaan järjestelmään, jolla on samat toiminnot;

c) ’matkustajarekisteritiedoilla’ eli ’PNR-tiedoilla’ kunkin matkustajan matkustustiedot sisältävää rekisteriä, jonka lentoliikenteen harjoittajat kokoavat ja tallentavat sähköisesti normaalin liiketoimintansa yhteydessä ja joka sisältää kaikki ne tiedot, jotka lippuvarauksia tekevät sekä kuljetukseen osallistuvat lentoliikenteen harjoittajat tarvitsevat varausten käsittelyä ja valvontaa varten kunkin matkan osalta, jonka henkilö on varannut tai joka on varattu hänen puolestaan, riippumatta siitä, sisältyvätkö nämä tiedot varausjärjestelmään, lähtöselvitysjärjestelmään vai muuhun vastaavaan järjestelmään, jolla on samat toiminnot;

Perustelu

Vältetään uusia ja tarpeettomia lentoliikenteen harjoittajiin kohdistuvia rasitteita, jotka puolestaan muuttuisivat matkustajille/kuluttajille aiheutuviksi kustannuksiksi.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) ’tarjontamenetelmällä (push)’ menetelmää, jossa lentoliikenteen harjoittajat siirtävät tarvittavat PNR-tiedot niitä pyytävän viranomaisen tietokantaan;

f) ’tarjontamenetelmällä (push)’ menetelmää, jossa lentoliikenteen harjoittajat siirtävät keräämänsä tämän direktiivin liitteessä luetellut PNR-tiedot niitä pyytävän viranomaisen tietokantaan;

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a) ’kysyntämenetelmällä (pull)’ menetelmää, jossa tietoja pyytävä viranomainen käsittelee suoraan lentoliikenteen harjoittajan varausjärjestelmän tietokantaa ja kopioi matkustajatiedot;

Perustelu

”Kysyntämenetelmän” määrittäminen vaikuttaa tarpeelliselta, koska menetelmä mainitaan komission ehdotuksessa monta kertaa.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h) ’vakavalla rikollisuudella’ neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja, jos niistä voidaan määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan vähintään kolme vuotta; jäsenvaltiot voivat kuitenkin sulkea pois ne vähäisemmät rikokset, joiden yhteydessä tämän direktiivin mukainen PNR-tietojen käsittely ei olisi suhteellisuusperiaatteen mukaista, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden rikosoikeuden järjestelmät;

Poistetaan.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – i alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

i) ’vakavalla kansainvälisellä rikollisuudella’ neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja, jos niistä voidaan määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan vähintään kolme vuotta, ja jos:

i) ’vakavalla kansainvälisellä rikollisuudella’ seuraavia neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja: ihmiskauppa, huumausaineiden laiton kauppa ja aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa, jos niistä voidaan määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan vähintään kolme vuotta, ja jos:

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava tai nimettävä viranomainen, jolla on terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa koskeva toimivalta, tai tällaisen viranomaisen yksikkö toimimaan matkustajatietoyksikkönä, joka vastaa PNR-tietojen keräämisestä lentoliikenteen harjoittajilta sekä tietojen säilyttämisestä, analysoinnista ja analyysin tulosten toimittamisesta 5 artiklassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille. Yksikön henkilöstön jäsenet voivat olla toimivaltaisten viranomaisten lähettämiä työntekijöitä.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava tai nimettävä viranomainen, jolla on terrorismirikosten ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa koskeva toimivalta, tai tällaisen viranomaisen yksikkö toimimaan matkustajatietoyksikkönä, joka vastaa PNR-tietojen keräämisestä lentoliikenteen harjoittajilta sekä tietojen säilyttämisestä, analysoinnista ja analyysin tulosten toimittamisesta 5 artiklassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille. Yksikön henkilöstön jäsenet voivat olla toimivaltaisten viranomaisten lähettämiä työntekijöitä.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Kansainvälisten lentojen matkustajia koskevien PNR-tietojen tallentaminen, käsitteleminen ja analysoiminen on toteutettava yksinomaan unionin alueella. Näin voidaan varmistaa, että näihin menettelyihin sovelletaan henkilötietojen suojaa koskevaa unionin lainsäädäntöä.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Jäsenvaltiot vastaavat PNR-tietojen kokoamisesta, valmistelusta ja toimittamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) matkustajien arviointi ennen kuin he saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa henkilöt, jotka saattavat olla osallisina terrorismirikoksessa tai vakavassa kansainvälisessä rikoksessa ja joista 5 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä lisätutkimuksia. Tällaisen arvioinnin laatimista varten matkustajatietoyksikkö voi käsitellä PNR-tietoja vertaamalla niitä ennalta määritettyihin kriteereihin. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn tuloksena saatavat osumat tarkistetaan yksittäin ei-automaattisen käsittelyn keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen tarpeen toteuttaa toimenpiteitä;

Poistetaan.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) matkustajien arviointi ennen kuin he saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa henkilöt, jotka saattavat olla osallisina terrorismirikoksessa tai vakavassa rikollisuudessa ja joista 5 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä lisätutkimuksia. Tällaisten arvioiden laatimista varten matkustajatietoyksikkö voi vertailla PNR-tietoja asianmukaisiin tietokantoihin, myös kansainvälisiin tai kansallisiin tietokantoihin tai EU:n tietokantojen kansallisiin kopioihin, jos sellaisia on perustettu EU:n lainsäädännön nojalla etsityistä tai etsintäkuulutetuista henkilöistä tai esineistä, tällaisiin tiedostoihin sovellettavien unionin, kansainvälisten ja kansallisten sääntöjen mukaisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn tuloksena saatavat osumat tarkistetaan yksittäin ei-automaattisen käsittelyn keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen tarpeen toteuttaa toimenpiteitä;

b) lisäarviointi – jonka 5 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset voivat laatia ennen kuin matkustajat saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai lähtevät sieltä – sellaisten matkustajien tapauksessa, joiden voidaan tosiasiallisesti epäillä olevan osallisina terrorismirikoksessa tai vakavassa kansainvälisessä rikollisuudessa. Tällaisten arvioiden laatimista varten matkustajatietoyksikkö voi vertailla PNR-tietoja asianmukaisiin tietokantoihin, myös kansainvälisiin tai kansallisiin tietokantoihin tai EU:n tietokantojen kansallisiin kopioihin, jos sellaisia on perustettu EU:n lainsäädännön nojalla etsityistä tai etsintäkuulutetuista henkilöistä tai esineistä, tällaisiin tiedostoihin sovellettavien unionin, kansainvälisten ja kansallisten sääntöjen mukaisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn tuloksena saatavat osumat tarkistetaan yksittäin ei-automaattisen käsittelyn keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen tarpeen toteuttaa toimenpiteitä;

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) vastaaminen tapauskohtaisesti toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisesti perusteltuihin pyyntöihin toimittaa PNR-tietoja ja käsitellä PNR-tietoja yksittäisissä tapauksissa terrorismirikosten tai vakavien rikosten ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten, ja tällaisen käsittelyn tulosten toimittaminen toimivaltaisille viranomaisille; ja

c) vastaaminen tapauskohtaisesti toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisesti perusteltuihin pyyntöihin toimittaa PNR-tietoja ja käsitellä PNR-tietoja yksittäisissä tapauksissa terrorismirikosten tai vakavien kansainvälisten rikosten ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten, ja tällaisen käsittelyn tulosten toimittaminen toimivaltaisille viranomaisille; ja

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) PNR-tietojen analysointi arviointikriteerien päivittämistä tai uusien kriteerien luomista varten, jotta voidaan tunnistaa henkilöt, jotka saattavat olla osallisina a alakohdassa tarkoitetussa terrorismirikoksessa tai vakavassa kansainvälisessä rikoksessa.

Poistetaan.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. PNR-tietojen käsittely voidaan sallia ainoastaan jäsenvaltion toimivaltaisen tuomioistuimen määräyksellä matkustajatietoyksikön esitettyä asiaa koskevan pyynnön. Ainoastaan jos matkustajatietoyksikkö arvioi viivytyksen olevan vaaraksi ("periculum in mora"), se voi itse antaa valtuutuksen tällaiseen käsittelyyn.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltion matkustajatietoyksikön on toimitettava PNR-tiedot tai 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti tunnistettujen henkilöiden PNR-tietojen käsittelyn tulokset lisätutkimuksia varten saman jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Tällaiset tiedonsiirrot on aina tehtävä tapauskohtaisesti.

4. Jäsenvaltion matkustajatietoyksikön on toimitettava PNR-tiedot tai 2 kohdan b alakohdan mukaisesti tunnistettujen henkilöiden PNR-tietojen käsittelyn tulokset lisätutkimuksia varten saman jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Tällaiset tiedonsiirrot on aina tehtävä tapauskohtaisesti.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava luettelo toimivaltaisista viranomaisista, joilla on oikeus pyytää tai ottaa vastaan matkustajatietoyksiköltä PNR-tietoja tai PNR-tietojen käsittelyn tuloksia tehdäkseen niitä koskevia lisätutkimuksia tai toteuttaakseen tarvittavat toimenpiteet terrorismirikosten ja vakavien rikosten ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten.

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava luettelo toimivaltaisista viranomaisista, joilla on oikeus pyytää tai ottaa vastaan matkustajatietoyksiköltä PNR-tietoja tai PNR-tietojen käsittelyn tuloksia tehdäkseen niitä koskevia lisätutkimuksia tai toteuttaakseen tarvittavat toimenpiteet terrorismirikosten ja vakavien kansainvälisten rikosten ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on oltava viranomaisia, joilla on toimivalta ehkäistä, paljastaa ja tutkia terrorismirikoksia ja vakavia rikoksia tai nostaa syyte niiden perusteella.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on oltava viranomaisia, joilla on toimivalta ehkäistä, paljastaa ja tutkia terrorismirikoksia ja vakavia kansainvälisiä rikoksia tai nostaa syyte niiden perusteella.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat käsitellä matkustajatietoyksikön vastaanottamia matkustajien PNR-tietoja tai PNR-tietojen käsittelyn tuloksia edelleen vain terrorismirikosten tai vakavien rikosten ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten.

4. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat käsitellä matkustajatietoyksikön vastaanottamia matkustajien PNR-tietoja tai PNR-tietojen käsittelyn tuloksia edelleen vain terrorismirikosten tai vakavien kansainvälisten rikosten ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lentoliikenteen harjoittajat toimittavat (push) 2 artiklan c alakohdassa määritellyt ja liitteessä täsmennetyt PNR-tiedot, siltä osin kuin ne ovat jo keränneet nämä tiedot, sen jäsenvaltion kansallisen matkustajatietoyksikön tietokantaan, jonka alueelle kansainvälisen lennon on määrä laskeutua tai jonka alueelta lento lähtee. Jos kyseessä on yhden tai useamman lentoliikenteen harjoittajan yhteistunnuksin suorittama lento, velvollisuus toimittaa kaikkien lennon matkustajien PNR-tiedot koskee sitä lentoliikenteen harjoittajaa, joka vastaa lennon toteuttamisesta. Jos lentoon kuuluu yksi tai useampia välilaskuja jäsenvaltioiden lentokentille, lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava PNR-tiedot kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköille.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lentoliikenteen harjoittajat, jotka jo keräävät matkustajistaan PNR-tietoja, toimittavat (push) 2 artiklan c alakohdassa määritellyt ja liitteessä täsmennetyt PNR-tiedot, siltä osin kuin ne keräävät näitä tietoja tavanomaisen liiketoimintansa yhteydessä, sen jäsenvaltion kansallisen matkustajatietoyksikön tietokantaan, jonka alueelle kansainvälisen lennon on määrä laskeutua tai jonka alueelta lento lähtee. Jos kyseessä on yhden tai useamman lentoliikenteen harjoittajan yhteistunnuksin suorittama lento, velvollisuus toimittaa kaikkien lennon matkustajien PNR-tiedot koskee sitä lentoliikenteen harjoittajaa, joka vastaa lennon toteuttamisesta. Jos lentoon kuuluu yksi tai useampia välilaskuja jäsenvaltioiden lentokentille, lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava PNR-tiedot yksinomaan lopullisena määränpäänä olevan jäsenvaltion matkustajatietoyksikölle.

 

1 a. Jäsenvaltiot eivät edellytä lentoliikenteen harjoittajilta sellaisten PNR-tietojen keräämistä, joita ne eivät jo kerää. Lentoliikenteen harjoittajat eivät saa siirtää muita PNR-tietoja kuin 2 artiklan c alakohdassa määriteltyjä ja liitteessä täsmennettyjä PNR-tietoja. Lentoliikenteen harjoittajat eivät ole vastuussa matkustajien toimittamien tietojen tarkkuudesta ja täydellisyydestä, paitsi silloin kun ne eivät ole toteuttaneet kohtuullisia toimenpiteitä varmistaakseen, että matkustajilta kootut tiedot ovat tarkkoja ja oikeellisia.

2. Lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava PNR-tiedot sähköisesti käyttäen yhteistä yhteyskäytäntöä ja tuettuja tietomuotoja, jotka vahvistetaan 13 ja 14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, tai teknisten ongelmien sattuessa käyttäen mitä tahansa muuta soveltuvaa tapaa, joka takaa asianmukaisen tietoturvan tason:

2. Lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava PNR-tiedot sähköisesti käyttäen yhteistä yhteyskäytäntöä ja tuettuja tietomuotoja, jotka vahvistetaan 13 ja 14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, tai lentoliikenteen harjoittajien teknisten ongelmien sattuessa käyttäen mitä tahansa muuta soveltuvaa tapaa, joka takaa asianmukaisen tietoturvan tason:

a) 24–48 tuntia ennen lennon suunniteltua lähtöaikaa;

a) kerran 24–48 tuntia ennen lennon suunniteltua lähtöaikaa;

ja

ja

b) välittömästi lennolle pääsyn sulkeuduttua, eli heti kun matkustajat ovat nousseet ilma-alukseen lähtöön valmistautumista varten eikä ilma-alukseen enää oteta lisää matkustajia.

b) kerran välittömästi lennolle pääsyn sulkeuduttua, eli heti kun matkustajat ovat nousseet ilma-alukseen lähtöön valmistautumista varten eikä ilma-alukseen enää oteta lisää matkustajia.

3. Jäsenvaltiot voivat sallia, että lentoliikenteen harjoittajat rajoittavat 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut siirrot 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen siirtojen päivityksiin.

3. Jäsenvaltioiden on sallittava, että lentoliikenteen harjoittajat rajoittavat 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut siirrot 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen siirtojen päivityksiin.

4. Lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava PNR-tiedot tapauskohtaisesti, matkustajatietoyksikön kansallisen lainsäädännön nojalla esittämästä pyynnöstä, jos tiedot on tarpeen saada käyttöön aikaisemmin kuin 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna ajankohtana, jotta niiden avulla voidaan reagoida terrorismirikoksiin tai vakavaan rikollisuuteen liittyvään määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan.

4. Lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava PNR-tiedot tapauskohtaisesti, matkustajatietoyksikön kansallisen lainsäädännön nojalla esittämästä pyynnöstä, jos tiedot on tarpeen saada käyttöön aikaisemmin kuin 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna ajankohtana, jotta niiden avulla voidaan reagoida terrorismirikoksiin tai vakavaan kansainväliseen rikollisuuteen liittyvään määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että matkustajatietoyksikkö toimittaa 4 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan nojalla tunnistamiensa henkilöiden PNR-tietojen käsittelyn tulokset muiden jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköille, jos se katsoo, että tietojen siirtäminen on tarpeen terrorismirikosten tai vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten. Vastaanottavien jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköiden on toimitettava tällaiset PNR-tiedot tai niiden käsittelyn tulos toimivaltaisille viranomaisilleen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että matkustajatietoyksikkö toimittaa 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla tunnistamiensa henkilöiden PNR-tietojen käsittelyn tulokset muiden jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköille, jos se katsoo, että tietojen siirtäminen on tarpeen terrorismirikosten tai vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten. Tällaiset siirrot on rajattava tiukasti tietoihin, joita tarvitaan erityistapauksessa terrorismirikoksen tai vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten, ja siirrot on perusteltava kirjallisesti. Vastaanottavien jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköiden on toimitettava tällaiset PNR-tiedot tai niiden käsittelyn tulos toimivaltaisille viranomaisilleen.

2. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä on oikeus tarvittaessa pyytää minkä tahansa toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen tietokantaan 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös PNR-tietojen käsittelyn tulos. Tällaisia tietoja koskeva pyyntö voi perustua mihin tahansa yksittäiseen tietoelementtiin tai niiden yhdistelmään, sen mukaan minkä pyytävä matkustajatietoyksikkö katsoo olevan tarpeen terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten. Matkustajatietoyksiköiden on toimitettava pyydetyt tiedot niin pian kuin mahdollista, ja lisäksi niiden on toimitettava PNR-tietojen käsittelyn tulos, jos se on jo laadittu 4 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä on oikeus tarvittaessa pyytää minkä tahansa toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen tietokantaan 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös PNR-tietojen käsittelyn tulos. Tällaisia tietoja koskeva pyyntö on rajattava tiukasti erityistapauksessa tarvittaviin tietoihin. Pyyntö voi perustua mihin tahansa yksittäiseen tietoelementtiin tai niiden yhdistelmään, sen mukaan minkä pyytävä matkustajatietoyksikkö katsoo olevan tarpeen terrorismirikosten ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten ja se on perusteltava kirjallisesti. Matkustajatietoyksiköiden on toimitettava pyydetyt tiedot niin pian kuin mahdollista, ja lisäksi niiden on toimitettava PNR-tietojen käsittelyn tulos, jos se on jo laadittu 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

3. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä on oikeus tarvittaessa pyytää minkä tahansa toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen tietokantaan 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös PNR-tietojen käsittelyn tulos. Matkustajatietoyksikkö voi pyytää saada tutustua määrättyihin toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikön hallussa oleviin PNR-tietoihin kokonaisuudessaan ja peittämättöminä vain poikkeustilanteissa, kun kyseessä on terrorismirikoksiin tai vakavaan rikollisuuteen liittyvä erityinen uhka tai tutkinta tai erityiset syytetoimet.

3. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä on oikeus tarvittaessa pyytää minkä tahansa toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen tietokantaan 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös PNR-tietojen käsittelyn tulos. Matkustajatietoyksikkö voi pyytää saada tutustua määrättyihin toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikön hallussa oleviin PNR-tietoihin kokonaisuudessaan ja peittämättöminä vain poikkeustilanteissa, kun kyseessä on terrorismirikoksiin tai vakavaan kansainväliseen rikollisuuteen liittyvä erityinen uhka tai tutkinta tai erityiset syytetoimet. Tällainen pyyntö on perusteltava kirjallisesti.

4. Vain silloin kun on tarpeen ehkäistä yleiseen turvallisuuteen kohdistuva välitön ja vakava uhka, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää suoraan minkä tahansa toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä toimittamaan PNR-tiedot, joita säilytetään sen tietokannassa 9 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti. Tällaisten pyyntöjen tulee liittyä määrättyyn terrorismirikoksia tai vakavaa rikollisuutta koskevaan tutkintaan tai syytetoimiin, ja ne on perusteltava. Matkustajatietoyksiköiden on vastattava tällaisiin pyyntöihin kiireellisesti. Kaikissa muissa tapauksissa toimivaltaisten viranomaisten on ohjattava pyyntönsä oman jäsenvaltionsa matkustajatietoyksikön kautta.

4. Vain silloin kun on tarpeen ehkäistä yleiseen turvallisuuteen kohdistuva välitön ja vakava uhka, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää suoraan minkä tahansa toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä toimittamaan PNR-tiedot, joita säilytetään sen tietokannassa 9 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti. Tällaisten pyyntöjen tulee liittyä määrättyyn terrorismirikoksia tai vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskevaan tutkintaan tai syytetoimiin, ja ne on perusteltava. Matkustajatietoyksiköiden on vastattava tällaisiin pyyntöihin kiireellisesti. Kaikissa muissa tapauksissa toimivaltaisten viranomaisten on ohjattava pyyntönsä oman jäsenvaltionsa matkustajatietoyksikön kautta.

5. Poikkeuksellisesti, jos tietoihin on voitava tutustua hyvissä ajoin terrorismirikoksia tai vakavaa rikollisuutta koskevaan määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan vastaamiseksi, jäsenvaltion matkustajatietoyksiköllä on oikeus milloin tahansa pyytää toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä toimittamaan sille PNR-tiedot lennoista, jotka laskeutuvat viimeksi mainitun jäsenvaltion alueelle tai nousevat sieltä.

5. Poikkeuksellisesti, jos tietoihin on voitava tutustua hyvissä ajoin terrorismirikoksia tai vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskevaan määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan vastaamiseksi, jäsenvaltion matkustajatietoyksiköllä on oikeus milloin tahansa pyytää toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä toimittamaan sille PNR-tiedot lennoista, jotka laskeutuvat viimeksi mainitun jäsenvaltion alueelle tai nousevat sieltä. Tällaiset pyynnöt on rajattava tiukasti tietoihin, joita tarvitaan erityistapauksessa terrorismirikoksen tai vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten, ja pyynnöt on perusteltava kirjallisesti.

6. Tämän artiklan mukainen tietojenvaihto voi tapahtua minkä tahansa lainvalvontaviranomaisten väliseen kansainväliseen yhteistyöhön tarkoitetun kanavan kautta. Pyynnöt esitetään ja tietojenvaihto tapahtuu kanavan käyttökielellä. Kun jäsenvaltiot antavat 3 artiklan 3 kohdan mukaiset ilmoituksensa, niiden on samalla ilmoitettava komissiolle myös niiden yhteyspisteiden yhteystiedot, joille kiireelliset pyynnöt voidaan lähettää. Komissio antaa saamansa ilmoitukset tiedoksi jäsenvaltioille.

6. Tämän artiklan mukainen tietojenvaihto voi tapahtua minkä tahansa lainvalvontaviranomaisten väliseen eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön tarkoitetun kanavan kautta, mikä koskee erityisesti Europolia ja kansallisia viranomaisia neuvoston 6 päivänä huhtikuuta 2009 tekemän päätöksen 2009/371/YOS 8 artiklan mukaisesti. Pyynnöt esitetään ja tietojenvaihto tapahtuu kanavan käyttökielellä. Kun jäsenvaltiot antavat 3 artiklan 3 kohdan mukaiset ilmoituksensa, niiden on samalla ilmoitettava komissiolle myös niiden yhteyspisteiden yhteystiedot, joille kiireelliset pyynnöt voidaan lähettää. Komissio antaa saamansa ilmoitukset tiedoksi jäsenvaltioille.

Perustelu

Kaikkia matkustajia koskevia henkilötietoja ei pitäisi jakaa rutiininomaisesti. Tietojenvaihto olisi rajattava tiukasti erityistapauksiin, jotka koskevat terrorismirikosten ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa, ja pyynnöt olisi perusteltava kirjallisesti todentamista varten.

Tietojen vaihtoon olisi käytettävä olemassa olevia kanavia. Siksi Europol on mainittava nimenomaisesti.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltio voi siirtää PNR-tiedot ja niiden käsittelyn tuloksen kolmanteen maahan vain tapauskohtaisesti ja edellyttäen, että

Jäsenvaltio voi siirtää PNR-tiedot ja niiden käsittelyn tuloksen kolmanteen maahan vain unionin ja kyseisen kolmannen maan välisen kansainvälisen sopimuksen nojalla, vain tapauskohtaisesti ja edellyttäen, että

 

-a) kaikki 7 artiklan edellytykset täytetään soveltuvin osin;

a) neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 13 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät;

a) neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 13 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät;

b) siirto on tarpeen tämän direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten; ja

b) siirto on tarpeen tämän direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten; ja

c) kyseinen kolmas maa suostuu siihen, että se siirtää tiedot toiseen kolmanteen maahan vain jos se on tarpeen tämän direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten ja vain kyseisen jäsenvaltion nimenomaisella suostumuksella.

c) kyseinen kolmas maa takaa, että se käyttää tietoja vain 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten. Kyseinen kolmas maa ei saa siirtää tietoja toiseen kolmanteen maahan;

 

d) kyseinen kolmas maa antaa unionin kansalaisille ilman aiheetonta viivytystä tai aiheettomia kustannuksia samat oikeudet kuin unionissa tutustua PNR-tietoihin, oikaista ja poistattaa ne sekä saada niihin liittyen korvauksia;

 

e) kolmas maa varmistaa riittävän ja vastaavan PNR-tietojen suojan tason.

Perustelu

PNR-tiedot olisi lähetettävä kolmansiin maihin vain, jos tietosuojasta saadaan riittävät takeet.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kun 1 kohdassa tarkoitettu 30 päivän määräaika PNR-tietojen siirtämisestä matkustajatietoyksikölle on umpeutunut, tietoja on säilytettävä matkustajatietoyksikössä vielä viiden vuoden ajan. Tämän jakson aikana on peitettävä kaikki tietoelementit, joiden avulla saattaisi olla mahdollista tunnistaa matkustaja, johon PNR-tiedot liittyvät. Pääsy näihin anonymisoituihin PNR-tietoihin saa olla vain määrätyillä matkustajatietoyksikön henkilöstön jäsenillä, joilla on erillinen valtuutus analysoida PNR-tietoja ja laatia arviointikriteerejä 4 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti. Oikeuden tutustua kaikkiin PNR-tietoihin voi myöntää vain matkustajatietoyksikön päällikkö 4 artiklan 2 kohdan c alakohdassa mainittuja tarkoituksia varten, kun voidaan kohtuudella olettaa, että on tarpeen suorittaa tutkimus, jotta voidaan vastata määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan tai riskiin, tai määrätyn tutkimuksen tai syytetoimien perusteella.

Poistetaan.

Perustelu

Storing all PNR data for longer periods of time even without any initial suspicion is disproportionate. National constitutional courts in several rulings on telecommunications data retention as based on directive 2006/24/EC as well as the ECHR in its ruling on retention of DNA samples (S. and Marper vs UK) have made this clear and have also warned that the cumulative effects of retention of several types data may be close to the absolute constitutional threshold. Neither the Legal Service of the Council nor the EU Fundamental Rights Agency have been convinced by the necessity and proportionality of the retention of data about all passengers.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että PNR-tiedot poistetaan sen jälkeen kunkohdassa tarkoitettu ajanjakso on päättynyt. Tämä velvoite ei koske tapauksia, joissa määrätyt PNR-tiedot on siirretty toimivaltaiselle viranomaiselle käytettäväksi määrätyissä rikostutkimuksissa tai syytetoimissa; tällaisten tietojen säilyttämiseen toimivaltaisen viranomaisen toimesta sovelletaan kyseisen jäsenvaltion kansallista lakia.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että PNR-tiedot poistetaan sen jälkeen kunkohdassa tarkoitettu ajanjakso on päättynyt. Tämä velvoite ei koske tapauksia, joissa määrätyt PNR-tiedot on siirretty toimivaltaiselle viranomaiselle käytettäväksi määrätyissä rikostutkimuksissa tai tiettyä henkilöä tai henkilöiden ryhmää vastaan nostetuissa syytetoimissa; tällaisten tietojen säilyttämiseen toimivaltaisen viranomaisen toimesta sovelletaan kyseisen jäsenvaltion kansallista lakia.

