Διαδικασία : 2013/0443(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0249/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0249/2015

Συζήτηση :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Ψηφοφορία :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 23/11/2016 - 10.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1966kWORD 1446k
27.8.2015
PE 551.932v02-00 A8-0249/2015

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ

(COM(2013)0920 – C7‑0004/2014 – 2013/0443(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγήτρια: Julie Girling

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ

(COM(2013)0920 – C7‑0004/2014 – 2013/0443(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0920),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0004/2014]),

-      έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2014(1),

–       έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 7ης Οκτωβρίου 2014(2),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0249/2015),

1.      εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Την τελευταία εικοσαετία σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην Ένωση όσον αφορά τις ανθρωπογενείς εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα χάρη σε μια εξειδικευμένη ενωσιακή πολιτική, στην οποία περιλαμβάνεται η ανακοίνωση της Επιτροπής, του 2005, με τον τίτλο «Θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση» («ΘΣΑΡ»)15. Η οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 αποδείχθηκε καίριας σημασίας για την πρόοδο που επιτεύχθηκε, θέτοντας ανώτατα όρια για τις συνολικές ετήσιες εκπομπές των κρατών μελών από το 2010 και έπειτα, όσον αφορά το διοξείδιο του θείου (SO2), τα οξείδια του αζώτου (NOx), την αμμωνία (NH3) και τις πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) εκτός από το μεθάνιο. Το αποτέλεσμα ήταν η μείωση, μεταξύ των ετών 1990 και 2010, των εκπομπών SO2 κατά 82 %, των εκπομπών NOx κατά 47 %, των εκπομπών VOC εκτός από το μεθάνιο κατά 56 % και των εκπομπών NH3 κατά 28%. Εντούτοις, όπως επισημαίνεται στο «Πρόγραμμα "Καθαρός αέρας" για την Ευρώπη» («αναθεωρημένη ΘΣΑΡ»)17, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις και κίνδυνοι για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

__________________

 

15Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση», της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, COM(2005) 446 τελικό.

 

16Οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους (ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 22).

 

17Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Πρόγραμμα "Καθαρός αέρας" για την Ευρώπη», COM(2013) [xxx]

 

Γλωσσική τροπολογία η οποία δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Το έβδομο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον18 επιβεβαιώνει τον μακροπρόθεσμο στόχο της Ένωσης όσον αφορά την πολιτική για τον ατμοσφαιρικό αέρα, ήτοι την επίτευξη επιπέδων ποιότητας του αέρα που να μη συνεπάγονται σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, και ζητεί, για τον σκοπό αυτό, πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, στρατηγικούς στόχους και δράσεις για το διάστημα μετά το 2020, μεγαλύτερες προσπάθειες στις περιοχές όπου ο πληθυσμός και το οικοσύστημα εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων, καθώς και ενισχυμένες συνέργειες μεταξύ της νομοθεσίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και των στόχων πολιτικής της Ένωσης που έχουν τεθεί, συγκεκριμένα, για την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα.

(2) Το έβδομο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον18 επιβεβαιώνει τον μακροπρόθεσμο στόχο της Ένωσης όσον αφορά την πολιτική για τον ατμοσφαιρικό αέρα, ήτοι την επίτευξη επιπέδων ποιότητας του αέρα που να μη συνεπάγονται σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, και ζητεί, για τον σκοπό αυτό, πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, στρατηγικούς στόχους και δράσεις για το διάστημα μετά το 2020, μεγαλύτερες προσπάθειες στις περιοχές όπου ο πληθυσμός και το οικοσύστημα εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων, καθώς και ενισχυμένες συνέργειες μεταξύ της νομοθεσίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και των στόχων πολιτικής της Ένωσης που έχουν τεθεί, συγκεκριμένα, για την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα. Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) για την περίοδο 2014-2020 προσφέρει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να συμβάλουν στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα με τη λήψη ειδικών μέτρων. Οι μελλοντικές αξιολογήσεις θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων αυτών των μέτρων.

__________________

__________________

18 Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας», COM(2012) 710 της 29.11.2012.

18 Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας», COM(2012) 710 της 29.11.2012.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Τα κράτη μέλη και η Ένωση είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης της Minamata του 2013 για τον υδράργυρο, η οποία επιδιώκει να βελτιώσει την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εκπομπών υδραργύρου από τις υφιστάμενες και τις νέες πηγές. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών υδραργύρου στην Ένωση, όπως απαιτείται δυνάμει της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 28ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με μία κοινοτική στρατηγική για τον υδράργυρο και τη Σύμβαση της Μιναμάτα για τον υδράργυρο.

Αιτιολόγηση

Ως συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης της Minamata, η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η οδηγία NEC συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών υδραργύρου, που έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Θα πρέπει επομένως να αναθεωρηθεί το καθεστώς εθνικών ανώτατων ορίων εκπομπών που θεσπίστηκε με την οδηγία 2001/81/ΕΚ, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης και των κρατών μελών.

(6) Θα πρέπει επομένως να αναθεωρηθεί το καθεστώς εθνικών ανώτατων ορίων εκπομπών που θεσπίστηκε με την οδηγία 2001/81/ΕΚ, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης και των κρατών μελών.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία, στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω της μείωσης των εκπομπών βραχύβιων κλιματικών ρύπων, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα παγκοσμίως.

(8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να συνεισφέρει, με αποδοτικό τρόπο, στην επίτευξη των στόχων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία, στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω της μείωσης των εκπομπών βραχύβιων κλιματικών ρύπων, επιπροσθέτως προς τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα παγκοσμίως, μέσω της βελτίωσης των συνεργειών με την πολιτική της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια και μέσω της εξασφάλισης της αποφυγής επικαλύψεων με την υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την εξελισσόμενη ενωσιακή και διεθνή δράση για την αλλαγή του κλίματος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του πλαισίου πολιτικής 2030 για το κλίμα και την ενέργεια και μιας σφαιρικής, δεσμευτικής συμφωνίας για την παγκόσμια αλλαγή του κλίματος.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να συμβάλει στη μείωση των δαπανών για την υγεία που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση για την Ένωση, με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της, καθώς και στην ενθάρρυνση της μετάβασης σε πράσινη οικονομία.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β) Προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές από τις θαλάσσιες μεταφορές, πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή των ορίων που καθορίζονται στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), καθώς και η αυστηρή εφαρμογή της οδηγίας 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Είναι επίσης αναγκαία η ανάληψη περαιτέρω δράσης για τον έλεγχο των εκπομπών της ναυτιλίας. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη είναι σκόπιμο να εξετάσουν τον καθορισμό νέων περιοχών ελέγχου των εκπομπών και να συνεχίσουν να εργάζονται στο πλαίσιο του ΔΝΟ για περαιτέρω μείωση των εκπομπών.

 

______________

 

Οδηγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012 , για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο (ΕΕ L 327 της 27.11.12, σ. 1)

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία για το 2020 και το 2030. Για να είναι δυνατόν να καταδειχθεί η σημειούμενη πρόοδος προς την τήρηση των δεσμεύσεων για το 2030, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτύχουν το 2025 ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών, τα οποία καθορίζονται με βάση γραμμική πορεία από τα επίπεδα των εκπομπών τους του 2020 προς εκείνα που απορρέουν από τις δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για το 2030, εκτός εάν αυτό συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος. Σε περίπτωση αδυναμίας περιορισμού των εκπομπών στα επίπεδα αυτά το 2025, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξηγούν τους σχετικούς λόγους στις εκθέσεις που υποβάλλουν βάσει της παρούσας οδηγίας.

(9) Προκειμένου να περιοριστούν οι ατμοσφαιρικές εκπομπές αέριων ρύπων και να εξασφαλιστεί αποτελεσματική συμβολή στην υλοποίηση του στόχου της Ένωσης για επίτευξη ποιότητας του αέρα που δεν θα προκαλεί σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για την υγεία και για μείωση των επιπέδων εναπόθεσης ρύπων που συμβάλλουν στην οξίνιση και τον ευτροφισμό κάτω από τα κρίσιμα φορτία και επίπεδα, καθορίζονται στην παρούσα οδηγία εθνικές δεσμευτικές υποχρεώσεις για μείωση των εκπομπών για το 2020, το 2025 και το 2030.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Προκειμένου να προαχθεί η οικονομικά αποδοτική επίτευξη των εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών και των ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να συνυπολογίζουν τις μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται στον τομέα της διεθνούς θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, εάν οι εκπομπές του εν λόγω τομέα είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα εκπομπών που θα επιτυγχάνονταν με τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των ορίων περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο που επιβάλλει η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου21. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να τηρούν από κοινού τις δεσμεύσεις τους και τα ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών όσον αφορά το μεθάνιο (CH4) και να εφαρμόζουν την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον σκοπό αυτό22. Για τον έλεγχο της τήρησης των εθνικών ανώτατων ορίων εκπομπών, των δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών και των ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών, τα κράτη μέλη μπορούν να αναπροσαρμόζουν τις εθνικές τους απογραφές εκπομπών καθώς θα βελτιώνονται η επιστημονική κατανόηση και οι επιστημονικές μέθοδοι όσον αφορά τις εκπομπές. Η Επιτροπή μπορεί να προβάλλει αντίρρηση ως προς τη χρήση οποιασδήποτε από αυτές τις διατάξεις ευελιξίας από κράτος μέλος, εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας.

(11) Προκειμένου να προαχθεί η οικονομικά αποδοτική επίτευξη των εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τηρούν από κοινού τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά το μεθάνιο (CH4) και να εφαρμόζουν την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον σκοπό αυτό22. Για τον έλεγχο της τήρησης των εθνικών ανώτατων ορίων εκπομπών, των δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών και των επιπέδων των εκπομπών, τα κράτη μέλη μπορούν να αναπροσαρμόζουν τις εθνικές τους απογραφές εκπομπών καθώς θα βελτιώνονται η επιστημονική κατανόηση και οι επιστημονικές μέθοδοι όσον αφορά τις εκπομπές. Η Επιτροπή μπορεί να προβάλλει αντίρρηση ως προς τη χρήση αυτής της ευελιξίας από κράτος μέλος, εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας.

 

__________________

__________________

21Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ L 121 της 11.5.1999, σ. 13).

 

22 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136).

22 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136).

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την επίτευξη των απαιτούμενων μειώσεων και των ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών τους, καθώς και για την αποτελεσματική συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη μείωσης των εκπομπών σε ζώνες και οικισμούς που πλήττονται από υπέρμετρες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρύπων και/ή συντελούν σημαντικά στη ρύπανση της ατμόσφαιρας άλλων ζωνών και οικισμών, μεταξύ άλλων και σε γειτονικές χώρες. Τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα πρέπει επομένως να συνεισφέρουν στην επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων για την ποιότητα του αέρα που εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 23 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23.

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την επίτευξη των απαιτούμενων μειώσεων, καθώς και για την αποτελεσματική συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη μείωσης των εκπομπών σε ζώνες και οικισμούς που πλήττονται από υπέρμετρες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρύπων και/ή συντελούν σημαντικά στη ρύπανση της ατμόσφαιρας άλλων ζωνών και οικισμών, μεταξύ άλλων και σε γειτονικές χώρες. Τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα πρέπει επομένως να συνεισφέρουν στην επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων για την ποιότητα του αέρα που εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 23 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23.

__________________

__________________

23Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1).

23Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1).

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές NH3 και PM2,5 στην ατμόσφαιρα από τις κύριες πηγές ρύπανσης, στα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται μέτρα για εφαρμογή στον γεωργικό τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να εφαρμόζουν μέτρα διαφορετικά από αυτά που παρατίθενται στην παρούσα οδηγία, ισοδύναμου όμως επιπέδου περιβαλλοντικών επιδόσεων, λόγω ειδικών εθνικών περιστάσεων.

(13) Προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές NH3, CH4 και PM2,5 στην ατμόσφαιρα από τις κύριες πηγές ρύπανσης, στα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται μέτρα για εφαρμογή στον γεωργικό τομέα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι αποδοτικά από οικονομική άποψη και να βασίζονται σε ειδικές πληροφορίες και δεδομένα, λαμβανομένων υπόψη της επιστημονικής προόδου και προηγούμενων μέτρων που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη. Θα ήταν επίσης επιθυμητή η ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις ορθές γεωργικές πρακτικές για τη χρήση NH3, που να ανταλλάσσονται σε επίπεδο Ένωσης, σε μια προσπάθεια να μειωθούν αυτές οι εκπομπές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να εφαρμόζουν μέτρα διαφορετικά από αυτά που παρατίθενται στην παρούσα οδηγία, ισοδύναμου όμως επιπέδου περιβαλλοντικών επιδόσεων, λόγω ειδικών εθνικών περιστάσεων.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές από τους βασικούς συντελεστές, τα εθνικά προγράμματα καταπολέμησης της ρύπανσης του αέρα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα εφαρμοστέα σε όλους τους σχετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων της γεωργίας, της βιομηχανίας, των οδικών μεταφορών, των μη οδικών κινητών μηχανημάτων, των εσωτερικών και εθνικών θαλασσίων μεταφορών, της οικιακής θέρμανσης και των διαλυτών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να εφαρμόζουν μέτρα διαφορετικά από αυτά που παρατίθενται στην παρούσα οδηγία, ισοδύναμου όμως επιπέδου περιβαλλοντικών επιδόσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές εθνικές περιστάσεις.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β) Όταν λαμβάνουν μέτρα που πρόκειται να συμπεριληφθούν στα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την πλήρη συνεκτίμηση των επιπτώσεων στις μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ότι οι επιπτώσεις αυτές δεν θα συνεπάγονται σημαντικό πρόσθετο κόστος, το οποίο δεν μπορούν να καλύψουν αυτές οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Βελτιώσεις στην ποιότητα του αέρα θα πρέπει να επιτευχθούν μέσω αναλογικών μέτρων που να εξασφαλίζουν το μέλλον των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν ισορροπία μεταξύ της κτηνοτροφίας και του ελέγχου της ρύπανσης.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13γ) Τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την πρόληψη των εκπομπών NH3, PM2.5 και CH4 στον γεωργικό τομέα θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, των ταμείων αγροτικής ανάπτυξης, και ειδικότερα τα μέτρα των μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων που απαιτούν σημαντικές αλλαγές των πρακτικών ή σημαντικές επενδύσεις, όπως η εκτατική βόσκηση, η αγροοικολογία, η αναερόβια χώνευση για την παραγωγή βιοαερίου με χρήση γεωργικών αποβλήτων και τα συστήματα στέγασης χαμηλών εκπομπών.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, τα εθνικά προγράμματα καταπολέμησης της ρύπανσης του αέρα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων στις εν λόγω περιοχές.

Αιτιολόγηση

Εκτός από την εισαγωγή των τεχνικών λύσεων σε επίπεδο ΕΕ (π.χ. ευρωπαϊκά πρότυπα), τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίζουν, να υιοθετούν και να εφαρμόζουν μη τεχνικά μέτρα που μπορούν να μειώσουν σημαντικά την ατμοσφαιρική ρύπανση των οχημάτων και τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α) Σύμφωνα με τη σύμβαση του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα και τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το κοινό θα πρέπει να έχει ευρεία πρόσβαση στη δικαιοσύνη προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή και εκτέλεση της παρούσας οδηγίας και να προστατευθεί το δικαίωμα διαβίωσης σε ένα περιβάλλον κατάλληλο για την προσωπική υγεία και ευημερία.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15β) Απαιτούνται περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις και εποπτεία της αγοράς προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της παρούσας οδηγίας και των μέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με την επίτευξη των στόχων της.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15γ) Κατά την αξιολόγηση των συνεργιών μεταξύ της πολιτικής για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και του κλίματος και της ενεργειακής πολιτικής, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη της την μελέτη της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Ποιότητα του αέρα – Συμπληρωματική μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην πολιτική της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και την κλιματική και ενεργειακή πολιτική».

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών για την υποβολή εκθέσεων που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, καθώς και στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙΙ και στα παραρτήματα IV και V, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(21) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις για μια ορισμένη περίοδο, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών για την υποβολή εκθέσεων που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, καθώς και στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙΙ και στα παραρτήματα IV και V, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για τις κυρώσεις που θα επιβάλλονται για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων οι οποίες θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και να διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Γλωσσική τροπολογία η οποία δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26α) Οι υποψήφιες και εν δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες θα πρέπει να εναρμονίσουν, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, την εθνική νομοθεσία τους με την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στον περιορισμό των ατμοσφαιρικών εκπομπών που προκαλούν οξίνιση και ευτροφισμό, των προδρόμων ουσιών του όζοντος, των πρωτογενών σωματιδίων και των προδρόμων δευτερογενών σωματιδίων και άλλων αέριων ρύπων, συμβάλλοντας έτσι:

 

α) στον μακροπρόθεσμο στόχο της Ένωσης για επίτευξη επιπέδων ποιότητας του αέρα που δεν θα έχουν ουσιαστικές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την ποιότητα του αέρα·

 

β) στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης στον τομέα της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων μέσω της μείωσης των επιπέδων και της εναπόθεσης των ρύπων που προξενούν οξίνιση και ευτροφισμό αλλά και άλλων ρύπων, καθώς και του όζοντος στο επίπεδο του εδάφους, κάτω από τα κρίσιμα φορτία και επίπεδα·

 

γ) στην επίτευξη των στόχων ποιότητας του αέρα που ορίζονται σε νομοθετικές πράξεις της Ένωσης·

 

δ) στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω της μείωσης των εκπομπών βραχύβιων κλιματικών ρύπων και μέσω της βελτίωσης των συνεργειών με την πολιτική της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια·

 

Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία ευθυγραμμίζεται με την εξελισσόμενη ενωσιακή και διεθνή δράση για την αλλαγή του κλίματος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του πλαισίου πολιτικής 2030 για το κλίμα και την ενέργεια και μιας σφαιρικής, δεσμευτικής συμφωνίας για την παγκόσμια αλλαγή του κλίματος.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. «κρίσιμο φορτίο»: η ποσοτική εκτίμηση της έκθεσης σε έναν ή περισσότερους ρύπους κάτω από την οποία, σύμφωνα με τις υφιστάμενες γνώσεις, δεν παρατηρούνται σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις σε συγκεκριμένα ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος·

Αιτιολόγηση

O παρών ορισμός προέρχεται από την υπάρχουσα οδηγία ΕAOΕ 2001/81/EK και είναι αναγκαίος για την εξασφάλιση σαφήνειας και συνέπειας.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β. «κρίσιμο επίπεδο»: η συγκέντρωση ρύπων στην ατμόσφαιρα πάνω από την οποία, σύμφωνα με τις υφιστάμενες γνώσεις, ενδέχεται να παρατηρηθούν άμεσες δυσμενείς επιδράσεις σε δέκτες όπως οι άνθρωποι, τα φυτά, τα οικοσυστήματα ή τα υλικά·

Αιτιολόγηση

O παρών ορισμός προέρχεται από την υπάρχουσα οδηγία ΕAOΕ 2001/81/EK και είναι αναγκαίος για την εξασφάλιση σαφήνειας και συνέπειας.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. «όζον σε επίπεδο εδάφους»: το όζον στο χαμηλότερο τμήμα της τροπόσφαιρας·

Αιτιολόγηση

O παρών ορισμός προέρχεται από την υπάρχουσα οδηγία ΕAOΕ 2001/81/EK και είναι αναγκαίος για την εξασφάλιση σαφήνειας και συνέπειας.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β. «πτητικές οργανικές ενώσεις εκτός του μεθανίου» (VOC εκτός του μεθανίου): όλες οι ανθρωπογενείς οργανικές ενώσεις, εκτός από το μεθάνιο, που είναι ικανές να παράγουν φωτοχημικά οξειδωτικά μέσα αντιδρώντας με οξείδια του αζώτου παρουσία ηλιακού φωτός·

Αιτιολόγηση

O παρών ορισμός προέρχεται από την υπάρχουσα οδηγία ΕAOΕ 2001/81/EK και είναι αναγκαίος για την εξασφάλιση σαφήνειας και συνέπειας.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. «πτητικές οργανικές ενώσεις εκτός του μεθανίου» (VOC εκτός του μεθανίου): όλες οι ανθρωπογενείς οργανικές ενώσεις, εκτός από το μεθάνιο, που είναι ικανές να παράγουν φωτοχημικά οξειδωτικά μέσα αντιδρώντας με οξείδια του αζώτου παρουσία ηλιακού φωτός·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Αιτιολόγηση

Γλωσσική τροπολογία η οποία δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α. «εθνικό ανώτατο όριο εκπομπής»: η μέγιστη ποσότητα μιας ουσίας, εκφραζόμενη σε χιλιάδες τόνους, η οποία μπορεί να εκπέμπεται από ένα κράτος μέλος κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους·

Αιτιολόγηση

O παρών ορισμός προέρχεται από την υπάρχουσα οδηγία ΕAOΕ 2001/81/EK και είναι αναγκαίος για την εξασφάλιση σαφήνειας και συνέπειας.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9. «διεθνής θαλάσσια ναυσιπλοΐα»: διαδρομές στη θάλασσα και στα παράκτια ύδατα, εκτελούμενες με πλωτά οχήματα ανεξαρτήτως σημαίας, εκτός από τα αλιευτικά σκάφη, που αναχωρούν από την επικράτεια μίας χώρας και αφικνούνται στην επικράτεια άλλης χώρας·

διαγράφεται

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

12α. «ενωσιακές πολιτικές για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πηγή»: κανονισμοί ή οδηγίες που, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις που καθορίζονται σε αυτούς τους κανονισμούς ή οδηγίες, έχουν ως στόχο, είτε εν μέρει είτε όχι, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4), με τη λήψη μέτρων μετριασμού στην πηγή, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον, αλλά όχι αποκλειστικά, των μειώσεων εκπομπών που επιτυγχάνονται με τις εξής νομικές πράξεις:

 

- οδηγία 94/63/EΚ,

 

- οδηγία 97/68/EΚ,

 

- οδηγία 98/70/EΚ;

 

- οδηγία 1999/32/EΚ,

 

- οδηγία 2009/126/EΚ,

 

- οδηγία 2004/42/EΚ1στ,

 

- οδηγία 2007/46/EC, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.715/2007,

 

- κανονισμό (EΚ) αριθ. 79/20091θ,

 

- κανονισμό (EΚ) αριθ. 595/2009 και κανονισμό (EΚ) αριθ. 661/20091ια,

 

- οδηγία 2010/75/EΕ1ιβ,

 

- κανονισμό (EΕ) αριθ. 167/20131ιγ,

 

- κανονισμό (EΕ) αριθ. 168/20131ιδ,

 

- οδηγία 2014/94/EΕ1ιε.

 

_______________________

 

Οδηγία 94/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερματικές εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων (ΕΕ L 365, 31.12.1994, σ. 24).

 

Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1997 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα (ΕΕ L 59 της 27.2.1998, σ. 1)·

 

Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 58).

 

Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ L 121 της 11.5.1999, σ. 13).

 

Οδηγία 2009/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων (ΕΕ L 285, 31.10.2009, σ. 36).

 

1στ Οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια και σε προϊόντα φανοποιΐας αυτοκινήτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/13/ΕΚ (ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 87).

 

Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία-πλαίσιο) (ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 79/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με την έγκριση τύπου υδρογονοκίνητων μηχανοκίνητων οχημάτων και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (ΕΕ L 35, 4.2.2009, σ. 32).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (ευρώ VI) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και για την κατάργηση των οδηγιών 80/1269/ΕΟΚ, 2005/55/ΕΚ και 2005/78/ΕΚ (EE L 188 της 18.7.2009, σ. 1).

 

1ια Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ L 200 της 31.7.2009, σ. 1).

 

1ιβ Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17).

 

1ιγ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων (ΕΕ L 60 της 2.3.2013, σ. 1).

 

1ιδ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων (ΕΕ L 60, 2.3.2013, σ. 52).

 

1ιε Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (ΕΕ L 307, 28.10.2014, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των φιλοδοξιών της νέας Επιτροπής για βελτίωση της νομοθεσίας, προστίθενται στην οδηγία «οι πολιτικές της ρύπανσης του αέρα» που βασίζονται σε πηγές της ΕΕ. Η πολιτική για την ποιότητα του αέρα θα πρέπει να λαμβάνει πλέον υπόψη και να αξιολογεί την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για τη ρύπανση του αέρα, προκειμένου να αποφευχθούν οι επικαλύψεις, να ενισχυθούν οι συνεργίες και να κατανοηθεί η επιτυχία ή η αποτυχία εκ μέρους ορισμένων κρατών μελών.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 12 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

12β. «ενδιαφερόμενο κοινό»: το κοινό που θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τη ρύπανση του αέρα στην ατμόσφαιρα· για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, θεωρούνται ότι έχουν συμφέροντα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος, οι οργανώσεις καταναλωτών, οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και άλλοι αρμόδιοι φορείς του τομέα της υγείας που πληρούν τις απαιτήσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη περιορίζουν τις οικείες ετήσιες ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4) σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 2020 και το 2030, όπως προβλέπεται στο παράρτημα II.

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη περιορίζουν τις οικείες ετήσιες ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), σωματιδίων (PM2,5) και υδραργύρου (Hg) σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 2020, το 2025 και το 2030, όπως προβλέπεται στο παράρτημα II.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 α. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη περιορίζουν τις οικείες ετήσιες ανθρωπογενείς εκπομπές μεθανίου (CH4) σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 2030, όπως προβλέπεται στο παράρτημα II.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο κόστος ώστε να περιορίσουν τις οικείες ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, NOx, VOC εκτός από το μεθάνιο, NH3, PM2,5 και CH4 του 2025. Τα επίπεδα των εκπομπών αυτών προσδιορίζονται με βάση τις πωλήσεις καυσίμων και σύμφωνα με γραμμική πορεία μείωσης από τα επίπεδα των εκπομπών τους του 2020 σε εκείνα που απορρέουν από τις δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για το 2030.

Τα κράτη μέλη παρέχουν, στις εκθέσεις που υποβάλλουν στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9, ενημέρωση σχετικά με την πρόοδό τους όσον αφορά την επίτευξη των εθνικών δεσμεύσεών τους για μείωση των εκπομπών.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι ακόλουθες εκπομπές δεν συνυπολογίζονται για τη συμμόρφωση με τις παραγράφους 1 και 2:

3. Οι ακόλουθες εκπομπές δεν συνυπολογίζονται για τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1:

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) οι εκπομπές από τη διεθνή θαλάσσια ναυσιπλοΐα, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 1.

δ) οι εκπομπές από τη διεθνή θαλάσσια ναυσιπλοΐα.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Προκειμένου να τηρούν τα ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών, που προσδιορίζονται για το 2025 σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, και τις εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών, που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ και ισχύουν από το 2030 και έπειτα για τα NOx, SO2 και PM2,5, τα κράτη μέλη μπορούν να συμψηφίζουν τις μειώσεις των εκπομπών NOx, SO2 και PM2,5 που επιτυγχάνονται στη διεθνή θαλάσσια ναυσιπλοΐα με τις εκπομπές NOx, SO2 και PM2,5 από άλλες πηγές κατά το ίδιο έτος, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) οι μειώσεις των εκπομπών σημειώνονται στις θαλάσσιες περιοχές εντός των χωρικών υδάτων των κρατών μελών, των αποκλειστικών οικονομικών τους ζωνών ή σε ζώνες ελέγχου της ρύπανσης, εάν έχουν οριστεί τέτοιες ζώνες·

 

β) τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει και εφαρμόζουν αποτελεσματικά μέτρα παρακολούθησης και επιθεώρησης για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της παρούσας διάταξης ευελιξίας·

 

γ) εφαρμόζουν μέτρα για την επίτευξη χαμηλότερων εκπομπών NOx, SO2 και PM2,5 από τη διεθνή θαλάσσια ναυσιπλοΐα, σε σύγκριση με τα επίπεδα εκπομπών που θα επιτυγχάνονταν με τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της Ένωσης που ισχύουν για τις εκπομπές NOx, SO2 και PM2,5, και έχουν καταδείξει επαρκή ποσοτικοποίηση των πρόσθετων μειώσεων εκπομπών που απορρέουν από τα εν λόγω μέτρα·

 

δ) δεν έχουν συμψηφίσει ποσοστό μεγαλύτερο του 20 % των μειώσεων των εκπομπών NOx, SO2 και PM2,5, υπολογιζόμενων σύμφωνα με το στοιχείο γ), υπό τον όρο ότι ο συμψηφισμός δεν επιφέρει μη συμμόρφωση με τις εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών κατά την περίοδο 2020-2024 που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

 

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να τηρούν από κοινού τις δεσμεύσεις τους για μείωση των εκπομπών μεθανίου και τα ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Τα κράτη μέλη μπορούν να τηρούν από κοινού τις δεσμεύσεις τους για μείωση των εκπομπών μεθανίου που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν αναπροσαρμοσμένες ετήσιες εθνικές απογραφές εκπομπών για τα SO2, NOx, NH3, VOC εκτός του μεθανίου και PM2,5 σύμφωνα με το παράρτημα IV, όταν η αδυναμία τήρησης των εθνικών τους δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών ή των ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών τους είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής βελτιωμένων μεθόδων απογραφής εκπομπών οι οποίες έχουν επικαιροποιηθεί σύμφωνα με την επιστημονική γνώση.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν αναπροσαρμοσμένες ετήσιες εθνικές απογραφές εκπομπών για τα SO2, NOx, NH3, VOC εκτός του μεθανίου και PM2,5 σύμφωνα με το παράρτημα IV, όταν η αδυναμία τήρησης των εθνικών τους δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής βελτιωμένων μεθόδων απογραφής εκπομπών οι οποίες έχουν επικαιροποιηθεί σύμφωνα με την επιστημονική γνώση.

Αιτιολόγηση

H εισηγήτρια πιστεύει ότι οι δεσμεύσεις που απορρέουν από την οδηγία ΕAOΕ θα πρέπει να ισχύουν και για το 2025, πράγμα που καθιστά περιττή την αναφορά στα ενδιάμεσα επίπεδα των εκπομπών.

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη που προτίθενται να εφαρμόσουν τις παραγράφους 1, 2 και 3 ενημερώνουν την Επιτροπή έως τις 30 Σεπτεμβρίου του έτους που προηγείται του εκάστοτε έτους αναφοράς. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει τους καλυπτόμενους ρύπους και κλάδους και, εφόσον διατίθενται στοιχεία, την έκταση των επιπτώσεων στις εθνικές απογραφές εκπομπών.

4. Τα κράτη μέλη που προτίθενται να εφαρμόσουν μία από τις διατάξεις ευελιξίας που περιλαμβάνει η παρούσα οδηγία ενημερώνουν την Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του εκάστοτε έτους αναφοράς. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει τους καλυπτόμενους ρύπους και κλάδους και, εφόσον διατίθενται στοιχεία, την έκταση των επιπτώσεων στις εθνικές απογραφές εκπομπών.

Αιτιολόγηση

Με την πρόταση της Επιτροπής επισπεύδεται η υποβολή της έκθεσης με τις προκαταρκτικές εκπομπές του προηγούμενου έτους από τις 31 Δεκεμβρίου στις 30 Σεπτεμβρίου. Η αλλαγή αυτή δεν αφήνει επαρκή χρόνο για την καταγραφή των δεδομένων και την διασφάλιση της ποιότητάς τους.

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, εξετάζει και κρίνει αν η χρήση κάποιας από τις διατάξεις ευελιξίας για συγκεκριμένο έτος πληροί τις αντίστοιχες απαιτήσεις και κριτήρια.

Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, εξετάζει και κρίνει αν η χρήση της ευελιξίας ή της προσαρμογής για συγκεκριμένο έτος πληροί τις αντίστοιχες απαιτήσεις και κριτήρια.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφόσον η Επιτροπή δεν εγείρει αντίρρηση εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 4, 5 και 6, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θεωρεί ότι η χρήση της διάταξης ευελιξίας έχει γίνει δεκτή και ισχύει για το εν λόγω έτος. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι η χρήση διάταξης ευελιξίας δεν πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και κριτήρια, εκδίδει απόφαση και πληροφορεί το κράτος μέλος ότι η εν λόγω χρήση δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

Εφόσον η Επιτροπή δεν εγείρει αντίρρηση εντός έξι μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 5 και 6, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θεωρεί ότι η χρήση της διάταξης ευελιξίας έχει γίνει δεκτή και ισχύει για το εν λόγω έτος. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι η χρήση διάταξης ευελιξίας δεν πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και κριτήρια, εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής έκθεσης, εκδίδει απόφαση και πληροφορεί το κράτος μέλος ότι η εν λόγω χρήση δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Η απόφαση συνοδεύεται από αιτιολόγηση.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν τους λεπτομερείς κανόνες χρήσης των διατάξεων ευελιξίας των παραγράφων 1, 2 και 3, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 14.

6. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν τους λεπτομερείς κανόνες χρήσης της ευελιξίας των παραγράφων 2 και 3, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 14.

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και εγκρίνουν εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ρύπανσης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ μέρος 2 με σκοπό τον περιορισμό των ετήσιων ανθρωπογενών εκπομπών τους σύμφωνα με το άρθρο 4.

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και εγκρίνουν εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ρύπανσης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ μέρος 2 με σκοπό τον περιορισμό των ετήσιων εκπομπών τους σύμφωνα με το άρθρο 4 και την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με το άρθρο 1.

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α) εξετάζουν την οικονομική αποδοτικότητα των μέτρων μείωσης των εκπομπών και λαμβάνουν υπόψη τους τις μειώσεις εκπομπών που έχουν ήδη επιτευχθεί ή που, εάν το κράτος μέλος αποδίδει προτεραιότητα στα μέτρα μείωσης των εκπομπών του, μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας·

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α β) αποδίδουν προτεραιότητα σε ειδικά μέτρα πολιτικής που αποσκοπούν στη μείωση των κινδύνων που απειλούν την υγεία ευάλωτων ομάδων και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το στόχο μείωσης της έκθεσης που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το Τμήμα Β του Παραρτήματος XIV της οδηγίας 2008/50/ΕΚ·

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη μείωσης των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων για την επίτευξη της συμμόρφωσης με τους στόχους ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην επικράτειά τους και, κατά περίπτωση, στα γειτονικά κράτη μέλη·

β) μειώνουν τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων για την επίτευξη της συμμόρφωσης με τους στόχους ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην επικράτειά τους, ειδικότερα δε τις οριακές τιμές που καθορίζονται στην οδηγία 2008/50/ΕΚ, και, κατά περίπτωση, στα γειτονικά κράτη μέλη·

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α) προσδιορίζουν ποσοτικά τις συμπληρωματικές μειώσεις των εκπομπών που χρειάζονται για να τηρηθούν έως το 2030 επίπεδα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα ίσα ή χαμηλότερα από τα επίπεδα που συνιστώνται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας·

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β) προσδιορίζουν ποσοτικά τις συμπληρωματικές μειώσεις των εκπομπών που χρειάζονται για να επιτευχθούν τα κρίσιμα φορτία και επίπεδα για την προστασία του περιβάλλοντος έως το 2030·

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β γ) προσδιορίζουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στα στοιχεία β α) και β β).

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α) υποστηρίζουν την στροφή επενδύσεων προς καθαρές και αποτελεσματικές τεχνολογίες και βιώσιμη παραγωγή με τη βοήθεια φορολογικών κινήτρων·

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β) αξιολογούν το βαθμό στον οποίο διάφορες εθνικές γεωγραφικές περιοχές έχουν ξεχωριστές ανάγκες και δυσκολίες για να αντιμετωπίσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α) εξασφαλίζουν ότι οι σχετικές αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων που θέτουν σε ισχύ τα κράτη μέλη προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία και ότι, εφόσον είναι αναγκαίο, είναι εξουσιοδοτημένες να αναλαμβάνουν δράση.

Τροπολογία  54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ για την ατμοσφαιρική ρύπανση που βασίζονται στις πηγές εκπομπών είναι κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

 

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα προβούν χωρίς αναβολή σε συμφωνία σχετικά με τη νέα πρόταση κανονισμού για τις εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) που εξετάζεται επί του παρόντος.

 

Η νέα μέθοδος δοκιμής για την έγκριση τύπου θα τεθεί σε εφαρμογή το 2017 το αργότερο και θα διασφαλίζει ότι ρύποι όπως τα οξείδια του αζώτου (NOx) και τα σωματίδια (PM2.5 και PM10) θα περιορίζονται σύμφωνα με παράγοντες συμμόρφωσης που είναι απαραίτητοι για να αντιπροσωπεύονται οι πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

 

Αυτοί οι παράγοντες συμμόρφωσης θα είναι αυστηροί και ποσοτικοί, ούτως ώστε να αντανακλούν μόνο τις αβεβαιότητες περί μετρήσεων της διαδικασίας δοκιμής υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE).

Τροπολογία  55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα τακτικών και έκτακτων περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και παρακολούθησης της αγοράς καθώς και δημοσίευσης εκθέσεων σχετικά με κινητές και στάσιμες πηγές, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι πολιτικές και τα μέτρα οδηγούν πράγματι σε μειώσεις των εκπομπών υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

 

Έως την ... * η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική πρόταση για ενωσιακό σύστημα δοκιμών εποπτείας κατά τη χρήση και δημοσίευση εκθέσεων σχετικά με τα πρότυπα για τις εκπομπές των ελαφρών εμπορικών οχημάτων, τα οποία εφαρμόζει η σχετική αρμόδια αρχή, ούτως ώστε να εξακριβωθεί ότι τα οχήματα και οι κινητήρες πληρούν το πρότυπο Euro 6 καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους.

 

______________

 

*ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία: δύο έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποστηρίξουν τη σταδιακή κατάργηση των πηγών τροποσφαιρικών εκπομπών, μέσω της προώθησης της αντικατάστασης, στους τομείς των μεταφορών και του ανεφοδιασμού με καύσιμα, των πορωδών εύκαμπτων σωλήνων με τεχνολογίες σωλήνων μηδενικών εκπομπών.

Αιτιολόγηση

Οι υδρογονάνθρακες συμβάλλουν στη δημιουργία τροποσφαιρικού όζοντος. Οι παραδοσιακοί εύκαμπτοι σωλήνες εφοδιασμού καυσίμων επιτρέπουν πολλές φορές τη διαρροή υδρογονανθράκων. Τούτο μπορεί να αποφευχθεί μέσω σύγχρονων συστημάτων ανεφοδιασμού καυσίμων μηδενικών εκπομπών.

Τροπολογία  57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) τα κράτη μέλη αποφασίζουν να κάνουν χρήση κάποιας από τις διατάξεις ευελιξίας του άρθρου 5.

β) τα κράτη μέλη αποφασίζουν να κάνουν χρήση της ευελιξίας* του άρθρου 5.

 

 

Τροπολογία  58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης δείχνουν κατά πόσο τα κράτη μέλη σκοπεύουν να κάνουν χρήση της ευελιξίας του άρθρου 5.

Τροπολογία  59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διαβουλεύονται, σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία, με το κοινό και τις αρμόδιες αρχές τις οποίες, λόγω των ειδικών περιβαλλοντικών τους αρμοδιοτήτων στον τομέα της ρύπανσης, της ποιότητας και της διαχείρισης του ατμοσφαιρικού αέρα σε όλα τα επίπεδα, είναι πιθανόν να αφορά η εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σχετικά με τα σχέδια των εν λόγω προγραμμάτων και τυχόν σημαντικές επικαιροποιήσεις τους, πριν από την οριστικοποίησή τους. Κατά περίπτωση, εξασφαλίζονται διασυνοριακές διαβουλεύσεις σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία.

5. Τα κράτη μέλη διαβουλεύονται, σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία, με τις αρμόδιες αρχές τις οποίες, λόγω των ειδικών περιβαλλοντικών τους αρμοδιοτήτων στον τομέα της ρύπανσης, της ποιότητας και της διαχείρισης του ατμοσφαιρικού αέρα σε όλα τα επίπεδα, είναι πιθανόν να αφορά η εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σχετικά με τα σχέδια των εν λόγω προγραμμάτων και όλες τις επικαιροποιήσεις τους, πριν από την οριστικοποίησή τους. Οι διαβουλεύσεις αυτές περιλαμβάνουν τις οικείες τοπικές ή περιφερειακές αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της πολιτικής μείωσης των εκπομπών σε καθορισμένες ζώνες και/ή αστικές περιοχές, μη εξαιρουμένων ζωνών και/ή αστικών περιοχών που βρίσκονται σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη.

Τροπολογία  60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία, ότι τα ενδιαφερόμενα μέλη του κοινού θα καλούνται να εκφέρουν γνώμη σε πρώιμο στάδιο στο πλαίσιο της κατάρτισης ή της αναθεώρησης των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τυχόν σημαντικών επικαιροποιήσεών τους, πριν από την οριστικοποίησή τους. Εφόσον ενδείκνυται, οι διασυνοριακές διαβουλεύσεις εξασφαλίζονται σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 25 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ.

Τροπολογία  61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Τα κράτη μέλη ορίζουν δικό τους ανεξάρτητο φορέα εμπειρογνωμόνων, ο οποίος επανεξετάζει τα σχέδια των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με σκοπό να αξιολογήσει την ακρίβεια των πληροφοριών και την επάρκεια των πολιτικών και των μέτρων που περιλαμβάνουν τα εν λόγω προγράμματα. Τα αποτελέσματα της εν λόγω εξέτασης δημοσιοποιούνται πριν από τη δημοσίευση του σχεδίου του εθνικού προγράμματος ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προκειμένου να διευκολυνθεί η ουσιαστική συμμετοχή του κοινού.

Τροπολογία  62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τα μέτρα μείωσης των εκπομπών που δεν περιλαμβάνονται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙΙ, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της οικιακής θέρμανσης και των οδικών μεταφορών, τα οποία τα κράτη μέλη δύνανται να περιλαμβάνουν στα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Τροπολογία  63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατευθύνσεις σχετικά με την εκπόνηση και εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

8. Η Επιτροπή εκδίδει κατευθύνσεις σχετικά με την εκπόνηση και εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Τροπολογία  64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να προσδιορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τη μορφή και τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης των κρατών μελών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 14.

9. Η Επιτροπή προσδιορίζει επίσης, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τη μορφή και τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης των κρατών μελών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 14.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ένας εναρμονισμένος τύπος των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, είναι αναγκαίο να εκδοθεί εκτελεστική πράξη.

Τροπολογία   65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6 α

 

Ταμείο καθαρού αέρα

 

H Επιτροπή διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδοτική στήριξη για να εξασφαλιστεί ότι θα είναι δυνατή η λήψη κατάλληλων μέτρων για να επιτευχθεί συμμόρφωση με τους στόχους της παρούσας οδηγίας.

 

Τούτο συμπεριλαμβάνει τη διάθεση χρηματοδοτικών πόρων μεταξύ άλλων στο πλαίσιο:

 

α) της χρηματοδότησης της γεωργίας, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης που διατίθεται στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε κατά την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση 2017 για να συμπεριλάβει την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα ως «δημόσιο αγαθό» με ιδιαίτερη αναφορά στην αμμωνία ή το μεθάνιο, ή σε αμφότερα, ούτως ώστε να προσφέρει στα κράτη μέλη και στις σχετικές περιφερειακές και τοπικές αρχές τους την ευκαιρία να συνεισφέρουν στις μειώσεις εκπομπών με ειδικά μέτρα και υποστήριξη σε αυτήν τους την προσπάθεια·

 

β) μελλοντικών επιμέρους προγραμμάτων εργασίας του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020»·

 

γ) των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων

 

δ) των χρηματοδοτικών μέσων για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα, όπως το LIFE·

 

ε) οποιουδήποτε συνδυασμού των ανωτέρω.

 

Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες χρηματοδότησης είναι απλές, διαφανείς και προσιτές σε διάφορα επίπεδα διοίκησης.

 

Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενιαίου σημείου επαφής, στο οποίο οι φορείς να μπορούν να ενημερώνονται εύκολα σχετικά με τα διαθέσιμα κονδύλια και τις διαδικασίες που σχετίζονται με την πρόσβαση για τις περιπτώσεις έργων που αφορούν ζητήματα σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Τροπολογία  66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίζουν και να επικαιροποιούν ετησίως εθνικές απογραφές εκπομπών για τους ρύπους που παρατίθενται στον πίνακα Β του παραρτήματος Ι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εν λόγω πίνακα.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και επικαιροποιούν ετησίως εθνικές απογραφές εκπομπών για τους ρύπους που παρατίθενται στον πίνακα Α του παραρτήματος Ι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εν λόγω πίνακα.

Αιτιολόγηση

Η υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Γλωσσική τροπολογία η οποία δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Τροπολογία  67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της ευελιξίας δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 1 συμπεριλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες στην ενημερωτική έκθεση απογραφής του οικείου έτους:

διαγράφεται

α) την ποσότητα εκπομπών NOx, SO2 και PM2,5 που θα είχε σημειωθεί ελλείψει περιοχής ελέγχου εκπομπών·

 

β) το ύψος των μειώσεων εκπομπών που επιτεύχθηκαν στο τμήμα της περιοχής ελέγχου εκπομπών το οποίο ανήκει στο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·

 

γ) τον βαθμό στον οποίο έκαναν χρήση της εν λόγω ευελιξίας·

 

δ) τυχόν πρόσθετα δεδομένα που τα κράτη μέλη κρίνουν ενδεδειγμένα ώστε να είναι σε θέση η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, να διενεργήσει πλήρη αξιολόγηση των συνθηκών υπό τις οποίες έγινε χρήση της ευελιξίας.

 

Τροπολογία  68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις απογραφές εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των αναπροσαρμοσμένων απογραφών εκπομπών, τις προβλέψεις εκπομπών και την ενημερωτική έκθεση απογραφής σύμφωνα με το παράρτημα IV.

7. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις απογραφές εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των αναπροσαρμοσμένων απογραφών εκπομπών, τις προβλέψεις εκπομπών και την ενημερωτική έκθεση απογραφής σύμφωνα με το παράρτημα IV.

Αιτιολόγηση

Οι προσαρμοσμένες απογραφές εκπομπών καταρτίζονται μόνο σε περίπτωση που τα κράτη μέλη επιλέξουν την ευελιξία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3.

Τροπολογία   69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, εφόσον είναι πρακτικά εφικτό, την παρακολούθηση των δυσμενών επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα οικοσυστήματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος V.

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν τις δυσμενείς επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα οικοσυστήματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος V.

Τροπολογία  70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη συντονίζουν την παρακολούθηση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με άλλα προγράμματα παρακολούθησης που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων, της οδηγίας 2008/50/ΕΚ και της οδηγίας 2000/60 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30.

2. Τα κράτη μέλη συντονίζουν την παρακολούθηση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με άλλα προγράμματα παρακολούθησης που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων, της οδηγίας 2008/50/ΕΚ και της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30.

__________________

__________________

30 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).

30 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).

Τροπολογία  71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν το εθνικό τους πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Επιτροπή [εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 17 – η ημερομηνία θα συμπληρωθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης] και, στη συνέχεια, το επικαιροποιούν ανά διετία.

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν το εθνικό τους πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Επιτροπή έως ...* και, στη συνέχεια, το επικαιροποιούν ανά διετία.

 

_________________

 

* ΕΕ: να εισαχθεί ημερομηνία: 6 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν ένα εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης επικαιροποιείται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4, το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή εντός δύο μηνών.

Όταν ένα εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης επικαιροποιείται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4, το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί το επικαιροποιημένο πρόγραμμα στην Επιτροπή εντός δύο μηνών.

Τροπολογία  73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Από το 2017 τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος τις εθνικές απογραφές εκπομπών, τις προβλέψεις εκπομπών, τις απογραφές εκπομπών με χωρική υποκλιμάκωση, τις απογραφές μεγάλων σημειακών πηγών και τις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1, 2 και 3 και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 7 παράγραφοι 4, 5 και 6, κατά τις ημερομηνίες υποβολής που ορίζονται στο παράρτημα Ι.

2. Από το 2017 τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος τις εθνικές απογραφές εκπομπών, τις προβλέψεις εκπομπών, τις απογραφές εκπομπών με χωρική υποκλιμάκωση, τις απογραφές μεγάλων σημειακών πηγών και τις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1, 2 και 3 και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 7, κατά τις ημερομηνίες υποβολής που ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία  74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και τα κράτη μέλη, εξετάζει τακτικά τα δεδομένα των εθνικών απογραφών εκπομπών. Η εν λόγω εξέταση περιλαμβάνει τα εξής:

4. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και τα κράτη μέλη, εξετάζει τακτικά τα δεδομένα των εθνικών απογραφών εκπομπών και τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η εν λόγω εξέταση περιλαμβάνει τα εξής:

Τροπολογία  75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α) ελέγχους για την εξακρίβωση της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του άρθρου 6 από τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Τροπολογία  76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα αποτελέσματα της αναθεώρησης της Επιτροπή τίθενται στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 11.

Τροπολογία  77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τουλάχιστον ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση της συνεισφοράς της εφαρμογής στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας.

1. Η Επιτροπή, ανά 30 μήνες αρχής γενομένης από ...* υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή αξιολογεί τα εξής:

 

α) την συμβολή της και τις προσπάθειες των κρατών μελών να επιτύχουν τους στόχους της παρούσας οδηγίας·

 

β) την εξέλιξη της μείωσης των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων έως το 2025 και το 2030·

 

γ) την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων που αφορούν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, οι οποίοι τέθηκαν στο έβδομο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον·

 

 

δ) το ερώτημα εάν υπάρχει υπέρβαση των κρίσιμων φορτίων και επιπέδων και των ενδεικτικών τιμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας· και

 

ε) την απορρόφηση από τα κράτη μέλη της διαθέσιμης ενωσιακής χρηματοδότησης εφόσον η χρηματοδότηση αυτή χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη του στόχου της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

 

______________

 

*ΕΕ: Να συμπληρωθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στις εκθέσεις σχετικά με τις μειώσεις των εκπομπών των κρατών μελών για τα έτη 2020, 2025 και 2030, η Επιτροπή περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τους λόγους της μη εκπλήρωσης.

 

Τροπολογία  79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όταν από την έκθεση συνάγεται ότι τα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία της Ένωσης και τις οριακές τιμές ποιότητας του αέρα που ορίζονται στην οδηγία 2008/50/ΕK, η Επιτροπή:

 

α) αξιολογεί κατά πόσο η μη επίτευξη οφείλεται στην αναποτελεσματική εφαρμογή των ενωσιακών πολιτικών για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πηγή, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής τους σε επίπεδο κράτους μέλους,

 

β) διαβουλεύεται με την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 14 και εντοπίζει πού υπάρχει ανάγκη για νέα νομοθεσία για τις πηγές και, κατά περίπτωση, υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους στόχους της παρούσας οδηγίας. Οποιαδήποτε πρόταση αυτού του είδους υποστηρίζεται από άρτια αξιολόγηση του αντίκτυπου και αντανακλά τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα.

Τροπολογία  80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει οπωσδήποτε για το έτος 2025 την ανωτέρω προβλεπόμενη έκθεση, στην οποία συμπεριλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επίτευξη των αναφερόμενων στο άρθρο 4 παράγραφος 2 ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών, καθώς και με τους λόγους τυχόν αποτυχίας. Η Επιτροπή εκτιμά την ανάγκη περαιτέρω δράσης, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις κλαδικές επιπτώσεις της εφαρμογής.

Mε βάση αυτές τις εκθέσεις, η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, εκτιμά την ανάγκη για ανάληψη περαιτέρω δράσης, μεταξύ άλλων και σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις κλαδικές επιπτώσεις της εφαρμογής.

Τροπολογία  81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν ενδεχομένως αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της παρούσας οδηγίας.

2. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν αξιολόγηση των υγειονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στα συστήματα υγείας των κρατών μελών, καθώς και το κόστος της μη εφαρμογής. Η Επιτροπή θέτει τις εκθέσεις αυτές στη διάθεση του κοινού.

Τροπολογία  82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10 α

 

Ευρωπαϊκό φόρουμ «καθαρός αέρας»

 

Η Επιτροπή συγκροτεί το ευρωπαϊκό φόρουμ «καθαρός αέρας» για να διευκολύνει τη συντονισμένη εφαρμογή του προγράμματος «καθαρός αέρας» και για να συγκεντρώνει ανά διετία όλους τους συναφείς φορείς, περιλαμβανομένων των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών σε όλα τα σχετικά επίπεδα, της Επιτροπής, της βιομηχανίας, της κοινωνίας των πολιτών και της επιστημονικής κοινότητας. Το φόρουμ «καθαρός αέρας» επιβλέπει την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την κατάρτιση και εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την εξέλιξη της εκάστοτε πορείας μείωσης εκπομπών, καθώς και την αξιολόγηση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων.

Αιτιολόγηση

Στην ανακοίνωση COM(2013)918 αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συγκροτήσει το φόρουμ «καθαρός αέρας» για να διευκολύνει τη συντονισμένη εφαρμογή της οδηγίας αυτής με συναντήσεις ανά διετία. Το φόρουμ αυτό θα εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές προς τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της οδηγίας περί ανωτάτων εθνικών ορίων εκπομπών και άλλων νομοθετικών πράξεων για την ποιότητα του αέρα.

Τροπολογία  83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α) πρόοδο των κρατών μελών ως προς την επίτευξη των ειδικών για την εκάστοτε χώρα δεσμευτικών στόχων ατμοσφαιρικής ρύπανσης ανά ρύπο για το 2025 και το 2030

Τροπολογία  84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β) τα αποτελέσματα της εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4.

Τροπολογία  85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να έχει πρόσβαση σε διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες για την αμφισβήτηση πράξεων και παραλείψεων αρμόδιων αρχών και ιδιωτών που δεν συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία.

 

Αυτές οι διαδικασίες πρέπει να προβλέπουν επαρκή και αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα, να περιλαμβάνουν τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων εάν κρίνεται σκόπιμο και να είναι ορθές, δίκαιες, εμπρόθεσμες και να μην έχουν απαγορευτικό κόστος.

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές τις διαδικασίες και εξετάζουν την κατάρτιση κατάλληλων μηχανισμών παροχής βοήθειας έτσι ώστε να εξαλειφθούν ή να μειωθούν τα χρηματοοικονομικά και τα λοιπά εμπόδια πρόσβασης στη δικαιοσύνη.

Τροπολογία  86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11 α

 

Με βάση τις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, η Επιτροπή επανεξετάζει την παρούσα οδηγία το αργότερο το 2025, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι σημειώνεται πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη των συνιστώμενων από την ΠΟΥ επιπέδων ποιότητας του αέρα καθώς και του μακροπρόθεσμου οράματος, όπως ορίζεται στο 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Ειδικότερα, η Επιτροπή, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, και λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, προτείνει αλλαγές των εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών στο Παράρτημα ΙΙ·

 

Με βάση τις τακτικές εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 η Επιτροπή εξετάζει μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από τη διεθνή ναυτιλία, ιδίως στα χωρικά ύδατα και στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των κρατών μελών, και, εάν κριθεί σκόπιμο, υποβάλλει νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία  87

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Ένωση και τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, επιδιώκουν διμερή και πολυμερή συνεργασία με τρίτες χώρες και συντονισμό στο πλαίσιο συναφών διεθνών οργανισμών, όπως το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) και ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), μεταξύ άλλων με την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τεχνική και επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, με σκοπό τη βελτίωση της βάσης στην οποία στηρίζονται οι μειώσεις εκπομπών.

Η Ένωση και τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, επιδιώκουν διμερή και πολυμερή συνεργασία με τρίτες χώρες και συντονισμό στο πλαίσιο συναφών διεθνών οργανισμών, όπως το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) και ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), μεταξύ άλλων με την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τεχνική και επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, με σκοπό τη βελτίωση της βάσης στην οποία στηρίζονται οι μειώσεις εκπομπών. Τα κράτη μέλη διενεργούν διακρατικές διαβουλεύσεις σχετικά με τις αμοιβαίες απειλές που προκαλούνται από εκπομπές προερχόμενες από γειτονικές βιομηχανικές περιοχές στις εν λόγω χώρες και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εκπονούν κοινά σχέδια δράσης για την εξάλειψη ή τον περιορισμό των εκπομπών αυτών.

Αιτιολόγηση

Γειτονικά κράτη μέλη, κυρίως σε περίπτωση που οι βιομηχανικές τους ζώνες συνορεύουν μεταξύ τους, πρέπει να προβαίνουν σε διαβουλεύσεις και να εκπονούν κοινά σχέδια για τη μείωση και εξάλειψη των εκπομπών.

Τροπολογία  88

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 7, στο άρθρο 7 παράγραφος 9 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 εκχωρείται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 7, στο άρθρο 7 παράγραφος 9 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 εκχωρείται στην Επιτροπή για περίοδο 5 ετών από ...*. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις για την εν λόγω παράταση, το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

 

_______________

 

* ΕΕ: Να συμπληρωθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  89

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων οι οποίες θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων οι οποίες θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή το αργότερο έως τις ...* και την ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση για κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

 

_________________

 

* ΕΕ: Να συμπληρωθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

H Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίσει ότι οι κυρώσεις θα είναι ουσιαστικές και ανάλογες μεταξύ και εντός των κρατών μελών, ιδίως λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Τροπολογία  90

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να μετακυλήσουν το βάρος της συμμόρφωσης σε αρχές που δεν διαθέτουν τις στρατηγικές εξουσίες για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος παραβαίνει τις υποχρεώσεις που ορίζει η οδηγία περί ανωτάτων εθνικών ορίων εκπομπών, είναι σημαντικό να προστατεύονται οι τοπικές αρχές, που συχνά έχουν περιορισμένο προϋπολογισμό, ώστε να μην επιβαρύνονται με πρόστιμα ως αποτέλεσμα διαδικασιών επί παραβάσει.

Τροπολογία  91

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – πίνακας A – σειρά 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Προκαταρκτικές εθνικές εκπομπές αθροιστικά κατά NFR(2)

- SO2, NOX, NH3, VOC εκτός του μεθανίου, PM2,5

Ετήσια, για το έτος υποβολής της έκθεσης μείον 1 (Χ-1)

30/09

 

Τροπολογία

Προκαταρκτικές εθνικές εκπομπές αθροιστικά κατά NFR(2)

- SO2, NOX, NH3, VOC εκτός του μεθανίου, PM2,5

Ανά διετία, για το έτος υποβολής της έκθεσης μείον 1 (Χ-1)

31/12

Αιτιολόγηση

Με την πρόταση της Επιτροπής επισπεύδεται η υποβολή της έκθεσης με τις προκαταρκτικές εκπομπές του προηγούμενου έτους από τις 31 Δεκεμβρίου στις 30 Σεπτεμβρίου. Η αλλαγή αυτή δεν αφήνει επαρκή χρόνο για την καταγραφή των δεδομένων και την διασφάλιση της ποιότητάς τους.

Τροπολογία  92

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙI – πίνακας α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας α): Δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx) και πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) εκτός του μεθανίου. Πωλήσεις καυσίμων, έτος αναφοράς 2005

Κράτος μέλος

Μείωση SO2 σε σύγκριση με το 2005

Μείωση NOx σε σύγκριση με το 2005

Μείωση VOC εκτός του μεθανίου σε σύγκριση με το 2005

Για τα έτη μεταξύ 2020 και 2029

 

Για τα έτη από το 2030 και έπειτα

Για τα έτη μεταξύ 2020 και 2029

 

Για τα έτη από το 2030 και έπειτα

Για τα έτη μεταξύ 2020 και 2029

 

Για τα έτη από το 2030 και έπειτα

Βέλγιο

43%

 

68%

41%

 

63%

21%

 

44%

Βουλγαρία

78%

 

94%

41%

 

65%

21%

 

62%

Τσεχική Δημοκρατία

45%

 

72%

35%

 

66%

18%

 

57%

Δανία

35%

 

58%

56%

 

69%

35%

 

59%

Γερμανία

21%

 

53%

39%

 

69%

13%

 

43%

Εσθονία

32%

 

71%

18%

 

61%

10%

 

37%

Ελλάδα

74%

 

92%

31%

 

72%

54%

 

67%

Ισπανία

67%

 

89%

41%

 

75%

22%

 

48%

Γαλλία

55%

 

78%

50%

 

70%

43%

 

50%

Κροατία

55%

 

87%

31%

 

66%

34%

 

48%

Ιρλανδία

65%

 

83%

49%

 

75%

25%

 

32%

Ιταλία

35%

 

75%

40%

 

69%

35%

 

54%

Κύπρος

83%

 

95%

44%

 

70%

45%

 

54%

Λεττονία

8%

 

46%

32%

 

44%

27%

 

49%

Λιθουανία

55%

 

72%

48%

 

55%

32%

 

57%

Λουξεμβούργο

34%

 

44%

43%

 

79%

29%

 

58%

Ουγγαρία

46%

 

88%

34%

 

69%

30%

 

59%

Μάλτα

77%

 

98%

42%

 

89%

23%

 

31%

Κάτω Χώρες

28%

 

59%

45%

 

68%

8%

 

34%

Αυστρία

26%

 

50%

37%

 

72%

21%

 

48%

Πολωνία

59%

 

78%

30%

 

55%

25%

 

56%

Πορτογαλία

63%

 

77%

36%

 

71%

18%

 

46%

Ρουμανία

77%

 

93%

45%

 

67%

25%

 

64%

Σλοβενία

63%

 

89%

39%

 

71%

23%

 

63%

Σλοβακία

57%

 

79%

36%

 

59%

18%

 

40%

Φινλανδία

30%

 

30%

35%

 

51%

35%

 

46%

Σουηδία

22%

 

22%

36%

 

65%

25%

 

38%

Ηνωμένο Βασίλειο

59%

 

84%

55%

 

73%

32%

 

49%

ΕΕ 28

59%

 

81%

42%

 

69%

28%

 

50%

 

Τροπολογία

Πίνακας α): Δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx) και πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) εκτός του μεθανίου. Πωλήσεις καυσίμων, έτος αναφοράς 2005

Κράτος μέλος

Μείωση SO2 σε σύγκριση με το 2005

Μείωση NOx σε σύγκριση με το 2005

Μείωση VOC εκτός του μεθανίου σε σύγκριση με το 2005

Για τα έτη μεταξύ 2020 και 2024

Για τα έτη μεταξύ 2025 και 2029

Για τα έτη από το 2030 και έπειτα

Για τα έτη μεταξύ 2020 και 2024

Για τα έτη μεταξύ 2025 και 2029

Για τα έτη από το 2030 και έπειτα

Για τα έτη μεταξύ 2020 και 2024

Για τα έτη μεταξύ 2025 και 2029

Για τα έτη από το 2030 και έπειτα

Βέλγιο

43%

69%

70%

41%

61%

67%

21%

45%

46%

Βουλγαρία

78%

93%

94%

41%

64%

68%

21%

61%

64%

Τσεχική Δημοκρατία

45%

70%

74%

35%

63%

70%

18%

55%

58%

Δανία

35%

58%

64%

56%

66%

72%

35%

58%

60%

Γερμανία

21%

48%

54%

39%

65%

71%

13%

42%

44%

Εσθονία

32%

70%

71%

18%

57%

63%

10%

35%

65%

Ελλάδα

74%

91%

93%

31%

69%

74%

54%

68%

70%

Ισπανία

67%

89%

89%

41%

72%

78%

22%

48%

49%

Γαλλία

55%

78%

80%

50%

68%

74%

43%

49%

52%

Κροατία

55%

86%

87%

31%

65%

70%

34%

52%

56%

Ιρλανδία

65%

84%

86%

49%

67%

79%

25%

34%

39%

Ιταλία

35%

76%

77%

40%

67%

72%

35%

54%

56%

Κύπρος

83%

97%

97%

44%

69%

73%

45%

54%

56%

Λεττονία

8%

50%

50%

32%

38%

49%

27%

58%

60%

Λιθουανία

55%

74%

75%

48%

53%

60%

32%

60%

64%

Λουξεμβούργο

34%

46%

48%

43%

76%

82%

29%

58%

59%

Ουγγαρία

46%

87%

88%

34%

68%

74%

30%

57%

60%

Μάλτα

77%

98%

99%

42%

86%

90%

23%

32%

32%

Κάτω Χώρες

28%

57%

61%

45%

67%

72%

8%

35%

37%

Αυστρία

26%

53%

57%

37%

71%

77%

21%

48%

50%

Πολωνία

59%

76%

81%

30%

52%

62%

25%

55%

59%

Πορτογαλία

63%

79%

80%

36%

70%

75%

18%

47%

47%

Ρουμανία

77%

92%

93%

45%

65%

71%

25%

64%

66%

Σλοβενία

63%

90%

90%

39%

68%

75%

23%

64%

65%

Σλοβακία

57%

79%

80%

36%

57%

63%

18%

40%

42%

Φινλανδία

30%

32%

36%

35%

47%

54%

35%

47%

54%

Σουηδία

22%

18%

20%

36%

63%

67%

25%

35%

39%

Ηνωμένο Βασίλειο

59%

83%

85%

55%

71%

75%

32%

50%

51%

ΕΕ 28

59%

80%

83%

42%

66%

72%

28%

50%

53%

 

Αιτιολόγηση

Οι αριθμοί για τις μειώσεις εκπομπών των κρατών μελών για τα έτη 2025 και 2030 με βάση την εκτίμηση επιπτώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η πλέον οικονομικά αποδοτική λύση για τη μείωση των εκπομπών, λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα.

Τροπολογία  93

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙI – πίνακας β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας β): Δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών αμμωνίας (NH3), λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4). Πωλήσεις καυσίμων, έτος αναφοράς 2005

Κράτος μέλος

Μείωση NH3 σε σύγκριση με το 2005

Μείωση PM2,5 σε σύγκριση με το 2005

Μείωση CH4 σε σύγκριση με το 2005

Για τα έτη μεταξύ 2020 και 2029

 

Για τα έτη από το 2030 και έπειτα

Για τα έτη μεταξύ 2020 και 2029

 

Για τα έτη από το 2030 και έπειτα

 

Για τα έτη από το 2030 και έπειτα

Βέλγιο

2%

 

16%

20%

 

47%

 

26%

Βουλγαρία

3%

 

10%

20%

 

64%

 

53%

Τσεχική Δημοκρατία

7%

 

35%

17%

 

51%

 

31%

Δανία

24%

 

37%

33%

 

64%

 

24%

Γερμανία

5%

 

39%

26%

 

43%

 

39%

Εσθονία

1%

 

8%

15%

 

52%

 

23%

Ελλάδα

7%

 

26%

35%

 

72%

 

40%

Ισπανία

3%

 

29%

15%

 

61%

 

34%

Γαλλία

4%

 

29%

27%

 

48%

 

25%

Κροατία

1%

 

24%

18%

 

66%

 

31%

Ιρλανδία

1%

 

7%

18%

 

35%

 

7%

Ιταλία

5%

 

26%

10%

 

45%

 

40%

Κύπρος

10%

 

18%

46%

 

72%

 

18%

Λεττονία

1%

 

1%

16%

 

45%

 

37%

Λιθουανία

10%

 

10%

20%

 

54%

 

42%

Λουξεμβούργο

1%

 

24%

15%

 

48%

 

27%

Ουγγαρία

10%

 

34%

13%

 

63%

 

55%

Μάλτα

4%

 

24%

25%

 

80%

 

32%

Κάτω Χώρες

13%

 

25%

37%

 

38%

 

33%

Αυστρία

1%

 

19%

20%

 

55%

 

20%

Πολωνία

1%

 

26%

16%

 

40%

 

34%

Πορτογαλία

7%

 

16%

15%

 

70%

 

29%

Ρουμανία

13%

 

24%

28%

 

65%

 

26%

Σλοβενία

1%

 

24%

25%

 

70%

 

28%

Σλοβακία

15%

 

37%

36%

 

64%

 

41%

Φινλανδία

20%

 

20%

30%

 

39%

 

15%

Σουηδία

15%

 

17%

19%

 

30%

 

18%

Ηνωμένο Βασίλειο

8%

 

21%

30%

 

47%

 

41%

ΕΕ 28

6%

 

27%

22%

 

51%

 

33%

 

Τροπολογία

Πίνακας β): Δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών αμμωνίας (NH3), λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4). Πωλήσεις καυσίμων, έτος αναφοράς 2005

Κράτος μέλος

Μείωση NH3 σε σύγκριση με το 2005

Μείωση PM2,5 σε σύγκριση με το 2005

Μείωση CH4 σε σύγκριση με το 2005

Για τα έτη μεταξύ 2020 και 2024

Για τα έτη μεταξύ 2025 και 2029

Για τα έτη από το 2030 και έπειτα

Για τα έτη μεταξύ 2020 και 2024

Για τα έτη μεταξύ 2025 και 2029

Για τα έτη από το 2030 και έπειτα

 

Για τα έτη από το 2030 και έπειτα

Βέλγιο

2%

16%

17%

20%

48%

50%

 

26%

Βουλγαρία

3%

11%

10%

20%

64%

70%

 

53%

Τσεχική Δημοκρατία

7%

35%

36%

17%

51%

59%

 

31%

Δανία

24%

37%

38%

33%

61%

67%

 

24%

Γερμανία

5%

46%

47%

26%

42%

46%

 

39%

Εσθονία

1%

10%

10%

15%

51%

74%

 

23%

Ελλάδα

7%

28%

28%

35%

71%

73%

 

40%

Ισπανία

3%

29%

30%

15%

63%

64%

 

34%

Γαλλία

4%

31%

32%

27%

46%

52%

 

25%

Κροατία

1%

27%

29%

18%

67%

71%

 

31%

Ιρλανδία

1%

11%

14%

18%

35%

44%

 

7%

Ιταλία

5%

29%

29%

10%

44%

56%

 

40%

Κύπρος

10%

21%

21%

46%

73%

74%

 

18%

Λεττονία

1%

3%

4%

16%

56%

63%

 

37%

Λιθουανία

10%

4%

1%

20%

57%

65%

 

42%

Λουξεμβούργο

1%

25%

25%

15%

48%

50%

 

27%

Ουγγαρία

10%

38%

38%

13%

63%

66%

 

55%

Μάλτα

4%

25%

28%

25%

80%

81%

 

32%

Κάτω Χώρες

13%

24%

26%

37%

40%

42%

 

33%

Αυστρία

1%

20%

19%

20%

56%

59%

 

20%

Πολωνία

1%

28%

29%

16%

37%

53%

 

34%

Πορτογαλία

7%

22%

20%

15%

70%

71%

 

29%

Ρουμανία

13%

25%

25%

28%

64%

69%

 

26%

Σλοβενία

1%

25%

26%

25%

76%

77%

 

28%

Σλοβακία

15%

41%

41%

36%

63%

66%

 

41%

Φινλανδία

20%

17%

17%

30%

41%

48%

 

15%

Σουηδία

15%

18%

18%

19%

35%

44%

 

18%

Ηνωμένο Βασίλειο

8%

22%

22%

30%

48%

50%

 

41%

ΕΕ 28

6%

29%

30%

22%

51%

58%

 

33%

Αιτιολόγηση

NH3 και PM2.5: Οι αριθμοί για τις μειώσεις εκπομπών των κρατών μελών για τα έτη 2025 και 2030 με βάση την εκτίμηση επιπτώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η πλέον οικονομικά αποδοτική λύση για τη μείωση των εκπομπών, λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα. Για το μεθάνιο διατηρείται η πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία  94

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙI – πίνακας β α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Πίνακας β α Δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών υδραργύρου (Hg) σε σύγκριση με το 2005*

 

Για τα έτη μεταξύ 2025 και 2029

 

Για τα έτη από το 2030 και έπειτα

 

*Τα αριθμητικά στοιχεία βασίζονται στη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στη μελέτη της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Ποιότητα του αέρα – Συμπληρωματική μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην πολιτική της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και την κλιματική και ενεργειακή πολιτική» και στο σενάριο γεφύρωσης του χάσματος κατά 75% της πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια κατά την περίοδο από το 2020 έως το 2030».

 

Τροπολογία  95

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα III – Μέρος 1 – ενότητα Α – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) διαχείριση του αζώτου, λαμβάνοντας υπόψη τον πλήρη κύκλο του αζώτου·

α) διαχείριση του αζώτου, λαμβάνοντας υπόψη τον πλήρη κύκλο του αζώτου και την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης του εδάφους και των θρεπτικών στοιχείων·

Τροπολογία  96

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα III – Μέρος 1 – ενότητα Α – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) προσεγγίσεις διασποράς κοπριάς με χαμηλά επίπεδα εκπομπών·

γ) προσεγγίσεις και τεχνικές διασποράς κοπριάς με χαμηλά επίπεδα εκπομπών, περιλαμβανομένου του διαχωρισμού υγρών και στερεών·

Τροπολογία  97

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα III – Μέρος 1 – ενότητα Α – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) συστήματα επεξεργασίας και λιπασματοποίησης κοπριάς με χαμηλά επίπεδα εκπομπών·

ε) συστήματα επεξεργασίας και λιπασματοποίησης κοπριάς με χαμηλά επίπεδα εκπομπών, περιλαμβανομένου του διαχωρισμού υγρών και στερεών·

Τροπολογία  98

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα III – Μέρος 1 – ενότητα Α – σημείο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α) προώθηση της βόσκησης και της εκτατικής γεωργίας και ενίσχυση της βιοποικιλότητας των βοσκότοπων με φυτά με υψηλό επίπεδο αμινοξέων όπως είναι το τριφύλλι, η μηδική και τα σιτηρά·

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη φυτών με υψηλή περιεκτικότητα σε αμινοξέα ή σε πρωτεΐνες στον βοσκότοπο (π.χ. με συγκαλλιέργεια σε προσωρινούς λειμώνες) αυξάνει την γονιμότητα του εδάφους και μειώνει το κόστος των ζωοτροφών π.χ. από εισαγόμενη σόγια.

Τροπολογία  99

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα III – Μέρος 1 – ενότητα Α – σημείο 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ β) προώθηση της αμειψισποράς, συμπεριλαμβανομένων καλλιεργειών που δεσμεύουν το άζωτο·

Αιτιολόγηση

Περισσότερο ολιστικές προσεγγίσεις στις γεωργικές πρακτικές μπορούν να έχουν σημαντικότατο αντίκτυπο στην μείωση των εκπομπών αμμωνίας και μπορούν επίσης να αποφέρουν σημαντικά πρόσθετα περιβαλλοντικά οφέλη (έδαφος, βιοποικιλότητα, νερό). Πρακτικές όπως η αμειψισπορά μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την ποιότητα του εδάφους και να μειώσουν την εξάρτηση του γεωργού από τεχνητές εισροές. Πρακτικές όπως η εκτατική βόσκηση μπορούν να συνεισφέρουν στην βιοποικιλότητα, να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την ατμοσφαιρική μόλυνση και να επιδράσουν θετικά στην καλή διαβίωση των ζώων.

Τροπολογία  100

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα III – Μέρος 1 – ενότητα Α – σημείο 1 – στοιχείο ζ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ γ) προώθηση μιας αγροοικολογικής γεωργίας που οδηγεί σε αγροτικά συστήματα με υψηλή βιοποικιλότητα, αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων και μειωμένη ή ιδανικά μηδενική εξάρτηση από τεχνητές εισροές·

Τροπολογία  101

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα III – Μέρος 1 – ενότητα Α – σημείο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) διασπορά των ανόργανων λιπασμάτων σύμφωνα με τις προβλέψιμες ανάγκες σε άζωτο και φωσφόρο της καλλιέργειας ή της χορτολιβαδικής έκτασης στην οποία εφαρμόζονται, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την υφιστάμενη περιεκτικότητα του εδάφους σε θρεπτικά συστατικά και τα θρεπτικά συστατικά από άλλα λιπάσματα.

δ) αντικατάσταση των ανόργανων λιπασμάτων στο μέτρο του δυνατού με οργανικά λιπάσματα. Στις περιπτώσεις που συνεχίζεται η εφαρμογή ανόργανων λιπασμάτων αυτά διασπείρονται σύμφωνα με τις προβλέψιμες ανάγκες σε άζωτο και φωσφόρο της καλλιέργειας ή της χορτολιβαδικής έκτασης στην οποία εφαρμόζονται, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την υφιστάμενη περιεκτικότητα του εδάφους σε θρεπτικά συστατικά και τα θρεπτικά συστατικά από άλλα λιπάσματα.

Τροπολογία  102

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα III – Μέρος 1 – ενότητα Α – σημείο 4 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) μείωση των εκπομπών από την εφαρμογή υγρής και στερεής κοπριάς σε αρόσιμες γαίες και χορτολιβαδικές εκτάσεις, με τη χρήση μεθόδων που μειώνουν τις εκπομπές κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τη μέθοδο αναφοράς που περιγράφεται στο κατευθυντήριο έγγραφο για την αμμωνία και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) μείωση εκπομπών από την εφαρμογή υγρής και στερεής κοπριάς σε αρόσιμες γαίες και χορτολιβαδικές εκτάσεις, με τη χρήση μεθόδων που μειώνουν τις εκπομπές κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τη μέθοδο αναφοράς που περιγράφεται στο κατευθυντήριο έγγραφο για την αμμωνία και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Αιτιολόγηση

Γλωσσική τροπολογία η οποία δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Τροπολογία  103

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα III – Μέρος 1 – ενότητα Α – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii) η στερεή και η υγρή κοπριά δεν διασπείρονται όταν το έδαφος είναι κορεσμένο από νερό, πλημμυρισμένο, παγωμένο ή καλυμμένο με χιόνι,

ii) μη διασπορά στερεάς και υγρής κοπριάς όταν το έδαφος είναι κορεσμένο από νερό, πλημμυρισμένο, παγωμένο ή καλυμμένο με χιόνι,

Αιτιολόγηση

Γλωσσική τροπολογία η οποία δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Τροπολογία  104

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα III – Μέρος 1 – ενότητα Α – σημείο 4 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) μείωση των εκπομπών από την αποθήκευση κοπριάς έξω από κτίρια σταβλισμού ζώων, με εφαρμογή των ακόλουθων προσεγγίσεων:

β) μείωση εκπομπών από την αποθήκευση κοπριάς έξω από κτίρια σταβλισμού ζώων, με εφαρμογή των ακόλουθων προσεγγίσεων:

Αιτιολόγηση

Γλωσσική τροπολογία η οποία δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Τροπολογία  105

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα III – Μέρος 1 – ενότητα Α – σημείο 4 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i) για αποθήκες υγρής κοπριάς που κατασκευάστηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2022, χρησιμοποιούνται συστήματα ή τεχνικές αποθήκευσης με χαμηλά επίπεδα εκπομπών, τα οποία έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τις εκπομπές αμμωνίας κατά τουλάχιστον 60 % σε σύγκριση με τη μέθοδο αναφοράς που περιγράφεται στο κατευθυντήριο έγγραφο για την αμμωνία· για τις υφιστάμενες αποθήκες υγρής κοπριάς το αντίστοιχο ποσοστό είναι τουλάχιστον 40 %,

i) για αποθήκες υγρής κοπριάς που κατασκευάστηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2022, χρησιμοποίηση συστημάτων ή τεχνικών αποθήκευσης με χαμηλά επίπεδα εκπομπών, που έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τις εκπομπές αμμωνίας κατά τουλάχιστον 60 % σε σύγκριση με τη μέθοδο αναφοράς που περιγράφεται στο κατευθυντήριο έγγραφο για την αμμωνία· για τις υφιστάμενες αποθήκες υγρής κοπριάς το αντίστοιχο ποσοστό είναι τουλάχιστον 40 %,

Αιτιολόγηση

Γλωσσική τροπολογία η οποία δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Τροπολογία  106

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα III – Μέρος 1 – ενότητα Α – σημείο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) μείωση των εκπομπών από τον σταβλισμό ζώων με χρήση συστημάτων που έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τις εκπομπές αμμωνίας κατά τουλάχιστον 20 % σε σύγκριση με τη μέθοδο αναφοράς που περιγράφεται στο κατευθυντήριο έγγραφο για την αμμωνία·

γ) μείωση εκπομπών από τον σταβλισμό ζώων με χρήση συστημάτων που έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τις εκπομπές αμμωνίας κατά τουλάχιστον 20 % σε σύγκριση με τη μέθοδο αναφοράς που περιγράφεται στο κατευθυντήριο έγγραφο για την αμμωνία·

Αιτιολόγηση

Γλωσσική τροπολογία η οποία δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Τροπολογία  107

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα III – Μέρος 1 – ενότητα Α – σημείο 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) μείωση των εκπομπών από κοπριά, με χρήση στρατηγικών χαμηλής σε πρωτεΐνες διατροφής των ζώων, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τις εκπομπές αμμωνίας κατά τουλάχιστον 10% σε σύγκριση με τη μέθοδο αναφοράς που περιγράφεται στο κατευθυντήριο έγγραφο για την αμμωνία.

δ) μείωση εκπομπών από κοπριά, με χρήση στρατηγικών χαμηλής σε πρωτεΐνες διατροφής των ζώων, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τις εκπομπές αμμωνίας κατά τουλάχιστον 10% σε σύγκριση με τη μέθοδο αναφοράς που περιγράφεται στο κατευθυντήριο έγγραφο για την αμμωνία.

Αιτιολόγηση

Γλωσσική τροπολογία η οποία δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Τροπολογία  108

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα III – Μέρος 1 – ενότητα Α β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

A β. Μέτρα για τον έλεγχο των εκπομπών οξειδίων του αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων σε αστικές περιοχές

 

Σε συνεννόηση με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τα κράτη μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο λήψης των ακόλουθων μέτρων:

 

- αειφόρα σχέδια αστικής κινητικότητας συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως ζώνες χαμηλών εκπομπών, τιμολόγηση της συμφόρησης, έλεγχοι στάθμευσης, όρια ταχύτητας, συστήματα κοινής χρήσης οχημάτων και ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών χρέωσης·

 

- προώθηση της στροφής προς την αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου, την πεζοπορία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς·

 

- αειφόρα σχέδια αστικών εμπορευματικών μεταφορών, όπως η δημιουργία κέντρων συγκέντρωσης καθώς και μέτρα για την ενθάρρυνση της στροφής των περιφερειακών εμπορευματικών μεταφορών από τις οδικές στις σιδηροδρομικές, ηλεκτρικές και πλωτές μεταφορές·

 

- χρήση του συστήματος σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των εκπομπών από τα νέα συστήματα ανάπτυξης και λεβήτων· μέτρα μετασκευής για λόγους ενεργειακής απόδοσης σε υφιστάμενα κτίρια·

 

- εκ των υστέρων εγκατάσταση συστημάτων για την προώθηση της αντικατάστασης των παλαιών οικιακών εγκαταστάσεων καύσης με καλύτερη μόνωση των οικιών, αντλίες θερμότητας, ελαφρύ μαζούτ, νέες εγκαταστάσεις ξύλου πέλετ, τηλεθέρμανση ή φυσικό αέριο·

 

- οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για την ενθάρρυνση της χρήσης των συσκευών θέρμανσης χαμηλής εκπομπής·

 

- απαγόρευση της καύσης στερεών καυσίμων σε κατοικημένες περιοχές και σε άλλες ευαίσθητες περιοχές για την προστασία της υγείας των ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών·

 

- διασφάλιση της ελαχιστοποίησης των εκπομπών από κατασκευές με την εισαγωγή και εφαρμογή πολιτικών για τη μείωση και τον έλεγχο της σκόνης των κατασκευών, και καθορισμός ορίων εκπομπών για τα μη οδικά κινητά μηχανήματα (ΜΟΚΜ)·

 

- αναθεώρηση των συντελεστών φορολογίας των οχημάτων υπό το φως της αναγνώρισης των υψηλότερων πραγματικών εκπομπών από τα αυτοκίνητα ντίζελ και τα οχήματα βενζίνης άμεσου ψεκασμού για να ενθαρρυνθούν τις πωλήσεις των λιγότερο ρυπογόνων οχημάτων·

 

- δημόσιες συμβάσεις και φορολογικά κίνητρα για να ενθαρρυνθεί η ταχύτερη διείσδυση στην αγορά των οχημάτων εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών·

 

- υποστήριξη για την εκ των υστέρων εγκατάσταση φίλτρων σωματιδίων UNECE REC κλάσης IV για πετρελαιοκίνητα μηχανήματα, φορτηγά, λεωφορεία και ταξί·

 

- ρύθμιση των εκπομπών από κατασκευαστικά μηχανήματα και άλλα μη οδικά κινητά μηχανήματα που λειτουργούν σε πυκνοκατοικημένες περιοχές (μεταξύ άλλων και μέσω της μετασκευής)·

 

- εκστρατείες ευαισθητοποίησης και προειδοποιήσεις.

Τροπολογία  109

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα III – Μέρος 1 – ενότητα Γ α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Γα. Μέτρα μείωσης των εκπομπών για τον περιορισμό των εκπομπών υδρογονανθράκων

 

Τα κράτη μέλη περιορίζουν τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων εκτός του μεθανίου (VOC εκτός του μεθανίου) προωθώντας τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στους αγωγούς, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς.

Αιτιολόγηση

Οι παραδοσιακοί σωλήνες στα πρατήρια καυσίμων δεν έχουν πλήρη στεγανότητα. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορούν να διαφύγουν υδρογονάνθρακες που δημιουργούν τροποσφαιρικό όζον. Εκτιμάται ότι ο όγκος των εκπομπών υδρογονανθράκων στα πρατήρια καυσίμων στην Ευρώπη ανέρχεται σχεδόν στα 45 εκατομμύρια λίτρα ετησίως. Ένα σύγχρονο σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμων χωρίς εκπομπές θα μπορούσε να εξαλείψει τις εκπομπές υδρογονανθράκων.

Τροπολογία  110

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙΙΙ – Μέρος 2 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i) των προτεραιοτήτων της πολιτικής και της σχέσης τους με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί σε άλλους συναφείς τομείς πολιτικής, μεταξύ άλλων, στον τομέα της κλιματικής αλλαγής,

i) των προτεραιοτήτων της πολιτικής και της σχέσης τους με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί σε άλλους συναφείς τομείς πολιτικής, μεταξύ άλλων, στον γεωργικό τομέα, τον τομέα της αγροτικής οικονομίας, τη βιομηχανία, την κινητικότητα και τις μεταφορές, τη διατήρηση της φύσης και στον τομέα της κλιματικής αλλαγής,

Αιτιολόγηση

Σε αυτή την κατηγορία υπάρχει επικάλυψη και συνέργειες με περισσότερους τομείς πολιτικής από την απλή πολιτική για την αλλαγή του κλίματος: ως εκ τούτου, πρέπει να συμπεριληφθούν η γεωργία, η βιομηχανία, η αγροτική οικονομική και η διατήρηση της φύσης.

Τροπολογία  111

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙΙΙ – Μέρος 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) τις επιλογές πολιτικής που εξετάστηκαν για την τήρηση των δεσμεύσεων μείωσης των εκπομπών για το 2020 και το 2030 και των προσδιοριζόμενων ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών για το 2025, καθώς και για τη συμβολή στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και ανάλυση των επιλογών αυτών, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου ανάλυσης, τις επιμέρους ή συνδυασμένες επιδράσεις των πολιτικών και των μέτρων στη μείωση των εκπομπών, στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και στο περιβάλλον, καθώς και τις αντίστοιχες αβεβαιότητες·

β) τις επιλογές πολιτικής που εξετάστηκαν για την τήρηση των δεσμεύσεων μείωσης των εκπομπών για το 2020, 2025 και το 2030 για τη συμβολή στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και ανάλυση των επιλογών αυτών, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου ανάλυσης, οι επιμέρους ή συνδυασμένες επιδράσεις των πολιτικών και των μέτρων για τη μείωση των εκπομπών, η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και το περιβάλλον, καθώς και τις αντίστοιχες αβεβαιότητες·

Τροπολογία  112

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙΙ – Μέρος 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) κατά περίπτωση, εξήγηση των λόγων για τους οποίους τα ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών για το 2025 είναι αδύνατον να επιτευχθούν χωρίς να ληφθούν μέτρα που συνεπάγονται δυσανάλογο κόστος·

δ) εξήγηση των μέτρων που λαμβάνονται για την εκπλήρωση των εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών·

Τροπολογία  113

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα III – Μέρος – σημείο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α) εξήγηση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για να εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα για την επίτευξη των εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των PM2.5 δίνουν προτεραιότητα στη μείωση των εκπομπών αιθάλης·

Τροπολογία  114

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙΙΙ – Μέρος 2 – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα και οι πολιτικές που επιλέχθηκαν διασφαλίζουν τη συνέπεια με τα σχέδια και προγράμματα που καταρτίζονται σε άλλους συναφείς τομείς πολιτικής.

ε) αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα και οι πολιτικές που επιλέχθηκαν διασφαλίζουν τη συνέπεια με τα σχέδια και προγράμματα που καταρτίζονται σε άλλους συναφείς τομείς πολιτικής, και ειδικότερα, όχι όμως αποκλειστικά, με τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα σύμφωνα με την οδηγία 2008/50/ΕΚ, τα μεταβατικά εθνικά σχέδια και τα σχέδια επιθεώρησης σύμφωνα με την οδηγία 2010/75/ΕΚ, τα εθνικά σχέδια ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με την οδηγία 2012/27/ΕΕ, τα εθνικά σχέδια δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με την οδηγία 2009/28/ΕΚ και τα συναφή σχέδια ή προγράμματα για τα οποία ισχύουν οι απαιτήσεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ, ή ισοδύναμες διατάξεις της διάδοχης νομοθεσίας.

Τροπολογία  115

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙΙΙ – Μέρος 2 – σημείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος και τη μείωση των εκπομπών και των συγκεντρώσεων·

α) αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος και τη μείωση των εκπομπών, των συγκεντρώσεων και των συναφών περιβαλλοντικών ωφελειών, καθώς και των ωφελειών στον τομέα της δημόσιας υγείας και των κοινωνικο-οικονομικών ωφελειών·

Αιτιολόγηση

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα συμβάλουν στη βελτίωση των επιπέδων της δημόσιας δέσμευσης στην πολιτική της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ειδικότερα με τη διαμόρφωση και την εφαρμογή των ΕΠΕΑΡ.

Τροπολογία  116

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙΙΙ – Μέρος 2 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) τυχόν σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει στο πλαίσιο πολιτικής, στις αξιολογήσεις, στο πρόγραμμα ή στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

β) τυχόν σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει στο πλαίσιο πολιτικής, στις αξιολογήσεις (συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων και της εποπτείας της αγοράς που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β), στο πρόγραμμα ή στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

Τροπολογία  117

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 3 – Μέρος 2 – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α) αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης για την υγεία και το περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη κάθε αναγκαία επικαιροποίηση των εν λόγω στόχων, περιλαμβανομένων και των τυχόν νέων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ποιότητα του αέρα που ορίζονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας·

Τροπολογία  118

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 3 – Μέρος 2 – σημείο 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β) Όταν ένα εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης επικαιροποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 4, θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με όλα τα πρόσθετα μέτρα μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που έχουν εξεταστεί στο κατάλληλο τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο για την υλοποίηση σε σχέση με την επίτευξη των δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών και των στόχων για την ποιότητα του αέρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας και στην παράγραφο 3 του παραρτήματος XV (B) της οδηγίας 2008/50/ΕΚ .

(1)

ΕΕ C 451, 16.12.2014, σ. 134.

(2)

ΕΕ C 415, 20.11.2014, σ. 23.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

H τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της νομοθεσίας της ΕΕ. Οι νόμοι θα πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστες, σφαιρικές αξιολογήσεις του αντίκτυπου, οι οποίες θα εξηγούν για ποιον λόγο στο πλαίσιο της νομοθεσίας εξετάζονται τα βασικά ερωτήματα του κατά πόσο μια πρόταση είναι αναγκαία και ανάλογη και ταυτόχρονα εκτιμάται αν είναι προτιμότερη η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ. Στην περίπτωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, η απάντησή είναι σαφής: πρόκειται για σημαντικό διασυνοριακό ζήτημα υγείας και περιβάλλοντος, το οποίο έχει τεράστιο αντίκτυπο σε όλους του πολίτες της ΕΕ και απαιτεί άμεση δράση.

Ενώ επί πολλά χρόνια παραμελήθηκε από τους πολιτικούς, η ατμοσφαιρική ρύπανση απέκτησε σημαντική θέση στην πολιτική ημερήσια διάταξη ως μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας. H κακή ποιότητα του αέρα προκαλεί πρόωρους θανάτους, απουσίες από την εργασία λόγω ασθενείας, σημαντικές δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, απώλεια της παραγωγικότητας, απώλειες της απόδοσης των καλλιεργειών και ζημιές σε κτίρια. Στην Ευρώπη το συνολικό εξωτερικό σχετικό με την υγεία κόστος που προκύπτει για την κοινωνία εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εκτιμάται μεταξύ 330-940 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Επιπλέον, υπάρχουν ολοένα και περισσότερα στοιχεία που καταδεικνύουν ότι οι ατμοσφαιρικές εναποθέσεις αζώτου επιφέρουν μεταβολές του φυσικού περιβάλλοντος, όπως μείωση της ποικιλίας της βλάστησης του εδάφους, μείωση της ανάπτυξης των φυτών και ανισορροπία της διατροφικής κατάστασης ως αποτέλεσμα του ευτροφισμού και της οξίνισης.

Αν και έχουν καταβληθεί προσπάθειες για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε ολόκληρη την Ένωση, πολλά κράτη μέλη δεν πληρούν τα συμφωνηθέντα πρότυπα. Επιπλέον, η ΕΕ εξακολουθεί να απέχει πολύ από την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της· τη συμμόρφωση με τα συνιστώμενα όρια για τους ρύπους που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΠOΕ για την ποιότητα του αέρα του 2005. Στις 18 Δεκεμβρίου 2013, η Επιτροπή δημοσίευσε την από καιρό αναμενόμενη δέσμη για τον καθαρό αέρα, συνοδευόμενη από ουσιαστική αξιολόγηση του αντίκτυπου. Στη δέσμη περιγράφονται μέτρα που έχουν στόχο να εξασφαλίσουν την βραχυπρόθεσμη επίτευξη των υφιστάμενων στόχων και ορίζονται νέοι στόχοι για την ποιότητα του αέρα για την περίοδο έως το 2030. H δέσμη αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: το «Πρόγραμμα “Καθαρός αέρας” για την Ευρώπη»· πρόταση απόφασης για την κύρωση της τροποποίησης του 2012 του Πρωτοκόλλου του Γκέτεμποργκ στη Σύμβαση UNECE για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση εξ ονόματος της ΕΕ· την πρόταση νέας οδηγίας για τον περιορισμό της ρύπανσης από τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης, όπως τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής για μεγάλα κτίρια, και τις μικρές βιομηχανικές εγκαταστάσεις· και, τέλος, τη νομοθετική πρόταση στην οποία βασίζεται η παρούσα έκθεση, με την οποία αναθεωρείται η οδηγία για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών (ΕAOΕ).

H πρόταση της Επιτροπής καταργεί και αντικαθιστά την υπάρχουσα οδηγία ΕAOΕ, καθορίζοντας νέα ανώτατα όρια για τις εκπομπές διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, αμμωνίας και πτητικών οργανικών ενώσεων εκτός από το μεθάνιο για το 2020 και το 2030. Επίσης, διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, ώστε να καλύψει τα σωματίδια (PM2,5) από το 2020 και μετά και - προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικές συνέργειες με τη νομοθεσία για το κλίμα - το μεθάνιο από το 2030 και μετά. Οι στόχοι για το 2020 αντανακλούν τα όρια τα οποία συμφωνήθηκαν σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Γκέτεμποργκ.

Oι νέοι στόχοι της πρότασης για το 2030 είναι το πιο περίπλοκο στοιχείο με διαφορετικά όρια για κάθε κράτος μέλος και κάθε ρύπο. Είναι βασισμένοι στην επίτευξη του 70% των μέγιστων τεχνικά εφικτών μειώσεων των επιπτώσεων στην υγεία, όπως ορίζονται από τον ΠOΕ· η Επιτροπή καθορίζει στη συνέχεια τα όρια για τα επιμέρους κράτη με βάση τις περιπτώσεις στις οποίες έχει εκτιμήσει ότι μπορούν να ληφθούν τα πιο αποδοτικά σε σχέση με το κόστος μέτρα. Στο κείμενο της Επιτροπής απαιτείται επίσης από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τα οποία πρέπει να επικαιροποιούνται ανά διετία.

Παρόλο που η αρχική πρόταση αναθεωρημένης οδηγίας ΕAOΕ δημοσιεύθηκε πριν από 16 μήνες περίπου, η πρώτη ανάγνωση των δύο νομοθετικών οργάνων καθυστέρησε ως αποτέλεσμα των νέων θητειών του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και της Επιτροπής με αποτέλεσμα να παραταθεί η διάρκεια των συζητήσεων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα αρχικά σενάρια αναφοράς της πρότασης, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τον ορισμό των στόχων μείωσης του 2030. Xρησιμοποιώντας αυτόν τον πρόσθετο χρόνο στην αρχή της κοινοβουλευτικής περιόδου, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου ανέθεσε συμπληρωματική εκτίμηση του αντίκτυπου, η οποία δημοσιεύτηκε τον Oκτώβριο του 2014, με σκοπό τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της πολιτικής της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και της πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια 2030 την οποία παρουσίασε η Επιτροπή στις αρχές του 2014.

Υπήρξε επίσης αβεβαιότητα όσον αφορά τις μελλοντικές προοπτικές της πρότασης μετά την ενσωμάτωσή της στο παράρτημα ΙΙ (κατάλογος εκκρεμών προτάσεων που αποσύρονται ή τροποποιούνται) του Προγράμματος Εργασίας της Επιτροπής 2015. Aνταποκρινόμενη στις ανησυχίες των κρατών μελών σχετικά με το σωρευτικό κόστος και τον αντίκτυπο της νέας νομοθεσίας, η Επιτροπή είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να αποσύρει την πρόταση· το ενδεχόμενο αυτό απορρίφθηκε ρητά από την εισηγήτρια και το Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο καθώς και από πολυάριθμα κράτη μέλη και ενδιαφερόμενους. Δεδομένων των αναμφισβήτητων οφελών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, η Επιτροπή επέλεξε να διατηρήσει την πρόταση, με την αόριστη επιφύλαξη τροποποίησής της στο πλαίσιο των νομοθετικών πράξεων με τις οποίες θα δοθεί συνέχεια στη δέσμη για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030. H πρώτη ανάγνωση μπορεί πλέον να ξεκινήσει.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εισηγήτρια υποστηρίζει τη νέα δέσμευση της Επιτροπής να θεσπίσει ευφυέστερες και ορθολογικότερες ρυθμίσεις και να μειώσει τους διοικητικούς φραγμούς τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα κράτη μέλη. H οδηγία ΕAOΕ δεν θα πρέπει να αποτελέσει εξαίρεση από αυτήν την προσέγγιση. Aν και τα ανώτατα όρια για τις ημερομηνίες στόχους που ορίζονται στην έκθεση πρέπει να παρέχουν κίνητρα για μειώσεις εκπομπών, θα πρέπει επίσης να οριστούν σε ρεαλιστικό, ανάλογο, εφικτό και βασισμένο σε στοιχεία επίπεδο το οποίο, επιπλέον, δεν θα έχει δυσανάλογες επιπτώσεις σε κανένα τομέα.

H εισηγήτρια προσέγγισε την παρούσα έκθεση καθοδηγούμενη από την αρχή ότι η βελτίωση των ρυθμίσεων και η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι ασυμβίβαστες. H παρούσα οδηγία αυτή καθεαυτή θα πρέπει να είναι συμβατή με άλλους πυλώνες της πολιτικής της ΕΕ και ευθυγραμμισμένη με τα σχετικά σχέδια νομοθετικών πράξεων, εφόσον είναι δυνατόν. H ύπαρξη αξιόπιστων στοιχείων, η καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και η απόδοση ειδικής προσοχής στην παρακολούθηση και στην υποβολή εκθέσεων, τόσο όσον αφορά τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών όσο και ολόκληρη τη νομοθεσία για τις πηγές εκπομπών θα έχουν καθοριστική σημασία για την μακροπρόθεσμη επιτυχία της παρούσας οδηγίας, ενώ είναι επιτακτικό να αποδειχθεί αποτελεσματική όσον αφορά την επίτευξη αυτών των στόχων.

΄Oσον αφορά το πλαίσιο πολιτικής 2030 για το κλίμα και την ενέργεια, είναι πιθανόν ότι, στο μέλλον, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν προσαρμογές στην οδηγία ΕAOΕ με βάση τα νομοθετικά αποτελέσματα στα οποία στηρίζεται το πλαίσιο 2030. Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία, η ΕΕ έχει επικεντρώσει μεγάλο μέρος της προσοχής της στην αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος εις βάρος της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Tο γεγονός αυτό πυροδότησε την εφαρμογή διαφορετικών και μη συνεκτικών πολιτικών. Για παράδειγμα, οι πολιτικές για το κλίμα ευνόησαν μεγάλες αυξήσεις του ποσοστού των ντιζελοκίνητων οχημάτων, σημαντικής πηγής οξειδίων του αζώτου και σωματιδίων, δεδομένου ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των οχημάτων αυτών είναι κατά 15% χαμηλότερες από τις εκπομπές των πετρελαιοκίνητων οχημάτων.

Υπάρχουν σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πολιτικών για το κλίμα και τον πολιτικών για την ποιότητα του αέρα. Έχοντας κατά νου το γεγονός αυτό, η εισηγήτρια επέλεξε να διατηρήσει το μεθάνιο στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Oι εκπομπές μεθανίου υπόκεινται ήδη άμεσα στις ρυθμίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ, όπως για παράδειγμα της οδηγίας για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων και, έμμεσα, στις ρυθμίσεις της απόφασης επιμερισμού των προσπαθειών, δεδομένου ότι το μεθάνιο είναι ένα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου. Ωστόσο, το μεθάνιο είναι επίσης σημαντικό πρόδρομο αέριο του όζοντος και, ως εκ τούτου, είναι σημαντική η ειδική αντιμετώπισή του στο πλαίσιο της παρούσας νομοθετικής πράξης.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη των ορίων του 2030, η εισηγήτρια πρόσθεσε πλήρως δεσμευτικούς στόχους για το 2025 για όλους τους ρύπους εκτός από την αμμωνία. O στόχος της Επιτροπής για την αμμωνία για το 2030 θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί σε ορισμένα κράτη μέλη, και ιδίως για όσα έχουν εκτεταμένους γεωργικούς τομείς και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιδειχθεί μια σχετική ευελιξία, δεδομένου ότι είναι δύσκολος ο ταχύς και ουσιαστικός περιορισμός των επιπέδων αμμωνίας. Για τον λόγο αυτό και λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει καμία ευελιξία γι αυτόν τον ρύπο στην πρόταση της Επιτροπή επέλεξα απλώς ένα όριο για το 2030.

H εισηγήτρια επέλεξε επίσης να άρει την ευελιξία, επιτρέποντας συμψηφισμούς των μειώσεων εκπομπών οξειδίων του αζώτου, διοξειδίου του θείου και σωματιδίων από τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί και να παρακολουθείται στην πράξη μια διάταξη για μείωση των θαλάσσιων εκπομπών αντί για τις χερσαίες εκπομπές. Επίσης, η ευελιξία δεν θα εφαρμοζόταν ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι θα αποκλείονταν οι χώρες που δε βρέχονται από θάλασσα.

Tα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνονται πλήρως σχετικά με τις επιδόσεις τους όσον αφορά τις ειδικές δεσμεύσεις τους για μείωση των εκπομπών. ΄Oταν τα κράτη μέλη κινδυνεύουν να μην εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, θα πρέπει να προβλέπονται μέτρα για τον έγκαιρο εντοπισμό του προβλήματος, ώστε να παρέχεται στις χώρες δυνατότητα λήψης επανορθωτικών μέτρων. Είναι σημαντικό να διαδραματίσει η Επιτροπή σημαντικό ρόλο εποπτείας και έγκαιρης προειδοποίησης εν προκειμένω, είτε υποστηρίζοντας τα κράτη μέλη σε σημαντικές συνιστώσες του εθνικού προγράμματός τους είτε, στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα. Στις περιπτώσεις στις οποίες είναι αναγκαίες διαδικασίες επί παραβάσει, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα, τα οποία, ωστόσο, δεν πρέπει να θεωρούνται απλώς τιμωρητικά, αλλά πρέπει να αντιμετωπίζονται ως έσχατη λύση.

Aναγνωρίζω ότι ορισμένοι από τους στόχους αποτελούν ενδεχομένως πρόκληση για τα κράτη μέλη και σε ορισμένες περιπτώσεις η ΕΕ πρέπει να παρέχει υποστήριξη ως αντάλλαγμα για την βελτίωση της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. H εισηγήτρια θεωρεί την ποιότητα του αέρα δημόσιο αγαθό· τα κράτη μέλη πρέπει κατά συνέπεια να έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση της ΕΕ. Είναι επομένως αναγκαίο να αναζητηθούν νέοι και καινοτόμοι τρόποι χρηματοδότησης των μειώσεων εκπομπών.

Για παράδειγμα, η Kοινή Γεωργική Πολιτική (KΓΠ) αποτελεί σημαντικό χρηματοδοτικό πόρο και η πρόσφατη διοργανική συμφωνία για αναμόρφωση της KΓΠ το 2013 ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό εστιασμένη στη θέσπιση περισσότερο οικολογικών και φιλικών προς το περιβάλλον μέτρων στην ευρωπαϊκή γεωργία. Για παράδειγμα, η Κοινή Γεωργική Πολιτική (KΓΠ) αποτελεί σημαντικό χρηματοδοτικό πόρο και η πρόσφατη διοργανική συμφωνία για αναμόρφωση της KΓΠ το 2013 ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό εστιασμένη στη θέσπιση περισσότερο οικολογικών και φιλικών προς το περιβάλλον μέτρων στην ευρωπαϊκή γεωργία.

Tέλος, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί επαρκώς ότι η οδηγία ΕAOΕ συνιστά την κυριότερη ευρωπαϊκή νομοθετική πράξη - πλαίσιο για την ποιότητα του αέρα και ότι χωρίς αποτελεσματική και εφαρμόσιμη νομοθεσία για τις πηγές εκπομπών, τα κράτη μέλη δεν θα επιτύχουν ποτέ τους στόχους τους μείωσης των εκπομπών. Mε άλλα λόγια, η θέσπιση αυστηρότερων προτύπων ποιότητας του αέρα θα είναι περιττή εάν δεν επιτευχθεί σαφής μείωση της ρύπανσης από τις κύριες πηγές.

O τομέας των αυτοκινήτων αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα: είναι ουσιώδες να προωθήσει η Επιτροπή τον από καιρό αναμενόμενο κανονισμό για τις εκπομπές Euro 6c ούτως ώστε να ενσωματωθούν οι εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) στις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τα νέα οχήματα. Kατά τη γνώμη της εισηγήτριας, η επιβολή ποινών για τη μη συμμόρφωση με τα όρια οξειδίων του αζώτου είναι εξαιρετικά δύσκολο να δικαιολογηθεί εάν τα πρότυπα δοκιμών είναι ακατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και υποτιμούν σημαντικά τις εκπομπές από τις οδικές μεταφορές.

Aναγνωρίζοντας το γεγονός αυτό, η εισηγήτρια πιστεύει επίσης ότι είναι επιτακτικό να εξουσιοδοτηθούν οι αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν ότι μπορούν να αναλάβουν την απαιτούμενη δράση για να συμμορφωθούν με όλες τις νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τα όρια του 2030. Xαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας δράσης θα ήταν η καθιέρωση ζωνών χαμηλών εκπομπών ρύπων, ενός συστήματος χρέωσης τελών για ρύπανση από την οδική κυκλοφορία με στόχο τη μείωση των εκπομπών των ντιζελοκίνητων οχημάτων στις αστικές περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου και σωματιδίων.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (22.4.2015)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ

(COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Adam Gierek

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων και σωματιδίων προκαλούνται κυρίως από ατελή καύση καυσίμων για θέρμανση, παραγωγή ενέργειας και μεταφορές, από χημικές διεργασίες της βιομηχανίας και φαινόμενα τριβής που προκαλούνται από τροχοφόρα οδικά μέσα. Η έντασή τους μπορεί να έχει εποχιακό χαρακτήρα και αφορά μεταξύ άλλων και τις χαμηλές εκπομπές.

Στόχος της νέας οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι η θέσπιση νέων εθνικών οριακών τιμών για τις εκπομπές των σημαντικότερων ατμοσφαιρικών ρύπων. Η πρόταση οδηγίας αποσκοπεί στην αντικατάσταση της ισχύουσας οδηγίας 2001/81/ΕΚ, σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους έως το 2010, και στην αναπροσαρμογή του ενωσιακού δικαίου στις διεθνείς υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Γκέτεμποργκ του 1999. Ο στόχος της πρότασης είναι η μείωση των δυνητικών απειλών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και το κλίμα. Η πρόταση είναι το αποτέλεσμα της επανεξέτασης της ενωσιακής πολιτικής για την προστασία της ατμόσφαιρας και αποτελεί μέρος της δέσμης διατάξεων της νέας ενωσιακής νομοθεσίας.

Η πρόταση οδηγίας αναπροσαρμόζει αφενός το δίκαιο της ΕΕ στις τροποποιημένες διατάξεις του πρωτοκόλλου αυτού, και περιλαμβάνει αφετέρου ορισμένες τροποποιήσεις, όπως η σταδιακή εφαρμογή αυστηρότερων υποχρεώσεων μείωσης των εκπομπών κατά την περίοδο μεταξύ 2010 και 2030 και κατόπιν, όσον αφορά τέσσερις ατμοσφαιρικούς ρύπους που αναφέρονται στην ισχύουσα οδηγία (το διοξείδιο του θείου, το οξείδιο του αζώτου, τις πτητικές οργανικές ενώσεις εκτός του μεθανίου και την αμμωνία) καθώς και σωματίδια σκόνης με διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη από 2,5 μm (σύμφωνα με το τροποποιημένο πρωτόκολλο) και επίσης όσον αφορά εκπομπές μεθανίου. Όσον αφορά τα φιλόδοξα αυτά σχέδια για τον περιορισμό των ρύπων, η πρόταση οδηγίας προβλέπει μεσοπρόθεσμα όρια εκπομπών για το 2025.

Οι δεσμεύσεις των κρατών μελών ως προς τη μείωση των εκπομπών εκφράζονται σε ποσοστό μείωσης των εκπομπών που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του συνόλου των εκπομπών κατά το έτος αναφοράς (2005) και του συνόλου των εκπομπών κατά το ημερολογιακό έτος στόχου. Η οδηγία επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να εκπονούν εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και να τα ενημερώνουν τακτικά (ανά διετία). Τα προγράμματα πρέπει να περιλαμβάνουν περιγραφή των μέτρων που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αναλύουν τον χρηματοπιστωτικό αντίκτυπο της υλοποίησης των στόχων μείωσης των εκπομπών. Τα κράτη μέλη έχουν επίσης την υποχρέωση να παρακολουθούν τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και, παράλληλα, να καταρτίζουν και να επικαιροποιούν εθνικές απογραφές και προβλέψεις εκπομπών. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο τα εθνικά προγράμματα όσο και τις απογραφές των εκπομπών.

Η πρόταση οδηγίας περιλαμβάνει επίσης μικρή τροποποίηση της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον. Η τροποποίηση αυτή αφορά την παραπομπή στη διάταξη σχετικά με την κατάρτιση εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέστη απαραίτητη μεταξύ άλλων και εξαιτίας της οξίνισης του εδάφους, του ευτροφισμού των υδάτων και της προοδευτικής αλλαγής του κλίματος. Έτσι κατέστη αναγκαία η εκπόνηση νέας νομοθετικής πράξης για να ενοποιηθούν όλες οι έως τώρα εφαρμοσθείσες διατάξεις.

Οι σημαντικότερες τροπολογίες αφορούν τις νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση σχεδίων και προγραμμάτων για το περιβάλλον. Στο παράρτημα Ι της οδηγίας έχουν συμπεριληφθεί για το λόγο αυτό παραπομπές στις εθνικές διατάξεις που αφορούν τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η άποψη του εισηγητή

Ο συντάκτης χαιρετίζει την πρόταση για νέα οδηγία του ΕΚ και του Συμβουλίου, παρότι διαπιστώνει ότι τα βασικά στοιχεία της έχουν καταρτιστεί πριν από εικοσιπέντε χρόνια και ότι δεν έχει συμπεριληφθεί καμία παραπομπή στην ανάγκη βελτίωσης της νομοθεσίας και παρακολούθησης των εκπομπών, πιο συγκεκριμένα σε τοπικό επίπεδο μέσω βελτιωμένων μεθόδων μέτρησης.

Ειδικές παρατηρήσεις

1) Στην πρόταση δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές όλων των σωματιδίων, μεταξύ των οποίων είναι και τα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 2,5 μm, και κυρίως τα πλέον επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία και το κλίμα σωματίδια με διάμετρο εκπεφρασμένη σε νανόμετρα.

2) Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές χλωριωμένων αρωματικών υδρογονανθράκων, όπως οι διοξίνες.

3) Σημαντικό και επίκαιρο πρόβλημα είναι ο εποχιακός χαρακτήρας των εκπομπών, ειδικότερα η αύξηση των εκπομπών κατά την περίοδο θέρμανσης, και κυρίως οι αποκαλούμενες εκπομπές χαμηλού επιπέδου.

4) Δεδομένου ότι οι εκπομπές εξαπλώνονται ανεξάρτητα από τα σύνορα, οι παραθαλάσσιες χώρες όπως και οι αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές δεν πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση να περιορίσουν τις εκπομπές τους. Οι χώρες δεν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν τις εκπομπές τους σε ελαστική βάση.

5) Ένα από τα επικίνδυνα αέρια που ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα από ανθρωπογενείς πηγές, παρότι δεν ελευθερώνεται σε μεγάλες ποσότητες, είναι το υδρόθειο (H2S).Γνωστές είναι π.χ. οι βακτηριολογικές μέθοδοι διύλισης του υψηλής περιεκτικότητας σε θείο αργού πετρελαίου κατά την θαλάσσια μεταφορά του και οι σημαντικές εκπομπές του τοξικού αυτού αερίου στην ατμόσφαιρα (H2S).

6) Από τυπική άποψη όμως η πρόταση της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από έλλειψη διαφάνειας, ειδικότερα όσον αφορά την παραπομπή στο περιεχόμενο των διαφόρων παραρτημάτων των προτάσεών της. Η υπό εξέταση νομική πράξη θα έπρεπε - κατά την άποψη του συντάκτη γνωμοδότησης - να έχει τα δικά της παραρτήματα, και τουλάχιστον να αναφέρει κατά ακριβέστερο τρόπο σε ποια συγκεκριμένα έγγραφα τα παραρτήματα αυτά παραπέμπουν.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Τα κράτη μέλη και η Ένωση έχουν δεσμευτεί να μειώσουν τις εκπομπές υδραργύρου στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών υδραργύρου στην ΕΕ, όπως απαιτείται δυνάμει της κοινοτικής στρατηγικής του 2005 για τον υδράργυρο και της Σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο, της οποίας τα κράτη μέλη και η Ένωση αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Θα πρέπει επομένως να αναθεωρηθεί το καθεστώς εθνικών ανώτατων ορίων εκπομπών που θεσπίστηκε με την οδηγία 2001/81/ΕΚ, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης και των κρατών μελών.

(6) Θα πρέπει επομένως να αναθεωρηθεί το καθεστώς εθνικών ανώτατων ορίων εκπομπών που θεσπίστηκε με την οδηγία 2001/81/ΕΚ, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης και των κρατών μελών.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών υδραργύρου στην Ένωση, όπως απαιτείται δυνάμει της κοινοτικής στρατηγικής του 2005 για τον υδράργυρο και της Σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο, της οποίας τα κράτη μέλη και η Ένωση αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών υδραργύρου στην ΕΕ, όπως απαιτείται δυνάμει της κοινοτικής στρατηγικής του 2005 για τον υδράργυρο και της Σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο, της οποίας τα κράτη μέλη και η Ένωση αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία για το 2020 και το 2030. Για να είναι δυνατόν να καταδειχθεί η σημειούμενη πρόοδος προς την τήρηση των δεσμεύσεων για το 2030, τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατά περίπτωση, να επιτύχουν το 2025 ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών, τα οποία καθορίζονται με βάση γραμμική πορεία από τα επίπεδα των εκπομπών τους του 2020 προς εκείνα που απορρέουν από τις δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για το 2030, εκτός εάν αυτό συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος. Σε περίπτωση αδυναμίας περιορισμού των εκπομπών στα επίπεδα αυτά το 2025, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξηγούν τους σχετικούς λόγους στις εκθέσεις που υποβάλλουν βάσει της παρούσας οδηγίας.

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία για το 2020, το 2025 και το 2030.

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών πρέπει να είναι δεσμευτικές και για το 2025 με στόχο την επίτευξη «επιπέδων ποιότητας του αέρα που να μη συνεπάγονται σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον».

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Στον καθορισμό των δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών θα πρέπει να συνυπολογίζονται οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τα κράτη μέλη στο παρελθόν.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Προκειμένου να προαχθεί η οικονομικά αποδοτική επίτευξη των εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών και των ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να συνυπολογίζουν τις μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται στον τομέα της διεθνούς θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, εάν οι εκπομπές του εν λόγω τομέα είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα εκπομπών που θα επιτυγχάνονταν με τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των ορίων περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο που επιβάλλει η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου21. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να τηρούν από κοινού τις δεσμεύσεις τους και τα ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών όσον αφορά το μεθάνιο (CH4) και να εφαρμόζουν την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον σκοπό αυτό22. Για τον έλεγχο της τήρησης των εθνικών ανώτατων ορίων εκπομπών, των δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών και των ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών, τα κράτη μέλη μπορούν να αναπροσαρμόζουν τις εθνικές τους απογραφές εκπομπών καθώς θα βελτιώνονται η επιστημονική κατανόηση και οι επιστημονικές μέθοδοι όσον αφορά τις εκπομπές. Η Επιτροπή μπορεί να προβάλλει αντίρρηση ως προς τη χρήση οποιασδήποτε από αυτές τις διατάξεις ευελιξίας από κράτος μέλος, εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας.

(11) Προκειμένου να προαχθεί η οικονομικά αποδοτική επίτευξη των εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να συνυπολογίζουν τις μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται στον τομέα της διεθνούς θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, εάν οι εκπομπές του εν λόγω τομέα είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα εκπομπών που θα επιτυγχάνονταν με τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των ορίων περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο που επιβάλλει η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου21. Για τον έλεγχο της τήρησης των εθνικών ανώτατων ορίων εκπομπών, των δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών και των ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών, τα κράτη μέλη μπορούν να αναπροσαρμόζουν τις εθνικές τους απογραφές εκπομπών καθώς θα βελτιώνονται η επιστημονική κατανόηση και οι επιστημονικές μέθοδοι όσον αφορά τις εκπομπές. Η Επιτροπή μπορεί να προβάλλει αντίρρηση ως προς τη χρήση οποιασδήποτε από αυτές τις διατάξεις ευελιξίας από κράτος μέλος, εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας.

__________________

__________________

21 Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ L 121 της 11.5.1999, σ. 13).

21 Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ L 121 της 11.5.1999, σ. 13).

22 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136).

 

Αιτιολόγηση

Συνάδει με την τροπολογία για τη διαγραφή των δεσμεύσεων για τη μείωση του μεθανίου στην οδηγία. Εάν δεν υπάρχουν δεσμεύσεις, εκλείπει η ανάγκη μεθόδων για την από κοινού τήρηση των δεσμεύσεων.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την επίτευξη των απαιτούμενων μειώσεων και των ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών τους, καθώς και για την αποτελεσματική συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη μείωσης των εκπομπών σε ζώνες και οικισμούς που πλήττονται από υπέρμετρες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρύπων και/ή συντελούν σημαντικά στη ρύπανση της ατμόσφαιρας άλλων ζωνών και οικισμών, μεταξύ άλλων και σε γειτονικές χώρες. Τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα πρέπει επομένως να συνεισφέρουν στην επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων για την ποιότητα του αέρα που εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 23 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23.

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την επίτευξη των απαιτούμενων μειώσεων, καθώς και για την αποτελεσματική συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη μείωσης των εκπομπών σε ζώνες και οικισμούς που πλήττονται από υπέρμετρες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρύπων και/ή συντελούν σημαντικά στη ρύπανση της ατμόσφαιρας άλλων ζωνών και οικισμών, μεταξύ άλλων και σε γειτονικές χώρες. Τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα πρέπει επομένως να συνεισφέρουν στην επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων για την ποιότητα του αέρα που εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 23 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23.

__________________

__________________

23 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1).

23 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1).

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26α) Οι υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες θα πρέπει να εναρμονίσουν, στον βαθμό του δυνατού, τους εθνικούς κανονισμούς τους με την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις εκπομπές των ρύπων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι από όλες τις πηγές στην επικράτεια των κρατών μελών, στις αποκλειστικές οικονομικές τους ζώνες και στις ζώνες ελέγχου ρύπανσης.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις εκπομπές των ρύπων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι από όλες τις ανθρωπογενείς πηγές στην επικράτεια των κρατών μελών, στις αποκλειστικές οικονομικές τους ζώνες και στις ζώνες ελέγχου ρύπανσης.

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής πρέπει να είναι ακριβές και να συνάδει με άλλα άρθρα, όπως με το άρθρο 4.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη περιορίζουν τις οικείες ετήσιες ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), σωματιδίων (PM2,5) και μεθανίου (CH4) σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το 2020 και το 2030, όπως προβλέπεται στο παράρτημα II.

1. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη περιορίζουν τις οικείες ετήσιες ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) εκτός από το μεθάνιο, αμμωνίας (NH3), σωματιδίων (PM2,5) και υδραργύρου (Hg). Ο περιορισμός των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) εκτός από το μεθάνιο και μεθανίου (CH4) εξετάζεται στο ευρύτερο πλαίσιο της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα II πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Ο υδράργυρος και οι ενώσεις του είναι ιδιαίτερα τοξικά για τους ανθρώπους και ειδικά για το αναπτυσσόμενο νευρικό σύστημα. Σε μορφή ατμού απορροφάται γρήγορα από το αίμα με την εισπνοή. Ο μικροβιακός μεταβολισμός συγκεντρώσεων υδραργύρου μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μεθυλυδραργύρου, μιας νευροτοξίνης με την αποδεδειγμένη ιδιότητα να συσσωρεύεται στους οργανισμούς και να συγκεντρώνεται στις τροφικές αλυσίδες.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο κόστος ώστε να περιορίσουν τις οικείες ανθρωπογενείς εκπομπές SO2, NOx, VOC εκτός από το μεθάνιο, NH3, PM2,5 και CH4 του 2025. Τα επίπεδα των εκπομπών αυτών προσδιορίζονται με βάση τις πωλήσεις καυσίμων και σύμφωνα με γραμμική πορεία μείωσης από τα επίπεδα των εκπομπών τους του 2020 σε εκείνα που απορρέουν από τις δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για το 2030.

διαγράφεται

Σε περίπτωση αδυναμίας περιορισμού των εκπομπών του 2025 σύμφωνα με την καθορισμένη πορεία, τα κράτη μέλη εξηγούν τους σχετικούς λόγους στις εκθέσεις που υποβάλλουν στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9.

 

Αιτιολόγηση

Ως συνέπεια της τροποποίησης του άρθρου 4 παράγραφος 1, ήτοι οι εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών πρέπει να είναι δεσμευτικές και για το 2025.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι ακόλουθες εκπομπές δεν συνυπολογίζονται για τη συμμόρφωση με τις παραγράφους 1 και 2:

διαγράφεται

α) οι εκπομπές αεροσκαφών πέραν του κύκλου προσγείωσης και απογείωσης·

 

β) οι εκπομπές στις Κανάριες Νήσους, στα υπερπόντια διαμερίσματα της Γαλλίας, στη Μαδέρα και στις Αζόρες·

 

γ) οι εκπομπές της εθνικής θαλάσσιας ναυσιπλοΐας από και προς τα εδάφη που αναφέρονται στο στοιχείο β)·

 

δ) οι εκπομπές από τη διεθνή θαλάσσια ναυσιπλοΐα, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 1.

 

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να παραμελήσουμε όλες αυτές τις εκπομπές που - όπως και το CO2 - παραμένουν για μεγάλο διάστημα στην ατμόσφαιρα και επηρεάζουν την αλλαγή του κλίματος.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Τα επίπεδα των ανθρωπογενών εκπομπών καθορίζονται αφαιρώντας την ποσότητα των φυσικών εκπομπών από το σύνολο των εκπομπών.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τις φυσικές εκπομπές, όπως από εκτάσεις καλλιεργημένης γης, τόσο οξειδίων του αζώτου όσο και σωματιδίων.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Προκειμένου να τηρούν τα ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών, που προσδιορίζονται για το 2025 σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, και τις εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών, που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ και ισχύουν από το 2030 και έπειτα για τα NOx, SO2 και PM2,5, τα κράτη μέλη μπορούν να συμψηφίζουν τις μειώσεις των εκπομπών NOx, SO2 και PM2,5 που επιτυγχάνονται στη διεθνή θαλάσσια ναυσιπλοΐα με τις εκπομπές NOx, SO2 και PM2,5 από άλλες πηγές κατά το ίδιο έτος, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) οι μειώσεις των εκπομπών σημειώνονται στις θαλάσσιες περιοχές εντός των χωρικών υδάτων των κρατών μελών, των αποκλειστικών οικονομικών τους ζωνών ή σε ζώνες ελέγχου της ρύπανσης, εάν έχουν οριστεί τέτοιες ζώνες·

 

β) τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει και εφαρμόζουν αποτελεσματικά μέτρα παρακολούθησης και επιθεώρησης για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της παρούσας διάταξης ευελιξίας·

 

γ) εφαρμόζουν μέτρα για την επίτευξη χαμηλότερων εκπομπών NOx, SO2 και PM2,5 από τη διεθνή θαλάσσια ναυσιπλοΐα, σε σύγκριση με τα επίπεδα εκπομπών που θα επιτυγχάνονταν με τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της Ένωσης που ισχύουν για τις εκπομπές NOx, SO2 και PM2,5, και έχουν καταδείξει επαρκή ποσοτικοποίηση των πρόσθετων μειώσεων εκπομπών που απορρέουν από τα εν λόγω μέτρα·

 

δ) δεν έχουν συμψηφίσει ποσοστό μεγαλύτερο του 20 % των μειώσεων των εκπομπών NOx, SO2 και PM2,5, υπολογιζόμενων σύμφωνα με το στοιχείο γ), υπό τον όρο ότι ο συμψηφισμός δεν επιφέρει μη συμμόρφωση με τις εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών κατά την περίοδο 2020-2024 που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

 

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να τηρούν από κοινού τις δεσμεύσεις τους για μείωση των εκπομπών μεθανίου και τα ενδιάμεσα επίπεδα εκπομπών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) συμμορφώνονται προς όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων δυνάμει της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

 

β) έχουν θεσπίσει και εφαρμόζουν αποτελεσματικές διατάξεις για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της από κοινού εφαρμογής.

 

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που αποφευχθεί η διπλή ρύθμιση του μεθανίου στην παρούσα οδηγία, η παρούσα παράγραφος πρέπει να διαγραφεί. Το μεθάνιο εντάσσεται σε σύστημα αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών που περιλαμβάνεται τόσο στον επιμερισμό των προσπαθειών όσο και στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Η προσθήκη του μεθανίου στην παρούσα αναθεώρηση της οδηγίας για τη μείωση των εθνικών εκπομπών θα συνιστούσε διπλή ρύθμιση, η οποία θα πρέπει να αποφευχθεί ακριβώς βάσει των προσπαθειών για τη βελτίωση της νομοθεσίας και το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT).

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποκλίνουν από τις εφαρμοστέες από το 2030 και μετά εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ στον βαθμό που οι τεχνικοί και οικονομικοί παράγοντες οι οποίοι είχαν χρησιμεύσει ως βάση για τον αρχικό υπολογισμό των στόχων αυτών έχουν μεταβληθεί.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αντληθούν διδάγματα από τα λάθη του παρελθόντος, όταν οι στόχοι ορίζονταν με βάση σενάρια που δεν υλοποιούνταν. Όταν οι προγνώσεις και οι παράγοντες όσον αφορά τις εκπομπές, καθώς και οι οικονομικές ή τεχνικές συνθήκες μεταβάλλονται σημαντικά, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στόχων ανά ρύπο και κράτος μέλος. Αυτό προτείνεται εδώ και δεν θα πρέπει να θίγει (σε συνδυασμό με την τροπολογία στο άρθρο 5 παράγραφος 1 σχετικά με τον μηχανισμό ευελιξίας σε σχέση με τα θερμά σημεία) την επίτευξη των στόχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη αναφέρουν στην Επιτροπή τους λόγους για την απόκλιση από τους στόχους και ζητούν τη μεταφορά των πιστωτικών μορίων. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, σύμφωνα και με το άρθρο 13, να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την ανάπτυξη μεθόδων και κριτηρίων καθώς και για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη μεταφορά των πιστωτικών μορίων εκπομπών.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αντληθούν διδάγματα από τα λάθη του παρελθόντος, όταν οι στόχοι ορίζονταν με βάση σενάρια που δεν υλοποιούνταν. Όταν οι προγνώσεις και οι παράγοντες όσον αφορά τις εκπομπές, καθώς και οι οικονομικές ή τεχνικές συνθήκες μεταβάλλονται σημαντικά, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στόχων ανά ρύπο και κράτος μέλος. Αυτό προτείνεται εδώ και δεν θα πρέπει να θίγει (σε συνδυασμό με την τροπολογία στο άρθρο 5 παράγραφος 1 σχετικά με τον μηχανισμό ευελιξίας σε σχέση με τα θερμά σημεία) την επίτευξη των στόχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφόσον η Επιτροπή δεν εγείρει αντίρρηση εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 4, 5 και 6, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θεωρεί ότι η χρήση της διάταξης ευελιξίας έχει γίνει δεκτή και ισχύει για το εν λόγω έτος. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι η χρήση διάταξης ευελιξίας δεν πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και κριτήρια, εκδίδει απόφαση και πληροφορεί το κράτος μέλος ότι η εν λόγω χρήση δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

Εφόσον η Επιτροπή δεν εγείρει αντίρρηση εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 4, 5 και 6, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θεωρεί ότι η χρήση της διάταξης ευελιξίας έχει γίνει δεκτή και ισχύει για το εν λόγω έτος.

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές ότι υπάρχει πρόβλημα ως προς την χρήση της ευελιξίας, και πιο συγκεκριμένα ως προς την έλλειψη σαφών κριτηρίων για τον καθορισμό της. Για το λόγο αυτό η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει διάταξη που προβλέπει ότι, ως έσχατη λύση, η ίδια κρίνει σχετικά με το θέμα αυτό.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α. Εάν, σε ένα δεδομένο έτος, ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, μπορεί να τηρήσει τις εν λόγω δεσμεύσεις μέσω του συμψηφισμού των ετήσιων εθνικών εκπομπών του για το εν λόγω έτος με τις εκπομπές του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων δύο ετών, με την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος που προκύπτει δεν υπερβαίνει τη δέσμευσή του.

Αιτιολόγηση

Στη διάρκεια ενός δεδομένου έτους, ορισμένες εκπομπές μπορεί να επηρεαστούν σημαντικά από εξωτερικές συνθήκες, για παράδειγμα από χαμηλές θερμοκρασίες στη διάρκεια του χειμώνα ή από την ξηρασία το καλοκαίρι. Οι εν λόγω συνθήκες θα οδηγήσουν για παράδειγμα σε διακυμάνσεις στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης και στη δυνατότητα χρησιμοποίησης της παραγωγής με μηδενικές εκπομπές. Η δυνατότητα χρήσης ενός μέσου όρου εξομαλύνει τις εν λόγω ετήσιες διακυμάνσεις.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν, στον βαθμό που απαιτείται, τα μέτρα μείωσης των εκπομπών που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 1 ή μέτρα ισοδύναμου περιβαλλοντικού αποτελέσματος, προκειμένου να τηρήσουν τις εθνικές δεσμεύσεις τους για μείωση των εκπομπών.

Τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλαμβάνουν τα μέτρα μείωσης των εκπομπών που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 1 ή μέτρα ισοδύναμου περιβαλλοντικού αποτελέσματος, προκειμένου να τηρήσουν τις εθνικές δεσμεύσεις τους για μείωση των εκπομπών.

Αιτιολόγηση

Το μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙΙ ορίζει μέτρα που μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς καθοδήγησης και για να δοθεί η ευελιξία στα κράτη μέλη να επιλέξουν τα μέτρα για την επίτευξη των απαιτούμενων μειώσεων των εκπομπών. Το κείμενο του άρθρου πρέπει να συνάδει με αυτόν τον στόχο.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης επικαιροποιείται ανά διετία.

3. Το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης επικαιροποιείται ανά τετραετία.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση προβλέπει την επικαιροποίηση των προγραμμάτων ανά διετία. Το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των αναθεωρήσεων είναι υπερβολικά σύντομο και θα ήταν αναποτελεσματικό και δαπανηρό, τόσο για τις αρμόδιες αρχές όσο και για τους ενδιαφερόμενους. Επιπλέον, η επικαιροποίηση των προγραμμάτων δεν πρέπει να συνεπάγεται τη συστηματική ανανέωσή τους, αλλά να αφορά μόνο τους ατμοσφαιρικούς ρύπους για τους οποίους ενδέχεται να μην τηρούνται οι δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι πολιτικές και τα μέτρα μείωσης των εκπομπών που περιέχονται στο εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης επικαιροποιούνται εντός 12 μηνών σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι πολιτικές και τα μέτρα μείωσης των εκπομπών που περιέχονται στο εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης επικαιροποιούνται εντός 24 μηνών σε περίπτωση που:

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για την επικαιροποίηση ενός προγράμματος, θα πρέπει να προβλέπεται διάστημα 2 ετών για την επικαιροποίησή τους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την οδηγία.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) τα κράτη μέλη αποφασίζουν να κάνουν χρήση κάποιας από τις διατάξεις ευελιξίας του άρθρου 5.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ως συνέπεια της διαγραφής του άρθρου 5 (μέτρα ευελιξίας).

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίζουν και να επικαιροποιούν ετησίως εθνικές απογραφές εκπομπών για τους ρύπους που παρατίθενται στον πίνακα Β του παραρτήματος Ι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εν λόγω πίνακα.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και επικαιροποιούν ετησίως εθνικές απογραφές εκπομπών για τους ρύπους που παρατίθενται στον πίνακα Α του παραρτήματος Ι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εν λόγω πίνακα.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της ευελιξίας δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 1 συμπεριλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες στην ενημερωτική έκθεση απογραφής του οικείου έτους:

διαγράφεται

α) την ποσότητα εκπομπών NOx, SO2 και PM2,5 που θα είχε σημειωθεί ελλείψει περιοχής ελέγχου εκπομπών·

 

β) το ύψος των μειώσεων εκπομπών που επιτεύχθηκαν στο τμήμα της περιοχής ελέγχου εκπομπών το οποίο ανήκει στο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·

 

γ) τον βαθμό στον οποίο έκαναν χρήση της εν λόγω ευελιξίας·

 

δ) τυχόν πρόσθετα δεδομένα που τα κράτη μέλη κρίνουν ενδεδειγμένα ώστε να είναι σε θέση η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, να διενεργήσει πλήρη αξιολόγηση των συνθηκών υπό τις οποίες έγινε χρήση της ευελιξίας.

 

Αιτιολόγηση

Ως συνέπεια της διαγραφής του άρθρου 5 (μέτρα ευελιξίας).

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν την ευελιξία δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2 υποβάλλουν χωριστή έκθεση που δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να εξετάζει και να κρίνει αν πληρούνται οι απαιτήσεις της εν λόγω διάταξης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ως συνέπεια της διαγραφής του άρθρου 5 (μέτρα ευελιξίας).

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, εφόσον είναι πρακτικά εφικτό, την παρακολούθηση των δυσμενών επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα οικοσυστήματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος V.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την παρακολούθηση των δυσμενών επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα οικοσυστήματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος V.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν το εθνικό τους πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Επιτροπή [εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 17 – η ημερομηνία θα συμπληρωθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης] και, στη συνέχεια, το επικαιροποιούν ανά διετία.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν το εθνικό τους πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Επιτροπή [εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 17 – η ημερομηνία θα συμπληρωθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης] και, στη συνέχεια, το επικαιροποιούν ανά τετραετία.

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της πολυπλοκότητας των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να διαθέτουν αρκετό χρόνο για την πραγματοποίηση επικαιροποιήσεων.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις εθνικές τους εκπομπές και προβλέψεις εκπομπών για το CH4 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.31

διαγράφεται

__________________

 

31 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 13).

 

Αιτιολόγηση

Συνάδει με τη διαγραφή των δεσμεύσεων για τη μείωση του μεθανίου στην οδηγία. Εάν δεν υπάρχουν δεσμεύσεις, εκλείπει η ανάγκη υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εθνικές εκπομπές μεθανίου και προβλέψεις εκπομπών μεθανίου στο πλαίσιο της οδηγίας ΕΑΟΕ.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει οπωσδήποτε για το έτος 2025 την ανωτέρω προβλεπόμενη έκθεση, στην οποία συμπεριλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επίτευξη των αναφερόμενων στο άρθρο 4 παράγραφος 2 ενδιάμεσων επιπέδων των εκπομπών, καθώς και με τους λόγους τυχόν αποτυχίας. Η Επιτροπή εκτιμά την ανάγκη περαιτέρω δράσης, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις κλαδικές επιπτώσεις της εφαρμογής.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Να γίνει δεσμευτική η μείωση των εκπομπών σε εθνικό επίπεδο για το 2025.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν ενδεχομένως αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της παρούσας οδηγίας.

2. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η πλήρης εξέταση των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Ένωση και τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, επιδιώκουν διμερή και πολυμερή συνεργασία με τρίτες χώρες και συντονισμό στο πλαίσιο συναφών διεθνών οργανισμών, όπως το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) και ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), μεταξύ άλλων με την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τεχνική και επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, με σκοπό τη βελτίωση της βάσης στην οποία στηρίζονται οι μειώσεις εκπομπών.

Η Ένωση και τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, επιδιώκουν διμερή και πολυμερή συνεργασία με τρίτες χώρες και συντονισμό στο πλαίσιο συναφών διεθνών οργανισμών, όπως το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) και ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), μεταξύ άλλων με την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τεχνική και επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, με σκοπό τη βελτίωση της βάσης στην οποία στηρίζονται οι μειώσεις εκπομπών. Τα κράτη μέλη διενεργούν διακρατικές διαβουλεύσεις σχετικά με αμοιβαίες απειλές που προκαλούνται από εκπομπές από γειτονικές βιομηχανικές περιοχές στις χώρες αυτές και στα σχετικά κράτη μέλη και εκπονούν κοινά σχέδια δράσης για την εξάλειψη ή τον περιορισμό των εκπομπών αυτών.

Αιτιολόγηση

Γειτονικά κράτη μέλη, κυρίως σε περίπτωση που οι βιομηχανικές τους ζώνες συνορεύουν μεταξύ τους, πρέπει να προβαίνουν σε διαβουλεύσεις και να εκπονούν κοινά σχέδια για τη μείωση και εξάλειψη των εκπομπών.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 7, στο άρθρο 7 παράγραφος 9 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 εκχωρείται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, στο άρθρο 6 παράγραφος 7, στο άρθρο 7 παράγραφος 9 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 εκχωρείται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Τεχνική συμπλήρωση για την εφαρμογή της τροπολογίας στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 3 σχετικά με τους δύο πρόσθετους μηχανισμούς ευελιξίας που προτείνονται εκεί.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την/στις [δεκαοκτώ μήνες από την έναρξη ισχύος – η ημερομηνία θα συμπληρωθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης].

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την/στις [είκοσι τέσσερις μήνες από την έναρξη ισχύος – η ημερομηνία θα συμπληρωθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης].

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν αρκετό διάστημα για να μεταφέρουν πλήρως την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(a) άρθρο 1 και παράρτημα 1 έως την 31η Δεκεμβρίου 2019·

διαγράφεται

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – Τμήμα A – σειρά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συνολικές εθνικές εκπομπές ανά κατηγορία πηγών

διαγράφεται

- CH4

 

Ετήσιες, από το 2005 έως το έτος υποβολής της έκθεσης μείον 2 (Χ-2)

 

15/02****

 

Αιτιολόγηση

Η πρόταση για τη συμπερίληψη του μεθανίου στην οδηγία από το 2030 θα υπερέβαινε την υφιστάμενη διεθνή νομοθεσία για το κλίμα, προκαλώντας επιπλέον κανονιστικό φόρτο για τη βιομηχανία και τα κράτη μέλη χωρίς αντίστοιχα οφέλη για το περιβάλλον.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – ενότητα Γ – σειρά 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προβλεπόμενες εκπομπές αθροιστικά ανά κατηγορία πηγών

διαγράφεται

- CH4

 

15/03

 

Αιτιολόγηση

Η πρόταση για τη συμπερίληψη του μεθανίου στην οδηγία από το 2030 θα υπερέβαινε την υφιστάμενη διεθνή νομοθεσία για το κλίμα, προκαλώντας επιπλέον κανονιστικό φόρτο για τη βιομηχανία και τα κράτη μέλη χωρίς αντίστοιχα οφέλη για το περιβάλλον.

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – Πίνακας α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας α): Δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx) και πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) εκτός του μεθανίου. Πωλήσεις καυσίμων, έτος αναφοράς 2005.

Κράτος μέλος

Μείωση SO2 σε σύγκριση με το 2005

Μείωση NOx σε σύγκριση με το 2005

Μείωση VOC εκτός από το μεθάνιο σε σύγκριση με το 2005

Για τα έτη μεταξύ 2020 και 2029

 

Για τα έτη από το 2030 και έπειτα

Για τα έτη μεταξύ 2020 και 2029

 

Για τα έτη από το 2030 και έπειτα

Για τα έτη μεταξύ 2020 και 2029

 

Για τα έτη από το 2030 και έπειτα

Βέλγιο

43%

 

68%

41%

 

63%

21%

 

44%

Βουλγαρία

78%

 

94%

41%

 

65%

21%

 

62%

Τσεχική Δημοκρατία

45%

 

72%

35%

 

66%

18%

 

57%

Δανία

35%

 

58%

56%

 

69%

35%

 

59%

Γερμανία

21%

 

53%

39%

 

69%

13%

 

43%

Εσθονία

32%

 

71%

18%

 

61%

10%

 

37%

Ελλάδα

74%

 

92%

31%

 

72%

54%

 

67%

Ισπανία

67%

 

89%

41%

 

75%

22%

 

48%

Γαλλία

55%

 

78%

50%

 

70%

43%

 

50%

Κροατία

55%

 

87%

31%

 

66%

34%

 

48%

Ιρλανδία

65%

 

83%

49%

 

75%

25%

 

32%

Ιταλία

35%

 

75%

40%

 

69%

35%

 

54%

Κύπρος

83%

 

95%

44%

 

70%

45%

 

54%

Λετονία

8%

 

46%

32%

 

44%

27%

 

49%

Λιθουανία

55%

 

72%

48%

 

55%

32%

 

57%

Λουξεμβούργο

34%

 

44%

43%

 

79%

29%

 

58%

Ουγγαρία

46%

 

88%

34%

 

69%

30%

 

59%

Μάλτα

77%

 

98%

42%

 

89%

23%

 

31%

Κάτω Χώρες

28%

 

59%

45%

 

68%

8%

 

34%

Αυστρία

26%

 

50%

37%

 

72%

21%

 

48%

Πολωνία

59%

 

78%

30%

 

55%

25%

 

56%

Πορτογαλία

63%

 

77%

36%

 

71%

18%

 

46%

Ρουμανία

77%

 

93%

45%

 

67%

25%

 

64%

Σλοβενία

63%

 

89%

39%

 

71%

23%

 

63%

Σλοβακία

57%

 

79%

36%

 

59%

18%

 

40%

Φινλανδία

30%

 

30%

35%

 

51%

35%

 

46%

Σουηδία

22%

 

22%

36%

 

65%

25%

 

38%

Ηνωμένο Βασίλειο

59%

 

84%

55%

 

73%

32%

 

49%

EU 28

59%

 

81%

42%

 

69%

28%

 

50%

Τροπολογία

Πίνακας α): Δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx) και πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) εκτός του μεθανίου. Πωλήσεις καυσίμων, έτος αναφοράς 2005.

Κράτος μέλος

Μείωση SO2 σε σύγκριση με το 2005

Μείωση NOx σε σύγκριση με το 2005

Μείωση VOC εκτός από το μεθάνιο σε σύγκριση με το 2005

Για τα έτη μεταξύ 2020 και 2024

Για τα έτη μεταξύ 2025 και 2029

Για τα έτη από το 2030 και έπειτα

Για τα έτη μεταξύ 2020 και 2024

Για τα έτη μεταξύ 2025 και 2029

Για τα έτη από το 2030 και έπειτα

Για τα έτη μεταξύ 2020 και 2024

Για τα έτη μεταξύ 2025 και 2029

Για τα έτη από το 2030 και έπειτα

Βέλγιο

43%

67%

68%

41%

58%

63%

21%

44%

44%

Βουλγαρία

78%

91%

94%

41%

62%

65%

21%

61%

62%

Τσεχική Δημοκρατία

45%

68%

72%

35%

61%

66%

18%

55%

57%

Δανία

35%

56%

58%

56%

65%

69%

35%

59%

59%

Γερμανία

21%

46%

53%

39%

63%

69%

13%

42%

43%

Εσθονία

32%

70%

71%

18%

55%

61%

10%

31%

37%

Ελλάδα

74%

90%

92%

31%

68%

72%

54%

68%

67%

Ισπανία

67%

89%

89%

41%

72%

75%

22%

48%

48%

Γαλλία

55%

77%

78%

50%

66%

70%

43%

49%

50%

Κροατία

55%

86%

87%

31%

64%

66%

34%

52%

48%

Ιρλανδία

65%

81%

83%

49%

64%

75%

25%

33%

32%

Ιταλία

35%

76%

75%

40%

66%

69%

35%

54%

54%

Κύπρος

83%

97%

95%

44%

68%

70%

45%

53%

54%

Λετονία

8%

47%

46%

32%

39%

44%

27%

57%

49%

Λιθουανία

55%

74%

72%

48%