Postupak : 2013/0443(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0249/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0249/2015

Rasprave :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Glasovanja :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Objašnjenja glasovanja
Objašnjenja glasovanja
PV 23/11/2016 - 10.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1668kWORD 1351k
27.8.2015
PE 551.932v02-00 A8-0249/2015

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćivača i izmjeni Direktive 2003/35/EZ

(COM(2013)0920 – C8‑0004/2014 – 2013/0443(COD))

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Izvjestiteljica: Julie Girling

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 MIŠLJENJE oDBORA ZA INDUSTRIJU, ISTRAŽIVANJE I ENERGETIKU
 MIŠLJENJE oDBORA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
 POSTUPAK
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćivača i izmjeni Direktive 2003/35/EZ

(COM(2013)0920 – C8‑0004/2014 – 2013/0443(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0920),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 192. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0004/2014),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 10. srpnja 2014.(1),

–       uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 7. listopada 2014.(2),

–       uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i mišljenja Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0249/2015),

1.      usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.      traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) U Uniji je u posljednjih 20 godina postignut napredak u području antropogenih emisija u zrak i kakvoće zraka zahvaljujući posebnoj politici Unije, uključujući Komunikaciju Komisije „Tematska strategija o onečišćenju zraka”15 iz 2005. Direktiva 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća16 bila je od ključne važnosti u tom postupku određivanjem gornjih granica ukupnih godišnjih emisija država članica počevši od 2010. za sumporov dioksid (SO2), dušikove okside (NOx), amonijak (NH3) i nemetanske hlapljive organske spojeve (NMHOS). Kao rezultat toga, emisije SO2 smanjene su za 82 %, emisije NOx za 47 %, emisije NMHOS-a za 56 % i emisije NH3 za 28 % između 1990. i 2010. Međutim, kako je navedeno u programu „Čisti zrak za Europu” (revidirana Tematska strategija o onečišćenju zraka)17, znatni negativni utjecaji i rizici za okoliš i ljudsko zdravlje i dalje su prisutni.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

 

__________________

 

15 Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu od 21. rujna 2005. „Tematska strategija o onečišćenju zraka”, COM(2005) 446 završna verzija.

 

16 Direktiva 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari (SL L 309, 27.11.2001., str. 22.).

 

17 Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu Program „Čisti zrak za Europu”, COM(2013) [xxx].

 

linguistic Amendment – not voted

Amandman  2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Sedmim akcijskim programom18 potvrđuje se dugoročni cilj Unije za politiku u području kakvoće zraka, radi postizanja razina kakvoće zraka koje nemaju za posljedicu znatne negativne utjecaje na ljudsko zdravlje i okoliš i rizike za njih i u tom se cilju njime zahtijeva potpuna sukladnost s tekućim zakonodavstvom Unije u području kakvoće zraka, sa strateškim ciljevima i djelovanjima nakon 2020., s pojačanim naporima na područjima na kojima su stanovnici i ekosustavi izloženi visokim razinama onečišćivača zraka i s pojačanom sinergijom između zakonodavstva u području kakvoće zraka i ciljeva politike koje si je Unija postavila za promjenu klime i posebno za bioraznolikost.

(2) Sedmim akcijskim programom18 potvrđuje se dugoročni cilj Unije za politiku u području kakvoće zraka, radi postizanja razina kakvoće zraka koje nemaju za posljedicu znatne negativne utjecaje na ljudsko zdravlje i okoliš i rizike za njih i u tom se cilju njime zahtijeva potpuna sukladnost s tekućim zakonodavstvom Unije u području kakvoće zraka, sa strateškim ciljevima i djelovanjima nakon 2020., s pojačanim naporima na područjima na kojima su stanovnici i ekosustavi izloženi visokim razinama onečišćivača zraka i s pojačanom sinergijom između zakonodavstva u području kakvoće zraka i ciljeva politike koje si je Unija postavila za klimatske promjene i posebno za bioraznolikost. Zajedničkom poljoprivrednom politikom za razdoblje 2014. – 2020. državama članicama otvara se mogućnost da provođenjem posebnih mjera doprinesu kakvoći zraka. Budućim evaluacijama postići će se bolje razumijevanje učinaka tih mjera.

__________________

__________________

18 Prijedlog Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Općem akcijskom programu Unije za okoliš do 2020. „Živjeti dobro unutar granica našeg planeta”, COM (2012) 710, 29.11.2012.

18 Prijedlog Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Općem akcijskom programu Unije za okoliš do 2020. „Živjeti dobro unutar granica našeg planeta”, COM (2012) 710, 29.11.2012.

Amandman  3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a) Države članice i Unija potpisnice su Minamatske konvencije o živi iz 2013., čiji je cilj poboljšanje zdravlja ljudi i zaštita okoliša smanjenjem emisija žive iz postojećih i novih izvora. Ovom bi se Direktivom trebalo doprinijeti smanjenju emisija žive u Uniji kao što je utvrđeno komunikacijom Komisije Vijeću i Europskom parlamentu od 28. siječnja 2005. o Strategiji Zajednice o živi i Minamatskoj konvenciji o živi.

Justification

As signatories to the Minamata Convention, the EU and Member states should ensure that the NEC directive contributes to the reduction of mercury emissions, which have serious detrimental effects on human health.

Amandman 4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Režim nacionalnih gornjih granica emisija utvrđen Direktivom 2001/81/EZ potrebno je stoga revidirati kako bi ga se uskladilo s međunarodnim obvezama Unije i država članica.

(6) Režim nacionalnih gornjih granica emisija utvrđen Direktivom 2001/81/EZ potrebno je stoga revidirati kako bi se zajamčila usklađenost s međunarodnim obvezama Unije i država članica.

Amandman  5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Ovom se Direktivom treba pridonijeti i ostvarenju ciljeva u području kakvoće zraka koji su utvrđeni u zakonodavstvu Unije i ublažavanju utjecaja promjene klime tako da se smanje emisije klimatskih onečišćivača kratkog vijeka te poboljšanju kakvoće zraka na svjetskoj razini.

(8) Ovom se Direktivom treba na troškovno učinkovit način pridonijeti i ostvarenju ciljeva u području kakvoće zraka koji su utvrđeni u zakonodavstvu Unije i ublažavanju utjecaja klimatskih promjena tako da se uz poboljšanje kakvoće zraka na svjetskoj razini smanje emisije klimatskih onečišćivača kratkog vijeka te poboljšaju sinergije s klimatskim i energetskim politikama Unije i zajamči nepreklapanje postojećeg zakonodavstva. Ova bi Direktiva posebice trebala biti usklađena s mjerama Unije i međunarodnim mjerama koje se razvijaju i usmjerene su na borbu protiv klimatskih promjena, što između ostalog uključuje okvir za klimatsku i energetsku politiku za 2030. i sveobuhvatan, obvezujući svjetski sporazum o klimatskim promjenama.

Amandman  6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a) Ovom bi se direktivom također trebalo doprinijeti smanjenju troškova povezanih sa zdravljem nastalih zbog onečišćenja zraka u Uniji poboljšanjem kvalitete života građana EU-a te poticanjem prelaska na zelenu ekonomiju.

Amandman  7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8b) Kako bi se smanjile emisije iz pomorskog prometa, potrebno je zajamčiti potpunu i pravovremenu provedbu ograničenja koja je utvrdila Međunarodna pomorska organizacija te strogu primjenu Direktive 2012/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a. Također je potrebno poduzeti daljnje korake za kontrolu emisija iz pomorskog prometa. Unija i države članice trebale bi razmotriti definiranje novih područja kontrole emisija i nastaviti djelovati u okviru Međunarodne pomorske organizacije kako bi se emisije dodatno smanjile.

 

______________

 

1a Direktiva 2012/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o izmjeni Direktive 1999/32/EZ u vezi sa sadržajem sumpora u brodskim gorivima (SL L 327, 27.11.2012., str. 1.).

Amandman  8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Države članice morale bi udovoljiti obvezama smanjenja emisija za 2020. i 2030. utvrđenima u ovoj Direktivi. Kako bi osigurale dokaziv napredak u ispunjenju obveza za 2030., države članice morale bi u 2025. ostvariti prijelazne razine emisija, utvrđene na temelju linearnog smanjenja između njihovih razina emisija za 2020. i razina emisija definiranih obvezama smanjenja emisija za 2030., osim ako bi to podrazumijevalo nerazmjerne troškove. U slučaju da emisije za 2025. nije moguće ograničiti na takav način, države članice morale bi navesti razloge za to u svojim izvješćima pripremljenima u skladu s ovom Direktivom

(9) Kako bi se ograničile atmosferske emisije onečišćivača zraka i kako bi se učinkovito doprinijelo cilju Unije za postizanje kakvoće zraka koja ne dovodi do znatnih negativnih učinaka i rizika za zdravlje te kako bi se razine taloženja onečišćivača koji uzrokuju zakiseljavanje i eutrofikaciju smanjile ispod kritičnih opterećenja i razina, ovom se Direktivom utvrđuju nacionalne obveze smanjenja emisija za 2020., 2025. i 2030.

Amandman  9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Radi promicanja troškovno učinkovitog ispunjavanja nacionalnih obveza smanjenja emisija i prijelaznih razina emisija, države članice trebale bi imati mogućnost da uzmu o obzir smanjenja emisija iz međunarodnog pomorskog prometa ako su emisije iz tog sektora niže od razina emisija koje bi proizlazile iz sukladnosti sa standardima prava Unije, uključujući ograničenja koja se odnose na sumpor za goriva utvrđena Direktivom Vijeća 1999/32/EZ.21 Države članice trebale bi imati i mogućnost da zajedno ispune svoje obveze i prijelazne razine emisija koje se odnose na metan (CH4) te da se pritom mogu služiti Odlukom br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.22 Radi provjere usklađenosti sa svojim nacionalnim gornjim granicama emisija, obvezama smanjenja emisija i prijelaznim razinama emisija, države članice mogle bi prilagoditi svoje nacionalne evidencije emisija s obzirom na unaprijeđene znanstvene spoznaje i metode koje se odnose na emisije. Komisija bi se mogla usprotiviti uporabi svake od tih fleksibilnosti od strane države članice ako uvjeti iz ove Direktive nisu ispunjeni.

(11) Radi promicanja troškovno učinkovitog ispunjavanja nacionalnih obveza smanjenja emisija, države članice trebale bi imati mogućnost da zajedno ispune svoje obveze koje se odnose na metan (CH4) te da se pritom mogu služiti Odlukom br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.22 Radi provjere usklađenosti sa svojim nacionalnim gornjim granicama emisija, obvezama smanjenja emisija i razinama emisija, države članice mogle bi prilagoditi svoje nacionalne evidencije emisija s obzirom na unaprijeđene znanstvene spoznaje i metode koje se odnose na emisije. Komisija bi se mogla usprotiviti uporabi takve fleksibilnosti od strane države članice ako uvjeti iz ove Direktive nisu ispunjeni.

__________________

__________________

21 Direktiva Vijeća 1999/32/EZ od 26. travnja 1999. o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima i o izmjeni Direktive 93/12/EEZ (SL L 121, 11.5.1999., str. 13.).

 

22 Odluka br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o naporima koje poduzimaju države članice radi smanjenja emisija stakleničkih plinova s ciljem ostvarenja ciljeva Zajednice vezanih za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2020. godine (SL L 140, 5.6.2009., str. 136.).

22 Odluka br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o naporima koje poduzimaju države članice radi smanjenja emisija stakleničkih plinova s ciljem ostvarenja ciljeva Zajednice vezanih za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2020. godine (SL L 140, 5.6.2009., str. 136.).

Amandman  10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Države članice trebale bi donijeti i provesti nacionalni program kontrole onečišćenja zraka kako bi ispunile zahtjeve za smanjenje emisija i prijelazne razine emisija, i učinkovito pridonijele ostvarenju ciljeva Unije u području kakvoće zraka. U tu svrhu, države članice trebale bi uzeti u obzir potrebu da se smanje emisije u zonama i aglomeracijama koje su pogođene prekomjernim koncentracijama onečišćivača zraka i/ili u onima koje znatno pridonose onečišćenju zraka u drugim zonama ili aglomeracijama, uključujući u susjednim zemljama. Nacionalnim programima kontrole onečišćenja zraka trebalo bi se u tom smislu pridonijeti uspješnoj provedbi planova u području kakvoće zraka donesenih na temelju članka 23. Direktive 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.23

(12) Države članice trebale bi donijeti i provesti nacionalni program kontrole onečišćenja zraka kako bi ispunile zahtjeve za smanjenje emisija i učinkovito pridonijele ostvarenju ciljeva Unije u području kakvoće zraka. U tu svrhu, države članice trebale bi uzeti u obzir potrebu da se smanje emisije u zonama i aglomeracijama koje su pogođene prekomjernim koncentracijama onečišćivača zraka i/ili u onima koje znatno pridonose onečišćenju zraka u drugim zonama ili aglomeracijama, uključujući u susjednim zemljama. Nacionalnim programima kontrole onečišćenja zraka trebalo bi se u tom smislu pridonijeti uspješnoj provedbi planova u području kakvoće zraka donesenih na temelju članka 23. Direktive 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.23

__________________

__________________

23 Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kakvoći zraka i čišćem zraku za Europu (SL L 152, 11.6.2008., str.1.).

23 Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kakvoći zraka i čišćem zraku za Europu (SL L 152, 11.6.2008., str.1.).

Amandman  11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Kako bi se smanjile atmosferske emisije NH3 i PM2,5 glavnih uzročnika, u nacionalnim programima kontrole onečišćenja zraka trebale bi biti uključene mjere primjenjive na poljoprivredni sektor. Države članice trebale bi imati mogućnost provedbe mjera, osim mjera utvrđenih ovom Direktivom, koje su na jednakoj razini ekološke djelotvornosti zbog posebnih nacionalnih okolnosti.

(13) Kako bi se smanjile atmosferske emisije NH3, CH4 i PM2,5 iz glavnih uzročnika, u nacionalnim programima kontrole onečišćenja zraka trebale bi biti uključene mjere primjenjive na poljoprivredni sektor. Te bi mjere trebale biti troškovno učinkovite i temeljiti se na specifičnim informacijama i podacima, uzimajući u obzir znanstveni napredak i mjere koje su države članice prethodno poduzele. Razvoj smjernica o dobrim poljoprivrednim praksama za uporabu NH3, koje će se razmijeniti na razini Unije, također bi bio poželjan kao pokušaj da se te emisije smanje. Države članice trebale bi imati mogućnost provedbe mjera, osim mjera utvrđenih ovom Direktivom, koje su na jednakoj razini ekološke djelotvornosti zbog posebnih nacionalnih okolnosti.

Amandman  12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a) Kako bi se smanjile emisije glavnih uzročnika, u nacionalne programe kontrole onečišćenja zraka trebalo bi uključiti mjere primjenjive na sve odgovarajuće sektore, uključujući poljoprivredu, industriju, cestovni prijevoz, izvancestovne pokretne strojeve, unutarnji brodski promet i domaći pomorski promet, grijanje u kućanstvima i otapala. Države članice trebale bi imati mogućnost provedbe mjera, osim mjera utvrđenih ovom Direktivom, koje su na jednakoj razini ekološke djelotvornosti uzimajući u obzir posebne nacionalne okolnosti.

Amandman  13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13b) Prilikom provedbe mjera koje će se obuhvatiti nacionalnim programima kontrole zraka, a koje se primjenjuju na poljoprivredni sektor, države članice trebale bi zajamčiti da se u potpunosti vodi računa o utjecaju na mala i srednja poljoprivredna gospodarstva te da ti utjecaji ne dovode do znatnih dodatnih troškova koje takva poljoprivredna gospodarstva ne mogu snositi. Poboljšanja kakvoće zraka trebala bi se postići provedbom razmjernih mjera kojima se štiti budućnost poljoprivrednih gospodarstava. Nacionalnim programima kontrole onečišćenja zraka trebala bi se pružiti ravnoteža između uzgoja životinja i kontrole onečišćenja.

Amandman  14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13c) Za mjere koje se provode u okviru nacionalnih programa kontrole onečišćenja zraka u cilju sprečavanja emisija NH3, CH4 i PM2,5 u poljoprivrednom sektoru trebala bi biti moguća financijska potpora, između ostalog iz fondova za ruralni razvoj, posebno za mjere koje provode mala i srednja poljoprivredna gospodarstva i koje zahtijevaju znatnu promjenu prakse ili znatna ulaganja, poput intenzivne ispaše, agroekologije, anaerobnog varenja za proizvodnju bioplina s pomoću otpada s poljoprivrednih gospodarstava te sustava za smještaj životinja s niskim emisijama.

Amandman  15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a) Kako bi se poboljšala kakvoća zraka, osobito u urbanim područjima, u nacionalne programe kontrole onečišćenja zraka trebale bi biti uključene mjere za smanjenje emisija dušikovih oksida i čestica u tim područjima.

Justification

In addition to the introduction of technical solutions at EU level (e.g. euro standards), Member States should draw up, adopt and implement non-technical measures which can significantly reduce vehicle air pollution and improve people’s health and environment.

Amandman  16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a) U skladu s Arhuškom konvencijom o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, sudskom praksom Suda Europske unije, javnost bi trebala imati slobodan pristup pravosuđu kako bi se osigurala učinkovita provedba i primjena ove Direktive i kako bi se pridonijelo zaštiti prava na život u okolišu primjerenom osobnom zdravlju i blagostanju.

Amandman  17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15b) Kako bi se osigurala učinkovitost ove Direktive i mjera usvojenih za postizanje njezinih ciljeva, potreban je inspekcijski nadzor okoliša i nadzor tržišta.

Amandman  18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15c) Prilikom procjene sinergija između politike kakvoće zraka te klimatske i energetske politike EU-a Komisija bi trebala voditi računa o studiji Službe Europskog parlamenta za istraživanja pod nazivom „Kakvoća zraka – Dopunska procjena učinka interakcija između politike kakvoće zraka i klimatske i energetske politike EU-a”.

Amandman  19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21) Kako bi se uzeo u obzir tehnički napredak, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije treba delegirati Komisiji u vezi s izmjenjivanjem smjernica o izvješćivanju utvrđenih u Prilogu I. te u Prilogu III. dijelu 1., i Prilozima IV. i V. kako bi ih se prilagodilo tehničkom napretku. Posebno je važno da Komisija provede odgovarajuća savjetovanja tijekom pripremnog rada, uključujući na stručnoj razini. Komisija bi, prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, trebala osigurati istovremen, pravovremen i odgovarajući prijenos relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(21) Kako bi se uzeo u obzir tehnički napredak, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije treba delegirati Komisiji na određeno razdoblje u vezi s izmjenjivanjem smjernica o izvješćivanju utvrđenih u Prilogu I. te u Prilogu III. dijelu 1., i Prilozima IV. i V. kako bi ih se prilagodilo tehničkom napretku. Posebno je važno da Komisija provede odgovarajuća savjetovanja tijekom pripremnog rada, uključujući na stručnoj razini. Komisija bi, prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, trebala osigurati istovremen, pravovremen i odgovarajući prijenos relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman  20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23) Države članice trebale bi donijeti pravila o kaznama primjenjivima na kršenje nacionalnih odredbi donesenih u skladu s ovom Direktivom i pobrinuti se da se ta pravila primjenjuju. Predviđene kazne trebale bi biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

linguistic Amendment – not voted

Amandman  21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26a) Države kandidatkinje i potencijalne države kandidatkinje trebale bi, što je više moguće, uskladiti svoje nacionalne zakone s ovom Direktivom.

Amandman  22

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Cilj je ove Direktive ograničavanje atmosferskih emisija onečišćivača koji uzrokuju zakiseljavanje i eutrofikaciju, prekursora ozona, primarnih čestica i prekursora sekundarnih čestica i drugih onečišćivača zraka, čime se pridonosi:

 

(a) dugoročnom cilju Unije u pogledu postizanja razine kvalitete zraka koja ne dovodi do znatnih negativnih učinaka i rizika za ljudsko zdravlje i okoliš u skladu sa smjernicama o kakvoći zraka koje je objavila Svjetska zdravstvena organizacija;

 

(b) ostvarenju ciljeva Unije koji se odnose na bioraznolikost i ekosustave smanjenjem razine i taloženja onečišćivača zraka koji uzrokuju zakiseljavanje i eutrofikaciju te drugih onečišćivača, uključujući prizemni ozon, ispod kritičnih opterećenja i razina;

 

(c) ostvarenju ciljeva koji se odnose na kakvoću zraka utvrđenih u zakonodavnim aktima Unije;

 

(d) ublažavanju utjecaja klimatskih promjena smanjenjem emisija klimatskih onečišćivača kratkog vijeka te poboljšanjem sinergija s klimatskim i energetskim politikama Unije.

 

Ova je Direktiva posebice usklađena s mjerama Unije i međunarodnim mjerama koje se razvijaju i usmjerene su na borbu protiv klimatskih promjena, što između ostalog uključuje okvir za klimatsku i energetsku politiku za 2030. i sveobuhvatan, obvezujući svjetski sporazum o klimatskim promjenama.

Amandman  23

Prijedlog direktive

Članak 3. – točka 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. „kritično opterećenje” znači kvantitativna procjena izloženosti jednoj onečišćujućoj tvari ili više njih ispod koje se prema sadašnjim saznanjima ne javljaju znatni nepovoljni učinci na određene osjetljive elemente okoliša;

Justification

This definition is derived from the existing NEC Directive 2001/81/EC, and is necessary to provide clarity and consistency.

Amandman  24

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3b. „kritična razina” znači koncentracija onečišćujućih tvari u atmosferi iznad koje prema sadašnjim saznanjima može doći do izravnih nepovoljnih učinaka na primatelje, kao što su ljudska bića, biljke, ekosustavi ili materijali;

Justification

This definition is derived from the existing NEC Directive 2001/81/EC, and is necessary to provide clarity and consistency.

Amandman  25

Prijedlog direktive

Članak 3. – točka 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a. „prizemni ozon” znači ozon u najnižim dijelovima troposfere;

Justification

This definition is derived from the existing NEC Directive 2001/81/EC, and is necessary to provide clarity and consistency.

Amandman  26

Prijedlog direktive

Članak 3. – točka 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4b. „hlapivi organski spojevi” (HOS) znači svi organski spojevi koji su posljedica ljudskih aktivnosti, osim metana, koji mogu proizvoditi fotokemijske oksidanse reagirajući s dušikovim oksidima uz djelovanje sunčeve svjetlosti;

Justification

This definition is derived from the existing NEC Directive 2001/81/EC, and is necessary to provide clarity and consistency.

Amandman  27

Prijedlog direktive

Članak 3. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. „nemetanski hlapljivi organski spojevi” (NMHOS) znači svi organski spojevi antropogene prirode, osim metana, koji mogu proizvoditi fotokemijske oksidanse reagirajući s dušikovim oksidima uz djelovanje sunčeve svjetlosti;

5. „nemetanski hlapljivi organski spojevi” (NMHOS) znači svi organski spojevi antropogenog podrijetla, osim metana, koji mogu proizvoditi fotokemijske oksidanse reagirajući s dušikovim oksidima uz djelovanje sunčeve svjetlosti;

Justification

Linguistic amendment ­ not voted.

Amandman  28

Prijedlog direktive

Članak 3. – točka 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a. „nacionalna gornja granica emisije” znači najviša dopuštena količina tvari koju može emitirati država članica u jednoj kalendarskoj godini, izražena u kilotonama;

Justification

This definition is derived from the existing NEC Directive 2001/81/EC, and is necessary to provide clarity and consistency.

Amandman  29

Prijedlog direktive

Članak 3. – točka 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9. „međunarodni pomorski promet” znači putovanja na moru i obalnim vodama plovila svih zastava, osim ribarskih plovila, koja odlaze s državnog područja jedne zemlje i dolaze na državno područje druge zemlje;

Briše se.

Amandman  30

Prijedlog direktive

Članak 3. – točka 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

12a. „politika EU-a za smanjenje onečišćenja zraka na izvoru” znači uredbe ili direktive čiji je cilj, neovisno o obvezama utvrđenima u tim uredbama ili direktivama, u cijelosti ili djelomično smanjiti emisije sumporovog dioksida (SO2), dušikovih oksida (NOx), nemetanskih hlapljivih organskih spojeva (NMHOS), amonijaka (NH3), čestica (PM2,5) i metana (CH4) poduzimanjem mjera za ublažavanje utjecaja na izvoru te uključujući barem smanjenja emisija postignuta zahvaljujući sljedećim aktima, ali ne nužno samo njima:

 

– Direktivi 94/63/EZ1a;

 

– Direktivi 97/68/EZ1b;

 

– Direktivi 98/70/EZ1c;

 

– Direktivi 1999/32/EZ1d;

 

– Direktivi 2009/126/EZ1e;

 

– Direktivi 2004/42/EZ1f;

 

– Direktivi 2007/46/EZ1g, uključujući Uredbu (EZ) br. 715/20071h,

 

Uredbu (EZ) br. 79/20091i,

 

Uredbu (EZ) br. 595/2009 1j i Uredbu (EZ) br. 661/20091k;

 

– Direktivi 2010/75/EU1l;

 

– Uredbi (EU) br. 167/20131m;

 

– Uredbi (EU) br. 168/20131n;

 

– Direktivi 2014/94/EU1o;

 

_______________________

 

1a Direktiva 94/63/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 1994. o kontroli emisija hlapivih organskih spojeva (HOS-a) koje proizlaze iz skladištenja benzina i njegove distribucije od terminala do benzinskih postaja (SL L 365, 31.12.1994., str. 24.)

 

1b Direktiva 97/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1997. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere protiv emisije plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora s unutarnjim izgaranjem koji se ugrađuju u izvancestovne pokretne strojeve (SL L 59, 27.2.1998, str. 1.).

 

1c Direktiva 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive Vijeća 93/12/EEZ (SL L 350, 28.12.1998., str. 58.).

 

1d Direktiva Vijeća 1999/32/EZ od 26. travnja 1999. o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima i o izmjeni Direktive 93/12/EEZ (SL L 121, 11.5.1999., str. 13.).

 

1e Direktiva 2009/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009.o fazi II. rekuperacije benzinskih para tijekom punjenja motornih vozila gorivom na benzinskim postajama (SL L 285, 31.10.2009., str. 36.)

 

1f Direktiva 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ograničavanju emisija hlapivih organskih spojeva nastalih upotrebom organskih otapala u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila, te o izmjeni Direktive 1999/13/EZ (SL L 143, 30.4.2004., str. 87.).

 

1g Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.).

 

1h Uredba (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (SL L 171, 29.6.2007., str. 1.).

 

1i Uredba (EZ) br. 79/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. o homologaciji motornih vozila s pogonom na vodik i izmjenama Direktive 2007/46/EZ (SL L 35, 4.2.2009., str. 32.).

 

1j Uredba (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o homologaciji motornih vozila i motora s obzirom na emisije iz teških vozila (Euro VI) i o pristupu informacijama za popravak i održavanje vozila i izmjenama Uredbe (EZ) br. 715/2007 i Direktive 2007/46/EZ i stavljanju izvan snage direktiva 80/1269/EEZ, 2005/55/EZ i 2005/78/EZ (SL L 188, 18.7.2009., str. 1.).

 

1k Uredba (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 200, 31.7.2009., str. 1.).

 

1l Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17.12.2010., str. 17.).

 

1m Uredba (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. veljače 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 60, 2.3.2013., str. 1.).

 

1n Uredba (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (SL L 60, 2.3.2013., str. 52.).

 

1o Direktiva 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014.o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (SL L 307, 28.10.2014., str. 1.).

Justification

In the context of Better Regulation ambitions of the new Commission, 'EU source-based air pollution policies' are added to the Directive. Air Quality policy should henceforth take into account and evaluate the implementation of EU source-based air pollution policies in order to prevent overlap, enhance synergy and understand success or failure on the part of certain Member States.

Amandman  31

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 12.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

12b. „zainteresirana javnost” znači javnost na koju utječu ili na koju će vjerojatno utjecati emisije onečišćenog zraka u atmosferu ili koja ima interes u tom pogledu; za potrebe ove definicije smatra se da interes imaju nevladine organizacije koje promiču zaštitu okoliša, organizacije potrošača, organizacije koje predstavljaju interese osjetljivih skupina stanovništva i druga relevantna zdravstvena tijela koja ispunjavaju zahtjeve u skladu s nacionalnim pravom.

Amandman  32

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice dužne su ograničiti barem svoje godišnje antropogene emisije sumporovog dioksida (SO2), dušikovih oksida (NOx), nemetanskih hlapljivih organskih spojeva (NMHOS), amonijaka (NH3), čestica (PM2,5) i metana (CH4) u skladu s nacionalnim obvezama smanjenja emisija primjenjivima od 2020. i 2030., kako je navedeno u Prilogu II.

1. Države članice dužne su ograničiti barem svoje godišnje antropogene emisije sumporovog dioksida (SO2), dušikovih oksida (NOx), nemetanskih hlapljivih organskih spojeva (NMHOS), amonijaka (NH3), čestica (PM2,5) i žive (Hg) u skladu s nacionalnim obvezama smanjenja emisija primjenjivima od 2020., 2025. i 2030., kako je navedeno u Prilogu II.

Amandman  33

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Države članice dužne su ograničiti barem svoje godišnje antropogene emisije metana (CH4) u skladu s nacionalnim obvezama smanjenja emisija primjenjivima od 2030., kako je navedeno u Prilogu II.

Amandman  34

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ne dovodeći u pitanje stavak 1., države članice poduzimaju sve potrebne mjere koje ne podrazumijevaju nerazmjerne troškove kako bi ograničile svoje antropogene emisije SO2, NOx, NMHOS-a, NH3, PM2,5 i CH4 za 2025. Razine tih emisija utvrđuju se na temelju prodanoga goriva, putem linearnog smanjenja utvrđenog između njihovih razina emisija za 2020. i razina emisija definiranih obvezama smanjenja emisija za 2030.

Države članice u izvješćima koja podnose Komisiji u skladu s člankom 9. pružaju ažurirane informacije o napretku u ispunjenju svojih nacionalnih obveza smanjenja emisija.

Amandman  35

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Sljedeće emisije ne uzimaju se u obzir u svrhu usklađivanja sa stavcima 1. i 2.:

3. Sljedeće emisije ne uzimaju se u obzir u svrhu usklađivanja sa stavkom 1.:

Amandman  36

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) emisije međunarodnog pomorskog prometa, ne dovodeći u pitanje članak 5. stavak 1.

(d) emisije međunarodnog pomorskog prometa.

Amandman  37

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Radi usklađivanja s prijelaznim razinama emisija utvrđenima za 2025. u skladu s člankom 4. stavkom 2., i nacionalnim obvezama smanjenja emisija navedenih u Prilogu II. koje su primjenjive od 2030. za NOx, SO2 i PM2,5, države članice mogu prebiti smanjenja emisija NOx, SO2 i PM2,5 ostvarena u sektoru međunarodnog pomorskog prometa s emisijama NOx, SO2 i PM2,5 koje su oslobođene iz drugih izvora tijekom iste godine, ako udovolje sljedećim uvjetima:

Briše se.

(a) smanjenja emisija ostvarena su na morskim područjima koja spadaju pod teritorijalna mora država članica, isključiva gospodarska područja ili područja kontrole onečišćenja ako su takva područja uspostavljena;

 

(b) donijele su i provele učinkovite mjere praćenja i inspekcije kako bi osigurale dobro funkcioniranje ove fleksibilnosti;

 

(c) provele su mjere kako bi postigle niže emisije NOx, SO2 i PM2,5 ostvarene u sektoru međunarodnog pomorskog prometa u odnosu na razine emisija koje bi se postigle usklađivanjem s normama Unije primjenjivima na emisije NOx, SO2 i PM2,5 te su na primjeren način kvantificirale dodatna smanjenja emisija koja proizlaze iz tih mjera;

 

(d) nisu prebile više od 20 % smanjenja emisija NOx, SO2 i PM2,5 izračunanih u skladu s točkom (c), uz uvjet da prebijanje nema za posljedicu nesukladnost s nacionalnim obvezama smanjenja emisija za 2020. navedenima u Prilogu II.

 

Amandman  38

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu zajednički provesti svoje obveze smanjenja emisija i prijelazne razine emisija metana navedene u Prilogu II. ako udovolje sljedećim uvjetima:

Države članice mogu zajednički provesti svoje obveze smanjenja emisija metana navedene u Prilogu II. ako udovolje sljedećim uvjetima:

Amandman  39

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Države članice mogu uspostaviti prilagođene nacionalne evidencije emisija za SO2, NOx, NH3, NMHOS i PM2,5 u skladu s Prilogom IV. ako bi primjena unaprijeđenog načina evidentiranja emisija prilagođenog novim znanstvenim saznanjima dovela do nesukladnosti s njihovim nacionalnim obvezama smanjenja emisija ili njihovim prijelaznim razinama emisija.

3. Države članice mogu uspostaviti prilagođene nacionalne evidencije emisija za SO2, NOx, NH3, NMHOS i PM2,5 u skladu s Prilogom IV. ako bi primjena unaprijeđenog načina evidentiranja emisija prilagođenog novim znanstvenim saznanjima dovela do nesukladnosti s njihovim nacionalnim obvezama smanjenja emisija.

Justification

Your rapporteur believes that commitments under the NEC Directive should also be binding for 2025, which renders the reference to intermediate emission levels superfluous.

Amandman  40

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Države članice koje namjeravaju primijeniti stavke 1., 2. i 3. o tome izvješćuju Komisiju do 30. rujna godine koja prethodi predmetnoj godini izvješćivanja. U izvješću navode predmetne onečišćivače i sektore i, kada je moguće, razmjer utjecaja na nacionalne evidencije emisija.

4. Države članice koje namjeravaju primijeniti jednu od fleksibilnosti u skladu s ovom Direktivom o tome izvješćuju Komisiju do 31. prosinca godine koja prethodi predmetnoj godini izvješćivanja. U izvješću navode predmetne onečišćivače i sektore i, kada je moguće, razmjer utjecaja na nacionalne evidencije emisija.

Justification

The Commission proposal would bring forward the reporting date for reporting preliminary emissions for the previous year from 31 December to 30 September. This does not leave sufficient time to collate data and quality assure it.

Amandman  41

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš pregledava i procjenjuje udovoljava li primjena neke od fleksibilnosti za određenu godinu relevantnim zahtjevima i kriterijima.

Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš pregledava i procjenjuje udovoljava li primjena fleksibilnosti ili prilagodbe za određenu godinu relevantnim zahtjevima i kriterijima.

Amandman  42

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako Komisija nije uložila prigovor u roku od devet mjeseci od datuma primitka relevantnog izvješća navedenog u članku 7. stavcima 4., 5. i 6., predmetna država članica smatra da je primjena fleksibilnosti prihvaćena i valjana za tu godinu. Ako Komisija smatra da primjena neke od fleksibilnosti nije u skladu s primjenjivim zahtjevima i kriterijima, ona donosi odluku i izvješćuje državu članicu da se primjena fleksibilnosti ne može prihvatiti.

Ako Komisija nije uložila prigovor u roku od šest mjeseci od datuma primitka relevantnog izvješća navedenog u članku 7. stavcima 5. i 6., predmetna država članica smatra da je primjena fleksibilnosti prihvaćena i valjana za tu godinu. Ako Komisija smatra da primjena neke od fleksibilnosti nije u skladu s primjenjivim zahtjevima i kriterijima, ona u roku od devet mjeseci od datuma primitka relevantnog izvješća donosi odluku i izvješćuje državu članicu da se primjena fleksibilnosti ne može prihvatiti. Odluci mora biti priloženo obrazloženje.

Amandman  43

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Komisija može donijeti provedbene akte u kojima se podrobno određuju pravila za korištenje fleksibilnosti kako je navedeno u stavcima 1., 2. i 3. te u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 14.

6. Komisija može donijeti provedbene akte u kojima se podrobno određuju pravila za korištenje fleksibilnosti kako je navedeno u stavcima 2. i 3. te u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 14.

Amandman  44

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice izrađuju i donose nacionalni program kontrole onečišćenja zraka u skladu s Prilogom III. dijelom 2. kako bi se ograničile njihove godišnje antropogene emisije u skladu s člankom 4.

1. Države članice izrađuju i donose nacionalni program kontrole onečišćenja zraka u skladu s Prilogom III. dijelom 2. kako bi se ograničile njihove godišnje emisije u skladu s člankom 4. te kako bi postigle ciljeve iz ove Direktive u skladu s člankom 1.

Amandman  45

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa) razmatraju troškovnu učinkovitost mjera za smanjenje emisija te uzimaju u obzir smanjenja emisija koja su postignuta ili, ako su državi članici mjere za smanjenje emisija prioritet, koja se mogu postići primjenom postojećeg zakonodavstva Unije;

Amandman  46

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1. - točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab) postavljaju kao prioritet posebne mjere politike čiji je cilj smanjenje rizika za zdravlje osjetljivih skupina osoba te jamčenje sukladnosti u cilju smanjenja izloženosti utvrđenim u skladu s odjeljkom B Priloga XIV. Direktivi 2008/50/EZ;

Amandman  47

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) uzimaju u obzir potrebu smanjenja emisija onečišćivača zraka radi ostvarenja usklađenosti s ciljevima kakvoće zraka na svojim državnim područjima i, prema potrebi, u susjednim državama članicama;

(b) smanjuju emisije onečišćivača zraka radi ostvarenja usklađenosti s ciljevima kakvoće zraka na svojim državnim područjima, osobito graničnim vrijednostima na temelju Direktive 2008/50/EZ i, prema potrebi, u susjednim državama članicama;

Amandman  48

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) kvantificiraju dodatna smanjenja emisija koja su potrebna kako bi se do 2030. postigle razine kakvoće okolnog zraka jednake ili manje od razina koje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija;

Amandman  49

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb) kvantificiraju dodatna smanjenja emisija koja su potrebna kako bi dostigle kritična opterećenja i razine za zaštitu okoliša do 2030.;

Amandman  50

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1. − točka bc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bc) identificiraju odgovarajuće mjere kako bi se ispunili ciljevi iz točaka (ba) i (bb);

Amandman  51

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) podržavaju pomak ulaganja u smjeru čistih i učinkovitih tehnologija te održive proizvodnje s pomoću fiskalnih poticaja;

Amandman  52

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb) procjenjuju u kojoj mjeri različite nacionalne zemljopisne regije imaju različite potrebe i poteškoće pri rješavanju problema onečišćenja zraka;

Amandman  53

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da) osiguravaju da relevantna nadležna tijela nadziru učinkovitost mjera koje stupe na snagu u državama članicama kako bi se uskladile s ovom Direktivom te da, prema potrebi, mogu djelovati.

Amandman  54

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Komisija jamči da su sve politike EU-a za smanjenje onečišćenja zraka na izvoru primjerene svrsi i da doprinose ostvarenju ciljeva Unije u području kakvoće zraka.

 

U tu svrhu Komisija i države članice odmah se dogovaraju u vezi s novim prijedlogom propisa Euro 6 o stvarnim emisijama tijekom vožnje (RDE), koji se trenutačno razmatra.

 

Novi postupak ispitivanja homologacije tipa započinje najkasnije 2017. i njime se jamči da su onečišćivači poput NOx te čestice (PM2,5 i PM10) učinkovito ograničeni čimbenicima sukladnosti koji su neophodni kako bi se predočili stvarni uvjeti vožnje.

 

Ti su čimbenici sukladnosti strogi i kvantificirani kako bi predstavljali samo nesigurnost testnog postupka RDE-a.

 

Amandman  55

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b. Države članice uspostavljaju sustav rutinskih i nerutinskih ekoloških inspekcija i nadzora tržišta te javnog izvješćivanja o pokretnim i statičnim izvorima kako bi se osiguralo da su politike i mjere učinkovite u postizanju smanjenja emisija u stvarnim radnim uvjetima.

 

Do ... * Komisija predstavlja zakonodavni prijedlog za sustav provjere nadzora prilikom uporabe i javnog izvješćivanja o standardima za emisije za laka gospodarska vozila na razini Unije, kojim upravlja relevantno nadležno tijelo kako bi potvrdilo da su vozila i motori u skladu sa zahtjevima propisa Euro 6 tijekom cijelog svog uporabnog vijeka.

 

______________

 

* SL: Umetnuti datum: dvije godine nakon datuma prenošenja ove Direktive.

Amandman  56

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Države članice mogu podržavati postupno ukidanje izvora emisija niske razine poticanjem zamjene propusnih crijeva koja propuštaju emisije nepropusnima u području prometa i na benzinskim crpkama.

Justification

Hydrocarbons contribute to the build-up of low-level ozone. Standard fuelling hoses sometimes allow hydrocarbons to escape, and this can be prevented by using modern. emission-free systems.

Amandman  57

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) države članice odlučile su iskoristiti neku od fleksibilnosti iz članka 5.

(b) države članice odlučile su iskoristiti neku od fleksibilnosti* iz članka 5.

 

 

Amandman  58

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 4. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Nacionalni programi kontrole onečišćenja zraka pokazuju namjeravaju li države članice iskoristiti neku od fleksibilnosti iz članka 5.

Amandman  59

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Države članice se u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije savjetuju s javnošću i nadležnim tijelima na koja se, zbog njihovih posebnih ekoloških nadležnosti u području onečišćenja zraka, kakvoće i upravljanja na svim razinama, može odnositi provedba nacionalnih programa kontrole onečišćenja zraka, o nacrtu nacionalnog programa kontrole onečišćenja zraka i svim bitnim ažuriranjima prije njegova dovršenja. Prema potrebi osiguravaju se prekogranična savjetovanja u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije.

5. Države članice se u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije savjetuju s nadležnim tijelima na koja se, zbog njihovih posebnih ekoloških nadležnosti u području onečišćenja zraka, kakvoće i upravljanja na svim razinama, može odnositi provedba nacionalnih programa kontrole onečišćenja zraka, o nacrtu nacionalnog programa kontrole onečišćenja zraka i svim ažuriranjima prije njegova dovršenja. Ta savjetovanja obuhvaćaju nadležna lokalna ili regionalna tijela odgovorna za provedbu politika smanjenja emisija u određenim zonama i/ili aglomeracijama i ne isključuju zone i/ili aglomeracije koje su smještene u najmanje dvjema državama članicama.

Amandman  60

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 5. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice u skladu s relevantnim pravom Unije osiguravaju savjetovanje s članovima zainteresirane javnosti u ranoj fazi sastavljanja i revizije nacrta nacionalnih programa kontrole onečišćenja zraka te o svim ažuriranjima tih programa prije njihova dovršenja. Prema potrebi osiguravaju se prekogranična savjetovanja u skladu s relevantnim pravom Unije, uključujući članak 25. Direktive 2008/50/EZ.

Amandman  61

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a. Države članice imenuju svoje neovisno stručno tijelo da provede reviziju nacrta nacionalnih programa kontrole onečišćenja zraka kako bi se procijenila točnost informacija te prikladnost politika i mjera koje su navedene u tim programima. Rezultati te revizije javno su dostupni prije objave nacrta nacionalnog programa kontrole onečišćenja zraka kako bi se olakšalo smisleno javno sudjelovanje.

Amandman  62

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 6. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija daje smjernice za mjere smanjenja emisija koje nisu obuhvaćene dijelom 1. Priloga III., uključujući grijanje kućanstava i cestovni prijevoz, koje države članice mogu uključiti u nacionalni program kontrole onečišćenja zraka.

Amandman  63

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8. Komisija može uspostaviti smjernice za izradu i provedbu nacionalnih programa kontrole onečišćenja zraka.

8. Komisija uspostavlja smjernice za izradu i provedbu nacionalnih programa kontrole onečišćenja zraka.

Amandman  64

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9. Komisija može provedbenim aktima također pobliže odrediti format i potrebne informacije koje se odnose na nacionalne programe kontrole onečišćenja zraka država članica. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 14.

9. Komisija provedbenim aktima također pobliže određuje format i potrebne informacije koje se odnose na nacionalne programe kontrole onečišćenja zraka država članica. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 14.

Justification

In order to ensure a harmonized format of the national air pollution control programmes, an implementing act is necessary.

Amandman               65

Prijedlog direktive

Članak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.a

 

Fond za čisti zrak

 

Komisija olakšava pristup financijskoj potpori kako bi se zajamčilo pokretanje odgovarajućih mjera u skladu s ciljevima iz ove Direktive.

 

To uključuje financiranje dostupno u sklopu, između ostalog:

 

(a) poljoprivrednog financiranja, uključujući financiranje dostupno u okviru Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2014. – 2020., prema izmjenama iz revizije na sredini razdoblja iz 2017. kako bi uključivala kvalitetu zraka kao javno dobro, posebno uzimajući u obzir amonijak ili metan ili oboje, kako bi se državama članicama te relevantnim regionalnim i lokalnim tijelima omogućilo da doprinesu smanjenju emisija posebnim mjerama i kako bi im se omogućila pomoć da to učine;

 

(b) budućih radnih programa u okviru Programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020.;

 

(c) europskih strukturnih i investicijskih fondova;

 

(d) instrumenata za financiranje u području zaštite okoliša i klimatskog djelovanja kao što je Program LIFE;

 

(e) bilo koje kombinacije navedenog.

 

Komisija osigurava da su postupci financiranja jednostavni, transparentni i dostupni različitim razinama upravljanja.

 

Komisija procjenjuje mogućnost stvaranja jedinstvenog mjesta na kojem subjekti jednostavno mogu pronaći informacije o dostupnosti sredstava i postupcima potrebnima za pristup projektima koji se bave problemom onečišćenja zraka.

Amandman  66

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice pripremaju i svake godine ažuriraju nacionalne evidencije emisija za onečišćivače iz tablice B Priloga I., u skladu sa zahtjevima iz tog Priloga.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Justification

Reporting by Member States should compulsory. Linguistic amendment ­ not voted.

Amandman  67

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Države članice koje primjenjuju fleksibilnost na temelju članka 5. stavka 1. uključuju sljedeće informacije i informativno izvješće o evidenciji predmetne godine:

Briše se.

(a) količinu emisija NOx, SO2 i PM2,5 koja bi nastala u nedostatku područja kontrole emisija;

 

(b) razinu smanjenja emisija koju je država članica postigla u svojem dijelu područja kontrole emisija u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (c);

 

(c) mjeru u kojoj primjenjuju tu fleksibilnost;

 

(d) sve dodatne podatke koje država članica može smatrati primjerenima kako bi se Komisiji omogućilo da uz pomoć Europske agencije za okoliš izvrši potpunu procjenu uvjeta pod kojima je fleksibilnost primijenjena.

 

Amandman  68

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Države članice određuju evidencije emisija, uključujući prilagođene evidencije emisija, predviđanja emisija i informativna izvješća o evidencijama u skladu s Prilogom IV.

7. Države članice određuju evidencije emisija, uključujući, ako je to primjereno, prilagođene evidencije emisija, predviđanja emisija i informativna izvješća o evidencijama u skladu s Prilogom IV.

Justification

The adjusted emission inventories are established only in case that MS opt for the flexibility provided in Article 5(3).

Amandman               69

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice osiguravaju, ako je moguće, praćenje štetnih učinaka onečišćenja zraka na ekosustave u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu V.

1. Države članice prate štetne učinke onečišćenja zraka na ekosustave u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu V.

Amandman  70

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice prema potrebi koordiniraju praćenje utjecaja onečišćenja zraka s drugim programima praćenja uspostavljenima u skladu sa zakonodavstvom Unije, uključujući Direktivu 2008/50/EZ i Direktivu 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.30

2. Države članice koordiniraju praćenje utjecaja onečišćenja zraka s drugim programima praćenja uspostavljenima u skladu sa zakonodavstvom Unije, uključujući Direktivu 2008/50/EZ i Direktivu 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.30

__________________

__________________

30 Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

30 Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

Amandman  71

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice Komisiji dostavljaju svoje nacionalne programe kontrole onečišćenja zraka [u roku od tri mjeseca od datuma navedenog u članku 17., datuma koji unosi OPOCE] i ažurirane verzije svake dvije godine nakon toga.

1. Države članice Komisiji dostavljaju svoje nacionalne programe kontrole onečišćenja zraka do ...* i ažurirane verzije svake dvije godine nakon toga.

 

_________________

 

* SL: Umetnuti datum: šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive.

Amandman  72

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada se nacionalni program kontrole onečišćenja zraka ažurira na temelju članka 6. stavka 4., predmetna država članica o tome obavješćuje Komisiju u roku od dva mjeseca.

Kada se nacionalni program kontrole onečišćenja zraka ažurira na temelju članka 6. stavka 4., predmetna država članica dostavlja ažurirani program Komisiji u roku od dva mjeseca.

Amandman  73

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice od 2017. dostavljaju svoje nacionalne evidencije emisija, predviđanja emisija, prostorno raščlanjene evidencije emisija, evidencije o velikim točkastim izvorima i izvješća iz članka 7. stavaka 1., 2. i 3. te, ako je primjereno, članka 7. stavaka 4., 5. i 6., Komisiji i Europskoj agenciji za okoliš u skladu s datumima izvješćivanja utvrđenima u Prilogu I.

2. Države članice od 2017. dostavljaju svoje nacionalne evidencije emisija, predviđanja emisija, prostorno raščlanjene evidencije emisija, evidencije o velikim točkastim izvorima i izvješća iz članka 7. stavaka 1., 2. i 3. te, ako je primjereno, članka 7. stavaka 5. i 6., Komisiji i Europskoj agenciji za okoliš u skladu s datumima izvješćivanja utvrđenima u Prilogu I.

Amandman  74

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš i država članica redovno revidira dostavljene podatke nacionalne evidencije emisija. Tom je revizijom obuhvaćeno kako slijedi:

4. Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš i država članica redovno revidira dostavljene podatke nacionalne evidencije emisija i nacionalne programe kontrole onečišćenja zraka. Tom je revizijom obuhvaćeno kako slijedi:

Amandman  75

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 4. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) provjere kojima se želi ustanoviti zadovoljavaju li nacionalni programi kontrole onečišćenja zraka uvjete iz članka 6.

Amandman  76

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 4. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Rezultati revizije Komisije javno su dostupni u skladu s člankom 11.

Amandman  77

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisija najmanje svakih pet godina izvješćuje Europski parlament i Vijeće o napretku u pogledu provedbe ove Direktive, uključujući procjenu svojeg doprinosa u ostvarenju ciljeva ove Direktive.

1. Komisija svakih 30 mjeseci od ...* podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ove Direktive. Pritom Komisija procjenjuje:

 

(a) svoj doprinos i napore država članica u postizanju ciljeva ove Direktive;

 

(b) napredak u smanjenju emisija onečišćivača zraka do 2025. i 2030.;

 

 

(c) napredak u postizanju dugoročnih ciljeva u okviru ciljeva za kakvoću zraka utvrđenih u Sedmom akcijskom programu za okoliš;

 

(d) jesu li premašena kritična opterećenja i razine te orijentacijske vrijednosti za onečišćenje zraka Svjetske zdravstvene organizacije te

 

(e) koliko su dostupnih financijskih sredstava EU-a države članice primile ako su ona upotrijebljena u cilju smanjenja onečišćenja zraka.

 

______________

 

* SL: Umetnuti datum stupanja na snagu ove Direktive.

Amandman  78

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Pri izvješćivanju o smanjenju emisija država članica za 2020., 2025. i 2030. godinu Komisija obuhvaća razloge eventualnih neuspjeha.

Amandman  79

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Kada se u izvješću navodi da države članice nisu u mogućnosti poštovati pravo Unije i granične vrijednosti kvalitete zraka utvrđene u Direktivi 2008/50/EZ, Komisija:

 

(a) procjenjuje je li taj neuspjeh posljedica neučinkovite politike EU-a za smanjenje onečišćenja zraka na izvoru, uključujući njezinu provedbu na razini država članica;

 

(b) savjetuje se s odborom iz članka 14. i identificira gdje postoji potreba za novim propisima o izvorima emisija i, po potrebi, predstavlja zakonodavne prijedloge kako bi se zajamčila usklađenost s ciljevima ove Direktive. Svaki takav prijedlog podupire se opsežnom procjenom učinka i odražava najnovije znanstvene spoznaje.

Amandman  80

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija u svakom slučaju dostavlja izvješće kako je prethodno navedeno za godinu 2025. te uključuje i informacije o postizanju prijelaznih razina emisija navedenih u članku 4. stavku 2. i razloge eventualnog nepostizanja tih razina. Utvrđuje potrebu za dodatnim mjerama uzimajući u obzir učinke provedbe na sektore.

Na temelju tih izvješća Komisija zajedno s državama članicama utvrđuje potrebu za pokretanjem dodatnih mjera, uključujući na nacionalnoj razini, uzimajući u obzir učinke provedbe na sektore.

Amandman  81

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Izvješća iz stavka 1. mogu uključivati procjenu ekoloških i društveno-gospodarskih utjecaja ove Direktive.

2. Izvješća iz stavka 1. uključuju procjenu zdravlja, ekoloških i društveno-gospodarskih utjecaja ove Direktive, uključujući utjecaj na zdravstvene sustave država članica i troškove u slučaju neprovođenja. Komisija ta izvješća stavlja na raspolaganje javnosti.

Amandman  82

Prijedlog direktive

Članak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 10.a

 

Europski forum za čisti zrak

 

Komisija osniva Europski forum za čisti zrak kako bi olakšala koordiniranu provedbu Programa za čisti zrak te svake dvije godine okupila sve relevantne sudionike, uključujući nadležna tijela država članica na svim bitnim razinama, Komisiju, industriju, civilno društvo i znanstvenu zajednicu. Europski forum za čisti zrak nadzire uspostavljanje smjernica o izradi i provedbi nacionalnih programa kontrole onečišćenja zraka, razvoj načina smanjenja emisija, uključujući procjenu obveze izvješćivanja.

Justification

Communication COM(2013) 918 states that the European Commission will set up a Clean Air Forum to facilitate the coordinated implementation of this Directive every two years. This forum should issue guidance to national authorities responsible for implementation of the NECD and other Union air quality legislation.

Amandman  83

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) napredak država članica u postizanju obvezujućih ciljeva o onečišćenju zraka po državama do 2025. i 2030. za svaki onečišćivač;

Amandman  84

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb) rezultati revizije iz članka 9. stavka 4.

Amandman  85

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Države članice osiguravaju da zainteresirana javnost ima pristup administrativnim ili pravosudnim postupcima kako bi se preispitalo djelovanje i nedjelovanje nadležnih tijela ili privatnih osoba koje nisu u skladu s ovom Direktivom.

 

Takvi postupci omogućuju odgovarajuće i učinkovite pravne lijekove, uključujući po potrebi privremenu pravnu zaštitu, te su pošteni, pravedni, pravovremeni i nisu pretjerano skupi.

 

Države članice osiguravaju da su informacije o načinu pristupa takvim postupcima javno dostupne i razmatraju uspostavu odgovarajućih pomoćnih mehanizama za uklanjanje ili smanjivanje financijskih i drugih prepreka za pristup pravosuđu.

Amandman  86

Prijedlog direktive

Članak 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.a

 

Na temelju izvješća iz članka 10. stavka 1. Komisija preispituje ovu Direktivu najkasnije 2025. u cilju očuvanja napretka prema ostvarivanju razina kakvoće zraka koje je preporučila Svjetska zdravstvena organizacija i dugoročne vizije iz Sedmog akcijskog programa za okoliš. Komisija posebice, a po potrebi uzimajući u obzir i znanstveni i tehnološki napredak, predlaže promjene nacionalnih obveza smanjenja emisija iz Priloga II.

 

Na temelju redovitih izvješća iz članka 10. stavka 1. Komisija razmatra mjere za smanjenje emisija iz međunarodnog pomorskog prometa, posebice u teritorijalnim vodama i isključivim gospodarskim zonama država članica, te po potrebi podnosi zakonodavni prijedlog.

Amandman  87

Prijedlog direktive

Članak 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U cilju poboljšanja osnova za smanjenje emisija, Unija i države članice, prema potrebi, ostvaruju dvostranu i višestranu suradnju s trećim zemljama te koordinaciju unutar relevantnih međunarodnih organizacija kao što su Program Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP), Gospodarska komisija Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE), Međunarodna pomorska organizacija i Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO), uključujući razmjenom podataka koji se odnose na tehnička i znanstvena istraživanja i razvoj.

U cilju poboljšanja osnova za smanjenje emisija, Unija i države članice, prema potrebi, ostvaruju dvostranu i višestranu suradnju s trećim zemljama te koordinaciju unutar relevantnih međunarodnih organizacija kao što su Program Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP), Gospodarska komisija Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE), Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO), Međunarodna pomorska organizacija i Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO), uključujući razmjenu podataka koji se odnose na tehnička i znanstvena istraživanja i razvoj. Države članice održavaju prekogranična savjetovanja o međusobnim prijetnjama koje predstavljaju emisije iz susjednih industrijskih regija u tim zemljama i dotične države članice izrađuju zajedničke planove za uklanjanje ili smanjenje tih emisija.

Justification

Neighbouring Member States should conduct consultations and develop joint plans to eliminate or reduce emissions, particularly in cases where they have industrial regions that are adjacent to one another.

Amandman  88

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Delegiranje ovlasti navedenih u članku 6. stavku 7., članku 7. stavku 9. i članku 8. stavku 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od datuma stupanja na snagu ove Direktive.

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata navedena u članku 6. stavku 7., članku 7. stavku 9. i članku 8. stavku 3. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od 5 godina od…*. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije isteka svakog razdoblja.

 

_______________

 

* SL: Umetnuti datum stupanja na snagu ove Direktive.

Amandman  89

Prijedlog direktive

Članak 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice donose pravila o kaznama primjenjivima na kršenje nacionalnih odredbi donesenih u skladu s ovom Direktivom i poduzimaju sve potrebne mjere da bi osigurale da se ta pravila primjenjuju. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

Države članice donose pravila o kaznama primjenjivima na kršenje nacionalnih odredbi donesenih u skladu s ovom Direktivom i poduzimaju sve potrebne mjere da bi osigurale da se ta pravila primjenjuju. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice o tim mjerama obavješćuju Komisiju najkasnije ...*, a o svakoj njihovoj naknadnoj izmjeni obavješćuju je bez odlaganja.

 

_________________

 

* SL: Umetnuti datum stupanja na snagu ove Direktive.

Justification

The Commission should be in a position to ensure penalties are effective and proportionate between and within Member States, particularly given the trans-boundary nature of air pollution.

Amandman  90

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ne dovodeći u pitanje stavak 1. države članice ne prenose teret sukladnosti na tijela koja nemaju strateške ovlasti za usklađivanje sa zahtjevima Direktive.

Justification

In such a case where a Member State is in breach of its obligations under the NECD, it is important to protect local authorities, many of which are operating under restricted budgets, from being burdened with fines as a result of an infringement procedure.

Amandman  91

Prijedlog direktive

Prilog I. – tablica A – redak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Preliminarne nacionalne emisije prema skupnom NZI-ju(2)

- SO2, NOX, NH3, NMHOS, PM2,5

Godišnje, za godinu izvješćivanja minus 1 (X-1)

30.9.

 

Izmjena

Preliminarne nacionalne emisije prema skupnom NZI-ju(2)

- SO2, NOX, NH3, NMHOS, PM2,5

Svake druge godine za godinu izvješćivanja minus 1 (X-1)

31.12.

Justification

The Commission proposal would bring forward the reporting date for reporting preliminary emissions for the previous year from 31 December to 30 September. This does not leave sufficient time to collate data and quality assure it.

Amandman  92

Prijedlog direktive

Prilog II. – tablica a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Tablica (a): Obveze smanjenja emisija za sumporov dioksid (SO2), dušikove okside (NOx) i nemetanske hlapljive organske spojeve (NMHOS). Prodano gorivo, bazna godina 2005.

Država članica

Smanjenje SO2 u usporedbi s 2005.

Smanjenje NOx u usporedbi s 2005.

Smanjenje NMHOS-a u usporedbi s 2005.

Za bilo koju godinu od 2020. do 2029.

 

Za bilo koju godinu od 2030.

Za bilo koju godinu od 2020. do 2029.

 

Za bilo koju godinu od 2030.

Za bilo koju godinu od 2020. do 2029.

 

Za bilo koju godinu od 2030.

Belgija

43%

 

68%

41%

 

63%

21%

 

44%

Bugarska

78%

 

94%

41%

 

65%

21%

 

62%

Češka Republika

45%

 

72%

35%

 

66%

18%

 

57%

Danska

35%

 

58%

56%

 

69%

35%

 

59%

Njemačka

21%

 

53%

39%

 

69%

13%

 

43%

Estonija

32%

 

71%

18%

 

61%

10%

 

37%

Grčka

74%

 

92%

31%

 

72%

54%

 

67%

Španjolska

67%

 

89%

41%

 

75%

22%

 

48%

Francuska

55%

 

78%

50%

 

70%

43%

 

50%

Hrvatska

55%

 

87%

31%

 

66%

34%

 

48%

Irska

65%

 

83%

49%

 

75%

25%

 

32%

Italija

35%

 

75%

40%

 

69%

35%

 

54%

Cipar

83%

 

95%

44%

 

70%

45%

 

54%

Latvija

8%

 

46%

32%

 

44%

27%

 

49%

Litva

55%

 

72%

48%

 

55%

32%

 

57%

Luksemburg

34%

 

44%

43%

 

79%

29%

 

58%

Mađarska

46%

 

88%

34%

 

69%

30%

 

59%

Malta

77%

 

98%

42%

 

89%

23%

 

31%

Nizozemska

28%

 

59%

45%

 

68%

8%

 

34%

Austrija

26%

 

50%

37%

 

72%

21%

 

48%

Poljska

59%

 

78%

30%

 

55%

25%

 

56%

Portugal

63%

 

77%

36%

 

71%

18%

 

46%

Rumunjska

77%

 

93%

45%

 

67%

25%

 

64%

Slovenija

63%

 

89%

39%

 

71%

23%

 

63%

Slovačka

57%

 

79%

36%

 

59%

18%

 

40%

Finska

30%

 

30%

35%

 

51%

35%

 

46%

Švedska

22%

 

22%

36%

 

65%

25%

 

38%

Ujedinjena Kraljevina

59%

 

84%

55%

 

73%

32%

 

49%

EU 28

59%

 

81%

42%

 

69%

28%

 

50%

 

Izmjena

Tablica (a): Obveze smanjenja emisija za sumporov dioksid (SO2), dušikove okside (NOx) i nemetanske hlapljive organske spojeve (NMHOS). Prodano gorivo, bazna godina 2005.

Država članica

Smanjenje SO2 u usporedbi s 2005.

Smanjenje NOx u usporedbi s 2005.

Smanjenje NMHOS-a u usporedbi s 2005.

Za bilo koju godinu od 2020. do 2024.

Za bilo koju godinu od 2025. do 2029.

Za bilo koju godinu od 2030.

Za bilo koju godinu od 2020. do 2024.

Za bilo koju godinu od 2025. do 2029.

Za bilo koju godinu od 2030.

Za bilo koju godinu od 2020. do 2024.

Za bilo koju godinu od 2025. do 2029.

Za bilo koju godinu od 2030.

Belgija

43%

69%

70%

41%

61%

67%

21%

45%

46%

Bugarska

78%

93%

94%

41%

64%

68%

21%

61%

64%

Češka Republika

45%

70%

74%

35%

63%

70%

18%

55%

58%

Danska

35%

58%

64%

56%

66%

72%

35%

58%

60%

Njemačka

21%

48%

54%

39%

65%

71%

13%

42%

44%

Estonija

32%

70%

71%

18%

57%

63%

10%

35%

65%

Grčka

74%

91%

93%

31%

69%

74%

54%

68%

70%

Španjolska

67%

89%

89%

41%

72%

78%

22%

48%

49%

Francuska

55%

78%

80%

50%

68%

74%

43%

49%

52%

Hrvatska

55%

86%

87%

31%

65%

70%

34%

52%

56%

Irska

65%

84%

86%

49%

67%

79%

25%

34%

39%

Italija

35%

76%

77%

40%

67%

72%

35%

54%

56%

Cipar

83%

97%

97%

44%

69%

73%

45%

54%

56%

Latvija

8%

50%

50%

32%

38%

49%

27%

58%

60%

Litva

55%

74%

75%

48%

53%

60%

32%

60%

64%

Luksemburg

34%

46%

48%

43%

76%

82%

29%

58%

59%

Mađarska

46%

87%

88%

34%

68%

74%

30%

57%

60%

Malta

77%

98%

99%

42%

86%

90%

23%

32%

32%

Nizozemska

28%

57%

61%

45%

67%

72%

8%

35%

37%

Austrija

26%

53%

57%

37%

71%

77%

21%

48%

50%

Poljska

59%

76%

81%

30%

52%

62%

25%

55%

59%

Portugal

63%

79%

80%

36%

70%

75%

18%

47%

47%

Rumunjska

77%

92%

93%

45%

65%

71%

25%

64%

66%

Slovenija

63%

90%

90%

39%

68%

75%

23%

64%

65%

Slovačka

57%

79%

80%

36%

57%

63%

18%

40%

42%

Finska

30%

32%

36%

35%

47%

54%

35%

47%

54%

Švedska

22%

18%

20%

36%

63%

67%

25%

35%

39%

Ujedinjena Kraljevina

59%

83%

85%

55%

71%

75%

32%

50%

51%

EU 28

59%

80%

83%

42%

66%

72%

28%

50%

53%

 

Justification

The national emission reduction figures for the years 2025 and 2030 on the basis of the European Parliament's Impact Assessment and the most cost effective option for reducing emissions taking into account climate and energy policy.

Amandman  93

Prijedlog direktive

Prilog II. – tablica b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Tablica (b): Obveze smanjenja emisija za amonijak (NH3), sitne čestice (PM2,5) i metan (CH4). Prodano gorivo, bazna godina 2005.

Država članica

Smanjenje NH3 u usporedbi s 2005.

Smanjenje PM2,5 u usporedbi s 2005.

Smanjenje CH4 u usporedbi s 2005.

Za bilo koju godinu od 2020. do 2029.

 

Za bilo koju godinu od 2030.

Za bilo koju godinu od 2020. do 2029.

 

Za bilo koju godinu od 2030.

 

Za bilo koju godinu od 2030.

Belgija

2%

 

16%

20%

 

47%

 

26%

Bugarska

3%

 

10%

20%

 

64%

 

53%

Češka Republika

7%

 

35%

17%

 

51%

 

31%

Danska

24%

 

37%

33%

 

64%

 

24%

Njemačka

5%

 

39%

26%

 

43%

 

39%

Estonija

1%

 

8%

15%

 

52%

 

23%

Grčka

7%

 

26%

35%

 

72%

 

40%

Španjolska

3%

 

29%

15%

 

61%

 

34%

Francuska

4%

 

29%

27%

 

48%

 

25%

Hrvatska

1%

 

24%

18%

 

66%

 

31%

Irska

1%

 

7%

18%

 

35%

 

7%

Italija

5%

 

26%

10%

 

45%

 

40%

Cipar

10%

 

18%

46%

 

72%

 

18%

Latvija

1%

 

1%

16%

 

45%

 

37%

Litva

10%

 

10%

20%

 

54%

 

42%

Luksemburg

1%

 

24%

15%

 

48%

 

27%

Mađarska

10%

 

34%

13%

 

63%

 

55%

Malta

4%

 

24%

25%

 

80%

 

32%

Nizozemska

13%

 

25%

37%

 

38%

 

33%

Austrija

1%

 

19%

20%

 

55%

 

20%

Poljska

1%

 

26%

16%

 

40%

 

34%

Portugal

7%

 

16%

15%

 

70%

 

29%

Rumunjska

13%

 

24%

28%

 

65%

 

26%

Slovenija

1%

 

24%

25%

 

70%

 

28%

Slovačka

15%

 

37%

36%

 

64%

 

41%

Finska

20%

 

20%

30%

 

39%

 

15%

Švedska

15%

 

17%

19%

 

30%

 

18%

Ujedinjena Kraljevina

8%

 

21%

30%

 

47%

 

41%

EU 28

6%

 

27%

22%

 

51%

 

33%

 

Izmjena

Tablica (b): Obveze smanjenja emisija za amonijak (NH3), sitne čestice (PM2,5) i metan (CH4). Prodano gorivo, bazna godina 2005.

Država članica

Smanjenje NH3 u usporedbi s 2005.

Smanjenje PM2,5 u usporedbi s 2005.

Smanjenje CH4 u usporedbi s 2005.

Za bilo koju godinu od 2020. do 2024.

Za bilo koju godinu od 2025. do 2029.

Za bilo koju godinu od 2030.

Za bilo koju godinu od 2020. do 2024.

Za bilo koju godinu od 2025. do 2029.

Za bilo koju godinu od 2030.

 

Za bilo koju godinu od 2030.

Belgija

2%

16%

17%

20%

48%

50%

 

26%

Bugarska

3%

11%

10%

20%

64%

70%

 

53%

Češka Republika

7%

35%

36%

17%

51%

59%

 

31%

Danska

24%

37%

38%

33%

61%

67%

 

24%

Njemačka

5%

46%

47%

26%

42%

46%

 

39%

Estonija

1%

10%

10%

15%

51%

74%

 

23%

Grčka

7%

28%

28%

35%

71%

73%

 

40%

Španjolska

3%

29%

30%

15%

63%

64%

 

34%

Francuska

4%

31%

32%

27%

46%

52%

 

25%

Hrvatska

1%

27%

29%

18%

67%

71%

 

31%

Irska

1%

11%

14%

18%

35%

44%

 

7%

Italija

5%

29%

29%

10%

44%

56%

 

40%

Cipar

10%

21%

21%

46%

73%

74%

 

18%

Latvija

1%

3%

4%

16%

56%

63%

 

37%

Litva

10%

4%

1%

20%

57%

65%

 

42%

Luksemburg

1%

25%

25%

15%

48%

50%

 

27%

Mađarska

10%

38%

38%

13%

63%

66%

 

55%

Malta

4%

25%

28%

25%

80%

81%

 

32%

Nizozemska

13%

24%

26%

37%

40%

42%

 

33%

Austrija

1%

20%

19%

20%

56%

59%

 

20%

Poljska

1%

28%

29%

16%

37%

53%

 

34%

Portugal

7%

22%

20%

15%

70%

71%

 

29%

Rumunjska

13%

25%

25%

28%

64%

69%

 

26%

Slovenija

1%

25%

26%

25%

76%

77%

 

28%

Slovačka

15%

41%

41%

36%

63%

66%

 

41%

Finska

20%

17%

17%

30%

41%

48%

 

15%

Švedska

15%

18%

18%

19%

35%

44%

 

18%

Ujedinjena Kraljevina

8%

22%

22%

30%

48%

50%

 

41%

EU 28

6%

29%

30%

22%

51%

58%

 

33%

Justification

NH3 and PM2.5: The national emission reduction figures for the years 2025 and 2030 on the basis of the European Parliament's Impact Assessment and the most cost effective option for reducing emissions taking into account climate and energy policy. For methane, the Commission proposal is maintained.

Amandman  94

Prijedlog direktive

Prilog II. – tablica ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Tablica (ba) Obveze smanjenja emisija za živu (Hg) u usporedbi s 2005.*

 

Za bilo koju godinu od 2025. do 2029.

 

Za bilo koju godinu od 2030.

 

*Brojke se temelje na metodologiji korištenoj za scenarij smanjenja jaza od 75 % iz klimatske i energetske politike iz studije Službe Europskog parlamenta za istraživanja pod nazivom „Kakvoća zraka – Dopunska procjena učinka interakcija između politike kakvoće zraka i klimatske i energetske politike EU-a”, uključujući klimatski i energetski okvir EU-a za 2030., kako je navedeno u komunikaciji Komisije pod nazivom „Okvir za klimatsku i energetsku politiku u razdoblju 2020. – 2030.”.

Amandman  95

Prijedlog direktive

Prilog III. – dio 1. – odjeljak A – točka 1. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) upravljanje dušikom, vodeći računa o čitavom ciklusu dušika;

(a) upravljanje dušikom, vodeći računa o čitavom ciklusu dušika i razmatranje donošenja planova za upravljanje tlom i hranjivim tvarima;

Amandman  96

Prijedlog direktive

Prilog III. – dio 1. – odjeljak A­ – točka 1. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) načini razgrtanja gnojiva uz niske emisije;

(c) načini razgrtanja gnojiva uz niske emisije i tehnike koje obuhvaćaju razdvajanje na tekući i kruti dio;

Amandman  97

Prijedlog direktive

Prilog III. – dio 1. – odjeljak A­ – točka 1. – podtočka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) sustavi prerade gnojiva i kompostiranja uz niske emisije;

(e) sustavi prerade gnojiva i kompostiranja uz niske emisije, uključujući razdvajanje na tekući i kruti dio;

Amandman  98

Prijedlog direktive

Prilog III. – dio 1. – odjeljak A­ – točka 1. – podtočka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga) poticanje ispaše i ekstenzivnog uzgoja te povećanje bioraznolikosti pašnjaka uvođenjem biljaka s visokim razinama aminokiselina kao što su djetelina, lucerna i žitarice;

Justification

Incorporating plants with a high amino acid or high protein content into the pasture fodder (e.g. by under-sowing into temporary grasslands) increases soil fertility and as well as reduces feed costs e.g. from imported soya.

Amandman  99

Prijedlog direktive

Prilog III. – dio 1. – odjeljak A­ – točka 1. – podtočka gb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(gb) poticanje plodoreda koji obuhvaćaju usjeve koji fiksiraju dušik;

Justification

More holistic approaches to farming practices can have great impacts on the reduction of ammonia emissions and can also deliver significant additional environmental benefits (soil, biodiversity, water). Practices such as crop rotation significantly increase the soil quality and can reduce farmer’s dependency on artificial inputs. Practices such as extensive grazing can help improve biodiversity, reduce greenhouse gas and air pollution and are good for animal welfare.

Amandman  100

Prijedlog direktive

Prilog III. – dio 1. – odjeljak A­ – točka 1. – podtočka gc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(gc) poticanje poljoprivredno-ekološkog uzgoja na temelju kojega se postižu poljoprivredni sustavi visoke bioraznolikosti, učinkovitost resursa i smanjenje ovisnosti o kemijskim dodatcima ili, u najboljem slučaju, izostanak te ovisnosti;

Amandman  101

Prijedlog direktive

Prilog III. – dio 1. – odjeljak A­ – točka 3. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) anorganska gnojiva razgrću se u skladu s predvidivim potrebama predmetnih usjeva ili travnjaka u vezi s dušikom i fosforom, uzimajući u obzir i postojeći hranjivi sadržaj u tlu i hranjive tvari iz drugih gnojiva.

(d) anorganska gnojiva zamjenjuju se što više moguće organskim gnojivima; ako se i dalje upotrebljavaju anorganska gnojiva, razgrću se u skladu s predvidivim potrebama predmetnih usjeva ili travnjaka u vezi s dušikom i fosforom, uzimajući u obzir i postojeći hranjivi sadržaj u tlu i hranjive tvari iz drugih gnojiva.

Amandman  102

Prijedlog direktive

Prilog III. – dio 1. – odjeljak A – točka 4. – podtočka a – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) smanjenje emisija zbog primjene tekućeg i krutoga gnojiva na obradivu zemlju i travnjake primjenom metoda kojima se emisije smanjuju za najmanje 30 % u usporedbi s referentnom metodom opisanom u smjernicama o amonijaku te uz sljedeće uvjete:

(a) smanjenjem emisija zbog primjene tekućeg i krutoga gnojiva na obradivu zemlju i travnjake primjenom metoda kojima se emisije smanjuju za najmanje 30 % u usporedbi s referentnom metodom opisanom u smjernicama o amonijaku te uz sljedeće uvjete:

Justification

Linguistic Amendment – not voted.

Amandman  103

Prijedlog direktive

Prilog III. – dio 1. – odjeljak A – točka 4. – podtočka a – podtočka ii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii. gnojiva i tekuća gnojiva ne razgrću se po zemlji koja je zasićena vodom, poplavljena, smrznuta ili prekrivena snijegom;

ii. bez razgrtanja gnojiva i tekućih gnojiva po zemlji koja je zasićena vodom, poplavljena, smrznuta ili prekrivena snijegom;

Justification

Linguistic Amendment – not voted.

Amandman  104

Prijedlog direktive

Prilog III. – dio 1. – odjeljak A – točka 4. – podtočka b – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) smanjenje emisija od skladištenja gnojiva izvan nastambi za životinje sljedećim pristupima:

(b) smanjenjem emisija od skladištenja gnojiva izvan nastambi za životinje sljedećim pristupima:

Justification

Linguistic Amendment – not voted.

Amandman  105

Prijedlog direktive

Prilog III. – dio 1. – odjeljak A – točka 4. – podtočka b – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i. za skladišta tekućega gnojiva izgrađena nakon 1. siječnja 2022. koriste se sustavi ili tehnike skladištenja uz niske emisije za koje se pokazalo da smanjuju emisije amonijaka za najmanje 60 % u usporedbi s referentnom metodom opisanom u smjernicama o amonijaku, a za postojeća skladišta tekućeg stajskog gnojiva najmanje 40 %;

i. za skladišta tekućega gnojiva izgrađena nakon 1. siječnja 2022. korištenjem sustava ili tehnika skladištenja uz niske emisije za koje se pokazalo da smanjuju emisije amonijaka za najmanje 60 % u usporedbi s referentnom metodom opisanom u smjernicama o amonijaku, a za postojeća skladišta tekućeg stajskog gnojiva najmanje 40 %;

Justification

Linguistic Amendment – not voted.

Amandman  106

Prijedlog direktive

Prilog III. – dio 1. – odjeljak A – točka 4. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) smanjenje emisija iz nastambi životinja korištenjem sustava za koje se pokazalo da smanjuju emisije amonijaka za najmanje 20 % u usporedbi s referentnom metodom opisanom u smjernicama o amonijaku.

(c) smanjenjem emisija iz nastambi životinja korištenjem sustava za koje se pokazalo da smanjuju emisije amonijaka za najmanje 20 % u usporedbi s referentnom metodom opisanom u smjernicama o amonijaku;

Justification

Linguistic Amendment – not voted.

Amandman  107

Prijedlog direktive

Prilog III. – dio 1. – odjeljak A – točka 4. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) smanjenje emisija iz gnojiva korištenjem strategija hranjenja životinja hranom s niskim sadržajem bjelančevina za koje se pokazalo da smanjuju emisije amonijaka za najmanje 10 % u usporedbi s referentnom metodom opisanom u smjernicama o amonijaku.

(d) smanjenjem emisija iz gnojiva korištenjem strategija hranjenja životinja hranom s niskim sadržajem bjelančevina za koje se pokazalo da smanjuju emisije amonijaka za najmanje 10 % u usporedbi s referentnom metodom opisanom u smjernicama o amonijaku.

Justification

Linguistic Amendment – not voted.

Amandman  108

Prijedlog direktive

Prilog III. – dio 1. – odjeljak Ab (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ab. Mjere za kontrolu emisija dušikovih oksida i čestica u urbanim područjima

 

Prilikom savjetovanja s lokalnim i regionalnim tijelima države članice razmatraju sljedeće mjere:

 

– održive planove o gradskoj mobilnosti, uključujući mjere kao što su zone s niskim emisijama, naplaćivanje ulaska u gradsko središte, kontrole parkiranja, ograničenja brzine, programe grupnog prijevoza automobilom i uvođenje alternativne infrastrukture za punjenje;

 

– promicanje promjena u načinu prijevoza radi povećanja vožnje biciklom, i javnim prijevozom te hodanja;

 

– održive planove o teretnom prometu u gradovima, kao što su uvođenje logističkih centara i mjere za poticanje premještanja regionalnog teretnog prometa s cesta na električnu željeznicu i vodene putove;

 

– uporabu sustava za prostorno planiranje radi rješavanja problema emisija iz novih građevinskih objekata i kotlovnica; mjere modernizacije u pogledu energetske učinkovitosti za postojeće građevine;

 

– programe modernizacije za promicanje zamjene starih kućanskih sustava za grijanje boljom izolacijom domova, toplinskim crpkama, lakim loživim uljem, novim sustavima na drvene pelete, kvartnim grijanjem ili plinom;

 

– gospodarske i fiskalne poticaje za promicanje uporabe uređaja za grijanje s niskom razinom emisija;

 

– zabranu paljenja krutih goriva u stambenim područjima i drugim osjetljivim područjima radi zaštite osjetljivih skupina stanovništva, uključujući djecu;

 

– jamčenje maksimalnog smanjenja emisija od građevinske djelatnosti uvođenjem i provedbom politika za smanjenje i praćenje građevinske prašine te postavljanje granica emisija za necestovne pokretne strojeve;

 

– reviziju stopa oporezivanja vozila poštujući veće stvarne emisije iz dizelskih automobila i benzinskih vozila s izravnim ubrizgavanjem radi poticanja prodaje vozila koja manje zagađuju;

 

– javnu nabavu i fiskalne poticaje za promicanje brzog prihvaćanja vozila s vrlo malim emisijama;

 

– potporu za ugradnju filtara čestica UNECE REC klase IV na dizelskim strojevima, kamionima, autobusima i taksijima;

 

– reguliranje emisija iz građevinskih strojeva i drugih necestovnih pokretnih strojeva koji rade u gusto naseljenim područjima (uključujući modernizaciju);

 

– kampanje senzibiliziranja javnosti i upozorenja.

Amandman  109

Prijedlog direktive

Prilog III. – dio 1. – odjeljak Ca (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ca. Mjere za smanjenje emisija radi ograničenja emisija ugljikovodika

 

Države članice smanjuju emisije nemetanskih hlapljivih organskih spojeva (NMHOS) poticanjem korištenja modernih crijeva koja ne propuštaju emisije i upotrebljavaju se u raznim sektorima.

Justification

Traditional filling station hoses are not completely airtight. This can allow hydrocarbons to escape and create ground-level ozone. Extrapolation has shown that the volume of hydrocarbon emissions at filling stations in Europe can be estimated at around 45 million litres per year. A modern emission-free tanking system could counter hydrocarbon emissions.

Amandman  110

Prijedlog direktive

Prilog III. – dio 2. – točka 1. – podtočka a – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i. prioritete politike i njihov odnos s prioritetima utvrđenima u drugim relevantnim područjima politike, uključujući promjenu klime;

i. prioritete politike i njihov odnos s prioritetima utvrđenima u drugim relevantnim područjima politike, uključujući poljoprivredu, ruralno gospodarstvo, industriju, mobilnost i prijevoz, očuvanje prirode i klimatske promjene;

Justification

Overlap and synergies with more policy areas than mere climate change policy exist in this matter: agricultural, industry, rural economic and conservation of nature are to be included therefore as well.

Amandman  111

Prijedlog direktive

Prilog III. – dio 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) razmatrane opcije politike za ostvarenje obveza smanjenja emisija za 2020. i 2030. i nadalje, i prijelaznih razina emisija utvrđenih za 2025. te za doprinos poboljšanju kakvoće zraka i analizâ tih opcija, uključujući metodu analize; individualni ili kombinirani utjecaj politika i mjera za smanjenje emisija, kakvoću zraka i okoliš; i povezane neizvjesnosti;

(b) razmatrane opcije politike za ostvarenje obveza smanjenja emisija za 2020., 2025. i 2030. te za doprinos poboljšanju kakvoće zraka i analizâ tih opcija, uključujući metodu analize; individualni ili kombinirani utjecaj politika i mjera za smanjenje emisija, kakvoću zraka i okoliš; i povezane neizvjesnosti;

Amandman  112

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 2. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) prema potrebi, objašnjenje razlogâ zašto se prijelazne razine emisija za 2025. ne mogu postići bez mjera koje podrazumijevaju nerazmjerne troškove;

(d) objašnjenje mjera poduzetih kako bi se ostvarile nacionalne obveze smanjenja emisija;

Amandman  113

Prijedlog direktive

Prilog III. – dio 2. – točka 1. – podtočka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da) objašnjenje upotrijebljene metodologije kako bi se zajamčilo da se mjerama za postizanje nacionalnih obveza za smanjenje emisija PM2,5 prednost pruži smanjenju emisija crnog ugljika;

Amandman  114

Prijedlog direktive

Prilog III. – dio 2. – točka 1. – podtočka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) procjena o načinu na koji se politikama i mjerama osigurava dosljednost s planovima i programima uspostavljenima u drugim relevantnim područjima politike.

(e) procjena o načinu na koji se politikama i mjerama osigurava dosljednost s planovima i programima uspostavljenima u drugim relevantnim područjima politike, posebice, između ostaloga, s planovima o kakvoći zraka iz Direktive 2008/50/EZ, prijelaznim nacionalnim planovima i planovima inspekcije iz Direktive 2010/75/EZ, nacionalnim akcijskim planovima za energetsku učinkovitost iz Direktive 2012/27/EU, nacionalnim akcijskim planovima za obnovljivu energiju iz Direktive 2009/28/EZ i relevantnim planovima ili programima podložnim zahtjevima iz DIrektive 2001/42/EZ ili jednakovrijednim odredbama zakonodavstva koje ih zamjenjuje.

Amandman  115

Prijedlog direktive

Prilog III. – dio 2. – točka 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) procjena napretka ostvarenog u vezi s provedbom programa, smanjenjem emisija i smanjenjem koncentracija;

(a) procjena napretka ostvarenog u vezi s provedbom programa, smanjenjem emisija, smanjenjem koncentracija i povezanih okolišnih, javnozdravstvenih i društveno-gospodarskih prednosti;

Justification

More information on the impacts of air pollution will help to improve levels of public engagement with air pollution policy and in particular with the formulation and implementation of NAPCPs.

Amandman  116

Prijedlog direktive

Prilog III. – dio 2. – točka 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) sve znatne promjene u kontekstu politike, procjene, program ili raspored provedbe.

(b) sve znatne promjene u kontekstu politike, procjene (uključujući rezultate inspekcija i nadzora tržišta provedenih u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (b)), program ili raspored provedbe.

Amandman  117

Prijedlog direktive

Prilog 3. – dio 2. – točka 2. – podtočka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) procjena napretka postignutog u postizanju dugoročnih ciljeva EU-a za zaštitu zdravlja i okoliša s obzirom na sva potrebna ažuriranja tih ciljeva, uključujući sve nove smjernice o kakvoći zraka koje utvrdi Svjetska zdravstvena organizacija;

Amandman  118

Prijedlog direktive

Prilog 3. – dio 2. – točka 2. – podtočka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb) Kad se nacionalni program kontrole onečišćenja zraka ažurira u skladu s člankom 6. stavkom 4., mora obuhvaćati informacije o svim dodatnim mjerama za smanjenje zagađenja zraka čija je provedba u vezi s postizanjem obveza smanjenja emisija i ciljeva kakvoće zraka razmotrena na odgovarajućoj lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini, uključujući one navedene u Prilogu III. ovoj Direktivi i stavku 3. dijela B Priloga XV. Direktivi 2008/50/EZ.

(1)

SL C 451, 16.12.2014., str. 134.

(2)

SL C 415, 20.11.2014., str. 23.


EXPLANATORY STATEMENT

Evidence-based policy-making must be the cornerstone of EU legislation. Laws should be founded on robust, comprehensive impact assessments that explain why legislation both addresses the key questions of whether a proposal is necessary and proportionate, and assesses whether action is best sought at the EU level. In the case of air quality, the answer is clear: this is a significant trans-boundary human health and environmental issue that profoundly affects all EU citizens and requires immediate action.

After years of political neglect, air pollution has risen up the political agenda as a major public health concern. Poor air quality contributes to premature death, to sickness absences from work, significant healthcare costs, productivity loss, crop yield loss and damage to buildings. In Europe, the total external health-related costs to society from air pollution are estimated to be in the range of €330-940 billion per year. Moreover, there is a growing body of evidence available to show that atmospheric nitrogen deposition is leading to changes in the natural environment such as reduced diversity of ground vegetation, reduced plant growth, and unbalanced nutritional status due to eutrophication and acidification.

While work has been done to reduce air pollution across the Union, many Member States are falling short of agreed standards. Moreover, the EU remains far from its long-term objective; to adhere to the recommended pollutant limits in the WHO's 2005 air quality guidelines. On 18 December 2013, the Commission published its long-awaited Clean Air Package, backed by a substantial impact assessment. The package outlines measures to ensure that existing targets are met in the short-term and sets new air quality objectives for the period up to 2030. It consists of four elements: a Clean Air Programme for Europe; a proposal for a Decision to ratify the 2012 amendment to the Gothenburg Protocol to the UNECE Convention on Long Range Trans-boundary Air Pollution on behalf of the EU; a proposal for a new Directive to reduce pollution from medium-sized combustion installations, such as energy plants for large buildings, and small industry installations; and lastly, the legislative proposal upon which this report is based, revising the 2001 National Emission Ceilings (NEC) Directive.

The Commission’s proposal repeals and replaces the existing NEC Directive, setting new ceilings on emissions for sulphur dioxide, nitrogen oxides, ammonia, and non-methane volatile organic compounds for 2020 and 2030. It would also extend the Directive to cover particulate matter (PM2,5) from 2020 and – in order to introduce an important synergy with climate legislation – methane from 2030. The targets for 2020 reflect the limits that have been signed up to internationally under the Gothenburg Protocol.

The proposal’s new targets for 2030 are the most complicated element with different limits for each Member State and each pollutant. It is based on delivering 70% of the maximum technically feasible reductions in health impacts as defined by the WHO; the Commission has then established the limits for individual Member States based on where it has assessed the most cost-effective measures can be taken. The Commission’s text also requires Member States to adopt national air pollution control programmes, which must be updated every two years.

Although the original proposal for a revised NEC Directive was published almost 16 months ago, first reading by the co-legislators has been delayed as a result of new mandates beginning within the European Parliament and Commission, and protracted discussions between Member States and the Commission regarding the proposal’s original baseline scenarios used for establishing the 2030 reduction targets. Utilizing this additional time at the start of the legislative term, the European Parliament’s Committee on Environment, Public Health and Food Safety commissioned a complementary impact assessment, published in October 2014, to investigate the interactions between EU air quality policy and the 2030 climate and energy policy put forward by the Commission in early 2014.

There has also been uncertainty surrounding the future prospects of the proposal after its inclusion in Annex II (list of withdrawals or modifications of pending proposals) of the Commission's 2015 Work Programme. Responding to Member State concerns over the cumulative costs and impacts of the new legislation, the Commission had considered withdrawing the proposal; a suggestion strongly dismissed by your rapporteur and the European Parliament, as well as numerous Member States and affected stakeholders. Given the clear benefits to human health and the environment, the Commission has opted to maintain the proposal, albeit with the unspecific caveat that it will be modified as part of the legislative follow-up to the 2030 climate and energy package. First reading can now begin in earnest.

It is important to note that the rapporteur is supportive of the new Commission's commitment to introduce smarter, more streamlined regulation and reduce administrative burdens on both businesses and Member States. The NEC Directive should be no exception to this approach. Whilst the ceilings for the target dates set out in the report must incentivise emission reductions, they should also be fixed at a level that is realistic, proportionate, deliverable, evidence-based, and does not disproportionately impact any one sector.

Your rapporteur has approached this report guided by the principle that better regulation and environmental protection are not mutually exclusive. As such, this Directive should be coherent with other pillars of EU policy and aligned with related draft legislation, where possible. Sound data, better exchange of information, and specific attention to monitoring and reporting both for National Emission Ceilings and for all source legislation will be crucial to the long-term success of this Directive, and it is imperative that it delivers on these objectives.

In the context of the 2030 framework for climate and energy policy, it is likely that, at a future point, adjustments to the NEC Directive will have to be made based on the legislative outcomes that underpin the 2030 framework. Indeed, the EU has spent much of its focus over the last decade addressing climate change, to the detriment of air quality. This has incentivised divergent and inconsistent policies. For example, climate policies have fostered large increases in the fleet share of diesel cars, a major source of nitrogen oxides and particulate matter, as they have approximately 15% lower tailpipe CO2 emissions than petrol vehicles.

There are important interactions between climate and air quality policies. With this in mind, your rapporteur has chosen to maintain methane within the scope of this Directive. Methane emissions are already regulated directly under existing EU legislation, for example under the Landfill of Waste Directive, and indirectly through the Effort Sharing Decision, as it is a powerful greenhouse gas. However, methane is also a significant ozone precursor and it is therefore important to tackle it specifically in this legislation.

To ensure progress towards the 2030 limits, your rapporteur has added fully binding 2025 targets for all pollutants, with the exception of ammonia. The Commission’s ammonia target for 2030 will be difficult to achieve in some Member States, particularly those with large agricultural sectors, and a degree of flexibility is critically important, as ammonia levels are difficult to mitigate quickly and effectively. For this reason, and the fact that there is no flexibility for this pollutant in the Commission proposal, I have only opted for a 2030 limit.

Your rapporteur has also chosen to remove the flexibility allowing offsets from reductions in emissions of nitrogen oxides, sulphur dioxides and particulate matter from international shipping. A provision to reduce maritime emissions instead of terrestrial emissions would be extremely difficult to apply and monitor in practice. Also, the flexibility would not apply evenly to all Member States, as landlocked countries would be excluded.

Member States must be fully informed of how they are performing in meeting their specific emission reduction commitments. When Member States are at risk of not meeting their obligations, there should be measures in place for early identification of the problem – this will enable countries to take corrective action. It is crucial that the Commission fulfils a comprehensive surveillance and early-warning role in this respect, whether in assisting Member States with key components of their national programme or, in the most severe cases, enabling them to take the required action. Where infringement proceedings are necessary, the Commission should take action, but this must not be considered merely as punitive; it should be deemed a last resort.

I recognise that some of the targets might be challenging for Member States, and in some circumstances the EU must provide assistance in return for improved transposition. Your rapporteur considers air quality to be a public good; as such Member States must have the possibility to benefit from EU funding. It is therefore necessary to look at new and innovative ways to finance emissions reductions.

For example, the Common Agricultural Policy (CAP) is a significant financial resource and the recent inter-institutional agreement to reform the CAP in 2013 included an increased focus on introducing greener, more environmentally friendly measures within European agriculture. It is the rapporteur's view that air quality should be part of this discourse in the same way as other public goods, given that the agricultural sector is a significant source of ammonia and methane emissions.

Lastly, it is important to properly acknowledge that the NEC Directive is Europe’s overarching framework piece of legislation for air quality, and without effective and implementable source legislation, Member States will never meet their emission reduction targets. In other words, a further tightening of air quality standards will be redundant unless we see a clear reduction in pollution from the main sources.

The automobile sector is a key example: it is vital that the Commission brings forward its long-delayed Euro 6c Emission Regulation to implement Real Driving Emissions (RDE) in the type approval requirements for new vehicles. In your rapporteur’s view, punitive action for non-compliance with nitrogen oxides limits is extremely difficult to justify if the testing standards are not fit for purpose and significantly underestimate on-road emissions.

In recognising this, the rapporteur also believes it is imperative to empower competent authorities to ensure they can take the required action to comply with all legislation relevant to meeting the 2030 limits. A prime example of such action would be the introduction of Low Emission Zones (LEZs), a traffic pollution charge scheme intended to reduce diesel car emissions in urban areas worst affected by emissions of nitrogen oxides and particulate matter.


MIŠLJENJE oDBORA ZA INDUSTRIJU, ISTRAŽIVANJE I ENERGETIKU (22.4.2015)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćivača i izmjeni Direktive 2003/35/EZ

(COM(2013)0920 – C7‑0004/2014 – 2013/0443(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Adam Gierek

SHORT JUSTIFICATION

Anthropogenic emissions of gases and particulates are largely caused by the incomplete combustion of fuels in heating, energy generation and transport, by industrial chemical processes and by abrasion caused by wheeled means of transport. Their intensity may have a seasonal character relating, inter alia, to low-level emissions.

The objective of the proposed directive of the European Parliament and of the Council is the establishment of new national emission limits for the most significant varieties of atmospheric pollutants. The proposed directive is intended to replace the current Directive 2001/81/EC on national emission ceilings for certain atmospheric pollutants to 2010 and to adapt EU law to its international commitments arising from the 1999 Gothenburg Protocol. The aim of the proposal is to reduce potential threats to human health, the environment and the climate. The proposal is the outcome of a review of EU atmospheric protection policy and forms part of a package of new EU rules.

Besides adapting EU law to the amended provisions of this Protocol, the proposed directive provides for a modification – i.e. a gradual stepping up of reduction commitments from 2020 to 2030 and later – in respect of four types of gas pollutants set out in the current directive (sulphur dioxide, nitrogen oxides, volatile organic compounds other than methane, and ammonia), in respect of particulate matter with a diameter no smaller than 2.5 micrometres (in accordance with the amended Protocol), and in respect of methane emissions. Within the scope of these ambitious plans to reduce pollutants, the proposed directive provides for medium‑term emission ceilings for 2025.

The Member States’ commitments to reducing emissions are expressed as a percentage of emissions reductions between the total amount of a particular type of pollutant for the reference year (2005) and the total amount of emissions of that pollutant released into the atmosphere in the target calendar year. The directive obliges the Member States to draw up national programmes for the reduction of emissions and to update them regularly (every two years). The programmes should contain a description of activities that make it possible for the Member States to assess the financial consequences of attaining the reduction targets. The Member States should, moreover, be obliged to monitor emissions of air pollutants and to draw up national balance sheets and emission projections. Both the national programmes and the emission balance sheets shall be submitted to the Commission.

The proposed directive also introduces a minor change to Directive 2003/35/EC concerning public participation in drawing up some plans and programmes dealing with the environment. This change consists of a reference to a provision concerning national programmes for the reduction of emissions.

It became necessary to amend Directive 2003/35/EC of the European Parliament and of the Council due, inter alia, to soil acidification, water eutrophication and progressive climate change. It has thus become necessary to develop a new legal act to consolidate the provisions that had already been implemented.

The most important are the amendments concerning legal provisions relating to public participation in the drawing up of plans and programmes dealing with the environment. A reference to national provisions governing the monitoring of air pollution has therefore been introduced to Annex I to the aforementioned Directive.

Position of the rapporteur

The rapporteur welcomes the proposal for a new directive of the European Parliament and of the Council. However, it must be stated that its basic elements were developed a quarter of a century ago, and the proposal fails to make reference to the need for better regulation and monitoring of these emissions, particularly at local level, through improving measurement methods.

Specific comments

1) The proposal did not take into account emissions of all particles, including emissions of particulate matter with a diameter of less than 2.5 micrometres, and particularly the most dangerous particulates for human health and the climate with diameters in the nanometre range.

2) It did not take into account chlorinated aromatic hydrocarbons, i.e. dioxins.

3) An important and pertinent issue is the seasonal character of emissions, in particular, the increased emissions in the heating period, including so‑called low-level emissions.

4) Given that emissions spread irrespective of borders, maritime countries, aviation and maritime transport should not be exempted from the obligation of reducing their emissions. Countries should not be able to assess their emissions on a ‘flexible’ basis.

5) One hazardous gas released anthropogenically, although not produced anthropogenically in large amounts, is hydrogen sulphide (H2S).Bacterial methods for refining high‑sulphur crude oil during maritime transport which emit significant amounts of this toxic gas (H2S) into the atmosphere are known.

6) From a formal perspective, however, and particularly as regards references to various annexes of Commission proposals, there is a general lack of transparency in the Commission’s draft directive. The legal act in question should – in the opinion of the rapporteur for the opinion – have its own annexes, and should at least indicate more precisely to which specific documents the annexes refer.

AMANDMANI

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a) Države članice i Unija obvezale su se smanjiti svoje emisije žive u sklopu provedbe Minamatske konvencije o živi.

Justification

This Directive should contribute to the reduction of mercury emissions in the EU as required by the 2005 Community Strategy on Mercury and the Minamata Convention on Mercury to which Member States and the Union are parties.

Amandman  2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Režim nacionalnih gornjih granica emisija utvrđen Direktivom 2001/81/EZ potrebno je stoga revidirati kako bi ga se uskladilo s međunarodnim obvezama Unije i država članica.

(6) Režim nacionalnih gornjih granica emisija utvrđen Direktivom 2001/81/EZ potrebno je stoga revidirati kako bi se zajamčila usklađenost s međunarodnim obvezama Unije i država članica.

Amandman  3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a) Ovom bi se Direktivom trebalo doprinijeti smanjenju emisija žive u Uniji kao što je utvrđeno Strategijom Zajednice o živi iz 2005. i Minamatskom konvencijom o živi, čije su potpisnice države članice i Unija.

Justification

This Directive should contribute to the reduction of mercury emissions in the EU as required by the 2005 Community Strategy on Mercury and the Minamata Convention on Mercury to which Member States and the Union are parties.

Amandman  4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Države članice morale bi udovoljiti obvezama smanjenja emisija za 2020. i 2030. utvrđenima u ovoj Direktivi. Kako bi osigurale dokaziv napredak u ispunjenju obveza za 2030., države članice morale bi u 2025. ostvariti prijelazne razine emisija, utvrđene na temelju linearnog smanjenja između njihovih razina emisija za 2020. i razina emisija definiranih obvezama smanjenja emisija za 2030., osim ako bi to podrazumijevalo nerazmjerne troškove. U slučaju da emisije za 2025. nije moguće ograničiti na takav način, države članice morale bi navesti razloge za to u svojim izvješćima pripremljenima u skladu s ovom Direktivom.

(9) Države članice morale bi udovoljiti obvezama smanjenja emisija za 2020., 2025. i 2030. utvrđenima u ovoj Direktivi.

Justification

National emission reduction commitments should be binding also for 2025 to achieve the "levels of air quality that do not give rise to significant negative impacts on, and risks to human health and environment".

Amandman  5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a) Pri određivanju obveza smanjenja emisija, trebalo bi uzeti u obzir napore koje su države članice do sada već uložile.

Amandman  6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Radi promicanja troškovno učinkovitog ispunjavanja nacionalnih obveza smanjenja emisija i prijelaznih razina emisija, države članice trebale bi imati mogućnost da uzmu o obzir smanjenja emisija iz međunarodnog pomorskog prometa ako su emisije iz tog sektora niže od razina emisija koje bi proizlazile iz sukladnosti sa standardima prava Unije, uključujući ograničenja koja se odnose na sumpor za goriva utvrđena Direktivom Vijeća 1999/32/EZ.21 Države članice trebale bi imati i mogućnost da zajedno ispune svoje obveze i prijelazne razine emisija koje se odnose na metan (CH4) te da se pritom mogu služiti Odlukom br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.22 Radi provjere usklađenosti sa svojim nacionalnim gornjim granicama emisija, obvezama smanjenja emisija i prijelaznim razinama emisija, države članice mogle bi prilagoditi svoje nacionalne evidencije emisija s obzirom na unaprijeđene znanstvene spoznaje i metode koje se odnose na emisije Komisija bi se mogla usprotiviti uporabi svake od tih fleksibilnosti od strane države članice ako uvjeti iz ove Direktive nisu ispunjeni.

(11) Radi promicanja troškovno učinkovitog ispunjavanja nacionalnih obveza smanjenja emisija, države članice trebale bi imati mogućnost da uzmu o obzir smanjenja emisija iz međunarodnog pomorskog prometa ako su emisije iz tog sektora niže od razina emisija koje bi proizlazile iz sukladnosti sa standardima prava Unije, uključujući ograničenja koja se odnose na sumpor za goriva utvrđena Direktivom Vijeća 1999/32/EZ.21 Radi provjere usklađenosti sa svojim nacionalnim gornjim granicama emisija, obvezama smanjenja emisija i prijelaznim razinama emisija, države članice mogle bi prilagoditi svoje nacionalne evidencije emisija s obzirom na unaprijeđene znanstvene spoznaje i metode koje se odnose na emisije. Komisija bi se mogla usprotiviti uporabi svake od tih fleksibilnosti od strane države članice ako uvjeti iz ove Direktive nisu ispunjeni.

__________________

__________________

21 Direktiva Vijeća 1999/32/EZ od 26. travnja 1999. o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima i o izmjeni Direktive 93/12/EEZ (SL L 121, 11.5.1999., str. 13.).

21 Direktiva Vijeća 1999/32/EZ od 26. travnja 1999. o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima i o izmjeni Direktive 93/12/EEZ (SL L 121, 11.5.1999., str. 13.).

22 Odluka br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o naporima koje poduzimaju države članice radi smanjenja emisija stakleničkih plinova s ciljem ostvarenja ciljeva Zajednice vezanih za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2020. godine (SL L 140, 5.6.2009., str. 136.).

 

Justification

Follows the Amendment to delete methane reduction commitments in the directive. Without the commitments there is no need for methods of jointly meeting commitments.

Amandman  7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Države članice trebale bi donijeti i provesti nacionalni program kontrole onečišćenja zraka kako bi ispunile zahtjeve za smanjenje emisija i prijelazne razine emisija, i učinkovito pridonijele ostvarenju ciljeva Unije u području kakvoće zraka. U tu svrhu, države članice trebale bi uzeti u obzir potrebu da se smanje emisije u zonama i aglomeracijama koje su pogođene prekomjernim koncentracijama onečišćivača zraka i/ili u onima koje znatno pridonose onečišćenju zraka u drugim zonama ili aglomeracijama, uključujući u susjednim zemljama. Nacionalnim programima kontrole onečišćenja zraka trebalo bi se u tom smislu pridonijeti uspješnoj provedbi planova u području kakvoće zraka donesenih na temelju članka 23. Direktive 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.23

(12) Države članice trebale bi donijeti i provesti nacionalni program kontrole onečišćenja zraka kako bi ispunile zahtjeve za smanjenje emisija i učinkovito pridonijele ostvarenju ciljeva Unije u području kakvoće zraka. U tu svrhu, države članice trebale bi uzeti u obzir potrebu da se smanje emisije u zonama i aglomeracijama koje su pogođene prekomjernim koncentracijama onečišćivača zraka i/ili u onima koje znatno pridonose onečišćenju zraka u drugim zonama ili aglomeracijama, uključujući u susjednim zemljama. Nacionalnim programima kontrole onečišćenja zraka trebalo bi se u tom smislu pridonijeti uspješnoj provedbi planova u području kakvoće zraka donesenih na temelju članka 23. Direktive 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.23

__________________

__________________

23 Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kakvoći zraka i čišćem zraku za Europu (SL L 152, 11.6.2008., str.1.).

23 Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kakvoći zraka i čišćem zraku za Europu (SL L 152, 11.6.2008., str.1.).

Amandman  8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26a) Države kandidatkinje i potencijalne države kandidatkinje trebale bi, što je više moguće, uskladiti svoje nacionalne propise s ovom Direktivom.

Amandman  9

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova se Direktiva primjenjuje na emisije onečišćivača navedenih u Prilogu I. iz svih izvora prisutnih na državnom području država članica, njihovih isključivih gospodarskih područja i područja kontrole onečišćenja.

Ova se Direktiva primjenjuje na emisije onečišćivača navedenih u Prilogu I. iz svih antropogenih izvora prisutnih na državnom području država članica, njihovih isključivih gospodarskih područja i područja kontrole onečišćenja.

Justification

The scope must be accurate and consistent with other articles such as article 4.

Amandman  10

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice dužne su ograničiti barem svoje godišnje antropogene emisije sumporovog dioksida (SO2), dušikovih oksida (NOx), nemetanskih hlapljivih organskih spojeva (NMHOS), amonijaka (NH3), čestica (PM2,5) i metana (CH4) u skladu s nacionalnim obvezama smanjenja emisija primjenjivima od 2020. i 2030., kako je navedeno u Prilogu II.

1. Države članice dužne su ograničiti barem svoje godišnje antropogene emisije sumporovog dioksida (SO2), dušikovih oksida (NOx), nemetanskih hlapljivih organskih spojeva (NMHOS), amonijaka (NH3), čestica (PM2,5) i žive (Hg). Ograničavanje nemetanskih hlapljivih organskih spojeva (NMHOS) i metana (CH4) stavlja se u širi kontekst smanjenja emisija stakleničkih plinova.

Justification

Annex II has to be changed accordingly. Mercury and its compounds are highly toxic to humans, especially to the developing nervous system. As vapour it is rapidly absorbed into the blood stream when inhaled. Microbial metabolism of deposited mercury can create methylmercury, a well-documented neurotoxin, which has the capacity to collect in organisms and to concentrate up food chains.

Amandman  11

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ne dovodeći u pitanje stavak 1., države članice poduzimaju sve potrebne mjere koje ne podrazumijevaju nerazmjerne troškove kako bi ograničile svoje antropogene emisije SO2, NOx, NMHOS-a, NH3, PM2,5 i CH4 do 2025. godine. Razine tih emisija utvrđuju se na temelju prodanoga goriva, putem linearnog smanjenja utvrđenog između njihovih razina emisija za 2020. i razina emisija definiranih obvezama smanjenja emisija za 2030.

Briše se.

Ako se emisije za 2025. ne mogu ograničiti u skladu s utvrđenim linearnim smanjenjem, države članice navode razloge za to u svojim izvješćima koja podnose Komisiji u skladu s člankom 9.

 

Justification

Consequence of the amended art 4- par 1. i.e. national emission reduction commitments should be binding also for 2025.

Amandman  12

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Sljedeće emisije ne uzimaju se u obzir u svrhu usklađivanja sa stavcima 1. i 2.:

Briše se.

a) emisije zrakoplova koje nisu obuhvaćene ciklusom polijetanja i slijetanja;

 

b) emisije na Kanarskim otocima, u francuskim prekomorskim departmanima, na Madeiri i Azorima;

 

c) emisije nastale nacionalnim pomorskim prometom prema državnim područjima iz točke (b) ili od njih;

 

d) emisije međunarodnog pomorskog prometa, ne dovodeći u pitanje članak 5. stavak 1.

 

Justification

We must not close our eyes to all of these emissions, which – just like CO2 – remain for long periods in the atmosphere and contribute towards climate change.

Amandman  13

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Razine antropogenih emisija utvrđuju se oduzimanjem količine prirodnih emisija od ukupnih emisija.

Justification

This concerns natural emissions – such as from land under cultivation – of nitrogen oxides and particulate matter, for instance.

Amandman  14

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Radi usklađivanja s prijelaznim razinama emisija utvrđenima za 2025. u skladu s člankom 4. stavkom 2., i nacionalnim obvezama smanjenja emisija navedenih u Prilogu II. koje su primjenjive od 2030. za NOx, SO2 i PM2,5, države članice mogu prebiti smanjenja emisija NOx, SO2 i PM2,5 ostvarena u sektoru međunarodnog pomorskog prometa s emisijama NOx, SO2 i PM2,5 koje su oslobođene iz drugih izvora tijekom iste godine, ako udovolje sljedećim uvjetima:

Briše se.

a) smanjenja emisija ostvarena su na morskim područjima koja spadaju pod teritorijalna mora država članica, isključiva gospodarska područja ili područja kontrole onečišćenja ako su takva područja uspostavljena;

 

b) donijele su i provele učinkovite mjere praćenja i inspekcije kako bi osigurale dobro funkcioniranje ove fleksibilnosti;

 

c) provele su mjere kako bi postigle niže emisije NOx, SO2 i PM2,5 ostvarene u sektoru međunarodnog pomorskog prometa u odnosu na razine emisija koje bi se postigle usklađivanjem s normama Unije primjenjivima na emisije NOx, SO2 i PM2,5 te su na primjeren način kvantificirale dodatna smanjenja emisija koja proizlaze iz tih mjera;

 

d) nisu prebile više od 20 % smanjenja emisija NOx, SO2 i PM2,5 izračunanih u skladu s točkom (c), uz uvjet da prebijanje nema za posljedicu nesukladnost s nacionalnim obvezama smanjenja emisija za 2020. navedenima u Prilogu II.

 

Amandman  15

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice mogu zajednički provesti svoje obveze smanjenja emisija i prijelazne razine emisija metana navedene u Prilogu II. ako udovolje sljedećim uvjetima:

Briše se.

(a) udovoljavaju svim primjenjivim zahtjevima i načinima donesenima na temelju zakonodavstva Unije, uključujući na temelju Odluke br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća;

 

(b) donijele su i provele učinkovite mjere praćenja i inspekcije kako bi osigurale dobro funkcioniranje zajedničke provedbe.

 

Justification

This paragraph should be deleted if efforts to avoid duplication in this directive with regard to methane are successful. Methane is covered by both effort sharing under the climate change programme and the ETS. Adding methane in this revision of the NEC Directive would be a duplication that should be avoided, bearing in mind efforts towards ‘Better Regulation’ and the ‘Regulatory Fitness of SMEs’ (REFIT).

Amandman  16

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice mogu odstupiti od nacionalnih obveza smanjenja emisija primjenjivih od 2030. u skladu s Prilogom II. u mjeri u kojoj je došlo do promjena u tehničkim i gospodarskim čimbenicima na kojima se temeljio izvorni izračun tih ciljeva.

Justification

Lessons should be learned from the mistakes of the past, when targets were set on the basis of scenarios that did not come about. It must be possible to adjust the targets per pollutant and Member State if emission projections, emission factors and economic or technical circumstances change significantly. Such a possibility is proposed in this Izmjena (in combination with the Izmjena to Article 5(1) on the flexibility mechanism in relation to hotspots), without affecting the achievement of the targets in Europe as a whole.

Amandman  17

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 3. – podstavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice obavještavaju Komisiju o razlozima odstupanja od tih ciljeva i prijavljuju se za prijenos dodatnih prava na emisije. Komisija je u skladu s člankom 13. ovlaštena za donošenje delegiranih akata u vezi s razvojem metoda i kriterija te odlukom o prijenosu dodatnih prava na emisije.

Justification

Lessons should be learned from the mistakes of the past, when targets were set on the basis of scenarios that did not come about. It must be possible to adjust the targets per pollutant and Member State if emission projections, emission factors and economic or technical circumstances change significantly. Such a possibility is proposed in this Izmjena (in combination with the Izmjena to Article 5(1) on the flexibility mechanism in relation to hotspots), without affecting the achievement of the targets in Europe as a whole.

Amandman  18

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 5. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako Komisija nije uložila prigovor u roku od devet mjeseci od datuma primitka relevantnog izvješća navedenog u članku 7. stavcima 4., 5. i 6., predmetna država članica smatra da je primjena fleksibilnosti prihvaćena i valjana za tu godinu. Ako Komisija smatra da primjena neke od fleksibilnosti nije u skladu s primjenjivim zahtjevima i kriterijima, ona donosi odluku i izvješćuje državu članicu da se primjena fleksibilnosti ne može prihvatiti.

Ako Komisija nije uložila prigovor u roku od devet mjeseci od datuma primitka relevantnog izvješća navedenog u članku 7. stavcima 4., 5. i 6., predmetna država članica smatra da je primjena fleksibilnosti prihvaćena i valjana za tu godinu.

Justification

There is clearly a problem with the use of flexibility, namely the lack of clear criteria in determining it. This is why the Commission proposal contains provision for the Commission itself to act as ultimate arbiter in this matter.

Amandman  19

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a. Ako u nekoj određenoj godini država članica ustanovi da ne može ispuniti obveze smanjenja emisija utvrđene u Prilogu II., ona te obveze može ispuniti tako što će izračunati prosjek svojih godišnjih nacionalnih emisija za tu godinu i jednu ili dvije prethodne godine, pod uvjetom da navedeni prosjek ne prekoračuje njezinu obvezu.

Justification

On a specific year certain emissions can be affected significantly by external conditions, like e.g. cold weather conditions during winter time or dry weather during summer time. These conditions will e.g. result in variations in the electricity and heat demand and possibilities to utilize emission free production. The possibility to use an average evens out these yearly fluctuations.

Amandman  20

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice, u mjeri u kojoj je to potrebno, uključuju mjere za smanjenje emisija iz Priloga III. dijela 1. ili mjere koje imaju jednak utjecaj na okoliš, radi ispunjavanja nacionalnih obveza smanjenja emisija.

Države članice mogu uključiti mjere za smanjenje emisija iz Priloga III. dijela 1. ili mjere koje imaju jednak utjecaj na okoliš, radi ispunjavanja nacionalnih obveza smanjenja emisija.

Justification

Part 1 of Annex III sets out measures which may be included in National Air Pollution Control Programmes. It is intended to only be guidance and to leave the flexibility for Member States to choose the measures to deliver the required emissions reductions. The text in the Article needs to be consistent.

Amandman  21

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Nacionalni program kontrole onečišćenja zraka ažurira se svake dvije godine.

3. Nacionalni program kontrole onečišćenja zraka ažurira se svake četiri godine.

 

Justification

The proposal requires programmes to be updated every two years. This time interval between revisions is too short and would prove both ineffective and costly, both for competent authorities and stakeholders. Furthermore, the update of the programmes should not be a systematic overhaul but only apply to the pollutant(s) for which the emission reduction commitments may not be met.

Amandman  22

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Ne dovodeći u pitanje stavak 3., politike i mjere smanjenja emisija obuhvaćene nacionalnim programom kontrole onečišćenja zraka ažuriraju se u roku od 12 mjeseci u sljedećim slučajevima:

4. Ne dovodeći u pitanje stavak 3., politike i mjere smanjenja emisija obuhvaćene nacionalnim programom kontrole onečišćenja zraka ažuriraju se u roku od 24 mjeseca ako:

Justification

Given the time needed to update a plan, there should be 2 years for updating a plan where the Directive is not complied with.

Amandman  23

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) države članice odlučile su iskoristiti neku od fleksibilnosti iz članka 5.

Briše se.

Justification

As a consequence of Art.5 (flexibility measures) deletion.

Amandman  24

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice pripremaju i svake godine ažuriraju nacionalne evidencije emisija za onečišćivače iz tablice B Priloga I., u skladu sa zahtjevima iz tog Priloga.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman  25

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Države članice koje primjenjuju fleksibilnost na temelju članka 5. stavka 1. uključuju sljedeće informacije i informativno izvješće o evidenciji predmetne godine:

Briše se.

(a) količinu emisija NOx, SO2 i PM2,5 koja bi nastala u nedostatku područja kontrole emisija;

 

(b) razinu smanjenja emisija koju je država članica postigla u svojem dijelu područja kontrole emisija u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (c);

 

(c) mjeru u kojoj primjenjuju tu fleksibilnost;

 

(d) sve dodatne podatke koje država članica može smatrati primjerenima kako bi se Komisiji omogućilo da uz pomoć Europske agencije za okoliš izvrši potpunu procjenu uvjeta pod kojima je fleksibilnost primijenjena.

 

Justification

As a consequence of Art.5 (flexibility measures) deletion.

Amandman  26

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Države članice koje se odluče za fleksibilnost iz članka 5. stavka 2. dostavljaju posebno izvješće kojim se Komisiji omogućuje da pregleda i procijeni jesu li ispunjeni zahtjevi te odredbe.

Briše se.

Justification

As a consequence of Art.5 (flexibility measures) deletion.

Amandman  27

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice osiguravaju, ako je moguće, praćenje štetnih učinaka onečišćenja zraka na ekosustave u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu V.

1. Države članice osiguravaju praćenje štetnih učinaka onečišćenja zraka na ekosustave u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu V.

Amandman  28

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice Komisiji dostavljaju svoje nacionalne programe kontrole onečišćenja zraka [u roku od tri mjeseca od datuma navedenog u članku 17., datuma koji unosi OPOCE] i ažurirane verzije svake dvije godine nakon toga.

Države članice Komisiji dostavljaju svoje nacionalne programe kontrole onečišćenja zraka [u roku od tri mjeseca od datuma navedenog u članku 17., datuma koji unosi OPOCE] i ažurirane verzije svake četiri godine nakon toga.

Justification

Given the level of complexity of national air pollution control programmes it is important that member states have enough time to make updates.

Amandman  29

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Države članice o svojim nacionalnim emisija i predviđanjima za CH4 izvješćuju u skladu s Uredbom (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća.31

Briše se.

__________________

 

31Uredba (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi klimatskih promjena na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ (SL L 165, 18.6.2013., str. 13.).

 

Justification

Follows the deletion of methane reduction commitments in the directive. Without the commitments there is no need for reporting methane emissions and projections for methane in the context of the NEC directive.

Amandman  30

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija u svakom slučaju dostavlja izvješće kako je prethodno navedeno za godinu 2025. te uključuje i informacije o postizanju prijelaznih razina emisija navedenih u članku 4. stavku 2. i razloge eventualnog nepostizanja tih razina. Utvrđuje potrebu za dodatnim mjerama uzimajući u obzir učinke provedbe na sektore.

Briše se.

Justification

To make national emission reduction for 2025 binding.

Amandman  31

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Izvješća iz stavka 1. mogu uključivati procjenu ekoloških i društveno-gospodarskih utjecaja ove Direktive.

2. Izvješća iz stavka 1. uključuju procjenu ekoloških i društveno-gospodarskih utjecaja ove Direktive.

Justification

It is important to guarantee that environmental and socioeconomic impacts of this directive are thoroughly examined.

Amandman  32

Prijedlog direktive

Članak 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U cilju poboljšanja osnova za smanjenje emisija, Unija i države članice, prema potrebi, ostvaruju dvostranu i višestranu suradnju s trećim zemljama te koordinaciju unutar relevantnih međunarodnih organizacija kao što su Program Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP), Gospodarska komisija Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE), Međunarodna pomorska organizacija i Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO), uključujući razmjenom podataka koji se odnose na tehnička i znanstvena istraživanja i razvoj.

U cilju poboljšanja osnova za smanjenje emisija, Unija i države članice, prema potrebi, ostvaruju dvostranu i višestranu suradnju s trećim zemljama te koordinaciju unutar relevantnih međunarodnih organizacija kao što su Program Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP), Gospodarska komisija Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE), Međunarodna pomorska organizacija i Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO), uključujući razmjenom podataka koji se odnose na tehnička i znanstvena istraživanja i razvoj. Države članice održavaju prekogranična savjetovanja o međusobnim prijetnjama koje predstavljaju emisije iz susjednih industrijskih regija u tim zemljama i dotične države članice izrađuju zajedničke planove za uklanjanje ili smanjenje tih emisija.

Justification

Neighbouring Member States should conduct consultations and develop joint plans to eliminate or reduce emissions, particularly in cases where they have industrial regions that are adjacent to one another.

Amandman  33

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Delegiranje ovlasti navedenih u članku 6. stavku 7., članku 7. stavku 9. i članku 8. stavku 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od datuma stupanja na snagu ove Direktive.

2. Delegiranje ovlasti navedenih u članku 5. stavku 3., članku 6. stavku 7., članku 7. stavku 9. i članku 8. stavku 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od datuma stupanja na snagu ove Direktive.

Justification

Technical addition following on from the Izmjena to Article 5(1) and (3) on the two proposed additional flexibility mechanisms.

Amandman  34

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do [osamnaest mjeseci nakon stupanja na snagu – datum koji unosi OPOCE].

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do [dvadeset i četiri mjeseca nakon stupanja na snagu – datum koji unosi OPOCE].

Justification

It is important to guarantee that Member States have enough time to fully transpose the directive into their national law systems.

Amandman  35

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1. – podstavak 2. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) članak 1. i Prilog I. do 31. prosinca 2019.;

Briše se.

Amandman  36

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak A – redak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ukupne nacionalne emisije prema kategoriji izvora

Briše se.

- CH4

 

Godišnje, od 2005. do godine izvješćivanja minus 2 (X-2)

 

15/02****

 

Justification

Proposal to include methane in the Directive from 2030 would go beyond the existing international climate legislation, causing additional regulatory burden for industry and Member States without a corresponding benefit for the environment.

Amandman  37

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak C – redak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Predviđene emisije prema skupnoj kategoriji izvora

Briše se.

- CH4

 

15/03

 

Justification

Proposal to include methane in the Directive from 2030 would go beyond the existing international climate legislation, causing additional regulatory burden for industry and Member States without a corresponding benefit for the environment.

Amandman  38

Prijedlog direktive

Prilog II. – tablica (a)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Tablica (a): Obveze smanjenja emisija za sumporov dioksid (SO2), dušikove okside (NOx) i nemetanske hlapljive organske spojeve (NMHOS). Prodano gorivo, bazna godina 2005.

Država članica

Smanjenje SO2 u usporedbi s 2005.

Smanjenje NOx u usporedbi s 2005.

Smanjenje NMHOS-a u usporedbi s 2005.

Za bilo koju godinu od 2020. do 2029.

 

Za bilo koju godinu od 2030.

Za bilo koju godinu od 2020. do 2029.

 

Za bilo koju godinu od 2030.

Za bilo koju godinu od 2020. do 2029.

 

Za bilo koju godinu od 2030.

Belgija

43 %

 

68 %

41 %

 

63 %

21 %

 

44 %

Bugarska

78 %

 

94 %

41 %

 

65 %

21 %

 

62 %

Češka Republika

45 %

 

72 %

35 %

 

66 %

18 %

 

57 %

Danska

35 %

 

58 %

56 %

 

69 %

35 %

 

59 %

Njemačka

21 %

 

53 %

39 %

 

69 %

13 %

 

43 %

Estonija

32 %

 

71 %

18 %

 

61 %

10 %

 

37 %

Grčka

74 %

 

92 %

31 %

 

72 %

54 %

 

67 %

Španjolska

67 %

 

89 %

41 %

 

75 %

22 %

 

48 %

Francuska

55 %

 

78 %

50 %

 

70 %

43 %

 

50 %

Hrvatska

55 %

 

87 %

31 %

 

66 %

34 %

 

48 %

Irska

65 %

 

83 %

49 %

 

75 %

25 %

 

32 %

Italija

35 %

 

75 %

40 %

 

69 %

35 %

 

54 %

Cipar

83 %

 

95 %

44 %

 

70 %

45 %

 

54 %

Latvija

8 %

 

46 %

32 %

 

44 %

27 %

 

49 %

Litva

55 %

 

72 %

48 %

 

55 %

32 %

 

57 %

Luksemburg

34 %

 

44 %

43 %

 

79 %

29 %

 

58 %

Mađarska

46 %

 

88 %

34 %

 

69 %

30 %

 

59 %

Malta

77 %

 

98 %

42 %

 

89 %

23 %

 

31 %

Nizozemska

28 %

 

59 %

45 %

 

68 %

8 %

 

34 %

Austrija

26 %

 

50 %

37 %

 

72 %

21 %

 

48 %

Poljska

59 %

 

78 %

30 %

 

55 %

25 %

 

56 %

Portugal

63 %

 

77 %

36 %

 

71 %

18 %

 

46 %

Rumunjska

77 %

 

93 %

45 %

 

67 %

25 %

 

64 %

Slovenija

63 %

 

89 %

39 %

 

71 %

23 %

 

63 %

Slovačka

57 %

 

79 %

36 %

 

59 %

18 %

 

40 %

Finska

30 %

 

30 %

35 %

 

51 %

35 %

 

46 %

Švedska

22 %

 

22 %

36 %

 

65 %

25 %

 

38 %

Ujedinjena Kraljevina

59 %

 

84 %

55 %

 

73 %

32 %

 

49 %

EU 28

59 %

 

81 %

42 %

 

69 %

28 %

 

50 %

Izmjena

Tablica (a): Obveze smanjenja emisija za sumporov dioksid (SO2), dušikove okside (NOx) i nemetanske hlapljive organske spojeve (NMHOS). Prodano gorivo, bazna godina 2005.

Država članica

Smanjenje SO2 u usporedbi s 2005.

Smanjenje NOx u usporedbi s 2005.

Smanjenje NMHOS-a u usporedbi s 2005.

Za bilo koju godinu od 2020. do 2024.

Za bilo koju godinu od 2025. do 2029.

Za bilo koju godinu od 2030.

Za bilo koju godinu od 2020. do 2024.

Za bilo koju godinu od 2025. do 2029.

 

Za bilo koju godinu od 2030.

Za bilo koju godinu od 2020. do 2024.

Za bilo koju godinu od 2025. do 2029.

Za bilo koju godinu od 2030.

Belgija

43 %

67 %

68 %

41 %

58 %

63 %

21 %

44 %

44 %

Bugarska

78 %

91 %

94 %

41 %

62 %

65 %

21 %

61 %

62 %

Češka Republika

45 %

68 %

72 %

35 %

61 %

66 %

18 %

55 %

57 %

Danska

35 %

56 %

58 %

56 %

65 %

69 %

35 %

59 %

59 %

Njemačka

21 %

46 %

53 %

39 %

63 %

69 %

13 %

42 %

43 %

Estonija

32 %

70 %

71 %

18 %

55 %

61 %

10 %

31 %

37 %

Grčka

74 %

90 %

92 %

31 %

68 %

72 %

54 %

68 %

67 %

Španjolska

67 %

89 %

89 %

41 %

72 %

75 %

22 %

48 %

48 %

Francuska

55 %

77 %

78 %

50 %

66 %

70 %

43 %

49 %

50 %

Hrvatska

55 %

86 %

87 %

31 %

64 %

66 %

34 %

52 %

48 %

Irska

65 %

81 %

83 %

49 %

64 %

75 %

25 %

33 %

32 %

Italija

35 %

76 %

75 %

40 %

66 %

69 %

35 %

54 %

54 %

Cipar

83 %

97 %

95 %

44 %

68 %

70 %

45 %

53 %

54 %

Latvija

8 %

47 %

46 %

32 %

39 %

44 %

27 %

57 %

49 %

Litva

55 %

74 %

72 %

48 %

54 %

55 %

32 %

59 %

57 %

Luksemburg

34 %

44 %

44 %

43 %

73 %

79 %

29 %

58 %

58 %

Mađarska

46 %

86 %

88 %

34 %

66 %

69 %

30 %

57 %

59 %

Malta

77 %

98 %

98 %

42 %

86 %

89 %

23 %

32 %

31 %

Nizozemska

28 %

57 %

59 %

45 %

65 %

68 %

8 %

34 %

34 %

Austrija

26 %

52 %

50 %

37 %

69 %

72 %

21 %

47 %

48 %

Poljska

59 %

74 %

78 %

30 %

50 %

55 %

25 %

53 %

56 %

Portugal

63 %

79 %

77 %

36 %

72 %

71 %

18 %

48 %

46 %

Rumunjska

77 %

92 %

93 %

45 %

64 %

67 %

25 %

63 %

64 %

Slovenija

63 %

88 %

89 %

39 %

66 %

71 %

23 %

62 %

63 %

Slovačka

57 %

78 %

79 %

36 %

55 %

59 %

18 %

41 %

40 %

Finska

30 %

30 %

30 %

35 %

45 %

51 %

35 %

45 %

46 %

Švedska

22 %

22 %

22 %

36 %

62 %

65 %

25 %

35 %

38 %

Ujedinjena Kraljevina

59 %

82 %

84 %

55 %

70 %

73 %

32 %

50 %

49 %

EU 28

59 %

79 %

81 %

42 %

64 %

69 %

28 %

50 %

50 %

Justification

The figures (emission limits) are taken from the Commission impact assessment's 75% gap closure scenario, which according to both the Commission impact assessment and the European Parliament impact assessment, is the most cost efficient option.

Amandman  39

Prijedlog direktive

Prilog II. – tablica (b)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Tablica (b): Obveze smanjenja emisija za amonijak (NH3), sitne čestice (PM2,5) i metan (CH4). Prodano gorivo, bazna godina 2005.

Država članica

Smanjenje NH3 u usporedbi s 2005.

Smanjenje PM2,5 u usporedbi s 2005.

Smanjenje CH4 u usporedbi s 2005.

Za bilo koju godinu od 2020. do 2029.

 

Za bilo koju godinu od 2030.

Za bilo koju godinu od 2020. do 2029.

 

Za bilo koju godinu od 2030.

 

Za bilo koju godinu od 2030.

Belgija

2 %

 

16 %

20 %

 

47 %

 

26 %

Bugarska

3 %

 

10 %

20 %

 

64 %

 

53 %

Češka Republika

7 %

 

35 %

17 %

 

51 %

 

31 %

Danska

24 %

 

37 %

33 %

 

64 %

 

24 %

Njemačka

5 %

 

39 %

26 %

 

43 %

 

39 %

Estonija

1 %

 

8 %

15 %

 

52 %

 

23 %

Grčka

7 %

 

26 %

35 %

 

72 %

 

40 %

Španjolska

3 %

 

29 %

15 %

 

61 %

 

34 %

Francuska

4 %

 

29 %

27 %

 

48 %

 

25 %

Hrvatska

1 %

 

24 %

18 %

 

66 %

 

31 %

Irska

1 %

 

7 %

18 %

 

35 %

 

7 %

Italija

5 %

 

26 %

10 %

 

45 %

 

40 %

Cipar

10 %

 

18 %

46 %

 

72 %

 

18 %

Latvija

1 %

 

1 %

16 %

 

45 %

 

37 %

Litva

10 %

 

10 %

20 %

 

54 %

 

42 %

Luksemburg

1 %

 

24 %

15 %

 

48 %

 

27 %

Mađarska

10 %

 

34 %

13 %

 

63 %

 

55 %

Malta

4 %

 

24 %

25 %

 

80 %

 

32 %

Nizozemska

13 %

 

25 %

37 %

 

38 %

 

33 %

Austrija

1 %

 

19 %

20 %

 

55 %

 

20 %

Poljska

1 %

 

26 %

16 %

 

40 %

 

34 %

Portugal

7 %

 

16 %

15 %

 

70 %

 

29 %

Rumunjska

13 %

 

24 %

28 %

 

65 %

 

26 %

Slovenija

1 %

 

24 %

25 %

 

70 %

 

28 %

Slovačka

15 %

 

37 %

36 %

 

64 %

 

41 %

Finska

20 %

 

20 %

30 %

 

39 %

 

15 %

Švedska

15 %

 

17 %

19 %

 

30 %

 

18 %

Ujedinjena Kraljevina

8 %

 

21 %

30 %

 

47 %

 

41 %

EU 28

6 %

 

27 %

22 %

 

51 %

 

33 %

Izmjena

Tablica (b): Obveze smanjenja emisija za amonijak (NH3), sitne čestice (PM2,5) i živu (Hg). Prodano gorivo, bazna godina 2005.

Država članica

Smanjenje NH3 u usporedbi s 2005.

Smanjenje PM2,5 u usporedbi s 2005.

Smanjenje Hg u usporedbi s 2005.

Za bilo koju godinu od 2020. do 2024.

Za bilo koju godinu od 2025. do 2029.

Za bilo koju godinu od 2030.

Za bilo koju godinu od 2020. do 2024.

Za bilo koju godinu od 2025. do 2029.

Za bilo koju godinu od 2030.

Za bilo koju godinu od 2020. do 2029.

Za bilo koju godinu od 2030.

Belgija

2 %

16 %

16 %

20 %

46 %

47 %

 

 

Bugarska

3 %

11 %

10 %

20 %

60 %

64 %

 

 

Češka Republika

7 %

35 %

35 %

17 %

47 %

51 %

 

 

Danska

24 %

40 %

37 %

33 %

62 %

64 %

 

 

Njemačka

5 %

46 %

39 %

26 %

41 %

43 %

 

 

Estonija

1 %

23 %

8 %

15 %

48 %

52 %

 

 

Grčka

7 %

28 %

26 %

35 %

71 %

72 %

 

 

Španjolska

3 %

30 %

29 %

15 %

61 %

61 %

 

 

Francuska

4 %

31 %

29 %

27 %

43 %

48 %

 

 

Hrvatska

1 %

31 %

24 %

18 %

65 %

66 %

 

 

Irska

1 %

14 %

7 %

18 %

32 %

35 %

 

 

Italija

5 %

29 %

26 %

10 %

42 %

45 %

 

 

Cipar

10 %

23 %

18 %

46 %

73 %

72 %

 

 

Latvija

1 %

1 %

1 %

16 %

52 %

45 %

 

 

Litva

10 %

10 %

10 %

20 %

55 %

54 %

 

 

Luksemburg

1 %

25 %

24 %

15 %

47 %

48 %

 

 

Mađarska

10 %

38 %

34 %

13 %

61 %

63 %

 

 

Malta

4 %

26 %

24 %

25 %

79 %

80 %

 

 

Nizozemska

13 %

24 %

25 %

37 %

38 %

38 %

 

 

Austrija

1 %

20 %

19 %

20 %

54 %

55 %

 

 

Poljska

1 %

29 %

26 %

16 %

31 %

40 %

 

 

Portugal

7 %

22 %

16 %

15 %

69 %

70 %

 

 

Rumunjska

13 %

29 %

24 %

28 %

61 %

65 %

 

 

Slovenija

1 %

26 %

24 %

25 %

73 %

70 %

 

 

Slovačka

15 %

41 %

37 %

36 %

62 %

64 %

 

 

Finska

20 %

20 %

20 %

30 %

37 %

39 %

 

 

Švedska

15 %

20 %

17 %

19 %

33 %

30 %