Perustelu

Olisi ehdottomasti velvoitettava tietojen poistamiseen viiden vuoden jälkeen. Tämän kohdan mukainen poikkeus on mielekäs, mutta olisi selvennettävä, että tietojen säilyttäminen viiden vuoden jälkeen sallittaisiin vain tiettyyn henkilöön tai tiettyyn henkilöryhmään kohdistuvissa rikostutkimuksissa tai syytetoimissa. Komission ehdotuksessa mainitut ”määrätyt rikostutkimukset tai syytetoimet” voisivat koskea myös kooltaan määrittelemätöntä henkilöjoukkoa.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Matkustajatietoyksikön on säilytettävä 4 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu osumatulos vain niin kauan, että osumasta voidaan ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille. Jos automaattisen haun tuloksena saatu osuma osoittautuu ei-automaattisin keinoin tehdyn yksilöllisen tarkistuksen jälkeen negatiiviseksi, tulos on kuitenkin talletettava myöhempien virheosumien välttämiseksi enintään kolmen vuoden ajaksi, paitsi jos tuloksen taustalla olevia tietoja ei ole vielä poistettu 3 kohdan mukaisesti viiden vuoden säilytysajan jälkeen; tällaisessa tapauksessa lokitiedot on säilytettävä niin kauan, että taustalla olevat tiedot on poistettu.

Matkustajatietoyksikön on säilytettävä 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu osumatulos vain niin kauan, että osumasta voidaan ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille. Jos automaattisen haun tuloksena saatu osuma osoittautuu ei-automaattisin keinoin tehdyn yksilöllisen tarkistuksen jälkeen negatiiviseksi, taustalla olevat tiedot on korjattava tai poistettava kyseisestä tietokannasta.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, että lentoliikenteen harjoittajille voidaan määrätä varoittavia, tehokkaita ja oikeasuhteisia seuraamuksia, myös taloudellisia seuraamuksia, jos ne eivät toimita tämän direktiivin mukaisesti vaadittuja tietoja, vaikka ovat jo keränneet ne, tai jos ne eivät toimita tietoja vaaditussa muodossa tai jos ne muulla tavoin rikkovat tämän direktiivin mukaisesti hyväksyttyjä kansallisia säännöksiä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, että lentoliikenteen harjoittajille voidaan määrätä varoittavia, tehokkaita ja oikeasuhteisia seuraamuksia, myös taloudellisia seuraamuksia, jos ne eivät toimita tämän direktiivin mukaisesti vaadittuja tietoja, vaikka ovat jo keränneet ne, tai jos ne eivät toimita tietoja vaaditussa muodossa, josta ICAO:n PNR-tietoja koskevissa suuntaviivoissa määrätään, tai jos ne muulla tavoin rikkovat tämän direktiivin mukaisesti hyväksyttyjä kansallisia säännöksiä. Lentoliikenteen harjoittajiin ei voida kohdistaa seuraamuksia, jos kolmannen maan viranomaiset eivät salli PNR-tietojen siirtämistä.

Perustelu

On käytettävä muotoa, josta on sovittu maailmanlaajuisesti ja jonka Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (asiakirja 9944) ja Maailman tullijärjestö ovat tunnustaneet.

Tarvitaan selvennystä, koska tietojen siirtämistä voivat kolmansissa maissa koskea erilaiset säännökset.

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 21 ja 22 artiklan täytäntöönpanoa varten annettuja kansallisia säännöksiä, jotka koskevat tietojenkäsittelyn luottamuksellisuutta ja tietoturvaa, sovelletaan myös kaikkeen tämän direktiivin nojalla tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn.

2. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 21 ja 22 artiklan täytäntöönpanoa varten annettuja kansallisia säännöksiä, jotka koskevat tietojenkäsittelyn luottamuksellisuutta ja tietoturvaa, sovelletaan myös kaikkeen tämän direktiivin nojalla tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn. Lentoliikenteen harjoittajat, jotka saavat matkustajien yhteystiedot matkatoimistojen kautta, eivät saa käyttää näitä tietoja kaupallisiin tarkoituksiin.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jos direktiivin 95/46/EY täytäntöön panemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön säännöksissä annetaan matkustajalle paremmat oikeudet tietoihin tutustumiseen, niiden oikaisemiseen, poistamiseen ja käytön kieltämiseen, vahingonkorvaukseen, oikeudelliseen muutoksenhakuun, käsittelyn luottamuksellisuuteen ja tietoturvaan kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa säännöksissä, sovelletaan ensin mainittuja säännöksiä.

Perustelu

Tiettyjä rekisteröidyn oikeuksia, erityisesti rekisteröityä koskevia tiedottamisvaatimuksia, käsitellään asianmukaisemmin direktiivissä 95/46/EY.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. PNR-tietojen käsittely, joka saattaa paljastaa henkilön rodun tai etnisen alkuperän, uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen, poliittiset mielipiteet, ammattiliiton jäsenyyden tai jonkin terveydentilaa tai sukupuolielämää koskevan tiedon, on kielletty. Jos matkustajatietoyksikkö vastaanottaa PNR-tietoja, joista käy ilmi jokin tällainen tieto, kyseiset tiedot on välittömästi poistettava.

3. Matkustajatietoyksiköissä tapahtuva PNR-tietojen käsittely, joka saattaa paljastaa henkilön rodun tai etnisen alkuperän, uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen, poliittiset mielipiteet, ammattiliiton jäsenyyden tai jonkin terveydentilaa tai sukupuolielämää koskevan tiedon, on kielletty. Jos matkustajatietoyksikkö vastaanottaa PNR-tietoja, joista käy ilmi jokin tällainen tieto, kyseiset tiedot on välittömästi poistettava.

Perustelu

Terrorismin ja muiden vakavien rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen yhteydessä PNR-tietojen suodattamisesta ja käsittelystä eivät vastaa lentoliikenteen harjoittajat, vaan matkustajatietoyksiköt.

Lentoliikenteen harjoittajilla on tällaisia tietoja, koska ne saavat tiedot lentomatkustajilta.

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Matkustajatietoyksikön ja toimivaltaisten viranomaisten on laadittava loki tai muu dokumentaatio kaikesta lentoliikenteen harjoittajien suorittamasta PNR-tietojen käsittelystä, kaikista matkustajatietoyksikön suorittamista PNR-tietojen siirroista ja kaikista toimivaltaisten viranomaisten tai muiden jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköiden tai kolmansien maiden esittämistä tietopyynnöistä, myös hylätyistä, jotta voidaan varmistaa tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja omavalvonta ja taata tietojen eheys ja tietojenkäsittelyn turvallisuus erityisesti kansallisten tietosuojaviranomaisten toimesta. Nämä lokitiedot on säilytettävä viiden vuoden ajan, paitsi jos taustalla olevia tietoja ei ole vielä poistettu 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän viiden vuoden ajanjakson päättyessä; siinä tapauksessa lokitiedot on säilytettävä kunnes taustalla olevat tiedot poistetaan.

4. Matkustajatietoyksikön ja toimivaltaisten viranomaisten on laadittava loki tai muu dokumentaatio kaikesta PNR-tietojen käsittelystä, kaikista matkustajatietoyksikön suorittamista PNR-tietojen siirroista ja kaikista toimivaltaisten viranomaisten tai muiden jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköiden tai kolmansien maiden esittämistä tietopyynnöistä, myös hylätyistä, jotta voidaan varmistaa tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja omavalvonta ja taata tietojen eheys ja tietojenkäsittelyn turvallisuus erityisesti kansallisten tietosuojaviranomaisten toimesta. Nämä lokitiedot on säilytettävä viiden vuoden ajan, paitsi jos taustalla olevia tietoja ei ole vielä poistettu 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän viiden vuoden ajanjakson päättyessä; siinä tapauksessa lokitiedot on säilytettävä kunnes taustalla olevat tiedot poistetaan.

Perustelu

Tämä koskee matkustajatietoyksiköiden välittämiä PNR-tietoja eikä lentoliikenteen harjoittajien välittämiä PNR-tietoja.

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Kaikkien tietojen suojaan on sovellettava erityisen korkeaa turvallisuuden tasoa, joka vastaa asiantuntijakeskustelujen mukaista tietosuoja-alan uusinta kehitystä ja jossa otetaan jatkuvasti huomioon uudet tiedot ja näkemykset. Kun päätetään sovellettavista turvallisuusnormeista, taloudelliset näkökohdat otetaan huomioon vasta toissijaisina.

 

Erityisesti on käytettävä sellaista ajanmukaista salausmenetelmää, jonka avulla

 

– estetään asiattomia henkilöitä käyttämästä tietojenkäsittelyjärjestelmiä,

 

– taataan, että tahot, joilla on oikeus käyttää tietojenkäsittelyjärjestelmää, voivat käsitellä vain käyttöoikeutensa mukaisia tietoja ja että henkilötietoja ei niiden käsittelyn, hyödyntämisen ja tallennuksen jälkeen voida lukea, kopioida, muuttaa tai poistaa ilman asianmukaista lupaa,

 

– varmistetaan, että henkilötietoja ei sähköisen siirron, kuljetuksen tai tietovälineelle tallennuksen aikana voida lukea, kopioida, muuttaa tai poistaa ilman lupaa, ja että voidaan tarkistaa ja todeta, mihin laitosten on tarkoitus siirtää henkilötietoja.

 

On taattava, että jälkikäteen voidaan tarkistaa ja todeta, kuka mahdollisesti on lisännyt henkilötietoja tietojenkäsittelyjärjestelmiin tai muuttanut tai poistanut niitä.

 

On varmistettava, että toimeksiannosta käsiteltäviä henkilötietoja käsitellään vain toimeksiantajan ohjeiden mukaisesti.

 

On taattava, että henkilötiedot suojataan vahingossa tapahtuvalta tuhoamiselta tai häviämiseltä.

 

On taattava mahdollisuus siihen, että eri tarkoituksiin kerätyt tiedot käsitellään erikseen.

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lentoliikenteen harjoittajat, niiden käyttämät matkatoimistot ja muut lentolippujen myyjät ilmoittavat kansainvälisten lentojen matkustajille lennon varauksen ja lipunoston yhteydessä selkeästi ja täsmällisesti PNR-tietojen toimittamisesta matkustajatietoyksikölle sekä tietojen käsittelyn tarkoitukset, säilytysajan ja sen, että niitä voidaan käyttää terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten ja että tietoja voidaan vaihtaa ja jakaa; lisäksi matkustajille on ilmoitettava heidän tietosuojaoikeuksistaan, erityisesti oikeudesta tehdä kantelu valitsemalleen kansalliselle tietosuojaviranomaiselle. Jäsenvaltioiden on annettava nämä tiedot myös suurelle yleisölle.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lentoliikenteen harjoittajat, niiden käyttämät matkatoimistot ja muut lentolippujen myyjät ilmoittavat kansainvälisten lentojen matkustajille lennon varauksen ja lipunoston yhteydessä selkeästi ja täsmällisesti PNR-tietojen toimittamisesta matkustajatietoyksiköille sekä tietojen käsittelyn tarkoitukset, säilytysajan ja sen, että niitä voidaan käyttää terrorismirikosten ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten ja että tietoja voidaan vaihtaa ja jakaa; lisäksi matkustajille on ilmoitettava heidän tietosuojaoikeuksistaan, kuten oikeudesta tietoihin tutustumiseen, niiden korjaamiseen, poistamiseen ja käytön kieltämiseen sekä oikeudesta tehdä kantelu valitsemalleen kansalliselle tietosuojaviranomaiselle. Jäsenvaltioiden on annettava nämä tiedot myös suurelle yleisölle.

Perustelu

Tarkennetaan henkilötietojen suojaa.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Kustannukset

 

Komissio antaa viimeistään …* Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin taloudellisista vaikutuksista. Kertomuksessa on keskityttävä erityisesti matkustajille, lentoliikenteen harjoittajille ja lentolippujen myyjille aiheutuviin kustannuksiin. Kertomukseen liitetään tarvittaessa säädösehdotus, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa taloudellisen rasituksen jakaantuminen koko unionissa viranomaisten ja lentoliikenteen harjoittajien kesken.

 

_____________

 

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Säädöksessä olisi käsiteltävä kustannuksia.

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään kahden vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään kahden vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on noudatettava unionin lainsäädännön yleisiä periaatteita sekä tarpeellisuuden ja oikeasuhteisuuden vaatimuksia. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna ajankohtana eli kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta PNR-tiedot kerätään vähintään 30 prosentista kaikista 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista lennoista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kahden vuoden kuluttua 15 artiklassa mainitusta ajankohdasta PNR-tiedot kerätään vähintään 60 prosentista kaikista 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista lennoista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että neljän vuoden kuluttua 15 artiklassa mainitusta ajankohdasta PNR-tiedot kerätään kaikista 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista lennoista.

Poistetaan.

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) arvioi, onko mahdollista ja tarpeen sisällyttää tämän direktiivin soveltamisalaan sisäiset lennot, kun otetaan huomioon niiden jäsenvaltioiden kokemukset, jotka keräävät sisäisiä lentoja koskevia PNR-tietoja. Komissio esittää tätä koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle kahden vuoden kuluessa 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta;

Poistetaan.

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava matkustajatietoyksiköille annetuista PNR-tiedoista määrättyjä tilastotietoja. Näissä tilastotiedoissa on mainittava ainakin niiden 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti tunnistettujen henkilöiden lukumäärä, jotka saattavat olla osallisina terrorismirikoksissa tai vakavassa rikollisuudessa, ja PNR-tietojen käytön perusteella toteutettujen lainvalvontatoimien lukumäärä lentoliikenteen harjoittajaa ja lentojen määräasemaa kohti.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava matkustajatietoyksiköille annetuista PNR-tiedoista määrättyjä tilastotietoja. Näissä tilastotiedoissa on mainittava ainakin niiden 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti tunnistettujen henkilöiden lukumäärä, jotka saattavat olla osallisina terrorismirikoksissa tai vakavassa kansainvälisessä rikollisuudessa, ja PNR-tietojen käytön perusteella toteutettujen lainvalvontatoimien lukumäärä lentoliikenteen harjoittajaa ja lentojen määräasemaa kohti.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

Liite 1 – 12 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(12) Yleiset huomautukset (mukaan lukien kaikki saatavilla olevat tiedot alle 18-vuotiaista ilman huoltajaa matkustavista alaikäisistä, kuten alaikäisen nimi ja sukupuoli, ikä, kieli tai kielet, jo(i)ta hän puhuu, lähdön yhteydessä huoltajana olleen henkilön nimi ja yhteystiedot sekä tieto siitä, mikä on hänen suhteensa alaikäiseen, saapumisen yhteydessä huoltajana olleen henkilön nimi ja yhteystiedot sekä tieto siitä, mikä on hänen suhteensa alaikäiseen, asiamies lähdön ja saapumisen yhteydessä)

(12) Saatavilla olevat tiedot alle 18-vuotiaista ilman huoltajaa matkustavista alaikäisistä

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Matkustajarekisteritietojen (EU-PNR) käyttö

Viiteasiakirjat

KOM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

14.2.2011

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Eva Lichtenberger

21.3.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

11.7.2011

10.10.2011

21.11.2011

 

Hyväksytty (pvä)

22.11.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

15

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Pablo Zalba Bidegain

(1)

Katso http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-03-25_PNR_EN.pdf

(2)

Katso http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-PNR-Opinion-June2011.pdf

(3)

Lausuntoa ei ole julkaistu, mutta se on saatavissa tässä osoitteessa: http://gruen-digital.de/wp-content/uploads/2011/05/Gutachten-JD-Rat-PNR.pdf.

(4)

Päätös nro 1258, 8. lokakuuta 2009, http:///www.ccr.ro/decisions/pdf/ro/2009/D1258_09.pdf

(5)

Maaliskuun 2. päivänä 2010 annettu päätös, 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08, http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20100302_1bvr025608.html


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Matkustajarekisteritietojen (EU-PNR) käyttö

Viiteasiakirjat

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

2.2.2011

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

14.2.2011

TRAN

14.2.2011

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Timothy Kirkhope

15.7.2014

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

15.7.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

26

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

24.8.2015


VALIOKUNTAKÄSITTELYYN PALAUTTAMINEN

Palautettu valiokuntakäsittelyyn (pvä) (60 art.3 kohta)

6.6.2014

 

Selvityksen antamisen määräaika

0.0.0000

Esittelijä(t)

  Nimitys vahvistettu / Nimitetty (pvä)

Timothy Kirkhope

15.7.2014

Valiokuntakäsittely

11.11.2014

26.2.2015

26.5.2015

4.6.2015

 

Hyväksytty (pvä)

15.7.2015

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

26

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

24.8.2015

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö