Postup : 2011/0023(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0248/2015

Predkladané texty :

A8-0248/2015

Rozpravy :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Hlasovanie :

PV 14/04/2016 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0127

DRUHÁ SPRÁVA     ***I
PDF 1438kWORD 984k
7.9.2015
PE 549.223v02-00 A8-0248/2015

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o využívaní údajov z osobných záznamov o cestujúcich na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Timothy Kirkhope

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch
 POSTUP
 VRÁTENIE VECI VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o využívaní údajov z osobných záznamov o cestujúcich na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0032),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 82 ods. 1 druhý pododsek písm. d) a článok 87 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0039/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na príspevky, ktoré k návrhu legislatívneho aktu predložil bulharský parlament, český senát, nemecká Spolková rada, taliansky senát, rumunský senát, rakúska Národná rada, portugalský parlament a holandský senát,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 5. mája 2011(1),

–  so zreteľom na stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 25. marca 2011(2),

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora z 8. apríla 2014 v spojených veciach C-293/12 Digital Rights Ireland a C-594/12 Seitlinger a i.(3),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov(4),

–  so zreteľom na články 59 a 188 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre zahraničné veci a Výbor pre dopravu a cestovný ruch (A7‑0150/2013),

–  so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov z 18. septembra 2014 o neukončených záležitostiach zo siedmeho volebného obdobia,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0248/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o využívaní údajov z osobných záznamov o cestujúcich na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti

o využívaní údajov z osobných záznamov o cestujúcich na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Účelom tejto smernice je zaistiť bezpečnosť, chrániť život a bezpečnosť verejnosti a vytvoriť právny rámec na ochranu a výmenu údajov PNR medzi členskými štátmi a orgánmi presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Údaje PNR sú potrebné na účinnú prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti, teda na zvýšenie vnútornej bezpečnosti.

(5) Údaje PNR sú potrebné na účinné predchádzanie teroristickým trestným činom a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a ich odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie, teda na zvýšenie vnútornej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Údaje PNR pomáhajú orgánom presadzovania práva pri prevencii, odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní závažných trestných činov vrátane činov terorizmu ich porovnávaním s rôznymi databázami hľadaných osôb a objektov, ďalej pri zostavovaní dôkazného materiálu a podľa potreby pri vyhľadávaní osôb spojených so zločincami, ako aj pri odhaľovaní zločineckých sietí.

(6) Údaje PNR môžu pomáhať orgánom presadzovania práva pri predchádzaní závažnej nadnárodnej trestnej činnosti vrátane činov terorizmu a ich odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní ich porovnávaním s rôznymi databázami hľadaných osôb a objektov, ďalej pri hľadaní potrebného dôkazného materiálu a podľa potreby pri vyhľadávaní osôb spojených so zločincami, ako aj pri odhaľovaní zločineckých sietí.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Údaje PNR umožňujú orgánom presadzovania práva identifikovať osoby dovtedy „neznáme“, t. j. osoby, ktoré predtým neboli podozrivé zo zapájania sa do závažnej trestnej činnosti a terorizmu, v prípade ktorých však analýza údajov naznačuje, že by mohli byť zapojené do takejto trestnej činnosti a príslušné orgány by si ich preto mali bližšie preveriť. Využívaním údajov PNR môžu orgány presadzovania práva riešiť problematiku závažnej trestnej činnosti a terorizmu aj z iného aspektu než poskytuje spracovanie ostatných kategórií osobných údajov. S cieľom zabezpečiť, aby spracovanie údajov nevinných osôb a osôb, ktoré nie sú podozrivé, bolo čo najviac obmedzené, by však mali byť aspekty využívania údajov PNR týkajúce sa vytvárania a uplatňovania kritérií posudzovania ďalej obmedzené na závažné trestné činy, ktoré majú zároveň nadnárodný charakter, t. j. sú úzko späté s cestovaním, a teda aj s typom spracúvaných údajov.

(7) Údaje PNR umožňujú orgánom presadzovania práva identifikovať osoby dovtedy „neznáme“, t. j. osoby, ktoré predtým neboli podozrivé zo zapájania sa do závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a terorizmu, v prípade ktorých však analýza údajov naznačuje, že by mohli byť zapojené do takejto trestnej činnosti a príslušné orgány by si ich preto mali bližšie preveriť.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Spracovanie osobných údajov musí byť primerané vo vzťahu ku konkrétnemu cieľu bezpečnosti, ktorý táto smernica sleduje.

(8) Spracovanie osobných údajov musí byť potrebné a primerané vo vzťahu ku konkrétnemu cieľu, ktorý táto smernica sleduje.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Na prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie teroristických trestných činov a organizovanej trestnej činnosti je nevyhnutné, aby všetky členské štáty prijali ustanovenia ukladajúce povinnosti leteckým dopravcom, ktorí prevádzkujú medzinárodné lety smerujúce na územie alebo z územia členských štátov Európskej únie.

(10) Na predchádzanie teroristickým trestným činom a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a ich odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie je nevyhnutné, aby všetky členské štáty prijali ustanovenia ukladajúce povinnosti leteckým dopravcom a hospodárskym subjektom, ktoré nie sú dopravcami, ktorí prevádzkujú medzinárodné lety smerujúce na územie alebo z územia členských štátov Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Leteckí dopravcovia už aj v súčasnosti zhromažďujú a spracúvajú údaje PNR týkajúce sa ich cestujúcich na vlastné komerčné účely. Táto smernica by nemala leteckým dopravcom ukladať žiadne povinnosti, aby zhromažďovali akékoľvek dodatočné informácie o cestujúcich alebo aby uchovávali akékoľvek údaje, a nevyžaduje sa ani, aby cestujúci poskytovali akékoľvek ďalšie údaje okrem tých, ktoré už poskytujú leteckým dopravcom.

(11) Leteckí dopravcovia a hospodárske subjekty, ktoré nie sú dopravcami, už aj v súčasnosti zhromažďujú a spracúvajú údaje PNR, ktoré získali od svojich cestujúcich na vlastné komerčné účely. Táto smernica by nemala leteckým dopravcom ani hospodárskym subjektom, ktoré nie sú dopravcami, ukladať žiadne povinnosti, aby zhromažďovali akékoľvek dodatočné informácie o cestujúcich alebo aby uchovávali akékoľvek údaje, a nevyžaduje sa ani, aby cestujúci poskytovali akékoľvek ďalšie údaje okrem tých, ktoré už poskytujú leteckým dopravcom a hospodárskym subjektom, ktoré nie sú dopravcami.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a) Hospodárske subjekty, ktoré nie sú dopravcami, napríklad cestovné agentúry a kancelárie, predávajú balíky výletných služieb využívajúce charterové lety, v súvislosti s ktorými zhromažďujú a spracúvajú údaje PNR od svojich zákazníkov, pričom nemusia nutne poskytovať údaje leteckým spoločnostiam, ktoré dané lety prepravujúce cestujúcich prevádzkujú.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b) Každý členský štát by mal byť zodpovedný za náklady na prevádzku a údržbu svojho vlastného systému PNR vrátane nákladov na vymenovanie a fungovanie príslušného orgánu a národného dozorného orgánu. Náklady, ktoré vzniknú vnútroštátnym orgánom presadzovania práva a iným kompetentným orgánom pri prenose údajov PNR, ktoré majú letecké spoločnosti vo svojich rezervačných systémoch, by mali hradiť letecké spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Definícia teroristických trestných činov by sa mala prevziať z článkov 1 až 4 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV37 o boji proti terorizmu. Definícia závažnej trestnej činnosti by sa mala prevziať z článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi38. Členské štáty však môžu vylúčiť menej závažné trestné činy, pri ktorých by vzhľadom na ich systém trestného súdnictva nebolo spracúvanie údajov PNR podľa tejto smernice v súlade so zásadou proporcionality. Definícia závažnej nadnárodnej trestnej činnosti by sa mala prevziať z článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV a z Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu.

 

(12) Definícia teroristických trestných činov by sa mala prevziať z článkov 1 až 4 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV37. Definícia závažnej nadnárodnej trestnej činnosti by sa mala prevziať z článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV38 a mala by zahŕňať trestné činy uvedené v tejto smernici.

__________________

__________________

37 Ú. v. L 164, 22.06.2002, s. 3. Rozhodnutie zmenené a doplnené rámcovým rozhodnutím Rady 2008/919/SVV z 28. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 330, 9.12.2008, s. 21).

37 Rámcové rozhodnutie Rady z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3).

38 Ú. v. L 190, 18.7.2002, s. 1.

38 Rámcové rozhodnutie Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Údaje PNR by sa mali odovzdať jedinému určenému útvaru (útvar informácií o cestujúcich) v príslušnom členskom štáte, aby sa zabezpečila jednoznačnosť a znížili náklady leteckých dopravcov.

(13) Údaje PNR by sa mali odovzdať jedinému určenému útvaru (útvar informácií o cestujúcich) v príslušnom členskom štáte, aby sa zabezpečila jednoznačnosť a znížili náklady leteckých dopravcov a hospodárskych subjektov, ktoré nie sú dopravcami. V záujme spoločného využívania informácií a interoperability medzi členskými štátmi by si členské štáty mali vymieňať informácie pomocou sieťovej aplikácie na zabezpečenú výmenu informácií (SIENA).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Obsah akýchkoľvek zoznamov požadovaných údajov PNR, ktoré by mal dostať útvar informácií o cestujúcich, by sa mal navrhnúť tak, aby tento obsah vyjadroval legitímne požiadavky verejných orgánov týkajúce sa prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti, a aby sa takto zlepšila vnútorná bezpečnosť v rámci Únie a chránili základné práva občanov, najmä právo na súkromie a na ochranu osobných údajov. Takéto zoznamy by nemali obsahovať žiadne osobné údaje, ktoré by mohli odhaliť rasový alebo etnický pôvod osoby, jej politické názory, náboženské či filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, alebo údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života. Údaje PNR by mali obsahovať podrobnosti o rezervácii dotknutého cestujúceho a cestovného itinerára, ktoré príslušným orgánom umožňujú identifikovať cestujúcich v leteckej doprave, ktorí predstavujú riziko pre vnútornú bezpečnosť.

(14) Obsah akýchkoľvek zoznamov požadovaných údajov PNR, ktoré by mal dostať útvar informácií o cestujúcich, by sa mal navrhnúť tak, aby tento obsah vyjadroval legitímne požiadavky verejných orgánov týkajúce sa predchádzania teroristickým trestným činom a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a ich odhaľovania, vyšetrovania a stíhania a aby sa takto zlepšila vnútorná bezpečnosť v rámci Únie a chránili základné práva občanov, najmä právo na súkromie a na ochranu osobných údajov, a to uplatňovaním vysokých noriem v súlade s Chartou základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), Dohovorom o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (ďalej len „dohovor č. 108“) a Európskym dohovorom o ľudských právach (ďalej len „EDĽP“). Takéto súbory údajov by nemali obsahovať žiadne osobné údaje, ktoré by mohli odhaliť rasový alebo etnický pôvod osoby, jej politické názory, náboženské či filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, alebo údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života. Údaje PNR by mali obsahovať iba podrobnosti o rezervácii dotknutého cestujúceho a cestovnej trase, ako je stanovené v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) V súčasnosti sú k dispozícii dva možné spôsoby odovzdávania údajov: metóda „pull“, pri ktorej môžu príslušné orgány členského štátu, ktorý požaduje údaje, vstúpiť („mať prístup“) do rezervačného systému leteckého dopravcu a vybrať („stiahnuť“) kópiu požadovaných údajov, a metóda „push“, pri ktorej leteckí dopravcovia zabezpečujú prenos („zasielajú“) požadované údaje PNR orgánu, ktorý ich od nich požaduje a ktorá umožňuje leteckým dopravcom zachovať si kontrolu nad poskytovaním údajov. Metóda „push“ sa pokladá za spôsob poskytujúci vyšší stupeň ochrany údajov a všetci dopravcovia by mali mať povinnosť ju používať.

(15) V súčasnosti sú k dispozícii dva možné spôsoby odovzdávania údajov: metóda „pull“, pri ktorej môžu príslušné orgány členského štátu, ktorý požaduje údaje, vstúpiť („mať prístup“) do rezervačného systému leteckého dopravcu a vybrať („stiahnuť“) kópiu požadovaných údajov, a metóda „push“, pri ktorej leteckí dopravcovia a hospodárske subjekty, ktoré nie sú dopravcami, zabezpečujú prenos („zasielajú“) požadovaných údajov PNR orgánu, ktorý ich od nich požaduje, a ktorá umožňuje leteckým dopravcom zachovať si kontrolu nad poskytovaním údajov. Metóda „push“ sa pokladá za spôsob poskytujúci vyšší stupeň ochrany údajov a všetci dopravcovia a hospodárske subjekty, ktoré nie sú dopravcami, by mali mať povinnosť ju používať.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Komisia podporuje usmernenia Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) o PNR. Tieto usmernenia by mali byť základom pri prijímaní podporovaných formátov údajov pri prenosoch údajov PNR členským štátom, ktoré vykonávajú leteckí dopravcovia. Z tohto dôvodu by sa takéto podporované formáty údajov, ako aj príslušné protokoly vzťahujúce sa na prenos údajov od leteckých dopravcov, mali prijať v súlade s konzultačným postupom ustanoveným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. […..].

(16) Komisia podporuje usmernenia Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) o PNR. Tieto usmernenia by mali byť základom pri prijímaní podporovaných formátov údajov pri prenosoch údajov PNR členským štátom, ktoré vykonávajú leteckí dopravcovia a hospodárske subjekty, ktoré nie sú leteckými dopravcami. S cieľom zabezpečiť takýto prenos údajov PNR by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o prijatie zoznamu takýchto podporovaných formátov údajov, ako aj odsúhlasených spoločných protokolov vzťahujúcich sa na prenos údajov. Osobitne dôležité je, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia, aby leteckým dopravcom umožnili splniť povinnosti vyplývajúce z tejto smernice. Členské štáty by mali uplatniť voči leteckým dopravcom, ktorí nesplnia svoje povinnosti týkajúce sa prenosu údajov PNR, odrádzajúce, účinné a primerané sankcie vrátane finančných sankcií. V prípade výskytu opakovaných vážnych porušení, ktoré môžu poškodiť základný cieľ tejto smernice, môžu tieto sankcie vo výnimočných prípadoch zahŕňať také opatrenia, ako je odstavenie z prevádzky, zadržanie alebo konfiškácia dopravných prostriedkov, dočasné pozastavenie platnosti alebo odňatie prevádzkovej licencie.

(17) Členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia, aby leteckým dopravcom a hospodárskym subjektom, ktoré nie sú dopravcami, umožnili splniť povinnosti vyplývajúce z tejto smernice. Členské štáty by mali uplatniť voči leteckým dopravcom a hospodárskym subjektom, ktoré nie sú dopravcami, ktorí si nesplnia povinnosti týkajúce sa prenosu údajov PNR, odrádzajúce, účinné a primerané sankcie vrátane finančných sankcií. V prípade výskytu opakovaných vážnych porušení, ktoré môžu poškodiť základný cieľ tejto smernice, môžu tieto sankcie vo výnimočných prípadoch zahŕňať také opatrenia, ako je odstavenie z prevádzky, zadržanie alebo konfiškácia dopravných prostriedkov, dočasné pozastavenie platnosti alebo odňatie prevádzkovej licencie.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Každý členský štát by mal byť zodpovedný za posúdenie potenciálnych hrozieb teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti.

(18) Každý členský štát by mal byť zodpovedný za posúdenie potenciálnych hrozieb teroristických trestných činov a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) Berúc plne do úvahy právo na ochranu osobných údajov a právo na nediskrimináciu, by sa žiadne takéto rozhodnutie, ktoré má nepriaznivé právne účinky pre určitú osobu alebo má pre ňu závažné dôsledky, nemalo prijať len na základe automatizovaného spracovania údajov PNR. Okrem toho by dôvodom takéhoto rozhodnutia nemala byť rasa alebo etnický pôvod osoby, jej náboženské či filozofické presvedčenie, politické názory, členstvo v odboroch, zdravie alebo sexuálny život.

(19) Berúc plne do úvahy právo na ochranu osobných údajov a právo na nediskrimináciu podľa článku 8 a 21 charty by sa žiadne takéto rozhodnutie, ktoré má nepriaznivé právne účinky pre určitú osobu alebo má pre ňu závažné dôsledky, nemalo prijať len na základe automatizovaného spracovania údajov PNR. Okrem toho by dôvodom takéhoto rozhodnutia nemala byť rasa alebo etnický pôvod osoby, jej náboženské či filozofické presvedčenie, politické názory, členstvo v odborových organizáciách, zdravie alebo sexuálny život.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a) Členské štáty by za žiadnych okolností nemali výsledok spracovania PNR považovať za dôvod obchádzať medzinárodné záväzky podľa Ženevského dohovoru o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951, doplneného protokolom z New Yorku z 31. januára 1967, a používať tento výsledok na odopretie bezpečných a účinných legálnych ciest žiadateľov o azyl na územie EÚ na účel vykonávania ich práva na medzinárodnú ochranu.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19b) Berúc plne do úvahy dôsledky rozsudku Súdneho dvora v spojených veciach C-293/12 Digital Rights Ireland a C-594/12 Seitlinger a. i., pri uplatňovaní tejto smernice sa musí zabezpečiť úplné dodržiavanie ľudských práv, práva na súkromie a zásady proporcionality. Zároveň musia byť skutočne dosiahnuté ciele, pokiaľ ide o to, čo je nevyhnutné a primerané z hľadiska zabezpečovania všeobecných záujmov, ktoré uznáva Únia, a potreby chrániť práva a slobody iných v boji proti terorizmu a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti. Uplatnenie tejto smernice musí byť riadne odôvodnené a musia byť zavedené nevyhnutné záruky, ktorými sa zabezpečí zákonnosť každého uchovania, analýzy, prenosu a využitia údajov PNR.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Členské štáty by mali zdieľať s ostatnými členskými štátmi údaje PNR, ktoré dostávajú, pokiaľ je takýto prenos nevyhnutný na prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti. Ustanoveniami tejto smernice nie sú dotknuté iné právne nástroje Únie týkajúce sa výmeny informácií medzi policajnými a justičnými orgánmi, vrátane rozhodnutia Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)39 a rámcového rozhodnutia Rady 2006/960/JHA z 18. septembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní40. Takáto výmena údajov PNR medzi orgánmi presadzovania práva a justičnými orgánmi by sa mala riadiť pravidlami policajnej a justičnej spolupráce.

(20) Členské štáty by mali využívať spoločne s ostatnými členskými štátmi a na úrovni Únie, napríklad prostredníctvom Europolu, údaje PNR, ktoré dostávajú, pokiaľ je to nevyhnutné na predchádzanie teroristickým trestným činom alebo závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie alebo na predchádzanie bezprostrednej a závažnej hrozbe pre verejnú bezpečnosť. Útvary informácií o cestujúcich by v každom prípade mali výsledok spracovania údajov PNR bezodkladne postúpiť útvarom informácií o cestujúcich iných členských štátov na ďalšie prešetrenie. Ustanoveniami tejto smernice nie sú dotknuté iné právne nástroje Únie týkajúce sa výmeny informácií medzi policajnými a justičnými orgánmi, vrátane rozhodnutia Rady 2009/371/SVV39 a rámcového rozhodnutia Rady 2006/960/JHA40. Takáto výmena údajov PNR medzi orgánmi presadzovania práva a justičnými orgánmi by sa mala riadiť pravidlami policajnej a justičnej spolupráce a nemala by oslabiť vysokú mieru súkromia a ochrany osobných údajov v súlade s chartou, dohovorom č. 108 a EDĽP.

__________________

__________________

39 Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.

39 Rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) (Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37).

40 Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 89.

40 Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 89).

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a) Mala by byť zaručená výmena informácií medzi členskými štátmi navzájom a medzi členskými štátmi a Europolom prostredníctvom zabezpečeného systému Únie na výmenu údajov PNR. Zodpovednosť za vývoj a prevádzkové riadenie tohto systému by mohol niesť Europol. V rámci systému by sa mohlo zriadiť jednotné kontaktné miesto na evidenciu a postupovanie žiadostí o výmenu informácií. Za monitorovanie spracovania osobných údajov v rámci tohto systému Únie na výmenu údajov PNR s Europolom by mal zodpovedať európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) Doba uchovávania údajov PNR by mala byť primeraná na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a organizovanej trestnej činnosti. Vzhľadom na povahu údajov a spôsoby ich využitia je dôležité, aby údaje PNR boli uchované dostatočne dlhú dobu, ktorá umožní vykonanie analýzy a ich využitie v rámci vyšetrovania. Aby sa predišlo ich neprimeranému využitiu, je nevyhnutné, aby boli údaje po určitom počiatočnom období anonymizované a ďalej prístupné iba za veľmi prísnych a obmedzených podmienok.

(21) Doba uchovávania údajov PNR by mala byť potrebná a primeraná na účely predchádzania teroristickým trestným činom a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a ich odhaľovania, vyšetrovania a stíhania. Vzhľadom na povahu údajov a spôsoby ich využitia je dôležité, aby údaje PNR boli uchované dostatočne dlhú dobu, ktorá umožní vykonanie analýzy a ich využitie v rámci vyšetrovania. Aby sa predišlo ich neprimeranému využitiu, je nevyhnutné, aby boli údaje po určitom počiatočnom období maskované a ďalej prístupné iba za veľmi prísnych a obmedzených podmienok.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a) Údaje PNR by sa mali spracovať v čo najväčšej možnej pod podmienkou ich maskovania, aby sa zabezpečila najvyššia úroveň ochrany údajov, tak, že sa osobám, ktoré majú prístup k takýmto údajom, neumožní identifikovať dotknutú osobu a zistiť, ku ktorým osobám sa dané údaje vzťahujú. Opätovná identifikácia maskovaných údajov by mala byť možná len za podmienok, ktoré zaručujú vysokú úroveň ochrany údajov.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) Vnútroštátne spracúvanie údajov PNR útvarmi informácií o cestujúcich a príslušnými orgánmi jednotlivých členských štátov by malo podliehať normám ochrany osobných údajov podľa ich vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sú v súlade s rámcovým rozhodnutím 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach41 („rámcové rozhodnutie 2008/977/SVV“).

(23) Vnútroštátne spracúvanie údajov PNR útvarmi informácií o cestujúcich a príslušnými orgánmi jednotlivých členských štátov by malo podliehať normám ochrany osobných údajov podľa ich vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sú v súlade s s rámcovým rozhodnutím Rady 2008/977/SVV41 a právnymi predpismi Únie na ochranu údajov vrátane osobitných požiadaviek na ochranu údajov ustanovených v tejto smernici.

__________________

__________________

41 Ú. v. EÚ L 350, 30.12.2008.

41 Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 350, 30.12.2008).

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) Vzhľadom na právo na ochranu osobných údajov by práva subjektov údajov, pokiaľ ide o spracovanie ich údajov PNR, napríklad právo na prístup k nim, právo na ich opravu, výmaz alebo zablokovanie, ako aj právo na náhradu škody a súdne opravné prostriedky, by mali byť v súlade s rámcovým rozhodnutím 2008/977/SVV.

(24) Vzhľadom na právo na ochranu osobných údajov by práva dotknutých osôb pri spracúvaní ich údajov PNR, napríklad právo na prístup k nim, právo na ich opravu, vymazanie alebo blokovanie, ako aj právo na náhradu škody a súdne opravné prostriedky mali byť v súlade s rámcovým rozhodnutím 2008/977/SVV, právnymi predpismi Únie na ochranu údajov a vysokou úrovňou ochrany, ktorá je stanovená v charte a EDĽP.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) Vzhľadom na právo cestujúcich na informácie o spracúvaní ich osobných údajov by členské štáty mali zabezpečiť, aby dostávali presné informácie o zhromažďovaní údajov PNR a ich prenose útvaru informácií o cestujúcich.

(25) Vzhľadom na právo cestujúcich na informácie o spracúvaní ich osobných údajov by členské štáty mali zabezpečiť, aby cestujúci dostávali presné, ľahko dostupné a zrozumiteľné informácie o zhromažďovaní údajov PNR a ich prenose útvaru informácií o cestujúcich, ako aj o ich právach, ktoré majú ako dotknuté osoby.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26) Prenos údajov PNR z členských štátov do tretích krajín by sa mal povoľovať iba na individuálnom základe a v súlade s rámcovým rozhodnutím 2008/977/SVV. V záujme zabezpečenia ochrany osobných údajov by takéto prenosy mali podliehať dodatočným podmienkam týkajúcim sa účelu prenosu, charakteru prijímajúceho orgánu a záruk, ktoré sa vzťahujú na osobné údaje prenášané do tretej krajiny.

(26) Prenos údajov PNR z členských štátov do tretích krajín by sa mal povoľovať na základe medzinárodnej dohody alebo na individuálnom základe a v plnom súlade s ustanoveniami, ktoré členské štáty prijali podľa rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV. V záujme zabezpečenia ochrany osobných údajov by takéto prenosy mali podliehať dodatočným podmienkam týkajúcim sa účelu prenosu, charakteru prijímajúceho orgánu a záruk, ktoré sa vzťahujú na osobné údaje prenášané do tretej krajiny, ako aj zásad nevyhnutnosti a proporcionality v súvislosti s prenosmi a vysokej miery ochrany, ktoré sú stanovené v charte, dohovore č. 108 a EDĽP. Vnútroštátny dozorný orgán by mal mať právo zastaviť tok údajov do tretej krajiny, ak prenos údajov do tejto tretej krajiny považuje za porušenie niektorej zo zásad uvedených v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28) Touto smernicou nie je dotknutá možnosť členských štátov ustanoviť v rámci svojho vnútroštátneho práva systém zhromažďovania údajov PNR a manipulácie s nimi na iné účely než sú uvedené v tejto smernici ani od iných dopravcov neuvedených v tejto smernici, pokiaľ ide o vnútroštátne lety podliehajúce príslušným predpisom na ochranu údajov, ak tieto vnútroštátne právne predpisy rešpektujú acquis Únie. Otázka zhromažďovania údajov PNR o vnútroštátnych letoch by sa mala osobitne zvážiť v budúcnosti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29) V dôsledku právnych a technických rozdielov medzi vnútroštátnymi ustanoveniami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane PNR leteckí dopravcovia čelia a budú čeliť rôznym požiadavkám, pokiaľ ide o druhy informácií, ktoré sa majú odovzdávať, ako aj podmienok, za ktorých sa majú tieto informácie postúpiť príslušným vnútroštátnym orgánom. Tieto rozdiely môžu mať rozhodujúci význam pre účinnú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi jednotlivých štátov pri prevencii, odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti.

(29) V dôsledku právnych a technických rozdielov medzi vnútroštátnymi ustanoveniami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane PNR leteckí dopravcovia a hospodárske subjekty, ktoré nie sú dopravcami, čelia a budú čeliť rôznym požiadavkám, pokiaľ ide o druhy informácií, ktoré sa majú odovzdávať, ako aj podmienok, za ktorých sa majú tieto informácie postúpiť príslušným vnútroštátnym orgánom. Tieto rozdiely môžu mať rozhodujúci význam pre účinnú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi jednotlivých štátov pri predchádzaní teroristickým trestným činom a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a ich odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32) Rozsah pôsobnosti smernice obmedzený v najväčšej možnej miere; umožňuje uchovávanie údajov PNR na obdobie nepresahujúce 5 rokov, po uplynutí ktorého sa údaje musia vymazať, údaje sa musia po veľmi krátkej dobe anonymizovať a zhromažďovanie a využívanie citlivých údajov je zakázané. V záujme zabezpečenia efektívnosti a vysokej úrovne ochrany údajov sa od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili, že za poradenstvo a monitorovanie v oblasti spracovania údajov PNR bude zodpovedný nezávislý vnútroštátny dozorný orgán. Každé spracovanie údajov PNR sa musí zaznamenať alebo dokumentovať na účely overenia zákonnosti spracovania údajov, vlastného monitorovania, ako aj kvôli riadnemu zabezpečeniu integrity údajov a bezpečnosti spracovania údajov. Členské štáty musia takisto zabezpečiť, aby cestujúci boli jasne a presne informovaní o zhromažďovaní údajov PNR a o svojich právach.

(32) Rozsah pôsobnosti tejto smernice je obmedzený v najväčšej možnej miere umožňuje uchovávanie údajov PNR na obdobie nepresahujúce päť rokov, po uplynutí ktorého by sa údaje mali vymazať, pričom údaje by sa mali zamaskovať po 30 dňoch a zhromažďovanie a využívanie citlivých údajov by malo byť zakázané. V záujme zabezpečenia efektívnosti a vysokej úrovne ochrany údajov treba zaistiť, aby za poradenstvo a monitorovanie v oblasti spracovania údajov PNR zodpovedal nezávislý vnútroštátny dozorný orgán, a konkrétne jeho úradník pre ochranu údajov. Každé spracovanie údajov PNR by sa malo zaznamenať alebo dokumentovať na účely overenia zákonnosti spracovania údajov, vlastného monitorovania, ako aj kvôli riadnemu zabezpečeniu integrity údajov a bezpečnosti spracovania údajov. Členské štáty by takisto mali zabezpečiť, aby cestujúci boli jasne a presne informovaní o zhromažďovaní údajov PNR a o svojich právach.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

KAPITOLA I

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

Predmet a rozsah pôsobnosti

1. Táto smernica ustanovuje prenos osobných záznamov o cestujúcich na medzinárodných letoch smerujúcich do členských štátov a z nich, ktorý vykonávajú leteckí dopravcovia, ako aj spracúvanie týchto údajov vrátane ich zhromažďovania, využívania a uchovávania zo strany členských štátov a ich výmeny medzi nimi.

1. Táto smernica ustanovuje prenos osobných záznamov o cestujúcich na medzinárodných letoch smerujúcich do členských štátov a z nich, ktorý vykonávajú leteckí dopravcovia a hospodárske subjekty, ktoré nie sú dopravcami, ako aj spracúvanie týchto údajov vrátane ich zhromažďovania, využívania a uchovávania zo strany členských štátov a ich výmeny medzi členskými štátmi navzájom a medzi členskými štátmi a Europolom.

 

2. Údaje PNR zhromaždené v súlade s touto smernicou možno spracovávať iba na tieto účely:

2. Údaje PNR zhromaždené v súlade s touto smernicou možno spracúvať iba na účely predchádzania teroristickým trestným činom a určitým druhom závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a ich odhaľovania, vyšetrovania a stíhania v súlade s článkom 4 ods. 2 alebo predchádzania bezprostrednej a závažnej hrozbe pre verejnú bezpečnosť.

(a) prevencia, odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti v zmysle článku 4 ods. 2 písm. b) a c), ako aj

 

(b) prevencia, odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie teroristických trestných činov a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti v zmysle článku 4 ods. 2 písm. a) a d).

 

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 2

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

(a) „letecký dopravca“ je podnik leteckej dopravy vlastniaci platné prevádzkové povolenie alebo rovnocennú listinu povoľujúce vykonávať leteckú prepravu cestujúcich;

(a) „letecký dopravca“ je podnik leteckej dopravy vlastniaci platné prevádzkové povolenie alebo rovnocennú listinu povoľujúce vykonávať leteckú prepravu cestujúcich;

 

(aa) „hospodársky subjekt, ktorý nie je dopravcom“ je hospodársky subjekt, napríklad cestovné agentúry a kancelárie, ktorý poskytuje služby súvisiace s cestovaním vrátane rezervácií letov, v súvislosti s ktorými zhromažďuje a spracúva PNR údaje cestujúcich;

(b) „medzinárodný let“ je akýkoľvek pravidelný alebo nepravidelný let prevádzkovaný leteckým dopravcom s odletom z tretej krajiny a s pristátím na území členského štátu, alebo s odletom z územia niektorého členského štátu a konečným miestom pristátia v tretej krajine, v obidvoch prípadoch vrátane všetkých transferov alebo tranzitných letov;

(b) „medzinárodný let“ je akýkoľvek pravidelný alebo nepravidelný let prevádzkovaný leteckým dopravcom s odletom z tretej krajiny a s pristátím na území členského štátu, alebo s odletom z územia niektorého členského štátu a konečným miestom určenia v tretej krajine, v obidvoch prípadoch vrátane všetkých transferov alebo tranzitných letov;

(c) „osobné záznamy o cestujúcich (PNR)“ sú záznamy o jednotlivých cestujúcich obsahujúce údaje o ceste a všetky informácie potrebné na spracovanie rezervácie alebo jej kontrolu zo strany rezervujúceho alebo účastníckeho leteckého dopravcu v prípade každej cesty, ktorú si osoba rezervovala alebo ktorá bola rezervovaná v jej mene bez ohľadu na to, či sú obsiahnuté v rezervačných systémoch, odletových kontrolných systémoch (DCS) alebo v rovnocenných systémoch poskytujúcich tie isté funkcie;

(c) „osobné záznamy o cestujúcich (PNR)“ sú záznamy o jednotlivých cestujúcich obsahujúce údaje o ceste a všetky informácie potrebné na spracovanie rezervácie alebo jej kontrolu zo strany rezervujúceho alebo účastníckeho leteckého dopravcu v prípade každej cesty, ktorú si osoba rezervovala alebo ktorá bola rezervovaná v jej mene bez ohľadu na to, či sú obsiahnuté v rezervačných systémoch, odletových kontrolných systémoch (DCS) alebo v rovnocenných systémoch poskytujúcich tie isté funkcie;

(d) „cestujúci“ je každá osoba, okrem členov posádky, ktorá sa so súhlasom dopravcu prepravuje alebo má byť prepravená lietadlom;

(d) „cestujúci“ je každá osoba, okrem členov posádky, ktorá sa so súhlasom dopravcu prepravuje alebo má byť prepravená lietadlom;

(e) „rezervačné systémy“ sú vnútorné inventarizačné systémy leteckého dopravcu, v ktorých sú zhromažďované údaje PNR na účely spracovania rezervácií;

(e) „rezervačné systémy“ sú vnútorné inventarizačné systémy leteckého dopravcu alebo hospodárskeho subjektu, ktorý nie je dopravcom, v ktorých sú zhromažďované údaje PNR na účely spracovania rezervácií;

(f) metóda „push“ je metóda, ktorou leteckí dopravcovia zabezpečujú prenos údajov PNR do databázy orgánu, ktorý ich požaduje;

(f) metóda „push“ je metóda, ktorou leteckí dopravcovia alebo hospodárske subjekty, ktoré nie sú dopravcami, zabezpečujú prenos požadovaných údajov PNR, uvedených v prílohe k tejto smernici, do databázy orgánu, ktorý ich požaduje;

(g) „teroristické trestné činy“ sú trestné činy podľa vnútroštátnych právnych predpisov uvedené v článkoch 1 až 4 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV;

(g) „teroristické trestné činy“ sú trestné činy podľa vnútroštátneho práva uvedené v článkoch 1 až 4 rámcového rozhodnutia 2002/475/SVV;

(h) „závažná trestná činnosť“ znamená trestné činy podľa vnútroštátneho práva uvedené v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie obmedzujúce slobodu s hornou hranicou trestnej sadzby v dĺžke najmenej troch rokov podľa vnútroštátneho práva členského štátu; členské štáty však môžu vylúčiť menej závažné trestné činy, v prípade ktorých by vzhľadom na ich systém trestného súdnictva nebolo spracúvanie údajov PNR podľa tejto smernice v súlade so zásadou proporcionality;

 

(i) „závažná nadnárodná trestná činnosť“ znamená trestné činy podľa vnútroštátneho práva uvedené v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV, ak za ne možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie obmedzujúce slobodu s hornou hranicou trestnej sadzby v dĺžke najmenej troch rokov podľa vnútroštátneho práva členského štátu, a:

(i) „závažná nadnárodná trestná činnosť“ znamená nasledujúce trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie obmedzujúce slobodu s hornou hranicou trestnej sadzby v dĺžke najmenej troch rokov podľa vnútroštátneho práva členského štátu, uvedené v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV:

(i) ak sa páchajú vo viac než jednom štáte;

 

(ii) ak sa páchajú v jednom štáte, ale podstatná časť ich prípravy, plánovania, riadenia alebo kontroly sa nachádza v inom štáte;

 

(iii) ak sa páchajú v jednom štáte, ale je do nich zapojená organizovaná zločinecká skupina, ktorá pácha trestnú činnosť vo viac než jednom štáte, alebo

 

(iv) ak sa páchajú v jednom štáte, ale majú podstatné účinky v inom štáte.

 

 

— účasť na trestnom organizovaní,

 

— obchodovanie s ľuďmi, uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu, nezákonný obchod s ľudskými orgánmi a tkanivami,

 

— sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia, znásilnenie, mrzačenie ženských pohlavných orgánov,

 

— nezákonné obchodovanie s narkotikami a psychotropnými látkami,

 

— nezákonné obchodovanie so zbraňami, s muníciou a výbušninami,

 

— závažný podvod, podvod poškodzujúci finančné záujmy EÚ, legalizácia príjmov z trestnej činnosti, pranie špinavých peňazí a falšovanie meny,

 

— vražda, vážne ublíženie na zdraví, únos, nezákonné obmedzovanie a branie rukojemníkov, ozbrojená lúpež,

 

— závažné počítačové trestné činy a počítačová kriminalita,

 

— trestné činy proti životnému prostrediu vrátane nezákonného obchodovania s ohrozenými druhmi zvierat, rastlín a odrôd,

 

— falšovanie úradných dokumentov a obchodovanie s nimi, nezákonné obchodovanie s predmetmi kultúrneho dedičstva, vrátane starožitností a umeleckých diel, falšovanie výrobkov a porušovanie autorských práv,

 

— nezákonné zaistenie lietadla/lode,

 

— špionáž a zrada,

 

— nezákonné obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi a ich prekurzormi a v tejto súvislosti aj trestné činy týkajúce sa nešírenia jadrových zbraní,

 

— trestné činy spadajúce do kompetencie Medzinárodného trestného súdu.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát zriadi alebo určí orgán zodpovedný za prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie trestných činov terorizmu a závažnej trestnej činnosti alebo podriadený útvar takéhoto orgánu, ktorý bude konať ako „útvar informácií o cestujúcich“, zodpovedný za zhromažďovanie údajov PNR od leteckých dopravcov, ich uchovávanie, analýzu a zabezpečovanie prenosu výsledkov analýzy príslušným orgánom uvedeným v článku 5. Jeho zamestnancami môžu byť osoby vyslané príslušnými verejnými orgánmi.

1. Každý členský štát zriadi alebo určí orgán zodpovedný za predchádzanie teroristickým trestným činom a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a za predchádzanie bezprostredným a závažným hrozbám pre verejnú bezpečnosť alebo podriadený útvar takéhoto orgánu, ktorý bude konať ako „útvar informácií o cestujúcich“. Útvar informácií o cestujúcich je zodpovedný za zhromažďovanie údajov PNR od leteckých dopravcov a hospodárskych subjektov, ktoré nie sú dopravcami, uchovávanie, spracúvanie a analýzu týchto údajov a zabezpečovanie prenosu výsledkov analýzy príslušným orgánom uvedeným v článku 5. Útvar informácií o cestujúcich zodpovedá aj za výmenu údajov PNR a výsledku ich spracovania s útvarmi informácií o cestujúcich iných členských štátov a s Europolom v súlade s článkami 7 a 7a a za vykonanie posudzovania uvedeného v článku 4. Jeho zamestnancami môžu byť osoby vyslané príslušnými verejnými orgánmi. Členské štáty poskytnú útvaru informácií o cestujúcich dostatočné zdroje na plnenie jeho úloh.

2. Dva alebo viaceré členské štáty môžu vytvoriť alebo určiť jediný orgán, aby pôsobil ako ich útvar zodpovedný za informácie o cestujúcich. Takýto útvar informácií o cestujúcich sa zriadi v jednom zo zúčastnených členských štátov a považuje sa za vnútroštátny útvar informácií o cestujúcich všetkých takto zúčastnených členských štátov. Zúčastnené členské štáty sa dohodnú na podrobných pravidlách fungovania útvaru informácií o cestujúcich, pričom budú rešpektovať požiadavky stanovené v tejto smernici.

2. Dva alebo viaceré členské štáty môžu vytvoriť alebo určiť jediný orgán, aby pôsobil ako ich útvar zodpovedný za informácie o cestujúcich. Takýto útvar informácií o cestujúcich sa zriadi v jednom zo zúčastnených členských štátov a považuje sa za vnútroštátny útvar informácií o cestujúcich všetkých takto zúčastnených členských štátov. Zúčastnené členské štáty sa spoločne dohodnú na podrobných pravidlách fungovania útvaru informácií o cestujúcich, pričom budú rešpektovať požiadavky stanovené v tejto smernici.

3. Každý členský štát zašle oznámenie Komisii do jedného mesiaca po zriadení útvaru informácií o cestujúcich a toto svoje vyhlásenie môže kedykoľvek aktualizovať. Komisia uverejní tieto informácie vrátane všetkých aktualizácií v Úradnom vestníku Európskej únie.

3. Každý členský štát zašle oznámenie Komisii do jedného mesiaca po zriadení útvaru informácií o cestujúcich a toto svoje vyhlásenie kedykoľvek aktualizuje. Komisia uverejní tieto informácie vrátane všetkých aktualizácií v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Úradník pre ochranu údajov v rámci útvaru informácií o cestujúcich

 

1. Všetci zamestnanci útvaru informácií o cestujúcich, ktorí majú prístup k údajom PNR, absolvujú osobitnú odbornú prípravu v oblasti spracovania údajov PNR v plnom súlade so zásadami ochrany údajov a základnými právami.

 

2. Útvar informácií o cestujúcich vymenuje úradníka pre ochranu údajov, ktorý bude zodpovedný za monitorovanie spracovania údajov PNR a vykonávanie súvisiacich ocranných opatrení.

 

3. Členské štáty zabezpečia, aby bol úradník pre ochranu údajov určený na základe odborných kvalít, najmä na základe odborných znalostí práva a postupov v oblasti ochrany údajov a na základe schopností plniť úlohy uvedené v tejto smernici. Členské štáty zabezpečia, aby akékoľvek ďalšie odborné úlohy úradníka pre ochranu údajov boli v súlade s úlohami a povinnosťami tejto osoby ako úradníka pre ochranu údajov a neviedli ku konfliktu záujmov. Úradník pre ochranu údajov:

 

(a) zvyšuje informovanosť útvaru informácií o cestujúcich a poskytuje im poradenstvo v súvislosti s ich povinnosťami v oblasti ochrany osobných údajov vrátane ich odbornej prípravy a náplne práce;

 

(b) monitoruje vykonávanie a uplatňovanie požiadaviek na ochranu údajov stanovených v tejto smernici, najmä prostredníctvom náhodných kontrol operácií spracúvania údajov;

 

(c) zabezpečuje uchovávanie všetkých dokumentov a vedenie záznamov v súlade s touto smernicou, monitoruje dokumentáciu, ohlasovanie a oznamovanie porušovania osobných údajov a nahlasuje nesprávne konanie v súvislosti s požiadavkami na ochranu údajov stanovenými v tejto smernici príslušným orgánom;

 

(d) monitoruje reakcie na žiadosti vnútroštátnych dozorných orgánov a spolupracuje s týmito orgánmi, najmä v záležitostiach týkajúcich sa prenosu údajov do iných členských štátov alebo do tretích krajín, a vystupuje ako kontaktné miesto pre vnútroštátny dozorný orgán v otázkach týkajúcich sa spracovania údajov PNR, pričom v náležitých prípadoch z vlastnej iniciatívy kontaktuje vnútroštátny dozorný orgán.

 

Členské štáty poskytnú úradníkom pre ochranu údajov prostriedky na účinné a nezávislé vykonávanie ich povinností a úloh v súlade s týmto článkom.

 

4. Členské štáty zabezpečia, aby dotknutá osoba mala právo obrátiť sa na úradníka pre ochranu údajov, ktorý plní úlohu jednotného kontaktného miesta, so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracovania jej údajov PNR. Členské štáty zabezpečia, aby sa meno a kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov oznámili vnútroštátnemu dozornému orgánu a verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 4

Článok 4

Spracovanie údajov PNR

Spracovanie údajov PNR

1. Údaje PNR, ktoré zaslali leteckí dopravcovia v súlade s článkom 6 a ktoré sa týkajú medzinárodných letov s pristátím na území jednotlivých členských štátov alebo s odletom z nich, zhromaždí útvar informácií o cestujúcich v príslušnom členskom štáte. Ak údaje PNR, ktoré zaslali leteckí dopravcovia, obsahujú aj údaje nad rámec zoznamu uvedeného v prílohe, útvar informácií o cestujúcich vymaže takéto údaje ihneď pri ich prijatí.

1. Údaje PNR, ktoré zaslali leteckí dopravcovia a hospodárske subjekty, ktoré nie sú dopravcami, v súlade s článkom 6 a ktoré sa týkajú medzinárodných letov s pristátím na území členského štátu alebo s odletom z jeho územia, zhromaždí len útvar informácií o cestujúcich v danom členskom štáte. Ak údaje PNR, ktoré zaslali leteckí dopravcovia a hospodárske subjekty, ktoré nie sú dopravcami, obsahujú aj údaje nad rámec zoznamu uvedeného v prílohe, útvar informácií o cestujúcich natrvalo vymaže takéto údaje ihneď po ich prijatí.

2. Útvar informácií o cestujúcich spracúva údaje PNR iba na tieto účely:

2. Útvar informácií o cestujúcich spracúva údaje PNR iba na tieto účely:

(a) vykonanie posúdenia cestujúcich pred ich predpokladaným príletom alebo odletom z členského štátu s cieľom identifikovať osoby, ktoré môžu byť zapojené do teroristických trestných činov alebo závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a ktoré by mali príslušné orgány uvedené v článku 5 ďalej preskúmať. Pri vykonávaní takéhoto posúdenia môže útvar informácií o cestujúcich spracúvať údaje PNR na základe vopred stanovených kritérií. Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky pozitívne zhody vyplývajúce z takéhoto automatizovaného spracovania individuálne preskúmali neautomatizovanými spôsobmi s cieľom overiť, či je potrebné, aby príslušný orgán uvedený v článku 5 prijal náležité opatrenie;

(a) vykonanie posúdenia cestujúcich pred ich predpokladaným príletom do členského štátu alebo odletom z členského štátu s cieľom identifikovať osoby, ktoré môžu byť zapojené do teroristických trestných činov alebo závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a ktoré by mali ďalej preskúmať príslušné orgány uvedené v článku 5 a v náležitých prípadoch Europol v súlade s článkom 7a. Pri vykonávaní takéhoto posúdenia môže útvar informácií o cestujúcich spracúvať údaje PNR na základe vopred stanovených kritérií v súlade s touto smernicou a môže porovnať údaje PNR s relevantnými databázami vrátane medzinárodných alebo vnútroštátnych databáz alebo vnútroštátnych zrkadlových verzií databáz Únie, pokiaľ sú vytvorené v súlade s právom Únie a týkajú sa hľadaných osôb alebo predmetov či osôb alebo predmetov, na ktoré bol vydaný zápis, v súlade s pravidlami Únie, medzinárodnými a vnútroštátnymi pravidlami platnými pre takéto súbory, v súlade s požiadavkami stanovenými v odseku 3. Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky pozitívne zhody vyplývajúce z takéhoto automatizovaného spracovania individuálne preskúmali neautomatizovanými spôsobmi s cieľom overiť, či je potrebné, aby príslušný orgán uvedený v článku 5 prijal náležité opatrenie;

(b) vykonanie posúdenia cestujúcich pred ich predpokladaným príletom alebo odletom z členského štátu s cieľom identifikovať osoby, ktoré môžu byť zapojené do teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti a ktoré by mali príslušné orgány uvedené v článku 5 ďalej preskúmať. Pri tomto posudzovaní môže útvar informácií o cestujúcich porovnávať údaje PNR s relevantnými databázami vrátane medzinárodných alebo vnútroštátnych databáz, alebo vnútroštátnych zrkadlových verzií databáz Únie, pokiaľ boli takéto databázy hľadaných osôb, osôb, na ktoré bol vydaný zápis, alebo databázy objektov vytvorené na základe práva Únie, v súlade s pravidlami Únie, medzinárodnými a vnútroštátnymi pravidlami platnými pre takéto súbory. Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky pozitívne zhody vyplývajúce z takéhoto automatizovaného spracovania individuálne preskúmali neautomatizovanými spôsobmi s cieľom overiť, či je potrebné, aby príslušný orgán uvedený v článku 5 prijal náležité opatrenie;

(b) vykonanie posúdenia cestujúcich pred ich predpokladaným príletom alebo odletom z členského štátu s cieľom identifikovať osoby, ktoré môžu byť zapojené do teroristických trestných činov alebo závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a ktoré by mali príslušné orgány uvedené v článku 5 ďalej preskúmať. Pri tomto posudzovaní môže útvar informácií o cestujúcich porovnávať údaje PNR s relevantnými databázami vrátane vnútroštátnych databáz, alebo vnútroštátnych zrkadlových verzií databáz Únie, týkajúcich sa hľadaných osôb alebo predmetov či osôb alebo predmetov, na ktoré bol vydaný zápis, v súlade s pravidlami Únie a vnútroštátnymi pravidlami platnými pre takéto databázy na účel predchádzania teroristickým trestným činom a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a ich odhaľovania, vyšetrovania a stíhania. Pri vykonávaní takéhoto posúdenia môže útvar informácií o cestujúcich porovnávať údaje PNR s údajmi v schengenskom informačnom systéme a vo vízovom informačnom systéme. Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky pozitívne zhody vyplývajúce z takéhoto automatizovaného spracovania individuálne preskúmali neautomatizovanými spôsobmi s cieľom overiť, či je potrebné, aby príslušný orgán uvedený v článku 5 prijal náležité opatrenie;

(c) reagovanie na individuálnom základe na riadne odôvodnené požiadavky príslušných orgánov na poskytnutie a spracovanie údajov PNR v konkrétnych prípadoch na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti a poskytovanie výsledkov takéhoto spracovania príslušným orgánom, ako aj

(c) reagovanie na individuálnom základe, vychádzajúc z dostatočných dôkazov, na riadne odôvodnené požiadavky príslušných orgánov na poskytnutie a spracovanie údajov PNR v konkrétnych prípadoch na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo závažnej nadnárodnej trestnej činnosti uvedenej v čl. 2 písm. i) a ich odhaľovania, vyšetrovania a stíhania alebo na účely predchádzania bezprostredným a závažným hrozbám pre verejnú bezpečnosť a poskytovanie výsledkov takéhoto spracovania príslušným orgánom a prípadne aj Europolu; ako aj

(d) analýza údajov PNR na účely aktualizácie alebo vytvárania nových kritérií posudzovania s cieľom identifikovať osoby, ktoré môžu byť zapojené do teroristických trestných činov alebo závažnej nadnárodnej trestnej činnosti podľa písmena a).

(d) analýza údajov PNR na účely aktualizácie alebo vytvárania nových kritérií posudzovania s cieľom identifikovať osoby, ktoré môžu byť zapojené do teroristických trestných činov alebo závažnej nadnárodnej trestnej činnosti podľa písmena a).

3. Posudzovanie cestujúcich pred ich plánovaným príletom do alebo odletom z členského štátu uvedeného v písm. a) odseku 2 sa vykonáva nediskriminačným spôsobom na základe kritérií posudzovania stanovených útvarom informácií o cestujúcich tohto štátu. Členské štáty zabezpečia, aby kritériá posudzovania stanovovali útvary informácií o cestujúcich v spolupráci s príslušnými orgánmi uvedenými v článku 5. Základom kritérií posudzovania by za žiadnych okolností nemala byť rasa alebo etnický pôvod osoby, jej náboženské či filozofické presvedčenie, politické názory, členstvo v odboroch, zdravie alebo sexuálny život.

3. Posudzovanie cestujúcich pred ich plánovaným príletom do alebo odletom z členského štátu uvedeného v písm. a) odseku 2 sa vykonáva nediskriminačným spôsobom na základe kritérií posudzovania stanovených útvarom informácií o cestujúcich tohto štátu. Tieto kritériá posudzovania musia byť cielené, konkrétne, odôvodnené, primerané a založené na faktoch. Na pravidelnom preskúmaní sa podieľa úradník pre ochranu údajov. Členské štáty zabezpečia, aby kritériá posudzovania stanovovali útvary informácií o cestujúcich v spolupráci s príslušnými orgánmi uvedenými v článku 5 a aby boli pravidelne podrobené preskúmaniu. Základom kritérií posudzovania by za žiadnych okolností nemala byť rasa alebo etnický pôvod osoby, jej politické názory, náboženstvo či filozofické presvedčenie, sexuálna orientácia či rodová identita, členstvo alebo činnosť v odborových organizáciách, ani spracovanie údajov, ktoré sa týkajú zdravia alebo sexuálneho života.

4. Útvar informácií o cestujúcich v členskom štáte zabezpečí prenos údajov PNR alebo výsledkov spracovania údajov PNR týkajúcich sa osôb identifikovaných podľa písm. a) a b) odseku 2 na ďalšie preskúmanie príslušným zodpovedným orgánom toho istého členského štátu. Takéto prenosy sa vykonávajú iba na individuálnom základe.

4. Útvar informácií o cestujúcich v členskom štáte zabezpečí prenos údajov PNR alebo výsledkov spracovania údajov PNR týkajúcich sa osôb identifikovaných podľa písm. a) a b) odseku 2 na ďalšie preskúmanie príslušným zodpovedným orgánom toho istého členského štátu. Takéto prenosy sa vykonávajú iba na individuálnom základe a s ľudským zásahom.

 

4a. Členské štáty zabezpečia, aby úradník pre ochranu údajov mal prístup ku všetkým údajom zasielaným útvaru informácií o cestujúcich aj k údajom, ktoré útvar informácií o cestujúcich poskytuje príslušnému orgánu v súlade s článkom 5. Ak sa úradník pre ochranu údajov domnieva, že prenos akýchkoľvek údajov nebol zákonný, postúpi vec vnútroštátnemu dozornému orgánu, ktorý má právomoc nariadiť prijímajúcemu príslušnému orgánu vymazanie údajov.

 

4b. Uchovávanie, spracovanie a analýza údajov PNR sa uskutočňuje výhradne na bezpečnom mieste na území členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru.

 

4c. Náklady na využívanie, uchovávanie a výmenu údajov PNR nesú členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 5

Článok 5

Príslušné orgány

Príslušné orgány

1. Každý členský štát prijme zoznam príslušných orgánov, ktoré sú oprávnené požiadať o údaje PNR alebo o výsledky ich spracovania, alebo ich prijímať od útvarov informácií o cestujúcich s cieľom ďalej skúmať tieto informácie alebo prijať náležité opatrenia na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti.

1. Každý členský štát prijme zoznam príslušných orgánov, ktoré sú oprávnené požiadať o zamaskované údaje PNR alebo o výsledky ich systematického spracovania, alebo ich prijímať od útvarov informácií o cestujúcich s cieľom ďalej skúmať tieto informácie alebo prijať náležité opatrenia na konkrétne účely predchádzania teroristickým trestným činom a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a ich odhaľovania, vyšetrovania a stíhania alebo na predchádzanie bezprostredným a závažným hrozbám pre verejnú bezpečnosť. Europol je oprávnený získať od útvarov informácií o cestujúcich členských štátov údaje PNR alebo výsledky ich spracovania v medziach svojho mandátu a v prípade potreby na plnenie svojich úloh.

2. Príslušnými orgánmi sú orgány zodpovedné za prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti.

2. Príslušnými orgánmi sú orgány zodpovedné za predchádzanie teroristickým trestným činom a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie, alebo za predchádzanie bezprostredným a závažným hrozbám pre verejnú bezpečnosť.

3. Každý členský štát oznámi zoznam príslušných orgánov Komisii najneskôr do dvanástich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice a svoje vyhlásenie môže kedykoľvek aktualizovať. Komisia uverejní tieto informácie vrátane všetkých aktualizácií v Úradnom vestníku Európskej únie.

3. Do …* [12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice] každý členský štát oznámi zoznam príslušných orgánov Komisii a svoje vyhlásenie kedykoľvek aktualizuje. Komisia uverejní tieto informácie vrátane všetkých aktualizácií v Úradnom vestníku Európskej únie.

4. PNR údaje cestujúcich a výsledky spracovania údajov PNR, ktoré dostal útvar informácií o cestujúcich, môžu príslušné orgány členského štátu ďalej spracúvať iba na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti.

4. Údaje PNR o cestujúcich a výsledky spracovania údajov PNR, ktoré dostal útvar informácií o cestujúcich, môžu príslušné orgány členského štátu ďalej na požiadanie a v súlade s čl. 4 ods. 2 spracúvať iba na konkrétne účely predchádzania teroristickým trestným činom a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania alebo na účely predchádzanie bezprostredným a závažným hrozbám pre verejnú bezpečnosť.

5. Ustanovením odseku 4 nie je dotknuté uplatňovanie vnútroštátneho práva alebo súdnych právomocí v prípadoch, ak v priebehu vykonávania opatrenia na presadzovanie práva nasledujúceho po takomto spracovaní odhalené iné trestné činy alebo ich náznaky.

5. Odsekom 4 nie je dotknuté presadzovanie vnútroštátneho práva ani súdne právomoci v prípadoch, ak sa v priebehu vykonávania opatrenia na presadzovanie práva nasledujúceho po takomto spracovaní, na ktoré bolo pôvodne určené, odhalia iné trestné činy alebo ich náznaky.

6. Príslušné orgány členského štátu neprijmú žiadne rozhodnutie opierajúce sa výlučne o automatizované spracovanie údajov PNR, ktoré má nepriaznivé právne účinky pre určitú osobu alebo má pre ňu závažné dôsledky. Základom takýchto rozhodnutí by nemala byť rasa alebo etnický pôvod osoby, jej náboženské či filozofické presvedčenie, politické názory, členstvo v odboroch, zdravie alebo sexuálny život.

6. Príslušné orgány členského štátu neprijmú žiadne rozhodnutie opierajúce sa výlučne o automatizované spracovanie údajov PNR, ktoré má nepriaznivé právne účinky pre určitú osobu alebo má pre ňu závažné dôsledky. Základom takýchto rozhodnutí nesmú byť údaje odhaľujúce rasu alebo etnický pôvod osoby, jej politické názory, náboženstvo či filozofické presvedčenie, sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu, členstvo alebo činnosťodborových organizáciách, ani spracovanie údajov o zdraví alebo sexuálnom živote.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 6

Článok 6

Povinnosti leteckých dopravcov

Povinnosti leteckých dopravcov a hospodárskych subjektov, ktoré nie sú dopravcami

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby leteckí dopravcovia metódou „push“ zabezpečili prenos údajov PNR vymedzených v článku 2 písm. c) a uvedených v prílohe v rozsahu, v akom ich zhromaždili, do databázy národného útvaru informácií o cestujúcich v členskom štáte, na území ktorého medzinárodný let pristáva, alebo z územia ktorého odlieta. Ak ide o let na spoločnej linke viacerých leteckých dopravcov, povinnosť zabezpečiť prenos údajov PNR všetkých cestujúcich na tomto lete pripadá leteckému dopravcovi, ktorý let prevádzkuje. Ak má let jedno či viac medzipristátí na letiskách členských štátov, leteckí dopravcovia zabezpečia prenos údajov PNR útvarom informácií o cestujúcich vo všetkých dotknutých členských štátoch.

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby leteckí dopravcovia a hospodárske subjekty, ktoré nie sú dopravcami, metódou „push“ zabezpečili prenos všetkých údajov PNR vymedzených v článku 2 písm. c) a uvedených v prílohe v rozsahu, v akom ich počas bežného výkonu svojich činností zhromaždili, do databázy národného útvaru informácií o cestujúcich v členskom štáte, na území ktorého medzinárodný let pristáva alebo z územia ktorého odlieta. Ak ide o let na spoločnej linke viacerých leteckých dopravcov, povinnosť zabezpečiť prenos údajov PNR všetkých cestujúcich na tomto lete pripadá leteckému dopravcovi a hospodárskemu subjektu, ktorý nie je dopravcom, ktorý let prevádzkuje. Ak má let jedno či viac medzipristátí na letiskách členských štátov, leteckí dopravcovia a hospodárske subjekty, ktoré nie sú dopravcami, zabezpečia prenos údajov PNR útvarom informácií o cestujúcich vo všetkých dotknutých členských štátoch.

2. Leteckí dopravcovia zabezpečujú prenos údajov PNR elektronickými prostriedkami s využitím spoločných protokolov a podporovaných formátov údajov, ktoré majú byť prijaté s súlade s postupom uvedeným v článkoch 13 a 14, a v prípade technickej poruchy akýmikoľvek inými vhodnými prostriedkami, ktoré zabezpečia primeranú úroveň bezpečnosti:

2. Leteckí dopravcovia a hospodárske subjekty, ktoré nie sú leteckými dopravcami, zabezpečujú prenos údajov PNR elektronickými prostriedkami s využitím spoločných protokolov a podporovaných formátov údajov, ktoré majú byť prijaté s súlade s článkami 13 a 14, a v prípade technickej poruchy akýmikoľvek inými vhodnými prostriedkami, ktoré zabezpečia primeranú úroveň bezpečnosti:

(a) 24 až 48 hodín pred plánovaným časom odletu,

(a) jedenkrát 24 až 48 hodín pred plánovaným časom odletu,

ako aj

ako aj

(b) bezprostredne po uzatvorení letu, teda potom, ako cestujúci nastúpili do lietadla pripraveného na odlet a ďalší cestujúci už nemajú dovolené nastúpiť.

(b) jedenkrát bezprostredne po uzatvorení letu, teda po tom, ako cestujúci nastúpili do lietadla pripraveného na odlet a ďalší cestujúci už nemajú dovolené nastúpiť.

3. Členské štáty môžu leteckým dopravcom povoliť, aby obmedzili prenos údajov uvedený v odseku 2 písm. b) na aktualizáciu prenosu uvedeného v odseku 2 písm. a).

3. Členské štáty môžu leteckým dopravcom a hospodárskym subjektom, ktoré nie sú dopravcami, povoliť, aby obmedzili prenos údajov uvedený v odseku 2 písm. b) na aktualizáciu prenosu uvedeného v písm. a) uvedeného odseku.

4. Leteckí dopravcovia v individuálnych prípadoch na základe žiadosti niektorého útvaru informácií o cestujúcich v súlade s vnútroštátnym právom vykonajú prenos údajov PNR, ak je z dôvodu konkrétnej a skutočnej hrozby súvisiacej s teroristickým trestnými činmi alebo závažnou trestnou činnosťou potrebný skorší prístup než sa uvádza v odseku 2 písm. a).

4. Leteckí dopravcovia a hospodárske subjekty, ktoré nie sú dopravcami, v individuálnych prípadoch na základe žiadosti niektorého útvaru informácií o cestujúcich v súlade s vnútroštátnym právom vykonajú prenos údajov PNR, ak je z dôvodu reakcie na konkrétnu, bezprostrednú a skutočnú hrozbu súvisiacu s teroristickým trestnými činmi alebo závažnou nadnárodnou trestnou činnosťou potrebný skorší prístup než sa uvádza v odseku 2 písm. a).

 

4a. Leteckí dopravcovia a hospodárske subjekty, ktoré nie sú leteckými dopravcami, náležite informujú cestujúcich o type osobných údajov zhromažďovaných na účely presadzovania práva a o právach cestujúcich vo vzťahu k ich údajom. Tieto informácie sa cestujúcim poskytujú bez vyžiadania v ľahko zrozumiteľnej podobe.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 7

Článok 7

Výmena informácií medzi členskými štátmi

Výmena informácií medzi členskými štátmi

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade osôb identifikovaných útvarom informácií o cestujúcich v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. a) a b), daný útvar informácií o cestujúcich postúpil výsledky spracovania PNR údajov útvarom informácií o cestujúcich v ostatných členských štátoch, ak prvý z uvedených útvarov informácií o cestujúcich usúdi, že je takýto prenos nevyhnutný na prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti. Útvary prijímajúcich členských štátov zodpovedné za informácie o cestujúcich zabezpečia prenos údajov PNR alebo výsledky spracovania údajov PNR príslušným zodpovedným orgánom toho istého členského štátu.

1. Útvary informácií o cestujúcich si automaticky vymieňajú údaje o výsledkoch spracúvania údajov PNR. Členské štáty zabezpečia, aby daný útvar informácií o cestujúcich bezodkladne a bez vyžiadania postúpil výsledky spracovania PNR údajov – buď analytické informácie získané z údajov PNR, alebo výsledky v prípade osôb identifikovaných útvarom informácií o cestujúcich v súlade s článkom 4 ods. 2, postúpené na ďalšie preskúmanie ich príslušným zodpovedným orgánom v súlade s článkom 4 ods. 4, – útvarom informácií o cestujúcich v ostatných členských štátoch. Útvary prijímajúcich členských štátov zodpovedné za informácie o cestujúcich zabezpečia prenos výsledkov spracovania údajov PNR príslušným zodpovedným orgánom toho istého členského štátu v súlade s článkom 4 ods. 4. Ak je to vhodné, v súlade s článkom 36 rozhodnutia Rady 2007/533/SVV1a sa vloží zápis.

2. Útvar informácií o cestujúcich v členskom štáte právo požiadať útvar informácií o cestujúcich v ktoromkoľvek inom členskom štáte, aby mu poskytol údaje PNR, ktoré dožiadaný útvar uchováva vo svojej databáze podľa článku 9 ods. 1, a v prípade potreby aj výsledky spracovania údajov PNR. Žiadosť o takéto údaje môže vychádzať z ktoréhokoľvek z údajových prvkov alebo z ich kombinácie, ako uzná za vhodné žiadajúci útvar informácií o cestujúcich v konkrétnom prípade týkajúcom sa prevencie, odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti. Útvary informácií o cestujúcich postúpia vyžiadané údaje čo najskôr a poskytnú aj výsledky spracovania údajov PNR, ak už boli pripravené v súlade článkom 4 ods. 2 písm. a) a b).

2. Útvary informácií o cestujúcich majú právo v prípade potreby požiadať útvar informácií o cestujúcich ktoréhokoľvek iného členského štátu, aby im poskytol údaje PNR, ktoré dožiadaný útvar uchováva vo svojej databáze podľa článku 9 ods. 1, a v prípade potreby aj výsledky ich spracovania údajov PNR, ak už boli pripravené v súlade článkom 4 ods. 2 písm. a) a b). Náležite odôvodnená žiadosť o takéto údaje je prísne obmedzená na údaje potrebné v konkrétnom prípade a môže vychádzať z ktoréhokoľvek z prvkov údajov alebo z ich kombinácie, ako uzná za vhodné žiadajúci útvar informácií o cestujúcich v konkrétnom prípade týkajúcom sa predchádzania teroristickým trestným činom a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania alebo na účely predchádzanie bezprostredným a závažným hrozbám pre verejnú bezpečnosť. Útvary informácií o cestujúcich postúpia vyžiadané údaje čo najskôr, pričom využijú spoločné protokoly a podporované formáty údajov. Táto žiadosť musí byť písomne odôvodnená.

3. Útvar informácií o cestujúcich v členskom štáte právo požiadať útvar informácií o cestujúcich v ktoromkoľvek inom členskom štáte, aby mu poskytol údaje PNR, ktoré dožiadaný útvar uchováva vo svojej databáze podľa článku 9 ods. 2, a v prípade potreby aj výsledky spracovania údajov PNR. Útvar informácií o cestujúcich môže požiadať o prístup k určitým údajom PNR, ktoré uchováva útvar iného členského štátu zodpovedný za informácie o cestujúcich, v plnom rozsahu bez zamaskovaných údajov iba vo výnimočných prípadoch, v reakcii na konkrétnu hrozbu alebo v súvislosti s konkrétnym vyšetrovaním či trestným stíhaním, ktoré súvisia s teroristickými trestnými činmi alebo závažnou trestnou činnosťou.

3. Útvary informácií o cestujúcich majú právo požiadať útvar informácií o cestujúcich v ktoromkoľvek inom členskom štáte, aby im poskytol údaje PNR, ktoré sú už zamaskované a ktoré dožiadaný útvar uchováva vo svojej databáze podľa článku 9 ods. 2, a v prípade potreby aj výsledky spracovania údajov PNR. Útvar informácií o cestujúcich môže požiadať o prístup k určitým údajom PNR, ktoré uchováva útvar iného členského štátu zodpovedný za informácie o cestujúcich, v plnom rozsahu bez zamaskovaných údajov iba v najvýnimočnejších prípadoch, v reakcii na konkrétnu hrozbu v reálnom čase alebo v súvislosti s konkrétnym vyšetrovaním či trestným stíhaním, ktoré súvisia s teroristickými trestnými činmi alebo závažnou nadnárodnou trestnou činnosťou, alebo na predchádzanie bezprostrednej a závažnej hrozbe pre verejnú bezpečnosť. Takýto prístup k úplným údajom PNR je možný len so súhlasom vedúceho žiadaného útvaru informácií o cestujúcich.

4. Iba v prípadoch, keď je to nevyhnutné v záujme toho, aby sa predišlo bezprostrednej a závažnej hrozbe pre verejnú bezpečnosť, môžu príslušné orgány členského štátu požiadať priamo útvar ktoréhokoľvek iného členského štátu zodpovedný za informácie o cestujúcich, aby im poskytol údaje PNR, ktoré tento útvar uchováva vo svojej databáze v súlade s článkom 9 ods. 1 a 2. Takéto žiadosti musia súvisieť s konkrétnym prípadom vyšetrovania alebo stíhania teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti a musia sa odôvodniť. Útvary informácií o cestujúcich vybavujú takéto požiadavky prednostne. Vo všetkých ostatných prípadoch adresujú príslušné orgány svoje požiadavky prostredníctvom útvaru vlastného členského štátu zodpovedného za informácie o cestujúcich.

 

5. Za výnimočných okolností, ak je potrebný rýchly prístup v záujme včasnej reakcie na skutočnú hrozbu súvisiacu s trestnými činmi terorizmu alebo závažnou trestnou činnosťou, útvar členského štátu zodpovedný za informácie o cestujúcich má právo kedykoľvek požiadať útvar iného členského štátu zodpovedný za informácie o cestujúcich, aby mu poskytol údaje PNR týkajúce sa letov, ktoré majú pristátie alebo odlet na území tohto iného členského štátu.

5. Za výnimočných okolností, ak je nevyhnutne potrebný rýchly prístup v záujme včasnej reakcie na konkrétnu a skutočnú hrozbu súvisiacu s trestnými činmi terorizmu alebo závažnou nadnárodnou trestnou činnosťou alebo na predchádzanie bezprostredných a závažných hrozieb pre verejnú bezpečnosť, útvar členského štátu zodpovedný za informácie o cestujúcich má právo kedykoľvek požiadať útvar iného členského štátu zodpovedný za informácie o cestujúcich, aby mu poskytol údaje PNR týkajúce sa letov, ktoré majú pristátie alebo odlet na území tohto iného členského štátu, pokiaľ sú tieto údaje uchované. Tento postup sa týka len žiadostí o údaje PNR, ktoré už zhromaždil a uchoval útvar informácií o cestujúcich požiadaný o poskytnutie údajov.

6. Výmena informácií podľa tohto článku môže prebiehať prostredníctvom akéhokoľvek existujúceho kanála pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti presadzovania práva. Jazyk použitý v žiadosti o informácie pri výmene informácií je rovnaký ako jazyk, ktorý sa používa pre zvolený kanál. Členské štáty pri zasielaní svojich oznámení podľa článku 3 ods. 3 podrobne informujú Komisiu aj o kontaktných miestach, na ktoré možno takéto žiadosti zasielať v naliehavých prípadoch. Komisia tieto doručené oznámenia zašle členským štátom.

6. Výmena informácií podľa tohto článku môže prebiehať prostredníctvom akéhokoľvek existujúceho kanála pre medzinárodnú a únijnú spoluprácu v oblasti presadzovania práva, najmä prostredníctvom Europolu, jeho sieťovej aplikácie na zabezpečenú výmenu informácií (SIENA) a národných jednotiek zriadených v súlade s článkom 8 rozhodnutia 2009/371/SVV. Jazyk použitý v žiadosti o informácie pri výmene informácií je rovnaký ako jazyk, ktorý sa používa pre zvolený kanál. Členské štáty pri zasielaní svojich oznámení podľa článku 3 ods. 3 podrobne informujú Komisiu aj o kontaktných miestach, na ktoré možno takéto žiadosti zasielať v naliehavých prípadoch. Komisia tieto doručené oznámenia zašle členským štátom.

 

6a. Pri prenose analytických informácií získaných z PNR, ktorý prebieha v súlade s touto smernicou, sa dodržiavajú záruky stanovené v odseku 1.

 

__________________

 

1a Rozhodnutie Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 63).

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7a

 

 

Podmienky prístupu Europolu k údajom PNR

 

1. Europol môže na individuálnom základe predložiť útvaru informácií o cestujúcich z ktoréhokoľvek členského štátu elektronickú a náležite odôvodnenú žiadosť o prenos konkrétnych údajov PNR alebo výsledkov spracovania konkrétnych údajov PNR, ak je to nevyhnutne potrebné na podporu a posilnenie krokov členských štátov, ktorými sa má predísť konkrétnemu teroristického trestnému činu alebo závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a ich odhaľovanie alebo vyšetrovanie, pokiaľ tento trestný čin, resp. trestná činnosť patrí do oblasti právomoci Europolu podľa rozhodnutia 2009/371/SVV. V odôvodnenej žiadosti sa uvedú primerané dôvody, na základe ktorých sa Europol domnieva, že prenos údajov PNR alebo výsledkov spracovania údajov PNR podstatným spôsobom prispeje k predídeniu predmetnému trestnému činu, jeho odhaleniu, vyšetrovaniu alebo stíhaniu.

 

2. Po prijatí žiadosti Europolu súd alebo nezávislý správny orgán členského štátu včas overí, či sú splnené všetky podmienky uvedené v odseku 1. Ak sú dané podmienky splnené, útvar informácií o cestujúcich čo najskôr Europolu poskytne požadované údaje.

 

3. Europol informuje úradníka pre ochranu údajov vymenovaného v súlade s článkom 28 rozhodnutia Rady 2009/371/SVV o každej výmene informácií podľa tohto článku.

 

4. Výmena informácií podľa tohto článku prebieha prostredníctvom aplikácie SIENA a v súlade s rozhodnutím 2009/371/SVV. V žiadosti o informácie a pri výmene informácií sa použije rovnaký jazyk ako je jazyk použitý v aplikácii SIENA.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 8

Článok 8

Prenos údajov do tretích krajín

Prenos údajov do tretích krajín

Členský štát môže vykonať prenos údajov PNR a výsledkov spracovania údajov PNR do tretej krajiny iba na individuálnom základe, a ak:

1. Členský štát môže vykonať prenos údajov PNR a výsledkov spracovania údajov PNR do tretej krajiny iba na individuálnom základe, na základe náležite odôvodnenej žiadosti podloženej dostatočnými dôkazmi, ak je prenos potrebný na predchádzanie trestným činom a ich odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie, predchádzanie bezprostredným a závažným hrozbám pre verejnú bezpečnosť alebo výkon trestnoprávnych sankcií, a prijímajúci príslušný orgán v tretej krajine je zodpovedný za predchádzanie trestným činom a ich odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie, predchádzanie bezprostredným a závažným hrozbám pre verejnú bezpečnosť alebo výkon trestnoprávnych sankcií, za predpokladu, že:

a) boli splnené podmienky stanovené v článku 13 rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV;

a) dotknutá tretia krajina zabezpečí pri plánovanom spracúvaní týchto údajov primeranú úroveň ochrany podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES1a, pričom budú splnené všetky ďalšie podmienky stanovené v tejto smernici;

b) prenos je potrebný na účely tejto smernice uvedené v článku 1 ods. 2, a

b) členský štát, od ktorého sa údaje získali, súhlasil s prenosom v súlade s vnútroštátnym právom;

c) táto tretia krajina súhlasí s tým, že predmetné údaje postúpi ďalšej tretej krajine iba v prípade, že je to nevyhnutné na účely tejto smernice uvedené v článku 1 ods. 2, a iba s výslovným súhlasom tohto členského štátu.

Za výnimočných okolností je prenos údajov PNR bez predchádzajúceho súhlasu v súlade s odsekom 1 prípustný, len ak je nevyhnutný na to, aby sa predišlo bezprostrednému a vážnemu ohrozeniu verejnej bezpečnosti členského štátu alebo tretej krajiny, alebo na ochranu základných záujmov členského štátu a ak sa predchádzajúci súhlas nedá získať včas. Orgán zodpovedný za vydanie súhlasu je o tom bezodkladne informovaný, pričom prenos sa riadne zaznamená a podrobí sa následnému overeniu.

 

Odchylne od prvého pododseku sa povoľuje systematický prenos údajov na základe medzinárodnej dohody medzi treťou krajinou a Úniou.

 

2. Členské štáty poskytujú údaje PNR príslušným orgánom tretích krajín len za podmienok, ktoré sú v súlade s touto smernicou, a len po overení toho, že plánované využitie PNR zo strany príjemcov je v súlade s týmito podmienkami a zárukami.

 

3. Zakazuje sa ďalší prenos údajov do iných tretích krajín.

 

4. Ak sa údaje PNR o občanovi alebo obyvateľovi iného členského štátu prenášajú do tretej krajiny, príslušné orgány daného členského štátu sú o záležitosti informované pri najbližšej vhodnej príležitosti.

 

5. Vždy, keď členský štát vykonáva prenos údajov PNR podľa tohto článku, informuje o tom úradníka pre ochranu údajov. Úradník pre ochranu údajov pravidelne informuje vnútroštátny dozorný orgán o prenose údajov podľa tohto článku.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 9

Článok 9

Doba uchovávania údajov

Doba uchovávania údajov

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje PNR, ktoré leteckí dopravcovia poskytnú útvaru informácií o cestujúcich, uchovávali v databáze útvaru informácií o cestujúcich na dobu 30 dní po ich postúpení útvaru informácií o cestujúcich v prvom členskom štáte, na území ktorého medzinárodný let pristáva alebo z ktorého odlieta.

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje PNR, ktoré leteckí dopravcovia a hospodárske subjekty, ktoré nie sú dopravcami, poskytnú útvaru informácií o cestujúcich podľa článku 4 ods. 2, uchovávali v databáze útvaru informácií o cestujúcich počas 30 dní po ich postúpení útvaru informácií o cestujúcich v prvom členskom štáte, na území ktorého medzinárodný let pristáva alebo z ktorého odlieta.

2. Po uplynutí doby 30 dní od postúpenia údajov PNR útvaru informácií o cestujúcich uvedenému v odseku 1 útvar informácií o cestujúcich uchováva údaje počas ďalších piatich rokov. Počas tohto obdobia sa maskujú všetky prvky údajov, ktoré mohli slúžiť na identifikáciu cestujúceho, na ktorého sa údaje PNR vzťahujú. Takéto anonymizované údaje PNR by mali byť prístupné iba obmedzenému počtu personálu útvaru informácií o cestujúcich, ktorí majú osobitné povolenie vykonávať analýzu údajov PNR a vypracúvať kritériá posudzovania podľa článku 4 ods. 2 písm. d). Prístup k úplným údajom PNR sa povolí iba vedúcemu útvaru informácií o cestujúcich na účely článku 4 ods. 2 písm. d) a v prípadoch, keď sa možno oprávnene domnievať, že je potrebné na účely vyšetrovania, ako aj v reakcii na mimoriadnu a naliehavú hrozbu rizika, alebo pre potreby osobitného vyšetrovania či trestného stíhania.

2. Po uplynutí doby 30 dní od postúpenia údajov PNR útvaru informácií o cestujúcich uvedenému v odseku 1 útvar informácií o cestujúcich uchováva údaje počas ďalších piatich rokov. Počas tohto obdobia sa maskujú všetky prvky údajov, ktoré mohli slúžiť na identifikáciu cestujúceho, na ktorého sa údaje PNR vzťahujú. Takéto zamaskované údaje PNR by mali byť prístupné iba obmedzenému počtu zamestnancov útvaru informácií o cestujúcich, ktorí majú osobitné povolenie vykonávať analýzu údajov PNR a vypracúvať kritériá posudzovania podľa článku 4 ods. 2 písm. d).

 

2a. Po konzultácii s úradníkom pre ochranu údajov na účely článku 4 ods. 2 písm. d) vnútroštátny dozorný orgán povolí opätovnú identifikáciu zamaskovaných údajov PNR a prístup k úplným údajom PNR, ak je odôvodnene presvedčený, že takáto opätovná identifikácia je potrebná na vedenie vyšetrovania v reakcii na konkrétnu a skutočnú hrozbu alebo riziko súvisiace s teroristickými trestnými činmi, na vedenie konkrétneho vyšetrovania alebo stíhania v súvislosti so závažnou nadnárodnou trestnou činnosťou, alebo na predídenie bezprostrednej a závažnej hrozbe pre verejnú bezpečnosť. Takýto prístup k úplným údajom sa povoľuje na obdobie štyroch rokov po zamaskovaní údajov v prípadoch týkajúcich sa závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a na celé obdobie piatich rokov uvedené v odseku 2 v prípadoch týkajúcich sa teroristických trestných činov.

Na účely tejto smernice medzi prvky údajov, ktoré by mohli slúžiť na zistenie totožnosti cestujúceho, na ktorého sa vzťahujú údaje PNR a ktoré by mali byť vyfiltrované a zamaskované, patria:

Na účely tejto smernice medzi prvky údajov, ktoré by mohli slúžiť na zistenie totožnosti cestujúceho, na ktorého sa vzťahujú údaje PNR a ktoré by mali byť vyfiltrované a zamaskované, patria:

– meno (mená) vrátane mien ostatných cestujúcich uvedené v PNR a počet spolucestujúcich v PNR,

– meno (mená) vrátane mien ostatných cestujúcich uvedené v PNR a počet spolucestujúcich v PNR,

– adresa a kontaktné údaje,

– adresa a kontaktné údaje,

– všeobecné poznámky, pokiaľ obsahujú akékoľvek informácie, ktoré by mohli slúžiť na zistenie totožnosti cestujúceho, na ktorého sa vzťahujú údaje PNR, ako aj

– všeobecné poznámky, pokiaľ obsahujú akékoľvek informácie, ktoré by mohli slúžiť na zistenie totožnosti cestujúceho, na ktorého sa vzťahujú údaje PNR, ako aj

– akékoľvek vopred poskytované informácie o cestujúcich, ktoré už boli zhromaždené.

– akékoľvek vopred poskytované informácie o cestujúcich, ktoré už boli zhromaždené.

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje PNR po uplynutí doby stanovenej v odseku 2 vymazali. Touto povinnosťou nie sú dotknuté prípady, keď príslušnému orgánu boli zaslané špecifické údaje PNR a tieto sa využívajú v súvislosti s konkrétnymi prípadmi vyšetrovania alebo trestného stíhania; v týchto prípadoch sa uchovávanie takýchto údajov u príslušného orgánu riadi vnútroštátnym právom členského štátu.

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje PNR po uplynutí doby stanovenej v odseku 2 natrvalo vymazali. Touto povinnosťou nie sú dotknuté prípady, keď príslušnému orgánu boli zaslané špecifické údaje PNR a tieto sa využívajú v súvislosti s konkrétnymi prípadmi vyšetrovania alebo trestného stíhania; v týchto prípadoch sa uchovávanie takýchto údajov u príslušného orgánu riadi vnútroštátnym právom členského štátu.

4. Výsledok porovnávania podľa článku 4 ods. 2 písm. a) a b) sa uchováva na útvare informácií o cestujúcich iba tak dlho, ako je to potrebné na účely informovania príslušných orgánov o „zhode“. Ak sa výsledok automatického vyhľadávania zhody po následnom individuálnom preskúmaní ukáže negatívny, v záujme toho, aby sa predišlo budúcim falošným pozitívnym zhodám, sa uchová na obdobie najviac troch rokov, pokiaľ východiskové údaje neboli vymazané podľa článku 3 po uplynutí uvedených piatich rokov, teda v prípade keď sa záznam uchováva, kým sa súvisiace údaje nevymažú.

4. Výsledok porovnávania podľa článku 4 ods. 2 písm. a) a b) sa uchováva na útvare informácií o cestujúcich iba tak dlho, ako je to potrebné na účely informovania príslušných orgánov o „zhode“. Ak sa výsledok automatického vyhľadávania zhody po následnom preskúmaní, ktoré uskutoční člen útvaru informácií o cestujúcich, ukáže negatívny, v záujme toho, aby sa predišlo budúcim falošným pozitívnym zhodám, sa uchová na obdobie najviac troch rokov, pokiaľ východiskové údaje neboli vymazané podľa článku 3 po uplynutí uvedených piatich rokov, v tom prípade sa záznam uchováva, kým sa súvisiace údaje nevymažú.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 10

Článok 10

Sankcie leteckým dopravcom

Sankcie uložené leteckým dopravcom a hospodárskym subjektom, ktoré nie sú dopravcami

Členské štáty v súlade so svojim vnútroštátnym právom zabezpečia, aby sa uplatnili odrádzajúce, účinné a primerané sankcie vrátane finančných pokút voči leteckým dopravcom, ktorí nezabezpečia prenos údajov vyžadovaných touto smernicou v rozsahu, v akom už boli zhromaždené, alebo ich prenos nebude uskutočnený v požadovanom formáte, alebo ak iným spôsobom porušia vnútroštátne právne predpisy prijaté na základe tejto smernice.

1. Členské štáty v súlade so svojim vnútroštátnym právom zabezpečia, aby sa uplatnili odrádzajúce, účinné a primerané sankcie vrátane finančných pokút voči leteckým dopravcom a hospodárskym subjektom, ktoré nie sú dopravcami, ktorí nezabezpečia prenos údajov vyžadovaných touto smernicou v rozsahu, v akom už boli zhromaždené, alebo ich prenos neuskutočnia v požadovanom formáte, alebo údaje nespracúvajú v súlade s pravidlami ochrany údajov stanovenými v tejto smernici, alebo ak iným spôsobom porušia vnútroštátne právne predpisy prijaté na základe tejto smernice.

 

1a. Všetky údaje, ktoré majú k dispozícii leteckí dopravcovia a hospodárske subjekty, ktoré nie sú dopravcami, sa uchovávajú v zabezpečenej databáze, v počítačovom systéme akreditovanom z hľadiska bezpečnosti, ktorý spĺňa alebo prevyšuje medzinárodné priemyselné normy.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 11

Článok 11

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

1. Každý členský štát zabezpečí, aby pri akomkoľvek spracovaní osobných údajov podľa tejto smernice mal každý cestujúci rovnaké právo na prístup k nim, právo na ich opravu, výmaz alebo zablokovanie, ako aj právo na náhradu škody a súdne opravné prostriedky, ako to umožňujú vnútroštátne právne predpisy prijaté v rámci implementácie článkov 17, 18, 19 a 20 rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV. Na tieto účely sa preto uplatňujú ustanovenia článkov 17, 18, 19 a 20 rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV.

1. Každý členský štát zabezpečí, aby pri akomkoľvek spracovaní osobných údajov podľa tejto smernice mal každý cestujúci rovnaké právo na ochranu svojich osobných údajov, právo na prístup k nim, právo na ich opravu, výmaz alebo zablokovanie, ako aj právo na náhradu škody a súdne opravné prostriedky, stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v právnych predpisoch Únie prijatých v rámci implementácie článkov 17, 18, 19 a 20 rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV. Preto sa uplatňujú tieto články.

2. Každý členský štát zabezpečí, aby sa vnútroštátne právne predpisy prijaté v rámci implementácie článkov 21 a 22 rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV vzťahovali, pokiaľ ide o dôvernosť pri spracovaní a bezpečnosť údajov, aj na spracovanie osobných údajov podľa tejto smernice.

2. Každý členský štát zabezpečí, aby sa vnútroštátne právne predpisy prijaté v rámci implementácie článkov 21 a 22 rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV vzťahovali, pokiaľ ide o dôvernosť pri spracovaní a bezpečnosť údajov, aj na spracovanie osobných údajov podľa tejto smernice.

 

2a. Ak ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov prijatých v rámci implementácie smernice 95/46/ES poskytujú cestujúcim väčšie práva v súvislosti so spracúvaním ich údajov než táto smernica, uplatňujú sa tieto ustanovenia.

3. Zakazuje sa spracovanie údajov PNR spôsobom, ktorým sa môže odhaliť rasa alebo etnický pôvod osoby, jej náboženské či filozofické presvedčenie, politické názory, členstvo v odboroch, zdravie alebo sexuálny život. Ak útvar informácií o cestujúcich dostane údaje PNR obsahujúce takéto informácie, údaje bezodkladne vymaže.

3. Členské štáty zakážu, aby sa pri spracúvaní údajov PNR odhalil rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženstvo alebo filozofické presvedčenie, sexuálna orientácia alebo rodová identita, členstvo alebo činnosť v odborových organizáciách, ako aj spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia alebo sexuálneho života. Ak útvar informácií o cestujúcich dostane údaje PNR obsahujúce takéto informácie, údaje bezodkladne vymaže.

 

3a. Členské štáty zabezpečia, aby útvar informácií o cestujúcich viedol dokumentáciu všetkých systémov a postupov spracovania patriacich do rámca ich zodpovednosti. Táto dokumentácia obsahuje minimálne:

 

(a) meno a kontaktné údaje organizácie a pracovníkov útvaru informácií o cestujúcich poverených spracovaním údajov PNR, rôzne úrovne oprávnení na prístup a príslušných pracovníkov;

 

(b) žiadosti príslušných orgánov a útvarov informácií o cestujúcich ostatných členských štátov a príjemcov spracovaných údajov PNR;

 

(c) všetky žiadosti a prenosy údajov do tretej krajiny, identifikáciu tejto tretej krajiny a právne dôvody, na základe ktorých sa uskutočňuje prenos údajov;

 

(d) lehoty na uchovávanie a výmaz rôznych kategórií údajov.

 

Útvar informácií o cestujúcich na požiadanie sprístupní celú dokumentáciu vnútroštátnemu dozornému orgánu.

 

3b. Členské štáty zabezpečia, aby útvar informácií o cestujúcich viedol záznamy aspoň o týchto operáciách spracovania: zhromažďovanie, zmena, nahliadanie, sprístupňovanie, kombinovanie a výmaz. V záznamoch o nahliadaní a sprístupňovaní sa predovšetkým uvádza účel, dátum a čas týchto operácií, a v čo najširšej možnej miere identifikácia osoby, ktorá do údajov PNR nahliadala alebo ich sprístupnila, ako aj totožnosť príjemcov týchto údajov. Záznamy sa využívajú výhradne na účely overovania, vlastného monitorovania a zabezpečenia integrity a bezpečnosti údajov alebo na účely auditu. Útvar informácií o cestujúcich na požiadanie sprístupní záznamy vnútroštátnemu dozornému orgánu.

 

Osoby, ktoré vykonávajú bezpečnostné kontroly, majú prístup k údajom PNR, analyzujú ich a pracujú so záznamami údajov, musia byť bezpečnostne preverené a vyškolené v oblasti bezpečnosti. Majú stanovený profil, ktorý podľa povahy ich práce, ich úlohy a právneho nároku stanovuje a vymedzuje záznamy, ku ktorým majú oprávnený prístup.

 

Záznamy sa archivujú počas štyroch rokov. Ak však v súlade s článkom 9 ods. 3 východiskové údaje neboli na konci tohto štvorročného obdobia vymazané, záznamy sa archivujú až do vymazania východiskových údajov.

 

3c. Členské štáty zabezpečia, aby ich útvar informácií o cestujúcich zaviedol vhodné technické a organizačné opatrenia a postupy na zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti primeranej rizikám, ktoré predstavuje spracúvanie a povaha údajov PNR, ktoré sa majú chrániť.

 

3d. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade pravdepodobného porušenia ochrany osobných údajov, ktoré by malo nepriaznivý vplyv na ochranu osobných údajov alebo súkromie dotknutej osoby, útvar informácií o cestujúcich bez zbytočného odkladu informoval o tomto porušení dotknutú osobu a vnútroštátneho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

4. Všetky prípady spracovania údajov PNR, ktoré vykonali leteckí dopravcovia, všetky prenosy údajov PNR, ktoré zabezpečili útvary informácií o cestujúcich a všetky žiadosti príslušných orgánov alebo útvarov ostatných členských štátov zodpovedných za informácie o cestujúcich či žiadosti tretích krajín, aj zamietnuté, musí útvar informácií o cestujúcich a príslušné orgány zaznamenať alebo dokumentovať na účely overovania zákonnosti spracovania údajov, vlastného monitorovania, ako aj kvôli riadnemu zabezpečeniu integrity údajov a bezpečnosti spracovania údajov, ktoré vykonáva vnútroštátny dozorný orgán pre ochranu údajov. Tieto záznamy sa uchovávajú počas obdobia piatich rokov, ak sa súvisiace údaje ešte nevymazali v zmysle článku 9 ods. 3 po uplynutí tých piatich rokov, teda v prípade keď sa záznamy majú uchovávať, kým sa súvisiace údaje nevymažú.

 

5. Členské štáty zabezpečia, aby leteckí dopravcovia, ich zástupcovia alebo iní predajcovia leteniek na prepravu cestujúcich pri rezervovaní letu a kúpe letenky jasným a presným spôsobom informovali cestujúcich medzinárodných letov o poskytovaní údajov PNR útvaru informácií o cestujúcich, o účeloch ich spracovania, dobe uchovávania údajov a ich možnom využití na prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie terorizmu a závažnej trestnej činnosti, o možnosti výmeny a zdieľania takýchto údajov a o možnostiach cestujúcich na ochranu údajov, najmä o práve podať sťažnosť vnútroštátnemu dozornému orgánu pre ochranu údajov podľa vlastnej voľby. Takéto isté informácie sprístupnia verejnosti aj členské štáty.

5. Členské štáty zabezpečia, aby leteckí dopravcovia a hospodárske subjekty, ktoré nie sú dopravcami, pri rezervovaní letu a kúpe letenky jasným a presným spôsobom informovali cestujúcich medzinárodných letov o poskytovaní údajov PNR útvaru informácií o cestujúcich, o účeloch ich spracovania, dobe uchovávania údajov a ich možnom využití na prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie terorizmu a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti, o možnosti výmeny a zdieľania takýchto údajov a o právach cestujúcich v oblasti ochrany údajov, ako je právo na prístup k údajom, ich opravu, výmaz a zablokovanie, a najmä právo podať sťažnosť vnútroštátnemu dozornému orgánu podľa vlastnej voľby.

 

5a. Členské štáty tiež zabezpečia, aby útvar informácií o cestujúcich poskytol dotknutej osobe informácie o jej právach uvedených v odseku 5 a o spôsobe ich výkonu.

6. Zakazuje sa akýkoľvek prenos údajov PNR zo strany útvarov informácií o cestujúcich a príslušných orgánov súkromným stranám v členských štátoch alebo v tretích krajinách.

 

7. Bez toho, aby bol dotknutý článok 10, členské štáty prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie úplného vykonávania ustanovení tejto smernice a ustanovia najmä účinné, primerané a odrádzajúce sankcie, ktoré sa uložia v prípade porušenia ustanovení prijatých podľa tejto smernice.

7. Bez toho, aby bol dotknutý článok 10, členské štáty prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie úplného vykonávania všetkých ustanovení tejto smernice a ustanovia najmä účinné, primerané a odrádzajúce sankcie, ktoré sa uložia v prípade porušenia ustanovení prijatých podľa tejto smernice. Vnútroštátne dozorné orgány prijmú proti osobám zodpovedným za akékoľvek úmyselné narušenie súkromia disciplinárne opatrenia, ktoré podľa potreby zahŕňajú zákaz prístupu do systému, formálne pokarhanie, výpoveď, degradáciu alebo odvolanie zo služby.

 

7a. Zakazuje sa akýkoľvek prenos údajov PNR zo strany príslušných orgánov alebo útvarov informácií o cestujúcich súkromným stranám v členských štátoch alebo v tretích krajinách. Akékoľvek nesprávne konanie sa trestá.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 12

Článok 12

Vnútroštátny dozorný orgán

Vnútroštátny dozorný orgán

Každý členský štát zabezpečí, aby národný dozorný orgán zriadený v rámci implementácie článku 25 rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV bol zodpovedný aj za poradenstvo a monitorovanie vo veci uplatňovania predpisov prijatých členskými štátmi na základe tejto smernice na svojom území. Uplatňujú sa pritom ďalšie ustanovenia článku 25 rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV.

Každý členský štát zabezpečí, aby vnútroštátny dozorný orgán zriadený v rámci implementácie článku 25 rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV bol zodpovedný za poradenstvo a monitorovanie vo veci uplatňovania predpisov prijatých členskými štátmi na základe tejto smernice na svojom území. Uplatňujú sa pritom ďalšie ustanovenia článku 25 rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Povinnosti a právomoci vnútroštátneho dozorného orgánu

 

1. Vnútroštátny dozorný orgán každého členského štátu zodpovedá za monitorovanie uplatňovania ustanovení prijatých podľa tejto smernice a za prínos k jej dôslednému uplatňovaniu v celej Únii v záujme ochrany základných práv v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Každý vnútroštátny dozorný orgán:

 

a) rieši sťažnosti podané akoukoľvek dotknutou osobou, vyšetruje predmetnú záležitosť a v primeranej lehote informuje dotknutú osobu o vývoji a výsledku sťažnosti, najmä ak je nutné ďalšie vyšetrovanie alebo koordinácia s iným vnútroštátnym dozorným orgánom, pričom takéto sťažnosti môže podať každý jednotlivec bez ohľadu na národnosť, krajinu pôvodu alebo miesto bydliska;

 

b) vykonáva účinné právomoci v oblasti dohľadu, vyšetrovania, intervencie a preskúmania a má prípadne právomoc oznamovať prípady porušenia zákona v súvislosti s touto smernicou na stíhanie alebo disciplinárne konanie;

 

c) kontroluje zákonnosť spracúvania údajov, z vlastného podnetu alebo na základe sťažnosti vedie vyšetrovania, inšpekcie a audity v súlade s vnútroštátnym právom a v primeranej lehote informuje príslušnú dotknutú osobu, ktorá podala sťažnosť, o výsledku vyšetrovania;

 

d) monitoruje príslušný vývoj, pokiaľ má dosah na ochranu osobných údajov, najmä vývoj informačných a komunikačných technológií.

 

Členské štáty umožnia proces nápravy v prípade jednotlivcov, ktorí sú presvedčení, že boli neoprávnene zdržaní pri vstupe na palubu komerčného lietadla alebo im bol vstup zakázaný na základe toho, že boli mylne považovaní za hrozbu.

 

2. Každý vnútroštátny dozorný orgán poskytne na požiadanie poradenstvo ktorejkoľvek dotknutej osobe v súvislosti s výkonom jej práv uvedených v ustanoveniach prijatých podľa tejto smernice, pričom v prípade potreby na tento účel spolupracuje s vnútroštátnymi dozornými orgánmi v iných členských štátoch.

 

3. Na účely podávania sťažností uvedených v odseku 1 písm. a) vnútroštátny dozorný orgán poskytne formulár sťažnosti, ktorý je možné vyplniť elektronicky, pričom sa nevylučujú iné prostriedky komunikácie.

 

4. Členské štáty zabezpečia, aby plnenie úloh vnútroštátneho dozorného orgánu bolo pre dotknutú osobu bezplatné. V prípade, že žiadosti sú zjavne neprimerané, a to najmä pokiaľ ide o ich opakujúci sa charakter, vnútroštátny dozorný orgán môže požadovať primeraný poplatok.

 

5. Každý členský štát zabezpečí, aby sa jeho vnútroštátnemu dozornému orgánu poskytli primerané ľudské, technické a finančné zdroje, priestory a infraštruktúra, ktoré potrebuje na účinné plnenie svojich povinností a vykonávanie právomocí.

 

6. Každý členský štát zabezpečí, aby jeho vnútroštátny dozorný orgán mal svojich vlastných zamestnancov, ktorí budú vymenovaní vedúcim vnútroštátneho dozorného orgánu a budú podliehať jeho pokynom.

 

7. Členovia vnútroštátneho dozorného orgánu pri plnení svojich povinností od nikoho nežiadajú ani neprijímajú pokyny a zachovávajú si úplnú nezávislosť a nestrannosť.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 13

Článok 13

Spoločné protokoly a podporované formáty údajov

Spoločné protokoly a podporované formáty údajov

1. Všetky prenosy údajov PNR od leteckých dopravcov útvarom informácií o cestujúcich na účely tejto smernice sa uskutočňujú elektronickými prostriedkami, alebo v prípade technickej poruchy akýmikoľvek inými vhodnými prostriedkami, a to počas obdobia jedného roka po prijatí spoločných protokolov a podporovaných formátov údajov v súlade s článkom 14.

1. Všetky prenosy údajov PNR od leteckých dopravcov a hospodárskych subjektov, ktoré nie sú dopravcami, útvarom informácií o cestujúcich na účely tejto smernice sa uskutočňujú elektronickými prostriedkami, pričom sú poskytnuté dostatočné záruky týkajúce sa opatrení technického zabezpečenia a organizačných opatrení, ktorými sa má riadiť uskutočňované spracovanie. V prípade technickej poruchy sa prenos údajov PNR uskutočňuje akýmikoľvek inými vhodnými prostriedkami, pričom sa zachová rovnaká úroveň zabezpečenia a zaistí sa plný súlad s právnymi predpismi Únie o ochrane údajov.

2. Po uplynutí jedného roka od prijatia spoločných protokolov a podporovaných formátov údajov sa prenosy údajov PNR od leteckých dopravcov k útvarom informácií o cestujúcich budú uskutočňovať elektronicky s využitím bezpečných metód vo forme dohodnutých spoločných protokolov, ktoré budú v záujme zaistenia bezpečnosti údajov počas prenosu spoločné pre všetky prenosy a zabezpečené v podporovanom formáte, ktorý umožní ich čitateľnosť pre všetky zapojené strany. Od všetkých leteckých dopravcov sa vyžaduje, aby pre útvar informácií o cestujúcich zvolili a určili spoločný protokol a formát údajov, ktoré plánujú používať pre svoje prenosy.

2. Po uplynutí jedného roka od prijatia spoločných protokolov a podporovaných formátov údajov sa všetky prenosy údajov PNR od leteckých dopravcov a hospodárskych subjektov, ktoré nie sú dopravcami, k útvarom informácií o cestujúcich budú uskutočňovať elektronicky s využitím bezpečných metód vo forme dohodnutých spoločných protokolov, ktoré budú v záujme zaistenia bezpečnosti údajov počas prenosu spoločné pre všetky prenosy a zabezpečené v podporovanom formáte, ktorý umožní ich čitateľnosť pre všetky zapojené strany. Od všetkých leteckých dopravcov sa vyžaduje, aby pre útvar informácií o cestujúcich zvolili a určili spoločný protokol a formát údajov, ktoré plánujú používať pre svoje prenosy.

3. Zoznam odsúhlasených spoločných protokolov a podporovaných formátov údajov vyhotoví a v prípade potreby upraví Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2.

3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 14 prijímať delegované akty týkajúce sa prijatia a v prípade potreby úpravy zoznamu odsúhlasených spoločných protokolov a podporovaných formátov údajov.

4. Kým nebudú k dispozícii odsúhlasené spoločné protokoly a podporované formáty údajov uvedené v odsekoch 2 a 3, uplatňuje sa odsek 1.

4. Kým nebudú k dispozícii odsúhlasené spoločné protokoly a podporované formáty údajov uvedené v odsekoch 2 a 3, uplatňuje sa odsek 1.

5. Jednotlivé členské štáty zabezpečia, aby sa prijali potrebné technické opatrenia umožňujúce využiť spoločné protokoly a formáty údajov do jedného roka od dátumu prijatia spoločných protokolov a podporovaných formátov údajov.

5. Jednotlivé členské štáty zabezpečia, aby sa prijali potrebné technické opatrenia umožňujúce využiť spoločné protokoly a formáty údajov do jedného roka od dátumu prijatia spoločných protokolov a podporovaných formátov údajov.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 14

Článok 14

Výbor

Delegované akty

1. Komisii pomáha výbor („výbor“). Týmto výborom je výbor v zmysle nariadenia […/2011/EÚ] zo 16. februára 2011.

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia […/2011/EÚ] zo 16. februára 2011.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 13 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie [X] rokov od …* [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto X-ročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

2a. Delegovanie právomoci uvedené v článku 13 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

2b. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

2c. Delegovaný akt prijatý podľa článku 13 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 16

vypúšťa sa

Prechodné ustanovenia

 

Ku dňu uvedenému v článku 15 ods. 1, t. j. dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice členské štáty zabezpečia, aby boli zhromaždené údaje PNR najmenej z 30 % všetkých letov uvedených v článku 6 ods. 1. Do dvoch rokov po dátume uvedenom v článku 15 členské štáty zabezpečia, aby boli zhromaždené údaje PNR najmenej zo 60 % letov uvedených v článku 6 ods. 1. Členské štáty zabezpečia, aby do štyroch rokov po dátume uvedenom v článku 15 boli zhromaždené údaje PNR zo všetkých letov uvedených v článku 6 ods. 1.

 

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 17

Článok 17

Preskúmanie

Preskúmanie

Na základe informácií poskytnutých členskými štátmi Komisia:

Na základe informácií poskytnutých členskými štátmi Komisia do …*[štyroch rokov od dátumu transpozície uvedenej v článku 15 ods. 1] preskúma uplatňovanie tejto smernice a predloží správu Európskemu parlamentu a Rade. Toto preskúmanie sa týka všetkých prvkov smernice.

(a) na základe skúseností získaných členskými štátmi, ktoré zhromažďujú údaje PNR týkajúce sa vnútorných letov, preskúma uskutočniteľnosť a potrebu zahrnutia vnútorných letov do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade do dvoch rokov od dátumu uvedeného v článku 15 ods. 1;

 

(b) preskúma fungovanie tejto smernice a predloží správu Európskemu parlamentu a Rade do štyroch rokov od dátumu uvedeného v článku 15 ods. 1. Predmetom tohto preskúmania budú všetky prvky tejto smernice s osobitným zreteľom na súlad s normami ochrany osobných údajov, dĺžkou obdobia uchovávania údajov a kvalitu vykonaných posúdení. Bude obsahovať aj štatistické informácie zhromaždené podľa článku 18.

Komisia pri preskúmaní venuje osobitnú pozornosť dodržiavaniu noriem ochrany osobných údajov, potrebe a proporcionalite zhromažďovania a spracúvania údajov PNR v prípade každého deklarovaného účelu, dĺžke obdobia uchovávania údajov a kvalite vykonaných posúdení, účinnosti spoločného využívania údajov členskými štátmi a kvalite posúdení, a to aj so zreteľom na štatistické informácie zozbierané podľa článku 18. Bude obsahovať aj štatistické informácie zhromaždené podľa článku 18.

 

Po konzultácii s príslušnými agentúrami Únie Komisia do …*[dvoch rokov od dátumu transpozície uvedenej v článku 15 ods. 1] predloží iniciatívnu hodnotiacu správu Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 18

Článok 18

Štatistické údaje

Štatistické údaje

1. Členské štáty pripravia súbor štatistických informácií o údajoch PNR poskytovaných útvarom informácií o cestujúcich. Tieto štatistické informácie musia obsahovať aspoň počet identifikácií osôb, ktoré môžu byť zapojené do teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti v zmysle článku 4 ods. 2, ako aj počet následných opatrení na presadzovanie práva, ktoré sa prijali na základe využitia údajov PNR podľa jednotlivých leteckých dopravcov a miest určenia.

1. Členské štáty pripravia súbor štatistických informácií o údajoch PNR poskytovaných útvarom informácií o cestujúcich. Tieto štatistické informácie musia obsahovať aspoň počet identifikácií osôb, ktoré môžu byť zapojené do teroristických trestných činov alebo závažnej nadnárodnej trestnej činnosti v zmysle článku 4 ods. 2, ako aj počet následných opatrení na presadzovanie práva, ktoré sa prijali na základe využitia údajov PNR podľa jednotlivých leteckých dopravcov a miest určenia, vrátane počtu vyšetrovaní a prípadov odsúdení v každom členskom štáte v dôsledku zhromažďovania údajov PNR.

2. Tieto štatistiky nesmú obsahovať žiadne osobné údaje. Zasielajú sa Komisii raz ročne.

2. Tieto štatistiky nesmú obsahovať žiadne osobné údaje. Každé dva roky sa zasielajú Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 19

Článok 19

Vzťah k iným nástrojom

Vzťah k iným nástrojom

1. Členské štáty môžu medzi sebou naďalej uplatňovať dvojstranné alebo mnohostranné dohody alebo dojednania uzavreté o výmene informácií medzi príslušnými orgánmi a platné v čase prijatia tejto smernice, pokiaľ sú tieto dohody alebo dojednania v súlade s touto smernicou.

1. Členské štáty môžu medzi sebou naďalej uplatňovať dvojstranné alebo mnohostranné dohody alebo dojednania uzavreté o výmene informácií medzi príslušnými orgánmi a platné v čase prijatia tejto smernice, pokiaľ sú tieto dohody alebo dojednania v súlade s touto smernicou.

 

1a. Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby tým bolo dotknuté rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV.

2. Touto smernicou nie sú dotknuté žiadne povinnosti ani záväzky Únie vyplývajúce z platných dvojstranných a/alebo mnohostranných dohôd s tretími krajinami.

2. Touto smernicou nie sú dotknuté žiadne povinnosti ani záväzky Únie vyplývajúce z platných dvojstranných a/alebo mnohostranných dohôd s tretími krajinami.

(1)

  Ú. v. EÚ C 218, 23.7.2011, s. 107.

(2)

  Ú. v. EÚ C 181, 22.6.2011, s. 24.

(3)

  Rozsudok Súdneho dvora z 8. apríla 2014, Digital Rights Ireland Ltd a Seitlinger a i., spojené veci C-293/12 a C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.

(4)

  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Súvislosti

Charakter trestnej a teroristickej činnosti sa v posledných rokoch neustále vyvíja. Táto činnosť nadobudla odvážnejší, dômyselnejší a čoraz viac nadnárodný charakter. Vzhľadom na obrovské náklady spojené s trestnou činnosťou sa ukazuje, že sa zvyšuje záujem občanov o to, aby sa na úrovni EÚ vyvinulo väčšie úsilie na riešenie organizovanej trestnej činnosti a terorizmu.(1)

V reakcii na túto situáciu bola Komisia prostredníctvom Štokholmského programu vyzvaná, aby predložila návrh na využívanie údajov PNR s cieľom predchádzať terorizmu a závažnej trestnej činnosti, odhaľovať ho, vyšetrovať a stíhať. Dňa 6. novembra 2007 Komisia prijala návrh rámcového rozhodnutia Rady o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely presadzovania práva. Pracovné skupiny Rady prerokovali tento návrh a v prípade väčšiny ustanovení textu dospeli k dohode. Nadobudnutím účinnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa však návrh Komisie, ktorý v tom čase ešte nebol prijatý Radou, stal neaktuálnym.

Údaje PNR sú informácie, ktoré poskytujú cestujúci počas rezervácie leteniek a letecké spoločnosti tieto informácie uchovávajú. Leteckí dopravcovia ich využívajú predovšetkým na prevádzkové účely (údaje obsahujú 19 druhov informácií, napríklad dátumy letov, trasy ciest, informácie o letenkách, kontaktné údaje, informácie o cestovnej agentúre, použité spôsoby platby, číslo sedadla a informácie o batožine), ale pre letecké spoločnosti majú aj obchodnú a štatistickú hodnotu.

Orgány presadzovania práva môžu tiež využívať údaje PNR a navrhovaná smernica ustanovuje harmonizované pravidlá takýchto opatrení. Pri dôkladnej analýze môžu byť údaje PNR účinným nástrojom na identifikáciu a sledovanie trestnej a teroristickej činnosti. Okrem toho ich možno využívať v reakcii na prebiehajúce udalosti, v reálnom čase alebo proaktívne s cieľom zadržať, sledovať, vyšetrovať a stíhať páchateľov trestných činov. V súčasnosti má z 27 členských štátov Európskej únie v plnej miere funkčný systém PNR len Spojené kráľovstvo(2), kým 5 ďalších štátov (Francúzsko, Dánsko, Švédsko, Belgicko a Holandsko) ho využíva len obmedzene alebo testuje jeho použitie.

Systém PNR by sa nemal zamieňať s vopred poskytovanými informáciami o cestujúcich (API), čo sú biografické údaje prevzaté zo strojovo snímateľnej časti cestovného pasu. Čo sa týka rozsahu je tento systém viac obmedzený a jeho použitie sa riadi smernicou o API(3).

II. Návrh Komisie

Návrh Komisie (ďalej len „text”) berie do úvahy odporúčania Európskeho parlamentu, uvedené v jeho uznesení z novembra 2008(4), a vyjadruje aj stav diskusií v rámci pracovných skupín Rady v roku 2009. Zohľadňuje aj stanoviská európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 pre ochranu údajov a Agentúry pre základné práva. Vykonané bolo celkové hodnotenie vplyvu a tiež prebehol konzultačný proces.

Text v podstate rieši dve veci: i) harmonizuje povinnosť leteckých dopravcov, ktorí prevádzkujú lety medzi treťou krajinou a územím minimálne jedného členského štátu pri prenose údajov PNR orgánom presadzovania práva, a ii) stanovuje kritériá, na základe ktorých môžu orgány presadzovania práva využívať takéto informácie, a to s cieľom predchádzať teroristickým trestným činom a závažnej trestnej činnosti, odhaľovať ich, vyšetrovať a stíhať. Text je v súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov, ktoré sú stanovené v rámcovom rozhodnutí 2008/977/SVV (alebo akomkoľvek ďalšom budúcom rámcovom rozhodnutí v tejto oblasti. Navrhovaný systém je povinný a každý členský štát má dva roky na to, aby zaviedol funkčný systém. Členské štáty však budú mať možnosť, aby v záujme úspory nákladov prevádzkovali spoločné systémy.

Okrem vyššie uvedeného obmedzenia účelu existuje niekoľko oblastí, ktoré sú už tradične v záujme poslancov Parlamentu:

I. Uchovávanie údajov

Čo sa týka uchovávania údajov PNR príslušným orgánom členského štátu, text stanovuje dvojúrovňový prístup, a to 30-dňové obdobie, po ktorom nasleduje 5-ročné obdobie, v ktorom sú údaje zamaskované.

II. Centralizovaný verzus decentralizovaný systém

Text stanovuje pravidlá pre decentralizovaný systém. Argumenty pre tento systém sa väčšinou týkajú nákladov, ale tiež súvisia s tým, že umiestnenie centralizovaného systému len na jednom mieste je citlivá záležitosť.

III. Začlenenie letov v rámci EÚ

Lety v rámci EÚ nie sú začlenené do rozsahu pôsobnosti textu.

IV. Cielené verzus 100 % zhromažďovanie údajov

Komisia navrhuje, aby sa postupne zahrnuli všetky medzinárodné lety.

V. Vymedzenie pojmov „teroristický trestný čin“ a „závažný trestný čin“

Za „teroristické trestné činy“ sa podľa textu považujú trestné činy uvedené v článkoch 1 až 4 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV a termín „závažná trestná činnosť“ sa tiež vymedzuje s ohľadom na článok 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV, ale sú to len tie trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie obmedzujúce slobodu s hornou hranicou trestnej sadzby v dĺžke najmenej troch rokov podľa vnútroštátneho práva členského štátu, aj keď je povolená určitá flexibilita.

III. Stanovisko spravodajcu

Spravodajca do veľkej miery súhlasí s prístupom Komisie k problematike prenosu a využívania údajov PNR. Komisia a orgány presadzovania práva z rôznych členských štátov poskytli poslancom dôkazy o účinnosti takéhoto nástroja a spravodajca tvrdí, že bola preukázaná nevyhnutnosť, primeranosť a pridaná hodnota takéhoto opatrenia. Ide o opatrenia, ktoré neobmedzujú voľný pohyb a nemali by ohrozovať právo občanov na vstup a zároveň by mali slúžiť na ochranu ich bezpečnosti. Okrem toho, keďže návrh Komisie berie do úvahy aj odporúčania Európskeho parlamentu z novembra 2008 a stanovuje minimálne normy týkajúce sa iných dohôd o PNR, ktoré už schválil Výbor LIBE, text predstavuje dobrú platformu na parlamentné rokovania.

I. Uchovávanie údajov

Spravodajca sa domnieva, že nie je potrebné uskutočniť akékoľvek zmeny v texte, pripája však k návrhu správy definíciu „zamaskovania údajov”, ktorá objasňuje presný význam tohto ustanovenia. Takisto zavádza dve rôzne lehoty na prístup k údajom – päť rokov pre terorizmus a štyri roky pre závažnú nadnárodnú trestnú činnosť, pričom v plnej miere zohľadňuje zásadu proporcionality, s ohľadom na spojené veci Súdneho dvora C-293/12 a C-594/12.

II. Centralizovaný verzus decentralizovaný systém

Návrh správy stanovuje pravidlá pre decentralizovaný systém.

III. Začlenenie letov v rámci EÚ

Spravodajca je presvedčený, že začlenenie letov v rámci EÚ by každému systému PNR v EÚ prinieslo výraznú pridanú hodnotu. Aj keď by to zvýšilo počiatočné náklady, toto začlenenie má jasné výhody, ktorými sú rovnaká forma a výrazné výhody v oblasti bezpečnosti. Keďže sa rozšírila pôsobnosť tohto systému, spravodajca tiež predĺžil čas stanovený na podanie návrhu z dvoch na tri roky.

IV. Cielené verzus 100 % zhromažďovanie údajov

Spravodajca podporuje zahrnutie všetkých letov pre jasné výhody, čo sa týka účinnosti a bezpečnosti. Vyskytujú sa tiež dôkazy, ktoré naznačujú, že páchatelia trestných činov by sa mohli v cielenom systéme určitým letom vyhýbať.

V. Vymedzenie pojmov „teroristický trestný čin“ a „závažná nadnárodná trestná činnosť“

Návrhom správy sa nezmenili vymedzenia pojmov „teroristický trestný čin“ a „závažný trestný čin“. Text sa však obmedzuje na „závažnú nadnárodnú trestnú činnosť“, pričom sa uvádzajú konkrétne trestné činy zo zoznamu v rámcovom rozhodnutí 2002/584/SVV.

Spravodajca tiež zaviedol ustanovenia, ktoré objasnia otázku nákladov a náprav, a posilnil právnu istotu textu tým, že otvorenejšie odkazuje na iné právne predpisy, ktoré sú už platné v tejto oblasti.

(1)

Štandardný Eurobarometer 71, s. 149 prílohy.

(2)

Elektronické hranice Spojeného kráľovstva, sekcie 32 až 38 zákona o prisťahovalectve, azyle a štátnej príslušnosti z roku 2006.

(3)

Smernica 2004/82/ES z 29. augusta 2004 o povinnosti dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich (Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 24).

(4)

Prijaté texty, P6_TA(2008)0561.


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (25.4.2012)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich na účely predchádzania teroristickým trestným činom a závažnej trestnej činnosti a ich odhaľovania, vyšetrovania a stíhania

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sarah Ludford

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Údaje zo záznamov o cestujúcich (údaje PNR) poskytujú cestujúci, zhromažďujú ich leteckí dopravcovia a využívajú sa na vystavovanie leteniek, rezervácie a v registračných systémoch. Vzhľadom na svoj obchodný charakter obsahujú údaje PNR niekoľko druhov informácií od mien, adries, čísiel pasov a informácií o kreditných kartách až po údaje o iných cestujúcich, cestovných trasách a cestovných kanceláriách.

Parlament pripomenul svoje odhodlanie pristupovať k boju proti terorizmu ako ku kľúčovému prvku európskej vonkajšej činnosti a viesť aktívnu politiku prevencie, zároveň však vyjadril potrebu chrániť základné práva a zabezpečiť rešpektovanie súkromia občanov EÚ v súlade s príslušnými normami EÚ a normami týkajúcimi sa ochrany údajov.

Uzavretie dohôd s USA, Kanadou a Austráliou o výmene údajov PNR vyvolalo znepokojenie v súvislosti s obmedzením účelu, zostavovaním profilov, obdobiami uchovávania údajov a nutnosťou a proporcionalitou, hoci v prípade Austrálie boli tieto obavy uspokojivo vyriešené.

Európsky parlament vo viacerých uzneseniach zdôraznil nutnosť zabezpečiť súlad dohôd s tretími krajinami s osobitným rámcom na ochranu tohto druhu osobných údajov a na ich spracovávanie agentúrami, ktoré sú zodpovedné za predchádzanie teroristickým útokom a organizovanej trestnej činnosti, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú porušovať základné práva občanov na súkromie a že sa údaje PNR budú využívať len na účely presadzovania práva a bezpečnosti v prípadoch teroristických trestných činov a nadnárodného zločinu, a tiež aby bolo za všetkých okolností zakázané využívať údaje PNR na hĺbkovú analýzu údajov a zostavovanie profilov.

Hoci v návrhu smernice možno nájsť viacero nedostatkov, pokiaľ ide o tieto základné ciele, ktoré požaduje Európsky parlament, spravodajkyňa sa svojimi pozmeňujúcimi návrhmi radšej zamerala na tie aspekty, ktoré sa priamo vzťahujú na právomoci výboru AFET, čo možno považovať za prínos k činnosti gestorského výboru, a nie za zdvojenie jeho činnosti.

Pokúsila sa najmä zabezpečiť, aby ciele smernice neboli narúšané medzinárodnými dohodami, v ktorých by sa tolerovali nižšie normy.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Citácia 6a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a. So zreteľom na stanovisko dozorného úradníka pre ochranu údajov z 25. marca 2011 a stanovisko 10/2011 pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29, ktoré bolo prijaté 5. apríla 2011, predovšetkým na časti, v ktorých sa spochybňuje potrebnosť, proporcionalita a rozsah pôsobnosti návrhu Komisie;

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia, aby leteckým dopravcom umožnili splniť povinnosti vyplývajúce z tejto smernice. Členské štáty by mali uplatniť voči leteckým dopravcom, ktorí nesplnia svoje povinnosti týkajúce sa prenosu údajov PNR, odrádzajúce, účinné a primerané sankcie vrátane finančných sankcií. V prípade výskytu opakovaných vážnych porušení, ktoré môžu poškodiť základný cieľ tejto smernice, môžu tieto sankcie vo výnimočných prípadoch zahŕňať také opatrenia, ako je odstavenie z prevádzky, zadržanie alebo konfiškácia dopravných prostriedkov, dočasné pozastavenie platnosti alebo odňatie prevádzkovej licencie.

(17) Členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia, aby leteckým dopravcom umožnili splniť povinnosti vyplývajúce z tejto smernice. Členské štáty by voči leteckým dopravcom, ktorí nesplnia svoje povinnosti týkajúce sa prenosu údajov PNR, mali uplatniť odrádzajúce, účinné a primerané sankcie vrátane finančných sankcií. V prípadoch nedostatočnej technickej štruktúry by však Komisia mala zvážiť možnosti, ktorými sa zabezpečí hladké fungovanie medzinárodnej leteckej dopravy a ktorými sa zabráni, aby jednotlivé členské štáty ukladali rôznorodé sankcie. V prípade výskytu opakovaných vážnych porušení, ktoré môžu poškodiť základný cieľ tejto smernice, môžu tieto sankcie vo výnimočných prípadoch zahŕňať také opatrenia, ako je odstavenie z prevádzky, zadržanie alebo konfiškácia dopravných prostriedkov, dočasné pozastavenie platnosti alebo odňatie prevádzkovej licencie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) Vzhľadom na právo na ochranu osobných údajov by práva subjektov údajov, pokiaľ ide o spracovanie ich údajov PNR, napríklad právo na prístup k nim, právo na ich opravu, výmaz alebo zablokovanie, ako aj právo na náhradu škody a súdne opravné prostriedky, by mali byť v súlade s rámcovým rozhodnutím 2008/977/SVV.

(24) Vzhľadom na právo na ochranu osobných údajov by práva subjektov údajov, pokiaľ ide o spracovanie ich údajov PNR, napríklad právo na prístup k nim, právo na ich opravu, výmaz alebo zablokovanie, ako aj právo na náhradu škody a súdne opravné prostriedky, mali byť v súlade s rámcovým rozhodnutím 2008/977/SVV. Uvedené práva by sa mali vzťahovať tak na občanov Únie, ako aj na štátnych príslušníkov tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 28a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

28a. V záujme zabezpečenia právnej istoty a hladkého vykonávania tejto smernice a s cieľom predísť narušeniu vzťahov Únie s dopravcami z tretích krajín a ich vlajkovými štátmi je nevyhnutné, aby Únia prijala realizovateľné prechodné ustanovenia týkajúce sa poskytovania údajov PNR. V tejto súvislosti by začlenenie vnútorných letov v tejto prvej fáze mohlo spôsobiť prevádzkové preťaženie, ktoré by viedlo k neúčinnej realizácii systému PNR.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 32a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

32a. Medzinárodné dohody, ktoré má Únia uzavrieť, by mali poskytovať záruky zlučiteľné s požiadavkami tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h) „závažná trestná činnosť“ znamená trestné činy podľa vnútroštátneho práva uvedené v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie obmedzujúce slobodu s hornou hranicou trestnej sadzby v dĺžke najmenej troch rokov podľa vnútroštátneho práva členského štátu; členské štáty však môžu vylúčiť menej závažné trestné činy, v prípade ktorých by vzhľadom na ich systém trestného súdnictva nebolo spracúvanie údajov PNR podľa tejto smernice v súlade so zásadou proporcionality;

h) „závažná trestná činnosť“ znamená trestné činy podľa vnútroštátneho práva uvedené v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo rozhodnutie o zaistení s hornou hranicou trestnej sadzby v dĺžke najmenej piatich rokov podľa vnútroštátneho práva členského štátu; členské štáty však vylúčia trestné činy, pri ktorých by vzhľadom na ich systém trestného súdnictva nebolo spracúvanie údajov PNR podľa tejto smernice v súlade so zásadou proporcionality.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno i (nadpis)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i) „závažná nadnárodná trestná činnosť“ znamená trestné činy podľa vnútroštátneho práva uvedené v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV, ak za ne možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie obmedzujúce slobodu s hornou hranicou trestnej sadzby v dĺžke najmenej troch rokov podľa vnútroštátneho práva členského štátu, a:

i) „závažná nadnárodná trestná činnosť“ znamená trestné činy podľa vnútroštátneho práva uvedené v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV, ak za ne možno uložiť trest odňatia slobody alebo rozhodnutie o zaistení s hornou hranicou trestnej sadzby v dĺžke najmenej piatich rokov podľa vnútroštátneho práva členského štátu, a:

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Útvar informácií o cestujúcich v členskom štáte zabezpečí prenos údajov PNR alebo výsledkov spracovania údajov PNR týkajúcich sa osôb identifikovaných podľa písm. a) a b) odseku 2 na ďalšie preskúmanie príslušným zodpovedným orgánom toho istého členského štátu. Takéto prenosy sa vykonávajú iba na individuálnom základe.

4. Útvar informácií o cestujúcich v členskom štáte alebo skupine členských štátov zabezpečí prenos údajov PNR alebo výsledkov spracovania údajov PNR týkajúcich sa osôb identifikovaných podľa písm. a) a b) odseku 2 na ďalšie preskúmanie príslušným zodpovedným orgánom toho istého členského štátu. Takéto prenosy sa vykonávajú iba na individuálnom základe.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Útvar informácií o cestujúcich v členskom štáte má právo požiadať útvar informácií o cestujúcich v ktoromkoľvek inom členskom štáte, aby mu poskytol údaje PNR, ktoré dožiadaný útvar uchováva vo svojej databáze podľa článku 9 ods. 2, a v prípade potreby aj výsledky spracovania údajov PNR. Útvar informácií o cestujúcich môže požiadať o prístup k určitým údajom PNR, ktoré uchováva útvar iného členského štátu zodpovedný za informácie o cestujúcich, v plnom rozsahu bez zamaskovaných údajov iba vo výnimočných prípadoch, v reakcii na konkrétnu hrozbu alebo v súvislosti s konkrétnym vyšetrovaním či trestným stíhaním, ktoré súvisia s teroristickými trestnými činmi alebo závažnou trestnou činnosťou.

3. Útvar informácií o cestujúcich v členskom štáte alebo skupine členských štátov má právo požiadať útvar informácií o cestujúcich v ktoromkoľvek inom členskom štáte, aby mu poskytol údaje PNR, ktoré dožiadaný útvar uchováva vo svojej databáze podľa článku 9 ods. 2, a v prípade potreby aj výsledky spracovania údajov PNR. Útvar informácií o cestujúcich môže požiadať o prístup k určitým údajom PNR, ktoré uchováva útvar iného členského štátu zodpovedný za informácie o cestujúcich, v plnom rozsahu bez zamaskovaných údajov iba vo výnimočných prípadoch, v reakcii na konkrétnu hrozbu alebo v súvislosti s konkrétnym vyšetrovaním či trestným stíhaním, ktoré súvisia s teroristickými trestnými činmi alebo závažnou trestnou činnosťou.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členský štát môže vykonať prenos údajov PNR a výsledkov spracovania údajov PNR do tretej krajiny iba na individuálnom základe, a ak:

Členský štát môže vykonať prenos údajov PNR a výsledkov spracovania údajov PNR do tretej krajiny iba na individuálnom základe, a ak:

 

-a) Únia uzavrela s danou treťou krajinou medzinárodnú dohodu alebo je spolu s danou treťou krajinou zmluvnou stranou medzinárodného dohovoru, ktorý poskytuje záruky zlučiteľné s požiadavkami tejto smernice,

 

-b) takáto medzinárodná dohoda zabezpečuje – alebo tretia krajina výslovne odsúhlasí – prenos údajov do inej tretej krajiny v prípade, že:

 

i) tretia krajina odôvodnila nutnosť takéhoto prenosu na účely tejto smernice uvedené v článku 1 ods. 2,

 

ii) záruky poskytnuté krajinou určenia sú zlučiteľné s požiadavkami tejto smernice,

 

iii) členský štát dal vopred výslovný súhlas;

a) boli splnené podmienky stanovené v článku 13 rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV;

a) boli splnené podmienky stanovené v článku 13 rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV.

b) prenos je potrebný na účely tejto smernice uvedené v článku 1 ods. 2, a

 

c) táto tretia krajina súhlasí s tým, že predmetné údaje postúpi ďalšej tretej krajine iba v prípade, že je to nevyhnutné na účely tejto smernice uvedené v článku 1 ods. 2, a iba s výslovným súhlasom tohto členského štátu.

 

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 17 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) preskúma fungovanie tejto smernice a predloží správu Európskemu parlamentu a Rade do štyroch rokov od dátumu uvedeného v článku 15 ods. 1. Predmetom tohto preskúmania budú všetky prvky tejto smernice s osobitným zreteľom na súlad s normami ochrany osobných údajov, dĺžkou obdobia uchovávania údajov a kvalitu vykonaných posúdení. Bude obsahovať aj štatistické informácie zhromaždené podľa článku 18.

b) preskúma fungovanie tejto smernice a predloží správu Európskemu parlamentu a Rade do štyroch rokov od dátumu uvedeného v článku 15 ods. 1. Predmetom tohto preskúmania budú všetky prvky tejto smernice s osobitným zreteľom na súlad s normami ochrany osobných údajov, a to aj v prípadoch prenosu údajov do tretích krajín, na dĺžku obdobia uchovávania údajov a kvalitu vykonaných posúdení. Bude obsahovať aj revíziu prechodných ustanovení uvedených v článku 16 a rady týkajúce sa akýchkoľvek problémov v súvislosti s poskytovaním údajov PNR leteckými dopravcami podľa metódy „push“ vrátane vplyvu daných ustanovení na dopravcov z tretích krajín a ich vlajkové štáty a bude zahŕňať i štatistické informácie zhromaždené podľa článku 18.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty pripravia súbor štatistických informácií o údajoch PNR poskytovaných útvarom informácií o cestujúcich. Tieto štatistické informácie musia obsahovať aspoň počet identifikácií osôb, ktoré môžu byť zapojené do teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti v zmysle článku 4 ods. 2, ako aj počet následných opatrení na presadzovanie práva, ktoré sa prijali na základe využitia údajov PNR podľa jednotlivých leteckých dopravcov a miest určenia.

1. Členské štáty pripravia súbor štatistických informácií o údajoch PNR poskytovaných útvarom informácií o cestujúcich. Tieto štatistické informácie musia obsahovať aspoň počet identifikácií všetkých osôb, ktoré môžu byť zapojené do teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti v zmysle článku 4 ods. 2, ako aj počet následných opatrení na presadzovanie práva, ktoré sa prijali na základe využitia údajov PNR v prípade jednotlivých leteckých dopravcov a miest určenia, a počet prípadov rozdelených podľa jednotlivých krajín a účelu, ako sa stanovuje v článku 1 ods. 2, v ktorých boli v súlade s článkom 8 údaje prenesené do tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 19 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1. Pri uzatváraní dvojstranných dohôd s tretími krajinami alebo mnohostranných dohovorov ukladajúcich povinnosti a záväzky Únia zabezpečí, aby tieto dohody poskytovali záruky zlučiteľné s požiadavkami tejto smernice.

POSTUP

Názov

Využívanie údajov zo záznamov o cestujúcich (EÚ PNR)

Referenčné čísla

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

AFET

14.2.2011

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

dátum menovania

Baroness Sarah Ludford

11.1.2012

 

 

 

Dátum prijatia

24.4.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

46

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elmar Brok, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Kristiina Ojuland, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Marek Siwiec, Charles Tannock, Inese Vaidere, Kristian Vigenin

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Andrew Duff, Tanja Fajon, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Antonio López-Istúriz White, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Indrek Tarand, Alejo Vidal-Quadras, Renate Weber


STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (14.12.2011)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich na účely predchádzania teroristickým trestným činom a závažnej trestnej činnosti a ich odhaľovania, vyšetrovania a stíhania

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Eva Lichtenberger

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Tento návrh Komisie k smernici o analýze údajov zo záznamov o cestujúcich je výsledkom toho, že po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa legislatívny postup pre príslušné rámcové rozhodnutie stal neplatným.

Niektoré z kritických pripomienok z návrhu z roku 2008 boli zohľadnené. Naďalej však existujú značné pochybnosti o nevyhnutnosti a proporcionalite týchto opatrení, ktoré vyjadrili napríklad európsky dozorný úradník pre ochranu údajov(1), Agentúra Európskej únie pre základné práva(2) a právny servis Rady(3). Návrh sa musí zmeniť tak, aby bola zahrnutá nevyhnutnosť a proporcionalita. Ako bolo vidieť v prípade rozsudku rumunského ústavného súdu o uchovávaní údajov(4), nie je isté, či je vôbec možné transponovať do práva členských štátov právne predpisy EÚ obsahujúce takéto sporné obmedzenie základných práv. Nemecký ústavný súd vo svojom rozsudku o uchovávaní údajov(5) jasne varoval, že prijatím ďalších opatrení o uchovávaní údajov – a to aj na úrovni EÚ – môže byť ľahko prekročená absolútna kumulatívna hranica, v dôsledku čoho by sa dohľad porušujúci základné práva týkal aj obyvateľov, ktorí sú úplne mimo podozrenia.

Náklady na uchovávanie údajov sú veľmi vysoké. Podľa odhadov Komisie z roku 2007 predstavovali zriaďovacie náklady (bez nadväzujúcich nákladov) všetkých členských štátov sumu 614 833 187 EUR. Pre letecké spoločnosti EÚ (do úvahy sa neberú letecké spoločnosti z tretích krajín) by výška týchto zriaďovacích nákladov bola spolu 11 647 116 EUR, pričom ročné prevádzkové náklady by predstavovali 2 250 080 EUR, ak by sa na každého cestujúceho uplatnila dvakrát metóda PUSH.

Spravodajkyňa navrhuje vyzvať Komisiu, aby dala k otázke nákladov vypracovať štúdiu a v prípade potreby navrhla opatrenia.

S cieľom zabezpečiť proporcionalitu smernice spravodajkyňa navrhuje obmedziť rozsah jej pôsobnosti:

·analýza údajov PNR sa má používať iba na predchádzanie teroristickým činom, ich odhaľovanie, objasňovanie a trestné stíhanie. Vymedzenie teroristických činov musí byť presnejšie a musí byť obmedzené na situácie uvedené v článku 1 rámcového rozhodnutia 2002/475/SVV. Nie je potrebné preberať trestné činy uvedené v článkoch 2 až 4 tohto rámcového rozhodnutia, keďže pojem „predchádzanie“ teroristickému trestnému činu zahŕňa prípravu, organizovanie atď. takéhoto činu.

·Pokiaľ ide o „závažnú trestnú činnosť“, údaje o cestujúcich by sa nemali analyzovať, pretože definícia „závažnej trestnej činnosti“ je príliš obšírna. Zahŕňa „bežné“ činy, napríklad podvod, ako aj „menej závažné činy“, ktorých zaradenie by bolo, a to aj podľa názoru Komisie, neprimerané (pozri článok 2 písm. h)).

·Ďalej by sa mali presnejšie vymedziť metódy spracovania údajov (článok 4).

·Prenos údajov (články 7 a 8) by sa mal obmedziť na tie prípady, v ktorých je to nutné so zreteľom na predchádzanie konkrétnemu teroristickému trestnému činu, jeho odhalenie, vyšetrovanie a trestné stíhanie v prípade tretích krajín len vtedy, ak existujú primerané záruky ochrany údajov.

·Obdobie uchovávania údajov by sa malo výrazne skrátiť. Navrhovaná 30-dňová lehota uchovávania údajov zohľadňuje uvedené obavy týkajúce sa základných práv. Mala by byť dostatočná v prípade závažného podozrenia alebo naliehavého podozrenia. V prípade starších údajov môžu vnútroštátne orgány na základe odôvodneného podozrenia a v rámci postupov spĺňajúcich zásady právneho štátu kedykoľvek použiť tieto údaje, ktoré niekoľko mesiacov uchovávajú letecké spoločnosti alebo rezervačné systémy. Na to nie je potrebný žiadny nový právny základ.

·Rovnako by sa mali posilniť práva cestujúcich na bezpečnosť a dôvernosť údajov, ako aj práva na prístup, opravu, vymazanie a zablokovanie a takisto právo na náhradu a opravné prostriedky. Zlepšiť treba predovšetkým právo na prístup, ktoré je v rámcovom rozhodnutí dosť obmedzené. Spravodajkyňa navrhuje použiť v prípade spracovania údajov PNR vnútroštátne pravidlá založené na smernici 95/46/ES, i keď táto smernica sa v zásade nevzťahuje na policajnú a súdnu spoluprácu členských štátov (pozri článok 3 smernice). Nakoniec je pre túto problematiku potrebné vhodne vyriešiť otázku ochrany údajov v oblasti súdnictva a vnútorných vecí v dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy.

Odovzdávať by sa mali len údaje potrebné na účely smernice.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Smernica Rady 2004/82/ES z 29. apríla 2004 o povinnosti dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich upravuje prenos vopred poskytovaných informácií o cestujúcich príslušným vnútroštátnym orgánom na účely zlepšenia hraničných kontrol a boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Údaje PNR sú potrebné na účinnú prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti, teda na zvýšenie vnútornej bezpečnosti.

(5) Údaje PNR môžu byť užitočným prostriedkom na účinné predchádzanie teroristickým trestným činom niektorým druhom závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a ich odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie, teda na zvýšenie vnútornej bezpečnosti.

Odôvodnenie

„Závažná nadnárodná trestná činnosť“, najmä obchodovanie s ľuďmi, nezákonné obchodovanie s drogami a nezákonné obchodovanie so zbraňami, takisto zahŕňa formy relevantnej a závažnej trestnej činnosti a pri predchádzaní tejto činnosti môže pomáhať využívanie údajov PNR. Keďže rozsah pôsobnosti smernice sa vypustením pojmu „závažná trestná činnosť“ zúžil, využívanie údajov PNR sa zameriava na nadnárodné trestné činy, v súvislosti s ktorými majú tieto údaje mimoriadny význam a účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Údaje PNR pomáhajú orgánom presadzovania práva pri prevencii, odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní závažných trestných činov vrátane činov terorizmu ich porovnávaním s rôznymi databázami hľadaných osôb a objektov, ďalej pri zostavovaní dôkazného materiálu a podľa potreby pri vyhľadávaní osôb spojených so zločincami, ako aj pri odhaľovaní zločineckých sietí.

(6) Údaje PNR môžu pomáhať orgánom presadzovania práva pri predchádzaní závažnej nadnárodnej trestnej činnosti vrátane teroristických činov, ich odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní, a to ich porovnávaním s rôznymi databázami hľadaných osôb a objektov, pri hľadaní potrebného dôkazného materiálu a podľa potreby pri vyhľadávaní osôb spojených so zločincami, ako aj pri odhaľovaní zločineckých sietí.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Údaje PNR umožňujú orgánom presadzovania práva identifikovať osoby dovtedy „neznáme“, t. j. osoby, ktoré predtým neboli podozrivé zo zapájania sa do závažnej trestnej činnosti a terorizmu, v prípade ktorých však analýza údajov naznačuje, že by mohli byť zapojené do takejto trestnej činnosti a príslušné orgány by si ich preto mali bližšie preveriť. Využívaním údajov PNR môžu orgány presadzovania práva riešiť problematiku závažnej trestnej činnosti a terorizmu aj z iného aspektu než poskytuje spracovanie ostatných kategórií osobných údajov. S cieľom zabezpečiť, aby spracovanie údajov nevinných osôb a osôb, ktoré nie sú podozrivé, bolo čo najviac obmedzené, by však mali byť aspekty využívania údajov PNR týkajúce sa vytvárania a uplatňovania kritérií posudzovania ďalej obmedzené na závažné trestné činy, ktoré majú zároveň nadnárodný charakter, t. j. sú úzko späté s cestovaním, a teda aj s typom spracúvaných údajov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Spravodajkyňa navrhuje obmedziť používanie údajov PNR všetkých cestujúcich na účely predchádzania teroristickým trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania a stíhania prostredníctvom porovnávania s databázami, predovšetkým hľadaných osôb (článok 4 písm. b)) alebo na žiadosť príslušných orgánov v konkrétnych prípadoch (článok 4 písm. c)).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Leteckí dopravcovia už aj v súčasnosti zhromažďujú a spracúvajú údaje PNR týkajúce sa ich cestujúcich na vlastné komerčné účely. Táto smernica by nemala leteckým dopravcom ukladať žiadne povinnosti, aby zhromažďovali akékoľvek dodatočné informácie o cestujúcich alebo aby uchovávali akékoľvek údaje, a nevyžaduje sa ani, aby cestujúci poskytovali akékoľvek ďalšie údaje okrem tých, ktoré už poskytujú leteckým dopravcom.

(11) Leteckí dopravcovia už aj v súčasnosti zhromažďujú a spracúvajú údaje PNR týkajúce sa ich cestujúcich na vlastné komerčné účely. Táto smernica by nemala leteckým dopravcom ukladať žiadne povinnosti, aby zhromažďovali akékoľvek dodatočné informácie o cestujúcich alebo aby uchovávali akékoľvek údaje, a nevyžaduje sa ani, aby cestujúci poskytovali akékoľvek ďalšie údaje okrem tých, ktoré už poskytujú leteckým dopravcom. Ak leteckí dopravcovia zvyčajne v rámci svojej bežnej prevádzky nezhromažďujú údaje na komerčné účely, nemalo by sa od nich vyžadovať, aby vyvíjali postupy na zhromažďovanie takýchto údajov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Definícia teroristických trestných činov by sa mala prevziať z článkov 1 až 4 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV o boji proti terorizmu. Definícia závažnej trestnej činnosti by sa mala prevziať z článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi. Členské štáty však môžu vylúčiť menej závažné trestné činy, pri ktorých by vzhľadom na ich systém trestného súdnictva nebolo spracúvanie údajov PNR podľa tejto smernice v súlade so zásadou proporcionality. Definícia závažnej nadnárodnej trestnej činnosti by sa mala prevziať z článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV a z Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu.

(12) Definícia teroristických trestných činov by sa mala prevziať z článkov 1 až 4 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV o boji proti terorizmu. Definícia závažnej nadnárodnej trestnej činnosti by sa mala prevziať z článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV a z Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu. Členské štáty musia vylúčiť trestné činy, pri ktorých by vzhľadom na ich systém trestného súdnictva nebolo spracúvanie údajov PNR podľa tejto smernice v súlade so zásadou proporcionality.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Obsah akýchkoľvek zoznamov požadovaných údajov PNR, ktoré by mal dostať útvar informácií o cestujúcich, by sa mal navrhnúť tak, aby tento obsah vyjadroval legitímne požiadavky verejných orgánov týkajúce sa prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti, a aby sa takto zlepšila vnútorná bezpečnosť v rámci Únie a chránili základné práva občanov, najmä právo na súkromie a na ochranu osobných údajov. Takéto zoznamy by nemali obsahovať žiadne osobné údaje, ktoré by mohli odhaliť rasový alebo etnický pôvod osoby, jej politické názory, náboženské či filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, alebo údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života. Údaje PNR by mali obsahovať podrobnosti o rezervácii dotknutého cestujúceho a cestovného itinerára, ktoré príslušným orgánom umožňujú identifikovať cestujúcich v leteckej doprave, ktorí predstavujú riziko pre vnútornú bezpečnosť.

(14) Obsah údajov PNR, ktoré by mal dostať útvar informácií o cestujúcich a ktoré sú uvedené v prílohe k tejto smernici, by sa mal navrhnúť tak, aby tento obsah vyjadroval legitímne požiadavky verejných orgánov týkajúce sa predchádzania teroristickým trestným činom a závažnej trestnej činnosti, ich odhaľovania, vyšetrovania a stíhania a aby sa takto zlepšila vnútorná bezpečnosť v rámci Únie a chránili sa základné práva osôb, najmä právo na súkromie a na ochranu osobných údajov. Takéto údaje by nemali obsahovať žiadne osobné údaje, ktoré by mohli odhaliť rasový alebo etnický pôvod osoby, jej politické názory, náboženské či filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, alebo údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života. Údaje PNR by mali obsahovať podrobnosti o rezervácii dotknutého cestujúceho a cestovného itinerára, ktoré príslušným orgánom umožňujú identifikovať cestujúcich v leteckej doprave, ktorí predstavujú riziko pre vnútornú bezpečnosť.

Odôvodnenie

V anglickej verzii môže byť slovo „požadovaných“ zavádzajúce, lebo leteckí dopravcovia zhromažďujú údaje PNR, ktorými disponujú v rámci svojej bežnej prevádzky. Nemali by byť povinní zhromažďovať ani uchovávať dodatočné údaje o cestujúcich a rovnako cestujúci nemôžu byť povinní poskytovať akékoľvek ďalšie údaje ako tie, ktoré leteckí dopravcovia bežne vyžadujú v rámci svojej prevádzky.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) V súčasnosti sú k dispozícii dva možné spôsoby odovzdávania údajov: metóda „pull“, pri ktorej môžu príslušné orgány členského štátu, ktorý požaduje údaje, vstúpiť („mať prístup“) do rezervačného systému leteckého dopravcu a vybrať („stiahnuť“) kópiu požadovaných údajov, a metóda „push“, pri ktorej leteckí dopravcovia zabezpečujú prenos („zasielajú“) požadované údaje PNR orgánu, ktorý ich od nich požaduje a ktorá umožňuje leteckým dopravcom zachovať si kontrolu nad poskytovaním údajov. Metóda „push“ sa pokladá za spôsob poskytujúci vyšší stupeň ochrany údajov a všetci dopravcovia by mali mať povinnosť ju používať.

(15) V súčasnosti sú k dispozícii dva možné spôsoby odovzdávania údajov: metóda „pull“, pri ktorej môžu príslušné orgány členského štátu, ktorý požaduje údaje, vstúpiť („mať prístup“) do rezervačného systému leteckého dopravcu a vybrať („stiahnuť“) kópiu požadovaných údajov, a metóda „push“, pri ktorej leteckí dopravcovia zabezpečujú prenos („zasielajú“) údajov PNR orgánu, ktorý ich od nich požaduje, a ktorá umožňuje leteckým dopravcom zachovať si kontrolu nad poskytovaním údajov. Metóda „push“ ponúka vyšší stupeň ochrany údajov a dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice by sa mala stať povinnou pre všetkých leteckých dopravcov, ktorí už zhromažďujú a spracúvajú údaje PNR na komerčné účely a prevádzkujú medzinárodné lety do členských štátov alebo z nich. Ak s údajmi PNR nakladajú prevádzkovatelia počítačového rezervačného systému (PRS), uplatňuje sa kódex správania pri používaní PRS (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 80/2009).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia, aby leteckým dopravcom umožnili splniť povinnosti vyplývajúce z tejto smernice. Členské štáty by mali uplatniť voči leteckým dopravcom, ktorí nesplnia svoje povinnosti týkajúce sa prenosu údajov PNR, odrádzajúce, účinné a primerané sankcie vrátane finančných sankcií. V prípade výskytu opakovaných vážnych porušení, ktoré môžu poškodiť základný cieľ tejto smernice, môžu tieto sankcie vo výnimočných prípadoch zahŕňať také opatrenia, ako je odstavenie z prevádzky, zadržanie alebo konfiškácia dopravných prostriedkov, dočasné pozastavenie platnosti alebo odňatie prevádzkovej licencie.

(17) Členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia, aby leteckým dopravcom umožnili splniť povinnosti vyplývajúce z tejto smernice. Členské štáty by mali uplatniť voči leteckým dopravcom, ktorí nesplnia svoje povinnosti týkajúce sa prenosu údajov PNR, odrádzajúce, účinné a primerané sankcie vrátane finančných sankcií.

Odôvodnenie

V niektorých prípadoch nenesú zodpovednosť leteckí dopravcovia, ale tretie krajiny, ktoré neposkytnú údaje PNR, ktoré majú k dispozícii. Sankcie, ako je uvedené v prvej časti odôvodnenia, by mali byť odrádzajúce, účinné a primerané. Druhá časť odôvodnenia by mohla budiť dojem, že voči prvej časti, ktorá zahŕňa všetky typy sankcií, je v nepomere alebo dokonca v rozpore s ňou.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Členské štáty by mali zdieľať s ostatnými členskými štátmi údaje PNR, ktoré dostávajú, pokiaľ je takýto prenos nevyhnutný na prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti. Ustanoveniami tejto smernice nie sú dotknuté iné právne nástroje Únie týkajúce sa výmeny informácií medzi policajnými a justičnými orgánmi, vrátane rozhodnutia Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) a rámcového rozhodnutia Rady 2006/960/JHA z 18. septembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní. Takáto výmena údajov PNR medzi orgánmi presadzovania práva a justičnými orgánmi by sa mala riadiť pravidlami policajnej a justičnej spolupráce.

(20) Členské štáty by si mali vymieňať s ostatnými členskými štátmi údaje PNR, ktoré dostávajú, pokiaľ je takýto prenos nevyhnutný na predchádzanie teroristickým trestným činom alebo závažnej nadnárodnej trestnej činnosti vymedzenej v tejto smernici, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie. Ustanoveniami tejto smernice nie sú dotknuté iné právne nástroje Únie týkajúce sa výmeny informácií medzi policajnými a justičnými orgánmi vrátane rozhodnutia Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) a rámcového rozhodnutia Rady 2006/960/SVV z 18. septembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní. Takáto výmena údajov PNR medzi orgánmi presadzovania práva a justičnými orgánmi by sa mala riadiť pravidlami policajnej a justičnej spolupráce.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) Doba uchovávania údajov PNR by mala byť primeraná na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a organizovanej trestnej činnosti. Vzhľadom na povahu údajov a spôsoby ich využitia je dôležité, aby údaje PNR boli uchované dostatočne dlhú dobu, ktorá umožní vykonanie analýzy a ich využitie v rámci vyšetrovania. Aby sa predišlo ich neprimeranému využitiu, je nevyhnutné, aby boli údaje po určitom počiatočnom období anonymizované a ďalej prístupné iba za veľmi prísnych a obmedzených podmienok.

(21) Obdobie uchovávania údajov PNR by malo byť primerané na účely predchádzania teroristickým trestným činom a organizovanej trestnej činnosti, ich odhaľovania, vyšetrovania a stíhania. Vzhľadom na povahu údajov a spôsoby ich využitia je dôležité, aby údaje PNR boli uchované dostatočne dlhé obdobie, ktoré umožní vykonanie analýzy a ich využitie v rámci vyšetrovania. Aby sa predišlo ich neprimeranému využitiu, je nevyhnutné, aby boli údaje po určitom počiatočnom období depersonalizované a ďalej prístupné iba za veľmi prísnych a obmedzených podmienok.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) Vnútroštátne spracúvanie údajov PNR útvarmi informácií o cestujúcich a príslušnými orgánmi jednotlivých členských štátov by malo podliehať normám ochrany osobných údajov podľa ich vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sú v súlade s rámcovým rozhodnutím 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach („rámcové rozhodnutie 2008/977/SVV“).

(23) Vnútroštátne spracúvanie údajov PNR útvarmi informácií o cestujúcich a príslušnými orgánmi jednotlivých členských štátov by malo podliehať normám ochrany osobných údajov podľa ich vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sú v súlade s rámcovým rozhodnutím 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach („rámcové rozhodnutie 2008/977/SVV“) a so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov1.

 

____________

 

1Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že sa zhromažďujú údaje o všetkých cestujúcich v leteckej doprave, mali by sa uplatňovať najvyššie normy v oblasti ochrany údajov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) Vzhľadom na právo na ochranu osobných údajov by práva subjektov údajov, pokiaľ ide o spracovanie ich údajov PNR, napríklad právo na prístup k nim, právo na ich opravu, výmaz alebo zablokovanie, ako aj právo na náhradu škody a súdne opravné prostriedky, by mali byť v súlade s rámcovým rozhodnutím 2008/977/SVV.

(24) Vzhľadom na právo na ochranu osobných údajov by práva dotknutých osôb, pokiaľ ide o spracovanie ich údajov PNR, napríklad právo na prístup k nim, právo na ich opravu, výmaz alebo zablokovanie, ako aj právo na náhradu škody a súdne opravné prostriedky, mali byť v súlade s rámcovým rozhodnutím 2008/977/SVV a so smernicou 95/46/ES.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že sa zhromažďujú údaje o všetkých cestujúcich v leteckej doprave, mali by sa uplatňovať najvyššie normy v oblasti ochrany údajov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

25a. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby náklady vzniknuté v dôsledku opatrení prijatých na používanie PNR nehradili cestujúci.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28) Touto smernicou nie je dotknutá možnosť členských štátov ustanoviť v rámci svojho vnútroštátneho práva systém zhromažďovania údajov PNR a manipulácie s nimi na iné účely než sú uvedené v tejto smernici ani od iných dopravcov neuvedených v tejto smernici, pokiaľ ide o vnútroštátne lety podliehajúce príslušným predpisom na ochranu údajov, ak tieto vnútroštátne právne predpisy rešpektujú acquis Únie. Otázka zhromažďovania údajov PNR o vnútroštátnych letoch by sa mala osobitne zvážiť v budúcnosti.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia právnej istoty v oblasti ochrany údajov cestujúcich aj v oblasti hospodárskych záujmov prevádzkovateľov by členské štáty nemali zhromažďovať iné údaje PNR ako tie, ktoré sú vymedzené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 28b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

28b. Prenos údajov PNR by sa mal týkať len prípadov, v ktorých je to nevyhnutné na predchádzanie konkrétnym teroristickým trestným činom a ich odhaľovanie, vedenie vyšetrovania a následné súdne konania, a pokiaľ sú zapojené tretie krajiny, len ak existujú rovnocenné záruky ochrany údajov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32) Rozsah pôsobnosti smernice obmedzený v najväčšej možnej miere; umožňuje uchovávanie údajov PNR na obdobie nepresahujúce 5 rokov, po uplynutí ktorého sa údaje musia vymazať, údaje sa musia po veľmi krátkej dobe anonymizovať a zhromažďovanie a využívanie citlivých údajov je zakázané. V záujme zabezpečenia efektívnosti a vysokej úrovne ochrany údajov sa od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili, že za poradenstvo a monitorovanie v oblasti spracovania údajov PNR bude zodpovedný nezávislý vnútroštátny dozorný orgán. Každé spracovanie údajov PNR sa musí zaznamenať alebo dokumentovať na účely overenia zákonnosti spracovania údajov, vlastného monitorovania, ako aj kvôli riadnemu zabezpečeniu integrity údajov a bezpečnosti spracovania údajov. Členské štáty musia takisto zabezpečiť, aby cestujúci boli jasne a presne informovaní o zhromažďovaní údajov PNR a o svojich právach.

(32) Rozsah pôsobnosti smernice je obmedzený v najväčšej možnej miere: umožňuje uchovávanie údajov PNR na obdobie nepresahujúce tri mesiace, po uplynutí ktorého sa údaje musia vymazať, údaje sa musia po veľmi krátkom čase zamaskovať, mal by sa zamedziť prístup k nim s výnimkou prístupu pre veľmi obmedzený počet oprávnených zamestnancov a zhromažďovanie a využívanie citlivých údajov je zakázané. V záujme zabezpečenia efektívnosti a vysokej úrovne ochrany údajov sa od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili, že za poradenstvo a monitorovanie v oblasti spracovania údajov PNR bude zodpovedný nezávislý vnútroštátny dozorný orgán. Každé spracovanie údajov PNR sa musí zaznamenať alebo dokumentovať na účely overenia zákonnosti spracovania údajov, vlastného monitorovania, ako aj kvôli riadnemu zabezpečeniu integrity údajov a bezpečnosti spracovania údajov. Členské štáty musia takisto zabezpečiť, aby cestujúci boli jasne a presne informovaní o zhromažďovaní údajov PNR a o svojich právach.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) prevencia, odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti v zmysle článku 4 ods. 2 písm. b) a c), ako aj

(a) predchádzanie teroristickým trestným činomurčitým druhom závažnej nadnárodnej trestnej činnosti vymedzenej v článku 2 písm. i) a v zmysle článku 4 ods. 2, ich odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie ,

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) prevencia, odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie teroristických trestných činov a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti v zmysle článku 4 ods. 2 písm. a) a d).

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Predmet zmeneného článku 1 ods. 2 písm. a).

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Údaje PNR zhromaždené podľa tejto smernice sa nesmú spracúvať v prípade menej závažných trestných činov, ktoré môžu byť podľa vnútroštátneho práva členského štátu potrestané odňatím slobody alebo rozhodnutím o zaistení s hornou hranicou trestnej sadzby v dĺžke menej ako tri roky.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Táto smernica sa nevzťahuje na lety v rámci Únie, ani na iné dopravné prostriedky než lietadlá.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) „medzinárodný let“ je akýkoľvek pravidelný alebo nepravidelný let prevádzkovaný leteckým dopravcom s odletom z tretej krajiny a s pristátím na území členského štátu, alebo s odletom z územia niektorého členského štátu a konečným miestom pristátia v tretej krajine, v obidvoch prípadoch vrátane všetkých transferov alebo tranzitných letov;

b) „medzinárodný let“ je akýkoľvek pravidelný alebo nepravidelný let prevádzkovaný leteckým dopravcom s odletom z tretej krajiny a s pristátím na území členského štátu, alebo s odletom z územia niektorého členského štátu a konečným miestom pristátia v tretej krajine;

Odôvodnenie

Including transit and transfer flights means adding EU internal flights under the scope of the Directive.

1) S'agissant des vols de transfert: étant donné que les transmissions PNR concernent la totalité des vols et non les passagers, les demandes visant à inclure les vols de transfer équivalent à demander des transmissions PNR pour pratiquement tous les vols intra communautaires. 2) S'agissant des vols de transit: les données PNR sont envoyées aux autorités des aéroports d'où les passagers débarquent de vols, (et non les autorités des aéroports de transit, où par définition, les passagers "n'attérissent" pas dans les contrôles de l'immigration). L'itinéraire d'un passager ne correspondra pas toujours au point de transit, ainsi cette clause ne permet pas de satisfaire le système des conditions de demande.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) „osobné záznamy o cestujúcich (PNR)“ sú záznamy o jednotlivých cestujúcich obsahujúce údaje o ceste a všetky informácie potrebné na spracovanie rezervácie alebo jej kontrolu zo strany rezervujúceho alebo účastníckeho leteckého dopravcu v prípade každej cesty, ktorú si osoba rezervovala alebo ktorá bola rezervovaná v jej mene bez ohľadu na to, či sú obsiahnuté v rezervačných systémoch, odletových kontrolných systémoch (DCS) alebo v rovnocenných systémoch poskytujúcich tie isté funkcie;

c) „záznamy o cestujúcich (údaje PNR)“ sú záznamy o jednotlivých cestujúcich, ktoré zhromažďujú a v elektronickej podobe uchovávajú leteckí dopravcovia v rámci svojej bežnej prevádzky, obsahujúce údaje o ceste a všetky informácie potrebné na spracovanie rezervácie alebo jej kontrolu zo strany rezervujúceho alebo účastníckeho leteckého dopravcu v prípade každej cesty, ktorú si osoba rezervovala alebo ktorá bola rezervovaná v jej mene, bez ohľadu na to, či sú obsiahnuté v rezervačných systémoch, odletových kontrolných systémoch (DCS) alebo v rovnocenných systémoch poskytujúcich tie isté funkcie;

Odôvodnenie

Cieľom je zamedziť ďalšiemu zaťažovaniu leteckých dopravcov, ktoré by sa zase odrazilo v nákladoch pre cestujúcich/zákazníkov.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f) metóda „push“ je metóda, ktorou leteckí dopravcovia zabezpečujú prenos údajov PNR do databázy orgánu, ktorý ich požaduje;

f) metóda „push“ je metóda, ktorou leteckí dopravcovia zabezpečujú prenos nimi zhromaždených údajov PNR uvedených v prílohe k tejto smernici do databázy orgánu, ktorý ich požaduje;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa) metóda „pull“ je metóda, pri ktorej má dožadujúci orgán priamy prístup do databázy rezervačného systému leteckého dopravcu a získava z nej údaje o cestujúcich;

Odôvodnenie

Metóda „pull“ by sa mala definovať, keďže sa viackrát spomína v návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h) „závažná trestná činnosť“ znamená trestné činy podľa vnútroštátneho práva uvedené v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie obmedzujúce slobodu s hornou hranicou trestnej sadzby v dĺžke najmenej troch rokov podľa vnútroštátneho práva členského štátu; členské štáty však môžu vylúčiť menej závažné trestné činy, v prípade ktorých by vzhľadom na ich systém trestného súdnictva nebolo spracúvanie údajov PNR podľa tejto smernice v súlade so zásadou proporcionality;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno i – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i) „závažná nadnárodná trestná činnosť“ znamená trestné činy podľa vnútroštátneho práva uvedené v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV, ak za ne možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie obmedzujúce slobodu s hornou hranicou trestnej sadzby v dĺžke najmenej troch rokov podľa vnútroštátneho práva členského štátu, a:

i) „závažná nadnárodná trestná činnosť“ znamená tieto trestné činy podľa vnútroštátneho práva uvedené v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV: obchodovanie s ľuďmi, nezákonné obchodovanie s drogami a nezákonné obchodovanie so zbraňami, muníciou a výbušninami, ak za ne možno uložiť trest odňatia slobody alebo rozhodnutie o zaistení s hornou hranicou trestnej sadzby v dĺžke najmenej troch rokov podľa vnútroštátneho práva členského štátu, a:

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát zriadi alebo určí orgán zodpovedný za prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie trestných činov terorizmu a závažnej trestnej činnosti alebo podriadený útvar takéhoto orgánu, ktorý bude konať ako „útvar informácií o cestujúcich“, zodpovedný za zhromažďovanie údajov PNR od leteckých dopravcov, ich uchovávanie, analýzu a zabezpečovanie prenosu výsledkov analýzy príslušným orgánom uvedeným v článku 5. Jeho zamestnancami môžu byť osoby vyslané príslušnými verejnými orgánmi.

1. Každý členský štát zriadi alebo určí orgán zodpovedný za predchádzanie teroristickým trestným činom a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie alebo podriadený útvar takéhoto orgánu, ktorý bude konať ako „útvar informácií o cestujúcich“ zodpovedný za zhromažďovanie údajov PNR od leteckých dopravcov, ich uchovávanie, analýzu a zabezpečovanie prenosu výsledkov analýzy príslušným orgánom uvedeným v článku 5. Jeho zamestnancami môžu byť osoby vyslané príslušnými verejnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Ukladanie, spracúvanie a analýza údajov PNR o cestujúcich na medzinárodných letoch sa vykonáva výlučne na území Únie. Na tieto postupy sa preto vzťahuje právo Únie o ochrane osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Náklady na zhromažďovanie, spracúvanie a postupovanie údajov PNR hradia členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) vykonanie posúdenia cestujúcich pred ich predpokladaným príletom alebo odletom z členského štátu s cieľom identifikovať osoby, ktoré môžu byť zapojené do teroristických trestných činov alebo závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a ktoré by mali príslušné orgány uvedené v článku 5 ďalej preskúmať. Pri vykonávaní takéhoto posúdenia môže útvar informácií o cestujúcich spracúvať údaje PNR na základe vopred stanovených kritérií. Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky pozitívne zhody vyplývajúce z takéhoto automatizovaného spracovania individuálne preskúmali neautomatizovanými spôsobmi s cieľom overiť, či je potrebné, aby príslušný orgán uvedený v článku 5 prijal náležité opatrenie;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) vykonanie posúdenia cestujúcich pred ich predpokladaným príletom alebo odletom z členského štátu s cieľom identifikovať osoby, ktoré môžu byť zapojené do teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti a ktoré by mali príslušné orgány uvedené v článku 5 ďalej preskúmať. Pri tomto posudzovaní môže útvar informácií o cestujúcich porovnávať údaje PNR s relevantnými databázami vrátane medzinárodných alebo vnútroštátnych databáz, alebo vnútroštátnych zrkadlových verzií databáz Únie, pokiaľ boli takéto databázy hľadaných osôb, osôb, na ktoré bol vydaný zápis, alebo databázy objektov vytvorené na základe práva Únie, v súlade s pravidlami Únie, medzinárodnými a vnútroštátnymi pravidlami platnými pre takéto súbory. Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky pozitívne zhody vyplývajúce z takéhoto automatizovaného spracovania individuálne preskúmali neautomatizovanými spôsobmi s cieľom overiť, či je potrebné, aby príslušný orgán uvedený v článku 5 prijal náležité opatrenie;

(b) ďalšie posúdenie cestujúcich, v prípade ktorých existuje odôvodnené podozrenie, že môžu byť zapojení do teroristických trestných činov alebo závažnej nadnárodnej trestnej činnosti, pričom toto posúdenie môžu príslušné orgány uvedené v článku 5 vykonať pred ich plánovaným príletom do členského štátu alebo odletom z neho. Pri tomto posudzovaní môže útvar informácií o cestujúcich porovnávať údaje PNR s relevantnými databázami vrátane medzinárodných alebo vnútroštátnych databáz, alebo vnútroštátnych zrkadlových verzií databáz Únie, pokiaľ boli takéto databázy hľadaných osôb, osôb, na ktoré bol vydaný zápis, alebo databázy objektov vytvorené na základe práva Únie v súlade s pravidlami Únie, medzinárodnými a vnútroštátnymi pravidlami platnými pre takéto súbory. Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky pozitívne zhody vyplývajúce z takéhoto automatizovaného spracovania individuálne preskúmali neautomatizovanými spôsobmi s cieľom overiť, či je potrebné, aby príslušný orgán uvedený v článku 5 prijal náležité opatrenie;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) reagovanie na individuálnom základe na riadne odôvodnené požiadavky príslušných orgánov na poskytnutie a spracovanie údajov PNR v konkrétnych prípadoch na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti a poskytovanie výsledkov takéhoto spracovania príslušným orgánom, ako aj

(c) reagovanie na individuálnom základe na riadne odôvodnené požiadavky príslušných orgánov na poskytnutie a spracovanie údajov PNR v konkrétnych prípadoch na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo závažnej nadnárodnej trestnej činnosti, ich odhaľovania, vyšetrovania a stíhania a poskytovanie výsledkov takéhoto spracovania príslušným orgánom, ako aj

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) analýza údajov PNR na účely aktualizácie alebo vytvárania nových kritérií posudzovania s cieľom identifikovať osoby, ktoré môžu byť zapojené do teroristických trestných činov alebo závažnej nadnárodnej trestnej činnosti podľa písmena a).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Spracovanie údajov PNR môže nariadiť iba príslušný súdny orgán členského štátu na žiadosť útvaru informácií o cestujúcich. Len v prípade, že útvar informácií o cestujúcich zistí nebezpečenstvo z omeškania („periculum in mora“), môže toto nariadenie vydať aj on sám.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Útvar informácií o cestujúcich v členskom štáte zabezpečí prenos údajov PNR alebo výsledkov spracovania údajov PNR týkajúcich sa osôb identifikovaných podľa písm. a) a b) odseku 2 na ďalšie preskúmanie príslušným zodpovedným orgánom toho istého členského štátu. Takéto prenosy sa vykonávajú iba na individuálnom základe.

4. Útvar informácií o cestujúcich v členskom štáte zabezpečí prenos údajov PNR alebo výsledkov spracovania údajov PNR týkajúcich sa osôb identifikovaných podľa odseku 2 písm. b) na ďalšie preskúmanie príslušným zodpovedným orgánom toho istého členského štátu. Takéto prenosy sa vykonávajú iba na individuálnom základe.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát prijme zoznam príslušných orgánov, ktoré sú oprávnené požiadať o údaje PNR alebo o výsledky ich spracovania, alebo ich prijímať od útvarov informácií o cestujúcich s cieľom ďalej skúmať tieto informácie alebo prijať náležité opatrenia na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti.

1. Každý členský štát prijme zoznam príslušných orgánov, ktoré sú oprávnené požiadať o údaje PNR alebo o výsledky ich spracovania, alebo ich prijímať od útvarov informácií o cestujúcich s cieľom ďalej skúmať tieto informácie alebo prijať náležité opatrenia na účely predchádzania teroristickým trestným činom a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti, ich odhaľovania, vyšetrovania a stíhania .

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Príslušnými orgánmi sú orgány zodpovedné za prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti.

2. Príslušnými orgánmi sú orgány zodpovedné za predchádzanie teroristickým trestným činom a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie .

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. PNR údaje cestujúcich a výsledky spracovania údajov PNR, ktoré dostal útvar informácií o cestujúcich, môžu príslušné orgány členského štátu ďalej spracúvať iba na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti.

4. Údaje PNR o cestujúcich a výsledky spracovania údajov PNR, ktoré dostal útvar informácií o cestujúcich, môžu príslušné orgány členského štátu ďalej spracúvať iba na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo závažnej nadnárodnej trestnej činnosti, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania .

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby leteckí dopravcovia metódou „push“ zabezpečili prenos údajov PNR vymedzených v článku 2 písm. c) a uvedených v prílohe v rozsahu, v akom ich zhromaždili, do databázy národného útvaru informácií o cestujúcich v členskom štáte, na území ktorého medzinárodný let pristáva, alebo z územia ktorého odlieta. Ak ide o let na spoločnej linke viacerých leteckých dopravcov, povinnosť zabezpečiť prenos údajov PNR všetkých cestujúcich na tomto lete pripadá leteckému dopravcovi, ktorý let prevádzkuje. Ak má let jedno či viac medzipristátí na letiskách členských štátov, leteckí dopravcovia zabezpečia prenos údajov PNR útvarom informácií o cestujúcich vo všetkých dotknutých členských štátoch.

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby leteckí dopravcovia, ktorí už od cestujúcich zhromažďujú údaje PNR, zabezpečili prenos (t. j. uplatnili metódu „push“) údajov PNR vymedzených v článku 2 písm. c) a uvedených v prílohe v rozsahu, v akom ich zhromaždili v rámci svojej bežnej prevádzky, do databázy národného útvaru informácií o cestujúcich v členskom štáte, na území ktorého medzinárodný let pristáva, alebo z územia, z ktorého odlieta. Ak ide o let na spoločnej linke viacerých leteckých dopravcov, povinnosť zabezpečiť prenos údajov PNR všetkých cestujúcich na tomto lete pripadá leteckému dopravcovi, ktorý let prevádzkuje. Ak má let jedno či viac medzipristátí na letiskách členských štátov, leteckí dopravcovia zabezpečia prenos údajov PNR výlučne útvaru informácií o cestujúcich členského štátu konečného príletu.

 

1a. Členské štáty nevyžadujú od leteckých dopravcov zhromažďovanie žiadnych údajov PNR okrem tých, ktoré už leteckí dopravcovia zhromažďujú. Leteckí dopravcovia nezabezpečujú prenos žiadnych iných údajov PNR ako údajov vymedzených v článku 2 písm. c) a uvedených v prílohe. Leteckí dopravcovia nenesú zodpovednosť za správnosť a úplnosť údajov poskytnutých cestujúcimi s výnimkou prípadov, keď neprijmú primerané opatrenia na to, aby zabezpečili, že údaje zhromaždené od cestujúcich sú presné a správne.

2. Leteckí dopravcovia zabezpečujú prenos údajov PNR elektronickými prostriedkami s využitím spoločných protokolov a podporovaných formátov údajov, ktoré majú byť prijaté s súlade s postupom uvedeným v článkoch 13 a 14, a v prípade technickej poruchy akýmikoľvek inými vhodnými prostriedkami, ktoré zabezpečia primeranú úroveň bezpečnosti:

2. Leteckí dopravcovia zabezpečujú prenos údajov PNR elektronickými prostriedkami s využitím spoločných protokolov a podporovaných formátov údajov, ktoré majú byť prijaté s súlade s postupom uvedeným v článkoch 13 a 14, alebo v prípade technickej poruchy na strane leteckých dopravcov akýmikoľvek inými vhodnými prostriedkami, ktoré zabezpečia rovnakú úroveň bezpečnosti:

a) 24 až 48 hodín pred plánovaným časom odletu,

a) raz 24 až 48 hodín pred plánovaným časom odletu,

ako aj

ako aj

b) bezprostredne po uzatvorení letu, teda potom, ako cestujúci nastúpili do lietadla pripraveného na odlet a ďalší cestujúci už nemajú dovolené nastúpiť.

b) raz bezprostredne po uzatvorení letu, teda potom, ako cestujúci nastúpili do lietadla pripraveného na odlet a ďalší cestujúci už nemajú dovolené nastúpiť.

3. Členské štáty môžu leteckým dopravcom povoliť, aby obmedzili prenos údajov uvedený v odseku 2 písm. b) na aktualizáciu prenosu uvedeného v odseku 2 písm. a).

3. Členské štáty povolia leteckým dopravcom, aby obmedzili prenos údajov uvedený v odseku 2 písm. b) na aktualizáciu prenosu uvedeného v odseku 2 písm. a).

4. Leteckí dopravcovia v individuálnych prípadoch na základe žiadosti niektorého útvaru informácií o cestujúcich v súlade s vnútroštátnym právom vykonajú prenos údajov PNR, ak je z dôvodu konkrétnej a skutočnej hrozby súvisiacej s teroristickým trestnými činmi alebo závažnou trestnou činnosťou potrebný skorší prístup než sa uvádza v odseku 2 písm. a).

4. Leteckí dopravcovia v individuálnych prípadoch na základe žiadosti niektorého útvaru informácií o cestujúcich v súlade s vnútroštátnym právom vykonajú prenos údajov PNR, ak je z dôvodu konkrétnej a skutočnej hrozby súvisiacej s teroristickým trestnými činmi alebo závažnou nadnárodnou trestnou činnosťou potrebný skorší prístup než sa uvádza v odseku 2 písm. a).

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade osôb identifikovaných útvarom informácií o cestujúcich v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. a) a b), daný útvar informácií o cestujúcich postúpil výsledky spracovania PNR údajov útvarom informácií o cestujúcich v ostatných členských štátoch, ak prvý z uvedených útvarov informácií o cestujúcich usúdi, že je takýto prenos nevyhnutný na prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti. Útvary prijímajúcich členských štátov zodpovedné za informácie o cestujúcich zabezpečia prenos údajov PNR alebo výsledky spracovania údajov PNR príslušným zodpovedným orgánom toho istého členského štátu.

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade osôb identifikovaných útvarom informácií o cestujúcich v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. b) daný útvar informácií o cestujúcich postúpil výsledky spracovania údajov PNR útvarom informácií o cestujúcich v ostatných členských štátoch, ak prvý z uvedených útvarov informácií o cestujúcich usúdi, že takýto prenos je nevyhnutný na predchádzanie teroristickým trestným činom alebo závažnej nadnárodnej trestnej činnosti, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie. Takéto prenosy sa obmedzujú výlučne na údaje nevyhnutné v konkrétnom prípade na predchádzanie teroristickým trestným činom alebo závažnej nadnárodnej trestnej činnosti, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a sú písomne odôvodnené. Útvary prijímajúcich členských štátov zodpovedné za informácie o cestujúcich zabezpečia prenos údajov PNR alebo výsledky spracovania údajov PNR príslušným zodpovedným orgánom toho istého členského štátu.

2. Útvar informácií o cestujúcich v členskom štáte má právo požiadať útvar informácií o cestujúcich v ktoromkoľvek inom členskom štáte, aby mu poskytol údaje PNR, ktoré dožiadaný útvar uchováva vo svojej databáze podľa článku 9 ods. 1, a v prípade potreby aj výsledky spracovania údajov PNR. Žiadosť o takéto údaje môže vychádzať z ktoréhokoľvek z údajových prvkov alebo z ich kombinácie, ako uzná za vhodné žiadajúci útvar informácií o cestujúcich v konkrétnom prípade týkajúcom sa prevencie, odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti. Útvary informácií o cestujúcich postúpia vyžiadané údaje čo najskôr a poskytnú aj výsledky spracovania údajov PNR, ak už boli pripravené v súlade článkom 4 ods. 2 písm. a) a b).

2. Útvar informácií o cestujúcich v členskom štáte má právo požiadať útvar informácií o cestujúcich v ktoromkoľvek inom členskom štáte, aby mu poskytol údaje PNR, ktoré požiadaný útvar uchováva vo svojej databáze podľa článku 9 ods. 1, a v prípade potreby aj výsledky spracovania údajov PNR. Žiadosť o takéto údaje sa obmedzuje výlučne na údaje nevyhnutné v konkrétnom prípade. Môže vychádzať z ktoréhokoľvek z prvkov údajov alebo z ich kombinácie, ako uzná za vhodné žiadajúci útvar informácií o cestujúcich v konkrétnom prípade týkajúcom sa predchádzania teroristickým trestným činom alebo závažnej nadnárodnej trestnej činnosti, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania, a je písomne odôvodnená. Útvary informácií o cestujúcich postúpia vyžiadané údaje čo najskôr a poskytnú aj výsledky spracovania údajov PNR, ak už boli pripravené v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. b).

3. Útvar informácií o cestujúcich v členskom štáte má právo požiadať útvar informácií o cestujúcich v ktoromkoľvek inom členskom štáte, aby mu poskytol údaje PNR, ktoré dožiadaný útvar uchováva vo svojej databáze podľa článku 9 ods. 2, a v prípade potreby aj výsledky spracovania údajov PNR. Útvar informácií o cestujúcich môže požiadať o prístup k určitým údajom PNR, ktoré uchováva útvar iného členského štátu zodpovedný za informácie o cestujúcich, v plnom rozsahu bez zamaskovaných údajov iba vo výnimočných prípadoch, v reakcii na konkrétnu hrozbu alebo v súvislosti s konkrétnym vyšetrovaním či trestným stíhaním, ktoré súvisia s teroristickými trestnými činmi alebo závažnou trestnou činnosťou.

3. Útvar informácií o cestujúcich v členskom štáte má právo požiadať útvar informácií o cestujúcich v ktoromkoľvek inom členskom štáte, aby mu poskytol údaje PNR, ktoré požiadaný útvar uchováva vo svojej databáze podľa článku 9 ods. 2, a v prípade potreby aj výsledky spracovania údajov PNR. Útvar informácií o cestujúcich môže požiadať o prístup k určitým údajom PNR, ktoré uchováva útvar iného členského štátu zodpovedný za informácie o cestujúcich, v plnom rozsahu bez zamaskovaných údajov iba vo výnimočných prípadoch, v reakcii na konkrétnu hrozbu alebo v súvislosti s konkrétnym vyšetrovaním či trestným stíhaním, ktoré súvisia s teroristickými trestnými činmi alebo závažnou nadnárodnou trestnou činnosťou. Táto žiadosť je písomne odôvodnená.

4. Iba v prípadoch, keď je to nevyhnutné v záujme toho, aby sa predišlo bezprostrednej a závažnej hrozbe pre verejnú bezpečnosť, môžu príslušné orgány členského štátu požiadať priamo útvar ktoréhokoľvek iného členského štátu zodpovedný za informácie o cestujúcich, aby im poskytol údaje PNR, ktoré tento útvar uchováva vo svojej databáze v súlade s článkom 9 ods. 1 a 2. Takéto žiadosti musia súvisieť s konkrétnym prípadom vyšetrovania alebo stíhania teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti a musia sa odôvodniť. Útvary informácií o cestujúcich vybavujú takéto požiadavky prednostne. Vo všetkých ostatných prípadoch adresujú príslušné orgány svoje požiadavky prostredníctvom útvaru vlastného členského štátu zodpovedného za informácie o cestujúcich.

4. Iba v prípadoch, keď je to nevyhnutné v záujme toho, aby sa predišlo bezprostrednej a závažnej hrozbe pre verejnú bezpečnosť, môžu príslušné orgány členského štátu požiadať priamo útvar ktoréhokoľvek iného členského štátu zodpovedný za informácie o cestujúcich, aby im poskytol údaje PNR, ktoré tento útvar uchováva vo svojej databáze v súlade s článkom 9 ods. 1 a 2. Takéto žiadosti musia súvisieť s konkrétnym prípadom vyšetrovania alebo stíhania teroristických trestných činov alebo závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a musia sa odôvodniť. Útvary informácií o cestujúcich vybavujú takéto požiadavky prednostne. Vo všetkých ostatných prípadoch adresujú príslušné orgány svoje požiadavky prostredníctvom útvaru vlastného členského štátu zodpovedného za informácie o cestujúcich.

5. Za výnimočných okolností, ak je potrebný rýchly prístup v záujme včasnej reakcie na skutočnú hrozbu súvisiacu s trestnými činmi terorizmu alebo závažnou trestnou činnosťou, útvar členského štátu zodpovedný za informácie o cestujúcich má právo kedykoľvek požiadať útvar iného členského štátu zodpovedný za informácie o cestujúcich, aby mu poskytol údaje PNR týkajúce sa letov, ktoré majú pristátie alebo odlet na území tohto iného členského štátu.

5. Za výnimočných okolností, ak je potrebný rýchly prístup v záujme včasnej reakcie na skutočnú hrozbu súvisiacu s teroristickými trestnými činmi alebo závažnou nadnárodnou trestnou činnosťou, útvar členského štátu zodpovedný za informácie o cestujúcich má právo kedykoľvek požiadať útvar iného členského štátu zodpovedný za informácie o cestujúcich, aby mu poskytol údaje PNR týkajúce sa letov, ktoré majú pristátie alebo odlet na území tohto iného členského štátu. Takéto žiadosti sa obmedzujú výlučne na údaje nevyhnutné v konkrétnom prípade na predchádzanie teroristickým trestným činom alebo závažnej nadnárodnej trestnej činnosti, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a sú písomne odôvodnené.

6. Výmena informácií podľa tohto článku môže prebiehať prostredníctvom akéhokoľvek existujúceho kanála pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti presadzovania práva. Jazyk použitý v žiadosti o informácie pri výmene informácií je rovnaký ako jazyk, ktorý sa používa pre zvolený kanál. Členské štáty pri zasielaní svojich oznámení podľa článku 3 ods. 3 podrobne informujú Komisiu aj o kontaktných miestach, na ktoré možno takéto žiadosti zasielať v naliehavých prípadoch. Komisia tieto doručené oznámenia zašle členským štátom.

6. Výmena informácií podľa tohto článku môže prebiehať prostredníctvom akéhokoľvek existujúceho kanála pre európsku a medzinárodnú spoluprácu v oblasti presadzovania práva, najmä prostredníctvom Europolu a národných jednotiek podľa článku 8 rozhodnutia Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009. Jazyk použitý v žiadosti o informácie pri výmene informácií je rovnaký ako jazyk, ktorý sa používa pre zvolený kanál. Členské štáty pri zasielaní svojich oznámení podľa článku 3 ods. 3 podrobne informujú Komisiu aj o kontaktných miestach, na ktoré možno takéto žiadosti zasielať v naliehavých prípadoch. Komisia tieto doručené oznámenia zašle členským štátom.

Odôvodnenie

Výmena osobných údajov všetkých cestujúcich v leteckej doprave by nemala byť bežnou záležitosťou. Mala by sa prísne obmedziť a mala by súvisieť s konkrétnym prípadom predchádzania teroristickým trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania, pričom žiadosti by mali byť písomne odôvodnené s cieľom umožniť overenie.

Na výmenu informácií by sa mali využívať existujúce kanály. Europol by sa mal preto výslovne spomenúť.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členský štát môže vykonať prenos údajov PNR a výsledkov spracovania údajov PNR do tretej krajiny iba na individuálnom základe, a ak:

Členský štát môže vykonať prenos údajov PNR a výsledkov spracovania údajov PNR do tretej krajiny iba na základe medzinárodnej dohody medzi Úniou a danou treťou krajinou, iba na individuálnom základe, a ak:

 

-a) boli primerane splnené všetky podmienky stanovené v článku 7;

a) boli splnené podmienky stanovené v článku 13 rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV;

a) boli splnené podmienky stanovené v článku 13 rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV;

b) prenos je potrebný na účely tejto smernice uvedené v článku 1 ods. 2, a

b) prenos je potrebný na účely tejto smernice uvedené v článku 1 ods. 2, a

c) táto tretia krajina súhlasí s tým, že predmetné údaje postúpi ďalšej tretej krajine iba v prípade, že je to nevyhnutné na účely tejto smernice uvedené v článku 1 ods. 2, a iba s výslovným súhlasom tohto členského štátu.

c) táto tretia krajina garantuje, že predmetné údaje použije iba v prípade, že je to nevyhnutné na účely tejto smernice uvedené v článku 1 ods. 2. Prenos údajov danou treťou krajinou do ďalšej tretej krajiny je zakázaný;

 

d) tretia krajina poskytne občanom Únie bez neprimeraných prieťahov alebo výdavkov rovnaké práva na prístup, opravu, výmaz a náhradu škody v súvislosti s údajmi PNR, aké sa uplatňujú v Únii,

 

e) tretia krajina zaručí primeranú a porovnateľnú úroveň ochrany údajov PNR.

Odôvodnenie

Údaje PNR by sa mali postupovať tretím krajinám iba v prípade, že je zaručená dostatočná ochrana údajov.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Po uplynutí doby 30 dní od postúpenia údajov PNR útvaru informácií o cestujúcich uvedenému v odseku 1 útvar informácií o cestujúcich uchováva údaje počas ďalších piatich rokov. Počas tohto obdobia sa maskujú všetky prvky údajov, ktoré mohli slúžiť na identifikáciu cestujúceho, na ktorého sa údaje PNR vzťahujú. Takéto anonymizované údaje PNR by mali byť prístupné iba obmedzenému počtu personálu útvaru informácií o cestujúcich, ktorí majú osobitné povolenie vykonávať analýzu údajov PNR a vypracúvať kritériá posudzovania podľa článku 4 ods. 2 písm. d). Prístup k úplným údajom PNR sa povolí iba vedúcemu útvaru informácií o cestujúcich na účely článku 4 ods. 2 písm. d) a v prípadoch, keď sa možno oprávnene domnievať, že je potrebné na účely vyšetrovania, ako aj v reakcii na mimoriadnu a naliehavú hrozbu rizika, alebo pre potreby osobitného vyšetrovania či trestného stíhania.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Storing all PNR data for longer periods of time even without any initial suspicion is disproportionate. National constitutional courts in several rulings on telecommunications data retention as based on directive 2006/24/EC as well as the ECHR in its ruling on retention of DNA samples (S. and Marper vs UK) have made this clear and have also warned that the cumulative effects of retention of several types data may be close to the absolute constitutional threshold. Neither the Legal Service of the Council nor the EU Fundamental Rights Agency have been convinced by the necessity and proportionality of the retention of data about all passengers.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje PNR po uplynutí doby stanovenej v odseku 2 vymazali. Touto povinnosťou nie sú dotknuté prípady, keď príslušnému orgánu boli zaslané špecifické údaje PNR a tieto sa využívajú v súvislosti s konkrétnymi prípadmi vyšetrovania alebo trestného stíhania; v týchto prípadoch sa uchovávanie takýchto údajov u príslušného orgánu riadi vnútroštátnym právom členského štátu.

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje PNR po uplynutí lehoty stanovenej v odseku 1 vymazali. Touto povinnosťou nie sú dotknuté prípady, keď príslušnému orgánu boli zaslané špecifické údaje PNR a tieto sa využívajú v súvislosti s konkrétnymi prípadmi vyšetrovania alebo trestného stíhania proti konkrétnej osobe alebo konkrétnej skupine osôb; v týchto prípadoch sa uchovávanie takýchto údajov u príslušného orgánu riadi vnútroštátnym právom členského štátu.

Odôvodnenie

Povinnosť vymazať údaje po uplynutí piatich rokov by mala byť konečná. Uvedená výnimka síce dáva zmysel, ale malo by byť zrejmé, že uchovávanie údajov dlhšie ako päť rokov sa môže povoliť iba v prípade vyšetrovania konkrétnej osoby alebo konkrétnej skupiny osôb. „Konkrétne prípady vyšetrovania alebo trestného stíhania“, ako sa uvádza v návrhu Komisie, by sa mohli vzťahovať na ľubovoľný počet osôb.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výsledok porovnávania podľa článku 4 ods. 2 písm. a) a b) sa uchováva na útvare informácií o cestujúcich iba tak dlho, ako je to potrebné na účely informovania príslušných orgánov o „zhode“. Ak sa výsledok automatického vyhľadávania zhody po následnom individuálnom preskúmaní ukáže negatívny, v záujme toho, aby sa predišlo budúcim falošným pozitívnym zhodám, sa uchová na obdobie najviac troch rokov, pokiaľ východiskové údaje neboli vymazané podľa článku 3 po uplynutí uvedených piatich rokov, teda v prípade keď sa záznam uchováva, kým sa súvisiace údaje nevymažú.

Výsledok porovnávania podľa článku 4 ods. 2 písm. b) sa uchováva na útvare informácií o cestujúcich iba tak dlho, ako je to potrebné na účely informovania príslušných orgánov o „zhode“. Ak sa výsledok automatického vyhľadávania zhody po následnom individuálnom preskúmaní ukáže negatívny, súvisiace údaje sa v príslušnej databáze opravia alebo sa z nej vymažú.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty v súlade so svojim vnútroštátnym právom zabezpečia, aby sa uplatnili odrádzajúce, účinné a primerané sankcie vrátane finančných pokút voči leteckým dopravcom, ktorí nezabezpečia prenos údajov vyžadovaných touto smernicou v rozsahu, v akom už boli zhromaždené, alebo ich prenos nebude uskutočnený v požadovanom formáte, alebo ak iným spôsobom porušia vnútroštátne právne predpisy prijaté na základe tejto smernice.

Členské štáty v súlade so svojím vnútroštátnym právom zabezpečia, aby sa uplatnili odrádzajúce, účinné a primerané sankcie vrátane finančných pokút voči leteckým dopravcom, ktorí nezabezpečia prenos údajov vyžadovaných touto smernicou v rozsahu, v akom už boli zhromaždené, alebo ich prenos nebude uskutočnený v požadovanom formáte stanovenom v usmerneniach ICAO týkajúcich sa údajov PNR, alebo ak iným spôsobom porušia vnútroštátne právne predpisy prijaté na základe tejto smernice. Leteckým dopravcom nie je možné uložiť sankcie, ak im orgány tretej krajiny nepovolia prenos údajov PNR.

Odôvodnenie

Požadovaným formátom musí byť celosvetovo dohodnutý formát uznaný Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO, dokument č. 9944) a Svetovou colnou organizáciou.

Toto objasnenie je nevyhnutné, pretože v tretích krajinách sa právne predpisy v oblasti prenosu údajov líšia.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Každý členský štát zabezpečí, aby sa vnútroštátne právne predpisy prijaté v rámci implementácie článkov 21 a 22 rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV vzťahovali, pokiaľ ide o dôvernosť pri spracovaní a bezpečnosť údajov, aj na spracovanie osobných údajov podľa tejto smernice.

2. Každý členský štát zabezpečí, aby sa vnútroštátne právne predpisy prijaté v rámci vykonávania článkov 21 a 22 rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV vzťahovali, pokiaľ ide o dôvernosť pri spracovaní a bezpečnosť údajov, aj na spracovanie osobných údajov podľa tejto smernice. Leteckí dopravcovia, ktorí získajú kontaktné údaje o cestujúcich z cestovných kancelárií, ich nemôžu využívať na komerčné účely.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Ak ustanovenia prijaté v rámci vnútroštátnych právnych predpisov pri vykonávaní smernice 95/46/ES zabezpečujú cestujúcemu väčšie práva na prístup k údajom, ich opravu, výmaz a zablokovanie, na náhradu škody, súdne opravné prostriedky, dôvernosť pri spracúvaní a bezpečnosť údajov ako ustanovenia uvedené v odsekoch 1 a 2, uplatňujú sa tieto ustanovenia.

Odôvodnenie

Niektoré práva dotknutých osôb sú primeranejšie upravené v smernici 95/46/ES, najmä požiadavky na informácie poskytované dotknutej osobe.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Zakazuje sa spracovanie údajov PNR spôsobom, ktorým sa môže odhaliť rasa alebo etnický pôvod osoby, jej náboženské či filozofické presvedčenie, politické názory, členstvo v odboroch, zdravie alebo sexuálny život. Ak útvar informácií o cestujúcich dostane údaje PNR obsahujúce takéto informácie, údaje bezodkladne vymaže.

3. Zakazuje sa spracovanie údajov PNR útvarmi informácií o cestujúcich spôsobom, ktorým sa môže odhaliť rasa alebo etnický pôvod osoby, jej náboženské či filozofické presvedčenie, politické názory, členstvo v odborových organizáciách, zdravie alebo sexuálny život. Ak útvar informácií o cestujúcich dostane údaje PNR obsahujúce takéto informácie, údaje bezodkladne vymaže.

Odôvodnenie

Pri predchádzaní teroristickej a inej závažnej trestnej činnosti, jej odhaľovaní a vyšetrovaní nie sú za filtrovanie alebo spracovanie údajov PNR zodpovedné letecké spoločnosti, ale útvary informácií o cestujúcich.

Leteckí dopravcovia disponujú týmito informáciami, pretože im ich poskytli cestujúci.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Všetky prípady spracovania údajov PNR, ktoré vykonali leteckí dopravcovia, všetky prenosy údajov PNR, ktoré zabezpečili útvary informácií o cestujúcich a všetky žiadosti príslušných orgánov alebo útvarov ostatných členských štátov zodpovedných za informácie o cestujúcich či žiadosti tretích krajín, aj zamietnuté, musí útvar informácií o cestujúcich a príslušné orgány zaznamenať alebo dokumentovať na účely overovania zákonnosti spracovania údajov, vlastného monitorovania, ako aj kvôli riadnemu zabezpečeniu integrity údajov a bezpečnosti spracovania údajov, ktoré vykonáva vnútroštátny dozorný orgán pre ochranu údajov. Tieto záznamy sa uchovávajú počas obdobia piatich rokov, ak sa súvisiace údaje ešte nevymazali v zmysle článku 9 ods. 3 po uplynutí tých piatich rokov, teda v prípade keď sa záznamy majú uchovávať, kým sa súvisiace údaje nevymažú.

4. Všetky prípady spracovania údajov PNR, všetky prenosy údajov PNR, ktoré zabezpečili útvary informácií o cestujúcich, a všetky žiadosti príslušných orgánov alebo útvarov ostatných členských štátov zodpovedných za informácie o cestujúcich či žiadosti tretích krajín, aj zamietnuté, musia útvar informácií o cestujúcich a príslušné orgány zaznamenať alebo dokumentovať na účely overovania zákonnosti spracovania údajov, vlastného monitorovania, ako aj kvôli riadnemu zabezpečeniu integrity údajov a bezpečnosti spracovania údajov, ktoré vykonáva vnútroštátny dozorný orgán pre ochranu údajov. Tieto záznamy sa uchovávajú počas obdobia piatich rokov, ak sa súvisiace údaje ešte nevymazali v zmysle článku 9 ods. 3 po uplynutí týchto piatich rokov, teda v prípade, keď sa záznamy majú uchovávať, kým sa súvisiace údaje nevymažú.

Odôvodnenie

Tento odsek sa vzťahuje na údaje PNR, ktoré boli poskytnuté útvarom informácií o cestujúcich, a nie na údaje PNR, ktorými disponujú leteckí dopravcovia.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Na ochranu všetkých údajov sa uplatňuje obzvlášť vysoká úroveň bezpečnosti, ktorá zodpovedá najnovšiemu vývoju diskusií odborníkov o ochrane údajov a je neustále aktualizovaná, aby zahŕňala nové poznatky a postrehy. Pri prijímaní relevantných rozhodnutí o bezpečnostných normách, ktoré sa majú uplatňovať, sa hospodárske aspekty berú do úvahy nanajvýš ako druhotná záležitosť.

 

Predovšetkým je nutné používať najmodernejšiu metódu šifrovania, ktorá:

 

— zabráni tomu, aby systémy na spracúvanie údajov využívali neoprávnené osoby;

 

— zabezpečí, aby osoby oprávnené používať systém na spracúvanie údajov mali prístup len k tým údajom, ku ktorým získali prístupové práva, a aby osobné údaje nebolo možné po spracovaní, používaní a uložení neoprávnene čítať, kopírovať, upravovať alebo odstrániť;

 

— zabezpečí, aby osobné údaje pri elektronickom prenose alebo počas ich prepravy či ukladania na nosiče nebolo možné neoprávnene čítať, kopírovať, upravovať alebo odstrániť a aby bolo možné preskúmať a určiť, na aké miesta sa majú osobné údaje prostredníctvom zariadení na prenos údajov preniesť.

 

Je nutné zabezpečiť, aby bolo možné spätne skontrolovať a určiť, či a kto osobné údaje do systému na spracúvanie údajov zadával a kto ich upravoval alebo odstránil.

 

Je potrebné zabezpečiť, aby osobné údaje spracúvané na základe zmluvy bolo možné spracúvať len v súlade s pokynmi zadávateľa.

 

Zabezpečí sa, aby osobné údaje boli chránené proti náhodnému zničeniu alebo strate.

 

Zabezpečí sa, aby sa údaje zhromaždené na rôzne účely mohli spracúvať oddelene.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty zabezpečia, aby leteckí dopravcovia, ich zástupcovia alebo iní predajcovia leteniek na prepravu cestujúcich pri rezervovaní letu a kúpe letenky jasným a presným spôsobom informovali cestujúcich medzinárodných letov o poskytovaní údajov PNR útvaru informácií o cestujúcich, o účeloch ich spracovania, dobe uchovávania údajov a ich možnom využití na prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie terorizmu a závažnej trestnej činnosti, o možnosti výmeny a zdieľania takýchto údajov a o možnostiach cestujúcich na ochranu údajov, najmä o práve podať sťažnosť vnútroštátnemu dozornému orgánu pre ochranu údajov podľa vlastnej voľby. Takéto isté informácie sprístupnia verejnosti aj členské štáty.

5. Členské štáty zabezpečia, aby leteckí dopravcovia, ich zástupcovia alebo iní predajcovia leteniek na prepravu cestujúcich pri rezervovaní letu a kúpe letenky jasným a presným spôsobom informovali cestujúcich medzinárodných letov o poskytovaní údajov PNR útvarom informácií o cestujúcich, o účeloch ich spracovania, období uchovávania údajov a ich možnom využití na predchádzanie terorizmu a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie, o možnosti výmeny a spoločného využívania takýchto údajov a o právach cestujúcich na ochranu údajov, ako je právo na prístup k údajom, ich opravu, výmaz a zablokovanie, a o práve podať sťažnosť vnútroštátnemu dozornému orgánu pre ochranu údajov podľa vlastnej voľby. Takéto isté informácie sprístupnia verejnosti aj členské štáty.

Odôvodnenie

Cieľom je objasniť opatrenia týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 12a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Náklady

 

Do ...* Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o finančnom dosahu tejto smernice. Správa sa zameria predovšetkým na náklady, ktoré znášajú cestujúci, leteckí dopravcovia a predajcovia leteniek. K správe bude prípadne priložený legislatívny návrh zameraný na harmonizáciu rozdelenia finančnej záťaže medzi verejné orgány a leteckých dopravcov v celej Únii.

 

_____________

 

* Ú. v.: vložte, prosím, dátum: 2 roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

Nariadenie by sa malo zaoberať problematikou nákladov.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Členské štáty dodržiavajú pri prijímaní týchto ustanovení všeobecné zásady práva Únie a požiadavky nevyhnutnosti a proporcionality. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ku dňu uvedenému v článku 15 ods. 1, t. j. dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice členské štáty zabezpečia, aby boli zhromaždené údaje PNR najmenej z 30 % všetkých letov uvedených v článku 6 ods. 1. Do dvoch rokov po dátume uvedenom v článku 15 členské štáty zabezpečia, aby boli zhromaždené údaje PNR najmenej zo 60 % letov uvedených v článku 6 ods. 1. Členské štáty zabezpečia, aby do štyroch rokov po dátume uvedenom v článku 15 boli zhromaždené údaje PNR zo všetkých letov uvedených v článku 6 ods. 1.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) na základe skúseností získaných členskými štátmi, ktoré zhromažďujú údaje PNR týkajúce sa vnútorných letov, preskúma uskutočniteľnosť a potrebu zahrnutia vnútorných letov do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade do dvoch rokov od dátumu uvedeného v článku 15 ods. 1;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty pripravia súbor štatistických informácií o údajoch PNR poskytovaných útvarom informácií o cestujúcich. Tieto štatistické informácie musia obsahovať aspoň počet identifikácií osôb, ktoré môžu byť zapojené do teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti v zmysle článku 4 ods. 2, ako aj počet následných opatrení na presadzovanie práva, ktoré sa prijali na základe využitia údajov PNR podľa jednotlivých leteckých dopravcov a miest určenia.

1. Členské štáty pripravia súbor štatistických informácií o údajoch PNR poskytovaných útvarom informácií o cestujúcich. Tieto štatistické informácie musia obsahovať aspoň počet identifikácií osôb, ktoré môžu byť zapojené do teroristických trestných činov alebo závažnej nadnárodnej trestnej činnosti v zmysle článku 4 ods. 2, ako aj počet následných opatrení na presadzovanie práva, ktoré sa prijali na základe využitia údajov PNR podľa jednotlivých leteckých dopravcov a miest určenia.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Príloha 1 – bod 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Všeobecné poznámky (vrátane všetkých dostupných informácií o maloletých bez sprievodu mladších ako 18 rokov, napríklad meno alebo pohlavie maloletého, vek, jazyk(-y), ktorým(-i) hovorí, meno a kontaktné údaje opatrovníka, ktorý ho doviedol k odletu a jeho vzťah k maloletému, meno a kontaktné údaje opatrovníka, ktorý ho čaká pri prílete a jeho vzťah k maloletému, sprevádzajúci pracovník letiska pri odlete a prílete)

(12) Dostupné informácie o maloletých bez sprievodu mladších ako 18 rokov

POSTUP

Názov

Využívanie údajov zo záznamov o cestujúcich (EÚ – PNR)

Referenčné čísla

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

14.2.2011

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Eva Lichtenberger

21.3.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.7.2011

10.10.2011

21.11.2011

 

Dátum prijatia

22.11.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

15

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Pablo Zalba Bidegain

POSTUP

Názov

Využívanie údajov zo záznamov o cestujúcich (EÚ PNR)

Referenčné čísla

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Gestorský výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

  dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

14.2.2011

Spravodajca:

dátum vymenovania

Michael Cramer

17.3.2015

Dátum prijatia

17.3.2015

 

 

 

Result

Approved in the minutes

 

Poslanci prítomní na hlasovaní

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke

Substitutes present

Ivo Belet, Rosa D’Amato, Daniel Dalton, Bas Eickhout, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Olga Sehnalová, Davor Škrlec, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

(1)

Pozri http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-03-25_PNR_SK.pdf.

(2)

Pozri http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-PNR-Opinion-June2011.pdf.

(3)

Správa síce nebola uverejnená, ale je dostupná na tejto adrese: http://gruen-digital.de/wp-content/uploads/2011/05/Gutachten-JD-Rat-PNR.pdf.

(4)

Rozhodnutie č. 1258 z 8. októbra 2009, http://www.ccr.ro/decisions/pdf/ro/2009/D1258_09.pdf.

(5)

Rozhodnutie z 2. marca 2010, 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08, http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20100302_1bvr025608.html.


POSTUP

Názov

Využívanie údajov zo záznamov o cestujúcich (EÚ PNR)

Referenčné čísla

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Dátum predloženia v EP

2.2.2011

 

 

 

Gestorský výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

  dátum oznámenia na schôdzi

AFET

14.2.2011

TRAN

14.2.2011

 

 

Spravodajca

dátum vymenovania

Timothy Kirkhope

15.7.2014

 

 

 

Dátum prijatia

15.7.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

26

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Dátum predloženia

7.9.2015


VRÁTENIE VECI VÝBORU

Dátum vrátenia veci výboru podľa článku 60 ods. 3

 

6.6.2014

 

Termín podania novej správy

0.0.0000

Spravodajca

  dátum potvrdenia/vymenovania

Timothy Kirkhope

15.7.2014

Prerokovanie vo výbore

11.11.2014

26.2.2015

26.5.2015

4.6.2015

 

Dátum prijatia

15.7.2015

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

26

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Dátum predloženia

7.9.2015

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia