Postup : 2013/0443(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0249/2015

Předložené texty :

A8-0249/2015

Rozpravy :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Hlasování :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
PV 23/11/2016 - 10.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

ZPRÁVA     ***I
PDF 1762kWORD 1304k
27.8.2015
PE 551.932v02-00 A8-0249/2015

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES

(COM(2013)0920 – C7‑0004/2014 – 2013/0443(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodajka: Julie Girling

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
 POSTUP
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES

(COM(2013)0920 – C8‑0004/2014 – 2013/0443(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0920),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0004/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. července 2014(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 7. října 2014(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0249/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Za posledních 20 let se podařilo v Unii dosáhnout na poli antropogenních emisí do ovzduší a v oblasti kvality ovzduší značného pokroku, a to díky politice Unie v této oblasti včetně sdělení Komise „Tematická strategie o znečišťování ovzduší“ (TSAP)15 z roku 2005. Pro tento pokrok měla zásadní význam směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/81/ES16, která pro období od roku 2010 stanovila členským státům stropy celkových ročních emisí oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx), amoniaku (NH3) a nemethanických těkavých organických látek (NMVOC). Mezi lety 1990–2010 díky tomu došlo ke snížení emisí SO2 o 82 %, emisí NOx o 47 %, emisí NMVOC o 56 % a emisí NH3 o 28 %. Program „Čistý vzduch pro Evropu“ („revidovaná TSAP“)17 nicméně uvádí, že v oblasti životního prostředí a zdraví lidí stále přetrvávají významné nepříznivé dopady a rizika.

(Netýká se českého znění.)

__________________

 

15 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu „Tematická strategie o znečišťování ovzduší“ ze dne 21. září 2005, KOM(2005) 446 v konečném znění.

 

16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší (Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 22).

 

17 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu „Program Čistý vzduch pro Evropu“, COM(2013) [xxx].

 

 

Odůvodnění

Jazykový pozměňovací návrh, o němž se nehlasovalo.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Sedmý akční program pro životní prostředí18 potvrzuje dlouhodobý cíl politiky Unie v oblasti ovzduší dosáhnout takových úrovní kvality, které nemají výrazné nepříznivé dopady na lidské zdraví a životní prostředí ani nepředstavují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, a vyzývá za tímto účelem k dosažení úplného souladu se stávajícími právními předpisy Unie v oblasti kvality ovzduší, ke stanovení strategických cílů a opatření na období po roce 2020, ke zvýšenému úsilí v oblastech, kde jsou obyvatelé a ekosystémy vystaveni vysokým úrovním látek znečišťujících ovzduší a k posílení synergie mezi právními předpisy v oblasti kvality ovzduší a politickými cíli, jež si Unie stanovila zejména v oblasti změny klimatu a biologické rozmanitosti.

(2) Sedmý akční program pro životní prostředí18 potvrzuje dlouhodobý cíl politiky Unie v oblasti ovzduší dosáhnout takových úrovní kvality, které nemají výrazné nepříznivé dopady na lidské zdraví a životní prostředí ani nepředstavují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, a vyzývá za tímto účelem k dosažení úplného souladu se stávajícími právními předpisy Unie v oblasti kvality ovzduší, ke stanovení strategických cílů a opatření na období po roce 2020, ke zvýšenému úsilí v oblastech, kde jsou obyvatelé a ekosystémy vystaveni vysokým úrovním látek znečišťujících ovzduší a k posílení synergie mezi právními předpisy v oblasti kvality ovzduší a politickými cíli, jež si Unie stanovila zejména v oblasti změny klimatu a biologické rozmanitosti. Společná zemědělská politika na období 2014–2020 dává členským státům možnost přispět pomocí konkrétních opatření ke kvalitě ovzduší. Budoucí hodnocení umožní lépe pochopit účinky těchto opatření.

__________________

__________________

18 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“, COM (2012) 710, 29.11.2012.

18 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“, COM (2012) 710, 29.11.2012.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Členské státy a Unie jsou stranami Minamatské úmluvy o rtuti z roku 2013, která si klade za cíl zlepšení lidského zdraví a ochranu životního prostředí pomocí snížení emisí rtuti ze stávajících a nových zdrojů. Tato směrnice by měla přispět ke snížení emisí rtuti v Unii, jak požaduje sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu „Tematická strategie o znečišťování ovzduší“ ze dne 28. ledna 2005 a Minamatská úmluva o rtuti.

Odůvodnění

Jakožto smluvní strany Minamatské úmluvy by EU a členské státy měly zajistit, aby směrnice o národních emisních stropech (NEC) přispěla ke snížení emisí rtuti, jež mají vážné škodlivé dopady na lidské zdraví.

Pozměňovací návrh  4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Systém národních emisních stropů zavedený směrnicí 2001/81/ES by tedy měl být revidován a uveden do souladu s mezinárodními závazky Unie a jednotlivých členských států.

(6) Systém národních emisních stropů zavedený směrnicí 2001/81/ES by tedy měl být revidován s cílem zajistit soulad s mezinárodními závazky Unie a jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Tato směrnice by rovněž měla přispět k dosažení cílů v oblasti kvality ovzduší stanovených v právních předpisech Unie a ke zmírnění dopadů změny klimatu prostřednictvím snížení emisí znečišťujících látek s krátkou životností ovlivňujících klima a rovněž k celosvětovému zlepšení kvality ovzduší.

(8) Tato směrnice by rovněž měla přispět nákladově efektivním způsobem k dosažení cílů v oblasti kvality ovzduší stanovených v právních předpisech Unie a ke zmírnění dopadů změny klimatu prostřednictvím snížení emisí znečišťujících látek s krátkou životností ovlivňujících klima kromě celosvětového zlepšení kvality ovzduší, a to zlepšením synergií s politikou Unie v oblasti klimatu a energetiky a zajištěním toho, že nebude docházet ke zdvojování právních předpisů Unie. Tato směrnice by měla být uvedena do souladu zejména s vyvíjejícími se unijními a mezinárodními opatřeními v oblasti změny klimatu, mimo jiné i s rámcem politiky v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2030 a s komplexní a závaznou celosvětovou dohodou v oblasti změny klimatu.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Tato směrnice by měla také přispět ke snížení nákladů na zdravotní péči spojených se znečištěním ovzduší v Unii prostřednictvím zvýšení kvality života občanů EU a podporou přechodu na zelenou ekonomiku.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b) Za účelem snížení emisí z námořní dopravy je nutné zajistit plné a včasné zavedení limitů stanovených Mezinárodní námořní organizací a přísné uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/33/EU1a. Jsou nutné také další kroky v oblasti kontroly emisí z lodní dopravy. Bylo by vhodné, aby Unie a členské státy zvážily vymezení nových oblastí kontroly emisí a v rámci IMO pokračovaly v opatřeních pro další snižování emisí.

 

______________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/33/EU ze dne 21. listopadu 2012, kterou se mění směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech (Úř. věst. L 327, 27.11.2012, s. 1).

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Členské státy by měly splnit závazky ke snížení emisí do roku 2020 a 2030. Aby byl zajištěn prokazatelný pokrok směrem k závazkům pro rok 2030, měly by členské státy dosáhnout průběžného závazku pro rok 2025, které jsou stanoveny na základě lineární trajektorie mezi úrovněmi jejich emisí pro rok 2020 úrovněmi definovanými podle závazků na snížení emisí pro rok 2030, kromě případu, že by vznikly nepřiměřené náklady. Pokud emise do roku 2025 takto sníženy být nemohou, měly by členské státy podat vysvětlení ve zprávě podávané v souladu s touto směrnicí.

(9) S cílem snížit emise látek znečišťujících ovzduší do atmosféry a účinně přispět k cíli EU, jímž je dosažení takové úrovně kvality vzduchu, která nebude mít závažné negativní dopady a nebude představovat riziko pro zdraví, a snížit úrovně depozice znečišťujících látek, které způsobují acidifikaci a eutrofizaci pod kritickou hodnotu a míru, jsou v této směrnici stanoveny pro členské státy závazné závazky snížit emise do roku 2020, 2025 a 2030.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Aby se podpořilo plnění národních závazků ke snížení emisí nákladově efektivním způsobem, měly by mít členské státy oprávnění započítat snížení emisí z mezinárodní námořní dopravy, pokud je úroveň emisí z tohoto odvětví nižší než úroveň emisí při splnění norem daných právními předpisy Unie, a to i pokud jde o mezní hodnoty pro obsah síry v palivu, které stanoví směrnice Rady 1999/32/ES21. Členské státy by rovněž měly mít možnost splnit své závazky a průběžné úrovně emisí methanu (CH4) společně a využít k tomu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES22. Členské státy by mohly za účelem kontroly plnění vlastních národních emisních stropů, závazků ke snížení emisí a průběžných úrovní emisí upravovat své národní emisní inventury s ohledem na pokročilejší vědecké poznatky a metodiky v oblasti emisí. Komise by mohla proti využití kterékoliv z těchto možností flexibility členským státem vznést námitku v případě, kdy by nebyly splněny podmínky stanovené v této směrnici.

(11) Aby se podpořilo plnění národních závazků ke snížení emisí nákladově efektivním způsobem, měly by mít členské státy možnost splnit své závazky týkající se methanu (CH4) společně a využít k tomu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES22. Členské státy by mohly za účelem kontroly plnění vlastních národních emisních stropů, závazků ke snížení emisí a úrovní emisí upravovat své národní emisní inventury s ohledem na pokročilejší vědecké poznatky a metodiky v oblasti emisí. Komise by mohla proti využití takovéto flexibility členským státem vznést námitku v případě, kdy by nebyly splněny podmínky stanovené v této směrnici.

__________________

__________________

21 Směrnice Rady č. 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a o změně směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 121, 11.5.1999, s. 13).

 

22 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (Úř.věst. L 140, 5.6.2009, s. 136).

22 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (Úř.věst. L 140, 5.6.2009, s. 136).

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Členské státy by měly přijmout a provádět svůj národní program omezování znečištění ovzduší s cílem splnit příslušné požadavky na snížení emisí a průběžné úrovně emisí a účinně přispívat k dosažení cílů Unie v oblasti kvality ovzduší. V tomto směru by členské státy měly zohlednit potřebu snížit emise v zónách a aglomeracích s nadměrnými koncentracemi látek znečišťujících ovzduší a/nebo v těch zónách a aglomeracích, které významně přispívají ke znečištění ovzduší v jiných zónách a aglomeracích, a to i v sousedních zemích. Národní programy omezování znečištění ovzduší by v této souvislosti měly přispívat k úspěšnému provádění plánů kvality ovzduší stanovených v článku 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/50/ES23.

(12) Členské státy by měly přijmout a provádět svůj národní program omezování znečištění ovzduší s cílem splnit příslušné požadavky na snížení emisí a účinně přispívat k dosažení cílů Unie v oblasti kvality ovzduší. V tomto směru by členské státy měly zohlednit potřebu snížit emise v zónách a aglomeracích s nadměrnými koncentracemi látek znečišťujících ovzduší a/nebo v těch zónách a aglomeracích, které významně přispívají ke znečištění ovzduší v jiných zónách a aglomeracích, a to i v sousedních zemích. Národní programy omezování znečištění ovzduší by v této souvislosti měly přispívat k úspěšnému provádění plánů kvality ovzduší stanovených v článku 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/50/ES23.

__________________

__________________

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 11.6.2008, s. 1).

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 11.6.2008, s. 1).

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Národní programy omezování znečištění ovzduší by měly zahrnovat opatření, která lze uplatnit v odvětví zemědělství, aby se snížily emise NH3 a PM2,5 do ovzduší z hlavních zdrojů emisí. Členské státy by měly mít vzhledem ke specifickým vnitrostátním okolnostem právo provádět i jiná opatření, než stanoví tato směrnice, pokud budou tato opatření mít na životní prostředí rovnocenný vliv.

(13) Národní programy omezování znečištění ovzduší by měly zahrnovat opatření, která lze uplatnit v odvětví zemědělství, aby se snížily emise NH3, CH4 a PM2,5 do ovzduší z hlavních zdrojů emisí. Tato opatření by měla být efektivní z hlediska nákladů, vycházet z konkrétních informací a údajů a zohledňovat vědecký pokrok a předchozí opatření přijatá členskými státy. Bylo by rovněž žádoucí vypracovat pokyny pro osvědčené zemědělské postupy v oblasti používání amoniaku, které by měly být předmětem výměny na evropské úrovni, ve snaze snížit tyto emise. Členské státy by měly mít vzhledem ke specifickým vnitrostátním okolnostem právo provádět i jiná opatření, než stanoví tato směrnice, pokud budou tato opatření mít na životní prostředí rovnocenný vliv.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a) Národní programy omezování znečištění ovzduší by měly zahrnovat opatření na snížení emisí z hlavních zdrojů, která lze uplatnit ve všech příslušných odvětvích včetně zemědělství, průmyslu, silniční dopravy, nesilničních pojízdných strojů, vnitrozemské a vnitrostátní lodní dopravy, vytápění domácností a rozpouštědel. Členské státy by měly mít vzhledem ke specifickým vnitrostátním okolnostem právo provádět i jiná opatření, než stanoví tato směrnice, která mají na životní prostředí rovnocenný vliv.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13b) Při přijímání opatření, která mají být začleněna do národních programů omezování znečištění ovzduší, které se uplatňují v odvětví zemědělství, by členské státy měly zajistit, aby byly plně zohledněny dopady na malé a střední zemědělské podniky a aby tyto dopady s sebou nenesly značné navýšení nákladů, které tyto zemědělské podniky nejsou schopny nést. Zlepšení, pokud jde o kvalitu ovzduší, by mělo být dosaženo přiměřenými opatřeními, která neohrozí budoucnost zemědělských podniků. Národní programy omezování znečištění ovzduší by měly sladit hledisko chovu zvířat s omezováním znečištění ovzduší.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13c) Opatření přijatá v rámci národních programů omezování znečištění ovzduší s cílem předcházet emisím NH3, PM2,5 a CH4 v odvětví zemědělství by měla být způsobilá pro finanční podporu mimo jiné z fondů pro rozvoj venkova, zejména opatření malých a středních podniků, která vyžadují významné změny postupů nebo výrazné investice, jako jsou extenzivní systémy pastvy, agroekologie, anaerobní digesce používání odpadů ze zemědělské činnosti pro výrobu bioplynu a nízkoemisní systémy ustájení.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Za účelem zlepšení kvality ovzduší především v městských oblastech by národní programy omezování znečištění ovzduší měly zahrnovat opatření na snížení emisí oxidu dusíku a částic v těchto oblastech.

Odůvodnění

Kromě zavádění technických řešení na úrovni EU (např. normy Euro) by členské státy měly vytvářet, přijímat a provádět jiná než technická opatření, která mohou významně snížit znečištění ovzduší spojené s provozem vozidel, zlepšit zdravotní stav obyvatelstva a životní prostředí.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) V souladu s Aarhuskou úmluvou o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí a v souladu s judikaturou Soudního dvora by veřejnost měla mít široký přístup k právní ochraně, aby bylo zajištěno účinné provádění a prosazování této směrnice a posílena ochrana práva na život v prostředí přiměřeném pro lidské zdraví a vysokou kvalitu života.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15b) K zajištění účinnosti této směrnice a opatření k plnění jejích cílů jsou nezbytné inspekce v oblasti ochrany životního prostředí a dozor nad trhem.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15c) Při posuzování součinnosti politiky EU v oblasti kvality ovzduší a politiky v oblasti klimatu a energetiky by Komise měla vzít v úvahu studii výzkumné služby Evropského parlamentu nazvanou „Doplňkové posouzení dopadů interakce mezi politikou EU v oblasti kvality ovzduší a politikou v oblasti klimatu a energetiky“.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Aby bylo možné zohlednit technický vývoj, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie k úpravě pokynů k podávání zpráv stanovených v příloze I a dále v části 1 přílohy III a v přílohách IV a V, a to s cílem přizpůsobit je technickému vývoji. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(21) Aby bylo možné zohlednit technický vývoj, měla by být na Komisi na stanovenou dobu přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie k úpravě pokynů k podávání zpráv stanovených v příloze I a dále v části 1 přílohy III a v přílohách IV a V, a to s cílem přizpůsobit je technickému vývoji. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Členské státy by měly stanovit pravidla pro ukládání sankcí za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a zajistit jejich uplatňování. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(Netýká se českého znění.)

Jazykový pozměňovací návrh, o němž se nehlasovalo.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a) Kandidátské a potenciální kandidátské země by měly své vnitrostátní předpisy uvést pokud možno co nejvíce do souladu s touto směrnicí.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Cílem této směrnice je omezit emise znečišťujících látek způsobujících acidifikaci a eutrofizaci, prekurzorů ozonu, primárních částic a prekurzorů sekundárních částic a dalších látek znečišťujících ovzduší, což přispěje:

 

a) ke splnění dlouhodobého cíle Unie, jímž je dosáhnout úrovní kvality ovzduší, jež nemají výrazné nepříznivé dopady na lidské zdraví a životní prostředí, v souladu s pokyny týkajícími se kvality ovzduší zveřejněnými Světovou zdravotnickou organizací;

 

b) ke splnění cílů Unie v oblasti biologické rozmanitosti a ekosystému prostřednictvím snížení množství a ukládání znečišťujících látek způsobujících acidifikaci a eutrofizaci a dalších znečišťujících látek včetně přízemního ozonu pod kritické zátěže a úrovně;

 

c) ke splnění cílů v oblasti kvality ovzduší stanovených právními akty Unie;

 

d) zmírnění dopadů změny klimatu prostřednictvím snížení emisí znečišťujících látek s krátkou životností ovlivňujících klima a zlepšením synergií s politikami Unie v oblasti klimatu a energetiky;

 

Tato směrnice bude uvedena do souladu především s vyvíjejícími se unijními a mezinárodními opatřeními v oblasti změny klimatu, mimo jiné i s rámcem politiky v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2030 a s komplexní a závaznou celosvětovou dohodou v oblasti změny klimatu.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. „kritickou zátěží“ kvantitativní odhad expozice jedné nebo více znečišťujícím látkám, pod níž podle současných znalostí nedochází k významným nepříznivým účinkům na určené citlivé prvky životního prostředí;

Odůvodnění

Tato definice pochází ze stávající směrnice 2001/81/ES o národních emisních stropech a je nutná z důvodu jasnosti a ucelenosti.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b. „kritickou úrovní“ taková koncentrace znečišťujících látek v ovzduší, nad níž může podle současných znalostí docházet k přímým nepříznivým účinkům na receptory, jako jsou lidé, rostliny, ekosystémy nebo materiály;

Odůvodnění

Tato definice pochází ze stávající směrnice 2001/81/ES o národních emisních stropech a je nutná pro účely jasnosti a ucelenosti.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. „přízemním ozonem“ ozon v nejnižší části troposféry;

Odůvodnění

Tato definice pochází ze stávající směrnice 2001/81/ES o národních emisních stropech a je nutná pro účely jasnosti a ucelenosti.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b. „těkavými organickými sloučeninami“ (VOC) všechny organické sloučeniny s výjimkou methanu, jež vznikají lidskou činností a jsou schopné reakcemi s oxidy dusíku za přítomnosti slunečního světla tvořit fotochemické oxidanty;

Odůvodnění

Tato definice pochází ze stávající směrnice 2001/81/ES o národních emisních stropech a je nutná pro účely jasnosti a ucelenosti.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. „nemethanickými těkavými organickými sloučeninami“ (NMVOC) všechny nemethanické organické sloučeniny, jež vznikají lidskou činností a jsou schopné reakcemi s oxidy dusíku za přítomnosti slunečního světla tvořit fotochemické oxidanty;

5. „nemethanickými těkavými organickými sloučeninami“ (NMVOC) všechny nemethanické organické sloučeniny, jež vznikají v důsledku lidské činnosti a jsou schopné reakcemi s oxidy dusíku za přítomnosti slunečního světla tvořit fotochemické oxidanty;

Odůvodnění

Jazykový pozměňovací návrh, o němž se nehlasovalo.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. „národním emisním stropem“ maximální množství látky v kilotunách, které může být v členském státě emitováno za kalendářní rok;

Odůvodnění

Tato definice pochází ze stávající směrnice 2001/81/ES o národních emisních stropech a je nutná pro účely jasnosti a ucelenosti.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. „mezinárodní námořní dopravou“ vykonávání plaveb na moři a v pobřežních vodách plavidly plujícími pod jakoukoliv vlajkou, jež vyplouvají z území jedné země a připlouvají na území jiné země, a to s výjimkou rybářských plavidel;

vypouští se

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

12a. „politikou EU v oblasti ochrany ovzduší před znečištěním u zdroje“ nařízení nebo směrnice, které – bez ohledu na povinnosti, které se v nich stanoví – mají za cíl, ať již částečně, či nikoli, snížit emise oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx), nemethanických těkavých organických sloučenin (NMVOC), amoniaku (NH3), částic (PM2,5) a methanu (CH4), a to provedením zmírňujících opatření u zdroje, zahrnujících přinejmenším, ale nikoli výlučně, snížení emisí, kterého bylo dosaženo prostřednictvím:

 

– směrnice 94/63/ES1a;

 

– směrnice 97/68/ES1b;

 

– směrnice 98/70/ES1c;

 

– směrnice 1999/32/ES1d;

 

– směrnice 2009/126/ES1e;

 

– směrnice 2004/42/ES1f;

 

– směrnice 2007/46/ES1g, včetně nařízení (ES) č. 715/20071h;

 

– nařízení (ES) č. 79/20091i;

 

– nařízení (ES) č. 595/20091j a nařízení (ES) č. 661/20091k;

 

– směrnice 2010/75/EU1l;

 

– nařízení (EU) č. 167/20131m;

 

– nařízení (EU) č. 168/20131n;

 

– směrnice 2014/94/EU1o.

 

_______________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES ze dne 20. prosince 1994 o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 24).

 

1b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje (Úř. věst. L 59, 27.2.1998, s. 1).

 

1c Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS (Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58).

 

1d Směrnice Rady č. 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a o změně směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 121, 11.5.1999, s. 13).

 

1e Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/126/ES ze dne 21. října 2009 o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do motorových vozidel na čerpacích stanicích (Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 36).

 

1f Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES (Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 87).

 

1g Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).

 

1h Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1).

 

1i Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 ze dne 14. ledna 2009 o schvalování typu vozidel na vodíkový pohon a o změně směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 35, 4.2.2009, s. 32).

 

1j Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 1).

 

1k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 1).

 

1l Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).

 

1m Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1).

 

1n Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 52).

 

1o Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Úř. věst. L 307, 28.10.2014, s. 1).

Odůvodnění

V kontextu snah nové Komise o zlepšování právní úpravy jsou ke směrnici připojeny „politiky EU v oblasti ochrany ovzduší před znečištěním u zdroje“. Politika v oblasti kvality ovzduší by napříště měla zohledňovat a vyhodnocovat provádění politik EU v oblasti ochrany ovzduší před znečištěním u zdroje, aby tak nedocházelo k vzájemnému překrývání, zvyšovala se součinnost a bylo možné pochopit, proč jsou některé členské státy úspěšné a jiné nikoli.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

12b. „dotčenou veřejností“ veřejnost, která je, či může být dotčena nebo má zájem na rozhodování o emisích látek znečišťujících ovzduší do atmosféry; pro účely této definice se nevládní organizace na ochranu životního prostředí, sdružení spotřebitelů, organizace zastupující zájmy zranitelných skupin obyvatelstva a jiné příslušné subjekty v oblasti zdravotní péče, které splňují požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy, považují za organizace mající na rozhodování zájem.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy omezí své roční antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOX), nemethanických těkavých organických látek (NMVOC), amoniaku (NH3), částic (PM2,5) a methanu (CH4) přinejmenším v rozsahu národních závazků ke snížení emisí platných od roku 2020 a 2030 stanovených v příloze II.

1. Členské státy omezí své roční antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx), nemethanických těkavých organických látek (NMVOC), amoniaku (NH3), částic (PM2,5) a rtuti (Hg) přinejmenším v rozsahu národních závazků ke snížení emisí platných od roku 2020, 2025 a 2030 stanovených v příloze II.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Členské státy omezí své roční antropogenní emise methanu (CH4) přinejmenším v rozsahu národních závazků ke snížení emisí platných do roku 2030 stanovených v příloze II.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, která s sebou nenesou nepřiměřené náklady, s cílem omezit do roku 2025 jejich antropogenní emise SO2, NOX, NMVOC, NH3, PM2,5 a CH4. Úrovně těchto emisí se určí na základě prodaného paliva z lineární trajektorie omezení emisí spojující úroveň jejich emisí pro rok 2020 a úroveň emisí stanovenou v národních závazcích ke snížení emisí stanovených pro rok 2030.

Členské státy poskytnou ve své zprávě podávané Komisi v souladu s článkem 9 aktuální informace o svém pokroku při plnění svých národních závazků ke snížení emisí.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pro účely plnění odstavců 1 a 2 se nezapočítávají tyto emise:

3. Pro účely plnění odstavce 1 se nezohledňují tyto emise:

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) emise z mezinárodní námořní dopravy, aniž je dotčen čl. 5 odst. 1.

d) emise z mezinárodní námořní dopravy.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. S cílem splnit průběžné úrovně emisí stanovené pro rok 2025 v souladu s čl. 4 odst. 2 a národní závazky ke snížení emisí platné pro období od roku 2030 pro NOX, SO2 a PM2,5, které stanoví příloha II, mohou členské státy snížením emisí NOX, SO2 a PM2,5 dosaženým v mezinárodní námořní dopravě kompenzovat emise NOX, SO2 a PM2,5 z ostatních zdrojů v témže roce, a to za předpokladu, že splní tyto podmínky:

vypouští se

a) ke snížení emisí došlo v mořských oblastech, jež spadají do teritoriálních vod členských států, výlučných ekonomických zón nebo do kontrolních zón znečištění, pokud byly takové zóny stanoveny;

 

b) přijaly s cílem zajistit správné fungování této možnosti flexibility opatření k účinnému monitorování a kontrole a provádí je;

 

c) provádějí opatření s cílem dosáhnout z mezinárodní námořní dopravy úrovně emisí NOX, SO2 a PM2,5, která je nižší než ta, jíž by bylo dosaženo splněním norem Unie platných pro emise NOX, SO2 a PM2,5, a doložily toto dodatečné snížení emisí, jež je výsledkem těchto opatření, přiměřenou kvantifikací;

 

d) nekompenzovaly více než 20 % ze snížení emisí NOX, SO2 a PM2,5 vypočteného podle písmene c), přičemž je splněn předpoklad, že tato kompenzace nevede k nesplnění vnitrostátních závazků ke snížení emisí na období 2020 stanovených v příloze II.

 

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou své závazky ke snížení emisí methanu a průběžné úrovně emisí uvedené v příloze II provádět společně, za předpokladu, že splní tyto podmínky:

Členské státy mohou své závazky ke snížení emisí methanu uvedené v příloze II provádět společně, za předpokladu, že splní tyto podmínky:

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou v souladu s přílohou IV zavést upravené národní emisní inventury pro SO2, NOX, NH3, NMVOC a PM2,5, pokud by metody zlepšené na základě aktuálních vědeckých poznatků a použité při emisní inventuře vedly k nesplnění jejich národních závazků ke snížení emisí nebo průběžných úrovní emisí.

3. Členské státy mohou v souladu s přílohou IV zavést upravené národní emisní inventury pro SO2, NOX, NH3, NMVOC a PM2,5, pokud by metody zlepšené na základě aktuálních vědeckých poznatků a použité při emisní inventuře vedly k nesplnění jejich národních závazků ke snížení emisí.

Odůvodnění

Zpravodajka se domnívá, že by závazky plynoucí ze směrnice o národních emisních stropech měly být rovněž závazné pro rok 2025, pročež je odkaz na průběžné úrovně emisí nadbytečný.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Členské státy, které mají v úmyslu uplatnit odstavce 1, 2 a 3, o tom informují Komisi do 30. září roku předcházejícího dotčenému roku, v němž se podávají zprávy. Součástí těchto informací budou údaje o znečišťujících látkách a dotčených odvětvích a v případě, že to bude možné, i o míře vlivu na národní emisní inventury.

4. Členské státy, které mají v úmyslu využít jednu z možností flexibility podle této směrnice, o tom informují Komisi do 31. prosince roku předcházejícího příslušnému roku, v němž se podávají zprávy. Součástí těchto informací budou údaje o znečišťujících látkách a dotčených odvětvích a v případě, že to bude možné, i o míře vlivu na národní emisní inventury.

Odůvodnění

Podle návrhu Komise by se datum pro podání zprávy o předběžných emisích za předchozí rok přesunulo z 31. prosince na 30. září. Není tak ponechán dostatečný prostor pro shromáždění údajů a zajištění jejich kvality.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise za pomoci Evropské agentury pro životní prostředí provede přezkum a posouzení toho, zda využití některých možností flexibility v konkrétním roce splňuje příslušné požadavky a kritéria.

Komise za pomoci Evropské agentury pro životní prostředí provede přezkum a posouzení toho, zda využití flexibility nebo úpravy v konkrétním roce splňuje příslušné požadavky a kritéria.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud Komise ve lhůtě devíti měsíců ode dne převzetí příslušné zprávy uvedené v čl. 7 odst. 4, 5 a 6 nevysloví žádné námitky, považuje dotčený členský stát využití flexibility pro daný rok za přijaté a platné. Pokud Komise dospěje k názoru, že využití flexibility není v souladu s příslušnými požadavky a kritérii, přijme příslušné rozhodnutí a informuje členský stát o tom, že využití flexibility nelze připustit.

Pokud Komise ve lhůtě šesti měsíců ode dne převzetí příslušné zprávy uvedené v čl. 7 odst. 5 a 6 nevysloví žádné námitky, považuje dotčený členský stát využití flexibility pro daný rok za přijaté a platné. Pokud Komise dospěje k názoru, že využití flexibility není v souladu s příslušnými požadavky a kritérii, přijme do devíti měsíců od data, kdy obdržela příslušnou zprávu, příslušné rozhodnutí a informuje členský stát o tom, že využití flexibility nelze připustit. Rozhodnutí musí být doplněno odůvodněním.

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Komise může v souladu s přezkumným postupem uvedeným v článku 14 přijmout prováděcí akty stanovující podrobná pravidla pro využití flexibility podle odstavců 1, 2 a 3.

6. Komise může v souladu s přezkumným postupem uvedeným v článku 14 přijmout prováděcí akty stanovující podrobná pravidla pro využití flexibility podle odstavců 2 a 3.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy v souladu s částí 2 přílohy III vypracují a přijmou národní program omezování znečištění ovzduší s cílem omezit roční antropogenní emise v souladu s článkem 4.

1. Členské státy v souladu s částí 2 přílohy III vypracují a přijmou národní program omezování znečištění ovzduší s cílem omezit roční emise v souladu s článkem 4 a dosáhnout cílů této směrnice v souladu s článkem 1.

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) zváží efektivnost nákladů na opatření ke snížení emisí a zohlední snížení emisí, jehož bylo doposud dosaženo, nebo pokud členský stát upřednostňuje svoje opatření ke snižování emisí, zohlední snížení, jehož lze dostáhnout uplatňováním stávajících právních předpisů Unie;

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab) upřednostní zvláštní politická opatření zaměřená na snížení rizik pro lidské zdraví zranitelných skupin obyvatel a zajištění plnění cíle snížení expozice v souladu s oddílem B přílohy XIV směrnice 2008/50/ES;

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) zohlední potřebu snížit emise látek znečišťujících ovzduší v zájmu dosažení souladu s cíli v oblasti kvality ovzduší na svém území, a v příslušných případech i na území sousedních členských států;

b) sníží emise látek znečišťujících ovzduší v zájmu dosažení souladu s cíli v oblasti kvality ovzduší na svém území, zejména s mezními hodnotami podle směrnice 2008/50/ES, a v příslušných případech i na území sousedních členských států;

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) kvantifikují dodatečná snížení emisí potřebná k dosažení úrovní kvality ovzduší v úrovních doporučených Světovou zdravotnickou organizací do roku 2030 nebo nižších hodnot;

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb) kvantifikují dodatečná snížení emisí potřebná k dosažení kritické zátěže a úrovní pro ochranu životního prostředí do roku 2030;

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bc) stanoví příslušná opatření ke splnění cílů uvedených v písm. ba) a bb);

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) podporují přesun investic ve prospěch čistých a účinných technologií a udržitelné výroby pomocí daňových pobídek;

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb) posoudí, do jaké míry mají různé vnitrostátní zeměpisné oblasti odlišné potřeby a problémy při řešení problému znečišťování ovzduší;

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) zajistí, aby příslušné odpovědné orgány monitorovaly účinnost opatření zavedených členskými státy s cílem zajistit soulad s touto směrnicí a případně byly zmocněny přijmout opatření.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Komise zajistí, aby veškeré politiky EU v oblasti ochrany ovzduší před znečištěním u zdroje odpovídaly tomuto účely a přispívaly k dosažení cílů Unie v oblasti kvality ovzduší.

 

Za tímto účelem Komise a členské státy neprodleně schválí nové nařízení Euro 6 o emisích při skutečném provozu, které jsou v současnosti projednávány.

 

Nový druh metody schvalování typu se bude používat nejpozději od roku 2017 a zajistí, že znečišťující látky jako je NOx a částice (PM2,5 a PM10) budou účinně omezeny podle faktorů shody, které jsou potřebné k simulování podmínek při skutečném provozu.

 

Tyto faktory shody jsou přísné a kvantifikované tak, aby simulovaly pouze nejistotu zkušebního postupu pro zjišťování emisí při skutečném provozu.

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Členské státy stanoví systém pravidelných a mimořádných inspekcí ochrany životního prostředí a dozoru nad trhem a zveřejňování informací zaměřený na mobilní a stacionární zdroje, aby byla zajištěna účinnost politik a opatření při snižování emisí ve skutečných provozních podmínkách.

 

Do ... *Komise předloží legislativní návrh celounijního systému pro testování v rámci dozoru při běžném provozu a zveřejňování informací o emisních normách pro lehká užitková vozidla, který by byl spravován příslušným kompetentním orgánem, aby se ověřilo, zda vozidla a motory splňují požadavky nařízení Euro 6 po celou dobu jejich životnosti.

 

______________

 

* Úř. věst.: vložte prosím datum: dva roky po datu k provedení této směrnice.

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Členské státy mohou podpořit postupné odstranění zdrojů přízemních emisí tím, že v odvětví dopravy a zásobování palivem podpoří nahrazování hadic propouštějících emise technologiemi hadic s nulovými emisemi.

Odůvodnění

Uhlovodíky přispívají k tvorbě přízemního ozonu. Standardní čerpací hadice někdy umožňují únik uhlovodíků. Tomu lze zabránit používáním moderních systémů s nulovými emisemi.

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) členské státy se rozhodnou pro využití některé z možností flexibility uvedených v článku 5.

b) členské státy se rozhodnou pro využití flexibility* uvedené v článku 5.

 

 

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Národní programy omezování znečištění ovzduší uvádějí, zda členské státy hodlají využívat flexibilitu podle článku 5.

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Členské státy se v souladu s příslušnými právními předpisy Unie obrátí formou konzultací na veřejnost a na příslušné orgány, kterých se bude provádění národních programů omezování znečištění ovzduší pravděpodobně dotýkat vzhledem k jejich zvláštní působnosti v otázkách životního prostředí, znečištění a kvality ovzduší a příslušného řízení na všech úrovních, a to ve fázi návrhu národního programu omezování znečištění ovzduší a při veškerých významných úpravách před jejich dokončením. V odůvodněných případech je v souladu s příslušnými právními předpisy Unie zapotřebí zajistit přeshraniční konzultace.

5. Členské státy se v souladu s příslušnými právními předpisy Unie obrátí formou konzultací na příslušné orgány, kterých se bude provádění národních programů omezování znečištění ovzduší pravděpodobně dotýkat vzhledem k jejich zvláštní působnosti v otázkách životního prostředí, znečištění a kvality ovzduší a příslušného řízení na všech úrovních, a to ve fázi návrhu národního programu omezování znečištění ovzduší a při veškerých úpravách před jejich dokončením. Do konzultací jsou zapojeny příslušné místní nebo regionální orgány odpovědné za provádění politik na snížení emisí v uvedených zónách nebo aglomeracích, a to včetně zón nebo aglomerací, které leží nejméně ve dvou členských státech.

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V souladu s příslušnými právními předpisy Unie členské státy zajistí, aby byli konzultováni zástupci dotčené veřejnosti v rané fázi vypracovávání a při přezkumu národních programů omezování znečištění ovzduší a při jakékoli aktualizaci těchto programů před jejich dokončením. V souladu s příslušnými právními předpisy Unie, včetně článku 25 směrnice 2008/50/ES, se případně zajistí přeshraniční konzultace.

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Členské státy jmenují svůj vlastní nezávislý odborný subjekt, který provede přezkum návrhů národních programů omezování znečištění ovzduší s cílem posoudit správnost údajů a přiměřenost politik a opatření stanovených v těchto programech. Výsledky tohoto přezkumu budou zpřístupněny veřejnosti ještě před zveřejněním návrhu národního programu omezování znečištění ovzduší, aby se tak usnadnila smysluplná účast veřejnosti.

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise vypracuje pokyny pro opatření v oblasti snižování emisí, která nejsou zahrnuta do části 1 přílohy III, včetně vytápění domácností a silniční dopravy, jež mohou členské státy zahrnout do svých národních programů omezování znečištění ovzduší.

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. Komise může vytvořit pokyny k vypracování a provádění národních programů omezování znečištění ovzduší.

8. Komise vytvoří pokyny k vypracování a provádění národních programů omezování znečištění ovzduší.

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. Komise rovněž může formou prováděcích aktů konkretizovat formát národních programů omezování znečištění ovzduší členských států a nezbytné informace k nim. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem uvedeným v článku 14.

9. Komise rovněž formou prováděcích aktů konkretizuje formát národních programů omezování znečištění ovzduší členských států a nezbytné informace k nim. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem uvedeným v článku 14.

Odůvodnění

Pro zajištění jednotného formátu národních programů omezování znečištění ovzduší je nutné přijmout prováděcí akt.

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Fond pro čisté ovzduší

 

Komise usnadní přístup k finanční podpoře s cílem přispět k tomu, aby mohla být přijata příslušná opatření, jejichž cílem je dodržení cílů této směrnice.

 

To bude zahrnovat financování dostupné mimo jiné v rámci:

 

a) zemědělských fondů, včetně prostředků dostupných v rámci společné zemědělské politiky na období 2014-2020, se změnami v rámci přezkumu v polovině období v roce 2017 s cílem zahrnout kvalitu ovzduší jakožto veřejný statek se zvláštním odkazem na amoniak nebo methan nebo obě látky, aby se členským státům a příslušným regionálním a místním orgánům tímto způsobem poskytla příležitost přispívat ke snižování emisí pomocí zvláštních opatření a aby k tomu pomoc přispívala;

 

b) budoucích pracovních programů v rámci rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020;

 

c) evropských strukturálních a investičních fondů;

 

d) finančních nástrojů pro činnosti v oblasti životního prostředí a klimatu, jako je například program LIFE;

 

e) jakékoli kombinace výše uvedeného.

 

Komise zajistí, aby postupy financování byly jednoduché, transparentní a přístupné různým úrovním veřejné správy.

 

Komise posoudí možnost vytvoření jednotného kontaktního místa, na němž si subjekty mohou snadno ověřit dostupnost fondů a zjistit postupy související s přístupem k projektům zaměřeným na otázky spojené se znečištěním ovzduší.

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zpracovat a každoročně aktualizovat národní emisní inventury znečisťujících látek uvedených v tabulce B přílohy I, a to v souladu s požadavky stanovenými v této tabulce.

Členské státy zpracují a každoročně aktualizují národní emisní inventury znečisťujících látek uvedených v tabulce B přílohy I, a to v souladu s požadavky stanovenými v této tabulce.

Odůvodnění

Vykazování ze strany členských států by mělo být povinné. Jazykový pozměňovací návrh, o němž se nehlasovalo.

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Členské státy, které využijí flexibilitu podle čl. 5 odst. 1, do informativní zprávy o inventurách za příslušný rok zařadí tyto informace:

vypouští se

a) množství emisí NOX, SO2 a PM2,5 v případě, že by nebyla zřízena kontrolní oblast emisí;

 

b) úroveň snížení emisí dosaženého v té části kontrolní oblasti emisí, která se nachází na území daného členského státu podle čl. 5 odst. 1 písm. c);

 

c) rozsah, v němž tuto flexibilitu využily;

 

d) případné další údaje, jež členské státy považují za nápomocné k tomu, aby mohla Komise za pomoci Evropské agentury pro životní prostředí provést úplné posouzení podmínek, v nichž byla flexibilita použita.

 

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Členské státy zavedou emisní inventury, včetně upravených emisních inventur, emisních prognóz a informativní zprávy o inventurách, v souladu s přílohou IV.

7. Členské státy zavedou emisní inventury, případně včetně upravených emisních inventur, emisních prognóz a informativní zprávy o inventurách, v souladu s přílohou IV.

Odůvodnění

Upravené emisní inventury se zavedou pouze v případě, že se členské státy rozhodnou pro flexibilitu podle čl. 5 odst. 3.

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby monitorování negativních dopadů znečištění ovzduší pokud možno probíhalo v souladu s požadavky stanovenými v příloze V.

1. Členské státy monitorují negativní dopady znečištění ovzduší v souladu s požadavky stanovenými v příloze V.

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy případně koordinují monitorování dopadů znečištění ovzduší s dalšími monitorovacími programy, které byly zavedeny na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES.30

2. Členské státy koordinují monitorování dopadů znečištění ovzduší s dalšími monitorovacími programy, které byly zavedeny na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES.30

__________________

__________________

30 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s.1).

30 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s.1).

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy předloží své národní programy omezování znečištění ovzduší Komisi [do tří měsíců ode dne uvedeného v článku 17, datum vloží OPOCE], a následně je každé dva roky aktualizují.

1. Členské státy předloží své národní programy omezování znečištění ovzduší Komisi do ...*, a následně je každé dva roky aktualizují.

 

_________________

 

* Úř. věst.: vložte prosím datum: šest měsíců po dni vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se národní program aktualizuje podle čl. 6 odst. 4, informuje o tom dotyčný členský stát do dvou měsíců Komisi.

Pokud se národní program aktualizuje podle čl. 6 odst. 4, informuje dotyčný členský stát do dvou měsíců o obsahu aktualizovaného programu Komisi.

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy od roku 2017 předkládají Komisi a Evropské agentuře pro životní prostředí v termínech, jež jako termíny pro podávání zpráv stanoví příloha I, své národní emisní inventury, emisní prognózy, prostorově rozlišené emisní inventury, inventury velkých bodových zdrojů a zprávy uvedené v čl. 7 odst. 1, 2 a 3 a případně čl. 7 odst. 4, 5 a 6.

2. Členské státy od roku 2017 předkládají Komisi a Evropské agentuře pro životní prostředí v termínech, jež jako termíny pro podávání zpráv stanoví příloha I, své národní emisní inventury, emisní prognózy, prostorově rozlišené emisní inventury, inventury velkých bodových zdrojů a zprávy uvedené v čl. 7 odst. 1, 2 a 3 a případně čl. 7 odst. 5 a 6.

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise za pomoci Evropské agentury pro životní prostředí provádí pravidelný přezkum údajů z národních emisních inventur. Přezkum zahrnuje:

4. Komise za pomoci Evropské agentury pro životní prostředí provádí pravidelný přezkum údajů z národních emisních inventur a národních programů omezování znečištění ovzduší. Přezkum zahrnuje:

Pozměňovací návrh    75

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) kontroly s cílem ověřit, zda národní programy omezování znečištění ovzduší splňují požadavky podle článku 6.

Pozměňovací návrh    76

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Výsledky přezkumu Komise se zpřístupní veřejnosti v souladu s článkem 11.

Pozměňovací návrh    77

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Přinejmenším jednou za pět let předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku v provádění této směrnice, jejíž součástí bude zhodnocení podílu Komise na dosažení cílů této směrnice.

1. Přinejmenším jednou za 30 měsíců, počínaje ode dne ...*, předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění této směrnice. Při této příležitosti Komise vyhodnotí:

 

a) svůj podíl a úsilí členských států na dosažení cílů této směrnice;

 

b) pokrok, jehož bylo dosaženo při snižování emisí látek znečišťujících ovzduší do roku 2025 a 2030;

 

c) pokrok, jehož bylo dosaženo při plnění dlouhodobých cílů v oblasti kvality ovzduší stanovených v rámci 7. akčního programu pro životní prostředí;

 

d) zda došlo k překročení kritických zátěží a kritických úrovní, jakož i orientačních hodnot znečistění ovzduší podle Světové zdravotnické organizace; a

 

e) čerpání dostupných prostředků EU členskými státy, pokud jde o prostředky, které byly použity na opatření usilující o snížení znečištění ovzduší.

 

______________

 

* Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Do zpráv o snížení emisí členských států za rok 2020, 2025 a 2030 zahrne Komise vysvětlení všech případů, kdy nebylo cílů dosaženo.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě, kdy zpráva uvádí, že členské státy nejsou schopny dodržovat právní předpisy Unie a limitní hodnoty kvality ovzduší stanovené ve směrnici 2008/50/ES, Komise:

 

a) vyhodnotí, zda je toto neplnění výsledkem neúčinné politiky EU v oblasti ochrany ovzduší před znečištěním u zdroje, včetně jejího provádění na úrovni členských států;

 

b) konzultuje výbor uvedený v článku 14 a vymezí, je-li třeba přijmout nový zdrojový právní předpis; je-li tomu tak, předloží legislativní návrhy s cílem zajistit splnění cílů této směrnice. Každý takovýto návrh doprovází důkladné posouzení dopadu, přičemž zohledňuje nejnovější vědecké údaje.

Pozměňovací návrh    80

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V každém případě podá Komise výše uvedenou zprávu za rok 2025 a zahrne do ní informace o dosažení průběžných úrovní emisí uvedených v čl. 4 odst. 2 a důvody v případě jakýchkoli nedodržení. Zjistí se tak, zda jsou nezbytná další opatření a zváží se dopad provádění na různá odvětví.

Na základě těchto zpráv Komise ve spolupráci s členskými státy vymezí, zda jsou nezbytná další opatření, včetně opatření na vnitrostátní úrovni, a zváží dopad provádění na různá odvětví.

Pozměňovací návrh    81

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Zprávy uvedené v odstavci 1 mohou obsahovat hodnocení dopadů na životní prostředí a socioekonomických dopadů této směrnice.

2. Zprávy uvedené v odstavci 1 obsahují hodnocení dopadů na zdraví a životní prostředí a socioekonomických dopadů této směrnice, včetně dopadů na systémy zdravotní péče členských států, jakož i nákladů na neprovedená opatření. Komise tyto zprávy zveřejní.

Pozměňovací návrh    82

Návrh směrnice

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10a

 

Evropské fórum pro čisté ovzduší

 

Komise vytvoří evropské fórum pro čisté ovzduší, které bude napomáhat koordinovanému provádění programu Čisté ovzduší pro Evropu a v jehož rámci se budou jednou za dva roky setkávat všechny příslušné zúčastněné strany, včetně příslušných orgánů členských států na všech relevantních úrovních, Komise, zástupců průmyslu, občanské společnosti a vědecké obce. Toto fórum dohlíží na vytvoření pokynů k vypracování a provádění vnitrostátních programů omezování znečištění ovzduší a na vývoj při snižování znečištění ovzduší, včetně hodnocení požadavků na podávání zpráv.

Odůvodnění

Ve sdělení COM(2013)918 se uvádí, že Komise vytvoří fórum pro čisté ovzduší, jehož prostřednictvím se bude snáze koordinovat provádění této směrnice a které se bude scházet každé dva roky. V rámci tohoto fóra by měly být vydány pokyny pro vnitrostátní orgány odpovědné za provádění směrnice o národních emisních stropech pro některé látky znečišťující ovzduší a dalších právních předpisů Unie týkajících se kvality ovzduší.

Pozměňovací návrh    83

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) pokrok členských států při plnění závazných cílů v oblasti znečištění ovzduší pro jednotlivé země pro rok 2025 a 2030 pro jednotlivé znečišťující látky.

Pozměňovací návrh    84

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb) výsledky přezkumu uvedeného v čl. 9 odst. 4.

Pozměňovací návrh    85

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Členské státy zajistí dotčené veřejnosti přístup k administrativním nebo soudním postupům, aby mohla zpochybnit akty a opomenutí příslušných orgánů či soukromých osob, které nejsou v souladu s touto směrnicí.

 

Takovéto postupy zajistí přiměřenou a účinnou právní ochranu, včetně předběžného opatření, je-li to vhodné, jsou spravedlivé, nestranné a včasné a nesmí být nepřiměřeně nákladné.

 

Členské státy zajistí, aby informace o možnostech přístupu k těmto postupům byly veřejně dostupné, a zváží vytvoření vhodných podpůrných mechanismů, které odstraní nebo omezí finanční a jiné překážky bránící přístupu ke spravedlnosti.

Pozměňovací návrh    86

Návrh směrnice

Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11a

 

Komise tuto směrnice přezkoumá nejpozději v roce 2025 na základě zpráv uvedených v čl. 10 odst. 1, přičemž usiluje o zajištění pokroku na cestě směrem k dosahování úrovní kvality ovzduší doporučených Světovou zdravotnickou organizací a zohledňuje dlouhodobou vizi stanovenou v 7. akčním programu pro životní prostředí. Ve vhodných případech Komise zejména zohlední vědecko-technický pokrok a navrhne změny národních závazků ke snížení emisí stanovené v příloze II.

 

Na základě pravidelných zpráv uvedených v čl. 10 odst. 1 Komise zváží opatření na snížení emisí způsobených mezinárodní lodní dopravou, zejména v teritoriálních vodách členských států a ve výlučných ekonomických zónách, a v případě potřeby předloží legislativní návrh.

Pozměňovací návrh    87

Návrh směrnice

Článek 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

S cílem zdokonalovat základnu pro snižování emisí rozvíjí Unie a případně členské státy dvoustrannou a mnohostrannou spolupráci se třetími zeměmi a koordinaci v rámci příslušných mezinárodních organizací, jako jsou Program OSN pro životní prostředí (UNEP), Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů (EHK OSN), Mezinárodní námořní organizace (IMO) a Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), včetně spolupráce formou výměny informací o technickém a vědeckém výzkumu a vývoji.

S cílem zdokonalovat základnu pro snižování emisí rozvíjí Unie a případně členské státy dvoustrannou a mnohostrannou spolupráci se třetími zeměmi a koordinaci v rámci příslušných mezinárodních organizací, jako jsou Program OSN pro životní prostředí (UNEP), Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů (EHK OSN), Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), Mezinárodní námořní organizace (IMO) a Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), včetně spolupráce formou výměny informací o technickém a vědeckém výzkumu a vývoji. Členské státy vedou přeshraniční konzultace týkající se vzájemného ohrožení emisemi v případě sousedních průmyslových regionů sousedících států a dotčené členské státy vypracují společné plány na odstranění či snížení těchto emisí.

Odůvodnění

Sousedící členské státy by měly vést konzultace a vypracovávat společné plány na odstranění či snížení emisí, obzvláště v případě, že jejich průmyslové oblasti spolu sousedí.

Pozměňovací návrh    88

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 7, čl. 7 odst. 9 a čl. 8 odst. 3 na Komisi platí na dobu neurčitou ode dne vstupu této směrnice v platnost.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 7, čl. 7 odst. 9 a čl. 8 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od …*. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

_______________

 

* Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh    89

Návrh směrnice

Článek 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro sankce ukládané v případě porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě této směrnice a podniknou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Členské státy stanoví pravidla pro sankce ukládané v případě porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě této směrnice a podniknou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tato opatření Komisi do ...* a neprodleně oznámí i všechny následné změny, kterými budou tato ustanovení dotčena.

 

_________________

 

* Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu této směrnice v platnost.

Odůvodnění

Pozice Komise by jí měla umožňovat zaručit, aby sankce byly účinné a přiměřené, mezi členskými státy i v jejich rámci, zejména s ohledem na přeshraniční povahu znečištění ovzduší.

Pozměňovací návrh    90

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 1, nepřenesou členské státy náklady na zajištění souladu na orgány, které nemají strategické pravomoci k plnění požadavků této směrnice.

Odůvodnění

V případě, kdy členský stát nedodrží své závazky stanovené směrnicí o národních emisních stropech (NECD), je důležité chránit místní orgány, které často fungují s omezeným rozpočtem, před sankcemi, které by jim mohly být uloženy v rámci řízení o porušení Smlouvy.

Pozměňovací návrh    91

Návrh směrnice

Čl. I – tabulka A – řádek 5

 

Znění navržené Komisí

Předběžné národní emise podle agregované NFR(2)

- SO2, NOx, NH3, NMVOC, PM2,5

Roční, pro rok podání zprávy minus 1 rok (X-1)

30/09

 

Pozměňovací návrh

Předběžné národní emise podle agregované NFR(2)

- SO2, NOX, NH3, NMVOC, PM2,5

Každé dva roky, pro rok podání zprávy minus 1 rok (X-1)

31/12

Odůvodnění

Podle návrhu Komise by se datum pro podání zprávy o předběžných emisích za předchozí rok přesunulo z 31. prosince na 30. září. Není tak ponechán dostatečný prostor pro shromáždění údajů a zajištění jejich kvality.

Pozměňovací návrh    92

Návrh směrnice

Příloha II – tabulka a

 

Znění navržené Komisí

Tabulka a): Závazky ke snížení emisí oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx) a nemethanových těkavých organických sloučenin (NMVOC). Prodaná paliva, výchozí rok 2005.

Členský stát

Snížení SO2 oproti roku 2005

Snížení NOx oproti roku 2005

Snížení NMVOC oproti roku 2005

Pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2029

 

Pro jakýkoli rok od r. 2030

Pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2029

 

Pro jakýkoli rok od r. 2030

Pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2029

 

Pro jakýkoli rok od r. 2030

Belgie

43%

 

68%

41%

 

63%

21%

 

44%

Bulharsko

78%

 

94%

41%

 

65%

21%

 

62%

Česká republika

45%

 

72%

35%

 

66%

18%

 

57%

Dánsko

35%

 

58%

56%

 

69%

35%

 

59%

Německo

21%

 

53%

39%

 

69%

13%

 

43%

Estonsko

32%

 

71%

18%

 

61%

10%

 

37%

Řecko

74%

 

92%

31%

 

72%

54%

 

67%

Španělsko

67%

 

89%

41%

 

75%

22%

 

48%

Francie

55%

 

78%

50%

 

70%

43%

 

50%

Chorvatsko

55%

 

87%

31%

 

66%

34%

 

48%

Irsko

65%

 

83%

49%

 

75%

25%

 

32%

Itálie

35%

 

75%

40%

 

69%

35%

 

54%

Kypr

83%

 

95%

44%

 

70%

45%

 

54%

Lotyšsko

8%

 

46%

32%

 

44%

27%

 

49%

Litva

55%

 

72%

48%

 

55%

32%

 

57%

Lucembursko

34%

 

44%

43%

 

79%

29%

 

58%

Maďarsko

46%

 

88%

34%

 

69%

30%

 

59%

Malta

77%

 

98%

42%

 

89%

23%

 

31%

Nizozemsko

28%

 

59%

45%

 

68%

8%

 

34%

Rakousko

26%

 

50%

37%

 

72%

21%

 

48%

Polsko

59%

 

78%

30%

 

55%

25%

 

56%

Portugalsko

63%

 

77%

36%

 

71%

18%

 

46%

Rumunsko

77%

 

93%

45%

 

67%

25%

 

64%

Slovinsko

63%

 

89%

39%

 

71%

23%

 

63%

Slovensko

57%

 

79%

36%

 

59%

18%

 

40%

Finsko

30%

 

30%

35%

 

51%

35%

 

46%

Švédsko

22%

 

22%

36%

 

65%

25%

 

38%

Spojené království

59%

 

84%

55%

 

73%

32%

 

49%

EU 28

59%

 

81%

42%

 

69%

28%

 

50%

 

Pozměňovací návrh

Tabulka a): Závazky ke snížení emisí oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx) a nemethanových těkavých organických sloučenin (NMVOC). Prodaná paliva, výchozí rok 2005.

Členský stát

Snížení SO2 oproti roku 2005

Snížení NOx oproti roku 2005

Snížení NMVOC oproti roku 2005

Pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2024

Pro jakýkoli rok od r. 2025 do r. 2029

Pro jakýkoli rok od r. 2030

Pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2024

Pro jakýkoli rok od r. 2025 do r. 2029

Pro jakýkoli rok od r. 2030

Pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2024

Pro jakýkoli rok od r. 2025 do r. 2029

Pro jakýkoli rok od r. 2030

Belgie

43%

69%

70%

41%

61%

67%

21%

45%

46%

Bulharsko

78%

93%

94%

41%

64%

68%

21%

61%

64%

Česká republika

45%

70%

74%

35%

63%

70%

18%

55%

58%

Dánsko

35%

58%

64%

56%

66%

72%

35%

58%

60%

Německo

21%

48%

54%

39%

65%

71%

13%

42%

44%

Estonsko

32%

70%

71%

18%

57%

63%

10%

35%

65%

Řecko

74%

91%

93%

31%

69%

74%

54%

68%

70%

Španělsko

67%

89%

89%

41%

72%

78%

22%

48%

49%

Francie

55%

78%

80%

50%

68%

74%

43%

49%

52%

Chorvatsko

55%

86%

87%

31%

65%

70%

34%

52%

56%

Irsko

65%

84%

86%

49%

67%

79%

25%

34%

39%

Itálie

35%

76%

77%

40%

67%

72%

35%

54%

56%

Kypr

83%

97%

97%

44%

69%

73%

45%

54%

56%

Lotyšsko

8%

50%

50%

32%

38%

49%

27%

58%

60%

Litva

55%

74%

75%

48%

53%

60%

32%

60%

64%

Lucembursko

34%

46%

48%

43%

76%

82%

29%

58%

59%

Maďarsko

46%

87%

88%

34%

68%

74%

30%

57%

60%

Malta

77%

98%

99%

42%

86%

90%

23%

32%

32%

Nizozemsko

28%

57%

61%

45%

67%

72%

8%

35%

37%

Rakousko

26%

53%

57%

37%

71%

77%

21%

48%

50%

Polsko

59%

76%

81%

30%

52%

62%

25%

55%

59%

Portugalsko

63%

79%

80%

36%

70%

75%

18%

47%

47%

Rumunsko

77%

92%

93%

45%

65%

71%

25%

64%

66%

Slovinsko

63%

90%

90%

39%

68%

75%

23%

64%

65%

Slovensko

57%

79%

80%

36%

57%

63%

18%

40%

42%

Finsko

30%

32%

36%

35%

47%

54%

35%

47%

54%

Švédsko

22%

18%

20%

36%

63%

67%

25%

35%

39%

Spojené království

59%

83%

85%

55%

71%

75%

32%

50%

51%

EU 28

59%

80%

83%

42%

66%

72%

28%

50%

53%

 

Odůvodnění

Národní závazky ke snížení emisí platné pro rok 2025 a 2030 by se měly zakládat na posouzení dopadu vypracovaném Evropským parlamentem a nákladově nejúčinnějším způsobu snížení emisí zohledňujícím klimatickou a energetickou politiku.

Pozměňovací návrh    93

Návrh směrnice

Příloha II – tabulka b

 

Znění navržené Komisí

Tabulka b): Závazky ke snížení emisí amoniaku (NH3), jemných částic (PM2,5) a methanu (NH4). Prodaná paliva, výchozí rok 2005.

Členský stát

Snížení NH3 oproti roku 2005

Snížení PM2,5 oproti roku 2005

Snížení CH4 oproti roku 2005

Pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2029

 

Pro jakýkoli rok od r. 2030

Pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2029

 

Pro jakýkoli rok od r. 2030

 

Pro jakýkoli rok od r. 2030

Belgie

2%

 

16%

20%

 

47%

 

26%

Bulharsko

3%

 

10%

20%

 

64%

 

53%

Česká republika

7%

 

35%

17%

 

51%

 

31%

Dánsko

24%

 

37%

33%

 

64%

 

24%

Německo

5%

 

39%

26%

 

43%

 

39%

Estonsko

1%

 

8%

15%

 

52%

 

23%

Řecko

7%

 

26%

35%

 

72%

 

40%

Španělsko

3%

 

29%

15%

 

61%

 

34%

Francie

4%

 

29%

27%

 

48%

 

25%

Chorvatsko

1%

 

24%

18%

 

66%

 

31%

Irsko

1%

 

7%

18%

 

35%

 

7%

Itálie

5%

 

26%

10%

 

45%

 

40%

Kypr

10%

 

18%

46%

 

72%

 

18%

Lotyšsko

1%

 

1%

16%

 

45%

 

37%

Litva

10%

 

10%

20%

 

54%

 

42%

Lucembursko

1%

 

24%

15%

 

48%

 

27%

Maďarsko

10%

 

34%

13%

 

63%

 

55%

Malta

4%

 

24%

25%

 

80%

 

32%

Nizozemsko

13%

 

25%

37%

 

38%

 

33%

Rakousko

1%

 

19%

20%

 

55%

 

20%

Polsko

1%

 

26%

16%

 

40%

 

34%

Portugalsko

7%

 

16%

15%

 

70%

 

29%

Rumunsko

13%

 

24%

28%

 

65%

 

26%

Slovinsko

1%

 

24%

25%

 

70%

 

28%

Slovensko

15%

 

37%

36%

 

64%

 

41%

Finsko

20%

 

20%

30%

 

39%

 

15%

Švédsko

15%

 

17%

19%

 

30%

 

18%

Spojené království

8%

 

21%

30%

 

47%

 

41%

EU 28

6%

 

27%

22%

 

51%

 

33%

 

Pozměňovací návrh

Tabulka b): Závazky ke snížení emisí amoniaku (NH3), jemných částic (PM2,5) a methanu (NH4). Prodaná paliva, výchozí rok 2005.

Členský stát

Snížení NH3 oproti roku 2005

Snížení PM2,5 oproti roku 2005

Snížení CH4 oproti roku 2005

Pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2024

Pro jakýkoli rok od r. 2025 do r. 2029

Pro jakýkoli rok od r. 2030

Pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2024

Pro jakýkoli rok od r. 2025 do r. 2029

Pro jakýkoli rok od r. 2030

 

Pro jakýkoli rok od r. 2030

Belgie

2%

16%

17%

20%

48%

50%

 

26%

Bulharsko

3%

11%

10%

20%

64%

70%

 

53%

Česká republika

7%

35%

36%

17%

51%

59%

 

31%

Dánsko

24%

37%

38%

33%

61%

67%

 

24%

Německo

5%

46%

47%

26%

42%

46%

 

39%

Estonsko

1%

10%

10%

15%

51%

74%

 

23%

Řecko

7%

28%

28%

35%

71%

73%

 

40%

Španělsko

3%

29%

30%

15%

63%

64%

 

34%

Francie

4%

31%

32%

27%

46%

52%

 

25%

Chorvatsko

1%

27%

29%

18%

67%

71%

 

31%

Irsko

1%

11%

14%

18%

35%

44%

 

7%

Itálie

5%

29%

29%

10%

44%

56%

 

40%

Kypr

10%

21%

21%

46%

73%

74%

 

18%

Lotyšsko

1%

3%

4%

16%

56%

63%

 

37%

Litva

10%

4%

1%

20%

57%

65%

 

42%

Lucembursko

1%

25%

25%

15%

48%

50%

 

27%

Maďarsko

10%

38%

38%

13%

63%

66%

 

55%

Malta

4%

25%

28%

25%

80%

81%

 

32%

Nizozemsko

13%

24%

26%

37%

40%

42%

 

33%

Rakousko

1%

20%

19%

20%

56%

59%

 

20%

Polsko

1%

28%

29%

16%

37%

53%

 

34%

Portugalsko

7%

22%

20%

15%

70%

71%

 

29%

Rumunsko

13%

25%

25%

28%

64%

69%

 

26%

Slovinsko

1%

25%

26%

25%

76%

77%

 

28%

Slovensko

15%

41%

41%

36%

63%

66%

 

41%

Finsko

20%

17%

17%

30%

41%

48%

 

15%

Švédsko

15%

18%

18%

19%

35%

44%

 

18%

Spojené království

8%

22%

22%

30%

48%

50%

 

41%

EU 28

6%

29%

30%

22%

51%

58%

 

33%

Odůvodnění

NH3 a PM2,5: národní závazky ke snížení emisí platné pro rok 2025 a 2030 se zakládají na posouzení dopadu vypracovaném Evropským parlamentem a na nákladově nejúčinnějším způsobu snížení emisí zohledňujícím klimatickou a energetickou politiku. U methanu je návrh Komise zachován.

Pozměňovací návrh    94

Návrh směrnice

Příloha II – tabulka b a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tabulka ba) Závazky ke snížení emisí rtuti (Hg) oproti roku 2005*

 

Pro jakýkoli rok od r. 2025 do r. 2029

 

Pro jakýkoli rok od r. 2030

 

* Hodnoty se určují na základě metodologie scénáře politiky v oblasti klimatu a energetiky ve studii výzkumné služby Evropského parlamentu nazvané „Kvalita ovzduší. Doplňkové posouzení dopadů interakce mezi politikou EU v oblasti kvality ovzduší a politikou v oblasti klimatu a energetiky“ na překlenutí 75% rozdílu při současném zohlednění rámce politiky pro klima a energetiku do roku 2030, jak jej stanoví sdělení Komise nazvané „Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020–2030“.

Pozměňovací návrh    95

Návrh směrnice

Příloha III – část 1 – oddíl A – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) nakládání s dusíkem s ohledem na celý dusíkový cyklus;

a) nakládání s dusíkem s ohledem na celý dusíkový cyklus a zvážení vypracování plánů pro hospodaření s půdou a živinami;

Pozměňovací návrh    96

Návrh směrnice

Příloha III – část 1 – oddíl A – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) nízkoemisní postupy rozmetávání hnojiv;

c) nízkoemisní postupy rozmetávání hnojiv a techniky zahrnující oddělování tuhé části od kapaliny;

Pozměňovací návrh    97

Návrh směrnice

Příloha III – část 1 – oddíl A – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) nízkoemisní systémy zpracování a kompostování hnojiv;

e) nízkoemisní systémy zpracování a kompostování hnojiv, včetně oddělování tuhé části od kapaliny;

Pozměňovací návrh    98

Návrh směrnice

Příloha III – část 1 – oddíl A – bod 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga) podporu pastvy a extenzivního zemědělství a zlepšení biologické rozmanitosti pastvin pomocí rostlin s vysokým obsahem aminokyselin (např. jetel, vojtěška, obiloviny);

Odůvodnění

Zahrnutí rostlin s vysokým obsahem aminokyselin nebo bílkovin do krmiva z pastvy (např. prostřednictvím podsevu na dočasných travních porostech) zvyšuje úrodnost půdy a snižuje náklady na krmiva, např. na dovozní sóju.

Pozměňovací návrh    99

Návrh směrnice

Příloha III – část 1 – oddíl A – bod 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

gb) podporu střídání plodin, včetně plodin, které vážou dusík;

Odůvodnění

Celostnější zemědělské postupy mohou mít významný dopad na snížení emisí amoniaku a mohou rovněž představovat významné dodatečné přínosy pro životní prostředí (půdu, biologickou rozmanitost, vodu). Postupy jako například střídání plodin významně zvyšují kvalitu půdy a mohou snížit závislost zemědělců na umělých vstupech. Postupy jako extenzivní systémy pastvy mohou posílit biologickou rozmanitost, snížit emise skleníkových plynů a znečišťování ovzduší a zlepšit životní podmínky zvířat.

Pozměňovací návrh    100

Návrh směrnice

Příloha III – část 1 – oddíl A – bod 1 – písm. g c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

gc) podporu agroekologického hospodaření, které povede k zemědělským systémům s velkou biologickou rozmanitostí, účinným využíváním zdrojů a omezenou závislostí na chemických vstupech nebo v ideálním případě zcela bez závislosti na chemických vstupech;

Pozměňovací návrh    101

Návrh směrnice

Příloha III – část 1 – oddíl A – bod 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) rozmetáváním anorganických hnojiv v souladu s předpokládaným nárokem příslušné plodiny nebo travinného porostu na dusík a fosfor a s přihlédnutím ke stávajícímu obsahu živin v půdě a k živinám získaným z jiných hnojiv.

d) nahrazením anorganických hnojiv v co nejvyšší možné míře hnojivy organickými. V případech, kdy se anorganická hnojiva dále používají, musí být rozmetána v souladu s předpokládaným nárokem příslušné plodiny nebo travinného porostu na dusík a fosfor a s přihlédnutím ke stávajícímu obsahu živin v půdě a k živinám získaným z jiných hnojiv.

Pozměňovací návrh    102

Návrh směrnice

Příloha III – část 1 – oddíl A – bod 4 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) snížením emisí z použití kejdy a pevných hnojiv na orných půdách a travinných porostech pomocí metod, které ve srovnání s referenční metodou popsanou v metodickém dokumentu pro amoniak sníží emise přinejmenším o 30 %, přičemž je třeba dodržet tyto podmínky:

a) snížením emisí z použití kejdy a pevných hnojiv na orných půdách a travinných porostech pomocí metod, které ve srovnání s referenční metodou popsanou v metodickém dokumentu pro amoniak sníží emise přinejmenším o 30 %, přičemž je třeba dodržet tyto podmínky:

Odůvodnění

Jazykový pozměňovací návrh, o němž se nehlasovalo. Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh    103

Návrh směrnice

Příloha III – část 1 – oddíl A – bod 4 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii) hnojivo a kejdu nelze rozmetávat, pokud je půda podmáčená, zaplavená, zmrzlá nebo pokrytá sněhem;

ii) nerozmetávání hnojiva a kejdy, pokud je půda podmáčená, zaplavená, zmrzlá nebo pokrytá sněhem;

Odůvodnění

Jazykový pozměňovací návrh, o němž se nehlasovalo.

Pozměňovací návrh    104

Návrh směrnice

Příloha III – část 1 – oddíl A – bod 4 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) snížením emisí ze skladování hnojiva mimo přístřešků pro zvířata, přičemž se použijí tyto postupy:

b) snížením emisí ze skladování hnojiva mimo přístřešků pro zvířata, přičemž se použijí tyto postupy:

Odůvodnění

Jazykový pozměňovací návrh, o němž se nehlasovalo. Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh    105

Návrh směrnice

Příloha III – část 1 – oddíl A – bod 4 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) u skladů kejdy vystavěných po 1. lednu 2022 se použijí nízkoemisní systémy nebo techniky skladování, které v porovnání s referenčními metodami popsanými v metodickém dokumentu pro amoniak prokazatelně snižují emise amoniaku přinejmenším o 60 %, a u stávajících skladů je třeba použít systémy a techniky, které emise snižují přinejmenším o 40 %;

i) u skladů kejdy vystavěných po 1. lednu 2022 použití nízkoemisních systémů nebo technik skladování, které v porovnání s referenčními metodami popsanými v metodickém dokumentu pro amoniak prokazatelně snižují emise amoniaku přinejmenším o 60 %, a u stávajících skladů je třeba použít systémy a techniky, které emise snižují přinejmenším o 40 %;

Odůvodnění

Jazykový pozměňovací návrh, o němž se nehlasovalo.

Pozměňovací návrh    106

Návrh směrnice

Příloha III – část 1 – oddíl A – bod 4 – písm. b – bod c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) snížení emisí z ustájení zvířat pomocí systémů, které v porovnání s referenční metodou popsanou v metodickém dokumentu pro amoniak prokazatelně snižují emise amoniaku minimálně o 20 %;

c) snížením emisí z ustájení zvířat pomocí systémů, které v porovnání s referenční metodou popsanou v metodickém dokumentu pro amoniak prokazatelně snižují emise amoniaku minimálně o 20 %;

Odůvodnění

Jazykový pozměňovací návrh, o němž se nehlasovalo.

Pozměňovací návrh    107

Návrh směrnice

Příloha III – část 1 – oddíl A – bod 4 – písm. b – bod d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) snížení emisí z hnojiva použitím strategií krmení krmivem s nízkým obsahem bílkovin, které v porovnání s referenční metodou popsanou v metodickém dokumentu pro amoniak prokazatelně snižují emise amoniaku minimálně o 10 %.

d) snížením emisí z hnojiva použitím strategií krmení krmivem s nízkým obsahem bílkovin, které v porovnání s referenční metodou popsanou v metodickém dokumentu pro amoniak prokazatelně snižují emise amoniaku minimálně o 10 %.

Odůvodnění

Jazykový pozměňovací návrh, o němž se nehlasovalo.

Pozměňovací návrh    108

Návrh směrnice

Příloha III – část 1 – oddíl A b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Ab. Opatření za účelem omezení emisí oxidů dusíku a částic v městských oblastech

 

Po konzultaci s místními a regionálními orgány zváží členské státy tato opatření:

 

– vypracování plánů udržitelné městské mobility, včetně opatření, jako jsou například nízkoemisní zóny, zpoplatnění nadměrného dopravního zatížení, regulace parkování, rychlostní omezení, systémy sdílení automobilů a vytvoření infrastruktury pro alternativní nabíjení;

 

– podpora přechodu na jiný druh dopravy s cílem posílit využívání jízdních kol, chůze a veřejné dopravy;

 

– zavedení plánů udržitelné městské nákladní dopravy, jako například vytvoření logistických konsolidačních center společně s opatřeními na podporu přechodu z regionální silniční nákladní dopravy na elektrickou, železniční a vodní nákladní dopravu;

 

– využití systému plánování na řešení problému emisí z nových staveb a kotlů; renovace stávajících budov za účelem zlepšení energetické účinnosti;

 

– programy renovace na podporu nahrazování starých domácích spalovacích zařízení lepším zateplením domů, tepelnými čerpadly, lehkými topnými oleji, novými zařízeními na dřevěné pelety, systémy dálkového vytápění nebo vytápění pomocí zemního plynu;

 

– hospodářské a daňové pobídky na podporu využívání topných zařízení s nízkými emisemi;

 

– zákaz používání pevných paliv v obytných zónách a dalších citlivých oblastech za účelem ochrany zdraví zranitelných skupin, včetně dětí;

 

– zajištění minimalizace emisí ve stavebnictví prostřednictvím zavedení a prosazování politik na snížení prašnosti staveb a jejího monitorování a stanovení emisních limitů pro nesilniční pojízdné stroje;

 

– změna sazeb zdanění vozidel v případě vyšších skutečných emisí z vozidel s naftovým motorem a vozidel s přímým vstřikováním benzinu s cílem podporovat prodej méně znečišťujících vozidel;

 

– pobídky v oblasti zadávání veřejných zakázek a daňové pobídky na podporu rychlého zavádění vozidel s mimořádně nízkými emisemi;

 

– podpora renovací filtrů pevných částic pro naftové motory třídy IV EHK REC u strojů na naftu, nákladních automobilů, autobusů a taxíků;

 

– regulace emisí ze stavebních strojů a dalších nesilničních pojízdných strojů pracujících v hustě obydlených oblastech (a to i prostřednictvím renovací);

 

– osvětové kampaně a opatření za účelem zvýšení ostražitosti.

Pozměňovací návrh    109

Návrh směrnice

Příloha III – část 1 – oddíl C a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Ca. Opatření na snížení emisí z uhlovodíků

 

Členské státy sníží emise nemethanových těkavých organických sloučenin (NMVOC) pomocí podpory používání moderních hadicových technologií s nulovými emisemi v různých odvětvích.

Odůvodnění

Tradiční hadice používané na čerpacích stanicích nejsou zcela vzduchotěsné. To umožňuje únik uhlovodíků a tvorbu přízemního ozonu. Extrapolace ukázala, že objem emisí z uhlovodíků na čerpacích stanicích v Evropě dosahuje přibližně 45 miliónů litrů ročně. Moderní systém čerpání s nulovými emisemi by mohl pomoci v boji proti emisím z uhlovodíků.

Pozměňovací návrh    110

Návrh směrnice

Příloha III – část 2 – bod 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) priority politiky a jejich vztah k prioritám stanoveným v dalších příslušných oblastech politiky, mj. v oblasti změny klimatu;

i) priority politiky a jejich vztah k prioritám stanoveným v dalších příslušných oblastech politiky, mj. v zemědělství, venkovském hospodářství, průmyslu, mobilitě a dopravě, ochraně přírody a v oblasti změny klimatu;

Odůvodnění

V této oblasti dochází k překrývání a synergii s více oblastmi politiky než jen s politikou v oblasti změny klimatu: proto je rovněž třeba uvést zemědělství, průmysl, venkovské hospodářství a ochranu přírody.

Pozměňovací návrh    111

Návrh směrnice

Příloha III – část 2 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) zvažované možnosti politiky, jimiž se má dosáhnout splnění závazků pro rok 2020, pro rok 2030 a dále a průběžné úrovně emisí stanovené pro rok 2025 ke snížení emisí a jež mají pomoci dále zlepšovat kvalitu ovzduší, i analýzu těchto možností a její metoda; jednotlivé či společné dopady těchto politik a opatření na snížení emisí, kvalitu ovzduší a životní prostředí; související nejistoty;

b) zvažované možnosti politiky, jimiž se má dosáhnout splnění závazků pro roky 2020, 2025 a 2030 ke snížení emisí a jež mají pomoci dále zlepšovat kvalitu ovzduší, i analýzu těchto možností a její metoda; jednotlivé či společné dopady těchto politik a opatření na snížení emisí, kvalitu ovzduší a životní prostředí; související nejistoty;

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Příloha III – část 2 – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) případně vysvětlení důvodů, které brání dosažení průběžných úrovní emisí pro rok 2025, neboť by takové dosažení vyžadovalo opatření obnášející nepřiměřené náklady;

d) vysvětlení opatření přijatých s cílem splnit národní závazky ke snižování emisí;

Pozměňovací návrh    113

Návrh směrnice

Příloha III – část 2 – bod 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) vysvětlení metodologie použité k zajištění toho, aby opatření ke splnění národních závazků ke snížení emisí částic PM2,5 upřednostňovala opatření na snížení emisí černého uhlíku;

Pozměňovací návrh    114

Návrh směrnice

Příloha III – část 2 – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) posouzení, jak se u vybraných politik a opatření zajistí soudržnost s plány a programy stanovenými v dalších relevantních oblastech politiky.

e) posouzení, jak se u vybraných politik a opatření zajistí soudržnost s plány a programy stanovenými v dalších relevantních oblastech politiky, zejména (avšak nikoli pouze) s plány kvality ovzduší podle směrnice 2008/50/ES, s přechodnými národními plány a plány inspekcí podle směrnice 2010/75/ES, s vnitrostátními akčními plány energetické účinnosti podle směrnice 2012/27/EU, s národními akčními plány pro energii z obnovitelných zdrojů podle směrnice 2009/28/ES a s relevantními plány či programy naplňujícími požadavky směrnice 2001/42/ES nebo odpovídajících ustanovení v platné úpravě.

Pozměňovací návrh    115

Návrh směrnice

Příloha III – část 2 – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) zhodnocení pokroku, jehož bylo prováděním programu dosaženo, snížení emisísnížení koncentrací;

a) zhodnocení pokroku, jehož bylo prováděním programu dosaženo, snížení emisí, snížení koncentrací a odpovídající přínosy pro životní prostředí, veřejné zdraví a sociálně ekonomické přínosy;

Odůvodnění

Větší objem informací o dopadu znečištění ovzduší pomůže zlepšit úroveň účasti veřejnosti na provádění politiky v oblasti znečištění ovzduší, a zejména na vypracovávání a provádění programů omezování znečištění ovzduší.

Pozměňovací návrh    116

Návrh směrnice

Příloha III – část 2 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) případné významné změny v rámci politiky, hodnocení, programu či harmonogramu pro jeho realizaci.

b) případné významné změny v rámci politiky, hodnocení (včetně výsledků inspekcí a dozoru nad trhem podle čl. 6 odst. 2b), programu či harmonogramu pro jeho realizaci.

Pozměňovací návrh    117

Návrh směrnice

Příloha 3 – část 2 – bod 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) vyhodnocení pokroku, jehož bylo dosaženo při dosahování dlouhodobých cílů Unie v oblasti zdraví a životního prostředí při zohlednění nezbytné aktualizace těchto cílů, včetně nových směrnic pro kvalitu ovzduší Světové zdravotnické organizace;

Pozměňovací návrh    118

Návrh směrnice

Příloha 3 – část 2 – bod 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb) Při aktualizaci národních programů omezování znečištění ovzduší podle čl. 6 odst. 4 musí být uvedeny informace o všech dodatečných opatřeních na snížení znečištění ovzduší, která byla vzata v úvahu na příslušné místní, regionální nebo celostátní úrovni provádění ve spojení s plněním závazků v oblasti snižování emisí a dosahováním cílů kvality ovzduší, včetně informací uvedených v příloze III této směrnice a v příloze XV oddílu B odst. 3 směrnice 2008/50/ES.

(1)

Úř. věst. C 451, 16.12.2014, s. 134.

(2)

Úř. věst. C 415, 20.11.2014, s. 23.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Základním kamenem právních předpisů EU musí být tvorba politik podložená fakty. Zákony by měly vycházet z důkladných a komplexních posouzení dopadu, která jednak vysvětlují, zda dané právní předpisy splňují klíčové požadavky a zda je daný návrh nezbytný a přiměřený, a jednak posuzují, zda nejlepším řešením jsou opatření na úrovni EU. V případě kvality ovzduší je odpověď jasná: jedná se o významný přeshraniční problém v oblasti lidského zdraví a životního prostředí, který se hluboce dotýká všech občanů EU a vyžaduje okamžité kroky.

Poté, co byla otázka znečištění ovzduší z politického hlediska roky zanedbávána, dostala se do popředí politické agendy coby důležitý problém v oblasti veřejného zdraví. Špatná kvalita ovzduší přispívá k předčasným úmrtím, pracovním neschopnostem, značným nákladům na zdravotní péči, ztrátě produktivity, nižším výnosům sklizně a k poškozování budov. V Evropě se celkové externí náklady na zdravotní péči, které ze znečištění ovzduší plynou pro společnost, pohybují podle odhadů v rozmezí 330–940 miliard EUR ročně. Navíc se objevuje stále více důkazů, podle kterých vede ukládání dusíku v atmosféře ke změnám přirozeného životního prostředí, jako je pokles rozmanitosti pozemní vegetace, pomalejší růst rostlin a nevyvážený nutriční stav způsobený eutrofizací a acidifikací.

Přestože se na zmírnění znečištění ovzduší pracuje v celé Unii, mnoho členských států neplní dohodnuté normy. EU navíc zůstává velmi vzdálena svému dlouhodobému cíli, jímž je dosáhnout doporučených mezních hodnot znečišťujících látek, jež jsou stanoveny ve směrnicích pro kvalitu ovzduší WHO z roku 2005. Dne 18. prosince 2013 uveřejnila Komise svůj dlouho očekávaný balíček předpisů o čistém ovzduší, který byl podložen důkladným posouzením dopadu. Balíček nastiňuje opatření, jež by měla zajistit splnění stávajících cílů v krátkodobém horizontu, a stanovuje nové cíle v oblasti kvality ovzduší na období do roku 2030. Tvoří ho čtyři složky: program Čistý vzduch pro Evropu; návrh rozhodnutí, aby EU ratifikovala změnu Göteborského protokolu k Úmluvě EHK OSN o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, pocházející z roku 2012; návrh nové směrnice na snížení znečištění ze středních spalovacích zařízení, jako jsou zařízení na výrobu energie pro velké budovy, a maloprůmyslových zařízení; a závěrem legislativní návrh revidující směrnici o národních emisních stropech (NEC) z roku 2001, z něhož vychází tato zpráva.

Návrh Komise zrušuje a nahrazuje stávající směrnici NEC a stanovuje nové stropy pro emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku, amoniaku a nemethanických těkavých organických sloučenin pro rok 2020 a 2030. Zároveň by od roku 2020 rozšířil oblast působnosti směrnice i na částice (PM2,5) a – s cílem zahájit důležitou součinnost s právními předpisy v oblasti klimatu – od roku 2030 také na methan. Cíle pro rok 2020 odrážejí mezní hodnoty, k nimž se smluvní strany na mezinárodní úrovni zavázaly v rámci Göteborského protokolu.

Nové cíle, které návrh stanoví pro rok 2030, jsou jeho nejkomplikovanějším prvkem, neboť pro každý členský stát a každou znečišťující látku jsou určeny jiné mezní hodnoty. Jejich záměrem je dosáhnout 70 % maximálně technicky proveditelných snížení dopadů na zdraví definovaných WHO; Komise pak stanovila mezní hodnoty pro jednotlivé členské státy podle toho, kde mohou být na základě jejích posouzení přijata z hlediska nákladů nejefektivnější opatření. Text Komise rovněž ukládá členským státům, aby přijímaly národní programy omezování znečištění ovzduší, které musí být každé dva roky aktualizovány.

Ačkoli byl původní návrh na revidovanou směrnici NEC zveřejněn již před téměř 16 měsíci, bylo jeho první čtení spoluzákonodárci odloženo z důvodu nových mandátů, které začínaly v Evropském parlamentu a Komisi, a dlouhotrvajících diskusí mezi členskými státy a Komisí, pokud jde o původní základní scénáře návrhu, jež byly použity ke stanovení cílů pro snížení emisí v roce 2030. Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin tento čas navíc na začátku volebního období využil k zadání doplňkového posouzení dopadu, zveřejněného v říjnu 2014, které se zabývalo vzájemným působením mezi politikou EU v oblasti kvality ovzduší a politikou v oblasti klimatu a energetiky, kterou představila Komise na začátku roku 2014.

O budoucnosti návrhu rovněž panovala nejistota poté, co byl zařazen do přílohy pracovního programu Komise na rok 2015 II (seznam stažených nebo změněných návrhů, o nichž nebylo dosud rozhodnuto). Komise v reakci na obavy členských států ohledně kumulativních nákladů a dopadů nového právního předpisu zvažovala, že daný návrh stáhne. Tento záměr však byl ostře odmítnut jak zpravodajkou a Evropským parlamentem, tak mnoha členskými státy a zúčastněnými stranami. Komise se nakonec vzhledem k jasným přínosům pro lidské zdraví a životní prostředí rozhodla návrh zachovat, avšak s přesněji neurčenou výhradou, že bude pozměněn v rámci legislativních opatření navazujících na klimaticko-energetický balíček do roku 2030. První čtení nyní může skutečně začít.

Je důležité poznamenat, že zpravodajka podporuje nový závazek Komise zavést inteligentnější a jednodušší právní úpravu a zmírnit administrativní zátěž jak pro podniky, tak pro členské státy. Směrnice NEC by pro tento přístup neměla být žádnou výjimkou. Zatímco stropy pro cílová data uvedená ve zprávě musí fungovat jako pobídky ke snížení emisí, měly by být rovněž stanoveny na takové úrovni, která bude realistická, přiměřená, splnitelná, podložená fakty a nebude nepřiměřeným způsobem postihovat žádné konkrétní odvětví.

Zpravodajka zaujala k této zprávě přístup pramenící ze zásady, že zlepšování právní úpravy a ochrana životního prostředí se vzájemně nevylučují. Sama směrnice by měla být soudržná ve vztahu k ostatním pilířům politiky EU a případně sladěna se související navrhovanou legislativou. Spolehlivé údaje, řádná výměna informací a zvláštní pozornost věnovaná monitorování a podávání zpráv v souvislosti s národními emisními stropy a veškerou legislativou týkající se zdrojů znečištění budou mít zásadní význam pro dlouhodobou úspěšnost této směrnice, přičemž je zásadní, aby došlo ke splnění všech těchto cílů.

V souvislosti s rámcem politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 je pravděpodobné, že v budoucnu bude třeba provést změny směrnice o národních emisních stropech na základě legislativních výstupů, které tvoří základ rámce pro období do roku 2030. Ve skutečnosti EU v posledních deseti letech věnovala přílišnou pozornost řešení problému změny klimatu na úkor kvality ovzduší. To podporovalo protichůdné a nekonsistentní politiky. Například politiky v oblasti klimatu vedly k velkému nárůstu počtu aut na naftový pohon (což je jeden z hlavních zdrojů oxidů dusíku a částic), a to proto, že mají nižší emise CO2 z výfuku než benzínová auta.

Politiky v oblasti klimatu a kvality vzduchu jsou výrazným způsobem provázány. S ohledem na tuto skutečnost se zpravodajka rozhodla ponechat methan v působnosti této směrnice. Emise methanu jsou již přímo upraveny v rámci stávající legislativy EU, například na základě směrnice o skládkách odpadů, a nepřímo prostřednictvím rozhodnutí o sdílení úsilí, neboť se jedná o silný skleníkový plyn. Nicméně methan je rovněž výrazným prekurzorem ozonu a proto je rovněž důležité, aby se jim konkrétně zabýval i tento právní předpis.

S cílem zajistit pokrok při dosažení limitů stanovených pro rok 2030 zpravodajka rovněž doplnila závazné cíle pro rok 2025 týkající se všech znečišťujících látek, s výjimkou amoniaku. Cíl Komise pro rok 2030 týkající se amoniaku bude v případě některých členských států jen těžko dosažitelný, především ve státech s velkým zemědělským odvětvím, a míra flexibility má zásadní význam, neboť koncentraci amoniaku je velmi těžké snížit rychle a účinně. Z tohoto důvodu a také s ohledem na skutečnost, že v případě této znečišťující látky návrh Komise neposkytuje žádnou flexibilitu, jsem se rozhodla pro limit do roku 2030.

Zpravodajka se rovněž rozhodla odstranit flexibilitu umožňující kompenzaci snížení emisí oxidů dusíku, oxidů siřičitých a částic z mezinárodní lodní dopravy. Ustanovení o omezení emisí z námořní dopravy namísto pozemní dopravy by se jen velmi těžko v praxi uplatňovalo a monitorovalo. Flexibilita by se rovněž neuplatňovala rovnoměrně ve všech členských státech, neboť vnitrozemské státy by byly vyloučeny.

Členské státy musí být plně informovány o tom, jakých výsledků dosahují při plnění svých specifických závazků ke snížení emisí. V případě, že členským státům hrozí, že nesplní své povinnosti, měla by existovat opatření pro včasné určení daného problému, což by zemím umožnilo zajistit nápravu situace. Má naprosto zásadní význam, aby Komise v této souvislosti plnila úlohu, pokud jde o komplexní dozor a včasné varování, přičemž by mohla pomáhat členským státům s klíčovými prvky jejich národního programu nebo v nejvážnějších případech jim umožnit, aby přijaly požadovaná opatření. V případě, že je třeba zahájit řízení o nesplnění povinnosti, by Komise měla přijmout opatření, avšak nemělo by se jednat pouze o sankční opatření; to by měla být až poslední možnost.

Uznávám, že některé z cílů mohou být pro členské státy problematické, a v některých případech musí EU poskytnout výměnou za lepší provedení pomoc. Zpravodajka se domnívá, že kvalita ovzduší by měla být veřejným statkem; členské státy jako takové musí mít možnost těžit z financování EU. Je proto nezbytné zvážit nové a inovativní možnost financování v oblasti snižování emisí.

Například společná zemědělská politika (SZP) představuje výrazný finanční zdroj a nedávná interinstitucionální dohoda o reformě SZP v roce 2013 zahrnovala větší zaměření na zavádění ekologičtějších a vůči životnímu prostředí ohleduplnějších opatření v rámci evropského zemědělství. Zpravodajka se domnívá, že kvalita ovzduší by měla být součástí této debaty, stejně jako je tomu v případě ostatních veřejných statků, a to s ohledem na skutečnost, že zemědělství představuje výrazný zdroj emisí amoniaku a methanu.

Nakonec je třeba uznat, že směrnice o národních emisních stropech je zastřešujícím rámcem právních předpisů v oblasti kvality ovzduší a že bez účinné a proveditelné legislativy v oblasti zdrojů znečištění členské státy nebudou nikdy schopny splnit své cíle v oblasti snížení emisí. Jinými slovy, další zpřísňování norem v oblasti kvality ovzduší bude zbytečné, pokud nedojde k jednoznačnému snížení znečištění z hlavních zdrojů.

Klíčovým příkladem je automobilové odvětví: je naprosto zásadní, aby Komise předložila své dlouho zpožděné nařízení o emisích Euro 6c s cílem zahrnout emise při skutečné jízdě do požadavků při schvalování typu u nových vozidel. Zpravodajka se domnívá, že sankční akce v případě nedodržení limitů oxidů dusíků je jen těžko obhajitelná, pokud testovací normy neodpovídají účelu a výrazně podhodnocují emise ze silničního provozu.

I když zpravodajka tyto skutečnosti uznává, je rovněž přesvědčena, že je naprosto nutné zmocnit příslušné orgány k tomu, aby zajistily, že budou moci přijímat potřebná opatření s cílem dodržet veškeré právní předpisy týkající se limitů stanovených do roku 2030. Typickým příkladem takovýchto opatření by bylo zavedení zón s nízkými emisemi, což je systém zpoplatnění v oblasti znečištění z dopravy, jehož cílem je omezit emisi z naftových vozidel v městských oblastech, které jsou nejvíce postiženy emisemi oxidů dusíku a částic.


STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (22.4.2015)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES

(COM(2013)0920 – C7‑0004/2014 – 2013/0443(COD))

Navrhovatel: Adam Gierek

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Antropogenní emise plynů a částic jsou způsobeny zejména procesy neúplného spalování při výrobě tepla, elektřiny a v dopravě, průmyslovými chemickými procesy nebo oděrem způsobeným prostředky silniční dopravy. Jejich intenzita může mít sezónní charakter a souvisí mimo jiné s nízkými emisemi.

Cílem směrnice Evropského parlamentu a Rady je stanovit nové vnitrostátní limity emisí pro nejdůležitější typy znečištění ovzduší. Navrhovaná směrnice má nahradit platnou směrnici 2001/81/ES, která stanoví cíle snižování emisí do roku 2010, a zároveň přizpůsobit právní předpisy EU mezinárodním závazkům vyplývajícím z Göteborského protokolu z roku 1999. Cílem návrhu je snížení potenciálních rizik pro zdraví osob, životní prostředí a klima. Návrh je výsledkem přezkumu politiky Unie na ochranu ovzduší a je součástí souboru nových předpisů EU.

Kromě přizpůsobení právních předpisů EU pozměněným ustanovením tohoto protokolu stanoví plánovaná směrnice určité změny, resp. odstupňované zpřísňování závazků snižování emisí od roku 2020 do roku 2030 a později v souvislosti se čtyřmi typy plynných látek znečišťujících ovzduší obsaženými v platné směrnici (oxid siřičitý, oxidy dusíku, nemethanické těkavé látky a amoniak) a dále v souvislosti s částicemi tuhých znečišťujících látek o průměru od 2,5 mikrometru (v souladu s uvedeným protokolem) a rovněž v souvislosti s emisemi methanu.

V rámci těchto ambiciózních plánů snižování znečištění jsou v návrhu směrnice stanoveny střednědobé úrovně emisí pro rok 2025.

Závazky členských států v oblasti snižování emisí jsou vyjádřeny procentuálním podílem, o který se sníží celkový objem emisí daného druhu znečištění v cílovém kalendářním roce, oproti celkovému objemu emisí daného členského státu uvolněných do ovzduší v referenčním roce (tedy v roce 2005). Směrnice členským státům ukládá vypracování národních programů omezování znečištění ovzduší a jejich pravidelnou aktualizaci (každé dva roky). Programy by měly obsahovat popis činností umožňujících členským státům posoudit finanční dopad provádění cílů snižování emisí. Členské státy by kromě toho měly mít povinnost monitorovat emise znečišťujících látek či zpracovávat národní emisní inventury a prognózy emisí. Zároveň musí členské státy předkládat jak národní programy, tak emisní inventury Komisi.

Plánovaná směrnice zavádí rovněž drobnou změnu směrnice 2003/35/ES týkající se účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů v oblasti životního prostředí. Tato změna spočívá v uvedení odkazu na právní předpis týkající se vypracovávání národních programů omezování znečištění ovzduší.

Změna směrnice 2003/35/ES Evropského parlamentu a Rady byla nutná mimo jiné z důvodu acidifikace půdy, eutrofizace vod a postupující změny klimatu. Bylo tedy nezbytné vypracovat nový právní akt s cílem konsolidovat doposud provedené právní předpisy.

Nejdůležitější jsou modifikace týkající se právních předpisů ohledně účasti veřejnosti na vypracovávání plánů a programů v oblasti životního prostředí. Do přílohy I výše zmíněné směrnice byl začleněn odkaz na vnitrostátní právní předpisy týkající se omezování znečištění ovzduší.

Postoj navrhovatele

Navrhovatel hodnotí návrh nové směrnice Evropského parlamentu a Rady kladně, ačkoli je třeba konstatovat, že její základ byl vypracován již před pětadvaceti lety a v návrhu chybí odkazy na nutnost lepší regulace a monitorování těchto emisí, zejména na místní úrovni, zdokonalením měřicích metod.

Konkrétní úvahy

1) V návrhu nejsou zohledněny emise všech částic, mimo jiné jemných částic o velikosti do 2,5 mikrometru, zejména nanometrických částic, které jsou pro zdraví osob a pro klima nejvíce škodlivé.

2) Nejsou zohledněny emise aromatických uhlovodíků, tj. dioxinů.

3) Důležitou a aktuální otázkou je problém sezónnosti emisí, zejména zvýšených emisí v topné sezóně, včetně tzv. nízkých emisí.

4) Emise se šíří bez ohledu na hranice a v souvislosti s tím by přímořské státy a rovněž letectví a námořní doprava neměly být osvobozeny od povinnosti tyto emise snižovat. Země by neměly posuzovat své emise na základě tzv. flexibility.

5) Jedním z nebezpečných plynů, které se antropogenně uvolňují, ačkoli nevznikají v důsledku činnosti člověka ve větším množství, je sirovodík (H2S). Známé jsou např. bakteriální metody zušlechťování surové ropy, která je během námořní přepravy zasířena, přičemž se tento jedovatý plyn (H2S) ve velké míře uvolňuje do ovzduší.

6) Pokud jde o formální stránku, postrádá však návrh směrnice Komise transparentnost, zejména při odkazování na obsah různých příloh návrhů Komise. Dotčený právní akt by podle názoru navrhovatele měl obsahovat vlastní přílohy, nebo alespoň přesněji uvádět odkazy na konkrétní dokumenty.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Členské státy a Unie se v rámci provádění Minamatské úmluvy o rtuti zavázaly snižovat své emise rtuti.

Odůvodnění

Tato směrnice by měla přispět ke snížení emisí rtuti v EU, jak vyžaduje strategie Společenství týkající se rtuti z roku 2005 a Minamatská úmluva o rtuti, jejímiž jsou členské státy a Unie smluvními stranami.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Systém národních emisních stropů zavedený směrnicí 2001/81/ES by tedy měl být revidován a uveden do souladu s mezinárodními závazky Unie a jednotlivých členských států.

(6) Systém národních emisních stropů zavedený směrnicí 2001/81/ES by tedy měl být revidován a zajistit soulad s mezinárodními závazky Unie a jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Tato směrnice by měla přispět ke snížení emisí rtuti v Unii, jak vyžaduje strategie Společenství týkající se rtuti z roku 2005 a Minamatská úmluva o rtuti, jejímiž smluvními stranami jsou členské státy a Unie.

Odůvodnění

Tato směrnice by měla přispět ke snížení emisí rtuti v EU, jak vyžaduje strategie Společenství týkající se rtuti z roku 2005 a Minamatská úmluva o rtuti, jejímiž smluvními stranami jsou členské státy a Unie.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Členské státy by měly splnit závazky ke snížení emisí do roku 2020 a 2030. Aby byl zajištěn prokazatelný pokrok směrem k závazkům pro rok 2030, měly by členské státy dosáhnout průběžného závazku pro rok 2025, které jsou stanoveny na základě lineární trajektorie mezi úrovněmi jejich emisí pro rok 2020 úrovněmi definovanými podle závazků na snížení emisí pro rok 2030, kromě případu, že by vznikly nepřiměřené náklady. Pokud emise do roku 2025 takto sníženy být nemohou, měly by členské státy podat vysvětlení ve zprávě podávané v souladu s touto směrnicí.

(9) Členské státy by měly splnit závazky ke snížení emisí do roku 2020, 2025 a 2030.

Odůvodnění

Národní závazky ke snížení emisí by měly být závazné také pro rok 2025, aby bylo dosaženo „takových úrovní kvality vzduchu, které nemají výrazné nepříznivé dopady na lidské zdraví a životní prostředí ani nepředstavují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí“.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Při určování závazků ke snižování emisí by se měly zohlednit dřívější snahy členských států.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Aby se podpořilo plnění národních závazků ke snížení emisí a průběžných úrovní emisí nákladově efektivním způsobem, měly by mít členské státy oprávnění započítat snížení emisí z mezinárodní námořní dopravy, pokud je úroveň emisí z tohoto odvětví nižší než úroveň emisí při splnění norem daných právními předpisy Unie, a to i pokud jde o mezní hodnoty pro obsah síry v palivu, které stanoví směrnice Rady 1999/32/ES.21 Členské státy by rovněž měly mít možnost splnit své závazky a průběžné úrovně emisí methanu (CH4) společně a využít k tomu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES22. Členské státy by mohly za účelem kontroly plnění vlastních národních emisních stropů, závazků ke snížení emisí a průběžných úrovní emisí upravovat své národní emisní inventury s ohledem na pokročilejší vědecké poznatky a metodiky v oblasti emisí. Komise by mohla proti využití kterékoliv z těchto možností flexibility členským státem vznést námitku v případě, kdy by nebyly splněny podmínky stanovené v této směrnici.

(11) Aby se podpořilo plnění národních závazků ke snížení emisí nákladově efektivním způsobem, měly by mít členské státy oprávnění započítat snížení emisí z mezinárodní námořní dopravy, pokud je úroveň emisí z tohoto odvětví nižší než úroveň emisí při splnění norem daných právními předpisy Unie, a to i pokud jde o mezní hodnoty pro obsah síry v palivu, které stanoví směrnice Rady 1999/32/ES21. Členské státy by mohly za účelem kontroly plnění vlastních národních emisních stropů, závazků ke snížení emisí a průběžných úrovní emisí upravovat své národní emisní inventury s ohledem na pokročilejší vědecké poznatky a metodiky v oblasti emisí. Komise by mohla proti využití kterékoliv z těchto možností flexibility členským státem vznést námitku v případě, kdy by nebyly splněny podmínky stanovené v této směrnici.

__________________

__________________

21 Směrnice Rady č. 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a o změně směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 121, 11.5.1999, s. 13).

21 Směrnice Rady č. 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a o změně směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 121, 11.5.1999, s. 13).

22 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (Úř.věst. L 140, 5.6.2009, s. 136).

 

Odůvodnění

Navazuje na pozměňovací návrh, kterým se ruší závazky ke snížení emisí methanu stanovené ve směrnici. Neexistují-li závazky, nejsou zapotřebí metody pro jejich společné plnění.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Členské státy by měly přijmout a provádět svůj národní program omezování znečištění ovzduší s cílem splnit příslušné požadavky na snížení emisí a průběžné úrovně emisí a účinně přispívat k dosažení cílů Unie v oblasti kvality ovzduší. V tomto směru by členské státy měly zohlednit potřebu snížit emise v zónách a aglomeracích s nadměrnými koncentracemi látek znečišťujících ovzduší a/nebo v těch zónách a aglomeracích, které významně přispívají ke znečištění ovzduší v jiných zónách a aglomeracích, a to i v sousedních zemích. Národní programy omezování znečištění ovzduší by v této souvislosti měly přispívat k úspěšnému provádění plánů kvality ovzduší stanovených v článku 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/50/ES.23

(12) Členské státy by měly přijmout a provádět svůj národní program omezování znečištění ovzduší s cílem splnit příslušné požadavky na snížení emisí a účinně přispívat k dosažení cílů Unie v oblasti kvality ovzduší. V tomto směru by členské státy měly zohlednit potřebu snížit emise v zónách a aglomeracích s nadměrnými koncentracemi látek znečišťujících ovzduší a/nebo v těch zónách a aglomeracích, které významně přispívají ke znečištění ovzduší v jiných zónách a aglomeracích, a to i v sousedních zemích. Národní programy omezování znečištění ovzduší by v této souvislosti měly přispívat k úspěšnému provádění plánů kvality ovzduší stanovených v článku 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/50/ES.

__________________

__________________

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 11.6.2008, s. 1).

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 11.6.2008, s. 1).

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a) Kandidátské a potenciální kandidátské země by měly své vnitrostátní předpisy uvést pokud možno co nejvíce do souladu s touto směrnicí.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice se vztahuje na emise znečišťujících látek uvedených v příloze I ze všech zdrojů, jež se nacházejí na území členských států, v jejich výlučných ekonomických zónách a kontrolních zónách znečištění.

Tato směrnice se vztahuje na emise znečišťujících látek uvedených v příloze I ze všech antropogenních zdrojů, jež se nacházejí na území členských států, v jejich výlučných ekonomických zónách a kontrolních zónách znečištění.

Odůvodnění

Rozsah působnosti musí být přesný a v souladu s dalšími články, například článkem 4.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy omezí své roční antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx), nemethanických těkavých organických látek (NMVOC), amoniaku (NH3), částic (PM2,5) a methanu (CH4) přinejmenším v rozsahu národních závazků ke snížení emisí platných od roku 2020 a 2030 stanovených v příloze II.

1. Členské státy omezí své roční antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOX), nemethanických těkavých organických látek (NMVOC), amoniaku (NH3), částic (PM2,5) a rtuti (Hg). Omezování nemethanických těkavých organických látek (NMVOC) a methanu (CH4) se uvede do širší souvislosti se snižováním emisí skleníkových plynů.

Odůvodnění

Přílohu II je třeba odpovídajícím způsobem změnit. Rtuť a její sloučeniny jsou pro člověka vysoce toxické, zejména pro vyvíjející se nervový systém. Její výpary se po vdechnutí rychle vstřebávají do krevního řečiště. Mikrobiálním metabolismem se uložená rtuť může přeměnit v methylrtuť, což je dobře popsaný neurotoxin, který se může ukládat v organismech a posléze se koncentrovat v potravních řetězcích.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, která s sebou nenesou nepřiměřené náklady, s cílem omezit do roku 2025 jejich antropogenní emise SO2, NOX, NMVOC, NH3, PM2,5 a CH4. Úrovně těchto emisí se určí na základě prodaného paliva z lineární trajektorie omezení emisí spojující úroveň jejich emisí pro rok 2020 a úroveň emisí stanovenou v národních závazcích ke snížení emisí stanovených pro rok 2030.

vypouští se

Pokud nemohou být omezeny emise pro rok 2025 podle stanovené trajektorie, vysvětlí členské státy důvody v jejich zprávě podávané Komisi v souladu s článkem 9.

 

Odůvodnění

V důsledku změny čl. 4 odst. 1, tj. vnitrostátní závazky ke snížení emisí měly být závazné také pro rok 2025.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pro účely plnění odstavců 1 a 2 se nezapočítávají tyto emise:

vypouští se

a) emise z letadel mimo přistávací a vzletový cyklus;

 

b) emise vypouštěné na Kanárských ostrovech, ve francouzských zámořských departementech, na Madeiře a na Azorských ostrovech;

 

c) emise z vnitrostátní námořní dopravy směřující na území a z území uvedených v bodě b);

 

d) emise z mezinárodní námořní dopravy, aniž je dotčen čl. 5 odst. 1.

 

Odůvodnění

Neměly by se přehlížet všechny tyto emise, které – podobně jako CO2 – zůstávají delší dobu v ovzduší a mají vliv na změnu klimatu.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Úrovně antropogenních emisí se vymezují odečtením přirozených emisí od celkového objemu emisí.

Odůvodnění

Návrh se týká přirozených emisí, mimo jiné ze zemědělské výroby, rovněž např. oxidu dusnatého i prachových částic.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. S cílem splnit průběžné úrovně emisí stanovené pro rok 2025 v souladu s čl. 4 odst. 2 a národní závazky ke snížení emisí platné pro období od roku 2030 pro NOX, SO2 a PM2,5, které stanoví příloha II, mohou členské státy snížením emisí NOX, SO2 a PM2,5 dosaženým v mezinárodní námořní dopravě kompenzovat emise NOX, SO2 a PM2,5 z ostatních zdrojů v témže roce, a to za předpokladu, že splní tyto podmínky:

vypouští se

a) ke snížení emisí došlo v mořských oblastech, jež spadají do teritoriálních vod členských států, výlučných ekonomických zón nebo do kontrolních zón znečištění, pokud byly takové zóny stanoveny;

 

b) přijaly s cílem zajistit správné fungování této možnosti flexibility opatření k účinnému monitorování a kontrole a provádí je;

 

c) provádějí opatření s cílem dosáhnout z mezinárodní námořní dopravy úrovně emisí NOX, SO2 a PM2,5, která je nižší než ta, jíž by bylo dosaženo splněním norem Unie platných pro emise NOX, SO2 a PM2,5, a doložily toto dodatečné snížení emisí, jež je výsledkem těchto opatření, přiměřenou kvantifikací;

 

d) nekompenzovaly více než 20 % ze snížení emisí NOX, SO2 a PM2,5 vypočteného podle písmene c), přičemž je splněn předpoklad, že tato kompenzace nevede k nesplnění vnitrostátních závazků ke snížení emisí na období 2020 stanovených v příloze II.

 

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou své závazky ke snížení emisí methanu a průběžné úrovně emisí uvedené v příloze II provádět společně, za předpokladu, že splní tyto podmínky:

vypouští se

a) splňují všechny příslušné požadavky a podmínky stanovené v rámci právních předpisů Unie včetně rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES;

 

b) přijaly a provádějí účinná opatření pro zajištění řádného fungování společného provádění.

 

Odůvodnění

Mají-li být snahy o odstranění překrývání v této směrnici úspěšné, měl by být tento odstavec zrušen. Na methan se vztahuje jak sdílené úsilí v rámci programu pro změnu klimatu, tak systém obchodování s emisemi. Zařazením methanu do této revize směrnice o národních emisních stropech by došlo k překrývání, jemuž je třeba se vyhnout s ohledem na snahy o „zlepšování právní úpravy“ a „účelnost právních předpisů pro malé a střední podniky“ (REFIT).

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy se mohou od národních závazků ke snížení emisí použitelných od roku 2030 v souladu s přílohou II odchýlit za předpokladu, že se změní technické a ekonomické faktory, které byly základem pro původní výpočet těchto cílů.

Odůvodnění

Je třeba se poučit z dřívějších omylů, kdy se cíle stanovovaly na základě scénářů, k nimž nedošlo. Cíle pro jednotlivé znečišťující látky a členské státy musí být možné přizpůsobit, pokud se emisní prognózy, emisní faktory a ekonomické či technické podmínky významně změní. Tento pozměňovací návrh (v kombinaci s pozměňovacím návrhem k čl. 5 odst. 1 o flexibilním mechanismu v souvislosti s kritickými místy) tuto možnost nabízí, aniž by to mělo vliv na plnění cílů v celé Evropě.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy informují Komisi o důvodech pro odchýlení se od těchto cílů a požádají o převod povolenek. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13, pokud jde o vypracování metod a kritérií a rozhodnutí o převodu emisních povolenek.

Odůvodnění

Je třeba se poučit z dřívějších omylů, kdy se cíle stanovovaly na základě scénářů, k nimž nedošlo. Cíle pro jednotlivé znečišťující látky a členské státy musí být možné přizpůsobit, pokud se emisní prognózy, emisní faktory a ekonomické či technické podmínky významně změní. Tento pozměňovací návrh (v kombinaci s pozměňovacím návrhem k čl. 5 odst. 1 o flexibilním mechanismu v souvislosti s kritickými místy) tuto možnost nabízí, aniž by to mělo vliv na plnění cílů v celé Evropě.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud Komise ve lhůtě devíti měsíců ode dne převzetí příslušné zprávy uvedené v čl. 7 odst. 4, 5 a 6 nevysloví žádné námitky, považuje dotčený členský stát využití flexibility pro daný rok za přijaté a platné. Pokud Komise dospěje k názoru, že využití flexibility není v souladu s příslušnými požadavky a kritérii, přijme příslušné rozhodnutí a informuje členský stát o tom, že využití flexibility nelze připustit.

Pokud Komise ve lhůtě devíti měsíců ode dne převzetí příslušné zprávy uvedené v čl. 7 odst. 4, 5 a 6 nevysloví žádné námitky, považuje dotčený členský stát využití flexibility pro daný rok za přijaté a platné.

Odůvodnění

Zjevně existuje problém s využíváním flexibility z důvodu nedostatku přesných kritérií pro rozhodování o jejím využití. Proto návrh Komise obsahuje formulaci, aby v této věci mohla učinit konečné rozhodnutí Komise.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Pokud členský stát v daném roce zjistí, že není schopen splnit závazky ke snížení emisí stanovené v příloze II, může tyto závazky splnit zprůměrováním ročních národních emisí pro daný rok a předcházející jeden či dva roky za předpokladu, že tento průměr nepřekročí závazek státu.

Odůvodnění

V konkrétním roce mohou být některé emise značně ovlivněny vnějšími podmínkami, například chladným počasím v zimě či suchem v létě. Tyto podmínky pak budou mít za následek například výkyvy v poptávce po elektřině a teple a v možnostech využívání výroby bez emisí. Možnost použít průměrnou hodnotu tyto roční výkyvy vyrovnává.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy v potřebném rozsahu zahrnou do programu opatření ke snížení emisí stanovená v části 1 přílohy III nebo opatření, jež mají rovnocenný účinek na životní prostředí, a to s cílem splnit příslušné národní závazky ke snížení emisí.

Členské státy mohou do programu zahrnout opatření ke snížení emisí stanovená v části 1 přílohy III nebo opatření, jež mají rovnocenný účinek na životní prostředí, a to s cílem splnit příslušné národní závazky ke snížení emisí.

Odůvodnění

Opatření, která mohou být zahrnuta do národních programů omezování znečištění ovzduší, stanoví část 1 přílohy III. Jejím záměrem je poskytnout pouze pokyny a ponechat členským státům flexibilitu ve volbě opatření, kterými dosáhnou požadovaných snížení emisí. Znění článku tomu musí odpovídat.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Národní program omezování znečištění ovzduší se bude aktualizovat každé dva roky.

3. Národní program omezování znečištění ovzduší se bude aktualizovat každé čtyři roky.

Odůvodnění

Návrh vyžaduje, aby byly programy aktualizovány každé dva roky. Tento interval mezi dvěma revizemi je příliš krátký a byl by jednak neúčinný a jednak nákladný, a to jak pro příslušné orgány, tak pro zúčastněné strany. Navíc by aktualizace programů neměla být systematickou revizí, ale měla by se vztahovat pouze na znečišťující látku/látky, u nichž nebyly závazky ke snížení emisí splněny.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Aniž je dotčen odstavec 3, budou politiky v oblasti snižování emisí a opatření obsažená v národním programu omezování znečištění ovzduší aktualizovány ve lhůtě 12 měsíců, a to v jakémkoliv z těchto případů:

4. Aniž je dotčen odstavec 3, budou politiky v oblasti snižování emisí a opatření obsažená v národním programu omezování znečištění ovzduší aktualizovány ve lhůtě 24 měsíců, a to pokud:

Odůvodnění

Vzhledem k času, který je potřeba na aktualizaci plánu, by měla být lhůta pro tuto aktualizaci 2 roky, nejsou-li dodržena ustanovení směrnice.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) členské státy se rozhodnou pro využití některé z možností flexibility uvedených v článku 5.

vypouští se

Odůvodnění

V důsledku zrušení článku 5 (o opatřeních pro zajištění flexibility).

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zpracovat a každoročně aktualizovat národní emisní inventury znečisťujících látek uvedených v tabulce B přílohy I, a to v souladu s požadavky stanovenými v této tabulce.

Členské státy zpracují a každoročně aktualizují národní emisní inventury znečisťujících látek uvedených v tabulce B přílohy I, a to v souladu s požadavky stanovenými v této tabulce.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Členské státy, které využijí flexibilitu podle čl. 5 odst. 1, do informativní zprávy o inventurách za příslušný rok zařadí tyto informace:

vypouští se

a) množství emisí NOx, SO2 a PM2,5 v případě, že by nebyla zřízena kontrolní oblast emisí;

 

b) úroveň snížení emisí dosaženého v té části kontrolní oblasti emisí, která se nachází na území daného členského státu podle čl. 5 odst. 1 písm. c);

 

c) rozsah, v němž tuto flexibilitu využily;

 

d) případné další údaje, jež členské státy považují za nápomocné k tomu, aby mohla Komise za pomoci Evropské agentury pro životní prostředí provést úplné posouzení podmínek, v nichž byla flexibilita použita.

 

Odůvodnění

V důsledku zrušení článku 5 (o opatřeních pro zajištění flexibility).

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Členské státy, které se rozhodnou využít flexibilitu podle ustanovení čl. 5 odst. 2, předloží samostatnou zprávu, na jejímž základě bude Komise moci posoudit, zda byla tato ustanovení splněna.

vypouští se

Odůvodnění

V důsledku zrušení článku 5 (o opatřeních pro zajištění flexibility).

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby monitorování negativních dopadů znečištění ovzduší pokud možno probíhalo v souladu s požadavky stanovenými v příloze V.

1. Členské státy zajistí, aby monitorování negativních dopadů znečištění ovzduší probíhalo v souladu s požadavky stanovenými v příloze V.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy předloží své národní programy omezování znečištění ovzduší Komisi [do tří měsíců ode dne uvedeného v článku 17, datum vloží OPOCE], a následně je každé dva roky aktualizují.

Členské státy předloží své národní programy omezování znečištění ovzduší Komisi [do tří měsíců ode dne uvedeného v článku 17, datum vloží OPOCE], a následně je každé čtyři roky aktualizují.

Odůvodnění

Vzhledem ke komplexnosti národních programů omezování znečišťování ovzduší je třeba, aby členské státy měly dostatek času na aktualizaci.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy předkládají informace o národních emisích CH4 a prognózy jejich vývoje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013.31

vypouští se

__________________

 

31 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o změně rozhodnutí č. 280/2004/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 13).

 

Odůvodnění

Navazuje na zrušení závazků ke snížení emisí methanu v této směrnici. Bez závazků není třeba podávat zprávy o emisích methanu ani nejsou v souvislosti se směrnicí o národních emisních stropech zapotřebí prognózy pro methan.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V každém případě podá Komise výše uvedenou zprávu za rok 2025 a zahrne do ní informace o dosažení průběžných úrovní emisí uvedených v čl. 4 odst. 2 a důvody v případě jakýchkoli nedodržení. Zjistí se tak, zda jsou nezbytná další opatření a zváží se dopad provádění na různá odvětví.

vypouští se

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je učinit národní snížení emisí pro rok 2025 závazným.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Zprávy uvedené v odstavci 1 mohou obsahovat hodnocení dopadů na životní prostředí a socioekonomických dopadů této směrnice.

2. Zprávy uvedené v odstavci 1 obsahují hodnocení dopadů na životní prostředí a socioekonomických dopadů této směrnice.

Odůvodnění

Je třeba zaručit, aby byly důkladně prozkoumány dopady této směrnice na životní prostředí a její socioekonomické dopady.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Článek 12

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

S cílem zdokonalovat základnu pro snižování emisí rozvíjí Unie a případně členské státy dvoustrannou a mnohostrannou spolupráci se třetími zeměmi a koordinaci v rámci příslušných mezinárodních organizací, jako jsou Program OSN pro životní prostředí (UNEP), Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů (EHK OSN), Mezinárodní námořní organizace (IMO) a Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), včetně spolupráce formou výměny informací o technickém a vědeckém výzkumu a vývoji.

S cílem zdokonalovat základnu pro snižování emisí rozvíjí Unie a případně členské státy dvoustrannou a mnohostrannou spolupráci se třetími zeměmi a koordinaci v rámci příslušných mezinárodních organizací, jako jsou Program OSN pro životní prostředí (UNEP), Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů (EHK OSN), Mezinárodní námořní organizace (IMO) a Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), včetně spolupráce formou výměny informací o technickém a vědeckém výzkumu a vývoji. Členské státy vedou přeshraniční konzultace týkající vzájemného ohrožení emisemi v případě sousedních průmyslových regionů sousedících států a dotčené členské státy vypracují společné plány na odstranění či snížení emisí.

Odůvodnění

Sousedící členské státy, zejména v případě, že jejich průmyslové oblasti spolu sousedí, by měly vést konzultace a vypracovávat společné plány na odstranění či snížení emisí.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 7, čl. 7 odst. 9 a čl. 8 odst. 3 na Komisi platí na dobu neurčitou ode dne vstupu této směrnice v platnost.

2. Přenesená pravomoc uvedená v čl. 5 odst. 3, čl. 6 odst. 7, čl. 7 odst. 9 a čl. 8 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od data vstupu této směrnice v platnost.

Odůvodnění

Doplnění technické povahy navazující na pozměňovací návrh k čl. 5 odst. 1 a odst. 3 týkající se dvou navrhovaných dodatečných mechanismů flexibility.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do [18 měsíců po jejím vstupu v platnost - datum vloží OPOCE].

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do [24 měsíců po jejím vstupu v platnost - datum vloží OPOCE].

Odůvodnění

Členským státům je třeba zaručit dostatek času na úplné provedení směrnice do vnitrostátních právních systémů.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) článek 1 a příloha I do 31. prosince 2019.

vypouští se

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl A – řádek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Celkové národní emise podle kategorie zdroje

vypouští se

- CH4

 

Roční, počínaje r. 2005 do roku podání zprávy minus 2 roky (X-2)

 

15/02****

 

Odůvodnění

Návrh na zahrnutí methanu do směrnice od roku 2030 by přesahoval rámec stávajících mezinárodních právních předpisů v oblasti klimatu, čímž by podnikům a členským státům vznikla další regulační zátěž bez odpovídajícího přínosu pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl C – řádek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Emisní prognózy podle agregovaných kategorií zdroje

vypouští se

- CH4

 

15/03

 

Odůvodnění

Návrh na zahrnutí methanu do směrnice od roku 2030 by přesahoval rámec stávajících mezinárodních právních předpisů v oblasti klimatu, čímž by podnikům a členským státům vznikla další regulační zátěž bez odpovídajícího přínosu pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Příloha II – tabulka a

 

Znění navržené Komisí

Tabulka a): Závazky ke snížení emisí oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx) a nemethanových těkavých organických sloučenin (NMVOC). Prodaná paliva, výchozí rok 2005.

Členský stát

Snížení SO2 oproti roku 2005

Snížení NOx oproti roku 2005

Snížení NMVOC oproti roku 2005

Pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2029

 

Pro jakýkoli rok od r. 2030

Pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2029

 

Pro jakýkoli rok od r. 2030

Pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2029

 

Pro jakýkoli rok od r. 2030

Belgie

43%

 

68%

41%

 

63%

21%

 

44%

Bulharsko

78%

 

94%

41%

 

65%

21%

 

62%

Česká republika

45%

 

72%

35%

 

66%

18%

 

57%

Dánsko

35%

 

58%

56%

 

69%

35%

 

59%

Německo

21%

 

53%

39%

 

69%

13%

 

43%

Estonsko

32%

 

71%

18%

 

61%

10%

 

37%

Řecko

74%

 

92%

31%

 

72%

54%

 

67%

Španělsko

67%

 

89%

41%

 

75%

22%

 

48%

Francie

55%

 

78%

50%

 

70%

43%

 

50%

Chorvatsko

55%

 

87%

31%

 

66%

34%

 

48%

Irsko

65%

 

83%

49%

 

75%

25%

 

32%

Itálie

35%

 

75%

40%

 

69%

35%

 

54%

Kypr

83%

 

95%

44%

 

70%

45%

 

54%

Lotyšsko

8%

 

46%

32%

 

44%

27%

 

49%

Litva

55%

 

72%

48%

 

55%

32%

 

57%

Lucembursko

34%

 

44%

43%

 

79%

29%

 

58%

Maďarsko

46%

 

88%

34%

 

69%

30%

 

59%

Malta

77%

 

98%

42%

 

89%

23%

 

31%

Nizozemsko

28%

 

59%

45%

 

68%

8%

 

34%

Rakousko

26%

 

50%

37%

 

72%

21%

 

48%

Polsko

59%

 

78%

30%

 

55%

25%

 

56%

Portugalsko

63%

 

77%

36%

 

71%

18%

 

46%

Rumunsko

77%

 

93%

45%

 

67%

25%

 

64%

Slovinsko

63%

 

89%

39%

 

71%

23%

 

63%

Slovensko

57%

 

79%

36%

 

59%

18%

 

40%

Finsko

30%

 

30%

35%

 

51%

35%

 

46%

Švédsko

22%

 

22%

36%

 

65%

25%

 

38%

Spojené království

59%

 

84%

55%

 

73%

32%

 

49%

EU 28

59%

 

81%

42%

 

69%

28%

 

50%

Pozměňovací návrh

Tabulka a): Závazky ke snížení emisí oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx) a nemethanových těkavých organických sloučenin (NMVOC). Prodaná paliva, výchozí rok 2005.

Členský stát

Snížení SO2 oproti roku 2005

Snížení NOx oproti roku 2005

Snížení NMVOC oproti roku 2005

Pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2024

Pro jakýkoli rok od r. 2025 do r. 2029

Pro jakýkoli rok od r. 2030

Pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2024

Pro jakýkoli rok od r. 2025 do r. 2029

Pro jakýkoli rok od r. 2030

Pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2024

Pro jakýkoli rok od r. 2025 do r. 2029

Pro jakýkoli rok od r. 2030

Belgie

43%

67%

68%

41%

58%

63%

21%

44%

44%

Bulharsko

78%

91%

94%

41%

62%

65%

21%

61%

62%

Česká republika

45%

68%

72%

35%

61%

66%

18%

55%

57%

Dánsko

35%

56%

58%

56%

65%

69%

35%

59%

59%

Německo

21%

46%

53%

39%

63%

69%

13%

42%

43%

Estonsko

32%

70%

71%

18%

55%

61%

10%

31%

37%

Řecko

74%

90%

92%

31%

68%

72%

54%

68%

67%

Španělsko

67%

89%

89%

41%

72%

75%

22%

48%

48%

Francie

55%

77%

78%

50%

66%

70%

43%

49%

50%

Chorvatsko

55%

86%

87%

31%

64%

66%

34%

52%

48%

Irsko

65%

81%

83%

49%

64%

75%

25%

33%

32%

Itálie

35%

76%

75%

40%

66%

69%

35%

54%

54%

Kypr

83%

97%

95%

44%

68%

70%

45%

53%

54%

Lotyšsko

8%

47%

46%

32%

39%

44%

27%

57%

49%

Litva

55%

74%

72%

48%

54%

55%

32%

59%

57%

Lucembursko

34%

44%

44%

43%

73%

79%

29%

58%

58%

Maďarsko

46%

86%

88%

34%

66%

69%

30%

57%

59%

Malta

77%

98%

98%

42%

86%

89%

23%

32%

31%

Nizozemsko

28%

57%

59%

45%

65%

68%

8%

34%

34%

Rakousko

26%

52%

50%

37%

69%

72%

21%

47%

48%

Polsko

59%

74%

78%

30%

50%

55%

25%

53%

56%

Portugalsko

63%

79%

77%

36%

72%

71%

18%

48%

46%

Rumunsko

77%

92%

93%

45%

64%

67%

25%

63%

64%

Slovinsko

63%

88%

89%

39%

66%

71%

23%

62%

63%

Slovensko

57%

78%

79%

36%

55%

59%

18%

41%

40%

Finsko

30%

30%

30%

35%

45%

51%

35%

45%

46%

Švédsko

22%

22%

22%

36%

62%

65%

25%

35%

38%

Spojené království

59%

82%

84%

55%

70%

73%

32%

50%

49%

EU 28

59%

79%

81%

42%

64%

69%

28%

50%

50%

Odůvodnění

Tato čísla (emisní limity) jsou převzata z posouzení dopadů Komise o scénáři překlenutí 75% rozdílu, které je podle posouzení dopadů Komise i Evropského parlamentu nákladově nejefektivnějším řešením.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Příloha II – tabulka b

 

Znění navržené Komisí

Tabulka b): Závazky ke snížení emisí amoniaku (NH3), jemných částic (PM2,5) a methanu (NH4). Prodaná paliva, výchozí rok 2005.

Členský stát

Snížení NH3 oproti roku 2005

Snížení PM2,5 oproti roku 2005

Snížení CH4 oproti roku 2005

Pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2029

 

Pro jakýkoli rok od r. 2030

Pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2029

 

Pro jakýkoli rok od r. 2030

 

Pro jakýkoli rok od r. 2030

Belgie

2%

 

16%

20%

 

47%

 

26%

Bulharsko

3%

 

10%

20%

 

64%

 

53%

Česká republika

7%

 

35%

17%

 

51%

 

31%

Dánsko

24%

 

37%

33%

 

64%

 

24%

Německo

5%

 

39%

26%

 

43%

 

39%

Estonsko

1%

 

8%

15%

 

52%

 

23%

Řecko

7%

 

26%

35%

 

72%

 

40%

Španělsko

3%

 

29%

15%

 

61%

 

34%

Francie

4%

 

29%

27%

 

48%

 

25%

Chorvatsko

1%

 

24%

18%

 

66%

 

31%

Irsko

1%

 

7%

18%

 

35%

 

7%

Itálie

5%

 

26%

10%

 

45%

 

40%

Kypr

10%

 

18%

46%

 

72%

 

18%

Lotyšsko

1%

 

1%

16%

 

45%

 

37%

Litva

10%

 

10%

20%

 

54%

 

42%

Lucembursko

1%

 

24%

15%

 

48%

 

27%

Maďarsko

10%

 

34%

13%

 

63%

 

55%

Malta

4%

 

24%

25%

 

80%

 

32%

Nizozemsko

13%

 

25%

37%

 

38%

 

33%

Rakousko

1%

 

19%

20%

 

55%

 

20%

Polsko

1%

 

26%

16%

 

40%

 

34%

Portugalsko

7%

 

16%

15%

 

70%

 

29%

Rumunsko

13%

 

24%

28%

 

65%

 

26%

Slovinsko

1%

 

24%

25%

 

70%

 

28%

Slovensko

15%

 

37%

36%

 

64%

 

41%

Finsko

20%

 

20%

30%

 

39%

 

15%

Švédsko

15%

 

17%

19%

 

30%

 

18%

Spojené království

8%

 

21%

30%

 

47%

 

41%

EU 28

6%

 

27%

22%

 

51%

 

33%

Pozměňovací návrh

Tabulka b): Závazky ke snížení emisí amoniaku (NH3), jemných částic (PM2,5) a rtuti (Hg). Prodaná paliva, výchozí rok 2005.

Členský stát

Snížení NH3 oproti roku 2005

Snížení PM2,5 oproti roku 2005

Snížení Hg oproti roku 2005

Pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2024

Pro jakýkoli rok od r. 2025 do r. 2029

Pro jakýkoli rok od r. 2030

Pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2024

Pro jakýkoli rok od r. 2025 do r. 2029

Pro jakýkoli rok od r. 2030

Pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2029

Pro jakýkoli rok od r. 2030

Belgie

2%

16%

16%

20%

46%

47%

 

 

Bulharsko

3%

11%

10%

20%

60%

64%

 

 

Česká republika

7%

35%

35%

17%

47%

51%

 

 

Dánsko

24%

40%

37%

33%

62%

64%

 

 

Německo

5%

46%

39%

26%

41%

43%

 

 

Estonsko

1%

23%

8%

15%

48%

52%

 

 

Řecko

7%

28%

26%

35%

71%

72%

 

 

Španělsko

3%

30%

29%

15%

61%

61%

 

 

Francie

4%

31%