Förfarande : 2011/0023(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0248/2015

Ingivna texter :

A8-0248/2015

Debatter :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Omröstningar :

PV 14/04/2016 - 7.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0127

BETÄNKANDE 2     ***I
PDF 1309kWORD 916k
7.9.2015
PE 549.223v03-00 A8-0248/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om användning av PNR-uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Timothy Kirkhope

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor
 YTTRANDE från utskottet för transport och turism
 ÄRENDETS GÅNG
 ÅTERFÖRVISNING TILL UTSKOTT

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om användning av PNR-uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0032),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 82.1 andra stycket led d och 87.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0039/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de bidrag som det bulgariska parlamentet, den tjeckiska senaten, det tyska förbundsrådet, den italienska senaten, den rumänska senaten, det österrikiska nationalrådet, det portugisiska parlamentet och den nederländska första kammaren lagt fram om utkastet till lagstiftningsakt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 5 maj 2011(1),

–  med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens yttrande av den 25 mars 2011(2),

–  med beaktande av domstolens dom av den 8 april 2014, Digital Rights Ireland Ltd/Minister for Communications, Marine and Natural Resources m.fl. och Kärntner Landesregierung m.fl., C-293/12 och C-594/12(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter(4),

–  med beaktande av artiklarna 59 och 188 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för transport och turism (A7‑0150/2013),

–  med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 18 september 2014 om oavslutade ärenden från den sjunde valperioden,

–  med beaktande av betänkande 2 från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för transport och turism (A8-0248/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om användning av PNR-uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet

om användning av PNR-uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Syftet med detta direktiv är att garantera säkerheten, skydda människors liv och öka tryggheten hos allmänheten samt inrätta en lagstiftningsram för skydd och utbyte av PNR-uppgifter mellan medlemsstaterna och de brottsbekämpande myndigheterna.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) PNR-uppgifter är nödvändiga för att på ett effektivt sätt förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet och därigenom förbättra den inre säkerheten.

(5) PNR-uppgifter är nödvändiga för att på ett effektivt sätt förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet och därigenom förbättra den inre säkerheten.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) PNR-uppgifter kan hjälpa de brottsbekämpande myndigheterna att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra grov brottslighet, inklusive terrorism, genom att jämföra uppgifterna med olika databaser över eftersökta personer och föremål, ta fram bevisning och, i förekommande fall, hitta medbrottslingar och avslöja kriminella nätverk.

(6) PNR-uppgifter kan hjälpa de brottsbekämpande myndigheterna att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra grov gränsöverskridande brottslighet, inklusive terrorism, genom att jämföra uppgifterna med olika databaser över eftersökta personer och föremål, ta fram nödvändig bevisning och, i förekommande fall, hitta medbrottslingar och avslöja kriminella nätverk.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) PNR-uppgifter gör det möjligt för de brottsbekämpande myndigheterna att identifiera tidigare ”okända” personer, det vill säga personer som inte tidigare varit misstänkta för inblandning i grov brottslighet eller terrorism, men som enligt en analys av uppgifterna kan vara involverade i sådan brottslighet och därför bör bli föremål för ytterligare utredning av de behöriga myndigheterna. Genom att använda PNR-uppgifter kan de brottsbekämpande myndigheterna möta hotet från grov brottslighet och terrorism från en utgångspunkt som inte finns tillgänglig vid behandling av andra kategorier av personuppgifter. För att behandlingen av uppgifter om oskyldiga och icke misstänkta emellertid ska förbli så begränsad som möjligt bör de aspekter av användningen av PNR-uppgifter som rör utformning och tillämpning av bedömningskriterier begränsas ytterligare till att endast omfatta grov brottslighet som dessutom är gränsöverskridande till sin natur, det vill säga per definition har en koppling till resande och därmed till den typ av uppgifter som behandlas.

(7) PNR-uppgifter gör det möjligt för de brottsbekämpande myndigheterna att identifiera tidigare ”okända” personer, det vill säga personer som inte tidigare varit misstänkta för inblandning i grov gränsöverskridande brottslighet eller terrorism, men som enligt en analys av uppgifterna kan vara involverade i sådan brottslighet och därför bör bli föremål för ytterligare utredning av de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Behandlingen av personuppgifter bör vara proportionerlig i förhållande till det särskilda säkerhetsmål som detta direktiv syftar till att uppfylla.

(8) Behandlingen av personuppgifter bör vara nödvändig och proportionerlig i förhållande till det särskilda mål som detta direktiv syftar till att uppfylla.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) För att skapa förutsättningar att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet är det därför av största vikt att alla medlemsstater inför bestämmelser om skyldigheter för lufttrafikföretag som tillhandahåller internationella flygförbindelser till eller från EU-medlemsstaternas territorier.

(10) För att skapa förutsättningar att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet är det därför av största vikt att alla medlemsstater inför bestämmelser om skyldigheter för lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag om de tillhandahåller internationella flygförbindelser till eller från medlemsstaternas territorier.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Redan nu samlar lufttrafikföretagen in och behandlar PNR-uppgifter om sina passagerare för egna kommersiella syften. Detta direktiv bör inte medföra någon skyldighet för lufttrafikföretagen att samla in eller lagra några ytterligare uppgifter om passagerare eller att ålägga passagerare att tillhandahålla några uppgifter utöver dem som företagen redan har tillgång till.

(11) Redan nu samlar lufttrafikföretagen och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag in och behandlar PNR-uppgifter om sina passagerare för egna kommersiella syften. Detta direktiv bör inte medföra någon skyldighet för lufttrafikföretagen och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag att samla in eller lagra några ytterligare uppgifter om passagerare eller att ålägga passagerare att tillhandahålla några uppgifter utöver dem som företagen och de ekonomiska aktörerna redan har tillgång till.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag, såsom resebyråer och researrangörer, säljer paketresor med charterflygningar för vilka de samlar in och behandlar sina kunders PNR-uppgifter, men dessa uppgifter överförs inte alltid till det flygbolag som bedriver själva passagerartrafiken.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b) Varje medlemsstat bör ansvara för kostnaderna för driften och underhållet av sitt eget PNR-system, inklusive kostnaderna för att utse och driva en behörig myndighet och en nationell tillsynsmyndighet. Flygbolagen bör stå för kostnaderna för överföringen av de PNR-uppgifter som passagerarflygbolagen har i sina bokningssystem till nationella brottsbekämpande organ och behöriga myndigheter.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Definitionen av terroristbrott bör hämtas från artiklarna 1–4 i rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism37. Definitionen av grov brottslighet bör hämtas från artikel 2 i rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna38. Medlemsstaterna får dock undanta sådana mindre grova brott för vilka, med hänsyn till deras respektive straffrättsliga system, behandling av PNR-uppgifter i enlighet med detta direktiv inte skulle vara förenlig med proportionalitetsprincipen. Definitionen av grov gränsöverskridande brottslighet bör hämtas från artikel 2 i rådets rambeslut 2002/584/RIF och Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet.

(12) Definitionen av terroristbrott bör hämtas från artiklarna 1–4 i rådets rambeslut 2002/475/RIF37. Definitionen av grov gränsöverskridande brottslighet bör hämtas från artikel 2 i rådets rambeslut 2002/584/RIF38 och bör omfatta de brott som förtecknas i detta direktiv.

__________________

__________________

37 EGT L 164, 22.6.2002, s. 3. Beslutet senast ändrat genom rådets beslut nr 2008/919/RIF av 28 november 2008, EUT L 330, 9.12.2008, s. 21.

37 Rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EGT L 164, 22.6.2002, s. 3).

38 EGT L 190, 18.7.2002, s. 1.

38 Rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (EGT L 190, 18.7.2002, s. 1).

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) PNR-uppgifter bör överföras till en särskild enhet (enhet för passagerarinformation) i den berörda medlemsstaten, för att garantera klarhet om vad som gäller och minska kostnaderna för lufttrafikföretagen.

(13) PNR-uppgifter bör överföras till en särskild enhet (enhet för passagerarinformation) i den berörda medlemsstaten, för att garantera klarhet om vad som gäller och minska kostnaderna för lufttrafikföretagen och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag. Medlemsstaterna bör utbyta informationen genom att använda nätapplikationen för säkert informationsutbyte (Siena), i syfte att säkerställa informationsutbyte och driftskompatibilitet mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Innehållet i eventuella förteckningar över PNR-uppgifter som ska vidarebefordras till enheterna för passagerarinformation bör vara utformat på ett sätt som återspeglar de offentliga myndigheternas legitima krav på att kunna förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet, och därigenom förbättra den inre säkerheten i unionen och bidra till ett bättre skydd för medborgarnas grundläggande rättigheter, särskilt rätten till skydd av privatlivet och rätten till skydd av personuppgifter. Förteckningarna bör inte innehålla några personuppgifter som kan avslöja ras eller etnisk tillhörighet, politisk, religiös eller filosofisk övertygelse, fackföreningstillhörighet eller uppgifter om personens hälsotillstånd eller sexuella läggning. PNR-uppgifter bör omfatta information om passagerarens bokning och resrutt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna att identifiera flygpassagerare som utgör ett hot mot den inre säkerheten.

(14) Innehållet i eventuella förteckningar över PNR-uppgifter som ska vidarebefordras till enheterna för passagerarinformation bör vara utformat på ett sätt som återspeglar de offentliga myndigheternas legitima krav på att kunna förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet, och därigenom förbättra den inre säkerheten i unionen och bidra till ett bättre skydd för medborgarnas grundläggande rättigheter, särskilt rätten till skydd av privatlivet och rätten till skydd av personuppgifter, genom att tillämpa höga standarder i linje med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan), Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (nedan kallad konvention nr 108) och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (nedan kallad Europakonventionen). Sådana uppsättningar med uppgifter bör inte innehålla några personuppgifter som kan avslöja ras eller etnisk tillhörighet, politisk, religiös eller filosofisk övertygelse, fackföreningstillhörighet eller uppgifter om personens hälsotillstånd eller sexuella läggning. PNR-uppgifter bör omfatta enbart den information om passagerarens bokning och resrutt som avses i detta direktiv.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Det finns för närvarande två möjliga metoder för överföring av uppgifter: Direktåtkomstmetoden (”pull-metoden”) som innebär att de behöriga myndigheterna i den stat som begär uppgifterna kan få direkt tillgång till lufttrafikföretagets bokningssystem för att hämta (”pull”) en kopia av de uppgifter som behövs, och sändmetoden (”push-metoden”) som innebär att lufttrafikföretagen överför de begärda PNR-uppgifterna till den myndighet som har begärt dem. Sändmetoden anses ge ett högre uppgiftsskydd och bör vara obligatorisk för alla lufttrafikföretag.

(15) Det finns för närvarande två möjliga metoder för överföring av uppgifter: Direktåtkomstmetoden (”pull-metoden”), som innebär att de behöriga myndigheterna i den stat som begär uppgifterna kan få direkt tillgång till lufttrafikföretagets bokningssystem för att hämta (”pull”) en kopia av de uppgifter som behövs, och sändmetoden (”push-metoden”), som innebär att lufttrafikföretagen och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag överför de begärda PNR-uppgifterna till den myndighet som har begärt dem, vilket även medför att lufttrafikföretagen har kontroll över vilka uppgifter som lämnas ut. Sändmetoden anses ge ett bättre uppgiftsskydd och bör vara obligatorisk för alla lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Kommissionen stödjer Internationella civila luftfartsorganisationens (Icao) riktlinjer om PNR-uppgifter. Dessa riktlinjer bör således fungera som underlag vid antagandet av understödda dataformat för överföring av PNR-uppgifter från lufttrafikföretag till medlemsstaterna. Detta berättigar att sådana understödda dataformat, samt relevanta protokoll som gäller för överföring av uppgifter från lufttrafikföretag, antas i enlighet med det rådgivande förfarande som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr….. […..]

(16) Kommissionen stödjer Internationella civila luftfartsorganisationens (Icao) riktlinjer om PNR-uppgifter. Dessa riktlinjer bör således fungera som underlag vid antagandet av understödda dataformat för överföring av PNR-uppgifter från lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag till medlemsstaterna. I syfte att garantera en sådan överföring av PNR-uppgifter bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) delegeras till kommissionen med avseende på antagande av en förteckning över sådana understödda dataformat och över de godkända gemensamma protokoll som gäller för överföring av uppgifter. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att möjliggöra för lufttrafikföretagen att efterleva sina skyldigheter enligt detta direktiv. Medlemsstaterna bör fastställa avskräckande, effektiva och proportionella sanktioner, även ekonomiska sanktioner, för de lufttrafikföretag som inte uppfyller sina skyldigheter med avseende på överföring av PNR-uppgifter. Vid upprepade allvarliga överträdelser som skulle kunna undergräva de grundläggande målen i detta direktiv, bör sanktionerna i undantagsfall kunna omfatta åtgärder såsom startförbud för och beslag och förverkande av transportmedel, eller tillfällig indragning eller återkallande av den operativa licensen.

(17) Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att möjliggöra för lufttrafikföretagen och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag att fullgöra sina skyldigheter enligt detta direktiv. Medlemsstaterna bör fastställa avskräckande, effektiva och proportionella sanktioner, även ekonomiska sanktioner, för lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag om dessa inte fullgör sina skyldigheter med avseende på överföring av PNR-uppgifter och skyddet av dessa uppgifter. Vid upprepade allvarliga överträdelser som skulle kunna undergräva de grundläggande målen i detta direktiv, bör sanktionerna i undantagsfall kunna omfatta åtgärder såsom startförbud för och beslag och förverkande av transportmedel, eller tillfällig indragning eller återkallande av den operativa licensen.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Varje medlemsstat bör ansvara för att bedöma potentiella hot från terroristbrott och grov brottslighet.

(18) Varje medlemsstat bör ansvara för att bedöma potentiella hot från terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Med full hänsyn till rätten till skydd av personuppgifter och rätten till icke-diskriminering, bör inga beslut som har negativa rättsliga verkningar för en person eller på ett allvarligt sätt påverkar henne eller honom fattas enbart på grund av den automatiska behandlingen av PNR-uppgifter. Vidare bör inga sådana beslut fattas utifrån en persons ras eller etniska ursprung, religiösa eller filosofiska övertygelse, politiska åskådning, medlemskap i fackförening, hälsotillstånd eller sexuella läggning.

(19) Med full hänsyn till rätten till skydd av personuppgifter och rätten till icke-diskriminering i enlighet med artiklarna 8 och 21 i stadgan, bör inga beslut som har negativa rättsliga verkningar för en person eller på ett allvarligt sätt påverkar henne eller honom fattas enbart på grund av den automatiska behandlingen av PNR-uppgifter. Vidare bör inga sådana beslut fattas utifrån en persons ras eller etniska ursprung, religiösa eller filosofiska övertygelse, politiska åskådning, medlemskap i fackförening, hälsotillstånd eller sexuella läggning.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a) Medlemsstaterna bör under inga omständigheter använda resultatet av behandlingen av PNR-uppgifter för att kringgå sina internationella skyldigheter enligt konventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning och dess protokoll av den 31 januari 1967, och det bör inte heller användas för att förvägra asylsökande säkra, ändamålsenliga och lagliga möjligheter att ta sig till EU:s territorium inom ramen för utövandet av rätten till internationellt skydd.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19b) Med fullt beaktande av konsekvenserna av domstolens dom, Digital Rights Ireland Ltd/Minister for Communications, Marine and Natural Resources m.fl. och Kärntner Landesregierung m.fl., C-293/12 och C-594/12, måste tillämpningen av detta direktiv garantera full respekt för de grundläggande rättigheterna, rätten till skydd av privatlivet och proportionalitetsprincipen. Direktivet måste även till fullo vara förenligt med nödvändighets- och proportionalitetsprinciperna när det gäller att uppnå de mål av allmänt intresse som erkänts av unionen, samt behovet att skydda andras rättigheter och friheter i kampen mot terrorism och grov gränsöverskridande brottslighet. Tillämpningen av detta direktiv måste vara vederbörligen motiverad, och de nödvändiga skyddsåtgärderna måste vidtas för att säkerställa att all lagring, analys, överföring och användning av PNR-uppgifter sker på laglig grund.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) Medlemsstaterna bör vid behov dela PNR-uppgifter som de har mottagit med andra medlemsstater, om en sådan överföring är nödvändig för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet. Bestämmelserna i detta direktiv bör inte påverka andra EU-instrument om informationsutbyte mellan polismyndigheter och rättsliga myndigheter, till exempel rådets beslut 2009/37/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)39 och rådet rambeslut 2006/960/RIF av den 18 september 2006 om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater40. Ett sådant utbyte av PNR-uppgifter mellan brottsbekämpande och rättsliga myndigheter bör omfattas av bestämmelserna om polissamarbete och rättsligt samarbete.

(20) Medlemsstaterna bör vid behov dela PNR-uppgifter som de har mottagit med andra medlemsstater och på unionsnivå, t.ex. genom Europol, om detta är nödvändigt för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet eller förhindra ett omedelbart och allvarligt hot mot den allmänna säkerheten. Enheterna för passagerarinformation bör under alla omständigheter och utan dröjsmål överföra resultatet av behandlingen av PNR-uppgifter till enheterna för passagerarinformation i andra medlemsstater för ytterligare utredning. Bestämmelserna i detta direktiv bör inte påverka andra EU-instrument om informationsutbyte mellan polismyndigheter och rättsliga myndigheter, till exempel rådets beslut 2009/37/RIF39 och rådet rambeslut 2006/960/RIF40. Ett sådant utbyte av PNR-uppgifter mellan brottsbekämpande och rättsliga myndigheter bör omfattas av bestämmelserna om polissamarbete och rättsligt samarbete och bör inte undergräva den höga skyddsnivå för både privatlivet och personuppgifter som stadgan, konvention nr 108 och Europakonventionen föreskriver.

__________________

__________________

39 EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.

39 Rådets beslut 2009/37/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) (EUT L 121, 15.5.2009, s. 37).

40 EUT L 386, 29.12.2006, s. 89.

40 Rådets rambeslut 2006/960/RIF av den 18 september 2006 om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater (EUT L 386, 29.12.2006, s. 89).

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a) Informationsutbyte genom ett säkert unionssystem för utbyte av PNR-uppgifter mellan medlemsstaterna samt mellan medlemsstaterna och Europol bör garanteras. Europol skulle kunna ansvara för utvecklingen och den operativa förvaltningen av detta system. En enda kontaktpunkt skulle kunna inrättas som en del av systemet för att ta emot och vidarebefordra de olika begärandena om informationsutbyte. Europeiska datatillsynsmannen bör ansvara för övervakningen av den behandling av personuppgifter som utförs genom detta unionssystem för utbyte av PNR-uppgifter med Europol.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Lagringstiden för PNR-uppgifter bör stå i proportion till ändamålen, nämligen att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet. Med hänsyn till PNR-uppgifternas natur och användningsområden bör det vara tillåtet att lagra dem så länge som krävs för att de ska kunna användas i samband med analyser och utredningar. För att undvika en oproportionerlig användning av uppgifterna är det nödvändigt att de efter en inledande period anonymiseras och endast blir föremål för åtkomst under mycket strikta och begränsade villkor.

(21) Lagringstiden för PNR-uppgifter bör vara nödvändig för och stå i proportion till ändamålen, nämligen att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet. Med hänsyn till PNR-uppgifternas natur och användningsområden är det nödvändigt att lagra dem så länge som det krävs för att de ska kunna användas i samband med analyser och utredningar. För att undvika en oproportionerlig användning av uppgifterna är det nödvändigt att de efter en inledande period maskeras och blir föremål för åtkomst endast under mycket strikta och begränsade villkor.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a) PNR-uppgifter bör i så stor utsträckning som möjligt behandlas i maskerad form så att man garanterar högsta möjliga nivå på uppgiftsskyddet genom att göra det omöjligt för dem som har tillgång till uppgifterna att identifiera de registrerade och dra slutsatser om vilka personer som uppgifterna i fråga avser. Att återidentifiera maskerade uppgifter bör vara möjligt endast under villkor som garanterar en hög nivå på uppgiftsskyddet.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Den behandling av PNR-uppgifter som utförs av enheten för passagerarinformation och de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat bör omfattas av en nationell standard för skydd av personuppgifter som ligger i linje med rådets rambeslut 2008/977/RIF om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete41.

(23) Den behandling av PNR-uppgifter som utförs av enheten för passagerarinformation och de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat bör omfattas av en nationell, lagstadgad standard för skydd av personuppgifter som ligger i linje med rådets rambeslut 2008/977/RIF41 och med unionens dataskyddslagstiftning, inbegripet de specifika krav på uppgiftsskydd som fastställs i detta direktiv.

__________________

__________________

41 EUT L 350, 30.12.2008, s. 60.

41 Rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (EUT L 350, 30.12.2008, s. 60).

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) När det gäller rätten till skydd för personuppgifter, är det viktigt att de registrerades rättigheter i samband med behandling av PNR-uppgifter som rör dem, till exempel rätten till åtkomst, rättelse, radering och blockering, samt rätten till ersättning och tillgång till rättsmedel överensstämmer med rambeslut 2008/977/RIF.

(24) När det gäller rätten till skydd för personuppgifter är det viktigt att de registrerades rättigheter i samband med behandling av PNR-uppgifter som rör dem, till exempel rätten till åtkomst, rättelse, radering och blockering, samt rätten till ersättning och tillgång till rättsmedel, överensstämmer med rambeslut 2008/977/RIF, unionens dataskyddslagstiftning och den höga skyddsnivå som stadgan och Europakonventionen föreskriver.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Med hänsyn till passagerares rätt att bli informerade om behandlingen av personuppgifter, bör medlemsstaterna se till att de förses med korrekta uppgifter om insamlingen av PNR-uppgifter och överföringen av dessa uppgifter till enheten för passagerarinformation.

(25) Med hänsyn till passagerares rätt att bli informerade om behandlingen av personuppgifter, bör medlemsstaterna se till att de förses med korrekta, lättillgängliga och lättbegripliga uppgifter om insamlingen av PNR-uppgifter och överföringen av dessa uppgifter till enheten för passagerarinformation samt om sina rättigheter i egenskap av registrerade.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Överföring av PNR-uppgifter från medlemsstater till tredjeländer bör endast vara tillåten från fall till fall och under förutsättning att det sker i enlighet med rambeslut 2008/977/RIF. För att garantera skyddet av personuppgifter bör sådana överföringar omfattas av kompletterande krav beträffande syftet med överföringen, den mottagande myndighetens ställning och vilket skydd som gäller för personuppgifter som överförs till tredjelandet i fråga.

(26) Överföring av PNR-uppgifter från medlemsstater till tredjeländer bör vara tillåten baserat på internationella avtal eller från fall till fall och under förutsättning att det till fullo sker i enlighet med de bestämmelser som medlemsstaterna fastställt i överensstämmelse med rambeslut 2008/977/RIF. För att garantera skyddet av personuppgifter bör sådana överföringar inte bara omfattas av kompletterande krav beträffande syftet med överföringen, den mottagande myndighetens ställning och vilket skydd som gäller för personuppgifter som överförs till tredjelandet i fråga, utan även vara nödvändiga och proportionerliga och omfattas av den höga skyddsnivå som stadgan, konvention nr 108 och Europakonventionen föreskriver. Om den nationella tillsynsmyndigheten fastställer att överföringen av PNR-uppgifter till ett tredjeland strider mot någon av de principer som avses i detta direktiv bör nämnda myndighet ha rätt att avbryta överföringen av uppgifter till det berörda tredjelandet.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28) Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas möjligheter att i enlighet med sin nationella lagstiftning tillhandahålla ett system för insamling och behandling av PNR-uppgifter för andra ändamål än dem som anges i direktivet, eller PNR-uppgifter rörande andra transportföretag än de som anges i detta direktiv, med avseende på flygningar inom EU som ska ske i enlighet med relevanta bestämmelser om uppgiftsskydd, förutsatt att sådan inhemsk lagstiftning är förenlig med EU-regelverket. Frågan om insamling av PNR-uppgifter om flygningar inom EU bör bli föremål för ytterligare överväganden längre fram.

utgår

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29) På grund av rättsliga och tekniska skillnader mellan olika nationella bestämmelser om behandling av personuppgifter, däribland PNR-uppgifter, möts lufttrafikföretagen av olika krav när det gäller vilken typ av information som ska översändas, liksom vilka villkor som gäller för överföringen av denna information till de behöriga nationella myndigheterna. Dessa skillnader kan vara till skada för ett effektivt samarbete mellan de behöriga nationella myndigheterna när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet.

(29) På grund av rättsliga och tekniska skillnader mellan olika nationella bestämmelser om behandling av personuppgifter, däribland PNR-uppgifter, möts lufttrafikföretagen och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag av olika krav när det gäller vilken typ av information som ska översändas, liksom vilka villkor som gäller för överföringen av denna information till de behöriga nationella myndigheterna. Dessa skillnader kan vara till skada för ett effektivt samarbete mellan de behöriga nationella myndigheterna när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32) I synnerhet har direktivets tillämpningsområde gjorts så begränsat som möjligt; detta innebär att PNR-uppgifter får lagras i högst fem år, varefter de måste raderas, att uppgifterna måste anonymiseras redan efter en mycket kort period och att insamling av känsliga uppgifter är förbjuden. För att garantera effektivitet och en hög nivå på uppgiftsskyddet ska medlemsstaterna se till att en oberoende nationell tillsynsmyndighet ges ansvaret för att meddela riktlinjer för och övervaka behandlingen av PNR-uppgifterna. All behandling av PNR-uppgifter måste registreras eller dokumenteras för att göra det möjligt att kontrollera att behandlingen av uppgifterna är laglig, att tillsynen fungerar och att behandlingen av uppgifterna omfattas av tillräcklig integritet och säkerhet. Medlemsstaterna ska också se till att passagerarna informeras klart och tydligt om insamlingen av PNR-uppgifter och om deras rättigheter.

(32) I synnerhet har detta direktivs tillämpningsområde gjorts så begränsat som möjligt, vilket medför att PNR-uppgifter får lagras i högst fem år varefter de bör raderas , att uppgifterna bör maskeras efter 30 dagar och att insamling och användning av känsliga uppgifter bör vara förbjuden. För att garantera effektivitet och en hög nivå på uppgiftsskyddet bör man se till att en oberoende nationell tillsynsmyndighet och i synnerhet dess uppgiftsskyddsombud ges ansvaret för att meddela riktlinjer för och övervaka behandlingen av PNR-uppgifterna. All behandling av PNR-uppgifter bör registreras eller dokumenteras för att göra det möjligt att kontrollera att behandlingen av uppgifterna är laglig, att tillsynen fungerar och att behandlingen av uppgifterna omfattas av tillräcklig integritet och säkerhet. Medlemsstaterna bör också se till att passagerarna informeras klart och tydligt om insamlingen av PNR-uppgifter och om sina rättigheter.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

KAPITEL I

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Syfte och tillämpningsområde

1. Detta direktiv innehåller bestämmelser om lufttrafikföretags översändande av PNR-uppgifter om passagerare på internationella flygningar till och från medlemsstaterna, och om medlemsstaternas behandling av uppgifterna, inbegripet insamling, användning, lagring och inbördes utbyte av dessa.

1. Detta direktiv innehåller bestämmelser om översändande från lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag av PNR-uppgifter om passagerare på internationella flygningar till och från medlemsstaterna, och om medlemsstaternas behandling av uppgifterna, inbegripet insamling, användning, lagring och inbördes utbyte samt utbyte av uppgifter mellan medlemsstaterna och Europol.

2. PNR-uppgifter som samlas in i enlighet med detta direktiv får endast behandlas i syfte att

2. PNR-uppgifter som samlas in i enlighet med detta direktiv får behandlas endast i syfte att antingen förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och vissa typer av grov gränsöverskridande brottslighet i enlighet med artikel 4.2 eller förhindra omedelbara och allvarliga hot mot den allmänna säkerheten.

(a) förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet i enlighet med artikel 4.2 b och 4.2 c, och

 

(b) förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet i enlighet med artikel 4.2 a och 4.2 d.

 

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 2

Artikel 2

Definitioner

Definitioner

I detta direktiv avses med

I detta direktiv gäller följande definitioner:

a) lufttrafikföretag: ett lufttransportföretag med giltig operativ licens eller motsvarande som ger rätt att bedriva passagerarflygtrafik.

a) lufttrafikföretag: ett lufttransportföretag med giltig operativ licens eller motsvarande som ger rätt att bedriva passagerarflygtrafik.

 

aa) ekonomisk aktör som inte är ett trafikföretag: en ekonomisk aktör, såsom en resebyrå eller researrangör, som tillhandahåller reserelaterade tjänster, inklusive bokning av flygningar för vilka den samlar in och behandlar PNR-uppgifter om passagerare.

b) internationell flygning: varje reguljär eller icke-reguljär flygning som utförs av ett lufttransportföretag, med avgång från ett tredjeland och planerad landning på en medlemsstats territorium, eller med en planerad avgång från en medlemsstats territorium och slutdestination i ett tredjeland, i båda fallen inklusive transfer- och transitflygningar.

b) internationell flygning: varje reguljär eller icke-reguljär flygning som utförs av ett lufttrafikföretag, med avgång från ett tredjeland och planerad landning på en medlemsstats territorium, eller med en planerad avgång från en medlemsstats territorium och slutdestination i ett tredjeland, i båda fallen inklusive transfer- och transitflygningar.

c) passageraruppgifter eller PNR-uppgifter: en sammanställning av för resan nödvändiga uppgifter om den enskilde passageraren som gör det möjligt för det lufttrafikföretag som sköter bokningen och andra deltagande lufttrafikföretag att behandla och kontrollera bokningen med avseende varje resa som bokas av en person eller för en persons räkning, oavsett om uppgifterna finns i reservationssystemet, avgångskontrollsystemet (DCS) eller likvärdiga system med motsvarande funktion.

c) passageraruppgifter eller PNR-uppgifter: en sammanställning av för resan nödvändiga uppgifter om den enskilde passageraren som gör det möjligt för det lufttrafikföretag som sköter bokningen och andra deltagande lufttrafikföretag att behandla och kontrollera bokningen med avseende varje resa som bokas av en person eller för en persons räkning, oavsett om uppgifterna finns i reservationssystemet, avgångskontrollsystemet (DCS) eller likvärdiga system med motsvarande funktion.

d) passagerare: alla personer, förutom besättningsmedlemmar, som transporteras eller ska transporteras med ett flygplan med lufttrafikföretagets godkännande.

d) passagerare: alla personer, förutom besättningsmedlemmar, som transporteras eller ska transporteras med ett flygplan med lufttrafikföretagets godkännande.

e) reservationssystem: lufttrafikföretagets interna registreringssystem, där PNR-uppgifter samlas i syfte att hantera reservationer.

e) reservationssystem: det interna registreringssystem för lufttrafikföretag eller för ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag där PNR-uppgifter samlas i syfte att hantera reservationer.

f) sändmetod: den metod varigenom lufttrafikföretagen överför de begärda PNR-uppgifterna till en databas vid den myndighet som begärt överföringen.

f) sändmetod: den metod varigenom lufttrafikföretagen eller ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag överför de begärda PNR-uppgifterna enligt bilagan till en databas vid den myndighet som begärt överföringen.

g) terroristbrott: de brott enligt nationell lag som avses i artiklarna 1–4 i rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism.

g) terroristbrott: de brott enligt nationell lag som avses i artiklarna 1–4 i rambeslut 2002/475/RIF.

h) grov brottslighet: sådana brott enligt nationell lagstiftning som avses i artikel 2.2 i rådets rambeslut 2002/584/RIF, om de kan bestraffas med fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd i minst tre år enligt en medlemsstats nationella lagstiftning; medlemsstaterna får dock undanta sådana mindre grova brott för vilka, med hänsyn till deras respektive straffrättsliga system, behandling av PNR-uppgifter i enlighet med detta direktiv inte skulle vara förenlig med proportionalitetsprincipen.

 

i) grov gränsöverskridande brottslighet: sådana brott enligt nationell lagstiftning som avses i artikel 2.2 i rådets rambeslut 2002/584/RIF, om de kan bestraffas med fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd i minst tre år enligt en medlemsstats nationella lagstiftning, och om de

i) grov gränsöverskridande brottslighet: följande brott om de kan bestraffas med fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd i minst tre år enligt en medlemsstats nationella lagstiftning, i enlighet med artikel 2.2 i rådets rambeslut 2002/584/RIF:

i) begås i mer än en stat,

 

ii) begås i en stat, men en betydande del av förberedelserna, planeringen, ledningen, eller kontrollen av brotten äger rum i en annan medlemsstat,

 

iii) begås i en stat, men involverar en organiserad brottsorganisation som ägnar sig åt brottslig verksamhet i mer än en stat, eller

 

iv) begås i en stat men har betydande verkningar i en annan stat.

 

 

– deltagande i en kriminell organisation,

 

– människohandel, hjälp till olovlig inresa och olovlig vistelse, olaglig handel med mänskliga organ och vävnader,

 

– sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi, våldtäkt, kvinnlig könsstympning,

 

– olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen,

 

– olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen,

 

– grovt bedrägeri, bedrägeri som riktar sig mot EU:s ekonomiska intressen, tvätt av vinning av brott, penningtvätt och penningförfalskning,

 

– mord, grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande och tagande av gisslan, väpnat rån,

 

– grov databrottslighet och it-brottslighet,

 

– miljöbrott, inbegripet olaglig handel med hotade djurarter och hotade växtarter och växtsorter,

 

– förfalskning av administrativa dokument och handel med sådana förfalskningar, olaglig handel med kulturföremål, inbegripet antikviteter och konstverk, förfalskning och piratkopiering,

 

– kapning av flygplan eller fartyg,

 

– spionage och förräderi,

 

– olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen samt deras prekursorer och i detta sammanhang brott mot icke-spridningsprincipen,

 

– brott som omfattas av Internationella brottmålsdomstolens behörighet.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta eller utse en myndighet med behörighet att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet, eller en avdelning inom en sådan myndighet, som ska fungera som medlemsstatens ”enhet för passagerarinformation” och ansvara för att samla in PNR-uppgifter från lufttrafikföretagen, lagra och analysera dessa uppgifter samt översända analysresultaten till de behöriga myndigheter som avses i artikel 5. Dess personal kan utgöras av tjänstemän som avdelats från de behöriga myndigheterna.

1. Varje medlemsstat ska inrätta eller utse en myndighet med behörighet att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet och förhindra omedelbara och allvarliga hot mot den allmänna säkerheten, eller en avdelning inom en sådan myndighet, som ska fungera som medlemsstatens ”enhet för passagerarinformation”. Enheten för passagerarinformation ska ansvara för att samla in PNR-uppgifter från lufttrafikföretagen och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag, lagra, behandla och analysera dessa uppgifter samt översända analysresultaten till de behöriga myndigheter som avses i artikel 5. Enheten för passagerarinformation ska även ansvara för utbytet av PNR-uppgifter och av resultatet av uppgiftsbehandlingen med enheterna för passagerarinformation i andra medlemsstater och med Europol i enlighet med artiklarna 7 och 7a, samt för utförandet av de bedömningar som avses i artikel 4. Dess personal kan utgöras av tjänstemän som avdelats från de behöriga myndigheterna. Medlemsstaterna ska tillhandahålla enheten för passagerarinformation de resurser som krävs för att den ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

2. Två eller flera medlemsstater får inrätta eller utse en och samma myndighet till sin gemensamma enhet för passagerarinformation. En sådan enhet för passagerarinformation ska inrättas i en av de deltagande medlemsstaterna, och därefter fungera som nationell enhet för passagerarinformation för alla deltagande medlemsstater. De deltagande medlemsstaterna ska enas om närmare bestämmelser för driften av enheten för passagerarinformation utan att avvika från kraven i detta direktiv.

2. Två eller flera medlemsstater får inrätta eller utse en och samma myndighet till sin gemensamma enhet för passagerarinformation. En sådan enhet för passagerarinformation ska inrättas i en av de deltagande medlemsstaterna, och därefter fungera som nationell enhet för passagerarinformation för alla deltagande medlemsstater. De deltagande medlemsstaterna ska tillsammans enas om närmare bestämmelser för driften av enheten för passagerarinformation utan att avvika från kraven i detta direktiv.

3. Varje medlemsstat ska underrätta kommissionen om detta inom en månad från inrättandet av enheten för passagerarinformation och kan när som helst uppdatera denna anmälan. Kommissionen ska offentliggöra denna information, inklusive eventuella uppdateringar, i Europeiska unionens officiella tidning.

3. Varje medlemsstat ska underrätta kommissionen om detta inom en månad från inrättandet av enheten för passagerarinformation och ska alltid hålla denna anmälan uppdaterad. Kommissionen ska offentliggöra denna information, inklusive eventuella uppdateringar, i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Uppgiftsskyddsombudet vid enheten för passagerarinformation

 

1. All personal som arbetar vid enheten för passagerarinformation och som har tillgång till PNR-uppgifter ska genomgå särskild, skräddarsydd utbildning i behandling av PNR-uppgifter i full överensstämmelse med gällande dataskyddsprinciper och de grundläggande rättigheterna.

 

2. Enheten för passagerarinformation ska utse ett uppgiftsskyddsombud som ska ansvara för övervakningen av behandlingen av PNR-uppgifter och genomförandet av tillhörande skyddsåtgärder.

 

3. Medlemsstaterna ska se till att uppgiftsskyddsombudet utnämns på grundval av sina yrkesmässiga kvalifikationer och, i synnerhet, sina expertkunskaper om lagstiftning och praxis avseende uppgiftsskydd samt sin förmåga att utföra de arbetsuppgifter som avses i detta direktiv. Medlemsstaterna ska föreskriva att uppgiftskyddsombudets eventuella övriga arbetsuppgifter ska vara förenliga med personens arbetsuppgifter och skyldigheter som uppgiftsskyddsombud och inte får leda till en intressekonflikt. Uppgiftskyddsombudet ska

 

a) öka medvetenheten och vägleda personalen vid enheten för passagerarinformation i fråga om dess skyldigheter med avseende på uppgiftsskydd, även genom utbildning av personalen och ansvarstilldelning,

 

b) övervaka genomförandet och tillämpningen av de krav på uppgiftsskydd som fastställs i detta direktiv, i synnerhet genom att göra slumpmässiga stickprovsundersökningar av uppgiftsbehandlingen,

 

c) se till att all dokumentation upprätthålls och alla register förs i enlighet med detta direktiv, övervaka dokumentationen om, anmälan av och informationen om personuppgiftsbrott samt till relevanta myndigheter rapportera bristande efterlevnad av de krav på uppgiftsskydd som fastställs i detta direktiv,

 

d) övervaka svaren på begäranden från den nationella tillsynsmyndigheten och samarbeta med denna myndighet, särskilt i frågor som rör uppgiftsöverföringar till andra medlemsstater eller till tredjeländer, samt fungera som kontaktpunkt för den nationella tillsynsmyndigheten i frågor med anknytning till behandlingen av PNR-uppgifter och, vid behov, kontakta nämnda myndighet på eget initiativ.

 

Medlemsstaterna ska tillhandahålla uppgiftsskyddsombuden de medel som krävs för att dessa ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med denna artikel på ett effektivt och oberoende sätt.

 

4. Medlemsstaterna ska se till att den registrerade har rätt att kontakta uppgiftsskyddsombudet, som enda kontaktpunkt, i alla frågor med anknytning till behandlingen av den registrerades PNR-uppgifter. Medlemsstaterna ska se till att både den nationella tillsynsmyndigheten och allmänheten informeras om uppgiftsskyddsombudets namn och kontaktuppgifter.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 4

Artikel 4

Behandling av PNR-uppgifter

Behandling av PNR-uppgifter

1. PNR-uppgifter som överförs av lufttrafikföretag i enlighet med artikel 6, avseende internationella flygningar som ankommer till eller avgår från en medlemsstats territorium, ska samlas in av den berörda medlemsstatens enhet för passagerarinformation. Om PNR-uppgifter som överförs av lufttrafikföretag omfattar uppgifter utöver de som anges i bilagan, ska enheten för passagerarinformation radera dessa omedelbart vid mottagandet.

1. PNR-uppgifter som av lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag överförs i enlighet med artikel 6, avseende internationella flygningar som ankommer till eller avgår från en medlemsstats territorium, ska samlas in av den berörda medlemsstatens enhet för passagerarinformation. Om lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag överför PNR-uppgifter som omfattar uppgifter utöver dem som anges i bilagan, ska enheten för passagerarinformation slutgiltigt radera dessa omedelbart vid mottagandet.

2. Enheten för passagerarinformation ska behandla PNR-uppgifterna enbart för följande ändamål:

2. Enheten för passagerarinformation ska behandla PNR-uppgifterna enbart för följande ändamål:

(a) Göra en bedömning av passagerarna före deras beräknade ankomst till eller avresa från den berörda medlemsstaten, för att identifiera personer som kan vara involverade i terrorism eller grov gränsöverskridande brottslighet, och som de behöriga myndigheterna enligt artikel 5 behöver utreda ytterligare. Vid utförandet av en sådan bedömning kan enheten för passagerarinformation behandla PNR-uppgifterna på grundval av på förhand fastställda kriterier. Medlemsstaterna ska se till att eventuella träffar i samband sådan automatisk databehandling granskas individuellt på grundval av icke-automatiska metoder, för att verifiera huruvida den behöriga myndighet som avses i artikel 5 bör vidta åtgärder.

(a) Göra en bedömning av passagerarna före deras beräknade ankomst till eller avresa från den berörda medlemsstaten, för att identifiera personer som kan vara involverade i terrorism eller grov gränsöverskridande brottslighet, och som de behöriga myndigheterna enligt artikel 5 – och i relevanta fall Europol, i enlighet med artikel 7a – behöver utreda ytterligare. Vid utförandet av en sådan bedömning får enheten för passagerarinformation såväl behandla PNR-uppgifterna på grundval av på förhand fastställda kriterier i enlighet med detta direktiv som jämföra PNR-uppgifterna med uppgifter i relevanta databaser, inklusive internationella eller nationella databaser, eller nationella kopior av EU-databaser, när det i överensstämmelse med EU-rätten har upprättats sådana med avseende på personer eller föremål som är eftersökta eller finns uppförda på spärrlista i enlighet med EU-bestämmelser eller internationella eller nationella bestämmelser som är tillämpliga i sådana fall, i enlighet med kraven i punkt 3. Medlemsstaterna ska se till att eventuella träffar i samband med sådan automatisk databehandling granskas individuellt på grundval av icke-automatiska metoder, för att verifiera huruvida den behöriga myndighet som avses i artikel 5 bör vidta åtgärder.

(b) Göra en bedömning av passagerarna före deras beräknade ankomst eller avresa från den berörda medlemsstaten, för att identifiera personer som kan vara involverade i terrorism eller grov brottslighet, och som de behöriga myndigheterna enligt artikel 5 behöver utreda ytterligare. Vid utförandet av en sådan bedömning får enheten för passagerarinformation jämföra PNR-uppgifter mot uppgifter i relevanta databaser, inklusive internationella eller nationella databaser, eller nationella kopior av EU-databaser, när det på grundval av EU-rätten har upprättats sådana med avseende på personer eller föremål som är eftersökta eller finns uppförda på spärrlista i enlighet med EU-bestämmelser eller internationella eller nationella bestämmelser som är tillämpliga i sådana fall. Medlemsstaterna ska se till att eventuella träffar i samband sådan automatisk databehandling granskas individuellt på grundval av icke-automatiska metoder, för att verifiera huruvida den behöriga myndighet som avses i artikel 5 bör vidta åtgärder.

(b) Göra en bedömning av passagerarna före deras beräknade ankomst till eller avresa från den berörda medlemsstaten, för att identifiera personer som kan vara involverade i terrorism eller grov gränsöverskridande brottslighet, och som de behöriga myndigheterna enligt artikel 5 behöver utreda ytterligare. Vid utförandet av en sådan bedömning får enheten för passagerarinformation jämföra PNR-uppgifter med uppgifter i relevanta databaser, inklusive nationella databaser eller nationella kopior av EU-databaser, med avseende på personer eller föremål som är eftersökta eller finns uppförda på spärrlista i enlighet med EU-bestämmelser eller nationella bestämmelser som är tillämpliga sådana databaser, i syfte att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet. Vid utförandet av en sådan bedömning får enheten för passagerarinformation jämföra PNR-uppgifter med uppgifter i Schengens informationssystem och Informationssystemet för viseringar. Medlemsstaterna ska se till att eventuella träffar i samband med sådan automatisk databehandling granskas individuellt på grundval av icke-automatiska metoder, för att verifiera huruvida den behöriga myndighet som avses i artikel 5 bör vidta åtgärder.

(c) I enskilda fall besvara vederbörligen motiverade framställningar från behöriga myndigheter om att lämna ut PNR-uppgifter och om att i specifika fall behandla sådana uppgifter i syfte att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet, och förse de behöriga myndigheterna med resultaten av sådan behandling.

(c) I enskilda fall och på grundval av tillräckliga bevis besvara vederbörligen motiverade begäranden från behöriga myndigheter om att lämna ut PNR-uppgifter och om att i specifika fall behandla sådana uppgifter i syfte att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och sådan grov gränsöverskridande brottslighet som förtecknas i artikel 2 i eller förhindra ett omedelbart och allvarligt hot mot den allmänna säkerheten, och förse de behöriga myndigheterna eller vid behov Europol med resultaten av sådan behandling.

(d) Analysera PNR-uppgifter för att uppdatera och skapa nya kriterier för att utföra bedömningar i syfte att identifiera personer som kan vara involverade i ett terroristbrott eller ett grovt gränsöverskridande brott enligt led a.

(d) Analysera PNR-uppgifter för att uppdatera och skapa nya kriterier för att utföra bedömningar i syfte att identifiera personer som kan vara involverade i ett terroristbrott eller ett grovt gränsöverskridande brott enligt led a.

3. Den bedömning av passagerare före ankomst eller avresa från den medlemsstat som avses i punkt 2 a ska utföras på ett icke-diskriminerande sätt, på grundval av bedömningskriterier som fastställts av medlemsstatens enhet för passagerarinformation. Medlemsstaterna ska se till att bedömningskriterierna fastställs av enheten för passagerarinformation, i samarbete med de behöriga myndigheter som avses i artikel 5. Bedömningskriterierna får under inga omständigheter vara baserade på en persons ras eller etniska ursprung, religiösa eller filosofiska övertygelse, politiska åskådning, medlemskap i fackförening, hälsotillstånd eller sexuella läggning.

3. Den bedömning av passagerare före ankomst till eller avresa från medlemsstaten som avses i punkt 2 a ska utföras på ett icke-diskriminerande sätt, på grundval av bedömningskriterier som fastställts av medlemsstatens enhet för passagerarinformation. Dessa bedömningskriterier ska vara målinriktade, specifika, motiverade, proportionerliga och faktabaserade. Uppgiftsskyddsombudet ska medverka till en regelbunden översyn; medlemsstaterna ska se till att bedömningskriterierna fastställs av enheterna för passagerarinformation, i samarbete med de behöriga myndigheter som avses i artikel 5, och att de regelbundet ses över. Bedömningskriterierna får under inga omständigheter vara baserade på en persons ras eller etniska ursprung, politiska åskådning, religiösa eller filosofiska övertygelse, sexuella läggning eller könsidentitet eller medlemskap eller verksamhet i fackförening, eller på behandling av uppgifter om en persons hälsotillstånd eller sexualliv.

4. Enheten för passagerarinformation i en medlemsstat ska överföra PNR-uppgifterna eller resultaten av behandlingen av PNR-uppgifter om personer som har identifierats i enlighet med punkt 2 a–b till de behöriga myndigheterna i samma medlemsstat, för vidare granskning. Sådana överföringar får endast ske om det är befogat i det enskilda fallet.

4. Enheten för passagerarinformation i en medlemsstat ska överföra PNR-uppgifterna eller resultaten av behandlingen av PNR-uppgifter om personer som har identifierats i enlighet med punkt 2 a–b till de behöriga myndigheterna i samma medlemsstat, för vidare granskning. Sådana överföringar får göras endast om det är befogat i det enskilda fallet och om överföringarna görs manuellt.

 

4a. Medlemsstaterna ska se till att uppgiftsskyddsombudet har tillgång till alla uppgifter som överförs till enheten för passagerarinformation och från denna enhet till en behörig myndighet i enlighet med artikel 5. Om uppgiftsskyddsombudet anser att överföringen av vissa uppgifter inte varit lagenlig, ska han eller hon hänskjuta ärendet till den nationella tillsynsmyndigheten, som ska ha befogenhet att beordra den mottagande behöriga myndigheten att radera uppgifterna.

 

4b. Lagring, behandling och analys av PNR-uppgifter ska ske uteslutande på en säker plats inom EES-medlemsstaternas territorier.

 

4c. Medlemsstaterna ska betala kostnaderna för användning, lagring och utbyte av PNR-uppgifter.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 5

Artikel 5

Behöriga myndigheter

Behöriga myndigheter

1. Varje medlemsstat ska fastställa en förteckning över behöriga myndigheter som har befogenhet att begära eller motta PNR-uppgifter eller resultat av behandlingen av PNR-uppgifter från enheterna för passagerarinformation i syfte att undersöka informationen ytterligare eller vidta lämpliga åtgärder för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet.

1. Varje medlemsstat ska fastställa en förteckning över behöriga myndigheter som har befogenhet att begära eller motta maskerade PNR-uppgifter eller resultat av systematisk behandling av PNR-uppgifter från enheterna för passagerarinformation i syfte att undersöka informationen ytterligare eller vidta lämpliga åtgärder för att specifikt förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet eller förhindra ett omedelbart och allvarligt hot mot den allmänna säkerheten. Inom ramen för sina befogenheter och när så är nödvändigt för att fullgöra sina arbetsuppgifter ska Europol ha rätt att från medlemsstaternas enheter för passagerarinformation ta emot PNR-uppgifter eller resultat av behandlingen av PNR-uppgifter.

2. De behöriga myndigheterna ska bestå av myndigheter som är behöriga med avseende på att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet

2. De behöriga myndigheterna ska bestå av myndigheter som är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet eller förhindra ett omedelbart och allvarligt hot mot den allmänna säkerheten.

3. Varje medlemsstat ska meddela kommissionen förteckningen över sina behöriga myndigheter senast tolv månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft, och kan när som helst uppdatera sin den. Kommissionen ska offentliggöra denna information, samt eventuella uppdateringar, i Europeiska unionens officiella tidning.

3. Varje medlemsstat ska meddela kommissionen förteckningen över sina behöriga myndigheter senast den …* [12 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft], och ska alltid hålla förteckningen uppdaterad. Kommissionen ska offentliggöra denna information, samt eventuella uppdateringar, i Europeiska unionens officiella tidning.

4. PNR-uppgifter om passagerare och resultaten av behandling av PNR-uppgifter som mottagits av enheten för passagerarinformation får behandlas ytterligare av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna endast om syftet är att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet.

4. PNR-uppgifter om passagerare och resultaten av behandling av PNR-uppgifter som mottagits av enheten för passagerarinformation får behandlas ytterligare av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna endast om det specifika syftet är att på begäran, i enlighet med artikel 4.2, förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet, eller förhindra ett omedelbart och allvarligt hot mot den allmänna säkerheten.

5. Punkt 4 ska inte påverka brottsbekämpningen eller de rättsliga myndigheternas befogenheter på nationell nivå, om andra brott eller indikationer på andra brott upptäcks i samband med brottsbekämpande insatser som görs till följd av behandling av PNR-uppgifter.

5. Punkt 4 ska inte påverka brottsbekämpningen eller de rättsliga myndigheternas befogenheter på nationell nivå, om andra brott eller indikationer på andra brott än de som behandlingen ursprungligen avsåg upptäcks i samband med brottsbekämpande insatser som görs till följd av behandling av PNR-uppgifter.

6. De behöriga myndigheterna ska inte fatta några beslut som har negativa rättsliga verkningar för en person eller på annat sätt påverkar en person allvarligt endast på grund av den automatiska behandlingen av PNR-uppgifter. Sådana beslut får inte heller fattas på grundval av en persons ras eller etniska ursprung, religiösa eller filosofiska övertygelse, politiska åskådning, medlemskap i fackförening, hälsotillstånd eller sexuella läggning.

6. De behöriga myndigheterna ska inte fatta några beslut som har negativa rättsliga verkningar för en person eller på annat sätt påverkar en person allvarligt endast på grund av den automatiska behandlingen av PNR-uppgifter. Sådana beslut får inte heller fattas på grundval av uppgifter som avslöjar en persons ras eller etniska ursprung, politiska åskådning, religiösa eller filosofiska övertygelse, sexuella läggning eller könsidentitet eller medlemskap eller verksamhet i fackförening, eller på grundval av behandling av uppgifter om en persons hälsotillstånd eller sexualliv.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6

Artikel 6

Lufttrafikföretagens skyldigheter

Skyldigheter för lufttrafikföretag och för ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag

1. Medlemsstaterna ska anta nödvändiga åtgärder för att se till att lufttransportföretag överför (”push-metoden)) de PNR-uppgifter som anges i artikel 2 c och preciseras i bilagan, förutsatt att de redan samlar in sådana uppgifter, till databasen hos enheten för passagerarinformation i den medlemsstat på vars territorium den internationella flygningen kommer att ankomma eller från det territorium varifrån flygningen kommer att avgå. Om flygningens linjebeteckning delas med ett eller flera andra lufttrafikföretag ska det företag som utför flygningen överföra PNR-uppgifter om samtliga passagerare ombord. Om flygningen innebär en eller flera mellanlandningar på medlemsstaternas flygplatser ska lufttrafikföretagen överföra PNR-uppgifterna till enheterna för passagerarinformation i alla berörda medlemsstater.

1. Medlemsstaterna ska anta nödvändiga åtgärder för att se till att lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag inom ramen för sändmetoden överför alla PNR-uppgifter som anges i artikel 2 c och preciseras i bilagan, förutsatt att de redan samlar in sådana uppgifter som en del av sin normala affärsverksamhet, till databasen hos enheten för passagerarinformation i den medlemsstat på vars territorium den internationella flygningen kommer att ankomma eller från vars territorium flygningen kommer att avgå. Om flygningens linjebeteckning delas med ett eller flera andra lufttrafikföretag ska det lufttrafikföretag eller den ekonomiska aktör som utför flygningen överföra PNR-uppgifter om samtliga passagerare ombord. Om flygningen innebär en eller flera mellanlandningar på medlemsstaternas flygplatser ska lufttrafikföretagen och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag överföra PNR-uppgifterna till enheterna för passagerarinformation i alla berörda medlemsstater.

2. Lufttrafikföretagen ska överföra PNR-uppgifter elektroniskt med hjälp av de gemensamma protokoll och understödda dataformat som kommer att antas i enlighet med förfarandet i artiklarna 13 och 14 eller, vid eventuella tekniska problem, på något annat sätt som garanterar ett lämpligt uppgiftsskydd

2. Lufttrafikföretagen och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag ska överföra PNR-uppgifter elektroniskt med hjälp av de gemensamma protokoll och understödda dataformat som kommer att antas i enlighet med artiklarna 13 och 14 eller, vid eventuella tekniska problem, på något annat sätt som garanterar ett lämpligt uppgiftsskydd

a) 24–48 timmar före flygningens planerade avgång,

a) en gång 24–48 timmar före flygningens planerade avgång,

och

och

b) omedelbart efter det att dörrarna stängts, det vill säga när passagerarna har bordat planet inför avgång och eventuella ytterligare passagerare inte längre tillåts komma ombord.

b) en gång omedelbart efter det att dörrarna stängts, det vill säga när passagerarna har gått ombord på planet inför avgång och eventuella ytterligare passagerare inte längre tillåts att komma ombord.

3. Medlemsstaterna får tillåta lufttrafikföretag att begränsa den överföring som avses i punkt 2 b till uppdateringar av sådan överföring som avses i punkt 2 a.

3. Medlemsstaterna ska tillåta lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag att begränsa den överföring som avses i punkt 2 b till uppdateringar av sådan överföring som avses i punkt 2 a.

4. Efter en framställan från en enhet för passagerarinformation i enlighet med nationell lagstiftning ska lufttransportföretagen, efter en bedömning i det konkreta fallet, överföra PNR-uppgifter i sådana situationer där det är nödvändigt att få åtkomst i ett tidigare skede än som anges i punkt 2 a för att reagera på ett specifikt och reellt hot med anknytning till terroristbrott eller grov brottslighet.

4. Efter en begäran från en enhet för passagerarinformation i enlighet med nationell lagstiftning ska lufttrafikföretagen och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag, efter en bedömning i det konkreta fallet, överföra PNR-uppgifter i sådana situationer där det är nödvändigt att få åtkomst i ett tidigare skede än vad som anges i punkt 2 a för att reagera på ett specifikt, överhängande och faktiskt hot med anknytning till terroristbrott eller grov gränsöverskridande brottslighet.

 

4a. Lufttrafikföretagen och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag ska vederbörligen informera passagerarna om den typ av personuppgifter som samlas in i brottsbekämpningssyfte och om passagerarnas rättigheter med avseende på deras uppgifter. Sådan information ska tillhandahållas passagerarna proaktivt, i ett lättbegripligt format.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 7

Artikel 7

Utbyte av information mellan medlemsstaterna

Utbyte av information mellan medlemsstaterna

1. Med avseende på personer som identifierats av en enhet för passagerarinformation i enlighet med artikel 4.2 a och b ska medlemsstaterna se till att den enheten överför resultaten av behandlingen av PNR-uppgifterna till enheterna för passagerarinformation i andra medlemsstater, om den förstnämnda enheten anser att en sådan överföring är nödvändig för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet. Enheterna för passagerarinformation i de mottagande medlemsstaterna ska överföra sådana PNR-uppgifter eller resultatet av behandlingen av PNR-uppgifter till de relevanta behöriga myndigheterna i sina medlemsstater.

1. Enheterna för passagerarinformation ska automatiskt utbyta uppgifter om resultaten av behandlingen av PNR-uppgifter. Medlemsstaterna ska se till att de resultat av behandlingen av PNR-uppgifter – i form av antingen analytisk information härrörande från PNR-uppgifter eller resultaten i fråga om personer identifierade av en enhet för passagerarinformation i enlighet med artikel 4.2 – som överförs till medlemsstaternas relevanta behöriga myndigheter för vidare granskning i enlighet med artikel 4.4, utan dröjsmål överförs proaktivt av en enhet för passagerarinformation till enheterna för passagerarinformation i övriga medlemsstater. Enheten för passagerarinformation i de mottagande medlemsstaterna ska överföra sådana resultat av behandlingen av PNR-uppgifter till de relevanta behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 4.4. Vid behov ska en registrering införas i enlighet med artikel 36 i rådets beslut 2007/533/RIF1a.

2. Enheten för passagerarinformation i en medlemsstat ska ha rätt att om nödvändigt anmoda enheten för passagerarinformation i en annan medlemsstat att tillhandahålla PNR-uppgifter som lagras i den senares databas i enlighet med artikel 9.1 och, om så krävs, även resultaten av behandlingen av PNR-uppgifter. En sådan begäran om uppgifter får avse en viss uppgift eller en kombination av uppgifter, beroende på vilken information den begärande enheten för passagerarinformation anser vara nödvändig i ett särskilt fall för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott eller grov brottslighet. Enheterna för passagerarinformation ska tillhandahålla de begärda uppgifterna så snabbt som möjligt, liksom resultatet av behandlingen av PNR-uppgifter, om detta redan har förberetts i enlighet med artikel 4.2 a och b.

2. Enheterna för passagerarinformation ska ha rätt att om nödvändigt anmoda enheten för passagerarinformation i en annan medlemsstat att tillhandahålla PNR-uppgifter som lagras i den senares databas i enlighet med artikel 9.1 och, om så krävs, även resultaten av behandlingen av nämnda uppgifter om de redan har förberetts i enlighet med artikel 4.2 a och b. En sådan, vederbörligen motiverad begäran om uppgifter ska avse enbart nödvändiga uppgifter i det specifika fallet och får avse en viss uppgift eller en kombination av uppgifter, beroende på vilken information den begärande enheten för passagerarinformation anser vara nödvändig i ett specifikt fall för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott eller grov gränsöverskridande brottslighet eller förhindra ett omedelbart och allvarligt hot mot den allmänna säkerheten. Enheterna för passagerarinformation ska tillhandahålla de begärda uppgifterna så snabbt som möjligt genom att använda de gemensamma protokollen och de understödda dataformaten. En sådan begäran ska motiveras skriftligen.

3. Enheten för passagerarinformation i en medlemsstat ska ha rätt att om nödvändigt anmoda en enhet för passagerarinformation i en annan medlemsstat att tillhandahålla PNR-uppgifter som lagras i den senares databas i enlighet med artikel 9.2 och, om så krävs, även resultaten av behandlingen av PNR-uppgifter. Enheten för passagerarinformation kan i särskilda undantagsfall begära att få tillgång till särskilda PNR-uppgifter som bevaras av enheten för passagerarinformation i en annan medlemsstat, i fullständig och omaskerad form, i syfte att använda dessa med avseende på ett specifikt hot eller en viss utredning eller en viss lagföringsåtgärd med anknytning till terroristbrott eller grov brottslighet.

3. Enheterna för passagerarinformation ska ha rätt att om nödvändigt anmoda en enhet för passagerarinformation i en annan medlemsstat att tillhandahålla PNR-uppgifter som redan har maskerats och som lagras i den senares databas i enlighet med artikel 9.2 och, om så krävs, även resultaten av behandlingen av PNR-uppgifter. Enheten för passagerarinformation kan endast i mycket särskilda undantagsfall begära att få tillgång till särskilda PNR-uppgifter som bevaras av enheten för passagerarinformation i en annan medlemsstat, i fullständig och omaskerad form, i syfte att använda dessa med avseende på ett specifikt hot i realtid eller en viss utredning eller lagföringsåtgärd med anknytning till terroristbrott eller grov gränsöverskridande brottslighet eller för förhindrande av ett omedelbart och allvarligt hot mot den allmänna säkerheten. Sådan tillgång till de fullständiga PNR-uppgifterna ska tillåtas endast efter godkännande av chefen för den anmodade enheten för passagerarinformation.

4. Endast i sådana fall där det är nödvändigt för att förhindra ett omedelbart och allvarligt hot mot den allmänna säkerheten får en medlemsstats behöriga myndigheter vända sig direkt till enheten för passagerarinformation i en annan medlemsstat med en begäran om utlämnande av PNR-uppgifter som finns lagrade i den senares databas i enlighet med artikel 9.1 och 9.2. Sådana framställningar måste avse en särskild utredning eller lagföringsåtgärd avseende terroristbrott eller grov brottslighet och ska vara motiverade. Enheterna för passagerarinformation ska behandla svaren på sådana framställningar som en prioriterad fråga. I alla andra fall ska de behöriga myndigheterna översända sina framställningar via enheten för passagerarinformation i den egna medlemsstaten.

 

5. Om det är nödvändigt att i ett tidigt skede få tillgång till uppgifter för att möta ett specifikt och faktiskt hot med anknytning till terroristbrott eller grov brottslighet, ska enheten för passagerarinformation i en medlemsstat i undantagsfall ha rätt att när som helst vända sig till enheten för passagerarinformation i en annan medlemsstat med en begäran om PNR-uppgifter rörande flygningar som ankommer till eller avgår från den senares territorium.

5. Om det är nödvändigt att i ett tidigt skede få tillgång till uppgifter för att möta ett specifikt och faktiskt hot med anknytning till terroristbrott eller grov gränsöverskridande brottslighet eller för att förhindra ett omedelbart och allvarligt hot mot den allmänna säkerheten, ska enheten för passagerarinformation i en medlemsstat i undantagsfall ha rätt att när som helst vända sig till enheten för passagerarinformation i en annan medlemsstat med en begäran om PNR-uppgifter rörande flygningar som ankommer till eller avgår från den senares territorium, om sådana uppgifter finns lagrade. Detta förfarande ska omfatta enbart begäranden om PNR-uppgifter som redan har samlats in och lagras av den enhet för passagerarinformation som begäran om uppgifter riktats till.

6. Informationsutbyte enligt denna artikel får äga rum via alla befintliga kanaler för internationellt brottsbekämpningssamarbete. Det språk som används i samband med begäran och informationsutbytet ska vara det som gäller för den kanal som används. Medlemsstaterna ska, i samband med att de lämnar underrättelser i enlighet med artikel 3.3, även meddela kommissionen uppgifter om vart framställningar kan sändas i brådskande fall. Kommissionen ska underrätta medlemsstaterna om de meddelanden som mottagits.

6. Informationsutbyte enligt denna artikel ska äga rum via befintliga kanaler för europeiskt och internationellt brottsbekämpningssamarbete, i synnerhet Europol, dess nätapplikation för säkert informationsutbyte (Siena) och nationella enheter som inrättats i enlighet med artikel 8 i beslut 2009/371/RIF. Det språk som används i samband med begäran och informationsutbytet ska vara det som gäller för den kanal som används. Medlemsstaterna ska, i samband med att de lämnar underrättelser i enlighet med artikel 3.3, även meddela kommissionen uppgifter om vart begäranden kan sändas i brådskande fall. Kommissionen ska underrätta medlemsstaterna om de meddelanden som mottagits.

 

6a. Vid överföring av analytisk information härrörande från PNR-uppgifter inom ramen för detta direktiv ska skyddsåtgärderna enligt punkt 1 iakttas.

 

__________________

 

1a Rådets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 205, 7.8.2007, s. 63).

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

Villkor för Europols åtkomst till PNR-uppgifter

 

1. Europol får från fall till fall lämna in en elektronisk, vederbörligen motiverad begäran till enheten för passagerarinformation i en medlemsstat om överföring av specifika PNR-uppgifter eller resultaten av behandling av de specifika PNR-uppgifterna, när detta är strikt nödvändigt för att stödja och stärka medlemsstaternas arbete med att förebygga, upptäcka eller utreda ett specifikt terroristbrott eller grov gränsöverskridande brottslighet i den mån brottet i fråga ingår i Europols behörighetsområde enligt beslut 2009/371/RIF. I den motiverade begäran ska rimliga skäl anges till varför Europol anser att överföringen av PNR-uppgifterna eller resultaten av behandlingen av PNR-uppgifter väsentligt kommer att bidra till att brottet i fråga förebyggs, upptäcks, utreds eller lagförs.

 

2. Efter mottagande av en begäran från Europol ska en domstol eller ett oberoende administrativt organ i medlemsstaten i god tid kontrollera huruvida alla villkor i punkt 1 är uppfyllda. Enheten för passagerarinformation ska så snart som möjligt tillhandahålla Europol de begärda uppgifterna, under förutsättning att nämnda villkor är uppfyllda.

 

3. Europol ska informera det uppgiftsskyddsombud som utsetts i enlighet med artikel 28 i beslut 2009/371/RIF om varje utbyte av information enligt denna artikel.

 

4. Utbyte av information enligt denna artikel ska äga rum via Siena och i enlighet med beslut 2009/371/RIF. Det språk som används i samband med begäran och informationsutbytet ska vara det som gäller för Siena.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 8

Artikel 8

Överföring av uppgifter till tredjeländer

Överföring av uppgifter till tredjeländer

Överföring av PNR-uppgifter och resultaten av behandling av PNR-uppgifter till från en medlemsstat till ett tredjeland får endast ske efter bedömning i det enskilda fallet och under förutsättning att

1. Överföring av PNR-uppgifter och resultaten av behandling av PNR-uppgifter från en medlemsstat till ett tredjeland får ske endast efter bedömning i det enskilda fallet och efter en vederbörligen motiverad begäran på grundval av tillräckliga bevis, om överföringen är nödvändig för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott, förhindra ett omedelbart och allvarligt hot mot den allmänna säkerheten eller verkställa straffrättsliga påföljder, och om den mottagande behöriga myndigheten i tredjelandet är ansvarig för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott, förhindra ett omedelbart och allvarligt hot mot den allmänna säkerheten eller verkställa straffrättsliga påföljder, under förutsättning att

a) villkoren i artikel 13 i rådets rambeslut 2008/977/RIF är uppfyllda,

a) tredjelandet i fråga i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG1a och i överensstämmelse med alla övriga villkor enligt detta direktiv sörjer för en adekvat skyddsnivå för den avsedda uppgiftsbehandlingen,

b) överföringen är nödvändig för de ändamål som anges i artikel 1.2, och

b) den medlemsstat från vilken uppgifterna erhölls har gett sitt samtycke till överföringen i enlighet med gällande nationell lagstiftning.

c) det berörda tredjelandet godtar att överföra uppgifterna till ett tredjeland endast om det är nödvändigt för de ändamål som anges i artikel 1.2 och under förutsättning att medlemsstaten i fråga lämnat uttryckligt samtycke till detta.

Överföring av PNR-uppgifter utan förhandssamtycke enligt punkt 1 ska tillåtas i särskilda undantagsfall, dock endast om överföringen är absolut nödvändig för att förhindra ett omedelbart och allvarligt hot mot den allmänna säkerheten i en medlemsstat eller ett tredjeland eller för att skydda en medlemsstats väsentliga intressen och ett förhandssamtycke inte kan erhållas i god tid. Den myndighet som ansvarar för att ge samtycke ska informeras utan dröjsmål, och överföringen ska registreras vederbörligen och bli föremål för en efterhandskontroll.

 

Med avvikelse från vad som sägs i första stycket ska överföringar av uppgifter vara systematiskt tillåtna på grundval av internationella avtal mellan tredjeländer och unionen.

 

2. Medlemsstaterna ska överföra PNR-uppgifter till behöriga myndigheter i tredjeländer endast på villkor som är förenliga med detta direktiv och endast efter att ha förvissat sig om att mottagarens planerade användning av uppgifterna är förenlig med dessa villkor och skyddsåtgärder.

 

3. Vidareöverföring till andra tredjeländer ska vara förbjuden.

 

4. Om PNR-uppgifter om en medborgare eller en person som är bosatt i en annan medlemsstat överförs till ett tredjeland, ska de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten informeras om detta snarast möjligt.

 

5. Uppgiftsskyddsombudet ska underrättas varje gång en medlemsstat överför PNR-uppgifter i enlighet med denna artikel. Uppgiftsskyddsombudet ska regelbundet underrätta den nationella tillsynsmyndigheten om överföringar av uppgifter i enlighet med denna artikel.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995. s. 31).

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 9

Artikel 9

Bevarandeperiod

Bevarandeperiod

1. Medlemsstaterna ska se till att PNR-uppgifter som lämnas av lufttrafikföretag till enheten för passagerarinformation bevaras i en databas vid enheten under en period på 30 dagar efter överföringen till enheten för passagerarinformation i den första medlemsstat på vars territorium den internationella flygningen ankom eller avgick.

1. Medlemsstaterna ska se till att PNR-uppgifter som lämnas av lufttrafikföretag och av ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag till enheten för passagerarinformation i enlighet med artikel 4.2 bevaras i en databas vid enheten under en period på 30 dagar efter överföringen till enheten för passagerarinformation i den första medlemsstat på vars territorium den internationella flygningen ankom eller avgick.

2. Vid utgången av den 30-dagarsperiod efter överföringen av PNR-uppgifter till enheten för passagerarinformation som avses i punkt 1 ska uppgifterna bevaras vid enheten för passagerarinformation i ytterligare fem år. Under denna period ska alla uppgifter som kan användas för att identifiera de passagerare som berörs av PNR-uppgifterna maskeras. Sådana anonymiserade PNR-uppgifter ska endast vara tillgängliga för ett begränsat antal anställda vid enheten för passagerarinformation som uttryckligen är behöriga att analysera PNR-uppgifter och utarbeta bedömningskriterier i enlighet med artikel 4.2 d. Full tillgång till PNR-uppgifterna kan endast beviljas av chefen för enheten för passagerarinformation för de ändamål som anges i artikel 4.2 c, under förutsättning att det rimligen kan antas att det är nödvändigt för att genomföra en utredning och för att reagera på ett hot eller en risk av specifik och reell natur eller en specifik utredning eller lagföringsåtgärd.

2. Vid utgången av den 30-dagarsperiod efter överföringen av PNR-uppgifter till enheten för passagerarinformation som avses i punkt 1 ska uppgifterna bevaras vid enheten för passagerarinformation i ytterligare fem år. Under denna period ska alla uppgifter som kan användas för att identifiera de passagerare som berörs av PNR-uppgifterna maskeras. Sådana anonymiserade PNR-uppgifter ska vara tillgängliga endast för ett begränsat antal anställda vid enheten för passagerarinformation som uttryckligen är behöriga att analysera PNR-uppgifter och utarbeta bedömningskriterier i enlighet med artikel 4.2 d.

 

2a. Efter att ha samrått med uppgiftsskyddsombudet vid tillämpningen av artikel 4.2 b ska den nationella tillsynsmyndigheten tillåta återidentifiering av maskerade PNR-uppgifter och full tillgång till PNR-uppgifterna om den rimligen anser att en sådan återidentifiering är nödvändig för att genomföra en utredning som svar på ett hot eller en risk av specifik och faktisk natur i samband med terroristbrott, genomföra en specifik utredning eller lagföringsåtgärd i samband med grov gränsöverskridande brottslighet eller förhindra ett omedelbart och allvarligt hot mot den allmänna säkerheten. Sådan full tillgång till uppgifterna ska tillåtas för en period av fyra år efter det att uppgifterna maskerats i fall som rör grov gränsöverskridande brottslighet och för hela den period av fem år som avses i punkt 2 i fall som rör terroristbrott.

Vid tillämpningen av detta direktiv bör följande uppgifter som kan användas för att identifiera de passagerare som berörs av uppgifterna filtreras bort och maskeras:

Vid tillämpningen av detta direktiv bör följande uppgifter som kan användas för att identifiera de passagerare som berörs av uppgifterna filtreras bort och maskeras:

– Namn, inklusive namn på andra passagerare samt antal passagerare som reser tillsammans.

– Namn, inklusive namn på andra passagerare samt antal passagerare som reser tillsammans.

– Adress och kontaktuppgifter.

– Adress och kontaktuppgifter.

– Allmänna påpekanden, om dessa innehåller uppgifter som kan användas för att identifiera den passagerare som PNR-uppgifterna avser. och

– Allmänna påpekanden, om dessa innehåller uppgifter som kan användas för att identifiera den passagerare som PNR-uppgifterna avser.  

– All insamlad förhandsinformation om passagerare.

– All insamlad förhandsinformation om passagerare.

3. Medlemsstaterna ska se till att PNR-uppgifterna raderas vid utgången av den period som anges i punkt 2. Denna skyldighet gäller dock inte om specifika PNR-uppgifter har överförts till en behörig myndighet och används i samband med särskilda brottsutredningar eller lagföringsåtgärder; i sådana fall ska den behöriga myndighetens lagring av uppgifterna regleras av den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

3. Medlemsstaterna ska se till att PNR-uppgifterna raderas slutgiltigt vid utgången av den period som anges i punkt 2. Denna skyldighet gäller dock inte om specifika PNR-uppgifter har överförts till en behörig myndighet och används i samband med särskilda brottsutredningar eller lagföringsåtgärder; i sådana fall ska den behöriga myndighetens lagring av uppgifterna regleras av den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

4. Resultaten av sådan matchning som avses i artikel 4.2 a och b ska bevaras av enheten för passagerarinformation, dock inte längre än vad som krävs för att informera de behöriga myndigheterna om en träff. Även om en automatisk sökning som utförs efter en individuell icke-automatisk granskning inte ger någon träff, ska resultatet hemlighållas i högst fem år för att undvika framtida ”falska” träffar, såvida inte de bakomliggande uppgifterna ännu inte har raderats i enlighet med punkt 3 vid utgången av denna femårsperiod, i vilket fall loggen ska bevaras till dess att de bakomliggande uppgifterna raderas.

4. Resultaten av sådan matchning som avses i artikel 4.2 a och b ska bevaras av enheten för passagerarinformation, dock inte längre än vad som krävs för att informera de behöriga myndigheterna om en träff. Även om en automatisk sökning – utförd efter en manuell insats av en medlem av enheten för passagerarinformation – inte ger någon träff, ska resultatet hemlighållas i högst tre år för att undvika framtida ”falska” träffar, såvida inte de bakomliggande uppgifterna ännu inte har raderats i enlighet med punkt 3 vid utgången av femårsperioden, i vilket fall loggen ska bevaras till dess att de bakomliggande uppgifterna raderas.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 10

Artikel 10

Sanktioner för lufttrafikföretag

Sanktioner för lufttrafikföretag och för ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag

Medlemsstaterna ska i enlighet med sin nationella lagstiftning se till att det finns avskräckande, effektiva och proportionerliga sanktioner, inklusive ekonomiska sådana, som kan användas mot lufttrafikföretag som inte överför redan insamlade uppgifter i enlighet med detta direktiv, eller inte överför uppgifterna i det fastställda formatet eller på annat sätt bryter mot de nationella bestämmelser som antagits enligt detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska i enlighet med sin nationella lagstiftning se till att det finns avskräckande, effektiva och proportionella sanktioner, inklusive ekonomiska sådana, som kan användas mot lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag om de inte överför redan insamlade uppgifter i enlighet med detta direktiv, inte överför uppgifterna i det fastställda formatet eller inte behandlar uppgifterna i enlighet med de bestämmelser om uppgiftsskydd som fastställs i detta direktiv, eller om de på annat sätt bryter mot de nationella bestämmelser som antagits enligt detta direktiv.

 

1a. Alla uppgifter som lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag har ska förvaras i en säker databas i ett säkerhetsackrediterat datorsystem på ett sätt som antingen respekterar eller överträffar branschens internationella standarder.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 11

Artikel 11

Skydd av personuppgifter

Skydd av personuppgifter

1. Medlemsstaterna ska se till att varje passagerare, med avseende på all behandling av personuppgifter i enlighet med detta direktiv, har samma rätt till tillgång till uppgifter och till rättelse, radering eller blockering av uppgifter samt samma rätt att begära ersättning och klaga som följer av nationell lagstiftning som vilar på artiklarna 17, 18, 19 och 20 i rådets rambeslut 2008/977/JHA. Bestämmelserna i artiklarna 17, 18, 19 och 20 i rådets rambeslut 2008/977/JHA ska därför vara tillämpliga.

1. Medlemsstaterna ska se till att varje passagerare, med avseende på all behandling av personuppgifter i enlighet med detta direktiv, har samma rätt till skydd av personuppgifter, till tillgång till uppgifter och till rättelse, radering eller blockering av uppgifter samt samma rätt att begära ersättning och klaga som fastställs i nationell lagstiftning och unionens lagstiftning och för genomförande av artiklarna 17, 18, 19 och 20 i rambeslut 2008/977/RIF. De artiklarna ska därför vara tillämpliga.

2. Medlemsstaterna ska se till att de nationella bestämmelser om konfidentiell behandling och datasäkerhet som har antagits för att genomföra artiklarna 21 och 22 i rådets rambeslut 2008/977/RIF även är tillämpliga med avseende på all behandling av personuppgifter som sker i enlighet med detta direktiv.

2. Medlemsstaterna ska se till att de nationella bestämmelser om konfidentiell behandling och datasäkerhet som har antagits för att genomföra artiklarna 21 och 22 i rambeslut 2008/977/RIF även är tillämpliga med avseende på all behandling av personuppgifter som sker i enlighet med detta direktiv.

 

2a. Om bestämmelser antagna enligt nationell lagstiftning för genomförande av direktiv 95/46/EG ger passageraren mer omfattande rättigheter i fråga om uppgiftsbehandling än enligt detta direktiv ska de bestämmelserna vara tillämpliga.

3. All behandling av PNR-uppgifter som avslöjar en persons ras eller etniska ursprung, religiösa eller filosofiska övertygelse, politiska åskådning, medlemskap i fackförening, hälsotillstånd eller sexuella läggning ska vara förbjuden. Om enheten för passagerarinformation mottar PNR-uppgifter som avslöjar sådana uppgifter, ska dessa uppgifter raderas omedelbart.

3. Medlemsstaterna ska förbjuda behandling av PNR-uppgifter som avslöjar en persons ras eller etniska ursprung, politiska åskådning, religiösa eller filosofiska övertygelse, sexuella läggning eller könsidentitet, medlemskap eller verksamhet i fackförening, och behandling av uppgifter om en persons hälsotillstånd eller sexualliv. Om enheten för passagerarinformation mottar PNR-uppgifter som avslöjar sådana uppgifter, ska dessa uppgifter raderas omedelbart.

 

3a. Medlemsstaterna ska se till att enheten för passagerarinformation bevarar dokumentation om alla system och förfaranden för uppgiftsbehandling som ligger inom deras ansvarsområde. Dokumentationen ska minst innehålla

 

a) namn och kontaktuppgifter för den organisatoriska enhet och den personal vid enheten för passagerarinformation som ansvarar för behandling av PNR-uppgifter, de olika nivåerna av åtkomstbehörighet samt den berörda personalen,

 

b) begäranden från behöriga myndigheter och enheter för passagerarinformation i andra medlemsstater och mottagare av de behandlade PNR-uppgifterna,

 

c) alla begäranden om och överföringar av uppgifter till ett tredjeland, en identifiering av tredjelandet i fråga och de rättsliga grunderna för uppgiftsöverföringarna,

 

 

d) tidsgränserna för lagring och radering av olika kategorier av uppgifter.

 

Enheten för passagerarinformation ska på begäran göra all dokumentation tillgänglig för den nationella tillsynsmyndigheten.

 

3b. Medlemsstaterna ska se till att enheten för passagerarinformation för register över åtminstone följande typer av behandlingar: insamling, ändring, läsning, utlämning, sammanförande och radering. Registren över läsning och utlämning ska särskilt visa ändamål, datum och tidpunkt för sådan behandling och i möjligaste mån identifieringen av den person som har läst eller lämnat ut PNR-uppgifterna, samt identitetsuppgifter för de personer som mottagit uppgifterna. Registren ska användas uteslutande för kontroll och tillsyn och för att garantera att uppgifterna omfattas av tillräcklig integritet och säkerhet, samt för att möjliggöra extern sakrevision. Enheten för passagerarinformation ska på begäran göra registren tillgängliga för den nationella tillsynsmyndigheten.

 

De personer som genomför säkerhetskontrollerna, har tillgång till och analyserar PNR-uppgifterna och ansvarar för driften av uppgiftsloggarna ska vara säkerhetsprövade och ha genomgått säkerhetsutbildning. De ska ha en profil som fastställer och avgränsar vad vederbörande får ha tillgång till på grundval av typen av arbetsuppgifter och den roll och de lagstadgade rättigheter som vederbörande har.

 

Registren ska bevaras i fyra år. Om de bakomliggande uppgifterna emellertid inte har raderats i enlighet med artikel 9.3 vid utgången av denna fyraårsperiod ska registren bevaras till dess att de bakomliggande uppgifterna raderas.

 

3c. Medlemsstaterna ska se till att deras enhet för passagerarinformation genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och förfaranden för att säkerställa en hög säkerhetsnivå som är ändamålsenlig med tanke på de risker som är förknippade med behandlingen av de PNR-uppgifter som ska skyddas, också med hänsyn till de berörda uppgifternas karaktär.

 

3d. Medlemsstaterna ska se till att enheten för passagerarinformation – om ett personuppgiftsbrott sannolikt kommer att få en negativ inverkan på skyddet av den registrerades personuppgifter eller integritet – utan onödigt dröjsmål informerar den registrerade och den nationella tillsynsmyndigheten för dataskydd om personuppgiftsbrottet.

4. All behandling av PNR-uppgifter som utförs av lufttrafikföretag, all överföring av PNR-uppgifter som utförs av enheter för passagerarinformation och alla framställningar som görs av behöriga myndigheter eller enheter för passagerarinformation i andra medlemsstater eller i tredjeländer ska, även vid eventuella avslag, registreras eller dokumenteras av enheten för passagerarinformation och de behöriga myndigheterna för att särskilt de nationella tillsynsmyndigheterna på dataskyddsområdet ska kunna kontrollera att behandlingen av uppgifterna är laglig, att tillsynen fungerar och att behandlingen av uppgifterna omfattas av tillräcklig integritet och säkerhet. Dessa loggar ska bevaras i fem års tid, såvida inte situationen är sådan att de bakomliggande uppgifterna ännu inte har raderats i enlighet med artikel 10.3 vid utgången av dessa fem år, i vilket fall loggarna ska bevaras till dess att de bakomliggande uppgifterna har raderats.

 

5. Medlemsstaterna ska se till att lufttrafikföretag, deras agenter eller andra som säljer biljetter till passagerartransport med flyg informerar passagerarna på internationella flygningar vid bokningen av en resa och i samband med betalningen av biljetten på ett klart och tydligt sätt om vidarebefordran av PNR-uppgifter till enheten för passagerarinformation, syftet med behandlingen av dessa uppgifter, hur lång tid uppgifterna lagras, möjligheten att uppgifterna kommer till användning för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet, möjligheten att utbyta och dela sådana uppgifter samt rätten till skydd för personuppgifter, särskilt rätten att klaga till en nationell tillsynsmyndighet för dataskydd efter eget val. Medlemsstaterna ska ge allmänheten tillgång till samma information.

5. Medlemsstaterna ska se till att lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag informerar passagerarna på internationella flygningar vid bokningen av en resa och i samband med betalningen av biljetten på ett klart och tydligt sätt om vidarebefordran av PNR-uppgifter till enheten för passagerarinformation, syftet med behandlingen av dessa uppgifter, hur lång tid uppgifterna lagras, möjligheten att uppgifterna kommer till användning för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet, möjligheten att utbyta och dela sådana uppgifter samt rätten till skydd för personuppgifter – såsom rätten till åtkomst till och rättelse, radering och blockering av uppgifter –, särskilt rätten att lämna in klagomål till en nationell tillsynsmyndighet efter eget val.

 

5a. Medlemsstaterna ska även se till att enheten för passagerarinformation informerar den registrerade om de rättigheter som avses i punkt 5 och om hur de kan utövas.

6. Överföring av PNR-uppgifter från enheter för passagerarinformation och behöriga myndigheter till privata aktörer i medlemsstaterna eller i tredjeländer ska vara förbjuden.

 

7. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10 ska medlemsstaterna anta lämpliga bestämmelser för att säkerställa att detta direktiv genomförs fullt ut och framför allt föreskriva effektiva, proportionella och avskräckande påföljder för överträdelse av bestämmelser som antagits i enlighet med direktivet.

7. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10 ska medlemsstaterna anta lämpliga bestämmelser för att säkerställa att samtliga bestämmelser i detta direktiv genomförs fullt ut och framför allt föreskriva effektiva, proportionella och avskräckande påföljder för överträdelse av bestämmelser som antagits i enlighet med direktivet. De nationella tillsynsmyndigheterna ska vidta disciplinära åtgärder mot personer som bär ansvaret för avsiktliga integritetsöverträdelser; dessa åtgärder kan i förekommande fall omfatta nekad tillgång till systemet, formella tillrättavisningar, avstängning, degradering eller avskedande.

 

7a. Överföring av PNR-uppgifter från behöriga myndigheter eller enheter för passagerarinformation till privata aktörer i medlemsstaterna eller i tredjeländer ska vara förbjuden. Varje form av inkorrekt uppförande ska leda till påföljder.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 12

Artikel 12

Nationell tillsynsmyndighet

Nationell tillsynsmyndighet

Varje medlemsstat ska föreskriva att den nationella tillsynsmyndighet som inrättats enligt artikel 25 i rambeslut 2008/977/RIF även ska ansvara för att ge riktlinjer för och övervaka tillämpningen av de bestämmelser som den berörda medlemsstaten har antagit i enlighet med detta direktiv. Även övriga bestämmelser i artikel 25 i rambeslut 2008/977/RIF är tillämpliga.

Varje medlemsstat ska föreskriva att den nationella tillsynsmyndighet som inrättats enligt artikel 25 i rambeslut 2008/977/RIF ska ansvara för att ge riktlinjer för och övervaka tillämpningen inom respektive territorium av de bestämmelser som medlemsstaterna har antagit i enlighet med detta direktiv. Även övriga bestämmelser i artikel 25 i rambeslut 2008/977/RIF är tillämpliga.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Den nationella tillsynsmyndighetens uppdrag och befogenheter

 

1. Den nationella tillsynsmyndigheten i varje medlemsstat ska ansvara för att övervaka tillämpningen av de bestämmelser som har antagits i enlighet med detta direktiv och medverka till dess enhetliga tillämpning i hela unionen, i syfte att skydda de grundläggande rättigheterna i samband med behandling av personuppgifter. Varje nationell tillsynsmyndighet ska

 

a) ta del av klagomål från alla registrerade, undersöka klagomålet och inom rimlig tid informera de registrerade om behandlingen och resultatet av klagomålet, i synnerhet om ytterligare utredning eller samordning med en annan nationell tillsynsmyndighet krävs, t.ex. för klagomål som lämnats in av enskilda individer, oberoende av nationalitet, ursprungsland och bosättningsort,

 

b) utöva kraftfulla befogenheter för tillsyn, utredning, vidtagande av åtgärder och översyn, och i förekommande fall ha befogenhet att resa överträdelseärenden med anknytning till detta direktiv för lagföring eller disciplinära åtgärder,

 

c) kontrollera att uppgiftsbehandlingen är laglig, bedriva utredningar, inspektioner och extern sakrevision i enlighet med nationell lagstiftning, antingen på eget initiativ eller på grundval av ett klagomål, och inom rimlig tid informera den registrerade i fråga, – om denne lämnat in ett klagomål – om resultatet av utredningarna,

 

d) övervaka relevant utveckling i den mån den påverkar skyddet av personuppgifter, särskilt inom informations- och kommunikationsteknik.

 

Medlemsstaterna ska genom ett förfarande ge tillgång till rättsmedel för enskilda personer som anser att de har försenats eller hindrats från att gå ombord på ett trafikflygplan på grund av att de felaktigt identifierats som ett hot.

 

2. Varje nationell tillsynsmyndighet ska på begäran ge råd till registrerade om hur de kan utöva sina rättigheter enligt de bestämmelser som antagits i enlighet med detta direktiv, och ska om så är lämpligt samarbeta med nationella tillsynsmyndigheter i andra medlemsstater för detta ändamål.

 

3. För de klagomål som avses i punkt 1 a ska den nationella tillsynsmyndigheten tillhandahålla ett formulär för klagomål, vilket ska kunna fyllas i elektroniskt, dock utan att andra kommunikationsformer utesluts.

 

4. Medlemsstaterna ska se till att deras nationella tillsynsmyndighets tjänster är avgiftsfria för den registrerade. Om en begäran är uppenbart orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva karaktär, får den nationella tillsynsmyndigheten emellertid ta ut en rimlig avgift.

 

5. Varje medlemsstat ska se till att dess nationella tillsynsmyndighet förfogar över adekvata mänskliga, tekniska och finansiella resurser samt de lokaler och den infrastruktur som behövs för att myndigheten effektivt ska kunna utöva sitt uppdrag och sina befogenheter.

 

 

6. Varje medlemsstat ska se till att dess nationella tillsynsmyndighet förfogar över egen personal, som ska tillsättas av och ta instruktioner från den nationella tillsynsmyndighetens chef.

 

7. När medlemmarna av den nationella tillsynsmyndigheten utövar sitt uppdrag ska de varken söka eller ta instruktioner från någon annan, och de ska till fullo upprätthålla sitt oberoende och sin opartiskhet.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 13

Artikel 13

Gemensamma protokoll och understödda format

Gemensamma protokoll och understödda format

1. All överföring av PNR-uppgifter från lufttrafikföretag till enheter för passagerarinformation inom ramen för detta direktiv ska, under en period på ett år från antagandet av de gemensamma protokollen och de understödda dataformaten i enlighet med artikel 14, ske på elektronisk väg eller, vid eventuella tekniska problem, på annat lämpligt sätt.

1. All överföring av PNR-uppgifter från lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag till enheter för passagerarinformation inom ramen för detta direktiv ska ske på elektronisk väg så att tillräckliga garantier uppnås med avseende på de tekniska säkerhetsåtgärder och de organisatoriska åtgärder som styr den behandling som ska utföras. Vid eventuella tekniska problem ska PNR-uppgifterna överföras på annat lämpligt sätt samtidigt som samma säkerhetsnivå upprätthålls och fullt ut i överensstämmelse med unionens dataskyddslagstiftning.

2. Efter utgången av perioden på ett år från den dag då de gemensamma protokollen och de understödda formaten antas, ska all överföring av PNR-uppgifter från lufttrafikföretag till enheter för passagerarinformation inom ramen för detta direktiv ske på elektronisk väg, med säkra metoder i form av godkända gemensamma protokoll som ska vara enhetliga för alla överföringar för att garantera uppgifternas säkerhet under överföringen, och i ett understött format för att säkerställa att de kan läsas av alla berörda parter. Alla lufttrafikföretag ska fastställa vilket gemensamt protokoll och vilket dataformat de avser att använda för sina överföringar och underrätta enheten för passagerarinformation om detta.

2. Efter utgången av perioden på ett år från den dag då de gemensamma protokollen och de understödda formaten antas, ska all överföring av PNR-uppgifter från lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag till enheter för passagerarinformation inom ramen för detta direktiv ske på elektronisk väg, med säkra metoder i form av godkända gemensamma protokoll som ska vara enhetliga för alla överföringar för att garantera uppgifternas säkerhet under överföringen, och i ett understött format för att säkerställa att de kan läsas av alla berörda parter. Alla lufttrafikföretag ska vara skyldiga att fastställa vilket gemensamt protokoll och vilket dataformat de avser att använda för sina överföringar och underrätta enheten för passagerarinformation om detta.

3. En förteckning över godkända gemensamma protokoll och understödda dataformat ska upprättas och, om nödvändigt, anpassas av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 14.2.

3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 14 med avseende på antagande av och, om nödvändigt, anpassning av en förteckning över godkända gemensamma protokoll och understödda dataformat.

4. Så länge de godkända gemensamma protokoll och understödda dataformat som avses i punkterna 2 och 3 inte finns tillgängliga, ska punkt 1 vara tillämplig.

4. Så länge de godkända gemensamma protokoll och understödda dataformat som avses i punkterna 2 och 3 inte finns tillgängliga, ska punkt 1 vara tillämplig.

5. Varje medlemsstat ska vidta de tekniska åtgärder som krävs för att de gemensamma protokollen och de understödda dataformaten ska kunna börja användas inom ett år från den dag då dessa antas.

5. Varje medlemsstat ska se till att de tekniska åtgärder vidtas som krävs för att de gemensamma protokollen och de understödda dataformaten ska kunna börja användas inom ett år från den dag då dessa antas.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 14

Artikel 14

Kommittéförfarande

Delegerade akter

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté (kommittén). Det ska röra sig om en kommitté i den mening som avses i förordning […/2011/EU] av den 16 februari 2011.

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning […/2011/EU] av den 16 februari 2011 tillämpas.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 13.3 ska ges till kommissionen för en period av [X] år från och med den …* [dagen för detta direktivs ikraftträdande]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av [X] år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

2a. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 13.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

2b. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

2c. En delegerad akt som antas enligt artikel 13.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna tidsperiod ska förlängas med två månader på initiativ av parlamentet eller rådet.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 16

utgår

Övergångsbestämmelser

 

Medlemsstaterna ska se till att PNR-uppgifter för åtminstone 30 % av alla flygningar som anges i artikel 6.1 samlas in senast den dag som anges i artikel 15.1, det vill säga två år efter det att detta direktiv trätt i kraft. Medlemsstaterna ska se till att PNR-uppgifter för åtminstone 60 % av alla flygningar som anges i artikel 6.1 samlas in inom två år efter den dag som anges i artikel 15. Medlemsstaterna ska se till att PNR-uppgifter alla flygningar som anges i artikel 6.1 samlas in inom fyra år efter den dag som anges i artikel 15 .

 

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 17

Artikel 17

Översyn

Översyn

På grundval av uppgifter som tillhandahålls av medlemsstaterna ska kommissionen

På grundval av uppgifter som tillhandahålls av medlemsstaterna ska kommissionen senast den …* [fyra år från den dag för införlivande som avses i artikel 15.1] göra en översyn av detta direktivs funktionssätt och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet. Denna översyn ska omfatta alla delar av detta direktiv.

a) se över om flygningar inom EU kan och bör omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv, på grundval av erfarenheterna från de medlemsstater som samlar in PNR-uppgifter med avseende på sådana flygningar; kommissionen ska inom två år från den dag som anges i artikel 15.1 lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om resultaten av denna översyn,

 

b) lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet inom fyra år från den dag som anges i artikel 15.1; denna översyn ska omfatta alla delar av detta direktiv, och särskild vikt ska läggas vid i vilken utsträckning garantierna för uppgiftsskydd tillämpas, bevarandeperiodens längd och kvaliteten på riskbedömningarna. Den ska också innehålla den statistik som samlats in enligt artikel 18.

När kommissionen gör sin översyn ska den lägga särskild vikt vid i vilken utsträckning garantierna för uppgiftsskydd tillämpas samt nödvändigheten och proportionaliteten i insamlingen och behandlingen av PNR-uppgifter för vart och ett av de angivna syftena, bevarandeperiodens längd, kvaliteten på riskbedömningarna, ändamålsenligheten i uppgiftsutbytet mellan medlemsstaterna och kvaliteten på bedömningen, även med hänsyn till den statistik som samlats in enligt artikel 18. Den ska också innehålla den statistik som samlats in enligt artikel 18.

 

Efter att ha samrått med relevanta unionsorgan ska kommissionen senast den …* [två år från den dag för införlivande av detta direktiv som avses i artikel 15.1] lägga fram en inledande utvärderingsrapport för Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 18

Artikel 18

Statistik

Statistik

1. Medlemsstaterna ska sammanställa statistik om PNR-uppgifter som lämnats till enheterna för passagerarinformation. Denna statistik ska åtminstone omfatta antalet identifieringar av personer som kan vara inblandade i terroristbrott eller grov brottslighet enligt artikel 4.2, och antalet efterföljande brottsbekämpande åtgärder som inneburit användning av PNR-uppgifter, fördelade på lufttrafikföretag och destination.

1. Medlemsstaterna ska sammanställa statistik om PNR-uppgifter som lämnats till enheterna för passagerarinformation. Denna statistik ska åtminstone omfatta antalet identifieringar av personer som kan vara inblandade i terroristbrott eller grov gränsöverskridande brottslighet enligt artikel 4.2, och antalet efterföljande brottsbekämpande åtgärder som inneburit användning av PNR-uppgifter, fördelade på lufttrafikföretag och destination, samt antalet utredningar och fällande domar till följd av insamling av PNR-uppgifter i varje medlemsstat.

2. Sådan statistik får inte omfatta några personuppgifter. Statistiken ska överlämnas till kommissionen på årsbasis.

2. Sådan statistik får inte omfatta några personuppgifter. Statistiken ska överlämnas till Europaparlamentet, rådet och kommissionen vartannat år.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 19

Artikel 19

Förhållandet till andra instrument

Förhållandet till andra instrument

1. Medlemsstaterna får fortsätta att tillämpa de bilaterala och multilaterala avtal och ordningar som är i kraft när detta direktiv antas på utbytet av uppgifter mellan behöriga myndigheter, förutsatt att dessa avtal och ordningar är förenliga med direktivet.

1. Medlemsstaterna får fortsätta att sinsemellan tillämpa de bilaterala och multilaterala avtal och ordningar som är i kraft när detta direktiv antas på utbytet av uppgifter mellan behöriga myndigheter, förutsatt att dessa avtal och ordningar är förenliga med direktivet.

 

1a. Detta direktiv ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av rambeslut 2008/977/RIF.

2. Detta direktiv påverkar inte unionens eventuella skyldigheter och åtaganden enligt bilaterala och/eller multilaterala avtal med tredjeländer.

2. Detta direktiv påverkar inte unionens eventuella skyldigheter och åtaganden enligt bilaterala och/eller multilaterala avtal med tredjeländer.

(1)

EUT C 218, 23.7.2011, s. 107.

(2)

EUT C 181, 22.6.2011, s. 24.

(3)

Domstolens dom av den 8 april 2014, Digital Rights Ireland Ltd/Minister for Communications, Marine and Natural Resources m.fl. och Kärntner Landesregierung m.fl., C-293/12 och C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.

(4)

EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.


MOTIVERING

I. Bakgrund

Typerna av brottslig verksamhet och terrorism har ständigt utvecklats under senare år. De har blivit mer vågade, mer sofistikerade och i större utsträckning gränsöverskridande till sin natur. Med tanke på de enorma kostnader som brottsligheten ger upphov till har det visat sig att medborgarna i allt högre grad vill se kraftfullare EU-åtgärder som tar itu med organiserad brottslighet och terrorism(1).

Som svar på detta uppmanade man i Stockholmsprogrammet kommissionen att lägga fram ett förslag om användning av PNR-uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet. Den 6 november 2007 antog kommissionen ett förslag till rådets rambeslut om användande av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) i brottsbekämpningssyfte. Förslaget diskuterades i rådets arbetsgrupper, och enighet nåddes om de flesta bestämmelserna i texten. Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 ledde dock till att kommissionens förslag, som ännu inte hade antagits av rådet, blev inaktuellt.

PNR-uppgifter är information som flygpassagerare uppger när de gör sin bokning och som lufttrafikföretag förvarar. Lufttrafikföretagen använder primärt uppgifterna för operativa ändamål (19 fält med information ingår, inklusive fält för resdatum, resrutt, biljettinformation, kontaktuppgifter, uppgifter om resebyrå, betalningsinformation, platsnummer och bagageinformation), men uppgifterna är också kommersiellt och statistiskt värdefulla för flygbolagen.

PNR-uppgifter kan också användas av brottsbekämpande organ, och i det föreslagna direktivet fastställs harmoniserade bestämmelser för sådana åtgärder. PNR-uppgifter kan när de analyseras noggrant vara ett effektivt verktyg för att identifiera och spåra brottslig verksamhet och terroristverksamhet. Vidare kan de användas inom ramen för åtgärder efter redan begångna brott, realtidsåtgärder eller proaktiva åtgärder som ett sätt att hejda, övervaka, utreda och lagföra brottslingar. För närvarande är det, av EU:s 27 medlemsstater, bara Storbritannien som har ett fullt utbyggt PNR-system(2), medan fem andra länder (Frankrike, Danmark, Sverige, Belgien och Nederländerna) använder en begränsad version eller testar systemet.

PNR-uppgifter bör inte förväxlas med avancerad passagerarinformation (Advanced Passenger Information (API)), som är biografisk information som hämtas från passets maskinläsbara del. Denna information är mera begränsad, och dess användning regleras av direktivet om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare(3).

II. Kommissionens förslag

Kommissionens förslag (nedan kallat förslaget) tar hänsyn till de rekommendationer som Europaparlamentet framförde i sin resolution från november 2008(4), och återspeglar den senaste utvecklingen av diskussionerna i rådets arbetsgrupper under 2009. Det tar också hänsyn till yttrandena från Europeiska datatillsynsmannen, artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydd och byrån för grundläggande rättigheter. En full konsekvensbedömning har gjorts, och en samrådsprocess har genomförts.

Genom förslaget åstadkommer man i princip två saker: i) en harmonisering av skyldigheten för lufttrafikföretag som bedriver passagerartrafik till och från tredjeländer och minst en medlemsstats territorium att överföra PNR-uppgifter till brottsbekämpande organ, och ii) fastställande av de villkor på vilka brottsbekämpande organ får använda sådan information, närmare bestämt för ändamålet att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet. Förslaget är förenligt med de bestämmelser som fastställs i rambeslut 2008/977/RIF (och eventuella andra framtida rambeslut på detta område) om skydd av personuppgifter. Det föreslagna systemet ålägger varje medlemsstat att inom två år inrätta ett operativt system. Medlemsstaterna får emellertid driva gemensamma system för att dela på kostnaderna.

Förutom ovannämnda ändamålsbegränsning finns det ett antal områden mot vilka parlamentariker traditionellt har riktat sitt intresse:

I. Lagring av uppgifter

I förslaget anges en tvåstegsstrategi när det gäller lagring av PNR-uppgifterna hos medlemsstatens behöriga myndighet, närmare bestämt en 30-dagarsperiod följd av en 5-årsperiod under vilken uppgifterna är maskerade.

II. Centraliserade vs. decentraliserade system

I förslaget anges bestämmelser för ett decentraliserat system. Argumenten för detta har främst med kostnaderna att göra men även med det faktum att det är känsligt att bara ha en enda förvaringsplats i ett centraliserat system.

III. Möjligheten att inbegripa flygningar inom EU

Förslaget omfattar inte flygningar inom EU.

IV. Riktad vs. fullständig insamling

Kommissionen föreslår att alla internationella flygningar ska omfattas och att detta bör uppnås stegvis.

V. Definitionen av terroristbrott och grov brottslighet

Enligt det föreliggande förslaget avses med terroristbrott brotten i artiklarna 1–4 i rådets rambeslut 2002/475/RIF. Grov brottslighet definieras genom hänvisning till artikel 2.2 i rådets rambeslut 2002/584/RIF, förutsatt att den kan bestraffas med fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd i minst tre år enligt en medlemsstats nationella lagstiftning, samtidigt som viss flexibilitet medges i detta sammanhang.

III. Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden ställer sig bakom det allra mesta i kommissionens förslag vad gäller överföring och användning av PNR-uppgifter. Kommissionen och olika medlemsstaters brottsbekämpande organ har kunnat belägga för ledamöterna hur effektivt ett sådant verktyg är, och föredraganden anser att det också har kunnat beläggas att en sådan åtgärd är nödvändig och proportionerlig samt ger ett mervärde: åtgärden hindrar inte den fria rörligheten och bör inte äventyra människors rätt till inresa, samtidigt som den bidrar till deras säkerhet. Vidare tar kommissionens förslag hänsyn till Europaparlamentets rekommendationer från november 2008, och i förslaget anges minimistandarder som redan godkänts av LIBE-utskottet i samband med andra PNR-avtal. Mot bakgrund av detta utgör förslaget också en sund utgångspunkt för diskussioner i parlamentet.

I. Lagring av uppgifter

Föredraganden anser inte att några ändringar behöver göras i förslaget. I sitt förslag till betänkande lägger han i stället till en definition av ”maskering av uppgifter” som förtydligar den exakta betydelsen av bestämmelsen i fråga. Dessutom införs två olika perioder under vilka tillgång till uppgifterna ska tillåtas – fem år för terrorism och fyra år för grov gränsöverskridande brottslighet –, med fullt beaktande av proportionalitetsprincipen och mot bakgrund av domstolens dom i de förenade målen C-293/12 och C-594/12.

II. Centraliserade vs. decentraliserade system

I förslaget till betänkande anges bestämmelser för ett decentraliserat system.

III. Möjligheten att inbegripa flygningar inom EU

Föredraganden är övertygad om att inbegripande av flygningar inom EU skulle ge ett entydigt mervärde i samband med varje typ av PNR-system i EU. Även om detta skulle medföra ytterligare kostnader i inledningsskedet finns det klara fördelar med att inbegripa sådana flygningar: ett enhetligt upplägg och stora fördelar på säkerhetsområdet. På grund av systemets utökade räckvidd har föredraganden även förlängt omställningsperioden i samband med förslaget från två till tre år.

IV. Riktad vs. fullständig insamling

Föredraganden ställer sig bakom att alla internationella flygningar omfattas, med tanke på vilka uppenbara positiva följder detta får när det gäller effektivitet och säkerhet. Det finns också belägg som ger vid handen att brottslingar skulle kunna undvika vissa flygningar om man använder ett system med riktade insamlingar.

V. Definitionen av terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet

Förslaget till betänkande har inte ändrat definitionerna av ”terroristbrott” och ”grov brottslighet”. Däremot har texten begränsats så att den omfattar enbart ”grov gränsöverskridande brottslighet”, med en förteckning över specifika brott hämtade från förteckningen i rådets rambeslut 2002/584/RIF.

Föredraganden har också lagt till bestämmelser som ska förtydliga frågor om kostnader och rättsmedel och som bidrar till ett klart rättsläge vad texten beträffar genom att i högre grad uttryckligen hänvisa till annan lagstiftning som redan är i kraft på detta område.

6.5.2015

(1)

Standard Eurobarometer 71, s. 149 i bilagan.

(2)

Systemet ”UK e-borders”, jfr avsnitten 32–38 i 2006 års akt om migrations-, asyl- och medborgarskapsfrågor (Immigration, Asylum and Nationality Act).

(3)

Rådets direktiv 2004/82/EG av den 29 augusti 2004 om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare (EUT L 261, 6.8.2004, s. 24).

(4)

Antagna texter, P6_TA(2008)0561.


YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor ()

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om användning av PNR-uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Föredragande av yttrande: Arnaud Danjean

KORTFATTAD MOTIVERING

Passageraruppgifter (PNR-uppgifter) är uppgifter som lämnas av passagerare och samlas in av flygbolag för kommersiella syften. PNR-uppgifterna innehåller information av olika slag, från resedatum och resväg till upplysningar om betalningssätt och kontaktuppgifter.

De brottsbekämpande myndigheterna kan använda PNR-uppgifterna på flera olika sätt. Uppgifterna kan användas reaktivt, det vill säga i samband med brottsutredningar eller lagföringar, i realtid (innan en passagerare har anlänt eller avrest) i syfte att förhindra ett brott eller gripa personer innan ett brott begås, eller proaktivt, för att skapa bedömningskriterier som kan underlätta bedömningen av passagerare före ankomst eller avresa.

Flera medlemsstater håller redan på att utveckla egna PNR-system, men genom direktivet skulle användningen av sådana PNR-uppgifter regleras på EU-nivå och medlemsstaternas politik skulle börja harmoniseras. En sådan harmonisering är av avgörande betydelse för att undvika att varje medlemsstat ålägger lufttrafikföretagen olika skyldigheter och därigenom väsentligt ökar de byråkratiska och ekonomiska bördor som skapas genom lämnandet av PNR-uppgifter. Det skulle även garantera att hela EU på ett heltäckande sätt omfattas av ett PNR-system.

Införandet av ett PNR-system för EU är av avgörande betydelse för att unionen ska kunna hantera de utmaningar den för närvarande ställs inför. PNR-direktivet är inte endast ett vapen i kampen mot organiserad brottslighet och inhemsk terrorism, utan även ett viktigt bidrag till upprätthållandet av den internationella säkerheten. Terrorism har blivit ett globalt hot och måste åtgärdas som ett sådant. Lufttransport spelar en avgörande roll för upprätthållande av terroristnätverk och för så kallade utländska stridandes avresor och återvändande. Både för att bevara den inhemska säkerheten och för att uppnå målen för EU:s utrikespolitik måste de brottsbekämpande myndigheternas behov av lämplig tillgång till PNR-uppgifter garanteras.

Man måste också se till att PNR-uppgifter som samlas in av ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag, såsom resebyråer och researrangörer som använder sig av charterflyg, omfattas av unionens PNR-system, så att man undviker utnyttjande av olika kryphål. De berörda flygbolagen har ofta inte tillgång till bokningsuppgifter för sådana charterflyg, och det är därför mycket viktigt att resebyråer och researrangörer lämnar dessa upplysningar.

Tillgången till uppgifter måste balanseras på ett tillräckligt bra sätt mot unionsmedborgarnas rätt till privatliv, och det måste säkerställas att PNR-direktivet anpassas till Europeiska unionens domstols rättspraxis avseende direktivet om lagring av uppgifter. I föredragandens ögon kommer detta direktiv, om man löser dessa frågor, att utgöra ett viktigt bidrag till nationell och internationell säkerhet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3a) I sin resolution 2178 (2014) uttrycker FN:s säkerhetsråd allvarlig oro över det akuta och växande hot som utgörs av utländska terroriststridande, det vill säga individer som reser till ett land där de varken är bosatta eller medborgare i syfte att utföra, planera, förbereda eller delta i terroristhandlingar eller att ge eller få terroristträning, och säkerhetsrådet beslutar att ta itu med detta hot. FN:s säkerhetsråd är medvetet om att det hot som de utländska terroriststridande utgör måste bemötas, och uppmanar medlemsstaterna att använda evidensbaserad riskbedömning av resenärer och säkerhetskontroller med insamling och analys av reseuppgifter, utan att för den skull skapa profiler som bygger på stereotyper baserade på diskriminerande grunder.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) PNR-uppgifter är nödvändiga för att på ett effektivt sätt förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet och därigenom förbättra den inre säkerheten.

(5) PNR-uppgifter är nödvändiga för att på ett effektivt sätt förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet och därigenom förbättra den inre och den internationella säkerheten.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) PNR-uppgifter är nödvändiga för att på ett effektivt sätt förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet och därigenom förbättra den inre säkerheten.

(5) PNR-uppgifter kan vara ett användbart instrument för att på ett effektivt sätt förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet och därigenom förbättra den inre säkerheten.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) PNR-uppgifter kan hjälpa de brottsbekämpande myndigheterna att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra grov brottslighet, inklusive terrorism, genom att jämföra uppgifterna med olika databaser över eftersökta personer och föremål, ta fram bevisning och, i förekommande fall, hitta medbrottslingar och avslöja kriminella nätverk.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) PNR-uppgifter gör det möjligt för de brottsbekämpande myndigheterna att identifiera tidigare ”okända” personer, det vill säga personer som inte tidigare varit misstänkta för inblandning i grov brottslighet eller terrorism, men som enligt en analys av uppgifterna kan vara involverade i sådan brottslighet och därför bör bli föremål för ytterligare utredning av de behöriga myndigheterna. Genom att använda PNR-uppgifter kan de brottsbekämpande myndigheterna möta hotet från grov brottslighet och terrorism från en utgångspunkt som inte finns tillgänglig vid behandling av andra kategorier av personuppgifter. För att behandlingen av uppgifter om oskyldiga och icke misstänkta emellertid ska förbli så begränsad som möjligt bör de aspekter av användningen av PNR-uppgifter som rör utformning och tillämpning av bedömningskriterier begränsas ytterligare till att endast omfatta grov brottslighet som dessutom är gränsöverskridande till sin natur, det vill säga per definition har en koppling till resande och därmed till den typ av uppgifter som behandlas.

(7) PNR-uppgifter gör det möjligt för de brottsbekämpande myndigheterna att identifiera tidigare ”okända” personer, det vill säga personer som inte tidigare varit misstänkta för inblandning i grov brottslighet eller terrorism, men som enligt en analys av uppgifterna kan vara involverade i sådan brottslighet och därför bör bli föremål för ytterligare utredning av de behöriga myndigheterna, inklusive personer som kan tänkas resa i syfte att utföra, planera, förbereda eller delta i terrordåd eller att ge eller få terroristträning. Genom att använda PNR-uppgifter kan de brottsbekämpande myndigheterna möta hotet från grov brottslighet och terrorism från en utgångspunkt som inte finns tillgänglig vid behandling av andra kategorier av personuppgifter. För att behandlingen av uppgifter om oskyldiga och icke misstänkta emellertid ska förbli så begränsad som möjligt bör de aspekter av användningen av PNR-uppgifter som rör utformning och tillämpning av bedömningskriterier begränsas ytterligare till att endast omfatta grov brottslighet som dessutom är gränsöverskridande till sin natur, det vill säga per definition har en koppling till resande och därmed till den typ av uppgifter som behandlas.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Behandlingen av personuppgifter bör vara proportionerlig i förhållande till det särskilda säkerhetsmål som detta direktiv syftar till att uppfylla.

(8) Behandlingen av personuppgifter bör vara proportionerlig och nödvändig i förhållande till det särskilda säkerhetsmål som detta direktiv syftar till att uppfylla, i enlighet med de nödvändighets- och proportionalitetsprinciper som betonas av Europeiska unionens domstol i dess dom av den 4 april 2014 och av Europeiska datatillsynsmannen i dennes yttrande av den 25 mars 2011.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) För att skapa förutsättningar att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet är det därför av största vikt att alla medlemsstater inför bestämmelser om skyldigheter för lufttrafikföretag som tillhandahåller internationella flygförbindelser till eller från EU-medlemsstaternas territorier.

(10) För att skapa förutsättningar att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet är det därför av största vikt att alla medlemsstater inför bestämmelser om skyldigheter för lufttrafikföretag som tillhandahåller internationella flygförbindelser till eller från EU-medlemsstaternas territorier. Även ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag bör beröras av dessa skyldigheter när de medverkar till bokning av sådana flygförbindelser.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) För att skapa förutsättningar att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet är det därför av största vikt att alla medlemsstater inför bestämmelser om skyldigheter för lufttrafikföretag som tillhandahåller internationella flygförbindelser till eller från EU-medlemsstaternas territorier.

(10) För att skapa förutsättningar att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet är det därför av största vikt att alla medlemsstater inför bestämmelser om skyldigheter för lufttrafikföretag som tillhandahåller internationella flygförbindelser till eller från EU-medlemsstaternas territorier.

 

(Detta är ett övergripande ändringsförslag: om det antas ska ”grov brottslighet” genom hela texten ersättas med ”grov gränsöverskridande brottslighet”).

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Syftet med detta direktiv är att garantera säkerheten och skydda människors liv och trygghet samt inrätta en lagstiftningsram för skydd och utbyte av PNR-uppgifter mellan medlemsstaterna och de brottsbekämpande myndigheterna.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Den ökning av terrordåd som har skett på senare tid i EU samt den ökande radikaliseringen och det ökande antalet utländska stridande som återvänder till EU bekräftar att det är hög tid för detta direktiv att träda i kraft.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Redan nu samlar lufttrafikföretagen in och behandlar PNR-uppgifter om sina passagerare för egna kommersiella syften. Detta direktiv bör inte medföra någon skyldighet för lufttrafikföretagen att samla in eller lagra några ytterligare uppgifter om passagerare eller att ålägga passagerare att tillhandahålla några uppgifter utöver dem som företagen redan har tillgång till.

(11) Redan nu samlar lufttrafikföretagen in och behandlar PNR-uppgifter om sina passagerare för egna kommersiella syften. Detta direktiv bör inte medföra någon skyldighet för lufttrafikföretagen och de ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag att samla in eller lagra några ytterligare uppgifter om passagerare eller att ålägga passagerare att tillhandahålla några uppgifter utöver dem som företagen och de ekonomiska aktörerna redan har tillgång till.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11a) Ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag, såsom resebyråer eller researrangörer, säljer paketresor med charterflygningar för vilka de samlar in och behandlar sina kunders PNR-uppgifter, men dessa uppgifter överförs inte alltid till det flygbolag som utför flygningen av passagerarna.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Definitionen av terroristbrott bör hämtas från artiklarna 1–4 i rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism37. Definitionen av grov brottslighet bör hämtas från artikel 2 i rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna38. Medlemsstaterna får dock undanta sådana mindre grova brott för vilka, med hänsyn till deras respektive straffrättsliga system, behandling av PNR-uppgifter i enlighet med detta direktiv inte skulle vara förenlig med proportionalitetsprincipen. Definitionen av grov gränsöverskridande brottslighet bör hämtas från artikel 2 i rådets rambeslut 2002/584/RIF och Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet.

(12) Definitionen av terroristbrott bör hämtas från artikel 1 i rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism37. Definitionen av grov gränsöverskridande brottslighet bör hämtas från artikel 2 i rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder, och från FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet. Medlemsstaterna bör dock undanta sådana mindre grova brott för vilka, med hänsyn till deras respektive straffrättsliga system, behandling av PNR-uppgifter i enlighet med detta direktiv inte skulle vara förenlig med proportionalitetsprincipen.

__________________

__________________

37 EGT L 164, 22.6.2002, s. 3. Beslutet senast ändrat genom rådets beslut nr 2008/919/RIF av 28 november 2008, EUT L 330, 9.12.2008, s. 21.

37 EGT L 164, 22.6.2002, s. 3. Beslutet senast ändrat genom rådets beslut nr 2008/919/RIF av 28 november 2008, EUT L 330, 9.12.2008, s. 21.

38 EGT L 190, 18.7.2002, s. 1.

 

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Innehållet i eventuella förteckningar över PNR-uppgifter som ska vidarebefordras till enheterna för passagerarinformation bör vara utformat på ett sätt som återspeglar de offentliga myndigheternas legitima krav på att kunna förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet, och därigenom förbättra den inre säkerheten i unionen och bidra till ett bättre skydd för medborgarnas grundläggande rättigheter, särskilt rätten till skydd av privatlivet och rätten till skydd av personuppgifter. Förteckningarna bör inte innehålla några personuppgifter som kan avslöja ras eller etnisk tillhörighet, politisk, religiös eller filosofisk övertygelse, fackföreningstillhörighet eller uppgifter om personens hälsotillstånd eller sexuella läggning. PNR-uppgifter bör omfatta information om passagerarens bokning och resrutt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna att identifiera flygpassagerare som utgör ett hot mot den inre säkerheten.

(14) Innehållet i eventuella förteckningar över PNR-uppgifter som ska vidarebefordras till enheterna för passagerarinformation bör vara utformat på ett sätt som återspeglar de offentliga myndigheternas legitima krav på att kunna förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet, och därigenom förbättra den inre säkerheten i unionen och bidra till ett bättre skydd för medborgarnas grundläggande rättigheter, särskilt rätten till skydd av privatlivet och rätten till skydd av personuppgifter. Förteckningarna bör inte innehålla några personuppgifter som kan avslöja ras eller etnisk tillhörighet, politisk, religiös eller filosofisk övertygelse, fackföreningstillhörighet eller uppgifter om personens hälsotillstånd eller sexuella läggning. PNR-uppgifter bör omfatta information om passagerarens bokning och resrutt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna att identifiera flygpassagerare som utgör ett hot mot den inre och den internationella säkerheten.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Det finns för närvarande två möjliga metoder för överföring av uppgifter: Direktåtkomstmetoden (”pull-metoden”) som innebär att de behöriga myndigheterna i den stat som begär uppgifterna kan få direkt tillgång till lufttrafikföretagets bokningssystem för att hämta (”pull”) en kopia av de uppgifter som behövs, och sändmetoden (”push-metoden”) som innebär att lufttrafikföretagen överför de begärda PNR-uppgifterna till den myndighet som har begärt dem. Sändmetoden anses ge ett högre uppgiftsskydd och bör vara obligatorisk för alla lufttrafikföretag.

(15) Det finns för närvarande två möjliga metoder för överföring av uppgifter: Direktåtkomstmetoden (”pull-metoden”) som innebär att de behöriga myndigheterna i den stat som begär uppgifterna kan få direkt tillgång till lufttrafikföretagets bokningssystem för att hämta (”pull”) en kopia av de uppgifter som behövs, och sändmetoden (”push-metoden”) som innebär att lufttrafikföretagen och de ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag överför de begärda PNR-uppgifterna till den myndighet som har begärt dem. Sändmetoden anses ge bättre skydd för uppgifterna och bör vara obligatorisk för alla lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att möjliggöra för lufttrafikföretagen att efterleva sina skyldigheter enligt detta direktiv. Medlemsstaterna bör fastställa avskräckande, effektiva och proportionella sanktioner, även ekonomiska sanktioner, för de lufttrafikföretag som inte uppfyller sina skyldigheter med avseende på överföring av PNR-uppgifter. Vid upprepade allvarliga överträdelser som skulle kunna undergräva de grundläggande målen i detta direktiv, bör sanktionerna i undantagsfall kunna omfatta åtgärder såsom startförbud för och beslag och förverkande av transportmedel, eller tillfällig indragning eller återkallande av den operativa licensen.

(17) Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att möjliggöra för lufttrafikföretagen och de ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag att efterleva sina skyldigheter enligt detta direktiv. Medlemsstaterna bör fastställa avskräckande, effektiva och proportionella sanktioner, även ekonomiska sanktioner, för de lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag som inte uppfyller sina skyldigheter med avseende på överföring av PNR-uppgifter. Vid upprepade allvarliga överträdelser som skulle kunna undergräva de grundläggande målen i detta direktiv, bör sanktionerna i undantagsfall kunna omfatta åtgärder såsom startförbud för och beslag och förverkande av transportmedel, eller tillfällig indragning eller återkallande av den operativa licensen.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Varje medlemsstat bör ansvara för att bedöma potentiella hot från terroristbrott och grov brottslighet.

(18) Varje medlemsstat bör ansvara för att bedöma potentiella hot från terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Med full hänsyn till rätten till skydd av personuppgifter och rätten till icke-diskriminering, bör inga beslut som har negativa rättsliga verkningar för en person eller på ett allvarligt sätt påverkar henne eller honom fattas enbart på grund av den automatiska behandlingen av PNR-uppgifter. Vidare bör inga sådana beslut fattas utifrån en persons ras eller etniska ursprung, religiösa eller filosofiska övertygelse, politiska åskådning, medlemskap i fackförening, hälsotillstånd eller sexuella läggning.

(19) Med full hänsyn till rätten till skydd av personuppgifter och rätten till icke-diskriminering, bör inga beslut som har negativa rättsliga verkningar för en person eller på ett allvarligt sätt påverkar henne eller honom fattas enbart på grund av den automatiska behandlingen av PNR-uppgifter. Vidare bör inga sådana beslut fattas på grundval av en persons kön, hudfärg, etniska eller sociala ursprung, genetiska särdrag, språk, religiösa eller filosofiska övertygelse, politiska åskådning, medlemskap i fackförening, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder, hälsotillstånd eller sexuella läggning.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) Medlemsstaterna bör vid behov dela PNR-uppgifter som de har mottagit med andra medlemsstater, om en sådan överföring är nödvändig för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet. Bestämmelserna i detta direktiv bör inte påverka andra EU-instrument om informationsutbyte mellan polismyndigheter och rättsliga myndigheter, till exempel rådets beslut 2009/37/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)39 och rådet rambeslut 2006/960/RIF av den 18 september 2006 om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater40. Ett sådant utbyte av PNR-uppgifter mellan brottsbekämpande och rättsliga myndigheter bör omfattas av bestämmelserna om polissamarbete och rättsligt samarbete.

(20) Medlemsstaterna bör vid behov dela PNR-uppgifter som de har mottagit med andra medlemsstater, om en sådan överföring är nödvändig för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet. Bestämmelserna i detta direktiv bör inte påverka andra EU-instrument om informationsutbyte mellan polismyndigheter och rättsliga myndigheter, till exempel rådets beslut 2009/37/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)39 och rådet rambeslut 2006/960/RIF av den 18 september 2006 om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater40. Ett sådant utbyte av PNR-uppgifter mellan brottsbekämpande och rättsliga myndigheter bör omfattas av bestämmelserna om polissamarbete och rättsligt samarbete.

__________________

__________________

39 EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.

39 EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.

40 EUT L 386, 29.12.2006, s. 89.

40 EUT L 386, 29.12.2006, s. 89.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Överföring av PNR-uppgifter från medlemsstater till tredjeländer bör endast vara tillåten från fall till fall och under förutsättning att det sker i enlighet med rambeslut 2008/977/RIF. För att garantera skyddet av personuppgifter bör sådana överföringar omfattas av kompletterande krav beträffande syftet med överföringen, den mottagande myndighetens ställning och vilket skydd som gäller för personuppgifter som överförs till tredjelandet i fråga.

(26) Överföring av PNR-uppgifter från medlemsstater till tredjeländer bör endast vara tillåten från fall till fall och under förutsättning att det sker i enlighet med det ändrade rambeslutet 2008/977/RIF. För att garantera skyddet av personuppgifter bör sådana uppgifter endast överföras om det finns exakt kunskap om den avsedda behandlingen av PNR-uppgifterna i tredjelandet, om vilka begränsningar som gäller för de behöriga myndigheternas tillgång till PNR-uppgifterna i tredjelandet och om uppgifternas senare användning, samt om andra skyddsåtgärder som gäller för personuppgifter som överförs till tredjelandet i fråga.

Motivering

Rambeslut 2008/977/RIF håller för närvarande på att ändras efter kommissionens förslag att ändra rambeslutet med ett nytt direktiv (COM(2012)0010).

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Överföring av PNR-uppgifter från medlemsstater till tredjeländer bör endast vara tillåten från fall till fall och under förutsättning att det sker i enlighet med rambeslut 2008/977/RIF. För att garantera skyddet av personuppgifter bör sådana överföringar omfattas av kompletterande krav beträffande syftet med överföringen, den mottagande myndighetens ställning och vilket skydd som gäller för personuppgifter som överförs till tredjelandet i fråga.

(26) Överföring av PNR-uppgifter från medlemsstater till tredjeländer bör endast vara tillåten från fall till fall och under förutsättning att det sker i enlighet med rambeslut 2008/977/RIF. För att garantera skyddet av personuppgifter bör sådana överföringar omfattas av kompletterande krav beträffande syftet med överföringen, den mottagande myndighetens ställning och vilket skydd som gäller för personuppgifter som överförs till tredjelandet i fråga. Överföring av uppgifterna till ett annat land bör endast tillåtas när detta godkänns av den ursprungliga medlemsstaten, och varje enskilt fall ska bedömas för sig.

 

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29) På grund av rättsliga och tekniska skillnader mellan olika nationella bestämmelser om behandling av personuppgifter, däribland PNR-uppgifter, möts lufttrafikföretagen av olika krav när det gäller vilken typ av information som ska översändas, liksom vilka villkor som gäller för överföringen av denna information till de behöriga nationella myndigheterna. Dessa skillnader kan vara till skada för ett effektivt samarbete mellan de behöriga nationella myndigheterna när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet.

(29) På grund av rättsliga och tekniska skillnader mellan olika nationella bestämmelser om behandling av personuppgifter, däribland PNR-uppgifter, möts lufttrafikföretagen och de ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag av olika krav när det gäller vilken typ av information som ska översändas, liksom vilka villkor som gäller för överföringen av denna information till de behöriga nationella myndigheterna. Dessa skillnader kan vara till skada för ett effektivt samarbete mellan de behöriga nationella myndigheterna när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29) På grund av rättsliga och tekniska skillnader mellan olika nationella bestämmelser om behandling av personuppgifter, däribland PNR-uppgifter, möts lufttrafikföretagen av olika krav när det gäller vilken typ av information som ska översändas, liksom vilka villkor som gäller för överföringen av denna information till de behöriga nationella myndigheterna. Dessa skillnader kan vara till skada för ett effektivt samarbete mellan de behöriga nationella myndigheterna när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet.

(29) På grund av rättsliga och tekniska skillnader mellan olika nationella bestämmelser om behandling av personuppgifter, däribland PNR-uppgifter, möts lufttrafikföretagen av olika krav när det gäller vilken typ av information som ska översändas, liksom vilka villkor som gäller för överföringen av denna information till de behöriga nationella myndigheterna. Dessa skillnader kan vara till skada för ett effektivt samarbete mellan de behöriga nationella myndigheterna när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32) I synnerhet har direktivets tillämpningsområde gjorts så begränsat som möjligt; detta innebär att PNR-uppgifter får lagras i högst fem år, varefter de måste raderas, att uppgifterna måste anonymiseras redan efter en mycket kort period och att insamling av känsliga uppgifter är förbjuden. För att garantera effektivitet och en hög nivå på uppgiftsskyddet ska medlemsstaterna se till att en oberoende nationell tillsynsmyndighet ges ansvaret för att meddela riktlinjer för och övervaka behandlingen av PNR-uppgifterna. All behandling av PNR-uppgifter måste registreras eller dokumenteras för att göra det möjligt att kontrollera att behandlingen av uppgifterna är laglig, att tillsynen fungerar och att behandlingen av uppgifterna omfattas av tillräcklig integritet och säkerhet. Medlemsstaterna ska också se till att passagerarna informeras klart och tydligt om insamlingen av PNR-uppgifter och om deras rättigheter.

(32) I synnerhet har direktivets tillämpningsområde gjorts så begränsat som möjligt; detta innebär att PNR-uppgifter får lagras i högst fem år, varefter de måste raderas, att uppgifterna måste maskeras redan efter en mycket kort period och att insamling och användning av känsliga uppgifter är förbjuden. För att garantera effektivitet och en hög nivå på uppgiftsskyddet ska medlemsstaterna se till att en oberoende nationell tillsynsmyndighet ges ansvaret för att meddela riktlinjer för och övervaka behandlingen av PNR-uppgifterna. All behandling av PNR-uppgifter måste registreras eller dokumenteras för att göra det möjligt att kontrollera att behandlingen av uppgifterna är laglig, att tillsynen fungerar och att behandlingen av uppgifterna omfattas av tillräcklig integritet och säkerhet. Medlemsstaterna ska också se till att passagerarna informeras klart och tydligt om insamlingen av PNR-uppgifter och om deras rättigheter.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1a. Detta direktiv ska även tillämpas på sådana ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag som samlar in eller lagrar PNR-uppgifter om passagerarflygtrafik till eller från tredjeländer vilkas avgångs- eller destinationsort ligger inom unionen.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. PNR-uppgifter som samlas in i enlighet med detta direktiv får endast behandlas i syfte att

2. PNR-uppgifter som samlas in i enlighet med detta direktiv får endast behandlas av medlemsstatens behöriga myndighet, och endast i syfte att

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Detta direktiv ska tillämpas på lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag som bedriver eller hanterar passagerartrafik mellan unionen och tredjeländer, och passagerartrafik inom unionens territorium.

Motivering

Inkluderingen av flygresor inom EU är viktig eftersom brottslingar inom EU använder sig av flygresor inom EU:s territorier och inte endast av flygresor mellan EU-länder och tredjeländer. Brottslingar använder sig även av invecklade rutter till och från ett antal EU-länder för att undgå upptäckt och lagföring.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Detta direktiv ska även tillämpas på lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag som är registrerade i eller lagrar uppgifter i unionen och bedriver eller hanterar passagerartrafik till eller från tredjeländer vilkas avgångs- eller destinationsort ligger inom unionen.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) lufttrafikföretag: ett lufttransportföretag med giltig operativ licens eller motsvarande som ger rätt att bedriva passagerarflygtrafik.

a) lufttrafikföretag: ett lufttransportföretag med giltig operativ licens eller motsvarande.

Motivering

Definitionen av lufttrafikföretag bör stämma överens med samma definition i förordning 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

aa) ekonomisk aktör som inte är trafikföretag: en auktoriserad ekonomisk aktör, såsom en resebyrå eller researrangör, som tillhandahåller reserelaterade tjänster, inklusive bokning av flygningar för vilka den samlar in och behandlar PNR-uppgifter för passagerare.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) internationell flygning: varje reguljär eller icke-reguljär flygning som utförs av ett lufttransportföretag, med avgång från ett tredjeland och planerad landning på en medlemsstats territorium, eller med en planerad avgång från en medlemsstats territorium och slutdestination i ett tredjeland, i båda fallen inklusive transfer- och transitflygningar.

b) internationell flygning: varje reguljär eller icke-reguljär flygning som utförs av ett lufttransportföretag, med avgång från ett tredjeland och planerad landning på en medlemsstats territorium, eller med en planerad avgång från en medlemsstats territorium och slutdestination i ett tredjeland, inklusive charterflygningar, privatflygningar, privata fraktflygningar samt alla transitflygningar där passagerare stiger av.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) passageraruppgifter eller PNR-uppgifter: en sammanställning av för resan nödvändiga uppgifter om den enskilde passageraren som gör det möjligt för det lufttrafikföretag som sköter bokningen och andra deltagande lufttrafikföretag att behandla och kontrollera bokningen med avseende varje resa som bokas av en person eller för en persons räkning, oavsett om uppgifterna finns i reservationssystemet, avgångskontrollsystemet (DCS) eller likvärdiga system med motsvarande funktion.

c) passageraruppgifter eller PNR-uppgifter: en sammanställning av för resan nödvändiga uppgifter om den enskilde passageraren som gör det möjligt för det lufttrafikföretag som sköter bokningen och för andra deltagande lufttrafikföretag, samt, om lufttrafikföretagen inte själva skött bokningen, även för ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag, att behandla och kontrollera bokningen med avseende varje resa som bokas av en person eller för en persons räkning, oavsett om uppgifterna finns i reservationssystemet, avgångskontrollsystemet (DCS) eller likvärdiga system med motsvarande funktion.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) reservationssystem: lufttrafikföretagets interna registreringssystem, där PNR-uppgifter samlas i syfte att hantera reservationer.

e) reservationssystem: det interna registreringssystem för lufttrafikföretag eller för ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag där PNR-uppgifter samlas i syfte att hantera reservationer.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) sändmetod: den metod varigenom lufttrafikföretagen överför de begärda PNR-uppgifterna till en databas vid den myndighet som begärt överföringen.

f) sändmetod: den metod varigenom lufttrafikföretagen överför PNR-uppgifterna till en databas vid den myndighet som begärt överföringen,

Motivering

Lufttrafikföretag översänder de PNR-uppgifter som de samlar in i syfte att göra bokningar, inte ”de begärda” PNR-uppgifterna. Det är myndigheternas sak att filtrera uppgifterna och välja ut de uppgifter de behöver.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) terroristbrott: de brott enligt nationell lag som avses i artiklarna 1–4 i rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism.

g) terroristbrott: de brott enligt nationell lag som avses i artiklarna 1–4 i rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism; detta omfattar även personer som kan tänkas resa i syfte att utföra, planera, förbereda eller delta i terrordåd eller att ge eller få terroristträning.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h) grov brottslighet: sådana brott enligt nationell lagstiftning som avses i artikel 2.2 i rådets rambeslut 2002/584/RIF, om de kan bestraffas med fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd i minst tre år enligt en medlemsstats nationella lagstiftning; medlemsstaterna får dock undanta sådana mindre grova brott för vilka, med hänsyn till deras respektive straffrättsliga system, behandling av PNR-uppgifter i enlighet med detta direktiv inte skulle vara förenlig med proportionalitetsprincipen.

utgår

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta eller utse en myndighet med behörighet att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet, eller en avdelning inom en sådan myndighet, som ska fungera som medlemsstatens ”enhet för passagerarinformation” och ansvara för att samla in PNR-uppgifter från lufttrafikföretagen, lagra och analysera dessa uppgifter samt översända analysresultaten till de behöriga myndigheter som avses i artikel 5. Dess personal kan utgöras av tjänstemän som avdelats från de behöriga myndigheterna.

1. Varje medlemsstat ska inrätta eller utse en myndighet med behörighet att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet, eller en avdelning inom en sådan myndighet, som ska fungera som medlemsstatens ”enhet för passagerarinformation” och ansvara för att samla in PNR-uppgifter från lufttrafikföretagen, lagra och analysera dessa uppgifter samt översända analysresultaten till de behöriga myndigheter som avses i artikel 5. Dess personal ska bestå av personer med styrkt integritet och kompetens och kan utgöras av tjänstemän som avdelats från de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. PNR-uppgifter som överförs av lufttrafikföretag i enlighet med artikel 6, avseende internationella flygningar som ankommer till eller avgår från en medlemsstats territorium, ska samlas in av den berörda medlemsstatens enhet för passagerarinformation. Om PNR-uppgifter som överförs av lufttrafikföretag omfattar uppgifter utöver de som anges i bilagan, ska enheten för passagerarinformation radera dessa omedelbart vid mottagandet.

1. PNR-uppgifter som överförs av lufttrafikföretag och av ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag i enlighet med artikel 6, avseende internationella flygningar som ankommer till eller avgår från en medlemsstats territorium, ska samlas in av den berörda medlemsstatens enhet för passagerarinformation. Om PNR-uppgifter som överförs av lufttrafikföretag och av ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag omfattar uppgifter utöver de som anges i bilagan, ska enheten för passagerarinformation radera dessa omedelbart vid mottagandet.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. PNR-uppgifter som överförs av lufttrafikföretag i enlighet med artikel 6, avseende internationella flygningar som ankommer till eller avgår från en medlemsstats territorium, ska samlas in av den berörda medlemsstatens enhet för passagerarinformation. Om PNR-uppgifter som överförs av lufttrafikföretag omfattar uppgifter utöver de som anges i bilagan, ska enheten för passagerarinformation radera dessa omedelbart vid mottagandet.

1. PNR-uppgifter som överförs av lufttrafikföretag i enlighet med artikel 6, avseende internationella flygningar som ankommer till eller avgår från en medlemsstats territorium, ska samlas in av den berörda medlemsstatens enhet för passagerarinformation. Lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag får inte till enheten för passagerarinformation överföra känsliga uppgifter om den berörda passageraren såsom kön, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religiös eller filosofisk övertygelse, politisk åskådning, medlemskap i fackförening, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder, hälsotillstånd eller sexuell läggning. Om dessa eller andra uppgifter utöver dem som anges utförligt i bilagan ingår i de PNR-uppgifter som överförs, ska enheten för passagerarinformation radera dessa omedelbart vid mottagandet.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. PNR-uppgifter som överförs av lufttrafikföretag i enlighet med artikel 6, avseende internationella flygningar som ankommer till eller avgår från en medlemsstats territorium, ska samlas in av den berörda medlemsstatens enhet för passagerarinformation. Om PNR-uppgifter som överförs av lufttrafikföretag omfattar uppgifter utöver de som anges i bilagan, ska enheten för passagerarinformation radera dessa omedelbart vid mottagandet.

1. PNR-uppgifter som överförs av lufttrafikföretag i enlighet med artikel 6, avseende internationella flygningar som ankommer till eller avgår från en medlemsstats territorium, ska samlas in endast av den berörda medlemsstatens enhet för passagerarinformation. Om PNR-uppgifter som överförs av lufttrafikföretag omfattar uppgifter utöver de som anges i bilagan, ska enheten för passagerarinformation radera dessa omedelbart vid mottagandet.

Motivering

Ordet ”endast” bör läggas till för att garantera att lufttrafikföretagen inte skickar PNR-uppgifter till alla de behöriga myndigheter som har rätt att begära dessa uppgifter (i enlighet med artikel 5).

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Göra en bedömning av passagerarna före deras beräknade ankomst till eller avresa från den berörda medlemsstaten, för att identifiera personer som kan vara involverade i terrorism eller grov gränsöverskridande brottslighet, och som de behöriga myndigheterna enligt artikel 5 behöver utreda ytterligare. Vid utförandet av en sådan bedömning kan enheten för passagerarinformation behandla PNR-uppgifterna på grundval av på förhand fastställda kriterier. Medlemsstaterna ska se till att eventuella träffar i samband sådan automatisk databehandling granskas individuellt på grundval av icke-automatiska metoder, för att verifiera huruvida den behöriga myndighet som avses i artikel 5 bör vidta åtgärder.

a) Göra en bedömning av passagerarna före deras beräknade ankomst till eller avresa från den berörda medlemsstaten, för att identifiera personer som kan vara involverade i terrorism eller grov gränsöverskridande brottslighet, inklusive personer som kan tänkas resa i syfte att utföra, planera, förbereda eller delta i terroristhandlingar eller att ge eller få terroristträning, och som de behöriga myndigheterna enligt artikel 5 behöver utreda ytterligare. Vid utförandet av en sådan bedömning kan enheten för passagerarinformation behandla PNR-uppgifterna på grundval av på förhand fastställda kriterier. Medlemsstaterna ska se till att eventuella träffar i samband sådan automatisk databehandling granskas individuellt på grundval av icke-automatiska metoder, för att verifiera huruvida den behöriga myndighet som avses i artikel 5 bör vidta åtgärder.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Göra en bedömning av passagerarna före deras beräknade ankomst eller avresa från den berörda medlemsstaten, för att identifiera personer som kan vara involverade i terrorism eller grov brottslighet, och som de behöriga myndigheterna enligt artikel 5 behöver utreda ytterligare. Vid utförandet av en sådan bedömning får enheten för passagerarinformation jämföra PNR-uppgifter mot uppgifter i relevanta databaser, inklusive internationella eller nationella databaser, eller nationella kopior av EU-databaser, när det på grundval av EU-rätten har upprättats sådana med avseende på personer eller föremål som är eftersökta eller finns uppförda på spärrlista i enlighet med EU-bestämmelser eller internationella eller nationella bestämmelser som är tillämpliga i sådana fall. Medlemsstaterna ska se till att eventuella träffar i samband sådan automatisk databehandling granskas individuellt på grundval av icke-automatiska metoder, för att verifiera huruvida den behöriga myndighet som avses i artikel 5 bör vidta åtgärder.

b) Göra en bedömning av passagerarna före deras beräknade ankomst till eller avresa från den berörda medlemsstaten, för att identifiera personer som kan vara involverade i terrorism eller grov brottslighet, inklusive personer som kan tänkas resa i syfte att utföra, planera, förbereda eller delta i terroristhandlingar eller att ge eller få terroristträning, och som de behöriga myndigheterna enligt artikel 5 behöver utreda ytterligare. Vid utförandet av en sådan bedömning får enheten för passagerarinformation jämföra PNR-uppgifter mot uppgifter i relevanta databaser, inklusive internationella eller nationella databaser, eller nationella kopior av EU-databaser, när det på grundval av EU-rätten har upprättats sådana med avseende på personer eller föremål som är eftersökta eller finns uppförda på spärrlista i enlighet med EU-bestämmelser eller internationella eller nationella bestämmelser som är tillämpliga i sådana fall. Medlemsstaterna ska se till att eventuella träffar i samband sådan automatisk databehandling granskas individuellt på grundval av icke-automatiska metoder, för att verifiera huruvida den behöriga myndighet som avses i artikel 5 bör vidta åtgärder.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den bedömning av passagerare före ankomst eller avresa från den medlemsstat som avses i punkt 2 a ska utföras på ett icke-diskriminerande sätt, på grundval av bedömningskriterier som fastställts av medlemsstatens enhet för passagerarinformation. Medlemsstaterna ska se till att bedömningskriterierna fastställs av enheten för passagerarinformation, i samarbete med de behöriga myndigheter som avses i artikel 5. Bedömningskriterierna får under inga omständigheter vara baserade på en persons ras eller etniska ursprung, religiösa eller filosofiska övertygelse, politiska åskådning, medlemskap i fackförening, hälsotillstånd eller sexuella läggning.

3. Den bedömning av passagerare före ankomst till eller avresa från den medlemsstat som avses i punkt 2 a ska utföras på ett icke-diskriminerande sätt, på grundval av bedömningskriterier som fastställts av medlemsstatens enhet för passagerarinformation. Medlemsstaterna ska se till att bedömningskriterierna fastställs av enheten för passagerarinformation, i samarbete med de behöriga myndigheter som avses i artikel 5. Bedömningskriterierna får under inga omständigheter vara baserade på en persons kön, hudfärg, etniska eller sociala ursprung, genetiska särdrag, språk, religiösa eller filosofiska övertygelse, politiska åskådning, medlemskap i fackförening, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder, hälsotillstånd eller sexuella läggning.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. De behöriga myndigheterna ska inte fatta några beslut som har negativa rättsliga verkningar för en person eller på annat sätt påverkar en person allvarligt endast på grund av den automatiska behandlingen av PNR-uppgifter. Sådana beslut får inte heller fattas på grundval av en persons ras eller etniska ursprung, religiösa eller filosofiska övertygelse, politiska åskådning, medlemskap i fackförening, hälsotillstånd eller sexuella läggning.

6. De behöriga myndigheterna ska inte fatta några beslut som har negativa rättsliga verkningar för en person eller på annat sätt påverkar en person endast på grund av den automatiska behandlingen av PNR-uppgifter. Sådana beslut får inte heller fattas på grundval av en persons kön, hudfärg, etniska eller sociala ursprung, genetiska särdrag, språk, religiösa eller filosofiska övertygelse, politiska åskådning, medlemskap i fackförening, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder, hälsotillstånd eller sexuella läggning.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Lufttrafikföretagens skyldigheter

Skyldigheter för lufttrafikföretag och för ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska anta nödvändiga åtgärder för att se till att lufttransportföretag överför (”push-metoden)) de PNR-uppgifter som anges i artikel 2 c och preciseras i bilagan, förutsatt att de redan samlar in sådana uppgifter, till databasen hos enheten för passagerarinformation i den medlemsstat på vars territorium den internationella flygningen kommer att ankomma eller från det territorium varifrån flygningen kommer att avgå. Om flygningens linjebeteckning delas med ett eller flera andra lufttrafikföretag ska det företag som utför flygningen överföra PNR-uppgifter om samtliga passagerare ombord. Om flygningen innebär en eller flera mellanlandningar på medlemsstaternas flygplatser ska lufttrafikföretagen överföra PNR-uppgifterna till enheterna för passagerarinformation i alla berörda medlemsstater.

1. Medlemsstaterna ska anta nödvändiga åtgärder för att se till att lufttransportföretag och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag överför (”push-metoden) de PNR-uppgifter som anges i artikel 2 c och preciseras i bilagan, förutsatt att de redan samlar in sådana uppgifter, till databasen hos enheten för passagerarinformation i den medlemsstat på vars territorium den internationella flygningen kommer att ankomma eller från vars territorium flygningen kommer att avgå. Om flygningens linjebeteckning delas med ett eller flera andra lufttrafikföretag ska det företag som utför flygningen överföra PNR-uppgifter om samtliga passagerare ombord. Om flygningen innebär en eller flera mellanlandningar på medlemsstaternas flygplatser ska lufttrafikföretagen överföra PNR-uppgifterna till enheterna för passagerarinformation i alla berörda medlemsstater.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska anta nödvändiga åtgärder för att se till att lufttransportföretag överför (”push-metoden)) de PNR-uppgifter som anges i artikel 2 c och preciseras i bilagan, förutsatt att de redan samlar in sådana uppgifter, till databasen hos enheten för passagerarinformation i den medlemsstat på vars territorium den internationella flygningen kommer att ankomma eller från det territorium varifrån flygningen kommer att avgå. Om flygningens linjebeteckning delas med ett eller flera andra lufttrafikföretag ska det företag som utför flygningen överföra PNR-uppgifter om samtliga passagerare ombord. Om flygningen innebär en eller flera mellanlandningar på medlemsstaternas flygplatser ska lufttrafikföretagen överföra PNR-uppgifterna till enheterna för passagerarinformation i alla berörda medlemsstater.

1. Medlemsstaterna ska anta nödvändiga åtgärder för att se till att lufttransportföretag överför (”push-metoden) de PNR-uppgifter som anges i artikel 2 c och preciseras i bilagan, förutsatt att de samlar in sådana uppgifter som en del av sin normala affärsverksamhet, till databasen hos enheten för passagerarinformation i den medlemsstat på vars territorium den internationella flygningen kommer att ankomma eller från vars territorium flygningen kommer att avgå. Om flygningens linjebeteckning delas med ett eller flera andra lufttrafikföretag ska det företag som utför flygningen överföra PNR-uppgifter om samtliga passagerare ombord. Om flygningen innebär en eller flera mellanlandningar på medlemsstaternas flygplatser ska lufttrafikföretagen överföra PNR-uppgifterna till enheterna för passagerarinformation i alla berörda medlemsstater.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1a. Om lufttrafikföretagen och de ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag har samlat in sådan förhandsinformation om passagerare (API-uppgifter) som förtecknas i punkt 18 i bilaga 1 till detta direktiv men inte lagrar dessa uppgifter som en del av PNR-uppgifterna, ska medlemsstaterna anta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att lufttrafikföretagen och de ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag även överför (”push”) dessa uppgifter till enheten för passagerarinformation i den medlemsstat som avses i punkt 1. Vid sådan överföring ska alla bestämmelser i detta direktiv vara tillämpliga på dessa API-uppgifter som om de utgjorde en del av PNR-uppgifterna.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Lufttrafikföretagen ska överföra PNR-uppgifter elektroniskt med hjälp av de gemensamma protokoll och understödda dataformat som kommer att antas i enlighet med förfarandet i artiklarna 13 och 14 eller, vid eventuella tekniska problem, på något annat sätt som garanterar ett lämpligt uppgiftsskydd

2. Lufttrafikföretagen och de ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag ska överföra PNR-uppgifter elektroniskt med hjälp av de gemensamma protokoll och understödda dataformat som kommer att antas i enlighet med förfarandet i artiklarna 13 och 14 eller, vid eventuella tekniska problem, på något annat sätt som garanterar ett lämpligt uppgiftsskydd

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – led a – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) 24–48 timmar före flygningens planerade avgång,

a) en gång 24–48 timmar före flygningens planerade avgång,

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) omedelbart efter det att dörrarna stängts, det vill säga när passagerarna har bordat planet inför avgång och eventuella ytterligare passagerare inte längre tillåts komma ombord.

b) en gång omedelbart efter det att dörrarna stängts, det vill säga när passagerarna har bordat planet inför avgång och eventuella ytterligare passagerare inte längre tillåts komma ombord.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får tillåta lufttrafikföretag att begränsa den överföring som avses i punkt 2 b till uppdateringar av sådan överföring som avses i punkt 2 a.

3. Medlemsstaterna får tillåta lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag att begränsa den överföring som avses i punkt 2 b till uppdateringar av sådan överföring som avses i punkt 2 a.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Efter en framställan från en enhet för passagerarinformation i enlighet med nationell lagstiftning ska lufttransportföretagen, efter en bedömning i det konkreta fallet, överföra PNR-uppgifter i sådana situationer där det är nödvändigt att få åtkomst i ett tidigare skede än som anges i punkt 2 a för att reagera på ett specifikt och reellt hot med anknytning till terroristbrott eller grov brottslighet.

4. Efter en framställan från en enhet för passagerarinformation i enlighet med nationell lagstiftning ska lufttransportföretagen och de ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag, efter en bedömning i det konkreta fallet, överföra PNR-uppgifter i sådana situationer där det är nödvändigt att få åtkomst i ett tidigare skede än som anges i punkt 2 a för att reagera på ett specifikt och reellt hot med anknytning till terroristbrott eller grov brottslighet.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Efter en framställan från en enhet för passagerarinformation i enlighet med nationell lagstiftning ska lufttransportföretagen, efter en bedömning i det konkreta fallet, överföra PNR-uppgifter i sådana situationer där det är nödvändigt att få åtkomst i ett tidigare skede än som anges i punkt 2 a för att reagera på ett specifikt och reellt hot med anknytning till terroristbrott eller grov brottslighet.

4. Efter en framställan från en enhet för passagerarinformation i enlighet med nationell lagstiftning ska lufttransportföretagen, efter en bedömning i det konkreta fallet, överföra PNR-uppgifter i sådana situationer där det är nödvändigt att få åtkomst i ett tidigare skede än som anges i punkt 2 a för att reagera på ett specifikt och reellt hot med anknytning till terroristbrott eller grov gränsöverskridande brottslighet.

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Efter en framställan från en enhet för passagerarinformation i enlighet med nationell lagstiftning ska lufttransportföretagen, efter en bedömning i det konkreta fallet, överföra PNR-uppgifter i sådana situationer där det är nödvändigt att få åtkomst i ett tidigare skede än som anges i punkt 2 a för att reagera på ett specifikt och reellt hot med anknytning till terroristbrott eller grov brottslighet.

4. Efter en framställan från en enhet för passagerarinformation i enlighet med nationell lagstiftning ska lufttransportföretagen, efter en bedömning i det konkreta fallet, tillhandahålla PNR-uppgifter i sådana situationer där det är nödvändigt att få åtkomst i ett tidigare skede än som anges i punkt 2 a för att reagera på ett specifikt och reellt hot med anknytning till terroristbrott eller grov brottslighet.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Endast i sådana fall där det är nödvändigt för att förhindra ett omedelbart och allvarligt hot mot den allmänna säkerheten får en medlemsstats behöriga myndigheter vända sig direkt till enheten för passagerarinformation i en annan medlemsstat med en begäran om utlämnande av PNR-uppgifter som finns lagrade i den senares databas i enlighet med artikel 9.1 och 9.2. Sådana framställningar måste avse en särskild utredning eller lagföringsåtgärd avseende terroristbrott eller grov brottslighet och ska vara motiverade. Enheterna för passagerarinformation ska behandla svaren på sådana framställningar som en prioriterad fråga. I alla andra fall ska de behöriga myndigheterna översända sina framställningar via enheten för passagerarinformation i den egna medlemsstaten.

4. Endast i sådana fall där det är nödvändigt för att förhindra ett omedelbart och allvarligt hot mot den allmänna säkerheten får en medlemsstats behöriga myndigheter vända sig direkt till enheten för passagerarinformation i en annan medlemsstat med en begäran om utlämnande av PNR-uppgifter som finns lagrade i den senares databas i enlighet med artikel 9.1 och 9.2. Sådana framställningar måste avse en särskild utredning eller lagföringsåtgärd avseende terroristbrott eller grov gränsöverskridande brottslighet och ska vara motiverade. Enheterna för passagerarinformation ska behandla svaren på sådana framställningar som en prioriterad fråga. I alla andra fall ska de behöriga myndigheterna översända sina framställningar via enheten för passagerarinformation i den egna medlemsstaten.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 8 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Överföring av PNR-uppgifter och resultaten av behandling av PNR-uppgifter till från en medlemsstat till ett tredjeland får endast ske efter bedömning i det enskilda fallet och under förutsättning att

Med tanke på hur viktigt det är att interna och externa säkerhetsaspekter är samstämda, och i syfte att förbättra det internationella samarbetet, får överföring av PNR-uppgifter och resultaten av behandling av PNR-uppgifter från en medlemsstat till ett tredjeland endast ske efter bedömning i det enskilda fallet och under förutsättning att

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 8 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) villkoren i artikel 13 i rådets rambeslut 2008/977/RIF är uppfyllda,

utgår

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 8 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) överföringen är nödvändig för de ändamål som anges i artikel 1.2, och

b) överföringen är nödvändig för de ändamål som anges i artikel 1.2,

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 8 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) överföringen är nödvändig för de ändamål som anges i artikel 1.2, och

b) överföringen är nödvändig för och står i proportion till de ändamål som anges i artikel 1.2, och

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 8 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ba) den mottagande myndigheten i tredjelandet eller det mottagande internationella organet har ansvar för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra internationella terroristbrott eller grova gränsöverskridande brott,

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 8 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

bb) begäran från den mottagande myndigheten i tredjelandet eller det mottagande internationella organet har hänvisats till en domstol eller ett oberoende administrativt organ, vars beslut utgör ett försök att begränsa tillgången till uppgifterna i tredjelandet och deras användning till vad som är absolut nödvändigt för att uppnå det önskade målet och följer på en motiverad begäran från dessa myndigheter som lämnats in inom ramen för förebyggande, upptäckt, utredning och lagföring av terroristbrott eller grova gränsöverskridande brott,

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Artikel 8 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

bc) den medlemsstat från vilken uppgifterna erhölls har gett sitt medgivande till överföringen i enlighet med sin nationella lagstiftning,

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Artikel 8 – led bd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

bd) lagringsperioden i tredjelandet eller hos det internationella organet bygger på objektiva kriterier för att garantera att den begränsas till vad som är absolut nödvändigt,

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Artikel 8 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) det berörda tredjelandet godtar att överföra uppgifterna till ett tredjeland endast om det är nödvändigt för de ändamål som anges i artikel 1.2 och under förutsättning att medlemsstaten i fråga lämnat uttryckligt samtycke till detta.

c) det tredjeland som tar emot uppgifterna godtar att överföra uppgifterna till ett tredjeland endast om det är nödvändigt för de ändamål som anges i artikel 1.2 och under förutsättning att villkoren i artikel 8 a är uppfyllda.

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att PNR-uppgifter som lämnas av lufttrafikföretag till enheten för passagerarinformation bevaras i en databas vid enheten under en period på 30 dagar efter överföringen till enheten för passagerarinformation i den första medlemsstat på vars territorium den internationella flygningen ankom eller avgick.

1. Medlemsstaterna ska se till att PNR-uppgifter som lämnas av lufttrafikföretag och av ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag till enheten för passagerarinformation bevaras i en databas vid enheten under en period på 30 dagar efter överföringen till enheten för passagerarinformation i den första medlemsstat på vars territorium den internationella flygningen ankom eller avgick.

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att PNR-uppgifter som lämnas av lufttrafikföretag till enheten för passagerarinformation bevaras i en databas vid enheten under en period på 30 dagar efter överföringen till enheten för passagerarinformation i den första medlemsstat på vars territorium den internationella flygningen ankom eller avgick.

1. Medlemsstaterna ska se till att PNR-uppgifter som lämnas av lufttrafikföretag till enheten för passagerarinformation bevaras i en databas vid enheten under en period på 60 dagar efter överföringen till enheten för passagerarinformation i den första medlemsstat på vars territorium den internationella flygningen ankom eller avgick.

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid utgången av den 30-dagarsperiod efter överföringen av PNR-uppgifter till enheten för passagerarinformation som avses i punkt 1 ska uppgifterna bevaras vid enheten för passagerarinformation i ytterligare fem år. Under denna period ska alla uppgifter som kan användas för att identifiera de passagerare som berörs av PNR-uppgifterna maskeras. Sådana anonymiserade PNR-uppgifter ska endast vara tillgängliga för ett begränsat antal anställda vid enheten för passagerarinformation som uttryckligen är behöriga att analysera PNR-uppgifter och utarbeta bedömningskriterier i enlighet med artikel 4.2 d. Full tillgång till PNR-uppgifterna kan endast beviljas av chefen för enheten för passagerarinformation för de ändamål som anges i artikel 4.2 c, under förutsättning att det rimligen kan antas att det är nödvändigt för att genomföra en utredning och för att reagera på ett hot eller en risk av specifik och reell natur eller en specifik utredning eller lagföringsåtgärd.

Vid utgången av den 60-dagarsperiod efter överföringen av PNR-uppgifter till enheten för passagerarinformation som avses i punkt 1 ska uppgifterna bevaras vid enheten för passagerarinformation i ytterligare fem år. Under denna period ska alla uppgifter som kan användas för att identifiera de passagerare som berörs av PNR-uppgifterna maskeras. Sådana anonymiserade PNR-uppgifter ska endast vara tillgängliga för ett begränsat antal anställda vid enheten för passagerarinformation som uttryckligen är behöriga att analysera PNR-uppgifter och utarbeta bedömningskriterier i enlighet med artikel 4.2 d. Full tillgång till PNR-uppgifterna kan endast beviljas av chefen för enheten för passagerarinformation för de ändamål som anges i artikel 4.2 c, under förutsättning att det rimligen kan antas att det är nödvändigt för att genomföra en utredning och för att reagera på ett hot eller en risk av specifik och reell natur eller en specifik utredning eller lagföringsåtgärd.

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid utgången av den 30-dagarsperiod efter överföringen av PNR-uppgifter till enheten för passagerarinformation som avses i punkt 1 ska uppgifterna bevaras vid enheten för passagerarinformation i ytterligare fem år. Under denna period ska alla uppgifter som kan användas för att identifiera de passagerare som berörs av PNR-uppgifterna maskeras. Sådana anonymiserade PNR-uppgifter ska endast vara tillgängliga för ett begränsat antal anställda vid enheten för passagerarinformation som uttryckligen är behöriga att analysera PNR-uppgifter och utarbeta bedömningskriterier i enlighet med artikel 4.2 d. Full tillgång till PNR-uppgifterna kan endast beviljas av chefen för enheten för passagerarinformation för de ändamål som anges i artikel 4.2 c, under förutsättning att det rimligen kan antas att det är nödvändigt för att genomföra en utredning och för att reagera på ett hot eller en risk av specifik och reell natur eller en specifik utredning eller lagföringsåtgärd.

Vid utgången av den 30-dagarsperiod efter överföringen av PNR-uppgifter till enheten för passagerarinformation som avses i punkt 1 ska uppgifterna bevaras vid enheten för passagerarinformation i ytterligare fem år. Under denna period ska alla uppgifter som kan användas för att identifiera de passagerare som berörs av PNR-uppgifterna maskeras. Sådana maskerade PNR-uppgifter ska endast vara tillgängliga för ett begränsat antal anställda vid enheten för passagerarinformation som uttryckligen är behöriga att analysera PNR-uppgifter och utarbeta bedömningskriterier i enlighet med artikel 4.2 d. Full tillgång till PNR-uppgifterna kan endast beviljas av chefen för enheten för passagerarinformation för de ändamål som anges i artikel 4.2 c, under förutsättning att det rimligen kan antas att det är nödvändigt för att genomföra en utredning och för att reagera på ett hot eller en risk av specifik och reell natur eller en specifik utredning eller lagföringsåtgärd.

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Namn, inklusive namn på andra passagerare samt antal passagerare som reser tillsammans.

– Namn, inklusive namn på andra passagerare och kontaktpersoner vid nödsituation samt antal passagerare som reser tillsammans.

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Telefonnummer och e-postadresser, även till eventuella kontaktpersoner vid nödsituation.

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2 – strecksats 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Passagerarens bonusprogram med tillhörande kodnummer.

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2 – strecksats 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Den IP-adress varifrån bokningen gjordes.

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att PNR-uppgifterna raderas vid utgången av den period som anges i punkt 2. Denna skyldighet gäller dock inte om specifika PNR-uppgifter har överförts till en behörig myndighet och används i samband med särskilda brottsutredningar eller lagföringsåtgärder; i sådana fall ska den behöriga myndighetens lagring av uppgifterna regleras av den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

3. Medlemsstaterna ska se till att PNR-uppgifterna slutgiltigt raderas vid utgången av den period som anges i punkt 2. Denna skyldighet gäller dock inte om specifika PNR-uppgifter har överförts till en behörig myndighet och används i samband med särskilda brottsutredningar eller lagföringsåtgärder; i sådana fall ska den behöriga myndighetens lagring av uppgifterna regleras av den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Sanktioner för lufttrafikföretag

Sanktioner för lufttrafikföretag och för ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska i enlighet med sin nationella lagstiftning se till att det finns avskräckande, effektiva och proportionerliga sanktioner, inklusive ekonomiska sådana, som kan användas mot lufttrafikföretag som inte överför redan insamlade uppgifter i enlighet med detta direktiv, eller inte överför uppgifterna i det fastställda formatet eller på annat sätt bryter mot de nationella bestämmelser som antagits enligt detta direktiv.

Medlemsstaterna ska i enlighet med sin nationella lagstiftning se till att det finns avskräckande, effektiva och proportionerliga sanktioner, inklusive ekonomiska sådana, som kan användas mot lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag om de inte överför redan insamlade uppgifter i enlighet med detta direktiv, eller inte överför uppgifterna i det fastställda formatet eller om de på annat sätt bryter mot de nationella bestämmelser som antagits enligt detta direktiv.

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. All behandling av PNR-uppgifter som avslöjar en persons ras eller etniska ursprung, religiösa eller filosofiska övertygelse, politiska åskådning, medlemskap i fackförening, hälsotillstånd eller sexuella läggning ska vara förbjuden. Om enheten för passagerarinformation mottar PNR-uppgifter som avslöjar sådana uppgifter, ska dessa uppgifter raderas omedelbart.

3. All behandling av PNR-uppgifter som avslöjar en persons kön, hudfärg, etniska eller sociala ursprung, genetiska särdrag, språk, religiösa eller filosofiska övertygelse, politiska åskådning, medlemskap i fackförening, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder, hälsotillstånd eller sexuella läggning ska vara förbjuden. Det är förbjudet för lufttransportföretag att överföra sådana uppgifter, men om enheten för passagerarinformation mottar PNR-uppgifter som avslöjar sådana uppgifter, ska dessa uppgifter raderas omedelbart.

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. All behandling av PNR-uppgifter som utförs av lufttrafikföretag, all överföring av PNR-uppgifter som utförs av enheter för passagerarinformation och alla framställningar som görs av behöriga myndigheter eller enheter för passagerarinformation i andra medlemsstater eller i tredjeländer ska, även vid eventuella avslag, registreras eller dokumenteras av enheten för passagerarinformation och de behöriga myndigheterna för att särskilt de nationella tillsynsmyndigheterna på dataskyddsområdet ska kunna kontrollera att behandlingen av uppgifterna är laglig, att tillsynen fungerar och att behandlingen av uppgifterna omfattas av tillräcklig integritet och säkerhet. Dessa loggar ska bevaras i fem års tid, såvida inte situationen är sådan att de bakomliggande uppgifterna ännu inte har raderats i enlighet med artikel 10.3 vid utgången av dessa fem år, i vilket fall loggarna ska bevaras till dess att de bakomliggande uppgifterna har raderats.

4. All behandling av PNR-uppgifter som utförs av lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag, all överföring av PNR-uppgifter som utförs av enheter för passagerarinformation och alla framställningar som görs av behöriga myndigheter eller enheter för passagerarinformation i andra medlemsstater eller i tredjeländer ska, även vid eventuella avslag, registreras eller dokumenteras av enheten för passagerarinformation och de behöriga myndigheterna för att särskilt de nationella tillsynsmyndigheterna på dataskyddsområdet ska kunna kontrollera att behandlingen av uppgifterna är laglig, att tillsynen fungerar och att behandlingen av uppgifterna omfattas av tillräcklig integritet och säkerhet. Dessa loggar ska bevaras i fem års tid, såvida inte situationen är sådan att de bakomliggande uppgifterna ännu inte har raderats i enlighet med artikel 9.3 vid utgången av dessa fem år, i vilket fall loggarna ska bevaras till dess att de bakomliggande uppgifterna har raderats.

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. All behandling av PNR-uppgifter som utförs av lufttrafikföretag, all överföring av PNR-uppgifter som utförs av enheter för passagerarinformation och alla framställningar som görs av behöriga myndigheter eller enheter för passagerarinformation i andra medlemsstater eller i tredjeländer ska, även vid eventuella avslag, registreras eller dokumenteras av enheten för passagerarinformation och de behöriga myndigheterna för att särskilt de nationella tillsynsmyndigheterna på dataskyddsområdet ska kunna kontrollera att behandlingen av uppgifterna är laglig, att tillsynen fungerar och att behandlingen av uppgifterna omfattas av tillräcklig integritet och säkerhet. Dessa loggar ska bevaras i fem års tid, såvida inte situationen är sådan att de bakomliggande uppgifterna ännu inte har raderats i enlighet med artikel 10.3 vid utgången av dessa fem år, i vilket fall loggarna ska bevaras till dess att de bakomliggande uppgifterna har raderats.

4. All behandling av PNR-uppgifter, all överföring av PNR-uppgifter som utförs av enheter för passagerarinformation och alla framställningar som görs av behöriga myndigheter eller enheter för passagerarinformation i andra medlemsstater eller i tredjeländer ska, även vid eventuella avslag, registreras eller dokumenteras av enheten för passagerarinformation och de behöriga myndigheterna för att särskilt de nationella tillsynsmyndigheterna på dataskyddsområdet ska kunna kontrollera att behandlingen av uppgifterna är laglig, att tillsynen fungerar och att behandlingen av uppgifterna omfattas av tillräcklig integritet och säkerhet. Dessa loggar ska bevaras i fem års tid, såvida inte situationen är sådan att de bakomliggande uppgifterna ännu inte har raderats i enlighet med artikel 10.3 vid utgången av dessa fem år, i vilket fall loggarna ska bevaras till dess att de bakomliggande uppgifterna har raderats.

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. En särskilt hög säkerhetsstandard måste användas för skydd av alla uppgifter, och den ska följa den senaste utvecklingen i expertdiskussioner om uppgiftsskydd och hela tiden uppdateras för att ta hänsyn till nya rön och upptäckter. Vid enskilda beslut om vilka säkerhetsstandarder som ska tillämpas får ekonomiska synpunkter endast ges en underordnad betydelse.

 

Framför allt ska man använda ett kodningssystem som bygger på den senaste tekniken och som

 

– förhindrar att obehöriga kan få tillgång till uppgiftsbehandlingssystemen,

 

– ser till att behöriga användare av ett uppgiftsbehandlingssystem inte kan komma åt andra uppgifter än de som deras åtkomsträtt avser, samt att personuppgifter inte kan läsas, kopieras, ändras eller raderas av obehöriga under det att de behandlas eller används eller efter det att de lagrats,

 

– ser till att personuppgifter inte kan läsas, kopieras, ändras eller raderas av obehöriga när de skickas elektroniskt, transporteras eller sparas på ett lagringsmedium, och ser till att det går att kontrollera och fastställa vart personuppgifter planeras att överföras genom uppgiftsöverföringssystem.

 

Det ska garanteras att det i efterhand går att kontrollera och fastställa om och av vem personuppgifter har lagts in, ändrats eller raderats i uppgiftsbehandlingssystemen.

 

Det ska garanteras att personuppgifter som behandlas på uppdrag av någon endast kan behandlas på det sätt uppdragsgivaren har angett.

 

Det ska garanteras att personuppgifter inte kan förstöras eller raderas oavsiktligt.

 

Det ska garanteras att uppgifter som har samlats in för olika ändamål kan behandlas separat.

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Tidsfristklausul

 

1. Detta direktiv ska upphöra att gälla ...*.

 

2. Dessutom ska detta direktivs tillämpning, effekter och ändamålsenlighet underställas en oberoende granskning, utvärdering och tillsyn av en eller flera av följande enheter:

 

a) Europaparlamentet.

 

b) Kommissionen.

 

c) Den kommitté som avses i artikel 14 i detta direktiv.

 

Denna process ska vara avslutad senast …**.

 

______________

 

* EUT: inför datum: fyra år efter detta direktivs ikraftträdande.

 

** EUT: inför datum: tre år efter detta direktivs ikraftträdande.

Motivering

Detta direktiv bör inte upphöra eller förnyas förrän direktivets effekter och ändamålsenlighet har granskats och utvärderats.

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. All överföring av PNR-uppgifter från lufttrafikföretag till enheter för passagerarinformation inom ramen för detta direktiv ska, under en period på ett år från antagandet av de gemensamma protokollen och de understödda dataformaten i enlighet med artikel 14, ske på elektronisk väg eller, vid eventuella tekniska problem, på annat lämpligt sätt.

1. All överföring av PNR-uppgifter från lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag till enheter för passagerarinformation inom ramen för detta direktiv ska, under en period på ett år från antagandet av de gemensamma protokollen och de understödda dataformaten i enlighet med artikel 14, ske på elektronisk väg eller, vid eventuella tekniska problem, på annat lämpligt sätt.

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Efter utgången av perioden på ett år från den dag då de gemensamma protokollen och de understödda formaten antas, ska all överföring av PNR-uppgifter från lufttrafikföretag till enheter för passagerarinformation inom ramen för detta direktiv ske på elektronisk väg, med säkra metoder i form av godkända gemensamma protokoll som ska vara enhetliga för alla överföringar för att garantera uppgifternas säkerhet under överföringen, och i ett understött format för att säkerställa att de kan läsas av alla berörda parter. Alla lufttrafikföretag ska fastställa vilket gemensamt protokoll och vilket dataformat de avser att använda för sina överföringar och underrätta enheten för passagerarinformation om detta.

2. Efter utgången av perioden på ett år från den dag då de gemensamma protokollen och de understödda formaten antas, ska all överföring av PNR-uppgifter från lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag till enheter för passagerarinformation inom ramen för detta direktiv ske på elektronisk väg, med säkra metoder i form av godkända gemensamma protokoll som ska vara enhetliga för alla överföringar för att garantera uppgifternas säkerhet under överföringen, och i ett understött format för att säkerställa att de kan läsas av alla berörda parter. Alla lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag ska fastställa vilket gemensamt protokoll och vilket dataformat de avser att använda för sina överföringar och underrätta enheten för passagerarinformation om detta.

Ändringsförslag    84

Förslag till direktiv

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att PNR-uppgifter för åtminstone 30 % av alla flygningar som anges i artikel 6.1 samlas in senast den dag som anges i artikel 15.1, det vill säga två år efter det att detta direktiv trätt i kraft. Medlemsstaterna ska se till att PNR-uppgifter för åtminstone 60 % av alla flygningar som anges i artikel 6.1 samlas in inom två år efter den dag som anges i artikel 15. Medlemsstaterna ska se till att PNR-uppgifter alla flygningar som anges i artikel 6.1 samlas in inom fyra år efter den dag som anges i artikel 15.

utgår

Motivering

Med tanke på det viktiga syfte i vilket PNR-uppgifterna samlas in och behandlas, liksom de många olika typerna av sofistikerade och internationella hot, krävs ett system som bygger på insamlade uppgifter avseende 100 % av alla flygningar både inom EU och till och från tredjeländer för att systemet ska kunna vara fullt effektivt. Insamling av 100 % av uppgifterna minskar också riskerna för profilering.

Ändringsförslag    85

Förslag till direktiv

Artikel 17 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) se över om flygningar inom EU kan och bör omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv, på grundval av erfarenheterna från de medlemsstater som samlar in PNR-uppgifter med avseende på sådana flygningar; kommissionen ska inom två år från den dag som anges i artikel 15.1 lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om resultaten av denna översyn,

utgår

Ändringsförslag    86

Förslag till direktiv

Artikel 17 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet inom fyra år från den dag som anges i artikel 15.1; denna översyn ska omfatta alla delar av detta direktiv, och särskild vikt ska läggas vid i vilken utsträckning garantierna för uppgiftsskydd tillämpas, bevarandeperiodens längd och kvaliteten på riskbedömningarna. Den ska också innehålla den statistik som samlats in enligt artikel 18.

b) lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet inom fyra år från den dag som anges i artikel 15.1; denna översyn ska omfatta alla delar av detta direktiv, och särskild vikt ska läggas vid i vilken utsträckning garantierna för uppgiftsskydd tillämpas, inklusive vid överföring av uppgifter till tredjeländer, bevarandeperiodens längd och kvaliteten på riskbedömningarna. Den ska också innehålla den statistik som samlats in enligt artikel 18.

Ändringsförslag    87

Förslag till direktiv

Artikel 17 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet inom fyra år från den dag som anges i artikel 15.1; denna översyn ska omfatta alla delar av detta direktiv, och särskild vikt ska läggas vid i vilken utsträckning garantierna för uppgiftsskydd tillämpas, bevarandeperiodens längd och kvaliteten på riskbedömningarna. Den ska också innehålla den statistik som samlats in enligt artikel 18.

b) lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet inom fyra år från den dag som anges i artikel 15.1; denna översyn ska i första hand ange om PNR-systemet verkligen utgör en nödvändig åtgärd, och i andra hand omfatta alla delar av detta direktiv, och särskild vikt ska läggas vid i vilken utsträckning garantierna för uppgiftsskydd tillämpas, bevarandeperiodens längd och kvaliteten på riskbedömningarna. Den ska också innehålla den statistik som samlats in enligt artikel 18.

Motivering

Översynen bör inte enbart gälla tillämpningen av direktivet utan man bör också fastställa om användningen av PNR-uppgifterna tjänar de syften som angetts, dvs. om direktivet har något existensberättigande.

Ändringsförslag    88

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sammanställa statistik om PNR-uppgifter som lämnats till enheterna för passagerarinformation. Denna statistik ska åtminstone omfatta antalet identifieringar av personer som kan vara inblandade i terroristbrott eller grov brottslighet enligt artikel 4.2, och antalet efterföljande brottsbekämpande åtgärder som inneburit användning av PNR-uppgifter, fördelade på lufttrafikföretag och destination.

1. Medlemsstaterna ska sammanställa statistik om PNR-uppgifter som lämnats till enheterna för passagerarinformation. Denna statistik ska åtminstone omfatta antalet identifieringar av personer som kan vara inblandade i terroristbrott eller grov gränsöverskridande brottslighet enligt artikel 4.2, och antalet efterföljande brottsbekämpande åtgärder som inneburit användning av PNR-uppgifter, fördelade på lufttrafikföretag och destination.

Ändringsförslag    89

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Detta direktiv påverkar inte unionens eventuella skyldigheter och åtaganden enligt bilaterala och/eller multilaterala avtal med tredjeländer.

2. Detta direktiv påverkar inte unionens eventuella skyldigheter och åtaganden enligt bilaterala och/eller multilaterala avtal med tredjeländer, men nya avtal med tredjeländer får inte innehålla föreskrifter som sänker nivån för uppgiftsskyddet under den nivå som anges i detta direktiv.

Motivering

Eventuella PNR-avtal med tredjeländer ska garantera minst samma skyddsnivå som den som föreskrivs i detta direktiv.

Ändringsförslag    90

Förslag till direktiv

Bilaga – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

PNR-uppgifter som samlats in av lufttrafikföretag

PNR-uppgifter som samlats in av lufttrafikföretag och av ekonomiska aktörer som inte är trafikföretag

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Användning av passageraruppgifter (EU-PNR)

Referensnummer

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

14.2.2011

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Arnaud Danjean

13.1.2015

Behandling i utskott

30.3.2015

 

 

 

Antagande

4.5.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

5

10

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Urmas Paet, Gilles Pargneaux, Soraya Post, Marietje Schaake, Renate Sommer, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Victor Boștinaru, Jonás Fernández


YTTRANDE från utskottet för transport och turism (29.4.2015)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om användning av PNR-uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Föredragande: Michael Cramer

KORTFATTAD MOTIVERING

Detta kommissionsförslag om ett direktiv för utvärdering av passageraruppgifter har tillkommit till följd av att Lissabonfördraget innebar att den rättsliga grunden för lagstiftningsförfaranden för sådana rambeslut upphörde att gälla.

Man har tagit hänsyn till en del av den kritik som framfördes mot förslaget från 2008. Liksom tidigare finns det dock stora frågetecken kring nödvändigheten och proportionaliteten i denna åtgärd, vilket bland annat Europeiska datatillsynsmannen(1), Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter(2) och rådets juridiska avdelning(3) har påpekat. Förslaget måste ändras så att nödvändigheten och proportionaliteten säkerställs. Den rumänska författningsdomstolens dom om lagring av uppgifter(4) har visat att det inte är säkert att sådana omstridda unionsbestämmelser om grundläggande rättigheter över huvud taget kan införas i medlemsstaterna. Den tyska författningsdomstolen har i sin dom om lagring av uppgifter(5) tydligt varnat för att man med ytterligare lagringsåtgärder – även om dessa sker på EU-nivå – lätt kan komma att överskrida den absoluta, totala gräns då lagringen innebär grundlagsvidrig övervakning av de delar av befolkningen som det inte föreligger någon som helst misstanke mot.

Lagringen av passageraruppgifterna medför stora kostnader. 2007 uppskattade kommissionen att engångskostnaderna (utan följdkostnader) för att införa åtgärderna i alla medlemsstater uppgick till 614 833 187 euro. För EU:s flygbolag (undantaget flygbolag från tredjeländer) skulle kostnaderna för att införa åtgärderna uppgå till 11 647 116 euro och de årliga driftskostnaderna till 2 250 080 euro vid dubbel granskning per passagerare.

Föredraganden föreslår att kommissionen ges i uppdrag att genomföra en undersökning av kostnaderna och eventuellt föreslå åtgärder.

För att direktivet ska bli proportionerligt föreslår föredraganden att minska tillämpningsområdet:

•  PNR-uppgifter bör endast utvärderas för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott. Definitionen av terroristbrott bör förtydligas och begränsas till de punkter som anges i artikel 1 i rådets rambeslut 2002/475/RIF. De brott som beskrivs i artiklarna 2–4 i detta rambeslut behöver inte beaktas. Begreppet ”förebygga” innefattar även förberedelse, organisation osv. av ett sådant brott.

•  För den så kallade ”grova brottslighet” som omnämns i förslaget ska inte passageraruppgifter utvärderas då definitionen av ”grov brottslighet” är alltför bred. Definitionen omfattar ”vanliga” brott, såsom bedrägeri, samt även ”ringa brott”, för vilka även kommissionen anser att det vore oproportionerligt att låta dem ingå i detta direktiv (se artikel 2 h).

  •  Dessutom bör sättet uppgifterna hanteras på definieras tydligare (artikel 4).

  •  Överföringen av uppgifter (artiklarna 7 och 8) måste begränsas till de uppgifter som är nödvändiga för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra konkreta terroristbrott. Vid överföring till tredjeländer måste det dessutom finnas tillräckliga garantier för personuppgiftsskyddet.

  •  Lagringstiden bör förkortas avsevärt. En lagringstid på 30 dagar innebär att man beaktar de invändningar som finns rörande grundläggande rättigheter. 30 dagar bör vara tillräckligt när det föreligger en tydlig misstanke eller akuta risker. För äldre uppgifter kan de nationella myndigheterna vid en motiverad misstanke och inom ramen för rättsstatliga förfaranden alltid tillgå de uppgifter som lagras i flera månader hos flygbolagen eller i bokningssystemen. För detta behövs det ingen ny rättslig grund.

  •  Passagerarnas rätt till sekretess och säker hantering av uppgifterna, till åtkomst, rättelse, radering och blockering, samt till skadestånd och juridisk hjälp bör stärkas. Framför allt måste rätten till information stärkas då denna är starkt begränsad i rambeslutet. Föredraganden föreslår att man tillämpar de nationella regler som har införts till följd av direktiv 95/46/EG för hanteringen av PNR-uppgifter, även om detta direktiv i princip inte gäller för polissamarbete och rättsligt samarbete mellan medlemsstaterna i straffrättsliga frågor (se artikel 3 i direktiv 95/46/EG). Efter det att Lissabonfördraget trädde i kraft behövs i vilket fall som helst en lämplig lösning på problemet med skydd av personuppgifter inom området för rättsliga och inrikes frågor.

  •  Endast de uppgifter som krävs för att uppnå målen i direktivet bör överföras.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) I rådets direktiv 2004/82/EG av den 29 april 2004 om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare, regleras transportörers översändande av förhandsuppgifter om passagerare till behöriga nationella myndigheter i syfte att förbättra gränskontrollerna och bekämpa olaglig invandring.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) PNR-uppgifter är nödvändiga för att på ett effektivt sätt förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet och därigenom förbättra den inre säkerheten.

(5) PNR-uppgifter kan bidra till att på ett effektivt sätt förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och vissa typer av grov gränsöverskridande brottslighet och därigenom förbättra den inre säkerheten.

Motivering

”Grov gränsöverskridande brottslighet”, i synnerhet människohandel, narkotikasmuggling och vapensmuggling är också relevanta och allvarliga brottstyper som eventuellt kan förebyggas genom användning av PNR-uppgifter. Genom att ta bort ”grov brottslighet” och därmed inskränka direktivets omfattning fokuseras användningen av PNR-uppgifter på de gränsöverskridande brott där dessa uppgifter är som mest relevanta och effektiva.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) PNR-uppgifter kan hjälpa de brottsbekämpande myndigheterna att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra grov brottslighet, inklusive terrorism, genom att jämföra uppgifterna med olika databaser över eftersökta personer och föremål, ta fram bevisning och, i förekommande fall, hitta medbrottslingar och avslöja kriminella nätverk.

(6) PNR-uppgifter hjälper de brottsbekämpande myndigheterna att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra grov gränsöverskridande brottslighet, inklusive terrorism, genom att jämföra uppgifterna med olika databaser över eftersökta personer och föremål, ta fram erforderlig bevisning och, i förekommande fall, hitta medbrottslingar och avslöja kriminella nätverk.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) PNR-uppgifter gör det möjligt för de brottsbekämpande myndigheterna att identifiera tidigare ”okända” personer, det vill säga personer som inte tidigare varit misstänkta för inblandning i grov brottslighet eller terrorism, men som enligt en analys av uppgifterna kan vara involverade i sådan brottslighet och därför bör bli föremål för ytterligare utredning av de behöriga myndigheterna. Genom att använda PNR-uppgifter kan de brottsbekämpande myndigheterna möta hotet från grov brottslighet och terrorism från en utgångspunkt som inte finns tillgänglig vid behandling av andra kategorier av personuppgifter. För att behandlingen av uppgifter om oskyldiga och icke misstänkta emellertid ska förbli så begränsad som möjligt bör de aspekter av användningen av PNR-uppgifter som rör utformning och tillämpning av bedömningskriterier begränsas ytterligare till att endast omfatta grov brottslighet som dessutom är gränsöverskridande till sin natur, det vill säga per definition har en koppling till resande och därmed till den typ av uppgifter som behandlas.

utgår

Motivering

Föredraganden föreslår att PNR-uppgifter för alla passagerare endast får användas för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott genom att jämföra uppgifterna med uppgifterna i framför allt databaser över eftersökta personer (artikel 4.2 b) eller på begäran av behöriga myndigheter i specifika fall (artikel 4.2 c).

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Redan nu samlar lufttrafikföretagen in och behandlar PNR-uppgifter om sina passagerare för egna kommersiella syften. Detta direktiv bör inte medföra någon skyldighet för lufttrafikföretagen att samla in eller lagra några ytterligare uppgifter om passagerare eller att ålägga passagerare att tillhandahålla några uppgifter utöver dem som företagen redan har tillgång till.

(11) Redan nu samlar lufttrafikföretagen in och behandlar PNR-uppgifter om sina passagerare för egna kommersiella syften. Detta direktiv bör inte medföra någon skyldighet för lufttrafikföretagen att samla in eller lagra några ytterligare uppgifter om passagerare eller att ålägga passagerare att tillhandahålla några uppgifter utöver dem som företagen redan har tillgång till. I de fall lufttrafikföretag inte rutinmässigt samlar in uppgifter i kommersiellt syfte i sin normala affärsverksamhet bör de inte heller behöva införa rutiner för att börja samla in sådana uppgifter.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Definitionen av terroristbrott bör hämtas från artiklarna 1–4 i rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism. Definitionen av grov brottslighet bör hämtas från artikel 2 i rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna. Medlemsstaterna får dock undanta sådana mindre grova brott för vilka, med hänsyn till deras respektive straffrättsliga system, behandling av PNR‑uppgifter i enlighet med detta direktiv inte skulle vara förenlig med proportionalitetsprincipen. Definitionen av grov gränsöverskridande brottslighet bör hämtas från artikel 2 i rådets rambeslut 2002/584/RIF och Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet.

(12) Definitionen av terroristbrott bör hämtas från artiklarna 1–4 i rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism. Definitionen av grov gränsöverskridande brottslighet bör hämtas från artikel 2 i rådets rambeslut 2002/584/RIF och FN:s konvention om gränsöverskridande organiserad brottslighet. Medlemsstaterna måste dock undanta sådana grova brott för vilka, med hänsyn till deras respektive straffrättsliga system, behandling av PNR‑uppgifter i enlighet med detta direktiv inte skulle vara förenlig med proportionalitetsprincipen.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Innehållet i eventuella förteckningar över PNR-uppgifter som ska vidarebefordras till enheterna för passagerarinformation bör vara utformat på ett sätt som återspeglar de offentliga myndigheternas legitima krav på att kunna förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet, och därigenom förbättra den inre säkerheten i unionen och bidra till ett bättre skydd för medborgarnas grundläggande rättigheter, särskilt rätten till skydd av privatlivet och rätten till skydd av personuppgifter. Förteckningarna bör inte innehålla några personuppgifter som kan avslöja ras eller etnisk tillhörighet, politisk, religiös eller filosofisk övertygelse, fackföreningstillhörighet eller uppgifter om personens hälsotillstånd eller sexuella läggning. PNR-uppgifter bör omfatta information om passagerarens bokning och resrutt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna att identifiera flygpassagerare som utgör ett hot mot den inre säkerheten.

(14) Innehållet i PNR-uppgifter som ska vidarebefordras till enheterna för passagerarinformation och som finns i bilagan till detta direktiv bör vara utformat på ett sätt som återspeglar de offentliga myndigheternas legitima krav på att kunna förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet, och därigenom förbättra den inre säkerheten i unionen och bidra till ett bättre skydd för personers grundläggande rättigheter, särskilt rätten till skydd av privatlivet och rätten till skydd av personuppgifter. Uppgifterna bör inte innehålla några personuppgifter som kan avslöja ras eller etnisk tillhörighet, politisk, religiös eller filosofisk övertygelse, fackföreningstillhörighet eller uppgifter om personens hälsotillstånd eller sexuella läggning. PNR-uppgifter bör omfatta information om passagerarens bokning och resrutt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna att identifiera flygpassagerare som utgör ett hot mot den inre säkerheten.

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Det finns för närvarande två möjliga metoder för överföring av uppgifter: Direktåtkomstmetoden (”pull-metoden”) som innebär att de behöriga myndigheterna i den stat som begär uppgifterna kan få direkt tillgång till lufttrafikföretagets bokningssystem för att hämta (”pull”) en kopia av de uppgifter som behövs, och sändmetoden (”push-metoden”) som innebär att lufttrafikföretagen överför de begärda PNR-uppgifterna till den myndighet som har begärt dem. Sändmetoden anses ge ett högre uppgiftsskydd och bör vara obligatorisk för alla lufttrafikföretag.

(15) Det finns för närvarande två möjliga metoder för överföring av uppgifter: Direktåtkomstmetoden (”pull-metoden”), som innebär att de behöriga myndigheterna i den stat som begär uppgifterna kan få direkt tillgång till lufttrafikföretagets bokningssystem för att hämta (”pull”) en kopia av de uppgifter som behövs, och sändmetoden (”push-metoden”) som innebär att lufttrafikföretagen överför (”push”) PNR-uppgifterna till den myndighet som har begärt dem. Sändmetoden, som ger ett högre uppgiftsskydd, bör två år efter det att direktivet trätt i kraft vara obligatorisk för alla lufttrafikföretag som redan samlar in och behandlar PNR-uppgifter i kommersiellt syfte och utför internationella flygningar till och från medlemsstaternas territorier. Om PNR‑uppgifter behandlas av innehavare av datoriserade bokningssystem ska uppförandekoden för datoriserade bokningssystem (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 80/2009) tillämpas.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att möjliggöra för lufttrafikföretagen att efterleva sina skyldigheter enligt detta direktiv. Medlemsstaterna bör fastställa avskräckande, effektiva och proportionella sanktioner, även ekonomiska sanktioner, för de lufttrafikföretag som inte uppfyller sina skyldigheter med avseende på överföring av PNR-uppgifter. Vid upprepade allvarliga överträdelser som skulle kunna undergräva de grundläggande målen i detta direktiv, bör sanktionerna i undantagsfall kunna omfatta åtgärder såsom startförbud för och beslag och förverkande av transportmedel, eller tillfällig indragning eller återkallande av den operativa licensen.

(17) Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att möjliggöra för lufttrafikföretagen att efterleva sina skyldigheter enligt detta direktiv. Medlemsstaterna bör fastställa avskräckande, effektiva och proportionella sanktioner, även ekonomiska sanktioner, för de lufttrafikföretag som inte uppfyller sina skyldigheter med avseende på överföring av PNR-uppgifter.

Motivering

Ibland faller inte ansvaret på lufttrafikföretagen utan snarare på de tredjeländer som inte tillgängliggör de PNR-uppgifter som de förfogar över. Sanktionerna bör i enlighet med den första delen av skälet vara avskräckande, effektiva och proportionella. Den andra delen skulle kunna ses som oproportionell eller anses stå i strid med den första delen, som omfattar alla sorters sanktioner.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) Medlemsstaterna bör vid behov dela PNR-uppgifter som de har mottagit med andra medlemsstater, om en sådan överföring är nödvändig för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet. Bestämmelserna i detta direktiv bör inte påverka andra EU‑instrument om informationsutbyte mellan polismyndigheter och rättsliga myndigheter, till exempel rådets beslut 2009/37/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) och rådet rambeslut 2006/960/RIF av den 18 september 2006 om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater. Ett sådant utbyte av PNR‑uppgifter mellan brottsbekämpande och rättsliga myndigheter bör omfattas av bestämmelserna om polissamarbete och rättsligt samarbete.

(20) Medlemsstaterna bör vid behov dela PNR-uppgifter som de har mottagit med andra medlemsstater, om en sådan överföring är nödvändig för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet enligt definitionen i detta direktiv. Bestämmelserna i detta direktiv bör inte påverka andra EU-instrument om informationsutbyte mellan polismyndigheter och rättsliga myndigheter, till exempel rådets beslut 2009/37/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) och rådets rambeslut 2006/960/RIF av den 18 september 2006 om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater. Ett sådant utbyte av PNR‑uppgifter mellan brottsbekämpande och rättsliga myndigheter bör omfattas av bestämmelserna om polissamarbete och rättsligt samarbete.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Lagringstiden för PNR-uppgifter bör stå i proportion till ändamålen, nämligen att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet. Med hänsyn till PNR-uppgifternas natur och användningsområden bör det vara tillåtet att lagra dem så länge som krävs för att de ska kunna användas i samband med analyser och utredningar. För att undvika en oproportionerlig användning av uppgifterna är det nödvändigt att de efter en inledande period anonymiseras och endast blir föremål för åtkomst under mycket strikta och begränsade villkor.

(21) Lagringstiden för PNR-uppgifter bör stå i proportion till ändamålen, nämligen att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet. Med hänsyn till PNR-uppgifternas natur och användningsområden bör det vara tillåtet att lagra dem så länge som krävs för att de ska kunna användas i samband med analyser och utredningar. För att undvika en oproportionerlig användning av uppgifterna är det nödvändigt att de efter en inledande period avpersonaliseras och endast blir föremål för åtkomst under mycket strikta och begränsade villkor.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Den behandling av PNR-uppgifter som utförs av enheten för passagerarinformation och de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat bör omfattas av en nationell standard för skydd av personuppgifter som ligger i linje med rådets rambeslut 2008/977/RIF om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete.

(23) Den behandling av PNR-uppgifter som utförs av enheten för passagerarinformation och de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat bör omfattas av en nationell standard för skydd av personuppgifter som ligger i linje med rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter1.

 

____________

1 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

Motivering

Eftersom man samlar in uppgifter från alla flygpassagerare måste högsta möjliga skyddsstandard för personuppgifterna gälla.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) När det gäller rätten till skydd för personuppgifter, är det viktigt att de registrerades rättigheter i samband med behandling av PNR-uppgifter som rör dem, till exempel rätten till åtkomst, rättelse, radering och blockering, samt rätten till ersättning och tillgång till rättsmedel överensstämmer med rambeslut 2008/977/RIF.

(24) När det gäller rätten till skydd för personuppgifter, är det viktigt att de registrerades rättigheter i samband med behandling av PNR-uppgifter som rör dem, till exempel rätten till åtkomst, rättelse, radering och blockering, samt rätten till ersättning och tillgång till rättsmedel överensstämmer med rambeslut 2008/977/RIF och direktiv 95/46/EG.

Motivering

Eftersom man samlar in uppgifter från alla flygpassagerare måste högsta möjliga skyddsstandarder för personuppgifterna gälla.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a) Medlemsstaterna bör se till att de kostnader som uppstår till följd av användningen av PNR-uppgifter inte förs över på passagerarna.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28) Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas möjligheter att i enlighet med sin nationella lagstiftning tillhandahålla ett system för insamling och behandling av PNR-uppgifter för andra ändamål än dem som anges i direktivet, eller PNR-uppgifter rörande andra transportföretag än de som anges i detta direktiv, med avseende på flygningar inom EU som ska ske i enlighet med relevanta bestämmelser om uppgiftsskydd, förutsatt att sådan inhemsk lagstiftning är förenlig med EU-regelverket. Frågan om insamling av PNR-uppgifter om flygningar inom EU bör bli föremål för ytterligare överväganden längre fram.

utgår

Motivering

För att skapa rättssäkerhet för både passagerarna rörande personuppgiftsskyddet och för aktörerna rörande deras ekonomiska intressen bör inte medlemsstaterna samla in andra PNR-uppgifter än de som anges i denna förordning.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a) Överföringen av PNR-uppgifter bör begränsas till de uppgifter som är nödvändiga för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra konkreta terroristbrott. Vid överföring till tredjeländer bör det dessutom finnas motsvarande garantier för personuppgiftsskyddet.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32) I synnerhet har direktivets tillämpningsområde gjorts så begränsat som möjligt; detta innebär att PNR‑uppgifter får lagras i högst fem år, varefter de måste raderas, att uppgifterna måste anonymiseras redan efter en mycket kort period och att insamling av känsliga uppgifter är förbjuden. För att garantera effektivitet och en hög nivå på uppgiftsskyddet ska medlemsstaterna se till att en oberoende nationell tillsynsmyndighet ges ansvaret för att meddela riktlinjer för och övervaka behandlingen av PNR-uppgifterna. All behandling av PNR-uppgifter måste registreras eller dokumenteras för att göra det möjligt att kontrollera att behandlingen av uppgifterna är laglig, att tillsynen fungerar och att behandlingen av uppgifterna omfattas av tillräcklig integritet och säkerhet. Medlemsstaterna ska också se till att passagerarna informeras klart och tydligt om insamlingen av PNR-uppgifter och om deras rättigheter.

(32) I synnerhet har direktivets tillämpningsområde gjorts så begränsat som möjligt; detta innebär att PNR‑uppgifter får lagras i högst tre månader, varefter de måste raderas, att uppgifterna måste maskeras redan efter en mycket kort period och göras oåtkomliga för alla utom ett mycket begränsat antal behöriga personer och att insamling och användning av känsliga uppgifter är förbjudna. För att garantera effektivitet och en hög nivå på uppgiftsskyddet ska medlemsstaterna se till att en oberoende nationell tillsynsmyndighet ges ansvaret för att meddela riktlinjer för och övervaka behandlingen av PNR-uppgifterna. All behandling av PNR-uppgifter måste registreras eller dokumenteras för att göra det möjligt att kontrollera att behandlingen av uppgifterna är laglig, att tillsynen fungerar och att behandlingen av uppgifterna omfattas av tillräcklig integritet och säkerhet. Medlemsstaterna ska också se till att passagerarna informeras klart och tydligt om insamlingen av PNR-uppgifter och om deras rättigheter.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet i enlighet med artikel 4.2 b och 4.2 c, och

(a) förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och vissa typer av grov gränsöverskridande brottslighet såsom de definieras i artikel 2 i och i enlighet med artikel 4.2

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet i enlighet med artikel 4.2 a och 4.2 d.

utgår

Motivering

Detta täcks av den ändrade artikel 1.2 a.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. De PNR-uppgifter som samlas in i enlighet med detta direktiv får inte användas för ringa brott där det högsta straffet är fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd på mindre än tre år enligt en medlemsstats nationella lagstiftning.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Detta direktiv ska inte tillämpas på EU‑flygningar eller på andra transportslag utöver flyget.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) internationell flygning: varje reguljär eller icke-reguljär flygning som utförs av ett lufttransportföretag, med avgång från ett tredjeland och planerad landning på en medlemsstats territorium, eller med en planerad avgång från en medlemsstats territorium och slutdestination i ett tredjeland, i båda fallen inklusive transfer- och transitflygningar.

b) internationell flygning: varje reguljär eller icke-reguljär flygning som utförs av ett lufttransportföretag, med avgång från ett tredjeland och planerad landning på en medlemsstats territorium, eller med en planerad avgång från en medlemsstats territorium och slutdestination i ett tredjeland.

Motivering

Om man inkluderar transfer- och transitflygningar innebär detta att man lägger till EU‑interna flygningar till direktivets tillämpningsområde.

1) S'agissant des vols de transfert: étant donné que les transmissions PNR concernent la totalité des vols et non les passagers, les demandes visant à inclure les vols de transfer équivalent à demander des transmissions PNR pour pratiquement tous les vols intra communautaires.2)S'agissant des vols de transit: les données PNR sont envoyées aux autorités des aéroports d'où les passagers débarquent de vols, (et non les autorités des aéroports de transit, où par définition, les passagers "n'attérissent" pas dans les contrôles de l'immigration). L'itinéraire d'un passager ne correspondra pas toujours au point de transit, ainsi cette clause ne permet pas de satisfaire le système des conditions de demande.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) passageraruppgifter eller PNR-uppgifter: en sammanställning av för resan nödvändiga uppgifter om den enskilde passageraren som gör det möjligt för det lufttrafikföretag som sköter bokningen och andra deltagande lufttrafikföretag att behandla och kontrollera bokningen med avseende varje resa som bokas av en person eller för en persons räkning, oavsett om uppgifterna finns i reservationssystemet, avgångskontrollsystemet (DCS) eller likvärdiga system med motsvarande funktion.

c) passageraruppgifter eller PNR‑uppgifter: en sammanställning av för resan nödvändiga uppgifter om den enskilde passageraren som har samlats in och lagrats elektroniskt av lufttrafikföretagen som en del av deras normala affärsverksamhet och som gör det möjligt för det lufttrafikföretag som sköter bokningen och andra deltagande lufttrafikföretag att behandla och kontrollera bokningen med avseende varje resa som bokas av en person eller för en persons räkning, oavsett om uppgifterna finns i reservationssystemet, avgångskontrollsystemet (DCS) eller likvärdiga system med motsvarande funktion.

Motivering

Syftet är att undvika nya kostsamma bördor för lufttrafikföretagen, vilket sedan skulle medföra ökade kostnader för passagerare/konsumenter.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) sändmetod: den metod varigenom lufttrafikföretagen överför de begärda PNR-uppgifterna till en databas vid den myndighet som begärt överföringen.

f) sändmetod: den metod enligt vilken lufttrafikföretagen överför sina insamlade PNR‑uppgifter som finns i bilagan till detta direktiv till en databas vid den myndighet som begärt överföringen.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa) direktåtkomstmetoden: den metod enligt vilken den myndighet som begärt överföringen får direkttillgång till databasen i lufttrafikföretagens bokningssystem och kan hämta passageraruppgifter.

Motivering

En definition av direktåtkomstmetoden förefaller nödvändig, eftersom man i kommissionens förslag hänvisar till denna metod vid flera tillfällen.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h) grov brottslighet: sådana brott enligt nationell lagstiftning som avses i artikel 2.2 i rådets rambeslut 2002/584/RIF, om de kan bestraffas med fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd i minst tre år enligt en medlemsstats nationella lagstiftning; medlemsstaterna får dock undanta sådana mindre grova brott för vilka, med hänsyn till deras respektive straffrättsliga system, behandling av PNR-uppgifter i enlighet med detta direktiv inte skulle vara förenlig med proportionalitetsprincipen.

utgår

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led i – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) grov gränsöverskridande brottslighet: sådana brott enligt nationell lagstiftning som avses i artikel 2.2 i rådets rambeslut 2002/584/RIF, om de kan bestraffas med fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd i minst tre år enligt en medlemsstats nationella lagstiftning, och om de

i) grov gränsöverskridande brottslighet: följande brott enligt nationell lagstiftning som avses i artikel 2.2 i rådets rambeslut 2002/584/RIF: människohandel, narkotikasmuggling och smuggling av vapen, ammunition och sprängämnen, om de kan bestraffas med fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd i minst tre år enligt en medlemsstats nationella lagstiftning, och om de

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta eller utse en myndighet med behörighet att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet, eller en avdelning inom en sådan myndighet, som ska fungera som medlemsstatens ”enhet för passagerarinformation” och ansvara för att samla in PNR-uppgifter från lufttrafikföretagen, lagra och analysera dessa uppgifter samt översända analysresultaten till de behöriga myndigheter som avses i artikel 5. Dess personal kan utgöras av tjänstemän som avdelats från de behöriga myndigheterna.

1. Varje medlemsstat ska inrätta eller utse en myndighet med behörighet att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet, eller en avdelning inom en sådan myndighet, som ska fungera som medlemsstatens ”enhet för passagerarinformation” och ansvara för att samla in PNR-uppgifter från lufttrafikföretagen, lagra och analysera dessa uppgifter samt översända analysresultaten till de behöriga myndigheter som avses i artikel 5. Dess personal kan utgöras av tjänstemän som avdelats från de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Lagring, behandling och analys av PNR-uppgifter om passagerare på internationella flygresor får enbart ske på EU:s territorium, så att man garanterar att den lag som tillämpas på dessa förfaranden är EU:s lag om personuppgiftsskydd.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Kostnaderna för att samla in, behandla och överföra PNR-uppgifter ska betalas av medlemsstaterna.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Göra en bedömning av passagerarna före deras beräknade ankomst till eller avresa från den berörda medlemsstaten, för att identifiera personer som kan vara involverade i terrorism eller grov gränsöverskridande brottslighet, och som de behöriga myndigheterna enligt artikel 5 behöver utreda ytterligare. Vid utförandet av en sådan bedömning kan enheten för passagerarinformation behandla PNR-uppgifterna på grundval av på förhand fastställda kriterier. Medlemsstaterna ska se till att eventuella träffar i samband sådan automatisk databehandling granskas individuellt på grundval av icke-automatiska metoder, för att verifiera huruvida den behöriga myndighet som avses i artikel 5 bör vidta åtgärder.

utgår

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Göra en bedömning av passagerarna före deras beräknade ankomst eller avresa från den berörda medlemsstaten, för att identifiera personer som kan vara involverade i terrorism eller grov brottslighet, och som de behöriga myndigheterna enligt artikel 5 behöver utreda ytterligare. Vid utförandet av en sådan bedömning får enheten för passagerarinformation jämföra PNR‑uppgifter mot uppgifter i relevanta databaser, inklusive internationella eller nationella databaser, eller nationella kopior av EU-databaser, när det på grundval av EU-rätten har upprättats sådana med avseende på personer eller föremål som är eftersökta eller finns uppförda på spärrlista i enlighet med EU-bestämmelser eller internationella eller nationella bestämmelser som är tillämpliga i sådana fall. Medlemsstaterna ska se till att eventuella träffar i samband sådan automatisk databehandling granskas individuellt på grundval av icke‑automatiska metoder, för att verifiera huruvida den behöriga myndighet som avses i artikel 5 bör vidta åtgärder.

(b) Göra en bedömning av passagerarna när det finns konkreta misstankar om att de kan vara inblandade i ett terroristbrott eller grov brottslighet, och som de behöriga myndigheterna enligt artikel 5 får utreda ytterligare före deras beräknade ankomst till eller avresa från en medlemsstat. Vid utförandet av en sådan bedömning får enheten för passagerarinformation jämföra PNR-uppgifter mot uppgifter i relevanta databaser, inklusive internationella eller nationella databaser, eller nationella kopior av EU-databaser, när det på grundval av EU-rätten har upprättats sådana med avseende på personer eller föremål som är eftersökta eller finns uppförda på spärrlista i enlighet med EU-bestämmelser eller internationella eller nationella bestämmelser som är tillämpliga i sådana fall. Medlemsstaterna ska se till att eventuella träffar i samband sådan automatisk databehandling granskas individuellt på grundval av icke‑automatiska metoder, för att verifiera huruvida den behöriga myndighet som avses i artikel 5 bör vidta åtgärder.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) I enskilda fall besvara vederbörligen motiverade framställningar från behöriga myndigheter om att lämna ut PNR‑uppgifter och om att i specifika fall behandla sådana uppgifter i syfte att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet, och förse de behöriga myndigheterna med resultaten av sådan behandling.

(c) I enskilda fall besvara vederbörligen motiverade framställningar från behöriga myndigheter om att lämna ut PNR‑uppgifter och om att i specifika fall behandla sådana uppgifter i syfte att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet, och förse de behöriga myndigheterna med resultaten av sådan behandling.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Analysera PNR-uppgifter för att uppdatera och skapa nya kriterier för att utföra bedömningar i syfte att identifiera personer som kan vara involverade i ett terroristbrott eller ett grovt gränsöverskridande brott enligt led a.

utgår

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. PNR-uppgifter får behandlas endast efter beslut av en behörig domstol i en medlemsstat till följd av en begäran av enheten för passagerarinformation. Endast om enheten för passagerarinformation anser att en fördröjning innebär fara (”periculum in mora”) får den även själv fatta ett beslut om behandling.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Enheten för passagerarinformation i en medlemsstat ska överföra PNR-uppgifterna eller resultaten av behandlingen av PNR‑uppgifter om personer som har identifierats i enlighet med punkt 2 a–b till de behöriga myndigheterna i samma medlemsstat, för vidare granskning. Sådana överföringar får endast ske om det är befogat i det enskilda fallet.

4. Enheten för passagerarinformation i en medlemsstat ska överföra PNR-uppgifterna eller resultaten av behandlingen av PNR‑uppgifter om personer som har identifierats i enlighet med punkt 2 b till de behöriga myndigheterna i samma medlemsstat, för vidare granskning. Sådana överföringar får endast ske om det är befogat i det enskilda fallet.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska fastställa en förteckning över behöriga myndigheter som har befogenhet att begära eller motta PNR-uppgifter eller resultat av behandlingen av PNR-uppgifter från enheterna för passagerarinformation i syfte att undersöka informationen ytterligare eller vidta lämpliga åtgärder för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet.

1. Varje medlemsstat ska fastställa en förteckning över behöriga myndigheter som har befogenhet att begära eller motta PNR-uppgifter eller resultat av behandlingen av PNR-uppgifter från enheterna för passagerarinformation i syfte att undersöka informationen ytterligare eller vidta lämpliga åtgärder för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna ska bestå av myndigheter som är behöriga med avseende på att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet

2. De behöriga myndigheterna ska bestå av myndigheter som är behöriga med avseende på att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. PNR-uppgifter om passagerare och resultaten av behandling av PNR-uppgifter som mottagits av enheten för passagerarinformation får behandlas ytterligare av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna endast om syftet är att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet.

4. PNR-uppgifter om passagerare och resultaten av behandling av PNR-uppgifter som mottagits av enheten för passagerarinformation får behandlas ytterligare av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna endast om syftet är att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska anta nödvändiga åtgärder för att se till att lufttransportföretag överför (”push‑metoden)) de PNR-uppgifter som anges i artikel 2 c och preciseras i bilagan, förutsatt att de redan samlar in sådana uppgifter, till databasen hos enheten för passagerarinformation i den medlemsstat på vars territorium den internationella flygningen kommer att ankomma eller från det territorium varifrån flygningen kommer att avgå. Om flygningens linjebeteckning delas med ett eller flera andra lufttrafikföretag ska det företag som utför flygningen överföra PNR-uppgifter om samtliga passagerare ombord. Om flygningen innebär en eller flera mellanlandningar på medlemsstaternas flygplatser ska lufttrafikföretagen överföra PNR-uppgifterna till enheterna för passagerarinformation i alla berörda medlemsstater.

1. Medlemsstaterna ska anta nödvändiga åtgärder för att se till att lufttrafikföretag som redan samlar in PNR-uppgifter på sina passagerare överför (”push) de PNR-uppgifter som anges i artikel 2 c och preciseras i bilagan, förutsatt att de samlar in sådana uppgifter i sin normala affärsverksamhet, till databasen hos enheten för passagerarinformation i den medlemsstat på vars territorium den internationella flygningen kommer att ankomma eller från vars territorium flygningen kommer att avgå. Om flygningens linjebeteckning delas med ett eller flera andra lufttrafikföretag ska det företag som utför flygningen överföra PNR-uppgifter om samtliga passagerare ombord. Om flygningen innebär en eller flera mellanlandningar på medlemsstaternas flygplatser ska lufttrafikföretagen endast överföra PNR‑uppgifterna till enheten för passagerarinformation i den slutliga ankomstmedlemsstaten.

 

1a. Medlemsstaterna ska inte kräva att lufttrafikföretagen samlar in PNR‑uppgifter som de inte redan samlar in i dag. Lufttrafikföretag ska inte överföra andra PNR-uppgifter än de som anges i artikel 2 c och som finns specificerade i bilagan. Lufttrafikföretagen ska inte ansvara för noggrannheten och fullständigheten i de uppgifter passagerarna lämnar, utom då de inte vidtog rimliga försiktighetsmått för att garantera att de uppgifter som samlades in från passagerarna var riktiga.

2. Lufttrafikföretagen ska överföra PNR-uppgifter elektroniskt med hjälp av de gemensamma protokoll och understödda dataformat som kommer att antas i enlighet med förfarandet i artiklarna 13 och 14 eller, vid eventuella tekniska problem, på något annat sätt som garanterar ett lämpligt uppgiftsskydd

2. Lufttrafikföretagen ska överföra PNR-uppgifter elektroniskt med hjälp av de gemensamma protokoll och understödda dataformat som kommer att antas i enlighet med förfarandet i artiklarna 13 och 14 eller, vid eventuella tekniska problem hos lufttrafikföretagen, på något annat sätt som garanterar ett lämpligt uppgiftsskydd

a) 24–48 timmar före flygningens planerade avgång,

a) en gång, 24–48 timmar före flygningens planerade avgång,

b) omedelbart efter det att dörrarna stängts, det vill säga när passagerarna har bordat planet inför avgång och eventuella ytterligare passagerare inte längre tillåts komma ombord.

b) en gång, omedelbart efter det att dörrarna stängts, det vill säga när passagerarna har bordat planet inför avgång och eventuella ytterligare passagerare inte längre tillåts komma ombord.

3. Medlemsstaterna får tillåta lufttrafikföretag att begränsa den överföring som avses i punkt 2 b till uppdateringar av sådan överföring som avses i punkt 2 a.

3. Medlemsstaterna ska tillåta lufttrafikföretag att begränsa den överföring som avses i punkt 2 b till uppdateringar av sådan överföring som avses i punkt 2 a.

4. Efter en framställan från en enhet för passagerarinformation i enlighet med nationell lagstiftning ska lufttransportföretagen, efter en bedömning i det konkreta fallet, överföra PNRuppgifter i sådana situationer där det är nödvändigt att få åtkomst i ett tidigare skede än som anges i punkt 2 a för att reagera på ett specifikt och reellt hot med anknytning till terroristbrott eller grov brottslighet.

4. Efter en framställan från en enhet för passagerarinformation i enlighet med nationell lagstiftning ska lufttrafikföretagen, efter en bedömning i det konkreta fallet, överföra PNRuppgifter i sådana situationer där det är nödvändigt att få åtkomst i ett tidigare skede än som anges i punkt 2 a för att reagera på ett specifikt och reellt hot med anknytning till terroristbrott eller grov gränsöverskridande brottslighet.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Med avseende på personer som identifierats av en enhet för passagerarinformation i enlighet med artikel 4.2 a och b ska medlemsstaterna se till att den enheten överför resultaten av behandlingen av PNR-uppgifterna till enheterna för passagerarinformation i andra medlemsstater, om den förstnämnda enheten anser att en sådan överföring är nödvändig för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet. Enheterna för passagerarinformation i de mottagande medlemsstaterna ska överföra sådana PNR‑uppgifter eller resultatet av behandlingen av PNR-uppgifter till de relevanta behöriga myndigheterna i sina medlemsstater.

1. Med avseende på personer som identifierats av en enhet för passagerarinformation i enlighet med artikel 4.2 b ska medlemsstaterna se till att den enheten överför resultaten av behandlingen av PNR-uppgifterna till enheterna för passagerarinformation i andra medlemsstater, om den förstnämnda enheten anser att en sådan överföring är nödvändig för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet. Sådana överföringar ska vara strikt begränsade till de uppgifter som är nödvändiga för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra terroristbrott eller grov gränsöverskridande brottslighet i ett specifikt fall och ska motiveras skriftligen. Enheterna för passagerarinformation i de mottagande medlemsstaterna ska överföra sådana PNR‑uppgifter eller resultatet av behandlingen av PNR-uppgifter till de relevanta behöriga myndigheterna i sina medlemsstater.

2. Enheten för passagerarinformation i en medlemsstat ska ha rätt att om nödvändigt anmoda enheten för passagerarinformation i en annan medlemsstat att tillhandahålla PNR-uppgifter som lagras i den senares databas i enlighet med artikel 9.1 och, om så krävs, även resultaten av behandlingen av PNR-uppgifter. En sådan begäran om uppgifter får avse en viss uppgift eller en kombination av uppgifter, beroende på vilken information den begärande enheten för passagerarinformation anser vara nödvändig i ett särskilt fall för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott eller grov brottslighet. Enheterna för passagerarinformation ska tillhandahålla de begärda uppgifterna så snabbt som möjligt, liksom resultatet av behandlingen av PNR-uppgifter, om detta redan har förberetts i enlighet med artikel 4.2 a och b.

2. Enheten för passagerarinformation i en medlemsstat ska ha rätt att om nödvändigt anmoda enheten för passagerarinformation i en annan medlemsstat att tillhandahålla PNR-uppgifter som lagras i den senares databas i enlighet med artikel 9.1 och, om så krävs, även resultaten av behandlingen av PNR-uppgifter. En sådan begäran om uppgifter ska vara strikt begränsad till de uppgifter som är nödvändiga i det specifika fallet. Begäran får avse en viss uppgift eller en kombination av uppgifter, beroende på vilken information den begärande enheten för passagerarinformation anser vara nödvändig i ett särskilt fall för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott eller grov gränsöverskridande brottslighet och ska motiveras skriftligen. Enheterna för passagerarinformation ska tillhandahålla de begärda uppgifterna så snabbt som möjligt, liksom resultatet av behandlingen av PNR‑uppgifter, om detta redan har förberetts i enlighet med artikel 4.2 b.

3. Enheten för passagerarinformation i en medlemsstat ska ha rätt att om nödvändigt anmoda en enhet för passagerarinformation i en annan medlemsstat att tillhandahålla PNR-uppgifter som lagras i den senares databas i enlighet med artikel 9.2 och, om så krävs, även resultaten av behandlingen av PNR-uppgifter. Enheten för passagerarinformation kan i särskilda undantagsfall begära att få tillgång till särskilda PNR-uppgifter som bevaras av enheten för passagerarinformation i en annan medlemsstat, i fullständig och omaskerad form, i syfte att använda dessa med avseende på ett specifikt hot eller en viss utredning eller en viss lagföringsåtgärd med anknytning till terroristbrott eller grov brottslighet.

3. Enheten för passagerarinformation i en medlemsstat ska ha rätt att om nödvändigt anmoda en enhet för passagerarinformation i en annan medlemsstat att tillhandahålla PNR-uppgifter som lagras i den senares databas i enlighet med artikel 9.2 och, om så krävs, även resultaten av behandlingen av PNR-uppgifter. Enheten för passagerarinformation kan i särskilda undantagsfall begära att få tillgång till särskilda PNR-uppgifter som bevaras av enheten för passagerarinformation i en annan medlemsstat, i fullständig och omaskerad form, i syfte att använda dessa med avseende på ett specifikt hot eller en viss utredning eller en viss lagföringsåtgärd med anknytning till terroristbrott eller grov gränsöverskridande brottslighet. En sådan begäran ska motiveras skriftligen.

4. Endast i sådana fall där det är nödvändigt för att förhindra ett omedelbart och allvarligt hot mot den allmänna säkerheten får en medlemsstats behöriga myndigheter vända sig direkt till enheten för passagerarinformation i en annan medlemsstat med en begäran om utlämnande av PNR-uppgifter som finns lagrade i den senares databas i enlighet med artikel 9.1 och 9.2. Sådana framställningar måste avse en särskild utredning eller lagföringsåtgärd avseende terroristbrott eller grov brottslighet och ska vara motiverade. Enheterna för passagerarinformation ska behandla svaren på sådana framställningar som en prioriterad fråga. I alla andra fall ska de behöriga myndigheterna översända sina framställningar via enheten för passagerarinformation i den egna medlemsstaten.

4. Endast i sådana fall där det är nödvändigt för att förhindra ett omedelbart och allvarligt hot mot den allmänna säkerheten får en medlemsstats behöriga myndigheter vända sig direkt till enheten för passagerarinformation i en annan medlemsstat med en begäran om utlämnande av PNR-uppgifter som finns lagrade i den senares databas i enlighet med artikel 9.1 och 9.2. Sådana framställningar måste avse en särskild utredning eller lagföringsåtgärd avseende terroristbrott eller grov gränsöverskridande brottslighet och ska vara motiverade. Enheterna för passagerarinformation ska behandla svaren på sådana framställningar som en prioriterad fråga. I alla andra fall ska de behöriga myndigheterna översända sina framställningar via enheten för passagerarinformation i den egna medlemsstaten.

5. Om det är nödvändigt att i ett tidigt skede få tillgång till uppgifter för att möta ett specifikt och faktiskt hot med anknytning till terroristbrott eller grov brottslighet, ska enheten för passagerarinformation i en medlemsstat i undantagsfall ha rätt att när som helst vända sig till enheten för passagerarinformation i en annan medlemsstat med en begäran om PNR‑uppgifter rörande flygningar som ankommer till eller avgår från den senares territorium.

5. Om det är nödvändigt att i ett tidigt skede få tillgång till uppgifter för att möta ett specifikt och faktiskt hot med anknytning till terroristbrott eller grov gränsöverskridande brottslighet, ska enheten för passagerarinformation i en medlemsstat i undantagsfall ha rätt att när som helst vända sig till enheten för passagerarinformation i en annan medlemsstat med en begäran om PNR‑uppgifter rörande flygningar som ankommer till eller avgår från den senares territorium. Sådana begäranden ska vara strikt begränsade till de uppgifter som är nödvändiga för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra terroristbrott eller grov gränsöverskridande brottslighet i det specifika fallet och ska motiveras skriftligen.

6. Informationsutbyte enligt denna artikel får äga rum via alla befintliga kanaler för internationellt brottsbekämpningssamarbete. Det språk som används i samband med begäran och informationsutbytet ska vara det som gäller för den kanal som används. Medlemsstaterna ska, i samband med att de lämnar underrättelser i enlighet med artikel 3.3, även meddela kommissionen uppgifter om vart framställningar kan sändas i brådskande fall. Kommissionen ska underrätta medlemsstaterna om de meddelanden som mottagits.

6. Informationsutbyte enligt denna artikel får äga rum via alla befintliga kanaler för europeiskt och internationellt brottsbekämpningssamarbete, i synnerhet Europol samt de nationella enheterna i enlighet med artikel 8 i rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009. Det språk som används i samband med begäran och informationsutbytet ska vara det som gäller för den kanal som används. Medlemsstaterna ska, i samband med att de lämnar underrättelser i enlighet med artikel 3.3, även meddela kommissionen uppgifter om vart framställningar kan sändas i brådskande fall. Kommissionen ska underrätta medlemsstaterna om de meddelanden som mottagits.

Motivering

Utbyte av personuppgifter för alla flygpassagerare bör inte ske rutinmässigt. Ett uppgiftsutbyte bör vara strikt begränsat och syfta till att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra terroristbrott i ett specifikt fall. Begäran ska motiveras skriftligen för att kunna verifieras.

För informationsutbytet bör man använda befintliga kanaler, varför även Europol uttryckligen måste nämnas.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Överföring av PNR-uppgifter och resultaten av behandling av PNR-uppgifter till från en medlemsstat till ett tredjeland får endast ske efter bedömning i det enskilda fallet och under förutsättning att

Överföring av PNR-uppgifter och resultaten av behandling av PNR-uppgifter från en medlemsstat till ett tredjeland får endast ske på grundval av ett internationellt avtal mellan unionen och det aktuella tredjelandet, efter bedömning i det enskilda fallet och under förutsättning att

 

-a) alla villkor som fastställs i artikel 7 uppfylls med nödvändiga anpassningar,

a) villkoren i artikel 13 i rådets rambeslut 2008/977/RIF är uppfyllda,

a) villkoren i artikel 13 i rådets rambeslut 2008/977/RIF är uppfyllda,

b) överföringen är nödvändig för de ändamål som anges i artikel 1.2, och

b) överföringen är nödvändig för de ändamål som anges i artikel 1.2,

c) det berörda tredjelandet godtar att överföra uppgifterna till ett tredjeland endast om det är nödvändigt för de ändamål som anges i artikel 1.2 och under förutsättning att medlemsstaten i fråga lämnat uttryckligt samtycke till detta.

c) det berörda tredjelandet garanterar att endast använda uppgifterna för de ändamål som anges i artikel 1.2. Det berörda tredjelandet ska inte ha rätt att överföra uppgifterna till ett annat tredjeland.

 

d) tredjelandet utan onödig fördröjning eller kostnad ger unionsmedborgare samma rätt att få åtkomst till, rättelse eller radering av och kompensation för PNR‑uppgifter som de skulle ha haft i unionen,

 

e) tredjelandet säkerställer ett tillräckligt och jämförbart skydd av PNR-uppgifter.

Motivering

PNR-uppgifter ska endast överföras till tredjeländer om man kan garantera ett tillräckligt dataskydd.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid utgången av den 30-dagarsperiod efter överföringen av PNR-uppgifter till enheten för passagerarinformation som avses i punkt 1 ska uppgifterna bevaras vid enheten för passagerarinformation i ytterligare fem år. Under denna period ska alla uppgifter som kan användas för att identifiera de passagerare som berörs av PNR-uppgifterna maskeras. Sådana anonymiserade PNR-uppgifter ska endast vara tillgängliga för ett begränsat antal anställda vid enheten för passagerarinformation som uttryckligen är behöriga att analysera PNR-uppgifter och utarbeta bedömningskriterier i enlighet med artikel 4.2 d. Full tillgång till PNR-uppgifterna kan endast beviljas av chefen för enheten för passagerarinformation för de ändamål som anges i artikel 4.2 c, under förutsättning att det rimligen kan antas att det är nödvändigt för att genomföra en utredning och för att reagera på ett hot eller en risk av specifik och reell natur eller en specifik utredning eller lagföringsåtgärd.

utgår

Motivering

Storing all PNR data for longer periods of time even without any initial suspicion is disproportionate. National constitutional courts in several rulings on telecommunications data retention as based on directive 2006/24/EC as well as the ECHR in its ruling on retention of DNA samples (S. and Marper vs UK) have made this clear and have also warned that the cumulative effects of retention of several types data may be close to the absolute constitutional threshold. Neither the Legal Service of the Council nor the EU Fundamental Rights Agency have been convinced by the necessity and proportionality of the retention of data about all passengers.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att PNR‑uppgifterna raderas vid utgången av den period som anges i punkt 2. Denna skyldighet gäller dock inte om specifika PNR-uppgifter har överförts till en behörig myndighet och används i samband med särskilda brottsutredningar eller lagföringsåtgärder; i sådana fall ska den behöriga myndighetens lagring av uppgifterna regleras av den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

3. Medlemsstaterna ska se till att PNR‑uppgifterna raderas vid utgången av den period som anges i punkt 1. Denna skyldighet gäller dock inte om specifika PNR-uppgifter har överförts till en behörig myndighet och används i samband med särskilda brottsutredningar eller lagföringsinsatser mot en viss person eller en viss grupp av personer; i sådana fall ska den behöriga myndighetens lagring av uppgifterna regleras av den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

Motivering

Kravet på att uppgifterna raderas efter fem år bör vara definitivt. Det undantag som man öppnar för här är i och för sig vettigt, men samtidigt måste man göra klart att uppgifterna endast får bevaras längre än fem år om de används för brottsutredningar mot en viss person eller en viss grupp av personer. ”Särskilda brottsutredningar eller lagföringsåtgärder”, som det är formulerat i kommissionens förslag, kan även inkludera ett obegränsat antal personer.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Resultaten av sådan matchning som avses i artikel 4.2 a och b ska bevaras av enheten för passagerarinformation, dock inte längre än vad som krävs för att informera de behöriga myndigheterna om en träff. Även om en automatisk sökning som utförs efter en individuell icke‑automatisk granskning inte ger någon träff, ska resultatet hemlighållas i högst fem år för att undvika framtida ”falska” träffar, såvida inte de bakomliggande uppgifterna ännu inte har raderats i enlighet med punkt 3 vid utgången av denna femårsperiod, i vilket fall loggen ska bevaras till dess att de bakomliggande uppgifterna raderas.

4. Resultaten av sådan matchning som avses i artikel 4.2 b ska bevaras av enheten för passagerarinformation, dock inte längre än vad som krävs för att informera de behöriga myndigheterna om en träff. Även om en automatisk sökning som utförs efter en individuell icke-automatisk granskning inte ger någon träff ska de bakomliggande uppgifterna rättas eller raderas i den relevanta databasen.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska i enlighet med sin nationella lagstiftning se till att det finns avskräckande, effektiva och proportionerliga sanktioner, inklusive ekonomiska sådana, som kan användas mot lufttrafikföretag som inte överför redan insamlade uppgifter i enlighet med detta direktiv, eller inte överför uppgifterna i det fastställda formatet eller på annat sätt bryter mot de nationella bestämmelser som antagits enligt detta direktiv.

Medlemsstaterna ska i enlighet med sin nationella lagstiftning se till att det finns avskräckande, effektiva och proportionerliga sanktioner, inklusive ekonomiska sådana, som kan användas mot lufttrafikföretag som inte överför redan insamlade uppgifter i enlighet med detta direktiv, eller inte överför uppgifterna i det format som överensstämmer med Internationella civila luftfartsorganisationens riktlinjer för PNR-uppgifter, eller på annat sätt bryter mot de nationella bestämmelser som antagits enligt detta direktiv. Sanktioner får inte användas mot lufttrafikföretag i de fall då myndigheterna i ett tredjeland inte tillåter att PNR-uppgifter överförs.

Motivering

Det fastställda formatet ska vara det format som är godkänt världen över och som erkänts av Internationella civila luftfartsorganisationen och av Världstullorganisationen.

Skillnaderna i tredjeländers lagstiftning i fråga om överföring av uppgifter kräver att ett förtydligande görs.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de nationella bestämmelser om konfidentiell behandling och datasäkerhet som har antagits för att genomföra artiklarna 21 och 22 i rådets rambeslut 2008/977/RIF även är tillämpliga med avseende på all behandling av personuppgifter som sker i enlighet med detta direktiv.

2. Medlemsstaterna ska se till att de nationella bestämmelser om konfidentiell behandling och datasäkerhet som har antagits för att genomföra artiklarna 21 och 22 i rådets rambeslut 2008/977/RIF även är tillämpliga med avseende på all behandling av personuppgifter som sker i enlighet med detta direktiv. De lufttrafikföretag som får passagerarnas kontaktuppgifter från resebyråer får inte använda dessa uppgifter för kommersiella syften.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Om bestämmelser som har antagits under nationell lagstiftning vid genomförandet av direktiv 95/46/EG ger passagerare större rättigheter rörande åtkomst, rättelse, radering och blockering av uppgifterna eller rörande kompensation, juridisk upprättelse, hanteringssekretess och personuppgiftssäkerhet än de bestämmelser som anges i punkterna 1 och 2, ska dessa bestämmelser tillämpas.

Motivering

Vissa personuppgiftsrättigheter är bättre fastställda i direktiv 95/46/EG, i synnerhet kraven på information till den person uppgifterna gäller.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. All behandling av PNR-uppgifter som avslöjar en persons ras eller etniska ursprung, religiösa eller filosofiska övertygelse, politiska åskådning, medlemskap i fackförening, hälsotillstånd eller sexuella läggning ska vara förbjuden. Om enheten för passagerarinformation mottar PNR-uppgifter som avslöjar sådana uppgifter, ska dessa uppgifter raderas omedelbart.

3. All behandling av PNR-uppgifter som utförs av enheterna för passagerarinformation och som avslöjar en persons ras eller etniska ursprung, religiösa eller filosofiska övertygelse, politiska åskådning, medlemskap i fackförening, hälsotillstånd eller sexuella läggning ska vara förbjuden. Om enheten för passagerarinformation mottar PNR‑uppgifter som avslöjar sådana uppgifter, ska dessa uppgifter raderas omedelbart.

Motivering

Inom ramen för de åtgärder som syftar till att förebygga, upptäcka och utreda terroristbrott och annan, grov brottslighet ska enheterna för passagerarinformation, och inte lufttrafikföretagen, ansvara för filtreringen och behandlingen av PNR-uppgifter.

Lufttrafikföretagen förfogar över denna information eftersom de får den från passagerarna.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. All behandling av PNR-uppgifter som utförs av lufttrafikföretag, all överföring av PNR-uppgifter som utförs av enheter för passagerarinformation och alla framställningar som görs av behöriga myndigheter eller enheter för passagerarinformation i andra medlemsstater eller i tredjeländer ska, även vid eventuella avslag, registreras eller dokumenteras av enheten för passagerarinformation och de behöriga myndigheterna för att särskilt de nationella tillsynsmyndigheterna på dataskyddsområdet ska kunna kontrollera att behandlingen av uppgifterna är laglig, att tillsynen fungerar och att behandlingen av uppgifterna omfattas av tillräcklig integritet och säkerhet. Dessa loggar ska bevaras i fem års tid, såvida inte situationen är sådan att de bakomliggande uppgifterna ännu inte har raderats i enlighet med artikel 10.3 vid utgången av dessa fem år, i vilket fall loggarna ska bevaras till dess att de bakomliggande uppgifterna har raderats.

4. All behandling av PNR-uppgifter, all överföring av PNR-uppgifter som utförs av enheter för passagerarinformation och alla framställningar som görs av behöriga myndigheter eller enheter för passagerarinformation i andra medlemsstater eller i tredjeländer ska, även vid eventuella avslag, registreras eller dokumenteras av enheten för passagerarinformation och de behöriga myndigheterna för att särskilt de nationella tillsynsmyndigheterna på dataskyddsområdet ska kunna kontrollera att behandlingen av uppgifterna är laglig, att tillsynen fungerar och att behandlingen av uppgifterna omfattas av tillräcklig integritet och säkerhet. Dessa loggar ska bevaras i fem års tid, såvida inte situationen är sådan att de bakomliggande uppgifterna ännu inte har raderats i enlighet med artikel 9.3 vid utgången av dessa fem år, i vilket fall loggarna ska bevaras till dess att de bakomliggande uppgifterna har raderats.

Motivering

Denna punkt hänvisar till de PNR-uppgifter som har överförts till enheterna för passagerarinformation, inte till de PNR-uppgifter som lufttrafikföretagen förfogar över.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Det krävs att man tillämpar en särskilt hög säkerhetsstandard för att skydda alla personuppgifter. Graden av skydd ska följa utvecklingen inom forskningen om personuppgiftsskydd och anpassas till nya rön och upptäckter. Vid enskilda beslut om vilka säkerhetsstandarder som ska tillämpas får ekonomiska synpunkter endast ges en underordnad betydelse.

 

Framför allt ska man använda ett kodningssystem som bygger på den senaste tekniken och som

 

– förhindrar att obehöriga kan få tillgång till personuppgiftssystemen,

 

– ser till att behöriga användare av ett personuppgiftssystem inte kan komma åt andra uppgifter än de som deras åtkomsträtt avser, samt att personuppgifter inte kan läsas, kopieras, ändras eller raderas av obehöriga efter det att de har behandlats, använts eller lagrats,

 

– ser till att personuppgifter inte kan läsas, kopieras, ändras eller raderas av obehöriga när de skickas elektroniskt, transporteras eller sparas på ett lagringsmedium, samt att det går att kontrollera och fastställa var överföring av personuppgifter genom uppgiftsöverföringssystem planeras.

 

Man ska se till att det i efterhand går att kontrollera och fastställa om och av vem personuppgifter har matats in, ändrats eller raderats i personuppgiftssystem.

 

Man ska se till att personuppgifter som behandlas på uppdrag av någon annan endast kan behandlas på det sätt uppdragsgivaren har angett.

 

Man ska se till att personuppgifter inte kan förstöras eller raderas oavsiktligt.

 

Man ska se till att uppgifter som har samlats in för olika ändamål även kan behandlas separat.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att lufttrafikföretag, deras agenter eller andra som säljer biljetter till passagerartransport med flyg informerar passagerarna på internationella flygningar vid bokningen av en resa och i samband med betalningen av biljetten på ett klart och tydligt sätt om vidarebefordran av PNR-uppgifter till enheten för passagerarinformation, syftet med behandlingen av dessa uppgifter, hur lång tid uppgifterna lagras, möjligheten att uppgifterna kommer till användning för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet, möjligheten att utbyta och dela sådana uppgifter samt rätten till skydd för personuppgifter, särskilt rätten att klaga till en nationell tillsynsmyndighet för dataskydd efter eget val. Medlemsstaterna ska ge allmänheten tillgång till samma information.

5. Medlemsstaterna ska se till att lufttrafikföretag, deras agenter eller andra som säljer biljetter till passagerartransport med flyg informerar passagerarna på internationella flygningar vid bokningen av en resa och i samband med betalningen av biljetten på ett klart och tydligt sätt om vidarebefordran av PNR-uppgifter till enheterna för passagerarinformation, syftet med behandlingen av dessa uppgifter, hur lång tid uppgifterna lagras, möjligheten att uppgifterna kommer till användning för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet, möjligheten att utbyta och dela sådana uppgifter, rätten till skydd för personuppgifter, såsom rätten att få tillgång till, rätta, radera och blockera uppgifter, samt rätten att klaga till en nationell tillsynsmyndighet för dataskydd efter eget val. Medlemsstaterna ska ge allmänheten tillgång till samma information.

Motivering

Precisering i fråga om skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Kostnader

 

Senast den ...* ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om de ekonomiska effekterna av detta direktiv. Rapporten ska framför allt fokusera på de kostnader som uppstår för passagerare, lufttrafikföretag och biljettförsäljare. Vid behov ska rapporten åtföljas av ett lagförslag som syftar till att harmonisera uppdelningen av den ekonomiska bördan mellan statliga myndigheter och lufttrafikföretag i hela unionen.

 

_____________

* EUT: För in det datum som infaller två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

Motivering

Kostnadsfrågan bör tas upp i förordningen.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast två år efter dess ikraftträdande. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast två år efter dess ikraftträdande. När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser ska de göra det i enlighet med de allmänna principerna i EU-lagen och nödvändighets- och proportionalitetskraven. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att PNR‑uppgifter för åtminstone 30 % av alla flygningar som anges i artikel 6.1 samlas in senast den dag som anges i artikel 15.1, det vill säga två år efter det att detta direktiv trätt i kraft. Medlemsstaterna ska se till att PNR‑uppgifter för åtminstone 60 % av alla flygningar som anges i artikel 6.1 samlas in inom två år efter den dag som anges i artikel 15 . Medlemsstaterna ska se till att PNR‑uppgifter alla flygningar som anges i artikel 6.1 samlas in inom fyra år efter den dag som anges i artikel 15 .

utgår

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) se över om flygningar inom EU kan och bör omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv, på grundval av erfarenheterna från de medlemsstater som samlar in PNR-uppgifter med avseende på sådana flygningar; kommissionen ska inom två år från den dag som anges i artikel 15.1 lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om resultaten av denna översyn,

utgår

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sammanställa statistik om PNR-uppgifter som lämnats till enheterna för passagerarinformation. Denna statistik ska åtminstone omfatta antalet identifieringar av personer som kan vara inblandade i terroristbrott eller grov brottslighet enligt artikel 4.2, och antalet efterföljande brottsbekämpande åtgärder som inneburit användning av PNR‑uppgifter, fördelade på lufttrafikföretag och destination.

1. Medlemsstaterna ska sammanställa statistik om PNR-uppgifter som lämnats till enheterna för passagerarinformation. Denna statistik ska åtminstone omfatta antalet identifieringar av personer som kan vara inblandade i terroristbrott eller grov gränsöverskridande brottslighet enligt artikel 4.2, och antalet efterföljande brottsbekämpande åtgärder som inneburit användning av PNR-uppgifter, fördelade på lufttrafikföretag och destination.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Bilaga – led 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Allmänna anmärkningar (inklusive alla tillgängliga uppgifter om omyndiga personer under 18 år utan medföljande vuxen, till exempel namn och kön, ålder, språkkunskaper, namn och kontaktuppgifter för den person som hämtar barnet vid ankomsten och denna persons förhållande till barnet, namn och kontaktuppgifter för den person som hämtar barnet vid ankomsten och denna persons förhållande till barnet, flygplatsanställd som ledsagar barnet vid avresan respektive ankomsten).

(12) Tillgängliga uppgifter om ensamresande barn under 18 år.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Användning av passageraruppgifter (EU-PNR)

Referensnummer

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

14.2.2011

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Eva Lichtenberger

21.3.2011

 

 

 

Behandling i utskott

11.7.2011

10.10.2011

21.11.2011

 

Antagande

22.11.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

15

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Pablo Zalba Bidegain

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Användning av passageraruppgifter (EU-PNR)

Referensnummer

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

14.2.2011

Föredragande

       Utnämning

Michael Cramer

17.3.2015

Antagande

17.3.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

Justerat i protokollet

 

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ivo Belet, Rosa D’Amato, Daniel Dalton, Bas Eickhout, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Olga Sehnalová, Davor Škrlec, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

(1)

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-03-25_PNR_EN.pdf

(2)

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-PNR-Opinion-June2011.pdf

(3)

Yttrandet har inte offentliggjorts men finns bland annat tillgängligt här: http://gruen-digital.de/wp-content/uploads/2011/05/Gutachten-JD-Rat-PNR.pdf

(4)

Dom nr 1258 av den 8 oktober 2009, http://www.ccr.ro/decisions/pdf/ro/2009/D1258_09.pdf

(5)

Dom av den 2 mars 2010, 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08, http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20100302_1bvr025608.html


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Användning av passageraruppgifter (EU-PNR)

Referensnummer

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Framläggande för parlamentet

2.2.2011

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

14.2.2011

TRAN

14.2.2011

 

 

Föredragande

       Utnämning

Timothy Kirkhope

15.7.2014

 

 

 

Antagande

15.7.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

26

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Ingivande

7.9.2015


ÅTERFÖRVISNING TILL UTSKOTT

Återförvisning till utskott (art. 60.3)

6.6.2014

 

Frist för utarbetande av betänkande

0.0.0000

Föredragande

       Bekräftad utnämning/Utnämning

Timothy Kirkhope

15.7.2014

Behandling i utskott

11.11.2014

26.2.2015

26.5.2015

4.6.2015

 

Antagande

15.7.2015

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

26

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Ingivande

7.9.2015

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy