Postopek : 2011/0023(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0248/2015

Predložena besedila :

A8-0248/2015

Razprave :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Glasovanja :

PV 14/04/2016 - 7.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0127

DRUGO POROČILO     ***I
PDF 1398kWORD 1219k
7.9.2015
PE 549.223v02-00 A8-0248/2015

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Timothy Kirkhope

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za zunanje zadeve
 MNENJE Odbora za promet in turizem
 POSTOPEK
 VRNITEV ZADEVE ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0032),

–  ob upoštevanju člena 294(2), členov 82(1)(d) in 87(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0039/2011),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju prispevkov bolgarskega parlamenta, češkega senata, nemškega zveznega sveta, italijanskega senata, romunskega senata, avstrijskega nacionalnega sveta, portugalskega parlamenta in nizozemskega senata o osnutku zakonodajnega akta,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 5. maja 2011(1),

–  ob upoštevanju mnenja evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 25. marca 2011(2),

–  ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropske unije z dne 8. Aprila 2014 v združenih zadevah C-293/12 in C-594/12 Digital Rights Ireland in Seitlinger in drugi(3),

–  ob upoštevanju Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov(4),

–  ob upoštevanju člena 59 in člena 188 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenj Odbora za zunanje zadeve in Odbora za promet in turizem (A7-0150/2013),

–  ob upoštevanju Sklepa Konference predsednikov z dne 18. septembra 2014 o nedokončanih zadevah iz sedmega parlamentarnega obdobja,

–  ob upoštevanju drugega poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenj Odbora za zunanje zadeve in Odbora za promet in turizem (A8-0248/2015),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj

o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih mednarodnih kaznivih dejanj

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Namen te direktive je zagotoviti zaščito, zaščititi življenja ter varnost javnosti, pa tudi oblikovati pravni okvir za varstvo in izmenjavo podatkov PNR med državami članicami in organi pregona.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Podatki PNR so potrebni za učinkovito preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj ter tako povečujejo notranjo varnost.

(5) Podatki PNR so potrebni za učinkovito preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih mednarodnih kaznivih dejanj ter tako povečujejo notranjo varnost.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Podatki PNR pomagajo organom pregona preprečevati, odkrivati, preiskovati in preganjati huda kazniva dejanja, vključno s terorističnimi kaznivimi dejanji, in sicer jih primerjajo z različnimi podatkovnimi zbirkami iskanih oseb in predmetov ter, kadar je to mogoče, najdejo pomočnike storilcev kaznivih dejanj in razkrijejo kriminalne mreže.

(6) Podatki PNR lahko pomagajo organom pregona preprečevati, odkrivati, preiskovati in preganjati huda mednarodna kazniva dejanja, vključno s terorističnimi kaznivimi dejanji, in sicer jih primerjajo z različnimi podatkovnimi zbirkami iskanih oseb in predmetov, da najdejo potrebne dokaze ter, kadar je to mogoče, najdejo pomočnike storilcev kaznivih dejanj in razkrijejo kriminalne mreže.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Podatki PNR omogočajo organom pregona ugotavljanje istovetnosti oseb, ki so bile pred tem „neznane“, tj. oseb, ki pred tem niso bile osumljene sodelovanja pri hudem kaznivem dejanju in terorističnem kaznivem dejanju, vendar pa iz analize podatkov izhaja, da bi lahko sodelovale pri takem kaznivem dejanju in bi jih morali pristojni organi zato podrobneje obravnavati. Z uporabo podatkov PNR lahko organi pregona obravnavajo nevarnost hudih kaznivih dejanj in terorizma z drugih vidikov, kot pa je to mogoče pri vseh drugih vrstah osebnih podatkov. Vendar pa bi morali biti zaradi zagotovitve, da bi obdelava podatkov nedolžnih in neosumljenih oseb ostala kar najbolj omejena, vidiki uporabe podatkov PNR v zvezi z oblikovanjem in uporabo ocenjevalnih meril še dodatno omejeni na huda kazniva dejanja, ki so po naravi tudi mednarodna, tj. sama po sebi povezana s potovanjem, takšna pa je tudi vrsta podatkov v obdelavi.

(7) Podatki PNR omogočajo organom pregona ugotavljanje istovetnosti oseb, ki so bile pred tem „neznane“, tj. oseb, ki pred tem niso bile osumljene sodelovanja pri hudem mednarodnem kaznivem dejanju in terorističnem kaznivem dejanju, vendar pa iz analize podatkov izhaja, da bi lahko sodelovale pri takem kaznivem dejanju in bi jih morali pristojni organi zato podrobneje obravnavati.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Obdelava osebnih podatkov mora biti sorazmerna glede na poseben varnostni cilj te direktive.

(8) Obdelava osebnih podatkov mora biti nujna in sorazmerna glede na poseben namen te direktive.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj je zato bistveno, da vse države članice uzakonijo določbe o obveznostih letalskih prevoznikov, ki opravljajo lete na ozemlje ali z ozemlja držav članic Evropske unije.

(10) Za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih mednarodnih kaznivih dejanj je zato bistveno, da vse države članice uzakonijo določbe o obveznostih letalskih prevoznikov in gospodarskih subjektov, ki niso prevozniki, ki opravljajo lete na ozemlje ali z ozemlja držav članic.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Letalski prevozniki že zbirajo in obdelujejo podatke PNR svojih potnikov v lastne komercialne namene. Ta direktiva ne bi smela naložiti nobenih obveznosti ne letalskim prevoznikom glede zbiranja ali hrambe kakršnih koli dodatnih podatkov o potnikih ne potnikom glede zagotavljanja kakršnih koli podatkov poleg podatkov, ki jih že zagotavljajo letalskim prevoznikom.

(11) Letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, že zbirajo in obdelujejo podatke PNR svojih potnikov v lastne komercialne namene. Ta direktiva letalskim prevoznikom ali gospodarskim subjektom, ki niso prevozniki, ne bi smela naložiti obveznosti zbiranja ali hrambe kakršnih koli dodatnih podatkov o potnikih, potnikom pa ne obveznosti zagotavljanja kakršnih koli podatkov poleg tistih, ki jih že zagotavljajo letalskim prevoznikom in gospodarskim subjektom, ki niso prevozniki.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) Gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, kot so potovalne agencije in organizatorji potovanj, prodajajo paketna potovanja s čarterskimi leti, za katera zbirajo in obdelujejo podatke PNR svojih strank, vendar teh podatkov ne prenesejo nujno na letalsko družbo, ki opravlja potniški let.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11b) Vsaka država članica bi morala nositi stroške delovanja in vzdrževanja svojega sistema PNR, vključno s stroški imenovanja in delovanja pristojnega organa in nacionalnega nadzornega organa. Stroške, ki nastanejo pri prenosu podatkov PNR iz sistema rezervacij potniških letalskih prevoznikov k nacionalnim organom pregona in pristojnim organom, bi morali kriti letalski prevozniki.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Opredelitev terorističnih kaznivih dejanj bi morala biti vzeta iz členov 1 do 4 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu37. Opredelitev hudih kaznivih dejanj bi morala biti vzeta iz člena 2 Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami38. Vendar pa lahko države članice takšna manjša kazniva dejanja, za katera ob upoštevanju njihovih zadevnih kazenskih pravosodnih sistemov obdelava podatkov PNR v skladu s to direktivo ne bi bila usklajena z načelom sorazmernosti. Opredelitev hudih mednarodnih kaznivih dejanj bi morala biti vzeta iz člena 2 Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ in Konvencije Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu.

(12) Opredelitev terorističnih kaznivih dejanj bi morala biti vzeta iz členov 1 do 4 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ37. Opredelitev hudih mednarodnih kaznivih dejanj bi morala biti vzeta iz člena 2 Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ38 in bi morala zaobjeti kazniva dejanja iz te direktive.

__________________

__________________

37 UL L 164, 22.06.2002, str. 3. Sklep, kakor ga je spremenil Okvirni sklep Sveta 2008/919/PNZ z dne 28. novembra 2008 (UL L 330, 9.12.2008, str. 21).

37 Okvirni sklep Sveta z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (UL L 164, 22.6.2002, str. 3).

38 UL L 190, 18.07.2002, str. 1.

38 Okvirni sklep Sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL L 190, 18.7.2002, str. 1).

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Podatke PNR bi bilo treba prenesti posebej določeni enoti (enota za informacije o potnikih) v ustrezni državi članici za zagotavljanje jasnosti in zmanjšanje stroškov letalskim prevoznikom.

(13) Podatke PNR bi bilo treba prenesti posebej določeni enoti (enota za informacije o potnikih) v ustrezni državi članici za zagotavljanje jasnosti in zmanjšanje stroškov letalskim prevoznikom in gospodarskim subjektom, ki niso prevozniki. Države članice bi morale podatke izmenjevati z uporabo orodja Europola za izmenjavo informacij prek varnih povezav (SIENA), da bi zagotovile izmenjavo informacij in interoperabilnost med državami članicami.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Vsebina vseh seznamov zahtevanih podatkov PNR, ki naj bi jih prejele enote za informacije o potnikih, mora biti pripravljena z namenom odražati legitimne zahteve organov javne uprave za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih ali hudih kaznivih dejanj, s čimer bi se izboljšala notranja varnost v Uniji ter varstvo temeljnih pravic državljanov, zlasti varstvo zasebnosti in varstvo osebnih podatkov. Taki seznami ne smejo vsebovati nobenih osebnih podatkov, ki bi lahko razkrivali rasno ali etnično poreklo, politično, versko ali filozofsko prepričanje, članstvo v sindikatu, ali podatkov v zvezi z zdravstvenim stanjem ali spolnim življenjem zadevnega posameznika. Podatki PNR bi morali vsebovati podrobne podatke o rezervaciji in načrtu potovanja potnika, ki pristojnim organom omogočajo identifikacijo letalskih potnikov, ki pomenijo grožnjo notranji varnosti.

(14) Vsebina vseh seznamov zahtevanih podatkov PNR, ki naj bi jih prejele enote za informacije o potnikih, mora biti pripravljena z namenom odražati legitimne zahteve organov javne uprave za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih ali hudih mednarodnih kaznivih dejanj, s čimer bi se izboljšala notranja varnost v Uniji ter varstvo temeljnih pravic državljanov, zlasti varstvo zasebnosti in varstvo osebnih podatkov, z uporabo visokih standardov iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina), Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (v nadaljevanju: Konvencija št. 108) in Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (v nadaljevanju: EKČP). Taki nabori podatkov ne smejo vsebovati nobenih osebnih podatkov, ki bi lahko razkrivali rasno ali etnično poreklo, politično, versko ali filozofsko prepričanje, članstvo v sindikatu, ali podatkov v zvezi z zdravstvenim stanjem ali spolnim življenjem zadevnega posameznika. Podatki PNR bi morali vsebovati samo podrobne podatke o rezervaciji in načrtu potovanja potnika, kot so določeni v tej direktivi.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Trenutno sta na voljo dve mogoči metodi posredovanja podatkov: metoda „pull“, v skladu s katero lahko pristojni organi države članice, ki zahteva podatke, vstopajo („dostopajo“) v sistem rezervacij letalskega prevoznika in vzamejo (potegnejo – „pull“) izvod zahtevanih podatkov, ter metoda „push“, v skladu s katero letalski prevozniki posredujejo (potisnejo – „push“) zahtevane podatke PNR organu, ki jih zahteva, in tako lahko ohranijo nadzor nad tem, katere podatke zagotavljajo. Prevladuje mnenje, da metoda „push“ zagotavlja višjo stopnjo varstva podatkov in bi morala biti obvezna za vse letalske prevoznike.

(15) Trenutno sta na voljo dve mogoči metodi posredovanja podatkov: metoda „pull“, v skladu s katero lahko pristojni organi države članice, ki zahteva podatke, vstopajo („dostopajo“) v sistem rezervacij letalskega prevoznika in vzamejo (potegnejo – „pull“) izvod zahtevanih podatkov, ter metoda „push“, v skladu s katero letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, posredujejo (potisnejo – „push“) zahtevane podatke PNR organu, ki jih zahteva, in tako lahko ohranijo nadzor nad tem, katere podatke zagotavljajo. Prevladuje mnenje, da metoda „push“ zagotavlja višjo stopnjo varstva podatkov in bi morala biti obvezna za vse letalske prevoznike in gospodarske subjekte, ki niso letalski prevozniki.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Komisija podpira smernice Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO) o podatkih PNR. Te smernice bi zato morale biti podlaga za sprejetje podprtih oblik zapisov podatkov za prenose podatkov PNR letalskih prevoznikov državam članicam. To opravičuje sprejetje takšnih podprtih formatov podatkov in ustreznih protokolov, ki se uporabljajo za prenos podatkov od letalskih prevoznikov, v skladu s svetovalnim postopkom iz Uredbe (EU) št. … Evropskega parlamenta in Sveta […..].

(16) Komisija podpira smernice Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO) o podatkih PNR. Te smernice bi zato morale biti podlaga za sprejetje sistemsko podprtih oblik zapisa podatkov, ki jih bodo letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, uporabljali za prenos podatkov PNR državam članicam. Da bi zagotovili takšen prenos podatkov PNR, bi morali v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju: PDEU) na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov, povezanih s sprejetjem seznama takšnih podrptih formatov podatkov in sprejetih enotnih protokolov, ki se uporabljajo za prenos podatkov. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Države članice bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe, da letalskim prevoznikom omogočijo izpolnitev njihovih obveznosti iz te direktive. Države članice bi morale predpisati odvračilne, učinkovite in sorazmerne kazni, vključno z denarnimi, zoper tiste letalske prevoznike, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti v zvezi s prenosom podatkov PNR. V primeru večkratnih resnih kršitev, ki bi lahko oslabile osnovne cilje te direktive, lahko te kazni v izjemnih primerih vključujejo ukrepe, kot so imobilizacija, odvzem in zaplemba prevoznega sredstva ali začasen ali trajen odvzem operativne licence.

(17) Države članice bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe, da letalskim prevoznikom in gospodarskim subjektom, ki niso letalski prevozniki, omogočijo izpolnitev njihovih obveznosti iz te direktive. Države članice bi morale predpisati odvračilne, učinkovite in sorazmerne kazni, vključno z denarnimi, za tiste letalske prevoznike in gospodarske subjekte, ki niso prevozniki, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti v zvezi s prenosom podatkov PNR in njihovim varstvom. V primeru večkratnih resnih kršitev, ki bi lahko oslabile osnovne cilje te direktive, lahko te kazni v izjemnih primerih vključujejo ukrepe, kot so imobilizacija, odvzem in zaplemba prevoznega sredstva ali začasen ali trajen odvzem operativne licence.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Vsaka država članica bi morala biti odgovorna za ocenjevanje morebitnih groženj v zvezi s terorističnimi in hudimi kaznivimi dejanji.

(18) Vsaka država članica bi morala biti odgovorna za ocenjevanje morebitnih groženj v zvezi s terorističnimi in hudimi mednarodnimi kaznivimi dejanji.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Ob popolnem upoštevanju pravice do varstva osebnih podatkov in pravice do nediskriminacije je prepovedano sprejeti odločitev, ki bi imela negativen pravni učinek na osebo ali bi pomembneje vplivala nanjo, le na podlagi avtomatizirane obdelave podatkov PNR. Poleg tega je takšno odločitev prepovedano sprejeti na podlagi rasnega ali etničnega porekla osebe, njenega verskega, filozofskega ali političnega prepričanja, članstva v sindikatu, zdravstvenega stanja ali spolnega življenja.

(19) Ob popolnem upoštevanju pravice do varstva osebnih podatkov in pravice do nediskriminacije v skladu s členoma 8 in 21 Listine je prepovedano sprejeti odločitev, ki bi imela negativen pravni učinek na osebo ali bi pomembneje vplivala nanjo, le na podlagi avtomatizirane obdelave podatkov PNR. Poleg tega je takšno odločitev prepovedano sprejeti na podlagi rasnega ali etničnega porekla osebe, njenega verskega, filozofskega ali političnega prepričanja, članstva v sindikatu, zdravstvenega stanja ali spolnega življenja.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a) Države članice rezultatov obdelave podatkov PNR v nobenem primeru ne bi smele uporabiti za izogibanje svojim mednarodnim obveznostim v skladu z Ženevsko konvencijo o statusu beguncev z dne 28. julija 1951 in Protokolom k Ženevski konvenciji z dne 31. januarja 1967, poleg tega pa se rezultati obdelave ne bi smeli uporabiti za to, da se prosilcem za azil odreče varna in učinkovita možnost zakonitega dostopa na ozemlje EU, kjer lahko uveljavljajo pravico do mednarodne zaščite.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19b) Ob popolnem upoštevanju posledic sodbe Sodišča EU v združenih zadevah C-293/12 Digital Rights Ireland in C-594/12 Seitlinger in drugi se mora pri uporabi te direktive zagotoviti popolno spoštovanje temeljnih pravic in pravice do zasebnosti ter načela sorazmernosti. Obenem mora resnično izpolnjevati cilje tega, kaj je potrebno in sorazmerno za doseganje splošnih interesov, ki jih priznava Unija, in potrebo po varovanju pravic in svoboščin drugih v boju proti terorizmu in hudim mendarodnim kaznivim dejanjem. Uporaba te direktive mora biti ustrezno utemeljena in vzpostavljeni potrebni zaščitni ukrepi, da bi zagotovili zakonitost vsakršnega hranjenja, analize, prenosa ali uporabe podatkov PNR.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Države članice bi si morale med seboj izmenjevati prejete podatke PNR, če je prenos takšnih podatkov nujen za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon terorističnih ali hudih kaznivih dejanj. Določbe te direktive ne posegajo v druge pravne akte Unije o izmenjavi podatkov med policijo in pravosodnimi organi, vključno s Sklepom Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol)39 in Okvirnim sklepom Sveta 2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije40. Takšno izmenjavo podatkov PNR med organi pregona in pravosodnimi organi bi morala urejati pravila o policijskem in pravosodnem sodelovanju.

(20) Države članice bi si morale med seboj in na ravni Unije, na primer prek Europola, izmenjevati prejete podatke PNR, če je to nujno za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon terorističnih ali hudih mednarodnih kaznivih dejanj ali za preprečevanje neposredne in resne ogroženosti javne varnosti. Enote za informacije o potnikih bi morale rezultate obdelave podatkov PNR v vsakem primeru nemudoma posredovati enotam za informacije o potnikih drugih držav članic v nadaljnje preiskovanje. Določbe te direktive ne posegajo v druge pravne akte Unije o izmenjavi podatkov med policijo in pravosodnimi organi, vključno s Sklepom Sveta 2009/371/PNZ39 in Okvirnim sklepom Sveta 2006/960/PNZ40. Takšno izmenjavo podatkov PNR med organi pregona in pravosodnimi organi bi morala urejati pravila o policijskem in pravosodnem sodelovanju in ne bi smela spodkopati visoke ravni zasebnosti in varstva osebnih podatkov iz Listine, Konvencije št. 108 in EKČP.

__________________

__________________

39 UL L 121, 15.05.2009, str. 37.

39 Sklep Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol) (OJ L 121, 15.5.2009, str. 37).

40 UL L 386, 29.12.2006, str. 89.

40 Okvirni sklep Sveta 2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije(OJ L 386, 29.12.2006, str. 89).

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a) Zagotoviti bi morali, da poteka izmenjava podatkov med državami članicami ter državami članicami in Eurpolom po varnem sistemu Unije za izmenjavo podatkov PNR. Za razvoj in operativno upravljanje tega sistema bi moral biti odgovoren Europol. Za vnašanje in prenos zahtev za izmenjavo podatkov bi morali v sistemu oblikovati enotno kontaktno točko. Evropski nadzornik za varstvo podatkov bi moral biti odgovoren za spremljanje obdelave osebnih podatkov, ki se prenašajo po tem sistemu Unije za izmenjavo podatkov PNR z Europolom.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Obdobje, v katerem je treba hraniti podatke PNR, bi moralo biti sorazmerno z nameni preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih in hudih kaznivih dejanj. Zaradi narave zadevnih podatkov in njihove uporabe je nujno, da se podatki PNR hranijo dovolj dolgo za izvedbo analiz in uporabo v preiskavah. Da bi se izognili nesorazmerni uporabi, je nujno, da se po začetnem obdobju podatki anonimizirajo ter so dostopni samo pod zelo strogimi in omejenimi pogoji.

(21) Obdobje, v katerem je treba hraniti podatke PNR, bi moralo biti potrebno in sorazmerno z nameni preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih in hudih mednarodnih kaznivih dejanj. Zaradi narave zadevnih podatkov in njihove uporabe je nujno, da se podatki PNR hranijo dovolj dolgo za izvedbo analiz in uporabo v preiskavah. Da bi se izognili nesorazmerni uporabi, je nujno, da se po začetnem obdobju podatki zakrijejo ter so dostopni samo pod zelo strogimi in omejenimi pogoji.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a) Podatki PNR se bi morali obdelovati tako, da bi bili čim bolj zakriti, da se zagotovi kar najvišja raven varstva podatkov, pri čemer tisti, ki imajo dostop do zakritih podatkov, ne bi mogli identificirati osebe, na katero se podatki nanašajo, ali sklepati, na katere osebe se ti podatki nanašajo. Ponovna identifikacija zakritih podatkov bi morala biti mogoča le pod pogoji, ki zagotavljajo visoko raven varstva podatkov.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) Za obdelavo podatkov PNR na nacionalni ravni v vsaki državi članici, ki jo izvajajo enote za informacije o potnikih in pristojni organi, bi moral veljati standard varstva osebnih podatkov v skladu z nacionalno zakonodajo, ki je usklajena z Okvirnim sklepom Sveta 2008/977/PNZ z dne 27. novembra 2008 o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah41 (v nadaljnjem besedilu: Okvirni sklep 2008/977/PNZ).

(23) Za obdelavo podatkov PNR na nacionalni ravni v vsaki državi članici, ki jo izvajajo enote za informacije o potnikih in pristojni organi, bi moral veljati standard varstva osebnih podatkov v skladu z nacionalno zakonodajo, ki je usklajena z Okvirnim sklepom Sveta 2008/977/PNZ41, in pravom Unije na področju varstva podatkov, vključno s posebnimi zahtevami za varstvo podatkov iz te direktive.

__________________

__________________

41 UL L 350, 30.12.2008.

41 Okvirni sklep Sveta 2008/977/PNZ z dne 27. novembra 2008 o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (UL L 350, 30.12.2008).

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Ob upoštevanju pravice do varstva osebnih podatkov bi morale biti pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, glede obdelave njihovih podatkov PNR, kot so pravica do dostopa, pravica do popravka, izbrisa in blokiranja ter pravice do nadomestila škode in pravnih sredstev, usklajene z Okvirnim sklepom 2008/977/PNZ.

(24) Ob upoštevanju pravice do varstva osebnih podatkov bi morale biti pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, glede obdelave njihovih podatkov PNR, kot so pravica do dostopa, pravica do popravka, izbrisa in blokiranja ter pravice do nadomestila škode in pravnih sredstev, skladne z Okvirnim sklepom 2008/977/PNZ, pravom Unije na področju varstva podatkov in visoko ravnjo varstva, ki jo zagotavljata Listina in EKČP.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) Ob upoštevanju pravice potnikov do obveščenosti o obdelavi njihovih osebnih podatkov bi jim morale države članice zagotoviti točne informacije o zbiranju podatkov PNR in njihovem prenosu enoti za informacije o potnikih.

(25) Ob upoštevanju pravice potnikov do obveščenosti o obdelavi njihovih osebnih podatkov bi jim morale države članice zagotoviti točne, lahko dostopne in lahko razumljive informacije o zbiranju podatkov PNR in njihovem prenosu enoti za informacije o potnikih, pa tudi o pravicah, ki jih imajo kot posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26) Prenos podatkov PNR držav članic tretjim državam bi moral biti dovoljen le v posameznem primeru in v skladu z Okvirnim sklepom 2008/977/PNZ. Za zagotovitev varstva osebnih podatkov bi morali takšni prenosi izpolnjevati dodatne pogoje v zvezi z namenom prenosa, zanesljivostjo organa prejemnika in jamstvi, ki se uporabljajo za osebne podatke, prenesene tretji državi.

(26) Prenos podatkov PNR držav članic tretjim državam bi moral biti dovoljen le na podlagi mednarodnega sporazuma ali v posameznem primeru in ob popolnem upoštevanju predpisov, ki jih države članice sprejmejo v skladu z Okvirnim sklepom 2008/977/PNZ. Za zagotovitev varstva osebnih podatkov bi morali takšni prenosi izpolnjevati dodatne pogoje v zvezi z namenom prenosa, zanesljivostjo organa prejemnika in jamstvi, ki se uporabljajo za osebne podatke, prenesene tretji državi, pa tudi z načeloma nujnosti in sorazmernosti tega prenosa ter visoko ravnjo varstva, ki jo zagotavljajo Listina, Konvencija št. 108 in EKČP. Nacionalni nadzorni organ bi moral imeti pravico, da začasno ustavi prenos podatkov PNR tretji državi, če ugotovi, da prenos teh podatkov tej tretji državi krši katero od načel iz te direktive.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28) Ta direktiva ne vpliva na možnost držav članic, da z nacionalno zakonodajo uredijo sistem zbiranja podatkov PNR in ravnanja z njimi za namene, ki niso navedeni v tej direktivi, niti ne nalaga obveznosti letalskim prevoznikom, ki niso določeni v Direktivi, v zvezi z notranjimi leti ob upoštevanju ustreznih določb o varstvu podatkov, če je takšno nacionalno pravo usklajeno s pravnim redom Unije. Vprašanje zbiranja podatkov PNR na notranjih letih bi moralo biti predmet posebnega razmisleka v prihodnosti.

črtano

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29) Zaradi pravnih in tehničnih razlik med nacionalnimi določbami glede obdelave osebnih podatkov, vključno s podatki PNR, se letalski prevozniki srečujejo in se bodo srečevali z različnimi zahtevami glede vrst informacij, ki jih je treba posredovati, in pogoji, pod katerimi je treba te informacije predložiti pristojnim nacionalnim organom. Te razlike lahko škodijo učinkovitemu sodelovanju med pristojnimi nacionalnimi organi za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih in hudih kaznivih dejanj.

(29) Zaradi pravnih in tehničnih razlik med nacionalnimi določbami glede obdelave osebnih podatkov, vključno s podatki PNR, se letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, srečujejo in se bodo srečevali z različnimi zahtevami glede vrst informacij, ki jih je treba posredovati, in pogoji, pod katerimi je treba te informacije predložiti pristojnim nacionalnim organom. Te razlike lahko škodijo učinkovitemu sodelovanju med pristojnimi nacionalnimi organi za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih in hudih mednarodnih kaznivih dejanj.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32) Zlasti je kar najbolj omejeno področje uporabe Direktive, ki dovoljuje hrambo podatkov PNR v obdobju največ 5 let, po preteku katerega je podatke treba izbrisati, podatke je treba anonimizirati po zelo kratkem obdobju hrambe, zbiranje in uporaba občutljivih podatkov pa sta prepovedana. Zaradi zagotavljanja učinkovitosti in visoke ravni varstva podatkov morajo države članice zagotoviti, da je za svetovanje o načinu obdelave podatkov PNR in njegovem spremljanju pristojen neodvisni nacionalni nadzorni organ. Zapisati ali dokumentirati je treba vsako obdelavo podatkov PNR zaradi preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, notranjega spremljanja in zagotavljanja pravilne celovitosti podatkov ter varnosti njihove obdelave. Države članice morajo tudi zagotoviti, da so potniki jasno in natančno obveščeni o zbiranju podatkov PNR in svojih pravicah.

(32) Zlasti je kar najbolj omejeno področje uporabe te direktive, ki dovoljuje hrambo podatkov PNR v obdobju največ pet let, po preteku katerega bi bilo treba podatke izbrisati, podatke bi bi bilo treba po 30 dneh zakriti, zbiranje in uporaba občutljivih podatkov pa bi morala biti prepovedana. Zaradi zagotavljanja učinkovitosti in visoke ravni varstva podatkov bi bilo treba zagotoviti, da je za svetovanje o načinu obdelave podatkov PNR in njegovem spremljanju pristojen neodvisni nacionalni nadzorni organ in še zlasti njegov pooblaščenec za varstvo podatkov. Zapisati ali dokumentirati bi bilo treba vsako obdelavo podatkov PNR zaradi preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, notranjega spremljanja in zagotavljanja pravilne celovitosti podatkov ter varnosti njihove obdelave. Države članice bi morale tudi zagotoviti, da so potniki jasno in natančno obveščeni o zbiranju podatkov PNR in svojih pravicah.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

POGLAVJE I

POGLAVJE I

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI

Člen 1

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Vsebina in področje uporabe

1. Ta direktiva ureja prenos podatkov letalskih prevoznikov iz evidence podatkov o potnikih na mednarodnih letih iz držav članic in v države članice ter obdelavo takšnih podatkov, vključno z njihovim zbiranjem, uporabo in hrambo s strani držav članic, ter njihovo izmenjavo med državami članicami.

1. Ta direktiva ureja prenos podatkov letalskih prevoznikov in gospodarskih subjektov, ki niso prevozniki, iz evidence podatkov o potnikih na mednarodnih letih iz držav članic in v države članice ter obdelavo takšnih podatkov, vključno z njihovim zbiranjem, uporabo in hrambo s strani držav članic, ter njihovo izmenjavo med državami članicami ter med državami članicami in Europolom.

2. Podatki PNR, zbrani v skladu s to direktivo, se lahko obdelujejo le za naslednje namene:

2. Podatki PNR, zbrani v skladu s to direktivo, se lahko obdelujejo le za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih kaznivih dejanj in nekaterih vrst hudih mednarodnih kaznivih dejanj v skladu s členom 4(2) ali za preprečevanje neposredne in resne ogrožnosti javne varnosti.

(a) preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih kaznivih dejanj in hudih kaznivih dejanj v skladu s členom 4(2)(b) in (c) ter (b) ter

 

(b) preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih kaznivih dejanj in hudih mednarodnih kaznivih dejanj v skladu s členom 4(2)(a) in (d).

 

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 2

Člen 2

Opredelitve pojmov

Opredelitve pojmov

Za namene te direktive se uporabljajo naslednje opredelitve:

Za namene te direktive se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a) „letalski prevoznik“ pomeni podjetje za zračni prevoz z veljavno operativno licenco ali enakovrednim dovoljenjem, ki mu omogoča opravljanje zračnega prevoza potnikov;

(a) „letalski prevoznik“ pomeni podjetje za zračni prevoz z veljavno operativno licenco ali enakovrednim dovoljenjem, ki mu omogoča opravljanje zračnega prevoza potnikov;

 

(aa) „gospodarski subjekt, ki ni prevoznik,“ pomeni gospodarski subjekt, kot so potovalne agencije in organizatorji potovanj, ki zagotavlja s potovanji povezane storitve, tudi rezervacije letov, za katere zbira in obdeluje podatke PNR o potnikih;

(b) „mednarodni let“ pomeni vsak let letalskega prevoznika, ki naj bi po voznem redu ali nenačrtovano priletel z ozemlja tretje države in pristal na ozemlju države članice ali zapustil ozemlje države članice s končnim ciljem v tretji državi, v obeh primerih vključno s prestopnimi ali tranzitnimi leti;

(b) „mednarodni let“ pomeni vsak let letalskega prevoznika, ki naj bi po voznem redu ali nenačrtovano priletel z ozemlja tretje države in pristal na ozemlju države članice ali zapustil ozemlje države članice s končnim ciljem v tretji državi, v obeh primerih vključno s prestopnimi ali tranzitnimi leti;

(c) „evidenca podatkov o potnikih (PNR)“ pomeni zbirko zahtevanih podatkov o potovanju vsakega potnika, ki vsebuje vse potrebne podatke, s katerimi lahko glavna letalska družba in udeležene letalske družbe obdelujejo ter nadzorujejo rezervacije za vsako potovanje, ki ga rezervira posamezna oseba ali se rezervira v njenem imenu, ne glede na to, ali je sestavni del sistema rezervacij, sistema za nadzor odhodov (DCS) ali enakovrednih sistemov, ki zagotavljajo enake funkcije;

(c) „evidenca podatkov o potnikih (PNR)“ pomeni zbirko zahtevanih podatkov o potovanju vsakega potnika, ki vsebuje vse potrebne podatke, s katerimi lahko glavna letalska družba in udeležene letalske družbe obdelujejo ter nadzorujejo rezervacije za vsako potovanje, ki ga rezervira posamezna oseba ali se rezervira v njenem imenu, ne glede na to, ali je sestavni del sistema rezervacij, sistema za nadzor odhodov (DCS) ali enakovrednih sistemov, ki zagotavljajo enake funkcije;

(d) „potnik“ pomeni vsako osebo, razen članov posadke, ki se prevaža ali se bo prevažala na letalu s privolitvijo prevoznika;

(d) „potnik“ pomeni vsako osebo, razen članov posadke, ki se prevaža ali se bo prevažala na letalu s privolitvijo prevoznika;

(e) „sistem rezervacij“ pomeni notranji sistem vodenja evidenc letalskega prevoznika, v katerem se zbirajo podatki PNR za obdelavo rezervacij;

(e) „sistem rezervacij“ pomeni notranji sistem vodenja evidenc letalskega prevoznika ali gospodarskega subjekta, ki ni prevoznik, v katerem se zbirajo podatki PNR za obdelavo rezervacij;

(f) „metoda ‚push‘“ pomeni metodo, v skladu s katero letalski prevozniki prenesejo zahtevane podatke PNR v podatkovno zbirko organa, ki jih zahteva;

(f) „metoda ‚push‘“ pomeni metodo, v skladu s katero letalski prevozniki ali gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, prenesejo zahtevane podatke PNR iz Priloge v podatkovno zbirko organa, ki jih zahteva;

(g) „teroristično kaznivo dejanje“ pomeni kaznivo dejanje po nacionalnem pravu iz členov 1 do 4 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ;

(g) „teroristično kaznivo dejanje“ pomeni kaznivo dejanje po nacionalnem pravu iz členov 1 do 4 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ;

(h) „hudo kaznivo dejanje“ pomeni kaznivo dejanje po nacionalnem pravu iz člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ, če se kaznuje z zaporno kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem prostosti, do najmanj treh let po nacionalni zakonodaji države članice, vendar pa lahko države članice izključijo takšna manjša kazniva dejanja, za katera ob upoštevanju svojih zadevnih kazenskih pravosodnih sistemov obdelava podatkov PNR v skladu s to direktivo ne bi bila usklajena z načelom sorazmernosti;

 

(i) „hudo mednarodno kaznivo dejanje“ pomeni kaznivo dejanje po nacionalnem pravu iz člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ, če se kaznuje z zaporno kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem prostosti, do najmanj treh let po nacionalni zakonodaji države članice, in če:

(i) „hudo mednarodno kaznivo dejanje“ pomeni kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporno kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem prostosti, do najmanj treh let po nacionalni zakonodaji države članice, kot to določa člen 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ;

(i) je storjeno v več kot eni državi;

 

(ii) je storjeno v eni državi, vendar pa se znaten del njegove priprave, načrtovanja, usmerjanja ali nadzora izvaja v drugi državi;

 

(iii) je storjeno v eni državi, vendar pa pri njem sodeluje organizirana kriminalna združba, ki izvaja kriminalne dejavnosti v več kot eni državi; or

 

(iv) je storjeno v eni državi, vendar pa ima precejšnje učinke v drugi državi.

 

 

– sodelovanje v hudodelski združbi,

 

– trgovina z ljudmi, pomoč pri nezakonitem vstopu v državo in bivanju v njej, nedovoljena trgovina s človeškimi organi in tkivi,

 

– spolno izkoriščanje otrok in otroška pornografija, posilstvo, pohabljanjem ženskih spolovil,

 

– nedovoljena trgovina s prepovedanimi drogami in psihotropnimi snovmi,

 

– nedovoljena trgovina z orožjem, strelivom in razstrelivi,

 

– huda goljufije, goljufije, ki škodijo finančnim interesom EU, pranje premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, pranje denarja in ponarejanje valute,

 

– umor, hude telesne poškodbe, ugrabitev, protipraven odvzem prostosti, zajetje talcev in oboroženi rop,

 

– resen računalniški kriminal in kibernetska kriminaliteta,

 

– okoljski kriminal, vključno z nedovoljenim trgovanjem z ogroženimi živalskimi vrstami ter rastlinskimi vrstami in podvrstami,

 

– ponarejanje uradnih listin in promet z njimi, nedovoljena trgovina s kulturnimi dobrinami, vključno s starinami in umetniškimi deli, ponarejanje in piratstvo izdelkov,

 

– ugrabitev letala/ladje,

 

– vohunstvo in izdajstvo,

 

– nedovoljen promet in trgovina z jedrskimi ali radioaktivnimi snovmi in njihovimi predhodnimi sestavinami in s tem povezana kazniva dejanja zoper neširjenje jedrskega orožja,

 

– kazniva dejanja, ki sodijo v pristojnost Mednarodnega kazenskega sodišča.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vsaka država članica ustanovi ali določi organ, pristojen za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj ali organizacijsko enoto takšnega organa, da deluje kot njena „enota za informacije o potnikih“, pristojna za zbiranje podatkov PNR od letalskih prevoznikov, njihovo hrambo, analiziranje in pošiljanje rezultatov analize pristojnim organom iz člena 5. Člani osebja enote so lahko napoteni iz pristojnih organov javne uprave.

1. Vsaka država ustanovi ali določi organ , pristojen za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali kazenski pregon terorističnih kaznivih dejanj in hudih mednarodnih kaznivih dejanj ter za preprečevanje neposredne in hude grožnje javni varnosti ali organizacijsko enoto takšnega organa, da deluje kot njena „enota za informacije o potnikih“. Enota za informacije o potnikih je pristojna za zbiranje podatkov PNR od letalskih prevoznikov in gospodarskih subjektov, ki niso prevozniki, njihovo hrambo, obdelavo in analiziranje in pošiljanje rezultatov analize pristojnim organom iz člena 5. Enota za informacije o potnikih je pristojna tudi za izmenjavo podatkov PNR in rezultatov njihove obdelave z enotami za informacije o potnikih drugih držav članic in v skladu s členom 7 in 7a z Europolom ter za pripravo ocen iz člena 4. Člani osebja enote so lahko napoteni iz pristojnih organov javne uprave. Države članice enoti za informacije o potnikih za opravljanje njenih nalog zagotovijo ustrezna sredstva.

2. Dve državi članici ali več držav članic lahko ustanovi ali imenuje isti organ, da deluje kot njihova enota za informacije o potnikih. Taka enota za informacije o potnikih se ustanovi v eni od sodelujočih držav članic in se šteje za nacionalno enoto za informacije o potnikih vseh sodelujočih držav članic. Sodelujoče države članice se sporazumejo o podrobnih pravilih za delovanje enote za informacije o potnikih in upoštevajo zahteve iz te direktive.

2. Dve državi članici ali več držav članic lahko ustanovi ali imenuje isti organ, da deluje kot njihova enota za informacije o potnikih. Taka enota za informacije o potnikih se ustanovi v eni od sodelujočih držav članic in se šteje za nacionalno enoto za informacije o potnikih vseh sodelujočih držav članic. Sodelujoče države članice se skupno sporazumejo o podrobnih pravilih za delovanje enote za informacije o potnikih in upoštevajo zahteve iz te direktive.

3. Vsaka država članica o tem uradno obvesti Komisijo v enem mesecu od vzpostavitve enote za informacije o potnikih in lahko svojo izjavo kadar koli posodobi. Komisija objavi te podatke, vključno z njihovimi posodobitvami, v Uradnem listu Evropske unije.

3. Vsaka država članica o tem uradno obvesti Komisijo v enem mesecu od vzpostavitve enote za informacije o potnikih in svojo izjavo kadar koli posodobi. Komisija objavi te podatke, vključno z njihovimi posodobitvami, v Uradnem listu Evropske unije.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

Pooblaščenec za varstvo podatkov pri enoti za informacije o potnikih

 

1. Vsi člani enote za informacije o potnikih, ki imajo dostop do podatkov PNR se udeležijo posebej prilagojenega usposabljanja o obdelavi podatkov PNR v popolni skladnosti z načeli varstva podatkov in temeljnih pravic.

 

2. Enota za informacije o potnikih imenuje pooblaščenca za varstvo podatkov, ki je pristojen za spremljanje obdelave podatkov PNR in izvajanje ustreznih zaščitnih ukrepov.

 

3. Države članice zagotovijo, da je pooblaščenec za varstvo podatkov imenovan na podlagi strokovnih odlik in zlasti strokovnega znanja o zakonodaji na področju varstva podatkov in praksah ter zmožnosti za opravljanje nalog iz te direktive. Države članice zagotovijo, da so vse ostale poklicne dolžnosti pooblaščenca za varstvo podatkov združljive z nalogami in dolžnostmi te osebe kot pooblaščenca za varstvo podatkov ter da zaradi tega ne pride do navzkrižja interesov. Pooblaščenec za varstvo podatkov:

 

(a) skrbi za ozaveščanje članov enote za informacije o potnikih o njihovih obveznostih pri varstvu osebnih podatkov in jim pri tem svetuje ter skrbi za usposabljanje članov in dodeljevanje dolžnosti;

 

(b) spremlja izvajanje in uporabo zahtev za varstvo podatkov iz te direktive, zlasti s pomočjo naključnega vzorčenja postopkov obdelave podatkov;

 

(c) zagotovi, da se hrani vsa dokumentacija in vodi evidenca v skladu s to direktivo ter spremlja dokumentiranje, obveščanje in posredovanje sporočil o kršitvah varstva osebnih podatkov ter ustreznim organom poroča o napačnem ravnanju glede zahtev za varstvo osebnih podatkov iz te direktive;

 

(d) spremlja odgovore na zahteve nacionalnega nadzornega organa in z njim sodeluje zlasti na področju prenosa podatkov v druge države članice ali tretje države ter deluje kot kontaktna točka za nacionalni nadzorni organ pri vprašanjih o obdelavi podatkov PNR in, kjer je potrebno, na lastno pobudo stopa v stik z nacionalnim nadzornim organom.

 

Države članice pooblaščencu za varstvo podatkov zagotovijo sredstva za učinkovito in neodvisno opravljanje dolžnosti in nalog v skladu s tem členom.

 

4. Države članice posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovijo pravico, da stopi v stik s pooblaščencem za varstvo podatkov kot edino kontaktno osebo glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njegovih podatkov PNR. Države članice zagotovijo, da se imena in kontaktni podatki pooblaščenca za varstvo podatkov sporočijo nacionalnemu nadzornemu organu in javnosti.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 4

Člen 4

Obdelava podatkov PNR

Obdelava podatkov PNR

1. Podatke PNR, ki jih posredujejo letalski prevozniki v skladu s členom 6 v zvezi z mednarodnimi leti, katerih cilj ali začetek je na ozemlju katere koli države članice, zbira enota za informacije o potnikih ustrezne države članice. Če podatki PNR, ki jih prenesejo letalski prevozniki, vsebujejo podatke, ki niso navedeni v Prilogi, enota za informacije o potnikih takšne podatke izbriše neposredno ob prejemu.

1. Podatke PNR, ki jih posredujejo letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, v skladu s členom 6 v zvezi z mednarodnimi leti, katerih cilj ali začetek je na ozemlju katere koli države članice, zbira enota za informacije o potnikih te države članice. Če podatki PNR, ki jih prenesejo letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, vsebujejo podatke, ki niso navedeni v Prilogi, enota za informacije o potnikih takšne podatke trajno izbriše neposredno ob prejemu.

2. Enota za informacije o potnikih obdeluje podatke PNR samo za naslednje namene:

2. Enota za informacije o potnikih obdeluje podatke PNR samo za naslednje namene:

(a) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred njihovim načrtovanim prihodom v državo članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila istovetnost vseh oseb, ki bi lahko sodelovale pri terorističnem ali hudem mednarodnem kaznivem dejanju in ki jih morajo pristojni organi iz člena 5 podrobneje obravnavati. Pri izvajanju takšnega ocenjevanja lahko enota za informacije o potnikih obdeluje podatke PNR glede na vnaprej določena merila. Države članice zagotovijo, da se kakršno koli ujemanje podatkov na podlagi takšne avtomatizirane obdelave v vsakem posameznem primeru pregleda z neavtomatiziranimi sredstvi z namenom preveriti, ali mora pristojni organ iz člena 5 ukrepati;

(a) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred njihovim načrtovanim prihodom v državo članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila istovetnost vseh oseb, ki bi lahko sodelovale pri terorističnem ali hudem mednarodnem kaznivem dejanju in ki jih morajo pristojni organi iz člena 5, in kjer je ustrezno, Europol v skladu s členom 7a, podrobneje obravnavati. Pri izvajanju takšnega ocenjevanja lahko enota za informacije o potnikih obdeluje podatke PNR glede na vnaprej določena merila v skladu s to direktivo in lahko primerja podatke PNR s podatki v ustreznih podatkovnih zbirkah, vključno z mednarodnimi ali nacionalnimi podatkovnimi zbirkami ali nacionalnimi deli podatkovnih zbirk Unije, če so vzpostavljene na podlagi prava Unije, in sicer o osebah in predmetih, ki so iskani ali so v zvezi z njimi razpisani ukrepi, v skladu s pravili Unije ter mednarodnimi in nacionalnimi pravili, ki veljajo za take podatkovne zbirke v skladu s zahtevami iz odstavka 3. Države članice zagotovijo, da se kakršno koli ujemanje podatkov na podlagi takšne avtomatizirane obdelave v vsakem posameznem primeru pregleda z neavtomatiziranimi sredstvi z namenom preveriti, ali mora pristojni organ iz člena 5 ukrepati;

(b) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred njihovim načrtovanim prihodom v državo članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila istovetnost vseh oseb, ki bi lahko sodelovale pri terorističnem ali hudem kaznivem dejanju in ki jih morajo pristojni organi iz člena 5 podrobneje obravnavati. Pri izvajanju takšnih ocen lahko enota za informacije o potnikih primerja podatke PNR s podatki v ustreznih podatkovnih zbirkah, vključno z mednarodnimi ali nacionalnimi podatkovnimi zbirkami ali nacionalnimi deli podatkovnih zbirk Unije, če so vzpostavljene na podlagi prava Unije, in sicer o osebah in predmetih, ki so iskani ali so v zvezi z njimi razpisani ukrepi, v skladu s pravili Unije ter mednarodnimi in nacionalnimi pravili, ki veljajo za takšne podatkovne zbirke. Države članice zagotovijo, da se kakršno koli ujemanje podatkov na podlagi takšne avtomatizirane obdelave v vsakem posameznem primeru pregleda z neavtomatiziranimi sredstvi z namenom preveriti, ali mora pristojni organ iz člena 5 ukrepati;

(b) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred njihovim načrtovanim prihodom v državo članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila istovetnost vseh oseb, ki bi lahko sodelovale pri terorističnem ali hudem mednarodnem kaznivem dejanju in ki jih morajo pristojni organi iz člena 5 podrobneje obravnavati. Pri izvajanju takšnih ocen lahko enota za informacije o potnikih primerja podatke PNR s podatki v ustreznih podatkovnih zbirkah, vključno z nacionalnimi podatkovnimi zbirkami ali nacionalnimi deli podatkovnih zbirk Unije, in sicer o osebah in predmetih, ki so iskani ali so v zvezi z njimi razpisani ukrepi, v skladu s pravili Unije ter nacionalnimi pravili, ki veljajo za takšne podatkovne zbirke, zaradi preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih ter hudih mednarodnih kaznivih dejanj. Pri izvajanju takih ocen lahko enota za informacije o potnikih podatke PNR primerja s podatki iz schengenskega informacijskega sistema in vizumskega informacijskega sistema. Države članice zagotovijo, da se kakršno koli ujemanje podatkov na podlagi takšne avtomatizirane obdelave v vsakem posameznem primeru pregleda z neavtomatiziranimi sredstvi z namenom preveriti, ali mora pristojni organ iz člena 5 ukrepati;

(c) za odzivanje v vsakem posameznem primeru na ustrezno utemeljene zahteve pristojnih organov za zagotavljanje in obdelavo podatkov PNR v posebnih primerih zaradi preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih ali hudih kaznivih dejanj ter za zagotavljanje rezultatov takšne obdelave pristojnim organom ter (d) ter

(c) za odzivanje v vsakem posameznem primeru in na podlagi zadostnih dokazov na ustrezno utemeljene zahteve pristojnih organov za zagotavljanje in obdelavo podatkov PNR v posebnih primerih zaradi preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih ali hudih mednarodnih kaznivih dejanj, navedenih v členu 2(i), ali zaradi preprečevanj neposredne in hude grožnje javni varnosti ter za zagotavljanje rezultatov takšne obdelave pristojnim organom ali, kjer je ustrezno, Europolu; ter

(d) za analiziranje podatkov PNR za namene posodabljanja ali oblikovanja novih meril za izvajanje ocenjevanj zaradi ugotavljanja istovetnosti oseb, ki lahko sodelujejo pri terorističnem ali hudem mednarodnem kaznivem dejanju v skladu s točko (a).

(d) za analiziranje podatkov PNR za namene posodabljanja ali oblikovanja novih meril za izvajanje ocenjevanj zaradi ugotavljanja istovetnosti oseb, ki lahko sodelujejo pri terorističnem ali hudem mednarodnem kaznivem dejanju v skladu s točko (a).

3. Ocenjevanje potnikov pred njihovim načrtovanim prihodom v državo članico ali odhodom iz države članice iz točke (a) odstavka 2 se izvaja na nediskriminatoren način na podlagi ocenjevalnih meril, ki jih je oblikovala zadevna enota za informacije o potnikih. Države članice zagotovijo, da enota za informacije o potnikih določi ocenjevalna merila v sodelovanju s pristojnimi organi iz člena 5. Ocenjevalna merila ne smejo temeljiti na rasnem ali etničnem poreklu osebe, njenem verskem, filozofskem ali političnem prepričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju ali spolnem življenju.

3. Ocenjevanje potnikov pred njihovim načrtovanim prihodom v državo članico ali odhodom iz države članice iz točke (a) odstavka 2 se izvaja na nediskriminatoren način na podlagi ocenjevalnih meril, ki jih je oblikovala zadevna enota za informacije o potnikih. Ocenjevalna merila so usmerjena, specifična, upravičena, sorazmerna ter utemeljena z dejstvi. V redni pregled je vključen pooblaščenec za varstvo podatkov. Države članice zagotovijo, da enota za informacije o potnikih določi ter redno pregleduje ocenjevalna merila v sodelovanju s pristojnimi organi iz člena 5. Ocenjevalna merila ne smejo temeljiti na rasnem ali etničnem poreklu osebe, njenem verskem, filozofskem ali političnem prepričanju, spolni usmerjenosti ali spolni identiteti, članstvu ali dejavnostih v sindikatu ter obdelavi podatkov o zdravstvenem stanju ali spolnem življenju;

4. Enota države članice za informacije o potnikih posreduje podatke PNR ali rezultate o obdelavi podatkov PNR o posameznikih, katerih istovetnost je ugotovljena v skladu s točkama (a) in (b) odstavka 2, v podrobnejšo preučitev ustreznim pristojnim organom iste države članice. Tak prenos se lahko izvede le za vsak primer posebej.

4. Enota države članice za informacije o potnikih posreduje podatke PNR ali rezultate o obdelavi podatkov PNR o posameznikih, katerih istovetnost je ugotovljena v skladu s točkama (a) in (b) odstavka 2, v podrobnejšo preučitev ustreznim pristojnim organom iste države članice. Tak prenos se lahko izvede le za vsak primer posebej s posredovanjem človeka.

 

4a. Države članice zagotovijo, da ima pooblaščenec za varstvo podatkov dostop do vseh podatkov, ki jih prejme enota za informacije o potnikih ali ki jih ta enota posreduje pristojnemu organu v skladu s členom 5. Če po mnenju pooblaščenca za varstvo podatkov prenos podatkov ni bil zakonit, ta zadevo posreduje nacionalnemu nadzornemu organu, ki je pooblaščen, da pristojnemu organu prejemniku odredi izbris teh podatkov.

 

4b. Podatki PNR se hranijo, obdelujejo in analizirajo samo na varni lokaciji na ozemlju držav članic Evropskega gospodarskega prostora.

 

4c. Stroške uporabe, hrambe in izmenjave podatkov PNR krijejo države članice.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 5

Člen 5

Pristojni organi

Pristojni organi

1. Vsaka država članica določi seznam pristojnih organov, pristojnih za zahtevanje ali prejemanje podatkov PNR ali rezultatov obdelave podatkov PNR od enot za informacije o potnikih zaradi podrobnega preučevanja takšnih informacij ali za sprejetje ustreznih ukrepov preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih ter hudih kaznivih dejanj.

1. Vsaka država članica določi seznam pristojnih organov, pristojnih za zahtevanje ali prejemanje zakritih podatkov PNR ali rezultatov sistematične obdelave podatkov PNR od enot za informacije o potnikih zaradi podrobnega preučevanja takšnih informacij ali za sprejetje ustreznih ukrepov s posebnim namenom preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih ter hudih mednarodnih kaznivih dejanj ali preprečevanja neposredne in hude grožnje javni varnosti. Europol lahko v okviru svojega mandata in ko je to potrebno za izvajanje njegovih nalog od enot za informacije o potnikih v državah članicah prejme podatke PNR ali rezultate obdelave podatkov PNR.

2. Pristojne organe sestavljajo organi, pristojni za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj.

2. Pristojne organe sestavljajo organi, pristojni za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon terorističnih in hudih mednarodnih kaznivih dejanj ali preprečevanje neposredne in hude grožnje javni varnosti.

3. Vsaka država članica Komisijo uradno obvesti o seznamu svojih pristojnih organov najpozneje v 12 mesecih od začetka veljavnosti te direktive in lahko kadar koli posodobi svojo izjavo. Komisija objavi te podatke in njihove morebitne posodobitve v Uradnem listu Evropske unije.

3. Vsaka država članica Komisijo uradno obvesti o seznamu svojih pristojnih organov do...* [12 mesecev od začetka veljavnosti te direktive] in kadar koli posodobi svojo izjavo. Komisija objavi te podatke in njihove morebitne posodobitve v Uradnem listu Evropske unije.

4. Podatke PNR o potnikih in rezultate obdelave podatkov PNR, ki jih prejme enota za informacije o potnikih, lahko nadalje obdelujejo pristojni organi držav članic samo za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona terorističnih ali hudih kaznivih dejanj.

4. Podatke PNR o potnikih in rezultate obdelave podatkov PNR, ki jih prejme enota za informacije o potnikih, lahko nadalje obdelujejo pristojni organi držav članic samo za posebne namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona terorističnih in hudih mednarodnih kaznivih dejanj na zahtevo v skladu s členom 4(2) ali za preprečevanje neposredne in hude grožnje javni varnosti.

5. Odstavek 4 ne posega v pristojnost pregona ali sodno pristojnost države članice, če se med pregonom na podlagi takšne obdelave odkrijejo druga kazniva dejanja ali indici o njih.

5. Odstavek 4 ne posega v pristojnost pregona ali sodno pristojnost države članice, če se med pregonom na podlagi takšne obdelave, kot je bila prvotno namenjena, odkrijejo druga kazniva dejanja ali indici o njih.

6. Pristojni organi izključno zaradi avtomatizirane obdelave podatkov PNR ne smejo sprejeti odločitve, ki bi imela negativen pravni učinek na osebo ali bi pomembneje vplivala nanjo. Takšne odločitve ne smejo sprejeti na podlagi podatkov o rasnem ali etničnem poreklu osebe, njenem verskem, filozofskem ali političnem prepričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju ali spolnem življenju.

6. Pristojni organi izključno zaradi avtomatizirane obdelave podatkov PNR ne smejo sprejeti odločitve, ki bi imela negativen pravni učinek na osebo ali bi pomembneje vplivala nanjo. Takšne odločitve ne smejo sprejeti na podlagi podatkov, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo osebe, politična, verska ali filozofska prepričanja, spolno usmerjenost ali spolno identiteto, članstvo in dejavnost v sindikatu, ter obdelave podatkov o zdravstvenem stanju ali spolnem življenju.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 6

Člen 6

Obveznosti letalskih prevoznikov

Obveznosti letalskih prevoznikov in gospodarskih subjektov, ki niso prevozniki

1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da letalski prevozniki prenašajo (na način „push“) podatke PNR, kot so določeni v členu 2(c) in podrobno opredeljeni v Prilogi, v podatkovno zbirko nacionalne enote za informacije o potnikih države članice, na ozemlju katere je cilj ali začetek mednarodnega leta, in sicer v obsegu, v kakršnem so že zbrali podatke. Pri mednarodnih letih pod skupno oznako enega ali več letalskih prevoznikov je za prenos podatkov PNR o vseh potnikih tega leta odgovoren letalski prevoznik, ki izvaja let. Če ima let enega ali več postankov na letališčih držav članic, letalski prevoznik prenese podatke PNR enotam za informacije o potnikih vseh zadevnih držav članic.

1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, prenašajo vse zahtevane (na način „push“) podatke PNR, kot so določeni v točki (c) člena 2 in podrobno opredeljeni v Prilogi, v podatkovno zbirko nacionalne enote za informacije o potnikih države članice, na ozemlju katere je cilj ali začetek mednarodnega leta, in sicer v obsegu, v kakršnem so podatke že zbrali pri običajnem poteku poslovanja. Pri mednarodnih letih pod skupno oznako enega ali več letalskih prevoznikov je za prenos podatkov PNR o vseh potnikih tega leta odgovoren letalski prevoznik in gospodarski subjekt, ki ni prevoznik, ki izvaja let. Če ima let enega ali več postankov na letališčih držav članic, letalski prevoznik in gospodarski subjekt, ki ni prevoznik, prenese podatke PNR enotam za informacije o potnikih vseh zadevnih držav članic.

2. Letalski prevozniki prenesejo podatke PNR elektronsko z uporabo enotnih protokolov in sistemsko podprtih oblik zapisa podatkov, ki se sprejmejo po postopku iz členov 13 in 14, v primeru tehnične okvare pa z uporabo drugih ustreznih sredstev, ki zagotavljajo ustrezno raven varnosti podatkov:

2. Letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, prenesejo podatke PNR elektronsko z uporabo enotnih protokolov in sistemsko podprtih oblik zapisa podatkov, ki se sprejmejo v skladu s členoma 13 in 14, v primeru tehnične okvare pa z uporabo drugih ustreznih sredstev, ki zagotavljajo ustrezno raven varnosti podatkov:

(a) 24 do 48 ur pred načrtovanim odhodom leta

(a) enkrat, 24 do 48 ur pred načrtovanim odhodom leta

ter

ter

(b) neposredno po zaprtju leta, to je takrat, ko so se potniki vkrcali na letalo v pripravi na odhod in se nadaljnji potniki ne morejo več vkrcati.

(b) enkrat, neposredno po zaprtju leta, to je takrat, ko so se potniki vkrcali na letalo v pripravi na odhod in se nadaljnji potniki ne morejo več vkrcati.

3. Države članice lahko letalskim prevoznikom dovolijo omejitev prenosa iz točke (b) odstavka 2 na posodobitve prenosa iz točke (a) odstavka 2.

3. Države članice lahko letalskim prevoznikom in gospodarskim subjektom, ki niso prevozniki, dovolijo omejitev prenosa iz točke (b) odstavka 2 na posodobitve prenosa iz točke (a) navedenega odstavka.

4. Letalski prevozniki v vsakem posameznem primeru na zahtevo enote za informacije o potnikih v skladu z nacionalnim pravom prenesejo podatke PNR, če je potreben zgodnejši dostop, kot pa je določen v točki (a) odstavka 2, in sicer kot pomoč pri odzivu na posebno in dejansko grožnjo v zvezi s terorističnimi ali hudimi kaznivimi dejanji.

4. Letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, v vsakem posameznem primeru na zahtevo enote za informacije o potnikih v skladu z nacionalnim pravom prenesejo podatke PNR, če je potreben zgodnejši dostop, kot pa je določen v točki (a) odstavka 2, in sicer kot pomoč pri odzivu na posebno, neposredno in dejansko grožnjo v zvezi s terorističnimi ali hudimi mednarodnimi kaznivimi dejanji.

 

4a. Letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, ustrezno obvestijo potnike o vrsti osebnih podatkov, ki se zbirajo za namene pregona, in njihovih pravicah kot potnikih pri teh podatkih. Te informacije se potnikom zagotovijo proaktivno in v lahko razumljivi obliki.

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 7

Člen 7

Izmenjava informacij med državami članicami

Izmenjava informacij med državami članicami

1. Države članice zagotovijo, da enota za informacije o potnikih v zvezi z osebami, katerih istovetnost ugotovi v skladu s členom 4(2)(a) in (b), pošlje rezultate obdelave podatkov PNR enotam za informacije o potnikih drugih držav članic, če meni, da je takšen prenos potreben zaradi preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona terorističnih ali hudih kaznivih dejanj. Enote za informacije o potnikih držav članic prejemnic pošljejo takšne podatke PNR ali rezultate njihove obdelave ustreznim nacionalnim pristojnim organom.

1. Enota za informacije o potnikih avtomatsko izmenja podatke o rezultatih obdelave podatkov PNR. Države članice zagotovijo, da enota za informacije o potnikih enotam za informacije o potnikih drugih držav članic, nemudoma proaktivno pošlje rezultate obdelave podatkov PNR, in sicer analitične informacije, pridobljene iz podatkov PNR, ali rezultate v zvezi z osebami, katerih istovetnost ugotovi v skladu s členom 4(2), ki se posredujejo v nadaljnjo preučitev ustreznim pristojnim organom v skladu s členom 4(4). Enote za informacije o potnikih držav članic prejemnic pošljejo takšne rezultate obdelave podatkov PNR ustreznim pristojnim organom v skladu s členom 4(4). Če je treba, se izda razpis ukrepa v skladu s členom 36 Sklepa Sveta 2007/533/JHA1a.

2. Enota za informacije o potnikih države članice ima pravico po potrebi zahtevati od enote za informacije o potnikih katere koli druge države članice, da ji zagotovi podatke PNR, ki jih ima v svoji podatkovni zbirki v skladu s členom 9(1), in po potrebi tudi rezultate obdelave podatkov PNR. Zahteva po takšnih podatkih lahko zadeva kateri koli podatkovni element ali kombinacijo podatkovnih elementov, in sicer glede na to, kaj se zdi enoti za informacije o potnikih, ki zahteva informacije, primerno za poseben primer preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona terorističnih ali hudih kaznivih dejanj. Enote za informacije o potnikih zagotovijo zahtevane podatke takoj, ko je to možno, in zagotovijo tudi rezultate obdelave podatkov PNR, če so že bili pripravljeni v skladu s členom 4(2)(a) in (b).

2. Enote za informacije o potnikih imajo pravico po potrebi zahtevati od enote za informacije o potnikih katere koli druge države članice, da jim zagotovi podatke PNR, ki jih ima v svoji podatkovni zbirki v skladu s členom 9(1), in po potrebi tudi rezultate njihove obdelave, če je že bila opravljena skladno s točkama (a) in (b) člena 4(2). Ustrezno utemeljena zahteva po takšnih podatkih je strogo omejena na podatke, potrebne v posameznem primeru, in lahko zadeva kateri koli podatkovni element ali kombinacijo podatkovnih elementov, in sicer glede na to, kaj se zdi enoti za informacije o potnikih, ki zahteva informacije, primerno za poseben primer preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona terorističnih ali hudih mednarodnih kaznivih dejanj ali za preprečevanje neposredne in hude grožnje javni varnosti. Enote za informacije o potnikih čim prej zagotovijo zahtevane podatke in pri tem uporabijo enotne protokole in sistemsko podprte oblike zapisa podatkov. Ta zahteva je pisno utemeljena.

3. Enota za informacije o potnikih države članice ima pravico po potrebi zahtevati od enote za informacije o potnikih katere koli druge države članice, da ji zagotovi podatke PNR, ki jih ima v svoji podatkovni zbirki v skladu s členom 9(2), in po potrebi tudi rezultate obdelave podatkov PNR. Enota za informacije o potnikih lahko zahteva dostop do posebnih podatkov PNR, ki jih hrani enota za informacije o potnikih druge države članice, v njihovi popolni obliki brez prikrivanja podatkovnih elementov le v izjemnih okoliščinah kot odziv na posebno grožnjo ali posebno preiskavo ali pregon v zvezi s terorističnimi ali hudimi kaznivimi dejanji.

3. Enote za informacije o potnikih imajo pravico po potrebi zahtevati od enote za informacije o potnikih katere koli druge države članice, da jim zagotovi podatke PNR, ki so že zakriti in jih ima v svoji podatkovni zbirki v skladu s členom 9(2), in po potrebi tudi rezultate obdelave podatkov PNR. Enota za informacije o potnikih lahko zahteva dostop do posebnih podatkov PNR, ki jih hrani enota za informacije o potnikih druge države članice, v njihovi popolni obliki brez zakrivanja podatkovnih elementov le v najbolj izjemnih okoliščinah kot odziv na posebno grožnjo v realnem času ali glede na posebno preiskavo ali pregon v zvezi s terorističnimi ali hudimi mednarodnimi kaznivimi dejanji ali za preprečevanje neposredne in hude grožnje javni varnosti. Tovrsten dostop do popolnih podatkov PNR lahko dovoli le vodja enote za informacije o potnikih, od katere se podatki zahtevajo.

4. Pristojni organi države članice lahko le v navedenih primerih, ko je to potrebno za preprečitev neposredne in hude grožnje javni varnosti, zahtevajo neposredno od enote za informacije o potnikih druge države članice, da jim zagotovi podatke PNR, ki jih hrani v svoji podatkovni zbirki v skladu s členom 9(1) in (2). Tovrstne zahteve se nanašajo na posebno preiskavo ali pregon terorističnih ali hudih kaznivih dejanj in morajo biti utemeljene. Enote za informacije o potnikih se na takšne zahteve odzovejo kot na prednostne. Pristojni organi v vseh drugih primerih usmerijo svoje zahteve preko enote za informacije o potnikih svoje države članice.

 

5. Izjemoma, če je zgodnji dostop nujen za odzivanje na posebno in dejansko grožnjo v zvezi s terorističnimi ali hudimi kaznivimi dejanji, ima enota za informacije o potnikih države članice od enote za informacije o potnikih druge države članice pravico kadar koli zahtevati, da ji zagotovi podatke PNR letov s ciljem ali začetkom na ozemlju zadevne države članice.

5. Izjemoma, če je zgodnji dostop nujen za odzivanje na posebno in dejansko grožnjo v zvezi s terorističnimi ali hudimi mednarodnimi kaznivimi dejanji ali za preprečitev neposredne in hude grožnje javni varnosti, ima enota za informacije o potnikih države članice od enote za informacije o potnikih druge države članice pravico kadar koli zahtevati, da ji zagotovi podatke PNR letov s ciljem ali začetkom na ozemlju zadevne države članice, kjer se taki podatki hranijo. Ta postopek velja le za zahteve za že zbrane podatke PNR, ki jih hrani enota za informacije o potnikih, od katere se zahtevajo podatki.

6. Izmenjava informacij na podlagi tega člena lahko poteka po veljavnih poteh mednarodnega sodelovanja na področju pregona. Jezik, v katerem se napiše zahteva in izmenjujejo informacije, je jezik, ki se uporablja za komunikacijo te vrste. Države članice pri uradnem obveščanju v skladu s členom 3(3) obvestijo Komisijo tudi o podatkih kontaktnih oseb, ki se jim lahko pošljejo zahteve v nujnih primerih. Komisija obvesti države članice o prejetih uradnih obvestilih.

6. Izmenjava informacij na podlagi tega člena lahko poteka po veljavnih poteh Unije in mednarodnega sodelovanja na področju pregona, zlasti prek Europola, njegovega orodja za izmenjavo informacij prek varnih povezav (SIENA) in nacionalnih enot, ustanovljenih v skladu s členom 8 Sklepa Sveta 2009/371/PNZ. Jezik, v katerem se napiše zahteva in izmenjujejo informacije, je jezik, ki se uporablja za komunikacijo te vrste. Države članice pri uradnem obveščanju v skladu s členom 3(3) obvestijo Komisijo tudi o podatkih kontaktnih oseb, ki se jim lahko pošljejo zahteve v nujnih primerih. Komisija obvesti države članice o prejetih uradnih obvestilih.

 

6a. Pri prenosu analitičnih informacij, pridobljenih iz  PNR, v skladu s to direktivo, se upoštevajo zaščitni ukrepi iz odstavka 1.

 

__________________

 

1a Sklep Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. junija 2007o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 205, 7.8.2007, str. 63).

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7a

 

Pogoji za dostop Europola do podatkov PNR

 

1. Europol lahko za vsak primer posebej pri enoti za informacije o potnikih katere koli države članice vloži ustrezno utemeljeno elektronsko zahtevo za posredovanje določenih podatkov PNR ali rezultatov obdelave določenih podatkov PNR, ko je to nujno potrebno za podporo in krepitev ukrepov držav članic pri preprečevanju, odkrivanju ali preiskovanju določenih terorističnih ali hudih mednarodnih kaznivih dejanj, v kolikor je v skladu s Sklepom Sveta 2009/371/PNZ to kaznivo dejanje v pristojnosti Europola. V utemeljeni zahtevi so opredeljeni utemeljeni razlogi, na podlagi katerih Europol meni, da bi prenos podatkov PNR ali rezultatov obdelave podatkov PNR občutno prispeval k preprečevanju, odkrivanju, preiskovanju ali pregonu zadevnih kaznivih dejanj.

 

2. Sodišče ali neodvisno upravno telo države članice po prejemu zahteve Europola pravočasno preveri, ali so izpolnjeni vsi pogoji iz odstavka 1, enota za informacije o potnikih pa zahtevane podatke takoj, ko je to izvedljivo, posreduje Europolu, če so ti pogoji izpolnjeni.

 

3. Europol o vsaki izmenjavi informacij na podlagi tega člena obvesti pooblaščenca za varstvo podatkov, imenovanega v skladu s členom 28 Sklepa Sveta 2009/371/PNZ.

 

4. Izmenjava informacij na podlagi tega člena poteka prek orodja SIENA in v skladu s Sklepom Sveta 2009/371/JHA. Jezik, v katerem se sestavi zahteva in izmenjujejo informacije, je jezik, ki se uporablja za orodje SIENA.

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 8

Člen 8

Pošiljanje podatkov tretjim državam

Pošiljanje podatkov tretjim državam

Država članica lahko prenese podatke PNR in rezultate njihove obdelave tretji državi le v vsakem posameznem primeru in če:

1. Država članica lahko prenese podatke PNR in rezultate njihove obdelave tretji državi le v vsakem posameznem primeru na podlagi ustrezno utemeljene zahteve, podprte z zadostnimi dokazi, kjer je pošiljanje potrebno za preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, preprečevanje neposredne in hude grožnje javni varnosti ali izvrševanje kazenskih sankcij, hkrati pa je pristojni organ v tretji državi, ki prejme informacije, pristojen za preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, preprečevanje neposredne in hude grožnje javni varnosti ali izvrševanje kazenskih sankcij, če:

(a) so izpolnjeni pogoji iz člena 13 Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ;

(a) ustrezna tretja država pri načrtovani obdelavi podatkov zagotovi ustrezno raven varstva, navedeno v Direktivi št. 95/46/EC Evropskega parlamenta in Sveta1a, če so izpolnjeni vsi drugi pogoji iz te direktive;

(b) je prenos nujen za namene te direktive, določene v členu 1(2) in

(b) je država članica, ki je poslala podatke, dala soglasje za prenos v skladu s svojo nacionalno zakonodajo.

(c) tretja država soglaša, da bo podatke prenesla drugi tretji državi le, če bo to potrebno za namene te direktive iz člena 1(2) in le z izrecnim soglasjem države članice.

V izrednih okoliščinah je pošiljanje podatkov PNR brez predhodnega soglasja v skladu z odstavkom 1 dovoljeno le, če je tako pošiljanje bistvenega pomena za preprečitev neposredne in hude grožnje javni varnosti države članice ali tretje države ali za zaščito bistvenih interesov države članice in če predhodnega soglasja ni mogoče pravočasno zagotoviti. O tem se nemudoma obvesti organ, pristojen za izdajo soglasja, pošiljanje pa je ustrezno zabeleženo in se naknadno preveri.

 

Z odstopanjem od prvega pododstavka je pošiljanje podatkov dovoljeno sistemsko po sklenitvi mednarodnega sporazuma med tretjo državo in Unijo.

 

2. Države članice podatke PNR posredujejo pristojnim organom tretjih držav samo pod pogoji, skladnimi s to direktivo, in samo, ko se prepričajo, da jih prejemniki nameravajo uporabljati skladno s temi pogoji in zaščitnimi ukrepi.

 

3. Nadaljnji prenosi drugim tretjim državam so prepovedani.

 

4. Kadar se tretji državi pošljejo podatki PNR o državljanu ali rezidentu druge države članice, se o tem takoj, ko je to mogoče, obvestijo pristojni organi te države članice.

 

5. Vsakič, ko država članica pošlje podatke PNR v skladu s tem členom, se o tem obvesti pooblaščenec za varstvo podatkov. Pooblaščenec za varstvo podatkov redno obvešča nacionalni nadzorni organ o prenosih podatkov v skladu s tem členom,

 

__________________

 

1aDirektiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 9

Člen 9

Obdobje hrambe podatkov

Obdobje hrambe podatkov

1. Države članice zagotovijo, da se podatki PNR, ki jih enoti za informacije o potnikih zagotovijo letalski prevozniki, hranijo v podatkovni zbirki v enoti za informacije o potnikih 30 dni od njihovega prenosa enoti za informacije o potnikih prve države članice, ki je država prihoda ali odhoda zadevnega mednarodnega leta.

1. Države članice zagotovijo, da se podatki PNR, ki jih enoti za informacije o potnikih zagotovijo letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso letalski prevozniki, v skladu s členom 4(2), hranijo v podatkovni zbirki v enoti za informacije o potnikih 30 dni od njihovega prenosa enoti za informacije o potnikih prve države članice, ki je država prihoda ali odhoda zadevnega mednarodnega leta.

2. Po izteku 30 dni od posredovanja podatkov PNR enoti za informacije o potnikih iz odstavka 1 se podatki hranijo v enoti za informacije o potnikih nadaljnjih pet let. V tem obdobju se prikrijejo vsi podatkovni elementi, ki bi lahko služili ugotovitvi istovetnosti potnika, s katerim so povezani podatki PNR. Tako anonimizirani podatki PNR so dostopni le omejenemu številu osebja enote za informacije o potnikih, ki ima posebno pooblastilo za opravljanje analiz podatkov PNR in razvoj ocenjevalnih meril v skladu s členom 4(2)(d). Dostop do popolnih podatkov PNR lahko dovoli le vodja enote za informacije o potnikih za namene člena 4(2)(c) in če bi bilo mogoče razumno verjeti, da je to potrebno za izvedbo preiskave ter kot odziv na posebno in dejansko grožnjo ali tveganje ali posebno preiskavo ali pregon.

2. Po izteku 30 dni od posredovanja podatkov PNR enoti za informacije o potnikih iz odstavka 1 se podatki hranijo v enoti za informacije o potnikih nadaljnjih pet let. V tem obdobju se zakrijejo vsi podatkovni elementi, ki bi lahko služili ugotovitvi istovetnosti potnika, s katerim so povezani podatki PNR. Tako zakriti podatki PNR so dostopni le omejenemu številu osebja enote za informacije o potnikih, ki ima posebno pooblastilo za opravljanje analiz podatkov PNR in razvoj ocenjevalnih meril v skladu s točko (d) člena 4(2).

 

2a. Nacionalni nadzorni organ po posvetovanju s pooblaščencem za varstvo podatkov za namene točke (d) člena 4(2) odobri ponovno identifikacijo zakritih podatkov PNR in dostop do popolnih podatkov PNR, če utemeljeno meni, da je ponovna identifikacija podatkov potrebna za izvajanje preiskave v odgovor na določeno dejansko grožnjo ali tveganje, povezano s terorističnimi dejanji, za izvajanje posebne preiskave ali pregon v zvezi s hudim mednarodnim kaznivim dejanjem ali za preprečevanje neposredne hude grožnje javni varnosti. Dostop do popolnih podatkov se v primerih hudih mednarodnih kaznivih dejanj dovoli za obdobje štirih let zatem, ko se podatki zakrijejo, v primeru terorističnih dejanj pa za celotno obdobje petih let iz odstavka 2.

Za namene te direktive so podatkovni elementi, ki bi lahko služili ugotovitvi istovetnosti potnika, s katerim so povezani podatki PNR, in ki jih je treba prečistiti ter prikriti:

Za namene te direktive so podatkovni elementi, ki bi lahko služili ugotovitvi istovetnosti potnika, s katerim so povezani podatki PNR, in ki jih je treba prečistiti ter zakriti:

ime(na), vključno z imeni drugih potnikov v PNR, in število potnikov v PNR, ki potujejo skupaj;

ime(na), vključno z imeni drugih potnikov v PNR, in število potnikov v PNR, ki potujejo skupaj;

naslov in kontaktni podatki;

naslov in kontaktni podatki;

splošne opombe, če vsebujejo kakršne koli informacije, ki bi lahko pomagale ugotoviti istovetnost potnika, s katerim so povezani podatki PNR, ter

splošne opombe, če vsebujejo kakršne koli informacije, ki bi lahko pomagale ugotoviti istovetnost potnika, s katerim so povezani podatki PNR, ter

kateri koli zbrani podatki API.

kateri koli zbrani podatki API.

3. Države članice zagotovijo, da se podatki PNR izbrišejo po izteku obdobja iz odstavka 2. Ta obveznost ne posega v zadeve, v katerih so bili posebni podatki PNR preneseni pristojnemu organu in se uporabljajo v okviru posebne preiskave kaznivega dejanja ali pregona, ko hrambo takšnih podatkov pri pristojnem organu ureja nacionalno pravo države članice.

3. Države članice zagotovijo, da se podatki PNR trajno izbrišejo po izteku obdobja iz odstavka 2. Ta obveznost ne posega v zadeve, v katerih so bili posebni podatki PNR preneseni pristojnemu organu in se uporabljajo v okviru posebne preiskave kaznivega dejanja ali pregona, ko hrambo takšnih podatkov pri pristojnem organu ureja nacionalno pravo države članice.

4. Enota za informacije o potnikih hrani rezultate iskanja iz člena 4(2)(a) in (b) le toliko časa, kolikor je potrebno, da pristojne organe obvesti o zadetkih. Če se po osebnem ročnem preverjanju izkaže, da rezultati avtomatiziranega iskanja niso pravi, se rezultati lahko kljub temu shranijo v izogib prihodnjim „napačnim“ zadetkom za največ tri leta, razen če podatki, na katerih temeljijo, še niso bili izbrisani v skladu z odstavkom 3 ob izteku pet let, ko je treba zapis hraniti do izbrisa podatkov, na katerih temeljijo.

4. Enota za informacije o potnikih hrani rezultate iskanja iz točk (a) in (b) člena 4(2) le toliko časa, kolikor je potrebno, da pristojne organe obvesti o zadetkih. Če se po preverjanju, ki ga opravi uslužbenec enote za informacije o potnikih, izkaže, da rezultati avtomatiziranega iskanja niso pravi, se rezultati lahko kljub temu shranijo v izogib prihodnjim „napačnim“ zadetkom za največ tri leta, razen če podatki, na katerih temeljijo, še niso bili izbrisani v skladu z odstavkom 3 ob izteku pet let, ko je treba zapis hraniti do izbrisa podatkov, na katerih temeljijo.

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 10

Člen 10

Kazni za letalske prevoznike

Kazni za letalske prevoznike in gospodarske subjekte, ki niso letalski prevozniki

Države članice v skladu z nacionalno zakonodajo zagotovijo, da se odvračilne, učinkovite in sorazmerne kazni, vključno z denarnimi kaznimi, določijo za letalske prevoznike, ki ne pošiljajo podatkov, ki jih morajo zbirati na podlagi te direktive, če so jih že zbrali, ali ki za to ne uporabijo predpisane oblike ali kako drugače kršijo nacionalne predpise, sprejete na podlagi te direktive.

1. Države članice v skladu z nacionalno zakonodajo zagotovijo, da se odvračilne, učinkovite in sorazmerne kazni, vključno z denarnimi kaznimi, določijo za letalske prevoznike in gospodarske subjekte, ki niso letalski prevozniki, ki ne pošiljajo podatkov, ki jih morajo zbirati na podlagi te direktive, če so jih že zbrali, ali ki za to ne uporabijo predpisane oblike, podatkov ne obdelujejo v skladu z določbami o varstvu podatkov iz te direktive ali kako drugače kršijo nacionalne predpise, sprejete na podlagi te direktive.

 

1a. Vsi podatki, ki jih imajo letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso letalski prevozniki, se hranijo v varnih podatkovnih zbirkah na računalniku z varnostno akreditacijo, ki izpolnjuje ali presega mednarodne industrijske standarde.

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 11

Člen 11

Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

1. Vsaka država članica ob upoštevanju vseh osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s to direktivo, zagotovi, da ima vsak potnik enako pravico do dostopa, pravico do popravka, izbrisa in blokiranja, pravico do odškodnine in pravico do sodnega varstva, kot jih ureja nacionalna zakonodaja za izvajanje členov 17, 18, 19 in 20 Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ. Zato veljajo določbe členov 17, 18, 19 in 20 Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ.

1. Vsaka država članica ob upoštevanju vseh osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s to direktivo, zagotovi, da ima vsak potnik enako pravico do varstva svojih osebnih podatkov, pravico do dostopa, pravico do popravka, izbrisa in blokiranja, pravico do odškodnine in pravico do sodnega varstva, kot so določene v nacionalni zakonodaji in zakonodaji Unije in za izvajanje členov 17, 18, 19 in 20 Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ. Uporabijo se torej ti členi.

2. Vsaka država članica zagotovi, da se nacionalna zakonodaja, sprejeta za izvajanje členov 21 in 22 Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ, glede zaupnosti obdelave in varnosti podatkov uporablja tudi za vsako obdelavo osebnih podatkov v skladu s to direktivo.

2. Vsaka država članica zagotovi, da se nacionalna zakonodaja, sprejeta za izvajanje členov 21 in 22 Okvirnega sklepa  2008/977/PNZ, glede zaupnosti obdelave in varnosti podatkov uporablja tudi za vsako obdelavo osebnih podatkov v skladu s to direktivo.

 

2a. Če ima potnik v skladu z določbami, sprejetimi v okviru nacionalne zakonodaje zaradi izvajanja Direktive 95/46/ES, obsežnejše pravice v zvezi z obdelavo podatkov kot na podlagi te direktive, se uporabljajo te določbe.

3. Prepovedana je kakršna koli obdelava podatkov PNR, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo osebe, njeno versko, filozofsko ali politično prepričanje, članstvo v sindikatu, zdravstveno stanje ali spolno življenje. Če enota za informacije o potnikih prejme podatke PNR, ki razkrivajo takšne informacije, jih takoj izbriše.

3. Države članice prepovejo obdelavo osebnih podatkov PNR, pri kateri se razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politično prepričanje, vera ali filozofsko prepričanje, spolna usmerjenost ali spolna identiteta, članstvo ali dejavnosti v sindikatu, ter obdelavo podatkov v zvezi z zdravjem ali spolnim življenjem. Če enota za informacije o potnikih prejme podatke PNR, ki razkrivajo takšne informacije, jih takoj izbriše.

 

3a. Države članice zagotovijo, da enota za informacije o potnikih ohrani dokumentacijo vseh sistemov in postopkov obdelave v okviru njene pristojnosti. Ta dokumentacija vsebuje vsaj:

 

(a) ime in kontaktne podatke organizacije in osebja v enoti za informacije o potnikih, ki opravlja obdelavo podatkov PNR, informacije o različnih stopnjah pooblastil za dostop in osebju s takimi pooblastili;

 

(b) zahteve pristojnih organov in enot drugih držav članic za informacije o potnikih ter prejemnike obdelanih podatkov PNR;

 

(c) vse zahteve in prenose podatkov tretji državi, identifikacijo te tretje države in pravno podlago za prenos teh podatkov;

 

(d) roke za hrambo in izbris različnih kategorij podatkov;

 

Enota za informacije o potnikih na zahtevo nacionalnemu nadzornemu organu da na voljo celotno dokumentacijo.

 

3b. Države članice zagotovijo, da enota za informacije o potnikih vodi evidence vsaj o naslednjih postopkih obdelave: zbiranje, predelava, vpogled, razkritje, kombiniranje ali izbris. Iz evidence vpogleda in razkritja so razvidni zlasti namen, datum in čas takih postopkov ter po možnosti identiteta osebe, ki je vpogledala v podatke PNR ali jih razkrila, in identiteta prejemnikov teh podatkov. Evidence se uporabljajo izključno za preverjanje, notranje spremljanje ter zagotavljanje neoporečnosti in varnosti podatkov ali za revizije. Enota za informacije o potnikih da na zahtevo evidenco na voljo nacionalnemu nadzornemu organu.

 

Osebe, ki izvajajo varnostni nadzor, dostopajo do podatkov PNR in jih analizirajo ter upravljajo zbirke podatkov, morajo imeti varnostno potrdilo ter morajo biti usposobljene na področju varnosti. Imajo profil, s katerim se glede na njihovo naravo dela, vloge in pravne upravičenosti določijo in omejijo podatki, ki jih smejo vpogledati

 

Evidence se hranijo štiri leta. Če pa podatki, na katerih temeljijo, po izteku tega štiriletnega obdobja niso bili izbrisani v skladu s členom 9(3), se evidence hranijo do izbrisa teh podatkov.

 

 

3c. Države članice zagotovijo, da enota za informacije o potnikih izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe in postopke, s katerimi zagotovi visoko raven varnosti, ustrezno tveganjem, ki jih predstavljata obdelava in narava podatkov PNR.

 

3d. Države članice zagotovijo, da enota za informacije o potnikih v primeru, da kršitev v zvezi z osebnimi podatki verjetno negativno vpliva na varstvo osebnih podatkov ali na zasebnost posameznika, na katerega se nanašajo ti podatki, o tej kršitvi brez nepotrebnega odlašanja obvesti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, in nacionalnega nadzornika za varstvo podatkov.

4. Enota za informacije o potnikih in pristojni organi zaradi preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, notranjega spremljanja ter zagotavljanja neoporečnosti in varnosti podatkov, zlasti s strani nacionalnih nadzornih organov za varstvo podatkov, zapišejo ali dokumentirajo vsako obdelavo podatkov PNR s strani letalskih prevoznikov, vsak prenos podatkov PNR enote za informacije o potnikih in vse zahteve pristojnih organov ali enot za informacije o potnikih iz drugih držav članic in tretjih držav, tudi če so zavrnjene. Te zapise je treba hraniti pet let, razen če podatki, na katerih temeljijo, še niso bili izbrisani v skladu s členom 9(3) ob preteku navedenih pet let, ko je treba zapise hraniti do izbrisa podatkov, na katerih temeljijo.

 

5. Države članice zagotovijo, da letalski prevozniki, njihovi zastopniki ali drugi prodajalci vozovnic za letalski prevoz potnikov ob rezervaciji leta in nakupu vozovnice potnike na mednarodnih letih jasno in določno obvestijo o prenosu podatkov PNR enoti za informacije o potnikih, namenu njihove obdelave, obdobju hrambe podatkov in morebitni uporabi podatkov za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj, o možnosti izmenjave in prenosa takšnih podatkov ter njihovih pravicah o varstvu podatkov, zlasti o pravici do pritožbe pri nacionalnem nadzornem organu za varstvo podatkov po njihovi izbiri. Države članice dajo iste informacije na razpolago javnosti.

5. Države članice zagotovijo, da letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso letalski prevozniki, ob rezervaciji leta in nakupu vozovnice potnike na mednarodnih letih jasno in določno obvestijo o prenosu podatkov PNR enoti za informacije o potnikih, namenu njihove obdelave, obdobju hrambe podatkov in morebitni uporabi podatkov za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon terorističnih in hudih mednarodnih kaznivih dejanj, o možnosti izmenjave in prenosa takšnih podatkov ter njihovih pravicah o varstvu podatkov, kot so pravica dostopa, popravka, izbrisa in blokiranja podatkov in pravica do pritožbe pri nacionalnem nadzornem organu za varstvo podatkov po njihovi izbiri.

 

5a. Države članice zagotovijo tudi, da enota za informacije o potnikih posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovi informacije o pravicah iz dostavka 5 in o tem, kako se te pravice uveljavljajo.

6. Enote za informacije o potnikih in pristojni organi pravnim osebam zasebnega prava v državah članicah ali v tretjih državah ne smejo prenesti nobenih podatkov PNR.

 

7. Države članice brez poseganja v člen 10 sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev popolnega izvajanja določb te direktive in predvsem določijo učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni, ki se naložijo ob kršitvi določb, sprejetih v skladu s to direktivo.

7. Države članice brez poseganja v člen 10 sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev popolnega izvajanja vseh določb te direktive in predvsem določijo učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni, ki se naložijo ob kršitvi določb, sprejetih v skladu s to direktivo. Nacionalni nadzorni organi proti osebam, odgovornim za morebitno namerno kršitev pravice do zasebnosti, po potrebi sprejmejo disciplinske ukrepe, kot so zavrnitev dostopa do sistema, uradne graje, začasna ali dokončna odstavitev z delovnega mesta ali premestitev na nižje delovno mesto.

 

7a. Pristojni organi ali enote za informacije o potnikih pravnim osebam zasebnega prava v državah članicah ali v tretjih državah ne smejo prenesti nobenih podatkov PNR. Vsako protipravno ravnanje se kaznuje.

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 12

Člen 12

Nacionalni nadzorni organ

Nacionalni nadzorni organ

Vsaka država članica zagotovi, da je nacionalni nadzorni organ, ustanovljen za izvajanje člena 25 Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ, na ozemlju svoje države članice pristojen tudi za svetovanje o izvajanju predpisov, ki so jih države članice sprejele v skladu s to direktivo, in njegovo spremljanje. Veljajo tudi druge določbe člena 25 Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ.

Vsaka država članica zagotovi, da je nacionalni nadzorni organ, ustanovljen za izvajanje člena 25 Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ, na ozemlju svoje države članice pristojen za svetovanje o izvajanju predpisov, ki so jih države članice sprejele v skladu s to direktivo, in njegovo spremljanje. Veljajo tudi druge določbe člena 25 Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ.

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 12a

 

Naloge in pristojnosti nacionalnega nadzornega organa

 

1. Nacionalni nadzorni organ vsake države članice je pristojen za spremljanje uporabe določb, sprejetih na podlagi te direktive, in za prispevanje k njeni dosledni uporabi v vsej Uniji, da se pri obdelavi osebnih podatkov zaščitijo temeljne pravice. Vsak nacionalni nadzorni organ:

 

(a) obravnava pritožbe, ki jih vloži posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prouči zadevo in posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, obvesti o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, zlasti če je potrebna podrobnejša preučitev ali uskladitev z drugim nacionalnim nadzornim organom, pri čemer te pritožbe lahko vloži vsak posameznik ne glede na državljanstvo, državo izvora ali stalno prebivališče;

 

(b) ima dejanske pristojnosti za nadzor, preiskavo, ukrepanje in pregled ter je pristojen, da kršitve zakonodaje, povezane s to direktivo, po potrebi posreduje organom pregona ali disciplinskim organom;

 

(c) preverja zakonitost obdelave podatkov, na lastno pobudo ali na podlagi pritožbe izvaja preiskave, preglede in revizije ter o izidu v primernem roku obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, če je ta vložil pritožbo;

 

(d) spremlja razvoj na zadevnem področju, kolikor vpliva na varstvo osebnih podatkov, predvsem razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij;

 

Države članice zagotovijo postopek uveljavljanja pravnih sredstev za posameznike, ki menijo, da so bili zadržani ali jim je bilo preprečeno vkrcanje na komercialno letalo, ker je bilo nepravilno ocenjeno, da predstavljajo grožnjo.

 

2. Vsak nacionalni nadzorni organ posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, na zahtevo svetuje pri uveljavljanju pravic iz določb, sprejetih v skladu s to direktivo, in v zvezi s tem po potrebi sodeluje z nacionalnimi nadzornimi organi drugih držav članic.

 

3. Nadzorni organ za pritožbe iz točke (a) odstavka 1 zagotovi obrazec za vložitev pritožbe, ki se lahko izpolni elektronsko, pri čemer niso izključena druga komunikacijska sredstva.

 

4. Države članice zagotovijo, da je opravljanje nalog nacionalnega nadzornega organa za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, brezplačno. Če so zahteve očitno čezmerne, zlasti zaradi svoje ponavljajoče se narave, lahko nacionalni nadzorni organ vseeno zaračuna razumno pristojbino.

 

5. Vsaka država članica zagotovi, da ima nacionalni nadzorni organ ustrezne človeške, tehnične in finančne vire, prostore in infrastrukturo, ki so potrebni za učinkovito izvajanje nalog in pooblastil.

 

6. Vsaka država članica zagotovi, da ima nacionalni nadzorni organ svoje osebje, člane katerega imenuje in usmerja vodja nacionalnega nadzornega organa.

 

7. Člani nadzornega organa pri izvajanju svojih nalog nikogar ne prosijo za navodila in jih od nikogar ne sprejemajo ter so povsem neodvisni in nepristranski.

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 13

Člen 13

Enotni protokoli in sistemsko podprte oblike zapisa podatkov

Enotni protokoli in sistemsko podprte oblike zapisa podatkov

1. Letalski prevozniki vse prenose podatkov PNR enotam za informacije o potnikih za namene te direktive opravijo elektronsko, v primeru tehnične okvare pa na kakršen koli drug ustrezen način, in sicer za obdobje enega leta po sprejetju enotnih protokolov in sistemsko podprtih oblik zapisa podatkov v skladu s členom 14.

1. Letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso letalski prevozniki, vse prenose podatkov PNR enotam za informacije o potnikih za namene te direktive opravijo elektronsko, kar zagotavlja zadostna jamstva glede tehničnih varnostnih ukrepov in organizacijskih ukrepov, ki urejajo izvajanje obdelave. V primeru tehnične okvare opravijo prenos podatkov PNR na drug ustrezen način, ki zagotavlja enako raven varnosti in je popolnoma skladen s pravom Unije na področju varstva podatkov.

2. Po preteku enega leta od sprejetja enotnih protokolov in sistemsko podprtih oblik zapisa podatkov letalski prevozniki vse prenose podatkov PNR enotam za informacije o potnikih za namene te direktive opravijo elektronsko ob uporabi varnih metod v obliki sprejetih enotnih protokolov, ki so enotni za vse prenose za zagotovitev varnosti podatkov med prenosom, in v sistemsko podprti obliki zapisa podatkov, da se zagotovi njihova berljivost vsem sodelujočim stranem. Vsi letalski prevozniki morajo izbrati enotni protokol in obliko zapisa podatkov, ki ju nameravajo uporabljati za prenos podatkov enoti za informacije o potnikih, ter o tem enoto za informacije o potnikih tudi obvestiti.

2. Po preteku enega leta od sprejetja enotnih protokolov in sistemsko podprtih oblik zapisa podatkov letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso letalski prevozniki, vse prenose podatkov PNR enotam za informacije o potnikih za namene te direktive opravijo elektronsko ob uporabi varnih metod v obliki sprejetih enotnih protokolov, ki so enotni za vse prenose za zagotovitev varnosti podatkov med prenosom, in v sistemsko podprti obliki zapisa podatkov, da se zagotovi njihova berljivost vsem sodelujočim stranem. Vsi letalski prevozniki morajo izbrati enotni protokol in obliko zapisa podatkov, ki ju nameravajo uporabljati za prenos podatkov enoti za informacije o potnikih, ter o tem enoto za informacije o potnikih tudi obvestiti.

3. Komisija v skladu s postopkom iz člena 14(2) pripravi seznam sprejetih enotnih protokolov in sistemsko podprtih oblik zapisa podatkov ter ga po potrebi prilagodi.

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14 v zvezi s sprejetjem in po potrebi prilagoditve seznama enotnih protokolov in sistemsko podprtih oblik zapisa podatkov.

4. Dokler sprejeti enotni protokoli in sistemsko podprte oblike zapisa podatkov iz odstavkov 2 in 3 niso na voljo, se uporablja odstavek 1.

4. Dokler sprejeti enotni protokoli in sistemsko podprte oblike zapisa podatkov iz odstavkov 2 in 3 niso na voljo, se uporablja odstavek 1.

5. Vsaka država članica zagotovi, da se v enem letu od sprejetja enotnih protokolov in sistemsko podprtih oblik zapisa podatkov sprejmejo potrebni tehnični ukrepi, ki omogočijo uporabo enotnih protokolov in sistemsko podprtih oblik zapisa podatkov.

5. Vsaka država članica zagotovi, da se v enem letu od sprejetja enotnih protokolov in sistemsko podprtih oblik zapisa podatkov sprejmejo potrebni tehnični ukrepi, ki omogočijo uporabo enotnih protokolov in sistemsko podprtih oblik zapisa podatkov.

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 14

Člen 14

Postopki odbora

Delegirani akti

1. Komisiji pomaga odbor (v nadaljnjem besedilu: odbor). Ta odbor je odbor v smislu Uredbe […/2011/EU] z dne 16. februarja 2011.

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe […/2011/EU] z dne 16. februarja 2011.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 13(3) se prenese na Komisijo za obdobje [X] let od ...* [datum začetka veljavnosti te direktive]. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem X-letnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

2a. Pooblastilo iz člena 13(3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

2b. Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

2c. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 13(3), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 16

črtano

Prehodne določbe

 

Države članice z dnem iz člena 15(1), tj. dve leti po začetku veljavnosti te direktive, zagotovijo, da so zbrani podatki PNR vsaj 30 % vseh letov iz člena 6(1). Države članice do dve leti po datumu iz člena 15 zagotovijo, da so zbrani podatki PNR vsaj 60 % vseh letov iz člena 6(1). Države članice do štiri leta po datumu iz člena 15 zagotovijo, da so zbrani podatki PNR vseh letov iz člena 6(1).

 

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 17

Člen 17

Pregled

Pregled

Komisija na podlagi informacij, ki jih zagotovijo države članice:

Komisija na podlagi informacij, ki jih zagotovijo države članice do ...* [štiri leta po datumu prenosa iz člena 15(1)] opravi pregled izvajanja te direktive in predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu. Pregled zajema vse elemente te direktive.

(a) preuči izvedljivost in potrebnost vključitve notranjih letov na področje uporabe te direktive glede na izkušnje držav članic, ki zbirajo podatke PNR v zvezi z notranjimi leti. Komisija predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu v dveh letih po datumu iz člena 15(1);

 

(b) opravi pregled izvajanja te direktive in predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu v štirih letih po datumu iz člena 15(1). Takšen pregled zajema vse elemente te direktive, posebno pozornost pa posveča usklajenosti s standardom varstva osebnih podatkov, času hrambe in kakovosti ocenjevanj. Vključuje tudi statistične informacije, zbrane v skladu s členom 18.

Komisija v okviru pregleda posebno pozornost nameni usklajenosti s standardi varstva osebnih podatkov, nujnosti in sorazmernosti zbiranja in obdelave podatkov PNR za vsak naveden namen, času hrambe in kakovosti ocenjevanj ter učinkovitosti izmenjave podatkov med državami članicami in kakovosti ocene, vključno s statističnimi informacijami, zbranimi v skladu s členom 18. Vključuje tudi statistične informacije, zbrane v skladu s členom 18.

 

Komisija po posvetovanju ustreznih agencij Unije do ...* [dve leti od datuma prenosa te direktive iz člena 15(1)], Evropskemu parlamentu in Svetu predloži začetno ocenjevalno poročilo.

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 18

Člen 18

Statistični podatki

Statistični podatki

1. Države članice pripravijo sklop statističnih informacij o podatkih PNR, ki se predložijo enotam za informacije o potnikih. Taki statistični podatki morajo biti razčlenjeni po letalskih prevoznikih in ciljih ter morajo zajemati vsaj število ugotovitev istovetnosti vseh oseb, ki lahko sodelujejo pri terorističnem ali hudem kaznivem dejanju v skladu s členom 4(2), in število posledično izvedenih ukrepov pregona, ki vključujejo uporabo podatkov PNR.

1. Države članice pripravijo sklop statističnih informacij o podatkih PNR, ki se predložijo enotam za informacije o potnikih. Taki statistični podatki morajo biti razčlenjeni po letalskih prevoznikih in ciljih ter morajo zajemati vsaj število ugotovitev istovetnosti vseh oseb, ki lahko sodelujejo pri terorističnem ali hudem mednarodnem kaznivem dejanju v skladu s členom 4(2), število posledično izvedenih ukrepov pregona, ki vključujejo uporabo podatkov PNR, vključno s številom preiskav in obsodb na podlagi zbiranja podatkov PNR v vsaki državi članici.

2. Te statistike ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov. Komisiji se pošljejo enkrat letno.

2. Te statistike ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov. Vsaki dve leti se pošljejo Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 19

Člen 19

Razmerje do drugih pravnih aktov

Razmerje do drugih pravnih aktov

1. Države članice lahko še naprej uporabljajo dvostranske ali večstranske sporazume ali dogovore o izmenjavi informacij med pristojnimi organi, ki so jih sklenile med seboj in veljajo ob sprejetju te direktive, če so taki sporazumi ali dogovori združljivi s to direktivo.

1. Države članice lahko še naprej uporabljajo dvostranske ali večstranske sporazume ali dogovore o izmenjavi informacij med pristojnimi organi, ki so jih sklenile med seboj in veljajo ob sprejetju te direktive, če so taki sporazumi ali dogovori združljivi s to direktivo.

 

1a. Ta direktiva se uporablja brez poseganja v Okvirni sklep 2008/977/PNZ.

2. Ta direktiva ne posega v nobene obveznosti ali zaveze Unije iz dvostranskih in/ali večstranskih sporazumov s tretjimi državami.

2. Ta direktiva ne posega v nobene obveznosti ali zaveze Unije iz dvostranskih in/ali večstranskih sporazumov s tretjimi državami.

(1)

UL C 218, 23.7.2011, str. 107.

(2)

UL C 181, 22.6.2011, str. 24.

(3)

Judgment of the Court of Justice of 8 April 2014, Digital Rights Ireland and Seitlinger and others, Joined Cases C-293/12 and C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.

(4)

UL L 281, 23.11.1995, str. 31.


OBRAZLOŽITEV

I. Ozadje

Kriminalne in teroristične dejavnosti se v zadnjih letih nenehno razvijajo. Postale so bolj drzne in kompleksne ter imajo vse bolj mednarodno naravo. Podatki kažejo, da si zaradi ogromnih stroškov kriminala vse več državljanov želi odločnejšega ukrepanja na ravni EU proti organiziranemu kriminalu in terorizmu(1).

Zato je bila okviru Stockholmskega programa Komisija pozvana, naj poda predlog za uporabo podatkov PNR za preprečevanje, ugotavljanje, preiskovanje in pregon terorizma in hudih kaznivih dejanj. Komisija je 6. novembra 2007 sprejela predlog okvirnega sklepa Sveta o uporabi evidence podatkov o potnikih (PNR) za namene kazenskega pregona. Delovna skupina Sveta je predlog obravnavala ter dosegla soglasje o večini določb v besedilu. Z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 pa je predlog Komisije, ki ga Svet še ni sprejel, zastaral.

Podatki PNR so podatki, ki jih potniki vnesejo pri rezervaciji letalske vozovnice in jih imajo letalski prevozniki. Letalski prevozniki te podatke v prvi vrsti uporabljajo za operativne namene (vključujejo podatke v 19 poljih, kot so datum potovanja, načrt potovanja, podatki o vozovnici, kontaktni podatki, podatki o potovalni agenciji, podatki o uporabljenem načinu plačila, številka sedeža in informacije o prtljagi), vendar imajo ti podatki zanje tudi komercialno in statistično vrednost.

Podatke PNR lahko uporabijo tudi organi pregona in predlagana direktiva določa usklajena pravila za te ukrepe. Če se ti podatki skrbno preučijo, so lahko učinkovito orodje za ugotavljanje in spremljanje kriminalnih in terorističnih dejavnosti Poleg tega se lahko ti podatki odzivno, sprotno ali proaktivno uporabijo za prestrezanje, spremljanje, preiskovanje in pregon storilcev kaznivih dejanj Med 27 državami članicami Evropske unije ima zaenkrat le Združeno kraljestvo popolnoma delujoč sistem PNR(2), pet drugih držav (Francija, Danska, Švedska, Belgija in Nizozemska) pa ga deloma uporabljajo oziroma testirajo njegovo uporabo.

Podatkov PNR ne bi smeli zamenjevati z izpopolnjenimi podatki o potnikih (API), pri katerih gre za podatke, pridobljene iz strojno berljivega dela potnega lista. Njihovo področje uporabe je bolj omejeno in ga ureja direktiva API(3).

II. Predlog Komisije

Predlog Komisije (v nadaljevanju „besedilo“) upošteva priporočila Evropskega parlamenta iz resolucije iz novembra 2008(4) in odraža stanje razprav v delovnih skupinah Sveta leta 2009. Upošteva tudi mnenja evropskega nadzornika za varstvo osebnih podatkov, delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 in Agencije za temeljne pravice. Opravljena so bila posvetovanja in popolna ocena učinka.

Poudarek besedila je predvsem na dveh ciljih: i) harmoniziranje obveznosti letalskih prevoznikov, ki izvajajo lete med tretjo državo in vsaj eno državo članico, za prenos podatkov PNR organom pregona, in ii) določitev pogojev, ob katerih lahko organi pregona te podatke uporabijo, in sicer za preprečevanje, ugotavljanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj. Besedilo je skladno s pravili za varstvo osebnih podatkov iz Okvirnega sklepa 2008/977/JHA (ali katerim koli drugim prihodnjim aktom s tega področja). Predlagani sistem je obvezen, vsaka država članica pa ima na voljo dve leti, da vzpostavi delujoč sistem. Vendar bodo lahko države članice vodile skupni sistem, da si bodo razdelile stroške.

Poleg zgoraj omenjene omejitve namena je treba omeniti še veliko drugih področij, ki so jim poslanci običajno namenjali pozornost:

I. Hramba podatkov

V besedilu je določen dvofazni pristop, po katerem pristojni organi hranijo podatke: in sicer za obdobje 30 dni, ki mu sledi 5 letno obdobje, v katerem so podatki zakriti.

II. Centralizirani sistem proti decentraliziranemu sistemu

V besedilu so določena pravila za decentralizirani sistem. Razlogi za to so v glavnem povezani s stroški, pa tudi z izpostavljenostjo centraliziranega sistema na eni lokaciji.

III. Vključitev letov znotraj EU

V besedilo niso vključeni leti znotraj EU.

IV. Ciljno ali 100-odstotno zbiranje podatkov

Komisija predlaga, da bi postopno dosegli 100-odstotno kritje mednarodnih letov.

V. Opredelitev terorističnih in hudih kaznivih dejanj

V besedilu je določeno, da so „teroristična kazniva dejanja“ dejanja iz členov od 1 do 4 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ, „huda kazniva dejanja“ pa so opredeljena kot dejanja iz člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ, vendar le, če je zanje predvidena zaporna kazen ali ukrep z odvzemom prostosti za obdobje do najmanj treh let po nacionalni zakonodaji države članice, čeprav je glede tega dovoljene nekaj prožnosti.

III. Stališče poročevalca

Poročevalec se v glavnem strinja s pristopom Komisije glede prenosa in uporabe podatkov PNR. Komisija in številni organi pregona držav članic so poslancem predložili dokaze o učinkovitosti tega orodja. Poročevalec meni, da so bile izkazane nujnost, sorazmernost in dodana vrednost tega ukrepa, in sicer: ukrep ne ovira prostega gibanja in naj ne bi ogrožal pravice državljanov do vstopa, medtem ko pripomore k zaščiti njihove varnosti. Ker so se v predlogu Komisije upoštevala priporočila Evropskega parlamenta iz novembra 2008 in ker je odbor LIBE že odobril vrsto minimalnih standardov v zvezi s sporazumi PNR, je to besedilo trdna podlaga za razpravo v parlamentu.

I. Hramba podatkov

Poročevalec meni, da besedila ni treba spreminjati. S tem osnutkom poročila se je dodala opredelitev „zakrivanja podatkov“, s katero se je natančno pojasnil pomen te določbe. Uvaja tudi dve časovni omejitvi za dostop do podatkov - pet let za terorizem in štiri leta za huda mednarodna kazniva dejanja, ob popolnem upoštevanju načela sorazmernosti in združenih zadev Sodišča EU C-293/12 in C-594/12.

II. Centralizirani sistem proti decentraliziranemu sistemu

V osnutku poročila so določena pravila za decentralizirani sistem.

III. Vključitev letov znotraj EU

Poročevalec je prepričan, da bi vključitev letov znotraj EU prispevala resnično dodano vrednost kateremu koli sistemu PNR. Čeprav bi vključitev teh letov sprva povzročila dodatne stroške, so njene prednosti očitne: enotna organizacija in velik prispevek k varnosti. Poročevalec je zaradi razširitve področja uporabe sistema podaljšal predlagani rok z dveh na tri leta.

IV. Ciljno ali 100-odstotno zbiranje podatkov

Poročevalec zaradi očitne učinkovitosti in povečanja varnosti podpira 100-odstotno kritje letov. Storilci kaznivih dejanj bi se lahko v ciljnem sistemu izognili nekaterim letom.

V. Opredelitev terorističnih in hudih mednarodnih kaznivih dejanj

Osnutek poročila ne spreminja opredelitvi „terorističnega dejanja“ in „hudega kaznivega dejanja“, temveč besedilo omejuje le na huda mednarodna kazniva dejanja s seznama posebnih kaznivih dejanj iz Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ.

Poročevalec je dodal tudi določbo za pojasnitev vprašanja stroškov in pravnih sredstev ter za krepitev pravne varnosti besedila z izrecnim sklicevanjem na drugo že veljavno zakonodajo na tem področju.

(1)

Standardni Eurobarometer 71, str. 149 Priloge.

(2)

E-meje Združenega kraljestva, od 32. do 38 člena zakonika „Immigration, Asylum and Nationality Act 2006“.

(3)

Direktiva Sveta 2004/82/ES z dne 29. avgusta 2004 o dolžnosti prevoznikov, da posredujejo podatke o potnikih (UL L 261, 6.8.2004, str. 24).

(4)

Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0561.


MNENJE Odbora za zunanje zadeve (6.5.2015)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj

(COM(2011)0032 – C8‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Pripravljavec mnenja: Arnaud Danjean

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Podatki iz evidence podatkov o potnikih (podatki PNR) so informacije, ki jih posredujejo potniki, letalski prevozniki pa jih zbirajo v komercialne namene. Vsebujejo različne vrste informacij, od datumov in načrtov potovanj do informacij o načinu plačila in kontaktnih podatkov.

Podatki PNR so zelo koristni za organe kazenskega pregona. Lahko se jih uporablja retroaktvino , tj. v preiskavah ali pri kazenskem pregonu, v realnem času (pred prihodom ali odhodom), za preprečevanje kaznivih dejanj ali prijetje osebe, preden stori kaznivo dejanje, ali proaktivno, za oblikovanje meril za oceno za lažjo oceno potnikov pred prihodom in odhodom.

Številne države članice že razvijajo lastne sisteme PNR, z direktivo pa bi uredili uporabo takšnih podatkov na ravni EU in uskladili politike držav članic. Uskladitev je nujna, zato da posamezne države članice ne bi uvedle drugačnih obveznosti za letalske prevoznike in da bi preprečili občutno povečanje upravnih in finančnih obremenitev, povezanih z zagotavljanjem podatkov PNR. Na ta način bi tudi zagotovili, da bi bila celotna EU zajeta v sistem PNR.

Uvedba sistema evidence podatkov o potnikih EU je izredno pomembna, saj bi EU omogočila, da se sooči z obstoječimi izzivi. Direktiva o evidenci podatkov o potnikih ne le prispeva k boju proti organiziranemu kriminalu in notranjem terorizmu, ampak tudi pomembno prispeva k ohranjevanju mednarodne varnosti. Terorizem je postal svetovna grožnja in ga je treba obravnavati kot takšnega. Letalski prevoz ima pomembno vlogo pri ohranjanju terorističnih mrež ter pri odhajanju tako imenovanih tujih bojevnikov na bojišča in njihovem vračanju domov. Zaradi ohranjanja notranje varnosti in izpolnjevanja ciljev zunanje politike EU je treba zagotoviti, da bodo imeli organi kazenskega pregona ustrezen dostop do podatkov PNR.

Zagotoviti je tudi treba, da bodo v sistem evidence podatkov o potnikih EU vključeni podatki PNR, ki jih zberejo gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, kot so potovalne agencije in organizatorji potovanj, ki uporabljajo čarterske lete, s čimer bi preprečili nastanek vrzeli, ki bi omogočale izkoriščanje podatkov. Ker letalski prevozniki pogosto nimajo dostopa do podatkov o rezervacijah za čarterske lete, je pomembno, da tovrstne informacije zagotovijo potovalne agencije in organizatorji potovanj.

Pri tem dostopu je treba nujno upoštevati pravico državljanov EU do zasebnosti, zagotoviti pa je tudi treba, da bo direktiva o evidenci podatkov o potnikih usklajena s sodbo Sodišča Evropske unije o direktivi o hrambi podatkov. Pripravljavec mnenja meni, da bo direktiva pomembno prispevala k notranji in mednarodni varnosti, če bodo ta vprašanja obravnavana.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3a) Varnostni svet Organizacije združenih narodov v svoji resoluciji št. 2178 (2014) izraža resno zaskrbljenost zaradi pereče in naraščajoče grožnje, ki jo predstavljajo tuji teroristični bojevniki, ki potujejo v države, ki niso države njihovega prebivališča ali državljanstva, da bi zagrešili, načrtovali ali pripravili teroristična dejanja ali se teh udeležili , ali da bi zagotovili usposabljanje za teroristične dejavnosti ali se teh usposabljanj udeležili, in je odločen, da to grožnjo odpravi. Priznava pomen soočenja z grožnjo, ki jo predstavljajo tuji teroristični bojevniki, in države članice spodbuja, naj za potnike izvajajo oceno tveganja na podlagi podatkov in postopke preverjanja, vključno z zbiranjem in analizo potovalnih podatkov, a brez uporabe profiliranja na podlagi stereotipov, temelječih na diskriminatorni podlagi.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Podatki PNR so potrebni za učinkovito preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj ter tako povečujejo notranjo varnost.

(5) Podatki PNR so potrebni za učinkovito preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj ter tako povečujejo notranjo in mednarodno varnost.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Podatki PNR so potrebni za učinkovito preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj ter tako povečujejo notranjo varnost.

(5) Podatki PNR so lahko koristno orodje za učinkovito preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj ter tako povečujejo notranjo varnost.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Podatki PNR pomagajo organom pregona preprečevati, odkrivati, preiskovati in preganjati huda kazniva dejanja, vključno s terorističnimi kaznivimi dejanji, in sicer jih primerjajo z različnimi podatkovnimi zbirkami iskanih oseb in predmetov ter, kadar je to mogoče, najdejo pomočnike storilcev kaznivih dejanj in razkrijejo kriminalne mreže.

(6) Podatki PNR lahko organom pregona pomagajo preprečevati, odkrivati, preiskovati in preganjati huda kazniva dejanja, vključno s terorističnimi kaznivimi dejanji, in sicer jih primerjajo z različnimi podatkovnimi zbirkami iskanih oseb in predmetov ter, kadar je to mogoče, najdejo pomočnike storilcev kaznivih dejanj in razkrijejo kriminalne mreže.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Podatki PNR omogočajo organom pregona ugotavljanje istovetnosti oseb, ki so bile pred tem „neznane“, tj. oseb, ki pred tem niso bile osumljene sodelovanja pri hudem kaznivem dejanju in terorističnem kaznivem dejanju, vendar pa iz analize podatkov izhaja, da bi lahko sodelovale pri takem kaznivem dejanju in bi jih morali pristojni organi zato podrobneje obravnavati. Z uporabo podatkov PNR lahko organi pregona obravnavajo nevarnost hudih kaznivih dejanj in terorizma z drugih vidikov, kot pa je to mogoče pri vseh drugih vrstah osebnih podatkov. Vendar pa bi morali biti zaradi zagotovitve, da bi obdelava podatkov nedolžnih in neosumljenih oseb ostala kar najbolj omejena, vidiki uporabe podatkov PNR v zvezi z oblikovanjem in uporabo ocenjevalnih meril še dodatno omejeni na huda kazniva dejanja, ki so po naravi tudi mednarodna, tj. sama po sebi povezana s potovanjem, takšna pa je tudi vrsta podatkov v obdelavi.

(7) Podatki PNR omogočajo organom pregona ugotavljanje istovetnosti oseb, ki so bile pred tem „neznane“, tj. oseb, ki pred tem niso bile osumljene sodelovanja pri hudem kaznivem dejanju in terorističnem kaznivem dejanju, vendar pa iz analize podatkov izhaja, da bi lahko sodelovale pri takem kaznivem dejanju in bi jih morali pristojni organi zato podrobneje obravnavati, tudi posameznikov, ki bi lahko potovali z namenom zagrešitve, načrtovanja ali priprave terorističnih dejanj ali udeležbe pri teh dejanjih, ali za namene zagotavljanja usposabljanja za teroristične dejavnosti ali udeležbe na takem usposabljanju. Z uporabo podatkov PNR lahko organi pregona obravnavajo nevarnost hudih kaznivih dejanj in terorizma z drugih vidikov, kot pa je to mogoče pri vseh drugih vrstah osebnih podatkov. Vendar pa bi morali biti zaradi zagotovitve, da bi obdelava podatkov nedolžnih in neosumljenih oseb ostala kar najbolj omejena, vidiki uporabe podatkov PNR v zvezi z oblikovanjem in uporabo ocenjevalnih meril še dodatno omejeni na huda kazniva dejanja, ki so po naravi tudi mednarodna, tj. sama po sebi povezana s potovanjem, takšna pa je tudi vrsta podatkov v obdelavi.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Obdelava osebnih podatkov mora biti sorazmerna glede na poseben varnostni cilj te direktive.

(8) Obdelava osebnih podatkov mora biti sorazmerna s posebnim varnostnim ciljem te direktive in nujna za njegovo uresničitev, v skladu z načeloma nujnosti in sorazmernosti, na kateri se je sklicevalo Sodišče Evropske unije v sodbi z dne 4. aprila 2014, in glede na mnenje Evropskega nadzornika za varstvo osebnih podatkov z dne 25. marca 2011.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj je zato bistveno, da vse države članice uzakonijo določbe o obveznostih letalskih prevoznikov, ki opravljajo lete na ozemlje ali z ozemlja držav članic Evropske unije.

(10) Za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj je zato bistveno, da vse države članice uzakonijo določbe o obveznostih letalskih prevoznikov, ki opravljajo lete na ozemlje ali z ozemlja držav članic Evropske unije. Te obveznosti bi morale veljati tudi za gospodarske subjekte, ki niso prevozniki, kadar so udeleženi pri rezerviranju takšnih letov.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj je zato bistveno, da vse države članice uzakonijo določbe o obveznostih letalskih prevoznikov, ki opravljajo lete na ozemlje ali z ozemlja držav članic Evropske unije.

(10) Za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih mednarodnih kaznivih dejanj je zato bistveno, da vse države članice uzakonijo določbe o obveznostih letalskih prevoznikov, ki opravljajo lete na ozemlje ali z ozemlja držav članic Evropske unije.

 

(Horizontalni predlog spremembe: „hudo kaznivo dejanje“ bi bilo treba v celotnem besedilu nadomestiti z „hudo mednarodno kaznivo dejanje“.)

 

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) Namen te direktive je zagotavljati varnost in zaščititi življenje ter varnost javnosti, pa tudi oblikovati pravni okvir za varstvo in izmenjavo podatkov PNR med državami članicami in organi pregona.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) Nedavni porast terorističnih dejanj v EU, razmah radikalizacije in porast števila tujih borcev, ki se vračajo v EU, so potrditev, da je skrajni čas za začetek veljavnosti te direktive.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Letalski prevozniki že zbirajo in obdelujejo podatke PNR svojih potnikov v lastne komercialne namene. Ta direktiva ne bi smela naložiti nobenih obveznosti ne letalskim prevoznikom glede zbiranja ali hrambe kakršnih koli dodatnih podatkov o potnikih ne potnikom glede zagotavljanja kakršnih koli podatkov poleg podatkov, ki jih že zagotavljajo letalskim prevoznikom.

(11) Letalski prevozniki že zbirajo in obdelujejo podatke PNR svojih potnikov v lastne komercialne namene. Ta direktiva letalskim prevoznikom in gospodarskim subjektom, ki niso prevozniki, ne bi smela naložiti obveznosti zbiranja ali hrambe kakršnih koli dodatnih podatkov o potnikih, potnikom pa ne obveznosti zagotavljanja kakršnih koli podatkov poleg tistih, ki jih že zagotavljajo letalskim prevoznikom in gospodarskim subjektom, ki niso prevozniki.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11a) Gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, kot so potovalne agencije in organizatorji potovanj, prodajajo paketna potovanja s čarterskimi leti, za katera zbirajo in obdelujejo podatke PNR svojih strank, vendar teh podatkov ne prenesejo nujno na letalsko družbo, ki opravlja potniški let.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Opredelitev terorističnih kaznivih dejanj bi morala biti vzeta iz členov 1 do 4 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu37. Opredelitev hudih kaznivih dejanj bi morala biti vzeta iz člena 2 Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami38. Vendar pa lahko države članice takšna manjša kazniva dejanja, za katera ob upoštevanju njihovih zadevnih kazenskih pravosodnih sistemov obdelava podatkov PNR v skladu s to direktivo ne bi bila usklajena z načelom sorazmernosti. Opredelitev hudih mednarodnih kaznivih dejanj bi morala biti vzeta iz člena 2 Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ in Konvencije Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu.

(12) Opredelitev terorističnih kaznivih dejanj bi morala biti vzeta iz člena 1 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu37. Opredelitev hudih mednarodnih kaznivih dejanj bi morala biti vzeta iz člena 2 Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in Konvencije Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu. Vendar pa bi morale države članice izključiti takšna manjša kazniva dejanja, za katera ob upoštevanju njihovih zadevnih kazenskih pravosodnih sistemov obdelava podatkov PNR v skladu s to direktivo ne bi bila usklajena z načelom sorazmernosti.

__________________

__________________

37 UL L 164, 22.6.2002, str. 3. Sklep, kakor ga je spremenil Okvirni sklep Sveta 2008/919/PNZ z dne 28. novembra 2008 (UL L 330, 9.12.2008, str. 21).

37 UL L 164, 22.6.2002, str. 3. Sklep, kakor ga je spremenil Okvirni sklep Sveta 2008/919/PNZ z dne 28. novembra 2008 (UL L 330, 9.12.2008, str. 21).

38 UL L 190, 18.7.2002, str. 1.

 

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Vsebina vseh seznamov zahtevanih podatkov PNR, ki naj bi jih prejele enote za informacije o potnikih, mora biti pripravljena z namenom odražati legitimne zahteve organov javne uprave za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih ali hudih kaznivih dejanj, s čimer bi se izboljšala notranja varnost v Uniji ter varstvo temeljnih pravic državljanov, zlasti varstvo zasebnosti in varstvo osebnih podatkov. Taki seznami ne smejo vsebovati nobenih osebnih podatkov, ki bi lahko razkrivali rasno ali etnično poreklo, politično, versko ali filozofsko prepričanje, članstvo v sindikatu, ali podatkov v zvezi z zdravstvenim stanjem ali spolnim življenjem zadevnega posameznika. Podatki PNR bi morali vsebovati podrobne podatke o rezervaciji in načrtu potovanja potnika, ki pristojnim organom omogočajo identifikacijo letalskih potnikov, ki pomenijo grožnjo notranji varnosti.

(14) Vsebina vseh seznamov zahtevanih podatkov PNR, ki naj bi jih prejele enote za informacije o potnikih, mora biti pripravljena z namenom odražati legitimne zahteve organov javne uprave za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih ali hudih kaznivih dejanj, s čimer bi se izboljšala notranja varnost v Uniji ter varstvo temeljnih pravic državljanov, zlasti varstvo zasebnosti in varstvo osebnih podatkov. Taki seznami ne smejo vsebovati nobenih osebnih podatkov, ki bi lahko razkrivali rasno ali etnično poreklo, politično, versko ali filozofsko prepričanje, članstvo v sindikatu, ali podatkov v zvezi z zdravstvenim stanjem ali spolnim življenjem zadevnega posameznika. Podatki PNR bi morali vsebovati podrobnosti o rezervaciji in načrtu potovanja potnika, kar pristojnim organom omogoča identifikacijo letalskih potnikov, ki pomenijo grožnjo notranji in mednarodni varnosti.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Trenutno sta na voljo dve mogoči metodi posredovanja podatkov: metoda „pull“, v skladu s katero lahko pristojni organi države članice, ki zahteva podatke, vstopajo („dostopajo“) v sistem rezervacij letalskega prevoznika in vzamejo (potegnejo – „pull“) izvod zahtevanih podatkov, ter metoda „push“, v skladu s katero letalski prevozniki posredujejo (potisnejo – „push“) zahtevane podatke PNR organu, ki jih zahteva, in tako lahko ohranijo nadzor nad tem, katere podatke zagotavljajo. Prevladuje mnenje, da metoda „push“ zagotavlja višjo stopnjo varstva podatkov in bi morala biti obvezna za vse letalske prevoznike.

(15) Trenutno sta na voljo dve mogoči metodi posredovanja podatkov: metoda „pull“, v skladu s katero lahko pristojni organi države članice, ki zahteva podatke, vstopajo („dostopajo“) v sistem rezervacij letalskega prevoznika in vzamejo (potegnejo – „pull“) izvod zahtevanih podatkov, ter metoda „push“, v skladu s katero letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, posredujejo (potisnejo – „push“) zahtevane podatke PNR organu, ki jih zahteva, in tako lahko ohranijo nadzor nad tem, katere podatke zagotavljajo. Prevladuje mnenje, da metoda „push“ zagotavlja višjo stopnjo varstva podatkov in bi morala biti obvezna za vse letalske prevoznike in gospodarske subjekte, ki niso prevozniki.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Države članice bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe, da letalskim prevoznikom omogočijo izpolnitev njihovih obveznosti iz te direktive. Države članice bi morale predpisati odvračilne, učinkovite in sorazmerne kazni, vključno z denarnimi, zoper tiste letalske prevoznike, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti v zvezi s prenosom podatkov PNR. V primeru večkratnih resnih kršitev, ki bi lahko oslabile osnovne cilje te direktive, lahko te kazni v izjemnih primerih vključujejo ukrepe, kot so imobilizacija, odvzem in zaplemba prevoznega sredstva ali začasen ali trajen odvzem operativne licence.

(17) Države članice bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe, da letalskim prevoznikom in gospodarskim subjektom, ki niso prevozniki, omogočijo izpolnitev njihovih obveznosti iz te direktive. Države članice bi morale predpisati odvračilne, učinkovite in sorazmerne kazni, vključno z denarnimi, za tiste letalske prevoznike in gospodarske subjekte, ki niso prevozniki, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti v zvezi s prenosom podatkov PNR. V primeru večkratnih resnih kršitev, ki bi lahko oslabile osnovne cilje te direktive, lahko te kazni v izjemnih primerih vključujejo ukrepe, kot so imobilizacija, odvzem in zaplemba prevoznega sredstva ali začasen ali trajen odvzem operativne licence.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Vsaka država članica bi morala biti odgovorna za ocenjevanje morebitnih groženj v zvezi s terorističnimi in hudimi kaznivimi dejanji.

(18) Vsaka država članica bi morala biti odgovorna za ocenjevanje morebitnih groženj v zvezi s terorističnimi in hudimi mednarodnimi kaznivimi dejanji.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Ob popolnem upoštevanju pravice do varstva osebnih podatkov in pravice do nediskriminacije je prepovedano sprejeti odločitev, ki bi imela negativen pravni učinek na osebo ali bi pomembneje vplivala nanjo, le na podlagi avtomatizirane obdelave podatkov PNR. Poleg tega je takšno odločitev prepovedano sprejeti na podlagi rasnega ali etničnega porekla osebe, njenega verskega, filozofskega ali političnega prepričanja, članstva v sindikatu, zdravstvenega stanja ali spolnega življenja.

(19) Ob popolnem upoštevanju pravice do varstva osebnih podatkov in pravice do nediskriminacije je prepovedano sprejeti odločitev, ki bi imela negativen pravni učinek na osebo ali bi pomembneje vplivala nanjo, le na podlagi avtomatizirane obdelave podatkov PNR. Takšne odločitve ne smejo sprejeti na podlagi spola, barve kože, etničnega ali socialnega porekla osebe, njenih genetskih značilnosti, jezika, verskega, filozofskega ali političnega prepričanja, članstva v sindikatu, pripadnosti narodni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti, zdravstvenega stanja ali spolne usmerjenosti.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Države članice bi si morale med seboj izmenjevati prejete podatke PNR, če je prenos takšnih podatkov nujen za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon terorističnih ali hudih kaznivih dejanj. Določbe te direktive ne posegajo v druge pravne akte Unije o izmenjavi podatkov med policijo in pravosodnimi organi, vključno s Sklepom Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol)39 in Okvirnim sklepom Sveta 2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije40. Takšno izmenjavo podatkov PNR med organi pregona in pravosodnimi organi bi morala urejati pravila o policijskem in pravosodnem sodelovanju.

(20) Države članice bi si morale med seboj izmenjevati prejete podatke PNR, če je prenos takšnih podatkov nujen za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon terorističnih ali hudih mednarodnih kaznivih dejanj. Določbe te direktive ne posegajo v druge pravne akte Unije o izmenjavi podatkov med policijo in pravosodnimi organi, vključno s Sklepom Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol)39 in Okvirnim sklepom Sveta 2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije40. Takšno izmenjavo podatkov PNR med organi pregona in pravosodnimi organi bi morala urejati pravila o policijskem in pravosodnem sodelovanju.

__________________

__________________

39 UL L 121, 15.5.2009, str. 37.

39 UL L 121, 15.5.2009, str. 37.

40 UL L 386, 29.12.2006, str. 89.

40 UL L 386, 29.12.2006, str. 89.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26) Prenos podatkov PNR držav članic tretjim državam bi moral biti dovoljen le v posameznem primeru in v skladu z Okvirnim sklepom 2008/977/PNZ. Za zagotovitev varstva osebnih podatkov bi morali takšni prenosi izpolnjevati dodatne pogoje v zvezi z namenom prenosa, zanesljivostjo organa prejemnika in jamstvi, ki se uporabljajo za osebne podatke, prenesene tretji državi.

(26) Države članice bi smele podatke PNR tretjim državam posredovati le v posameznih primerih in v skladu s pregledanim Okvirnim sklepom 2008/977/PNZ. Za zagotovitev varstva osebnih podatkov bi morali te podatke prenašati le, kadar so natančno znani namen obdelave podatkov PNR v tretji državi, omejitve dostopa do podatkov PNR pristojnih organov v tretji državi in njihova nadaljnja uporaba ter druga jamstva, ki se uporabljajo za osebne podatke, prenesene tretji državi.

Obrazložitev

Okvirni sklep 2008/977/PNZ se trenutno pregleduje, potem ko je Komisija predlagala, da se ga zamenja z novo direktivo (COM(2012)0010 konč.).

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26) Prenos podatkov PNR držav članic tretjim državam bi moral biti dovoljen le v posameznem primeru in v skladu z Okvirnim sklepom 2008/977/PNZ. Za zagotovitev varstva osebnih podatkov bi morali takšni prenosi izpolnjevati dodatne pogoje v zvezi z namenom prenosa, zanesljivostjo organa prejemnika in jamstvi, ki se uporabljajo za osebne podatke, prenesene tretji državi.

(26) Prenos podatkov PNR držav članic tretjim državam bi moral biti dovoljen le v posameznem primeru in v skladu z Okvirnim sklepom 2008/977/PNZ. Za zagotovitev varstva osebnih podatkov bi morali takšni prenosi izpolnjevati dodatne pogoje v zvezi z namenom prenosa, zanesljivostjo organa prejemnika in jamstvi, ki se uporabljajo za osebne podatke, prenesene tretji državi. Prenos teh podatkov v drugo državo bi moral biti dovoljen le, če ga dovoli izvorna država članica in za vsak primer posebej.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29) Zaradi pravnih in tehničnih razlik med nacionalnimi določbami glede obdelave osebnih podatkov, vključno s podatki PNR, se letalski prevozniki srečujejo in se bodo srečevali z različnimi zahtevami glede vrst informacij, ki jih je treba posredovati, in pogoji, pod katerimi je treba te informacije predložiti pristojnim nacionalnim organom. Te razlike lahko škodijo učinkovitemu sodelovanju med pristojnimi nacionalnimi organi za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih in hudih kaznivih dejanj.

(29) Zaradi pravnih in tehničnih razlik med nacionalnimi določbami glede obdelave osebnih podatkov, vključno s podatki PNR, se letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, srečujejo in se bodo srečevali z različnimi zahtevami glede vrst informacij, ki jih je treba posredovati, in pogoji, pod katerimi je treba te informacije predložiti pristojnim nacionalnim organom. Te razlike lahko škodijo učinkovitemu sodelovanju med pristojnimi nacionalnimi organi za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih in hudih kaznivih dejanj.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29) Zaradi pravnih in tehničnih razlik med nacionalnimi določbami glede obdelave osebnih podatkov, vključno s podatki PNR, se letalski prevozniki srečujejo in se bodo srečevali z različnimi zahtevami glede vrst informacij, ki jih je treba posredovati, in pogoji, pod katerimi je treba te informacije predložiti pristojnim nacionalnim organom. Te razlike lahko škodijo učinkovitemu sodelovanju med pristojnimi nacionalnimi organi za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih in hudih kaznivih dejanj.

(29) Zaradi pravnih in tehničnih razlik med nacionalnimi določbami glede obdelave osebnih podatkov, vključno s podatki PNR, se letalski prevozniki srečujejo in se bodo srečevali z različnimi zahtevami glede vrst informacij, ki jih je treba posredovati, in pogoji, pod katerimi je treba te informacije predložiti pristojnim nacionalnim organom. Te razlike lahko škodijo učinkovitemu sodelovanju med pristojnimi nacionalnimi organi za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih in hudih mednarodnih kaznivih dejanj.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32) Zlasti je kar najbolj omejeno področje uporabe Direktive, ki dovoljuje hrambo podatkov PNR v obdobju največ 5 let, po preteku katerega je podatke treba izbrisati, podatke je treba anonimizirati po zelo kratkem obdobju hrambe, zbiranje in uporaba občutljivih podatkov pa sta prepovedana. Zaradi zagotavljanja učinkovitosti in visoke ravni varstva podatkov morajo države članice zagotoviti, da je za svetovanje o načinu obdelave podatkov PNR in njegovem spremljanju pristojen neodvisni nacionalni nadzorni organ. Zapisati ali dokumentirati je treba vsako obdelavo podatkov PNR zaradi preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, notranjega spremljanja in zagotavljanja pravilne celovitosti podatkov ter varnosti njihove obdelave. Države članice morajo tudi zagotoviti, da so potniki jasno in natančno obveščeni o zbiranju podatkov PNR in svojih pravicah.

(32) Zlasti je kar najbolj omejeno področje uporabe direktive, ki dovoljuje hrambo podatkov PNR v obdobju največ 5 let, po preteku katerega je podatke treba izbrisati, podatke je treba zakriti po zelo kratkem obdobju hrambe, zbiranje in uporaba občutljivih podatkov pa sta prepovedana. Zaradi zagotavljanja učinkovitosti in visoke ravni varstva podatkov morajo države članice zagotoviti, da je za svetovanje o načinu obdelave podatkov PNR in njegovem spremljanju pristojen neodvisni nacionalni nadzorni organ. Zapisati ali dokumentirati je treba vsako obdelavo podatkov PNR zaradi preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, notranjega spremljanja in zagotavljanja pravilne celovitosti podatkov ter varnosti njihove obdelave. Države članice morajo tudi zagotoviti, da so potniki jasno in natančno obveščeni o zbiranju podatkov PNR in svojih pravicah.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1a. Ta direktiva se uporablja tudi za gospodarske subjekte, ki niso prevozniki in ki zbirajo ali shranjujejo podatke PNR o potniških letih v tretje države ali iz njih, kraj odhoda ali prihoda teh letov pa je v Uniji.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Podatki PNR, zbrani v skladu s to direktivo, se lahko obdelujejo le za naslednje namene:

2. Podatke PNR, zbrane v skladu s to direktivo, lahko obdelujejo le pristojni organi države članice in le za naslednje namene:

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Ta direktiva velja za prevoznike in gospodarske subjekte, ki niso prevozniki, ki opravljajo potniške lete med Unijo in tretjimi državami ter potniške lete na ozemlju Unije.

Obrazložitev

Pomembno je vključiti polete znotraj EU, saj kriminalci uporabljajo polete znotraj ozemlja EU in ne samo zunanje polete. Da bi preprečili odkritje in pregon, poleg tega uporabljajo zapletene poti v številne države EU in iz njih.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Ta direktiva velja tudi za letalske prevoznike in gospodarske subjekte, ki niso prevozniki, ki so registrirani v Uniji ali v njej shranjujejo podatke ter opravljajo potniške lete v tretje države ali iz njih, kraj odhoda ali prihoda teh letov pa je znotraj Unije.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) „letalski prevoznik“ pomeni podjetje za zračni prevoz z veljavno operativno licenco ali enakovrednim dovoljenjem, ki mu omogoča opravljanje zračnega prevoza potnikov;

(a) „letalski prevoznik“ pomeni podjetje za zračni prevoz z veljavno operativno licenco ali enakovrednim dovoljenjem;

Obrazložitev

Opredelitev letalskega prevoznika bi morala biti v skladu z opredelitvijo v Uredbi 1008/2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(aa) „gospodarski subjekt, ki ni prevoznik,“ pomeni gospodarski subjekt, kot so potovalne agencije in organizatorji potovanj, ki zagotavlja storitve v zvezi s potovanji, tudi rezervacijo letov, za katere zbira in obdeluje podatke PNR o potnikih;

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) „mednarodni let“ pomeni vsak let letalskega prevoznika, ki naj bi po voznem redu ali nenačrtovano priletel z ozemlja tretje države in pristal na ozemlju države članice ali zapustil ozemlje države članice s končnim ciljem v tretji državi, v obeh primerih vključno s prestopnimi ali tranzitnimi leti;

(b) „mednarodni let“ pomeni vsak let letalskega prevoznika, ki naj bi po voznem redu ali nenačrtovano priletel z ozemlja tretje države in pristal na ozemlju države članice ali zapustil ozemlje države članice s končnim ciljem v tretji državi, vključno s čarterskimi leti, leti z zasebnimi letali, zasebnimi letalskimi prevozi tovora ter tranzitnimi leti, pri katerih se potniki izkrcajo;

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) „evidenca podatkov o potnikih (PNR)“ pomeni zbirko zahtevanih podatkov o potovanju vsakega potnika, ki vsebuje vse potrebne podatke, s katerimi lahko glavna letalska družba in udeležene letalske družbe obdelujejo ter nadzorujejo rezervacije za vsako potovanje, ki ga rezervira posamezna oseba ali se rezervira v njenem imenu, ne glede na to, ali je sestavni del sistema rezervacij, sistema za nadzor odhodov (DCS) ali enakovrednih sistemov, ki zagotavljajo enake funkcije;

(c) „evidenca podatkov o potnikih PNR“ pomeni zbirko zahtevanih podatkov o potovanju vsakega potnika, ki vsebuje vse potrebne podatke, s katerimi lahko glavna letalska družba in udeležene letalske družbe, pa tudi gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, kadar letalske družbe niso same opravile rezervacije, obdelujejo ter nadzorujejo rezervacije za vsako potovanje, ki ga rezervira posamezna oseba ali se rezervira v njenem imenu, ne glede na to, ali je sestavni del sistema rezervacij, sistema za nadzor odhodov (DCS) ali enakovrednih sistemov, ki zagotavljajo enake funkcije;

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) „sistem rezervacij“ pomeni notranji sistem vodenja evidenc letalskega prevoznika, v katerem se zbirajo podatki PNR za obdelavo rezervacij;

(e) „sistem rezervacij“ pomeni notranji sistem vodenja evidenc letalskega prevoznika ali gospodarskega subjekta, ki ni prevoznik, v katerem se zbirajo podatki PNR za obdelavo rezervacij;

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) „metoda ‚push‘“ pomeni metodo, v skladu s katero letalski prevozniki prenesejo zahtevane podatke PNR v podatkovno zbirko organa, ki jih zahteva;

(f) „metoda ‚push‘“ pomeni metodo, v skladu s katero letalski prevozniki prenesejo podatke PNR v podatkovno zbirko organa, ki jih zahteva;

Obrazložitev

Letalski prevozniki posredujejo podatke PNR, ki jih zbirajo za namene rezervacije, ne pa „zahtevanih“ podatkov PNR. Organi oblasti morajo prečistiti podatke in izbrati tiste, ki jih zahtevajo.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) „teroristično kaznivo dejanje“ pomeni kaznivo dejanje po nacionalnem pravu iz členov 1 do 4 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ;

(g) „teroristično kaznivo dejanje“ pomeni kaznivo dejanje po nacionalnem pravu iz členov 1 do 4 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ, vključno s posamezniki, ki morda potujejo, da bi storili, načrtovali ali pripravili teroristično dejanje ali sodelovali pri njem ali da bi zagotavljali usposabljanje za izvedbo terorističnih dejanj ali da bi se udeležili tega usposabljanja;

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) „hudo kaznivo dejanje“ pomeni kaznivo dejanje po nacionalnem pravu iz člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ, če se kaznuje z zaporno kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem prostosti, do najmanj treh let po nacionalni zakonodaji države članice, vendar pa lahko države članice izključijo takšna manjša kazniva dejanja, za katera ob upoštevanju svojih zadevnih kazenskih pravosodnih sistemov obdelava podatkov PNR v skladu s to direktivo ne bi bila usklajena z načelom sorazmernosti;

črtano

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vsaka država članica ustanovi ali določi organ, pristojen za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj ali organizacijsko enoto takšnega organa, da deluje kot njena „enota za informacije o potnikih“, pristojna za zbiranje podatkov PNR od letalskih prevoznikov, njihovo hrambo, analiziranje in pošiljanje rezultatov analize pristojnim organom iz člena 5. Člani osebja enote so lahko napoteni iz pristojnih organov javne uprave.

1. Vsaka država članica ustanovi ali določi organ, pristojen za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj ali organizacijsko enoto takšnega organa, da deluje kot njena „enota za informacije o potnikih“, pristojna za zbiranje podatkov PNR od letalskih prevoznikov, njihovo hrambo, analiziranje in pošiljanje rezultatov analize pristojnim organom iz člena 5. Člani osebja enote so osebe, za katere je dokazano, da imajo integriteto in so usposobljene, ter so lahko napoteni iz pristojnih organov javne uprave

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Podatke PNR, ki jih posredujejo letalski prevozniki v skladu s členom 6 v zvezi z mednarodnimi leti, katerih cilj ali začetek je na ozemlju katere koli države članice, zbira enota za informacije o potnikih ustrezne države članice. Če podatki PNR, ki jih prenesejo letalski prevozniki, vsebujejo podatke, ki niso navedeni v Prilogi, enota za informacije o potnikih takšne podatke izbriše neposredno ob prejemu.

1. Podatke PNR, ki jih posredujejo letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, v skladu s členom 6 v zvezi z mednarodnimi leti, katerih cilj ali začetek je na ozemlju katere koli države članice, zbira enota za informacije o potnikih ustrezne države članice. Če podatki PNR, ki jih prenesejo letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, vsebujejo podatke, ki niso navedeni v Prilogi, enota za informacije o potnikih takšne podatke izbriše neposredno ob prejemu.

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Podatke PNR, ki jih posredujejo letalski prevozniki v skladu s členom 6 v zvezi z mednarodnimi leti, katerih cilj ali začetek je na ozemlju katere koli države članice, zbira enota za informacije o potnikih ustrezne države članice. Če podatki PNR, ki jih prenesejo letalski prevozniki, vsebujejo podatke, ki niso navedeni v Prilogi, enota za informacije o potnikih takšne podatke izbriše neposredno ob prejemu.

1. Podatke PNR, ki jih posredujejo letalski prevozniki v skladu s členom 6 v zvezi z mednarodnimi leti, katerih cilj ali začetek je na ozemlju katere koli države članice, zbira enota za informacije o potnikih ustrezne države članice. Letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, enoti za informacije o potnikih ne posredujejo občutljivih podatkov, kot so spol, barva kože, etnična ali socialna pripadnost, genetske značilnosti, jezik, verska, filozofska in politična prepričanja, članstvo v sindikatu, pripadnost narodni manjšini, premoženje, rojstvo, invalidnost, starost, zdravstveno stanje ali spolna usmerjenost zadevnega posameznika. Če se ti ali drugi podatki, ki niso navedeni v izčrpnem seznamu v Prilogi, vključijo v prenesene podatke PNR, enota za informacije o potnikih takšne podatke izbriše neposredno ob prejemu.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Podatke PNR, ki jih posredujejo letalski prevozniki v skladu s členom 6 v zvezi z mednarodnimi leti, katerih cilj ali začetek je na ozemlju katere koli države članice, zbira enota za informacije o potnikih ustrezne države članice. Če podatki PNR, ki jih prenesejo letalski prevozniki, vsebujejo podatke, ki niso navedeni v Prilogi, enota za informacije o potnikih takšne podatke izbriše neposredno ob prejemu.

1. Podatke PNR, ki jih posredujejo letalski prevozniki v skladu s členom 6 v zvezi z mednarodnimi leti, katerih cilj ali začetek je na ozemlju katere koli države članice, zbira le enota za informacije o potnikih ustrezne države članice. Če podatki PNR, ki jih prenesejo letalski prevozniki, vsebujejo podatke, ki niso navedeni v Prilogi, enota za informacije o potnikih takšne podatke izbriše neposredno ob prejemu.

Obrazložitev

Dodati bi bilo treba besedo „le“, da bi se zagotovilo, da nimajo vsi pristojni organi pravice zahtevati podatkov PNR (v skladu s členom 5), ki so jih posredovali prevozniki.

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred njihovim načrtovanim prihodom v državo članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila istovetnost vseh oseb, ki bi lahko sodelovale pri terorističnem ali hudem mednarodnem kaznivem dejanju in ki jih morajo pristojni organi iz člena 5 podrobneje obravnavati. Pri izvajanju takšnega ocenjevanja lahko enota za informacije o potnikih obdeluje podatke PNR glede na vnaprej določena merila. Države članice zagotovijo, da se kakršno koli ujemanje podatkov na podlagi takšne avtomatizirane obdelave v vsakem posameznem primeru pregleda z neavtomatiziranimi sredstvi z namenom preveriti, ali mora pristojni organ iz člena 5 ukrepati;

(a) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred njihovim načrtovanim prihodom v državo članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila istovetnost vseh oseb, ki bi lahko sodelovale pri terorističnem ali hudem mednarodnem kaznivem dejanju, tudi posameznikov, ki morda potujejo za namene zagrešitve, načrtovanja ali priprave terorističnih dejanj ali udeležbe pri teh dejanjih, ali za namene zagotavljanja usposabljanja za teroristične dejavnosti ali udeležbe na takem usposabljanju, in ki jih morajo pristojni organi iz člena 5 podrobneje obravnavati. Pri izvajanju takšnega ocenjevanja lahko enota za informacije o potnikih obdeluje podatke PNR glede na vnaprej določena merila. Države članice zagotovijo, da se kakršno koli ujemanje podatkov na podlagi takšne avtomatizirane obdelave v vsakem posameznem primeru pregleda z neavtomatiziranimi sredstvi z namenom preveriti, ali mora pristojni organ iz člena 5 ukrepati;

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred njihovim načrtovanim prihodom v državo članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila istovetnost vseh oseb, ki bi lahko sodelovale pri terorističnem ali hudem kaznivem dejanju in ki jih morajo pristojni organi iz člena 5 podrobneje obravnavati. Pri izvajanju takšnih ocen lahko enota za informacije o potnikih primerja podatke PNR s podatki v ustreznih podatkovnih zbirkah, vključno z mednarodnimi ali nacionalnimi podatkovnimi zbirkami ali nacionalnimi deli podatkovnih zbirk Unije, če so vzpostavljene na podlagi prava Unije, in sicer o osebah in predmetih, ki so iskani ali so v zvezi z njimi razpisani ukrepi, v skladu s pravili Unije ter mednarodnimi in nacionalnimi pravili, ki veljajo za takšne podatkovne zbirke. Države članice zagotovijo, da se kakršno koli ujemanje podatkov na podlagi takšne avtomatizirane obdelave v vsakem posameznem primeru pregleda z neavtomatiziranimi sredstvi z namenom preveriti, ali mora pristojni organ iz člena 5 ukrepati;

(b) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred njihovim načrtovanim prihodom v državo članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila istovetnost vseh oseb, ki bi lahko sodelovale pri terorističnem ali hudem kaznivem dejanju, tudi posameznikov, ki morda potujejo za namene zagrešitve, načrtovanja ali priprave terorističnih dejanj ali udeležbe pri teh dejanjih, ali za namene zagotavljanja usposabljanja za teroristične dejavnosti ali udeležbe na takem usposabljanju, in ki jih morajo pristojni organi iz člena 5 podrobneje obravnavati. Pri izvajanju takšnih ocen lahko enota za informacije o potnikih primerja podatke PNR s podatki v ustreznih podatkovnih zbirkah, vključno z mednarodnimi ali nacionalnimi podatkovnimi zbirkami ali nacionalnimi deli podatkovnih zbirk Unije, če so vzpostavljene na podlagi prava Unije, in sicer o osebah in predmetih, ki so iskani ali so v zvezi z njimi razpisani ukrepi, v skladu s pravili Unije ter mednarodnimi in nacionalnimi pravili, ki veljajo za takšne podatkovne zbirke. Države članice zagotovijo, da se kakršno koli ujemanje podatkov na podlagi takšne avtomatizirane obdelave v vsakem posameznem primeru pregleda z neavtomatiziranimi sredstvi z namenom preveriti, ali mora pristojni organ iz člena 5 ukrepati;

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ocenjevanje potnikov pred njihovim načrtovanim prihodom v državo članico ali odhodom iz države članice iz točke (a) odstavka 2 se izvaja na nediskriminatoren način na podlagi ocenjevalnih meril, ki jih je oblikovala zadevna enota za informacije o potnikih. Države članice zagotovijo, da enota za informacije o potnikih določi ocenjevalna merila v sodelovanju s pristojnimi organi iz člena 5. Ocenjevalna merila ne smejo temeljiti na rasnem ali etničnem poreklu osebe, njenem verskem, filozofskem ali političnem prepričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju ali spolnem življenju.

3. Ocenjevanje potnikov pred njihovim načrtovanim prihodom v državo članico ali odhodom iz države članice iz točke (a) odstavka 2 se izvaja na nediskriminatoren način na podlagi ocenjevalnih meril, ki jih je oblikovala zadevna enota za informacije o potnikih. Države članice zagotovijo, da enota za informacije o potnikih določi ocenjevalna merila v sodelovanju s pristojnimi organi iz člena 5. Ocenjevalna merila ne smejo temeljiti na spolu, barvi kože, etničnem ali socialnem poreklu osebe, njenih genetskih značilnostih, jeziku, verskem, filozofskem ali političnem prepričanju, članstvu v sindikatu, pripadnosti narodni manjšini, premoženju, rojstvu, invalidnosti, starosti, zdravstvenem stanju ali spolni usmerjenosti.

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Pristojni organi izključno zaradi avtomatizirane obdelave podatkov PNR ne smejo sprejeti odločitve, ki bi imela negativen pravni učinek na osebo ali bi pomembneje vplivala nanjo. Takšne odločitve ne smejo sprejeti na podlagi podatkov o rasnem ali etničnem poreklu osebe, njenem verskem, filozofskem ali političnem prepričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju ali spolnem življenju.

6. Pristojni organi izključno zaradi avtomatizirane obdelave podatkov PNR ne smejo sprejeti odločitve, ki bi imela negativen pravni učinek na osebo ali bi vplivala nanjo. Takšne odločitve ne smejo sprejeti na podlagi spola, barve kože, etničnega ali socialnega porekla osebe, njenih genetskih značilnosti, jezika, verskega, filozofskega ali političnega prepričanja, članstva v sindikatu, pripadnosti narodni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti, zdravstvenega stanja ali spolne usmerjenosti.

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obveznosti letalskih prevoznikov

Obveznosti letalskih prevoznikov in gospodarskih subjektov, ki niso prevozniki

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da letalski prevozniki prenašajo (na način „push“) podatke PNR, kot so določeni v členu 2(c) in podrobno opredeljeni v Prilogi, v podatkovno zbirko nacionalne enote za informacije o potnikih države članice, na ozemlju katere je cilj ali začetek mednarodnega leta, in sicer v obsegu, v kakršnem so že zbrali podatke. Pri mednarodnih letih pod skupno oznako enega ali več letalskih prevoznikov je za prenos podatkov PNR o vseh potnikih tega leta odgovoren letalski prevoznik, ki izvaja let. Če ima let enega ali več postankov na letališčih držav članic, letalski prevoznik prenese podatke PNR enotam za informacije o potnikih vseh zadevnih držav članic.

1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, prenašajo (na način „push“) podatke PNR, kot so določeni v členu 2(c) in podrobno opredeljeni v Prilogi, v podatkovno zbirko nacionalne enote za informacije o potnikih države članice, na ozemlju katere je cilj ali začetek mednarodnega leta, in sicer v obsegu, v kakršnem so že zbrali podatke. Pri mednarodnih letih pod skupno oznako enega ali več letalskih prevoznikov je za prenos podatkov PNR o vseh potnikih tega leta odgovoren letalski prevoznik, ki izvaja let. Če ima let enega ali več postankov na letališčih držav članic, letalski prevoznik prenese podatke PNR enotam za informacije o potnikih vseh zadevnih držav članic.

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da letalski prevozniki prenašajo (na način „push“) podatke PNR, kot so določeni v členu 2(c) in podrobno opredeljeni v Prilogi, v podatkovno zbirko nacionalne enote za informacije o potnikih države članice, na ozemlju katere je cilj ali začetek mednarodnega leta, in sicer v obsegu, v kakršnem so že zbrali podatke. Pri mednarodnih letih pod skupno oznako enega ali več letalskih prevoznikov je za prenos podatkov PNR o vseh potnikih tega leta odgovoren letalski prevoznik, ki izvaja let. Če ima let enega ali več postankov na letališčih držav članic, letalski prevoznik prenese podatke PNR enotam za informacije o potnikih vseh zadevnih držav članic.

1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da letalski prevozniki prenašajo (na način „push“) podatke PNR, kot so določeni v členu 2(c) in podrobno opredeljeni v Prilogi, v podatkovno zbirko nacionalne enote za informacije o potnikih države članice, na ozemlju katere je cilj ali začetek mednarodnega leta, in sicer v obsegu, v kakršnem se podatki zbirajo pri običajnem poteku poslovanja. Pri mednarodnih letih pod skupno oznako enega ali več letalskih prevoznikov je za prenos podatkov PNR o vseh potnikih tega leta odgovoren letalski prevoznik, ki izvaja let. Če ima let enega ali več postankov na letališčih držav članic, letalski prevoznik prenese podatke PNR enotam za informacije o potnikih vseh zadevnih držav članic.

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1a. Če letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, zberejo predhodne informacije o potnikih (podatki API) iz točke 18 Priloge 1 k tej direktivi, vendar teh informacij ne hranijo kot del podatkov PNR, države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, te informacije (na način „push“) prenesejo tudi v podatkovno zbirko enote za informacije o potnikih države članice iz odstavka 1. pri takšnem prenosu se tudi za te podatke API uporabljajo vse določbe te direktive, kakor da bi bili del podatkov PNR.

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Letalski prevozniki prenesejo podatke PNR elektronsko z uporabo enotnih protokolov in sistemsko podprtih oblik zapisa podatkov, ki se sprejmejo po postopku iz členov 13 in 14, v primeru tehnične okvare pa z uporabo drugih ustreznih sredstev, ki zagotavljajo ustrezno raven varnosti podatkov:

2. Letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, prenesejo podatke PNR elektronsko z uporabo enotnih protokolov in sistemsko podprtih oblik zapisa podatkov, ki se sprejmejo po postopku iz členov 13 in 14, v primeru tehnične okvare pa z uporabo drugih ustreznih sredstev, ki zagotavljajo ustrezno raven varnosti podatkov:

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) 24 do 48 ur pred načrtovanim odhodom leta

(a) enkrat 24 do 48 ur pred načrtovanim odhodom leta;

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) neposredno po zaprtju leta, to je takrat, ko so se potniki vkrcali na letalo v pripravi na odhod in se nadaljnji potniki ne morejo več vkrcati.

(b) enkrat neposredno po zaprtju leta, to je takrat, ko so se potniki vkrcali na letalo v pripravi na odhod in se nadaljnji potniki ne morejo več vkrcati.

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice lahko letalskim prevoznikom dovolijo omejitev prenosa iz točke (b) odstavka 2 na posodobitve prenosa iz točke (a) odstavka 2.

3. Države članice lahko letalskim prevoznikom in gospodarskim subjektom, ki niso prevozniki, dovolijo omejitev prenosa iz točke (b) odstavka 2 na posodobitve prenosa iz točke (a) odstavka 2.

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Letalski prevozniki v vsakem posameznem primeru na zahtevo enote za informacije o potnikih v skladu z nacionalnim pravom prenesejo podatke PNR, če je potreben zgodnejši dostop, kot pa je določen v točki (a) odstavka 2, in sicer kot pomoč pri odzivu na posebno in dejansko grožnjo v zvezi s terorističnimi ali hudimi kaznivimi dejanji.

4. Letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, v vsakem posameznem primeru na zahtevo enote za informacije o potnikih v skladu z nacionalnim pravom prenesejo podatke PNR, če je potreben zgodnejši dostop, kot pa je določen v točki (a) odstavka 2, in sicer kot pomoč pri odzivu na posebno in dejansko grožnjo v zvezi s terorističnimi ali hudimi kaznivimi dejanji.

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Letalski prevozniki v vsakem posameznem primeru na zahtevo enote za informacije o potnikih v skladu z nacionalnim pravom prenesejo podatke PNR, če je potreben zgodnejši dostop, kot pa je določen v točki (a) odstavka 2, in sicer kot pomoč pri odzivu na posebno in dejansko grožnjo v zvezi s terorističnimi ali hudimi kaznivimi dejanji.

4. Letalski prevozniki v vsakem posameznem primeru na zahtevo enote za informacije o potnikih v skladu z nacionalnim pravom prenesejo podatke PNR, če je potreben zgodnejši dostop, kot pa je določen v točki (a) odstavka 2, in sicer kot pomoč pri odzivu na posebno in dejansko grožnjo v zvezi s terorističnimi ali hudimi mednarodnimi kaznivimi dejanji.

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Letalski prevozniki v vsakem posameznem primeru na zahtevo enote za informacije o potnikih v skladu z nacionalnim pravom prenesejo podatke PNR, če je potreben zgodnejši dostop, kot pa je določen v točki (a) odstavka 2, in sicer kot pomoč pri odzivu na posebno in dejansko grožnjo v zvezi s terorističnimi ali hudimi kaznivimi dejanji.

4. Letalski prevozniki v vsakem posameznem primeru na zahtevo enote za informacije o potnikih v skladu z nacionalnim pravom zagotovijo podatke PNR, če je potreben zgodnejši dostop, kot pa je določen v točki (a) odstavka 2, in sicer kot pomoč pri odzivu na posebno in dejansko grožnjo v zvezi s terorističnimi ali hudimi kaznivimi dejanji.

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Pristojni organi države članice lahko le v navedenih primerih, ko je to potrebno za preprečitev neposredne in hude grožnje javni varnosti, zahtevajo neposredno od enote za informacije o potnikih druge države članice, da jim zagotovi podatke PNR, ki jih hrani v svoji podatkovni zbirki v skladu s členom 9(1) in (2). Tovrstne zahteve se nanašajo na posebno preiskavo ali pregon terorističnih ali hudih kaznivih dejanj in morajo biti utemeljene. Enote za informacije o potnikih se na takšne zahteve odzovejo kot na prednostne. Pristojni organi v vseh drugih primerih usmerijo svoje zahteve preko enote za informacije o potnikih svoje države članice.

4. Pristojni organi države članice lahko le v navedenih primerih, ko je to potrebno za preprečitev neposredne in hude grožnje javni varnosti, zahtevajo neposredno od enote za informacije o potnikih druge države članice, da jim zagotovi podatke PNR, ki jih hrani v svoji podatkovni zbirki v skladu s členom 9(1) in (2). Tovrstne zahteve se nanašajo na posebno preiskavo ali pregon terorističnih ali hudih mednarodnih kaznivih dejanj in morajo biti utemeljene. Enote za informacije o potnikih se na takšne zahteve odzovejo kot na prednostne. Pristojni organi v vseh drugih primerih usmerijo svoje zahteve preko enote za informacije o potnikih svoje države članice.

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Člen 8 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Država članica lahko prenese podatke PNR in rezultate njihove obdelave tretji državi le v vsakem posameznem primeru in če:

Glede na pomen usklajenosti med notranjimi in zunanjimi vidiki varnosti in za večjo mednarodno varnost lahko država članica prenese podatke PNR in rezultate njihove obdelave tretji državi le v vsakem posameznem primeru in če:

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) so izpolnjeni pogoji iz člena 13 Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ;

črtano

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) je prenos nujen za namene te direktive, določene v členu 1(2) in

(b) je prenos nujen za namene te direktive, določene v členu 1(2);

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

b) je prenos nujen za namene te direktive, določene v členu 1(2) in

b) je prenos nujen in sorazmeren z nameni te direktive, določenimi v členu 1(2) in

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ba) je organ tretje države ali mednarodni organ, ki prejme podatke, pristojen za preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje ali pregon mednarodnih terorističnih ali hudih mednarodnih kaznivih dejanj;

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(bb) prošnja organa tretje države ali mednarodnega organa, ki prejeme podatke, je odvisna od sodišča ali neodvisnega upravnega organa, ki skuša z odločbo omejiti dostop do podatkov v tretji državi in njihovo uporabo zgolj na to, kar je potrebno za doseganje cilja, in ki posreduje na podlagi utemeljene prošnje teh organov v okviru preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona mednarodnih terorističnih ali hudih mednarodnih kaznivih dejanj;

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka b c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(bc) je država članica, ki je posredovala podatke, dala soglasje za prenos v skladu s svojo nacionalno zakonodajo;

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka b d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(bd) obdobje hrambe v tretji državi ali mednarodnem organu temelji na objektivnih merilih za zagotovitev, da je strogo omejeno na to, kar je potrebno;

Predlog spremembe    65

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) tretja država soglaša, da bo podatke prenesla drugi tretji državi le, če bo to potrebno za namene te direktive iz člena 1(2) in le z izrecnim soglasjem države članice.

(c) tretja država, ki prejme podatke, soglaša, da bo podatke prenesla drugi tretji državi le, če bo to potrebno za namene te direktive iz člena 1(2) in če bodo izpolnjeni pogoji iz člena 8(a).

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se podatki PNR, ki jih enoti za informacije o potnikih zagotovijo letalski prevozniki, hranijo v podatkovni zbirki v enoti za informacije o potnikih 30 dni od njihovega prenosa enoti za informacije o potnikih prve države članice, ki je država prihoda ali odhoda zadevnega mednarodnega leta.

1. Države članice zagotovijo, da se podatki PNR, ki jih enoti za informacije o potnikih zagotovijo letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, hranijo v podatkovni zbirki v enoti za informacije o potnikih 30 dni od njihovega prenosa enoti za informacije o potnikih prve države članice, ki je država prihoda ali odhoda zadevnega mednarodnega leta.

Predlog spremembe    67

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se podatki PNR, ki jih enoti za informacije o potnikih zagotovijo letalski prevozniki, hranijo v podatkovni zbirki v enoti za informacije o potnikih 30 dni od njihovega prenosa enoti za informacije o potnikih prve države članice, ki je država prihoda ali odhoda zadevnega mednarodnega leta.

1. Države članice zagotovijo, da se podatki PNR, ki jih enoti za informacije o potnikih zagotovijo letalski prevozniki, hranijo v podatkovni zbirki v enoti za informacije o potnikih 60 dni od njihovega prenosa enoti za informacije o potnikih prve države članice, ki je država prihoda ali odhoda zadevnega mednarodnega leta.

Predlog spremembe    68

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Po izteku 30 dni od posredovanja podatkov PNR enoti za informacije o potnikih iz odstavka 1 se podatki hranijo v enoti za informacije o potnikih nadaljnjih pet let. V tem obdobju se prikrijejo vsi podatkovni elementi, ki bi lahko služili ugotovitvi istovetnosti potnika, s katerim so povezani podatki PNR. Tako anonimizirani podatki PNR so dostopni le omejenemu številu osebja enote za informacije o potnikih, ki ima posebno pooblastilo za opravljanje analiz podatkov PNR in razvoj ocenjevalnih meril v skladu s členom 4(2)(d). Dostop do popolnih podatkov PNR lahko dovoli le vodja enote za informacije o potnikih za namene člena 4(2)(c) in če bi bilo mogoče razumno verjeti, da je to potrebno za izvedbo preiskave ter kot odziv na posebno in dejansko grožnjo ali tveganje ali posebno preiskavo ali pregon.

Po izteku 60 dni od posredovanja podatkov PNR enoti za informacije o potnikih iz odstavka 1 se podatki hranijo v enoti za informacije o potnikih nadaljnjih pet let. V tem obdobju se zakrijejo vsi podatkovni elementi, ki bi lahko služili ugotovitvi istovetnosti potnika, s katerim so povezani podatki PNR. Tako anonimizirani podatki PNR so dostopni le omejenemu številu osebja enote za informacije o potnikih, ki ima posebno pooblastilo za opravljanje analiz podatkov PNR in razvoj ocenjevalnih meril v skladu s členom 4(2)(d). Dostop do popolnih podatkov PNR lahko dovoli le vodja enote za informacije o potnikih za namene člena 4(2)(c) in če bi bilo mogoče razumno verjeti, da je to potrebno za izvedbo preiskave ter kot odziv na posebno in dejansko grožnjo ali tveganje ali posebno preiskavo ali pregon.

Predlog spremembe    69

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Po izteku 30 dni od posredovanja podatkov PNR enoti za informacije o potnikih iz odstavka 1 se podatki hranijo v enoti za informacije o potnikih nadaljnjih pet let. V tem obdobju se prikrijejo vsi podatkovni elementi, ki bi lahko služili ugotovitvi istovetnosti potnika, s katerim so povezani podatki PNR. Tako anonimizirani podatki PNR so dostopni le omejenemu številu osebja enote za informacije o potnikih, ki ima posebno pooblastilo za opravljanje analiz podatkov PNR in razvoj ocenjevalnih meril v skladu s členom 4(2)(d). Dostop do popolnih podatkov PNR lahko dovoli le vodja enote za informacije o potnikih za namene člena 4(2)(c) in če bi bilo mogoče razumno verjeti, da je to potrebno za izvedbo preiskave ter kot odziv na posebno in dejansko grožnjo ali tveganje ali posebno preiskavo ali pregon.

Po izteku 30 dni od posredovanja podatkov PNR enoti za informacije o potnikih iz odstavka 1 se podatki hranijo v enoti za informacije o potnikih nadaljnjih pet let. V tem obdobju se zakrijejo vsi podatkovni elementi, ki bi lahko služili ugotovitvi istovetnosti potnika, s katerim so povezani podatki PNR. Tako zakriti podatki PNR so dostopni le omejenemu številu osebja enote za informacije o potnikih, ki ima posebno pooblastilo za opravljanje analiz podatkov PNR in razvoj ocenjevalnih meril v skladu s členom 4(2)(d). Dostop do popolnih podatkov PNR lahko dovoli le vodja enote za informacije o potnikih za namene člena 4(2)(c) in če bi bilo mogoče razumno verjeti, da je to potrebno za izvedbo preiskave ter kot odziv na posebno in dejansko grožnjo ali tveganje ali posebno preiskavo ali pregon.

Predlog spremembe    70

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ime(na), vključno z imeni drugih potnikov v PNR, in število potnikov v PNR, ki potujejo skupaj;

ime(na), vključno z imeni drugih potnikov v PNR in imeni kontaktnih oseb za nujne primere, in število potnikov v PNR, ki potujejo skupaj;

Predlog spremembe    71

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2 – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

- telefonske številke in naslovi elektronske pošte, tudi kontaktnih oseb za nujne primere;

Predlog spremembe    72

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2 – alinea 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

- program zvestobe, v katerega je potnik vključen, in ustrezna številka (šifra);

Predlog spremembe    73

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2 – alinea 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

- naslov IP, s katerega se opravi rezervacija;

Predlog spremembe    74

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se podatki PNR izbrišejo po izteku obdobja iz odstavka 2. Ta obveznost ne posega v zadeve, v katerih so bili posebni podatki PNR preneseni pristojnemu organu in se uporabljajo v okviru posebne preiskave kaznivega dejanja ali pregona, ko hrambo takšnih podatkov pri pristojnem organu ureja nacionalno pravo države članice.

3. Države članice zagotovijo, da se podatki PNR trajno izbrišejo po izteku obdobja iz odstavka 2. Ta obveznost ne posega v zadeve, v katerih so bili posebni podatki PNR preneseni pristojnemu organu in se uporabljajo v okviru posebne preiskave kaznivega dejanja ali pregona, ko hrambo takšnih podatkov pri pristojnem organu ureja nacionalno pravo države članice.

Predlog spremembe    75

Predlog direktive

Člen 10 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kazni za letalske prevoznike

Kazni za letalske prevoznike in gospodarske subjekte, ki niso prevozniki

Predlog spremembe    76

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice v skladu z nacionalno zakonodajo zagotovijo, da se odvračilne, učinkovite in sorazmerne kazni, vključno z denarnimi kaznimi, določijo za letalske prevoznike, ki ne pošiljajo podatkov, ki jih morajo zbirati na podlagi te direktive, če so jih že zbrali, ali ki za to ne uporabijo predpisane oblike ali kako drugače kršijo nacionalne predpise, sprejete na podlagi te direktive.

Države članice v skladu z nacionalno zakonodajo zagotovijo, da se odvračilne, učinkovite in sorazmerne kazni, vključno z denarnimi kaznimi, določijo za letalske prevoznike in gospodarske subjekte, ki niso prevozniki, ki ne pošiljajo podatkov, ki jih morajo zbirati na podlagi te direktive, če so jih že zbrali, ali ki za to ne uporabijo predpisane oblike ali kako drugače kršijo nacionalne predpise, sprejete na podlagi te direktive.

Predlog spremembe    77

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Prepovedana je kakršna koli obdelava podatkov PNR, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo osebe, njeno versko, filozofsko ali politično prepričanje, članstvo v sindikatu, zdravstveno stanje ali spolno življenje. Če enota za informacije o potnikih prejme podatke PNR, ki razkrivajo takšne informacije, jih takoj izbriše.

3. Prepovedana je kakršna koli obdelava podatkov PNR, ki razkrivajo spol, barvo kože, etnično ali socialno poreklo osebe, njene genetske lastnosti, jezik, versko, filozofsko ali politično prepričanje, članstvo v sindikatu, pripadnost narodni manjšini, premoženje, rojstvo, invalidnost, starost, zdravstveno stanje ali spolno usmerjenost. Letalske družbe ne smejo posredovati teh podatkov, vendar če enota za informacije o potnikih prejme podatke PNR, ki razkrivajo takšne informacije, jih takoj izbriše.

Predlog spremembe    78

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Enota za informacije o potnikih in pristojni organi zaradi preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, notranjega spremljanja ter zagotavljanja neoporečnosti in varnosti podatkov, zlasti s strani nacionalnih nadzornih organov za varstvo podatkov, zapišejo ali dokumentirajo vsako obdelavo podatkov PNR s strani letalskih prevoznikov, vsak prenos podatkov PNR enote za informacije o potnikih in vse zahteve pristojnih organov ali enot za informacije o potnikih iz drugih držav članic in tretjih držav, tudi če so zavrnjene. Te zapise je treba hraniti pet let, razen če podatki, na katerih temeljijo, še niso bili izbrisani v skladu s členom 9(3) ob preteku navedenih pet let, ko je treba zapise hraniti do izbrisa podatkov, na katerih temeljijo.

4. Enota za informacije o potnikih in pristojni organi zaradi preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, notranjega spremljanja ter zagotavljanja neoporečnosti in varnosti podatkov, zlasti s strani nacionalnih nadzornih organov za varstvo podatkov, zapišejo ali dokumentirajo vsako obdelavo podatkov PNR s strani letalskih prevoznikov in gospodarskih subjektov, ki niso prevozniki, vsak prenos podatkov PNR enote za informacije o potnikih in vse zahteve pristojnih organov ali enot za informacije o potnikih iz drugih držav članic in tretjih držav, tudi če so zavrnjene. Te zapise je treba hraniti pet let, razen če podatki, na katerih temeljijo, še niso bili izbrisani v skladu s členom 9(3) ob preteku navedenih pet let, ko je treba zapise hraniti do izbrisa podatkov, na katerih temeljijo.

Predlog spremembe    79

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Enota za informacije o potnikih in pristojni organi zaradi preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, notranjega spremljanja ter zagotavljanja neoporečnosti in varnosti podatkov, zlasti s strani nacionalnih nadzornih organov za varstvo podatkov, zapišejo ali dokumentirajo vsako obdelavo podatkov PNR s strani letalskih prevoznikov, vsak prenos podatkov PNR enote za informacije o potnikih in vse zahteve pristojnih organov ali enot za informacije o potnikih iz drugih držav članic in tretjih držav, tudi če so zavrnjene. Te zapise je treba hraniti pet let, razen če podatki, na katerih temeljijo, še niso bili izbrisani v skladu s členom 9(3) ob preteku navedenih pet let, ko je treba zapise hraniti do izbrisa podatkov, na katerih temeljijo.

4. Enota za informacije o potnikih in pristojni organi zaradi preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, notranjega spremljanja ter zagotavljanja neoporečnosti in varnosti podatkov, zlasti s strani nacionalnih nadzornih organov za varstvo podatkov, zapišejo ali dokumentirajo vsako obdelavo podatkov PNR, vsak prenos podatkov PNR enote za informacije o potnikih in vse zahteve pristojnih organov ali enot za informacije o potnikih iz drugih držav članic in tretjih držav, tudi če so zavrnjene. Te zapise je treba hraniti pet let, razen če podatki, na katerih temeljijo, še niso bili izbrisani v skladu s členom 9(3) ob preteku navedenih pet let, ko je treba zapise hraniti do izbrisa podatkov, na katerih temeljijo.

Predlog spremembe    80

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Za varstvo vseh podatkov se uporabi še posebej visok varnostni standard, ki je usklajen z najnovejšim razvojem strokovnih razprav o varstvu podatkov in ki se stalno posodablja, da vključuje novo znanje in razumevanje. Pri odločitvah o uporabi varnostnih standardov se ekonomski vidiki upoštevajo le kot dejavniki drugotnega pomena.

 

Zlasti se uporabi tehnično najnaprednejši postopek šifriranja, ki:

 

- nepooblaščenim osebam onemogoča uporabo sistemov za obdelavo podatkov,

 

- zagotavlja, da lahko pooblaščeni uporabniki sistema za obdelavo podatkov dostopajo le do podatkov, ki ustrezajo njihovemu pooblastilu za dostop, in da osebnih podatkov pri obdelavi ali uporabi ter po hrambi ni mogoče brati, kopirati, spreminjati ali odstraniti brez pooblastila,

 

- zagotavlja, da osebnih podatkov pri elektronskem prenosu ali med prevozom ali shranjevanjem na nosilce podatkov ni mogoče brati, kopirati, spreminjati ali odstraniti brez pooblastila in da je mogoče preveriti in ugotoviti, na katere lokacije je treba s sredstvi za prenos podatkov prenesti osebne podatke.

 

Zagotovi se, da je mogoče naknadno preveriti in ugotoviti, ali so bili osebni podatki vneseni, spremenjeni ali odstranjeni iz sistema za obdelavo podatkov ter kdo je to storil.

 

Zagotovi se, da se lahko osebni podatki, ki se obdelujejo po naročilu, obdelujejo le v skladu z navodili naročnika.

 

Zagotovi se, da so osebni podatki zaščiteni pred naključnim uničenjem ali izgubo.

 

Zagotovi se možnost ločene obdelave podatkov, zbranih za različne namene.

Predlog spremembe    81

Predlog direktive

Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 12a

 

Klavzula o časovni omejitvi veljavnosti

 

1. Ta direktiva se preneha uporabljati ...*.

 

2. Poleg tega izvajanje, učinek in učinkovitost te direktive neodvisno pregleda, oceni in nadzira eden ali več naslednjih subjektov:

 

(a) Evropski parlament;

 

(b) Komisija;

 

(c) odbor iz člena 14 te direktive.

 

Ta postopek se konča ...**.

 

______________

 

* UL: prosimo, vstavite datum: štiri leta po začetku veljavnosti te direktive.

 

**UL: prosimo, vstavite datum: tri leta po začetku veljavnosti te direktive.

Obrazložitev

Prenehanje ali podaljšanje veljavnosti te direktive naj bi se določilo šele po tem, ko sta bila opravljena pregled in ocena učinka in učinkovitosti direktive.

Predlog spremembe    82

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Letalski prevozniki vse prenose podatkov PNR enotam za informacije o potnikih za namene te direktive opravijo elektronsko, v primeru tehnične okvare pa na kakršen koli drug ustrezen način, in sicer za obdobje enega leta po sprejetju enotnih protokolov in sistemsko podprtih oblik zapisa podatkov v skladu s členom 14.

1. Letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, vse prenose podatkov PNR enotam za informacije o potnikih za namene te direktive opravijo elektronsko, v primeru tehnične okvare pa na kakršen koli drug ustrezen način, in sicer za obdobje enega leta po sprejetju enotnih protokolov in sistemsko podprtih oblik zapisa podatkov v skladu s členom 14.

Predlog spremembe    83

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Po preteku enega leta od sprejetja enotnih protokolov in sistemsko podprtih oblik zapisa podatkov letalski prevozniki vse prenose podatkov PNR enotam za informacije o potnikih za namene te direktive opravijo elektronsko ob uporabi varnih metod v obliki sprejetih enotnih protokolov, ki so enotni za vse prenose za zagotovitev varnosti podatkov med prenosom, in v sistemsko podprti obliki zapisa podatkov, da se zagotovi njihova berljivost vsem sodelujočim stranem. Vsi letalski prevozniki morajo izbrati enotni protokol in obliko zapisa podatkov, ki ju nameravajo uporabljati za prenos podatkov enoti za informacije o potnikih, ter o tem enoto za informacije o potnikih tudi obvestiti.

2. Po preteku enega leta od sprejetja enotnih protokolov in sistemsko podprtih oblik zapisa podatkov letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, vse prenose podatkov PNR enotam za informacije o potnikih za namene te direktive opravijo elektronsko ob uporabi varnih metod v obliki sprejetih enotnih protokolov, ki so enotni za vse prenose za zagotovitev varnosti podatkov med prenosom, in v sistemsko podprti obliki zapisa podatkov, da se zagotovi njihova berljivost vsem sodelujočim stranem. Vsi letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, morajo izbrati enotni protokol in obliko zapisa podatkov, ki ju nameravajo uporabljati za prenos podatkov enoti za informacije o potnikih, ter o tem enoto za informacije o potnikih tudi obvestiti.

Predlog spremembe    84

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice z dnem iz člena 15(1), tj. dve leti po začetku veljavnosti te direktive, zagotovijo, da so zbrani podatki PNR vsaj 30 % vseh letov iz člena 6(1). Države članice do dve leti po datumu iz člena 15 zagotovijo, da so zbrani podatki PNR vsaj 60 % vseh letov iz člena 6(1). Države članice do štiri leta po datumu iz člena 15 zagotovijo, da so zbrani podatki PNR vseh letov iz člena 6(1).

črtano

Obrazložitev

Ker se podatki PNR zbirajo in obdelujejo za pomembne namene ter zaradi raznolike, kompleksne in mednarodne narave preteče grožnje, je potreben sistem, ki bo deloval na osnovi 100-odstotnega zbiranja znotraj EU in s tretjimi državami, da bo ta sistem v celoti učinkovit. S 100-odstotnim zbiranjem podatkov se zmanjša tudi tveganje profiliranja.

Predlog spremembe    85

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a) preuči izvedljivost in potrebnost vključitve notranjih letov na področje uporabe te direktive glede na izkušnje držav članic, ki zbirajo podatke PNR v zvezi z notranjimi leti. Komisija predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu v dveh letih po datumu iz člena 15(1);

črtano

Predlog spremembe    86

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) opravi pregled izvajanja te direktive in predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu v štirih letih po datumu iz člena 15(1). Takšen pregled zajema vse elemente te direktive, posebno pozornost pa posveča usklajenosti s standardom varstva osebnih podatkov, času hrambe in kakovosti ocenjevanj. Vključuje tudi statistične informacije, zbrane v skladu s členom 18.

(b) opravi pregled izvajanja te direktive in predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu v štirih letih po datumu iz člena 15(1). Takšen pregled zajema vse elemente te direktive, posebno pozornost pa posveča usklajenosti s standardom varstva osebnih podatkov, tudi v primerih prenosa podatkov tretjim državam, času hrambe in kakovosti ocenjevanj. Vključuje tudi statistične informacije, zbrane v skladu s členom 18.

Predlog spremembe    87

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) opravi pregled izvajanja te direktive in predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu v štirih letih po datumu iz člena 15(1). Takšen pregled zajema vse elemente te direktive, posebno pozornost pa posveča usklajenosti s standardom varstva osebnih podatkov, času hrambe in kakovosti ocenjevanj. Vključuje tudi statistične informacije, zbrane v skladu s členom 18.

(b) opravi pregled te direktive in predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu v štirih letih po datumu iz člena 15(1). Iz takšnega pregleda mora v prvi vrsti izhajati, ali je shema PNR zares potreben ukrep, zajema pa tudi vse elemente te direktive, posebno pozornost pa posveča usklajenosti s standardom varstva osebnih podatkov, času hrambe in kakovosti ocenjevanj. Vključuje tudi statistične informacije, zbrane v skladu s členom 18.

Obrazložitev

Pregled se ne bi smel nanašati samo na uporabo direktive, temveč bi moralo iz njega izhajati tudi, ali se podatki PNR uporabljajo za določene namene, oziroma ali je direktiva sploh potrebna.

Predlog spremembe    88

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice pripravijo sklop statističnih informacij o podatkih PNR, ki se predložijo enotam za informacije o potnikih. Taki statistični podatki morajo biti razčlenjeni po letalskih prevoznikih in ciljih ter morajo zajemati vsaj število ugotovitev istovetnosti vseh oseb, ki lahko sodelujejo pri terorističnem ali hudem kaznivem dejanju v skladu s členom 4(2), in število posledično izvedenih ukrepov pregona, ki vključujejo uporabo podatkov PNR.

1. Države članice pripravijo sklop statističnih informacij o podatkih PNR, ki se predložijo enotam za informacije o potnikih. Taki statistični podatki morajo biti razčlenjeni po letalskih prevoznikih in ciljih ter morajo zajemati vsaj število ugotovitev istovetnosti vseh oseb, ki lahko sodelujejo pri terorističnem ali hudem mednarodnem kaznivem dejanju v skladu s členom 4(2), in število posledično izvedenih ukrepov pregona, ki vključujejo uporabo podatkov PNR.

Predlog spremembe    89

Predlog direktive

Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ta direktiva ne posega v nobene obveznosti ali zaveze Unije iz dvostranskih in/ali večstranskih sporazumov s tretjimi državami.

2. Ta direktiva ne posega v nobene obveznosti ali zaveze Unije iz dvostranskih in/ali večstranskih sporazumov s tretjimi državami, vendar morebitni novi sporazumi s tretjimi državami ne smejo vključevati določb, s katerimi se zniža raven varstva podatkov, ki je določena v tej direktivi.

Obrazložitev

Morebitni sporazumi PNR s tretjimi državami morajo zagotavljati vsaj enako raven zaščite, kot jo določa ta direktiva.

Predlog spremembe    90

Predlog direktive

Priloga – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podatki iz evidence podatkov o potnikih, kot jih zbirajo letalski prevozniki

Podatki iz evidence podatkov o potnikih, kot jih zbirajo letalski prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso prevozniki

POSTOPEK

Naslov

Uporaba podatkov iz evidence podatkov o potnikih

Referenčni dokumenti

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

14.2.2011

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Arnaud Danjean

13.1.2015

Obravnava v odboru

30.3.2015

 

 

 

Datum sprejetja

4.5.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

5

10

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Urmas Paet, Gilles Pargneaux, Soraya Post, Marietje Schaake, Renate Sommer, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Victor Boștinaru, Jonás Fernández


MNENJE Odbora za promet in turizem (29.4.2015)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj

(COM(2011)0032 – C8‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Pripravljavec mnenja: Michael Cramer

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ta predlog Komisije za direktivo o analizi podatkov o potnikih nadomešča zakonodajni postopek za sprejetje okvirnega sklepa o zadevi, ki je z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe postal ničen.

Nekatere kritike predloga iz leta 2008 so bile upoštevane, vseeno pa ostaja vprašanje o nujnosti in sorazmernosti teh ukrepov še nerešeno; nanj so opozorili evropski nadzornik za varstvo podatkov(1), Agencija EU za temeljne pravice(2) in pravna služba Sveta(3). Predlog je treba dopolniti tako, da bosta vključena nujnost in sorazmernost. Kot je pokazala sodba romunskega ustavnega sodišča o hrambi podatkov(4), ni gotovo, da je možno zakone EU, ki vsebujejo tako sporno krnjenje temeljnih pravic, dejansko prenesti v države članice. Nemško ustavno sodišče je v sodbi o hrambi podatkov(5) jasno opozorilo, da bi dodatni ukrepi o hrambi podatkov – tudi na ravni EU – kaj lahko privedli do prekoračenja absolutno kumulativne meje, ko bi bilo doseženo stanje, v katerem bi se nadzor izvajal celo nad povsem nesumljivimi osebami, in sicer v nasprotju z njihovimi temeljnimi pravicami.

Stroški hrambe podatkov so precejšni. Leta 2007 je Komisija ocenila, da bi enkraten strošek vzpostavitve (brez posrednih stroškov) za vse države članice znašal 614.833.187 EUR. Za letalske prevoznike v EU bi stroški vzpostavitve (letalski prevozniki iz tretjih držav niso všteti) skupaj znašali 11.647.116 EUR, ob letnih obratovalnih stroških v višini 2.250.080 EUR za dvakratno uporabo metode "push" na potnika.

Pripravljavec mnenja predlaga, naj se Komisijo pozove k izvedbi študije stroškov in pripravi ustreznih ukrepov, če bi se izkazali za potrebne.

Za zagotavljanje sorazmernosti direktive pripravljavec mnenja predlaga omejitev področja njene uporabe:

•  Analiza podatkov iz PNR se lahko opravi zgolj za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon terorističnih kaznivih dejanj. Teroristična kazniva dejanja je treba natančneje opredeliti in jih omejiti na situacije iz člena 1 Okvirnega sklepa 2002/475/PNZ. Ni potrebno vključiti kaznivih dejanj iz členov 2 do 4 okvirnega sklepa, saj izraz „preprečevanje“ terorističnega kaznivega dejanja obsega priprave, organizacijo ipd. takega dejanja.

•  Podatki o potnikih se ne bi smeli analizirati v povezavi s hudimi kaznivimi dejanji, kakor so poimenovani v osnutku, ker je predlagana opredelitev „hudih kaznivih dejanj“ povsem preširoka. Vključuje „običajna“ kazniva dejanja, na primer goljufije, pa tudi „manjša kazniva dejanja“, za katera tudi Komisija meni, da bi bila njihova vključitev nesorazmerna (glej člen 2(h)).

•  Poleg tega bi bilo treba natančneje opredeliti uporabljene metode obdelave podatkov (člen 4).

•  Prenos podatkov (člena 7 in 8) bi bilo treba omejiti na primere, kjer je to nujno za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon specifičnega terorističnega kaznivega dejanja, pošiljanje teh podatkov tretjim državam pa bi moralo biti pogojeno z ustreznimi jamstvi za varovanje podatkov.

•  Čas hrambe podatkov bi bilo treba bistveno zmanjšati. Predlagano 30-dnevno obdobje upošteva prej omenjene pomisleke glede temeljnih pravic in bi moralo zadoščati za primere resnega ali nujnega suma. Starejše podatke lahko nacionalni organi vsakič, ko gre za utemeljen sum in ko so postopki v skladu z načeli pravne države, dobijo iz podatkov, ki jih po več mesecev hranijo letalski prevozniki oziroma so shranjeni v sistemih rezervacij. Za to nova pravna osnova ni potrebna.

•  Pravice potnikov glede varnosti in zaupnosti podatkov, dostopa, popravka, izbrisa in blokiranja podatkov ter pravice do nadomestila in pravnih sredstev je treba še okrepiti. Zlasti je treba povečati pravico do dostopa, ki jo je okvirna direktiva zelo omejila. Pripravljavec mnenja za obdelavo podatkov PNR predlaga uporabo notranjih pravil na podlagi Direktive 95/46/ES, čeprav se ta direktiva načeloma ne uporablja za policijsko in pravosodno sodelovanje med državami članicami (glej člen 3 te direktive). Navsezadnje moramo vprašanje varovanja podatkov na področju pravosodja in notranjih zadev ustrezno rešiti zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe.

•  Posredovati bi bilo treba le podatke, ki so potrebni za namene te direktive.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Direktiva Sveta 2004/82/ES z dne 29. aprila 2004 o dolžnosti prevoznikov, da posredujejo podatke o potnikih, ureja prenos izpopolnjenih informacij o potnikih (API) pristojnim nacionalnim organom s strani letalskih prevoznikov zaradi izboljšanja mejnih kontrol in boja proti nezakonitemu priseljevanju.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Podatki PNR so potrebni za učinkovito preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj ter tako povečujejo notranjo varnost.

(5) Podatki PNR bi bili lahko koristno sredstvo za učinkovito preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in nekaterih vrst hudih kaznivih dejanj mednarodne narave ter tako povečujejo notranjo varnost.

Obrazložitev

„Huda mednarodna kazniva dejanja“, zlasti trgovina z ljudmi, trgovina s prepovedanimi drogami in nedovoljena trgovina z orožjem, so prav tako vrste resnih kaznivih dejanj, pri preprečevanju katerih je lahko koristna uporaba podatkov iz evidence podatkov o potnikih (podatki PNR). S črtanjem „hudih kaznivih dejanj“ se je področje delovanja direktive zožilo, uporaba podatkov PNR pa se je osredotočila na čezmejna kazniva dejanja, pri katerih so ti podatki najbolj pomembni in učinkoviti.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Podatki PNR pomagajo organom pregona preprečevati, odkrivati, preiskovati in preganjati huda kazniva dejanja, vključno s terorističnimi kaznivimi dejanji, in sicer jih primerjajo z različnimi podatkovnimi zbirkami iskanih oseb in predmetov ter, kadar je to mogoče, najdejo pomočnike storilcev kaznivih dejanj in razkrijejo kriminalne mreže.

(6) Podatki PNR lahko pomagajo organom pregona preprečevati, odkrivati, preiskovati in preganjati huda mednarodna kazniva dejanja, vključno s terorističnimi kaznivimi dejanji, in sicer jih primerjajo z različnimi podatkovnimi zbirkami iskanih oseb in predmetov, da najdejo potrebne dokaze ter, kadar je to mogoče, najdejo pomočnike storilcev kaznivih dejanj in razkrijejo kriminalne mreže.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Podatki PNR omogočajo organom pregona ugotavljanje istovetnosti oseb, ki so bile pred tem „neznane“, tj. oseb, ki pred tem niso bile osumljene sodelovanja pri hudem kaznivem dejanju in terorističnem kaznivem dejanju, vendar pa iz analize podatkov izhaja, da bi lahko sodelovale pri takem kaznivem dejanju in bi jih morali pristojni organi zato podrobneje obravnavati. Z uporabo podatkov PNR lahko organi pregona obravnavajo nevarnost hudih kaznivih dejanj in terorizma z drugih vidikov, kot pa je to mogoče pri vseh drugih vrstah osebnih podatkov. Vendar pa bi morali biti zaradi zagotovitve, da bi obdelava podatkov nedolžnih in neosumljenih oseb ostala kar najbolj omejena, vidiki uporabe podatkov PNR v zvezi z oblikovanjem in uporabo ocenjevalnih meril še dodatno omejeni na huda kazniva dejanja, ki so po naravi tudi mednarodna, tj. sama po sebi povezana s potovanjem, takšna pa je tudi vrsta podatkov v obdelavi.

črtano

Obrazložitev

Pripravljavec mnenja predlaga omejitev uporabe podatkov PNR za vse potnike za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih kaznivih dejanj s primerjavo zbirk podatkov zlasti za iskane osebe (člen 4, točka b) ali na prošnjo pristojnih organov v posebnih primerih (člen 4, točka c).

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Letalski prevozniki že zbirajo in obdelujejo podatke PNR svojih potnikov v lastne komercialne namene. Ta direktiva ne bi smela naložiti nobenih obveznosti ne letalskim prevoznikom glede zbiranja ali hrambe kakršnih koli dodatnih podatkov o potnikih ne potnikom glede zagotavljanja kakršnih koli podatkov poleg podatkov, ki jih že zagotavljajo letalskim prevoznikom.

(11) Letalski prevozniki že zbirajo in obdelujejo podatke PNR svojih potnikov v lastne komercialne namene. Ta direktiva ne bi smela naložiti nobenih obveznosti ne letalskim prevoznikom glede zbiranja ali hrambe kakršnih koli dodatnih podatkov o potnikih, ne potnikom glede zagotavljanja kakršnih koli podatkov poleg podatkov, ki jih že zagotavljajo letalskim prevoznikom. Če letalski prevozniki ne pridobivajo podatkov v običajnem poteku poslovanja v poslovne namene, potem se od njih ne zahteva, naj razvijejo postopke za pridobivanje teh podatkov.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Opredelitev terorističnih kaznivih dejanj bi morala biti vzeta iz členov 1 do 4 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu. Opredelitev hudih kaznivih dejanj bi morala biti vzeta iz člena 2 Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami. Vendar pa lahko države članice takšna manjša kazniva dejanja, za katera ob upoštevanju njihovih zadevnih kazenskih pravosodnih sistemov obdelava podatkov PNR v skladu s to direktivo ne bi bila usklajena z načelom sorazmernosti. Opredelitev hudih mednarodnih kaznivih dejanj bi morala biti vzeta iz člena 2 Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ in Konvencije Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu.

(12) Opredelitev terorističnih kaznivih dejanj bi morala biti vzeta iz členov 1 do 4 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu. Opredelitev hudih mednarodnih kaznivih dejanj bi morala biti vzeta iz člena 2 Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ in Konvencije OZN proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu. Vendar pa morajo države članice izključiti takšna kazniva dejanja, za katera ob upoštevanju njihovih kazenskih pravosodnih sistemov obdelava podatkov PNR v skladu s to direktivo ne bi bila usklajena z načelom sorazmernosti.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Vsebina vseh seznamov zahtevanih podatkov PNR, ki naj bi jih prejele enote za informacije o potnikih, mora biti pripravljena z namenom odražati legitimne zahteve organov javne uprave za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih ali hudih kaznivih dejanj, s čimer bi se izboljšala notranja varnost v Uniji ter varstvo temeljnih pravic državljanov, zlasti varstvo zasebnosti in varstvo osebnih podatkov. Taki seznami ne smejo vsebovati nobenih osebnih podatkov, ki bi lahko razkrivali rasno ali etnično poreklo, politično, versko ali filozofsko prepričanje, članstvo v sindikatu, ali podatkov v zvezi z zdravstvenim stanjem ali spolnim življenjem zadevnega posameznika. Podatki PNR bi morali vsebovati podrobne podatke o rezervaciji in načrtu potovanja potnika, ki pristojnim organom omogočajo identifikacijo letalskih potnikov, ki pomenijo grožnjo notranji varnosti.

(14) Vsebina podatkov PNR, ki naj bi jih prejele enote za informacije o potnikih, navedene v prilogi k tej direktivi, mora biti pripravljena z namenom odražati legitimne zahteve organov javne uprave za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih ali hudih kaznivih dejanj, s čimer bi se izboljšala notranja varnost v Uniji ter varstvo temeljnih pravic oseb, zlasti varstvo zasebnosti in varstvo osebnih podatkov. Taki podatki ne smejo vsebovati nobenih osebnih podatkov, ki bi lahko razkrivali rasno ali etnično poreklo, politično, versko ali filozofsko prepričanje, članstvo v sindikatu, ali podatkov v zvezi z zdravstvenim stanjem ali spolnim življenjem zadevnega posameznika. Podatki PNR bi morali vsebovati podrobne podatke o rezervaciji in načrtu potovanja potnika, ki pristojnim organom omogočajo identifikacijo letalskih potnikov, ki pomenijo grožnjo notranji varnosti.

Obrazložitev

Beseda „zahtevani“ bi lahko privedla do zmede, saj letalski prevozniki zbirajo podatke PNR v običajnem poteku poslovanja. Od njih se ne sme zahtevati, naj pridobijo ali hranijo kakršne koli dodatne podatke o potnikih, niti se ne sme zahtevati od potnikov, naj zagotovijo več podatkov, kot bi jih letalski prevozniki normalno zahtevali v običajnem poteku poslovanja.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Trenutno sta na voljo dve mogoči metodi posredovanja podatkov: metoda „pull“, v skladu s katero lahko pristojni organi države članice, ki zahteva podatke, vstopajo („dostopajo“) v sistem rezervacij letalskega prevoznika in vzamejo (potegnejo – „pull“) izvod zahtevanih podatkov, ter metoda „push“, v skladu s katero letalski prevozniki posredujejo (potisnejo – „push“) zahtevane podatke PNR organu, ki jih zahteva, in tako lahko ohranijo nadzor nad tem, katere podatke zagotavljajo. Prevladuje mnenje, da metoda „push“ zagotavlja višjo stopnjo varstva podatkov in bi morala biti obvezna za vse letalske prevoznike.

(15) Trenutno sta na voljo dve mogoči metodi posredovanja podatkov: metoda „pull“, v skladu s katero lahko pristojni organi države članice, ki zahteva podatke, vstopajo („dostopajo“) v sistem rezervacij letalskega prevoznika in vzamejo (potegnejo – „pull“) izvod zahtevanih podatkov, ter metoda „push“, v skladu s katero letalski prevozniki posredujejo (potisnejo – „push“) podatke PNR organu, ki jih zahteva, in tako lahko ohranijo nadzor nad tem, katere podatke zagotavljajo. Metoda „push“ zagotavlja višjo stopnjo varstva podatkov in bi morala postati dve leti po začetku veljavnosti te direktive obvezna za vse letalske prevoznike, ki že zbirajo in obdelujejo podatke PNR v poslovne namene ter opravljajo mednarodne lete na ali z ozemlja držav članic. Če podatke PNR uporabljajo operaterji računalniško podprtih rezervacijskih sistemov, potem se uporablja kodeks poslovanja računalniških sistemov rezervacij (Uredba (ES) št. 80/2009 Evropskega parlamenta in Sveta).

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Države članice bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe, da letalskim prevoznikom omogočijo izpolnitev njihovih obveznosti iz te direktive. Države članice bi morale predpisati odvračilne, učinkovite in sorazmerne kazni, vključno z denarnimi, zoper tiste letalske prevoznike, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti v zvezi s prenosom podatkov PNR. V primeru večkratnih resnih kršitev, ki bi lahko oslabile osnovne cilje te direktive, lahko te kazni v izjemnih primerih vključujejo ukrepe, kot so imobilizacija, odvzem in zaplemba prevoznega sredstva ali začasen ali trajen odvzem operativne licence.

(17) Države članice bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe, da letalskim prevoznikom omogočijo izpolnitev njihovih obveznosti iz te direktive. Države članice bi morale predpisati odvračilne, učinkovite in sorazmerne kazni, vključno z denarnimi, zoper tiste letalske prevoznike, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti v zvezi s prenosom podatkov PNR.

Obrazložitev

V nekaterih primerih niso odgovorni letalski prevozniki, ampak tretje države, ki ne posredujejo podatkov PNR, ki jih imajo na razpolago. Kazni bi morale biti odvračilne, učinkovite in sorazmerne, kot je navedeno v prvem delu uvodne izjave. Tako bi lahko bil drugi del besedila neprimeren ali celo nasprotujoč glede na prvi del, ki zajema vse vrste kazni.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Države članice bi si morale med seboj izmenjevati prejete podatke PNR, če je prenos takšnih podatkov nujen za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon terorističnih ali hudih kaznivih dejanj. Določbe te direktive ne posegajo v druge pravne akte Unije o izmenjavi podatkov med policijo in pravosodnimi organi, vključno s Sklepom Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol) in Okvirnim sklepom Sveta 2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije. Takšno izmenjavo podatkov PNR med organi pregona in pravosodnimi organi bi morala urejati pravila o policijskem in pravosodnem sodelovanju.

(20) Države članice bi si morale med seboj izmenjevati prejete podatke PNR, če je prenos takšnih podatkov nujen za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon terorističnih ali hudih mednarodnih kaznivih dejanj, kot so opredeljena v tej direktivi. Določbe te direktive ne posegajo v druge pravne akte Unije o izmenjavi podatkov med policijo in pravosodnimi organi, vključno s Sklepom Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol) in Okvirnim sklepom Sveta 2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije. Takšno izmenjavo podatkov PNR med organi pregona in pravosodnimi organi bi morala urejati pravila o policijskem in pravosodnem sodelovanju.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Obdobje, v katerem je treba hraniti podatke PNR, bi moralo biti sorazmerno z nameni preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih in hudih kaznivih dejanj. Zaradi narave zadevnih podatkov in njihove uporabe je nujno, da se podatki PNR hranijo dovolj dolgo za izvedbo analiz in uporabo v preiskavah. Da bi se izognili nesorazmerni uporabi, je nujno, da se po začetnem obdobju podatki anonimizirajo ter so dostopni samo pod zelo strogimi in omejenimi pogoji.

(21) Obdobje, v katerem je treba hraniti podatke PNR, bi moralo biti sorazmerno z nameni preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih in hudih kaznivih dejanj. Zaradi narave zadevnih podatkov in njihove uporabe je nujno, da se podatki PNR hranijo dovolj dolgo za izvedbo analiz in uporabo v preiskavah. Da bi se izognili nesorazmerni uporabi, je nujno, da so po začetnem obdobju podatki razosebljeni ter so dostopni samo pod zelo strogimi in omejenimi pogoji.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) Za obdelavo podatkov PNR na nacionalni ravni v vsaki državi članici, ki jo izvajajo enote za informacije o potnikih in pristojni organi, bi moral veljati standard varstva osebnih podatkov v skladu z nacionalno zakonodajo, ki je usklajena z Okvirnim sklepom Sveta 2008/977/PNZ z dne 27. novembra 2008 o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (v nadaljnjem besedilu: Okvirni sklep 2008/977/PNZ).

(23) Za obdelavo podatkov PNR na nacionalni ravni v vsaki državi članici, ki jo izvajajo enote za informacije o potnikih in pristojni organi, bi moral veljati standard varstva osebnih podatkov v skladu z nacionalno zakonodajo, ki je usklajena z Okvirnim sklepom Sveta 2008/977/PNZ z dne 27. novembra 2008 o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (v nadaljnjem besedilu: Okvirni sklep 2008/977/PNZ) in Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov1.

 

____________

 

1 UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

Obrazložitev

Uporabljati je treba najvišjo raven varstva podatkov, saj se podatki zbirajo za vse letalske potnike.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Ob upoštevanju pravice do varstva osebnih podatkov bi morale biti pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, glede obdelave njihovih podatkov PNR, kot so pravica do dostopa, pravica do popravka, izbrisa in blokiranja ter pravice do nadomestila škode in pravnih sredstev, usklajene z Okvirnim sklepom 2008/977/PNZ.

(24) Ob upoštevanju pravice do varstva osebnih podatkov bi morale biti pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, glede obdelave njihovih podatkov PNR, kot so pravica do dostopa, pravica do popravka, izbrisa in blokiranja ter pravice do nadomestila škode in pravnih sredstev, usklajene z Okvirnim sklepom 2008/977/PNZ in Direktivo 95/46/ES.

Obrazložitev

Uporabljati je treba najvišjo raven varstva podatkov, saj se podatki zbirajo za vse letalske potnike.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25a) Države članice bi morale zagotoviti, da se stroškov, nastalih zaradi ukrepov za uporabo podatkov PNR, ne prenese na potnike.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28) Ta direktiva ne vpliva na možnost držav članic, da z nacionalno zakonodajo uredijo sistem zbiranja podatkov PNR in ravnanja z njimi za namene, ki niso navedeni v tej direktivi, niti ne nalaga obveznosti letalskim prevoznikom, ki niso določeni v Direktivi, v zvezi z notranjimi leti ob upoštevanju ustreznih določb o varstvu podatkov, če je takšno nacionalno pravo usklajeno s pravnim redom Unije. Vprašanje zbiranja podatkov PNR na notranjih letih bi moralo biti predmet posebnega razmisleka v prihodnosti.

črtano

Obrazložitev

Da se zagotovi pravna varnost za varstvo podatkov o potnikih in za ekonomske interese operaterjev, bi morale države članice zbirati samo podatke PNR, ki so opredeljeni v tej uredbi.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 28 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28b) Prenos podatkov PNR bi bilo treba omejiti na primere, kjer je to nujno za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje določenega terorističnega dejanja ter izvedbo sodnega postopka, pošiljanje teh podatkov tretjim državam pa bi moralo biti pogojeno z ustreznimi zaščitnimi ukrepi za varovanje podatkov.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32) Zlasti je kar najbolj omejeno področje uporabe Direktive, ki dovoljuje hrambo podatkov PNR v obdobju največ 5 let, po preteku katerega je podatke treba izbrisati, podatke je treba anonimizirati po zelo kratkem obdobju hrambe, zbiranje in uporaba občutljivih podatkov pa sta prepovedana. Zaradi zagotavljanja učinkovitosti in visoke ravni varstva podatkov morajo države članice zagotoviti, da je za svetovanje o načinu obdelave podatkov PNR in njegovem spremljanju pristojen neodvisni nacionalni nadzorni organ. Zapisati ali dokumentirati je treba vsako obdelavo podatkov PNR zaradi preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, notranjega spremljanja in zagotavljanja pravilne celovitosti podatkov ter varnosti njihove obdelave. Države članice morajo tudi zagotoviti, da so potniki jasno in natančno obveščeni o zbiranju podatkov PNR in svojih pravicah.

(32) Zlasti je kar najbolj omejeno področje uporabe direktive: dovoljuje hrambo podatkov PNR v obdobju, ki ni daljše od treh mesecev, po preteku katerega je podatke treba izbrisati; podatke je treba po zelo kratkem obdobju zakriti in onemogočiti dostop do njih, razen zelo omejenemu številu pooblaščenega osebja, zbiranje in uporaba občutljivih podatkov pa sta prepovedana. Zaradi zagotavljanja učinkovitosti in visoke ravni varstva podatkov morajo države članice zagotoviti, da je za svetovanje o načinu obdelave podatkov PNR in njegovem spremljanju pristojen neodvisni nacionalni nadzorni organ. Zapisati ali dokumentirati je treba vsako obdelavo podatkov PNR zaradi preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, notranjega spremljanja in zagotavljanja pravilne celovitosti podatkov ter varnosti njihove obdelave. Države članice morajo tudi zagotoviti, da so potniki jasno in natančno obveščeni o zbiranju podatkov PNR in svojih pravicah.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih kaznivih dejanj in hudih kaznivih dejanj v skladu s členom 4(2)(b) in (c); ter

(a) preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih kaznivih dejanj in nekaterih vrst hudih mednarodnih kaznivih dejanj, kot so opredeljena v členu 2(i), in v skladu s členom 4(2);

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih kaznivih dejanj in hudih mednarodnih kaznivih dejanj v skladu s členom 4(2)(a) in (d).

črtano

Obrazložitev

Zajet v spremenjenem členu 1.2(a).

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Podatki PNR, zbrani v skladu s to direktivo, se ne smejo obdelovati za manjša kazniva dejanja, za katera je v skladu z nacionalnim pravom države članice najvišja zagrožena zaporna kazen ali ukrep, vezan na odvzem prostosti, krajši od treh let.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Ta direktiva se ne uporablja za polete znotraj Unije ali za druga prevozna sredstva razen letal.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) „mednarodni let“ pomeni vsak let letalskega prevoznika, ki naj bi po voznem redu ali nenačrtovano priletel z ozemlja tretje države in pristal na ozemlju države članice ali zapustil ozemlje države članice s končnim ciljem v tretji državi, v obeh primerih vključno s prestopnimi ali tranzitnimi leti;

(b) „mednarodni let“ pomeni vsak let letalskega prevoznika, ki naj bi po voznem redu ali nenačrtovano priletel z ozemlja tretje države in pristal na ozemlju države članice ali zapustil ozemlje države članice s končnim ciljem v tretji državi;

Obrazložitev

Vključitev prestopnih in tranzitnih letov pomeni, da področju delovanja direktive pokriva tudi notranje lete EU.

1) Za prestopne lete: ker se prenos podatkov PNR nanaša na vse lete, ne pa na potnike, je zahteva za vključitev prestopnih letov enaka zahtevi po prenosu podatkov PNR za praktično vse lete znotraj Unije. Za tranzitne lete: podatki PNR se pošljejo organom letališč, kjer se potniki izkrcajo (in ne organom tranzitnih letališč, ker potniki ne prečkajo mejnega prehoda). Načrt potovanja potnika ne ustreza vedno tranzitnim točkam, zato ta določba ne izpolnjuje pogojev iz sistema povpraševanja.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) „evidenca podatkov o potnikih (PNR)“ pomeni zbirko zahtevanih podatkov o potovanju vsakega potnika, ki vsebuje vse potrebne podatke, s katerimi lahko glavna letalska družba in udeležene letalske družbe obdelujejo ter nadzorujejo rezervacije za vsako potovanje, ki ga rezervira posamezna oseba ali se rezervira v njenem imenu, ne glede na to, ali je sestavni del sistema rezervacij, sistema za nadzor odhodov (DCS) ali enakovrednih sistemov, ki zagotavljajo enake funkcije;

(c) „evidenca podatkov o potnikih (PNR)“ pomeni zbirko zahtevanih podatkov o potovanju vsakega potnika, ki jo letalski prevozniki pridobijo in shranijo v elektronski obliki v običajnem poteku poslovanja in vsebuje vse potrebne podatke, s katerimi lahko glavna letalska družba in udeležene letalske družbe obdelujejo ter nadzorujejo rezervacije za vsako potovanje, ki ga rezervira posamezna oseba ali se rezervira v njenem imenu, ne glede na to, ali je sestavni del sistema rezervacij, sistema za nadzor odhodov (DCS) ali enakovrednih sistemov, ki zagotavljajo enake funkcije;

Obrazložitev

S tem bi preprečili dodatno drago obremenitev letalskih prevoznikov, ki bi se nato pretvorila v stroške za potnike/potrošnike.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) „metoda ‚push‘“ pomeni metodo, v skladu s katero letalski prevozniki prenesejo zahtevane podatke PNR v podatkovno zbirko organa, ki jih zahteva;

(f) „metoda ‚push‘“ pomeni metodo, v skladu s katero letalski prevozniki prenesejo podatke PNR, ki so jih zbrali in so navedeni v prilogi k tej direktivi, v podatkovno zbirko organa, ki jih zahteva;

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

fa) „metoda ‚pull‘” pomeni metodo, v skladu s katero ima organ, ki podatke zahteva, neposreden dostop do podatkovne zbirke iz sistema rezervacij letalske družbe in iz nje pridobi podatke o potnikih;

Obrazložitev

Opredelitev metode „pull” se zdi potrebna, saj je v predlogu Komisije večkrat omenjena.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) „hudo kaznivo dejanje“ pomeni kaznivo dejanje po nacionalnem pravu iz člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ, če se kaznuje z zaporno kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem prostosti, do najmanj treh let po nacionalni zakonodaji države članice, vendar pa lahko države članice izključijo takšna manjša kazniva dejanja, za katera ob upoštevanju svojih zadevnih kazenskih pravosodnih sistemov obdelava podatkov PNR v skladu s to direktivo ne bi bila usklajena z načelom sorazmernosti;

črtano

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka i – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) „hudo mednarodno kaznivo dejanje“ pomeni kaznivo dejanje po nacionalnem pravu iz člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ, če se kaznuje z zaporno kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem prostosti, do najmanj treh let po nacionalni zakonodaji države članice, in če:

(i) „hudo mednarodno kaznivo dejanje“ pomeni naslednja kazniva dejanja po nacionalnem pravu iz člena 2 (2) Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ: trgovina z ljudmi, nedovoljena trgovina s prepovedanimi drogami in nedovoljena trgovina z orožjem, strelivom in eksplozivi, če se kaznujejo z zaporno kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem prostosti, do najmanj treh let po nacionalni zakonodaji države članice, in če:

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vsaka država članica ustanovi ali določi organ, pristojen za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj ali organizacijsko enoto takšnega organa, da deluje kot njena „enota za informacije o potnikih“, pristojna za zbiranje podatkov PNR od letalskih prevoznikov, njihovo hrambo, analiziranje in pošiljanje rezultatov analize pristojnim organom iz člena 5. Člani osebja enote so lahko napoteni iz pristojnih organov javne uprave.

1. Vsaka država članica ustanovi ali določi organ, pristojen za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon terorističnih in hudih mednarodnih kaznivih dejanj ali organizacijsko enoto takšnega organa, da deluje kot njena „enota za informacije o potnikih“, pristojna za zbiranje podatkov PNR od letalskih prevoznikov, njihovo hrambo, analiziranje in pošiljanje rezultatov analize pristojnim organom iz člena 5. Člani osebja enote so lahko napoteni iz pristojnih organov javne uprave.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Podatki PNR, ki se nanašajo na potnike na mednarodnih letih, se hranijo, obdelujejo in analizirajo samo na ozemlju Unije. Za te postopke se torej uporablja pravo Unije o varstvu osebnih podatkov;

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Stroške zbiranja, obdelave in prenosa podatkov PNR nosijo države članice.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred njihovim načrtovanim prihodom v državo članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila istovetnost vseh oseb, ki bi lahko sodelovale pri terorističnem ali hudem mednarodnem kaznivem dejanju in ki jih morajo pristojni organi iz člena 5 podrobneje obravnavati. Pri izvajanju takšnega ocenjevanja lahko enota za informacije o potnikih obdeluje podatke PNR glede na vnaprej določena merila. Države članice zagotovijo, da se kakršno koli ujemanje podatkov na podlagi takšne avtomatizirane obdelave v vsakem posameznem primeru pregleda z neavtomatiziranimi sredstvi z namenom preveriti, ali mora pristojni organ iz člena 5 ukrepati;

črtano

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred njihovim načrtovanim prihodom v državo članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila istovetnost vseh oseb, ki bi lahko sodelovale pri terorističnem ali hudem kaznivem dejanju in ki jih morajo pristojni organi iz člena 5 podrobneje obravnavati. Pri izvajanju takšnih ocen lahko enota za informacije o potnikih primerja podatke PNR s podatki v ustreznih podatkovnih zbirkah, vključno z mednarodnimi ali nacionalnimi podatkovnimi zbirkami ali nacionalnimi deli podatkovnih zbirk Unije, če so vzpostavljene na podlagi prava Unije, in sicer o osebah in predmetih, ki so iskani ali so v zvezi z njimi razpisani ukrepi, v skladu s pravili Unije ter mednarodnimi in nacionalnimi pravili, ki veljajo za takšne podatkovne zbirke. Države članice zagotovijo, da se kakršno koli ujemanje podatkov na podlagi takšne avtomatizirane obdelave v vsakem posameznem primeru pregleda z neavtomatiziranimi sredstvi z namenom preveriti, ali mora pristojni organ iz člena 5 ukrepati;

(b) za dodatno ocenjevanje potnikov – ki ga lahko pristojni organi iz člena 5 izvedejo pred njihovim načrtovanim prihodom v državo članico ali odhodom iz nje – pri katerih obstaja utemeljen sum, da bi lahko sodelovali pri terorističnem ali hudem mednarodnem kaznivem dejanju. Pri izvajanju takšnih ocen lahko enota za informacije o potnikih primerja podatke PNR s podatki v ustreznih podatkovnih zbirkah, vključno z mednarodnimi ali nacionalnimi podatkovnimi zbirkami ali nacionalnimi deli podatkovnih zbirk Unije, če so vzpostavljene na podlagi prava Unije, in sicer o osebah in predmetih, ki so iskani ali so v zvezi z njimi razpisani ukrepi, v skladu s pravili Unije ter mednarodnimi in nacionalnimi pravili, ki veljajo za takšne podatkovne zbirke. Države članice zagotovijo, da se kakršno koli ujemanje podatkov na podlagi takšne avtomatizirane obdelave v vsakem posameznem primeru pregleda z neavtomatiziranimi sredstvi z namenom preveriti, ali mora pristojni organ iz člena 5 ukrepati;

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) za odzivanje v vsakem posameznem primeru na ustrezno utemeljene zahteve pristojnih organov za zagotavljanje in obdelavo podatkov PNR v posebnih primerih zaradi preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih ali hudih kaznivih dejanj ter za zagotavljanje rezultatov takšne obdelave pristojnim organom ter

(c) za odzivanje v vsakem posameznem primeru na ustrezno utemeljene zahteve pristojnih organov za zagotavljanje in obdelavo podatkov PNR v posebnih primerih zaradi preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih ali hudih mednarodnih kaznivih dejanj ter za zagotavljanje rezultatov takšne obdelave pristojnim organom ter

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) za analiziranje podatkov PNR za namene posodabljanja ali oblikovanja novih meril za izvajanje ocenjevanj zaradi ugotavljanja istovetnosti oseb, ki lahko sodelujejo pri terorističnem ali hudem mednarodnem kaznivem dejanju v skladu s točko (a).

črtano

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Obdelava podatkov PNR se lahko odredi le z odločbo pristojnega sodišča države članice na podlagi prošnje, ki jo je vložila enota za informacije o potnikih. Enota za informacije o potnikih lahko sama sprejme odredbo samo, če zazna neposredno nevarnost zaradi odlašanja („periculum in mora“).

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Enota države članice za informacije o potnikih posreduje podatke PNR ali rezultate o obdelavi podatkov PNR o posameznikih, katerih istovetnost je ugotovljena v skladu s točkama (a) in (b) odstavka 2, v podrobnejšo preučitev ustreznim pristojnim organom iste države članice. Tak prenos se lahko izvede le za vsak primer posebej.

4. Enota države članice za informacije o potnikih posreduje podatke PNR ali rezultate o obdelavi podatkov PNR o posameznikih, katerih istovetnost je ugotovljena v skladu s točko (b) odstavka 2, v podrobnejšo preučitev ustreznim pristojnim organom iste države članice. Tak prenos se lahko izvede le za vsak primer posebej.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi seznam pristojnih organov, pristojnih za zahtevanje ali prejemanje podatkov PNR ali rezultatov obdelave podatkov PNR od enot za informacije o potnikih zaradi podrobnega preučevanja takšnih informacij ali za sprejetje ustreznih ukrepov preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih ter hudih kaznivih dejanj.

1. Vsaka država članica določi seznam pristojnih organov, pristojnih za zahtevanje ali prejemanje podatkov PNR ali rezultatov obdelave podatkov PNR od enot za informacije o potnikih zaradi podrobnega preučevanja takšnih informacij ali za sprejetje ustreznih ukrepov preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih ter hudih mednarodnih kaznivih dejanj.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pristojne organe sestavljajo organi, pristojni za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj.

2. Pristojne organe sestavljajo organi, pristojni za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon terorističnih in hudih mednarodnih kaznivih dejanj.

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Podatke PNR o potnikih in rezultate obdelave podatkov PNR, ki jih prejme enota za informacije o potnikih, lahko nadalje obdelujejo pristojni organi držav članic samo za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona terorističnih ali hudih kaznivih dejanj.

4. Podatke PNR o potnikih in rezultate obdelave podatkov PNR, ki jih prejme enota za informacije o potnikih, lahko nadalje obdelujejo pristojni organi držav članic samo za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona terorističnih ali hudih mednarodnih kaznivih dejanj.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da letalski prevozniki prenašajo (na način „push“) podatke PNR, kot so določeni v členu 2(c) in podrobno opredeljeni v Prilogi, v podatkovno zbirko nacionalne enote za informacije o potnikih države članice, na ozemlju katere je cilj ali začetek mednarodnega leta, in sicer v obsegu, v kakršnem so že zbrali podatke. Pri mednarodnih letih pod skupno oznako enega ali več letalskih prevoznikov je za prenos podatkov PNR o vseh potnikih tega leta odgovoren letalski prevoznik, ki izvaja let. Če ima let enega ali več postankov na letališčih držav članic, letalski prevoznik prenese podatke PNR enotam za informacije o potnikih vseh zadevnih držav članic.

1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da letalski prevozniki, ki že zbirajo podatke PNR o svojih potnikih, te podatke, kot so določeni v členu 2(c) in podrobno opredeljeni v Prilogi, na način „push“ prenašajo v podatkovno zbirko nacionalne enote za informacije o potnikih države članice, na ozemlju katere je cilj ali začetek mednarodnega leta, in sicer v obsegu, v kakršnem so že zbrali podatke v običajnem poteku svojega poslovanja. Pri mednarodnih letih pod skupno oznako enega ali več letalskih prevoznikov je za prenos podatkov PNR o vseh potnikih tega leta odgovoren letalski prevoznik, ki izvaja let. Če ima let enega ali več postankov na letališčih držav članic, letalski prevoznik prenese podatke PNR izključno enoti za informacije o potnikih države članice končnega pristanka. .

 

1a. Države članice ne zahtevajo od letalskih prevoznikov, da zbirajo druge podatke PNR poleg tistih, ki jih že zbirajo. Letalski prevozniki ne prenašajo drugih podatkov PNR kot tiste, ki so opredeljeni v členu 2(c) in našteti v Prilogi. Letalski prevozniki niso odgovorni za točnost in popolnost podatkov, ki jih zagotovijo potniki, razen kadar niso s potrebno skrbnostjo zagotovili, da so podatki, zbrani od potnikov, točni in pravilni.

2. Letalski prevozniki prenesejo podatke PNR elektronsko z uporabo enotnih protokolov in sistemsko podprtih oblik zapisa podatkov, ki se sprejmejo po postopku iz členov 13 in 14, v primeru tehnične okvare pa z uporabo drugih ustreznih sredstev, ki zagotavljajo ustrezno raven varnosti podatkov:

2. Letalski prevozniki prenesejo podatke PNR elektronsko z uporabo enotnih protokolov in sistemsko podprtih oblik zapisa podatkov, ki se sprejmejo po postopku iz členov 13 in 14, v primeru tehnične okvare pri letalskih prevoznikih pa z uporabo drugih ustreznih sredstev, ki zagotavljajo ustrezno raven varnosti podatkov:

a) 24 do 48 ur pred načrtovanim odhodom leta

a) enkrat 24 do 48 ur pred načrtovanim odhodom leta

ter

ter

(b) neposredno po zaprtju leta, to je takrat, ko so se potniki vkrcali na letalo v pripravi na odhod in se nadaljnji potniki ne morejo več vkrcati.

(b) enkrat neposredno po zaprtju leta, to je takrat, ko so se potniki vkrcali na letalo v pripravi na odhod in se nadaljnji potniki ne morejo več vkrcati.

3. Države članice lahko letalskim prevoznikom dovolijo omejitev prenosa iz točke (b) odstavka 2 na posodobitve prenosa iz točke (a) odstavka 2.

3. Države članice letalskim prevoznikom dovolijo omejitev prenosa iz točke (b) odstavka 2 na posodobitve prenosa iz točke (a) odstavka 2.

4. Letalski prevozniki v vsakem posameznem primeru na zahtevo enote za informacije o potnikih v skladu z nacionalnim pravom prenesejo podatke PNR, če je potreben zgodnejši dostop, kot pa je določen v točki (a) odstavka 2, in sicer kot pomoč pri odzivu na posebno in dejansko grožnjo v zvezi s terorističnimi ali hudimi kaznivimi dejanji.

4. Letalski prevozniki v vsakem posameznem primeru na zahtevo enote za informacije o potnikih v skladu z nacionalnim pravom prenesejo podatke PNR, če je potreben zgodnejši dostop, kot pa je določen v točki (a) odstavka 2, in sicer kot pomoč pri odzivu na posebno in dejansko grožnjo v zvezi s terorističnimi ali hudimi mednarodnimi kaznivimi dejanji.

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da enota za informacije o potnikih v zvezi z osebami, katerih istovetnost ugotovi v skladu s členom 4(2)(a) in (b), pošlje rezultate obdelave podatkov PNR enotam za informacije o potnikih drugih držav članic, če meni, da je takšen prenos potreben zaradi preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona terorističnih ali hudih kaznivih dejanj. Enote za informacije o potnikih držav članic prejemnic pošljejo takšne podatke PNR ali rezultate njihove obdelave ustreznim nacionalnim pristojnim organom.

1. Države članice zagotovijo, da enota za informacije o potnikih v zvezi z osebami, katerih istovetnost ugotovi v skladu s členom 4(2)(b), pošlje rezultate obdelave podatkov PNR enotam za informacije o potnikih drugih držav članic, če meni, da je takšen prenos potreben zaradi preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona terorističnih ali hudih mednarodnih kaznivih dejanj. Tak prenos je treba strogo omejiti na podatke, potrebne v posebnih primerih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon terorističnega ali hudega mednarodnega kaznivega dejanja, in ga pisno utemeljiti. Enote za informacije o potnikih držav članic prejemnic pošljejo takšne podatke PNR ali rezultate njihove obdelave ustreznim nacionalnim pristojnim organom.

2. Enota za informacije o potnikih države članice ima pravico po potrebi zahtevati od enote za informacije o potnikih katere koli druge države članice, da ji zagotovi podatke PNR, ki jih ima v svoji podatkovni zbirki v skladu s členom 9(1), in po potrebi tudi rezultate obdelave podatkov PNR. Zahteva po takšnih podatkih lahko zadeva kateri koli podatkovni element ali kombinacijo podatkovnih elementov, in sicer glede na to, kaj se zdi enoti za informacije o potnikih, ki zahteva informacije, primerno za poseben primer preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona terorističnih ali hudih kaznivih dejanj. Enote za informacije o potnikih zagotovijo zahtevane podatke takoj, ko je to možno, in zagotovijo tudi rezultate obdelave podatkov PNR, če so že bili pripravljeni v skladu s členom 4(2)(a) in (b).

2. Enota za informacije o potnikih države članice ima pravico po potrebi zahtevati od enote za informacije o potnikih katere koli druge države članice, da ji zagotovi podatke PNR, ki jih ima v svoji podatkovni zbirki v skladu s členom 9(1), in po potrebi tudi rezultate obdelave podatkov PNR. Zahteva po takšnih podatkih je strogo omejena na podatke, potrebne v posebnem primeru. Zadeva lahko kateri koli podatkovni element ali kombinacijo podatkovnih elementov, in sicer glede na to, kaj se zdi enoti za informacije o potnikih, ki zahteva informacije, primerno za poseben primer preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona terorističnih ali hudih mednarodnih kaznivih dejanj, in mora biti pisno utemeljena. Enote za informacije o potnikih zagotovijo zahtevane podatke takoj, ko je to možno, in zagotovijo tudi rezultate obdelave podatkov PNR, če so že bili pripravljeni v skladu s členom 4(2)(b).

3. Enota za informacije o potnikih države članice ima pravico po potrebi zahtevati od enote za informacije o potnikih katere koli druge države članice, da ji zagotovi podatke PNR, ki jih ima v svoji podatkovni zbirki v skladu s členom 9(2), in po potrebi tudi rezultate obdelave podatkov PNR. Enota za informacije o potnikih lahko zahteva dostop do posebnih podatkov PNR, ki jih hrani enota za informacije o potnikih druge države članice, v njihovi popolni obliki brez prikrivanja podatkovnih elementov le v izjemnih okoliščinah kot odziv na posebno grožnjo ali posebno preiskavo ali pregon v zvezi s terorističnimi ali hudimi kaznivimi dejanji.

3. Enota za informacije o potnikih države članice ima pravico po potrebi zahtevati od enote za informacije o potnikih katere koli druge države članice, da ji zagotovi podatke PNR, ki jih ima v svoji podatkovni zbirki v skladu s členom 9(2), in po potrebi tudi rezultate obdelave podatkov PNR. Enota za informacije o potnikih lahko zahteva dostop do posebnih podatkov PNR, ki jih hrani enota za informacije o potnikih druge države članice, v njihovi popolni obliki brez prikrivanja podatkovnih elementov le v izjemnih okoliščinah kot odziv na posebno grožnjo ali posebno preiskavo ali pregon v zvezi s terorističnimi ali hudimi mednarodnimi kaznivimi dejanji. Taka zahteva mora biti pisno utemeljena.

4. Pristojni organi države članice lahko le v navedenih primerih, ko je to potrebno za preprečitev neposredne in hude grožnje javni varnosti, zahtevajo neposredno od enote za informacije o potnikih druge države članice, da jim zagotovi podatke PNR, ki jih hrani v svoji podatkovni zbirki v skladu s členom 9(1) in (2). Tovrstne zahteve se nanašajo na posebno preiskavo ali pregon terorističnih ali hudih kaznivih dejanj in morajo biti utemeljene. Enote za informacije o potnikih se na takšne zahteve odzovejo kot na prednostne. Pristojni organi v vseh drugih primerih usmerijo svoje zahteve preko enote za informacije o potnikih svoje države članice.

4. Pristojni organi države članice lahko le v navedenih primerih, ko je to potrebno za preprečitev neposredne in hude grožnje javni varnosti, zahtevajo neposredno od enote za informacije o potnikih druge države članice, da jim zagotovi podatke PNR, ki jih hrani v svoji podatkovni zbirki v skladu s členom 9(1) in (2). Tovrstne zahteve se nanašajo na posebno preiskavo ali pregon terorističnih ali hudih mednarodnih kaznivih dejanj in morajo biti utemeljene. Enote za informacije o potnikih se na takšne zahteve odzovejo kot na prednostne. Pristojni organi v vseh drugih primerih usmerijo svoje zahteve preko enote za informacije o potnikih svoje države članice.

5. Izjemoma, če je zgodnji dostop nujen za odzivanje na posebno in dejansko grožnjo v zvezi s terorističnimi ali hudimi kaznivimi dejanji, ima enota za informacije o potnikih države članice od enote za informacije o potnikih druge države članice pravico kadar koli zahtevati, da ji zagotovi podatke PNR letov s ciljem ali začetkom na ozemlju zadevne države članice.

5. Izjemoma, če je zgodnji dostop nujen za odzivanje na posebno in dejansko grožnjo v zvezi s terorističnimi ali hudimi mednarodnimi kaznivimi dejanji, ima enota za informacije o potnikih države članice od enote za informacije o potnikih druge države članice pravico kadar koli zahtevati, da ji zagotovi podatke PNR letov s ciljem ali začetkom na ozemlju zadevne države članice. Ta zahteva je strogo omejena na podatke, potrebne v posebnem primeru za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon terorističnega ali hudega mednarodnega kaznivega dejanja, in mora biti pisno utemeljena.

6. Izmenjava informacij na podlagi tega člena lahko poteka po veljavnih poteh mednarodnega sodelovanja na področju pregona. Jezik, v katerem se napiše zahteva in izmenjujejo informacije, je jezik, ki se uporablja za komunikacijo te vrste. Države članice pri uradnem obveščanju v skladu s členom 3(3) obvestijo Komisijo tudi o podatkih kontaktnih oseb, ki se jim lahko pošljejo zahteve v nujnih primerih. Komisija obvesti države članice o prejetih uradnih obvestilih.

6. Izmenjava informacij na podlagi tega člena lahko poteka po veljavnih poteh evropskega in mednarodnega sodelovanja na področju pregona, zlasti prek Europola in nacionalnih enot iz člena 8 Sklepa Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009. Jezik, v katerem se napiše zahteva in izmenjujejo informacije, je jezik, ki se uporablja za komunikacijo te vrste. Države članice pri uradnem obveščanju v skladu s členom 3(3) obvestijo Komisijo tudi o podatkih kontaktnih oseb, ki se jim lahko pošljejo zahteve v nujnih primerih. Komisija obvesti države članice o prejetih uradnih obvestilih.

Obrazložitev

Osebnih podatkov letalskih potnikov se ne bi smelo izmenjevati rutinsko. Izmenjavo podatkov je treba strogo omejiti, povezana mora biti z določenim primerom preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona terorističnih kaznivih dejanja, zahteva zanjo pa mora biti pisno utemeljena.

Za izmenjavo informacij bi morali uporabiti obstoječe kanale. Zato bi bilo treba Europol jasno navesti.

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Država članica lahko prenese podatke PNR in rezultate njihove obdelave tretji državi le v vsakem posameznem primeru in če:

 

Država članica lahko prenese podatke PNR in rezultate njihove obdelave tretji državi samo na podlagi mednarodnega sporazuma med Unijo in to tretjo državo v vsakem posameznem primeru posebej in če:

 

(-a) so smiselno izpolnjeni vsi pogoji iz člena 7;

(a) so izpolnjeni pogoji iz člena 13 Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ;

(a) so izpolnjeni pogoji iz člena 13 Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ;

(b) je prenos nujen za namene te direktive, določene v členu 1(2) in

(b) je prenos nujen za namene te direktive, določene v členu 1(2) in

(c) tretja država soglaša, da bo podatke prenesla drugi tretji državi le, če bo to potrebno za namene te direktive iz člena 1(2) in le z izrecnim soglasjem države članice.

c) tretja država zagotavlja, da bo podatke uporabila le, če bo to potrebno za namene te direktive iz člena 1(2). Prenos iz te tretje države v drugo tretjo državo je prepovedan.

 

(d) tretja država omogoči državljanom Unije, brez večjih zamud ali stroškov, enake pravice do dostopa, popravka, izbrisa in odškodnine v povezavi s podatki PNR, kot se uporabljajo v Uniji;

 

(e) tretja država zagotovi ustrezno in primerljivo raven zaščite podatkov PNR.

Obrazložitev

Podatke PNR se posreduje tretjim državam samo, če je jamčeno zadovoljivo varstvo podatkov.

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Po izteku 30 dni od posredovanja podatkov PNR enoti za informacije o potnikih iz odstavka 1 se podatki hranijo v enoti za informacije o potnikih nadaljnjih pet let. V tem obdobju se prikrijejo vsi podatkovni elementi, ki bi lahko služili ugotovitvi istovetnosti potnika, s katerim so povezani podatki PNR. Tako anonimizirani podatki PNR so dostopni le omejenemu številu osebja enote za informacije o potnikih, ki ima posebno pooblastilo za opravljanje analiz podatkov PNR in razvoj ocenjevalnih meril v skladu s členom 4(2)(d). Dostop do popolnih podatkov PNR lahko dovoli le vodja enote za informacije o potnikih za namene člena 4(2)(c) in če bi bilo mogoče razumno verjeti, da je to potrebno za izvedbo preiskave ter kot odziv na posebno in dejansko grožnjo ali tveganje ali posebno preiskavo ali pregon.

črtano

Obrazložitev

Hramba vseh podatkov PNR za daljše obdobje, ne da bi obstajal kakršen koli začetni sum, je nesorazmerna. To so jasno zapisala nacionalna ustavna sodišča v več sodbah o hrambi telekomunikacijskih podatkov na podlagi Direktive 2006/24/ES, pa tudi Evropsko sodišče za človekove pravice v svoji sodbi o hrambi vzorcev DNK (zadeva S. in Marper proti Združenem kraljestvu), opozorila pa so tudi, da bi lahko bil kumulativni učinek hrambe več vrst podatkov blizu absolutne meje ustavno sprejemljivega. Pravna služba Sveta in Agencija EU za temeljne pravice nista prepričana o nujnosti in sorazmernosti hrambe podatkov za vse potnike.

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se podatki PNR izbrišejo po izteku obdobja iz odstavka 2. Ta obveznost ne posega v zadeve, v katerih so bili posebni podatki PNR preneseni pristojnemu organu in se uporabljajo v okviru posebne preiskave kaznivega dejanja ali pregona, ko hrambo takšnih podatkov pri pristojnem organu ureja nacionalno pravo države članice.

3. Države članice zagotovijo, da se podatki PNR izbrišejo po izteku obdobja iz odstavka 1. Ta obveznost ne posega v zadeve, v katerih so bili posebni podatki PNR preneseni pristojnemu organu in se uporabljajo v okviru posebne preiskave kaznivega dejanja ali pregona določene osebe ali določene skupine oseb, ko hrambo takšnih podatkov pri pristojnem organu ureja nacionalno pravo države članice.

Obrazložitev

Obvezno brisanje podatkov po petih letih bi moralo biti dokončno. Sicer je zgoraj omenjena izjema smiselna, vendar bi bilo treba poudariti, da je mogoče hrambo podatkov za več kot pet let dovoliti le pri preiskavah določenih oseb ali določenih skupin oseb. „Posebne preiskave kaznivega dejanja ali pregona“, kot se glasi predlog Komisije, lahko zadevajo nedoločeno število oseb.

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Enota za informacije o potnikih hrani rezultate iskanja iz člena 4(2)(a) in (b) le toliko časa, kolikor je potrebno, da pristojne organe obvesti o zadetkih. Če se po osebnem ročnem preverjanju izkaže, da rezultati avtomatiziranega iskanja niso pravi, se rezultati lahko kljub temu shranijo v izogib prihodnjim „napačnim“ zadetkom za največ tri leta, razen če podatki, na katerih temeljijo, še niso bili izbrisani v skladu z odstavkom 3 ob izteku pet let, ko je treba zapis hraniti do izbrisa podatkov, na katerih temeljijo.

Enota za informacije o potnikih hrani rezultate iskanja iz člena 4(2)(b) le toliko časa, kolikor je potrebno, da pristojne organe obvesti o zadetkih. Če se po osebnem ročnem preverjanju izkaže, da rezultati avtomatiziranega iskanja niso pravi, se podatki, na katerih temeljijo, v ustrezni podatkovni zbirki popravijo ali iz nje izbrišejo.

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice v skladu z nacionalno zakonodajo zagotovijo, da se odvračilne, učinkovite in sorazmerne kazni, vključno z denarnimi kaznimi, določijo za letalske prevoznike, ki ne pošiljajo podatkov, ki jih morajo zbirati na podlagi te direktive, če so jih že zbrali, ali ki za to ne uporabijo predpisane oblike ali kako drugače kršijo nacionalne predpise, sprejete na podlagi te direktive.

Države članice v skladu z nacionalno zakonodajo zagotovijo, da se odvračilne, učinkovite in sorazmerne kazni, vključno z denarnimi kaznimi, določijo za letalske prevoznike, ki ne pošiljajo podatkov, ki jih morajo zbirati na podlagi te direktive, če so jih že zbrali, ali ki za to ne uporabijo oblike, predpisane v smernicah Mednarodne organizacije za civilno letalstvo v zvezi s podatki PNR, ali kako drugače kršijo nacionalne predpise, sprejete na podlagi te direktive. Letalskim prevoznikom se kazen ne naloži, če jim organi tretje države ne dovolijo posredovanja podatkov PNR.

Obrazložitev

O predpisani obliki bi se morali dogovoriti na svetovni ravni in bi jo morala priznati Mednarodna organizacija za civilno letalstvo (dok. 9944) in Svetovna carinska organizacija.

To pojasnilo je potrebno, saj imajo v tretjih državah različne predpise glede posredovanja podatkov.

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Vsaka država članica zagotovi, da se nacionalna zakonodaja, sprejeta za izvajanje členov 21 in 22 Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ, glede zaupnosti obdelave in varnosti podatkov uporablja tudi za vsako obdelavo osebnih podatkov v skladu s to direktivo.

2. Vsaka država članica zagotovi, da se določbe, sprejete v okviru nacionalnega prava zaradi izvajanja členov 21 in 22 Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ, glede zaupnosti obdelave in varnosti podatkov uporabljajo tudi za vsako obdelavo osebnih podatkov v skladu s to direktivo. Letalski prevozniki kontaktnih podatkov potnikov, ki jih pridobijo od potovalne agencije, ne smejo uporabljati v komercialne namene.

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Kadar določbe, sprejete v okviru nacionalnega prava pri izvajanju Direktive 95/46/ES, potnikom zagotavljajo več pravic v zvezi z dostopom, popravkom, izbrisom in blokiranjem podatkov, nadomestilom, pravnimi sredstvi, zaupnostjo obdelave in varnostjo osebnih podatkov kot določbe iz odstavkov 1 in 2, se uporabljajo te določbe.

Obrazložitev

Določene pravice oseb, na katere se nanašajo osebni podatki, so bolje obravnavane v direktivi 95/46/ES, zlasti zahteva po informaciji o osebi, na katero so podatki nanašajo.

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Prepovedana je kakršna koli obdelava podatkov PNR, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo osebe, njeno versko, filozofsko ali politično prepričanje, članstvo v sindikatu, zdravstveno stanje ali spolno življenje. Če enota za informacije o potnikih prejme podatke PNR, ki razkrivajo takšne informacije, jih takoj izbriše.

3. Enotam za informacije o potnikih je prepovedana kakršna koli obdelava podatkov PNR, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo osebe, njeno versko, filozofsko ali politično prepričanje, članstvo v sindikatu, zdravstveno stanje ali spolno življenje. Če enota za informacije o potnikih prejme podatke PNR, ki razkrivajo takšne informacije, jih takoj izbriše.

Obrazložitev

V okviru preprečevanja in odkrivanja terorističnih in hudih kaznivih dejanj filtriranje in obdelava podatkov PNR ni dolžnost letalskih družb, temveč enot za informacije o potnikih.

Letalski prevozniki imajo te informacije na razpolago, saj so jih pridobile od letalskih potnikov.

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Enota za informacije o potnikih in pristojni organi zaradi preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, notranjega spremljanja ter zagotavljanja neoporečnosti in varnosti podatkov, zlasti s strani nacionalnih nadzornih organov za varstvo podatkov, zapišejo ali dokumentirajo vsako obdelavo podatkov PNR s strani letalskih prevoznikov, vsak prenos podatkov PNR enote za informacije o potnikih in vse zahteve pristojnih organov ali enot za informacije o potnikih iz drugih držav članic in tretjih držav, tudi če so zavrnjene. Te zapise je treba hraniti pet let, razen če podatki, na katerih temeljijo, še niso bili izbrisani v skladu s členom 9(3) ob preteku navedenih pet let, ko je treba zapise hraniti do izbrisa podatkov, na katerih temeljijo.

4. Enota za informacije o potnikih in pristojni organi zaradi preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, notranjega spremljanja ter zagotavljanja neoporečnosti in varnosti podatkov, zlasti s strani nacionalnih nadzornih organov za varstvo podatkov, zapišejo ali dokumentirajo vsako obdelavo podatkov PNR, vsak prenos podatkov PNR enote za informacije o potnikih in vse zahteve pristojnih organov ali enot za informacije o potnikih iz drugih držav članic in tretjih držav, tudi če so zavrnjene. Te zapise je treba hraniti pet let, razen če podatki, na katerih temeljijo, še niso bili izbrisani v skladu s členom 9(3) ob preteku navedenih pet let, ko je treba zapise hraniti do izbrisa podatkov, na katerih temeljijo.

Obrazložitev

Ta odstavek se nanaša na podatke PNR, ki so bili posredovani enotam za informacije o potnikih, ne pa na podatke, ki jih imajo na razpolago letalski prevozniki.

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Za varstvo vseh podatkov se uporabi še posebej visok varnostni standard, ki je usklajen z najnovejšim razvojem strokovnih razprav o varstvu podatkov in ki se stalno posodablja, da vključuje novo znanje in spoznanja. Pri odločitvah o uporabi varnostnih standardov se ekonomski vidiki upoštevajo le kot dejavniki drugotnega pomena.

 

Zlasti je treba uporabiti tehnično najnaprednejši postopek šifriranja, ki:

 

- nepooblaščenim osebam onemogoča uporabo sistemov za obdelavo podatkov,

 

- zagotavlja, da lahko pooblaščeni uporabniki sistema za obdelavo podatkov dostopajo le do podatkov, ki ustrezajo njihovemu pooblastilu za dostop, in da osebnih podatkov pri obdelavi ali uporabi ter po hrambi ni mogoče brati, kopirati, spreminjati ali odstraniti brez pooblastila,

 

- zagotavlja, da osebnih podatkov pri elektronskem prenosu ali med prevozom ali shranjevanjem na nosilce podatkov ni mogoče brati, kopirati, spreminjati ali odstraniti brez pooblastila in da je mogoče preveriti in ugotoviti, na katere lokacije je treba s sredstvi za prenos podatkov prenesti osebne podatke.

 

Zagotoviti je treba, da je mogoče naknadno preveriti in ugotoviti, ali so bili osebni podatki vneseni, spremenjeni ali odstranjeni iz sistema za obdelavo podatkov, ter kdo je to storil.

 

Zagotoviti je treba, da se lahko osebni podatki, ki se obdelujejo po naročilu, obdelujejo le v skladu z navodili naročnika.

 

Zagotoviti je treba, da so osebni podatki zaščiteni pred naključnim uničenjem ali izgubo.

 

Zagotoviti je treba, da je mogoče podatke, zbrane za različne namene, obdelovati ločeno.

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da letalski prevozniki, njihovi zastopniki ali drugi prodajalci vozovnic za letalski prevoz potnikov ob rezervaciji leta in nakupu vozovnice potnike na mednarodnih letih jasno in določno obvestijo o prenosu podatkov PNR enoti za informacije o potnikih, namenu njihove obdelave, obdobju hrambe podatkov in morebitni uporabi podatkov za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj, o možnosti izmenjave in prenosa takšnih podatkov ter njihovih pravicah o varstvu podatkov, zlasti o pravici do pritožbe pri nacionalnem nadzornem organu za varstvo podatkov po njihovi izbiri. Države članice dajo iste informacije na razpolago javnosti.

5. Države članice zagotovijo, da letalski prevozniki, njihovi zastopniki ali drugi prodajalci vozovnic za letalski prevoz potnikov ob rezervaciji leta in nakupu vozovnice potnike na mednarodnih letih jasno in določno obvestijo o prenosu podatkov PNR enotam za informacije o potnikih, namenu njihove obdelave, obdobju hrambe podatkov in morebitni uporabi podatkov za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon terorističnih in hudih mednarodnih kaznivih dejanj, o možnosti izmenjave in prenosa takšnih podatkov ter njihovih pravicah o varstvu podatkov, kot so pravica do dostopa, popravka, izbrisa in blokiranja podatkov in pravica do pritožbe pri nacionalnem nadzornem organu za varstvo podatkov po njihovi izbiri. Države članice dajo iste informacije na razpolago javnosti.

Obrazložitev

Natančnejša pojasnitev v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 12a

 

Stroški

 

Komisija do …* predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o finančnih posledicah te direktive. Poročilo se zlasti osredotoči na stroške, ki nastanejo za potnike, letalske prevoznike in prodajalce vozovnic. Po potrebi se poročilu priloži zakonodajni predlog za harmonizacijo razdelitve finančne obremenitve med javnimi organi in letalskimi prevozniki po vsej Uniji.

 

_____________

 

* UL: prosimo, vstavite datum: 2 leti po začetku veljavnosti te direktive.

Obrazložitev

Vprašanje stroškov je treba obravnavati v direktivi.

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje v dveh letih po začetku veljavnosti te direktive. Komisiji nemudoma pošljejo besedilo navedenih predpisov ter korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje v dveh letih po začetku veljavnosti te direktive. Kadar države članice sprejmejo te predpise, to storijo v skladu s splošnimi načeli prava Unije in zahtevami po nujnosti in sorazmernosti. Komisiji nemudoma pošljejo besedilo navedenih predpisov ter korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice z dnem iz člena 15(1), tj. dve leti po začetku veljavnosti te direktive, zagotovijo, da so zbrani podatki PNR vsaj 30 % vseh letov iz člena 6(1). Države članice do dve leti po datumu iz člena 15 zagotovijo, da so zbrani podatki PNR vsaj 60 % vseh letov iz člena 6(1). Države članice do štiri leta po datumu iz člena 15 zagotovijo, da so zbrani podatki PNR vseh letov iz člena 6(1).

črtano

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a) preuči izvedljivost in potrebnost vključitve notranjih letov na področje uporabe te direktive glede na izkušnje držav članic, ki zbirajo podatke PNR v zvezi z notranjimi leti. Komisija predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu v dveh letih po datumu iz člena 15(1);

črtano

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice pripravijo sklop statističnih informacij o podatkih PNR, ki se predložijo enotam za informacije o potnikih. Taki statistični podatki morajo biti razčlenjeni po letalskih prevoznikih in ciljih ter morajo zajemati vsaj število ugotovitev istovetnosti vseh oseb, ki lahko sodelujejo pri terorističnem ali hudem kaznivem dejanju v skladu s členom 4(2), in število posledično izvedenih ukrepov pregona, ki vključujejo uporabo podatkov PNR.

1. Države članice pripravijo sklop statističnih informacij o podatkih PNR, ki se predložijo enotam za informacije o potnikih. Taki statistični podatki morajo biti razčlenjeni po letalskih prevoznikih in ciljih ter morajo zajemati vsaj število ugotovitev istovetnosti vseh oseb, ki lahko sodelujejo pri terorističnem ali hudem mednarodnem kaznivem dejanju v skladu s členom 4(2), in število posledično izvedenih ukrepov pregona, ki vključujejo uporabo podatkov PNR.

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Priloga 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Splošne opombe (vključno z vsemi razpoložljivimi informacijami o mladoletnikih brez spremstva, mlajšimi od 18 let, kot so ime in spol, starost, znanje jezikov, ime in kontaktni podatki varuha pri odhodu ter sorodstveno razmerje z mladoletnikom, ime in kontaktni podatki varuha pri prihodu in sorodstveno razmerje z mladoletnikom, podatki o zastopniku ob odhodu in prihodu)

(12) Vse razpoložljive informacije o mladoletnikih brez spremstva, mlajših od 18 let

POSTOPEK

Naslov

Uporaba podatkov iz evidence podatkov o potnikih

Referenčni dokumenti

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

14.2.2011

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Eva Lichtenberger

21.3.2011

 

 

 

Obravnava v odboru

11.7.2011

10.10.2011

21.11.2011

 

Datum sprejetja

22.11.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

15

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Pablo Zalba Bidegain

POSTOPEK

Naslov

Uporaba podatkov iz evidence podatkov o potnikih

Referenčni dokumenti

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

14.2.2011

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Michael Cramer

17.3.2015

Datum sprejetja

17.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

Sprejeto z zapisnikom

 

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ivo Belet, Rosa D’Amato, Daniel Dalton, Bas Eickhout, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Olga Sehnalová, Davor Škrlec, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

(1)

Gl. http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-03-25_PNR_EN.pdf

(2)

Glej http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-PNR-Opinion-June2011.pdf

(3)

Mnenje ni bilo objavljeno, je pa na voljo na naslovu: http://gruen-digital.de/wp-content/uploads/2011/05/Gutachten-JD-Rat-PNR.pdf

(4)

Sodba št. 1258 z dne 8. oktobra 2009, http://www.ccr.ro/decisions/pdf/ro/2009/D1258_09.pdf

(5)

Sodba z dne 2. marca 2010, 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08, http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20100302_1bvr025608.html.


POSTOPEK

Naslov

Uporaba podatkov iz evidence podatkov o potnikih

Referenčni dokumenti

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Datum predložitve EP

2.2.2011

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

14.2.2011

TRAN

14.2.2011

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Timothy Kirkhope

15.7.2014

 

 

 

Datum sprejetja

15.7.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

26

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Datum predložitve

7.9.2015


VRNITEV ZADEVE ODBORU

Datum vrnitve zadeve odborupo členu  60(3)

 

6.6.2014

 

Rok za poročanje

0.0.0000

Poročevalec/-ka

  Datum imenovanja

Timothy Kirkhope

15.7.2014

Obravnava v odboru

11.11.2014

26.2.2015

26.5.2015

4.6.2015

 

Datum sprejetja

15.7.2015

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

26

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Datum predložitve

7.9.2015

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov