BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer og om ændring af direktiv 2003/35/EF

27.8.2015 - (COM(2013)0920 – C8‑0004/2014 – 2013/0443(COD)) - ***I

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Julie Girling


Procedure : 2013/0443(COD)
Forløb i plenarforsamlingen

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer og om ændring af direktiv 2003/35/EF

(COM(2013)0920 – C8‑0004/2014 – 2013/0443(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0920),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0004/2014),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til udtalelse af 10. juli 2014[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–       der henviser til udtalelse af 7. oktober 2014[2] fra Regionsudvalget,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0249/2015),

1.      vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Der er i løbet af de seneste 20 år gjort betydelige fremskridt i Unionen med hensyn til menneskeskabt luftforurening og luftkvaliteten, takket være en specifik EU-politik, som Kommissionens meddelelse fra 2005 om en "Temastrategi for luftforurening"15 er et led i. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/81/EF16 har medvirket til disse fremskridt ved at fastsætte lofter for medlemsstaternes samlede årlige emissioner af svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx), ammoniak (NH3) og andre flygtige organiske forbindelser end metan (NMVOC) i 2010. Resultatet er, at SO2-emissionerne er reduceret med 82 %, NOx-emissionerne med 47 %, NMVOC-emissionerne med 56 % og NH3-emissionerne med 28 % mellem 1990 og 2010. Alligevel er miljøet og menneskers sundhed stadig udsat for betydelige skadelige virkninger og risici, således som det er beskrevet i "Programmet ren luft i Europa", den såkaldte reviderede temastrategi for luftforurening17.

(Vedrører ikke den danske tekst)

__________________

 

15 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 21. september 2005 - Temastrategi for luftforurening, KOM(2005) 446 endelig.

 

 

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/81/EF af 23. oktober 2001 om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer (EFT L 309 af 27.11.2001, s. 22).

 

17 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - "Programmet ren luft i Europa", COM(2013) [xxx].

 

sproglig ændring – skal ikke til afstemning

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Det bekræftes i syvende miljøhandlingsprogram18, at Unionens langsigtede målsætning for luftkvalitetspolitikken er at nå luftkvalitetsniveauer, der ikke medfører væsentlige negative virkninger og risici for menneskers sundhed og miljøet, og der opfordres med dette for øje til fuld overholdelse af gældende EU-lovgivning om luftkvalitet, fastlæggelse af strategiske mål og aktiviteter for tiden efter 2020, en forstærket indsats i områder, hvor befolkningen og økosystemerne eksponeres for et højt luftforureningsniveau, samt større synergi mellem luftkvalitetslovgivningen og Unionens politiske mål inden for især klimaforandring og biodiversitet.

(2) Det bekræftes i syvende miljøhandlingsprogram18, at Unionens langsigtede målsætning for luftkvalitetspolitikken er at nå luftkvalitetsniveauer, der ikke medfører væsentlige negative virkninger og risici for menneskers sundhed og miljøet, og der opfordres med dette for øje til fuld overholdelse af gældende EU-lovgivning om luftkvalitet, fastlæggelse af strategiske mål og aktiviteter for tiden efter 2020, en forstærket indsats i områder, hvor befolkningen og økosystemerne eksponeres for et højt luftforureningsniveau, samt større synergi mellem luftkvalitetslovgivningen og Unionens politiske mål inden for især klimaforandring og biodiversitet. Den fælles landbrugspolitik for perioden 2014-2020 giver medlemsstaterne mulighed for at bidrage til at forbedre luftkvaliteten med specifikke foranstaltninger. Fremtidige evalueringer vil give en bedre forståelse af virkningerne af disse foranstaltninger.

__________________

__________________

18 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden", COM(2012) 710 af 29.11.2012.

18 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden", COM(2012) 710 af 29.11.2012.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Medlemsstaterne og Unionen er parter i Minamatakonventionen 2013 om kviksølv, der søger at forbedre menneskers sundhed og miljøbeskyttelsen gennem reduktion af kviksølvemissionerne fra eksisterende og nye kilder. Dette direktiv bør bidrage til at reducere kviksølemissionerne i Unionen, som krævet i Kommissionens meddelelse af 28. januar 2005 til Rådet og Europa-Parlamentet om en fællesskabsstrategi for kviksølv og Minamatakonventionen om kviksølv.

Begrundelse

EU og medlemsstaterne bør som signatarer af Minamatakonventionen sikre, at NEC-direktivet bidrager til at reducere kviksølvemissioner, der har meget skadelige indvirkninger på menneskers sundhed.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Den ordning med nationale emissionslofter, som er oprettet ved direktiv 2001/81/EF, bør derfor revideres, så den bringes på linje med Unionens og medlemsstaternes internationale forpligtelser.

(6) Den ordning med nationale emissionslofter, som er oprettet ved direktiv 2001/81/EF, bør derfor revideres, så den er i overensstemmelse med Unionens og medlemsstaternes internationale forpligtelser.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Dette direktiv ventes ligeledes at bidrage til at nå de mål for luftkvalitet, der er fastsat i EU-lovgivningen, afbøde virkningerne af klimaændringer ved at reducere emissionerne af kortlivede klimakomponenter og forbedre luftkvaliteten globalt.

(8) Dette direktiv ventes ligeledes på en omkostningseffektiv måde at bidrage til at nå de mål for luftkvalitet, der er fastsat i EU-lovgivningen, på en omkostningseffektiv måde, afbøde virkningerne af klimaændringer ved at reducere emissionerne af kortlivede klimakomponenter, foruden at forbedre luftkvaliteten globalt samt forbedre synergierne med Unionens klima- og energipolitik og sikre, at der ikke sker overlapning med den eksisterende EU-lovgivning. Dette direktiv bør især tilpasses udviklingen af Unionens og den internationale klimaindsats, herunder – men ikke udelukkende – klima- og energirammen for 2030 samt en omfattende og juridisk bindende global klimaaftale.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Dette direktiv bør også bidrage til at reducere de sundhedsmæssige omkostninger ved luftforurening i Unionen ved at forbedre EU-borgernes livskvalitet samt fremme overgangen til en grøn økonomi.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b) For at reducere emissionerne fra søtransport er det nødvendigt at sikre en fuldstændig og rettidig gennemførelse af de grænser, der er fastsat af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO), samt streng håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/33/EU1a. Der er også behov for en yderligere indsats for at få kontrol over emissionerne fra søtransport. Det vil være hensigtsmæssigt, at Unionen og medlemsstaterne overvejer at fastsætte nye emissionskontrolområder og fortsætter med at arbejde inden for IMO for yderligere at nedbringe emissionerne.

 

______________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/33/EU af 21. november 2012 om ændring af Rådets direktiv 1999/32/EF for så vidt angår svovlindholdet i skibsbrændstoffer (EUT L 327 af 27.11.2012, s. 1).

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Medlemsstaterne bør opfylde de tilsagn om emissionsreduktion, som er fastsat i dette direktiv for 2020 og 2030. For at sikre påviselige fremskridt mod 2030-tilsagnene bør medlemsstaterne i 2025 overholde mellemliggende emissionsniveauer, som fastsættes ved lineær interpolation mellem deres emissionsniveauer i 2020 og de emissionsniveauer, der svarer til emissionsreduktionstilsagnene for 2030, medmindre der derved påføres uforholdsmæssigt store udgifter. Hvis emissionerne i 2025 ikke kan begrænses på denne måde, bør medlemsstaterne gøre rede for årsagerne dertil i deres indberetninger i henhold til direktivet.

(9) Der fastsættes bindende nationale emissionsreduktionstilsagn i dette direktiv for 2020, 2025 og 2030 for at begrænse de atmosfæriske emissioner af luftforurenende stoffer og effektivt bidrage til Unionens mål om at opnå luftkvalitet, som ikke giver anledning til væsentlige negative indvirkninger og risici for sundheden, samt til at niveauet og deponeringen af forsurende og eutrofierende forureningsstoffer reduceres til under kritiske belastninger og niveauer.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) For at fremme omkostningseffektiv opfyldelse af de nationale emissionsreduktionstilsagn og overholdelse af de mellemliggende emissionsniveauer bør medlemsstaterne have ret til at medregne emissionsreduktioner fra international skibsfart, hvis emissionerne derfra er lavere end de emissionsniveauer, der ville følge af overholdelse af EU-lovgivningens krav, herunder grænserne for brændstoffers svovlindhold i Rådets direktiv 1999/32/EF21. Medlemsstaterne bør ligeledes have mulighed for fælles opfyldelse af tilsagn og overholdelse af mellemliggende emissionsniveauer vedrørende metan (CH4) og for at gøre brug af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF22 i dette øjemed. Medlemsstaterne kan i forbindelse med kontrollen af opfyldelsen af deres nationale emissionslofter og emissionsreduktionstilsagn og overholdelsen af deres mellemliggende emissionsniveauer justere deres nationale emissionsopgørelser i takt med, at den videnskabelige viden og metoder vedrørende emissioner forbedres. Kommissionen kan gøre indsigelse mod en medlemsstats brug af denne fleksibilitet, hvis betingelserne i direktivet ikke er opfyldt.

(11) For at fremme omkostningseffektiv opfyldelse af de nationale emissionsreduktionstilsagn bør medlemsstaterne have mulighed for fælles opfyldelse af tilsagn vedrørende methan (CH4) og for at gøre brug af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF i dette øjemed22. Medlemsstaterne kan i forbindelse med kontrollen af opfyldelsen af deres nationale emissionslofter og emissionsreduktionstilsagn og overholdelsen af deres emissionsniveauer justere deres nationale emissionsopgørelser i takt med, at den videnskabelige viden og metoder vedrørende emissioner forbedres. Kommissionen kan gøre indsigelse mod en medlemsstats brug af disse fleksibilitetsmuligheder, hvis betingelserne i direktivet ikke er opfyldt.

__________________

__________________

21 Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 1999 om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer og om ændring af direktiv 93/12/EØF (EFT L 121 af 11.5.1999, s. 13).

 

22 Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020 (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136).

22 Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020 (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136).

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Hver medlemsstat bør vedtage og gennemføre et nationalt program for bekæmpelse af luftforurening, hvormed den kan opfylde kravene til emissionsreduktion, overholde de mellemliggende emissionsniveauer og medvirke effektivt til virkeliggørelse af Unionens luftkvalitetsmålsætninger. I den forbindelse bør medlemsstaterne tage hensyn til behovet for at reducere emissionerne i zoner og bymæssige områder, hvor koncentrationen af luftforurenende stoffer er særligt høj, og/eller som bidrager væsentligt til luftforureningen i andre zoner og bymæssige områder, eventuelt i nabolandene. Med dette for øje bør nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening medvirke til, at de luftkvalitetsplaner, der er omhandlet i artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF23, bliver gennemført med godt resultat.

(12) Hver medlemsstat bør vedtage og gennemføre et nationalt program for bekæmpelse af luftforurening, hvormed den kan opfylde kravene til emissionsreduktion og medvirke effektivt til virkeliggørelse af Unionens luftkvalitetsmålsætninger. I den forbindelse bør medlemsstaterne tage hensyn til behovet for at reducere emissionerne i zoner og bymæssige områder, hvor koncentrationen af luftforurenende stoffer er særligt høj, og/eller som bidrager væsentligt til luftforureningen i andre zoner og bymæssige områder, eventuelt i nabolandene. Med dette for øje bør nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening medvirke til, at de luftkvalitetsplaner, der er omhandlet i artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF23, bliver gennemført med godt resultat.

__________________

__________________

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1).

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1).

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) De nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening bør indeholde foranstaltninger, der gælder for landbruget, således at NH3- og PM2,5-emissionerne til luften fra de største bidragydere reduceres. Medlemsstaterne bør have ret til at træffe andre foranstaltninger end dem, der er fastsat i dette direktiv, forudsat at der under de specifikke nationale omstændigheder opnås de samme miljøresultater.

(13) De nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening bør indeholde foranstaltninger, der gælder for landbruget, således at NH3-, CH4 og PM2,5-emissionerne til luften fra de største bidragydere reduceres. Disse foranstaltninger bør være omkostningseffektive og baseres på konkrete oplysninger og data under hensyntagen til de videnskabelige fremskridt og tidligere foranstaltninger truffet af medlemsstaterne. Det ville desuden være ønskeligt at udarbejde fælles retningslinjer på europæisk plan om god praksis for brugen af ammoniak i landbruget med henblik på at forsøge at reducere emissionerne fra uorganiske gødninger og husdyrgødning. Medlemsstaterne bør have ret til at træffe andre foranstaltninger end dem, der er fastsat i dette direktiv, forudsat at der under de specifikke nationale omstændigheder opnås de samme miljøresultater.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) De nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening bør for at reducere emissionerne fra de vigtigste bidragydere indeholde foranstaltninger, der gælder for alle relevante sektorer, herunder landbrug, industri, vejtransport, mobile ikke-vejgående maskiner, transport af indre vandveje, boligopvarmning og opløsningsmidler. Medlemsstaterne bør have ret til at træffe andre foranstaltninger end dem, der er fastsat i dette direktiv, forudsat at der under de specifikke nationale omstændigheder opnås de samme miljøresultater.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b) Når medlemsstaterne træffer foranstaltninger, der skal indgå i de nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening, bør de sikre, at der fuldt ud tages hensyn til virkningerne for små og mellemstore landbrugsbedrifter, og at disse virkninger ikke indebærer betydelige ekstraomkostninger, som disse bedrifter ikke kan klare. Forbedringer af luftkvaliteten kan kun opnås ved hjælp af forholdsmæssige foranstaltninger, der sikrer opretholdelsen af landbrugsbedrifter. De nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening bør sikre en balance mellem husdyrbrug og forureningsbekæmpelse.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Betragtning 13 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13c) De foranstaltninger, der træffes under de nationale programmer for bekæmpelse af NH3-, CH4- og PM2,5-emissionerne fra landbrugssektoren, bør kunne komme i betragtning for finansiel støtte under blandt andet fondene for udvikling af landbrugsdistrikter, især foranstaltninger der træffes af små og mellemstore landbrugsbedrifter, der kræver betydelige ændringer i fremgangsmåder eller betydelige investeringer, såsom ekstensiv græsning, landbrugsøkologiske tiltag, anaerob nedbrydning i forbindelse med biogasproduktion ved brug af landbrugsaffald samt lavemissionsopstaldningssystemer.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

For at forbedre luftkvaliteten især i byområderne bør nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening indeholde foranstaltninger til at reducere emissioner af nitrogenoxider og partikler i disse områder.

Begrundelse

Ud over indførelsen af tekniske løsninger på EU-plan (f.eks. Euro-standarder) bør medlemsstaterne udarbejde, vedtage og gennemføre ikke-tekniske foranstaltninger, der i betydelig grad kan reducere luftforureningen fra køretøjer og forbedre borgernes sundhed og miljø.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a) I overensstemmelse med Århuskonventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet og Domstolens retspraksis bør offentligheden have bred adgang til klage og domstolsprøvelse for at sikre en effektiv gennemførelse og håndhævelse af dette direktiv og til at bidrage til beskyttelsen af retten til at leve i et miljø, der er foreneligt med personlig sundhed og velfærd.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15b) Miljøinspektioner og markedsovervågning er nødvendige for at sikre effektiviteten af dette direktiv og af de foranstaltninger, der vedtages med henblik på opfyldelsen af dets mål.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Betragtning 15 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15c) Kommissionen skal med henblik herpå i forbindelse med vurderingen af synergier mellem EU’s luftkvalitetspolitik og klima- og energipolitik tage hensyn til Europa-Parlamentets Forskningstjenestes undersøgelse om luftkvalitet: Supplerende konsekvensanalyse om samspillet mellem EU’s luftkvalitetspolitik og klima- og energipolitik.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) For at tage højde for den tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændring af retningslinjerne for indberetning i bilag I samt tilpasning af bilag III, del 1, og bilag IV og V til den tekniske udvikling. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(21) For at tage højde for den tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter for en afgrænset periode delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændring af retningslinjerne for indberetning i bilag I samt tilpasning af bilag III, del 1, og bilag IV og V til den tekniske udvikling. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Medlemsstaterne bør fastsætte regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af de nationale bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv, og sikre, at de iværksættes. Sanktioner bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(Vedrører ikke den danske tekst)

sproglig ændring – skal ikke til afstemning

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a) Kandidatlandet og de potentielle kandidatlande skal så vidt muligt bringe deres nationale lovbestemmelser på linje med dette direktiv.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Dette direktiv tager sigte på at begrænse emissioner af forsurende og eutrofierende forurenende stoffer, ozonprækursorer, primære partikler og prækursorer for sekundære partikler og andre forurenende stoffer i luften, hvilket bidrager til:

 

(a) Unionens langsigtede mål om at nå luftkvalitetsniveauer, der ikke medfører væsentlige negative virkninger og risici for menneskers sundhed og miljøet, i overensstemmelse med de retningslinjer for luftkvalitet, der er offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen

 

(b) at nå Unionens mål for biodiversitet og økosystemer ved at reducere niveauet og deponeringen af forsurende og eutrofierende forurenende stoffer og andre forurenende stoffer, herunder ozon ved jordoverfladen, til under kritiske belastninger og niveauer

 

(c) at nå de mål for luftkvalitet, der er fastsat i Unionens retsakter

 

(d) at afbøde virkningerne af klimaændringer ved at reducere emissionerne af kortlivede klimakomponenter og ved at sikre bedre synergi med Unionens klima- og energipolitik

 

Dette direktiv skal især tilpasses udviklingen af Unionens og den internationale klimaindsats, herunder – men ikke udelukkende – klima- og energirammen for 2030 samt en omfattende og juridisk bindende global klimaaftale.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. "kritisk belastning": en kvantitativ beregning af det niveau for udsættelse for et eller flere forurenende stoffer, under hvilket der ikke, ifølge den nuværende viden på området, indtræder betydelige negative virkninger for nærmere angivne følsomme miljøfaktorer

Begrundelse

Definitionen stammer fra det eksisterende NEC-direktiv 2001/81/EF og er nødvendig for at sikre klarhed og sammenhæng.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. "kritisk niveau": den koncentration af forurenende stoffer i atmosfæren, over hvilken der, ifølge den nuværende viden på området, kan indtræde direkte negative virkninger for receptorer, såsom mennesker, planter, økosystemer eller materialer

Begrundelse

Definitionen stammer fra det eksisterende NEC-direktiv 2001/81/EF og er nødvendig for at sikre klarhed og sammenhæng.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. "ozon ved jordoverfladen": ozon i den nederste del af troposfæren

Begrundelse

Definitionen stammer fra det eksisterende NEC-direktiv 2001/81/EF og er nødvendig for at sikre klarhed og sammenhæng.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b. "flygtige organiske forbindelser" og "VOC": alle organiske forbindelser, der er en følge af menneskelige aktiviteter, bortset fra methan, og som kan danne fotokemiske oxidanter ved reaktioner med nitrogenoxider under påvirkning af sollys

Begrundelse

Definitionen stammer fra det eksisterende NEC-direktiv 2001/81/EF og er nødvendig for at sikre klarhed og sammenhæng.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. "andre flygtige organiske forbindelser end metan" (NMVOC): alle organiske forbindelser af menneskeskabt karakter, bortset fra metan, som kan danne fotokemiske oxidanter ved at reagere med nitrogenoxider under påvirkning af sollys

5. "andre flygtige organiske forbindelser end methan" (NMVOC): alle organiske menneskeskabte forbindelser, bortset fra methan, som kan danne fotokemiske oxidanter ved reaktioner med nitrogenoxider under påvirkning af sollys

Begrundelse

sproglig ændring – ingen afstemning

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. "nationalt emissionsloft": den maksimumsmængde af et stof, udtrykt i kilotons, som må udledes i en medlemsstat i et kalenderår

Begrundelse

Definitionen stammer fra det eksisterende NEC-direktiv 2001/81/EF og er nødvendig for at sikre klarhed og sammenhæng.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. "international skibsfart": sejlads på havet og i kystfarvande med ethvert fartøj under ethvert flag, undtagen fiskeskibe, med afgang fra ét lands område og ankomst til et andet lands område

udgår

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12a. "EU's luftforureningskildepolitikker": forordninger eller direktiver der, uanset forpligtelserne i disse forordninger eller direktiver, har til formål, hvad enten helt eller delvist, at nedbringe emissionerne af svovldioxid (SO2), nitrogenoxid (NOx), andre flygtige organiske forbindelser end metan (NMVOC), ammoniak (NH3), partikler (PM2,5) og metan (CH4) ved at gennemføre begrænsende foranstaltninger ved kilden, herunder mindst, men ikke udelukkende, de emissionsreduktioner, der er opnået gennem:

 

- direktiv 94/63/EF1a

 

- direktiv 97/68/EF1b,

 

- direktiv 98/70/EF1c,

 

- direktiv 1999/32/EF1d,

 

- direktiv 2009/126/EF1e,

 

- direktiv 2004/42/EF1f,

 

- direktiv 2007/46/EF1g, herunder forordning (EF) nr. 715/20071h,

 

forordning (EF) nr. 79/20041i,

 

forordning (EF) nr. 595/2009 1j og forordning (EF) nr. 661/20091k,

 

- direktiv 2010/75/EU1l,

 

- forordning (EU) nr. 167/20111m,

 

- forordning (EU) nr. 168/20111n,

 

- direktiv 2014/94/EU1o.

 

_______________________

 

1a Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/63/EF af 20. december 1994 om forebyggelse af emissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC) ved benzinoplagring og benzindistribution fra terminaler til servicestationer (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 24).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF af 16. december 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner (EFT L 59 af 27.2.1998, s. 1).

 

1c Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF (EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58).

 

1d Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 1999 om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer og om ændring af direktiv 93/12/EØF (EFT L 121 af 11.5.1999, s. 13).

 

1e Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/126/EF af 21. oktober 2009 om fase II-genvinding af benzindampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer på servicestationer (EUT L 285 af 31.10.2009, s. 36).

 

1f Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF af 21. april 2004 om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering og om ændring af direktiv 1999/13/EF (EUT L 143 af 30.4.2004, s. 87).

 

1g Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (»Rammedirektiv«) ( EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1).

 

1h Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1),

 

1i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 79/2009 af 14. januar 2009 om typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer og om ændring af direktiv 2007/46/EF (EUT L 35 af 4.2.2009, s. 32).

 

1j Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 af 18. juni 2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF og om ophævelse af direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF (EUT L 188 af 18.7.2009, s. 1).

 

1k Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1).

 

1l Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).

 

1m Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (EUT L 60 af 2.3.2013, s. 1).

 

1n Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler (EUT L 60 af 2.3.2013, s. 52).

 

1o Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer (EUT L 307 af 28.10.2014, s. 1).

Begrundelse

Inden for rammerne af den nye Kommissions ambitioner om bedre regulering tilføjes "EU's luftforureningskildepolitikker" til direktivet. Luftforureningspolitikken bør fremover tage hensyn til og evaluere gennemførelsen af EU’s luftforureningskildepolitikker med henblik på at undgå overlapninger, øge synergieffekten og forstå visse medlemsstaters succes eller fiasko.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 12 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12b. "den berørte offentlighed": den del af offentligheden, som er berørt af, kan blive berørt af eller har en interesse i emissioner af luftforurening til atmosfæren. Med henblik på denne definition anses ikke-statslige miljøorganisationer, forbrugerorganisationer, organisationer, der varetager følsomme befolkningsgruppers interesser, og andre relevante sundhedsrelaterede organer, der opfylder krav efter national lovgivning, for at have en interesse

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne begrænser som minimum deres årlige menneskeskabte emissioner af svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx), andre flygtige organiske forbindelser end metan (NMVOC), ammoniak (NH3), partikler (PM2,5) og metan (CH4) i overensstemmelse med de nationale emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 2020 og 2030, jf. bilag II.

1. Medlemsstaterne begrænser som minimum deres årlige menneskeskabte emissioner af svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx), andre flygtige organiske forbindelser end metan (NMVOC), ammoniak (NH3), partikler (PM2,5) og kviksølv (Hg) i overensstemmelse med de nationale emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 2020, 2025 og 2030, jf. bilag II.

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Medlemsstaterne begrænser som et minimum deres årlige menneskeskabte emissioner af metan (CH4) i overensstemmelse med de nationale emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 2030, jf. bilag II.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne alle fornødne foranstaltninger for at begrænse deres menneskeskabte emissioner af SO2, NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 og CH4 i 2025, for så vidt det ikke medfører uforholdsmæssigt store udgifter. Disse emissioner beregnes ud fra det solgte brændstof ved lineær interpolation mellem emissionsniveauerne i 2020 og de emissionsniveauer, der svarer til emissionsreduktionstilsagnene for 2030.

Medlemsstaterne gør i deres indberetninger til Kommissionen i henhold til artikel 9 rede for fremskridt i retning af at opnå deres nationale emissionsreduktionstilsagn.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Følgende emissioner medregnes ikke til overholdelsen af stk. 1 og 2:

3. Følgende emissioner tages ikke i betragtning til overholdelsen af stk. 1:

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) emissioner fra international skibsfart, jf. dog artikel 5, stk. 1.

(d) emissioner fra international skibsfart.

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når en medlemsstat skal overholde de mellemliggende emissionsniveauer, der er fastsat for 2025 ifølge artikel 4, stk. 2, og opfylde de nationale emissionsreduktionstilsagn i bilag II, som gælder fra 2030 og årene derefter, for NOx, SO2 og PM2,5, kan den modregne NOx-, SO2- og PM2,5-emissionsreduktioner, der er opnået inden for international skibsfart, i NOx-, SO2- og PM2,5-emissionerne fra andre kilder i samme år, hvis følgende betingelser er opfyldt:

udgår

(a) Emissionsreduktionerne skal være opnået i havområder, der ligger inden for medlemsstatens territorialfarvande, eksklusive økonomiske zone eller forureningskontrolområde, hvis der er fastlagt et sådant område.

 

(b) Medlemsstaten skal sikre, at denne fleksibilitet fungerer efter hensigten, ved at indføre og anvende virkningsfulde overvågnings- og inspektionsforanstaltninger.

 

(c) Medlemsstaten skal have indført foranstaltninger til at opnå lavere NOx-, SO2- og PM2,5-emissioner fra international skibsfart end de emissionsniveauer, der ville være opnået ved opfyldelse af EU-kravene til emissioner af NOx, SO2 og PM2,5, og på tilfredsstillende måde kvantificere den yderligere emissionsreduktion, disse foranstaltninger har medført.

 

(d) Medlemsstaten kan ikke modregne mere end 20 % af de NOx-, SO2- og PM2,5-emissionsreduktioner, der er beregnet efter litra c), forudsat at modregningen ikke fører til, at de nationale emissionsreduktionstilsagn for 2020-2024 i bilag II ikke opfyldes.

 

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan gennemføre deres metanemissionsreduktionstilsagn og mellemliggende metanemissionsniveauer i bilag II i fællesskab, hvis følgende betingelser er opfyldt;

Medlemsstaterne kan gennemføre deres metanemissionsreduktionstilsagn i bilag II i fællesskab, hvis følgende betingelser er opfyldt;

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan justere deres årlige nationale emissionsopgørelser for SO2, NOx, NMVOC, NH3 og PM2,5 i overensstemmelse med bilag IV, hvis anvendelse af forbedrede emissionsopgørelsesmetoder, der er ajour med den videnskabelige viden, vil medføre, at de nationale emissionsreduktionstilsagn eller mellemliggende emissionsniveauer ikke overholdes.

3. Medlemsstaterne kan justere deres årlige nationale emissionsopgørelser for SO2, NOx, NMVOC, NH3 og PM2,5 i overensstemmelse med bilag IV, hvis anvendelse af forbedrede emissionsopgørelsesmetoder, der er ajour med den videnskabelige viden, vil medføre, at de nationale emissionsreduktionstilsagn ikke overholdes.

Begrundelse

Ordføreren mener, at forpligtelserne i NEC-direktivet også bør være bindende for 2025, hvilket gør en henvisning til de mellemliggende emissionsniveauer overflødig.

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Hvis en medlemsstat ønsker at anvende bestemmelserne i stk. 1, 2 eller 3, underretter den Kommissionen herom senest den 30. september i året før det pågældende rapporteringsår. Der skal bl.a. gives oplysning om, hvilke forurenende stoffer og sektorer der er tale om, og om omfanget af virkningerne for de nationale emissionsopgørelser, hvis dette kan oplyses.

4. Hvis en medlemsstat ønsker at anvende en af fleksibiliteterne i dette direktiv, underretter den Kommissionen herom senest den 31. december i året før det pågældende rapporteringsår. Der skal bl.a. gives oplysning om, hvilke forurenende stoffer og sektorer der er tale om, og om omfanget af virkningerne for de nationale emissionsopgørelser, hvis dette kan oplyses.

Begrundelse

Kommissionens forslag ville fremskynde tidspunktet for indberetningen af de foreløbige emissioner fra det foregående år fra 31. december til 30. september. Dette giver ikke tilstrækkelig tid til at indsamle og kvalitetssikre data.

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vurderer med bistand fra Det Europæiske Miljøagentur, om anvendelsen af den ønskede fleksibilitet i det pågældende år opfylder de relevante krav og kriterier.

Kommissionen vurderer med bistand fra Det Europæiske Miljøagentur, om anvendelsen af en fleksibilitet eller justering i det pågældende år opfylder de relevante krav og kriterier.

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Har Kommissionen ikke gjort indsigelse inden ni måneder efter datoen for modtagelse af den i artikel 7, stk. 4, 5 og 6, omhandlede rapport, kan medlemsstaten anse den anvendte fleksibilitet i det pågældende år for godkendt. Finder Kommissionen, at den anvendte fleksibilitet ikke opfylder de gældende krav og kriterier, vedtager den en afgørelse om, at fleksibiliteten ikke er godkendt, og underretter medlemsstaten herom.

Har Kommissionen ikke gjort indsigelse inden seks måneder efter datoen for modtagelse af den i artikel 7, stk. 4, 5 og 6, omhandlede rapport, kan medlemsstaten anse den anvendte fleksibilitet i det pågældende år for godkendt. Finder Kommissionen, at den anvendte fleksibilitet ikke opfylder de gældende krav og kriterier, vedtager den inden ni måneder efter modtagelsen af den relevante rapport en afgørelse, der ledsages af en begrundelse, om, at fleksibiliteten ikke er godkendt, og underretter medlemsstaten herom. Afgørelsen skal ledsages af en begrundelse.

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Kommissionen kan efter undersøgelsesproceduren i artikel 14 vedtage gennemførelsesretsakter med nærmere regler for anvendelse af den i stk. 1, 2 og 3 omhandlede fleksibilitet.

6. Kommissionen skal efter undersøgelsesproceduren i artikel 14 vedtage gennemførelsesretsakter med nærmere regler for anvendelse af en fleksibilitet som omhandlet i stk. 2 og 3.

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udarbejder og vedtager et nationalt program for bekæmpelse af luftforurening i overensstemmelse med bilag III, del 2, for at begrænse deres årlige menneskeskabte emissioner, jf. artikel 4.

1. Medlemsstaterne udarbejder og vedtager et nationalt program for bekæmpelse af luftforurening i overensstemmelse med bilag III, del 2, for at begrænse deres årlige emissioner, jf. artikel 4, og for at opnå dette direktivs mål, jf. artikel 1.

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(aa) gøre sig overvejelser om omkostningseffektiviteten af emissionsreduktionsforanstaltningerne og tage hensyn til de emissionsreduktioner, der er opnået, eller kan opnås ved anvendelse af den eksisterende EU-lovgivning, hvis medlemsstaten prioriterer sine emissionsreduktionsforanstaltninger

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ab) prioritere specifikke politiske foranstaltninger, der har til formål at reducere sundhedsrisici for sårbare befolkningsgrupper, og til at sikre overholdelse af målet for reduktion af eksponering som fastsat i direktiv 2008/50/EF, bilag XIV, del B

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) tage hensyn til, hvilket behov der er for at reducere emissionerne af luftforurenende stoffer for at opfylde luftkvalitetsmålene på dens eget område og i påkommende tilfælde de tilstødende medlemsstaters område

(b) reducere emissionerne af luftforurenende stoffer for at opfylde luftkvalitetsmålene på dens eget område, navnlig grænseværdierne i direktiv 2008/50/EF, og i påkommende tilfælde de tilstødende medlemsstaters område

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba) kvantificere den yderligere emissionsreduktion, der er nødvendig for inden 2030 at opnå et luftkvalitetsniveau, der svarer til eller er bedre end det niveau, som anbefales af Verdenssundhedsorganisationen

Ændringsforslag  49

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(bb) kvantificere den yderligere emissionsreduktion, der er nødvendig for ikke at overskride de kritiske belastninger og niveauer for beskyttelse af miljøet inden 2030

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(bc) identificere relevante foranstaltninger til opnåelse af de i litra ba) og bb) omhandlede mål.

Ændringsforslag  51

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ca) støtte et skift i retning af investeringer i rene og effektive teknologier og bæredygtig produktion ved hjælp af skattemæssige incitamenter

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(cb) vurdere, i hvilket omfang de forskellige nationale geografiske områder har forskellige behov og vanskeligheder med hensyn til bekæmpelse af luftforurening.

Ændringsforslag  53

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(da) sikre, at de relevante kompetente myndigheder overvåger effektiviteten af de foranstaltninger, som medlemsstaterne sætter i kraft for at efterkomme dette direktiv, og, hvis det er nødvendigt, har kompetence til at handle.

Ændringsforslag  54

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Kommissionen sikrer, at alle EU’s luftforureningskildepolitikker opfylder deres formål og bidrager til at nå Unionens luftkvalitetsmål.

 

I denne henseende bør Kommissionen og medlemsstaterne straks nå til enighed om det forslag til en ny forordning om Euro 6-kravene for reelle kørselsforholdsemissioner, der for øjeblikket drøftes.

 

Den nye prøvningsmetode med henblik på typegodkendelse skal gennemføres senest I 2017, og den skal sikre, at forurenende stoffer, såsom NOx og fine partikler (PM2,5 og PM10) begrænses effektivt i henhold til de overensstemmelsesfaktorer, der er nødvendige for at repræsentere de reelle kørselsforhold.

 

Disse overensstemmelsesfaktorer skal være strenge og bør udelukkende kvantificeres med henblik på at repræsentere usikkerheder ved prøvningsproceduren for de reelle kørselsforholdsemissioner.

Ændringsforslag  55

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. Medlemsstaterne skal fastlægge et system for rutinemæssige og ikkerutinemæssige miljøinspektioner og markedsovervågning af samt rapportering til offentligheden om mobile og stationære kilder for at sikre, at politikkerne og foranstaltningerne faktisk sikrer emissionsreduktioner under reelle driftsbetingelser.

 

Inden den… * forelægger Kommissionen et lovforslag om et EU-dækkende system vedrørende overvågning af prøvning under brug og rapportering til offentligheden om emissionsstandarder for lette personbiler og lette erhvervskøretøjer, som administreres af den relevante kompetente myndighed, med henblik på at kontrollere, at køretøjer og motorer overholder Euro 6 i hele deres driftslevetid.

 

______________

 

*EUT: Indsæt venligst datoen to år efter fristen for gennemførelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag  56

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Medlemsstaterne kan støtte en gradvis fjernelse af kilderne til emissioner i lav højde ved at tilskynde til udskiftning af utætte slanger med emissionsfri slangeteknologi inden for transportsektoren og sektoren for brændstofforsyning.

Begrundelse

Kulbrinter bidrager til at opbygge ozon i lav højde. Somme tider kan kulbrinter lække fra almindelig brændstofslanger, og dette kan undgås ved at anvende moderne emissionsfrie systemer.

Ændringsforslag  57

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) medlemsstaten beslutter at benytte fleksibiliteten i artikel 5.

(b) medlemsstaten beslutter at benytte en fleksibilitet* som omhandlet i artikel 5.

 

 

Ændringsforslag  58

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Det angives i de nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening, om medlemsstaterne agter at anvende en fleksibilitet som omhandlet i artikel 5.

Ændringsforslag  59

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne hører i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning de kompetente offentlige myndigheder, som i kraft af deres specifikke ansvar for miljøaspekterne af luftforurening, luftkvalitet og forvaltning på ethvert niveau må forventes at blive berørt af gennemførelsen af de nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening, om deres udkast til nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening og alle væsentlige ajourføringer, inden de bliver endelige. Når det er relevant, skal der sikres grænseoverskridende høringer i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning.

5. Medlemsstaterne hører i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning de kompetente myndigheder, som i kraft af deres specifikke ansvar for miljøaspekterne af luftforurening, luftkvalitet og forvaltning på ethvert niveau må forventes at blive berørt af gennemførelsen af de nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening, om deres udkast til nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening og alle ajourføringer, inden de bliver endelige. Disse høringer skal omfatte de relevante lokale og regionale myndigheder med ansvar for gennemførelsen af emissionsreduktionspolitikker i bestemte zoner og/eller bymæssige områder og må ikke udelukke zoner og/eller bymæssige områder, som er beliggende i mindst to medlemsstater

Ændringsforslag  60

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med den gældende unionslovgivning, at repræsentanter for den berørte offentlighed høres i en tidlig fase i udarbejdelsen og gennemgangen af udkast til nationale forureningskontrolprogrammer og i forbindelse med samtlige ajourføringer af disse programmer, inden de fastlægges definitivt. Hvor det er relevant, sikres der grænseoverskridende høringer i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning, herunder artikel 25 i direktiv 2008/50/EF.

Ændringsforslag  61

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Medlemsstaterne udpeger deres eget uafhængige ekspertorgan, der skal gennemgå udkastet til deres nationale program for bekæmpelse af luftforurening med henblik på at vurdere oplysningernes nøjagtighed og tilstrækkeligheden af de foreslåede politikker og foranstaltninger, som er fastlagt i disse programmer. Resultatet af denne gennemgang offentliggøres forud for offentliggørelsen af udkastet til det nationale program for bekæmpelse af luftforurening for at sikre en meningsfuld offentlig deltagelse.

Ændringsforslag  62

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen giver vejledning vedrørende emissionsreduktionsforanstaltninger, der ikke er omfattet af bilag III, del 1, herunder boligopvarmning og vejtransport, som medlemsstaterne kan medtage i deres nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening.

Ændringsforslag  63

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Kommissionen kan fastlægge retningslinjer for udarbejdelse og gennemførelse af nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening.

8. Kommissionen skal fastlægge retningslinjer for udarbejdelse og gennemførelse af nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening.

Ændringsforslag  64

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Kommissionen kan også præcisere formatet af medlemsstaternes nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening og de nødvendige oplysninger heri ved gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 14.

9. Kommissionen skal også præcisere formatet af medlemsstaternes nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening og de nødvendige oplysninger heri ved gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 14.

Begrundelse

En gennemførelsesretsakt er nødvendig for at sikre et harmoniseret format af de nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening.

Ændringsforslag                  65

Forslag til direktiv

Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

"Ren luft"-fonden

 

Kommissionen fremmer adgang til finansiel støtte med henblik på at sikre, at der træffes passende foranstaltninger for at opfylde direktivets mål.

 

Denne støtte udgøres af tilgængelige midler fra bl.a.:

 

(a) landbrugsstøtten, herunder midler fra den fælles landbrugspolitik for 2014-2020 som ændret ved midtvejsevalueringen i 2017 med henblik på at medtage luftkvalitet som et offentligt gode med særlig henvisning til ammoniak eller methan eller begge dele, således at medlemsstaterne og de relevante regionale og lokale myndigheder får mulighed for med specifikke foranstaltninger at bidrage til emissionsreduktioner og kan få bistand hertil

 

(b) fremtidige arbejdsprogrammer under Horisont 2020 – Rammeprogrammet for Forskning og Innovation

 

(c) de europæiske struktur- og investeringsfonde

 

(d) finansieringsinstrumenter for miljø- og klimaindsats såsom Life

 

(e) en kombination af ovenstående.

 

Kommissionen sikrer, at finansieringsprocedurerne er enkle, gennemsigtige og tilgængelige for forskellige forvaltningsniveauer

 

Kommissionen vurderer muligheden for at oprette en kvikskranke, hvor enheder nemt kan finde de disponible midler og procedurer for adgang til projekter, der tackler problemer vedrørende luftforurening.

Ændringsforslag  66

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne bør årligt udarbejde og ajourføre nationale emissionsopgørelser for de forurenende stoffer i tabel B i bilag I under overholdelse af kravene deri.

Medlemsstaterne udarbejder og ajourfører årligt nationale emissionsopgørelser for de forurenende stoffer i tabel B i bilag I under overholdelse af kravene deri.

Begrundelse

Medlemsstaternes indberetning bør være obligatorisk. sproglig ændring – ingen afstemning

Ændringsforslag  67

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Den informerende opgørelsesrapport fra medlemsstater, der benytter fleksibiliteten i artikel 5, stk. 1, skal for det pågældende år indeholde følgende oplysninger:

udgår

(a) størrelsen af emissionerne af NOx, SO2 og PM2,5, hvis der ikke havde været et emissionskontrolområde

 

(b) den emissionsreduktion, der er opnået i medlemsstatens del af emissionskontrolområdet ved anvendelse af artikel 5, stk. 1, litra c)

 

(c) i hvilket omfang medlemsstaten anvender denne fleksibilitet

 

(d) alle øvrige data, som medlemsstaten anser for egnede til at sætte Kommissionen i stand til med bistand fra Det Europæiske Miljøagentur at foretage en fuldstændig vurdering af de betingelser, der har været gældende for anvendelsen af fleksibiliteten.

 

Ændringsforslag  68

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne udarbejder emissionsopgørelserne, herunder justerede emissionsopgørelser, emissionsfremskrivningerne og den informerende opgørelsesrapport i overensstemmelse med bilag IV.

7. Medlemsstaterne udarbejder emissionsopgørelserne, herunder, såfremt det er relevant, justerede emissionsopgørelser, emissionsfremskrivningerne og den informerende opgørelsesrapport i overensstemmelse med bilag IV.

Begrundelse

De justerede emissionsopgørelser udarbejdes kun i tilfælde af, at medlemsstaterne vælger at bruge den fleksibilitet, der er fastsat i artikel 5, stk. 3.

Ændringsforslag  69

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer i det omfang, det er praktisk muligt, at skadelige virkninger af luftforurening for økosystemer overvåges i overensstemmelse med kravene i bilag V.

1. Medlemsstaterne overvåger de skadelige virkninger af luftforurening for økosystemer i overensstemmelse med kravene i bilag V.

Ændringsforslag  70

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne koordinerer i behørigt omfang overvågningen af virkningerne af luftforurening med andre overvågningsprogrammer, der er opstillet med hjemmel i EU-lovgivningen, herunder direktiv 2008/50/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF30.

2. Medlemsstaterne koordinerer overvågningen af virkningerne af luftforurening med andre overvågningsprogrammer, der er opstillet med hjemmel i EU-lovgivningen, herunder direktiv 2008/50/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF30.

__________________

__________________

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

Ændringsforslag  71

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne leverer deres nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening til Kommissionen [inden tre måneder efter datoen i artikel 17, indsættes af OPOCE] og derefter ajourføringer hvert andet år.

1. Medlemsstaterne leverer deres nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening til Kommissionen senest ...* og derefter ajourføringer hvert andet år.

 

_________________

 

*EUT: Indsæt venligst datoen 6 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.

Ændringsforslag  72

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis et nationalt program for bekæmpelse af luftforurening ajourføres ifølge artikel 6, stk. 4, underretter den pågældende medlemsstat Kommissionen herom inden to måneder.

Hvis et nationalt program for bekæmpelse af luftforurening ajourføres ifølge artikel 6, stk. 4, fremsender den pågældende medlemsstat det ajourførte program til Kommissionen inden to måneder.

Ændringsforslag  73

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Fra 2017 sender medlemsstaterne deres nationale emissionsopgørelser, emissionsfremskrivninger, lokalitetsmæssigt disaggregerede emissionsopgørelser, opgørelser over store punktkilder og rapporter, jf. artikel 7, stk. 1, 2 og 3, og i givet fald artikel 7, stk. 4, 5 og 6, til Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur ifølge indberetningsdatoerne i bilag I.

2. Fra 2017 sender medlemsstaterne deres nationale emissionsopgørelser, emissionsfremskrivninger, lokalitetsmæssigt disaggregerede emissionsopgørelser, opgørelser over store punktkilder og rapporter, jf. artikel 7, stk. 1, 2 og 3, og i givet fald artikel 7, stk. 5 og 6, til Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur ifølge indberetningsdatoerne i bilag I.

Ændringsforslag  74

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen gennemgår med bistand fra Det Europæiske Miljøagentur og medlemsstaterne dataene i de nationale emissionsopgørelser. Gennemgangen består i følgende:

4. Kommissionen gennemgår med bistand fra Det Europæiske Miljøagentur og medlemsstaterne dataene i de nationale emissionsopgørelser og de nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening. Gennemgangen består i følgende:

Ændringsforslag  75

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ca) kontroller med henblik på at sikre, at de nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening opfylder kravene i artikel 6.

Ændringsforslag  76

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Resultaterne af Kommissionens gennemgang gøres offentligt tilgængelige i overensstemmelse med artikel 11.

Ændringsforslag  77

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Mindst hvert femte år aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan gennemførelsen af dette direktiv skrider frem, herunder en vurdering af, hvorledes direktivets gennemførelse bidrager til opfyldelsen af dets mål.

1. Mindst hver 30. måned fra ...* aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af dette direktiv. Kommissionen vurderer herved:

 

a) dens bidrag og medlemsstaternes indsats for at opfylde målene i dette direktiv

 

b) fremskridtene for så vidt angår reduktionen af emissionerne af luftforurenende stoffer frem til 2025 og 2030

 

c) fremskridtene i retning af at nå de langsigtede mål for luftkvaliteten, som er fastsat i det syvende miljøhandlingsprogram

 

d) hvorvidt de kritiske belastninger og niveauer og Verdenssundhedsorganisationens grænseværdier for luftforurening er overskredet, og

 

(e) medlemsstaternes udnyttelse af de EU-midler, som er til rådighed, og hvor disse midler er blevet anvendt til at reducere luftforurening.

 

______________

 

*EUT: Indsæt venligst datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I forbindelse med rapporteringen om medlemsstaternes emissionsreduktioner for 2020, 2025 og 2030 medtager Kommissionen begrundelser for eventuel manglende opfyldelse, hvor dette er relevant.

Ændringsforslag  79

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis det i rapporten påpeges, at medlemsstaterne ikke er i stand til at overholde Unionens lovgivning og de grænseværdier for luftkvalitet, som er fastlagt i direktiv 2008/50/EF, skal Kommissionen:

 

(a) vurdere, hvorvidt denne manglende overholdelse er et resultat af ineffektiv luftforureningskildepolitik fra EU's side, herunder hvad angår gennemførelsen på medlemsstatsplan

 

(b) rådføre sig med det udvalg, der er omhandlet i artikel 14, og fastslå, hvor der er behov for ny kildelovgivning, og, hvor det er relevant, forelægge lovgivningsforslag for at sikre overholdelsen af bestemmelserne i dette direktiv. Et sådant forslag bør understøttes af en grundig konsekvensanalyse og afspejle den seneste videnskabelige dokumentation.

Ændringsforslag  80

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Under alle omstændigheder aflægger Kommissionen rapport som ovenfor beskrevet om året 2025; rapporten skal desuden indeholde oplysninger om overholdelsen af de mellemliggende emissionsniveauer som omhandlet i artikel 4, stk. 2, og om årsagerne til en eventuel manglende overholdelse. Rapporten skal beskrive, om der er behov for yderligere tiltag, også under hensyntagen til implementeringens følger for de enkelte sektorer.

Kommissionen gør på grundlag af disse rapporter sammen med medlemsstaterne rede for behovet for yderligere tiltag, herunder på nationalt plan, også under hensyntagen til implementeringens følger for de enkelte sektorer.

Ændringsforslag  81

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Rapporten i stk. 1 kan indeholde er vurdering af direktivets virkninger for miljøet og socioøkonomiske virkninger.

2. Rapporten i stk. 1 skal indeholde en vurdering af direktivets virkninger for sundheden, miljøet og socioøkonomiske virkninger, herunder indvirkningen på medlemsstaternes sundhedssystemer og omkostningerne i forbindelse med manglende gennemførelse. Kommissionen gør disse rapporter offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag  82

Forslag til direktiv

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10 a

 

Et europæisk forum for ren luft

 

Kommissionen skal nedsætte et europæisk forum for ren luft med henblik på at lette den koordinerede gennemførelse af programmet ren luft og samle alle relevante aktører, herunder medlemsstaternes kompetente myndigheder på alle relevante niveauer, Kommissionen, industrien, civilsamfundet og det videnskabelige samfund, hvert andet år. Forummet for ren luft skal føre tilsyn med fastlæggelsen af retningslinjer for udarbejdelse og gennemførelse af nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening og udviklingen for så vidt angår emissionsreduktionsforløb, herunder vurdering af indberetningskravene.

Begrundelse

I meddelelse (COM(2013)0918) hedder det, at Kommissionen vil nedsætte et forum for ren luft for at lette en koordineret gennemførelse af dette direktiv hvert andet år. Dette forum bør udstede retningslinjer til de nationale myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af direktivet om de nationale emissionslofter (NEC-direktivet) og andre EU-bestemmelser om luftkvalitet.

Ændringsforslag  83

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba) Medlemsstaternes fremskridt med hensyn til opfyldelsen af deres specifikke og obligatoriske 2025- og 2030-luftforureningsmål for hvert forurenende stof.

Ændringsforslag  84

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(bb) resultaterne af den i artikel 9, stk. 4, omhandlede gennemgang.

Ændringsforslag  85

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Medlemsstaterne sikrer, at den berørte offentlighed har adgang til administrative eller retslige procedurer for at anfægte offentlige myndigheders eller private personers handlinger og undladelser, der er i strid med dette direktiv.

 

Disse procedurer skal sikre passende og effektive retsmidler, herunder indførelse af foreløbige forholdsregler efter behov, og skal være rimelige, afbalancerede, hurtige og ikke uoverkommeligt dyre.

 

Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger om adgang til sådanne procedurer gøres offentligt tilgængelige og overvejer indførelse af passende støtteordninger til at fjerne eller reducere finansielle og andre hindringer for klageadgang og domstolsprøvelse.

Ændringsforslag  86

Forslag til direktiv

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11 a

 

Kommissionen reviderer på grundlag af de i artikel 10, stk. 1, omhandlede rapporter senest 2015 dette direktiv med henblik på at sikre fremskridtet i retning af at nå Verdenssundhedsorganisationens anbefalede niveauer for luftkvalitet og den langsigtede vision, der er beskrevet i det syvende miljøhandlingsprogram. Kommissionen skal især, hvor det er relevant, og under hensyntagen til videnskabelige og teknologiske fremskridt foreslå ændringer af de nationale emissionsreduktionstilsagn, der er fastlagt i Bilag II.

 

Kommissionen skal på grundlag af disse regelmæssige rapporter, som er omhandlet i artikel 10, stk. 1, overveje foranstaltninger for reduktion af emissioner fra den internationale søtransport, navnlig i medlemsstaternes territorialfarvande og de eksklusive økonomiske zoner, og, hvis det er relevant, forelægge lovgivningsforslag.

Ændringsforslag  87

Forslag til direktiv

Artikel 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Unionen og medlemsstaterne deltager i bilateralt og multilateralt samarbejde med tredjelande og samordning inden for relevante internationale organisationer, såsom FN's Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE), Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) og Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO), bl.a. gennem udveksling af oplysninger, om teknisk og videnskabelig forskning og udvikling med sigte på en forbedring af grundlaget for emissionsreduktioner.

Unionen og medlemsstaterne deltager i bilateralt og multilateralt samarbejde med tredjelande og samordning inden for relevante internationale organisationer, såsom FN's Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE), De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisations afdeling for planteproduktion og –beskyttelse, Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) og Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO), bl.a. gennem udveksling af oplysninger, om teknisk og videnskabelig forskning og udvikling med sigte på en forbedring af grundlaget for emissionsreduktioner. Medlemsstaterne foretager høringer på tværs af grænserne om gensidige trusler fra emissioner fra nærliggende industriområder i de pågældende lande, og de berørte medlemsstater udarbejder fælles planer for at fjerne eller reducere disse emissioner.

Begrundelse

Medlemslande, der er naboer, bør foretage høringer og udarbejde fælles planer for at fjerne eller reducere emissioner, især i de tilfælde hvor deres industriområder ligger i nærheden af hinanden.

Ændringsforslag  88

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 7, artikel 7, stk. 9, og artikel 8, stk. 3 tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra dette direktivs ikrafttræden.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 6, stk. 7, artikel 7, stk. 9, og artikel 8, stk. 3, i en periode på fem år fra den …*. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges ved stiltiende aftale for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig dette senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

_______________

 

*EUT: Indsæt venligst datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Ændringsforslag  89

Forslag til direktiv

Artikel 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser senest den ...* og underretter den hurtigst muligt om alle senere ændringer heraf.

 

_________________

 

*EUT: Indsæt venligst datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Begrundelse

Kommissionen bør kunne sikre, at sanktionerne er effektive og rimelige på tværs af og inden for medlemsstaterne, især i betragtning af luftforureningens grænseoverskridende karakter.

Ændringsforslag  90

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Uden at dette berører stk. 1, må medlemsstaterne ikke overvælte overholdelsesbyrden på myndigheder, som ikke har den strategiske beføjelse til at opfylde kravene i direktivet.

Begrundelse

Såfremt en medlemsstat ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til direktivet om nationale emissionsstoffer er det vigtigt at beskytte de lokale myndigheder, hvoraf mange opererer under begrænsede budgetter, fra at blive bebyrdet med bøder som følge af en overtrædelsesprocedure.

Ændringsforslag  91

Forslag til direktiv

Bilag I – tabel A– række 5

 

Kommissionens forslag

Foreløbige nationale emissioner, ifølge aggregeret indberetningsnomen­klatur(2)

 

- SO2, NOx, NH3, NMVOC, PM2,5

Årligt, for indberetningsåret minus 1 (X-1)

30/9

 

Ændringsforslag

Foreløbige nationale emissioner, ifølge aggregeret indberetningsnomen­klatur(2)

 

- SO2, NOx, NH3, NMVOC, PM2,5

Hvert andet år, for indberetningsåret minus 1 (X-1)

31/12

Begrundelse

Kommissionens forslag ville fremskynde tidspunktet for indberetningen af de foreløbige emissioner fra det foregående år fra 31. december til 30. september. Dette giver ikke tilstrækkelig tid til at indsamle og kvalitetssikre data.

Ændringsforslag  92

Forslag til direktiv

Bilag II – tabel a

 

Kommissionens forslag

Tabel a: Emissionsreduktionstilsagn for svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx) og andre flygtige organiske forbindelser end methan (NMVOC). Solgt brændstof, basisår 2005.

Medlemsstat

SO2-reduktion sammenlignet med 2005

 

NOx-reduktion sammenlignet med 2005

NMVOC-reduktion sammenlignet med 2005

 

Hvert enkelt år i perioden 2020-2029

 

 

Hvert enkelt år fra 2030

 

 

Hvert enkelt år i perioden 2020-2029

 

 

 

Hvert enkelt år fra 2030

 

 

Hvert enkelt år i perioden 2020-2029

 

 

Hvert enkelt år fra 2030

 

Belgien

43%

 

68%

41%

 

63%

21%

 

44%

Bulgarien

78%

 

94%

41%

 

65%

21%

 

62%

Tjekkiet

45%

 

72%

35%

 

66%

18%

 

57%

Danmark

35%

 

58%

56%

 

69%

35%

 

59%

Tyskland

21%

 

53%

39%

 

69%

13%

 

43%

Estland

32%

 

71%

18%

 

61%

10%

 

37%

Grækenland

74%

 

92%

31%

 

72%

54%

 

67%

Spanien

67%

 

89%

41%

 

75%

22%

 

48%

Frankrig

55%

 

78%

50%

 

70%

43%

 

50%

Kroatien

55%

 

87%

31%

 

66%

34%

 

48%

Irland

65%

 

83%

49%

 

75%

25%

 

32%

Italien

35%

 

75%

40%

 

69%

35%

 

54%

Cypern

83%

 

95%

44%

 

70%

45%

 

54%

Letland

8%

 

46%

32%

 

44%

27%

 

49%

Litauen

55%

 

72%

48%

 

55%

32%

 

57%

Luxembourg

34%

 

44%

43%

 

79%

29%

 

58%

Ungarn

46%

 

88%

34%

 

69%

30%

 

59%

Μalta

77%

 

98%

42%

 

89%

23%

 

31%

Nederlandene

28%

 

59%

45%

 

68%

8%

 

34%

Østrig

26%

 

50%

37%

 

72%

21%

 

48%

Polen

59%

 

78%

30%

 

55%

25%

 

56%

Portugal

63%

 

77%

36%

 

71%

18%

 

46%

Rumænien

77%

 

93%

45%

 

67%

25%

 

64%

Slovenien

63%

 

89%

39%

 

71%

23%

 

63%

Slovakiet

57%

 

79%

36%

 

59%

18%

 

40%

Finland

30%

 

30%

35%

 

51%

35%

 

46%

Sverige

22%

 

22%

36%

 

65%

25%

 

38%

Det Forenede Kongerige

59%

 

84%

55%

 

73%

32%

 

49%

EU 28

59%

 

81%

42%

 

69%

28%

 

50%

 

Ændringsforslag

Tabel a: Emissionsreduktionstilsagn for svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx) og andre flygtige organiske forbindelser end methan (NMVOC). Solgt brændstof, basisår 2005.

Medlemsstat

SO2-reduktion sammenlignet med 2005

NOx-reduktion sammenlignet med 2005

NMVOC-reduktion sammenlignet med 2005

Hvert enkelt år i perioden 2020-2024

Hvert enkelt år i perio-den 2025-2029

Hvert enkelt år fra 2030

 

Hvert enkelt år i perioden 2020-2024

 

Hvert enkelt år i perio-den 2025-2029

Hvert enkelt år fra 2030

 

Hvert enkelt år i perioden 2020-2024

Hvert enkelt år i perio-den 2025-2029

Hvert enkelt år fra 2030

 

Belgien

43%

69%

70%

41%

61%

67%

21%

45%

46%

Bulgarien

78%

93%

94%

41%

64%

68%

21%

61%

64%

Tjekkiet

45%

70%

74%

35%

63%

70%

18%

55%

58%

Danmark

35%

58%

64%

56%

66%

72%

35%

58%

60%

Tyskland

21%

48%

54%

39%

65%

71%

13%

42%

44%

Estland

32%

70%

71%

18%

57%

63%

10%

35%

65%

Grækenland

74%

91%

93%

31%

69%

74%

54%

68%

70%

Spanien

67%

89%

89%

41%

72%

78%

22%

48%

49%

Frankrig

55%

78%

80%

50%

68%

74%

43%

49%

52%

Kroatien

55%

86%

87%

31%

65%

70%

34%

52%

56%

Irland

65%

84%

86%

49%

67%

79%

25%

34%

39%

Italien

35%

76%

77%

40%

67%

72%

35%

54%

56%

Cypern

83%

97%

97%

44%

69%

73%

45%

54%

56%

Letland

8%

50%

50%

32%

38%

49%

27%

58%

60%

Litauen

55%

74%

75%

48%

53%

60%

32%

60%

64%

Luxembourg

34%

46%

48%

43%

76%

82%

29%

58%

59%

Ungarn

46%

87%

88%

34%

68%

74%

30%

57%

60%

Μalta

77%

98%

99%

42%

86%

90%

23%

32%

32%

Nederlandene

28%

57%

61%

45%

67%

72%

8%

35%

37%

Østrig

26%

53%

57%

37%

71%

77%

21%

48%

50%

Polen

59%

76%

81%

30%

52%

62%

25%

55%

59%

Portugal

63%

79%

80%

36%

70%

75%

18%

47%

47%

Rumænien

77%

92%

93%

45%

65%

71%

25%

64%

66%

Slovenien

63%

90%

90%

39%

68%

75%

23%

64%

65%

Slovakiet

57%

79%

80%

36%

57%

63%

18%

40%

42%

Finland

30%

32%

36%

35%

47%

54%

35%

47%

54%

Sverige

22%

18%

20%

36%

63%

67%

25%

35%

39%

Det Forenede Kongerige

59%

83%

85%

55%

71%

75%

32%

50%

51%

EU 28

59%

80%

83%

42%

66%

72%

28%

50%

53%

 

Begrundelse

De nationale emissionsreduktionstal for årene 2015 og 2030 på grundlag af Europa-Parlamentets konsekvensanalyse og den mest omkostningseffektive mulighed for emissionsreduktion under hensyntagen til klima- og energipolitik.

Ændringsforslag  93

Forslag til direktiv

Bilag II – tabel b

 

Kommissionens forslag

Tabel b: Emissionsreduktionstilsagn for ammoniak (NH3), fine partikler (PM2,5) og methan (CH4). Solgt brændstof, basisår 2005.

Medlemsstat

NH3-reduktion sammenlignet med 2005

PM2,5-reduktion sammenlignet med 2005

CH4-reduktion sammenlignet med 2005

Hvert enkelt år i perioden 2020-2029

 

Hvert enkelt år fra 2030

Hvert enkelt år i perioden 2020-2029

 

Hvert enkelt år fra 2030

 

Hvert enkelt år fra 2030

Belgien

2%

 

16%

20%

 

47%

 

26%

Bulgarien

3%

 

10%

20%

 

64%

 

53%

Tjekkiet

7%

 

35%

17%

 

51%

 

31%

Danmark

24%

 

37%

33%

 

64%

 

24%

Tyskland

5%

 

39%

26%

 

43%

 

39%

Estland

1%

 

8%

15%

 

52%

 

23%

Græken-land

7%

 

26%

35%

 

72%

 

40%

Spanien

3%

 

29%

15%

 

61%

 

34%

Frankrig

4%

 

29%

27%

 

48%

 

25%

Kroatien

1%

 

24%

18%

 

66%

 

31%

Irland

1%

 

7%

18%

 

35%

 

7%

Italien

5%

 

26%

10%

 

45%

 

40%

Cypern

10%

 

18%

46%

 

72%

 

18%

Letland

1%

 

1%

16%

 

45%

 

37%

Litauen

10%

 

10%

20%

 

54%

 

42%

Luxembourg

1%

 

24%

15%

 

48%

 

27%

Ungarn

10%

 

34%

13%

 

63%

 

55%

Μalta

4%

 

24%

25%

 

80%

 

32%

Nederlandene

13%

 

25%

37%

 

38%

 

33%

Østrig

1%

 

19%

20%

 

55%

 

20%

Polen

1%

 

26%

16%

 

40%

 

34%

Portugal

7%

 

16%

15%

 

70%

 

29%

Rumænien

13%

 

24%

28%

 

65%

 

26%

Slovenien

1%

 

24%

25%

 

70%

 

28%

Slovakiet

15%

 

37%

36%

 

64%

 

41%

Finland

20%

 

20%

30%

 

39%

 

15%

Sverige

15%

 

17%

19%

 

30%

 

18%

Det Forenede Kongerige

8%

 

21%

30%

 

47%

 

41%

EU 28

6%

 

27%

22%

 

51%

 

33%

 

Ændringsforslag

Tabel b: Emissionsreduktionstilsagn for ammoniak (NH3), fine partikler (PM2,5) og methan (CH4). Solgt brændstof, basisår 2005.

Medlemsstat

NH3-reduktion sammenlignet med 2005

PM2,5-reduktion sammenlignet med 2005

CH4-reduktion sammenlignet med 2005

Hvert enkelt år i perioden 2020-2024

Hvert enkelt år i perioden 2025-2029

Hvert enkelt år fra 2030

Hvert enkelt år i perioden 2020-2024

Hvert enkelt år i perioden 2025-2029

Hvert enkelt år fra 2030

 

Hvert enkelt år fra 2030

Belgien

2%

16%

17%

20%

48%

50%

 

26%

Bulgarien

3%

11%

10%

20%

64%

70%

 

53%

Tjekkiet

7%

35%

36%

17%

51%

59%

 

31%

Danmark

24%

37%

38%

33%

61%

67%

 

24%

Tyskland

5%

46%

47%

26%

42%

46%

 

39%

Estland

1%

10%

10%

15%

51%

74%

 

23%

Grækenland

7%

28%

28%

35%

71%

73%

 

40%

Spanien

3%

29%

30%

15%

63%

64%

 

34%

Frankrig

4%

31%

32%

27%

46%

52%

 

25%

Kroatien

1%

27%

29%

18%

67%

71%

 

31%

Irland

1%

11%

14%

18%

35%

44%

 

7%

Italien

5%

29%

29%

10%

44%

56%

 

40%

Cypern

10%

21%

21%

46%

73%

74%

 

18%

Letland

1%

3%

4%

16%

56%

63%

 

37%

Litauen

10%

4%

1%

20%

57%

65%

 

42%

Luxembourg

1%

25%

25%

15%

48%

50%

 

27%

Ungarn

10%

38%

38%

13%

63%

66%

 

55%

Μalta

4%

25%

28%

25%

80%

81%

 

32%

Nederlandene

13%

24%

26%

37%

40%

42%

 

33%

Østrig

1%

20%

19%

20%

56%

59%

 

20%

Polen

1%

28%

29%

16%

37%

53%

 

34%

Portugal

7%

22%

20%

15%

70%

71%

 

29%

Rumænien

13%

25%

25%

28%

64%

69%

 

26%

Slovenien

1%

25%

26%

25%

76%

77%

 

28%

Slovakiet

15%

41%

41%

36%

63%

66%

 

41%

Finland

20%

17%

17%

30%

41%

48%

 

15%

Sverige

15%

18%

18%

19%

35%

44%

 

18%

Det Forenede Kongerige

8%

22%

22%

30%

48%

50%

 

41%

EU 28

6%

29%

30%

22%

51%

58%

 

33%

Begrundelse

NH3 og PM2,5: De nationale emissionsreduktionstal for årene 2015 og 2030 på grundlag af Europa-Parlamentets konsekvensanalyse og den mest omkostningseffektive mulighed for emissionsreduktion under hensyntagen til klima- og energipolitik. For metan bibeholdes Kommissionens forslag.

Ændringsforslag  94

Forslag til direktiv

Bilag II – tabel b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Tabel (ba) emissionsreduktionstilsagn for kviksølv (Hg) sammenlignet med 2005*

 

Hvert enkelt år i perioden 2025-2029

 

Hvert enkelt år i perioden 2020-2029

 

*Tallene skal baseres på metoden fra Europa-Parlamentets Forskningstjenestes undersøgelse "Supplerende konsekvensanalyse om samspillet mellem EU's luftkvalitetspolitik og klima- og energipolitik" med et CEP-scenarie med et foreløbigt mål på 75 %, herunder EU's klima- og energiramme, der er indeholdt i Kommissionens meddelelse ”En politikramme for klima- og energipolitikken i perioden 2020-2030”.

Ændringsforslag  95

Forslag til direktiv

Bilag III – del 1 – punkt A – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) kvælstofforvaltning under hensyntagen til hele kvælstofkredsløbet

(a) kvælstofforvaltning under hensyntagen til hele kvælstofkredsløbet og overvejelse af etablering af forvaltningsplaner for jord og næringsstoffer

Ændringsforslag  96

Forslag til direktiv

Bilag III – del 1 – punkt A – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) lavemissionstilgange til udbringning af staldgødning

(c) lavemissionstilgange teknikker til udbringning af staldgødning, herunder opdeling i flydende og fast gødning

Ændringsforslag  97

Forslag til direktiv

Bilag III – del 1 – punkt A – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(e) lavemissionssystemer til forarbejdning og kompostering af staldgødning

(e) lavemissionssystemer til forarbejdning og kompostering af staldgødning, herunder opdeling i flydende og fast gødning

Ændringsforslag  98

Forslag til direktiv

Bilag III – del 1 – punkt A – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ga) fremme af græsning og ekstensivt landbrug og berigelse af græsningsarealernes biodiversitet med planter, der har et højt indhold af aminosyrer såsom kløver, lucerne og kornsorter

Begrundelse

Ved at lade planter, der har et højt indhold af aminosyrer eller protein, indgå i græsningsfoderet (f.eks. ved at underså midlertidige græsarealer) forbedres jordens frugtbarhed, og omkostningerne til foder, f.eks. importeret soja, reduceres.

Ændringsforslag  99

Forslag til direktiv

Bilag III – del 1 – punkt A – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(gb) fremme af omdrift, der omfatter dyrkning af kvælstofbindende afgrøder

Begrundelse

En mere holistisk tilgang til landbrugspraksisser kan have en stor indvirkning på reduktionen af ammoniakemissioner og kan endvidere give betydelige yderligere miljøfordele (jordbund, biodiversitet, vandt). Praksisser som f.eks. omdrift øger i væsentlig grad jordbundskvaliteten og kan mindske landbrugernes afhængighed af kunstige tilførsler. Praksisser som f.eks. ekstensiv græsning kan bidrage til at forbedre biodiversiteten, reducere drivhusgasserne og luftforureningen og gavne dyrevelfærden.

Ændringsforslag  100

Forslag til direktiv

Bilag III – del 1 – punkt A – stk. 1 – litra g c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(gc) fremme af landbrugsøkologisk landbrugsdrift, der fører til anvendelse af landbrugssystemer med høj biodiversitet, ressourceeffektivitet og mindre eller helst ingen afhængighed af kemiske tilførsler

Ændringsforslag  101

Forslag til direktiv

Bilag III – del 1 – punkt A – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) uorganiske gødninger udbringes i takt med afgrødens eller græsarealets forventede behov for kvælstof og fosfor, idet der samtidig tages hensyn til den mængde næringsstoffer, der allerede findes i jorden og tilføres med andre gødninger.

(d) uorganiske gødninger erstattes i videst muligt omfang af organiske gødninger. Hvor uorganiske gødninger fortsat anvendes, udbringes de i takt med afgrødens eller græsarealets forventede behov for kvælstof og fosfor, idet der samtidig tages hensyn til den mængde næringsstoffer, der allerede findes i jorden og tilføres med andre gødninger.

Ændringsforslag  102

Forslag til direktiv

Bilag III – del 1 – punkt A – stk. 4 – litra a – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) emissionerne fra udbringning af gylle og fast staldgødning på dyrkede arealer og græsarealer reduceres ved metoder, der reducerer emissionerne med mindst 30 % i forhold til referencemetoden i vejledningen om ammoniak, under overholdelse af følgende betingelser:

(a) reduktion af emissionerne fra udbringning af gylle og fast staldgødning på dyrkede arealer og græsarealer ved metoder, der reducerer emissionerne med mindst 30 % i forhold til referencemetoden i vejledningen om ammoniak, under overholdelse af følgende betingelser:

Begrundelse

sproglig ændring – ingen afstemning

Ændringsforslag  103

Forslag til direktiv

Bilag III – del 1 – punkt A – stk. 4 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(ii) der udbringes ikke gylle og staldgødning, når det pågældende areal er vandmættet, oversvømmet, frosset eller snedækket

(ii) gylle og staldgødning udbringes ikke, når det pågældende areal er vandmættet, oversvømmet, frosset eller snedækket

Begrundelse

sproglig ændring – ingen afstemning

Ændringsforslag  104

Forslag til direktiv

Bilag III – del 1 – punkt A – stk. 4 – litra b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) emissionerne fra udendørs opbevaring af staldgødning reduceres ved følgende tilgange:

(b) reduktion af emissionerne fra udendørs opbevaring af staldgødning ved følgende tilgange:

Begrundelse

sproglig ændring – ingen afstemning

Ændringsforslag  105

Forslag til direktiv

Bilag III – del 1 – punkt A – stk. 4 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(i) for gylletanke, der opføres efter den 1. januar 2022, anvendes der lavemissionslagersystemer eller teknikker, som det er påvist reducerer ammoniakemissionen med mindst 60 % i forhold til referencemetoden i vejledningen om ammoniak, og for bestående gylletanke med mindst 40 %

(i) for gylletanke, der opføres efter den 1. januar 2022, idet der anvendes lavemissionslagersystemer eller teknikker, som det er påvist reducerer ammoniakemissionen med mindst 60 % i forhold til referencemetoden i vejledningen om ammoniak, og for bestående gylletanke med mindst 40 %

Begrundelse

sproglig ændring – ingen afstemning

Ændringsforslag  106

Forslag til direktiv

Bilag III – del 1 – punkt A – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) emissionerne fra stalde reduceres ved hjælp af systemer, som det er påvist reducerer ammoniakemissionerne med mindst 20 % i forhold til referencemetoden i vejledningen om ammoniak

(c) reduktion af emissionerne fra stalde ved hjælp af systemer, som det er påvist reducerer ammoniakemissionerne med mindst 20 % i forhold til referencemetoden i vejledningen om ammoniak

Begrundelse

sproglig ændring – ingen afstemning

Ændringsforslag  107

Forslag til direktiv

Bilag III – del 1 – punkt A – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) emissionerne fra staldgødning reduceres ved hjælp af lavproteinfodringsstrategier, som det er påvist reducerer ammoniakemissionerne med mindst 10 % i forhold til referencemetoden i vejledningen om ammoniak.

(d) reduktion af emissionerne fra staldgødning ved hjælp af lavproteinfodringsstrategier, som det er påvist reducerer ammoniakemissionerne med mindst 10 % i forhold til referencemetoden i vejledningen om ammoniak.

Begrundelse

sproglig ændring – ingen afstemning

Ændringsforslag  108

Forslag til direktiv

Bilag III – del 1 – punkt A b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Ab. Foranstaltninger til bekæmpelse af emissioner af nitrogenoxid og finstøv i byområder

 

Medlemsstaterne overvejer i samråd med de regionale og lokale myndigheder følgende foranstaltninger:

 

- planer for bæredygtig mobilitet i byområderne, herunder foranstaltninger såsom zoner med lave emissioner, højere takster i myldretiden, parkeringskontrol, hastighedsgrænser, samkørselsordninger og udbredelse af alternative infrastrukturafgiftsordninger

 

- fremme af trafikoverflytning med henblik på at fremme anvendelsen af cykling, gang og offentlig transport

 

planer for bæredygtig varetransport i byer såsom indførelse af konsolideringscentre samt foranstaltninger til at fremme en omlægning af den regionale varetransport fra vej til elskinne og vand

 

- anvendelse af planlægningssystemet til håndtering af emissioner fra nyudvikling og fyringsanlæg; eftermontering af energieffektivitetsforanstaltninger i eksisterende bygninger

 

- eftermonteringsordninger med henblik på at fremme udskiftning af gamle private fyringsanlæg med bedre isolering af huse, varmepumper, let fyringsolie, nye anlæg til træpiller, fjernvarme eller gas

 

- økonomiske og skattemæssige incitamenter til at fremme anvendelsen af varmeanlæg med lav emission

 

- forbud mod forbrænding af fast brændsel i beboelsesområder og andre følsomme områder for at beskytte sårbare gruppers, herunder børns, sundhed

 

- sikring af, at emissionerne fra byggearbejde minimeres gennem indførelse og gennemførelse af politikker, som skal mindske og overvåge støv fra byggearbejde, samt fastsættelse af emissionsgrænser for mobile ikkevejgående maskiner

 

- revision af afgiftssatserne for køretøjer i anerkendelse af de højere faktiske emissioner fra dieselbiler og køretøjer med direkte benzinindsprøjtning med henblik på at fremme salget af mindre forurenende køretøjer

 

- offentlige indkøb og skattemæssige incitamenter til at fremme tidlig anvendelse af køretøjer med ultralave emissioner

 

- støtte til eftermontering af UN/ECE REC klasse IV-partikelfiltre på dieselmaskiner, lastbiler, busser og taxaer

 

- regulering af emissioner fra byggemaskiner og andre mobile ikkevejgående maskiner, der anvendes i tætbefolkede områder (herunder gennem eftermontering)

 

- oplysningskampagner og advarsler.

Ændringsforslag  109

Forslag til direktiv

Bilag III – del 1 – punkt C a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Ca. Emissionsreduktionsforanstaltninger til begrænsning af kulbrinteemissioner

 

Medlemsstaterne reducerer emissionerne af flygtige organiske forbindelser undtagen methan (NMVOC) ved at fremme anvendelsen af moderne, emissionsfrie slangeteknologier, som anvendes i forskellige sektorer.

Begrundelse

Traditionelle tankslanger er ikke helt tætte. Derfor sker der udslip af kulbrinter, som kan danne troposfærisk ozon. Beregninger har vist, at udslippet af kulbrinter på Europas tankstationer årligt løber op i godt 45 mio. liter årligt. Et moderne, emissionsfrit tanksystem ville kunne modvirke udslippet af kulbrinter.

Ændringsforslag  110

Forslag til direktiv

Bilag III – del 2 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(i) de politiske prioriteter og deres sammenhæng med prioriteterne på andre relevante politikområder, bl.a. klimaområdet

(i) de politiske prioriteter og deres sammenhæng med prioriteterne på andre relevante politikområder, bl.a. områderne for landbrug, økonomien i landdistrikterne, industri, mobilitet og transport, naturbevaring og klimaændringer

Begrundelse

I forbindelse med dette emne forekommer der overlapning og synergier med flere politiske områder end blot klimaændringspolitikken. Følgelig bør områderne for landbrug, økonomien i landdistrikterne, industri og naturbevaring også medtages.

Ændringsforslag  111

Forslag til direktiv

Bilag III – del 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) de politikmuligheder, der har været under overvejelse med henblik på at opfylde emissionsreduktionstilsagnene for 2020 og 2030 og perioden derefter, at overholde de mellemliggende emissionsniveauer for 2025 og at bidrage til en yderligere forbedring af luftkvaliteten, samt en analyse af disse muligheder og analysemetoden; disse politikkers og foranstaltningers indvirkning, enkeltvis eller tilsammen, på emissionsreduktion, luftkvalitet og miljø; den dertil knyttede usikkerhed

(b) de politikmuligheder, der har været under overvejelse med henblik på at opfylde emissionsreduktionstilsagnene for 2020, 2025 og 2030 for at bidrage til en yderligere forbedring af luftkvaliteten, samt en analyse af disse muligheder og analysemetoden; disse politikkers og foranstaltningers indvirkning, enkeltvis eller tilsammen, på emissionsreduktion, luftkvalitet og miljø; samt den dertil knyttede usikkerhed

Ændringsforslag  112

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) hvis det er relevant, en redegørelse for årsagerne til, at de mellemliggende emissionsniveauer for 2025 ikke kan overholdes uden foranstaltninger, der medfører uforholdsmæssigt store udgifter

(d) en redegørelse for de foranstaltninger, der er truffet for at opfylde de nationale emissionsreduktionstilsagn

Ændringsforslag  113

Forslag til direktiv

Bilag III – del 2 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(da) en redegørelse for den metodologi, der anvendes til at sikre, at foranstaltningerne til opfyldelse af de nationale reduktionstilsagn for PM2,5 prioriterer reduktion af emissioner af sodpartikler

Ændringsforslag  114

Forslag til direktiv

Bilag III – del 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(e) en vurdering af, hvordan bestemte politikker og foranstaltninger sikrer sammenhæng med planer og programmer på andre relevante politikområder.

(e) en vurdering af, hvordan bestemte politikker og foranstaltninger sikrer sammenhæng med planer og programmer på andre relevante politikområder, navnlig, men ikke udelukkende, luftkvalitetsplaner i henhold til direktiv 2008/50/EF, nationale overgangsplaner og inspektionsplaner i henhold til direktiv 2010/75/EF, nationale handlingsplaner for energieffektivitet i henhold til direktiv 2012/27/EU og nationale handlingsplaner for vedvarende energi i henhold til direktiv 2009/28/EF og relevante planer eller programmer, der er underlagt kravene i direktiv 2001/42/EF, eller tilsvarende bestemmelser i efterfølgende lovgivning.

Ændringsforslag  115

Forslag til direktiv

Bilag III – del 2 – nr. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) en vurdering af de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af programmet, reduktion af emissioner og reduktion af koncentrationer

(a) en vurdering af de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af programmet, reduktion af emissioner, reduktion af koncentrationer og de hermed forbundne fordele for miljøet og folkesundheden samt socioøkonomiske fordele

Begrundelse

Flere oplysninger om konsekvenserne af luftforurening vil bidrage til at forbedre offentlighedens inddragelsesniveau i forbindelse med luftforureningspolitikkerne og navnlig udformningen og gennemførelsen af NAPCP'er.

Ændringsforslag  116

Forslag til direktiv

Bilag III – del 2 – nr. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) alle væsentlige ændringer i den politiske baggrund, vurderingerne, programmet og tidsplanen for gennemførelsen.

(b) alle væsentlige ændringer i den politiske baggrund, vurderingerne (herunder resultaterne af de inspektioner og den markedsovervågning, der gennemføres i henhold til artikel 6, stk. 2b), programmet og tidsplanen for gennemførelsen.

Ændringsforslag  117

Forslag til direktiv

Bilag 3 – del 2 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba) en vurdering af de fremskridt, der er gjort i retning af opfyldelse af EU's langsigtede sundheds- og miljømål, i lyset af eventuelle nødvendige opdateringer af disse mål, herunder eventuelle nye retningslinjer for luftkvalitet, som Verdenssundhedsorganisationen fastsætter

Ændringsforslag  118

Forslag til direktiv

Bilag 3 – del 2 – stk. 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(bb) Såfremt et nationalt program for bekæmpelse af luftforurening ajourføres i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, skal det også omfatte oplysninger om alle foranstaltninger til bekæmpelse af luftforureningen, som er overvejet på det relevante lokale, regionale eller nationale plan for at opfylde luftkvalitetsmålsætningerne, herunder dem, der er fastlagt i bilag III til dette direktiv og punkt 3 i Bilag XV (B) til direktiv 2008/50/EF.

  • [1]  EUT C 451 af 16.12.2014, s. 134.
  • [2]  EUT C 415 af 20.11.2014, s. 23.

BEGRUNDELSE

Evidensbaseret beslutningstagning skal være en hjørnesten i EU-lovgivningen. Lovgivning bør være baseret på grundige og omfattende konsekvensanalyser, hvori det på den ene side forklares, hvorfor lovgivningsforslaget er nødvendigt, og i hvilken grad det er forholdsmæssigt, og på den anden side vurderes, om dets mål bedst kan nås på EU-plan. For så vidt angår luftkvalitet er svaret klart: Der er tale om et omfattende grænseoverskridende problem for menneskers sundhed og miljøet, som påvirker alle EU's borgere og kræver en øjeblikkelig indsats.

Efter flere år at have været et næsten glemt politisk emne er luftforurening kommet på den politiske dagsorden som et vigtigt folkesundhedsspørgsmål. Dårlig luftkvalitet medfører tidlige dødsfald, sygefravær fra arbejde, betydelige sundhedsomkostninger, produktivitetstab, tab af høstudbytte og skade på bygninger. Det anslås, at de samlede eksterne sundhedsrelaterede omkostninger for de europæiske samfund, som skyldes luftforurening, udgør mellem 330 og 940 mio. EUR om året. Desuden findes der stadig flere beviser for, at kvælstofdeposition i atmosfæren fører til forandringer af det naturlige miljø såsom reduceret variation i bundvegetationen, reduceret plantevækst og ubalancer i ernæringstilstanden på grund af eutrofiering og forsuring.

Selv om der er blevet gjort meget for at begrænse luftforureningen i Unionen, lever mange medlemsstater ikke op til de aftalte standarder. EU er desuden langt fra sit langsigtede mål om at overholde de anbefalede grænseværdier for forurenende stoffer i WHO's retningslinjer for luftkvalitet fra 2005. Den 18. december 2013 offentliggjorde Kommissionen sin længe ventede pakke om ren luft, som understøttes af en grundig konsekvensanalyse. I pakken gøres der rede for de foranstaltninger, der skal sikre, at de eksisterende mål opnås på kort sigt, og der fastlægges nye mål for luftkvaliteten for perioden indtil 2030. Den består af fire elementer: programmet ren luft i Europa, et forslag til en afgørelse om EU's ratificering af 2012-ændringen af Göteborgprotokollen til FN/ECE's konvention om grænseoverskridende luftforurening over store afstande, et forslag til et nyt direktiv om begrænsning af forurening fra mellemstore fyringsanlæg, f.eks. fyringsanlæg for større bygninger og små industrianlæg, og til sidst det lovforslag, som nærværende betænkning er baseret på, om ændring af direktivet om nationale emissionslofter (NEC) fra 2001.

Kommissionens forslag ophæver og erstatter det eksisterende direktiv om nationale emissionslofter og fastsætter nye emissionslofter for svovldioxid, nitrogenoxider, ammoniak og andre flygtige organiske forbindelser end methan for 2020 og 2030. Det udvider desuden direktivet til at omfatte partikler (PM2,5) fra 2020 og ­– med henblik på at sikre en væsentlig synergieffekt med klimalovgivningen – methan fra 2030. Målene for 2020 afspejler de grænseværdier, der er blevet aftalt internationalt under Göteborgprotokollen.

Forslagets nye mål for 2030 er de mest komplicerede elementer med forskellige grænseværdier for hver medlemsstat og for hvert forurenende stof. Det har til hensigt at opnå 70 % af de maksimale teknisk mulige begrænsninger af de sundhedsmæssige virkninger som defineret af WHO. Kommissionen har på denne baggrund fastsat grænseværdier for hver enkelt medlemsstat ud fra en vurdering af, hvor de mest omkostningseffektive foranstaltninger kan træffes. I Kommissionens tekst kræves det desuden, at medlemsstaterne vedtager nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening, som skal ajourføres hvert andet år.

Selv om det oprindelige forslag til en ændring af NEC-direktivet blev offentliggjort for snart 16 måneder siden, er førstebehandlingen blevet forsinket på grund af de nye medlemmer af Europa-Parlamentet og Kommissionen og på grund af de langtrukne drøftelser mellem medlemsstaterne og Kommissionen om de oprindelige referencescenarier i forslaget, der blev brugt til at fastlægge reduktionsmålene for 2030. Europa-Parlamentets Udvalg om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed har udnyttet den ekstra tid i begyndelsen af valgperioden til at få udarbejdet en supplerende konsekvensanalyse, der blev offentliggjort i oktober 2014, med henblik på at undersøge samspillet mellem EU's luftkvalitetspolitik og den klima- og energipolitik frem til 2030, som blev foreslået af Kommissionen i begyndelsen af 2014.

Der har desuden været uklarheder om forslagets fremtid, efter at det blev opført i bilag II (liste over, hvilke forslag der vil blive trukket tilbage eller ændret) til Kommissionens arbejdsprogram for 2015. Som reaktion på medlemsstaternes bekymringer med hensyn til de kumulative omkostninger og virkningerne af den nye lovgivning overvejede Kommissionen at trække forslaget tilbage; ordføreren og Europa-Parlamentet samt flere medlemsstater og påvirkede interessenter modsatte sig på det kraftigste dette forslag. I betragtning af de klare fordele for menneskers sundhed og miljøet har Kommissionen besluttet at fastholde forslaget, dog med det uspecificerede forbehold, at det vil blive ændret som led i den lovgivningsmæssige opfølgning af energi- og klimapakken for 2030. Førstebehandlingen kan nu for alvor begynde.

Det er vigtigt at bemærke, at ordføreren støtter den nye Kommissionens tilsagn om at indføre mere intelligent og strømlinet regulering og reducere de administrative byrder, der påhviler både virksomhederne og medlemsstaterne. NEC-direktivet bør ikke være en undtagelse. Emissionslofterne for måldatoerne, som er fastsat i betænkningen, skal give incitamenter til emissionsreduktioner, men de bør også fastsættes på et niveau, der er realistisk, forholdsmæssigt, leverbart, evidensbaseret, og som ikke uforholdsmæssigt hårdt rammer en bestemt sektor.

Ordføreren har udarbejdet denne betænkning på grundlag af princippet om, at bedre regulering og miljøbeskyttelse ikke udelukker hinanden. Direktivet bør således hænge sammen med de andre søjler i EU's politik og, i det omfang det er muligt, tilpasses de relaterede udkast til lovgivning. Solide data, bedre udveksling af oplysninger og særlig fokus på overvågning og indberetning både med hensyn til de nationale emissionslofter og al lovgivning om forureningsforebyggelse ved kilden er afgørende for direktivets succes på lang sigt, og det er absolut nødvendigt, at disse mål opfyldes.

For så vidt angår klima- og energirammen for 2030 er det sandsynligt, at det på et senere tidspunkt vil blive nødvendigt at justere NEC-direktivet på grundlag af rammens lovgivningsmæssige resultater. EU har i løbet af de seneste ti år faktisk gjort en stor indsats for at imødegå klimaændringerne, hvilket er sket på bekostning af luftkvaliteten. Dette har ført til spredte og usammenhængende politikker. Klimapolitikken har bl.a. ført til en stor stigning i andelen af dieselbiler, eftersom disse udstøder ca. 15 % mindre CO2 end benzinbiler, men er en væsentlig kilde til emissioner af nitrogenoxider og partikler.

Der er et tæt samspil mellem klimapolitikken og luftkvalitetspolitikken. Derfor har ordføreren valgt at fastholde methan i direktivets anvendelsesområde. Emission af methan reguleres allerede direkte gennem den eksisterende EU-lovgivning, f.eks. under direktivet om deponering af affald, og indirekte gennem beslutningen om indsatsfordeling, eftersom der er tale om en kraftig drivhusgas. Methan er imidlertid også en vigtig ozonprækursor, og derfor er det vigtigt at behandle den specifikt i denne lovgivning.

For at sikre fremskridt i retning af 2030-grænseværdierne har ordføreren tilføjet fuldt ud bindende 2025-mål for alle forurenende stoffer bortset fra ammoniak. Kommissionens mål for ammoniak for 2030 vil være vanskelige at opfylde for visse medlemsstater, navnlig for lande med en stor landbrugssektor, og det er nødvendigt med en vis fleksibilitet, eftersom det er vanskeligt at afhjælpe et højt ammoniakniveau på en hurtig og effektiv måde. Af denne grund og eftersom der ikke er nogen fleksibilitet for dette forurenende stof i Kommissionens forslag, har ordføreren valgt kun at indføre en grænseværdi for 2030.

Ordføreren har desuden valgt at fjerne den fleksibilitet, som giver mulighed for at modregne nitrogenoxid-, svovloxid- og partikelemissionsreduktioner fra international skibsfart. En bestemmelse om at reducere emissioner fra skibsfarten frem for emissioner fra landområder ville være utrolig vanskelig at anvende og overvåge i praksis. Denne fleksibilitet ville desuden ikke finde anvendelse på samme måde i alle medlemsstater, eftersom lande uden kystadgang ville være udelukket.

Medlemsstaterne skal være fuldt ud informerede om, hvordan de klarer sig i forhold til at opfylde deres specifikke emissionsreduktionsforpligtelser. Når der er risiko for, at medlemsstaterne ikke opfylder deres forpligtelser, bør der være foranstaltninger til tidlig påpegning af problemet – dette vil sætte landene i stand til at træffe korrigerende foranstaltninger. Det er i denne henseende altafgørende, at Kommissionen spiller en vigtig rolle som overvågningsorgan og organ for tidlig varsling, enten ved at bistå medlemsstaterne i forbindelse med vigtige elementer i deres nationale program eller i værste fald ved at give dem mulighed for at træffe de nødvendige foranstaltninger. Hvis det er nødvendigt at indlede et traktatbrudssøgsmål, bør Kommissionen naturligvis træffe foranstaltninger, men det bør ikke anses for en straffeforanstaltning, men derimod som en sidste udvej.

Ordføreren erkender, at det vil være en udfordring for medlemsstaterne at opfylde nogle af målene, og i visse tilfælde må EU yde bistand med henblik på at sikre en bedre gennemførelse. Ordføreren mener, at luftkvalitet er et offentligt gode. Derfor bør medlemsstaterne have adgang til EU-midler. Af denne grund er det nødvendigt at undersøge nye og innovative måder, hvorpå man kan finansiere emissionsreduktioner.

Den fælles landbrugspolitik udgør f.eks. en vigtigt finansiel kilde og i den nylige interinstitutionelle aftale om reform af den fælles landbrugspolitik, der blev vedtaget i 2013, blev der lagt vægt på indførelse af mere miljøvenlige foranstaltninger i europæisk landbrug. Ordføreren mener, at luftkvalitet på samme måde som andre offentlige goder bør være en del af disse drøftelser, i betragtning af at betydelige emissioner af ammoniak og methan stammer fra landbrugssektoren.

Til sidst er det vigtigt at erkende, at NEC-direktivet er den vigtigste overordnede rammelovgivning om luftkvalitet, og uden en effektiv og gennemførlig lovgivning om forureningsforebyggelse ved kilden vil medlemsstaterne aldrig kunne opfylde deres mål for emissionsreduktioner. Med andre ord vil en yderligere stramning af luftkvalitetsstandarderne være omsonst, medmindre vi ser en tydelig reduktion af de forurenende stoffer ved hovedkilderne.

Bilindustrien udgør et nøgleeksempel: Det er afgørende, at Kommissionen forelægger den længe ventede forordning om Euro 6c-emissioner for at indføre reelle kørselsforholdsemissioner (Real Driving Emissions, RDE) i forskrifterne for typegodkendelse af nye køretøjer. Ordføreren mener, at det er utrolig vanskeligt at begrunde straffeforanstaltninger for manglende overholdelse af grænseværdierne for nitrogenoxid, hvis prøvningsstandarderne ikke opfylder deres formål og i betydelig grad undervurderer emissioner under kørsel på vej.

I en erkendelse heraf mener ordføreren ligeledes, at det er altafgørende at tillægge de kompetente myndigheder de nødvendige beføjelser, således at de kan træffe de fornødne foranstaltninger for at sikre overholdelse af al lovgivning med relevans for overholdelse af grænseværdierne for 2030. Et fremtrædende eksempel på en sådan foranstaltning er indførelse af lavemissionszoner, som er en luftforureningsafgift, der har til hensigt at begrænse emissioner fra diselbiler i de byområder, der er hårdest ramt af nitrogenoxid- og partikelemissioner.

UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (22.4.2015)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer og om ændring af direktiv 2003/35/EF
(COM(2013)0920 – C8‑0004/2014 – 2013/0443(COD))

Ordfører for udtalelse: Adam Gierek

KORT BEGRUNDELSE

Menneskeskabte emissioner af gas og partikler er primært forårsaget af en ufuldstændig forbrænding af brændstoffer ved opvarmning, energiproduktion og transport, industrielle kemiske processer og af afslidning, der skyldes køretøjer på hjul. Deres intensitet kan være sæsonbetinget, hvilket bl.a. gælder lave emissionsniveauer.

Europa-Parlamentets og Rådets forslag til direktiv har til formål at fastsætte nye nationale emissionslofter for de vigtigste typer af luftforurenende stoffer. Forslaget til direktiv skal erstatte det gældende direktiv 2001/81/EF om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer inden udgangen af 2010 og skal tilpasse EU-lovgivningen til Unionens internationale forpligtelser i henhold til Göteborgprotokollen. Forslaget har til formål at mindske den potentielle risiko for folkesundheden, miljøet og klimaet. Forslaget er et resultat af en revision af EU's politik om beskyttelse af atmosfæren og er et led i en pakke af nye EU-regler.

Ud over at tilpasse EU-lovgivningen til de ændrede bestemmelser i denne protokol fastsætter direktivet en ændring, nemlig en gradvis forøgelse af reduktionsforpligtelserne fra 2020 til 2030 og senere med hensyn til fire typer forurenende gasser som fastsat i det nuværende direktiv (svovldioxid, nitrogenoxid, andre flygtige organiske forbindelser end metan og ammoniak), med hensyn til partikler med en diameter på mindst 2,5 mikrometer (i overensstemmelse med den ændrede protokol) og ligeledes med hensyn til metanemissioner. Inden for rammerne af disse ambitiøse planer for nedbringelsen af forurenende stoffer fastsættes der i det foreslåede direktiv mellemsigtede emissionslofter for 2025.

Medlemsstaternes forpligtelser til at nedbringe emissioner udtrykkes som en procentvis emissionsreduktion fra den samlede mængde af en given type forurenende stof for referenceåret (2005) og den samlede emission fra dette forurenende stof til atmosfæren i det pågældende kalenderår. Direktivet pålægger medlemsstaterne at udarbejde nationale programmer for nedbringelse af luftforurening og at ajourføre dem regelmæssigt (hvert andet år). Programmerne bør indeholde en beskrivelse af foranstaltninger, der giver medlemsstaterne mulighed for at vurdere de finansielle konsekvenser af at opfylde af reduktionsmålene. Medlemsstaterne bør endvidere være forpligtet til at overvåge emissionen af luftforurenende stoffer og udarbejde nationale emissionsopgørelser og -fremskrivninger. Såvel de nationale programmer som emissionsopgørelserne skal forelægges Kommissionen.

Forslaget til direktiv indeholder ligeledes en meget lille ændring til direktiv 2003/35/EF vedrørende offentlig deltagelse i visse planer og programmer på miljøområdet. Denne ændring består af en henvisning til bestemmelsen om udarbejdelsen af nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening.

Det var nødvendigt at ændre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF, bl.a. på grund af forsuring af jorden, eutrofiering af vandet og fremadskridende klimaændringer. Det har derfor været nødvendigt at udarbejde en ny retsakt til konsolidering af de allerede indførte bestemmelser.

Det vigtigste er ændringerne vedrørende bestemmelserne om offentlig deltagelse i udarbejdelsen af planer og programmer på miljøområdet. Der er derfor i bilag I til ovennævnte direktiv blevet indført en henvisning til nationale bestemmelser om bekæmpelse af luftforurening.

Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets nye direktiv. Det skal dog siges, at dets grundlæggende elementer blev udarbejdet for et kvart århundrede siden, og at der mangler en henvisning til behovet for bedre lovgivning og overvågning af disse emissioner, navnlig på lokalt niveau, ved hjælp af en forbedring af målemetoderne.

Særlige bemærkninger

1) Forslaget har ikke taget hensyn til emissioner af alle partikler, herunder emissioner af partikler med en diameter på under 2,5 mikrometer, særlig dem der er mest skadelige for sundheden og klimaet og er i nanometerstørrelse.

2) Forslaget har ikke taget højde for chlorerede aromatiske kulbrinter, dvs. dioxin.

3) Et vigtigt og relevant spørgsmål er emissioners sæsonbetonede karakter, navnlig de øgede emissioner i opvarmningsperioden, herunder såkaldte lave emissionsniveauer.

4) Emissioner spreder sig uanset grænser, og oversøiske lande samt luft- og søtransport bør derfor ikke undtages fra forpligtelsen til at nedbringe deres emissioner. Lande bør ikke kunne påberåbe sig den såkaldte fleksibilitet ved vurderingen af deres emissioner.

5) En skadelig gasart, som udledes på antropogen vis, selv om den ikke produceres på antropogen vis i store mængder, er hydrogensulfid (H2S). Det er velkendt, at der findes metoder til ved hjælp af bakterier at forædle svovlholdig råolie under søtransport, og at der herigennem udledes betydelige mængder af denne giftige gas (H2S) ud i atmosfæren.

6) Formelt set, og navnlig hvad angår henvisninger til forskellige bilag i Kommissionens forslag, mangler der dog generelt gennemsigtighed i Kommissionens forslag til direktiv. Den foreliggende retsakt bør ifølge ordføreren for udtalelse have sine egne bilag og bør i det mindste mere præcist angive, hvilke specifikke dokumenter, der henvises til i bilagene.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Medlemsstaterne og Unionen har forpligtet sig til at reducere deres kviksølvsemissioner som led i gennemførelsen af Minamatakonventionen om kviksølv.

Begrundelse

Dette direktiv bør bidrage til at reducere kviksølvemissionerne i EU, som krævet i fællesskabsstrategien for kviksølv og Minamata-konventionen om kviksølv, som medlemsstaterne og Unionen har underskrevet.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Den ordning med nationale emissionslofter, som er oprettet ved direktiv 2001/81/EF, bør derfor revideres, den bringes på linje med Unionens og medlemsstaternes internationale forpligtelser.

(6) Den ordning med nationale emissionslofter, som er oprettet ved direktiv 2001/81/EF, bør derfor revideres for at sikre, at den er i overensstemmelse med Unionens og medlemsstaternes internationale forpligtelser.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Dette direktiv bør bidrage til at reducere kviksølvsemissionerne i Unionen, som det kræves i fællesskabsstrategien for kviksølv fra 2005 og Minamatakonventionen om kviksølv, som medlemsstaterne og Unionen er parter i.

Begrundelse

Dette direktiv bør bidrage til at reducere kviksølvemissionerne i EU, som det kræves i fællesskabsstrategien for kviksølv og Minamatakonventionen om kviksølv, som medlemsstaterne og Unionen er parter i.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Medlemsstaterne bør opfylde de tilsagn om emissionsreduktion, som er fastsat i dette direktiv for 2020 og 2030. For at sikre påviselige fremskridt mod 2030-tilsagnene bør medlemsstaterne i 2025 overholde mellemliggende emissionsniveauer, som fastsættes ved lineær interpolation mellem deres emissionsniveauer i 2020 og de emissionsniveauer, der svarer til emissionsreduktionstilsagnene for 2030, medmindre der derved påføres uforholdsmæssigt store udgifter. Hvis emissionerne i 2025 ikke kan begrænses på denne måde, bør medlemsstaterne gøre rede for årsagerne dertil i deres indberetninger i henhold til direktivet.

(9) Medlemsstaterne bør opfylde de tilsagn om emissionsreduktion, som er fastsat i dette direktiv for 2020, 2025 og 2030.

Begrundelse

Nationale tilsagn om emissionsreduktion bør også være bindende for 2025 for at sikre opnåelse af et "luftkvalitetsniveau, der ikke medfører væsentlige negative virkninger og risici for sundhed og miljø".

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Ved fastlæggelse af emissionsreduktionstilsagnene bør den indsats, medlemsstaterne tidligere har gjort, tages i betragtning.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) For at fremme omkostningseffektiv opfyldelse af de nationale emissionsreduktionstilsagn og overholdelse af de mellemliggende emissionsniveauer bør medlemsstaterne have ret til at medregne emissionsreduktioner fra international skibsfart, hvis emissionerne derfra er lavere end de emissionsniveauer, der ville følge af overholdelse af EU-lovgivningens krav, herunder grænserne for brændstoffers svovlindhold i Rådets direktiv 1999/32/EF21. Medlemsstaterne bør ligeledes have mulighed for fælles opfyldelse af tilsagn og overholdelse af mellemliggende emissionsniveauer vedrørende metan (CH4) og for at gøre brug af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF22 i dette øjemed. Medlemsstaterne kan i forbindelse med kontrollen af opfyldelsen af deres nationale emissionslofter og emissionsreduktionstilsagn og overholdelsen af deres mellemliggende emissionsniveauer justere deres nationale emissionsopgørelser i takt med, at den videnskabelige viden og metoder vedrørende emissioner forbedres. Kommissionen kan gøre indsigelse mod en medlemsstats brug af denne fleksibilitet, hvis betingelserne i direktivet ikke er opfyldt.

(11) For at fremme omkostningseffektiv opfyldelse af de nationale emissionsreduktionstilsagn bør medlemsstaterne have ret til at medregne emissionsreduktioner fra international skibsfart, hvis emissionerne derfra er lavere end de emissionsniveauer, der ville følge af overholdelse af EU-lovgivningens krav, herunder grænserne for brændstoffers svovlindhold i Rådets direktiv 1999/32/EF21. Medlemsstaterne kan i forbindelse med kontrollen af opfyldelsen af deres nationale emissionslofter og emissionsreduktionstilsagn og overholdelsen af deres mellemliggende emissionsniveauer justere deres nationale emissionsopgørelser i takt med, at den videnskabelige viden og metoder vedrørende emissioner forbedres. Kommissionen kan gøre indsigelse mod en medlemsstats brug af denne fleksibilitet, hvis betingelserne i direktivet ikke er opfyldt.

__________________

__________________

21 Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 1999 om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer og om ændring af direktiv 93/12/EØF (EFT L 121 af 11.5.1999, s. 13).

21 Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 1999 om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer og om ændring af direktiv 93/12/EØF (EFT L 121 af 11.5.1999, s. 13).

22 Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020 (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136).

 

Begrundelse

Er på linje med ændringsforslaget om at slette tilsagn om reduktion af metan fra direktivet. Uden disse tilsagn er der ikke behov for metoder til at sikre fælles opfyldelse af tilsagnene.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Hver medlemsstat bør vedtage og gennemføre et nationalt program for bekæmpelse af luftforurening, hvormed den kan opfylde kravene til emissionsreduktion, overholde de mellemliggende emissionsniveauer og medvirke effektivt til virkeliggørelse af Unionens luftkvalitetsmålsætninger. I den forbindelse bør medlemsstaterne tage hensyn til behovet for at reducere emissionerne i zoner og bymæssige områder, hvor koncentrationen af luftforurenende stoffer er særligt høj, og/eller som bidrager væsentligt til luftforureningen i andre zoner og bymæssige områder, eventuelt i nabolandene. Med dette for øje bør nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening medvirke til, at de luftkvalitetsplaner, der er omhandlet i artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF23, bliver gennemført med godt resultat.

(12) Hver medlemsstat bør vedtage og gennemføre et nationalt program for bekæmpelse af luftforurening, hvormed den kan opfylde kravene til emissionsreduktion og medvirke effektivt til virkeliggørelse af Unionens luftkvalitetsmålsætninger. I den forbindelse bør medlemsstaterne tage hensyn til behovet for at reducere emissionerne i zoner og bymæssige områder, hvor koncentrationen af luftforurenende stoffer er særligt høj, og/eller som bidrager væsentligt til luftforureningen i andre zoner og bymæssige områder, eventuelt i nabolandene. Med dette for øje bør nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening medvirke til, at de luftkvalitetsplaner, der er omhandlet i artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF23, bliver gennemført med godt resultat.

__________________

__________________

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1).

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1).

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a) Kandidatlandene og potentielle kandidatlande skal så vidt muligt bringe deres nationale lovgivning på linje med dette direktiv.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv finder anvendelse på emissioner af de forurenende stoffer, som er omhandlet i bilag I, fra alle kilder på medlemsstaternes område og i deres eksklusive økonomiske zone og forureningskontrolzone.

Dette direktiv finder anvendelse på emissioner af de forurenende stoffer, som er omhandlet i bilag I, fra alle menneskeskabte kilder på medlemsstaternes område og i deres eksklusive økonomiske zone og forureningskontrolzone.

Begrundelse

Anvendelsesområdet skal være tydeligt og i overensstemmelse med andre artikler, som f.eks. artikel 4.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne begrænser som minimum deres årlige menneskeskabte emissioner af svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx), andre flygtige organiske forbindelser end metan (NMVOC), ammoniak (NH3), partikler (PM2,5) og metan (CH4) i overensstemmelse med de nationale emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 2020 og 2030, jf. bilag II.

1. Medlemsstaterne begrænser som minimum deres årlige menneskeskabte emissioner af svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx), andre flygtige organiske forbindelser end metan (NMVOC), ammoniak (NH3), partikler (PM2,5) og kviksølv (Hg). Begrænsningen i udledninger af andre flygtige organiske forbindelser end metan (NMVOC) og metan (CH4) skal ses inden for de bredere rammer for reduktion af drivhusgasser.

Begrundelse

Bilag II skal ændres i overensstemmelse hermed. Kviksølv og kviksølvforbindelser er yderst giftige for mennesker, navnlig for det endnu ikke færdigudviklede nervesystem. Som damp absorberes det hurtigt i blodet ved inhalering. Mikrobiel metabolisme af lagret kviksølv kan føre til udvikling af methylkviksølv, som er en veldokumenteret nervegift, der har evnen til at ophobes i organismer og blive koncentreret langs fødekæden.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne alle fornødne foranstaltninger for at begrænse deres menneskeskabte emissioner af SO2, NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 og CH4 i 2025, for så vidt det ikke medfører uforholdsmæssigt store udgifter. Disse emissioner beregnes ud fra det solgte brændstof ved lineær interpolation mellem emissionsniveauerne i 2020 og de emissionsniveauer, der svarer til emissionsreduktionstilsagnene for 2030.

udgår

Hvis emissionerne i 2025 ikke kan begrænses til det niveau, som er beregnet ved interpolationen, gør medlemsstaterne rede for årsagerne dertil i deres indberetninger til Kommissionen i henhold til artikel 9.

 

Begrundelse

Dette er en konsekvens af den ændrede artikel 4, stk. 1. Det vil sige, at nationale emissionsreduktionstilsagn også bør være bindende for 2025.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Følgende emissioner medregnes ikke til overholdelsen af stk. 1 og 2:

udgår

a) emissioner fra luftfartøjer, bortset fra start- og landingscyklus

 

b) emissioner på De Kanariske Øer, i Frankrigs oversøiske departementer, på Madeira og på Azorerne

 

c) emissioner fra national skibsfart til og fra områderne i litra b)

 

d) emissioner fra international skibsfart, jf. dog artikel 5, stk. 1.

 

Begrundelse

Man kan ikke lukke øjnene for alle disse emissioner, som - i lighed med CO2 - forbliver længe i atmosfæren og bidrager til klimaændringerne.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Niveauerne for menneskeskabte emissioner defineres ved at fratrække mængden af naturlige emissioner fra den samlede mængde emissioner.

Begrundelse

Dette vedrører naturlige emissioner, bl.a. fra landbrugsjord, af såvel nitrogenoxider som partikelformige stoffer.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når en medlemsstat skal overholde de mellemliggende emissionsniveauer, der er fastsat for 2025 ifølge artikel 4, stk. 2, og opfylde de nationale emissionsreduktionstilsagn i bilag II, som gælder fra 2030 og årene derefter, for NOx, SO2 og PM2,5, kan den modregne NOx-, SO2- og PM2,5-emissionsreduktioner, der er opnået inden for international skibsfart, i NOx-, SO2- og PM2,5-emissionerne fra andre kilder i samme år, hvis følgende betingelser er opfyldt:

udgår

a) Emissionsreduktionerne skal være opnået i havområder, der ligger inden for medlemsstatens territorialfarvande, eksklusive økonomiske zone eller forureningskontrolområde, hvis der er fastlagt et sådant område.

 

b) Medlemsstaten skal sikre, at denne fleksibilitet fungerer efter hensigten, ved at indføre og anvende virkningsfulde overvågnings- og inspektionsforanstaltninger.

 

c) Medlemsstaten skal have indført foranstaltninger til at opnå lavere NOx-, SO2- og PM2,5-emissioner fra international skibsfart end de emissionsniveauer, der ville være opnået ved opfyldelse af EU-kravene til emissioner af NOx, SO2 og PM2,5, og på tilfredsstillende måde kvantificere den yderligere emissionsreduktion, disse foranstaltninger har medført.

 

d) Medlemsstaten kan ikke modregne mere end 20 % af de NOx-, SO2- og PM2,5-emissionsreduktioner, der er beregnet efter litra c), forudsat at modregningen ikke fører til, at de nationale emissionsreduktionstilsagn for 2020-2024 i bilag II ikke opfyldes.

 

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan gennemføre deres metanemissionsreduktionstilsagn og mellemliggende metanemissionsniveauer i bilag II i fællesskab, hvis følgende betingelser er opfyldt;

udgår

a) De skal opfylde alle gældende krav og vilkår i EU-lovgivningen, herunder dem, der er indført ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF.

 

b) Medlemsstaterne skal sikre, at denne fælles gennemførelse fungerer efter hensigten, ved at indføre og anvende virkningsfulde bestemmelser.

 

Begrundelse

Hvis det lykkes at undgå dobbeltreguleringen af metan i dette direktiv, bør dette stykke udgå. Metan er klimamæssigt omfattet af såvel indsatsfordeling som ETS. Hvis metan medtages i denne revision af NEC-direktivet, ville det være en dobbeltregulering, som bør undgås i lyset af bestræbelserne for bedre lovgivning og programmet for målrettet og effektiv regulering af SMV'er (Refit).

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne kan fravige de nationale emissionsreduktionstilsagn, som gælder fra 2030, i henhold til bilag II, for så vidt som de tekniske og økonomiske faktorer, der har dannet grundlag for den oprindelige beregning af målene, har ændret sig.

Begrundelse

Man bør tage ved lære af fortidens fejl med at fastsætte mål på grundlag af scenarier, som aldrig indtrådte. Hvis emissionsprognoser, emissionsfaktorer samt økonomiske eller tekniske forhold ændres væsentligt, skal der være mulighed for at korrigere målene for det enkelte skadelige stof og den enkelte medlemsstat. Denne mulighed foreslås i dette ændringsforslag (i kombination med ændringsforslaget til artikel 5, stk. 1, vedrørende fleksibilitetsmekanismen i forbindelse med hotspots), uden at det påvirker opfyldelsen af målene i Europa som helhed.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om begrundelsen for at fravige målene og anmoder om godskrivninger. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13 vedrørende udvikling af metoder og kriterier samt vedrørende afgørelsen om emissionsgodskrivning.

Begrundelse

Man bør tage ved lære af fortidens fejl med at fastsætte mål på grundlag af scenarier, som aldrig indtrådte. Hvis emissionsprognoser, emissionsfaktorer samt økonomiske eller tekniske forhold ændres væsentligt, skal der være mulighed for at korrigere målene for det enkelte skadelige stof og den enkelte medlemsstat. Denne mulighed foreslås i dette ændringsforslag (i kombination med ændringsforslaget til artikel 5, stk. 1, vedrørende fleksibilitetsmekanismen i forbindelse med hotspots), uden at det påvirker opfyldelsen af målene i Europa som helhed.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Har Kommissionen ikke gjort indsigelse inden ni måneder efter datoen for modtagelse af den i artikel 7, stk. 4, 5 og 6, omhandlede rapport, kan medlemsstaten anse den anvendte fleksibilitet i det pågældende år for godkendt. Finder Kommissionen, at den anvendte fleksibilitet ikke opfylder de gældende krav og kriterier, vedtager den en afgørelse om, at fleksibiliteten ikke er godkendt, og underretter medlemsstaten herom.

Har Kommissionen ikke gjort indsigelse inden ni måneder efter datoen for modtagelse af den i artikel 7, stk. 4, 5 og 6, omhandlede rapport, kan medlemsstaten anse den anvendte fleksibilitet i det pågældende år for godkendt.

Begrundelse

Der er tydeligvis et problem med anvendelsen af fleksibilitet, nemlig manglen på klare kriterier for fastsættelsen heraf. Derfor indeholder Kommissionens forslag bestemmelser om, at Kommissionen selv træffer den endelige afgørelse på dette område.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. Såfremt en medlemsstat i et givent år ikke er i stand til at overholde emissionsreduktionstilsagnene, som er fastsat i bilag II, kan den opfylde disse tilsagn ved at beregne gennemsnittet af de nationale årlige emissioner for det pågældende år og et eller to år forud herfor, forudsat dette gennemsnit ikke overstiger medlemsstatens tilsagn.

Begrundelse

Visse emissioner kan i et givent år blive påvirket betydeligt af eksterne forhold, såsom koldt vejr om vinteren eller tørt vejr om sommeren. Disse forhold kan f.eks. medføre variationer i el- og varmeefterspørgslen og i mulighederne for at anvende en emissionsfri produktion. Muligheden for at anvende et gennemsnit udjævner disse årlige udsving.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne medtager i det nødvendige omfang de emissionsreducerende foranstaltninger i bilag III, del 1, eller foranstaltninger med tilsvarende miljøvirkninger med henblik på at opfylde de pågældende nationale emissionsreduktionstilsagn.

Medlemsstaterne kan medtage de emissionsreducerende foranstaltninger i bilag III, del 1, eller foranstaltninger med tilsvarende miljøvirkninger med henblik på at opfylde de pågældende nationale emissionsreduktionstilsagn.

Begrundelse

Del 1 i bilag III fastsætter foranstaltninger, som kan være inkluderet i nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening. Det har udelukkende som formål at være retningsgivende og give medlemsstaterne fleksibilitet til at vælge de foranstaltninger, der skal indføres for at opnå de påkrævede emissionsreduktioner. Teksten i artiklen skal være konsekvent.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening ajourføres hvert andet år.

3. De nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening ajourføres hvert fjerde år.

Begrundelse

Forslaget stiller krav om, at programmer skal opdateres hvert andet år. Dette tidsinterval mellem revisioner er for kort og vil blive både ineffektivt og dyrt for såvel de kompetente myndigheder som de involverede parter. Endvidere bør opdateringen af programmer ikke foregå som en systematisk gennemgang af hele programmet, men kun gælde for det eller de forurenende stoffer, hvor emissionsreduktionskravet muligvis ikke kan opfyldes.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Uanset stk. 3 skal emissionsreduktionspolitikker og -foranstaltninger i det nationale program for bekæmpelse af luftforurening ajourføres senest efter 12 måneder, hvis:

4. Uanset stk. 3 skal emissionsreduktionspolitikker og -foranstaltninger i det nationale program for bekæmpelse af luftforurening ajourføres senest efter 24 måneder, når:

Begrundelse

I betragtning af hvor lang tid det tager at opdatere en plan, bør der afsættes to år til opdatering af en plan, som ikke overholder direktivet.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) medlemsstaten beslutter at benytte fleksibiliteten i artikel 5.

udgår

Begrundelse

Som følge af sletningen af artikel 5 (fleksibilitetsforanstaltninger).

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne bør årligt udarbejde og ajourføre nationale emissionsopgørelser for de forurenende stoffer i tabel B i bilag I under overholdelse af kravene deri.

Medlemsstaterne udarbejder og ajourfører årligt nationale emissionsopgørelser for de forurenende stoffer i tabel A i bilag I under overholdelse af kravene deri.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Den informerende opgørelsesrapport fra medlemsstater, der benytter fleksibiliteten i artikel 5, stk. 1, skal for det pågældende år indeholde følgende oplysninger:

udgår

a) størrelsen af emissionerne af NOx, SO2 og PM2,5, hvis der ikke havde været et emissionskontrolområde

 

b) den emissionsreduktion, der er opnået i medlemsstatens del af emissionskontrolområdet ved anvendelse af artikel 5, stk. 1, litra c)

 

c) i hvilket omfang medlemsstaten anvender denne fleksibilitet

 

d) alle øvrige data, som medlemsstaten anser for egnede til at sætte Kommissionen i stand til med bistand fra Det Europæiske Miljøagentur at foretage en fuldstændig vurdering af de betingelser, der har været gældende for anvendelsen af fleksibiliteten.

 

Begrundelse

Som følge af sletningen af artikel 5 (fleksibilitetsforanstaltninger).

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Medlemsstater, der anvender fleksibiliteten i artikel 5, stk. 2, skal forelægge en særskilt rapport, således at Kommissionen kan undersøge og vurdere, om kravene i bestemmelsen er opfyldt.

udgår

Begrundelse

Som følge af sletningen af artikel 5 (fleksibilitetsforanstaltninger).

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer i det omfang, det er praktisk muligt, at skadelige virkninger af luftforurening for økosystemer overvåges i overensstemmelse med kravene i bilag V.

1. Medlemsstaterne sikrer, at skadelige virkninger af luftforurening for økosystemer overvåges i overensstemmelse med kravene i bilag V.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne leverer deres nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening til Kommissionen [inden tre måneder efter datoen i artikel 17, indsættes af OPOCE] og derefter ajourføringer hvert andet år.

Medlemsstaterne leverer deres nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening til Kommissionen [inden tre måneder efter datoen i artikel 17, indsættes af OPOCE] og derefter ajourføringer hvert fjerde år.

Begrundelse

I betragtning af kompleksiteten af de nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening er det vigtigt, at medlemsstaterne har tid nok til at foretage opdateringer.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne indberetter deres nationale emissioner af CH4 og fremskrivninger for CH4 i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/201331.

udgår

__________________

 

31Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 af 21. maj 2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-plan og om ophævelse af beslutning nr. 280/2004/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 13).

 

Begrundelse

Som følge af sletningen af tilsagn om reduktion af metan fra dette direktiv. Uden tilsagnene er der intet behov for at indrapportere metanemissioner og beregning af metan inden for rammerne af NEC-direktivet.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Under alle omstændigheder aflægger Kommissionen rapport som ovenfor beskrevet om året 2025; rapporten skal desuden indeholde oplysninger om overholdelsen af de mellemliggende emissionsniveauer som omhandlet i artikel 4, stk. 2, og om årsagerne til en eventuel manglende overholdelse. Rapporten skal beskrive, om der er behov for yderligere tiltag, også under hensyntagen til implementeringens følger for de enkelte sektorer.

udgår

Begrundelse

Denne ændring har til formål at gøre nationale tilsagn om emissionsreduktion for 2025 bindende.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Rapporten i stk. 1 kan indeholde er vurdering af direktivets virkninger for miljøet og socioøkonomiske virkninger.

2. Rapporten i stk. 1 skal indeholde er vurdering af direktivets virkninger for miljøet og socioøkonomiske virkninger.

Begrundelse

Det er vigtigt at garantere, at de miljømæssige og socioøkonomiske virkninger af dette direktiv undersøges grundigt.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Unionen og medlemsstaterne deltager i bilateralt og multilateralt samarbejde med tredjelande og samordning inden for relevante internationale organisationer, såsom FN's Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE), Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) og Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO), bl.a. gennem udveksling af oplysninger, om teknisk og videnskabelig forskning og udvikling med sigte på en forbedring af grundlaget for emissionsreduktioner.

Unionen og medlemsstaterne deltager i bilateralt og multilateralt samarbejde med tredjelande og samordning inden for relevante internationale organisationer, såsom FN's Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE), Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) og Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO), bl.a. gennem udveksling af oplysninger, om teknisk og videnskabelig forskning og udvikling med sigte på en forbedring af grundlaget for emissionsreduktioner. Medlemsstaterne foretager høringer på tværs af grænserne om gensidige trusler fra emissioner fra nærliggende industriområder i de pågældende lande, og de berørte medlemsstater udarbejder fælles planer for at fjerne eller reducere disse emissioner.

Begrundelse

Medlemslande, der er naboer, bør foretage høringer og udarbejde fælles planer for at fjerne eller reducere emissioner, især i de tilfælde hvor deres industriområder ligger i nærheden af hinanden.

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 7, artikel 7, stk. 9, og artikel 8, stk. 3 tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra dette direktivs ikrafttræden.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 3, artikel 6, stk. 7, artikel 7, stk. 9, og artikel 8, stk. 3 tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra dette direktivs ikrafttræden.

Begrundelse

Teknisk tilføjelse som følge af ændringsforslaget vedrørende artikel 5, stk. 1 og 3, vedrørende de to ekstra fleksibilitetsmekanismer, der foreslås i disse bestemmelser.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den [18 måneder efter dets ikrafttræden, indsættes af OPOCE].

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den [24 måneder efter dets ikrafttræden, indsættes af OPOCE].

Begrundelse

Det er vigtigt at garantere, at medlemsstaterne har tilstrækkelig tid til fuldt ud at gennemføre direktivet i deres nationale lovgivninger.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) artikel 1 og bilag I til den 31. december 2019

udgår

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Bilag I – Tabel A – række 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Samlede nationale emissioner, opdelt på kildekategorier

udgår

- CH4

 

Årligt, fra 2005 til indberetningsåret minus 2 (X-2)

 

15/2****

 

Begrundelse

Forslag om at inkludere metan i direktivet fra 2030 rækker ud over den eksisterende internationale klimalovgivning og vil medføre ekstra administrative byrder for industrien og medlemsstaterne, uden at det medfører tilsvarende fordele for miljøet.

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Bilag I – Tabel C – række 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fremskrevne emissioner, opdelt på aggregerede kildekategorier

udgår

- CH4

 

15/3

 

Begrundelse

Forslag om at inkludere metan i direktivet fra 2030 rækker ud over den eksisterende internationale klimalovgivning og vil medføre ekstra administrative byrder for industrien og medlemsstaterne, uden at det medfører tilsvarende fordele for miljøet.

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

BILAG II - Tabel a

 

Kommissionens forslag

Tabel a: Emissionsreduktionstilsagn for svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx) og andre flygtige organiske forbindelser end methan (NMVOC). Solgt brændstof, basisår 2005.

Medlemsstat

SO2-reduktion sammenlignet med 2005

NOx-reduktion sammenlignet med 2005

NMVOC-reduktion sammenlignet med 2005

Hvert enkelt år i perioden 2020-2029

 

Hvert enkelt år fra 2030

Hvert enkelt år i perioden 2020-2029

 

Hvert enkelt år fra 2030

Hvert enkelt år i perioden 2020-2029

 

Hvert enkelt år fra 2030

Belgien

43%

 

68%

41%

 

63%

21%

 

44%

Bulgarien

78%

 

94%

41%

 

65%

21%

 

62%

Tjekkiet

45%

 

72%

35%

 

66%

18%

 

57%

Danmark

35%

 

58%

56%

 

69%

35%

 

59%

Tyskland

21%

 

53%

39%

 

69%

13%

 

43%

Estland

32%

 

71%

18%

 

61%

10%

 

37%

Grækenland

74%

 

92%

31%

 

72%

54%

 

67%

Spanien

67%

 

89%

41%

 

75%

22%

 

48%

Frankrig

55%

 

78%

50%

 

70%

43%

 

50%

Kroatien

55%

 

87%

31%

 

66%

34%

 

48%

Irland

65%

 

83%

49%

 

75%

25%

 

32%

Italien

35%

 

75%

40%

 

69%

35%

 

54%

Cypern

83%

 

95%

44%

 

70%

45%

 

54%

Letland

8%

 

46%

32%

 

44%

27%

 

49%

Litauen

55%

 

72%

48%

 

55%

32%

 

57%

Luxembourg

34%

 

44%

43%

 

79%

29%

 

58%

Ungarn

46%

 

88%

34%

 

69%

30%

 

59%

Μalta

77%

 

98%

42%

 

89%

23%

 

31%

Nederlandene

28%

 

59%

45%

 

68%

8%

 

34%

Østrig

26%

 

50%

37%

 

72%

21%

 

48%

Polen

59%

 

78%

30%

 

55%

25%

 

56%

Portugal

63%

 

77%

36%

 

71%

18%

 

46%

Rumænien

77%

 

93%

45%

 

67%

25%

 

64%

Slovenien

63%

 

89%

39%

 

71%

23%

 

63%

Slovakiet

57%

 

79%

36%

 

59%

18%

 

40%

Finland

30%

 

30%

35%

 

51%

35%

 

46%

Sverige

22%

 

22%

36%

 

65%

25%

 

38%

Det Forenede Kongerige

59%

 

84%

55%

 

73%

32%

 

49%

EU 28

59%

 

81%

42%

 

69%

28%

 

50%

Ændringsforslag

Tabel a: Emissionsreduktionstilsagn for svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx) og andre flygtige organiske forbindelser end methan (NMVOC). Solgt brændstof, basisår 2005.

Medlemsstat

SO2-reduktion sammenlignet med 2005

NOx-reduktion sammenlignet med 2005

NMVOC-reduktion sammenlignet med 2005

Hvert enkelt år i perioden 2020-2024

Hvert enkelt år i perioden 2025-2029

Hvert enkelt år fra 2030

Hvert enkelt år i perioden 2020-2024

Hvert enkelt år i perioden 2025-2029

Hvert enkelt år fra 2030

Hvert enkelt år i perioden 2020-2024

Hvert enkelt år i perioden 2025-2029

Hvert enkelt år fra 2030

Belgien

43%

67%

68%

41%

58%

63%

21%

44%

44%

Bulgarien

78%

91%

94%

41%

62%

65%

21%

61%

62%

Tjekkiet

45%

68%

72%

35%

61%

66%

18%

55%

57%

Danmark

35%

56%

58%

56%

65%

69%

35%

59%

59%

Tyskland

21%

46%

53%

39%

63%

69%

13%

42%

43%

Estland

32%

70%

71%

18%

55%

61%

10%

31%

37%

Grækenland

74%

90%

92%

31%

68%

72%

54%

68%

67%

Spanien

67%

89%

89%

41%

72%

75%

22%

48%

48%

Frankrig

55%

77%

78%

50%

66%

70%

43%

49%

50%

Kroatien

55%

86%

87%

31%

64%

66%

34%

52%

48%

Irland

65%

81%

83%

49%

64%

75%

25%

33%

32%

Italien

35%

76%

75%

40%

66%

69%

35%

54%

54%

Cypern

83%

97%

95%

44%

68%

70%

45%

53%

54%

Letland

8%

47%

46%

32%

39%

44%

27%

57%

49%

Litauen

55%

74%

72%

48%

54%

55%

32%

59%

57%

Luxembourg

34%

44%

44%

43%

73%

79%

29%

58%

58%

Ungarn

46%

86%

88%

34%

66%

69%

30%

57%

59%

Μalta

77%

98%

98%

42%

86%

89%

23%

32%

31%

Nederlandene

28%

57%

59%

45%

65%

68%

8%

34%

34%

Østrig

26%

52%

50%

37%

69%

72%

21%

47%

48%

Polen

59%

74%

78%

30%

50%

55%

25%

53%

56%

Portugal

63%

79%

77%

36%

72%

71%

18%

48%

46%

Rumænien

77%

92%

93%

45%

64%

67%

25%

63%

64%

Slovenien

63%

88%

89%

39%

66%

71%

23%

62%

63%

Slovakiet

57%

78%

79%

36%

55%

59%

18%

41%

40%

Finland

30%

30%

30%

35%

45%

51%

35%

45%

46%

Sverige

22%

22%

22%

36%

62%

65%

25%

35%

38%

Det Forenede Kongerige

59%

82%

84%

55%

70%

73%

32%

50%

49%

EU 28

59%

79%

81%

42%

64%

69%

28%

50%

50%

Begrundelse

Tallene (emissionsgrænser) er taget fra scenariet med en mindskelse af forskellen på 75 % i Kommissionens konsekvensanalyse, hvilket ifølge både Kommissionens og Europa-Parlamentets konsekvensanalyse er den mest omkostningseffektive løsning.

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Bilag II – tabel b

 

Kommissionens forslag

Tabel b: Emissionsreduktionstilsagn for ammoniak (NH3), fine partikler (PM2,5) og metan (CH4). Solgt brændstof, basisår 2005.

Medlemsstat

NH3-reduktion sammenlignet med 2005

PM2,5-reduktion sammenlignet med 2005

CH4-reduktion sammenlignet med 2005

Hvert enkelt år i perioden 2020-2029

 

Hvert enkelt år fra 2030

Hvert enkelt år i perioden 2020-2029

 

Hvert enkelt år fra 2030

 

Hvert enkelt år fra 2030

Belgien

2%

 

16%

20%

 

47%

 

26%

Bulgarien

3%

 

10%

20%

 

64%

 

53%

Tjekkiet

7%

 

35%

17%

 

51%

 

31%

Danmark

24%

 

37%

33%

 

64%

 

24%

Tyskland

5%

 

39%

26%

 

43%

 

39%

Estland

1%

 

8%

15%

 

52%

 

23%

Grækenland

7%

 

26%

35%

 

72%

 

40%

Spanien

3%

 

29%

15%

 

61%

 

34%

Frankrig

4%

 

29%

27%

 

48%

 

25%

Kroatien

1%

 

24%

18%

 

66%

 

31%

Irland

1%

 

7%

18%

 

35%

 

7%

Italien

5%

 

26%

10%

 

45%

 

40%

Cypern

10%

 

18%

46%

 

72%

 

18%

Letland

1%

 

1%

16%

 

45%

 

37%

Litauen

10%

 

10%

20%

 

54%

 

42%

Luxembourg

1%

 

24%

15%

 

48%

 

27%

Ungarn

10%

 

34%

13%

 

63%

 

55%

Μalta

4%

 

24%

25%

 

80%

 

32%

Nederlandene

13%

 

25%

37%

 

38%

 

33%

Østrig

1%

 

19%

20%

 

55%

 

20%

Polen

1%

 

26%

16%

 

40%

 

34%

Portugal

7%

 

16%

15%

 

70%

 

29%

Rumænien

13%

 

24%

28%

 

65%

 

26%

Slovenien

1%

 

24%

25%

 

70%

 

28%

Slovakiet

15%

 

37%

36%

 

64%

 

41%

Finland

20%

 

20%

30%

 

39%

 

15%

Sverige

15%

 

17%

19%

 

30%

 

18%

Det Forenede Kongerige

8%

 

21%

30%

 

47%

 

41%

EU 28

6%

 

27%

22%

 

51%

 

33%

Ændringsforslag

Tabel b: Emissionsreduktionstilsagn for ammoniak (NH3), fine partikler (PM2,5) og kviksølv (Hg). Solgt brændstof, basisår 2005.

Medlemsstat

NH3-reduktion sammenlignet med 2005

PM2,5-reduktion sammenlignet med 2005

Hg-reduktion sammenlignet med 2005

Hvert enkelt år i perioden 2020-2024

Hvert enkelt år i perioden 2025-2029

Hvert enkelt år fra 2030

Hvert enkelt år i perioden 2020-2024

Hvert enkelt år i perioden 2025-2029

Hvert enkelt år fra 2030

Hvert enkelt år i perioden 2020-2029

Hvert enkelt år fra 2030

Belgien

2%

16%

16%

20%

46%

47%

 

 

Bulgarien

3%

11%

10%

20%

60%

64%

 

 

Tjekkiet

7%

35%

35%

17%

47%

51%

 

 

Danmark

24%

40%

37%

33%

62%

64%

 

 

Tyskland

5%

46%

39%

26%

41%

43%

 

 

Estland

1%

23%

8%

15%

48%

52%

 

 

Grækenland

7%

28%

26%

35%

71%

72%

 

 

Spanien

3%

30%

29%

15%

61%

61%

 

 

Frankrig

4%

31%

29%

27%

43%

48%

 

 

Kroatien

1%

31%

24%

18%

65%

66%

 

 

Irland

1%

14%

7%

18%

32%

35%

 

 

Italien

5%

29%

26%

10%

42%

45%

 

 

Cypern

10%

23%

18%

46%

73%

72%

 

 

Letland

1%

1%

1%

16%

52%

45%

 

 

Litauen

10%

10%

10%

20%

55%

54%

 

 

Luxembourg

1%

25%

24%

15%

47%

48%

 

 

Ungarn

10%

38%

34%

13%

61%

63%

 

 

Μalta

4%

26%

24%

25%

79%

80%

 

 

Nederlandene

13%

24%

25%

37%

38%

38%

 

 

Østrig

1%

20%

19%

20%

54%

55%

 

 

Polen

1%

29%

26%

16%

31%

40%

 

 

Portugal

7%

22%

16%

15%

69%

70%

 

 

Rumænien

13%

29%

24%

28%

61%

65%

 

 

Slovenien

1%

26%

24%

25%

73%

70%

 

 

Slovakiet

15%

41%

37%

36%

62%

64%

 

 

Finland

20%

20%

20%

30%

37%

39%

 

 

Sverige

15%

20%

17%

19%

33%

30%

 

 

Det Forenede Kongerige

8%

22%

21%

30%

47%

47%

 

 

EU 28

6%

30%

27%

22%

48%

51%

 

 

Begrundelse

Tallene (emissionsgrænser) er taget fra scenariet med en mindskelse af forskellen på 75 % i Kommissionens konsekvensanalyse, hvilket ifølge både Kommissionens og Europa-Parlamentets konsekvensanalyse er den mest omkostningseffektive løsning.

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Bilag III – del 1 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

FORANSTALTNINGER, DER KAN INDGÅ I DE NATIONALE PROGRAMMER FOR BEKÆMPELSE AF LUFTFORURENING

FORANSTALTNINGER, DER SKAL INDGÅ I DE NATIONALE PROGRAMMER FOR BEKÆMPELSE AF LUFTFORURENING

Begrundelse

Såfremt landbrugssektoren ikke vil bidrage til emissionsreduktioner, vil de øvrige sektorer i økonomien, herunder industri- og elsektoren, være nødt til at gennemføre mere omkostningstunge foranstaltninger for at opnå de samme miljømål.

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Bilag III – del 1 – afsnit A – nr. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne udarbejder en national vejledning med en kodeks for god landbrugspraksis for bekæmpelse af emissionen af ammoniak, som bygger på 2001 UNECE Framework Code for Good Agricultural Practice for Reducing Ammonia Emissions3 og indeholder mindst følgende punkter:

Medlemsstaterne udarbejder en national vejledning med en kodeks for god landbrugspraksis for bekæmpelse af emissionen af ammoniak, som bygger på 2001 UNECE Framework Code for Good Agricultural Practice for Reducing Ammonia Emissions3. Den nationale vejledning med kodeksen kan indeholde følgende punkter:

__________________

__________________

(3) Beslutning ECE/EB.AIR/75, punkt 28a

(3) Beslutning ECE/EB.AIR/75, punkt 28a

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemsstaterne selv kan finde de mest omkostningseffektive foranstaltninger. Dette ændringsforslag ville sikre mere fleksibilitet.

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Bilag III - del 1 - afsnit A - punkt 3 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne benytter følgende tilgange til at bekæmpe emissionen af ammoniak fra uorganiske gødninger:

3. Medlemsstaterne benytter følgende tilgange til at bekæmpe emissionen af ammoniak fra uorganiske gødninger i nødvendigt omfang i overensstemmelse med de nationale tilsagn i bilag II:

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemsstaterne selv kan finde de mest omkostningseffektive foranstaltninger. Dette ændringsforslag ville sikre mere fleksibilitet.

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Bilag V – nr. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at deres net af overvågningssteder er repræsentativt for deres typer af ferskvandsøkosystemer, naturlige og seminaturlige økosystemer og skovøkosystemer.

1. Medlemsstaterne sikrer, at deres net af overvågningssteder er repræsentativt for deres typer af ferskvandsøkosystemer, naturlige og seminaturlige økosystemer.

Begrundelse

Skovøkosystemer indgår i forvejen i de naturlige og seminaturlige økosystemer.

PROCEDURE

Titel

Nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer og om ændring af direktiv 2003/35/EF

Referencer

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

13.1.2014

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Adam Gierek

9.9.2014

Behandling i udvalg

25.9.2014

21.1.2015

 

 

Dato for vedtagelse

24.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

27

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Dawid Bohdan Jackiewicz, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Simona Bonafè, Cornelia Ernst, Yannick Jadot, Werner Langen, Morten Messerschmidt, Clare Moody, Dominique Riquet, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Massimiliano Salini, Anne Sander, Maria Spyraki, Paul Tang, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt, Cora van Nieuwenhuizen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao

UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (2.6.2015)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer og om ændring af direktiv 2003/35/EF
(COM(2013)0920 – C8‑0004/2014 – 2013/0443(COD))

Ordfører for udtalelse: Jan Huitema

KORT BEGRUNDELSE

Baggrund – Kommissionens forslag

Formålet med dette forslag til direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer er at "revurdere og ajourføre kravene i direktiv 2001/81/EF for at afhjælpe de stadig meget betydelige sundhedsrisici og miljøvirkninger, som luftforureningen i EU indebærer, og tilpasse EU-lovgivningen til de nye internationale forpligtelser, der følger af en revision af Göteborgprotokollen i 2012". Det ophæver og erstatter det tidligere direktiv.

Den påkrævede reduktion af virkningerne er beskrevet i meddelelsen "Programmet ren luft i Europa"[1]. Kommissionen anfører, at de nye reduktionstilsagn for 2030, som er fastsat i det foreslåede direktiv, er udformet til at implementere den reduktion af luftkvalitetens virkninger, der er fastsat for 2030 i den nævnte meddelelse.

I forslaget fastsættes nye nationale emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 2020 og 2030 for SO2, NOx, NMVOC, NH3, fine partikler (PM 2,5) og metan (CH4), samt mellemliggende emissionsniveauer for 2025. Desuden skal medlemsstaterne i 2025 have reduceret deres årlige emissioner af disse forurenende stoffer til et niveau, der fastlægges ved lineær interpolation, medmindre det kræver foranstaltninger, der medfører uforholdsmæssigt store udgifter.

Medlemsstaterne skal vedtage deres nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening (NAPCP), hvori det beskrives, hvordan deres reduktionstilsagn bliver opfyldt; de skal også overvåge de skadelige virkninger af luftforurening for vand- og landøkosystemer, hvis det er praktisk muligt.

Ordførerens holdning

Ordføreren er især bekymret over to problemer:

1) Medtagelsen af metanreduktionstilsagn i NEC-direktivet er problematisk for landbrugssektoren. Metan er en drivhusgas, som allerede er omfattet af beslutningen om indsatsfordeling (beslutning 406/2009/EF) som led i EU’s klima- og energipakke. Metanreduktionstilsagn i NEC-direktivet vil føre til overregulering og begrænse den fleksibilitet, der gives medlemsstaterne i beslutningen om indsatsfordeling. Der bør også tages hensyn til afvejninger i forhold til dyrevelfærd. Af disse grunde har ordføreren medtaget et ændringsforslag om at slette metan fra NEC-direktivet.

2) Medtagelsen af uforholdsmæssigt store ammoniakreduktionstilsagn i NEC-direktivet skaber også problemer for landbrugssektoren. Det skal erindres, at ammoniakemissionerne i EU siden 1990 er blevet reduceret med næsten 30 %[2]. Ved fastsættelsen af emissionslofter for ammoniak bør tidligere bestræbelser fra medlemsstaternes side på at reducere ammoniakemissionerne derfor anerkendes, så der tages hensyn til de emissionsreduktioner og investeringer, der allerede er foretaget, og man ikke afskrækker dem, der er tidligt ude, fra at træffe yderligere foranstaltninger. De emissionsreduktionstilsagn for ammoniak, der er fastsat i dette direktiv for 2030, er imidlertid alt for høje.

Ordføreren har derfor medtaget et ændringsforslag om at slette reduktionstilsagnene for ammoniak for 2030 fra bilag II. Han foreslår, at Kommissionen i stedet fremlægger et forslag med reviderede reduktionstilsagn for ammoniak, der tager hensyn til de opnåelige mål for de forskellige medlemsstater og sikrer lige vilkår.

Andre spørgsmål

•   Det bør anerkendes, at landbruget bidrager til offentlige goder, som rækker ud over produktion af fødevarer, og som ikke har nogen direkte markedsværdi, f.eks. miljø- og klimaspørgsmål.

•   Det er vigtigt at understrege de eksisterende synergier inden for EU-lovgivningen om miljøbeskyttelse. Der bør tages hensyn til de ammoniakreduktioner, der er opnået ved andre EU-politiske foranstaltninger såsom nitratdirektivet og gennemførelsen af nationale politikker til reduktion af udledningen af ammoniak i Natura 2000-områder vedrørende fugle- og habitatdirektivet.

•   Ammoniak bør desuden undtages fra de delmål, der er fastsat for 2025. Disse delmål forhindrer fleksibilitet i de foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer, ud over at der er forskel i forudsigeligheden med hensyn til virkeliggørelsen af målene mellem medlemsstaterne og sektorerne.

•   Ordføreren er enig i, at der bør tages hensyn til virkningerne for små landbrug og mikrolandbrug, men han mener også, at dette ikke bør bringe de lige vilkår i fare.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Det bekræftes i syvende miljøhandlingsprogram18, at Unionens langsigtede målsætning for luftkvalitetspolitikken er at nå luftkvalitetsniveauer, der ikke medfører væsentlige negative virkninger og risici for menneskers sundhed og miljøet, og der opfordres med dette for øje til fuld overholdelse af gældende EU-lovgivning om luftkvalitet, fastlæggelse af strategiske mål og aktiviteter for tiden efter 2020, en forstærket indsats i områder, hvor befolkningen og økosystemerne eksponeres for et højt luftforureningsniveau, samt større synergi mellem luftkvalitetslovgivningen og Unionens politiske mål inden for især klimaforandring og biodiversitet.

(2) Det bekræftes i syvende miljøhandlingsprogram18, at Unionens langsigtede målsætning for luftkvalitetspolitikken er at nå luftkvalitetsniveauer, der ikke medfører væsentlige negative virkninger og risici for menneskers sundhed og miljøet, og der opfordres med dette for øje til fuld overholdelse af gældende EU-lovgivning om luftkvalitet, fastlæggelse af strategiske mål og aktiviteter for tiden efter 2020, en forstærket indsats i områder, hvor befolkningen og økosystemerne eksponeres for et højt luftforureningsniveau, samt større synergi mellem luftkvalitetslovgivningen og Unionens politiske mål inden for især klimaforandring og biodiversitet. Den nye fælles landbrugspolitik for perioden 2014-2020 giver medlemsstaterne mulighed for at bidrage til at forbedre luftkvaliteten med specifikke foranstaltninger. Fremtidige evalueringer vil give en bedre forståelse af virkningerne af disse foranstaltninger.

 

–––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––

18 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden", COM(2012) 710 af 29.11.2012.

18 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1386/2013/EU af 20. november 2013 om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 »Et godt liv i en ressourcebegrænset verden« (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 171).

Begrundelse

Landbrugets bidrag til luftkvaliteten gennem foranstaltninger baseret på den nye fælles landbrugspolitik, især foranstaltninger i forbindelse med grøn omlægning, bør tages i betragtning ved vurderingen af landbrugets indvirkning på luftkvaliteten.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Hvad angår 2020 og årene derefter fastsættes der i den reviderede Göteborg-protokol, som Rådet har accepteret ved afgørelse [xxxx/xxxx/EU]20, nye tilsagn fra parterne om reduktion af emissionerne af SO2, NOx, NH3, NMVOC og fine partikler (PM2,5) i forhold til basisåret 2005, og der opfordres til reduktion af emissionerne af sodpartikler, til indsamling og opbevaring af information om de skadelige virkninger af koncentrationer og deposition af luftforurenende stoffer for menneskers sundhed og for miljøet og til deltagelse i de virkningsrelaterede programmer under LRTAP-konventionen.

(5) Hvad angår 2020 og årene derefter fastsættes der i den reviderede Göteborg-protokol, som Rådet har accepteret ved afgørelse [xxxx/xxxx/EU]20, nye tilsagn fra parterne om reduktion af emissionerne af SO2, NOx, NH3, NMVOC og fine partikler (PM2,5) i forhold til basisåret 2005, og der opfordres til reduktion af emissionerne af sodpartikler, til indsamling og opbevaring af information om de skadelige virkninger af koncentrationer og deposition af luftforurenende stoffer for menneskers sundhed og for miljøet og til deltagelse i de virkningsrelaterede programmer under LRTAP-konventionen. Dog har Europa-Parlamentet, Rådet og en række medlemsstater endnu ikke ratificeret den reviderede Göteborg-protokol.

__________________

__________________

20 Rådets afgørelse 2013/xxxx/EU om accept af ændringerne i 1999-protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen (EUT L ..., s. ).

20 Rådets afgørelse 2013/xxxx/EU om accept af ændringerne i 1999-protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen (EUT L ..., s. ).

Begrundelse

Europa-Parlamentet, Rådet og en række medlemsstater har endnu ikke ratificeret en ændring af Göteborg-protokollen. Europa-Parlamentet er en fuldgyldig medlovgiver for anliggender, der er underlagt den almindelige lovgivningsprocedure, og har derfor ret til at foreslå ændringer af eller forkaste alle dele af Kommissionens forslag, herunder elementer, der er relateret til en mulig gennemførelse af internationale aftaler, som Europa-Parlamentet anmodes om at give sit samtykke til. Europa-Parlamentet bør endvidere kende det nøjagtige flertal, der kræves for at foretage ratificering.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Landbruget bidrager til offentlige goder, som rækker ud over produktion af fødevarer, og som ikke har nogen direkte markedsværdi, f.eks. miljø- og klimarelaterede mål. Landbrugerne bør for så vidt inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik anerkendes og belønnes for deres bestræbelser, der bidrager til at reducere emissionerne af de forurenende stoffer i dette direktiv.

Begrundelse

Landbrugernes bidrag til bevarelse af offentlige goder, såsom luftkvalitet, bør anerkendes og belønnes, f.eks. i certificeringsordninger.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b) Permanente og midlertidige græsarealer i hele Unionen, som vedligeholdes af landbrugerne og deres græssende husdyr, spiller en vigtig rolle i modvirkningen af klimaændringerne, idet græsarealer er væsentlige faktorer i forbindelse med kulstofbinding.1 a

 

__________________

 

1 a Cf. Conant, R.T. (2010). Udfordringer og muligheder for kulstofbindingen i græsarealer. En teknisk rapport om forvaltning af græsarealer og modvirkning af klimaændringer. Integrated Crop Management (integreret afgrødestyring), 10, 20ff. (En teknisk rapport udarbejdet til De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisations afdeling for planteproduktion og -beskyttelse.)

Begrundelse

Græsdækkede arealer i Den Europæiske Union er en vigtig faktor i forbindelse med modvirkningen af klimaændringerne, da de udgør den største kategori af "kulstofdræn" på Unionens område.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 8 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8c) Unionens landbrugere og landbrugsjord bidrager i vid udstrækning til opnåelsen af målene for miljø og luftkvalitet. Landbrugerne bør belønnes i overensstemmelse hermed og inden for den fælles landbrugspolitik for deres nuværende og fremtidige indsats i denne henseende.

Begrundelse

Landbrugets bidrag til opnåelsen af målene for miljø og luftkvalitet bør anerkendes og belønnes på behørig vis.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Medlemsstaterne bør opfylde de tilsagn om emissionsreduktion, som er fastsat i dette direktiv for 2020 og 2030. For at sikre påviselige fremskridt mod 2030-tilsagnene bør medlemsstaterne i 2025 overholde mellemliggende emissionsniveauer, som fastsættes ved lineær interpolation mellem deres emissionsniveauer i 2020 og de emissionsniveauer, der svarer til emissionsreduktionstilsagnene for 2030, medmindre der derved påføres uforholdsmæssigt store udgifter. Hvis emissionerne i 2025 ikke kan begrænses på denne måde, bør medlemsstaterne gøre rede for årsagerne dertil i deres indberetninger i henhold til direktivet.

(9) Medlemsstaterne bør opfylde de tilsagn om emissionsreduktion, som er fastsat i dette direktiv for 2020 og 2030. For at sikre påviselige fremskridt mod 2030-tilsagnene bør medlemsstaterne, når det er relevant, i 2025 overholde mellemliggende emissionsniveauer, som fastsættes ved lineær interpolation mellem deres emissionsniveauer i 2020 og de emissionsniveauer, der svarer til emissionsreduktionstilsagnene for 2030, medmindre der derved påføres uforholdsmæssigt store udgifter. Hvis emissionerne i 2025 ikke kan begrænses på denne måde, bør medlemsstaterne gøre rede for årsagerne dertil i deres indberetninger i henhold til direktivet.

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager hensyn til et ændringsforslag om at slette ammoniakreduktionstilsagnene fra bestemmelserne om mellemliggende emissionsniveauer. Endvidere forventes en reduktion af ammoniakemissionerne ikke at foregå lineært over tid.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9a) NH3-emissionerne i EU er siden 1990 blevet reduceret med næsten 30 %1a. Ved fastsættelsen af emissionslofter for NH3 bør tidligere bestræbelser på at reducere NH3 fra medlemsstaternes side og fra EU-landbrugssektorens side i almindelighed derfor anerkendes. Der bør desuden tages hensyn til afvejninger i forhold til dyrevelfærd, f.eks. åbne stalde og græsning, der sikrer højere dyrevelfærdsstandarder på trods af, at de fører til flere emissioner end lukkede stalde.

 

______________

 

1 a Cf. Eurostat (2013). Statistikker for landbrug, skovbrug og fiskeri. Udgave fra 2013. Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 119.

Begrundelse

Referencesituationen for landbrugssektoren begynder ikke fra nul. I enhver fremtidig politik for luftkvalitet bør reduktioner, der allerede er opnået af landbrugerne (med omkostninger for sektoren), anerkendes for ikke at modvirke tidlige eller yderligere foranstaltninger.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 9 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9b) For at sikre lige vilkår i hele Unionen bør der i forbindelse med de nationale bekæmpelsesprogrammer i dette direktiv tages hensyn til de reduktioner af NH3-emissionerne til luften, der er opnået ved andre EU-politiske foranstaltninger såsom Rådets direktiv 91/676/EØF1a og gennemførelsen af nationale politikker til reduktion af udledningen af NH3 i Natura 2000-områder på grundlag af Rådets direktiv 92/43/EØF1b.

 

___________________

 

1aRådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1).

 

1bRådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 59 af 8.3.1996, s. 63).

Begrundelse

For at sikre en bedre lovgivning er det vigtigt at understrege de eksisterende synergier inden for EU-lovgivningen om miljøbeskyttelse.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) For at fremme omkostningseffektiv opfyldelse af de nationale emissionsreduktionstilsagn og overholdelse af de mellemliggende emissionsniveauer bør medlemsstaterne have ret til at medregne emissionsreduktioner fra international skibsfart, hvis emissionerne derfra er lavere end de emissionsniveauer, der ville følge af overholdelse af EU-lovgivningens krav, herunder grænserne for brændstoffers svovlindhold i Rådets direktiv 1999/32/EF21. Medlemsstaterne bør ligeledes have mulighed for fælles opfyldelse af tilsagn og overholdelse af mellemliggende emissionsniveauer vedrørende metan (CH4) og for at gøre brug af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF i dette øjemed22. Medlemsstaterne kan i forbindelse med kontrollen af opfyldelsen af deres nationale emissionslofter og emissionsreduktionstilsagn og overholdelsen af deres mellemliggende emissionsniveauer justere deres nationale emissionsopgørelser i takt med, at den videnskabelige viden og metoder vedrørende emissioner forbedres. Kommissionen kan gøre indsigelse mod en medlemsstats brug af denne fleksibilitet, hvis betingelserne i direktivet ikke er opfyldt.

(11) For at fremme omkostningseffektiv opfyldelse af de nationale emissionsreduktionstilsagn og overholdelse af de mellemliggende emissionsniveauer bør medlemsstaterne have ret til at medregne emissionsreduktioner fra international skibsfart, hvis emissionerne derfra er lavere end de emissionsniveauer, der ville følge af overholdelse af EU-lovgivningens krav, herunder grænserne for brændstoffers svovlindhold i Rådets direktiv 1999/32/EF21. Medlemsstaterne kan i forbindelse med kontrollen af opfyldelsen af deres nationale emissionslofter og emissionsreduktionstilsagn og overholdelsen af deres mellemliggende emissionsniveauer justere deres nationale emissionsopgørelser i takt med, at den videnskabelige viden og metoder vedrørende emissioner forbedres. Kommissionen kan gøre indsigelse mod en medlemsstats brug af denne fleksibilitet, hvis betingelserne i direktivet ikke er opfyldt.

_______________________

_____________________

21 Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 1999 om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer og om ændring af direktiv 93/12/EØF (EFT L 121 af 11.5.1999, s. 13).

21 Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 1999 om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer og om ændring af direktiv 93/12/EØF (EFT L 121 af 11.5.1999, s. 13).

22 Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020 (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136).

 

Begrundelse

Medtagelsen af metanreduktionstilsagn i NEC-direktivet begrænser den fleksibilitet, der gives i beslutningen om indsatsfordeling (beslutning 406/2009/EF) til at reducere drivhusgasemissionerne, og forårsager overregulering, under hensyntagen til at metan er en drivhusgas, hvis emissioner allerede er omfattet af beslutning 406/2009/EF som led i EU's klima- og energipolitik. Desuden vil foranstaltninger til at reducere emissionerne af metan yderligere påvirke dyrevelfærden.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Hver medlemsstat bør vedtage og gennemføre et nationalt program for bekæmpelse af luftforurening, hvormed den kan opfylde kravene til emissionsreduktion, overholde de mellemliggende emissionsniveauer og medvirke effektivt til virkeliggørelse af Unionens luftkvalitetsmålsætninger. I den forbindelse bør medlemsstaterne tage hensyn til behovet for at reducere emissionerne i zoner og bymæssige områder, hvor koncentrationen af luftforurenende stoffer er særligt høj, og/eller som bidrager væsentligt til luftforureningen i andre zoner og bymæssige områder, eventuelt i nabolandene. Med dette for øje bør nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening medvirke til, at de luftkvalitetsplaner, der er omhandlet i artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF23, bliver gennemført med godt resultat.

(12) Hver medlemsstat bør vedtage og gennemføre et nationalt program for bekæmpelse af luftforurening, hvormed den kan opfylde kravene til emissionsreduktion, overholde de mellemliggende emissionsniveauer, når det er relevant, og medvirke effektivt til virkeliggørelse af Unionens luftkvalitetsmålsætninger. I den forbindelse bør medlemsstaterne tage hensyn til behovet for at reducere emissionerne i zoner og bymæssige områder, hvor koncentrationen af luftforurenende stoffer er særligt høj, og/eller som bidrager væsentligt til luftforureningen i andre zoner og bymæssige områder, eventuelt i nabolandene. Med dette for øje bør nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening medvirke til, at de luftkvalitetsplaner, der er omhandlet i artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF23, bliver gennemført med godt resultat.

_______________________

_______________________

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1).

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1).

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) De nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening bør indeholde foranstaltninger, der gælder for landbruget, således at NH3- og PM2,5-emissionerne til luften fra de største bidragydere reduceres. Medlemsstaterne bør have ret til at træffe andre foranstaltninger end dem, der er fastsat i dette direktiv, forudsat at der under de specifikke nationale omstændigheder opnås de samme miljøresultater.

(13) De nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening bør indeholde foranstaltninger, der gælder for landbruget, således at NH3- og PM2,5-emissionerne til luften fra de største bidragydere reduceres. Disse foranstaltninger bør være omkostningseffektive og bør baseres på videnskabeligt indhentede data og videnskabelige konklusioner under hensyntagen til tidligere foranstaltninger, der allerede er gennemført af medlemsstaterne. Det ville desuden være ønskeligt at udarbejde fælles retningslinjer på EU-plan om god praksis for brugen af NH3 i landbruget med henblik på at forsøge at reducere disse emissioner. Medlemsstaterne bør have ret til at træffe andre foranstaltninger end dem, der er fastsat i dette direktiv, forudsat at der under de specifikke nationale omstændigheder opnås de samme miljøresultater.

Begrundelse

Ammoniakemissionerne fra landbrugssektoren er underlagt nogle biologiske processer. Disse emissioner kan derfor ikke helt undgås. Det er meget vigtigt at anvende videnskabeligt baserede strategier med henblik på at reducere disse emissioner yderligere. Der er forskellige metoder til at reducere ammoniakemissionerne fra landbrugssektoren.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 18

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) For at vurdere, om de nationale reduktionstilsagn i dette direktiv er virkningsfulde, bør medlemsstaterne ligeledes - når det er praktisk muligt - måle disse reduktioners virkninger for land- og vandøkosystemer ifølge internationalt anerkendte retningslinjer og aflægge rapport om disse virkninger.

 

(18) For at vurdere, om de nationale reduktionstilsagn i dette direktiv er virkningsfulde, bør medlemsstaterne ligeledes - når det er relevant og praktisk muligt - måle disse reduktioners virkninger for land- og vandøkosystemer ifølge internationalt anerkendte retningslinjer og aflægge rapport om disse virkninger.

Begrundelse

Der er i forhold til målsætningen om bedre regulering behov for sammenhæng i EU-lovgivningen om miljøbeskyttelse, når det er relevant og praktisk muligt.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) For at tage højde for den tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændring af retningslinjerne for indberetning i bilag I samt tilpasning af bilag III, del 1, og bilag IV og V til den tekniske udvikling. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(21) For at tage højde for den tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændring af retningslinjerne for indberetning i bilag I samt tilpasning af bilag III, del 1, og bilag IV og V til den tekniske udvikling. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde og med inddragelse af repræsentanter for forskellige sektorer og samfundsgrupper. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Genstand

Direktivets formål

I dette direktiv fastsættes grænserne for medlemsstaternes emissioner af forsurende og eutrofierende forurenende stoffer, ozonprækursorer, primære partikler og prækursorer for sekundære partikler samt andre forurenende stoffer til luften, og det kræves, at der udarbejdes, vedtages og gennemføres nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening, og at emissionerne af forurenende stoffer og deres virkninger overvåges og indberettes.

Formålet med dette direktiv er at begrænse emissioner af skadelige, forsurende og eutrofierende forurenende stoffer, visse ozondannende luftforurenende stoffer</