Postup : 2013/0443(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0249/2015

Predkladané texty :

A8-0249/2015

Rozpravy :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Hlasovanie :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 23/11/2016 - 10.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

SPRÁVA     ***I
PDF 1723kWORD 1349k
27.8.2015
PE 551.932v02-00 A8-0249/2015

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES

(COM(2013)0920 – C7‑0004/2014 – 2013/0443(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajkyňa: Julie Girling

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 POSTUP
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES

(COM(2013)0920 – C7‑0004/2014 – 2013/0443(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0920),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0004/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. júla 2014(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. októbra 2014(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0249/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) V posledných 20 rokoch sa v rámci Únie podarilo dosiahnuť významný pokrok v oblasti antropogénnych emisií do ovzdušia a kvality ovzdušia vďaka osobitnej politike Únie vrátane oznámenia Komisie z roku 2005 Tematická stratégia o znečistení ovzdušia (TSZO)15. Pre tento pokrok mala rozhodujúci význam smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/81/ES16, pretože sa ňou stanovili stropy celkových ročných emisií členských štátov na rok 2010 a ďalšie roky, pokiaľ ide o oxid siričitý (SO2), oxidy dusíka (NOx), amoniak (NH3) a prchavé organické zlúčeniny okrem metánu (NMVOC). Výsledkom bolo zníženie emisií SO2 o 82 %, emisií NOx o 47 %, emisií NMVOC o 56 % a emisií NH3 o 28 % od roku 1990 do roku 2010. Ako sa však uvádza v programe Čisté ovzdušie pre Európu (revidovaná stratégia TSZO)17, významné nepriaznivé vplyvy a riziká pre životné prostredie a ľudské zdravie pretrvávajú.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

__________________

 

15Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 21. septembra 2005 Tematická stratégia o znečistení ovzdušia, KOM(2005) 446 v konečnom znení.

 

16Smernica 2001/81/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie (Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 22).

 

17Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o programe Čisté ovzdušie pre Európu, COM(2013) [xxx].

 

lingvistický pozmeňujúci návrh – nehlasuje sa o ňom

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) V siedmom environmentálnom akčnom programe18 sa potvrdzuje dlhodobý cieľ Únie v rámci politiky v oblasti ovzdušia, ktorým je dosiahnutie úrovní kvality ovzdušia, ktoré nepredstavujú významné nepriaznivé vplyvy alebo riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie. Preto sa v danom programe uvádza požiadavka dosahovať úplný súlad so súčasnými právnymi predpismi Únie v oblasti kvality ovzdušia, plniť strategické ciele a podnikať strategické opatrenia po roku 2020, rozvíjať úsilie v oblastiach, v ktorých sú populácia a ekosystémy vystavené vysokým úrovniam látok znečisťujúcich ovzdušie a posilňovať synergie medzi právnymi predpismi v oblasti kvality ovzdušia a politickými cieľmi Únie stanovenými najmä pre oblasť zmeny klímy a biodiverzity.

(2) V siedmom environmentálnom akčnom programe18 sa potvrdzuje dlhodobý cieľ Únie v rámci politiky v oblasti ovzdušia, ktorým je dosiahnutie úrovní kvality ovzdušia, ktoré nepredstavujú významné nepriaznivé vplyvy alebo riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie. Preto sa v danom programe uvádza požiadavka dosahovať úplný súlad so súčasnými právnymi predpismi Únie v oblasti kvality ovzdušia, plniť strategické ciele a podnikať strategické opatrenia po roku 2020, rozvíjať úsilie v oblastiach, v ktorých sú populácia a ekosystémy vystavené vysokým úrovniam látok znečisťujúcich ovzdušie a posilňovať synergie medzi právnymi predpismi v oblasti kvality ovzdušia a politickými cieľmi Únie stanovenými najmä pre oblasť zmeny klímy a biodiverzity. Spoločná poľnohospodárska politika na obdobie rokov 2014 – 2020 ponúka členským štátom možnosť prispieť ku kvalite ovzdušia osobitnými opatreniami. Ďalšie hodnotenie umožní lepšie pochopenie vplyvov týchto opatrení.

__________________

__________________

18 Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“, COM (2012) 710, 29.11.2012.

18 Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“, COM (2012) 710, 29.11.2012.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Členské štáty a Únia sú stranami Minamatského dohovoru o ortuti z roku 2013, ktorého cieľom je zlepšenie zdravia ľudí a ochrana životného prostredia prostredníctvom zníženia emisií ortuti z existujúcich aj nových zdrojov. Touto smernicou by sa malo prispieť k obmedzeniu emisií ortuti v EÚ, ako sa požaduje v oznámení Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 28. januára 2005 o stratégii Spoločenstva týkajúcej sa ortuti a v Minamatskom dohovore o ortuti.

Odôvodnenie

Ako signatári Minatamského dohovoru by EÚ a členské štáty mali zabezpečiť, že smernica o národných emisných stropoch prispeje k zníženiu emisií ortuti, ktoré majú významný negatívny vplyv na zdravie ľudí.

Pozmeňujúci návrh  4

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Z týchto dôvodov by sa mal revidovať režim národných emisných stropov stanovený v smernici 2001/81/ES, aby sa zladil s medzinárodnými záväzkami Únie a členských štátov.

(6) Z týchto dôvodov by sa mal revidovať režim národných emisných stropov stanovený v smernici 2001/81/ES, aby sa zaistil súlad s medzinárodnými záväzkami Únie a členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Touto smernicou by sa ďalej malo prispieť k splneniu cieľov týkajúcich sa kvality ovzdušia stanovených v právnych predpisoch Únie a k zmierneniu vplyvov zmeny klímy prostredníctvom zníženia emisií klimatických znečisťujúcich látok s krátkou životnosťou, ako aj k celosvetovému zlepšeniu kvality ovzdušia.

(8) Touto smernicou by sa ďalej pri čo najvyššej nákladovej efektívnosti malo prispieť k splneniu cieľov týkajúcich sa kvality ovzdušia stanovených v právnych predpisoch Únie a k zmierneniu vplyvov zmeny klímy prostredníctvom zníženia emisií klimatických znečisťujúcich látok s krátkou životnosťou popri celosvetovom zlepšení kvality ovzdušia a zlepšením synergií s politikami EÚ v oblasti zmeny klímy a energetiky a zabezpečením nezdovojovania existujúcich právnych predpisov Únie. Táto smernica by sa predovšetkým mala uviesť do súladu s vyvíjajúcimi sa opatreniami Únie a medzinárodnými opatreniami v oblasti zmeny klímy vrátane rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a komplexnej a záväznej celosvetovej dohody v oblasti zmeny klímy.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a) Smernica by prostredníctvom zlepšenia kvality života občanov EÚ mala tiež prispieť k zníženiu nákladov v Únii súvisiacich so zdravím spôsobených znečistením ovzdušia a zároveň byť prínosná pri prechode na ekologické hospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b) Na zníženie emisií z námornej dopravy je potrebné zabezpečiť úplnú a včasnú implementáciu limitov stanovených Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO) a prísne presadzovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady1a. Potrebné sú aj ďalšie opatrenia na kontrolu emisií. Je vhodné, aby Únia a členské štáty zvážili vymedzenie nových oblastí kontroly emisií a naďalej pracovali v rámci IMO, aby sa pokračovalo v znižovaní emisií.

 

______________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/33/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o obsah síry v lodných palivách (Ú. v. EÚ L 327, 27.11.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Členské štáty by mali splniť záväzky znižovania emisií týkajúce sa roku 2020 a 2030. V záujme zabezpečenia preukázateľného pokroku k splneniu záväzkov na rok 2030 by mali členské štáty v roku 2025 dosiahnuť prechodné úrovne emisií, ktoré sú stanovené na základe lineárnej trajektórie smerujúcej od úrovní emisií stanovených na rok 2020 až po úrovne vytýčené v záväzkoch zníženia emisií na rok 2030, ak by tento postup neprinášal neprimerane náklady. V prípade, že záväzky na rok 2025 nemožno takto obmedziť, členské štáty by mali vo svojej správe podľa tejto smernice danú situáciu odôvodniť.

(9) Aby sa obmedzili atmosférické emisie látok znečisťujúcich ovzdušie a skutočne prispelo k napĺňaniu cieľov Únie, pokiaľ ide o dosiahnutie kvality ovzdušia, ktorá nemá významné nepriaznivé vplyvy na zdravie a nepredstavuje preň riziko, a aby sa znížila miera ukladania acidifikačných a eutrofizačných znečisťujúcich látok pod hranicou kritických množstiev a úrovní, sa v tejto smernici stanovujú národné záväzky zníženia emisií na roky 2020, 2025 a 2030.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom podporiť nákladovo efektívne plnenie národných záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií a prechodných úrovní emisií by členské štáty mali byť oprávnené zohľadňovať zníženia emisií z medzinárodnej námornej dopravy, ak sú emisie z tohto sektora nižšie ako úrovne emisií, ktoré by vyplývali z dodržiavania noriem vyplývajúcich z právnych predpisov Únie, vrátane limitov týkajúcich sa obsahu síry v palivách, ktoré sa stanovujú v smernici Rady 1999/32/ES21. Členské štáty by mali mať aj možnosť spoločne plniť svoje záväzky a dosahovať prechodné úrovne emisií týkajúce sa metánu (CH4) a uplatňovať pritom rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES.22 Členské štáty by mohli upraviť svoje národné inventúry emisií vzhľadom na lepšie vedecké poznatky a postupy v súvislosti s emisiami na účely kontroly dodržiavania ich národných emisných stropov, plnenia záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií a dosahovania prechodných úrovní emisií. V prípade nesplnenia podmienok stanovených v tejto smernici by Komisia mohla namietať proti využitiu akéhokoľvek z týchto nástrojov flexibility daným členským štátom.

(11) S cieľom podporiť nákladovo efektívne plnenie národných záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií by členské štáty mali mať možnosť spoločne plniť svoje záväzky týkajúce sa metánu (CH4) a uplatňovať pritom rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES22 .Členské štáty by mohli upraviť svoje národné inventúry emisií vzhľadom na lepšie vedecké poznatky a postupy v súvislosti s emisiami na účely kontroly dodržiavania ich národných emisných stropov, plnenia záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií a dosahovania úrovní emisií. V prípade nesplnenia podmienok stanovených v tejto smernici by Komisia mohla namietať proti využitiu týchto flexibilít daným členským štátom.

__________________

__________________

21 Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/12/EHS (Ú. v. ES L 121, 11.5.1999, s. 13).

 

22 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136).

22 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Členské štáty by mali prijať a vykonávať národný program kontroly znečistenia ovzdušia so zámerom splniť svoje požiadavky znižovania emisií a dosahovania prechodný úrovní emisií, a tak účinne prispievať k plneniu cieľov Únie v oblasti kvality ovzdušia. V tomto zmysle by členské štáty mali zohľadniť potrebu znížiť emisie v zónach a aglomeráciách postihnutých nadmernými koncentráciami látok znečisťujúcich ovzdušie a/alebo v tých, ktoré významne prispievajú k znečisteniu ovzdušia v iných zónach a aglomeráciách, ako aj v susedných krajinách. Na tento účel by národné programy kontroly znečistenia ovzdušia mali prispievať k úspešnej realizácii plánov kvality ovzdušia vyplývajúcich z článku 23 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES.23

(12) Členské štáty by mali prijať a vykonávať národný program kontroly znečistenia ovzdušia so zámerom splniť svoje požiadavky znižovania emisií, a tak účinne prispievať k plneniu cieľov Únie v oblasti kvality ovzdušia. V tomto zmysle by členské štáty mali zohľadniť potrebu znížiť emisie v zónach a aglomeráciách postihnutých nadmernými koncentráciami látok znečisťujúcich ovzdušie a/alebo v tých, ktoré významne prispievajú k znečisteniu ovzdušia v iných zónach a aglomeráciách, ako aj v susedných krajinách. Na tento účel by národné programy kontroly znečistenia ovzdušia mali prispievať k úspešnej realizácii plánov kvality ovzdušia vyplývajúcich z článku 23 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES23.

__________________

__________________

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1).

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom znížiť atmosférické emisie NH3 a PM2,5 pochádzajúcich od hlavných znečisťovateľov ovzdušia by národné programy kontroly znečistenia ovzdušia mali obsahovať opatrenia uplatniteľné v poľnohospodárskom sektore. Členské štáty by mali byť vzhľadom na špecifické okolnosti v danej krajine oprávnené vykonávať iné opatrenia ako opatrenia stanovené v tejto smernici, a to s rovnocennou úrovňou výsledkov.

(13) S cieľom znížiť atmosférické emisie NH3, CH4 a PM2,5 pochádzajúce od hlavných znečisťovateľov ovzdušia by národné programy kontroly znečistenia ovzdušia mali obsahovať opatrenia uplatniteľné v poľnohospodárskom sektore. Tieto opatrenia by mali by byť nákladovo efektívne a mali by sa zakladať na konkrétnych informáciách a údajoch, zohľadňovať vedecký pokrok a predchádzajúce opatrenia prijaté členskými štátmi. V snahe znížiť tieto emisie by bol vhodný vývoj usmernení o správnej poľnohospodárskej praxi používania NH3, ktoré by sa vymieňali na úrovni Únie. Členské štáty by mali byť vzhľadom na špecifické okolnosti v danej krajine oprávnené vykonávať iné opatrenia ako opatrenia stanovené v tejto smernici, a to s rovnocennou úrovňou výsledkov.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a) S cieľom znížiť atmosférické emisie pochádzajúce od hlavných znečisťovateľov ovzdušia by národné programy kontroly znečistenia ovzdušia mali obsahovať opatrenia uplatniteľné vo všetkých príslušných sektoroch vrátane poľnohospodárstva, priemyslu, cestnej dopravy, necestných pojazdných strojov, vnútrozemskej a vnútroštátnej lodnej dopravy, vykurovania domácností a rozpúšťadiel. Členské štáty by mali byť vzhľadom na špecifické okolnosti v danej krajine oprávnené vykonávať iné opatrenia ako opatrenia stanovené v tejto smernici, a to s rovnocennou úrovňou environmentálneho výkonu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13b) Pri prijímaní opatrení, ktoré budú zahrnuté do národných programov kontroly znečistenia ovzdušia uplatniteľných v poľnohospodárskom sektore, by členské štáty mali zabezpečiť, že budú plne zohľadnené vplyvy na malé a stredné poľnohospodárske podniky, a že tieto vplyvy neprinesú značné dodatočné náklady, ktoré nemôžu znášať takéto poľnohospodárske podniky. Zlepšenie kvality ovzdušia by sa malo dosiahnuť prostredníctvom primeraných opatrení, ktoré zabezpečia budúcnosť poľnohospodárskych podnikov. Národné programy kontroly znečistenia ovzdušia by mali vytvárať rovnováhu medzi chovom hospodárskych zvierat a kontrolou emisií.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13c) Opatrenia prijaté v rámci y národných programov kontroly znečistenia ovzdušia na predchádzanie emisií NH3, CH4 a PM2,5 v odvetví poľnohospodárstva by mali byť oprávnené na finančnú podporu okrem iného z fondov rozvoja vidieka, najmä opatrenia malých a stredných poľnohospodárskych podnikov, ktoré si vyžadujú podstatnú zmenu postupov alebo podstatné investície, ako napríklad extenzívne spísanie, agroekológia anaeróbne vyhnívanie na výrobu bioplynu použitím poľnohospodárskeho odpadu a nízkoemisné systémy ustajnenia.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a) S cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia, najmä v mestských oblastiach, by národné programy kontroly kvality ovzdušia mali zahŕňať opatrenia na zníženie emisií oxidov dusíka a tuhých častíc v mestských oblastiach.

Odôvodnenie

Okrem zavedenia technických riešení na úrovni EÚ (napr. noriem Euro) by členské štáty mali navrhnúť, prijať a zaviesť netechnické riešenia, ktoré môžu výrazne znížiť znečistenie ovzdušia vozidlami a zlepšiť zdravie ľudí a životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a) V súlade s Aarhuským dohovorom o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a s judikatúrou Súdneho dvora by verejnosť mala získať rozsiahly prístup k súdnictvu s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie a presadzovanie smernice a prispieť k ochrane práva na život v prostredí, ktoré je primerané k osobnému zdraviu a dobrému životu.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15b) Na zabezpečenie účinnosti smernice a opatrení prijatých na dosiahnutie jej cieľov sú potrebné environmentálne inšpekcie a dohľad nad trhom.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15c) Pri hodnotení synergií medzi politikou kvality ovzdušia EÚ a politikou v oblasti klímy a energetiky by Komisia mala zohľadniť štúdiu výskumnej služby Európskeho parlamentu „Kvalita ovzdušia – Doplnkové posúdenie vplyvu týkajúce sa interakcií medzi politikou EÚ v oblasti kvality ovzdušia a politikou v oblasti energetiky a klímy“.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zohľadniť technický pokrok by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny usmernení pre podávanie správ stanovených v prílohe I, ako aj v časti 1 prílohy III a prílohách IV a V s cieľom prispôsobiť ich technickému pokroku. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočňovala náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súbežné, včasné a náležité postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(21) S cieľom zohľadniť technický pokrok by sa mala Komisii na vymedzené obdobie udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny usmernení pre podávanie správ stanovených v prílohe I, ako aj v časti 1 prílohy III a prílohách IV a V s cieľom prispôsobiť ich technickému pokroku. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočňovala náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súbežné, včasné a náležité postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) Členské štáty by mali stanoviť pravidlá týkajúce sa uplatniteľných sankcií v prípade porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a zabezpečiť ich vykonávanie. Uvedené sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

lingvistický pozmeňujúci návrh – nehlasuje sa o ňom

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26a) Kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny by mali čo najviac zosúlaďovať svoje vnútroštátne právne predpisy s touto smernicou.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Zámerom tejto smernice je obmedziť atmosférické emisie acidifikačných a eutrofizačných znečisťujúcich látok, prekurzorov ozónu, primárnych tuhých častíc a prekurzorov sekundárnych tuhých častíc a iných látok znečisťujúcich ovzdušie, čím sa prispeje k:

 

a) plneniu dlhodobého cieľa Únie, ktorým je dosiahnuť úroveň kvality ovzdušia, ktorá nebude mať výrazný negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie ani nebude pre ne predstavovať riziká v súlade s usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie o kvalite ovzdušia;

 

b) dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti biodiverzity a ekosystému prostredníctvom zníženia úrovní a ukladania acidifikačnýcheutrofizačných znečisťujúcich látok vrátane prízemného ozónu pod kritické záťaže a úrovne;

 

c) dosiahnutiu cieľov kvality ovzdušia stanovených v legislatívnych aktoch Únie;

 

d) zmierneniu vplyvov zmeny klímy znížením emisií prostredníctvom zníženia emisií klimatických znečisťujúcich látok s krátkou životnosťou a zlepšenia synergií medzi klimatickou a energetickou politikou Únie;

 

Táto smernica sa predovšetkým uvedie do súladu s vyvíjajúcimi sa opatreniami Únie a medzinárodnými opatreniami v oblasti zmeny klímy vrátane rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a komplexnej a záväznej celosvetovej dohody v oblasti zmeny klímy.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 3 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. „kritická záťaž“ je kvantitatívny odhad pôsobenia jednej alebo niekoľkých znečisťujúcich látok, pod hranicou ktorých sa podľa súčasných poznatkov nevyskytujú významné negatívne vplyvy na určené citlivé zložky životného prostredia;

Odôvodnenie

Toto vymedzenie pochádza z existujúcej smernice o národných emisných stropoch 2001/81/ES a je nutné v záujme jasnosti a konzistentnosti.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b. „kritická úroveň“ je koncentrácia znečisťujúcich látok v atmosfére, nad ktorej úrovňou sa podľa súčasných poznatkov môžu vyskytnúť priame nepriaznivé vplyvy na príjemcov, ako sú napríklad ľudia, rastliny, ekosystémy alebo materiály.

Odôvodnenie

Toto vymedzenie pochádza z existujúcej smernice o národných emisných stropoch 2001/81/ES a je nutné v záujme jasnosti a konzistentnosti.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 3 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. „prízemný ozón“ je ozón v najnižších častiach troposféry;

Odôvodnenie

Toto vymedzenie pochádza z existujúcej smernice o národných emisných stropoch 2001/81/ES a je nutné v záujme jasnosti a konzistentnosti.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 3 – bod 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b. „prchavé organické zlúčeniny“ (POZ) sú všetky organické zlúčeniny vznikajúce pri ľudskej činnosti, iné ako metán, ktoré môžu produkovať fotochemické oxidanty reakciou s oxidmi dusíka za prítomnosti slnečného svetla.

Odôvodnenie

Toto vymedzenie pochádza z existujúcej smernice o národných emisných stropoch 2001/81/ES a je nutné v záujme jasnosti a konzistentnosti.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 3 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. „nemetánové prchavé organické zlúčeniny“ (NMVOC) znamenajú všetky organické zlúčeniny antropogénneho charakteru okrem metánu, ktoré za prítomnosti slnečného svetla môžu produkovať fotochemické oxidanty reakciou s oxidmi dusíka;

5. „nemetánové prchavé organické zlúčeniny“ (NMVOC) sú všetky organické zlúčeniny antropogénneho pôvodu okrem metánu, ktoré za prítomnosti slnečného svetla môžu produkovať fotochemické oxidanty reakciou s oxidmi dusíka;

Odôvodnenie

lingvistický pozmeňujúci návrh – nehlasuje sa o ňom

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 3 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a. „národný emisný strop“ je maximálne množstvo látky vyjadrené v kilotonách, ktoré sa môže emitovať v členskom štáte v jednom roku;

Odôvodnenie

Toto vymedzenie pochádza z existujúcej smernice o národných emisných stropoch 2001/81/ES a je nutné v záujme jasnosti a konzistentnosti.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 3 – bod 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9. „medzinárodná námorná doprava“ znamená plavby na mori a v pobrežných vodách vodnými plavidlami plaviacimi sa pod všetkými vlajkami, okrem rybárskych plavidiel, ktoré odchádzajú z územia jednej krajiny a prichádzajú na územie inej krajiny;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 3 – bod 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12a. „politiky EÚ týkajúce sa znečistenia ovzdušia pri zdroji“ sú nariadenia alebo smernice, ktoré, bez ohľadu na povinnosti stanovené v týchto nariadeniach alebo smerniciach majú za cieľ čiastočne alebo v plnej miere obmedziť emisie oxidu siričitého (SO2), oxidov dusíka (NOx), nemetánových prchavých organických zlúčenín (NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých častíc (PM2,5) a metánu (CH4) prostredníctvom vykonávania zmierňujúcich opatrení pri zdroji, okrem iného obmedzenia emisií, na čo slúži:

 

– smernica 94/63/ES1a,

 

– smernica 97/68/ES1b,

 

– smernica 98/70/ES1c,

 

– smernica 1999/32/ES1d,

 

– smernica 2009/126/ES1e,

 

– smernica 2004/42/ES1f,

 

– smernica 2007/46/ES1g, vrátane nariadenia (ES) č. 715/20071h,

 

nariadenie (ES) č. 79/20011i,

 

nariadenie (ES) č. 595/2009 1ja nariadenie (ES) č. 661/20091k,

 

– smernica 2010/75/EÚ1l;

 

– nariadenie (EÚ) č. 167/20131m;

 

– nariadenie (EÚ) č. 168/20131n;

 

– smernica 2014/94/EÚ1o.

 

_______________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES z 20. decembra 1994 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín (POZ), ktoré vznikajú pri skladovaní benzínu a jeho distribúcii z distribučných skladov do čerpacích staníc (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 24).

 

1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (Ú. v. ES L 59, 27.2.1998, s. 1).

 

1c Smernica Rady 98/70/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES (Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58).

 

1d Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/12/EHS (Ú. v. ES L 121, 11.5.1999, s. 13).

 

1e Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/126/ES z 21. októbra 2009 o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 36).

 

1f Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 87).

 

1g Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1).

 

1h Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1).

 

1i Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4.2.2009, s. 32).

 

1j Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 1).

 

1k Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1).

 

1l Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).

 

1m Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 1).

 

1n Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 52).

 

1o Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 1).

Odôvodnenie

V súvislosti s ambíciou lepšej právnej regulácie novej Komisie sa smernica dopĺňa o „politiky EÚ týkajúce sa znečistenia ovzdušia pri zdroji“. V politike kvality ovzdušia by sa malo zohľadniť a vyhodnotiť vykonávanie politík EÚ týkajúcich sa znečistenia ovzdušia pri zdroji, aby sa predišlo prekrývaniu, zvýšili sa synergie a pochopil úspech alebo zlyhanie zo strany niektorých členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 12 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12b. „dotknutá verejnosť“ je verejnosť, na ktorú majú vplyv alebo môžu mať vplyv emisie látok znečisťujúcich ovzdušie do atmosféry alebo verejnosť, ktorá by mohla byť zainteresovaná; na účely tohto vymedzenia sa má za to, že mimovládne organizácie podporujúce ochranu životného prostredia, spotrebiteľské organizácie, organizácie, ktoré zastupujú záujmy zraniteľných skupín obyvateľstva a iné podstatné orgány v oblasti zdravotníctva spĺňajúce požiadavky vnútroštátneho práva, sú zainteresované.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné antropogénne emisie oxidu siričitého (SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých organických zlúčenín iných ako metán (NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých častíc (PM2,5) a metánu (CH4) aspoň v súlade s národnými záväzkami týkajúcimi sa znižovania emisií uplatniteľnými od roku 2020 a od roku 2030, ktoré sú stanovené v prílohe II.

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné antropogénne emisie oxidu siričitého (SO2), oxidov dusíka (NOx), nemetánových prchavých organických zlúčenín (NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých častíc (PM2,5) a ortute (Hg) aspoň v súlade s národnými záväzkami týkajúcimi sa znižovania emisií uplatniteľnými od roku 2020, 2025 a od roku 2030, ktoré sú stanovené v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Členské štáty obmedzia svoje ročné antropogénne emisie metánu (CH4) aspoň v súlade s národnými záväzkami týkajúcimi sa znižovania emisií uplatniteľnými od roku 2030. ktoré sú stanovené v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, pri ktorých sa nevyžadujú neprimerané náklady, na obmedzenie svojich antropogénnych emisií SO2, NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 a CH4. Úrovne týchto emisií sa stanovia na základe objemu predaných palív vzhľadom na lineárnu trajektóriu znižovania emisií medzi úrovňami emisií daných látok na rok 2020 a úrovňami ich emisií stanovenými v záväzkoch týkajúcich sa znižovania emisií na rok 2030.

Členské štáty poskytujú vo svojich správach predložených Komisii v súlade s článkom 9 aktuálne informácie o pokroku pri plnení národných záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Nasledujúce emisie sa nezohľadňujú na účel dodržiavania súladu s ustanoveniami odsekov 1 a 2:

3. Nasledujúce emisie sa nezohľadňujú na účel dodržiavania súladu s ustanoveniami odseku 1:

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) emisie z medzinárodnej námornej dopravy bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 1.

d) emisie z medzinárodnej námornej dopravy.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. V záujme dosiahnutia prechodných úrovní emisií stanovených na rok 2025 v súlade s článkom 4 ods. 2 a na účely dosiahnutia národných záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií stanovených v prílohe II, ktoré sú uplatniteľné počnúc rokom 2030 pre NOx, SO2 a PM2,5, môžu členské štáty kompenzovať zníženia emisií NOx, SO2 a PM2,5 dosiahnuté v medzinárodnej námornej doprave emisiami NOx, SO2 a PM2,5 uvoľnenými z iných zdrojov v tom istom roku, ak splnia tieto podmienky:

vypúšťa sa

a) zníženia emisií sa uskutočnia v morských oblastiach patriacich do pobrežných vôd, výhradných hospodárskych zón alebo oblastí kontroly znečistenia členských štátov, ak takéto zóny boli vytvorené;

 

b) prijali a vykonávali účinné monitorovacie a inšpekčné opatrenia na zabezpečenie riadneho uplatnenia tejto flexibility;

 

c) vykonávali opatrenia na dosiahnutie nižších emisií NOx, SO2 a PM2,5 z medzinárodnej námornej dopravy, ako sú úrovne emisií, ktoré by sa dosiahli dodržaním noriem Únie vzťahujúcich sa na emisie NOx, SO2 a PM2,5, a u ktorých sa preukázala primeraná kvantifikácia dodatočných znížení emisií v dôsledku týchto opatrení;

 

d) nekompenzovali viac ako 20 % znížení emisií NOx, SO2 a PM2,5 vypočítaných v súlade s písm. c) za predpokladu, že v dôsledku tejto kompenzácie nedôjde k nesúladu s národnými záväzkami týkajúcimi sa znižovania emisií na roky 2020, ktoré sú stanovené v prílohe II.

 

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu spoločne dosahovať svoje záväzky týkajúce sa znižovania emisií metánu, ako aj prechodné úrovne emisií metánu, ktoré sa uvádzajú v prílohe II, ak splnia nasledujúce podmienky:

Členské štáty môžu spoločne dosahovať svoje záväzky týkajúce sa znižovania emisií metánu, ktoré sa uvádzajú v prílohe II, ak splnia nasledujúce podmienky:

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty môžu zaviesť upravené ročné národné inventúry emisií SO2, NOx, NH3, NMVOC a PM2,5 v súlade s prílohou IV, ak by sa im v dôsledku uplatnenia zlepšených metód inventúr emisií na základe vedeckých poznatkov nepodarilo dosiahnuť ich národné záväzky týkajúce sa znižovania emisií alebo prechodné úrovne emisií.

3. Členské štáty môžu zaviesť upravené ročné národné inventúry emisií SO2, NOx, NH3, NMVOC a PM2,5 v súlade s prílohou IV, ak by sa im v dôsledku uplatnenia zlepšených metód inventúr emisií na základe vedeckých poznatkov nepodarilo dosiahnuť ich národné záväzky týkajúce sa znižovania emisií.

Odôvodnenie

Spravodajkyňa sa domnieva, že záväzky vyplývajúce zo smernice o národných emisných stropoch by mali platiť aj na rok 2025, čím sa odkaz na prechodné úrovne emisií stáva zbytočným.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty, ktoré majú v úmysle uplatňovať odseky 1, 2 a 3, o tom musia Komisiu informovať do 30. septembra roku predchádzajúceho príslušnému roku podávania správ. Tieto informácie musia obsahovať údaje o znečisťujúcich látkach a príslušných sektoroch a v prípade dostupnosti aj o rozsahu vplyvov na národné inventúry emisií.

4. Členské štáty, ktoré majú v úmysle uplatňovať niektorý z druhov flexibility stanovených v tejto smernici, o tom informujú Komisiu do 31. decembra roku predchádzajúceho príslušnému roku podávania správ. Tieto informácie musia obsahovať údaje o znečisťujúcich látkach a príslušných sektoroch a v prípade dostupnosti aj o rozsahu vplyvov na národné inventúry emisií.

Odôvodnenie

Návrhom Komisie by sa posunul dátum pre vykazovanie predbežnej úrovne emisií za predchádzajúci rok z 31. decembra na 30. september. Tým sa neponechá dostatok času na zhromažďovanie údajov a kontrolu ich kvality.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia s pomocou Európskej environmentálnej agentúry preskúma a posúdi, či je použitie ktoréhokoľvek druhu flexibility v konkrétnom roku v súlade s príslušnými požiadavkami a kritériami.

Komisia s pomocou Európskej environmentálnej agentúry preskúma a posúdi, či je použitie flexibility alebo úpravy v konkrétnom roku v súlade s príslušnými požiadavkami a kritériami.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade, že Komisia do deviatich mesiacov od dátumu prijatia príslušnej správy uvedenej v článku 7 odsekoch 4, 5 a 6 nevznesie žiadne námietky, daný členský štát môže považovať použitie uplatnenej flexibility za schválené a platné pre príslušný rok. Ak sa Komisia domnieva, že použitie flexibility nie je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami a kritériami, prijme rozhodnutie a členskému štátu oznámi, že toto použitie nemožno akceptovať.

V prípade, že Komisia do šiestich mesiacov od dátumu prijatia príslušnej správy uvedenej v článku 7 odsekoch 5 a 6 nevznesie žiadne námietky, daný členský štát môže považovať použitie uplatnenej flexibility za schválené a platné pre príslušný rok. Ak sa Komisia domnieva, že použitie flexibility nie je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami a kritériami, prijme v lehote deviatich mesiacov od dátumu prijatia príslušnej správy rozhodnutie a členskému štátu oznámi, že toto použitie nemožno akceptovať. K tomuto rozhodnutiu sa pripojí odôvodnenie.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa špecifikujú podrobné pravidlá použitia flexibility uvedenej v odsekoch 1, 2 a 3 v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 14.

6. Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa špecifikujú podrobné pravidlá použitia flexibility uvedenej v odsekoch 2 a 3 v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 14.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty vypracujú a prijmú národný program kontroly znečistenia ovzdušia v súlade s časťou 2 prílohy III s cieľom obmedziť svoje ročné antropogénne emisie v súlade s článkom 4.

1. Členské štáty vypracujú a prijmú národný program kontroly znečistenia ovzdušia v súlade s časťou 2 prílohy III s cieľom obmedziť svoje ročné emisie v súlade s článkom 4 a dosiahnuť ciele tejto smernice podľa článku 1.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(aa) posúdia nákladovú efektívnosť opatrení na znižovanie emisií a zohľadnia už dosiahnuté zníženie emisií, alebo ak členský štát prioritizuje svoje opatrenia na znižovanie emisií, ktoré možno dosiahnuť uplatňovaním existujúcich právnych predpisov Únie;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ab) prioritizujú osobitné politické opatrenia, ktorých cieľom je znížiť riziká pre zdravie zraniteľných skupín osôb a zabezpečia súlad s cieľom zníženia expozície stanoveným v súlade s časťou B prílohy XIV k smernici 2008/50/ES;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) zohľadnia potrebu znížiť emisie látok znečisťujúcich ovzdušie na účel dosiahnutia súladu s cieľmi kvality ovzdušia na ich územiach a v prípade vhodnosti aj v susedných členských štátoch;

b) znížia emisie látok znečisťujúcich ovzdušie na účel dosiahnutia súladu s cieľmi v oblasti kvality ovzdušia na ich územiach, najmä pokiaľ ide o hraničné hodnoty stanovené v smernici 2008/50/ES, a v prípade vhodnosti aj v susedných členských štátoch;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba) vyčíslia dodatočné zníženie emisií potrebné na dosiahnutie úrovne kvality okolitého ovzdušia, ktorá je rovnaká alebo nižšia ako úroveň, ktorú odporúča dosiahnuť do roku 2030 Svetová zdravotnícka organizácia;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(bb) vyčíslia dodatočné zníženie emisií potrebné na dosiahnutie kritických záťaží a úrovní pre ochranu životného prostredia do roku 2030;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(bc) určia príslušné opatrenia na splnenie cieľov uvedených v písmenách ba) a bb).

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ca) podporia posun investícií smerom k čistým a účinným technológiám a udržateľnej výrobe pomocou fiškálnych stimulov;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(cb) posúdia, do akej miery majú rozdielne geografické regióny štátu odlišné potreby a ťažkosti pri riešení problému znečistenia ovzdušia;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(da) zabezpečia, že príslušné zodpovedné orgány monitorujú účinnosť príslušných opatrení zvedených členskými štátmi na dosiahnutie súladu s touto smernicou a potreby sú splnomocnené konať.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Komisia zabezpečí, že všetky politiky EÚ týkajúce sa znečistenia ovzdušia pri zdroji sú vhodné na svoj účel a prispievajú k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti kvality vzduchu.

 

Na tento účel sa Komisia a členské štáty bezodkladne dohodnú na novom návrhu nariadenia týkajúcom sa noriem Euro 6 a skutočného objemu emisií vzniknutých počas jazdy, o ktorom sa v súčasnosti rokuje.

 

Nová skúšobná metóda typového schválenia sa začne uplatňovať najneskôr v roku 2017 a zabezpečí, že znečisťujúce látky ako NOx a tuhé častice (PM2,5 a PM10) budú účinne obmedzené podľa faktorov zhody potrebných na opísanie skutočných podmienok jazdenia.

 

Tieto faktory zhody budú prísne a vyčíslia sa iba s cieľom preukázať neistotu skúšobného postupu založeného na skutočnom objeme emisií vzniknutých počas jazdy.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b. Členské štáty stanovia systém rutinných a nerutinných environmentálnych inšpekcií a dohľadu nad trhom s mobilnými a stacionárnymi zdrojmi, ako aj informovania verejnosti o tomto trhu, aby sa zabezpečila účinnosť politík a opatrení pri dosahovaní zníženia emisií za reálnych prevádzkových podmienok.

 

Do ... * Komisia predloží legislatívny návrh na celoúniový systém kontrolných skúšok počas prevádzky a zverejňovanie emisných noriem týkajúcich sa ľahkých vozidiel, ktorý bude spravovať príslušný zodpovedný orgán, s cieľom overiť, či sú vozidlá a motory v súlade s normou Euro 6 počas celej ich životnosti.

 

______________

 

*Ú. v.: vložte, prosím, dátum – dva roky od dátumu transpozície tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Členské štáty môžu podporiť postupné odstránenie zdrojov nízkych emisií tým, že v odvetví dopravy a dodávky palív presadia nahradenie pórovitých hadíc technologickými riešeniami, ktoré neprodukujú žiadne emisie.

Odôvodnenie

Uhľovodíky prispievajú k vytváraniu nízkoúrovňového ozónu. V štandardných palivových hadiciach môže niekedy dôjsť k úniku uhľovodíkov, čomu možno zabrániť pomocou moderných systémov, ktoré neprodukujú emisie.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 4 – písmeno b

Netýka sa slovenskej verzie

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Národné programy kontroly znečistenia ovzdušia naznačujú, či členské štáty zamýšľajú využiť niektorú z flexibilít podľa článku 5.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. V súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie členské štáty ešte pred dokončením svojom návrhu národného programu kontroly znečistenia ovzdušia, ako aj pred jeho akoukoľvek významnou aktualizáciou vedú o danom návrhu konzultácie s verejnosťou a príslušnými orgánmi, u ktorých sa predpokladá zodpovednosť za vykonávanie národných programov kontroly znečistenia ovzdušia z dôvodu ich osobitných environmentálnych úloh v oblasti znečistenia ovzdušia, kvality ovzdušia a riadenia kvality ovzdušia na všetkých úrovniach. V náležitých prípadoch sa zabezpečia cezhraničné konzultácie v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie.

5. V súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie členské štáty ešte pred dokončením svojom návrhu národného programu kontroly znečistenia ovzdušia, ako aj pred jeho akoukoľvek aktualizáciou vedú o danom návrhu konzultácie a príslušnými orgánmi, u ktorých sa predpokladá zodpovednosť za vykonávanie národných programov kontroly znečistenia ovzdušia z dôvodu ich osobitných environmentálnych úloh v oblasti znečistenia ovzdušia, kvality ovzdušia a riadenia kvality ovzdušia na všetkých úrovniach. Tieto konzultácie zahŕňajú príslušné miestne alebo regionálne orgány zodpovedné za vykonávanie politík znižovania emisií v špecifikovaných zónach a/alebo aglomeráciách, pričom nevylučujú zóny a/alebo aglomerácie, ktoré sa nachádzajú na území aspoň dvoch členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie zabezpečia, že sa s dotknutou verejnosťou konzultuje v skorom štádiu pri vypracúvaní a posudzovaní návrhov národných programov kontroly znečistenia ovzdušia a pri akýchkoľvek aktualizáciách týchto programov pred ich finalizáciou. V prípade potreby sa zabezpečia cezhraničné konzultácie v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie vrátane článku 25 smernice 2008/50/ES.

 

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a. Členské štáty vymenujú svoj vlastný nezávislý odborný orgán, aby uskutočnil preskúmanie návrhov národných programov znečistenia ovzdušia s cieľom posúdiť presnosť informácií a primeranosť politík a opatrení stanovených v týchto programoch. Výsledky tohto preskúmania sa sprístupnia verejnosti pred uverejnením návrhu národného programu kontroly znečistenia ovzdušia s cieľom uľahčiť zmysluplnú účasť verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 6 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia poskytne tiež usmernenia týkajúce sa opatrení na znižovanie emisií, ktoré nie sú uvedené v časti 1 prílohy III, vrátane vykurovania domácností a cestnej dopravy, a ktoré môžu členské štáty zahrnúť do národného programu kontroly znečistenia ovzdušia.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8. Komisia môže stanoviť usmernenia pre vypracovanie a vykonávanie národných programov kontroly znečistenia ovzdušia.

8. Komisia stanoví usmernenia pre vypracovanie a vykonávanie národných programov kontroly znečistenia ovzdušia.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9. Komisia môže takisto určiť formát a nevyhnutné informácie týkajúce sa národných programov členských štátov v oblasti kontroly znečistenia ovzdušia v podobe vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 14.

9. Komisia takisto určí formát a nevyhnutné informácie týkajúce sa národných programov členských štátov v oblasti kontroly znečistenia ovzdušia v podobe vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 14.

Odôvodnenie

S cieľom zaistiť harmonizovaný formát národných programov kontroly znečistenia ovzdušia je potrebný vykonávací akt.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Fond pre čisté ovzdušie

 

Komisia uľahčí prístup k finančnej podpore v záujme zabezpečenia toho, aby sa mohli prijať vhodné opatrenia zamerané na splnenie cieľov podľa tejto smernice.

 

Toto zahŕňa dostupné financovanie v rámci, okrem iného:

 

a) poľnohospodárskeho financovania vrátane financovania v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie rokov 2014 – 2020 zmenenej preskúmaním v polovici trvania (v roku 2017) s cieľom zahrnúť kvalitu ovzdušia ako „verejný statok“ s osobitným odkazom na amoniak alebo metán, alebo na amoniak a metán, aby členské štáty a ich príslušné regionálne a miestne orgány dostali príležitosť na to, aby prispievali k znižovaniu emisií špecifickými opatreniami a aby dostali potrebnú pomoc;

 

b) budúcich pracovných programov Horizontu 2020 – rámcového programu pre výskum a inovácie;

 

c) európskych štrukturálnych a investičných fondov;

 

d) nástrojov financovania opatrení v oblasti životného prostredia a klímy, napríklad LIFE;

 

e) každej kombinácie uvedených možností.

 

Komisia zabezpečí, aby postupy financovania boli jednoduché, transparentné a prístupné rôznym úrovniam štátnej správy;

 

Komisia vyhodnotí možnosť vytvorenia centrálneho pracoviska, kde by subjekty mohli jednoducho skúmať dostupnosť financovania a postupy spojené s prístupom k projektom, ktoré sa zaoberajú otázkami znečistenia ovzdušia.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali pripraviť a každoročne zaktualizovať národné inventúry emisií znečisťujúcich látok uvedených v tabuľke B prílohy I v súlade s požiadavkami v nej stanovenými.

Členské štáty pripravia a každoročne zaktualizujú národné inventúry emisií znečisťujúcich látok uvedených v tabuľke B prílohy I v súlade s požiadavkami v nej stanovenými.

Odôvodnenie

Predkladanie správ členskými štátmi by malo byť povinné. lingvistický pozmeňujúci návrh – nehlasuje sa o ňom

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty uplatňujúce flexibilitu podľa článku 5 ods. 1 v informatívnej správe o inventúrach za príslušný rok uvedú nasledujúce informácie:

vypúšťa sa

a) množstvo emisií NOx, SO2 a PM2,5 , ktoré by vzniklo pri absencii oblasti kontroly emisií;

 

b) úroveň znížení emisií dosiahnutú v časti oblasti kontroly emisií, ktorá prislúcha členskému štátu, v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. c);

 

c) rozsah, v akom túto flexibilitu uplatňujú;

 

d) akékoľvek ďalšie údaje, ktoré členské štáty môžu považovať za vhodné, aby Komisii s pomocou Európskej environmentálnej agentúry umožnili vykonať úplné posúdenie podmienok, za ktorých sa daná flexibilita uplatnila.

 

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Členské štáty vypracujú inventúry emisií vrátane upravených inventúr emisií, prognóz emisií a informatívnu správu o inventúrach, v súlade s prílohou IV.

7. Členské štáty vypracujú inventúry emisií v prípade potreby vrátane upravených inventúr emisií, prognóz emisií a informatívnu správu o inventúrach, v súlade s prílohou IV.

Odôvodnenie

Upravené inventúry emisií sa stanovili len pre prípad, že by sa členské štáty rozhodli uplatniť flexibilitu podľa článku 5 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. V prípade uskutočniteľnosti členské štáty zabezpečia monitorovanie nepriaznivých vplyvov znečisťovania ovzdušia na ekosystémy v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe V.

1. Členské štáty monitorujú nepriaznivé vplyvy znečisťovania ovzdušia na ekosystémy v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe V.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. V prípade vhodnosti členské štáty koordinujú monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia s ďalšími programami monitorovania vytvorenými na základe právnych predpisov Únie vrátane smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES a 2000/60/ES.30

2. Členské štáty koordinujú monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia s ďalšími programami monitorovania vytvorenými na základe právnych predpisov Únie vrátane smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES a 2000/60/ES30.

__________________

__________________

30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty Komisia predkladajú svoje národné programy kontroly znečistenia ovzdušia [do troch mesiacov od dátumu uvedeného v článku 17, konkrétny dátum doplní Úrad pre publikácie] a následne každé dva roky ich aktualizácie.

1. Členské štáty Komisia predkladajú svoje národné programy kontroly znečistenia ovzdušia do ...* a následne každé dva roky ich aktualizácie.

 

_________________

 

*Ú. v.: vložte prosím dátum šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade aktualizácie národného programu kontroly znečistenia ovzdušia podľa článku 6 ods. 4 príslušný členský štát Komisii danú skutočnosť oznámi do dvoch mesiacov.

V prípade aktualizácie národného programu kontroly znečistenia ovzdušia podľa článku 6 ods. 4 príslušný členský štát Komisiu o tomto aktualizovanom programe upovedomí do dvoch mesiacov.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Od roku 2017 členské štáty oznamujú Komisii a Európskej environmentálnej agentúre svoje národné inventúry emisií, prognózy emisií, priestorovo rozčlenené inventúry emisií, inventúry veľkých bodových zdrojov a správy uvedené v článku 7 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 a v prípade vhodnosti podľa článku 7 ods. 4, ods. 5 a ods. 6 v súlade s termínmi na podávanie správ stanovenými v prílohe I.

2. Od roku 2017 členské štáty oznamujú Komisii a Európskej environmentálnej agentúre svoje národné inventúry emisií, prognózy emisií, priestorovo rozčlenené inventúry emisií, inventúry veľkých bodových zdrojov a správy uvedené v článku 7 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 a v prípade vhodnosti podľa článku 7 ods. 5 a ods. 6 v súlade s termínmi na podávanie správ stanovenými v prílohe I.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Komisia za pomoci Európskej environmentálnej agentúry a členských štátov pravidelne kontroluje údaje uvedené v národných inventúrach emisií. K týmto kontrolám patria:

4. Komisia za pomoci Európskej environmentálnej agentúry a členských štátov pravidelne kontroluje údaje uvedené v národných inventúrach emisií a národných programoch kontroly znečistenia ovzdušia. K týmto kontrolám patria:

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 4 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ca) kontroly v záujme overenia, či národné programy kontroly znečistenia ovzdušia plnia požiadavky článku 6.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Výsledky preskúmania, ktoré vykoná Komisia, sa zverejňujú v súlade s článkom 11.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Najmenej každých päť rokov Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku pri vykonávaní tejto smernice vrátane posúdenia jej prínosu pre splnenie cieľov tejto smernice.

1. Najmenej každých 30 mesiacov počnúc ... * Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tejto smernice. Komisia týmto posúdi:

 

a) svoj príspevok a úsilie členských štátov k dosiahnutiu cieľov tejto smernice;

 

b) pokrok v znižovaní látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorý sa plánuje dosiahnuť do roku 2025 a 2030;

 

c) pokrok pri dosahovaní dlhodobých cieľov kvality ovzdušia, ktoré boli stanovené v 7. environmentálnom akčnom programe;

 

d) či sú prekročené kritické záťaže a úrovne a smerné hodnoty Svetovej zdravotníckej organizácie; ako aj

 

e) čerpanie dostupných finančných prostriedkov EÚ, prostredníctvom ktorých sa dosahuje znižovanie znečistenia ovzdušia, členskými štátmi.

 

______________

 

*Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pri podávaní správ o znižovaní emisií v členských štátoch za rok 2020, 2025 a 2030 priloží Komisia v prípade akéhokoľvek nesplnenia stanovených požiadaviek prípadne aj vysvetlenie.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Keď sa v správe uvádza, že členské štáty nedokážu dodržiavať právne predpisy Únie a limitné hodnoty kvality ovzdušia stanovené v smernici 2008/50/ES, Komisia:

 

a) zhodnotí, či nedosiahnutie je výsledkom neúčinnej politiky EÚ týkajúcej sa znečistenia ovzdušia pri zdroji, vrátane vykonávania na úrovni členských štátov;

 

b) konzultuje s výborom uvedeným v článku 14 a určí, či treba prijať nové právne predpisy, a prípadne predloží legislatívne návrhy na zabezpečenie splnenia cieľov tejto smernice. Každý takýto návrh podporuje dôkladné posúdenie vplyvu a zohľadňuje najnovšie vedecké údaje.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia predkladá v každom prípade správu za rok 2025 uvedenú v predchádzajúcej časti. Do správy zahrnie aj informácie o dosiahnutí prechodných úrovní emisií uvedených v článku 4 ods. 2, ako aj dôvody každého nedosiahnutia cieľov. Uvedie v nej potrebu ďalších opatrení, a to aj s prihliadnutím na vplyvy realizácie cieľov na dané odvetvia.

Na základe týchto správ Komisia spolu s členskými štátmi určí potrebu ďalších opatrení vrátane na úrovni členských štátov, a to aj s prihliadnutím na vplyvy realizácie cieľov na dané odvetvia.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Správy uvedené v odseku 1 môžu obsahovať hodnotenie environmentálnych a sociálno-ekonomických vplyvov tejto smernice.

2. Správy uvedené v odseku 1 obsahujú hodnotenie environmentálnych a sociálno-ekonomických vplyvov tejto smernice, vrátane vplyvu prijatých opatrení na systémy zdravotníctva členských štátov a náklady nevykonávania. Komisia tieto správy zverejní.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10 a

 

Európske fórum pre čisté ovzdušie

 

Komisia zriadi Európske fórum pre čisté ovzdušie s cieľom uľahčiť koordinované vykonávanie programu Čisté ovzdušie a spájať všetkých príslušných aktérov vrátane príslušných orgánov členských štátov na všetkých príslušných úrovniach, Komisie, priemyslu, občianskej spoločnosti a vedeckej obce každé dva roky. Fórum pre čisté ovzdušie dohliada na vytvorenie usmernenia pre vypracovanie a vykonávanie národných programov kontroly znečistenia ovzdušia a vývoj spôsobov znižovania emisií vrátane posúdenia požiadaviek na vykazovanie.

Odôvodnenie

Oznámenie COM(2013) 918 uvádza, že Európska komisia zriadi fórum pre čisté ovzdušie s cieľom uľahčiť koordinované vykonávanie tejto smernice každé dva roky. Toto fórum by malo vydať usmernenia pre vnútroštátne orgány zodpovedné za uplatňovanie smernice o národných emisných stropoch a ostatné právne predpisy týkajúce sa kvality ovzdušia v Únii.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba) pokrok členských štátov pri plnení záväzných cieľov v oblasti znečistenia ovzdušia v jednotlivých krajinách pre roky 2025 a 2030 pre jednotlivé znečisťujúce látky.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(bb) výsledky preskúmania uvedené v článku 9 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Členské štáty zabezpečia, aby dotknutá verejnosť mala prístup k administratívnym a súdnym postupom, aby mohla napadnúť opatrenia alebo nečinnosť príslušných orgánov alebo súkromných osôb, ktoré nedodržiavajú ustanovenia tejto smernice.

 

Týmito postupmi sa zabezpečí primeraná a účinná náprava vrátane prípadného predbežného opatrenia, pričom sú spravodlivé, nestranné, včasné a nie sú nedostupne drahé.

 

Členské štáty zabezpečia, aby informácie o možnostiach prístupu k takýmto postupom boli verejne dostupné, a zvážia vytvorenie vhodných podporných mechanizmov s cieľom odstrániť alebo obmedziť finančné a iné bariéry v prístupe k spravodlivosti.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11 a

 

Na základe správ uvedených v článku 10 ods. 1 Komisia preskúma túto správu najneskôr v roku 2025 s cieľom zabezpečiť pokrok smerom k dosiahnutiu odporúčaných úrovní kvality ovzdušia Svetovej zdravotníckej organizácie a dlhodobej vízie stanovenej v 7. akčnom programe týkajúcom sa životného prostredia. Komisia v prípade potreby a pri zohľadnení vedeckého a technického pokroku najmä navrhne zmeny národných záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií v prílohe II.

 

Na základe pravidelných práv uvedených v článku 10 ods. 1 Komisia posúdi opatrenia na znižovanie emisií z medzinárodnej lodnej dopravy najmä v teritoriálnych vodách a výlučných hospodárskych zónach členských štátov a podľa potreby predloží legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh smernice

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Únia a členské štáty sa podľa okolností budú usilovať o dvojstrannú a mnohostrannú spoluprácu s tretími krajinami, ako aj o koordináciu úsilia v rámci príslušných medzinárodných organizácií, ako je Program OSN pre životné prostredie (UNEP), Európska hospodárska komisia OSN (EHK OSN), Medzinárodná námorná organizácia (IMO) a Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO), a to aj prostredníctvom výmeny informácií týkajúcich sa technického a vedeckého výskumu a vývoja s cieľom zlepšiť východiskovú základňu znižovania emisií.

Únia a členské štáty sa podľa okolností budú usilovať o dvojstrannú a mnohostrannú spoluprácu s tretími krajinami, ako aj o koordináciu úsilia v rámci príslušných medzinárodných organizácií, ako je Program OSN pre životné prostredie (UNEP), Európska hospodárska komisia OSN (EHK OSN), Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), Medzinárodná námorná organizácia (IMO) a Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO), a to aj prostredníctvom výmeny informácií týkajúcich sa technického a vedeckého výskumu a vývoja s cieľom zlepšiť východiskovú základňu znižovania emisií. Členské štáty uskutočnia cezhraničné konzultácie o vzájomnom ohrození emisiami v prípade susediacich priemyselných regiónov týchto štátov, a vypracujú spoločné plány na odstránenie alebo znižovanie týchto emisií.

Odôvodnenie

Susedné členské štáty by mali viesť konzultácie a vypracovať spoločné plány na zníženie alebo odstránenie emisií, a to najmä v prípade, že ich priemyselné regióny susedia.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 7, článku 7 ods. 9 a článku 8 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 6 ods. 7, 7 ods. 9 a 8 ods. 3 sa udeľuje Komisii na dobu piatich rokov od …*. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr 9 mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, ak Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči tomuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

_______________

 

*Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh smernice

Článok 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných v prípade porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných v prípade porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty o týchto opatreniach informujú Komisiu do ...*a bezodkladne jej oznámia ich každú zmenu.

 

_________________

 

* Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

Komisia by mala vedieť zabezpečiť, aby boli sankcie účinné a primerané, a to tak medzi členskými štátmi, ako aj v rámci členských štátov, najmä vzhľadom na cezhraničný charakter znečistenia ovzdušia.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, neprenesú členské štáty bremeno súvisiace so splnením požiadaviek na orgány, ktoré nemajú strategické právomoci na splnenie požiadaviek smernice.

Odôvodnenie

V prípade, keď si členský štát neplní svoje povinnosti podľa smernice o NES je dôležité ochraňovať miestne orgány, z ktorých mnohé majú k dispozícii obmedzené rozpočty, pred zaťažením pokutami v dôsledku konania vo veci porušenia predpisov.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh smernice

Príloha I – tabuľka A – riadok 5

 

Text predložený Komisiou

Predbežné národné emisie podľa súhrnu NFR(2)

- SO2, NOx, NH3, NMVOC, PM2,5

ročne, za rok nahlasovania mínus 1 (X-1)

30. 9.

 

Pozmeňujúci návrh

Predbežné národné emisie podľa súhrnu NFR(2)

- SO2, NOx, NH3, NMVOC, PM2,5

každé dva roky, za rok nahlasovania mínus 1 (X-1)

31. 12.

Odôvodnenie

Návrhom Komisie by sa posunul dátum pre vykazovanie predbežnej úrovne emisií za predchádzajúci rok z 31. decembra na 30. september. Tým sa neponechá dostatok času na zhromažďovanie údajov a kontrolu ich kvality.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh smernice

Príloha II – tabuľka a

 

Text predložený Komisiou

Tabuľka a): Záväzky týkajúce sa znižovania emisií oxidu siričitého (SO2), oxidov dusíka (NOx) a nemetánových prchavých organických zlúčenín (NMVOC). Predané palivá, východiskový rok 2005.

Členský štát

Zníženie SO2 v porovnaní s rokom 2005

Zníženie NOx v porovnaní s rokom 2005

Zníženie NMVOC v porovnaní s rokom 2005

Za ktorýkoľvek rok od roku 2020 do roku 2029

 

Za ktorýkoľvek rok od roku 2030

Za ktorýkoľvek rok od roku 2020 do roku 2029

 

Za ktorýkoľvek rok od roku 2030

Za ktorýkoľvek rok od roku 2020 do roku 2029

 

Za ktorýkoľvek rok od roku 2030

Belgicko

43 %

 

68 %

41 %

 

63 %

21 %

 

44 %

Bulharsko

78 %

 

94 %

41 %

 

65 %

21 %

 

62 %

Česká republika

45 %

 

72 %

35 %

 

66 %

18 %

 

57 %

Dánsko

35 %

 

58 %

56 %

 

69 %

35 %

 

59 %

Nemecko

21 %

 

53 %

39 %

 

69 %

13 %

 

43 %

Estónsko

32 %

 

71 %

18 %

 

61 %

10 %

 

37 %

Grécko

74 %

 

92 %

31 %

 

72 %

54 %

 

67 %

Španielsko

67 %

 

89 %

41 %

 

75 %

22 %

 

48 %

Francúzsko

55 %

 

78 %

50 %

 

70 %

43 %

 

50 %

Chorvátsko

55 %

 

87 %

31 %

 

66 %

34 %

 

48 %

Írsko

65 %

 

83 %

49 %

 

75 %

25 %

 

32 %

Taliansko

35 %

 

75 %

40 %

 

69 %

35 %

 

54 %

Cyprus

83 %

 

95 %

44 %

 

70 %

45 %

 

54 %

Lotyšsko

8 %

 

46 %

32 %

 

44 %

27 %

 

49 %

Litva

55 %

 

72 %

48 %

 

55 %

32 %

 

57 %

Luxembursko

34 %

 

44 %

43 %

 

79 %

29 %

 

58 %

Maďarsko

46 %

 

88 %

34 %

 

69 %

30 %

 

59 %

Malta

77 %

 

98 %

42 %

 

89 %

23 %

 

31 %

Holandsko

28 %

 

59 %

45 %

 

68 %

8 %

 

34 %

Rakúsko

26 %

 

50 %

37 %

 

72 %

21 %

 

48 %

Poľsko

59 %

 

78 %

30 %

 

55 %

25 %

 

56 %

Portugalsko

63 %

 

77 %

36 %

 

71 %

18 %

 

46 %

Rumunsko

77 %

 

93 %

45 %

 

67 %

25 %

 

64 %

Slovinsko

63 %

 

89 %

39 %

 

71 %

23 %

 

63 %

Slovensko

57 %

 

79 %

36 %

 

59 %

18 %

 

40 %

Fínsko

30 %

 

30 %

35 %

 

51 %

35 %

 

46 %

Švédsko

22 %

 

22 %

36 %

 

65 %

25 %

 

38 %

Spojené kráľovstvo

59 %

 

84 %

55 %

 

73 %

32 %

 

49 %

EÚ 28

59 %

 

81 %

42 %

 

69 %

28 %

 

50 %

 

Pozmeňujúci návrh

Tabuľka a): Záväzky týkajúce sa znižovania emisií oxidu siričitého (SO2), oxidov dusíka (NOx) a nemetánových prchavých organických zlúčenín (NMVOC). Predané palivá, východiskový rok 2005.

Členský štát

Zníženie SO2 v porovnaní s rokom 2005

Zníženie NOx v porovnaní s rokom 2005

Zníženie NMVOC v porovnaní s rokom 2005

Za ktorýkoľvek rok od roku 2020 do roku 2024

Za ktorýkoľvek rok od roku 2025 do roku 2029

Za ktorýkoľvek rok od roku 2030

Za ktorýkoľvek rok od roku 2020 do roku 2024

Za ktorýkoľvek rok od roku 2025 do roku 2029

Za ktorýkoľvek rok od roku 2030

Za ktorýkoľvek rok od roku 2020 do roku 2024

Za ktorýkoľvek rok od roku 2025 do roku 2029

Za ktorýkoľvek rok od roku 2030

Belgicko

43 %

69 %

70 %

41 %

61 %

67 %

21 %

45 %

46 %

Bulharsko

78 %

93 %

94 %

41 %

64 %

68 %

21 %

61 %

64 %

Česká republika

45 %

70 %

74 %

35 %

63 %

70 %

18 %

55 %

58 %

Dánsko

35 %

58 %

64 %

56 %

66 %

72 %

35 %

58 %

60 %

Nemecko

21 %

48 %

54 %

39 %

65 %

71 %

13 %

42 %

44 %

Estónsko

32 %

70 %

71 %

18 %

57 %

63 %

10 %

35 %

65 %

Grécko

74 %

91 %

93 %

31 %

69 %

74 %

54 %

68 %

70 %

Španielsko

67 %

89 %

89 %

41 %

72 %

78 %

22 %

48 %

49 %

Francúzsko

55 %

78 %

80 %

50 %

68 %

74 %

43 %

49 %

52 %

Chorvátsko

55 %

86 %

87 %

31 %

65 %

70 %

34 %

52 %

56 %

Írsko

65 %

84 %

86 %

49 %

67 %

79 %

25 %

34 %

39 %

Taliansko

35 %

76 %

77 %

40 %

67 %

72 %

35 %

54 %

56 %

Cyprus

83 %

97 %

97 %

44 %

69 %

73 %

45 %

54 %

56 %

Lotyšsko

8 %

50 %

50 %

32 %

38 %

49 %

27 %

58 %

60 %

Litva

55 %

74 %

75 %

48 %

53 %

60 %

32 %

60 %

64 %

Luxembursko

34 %

46 %

48 %

43 %

76 %

82 %

29 %

58 %

59 %

Maďarsko

46 %

87 %

88 %

34 %

68 %

74 %

30 %

57 %

60 %

Malta

77 %

98 %

99 %

42 %

86 %

90 %

23 %

32 %

32 %

Holandsko

28 %

57 %

61 %

45 %

67 %

72 %

8 %

35 %

37 %

Rakúsko

26 %

53 %

57 %

37 %

71 %

77 %

21 %

48 %

50 %

Poľsko

59 %

76 %

81 %

30 %

52 %

62 %

25 %

55 %

59 %

Portugalsko

63 %

79 %

80 %

36 %

70 %

75 %

18 %

47 %

47 %

Rumunsko

77 %

92 %

93 %

45 %

65 %

71 %

25 %

64 %

66 %

Slovinsko

63 %

90 %

90 %

39 %

68 %

75 %

23 %

64 %

65 %

Slovensko

57 %

79 %

80 %

36 %

57 %

63 %

18 %

40 %

42 %

Fínsko

30 %

32 %

36 %

35 %

47 %

54 %

35 %

47 %

54 %

Švédsko

22 %

18 %

20 %

36 %

63 %

67 %

25 %

35 %

39 %

Spojené kráľovstvo

59 %

83 %

85 %

55 %

71 %

75 %

32 %

50 %

51 %

EÚ 28

59 %

80 %

83 %

42 %

66 %

72 %

28 %

50 %

53 %

 

Odôvodnenie

Hodnoty národného znižovania emisií na roky 2025 a 2030 založené na metodike použitej v hodnotení vplyvu Európskeho parlamentu a nákladovo najefektívnejšia možnosť znižovania emisií s ohľadom na klimatickú a energetickú politiku.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh smernice

Príloha II – tabuľka b

 

Text predložený Komisiou

Tabuľka b): Záväzky týkajúce sa znižovania emisií amoniaku (NH3), jemných tuhých častíc (PM2,5) a metánu (CH4). Predané palivá, východiskový rok 2005.

Členský štát

Zníženie NH3 v porovnaní s rokom 2005

Zníženie PM2,5 v porovnaní s rokom 2005

Zníženie CH4 v porovnaní s rokom 2005

Za ktorýkoľvek rok od roku 2020 do roku 2029

 

Za ktorýkoľvek rok od roku 2030

Za ktorýkoľvek rok od roku 2020 do roku 2029

 

Za ktorýkoľvek rok od roku 2030

 

Za ktorýkoľvek rok od roku 2030

Belgicko

2 %

 

16 %

20 %

 

47 %

 

26 %

Bulharsko

3 %

 

10 %

20 %

 

64 %

 

53 %

Česká republika

7 %

 

35 %

17 %

 

51 %

 

31 %

Dánsko

24 %

 

37 %

33 %

 

64 %

 

24 %

Nemecko

5 %

 

39 %

26 %

 

43 %

 

39 %

Estónsko

1 %

 

8 %

15 %

 

52 %

 

23 %

Grécko

7 %

 

26 %

35 %

 

72 %

 

40 %

Španielsko

3 %

 

29 %

15 %

 

61 %

 

34 %

Francúzsko

4 %

 

29 %

27 %

 

48 %

 

25 %

Chorvátsko

1 %

 

24 %

18 %

 

66 %

 

31 %

Írsko

1 %

 

7 %

18 %

 

35 %

 

7 %

Taliansko

5 %

 

26 %

10 %

 

45 %

 

40 %

Cyprus

10 %

 

18 %

46 %

 

72 %

 

18 %

Lotyšsko

1 %

 

1 %

16 %

 

45 %

 

37 %

Litva

10 %

 

10 %

20 %

 

54 %

 

42 %

Luxembursko

1 %

 

24 %

15 %

 

48 %

 

27 %

Maďarsko

10 %

 

34 %

13 %

 

63 %

 

55 %

Malta

4 %

 

24 %

25 %

 

80 %

 

32 %

Holandsko

13 %

 

25 %

37 %

 

38 %

 

33 %

Rakúsko

1 %

 

19 %

20 %

 

55 %

 

20 %

Poľsko

1 %

 

26 %

16 %

 

40 %

 

34 %

Portugalsko

7 %

 

16 %

15 %

 

70 %

 

29 %

Rumunsko

13 %

 

24 %

28 %

 

65 %

 

26 %

Slovinsko

1 %

 

24 %

25 %

 

70 %

 

28 %

Slovensko

15 %

 

37 %

36 %

 

64 %

 

41 %

Fínsko

20 %

 

20 %

30 %

 

39 %

 

15 %

Švédsko

15 %

 

17 %

19 %

 

30 %

 

18 %

Spojené kráľovstvo

8 %

 

21 %

30 %

 

47 %

 

41 %

EÚ 28

6 %

 

27 %

22 %

 

51 %

 

33 %

 

Pozmeňujúci návrh

Tabuľka b): Záväzky týkajúce sa znižovania emisií amoniaku (NH3), jemných tuhých častíc (PM2,5) a metánu (CH4). Predané palivá, východiskový rok 2005.

Členský štát

Zníženie NH3 v porovnaní s rokom 2005

Zníženie PM2,5 v porovnaní s rokom 2005

Zníženie CH4 v porovnaní s rokom 2005

Za ktorýkoľvek rok od roku 2020 do roku 2024

Za ktorýkoľvek rok od roku 2025 do roku 2029

Za ktorýkoľvek rok od roku 2030

Za ktorýkoľvek rok od roku 2020 do roku 2024

Za ktorýkoľvek rok od roku 2025 do roku 2029

Za ktorýkoľvek rok od roku 2030

 

Za ktorýkoľvek rok od roku 2030

Belgicko

2 %

16 %

17 %

20 %

48 %

50 %

 

26 %

Bulharsko

3 %

11 %

10 %

20 %

64 %

70 %

 

53 %

Česká republika

7 %

35 %

36 %

17 %

51 %

59 %

 

31 %

Dánsko

24 %

37 %

38 %

33 %

61 %

67 %

 

24 %

Nemecko

5 %

46 %

47 %

26 %

42 %

46 %

 

39 %

Estónsko

1 %

10 %

10 %

15 %

51 %

74 %

 

23 %

Grécko

7 %

28 %

28 %

35 %

71 %

73 %

 

40 %

Španielsko

3 %

29 %

30 %

15 %

63 %

64 %

 

34 %

Francúzsko

4 %

31 %

32 %

27 %

46 %

52 %

 

25 %

Chorvátsko

1 %

27 %

29 %

18 %

67 %

71 %

 

31 %

Írsko

1 %

11 %

14 %

18 %

35 %

44 %

 

7 %

Taliansko

5 %

29 %

29 %

10 %

44 %

56 %

 

40 %

Cyprus

10 %

21 %

21 %

46 %

73 %

74 %

 

18 %

Lotyšsko

1 %

3 %

4 %

16 %

56 %

63 %

 

37 %

Litva

10 %

4 %

1 %

20 %

57 %

65 %

 

42 %

Luxembursko

1 %

25 %

25 %

15 %

48 %

50 %

 

27 %

Maďarsko

10 %

38 %

38 %

13 %

63 %

66 %

 

55 %

Malta

4 %

25 %

28 %

25 %

80 %

81 %

 

32 %

Holandsko

13 %

24 %

26 %

37 %

40 %

42 %

 

33 %

Rakúsko

1 %

20 %

19 %

20 %

56 %

59 %

 

20 %

Poľsko

1 %

28 %

29 %

16 %

37 %

53 %

 

34 %

Portugalsko

7 %

22 %

20 %

15 %

70 %

71 %

 

29 %

Rumunsko

13 %

25 %

25 %

28 %

64 %

69 %

 

26 %

Slovinsko

1 %

25 %

26 %

25 %

76 %

77 %

 

28 %

Slovensko

15 %

41 %

41 %

36 %

63 %

66 %

 

41 %

Fínsko

20 %

17 %

17 %

30 %

41 %

48 %

 

15 %

Švédsko

15 %

18 %

18 %

19 %

35 %

44 %

 

18 %

Spojené kráľovstvo

8 %

22 %

22 %

30 %

48 %

50 %

 

41 %

EÚ 28

6 %

29 %

30 %

22 %

51 %

58 %

 

33 %

Odôvodnenie

NH3 a PM2.5: Hodnoty národného znižovania emisií na roky 2025 a 2030 založené na metodike použitej v hodnotení vplyvu Európskeho parlamentu a nákladovo najefektívnejšia možnosť znižovania emisií s ohľadom na klimatickú a energetickú politiku. V prípade metánu sa zachováva návrh Komisie.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh smernice

Príloha II – tabuľka b a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Tabuľka (ba) Záväzky týkajúce sa znižovania emisií ortuti v (Hg) porovnaní s rokom 2005*

 

Za ktorýkoľvek rok od roku 2025 do roku 2029

 

Za ktorýkoľvek rok od roku 2030

 

*Hodnoty sú založené na metodike podľa scenára 75 % preklenutia rozdielu (CEP) v štúdii výskumnej služby Európskeho parlamentu Kvalita ovzdušia – Doplnkové posúdenie vplyvu týkajúce sa interakcií medzi politikou EÚ v oblasti kvality ovzdušia a politikou v oblasti energetiky a klímy vrátane klimatického a energetického balíka EÚ do roku 2030, ako je uvedené v oznámení Komisie Rámec politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie rokov 2020 až 2030.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh smernice

Príloha III – časť 1 – oddiel A – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) hospodárenie s dusíkom so zreteľom na úplný cyklus dusíka,

a) hospodárenie s dusíkom so zreteľom na úplný cyklus dusíka a zváženie vypracovania plánov hospodárenia s pôdou a živinami);

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh smernice

Príloha III – časť 1 – oddiel A – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) nízkoemisné postupy rozmetávania hnoja,

c) nízkoemisné postupy rozmetávania hnoja a techniky vrátane oddeľovania na tekutú a pevnú zložku;

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh smernice

Príloha III – časť 1 – oddiel A – bod 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) nízkoemisné systémy spracovania a kompostovania hnoja,

e) nízkoemisné systémy spracovania a kompostovania hnoja vrátane oddeľovania na tekutú a pevnú zložku;

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh smernice

Príloha III – časť 1 – oddiel A – bod 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ga) podpora pasenia a extenzívneho chovu a zlepšovanie biodiverzity pastvín rastlinami s vysokým obsahom aminokyselín, ako sú ďatelina, alfalfa a obilniny;

Odôvodnenie

Začlenenie rastlín s vysokým obsahom aminokyselín alebo vysokým obsahom bielkovín do pastvín (napríklad podsevom do dočasných pastvín) zvyšuje úrodnosť pôdy a znižuje náklady na krmivo, napr. dovezenú sóju.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh smernice

Príloha III – časť 1 – oddiel A – bod 1 – písmeno g b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(gb) podpora striedania plodín vrátane plodín viažucich dusík;

Odôvodnenie

Holistickejšie prístupy k poľnohospodárskym postupom môžu mať veľký vplyv na zníženie emisií amoniaku a môžu tiež priniesť významné dodatočné prínosy pre životné prostredie (pôda, biodiverzita, voda). Praktiky ako striedanie plodín významne zvyšujú kvalitu pôdy a môžu znížiť závislosť poľnohospodárov na umelých vstupoch. Praktiky, ako je extenzívne pasenie môžu prispieť k zlepšeniu biodiverzity, znížiť emisie skleníkových plynov a znečistenie ovzdušia, a sú dobré pre dobré životné podmienky zvierat.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh smernice

Príloha III – časť 1 – oddiel A – bod 1 – písmeno g c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(gc) podpora agroekologického poľnohospodárstva, ktoré vedie k poľnohospodárskym systémom s vysokou biodiverzitou, účinnosti využívania zdrojov a zníženiu alebo ideálne odstráneniu závislosti na chemických vstupoch;

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh smernice

Príloha III – časť 1 – oddiel A – bod 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) rozmetávanie anorganických hnojív v súlade s predvídateľnými potrebami pestovanej plodiny alebo trávnatého porastu, pokiaľ ide o dusík a fosfor, pričom sa zohľadní aj existujúci obsah živín v pôde a živiny z iných hnojív.

d) nahradenie anorganických hnojív organickými hnojivami v čo najväčšej možnej miere. Ak sa naďalej používajú anorganické hnojivá, ich rozmetávanie musí byť v súlade s predvídateľnými potrebami pestovanej plodiny alebo trávnatého porastu, pokiaľ ide o dusík a fosfor, pričom sa zohľadní aj existujúci obsah živín v pôde a živiny z iných hnojív.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh smernice

Príloha III – časť 1 – oddiel A – bod 4 – písmeno a – úvodná časť

Netýka sa slovenskej verzie

Odôvodnenie

lingvistický pozmeňujúci návrh – nehlasuje sa o ňom

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh smernice

Príloha III – časť 1 – oddiel A – bod 4 – písmeno a – bod ii

Netýka sa slovenskej verzie

Odôvodnenie

lingvistický pozmeňujúci návrh – nehlasuje sa o ňom

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh smernice

Príloha III – časť 1 – oddiel A – bod 4 – písmeno b – úvodná časť

Netýka sa slovenskej verzie

Odôvodnenie

lingvistický pozmeňujúci návrh – nehlasuje sa o ňom

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh smernice

Príloha III – časť 1 – oddiel A – bod 4 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i) v prípade skladovacích zariadení na močovku vybudovaných po 1. januári 2022 sa budú používať nízkoemisné systémy alebo techniky uskladnenia, pri ktorých sa preukázalo, že znižujú emisie amoniaku najmenej o 60 % v porovnaní s referenčnou metódou uvedenou v usmerňovacom dokumente pre amoniak a v prípade existujúcich zásobníkov močovky najmenej o 40 %;

i) v prípade skladovacích zariadení na močovku vybudovaných po 1. januári 2022 používajúcich nízkoemisné systémy alebo techniky uskladnenia, pri ktorých sa preukázalo, že znižujú emisie amoniaku najmenej o 60 % v porovnaní s referenčnou metódou uvedenou v usmerňovacom dokumente pre amoniak a v prípade existujúcich zásobníkov močovky najmenej o 40 %;

Odôvodnenie

lingvistický pozmeňujúci návrh – nehlasuje sa o ňom

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh smernice

Príloha III – časť 1 – oddiel A – bod 4 – písmeno c

Netýka sa slovenskej verzie

Odôvodnenie

lingvistický pozmeňujúci návrh – nehlasuje sa o ňom

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh smernice

Príloha III – časť 1 – oddiel A – bod 4 – písmeno d

Netýka sa slovenskej verzie

Odôvodnenie

lingvistický pozmeňujúci návrh – nehlasuje sa o ňom

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh smernice

Príloha III – časť 1 – oddiel A b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ab. Opatrenia na riadenie emisií oxidov dusíka a tuhých častíc v mestských oblastiach

 

V konzultácii s miestnymi a regionálnymi orgánmi členské štáty zvážia tieto opatrenia:

 

– udržateľné plány mestskej mobility vrátane opatrení, ako sú zóny s nízkymi emisiami, poplatky za dopravné zaťaženie, obmedzenie rýchlosti, systémy spoločného používania automobilov a zavádzanie alternatívnej dobíjacej infraštruktúry;

 

– podpora zmeny spôsobov dopravy s cieľom zvýšiť používanie bicyklov, chôdze a verejnej dopravy;

 

– plány udržateľnej mestskej prepravy, ako je zavedenie konsolidačných centier plus opatrenia na povzbudenie zmeny regionálnej prepravy z cestnej na elektrickú vlakovú a vodnú;

 

– používanie systému plánovania na riešenie emisií z nového vývoja a kotlových systémov; modernizovanie jestvujúcich budov opatreniami energetickej účinnosti;

 

– modernizačné systémy na podporu nahrádzania starých domácich spaľovacích zariadení lepšou izoláciou domov, tepelnými čerpadlami, ľahkým vykurovacím olejom, novými zariadeniami na drevené pelety, oblastným vykurovaním alebo plynom;

 

– hospodárske a daňové stimuly na podporu využívania vykurovacích zariadení s nízkymi emisiami;

 

– zákaz spaľovania pevného paliva v obytných štvrtiach a iných citlivých oblastiach na ochranu zdravia zraniteľných skupín vrátane detí;

 

– zaručenie minimalizácie emisií zo stavebníctva zavedením a posilňovaním politík na znižovanie a monitorovanie stavebného prachu a stanovenie emisných limitov pre necestné pojazdné stroje;

 

– revízia daňových sadzieb za vozidlá s prihliadnutím na vyššie reálne emisie automobilov s naftovým motorom a benzínovým motorom s priamym vstrekovaním paliva v záujme podpory predaja menej znečisťujúcich vozidiel;

 

– verejné obstarávanie a stimuly na podporu skorého využívania automobilov s ultranízkymi emisiami;

 

– podpora modernizácie filtrov tuhých častíc triedy IV UNECE REC v naftových motoroch strojov, nákladných áut, autobusov a taxíkov;

 

– regulácia emisií zo stavebných strojov a iných necestných pojazdných strojov v prevádzke v husto osídlených oblastiach (a to aj pomocou modernizácie);

 

– kampane na zvyšovanie informovanosti a upozorňovanie.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh smernice

Príloha III – časť 1 – oddiel C a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ca. Opatrenia na znižovanie emisií uhľovodíkov

 

Členské štáty znížia emisie nemetánových prchavých organických zlúčenín (NMVOC) prostredníctvom podpory využívania moderných hadicových technológií bez emisií, ktoré sa používajú v rôznych sektoroch.

Odôvodnenie

Tradičné hadice nádrží pohonných hmôt sú hermeticky uzavreté. Spôsobuje to únik uhľovodíkov a tvorbu prízemného ozónu. Extrapolácia preukázala, že objem emisií uhľovodíkov na čerpacích staniciach v Európe možno odhadnúť na približne 45 milión litrov ročne. Moderný čerpací systém bez emisií by mohol zabraňovať emisiám uhľovodíkov.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh smernice

Príloha III – časť 2 – bod 1 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i) politických priorít a ich vzťahu k prioritám stanoveným v iných relevantných politických oblastiach vrátane oblasti zmeny klímy;

i) politických priorít a ich vzťahu k prioritám stanoveným v iných relevantných politických oblastiach vrátane poľnohospodárstva, vidieckeho hospodárstva, priemyslu, mobility a dopravy, ochrany prírody a zmeny klímy;

Odôvodnenie

V tomto ohľade existuje prekrývanie a súčinnosť s viacerými oblasťami politiky ako len so samotnou politikou zmeny klímy: preto treba zahrnúť aj poľnohospodárstvo, priemysel, vidiecke hospodárstvo a ochranu prírody.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh smernice

Príloha III – časť 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) zvažované politické možnosti na účely splnenia záväzkov znižovania emisií na rok 2020 a rok 2030 a ďalšie roky a prechodné úrovne emisií určené na rok 2025, ako aj na účely ďalšieho zlepšovania kvality ovzdušia; analýza týchto záväzkov vrátane uvedenia analytickej metódy; osobitné alebo kombinované vplyvy politík a opatrení na zníženie emisií, kvalitu ovzdušia a životné prostredie; ako aj súvisiace neistoty;

b) zvažované politické možnosti na účely splnenia záväzkov znižovania emisií na rok 2020, 2025 a rok 2030, ako aj na účely ďalšieho zlepšovania kvality ovzdušia; analýza týchto záväzkov vrátane uvedenia analytickej metódy; osobitné alebo kombinované vplyvy politík a opatrení na zníženie emisií, kvalitu ovzdušia a životné prostredie; ako aj súvisiace neistoty;

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) podľa potreby objasnenie dôvodov, prečo nemožno dosiahnuť prechodné úrovne emisií na rok 2025 bez neprimerane nákladných opatrení;

d) objasnenie opatrení prijatých na splnenie národných záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií;

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh smernice

Príloha III – časť 2 – bod 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(da) objasnenie metodiky použitej na zabezpečenie toho, aby opatrenia na účely dosiahnutia národných záväzkov znižovania PM2.5 uprednostňovali znižovanie emisií čierneho uhlíka;

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh smernice

Príloha III – časť 2 – bod 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) posúdenie spôsobu, akým sa vybranými politikami a opatreniami zabezpečuje súlad s plánmi a programami vytvorenými v iných relevantných politických oblastiach.

e) posúdenie spôsobu, akým sa vybranými politikami a opatreniami zabezpečuje súlad s plánmi a programami vytvorenými v iných relevantných politických oblastiach, najmä, ale nie výlučne, plánov kvality ovzdušia podľa smernice 2008/50/ES, prechodných národných programov a plánov inšpekcií podľa smernice 2010/75/ES, národných akčných plánov energetickej efektívnosti podľa smernice 2012/27/EÚ, a národných akčných plánov pre energiu z obnoviteľných zdrojov podľa smernice 2009/28/ES alebo ekvivalentných ustanovení v následných právny predpisoch.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh smernice

Príloha III – časť 2 – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) posúdenie pokroku dosiahnutého v rámci vykonávania programu, ako aj pri znižovaní emisií a znižovaní koncentrácií znečistenia;

a) posúdenie pokroku dosiahnutého v rámci vykonávania programu, ako aj pri znižovaní emisií a znižovaní koncentrácií znečistenia a súvisiacich environmentálnych, verejnozdravotných a sociálno-ekonomických prínosov;

Odôvodnenie

Viac informácií o vplyvy znečistenia ovzdušia pomôže zlepšiť úroveň zaangažovanosti verejnosti do politiky v oblasti znečisťovania ovzdušia a najmä pri formulácii a vykonávaní NAPCP.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh smernice

Príloha III – časť 2 – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) všetky významné zmeny politického kontextu, posúdení, programu alebo harmonogramu vykonávania.

b) všetky významné zmeny politického kontextu, posúdení (vrátane výsledkov vykonaných inšpekcií alebo dohľadu nad trhom v súlade s článkom 6 ods. 2b), programu alebo harmonogramu vykonávania vrátane dôvodov pre akékoľvek oneskorenia.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh smernice

Príloha 3 – časť 2 – bod 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba) posúdenie pokroku pri dosahovaní dlhodobých cieľov EÚ v oblasti zdravia a životného prostredia, s ohľadom na akúkoľvek potrebnú aktualizáciu týchto cieľov vrátane nových usmernení o kvalite vzduchu, ktoré stanoví Svetová zdravotnícka organizácia;

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh smernice

Príloha 3 – časť 2 – bod 2 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(bb) Ak sa národný program kontroly znečistenia ovzdušia aktualizuje v súlade s článkom 6 ods. 4, musí zahŕňať aj informácie o všetkých dodatočných opatreniach na znižovanie znečistenia ovzdušia, ktorých uplatňovanie sa zvažovalo na primeranej miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni pri uplatňovaní v súvislosti s dosiahnutím záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií a cieľov týkajúcich sa kvality ovzdušia, vrátane tých, ktoré sú uvedené v prílohe III.

(1)

Ú. v. EÚ C 451, 16.12.2014, s. 134.

(2)

Ú. v. EÚ C 415, 20.11.2014, s. 23.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Tvorba politiky založená na dôkazoch musí byť základným prvkom právnych predpisov EÚ. Právne predpisy by mali byť založené na rozsiahlych, komplexných posúdeniach vplyvu, ktoré vysvetľujú, prečo právne predpisy riešia kľúčové otázky, či je návrh nevyhnutný a primeraný, a posudzujú, či je najlepšie konať na úrovni EÚ. V prípade kvality ovzdušia je odpoveď jasná: ide o významnú cezhraničnú otázku týkajúcu sa ľudského zdravia a životného prostredia, ktorá výrazne ovplyvňuje všetkých občanov EÚ a vyžaduje si okamžité opatrenia.

Po rokoch politického nezáujmu je znečisťovanie ovzdušia nastolené v politickej agende ako jeden z hlavných problémov verejného zdravia. Zlá kvalita ovzdušia prispieva k predčasným úmrtiam, absenciám v práci z dôvodu choroby, značným nákladom na zdravotnícku starostlivosť, stratám produktivity, stratám výnosov plodín a škodám na budovách. V Európe sa celkové externé náklady súvisiace so zdravím, ktoré spoločnosti vznikajú z dôvodu znečisťovania ovzdušia, odhadujú na 330 až 940 miliárd EUR ročne. Okrem toho existuje čoraz viac dôkazov, že atmosférická depozícia dusíka vedie k zmenám prirodzeného prostredia, napríklad k menšej rozmanitosti prízemnej vegetácie, zníženému rastu rastlín a nevyváženému výživovému stavu z dôvodu eutrofizácie a acidifikácie.

Hoci sa vynaložilo úsilie na zmenšovanie znečistenia ovzdušia v celej Únii, mnohé členské štáty nedodržiavajú dohodnuté normy. Okrem toho je EÚ stále ďaleko od svojho dlhodobého cieľa, ktorým je dodržiavať odporúčané limity znečisťujúcich látok stanovené v usmerneniach WHO pre kvalitu ovzdušia z roku 2005. Komisia 18. decembra 2013 zverejnila dlho očakávaný balík pre čisté ovzdušie s podrobným posúdením vplyvu. Tento balík obsahuje opatrenia na zabezpečenie toho, aby existujúce ciele boli splnené v krátkodobom časovom horizonte, a určuje nové ciele v oblasti kvality ovzdušia na obdobie do roku 2030. Tvoria ho štyri prvky: program Čisté ovzdušie pre Európu; návrh rozhodnutia ratifikovať v mene EÚ zmenu z roku 2012 Göteborského protokolu k Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov; návrh novej smernice na zníženie znečisťovania zo stredne veľkých spaľovacích zariadení, akými sú elektrárne pre veľké budovy a malé priemyselné zariadenia; a napokon, legislatívny návrh, z ktorého vychádza táto správa, ktorým sa reviduje smernica o národných emisných stropoch z roku 2001.

V návrhu Komisie sa zrušuje a nahrádza existujúca smernica o národných emisných stropoch a stanovujú sa nové stropy emisií oxidu siričitého, oxidov dusíka, amoniaku a nemetánových prchavých organických zlúčenín na rok 2020 a 2030. Takisto sa ním rozšíri smernica, aby sa vzťahovala na tuhé častice (PM2,5) od roku 2020 a – s cieľom zaviesť významnú synergiu s predpismi v oblasti klímy – metán od roku 2030. Ciele na rok 2020 odrážajú limity, ku ktorým sme sa medzinárodne zaviazali v rámci Göteborského protokolu.

Nové ciele návrhu na rok 2030 sú najzložitejším prvkom s rôznymi limitmi pre každý členský štát a každú znečisťujúcu látku. Vychádza zo 70 percentného maximálneho technicky uskutočniteľného zmenšenia vplyvu na zdravie, ako to vymedzila Svetová zdravotnícka organizácia; Komisia potom stanovila limity pre jednotlivé členské štáty na základe posúdenia možností na prijímanie nákladovo najefektívnejších opatrení. V texte Komisie sa ďalej požaduje, aby členské štáty prijali národné programy kontroly znečistenia ovzdušia, ktoré sa musia aktualizovať každé dva roky.

Hoci pôvodný návrh revidovanej smernice o národných emisných stropoch bol zverejnený takmer pred 16 mesiacmi, prvé čítanie spoluzákonodarcov bolo odložené v dôsledku nových mandátov v Európskom parlamente a Komisii a zdĺhavých rokovaní medzi členskými štátmi a Komisiou týkajúcich sa pôvodného základného scenára návrhu, ktorý sa použil na stanovenie cieľov v oblasti znižovania emisií na rok 2030. Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín využil tento dodatočný čas na začiatku legislatívneho obdobia a objednal si doplnkové posúdenie vplyvu, uverejnené v októbri 2014, aby preskúmal vzájomné pôsobenie medzi politikou EÚ v oblasti kvality ovzdušia a politikou v oblasti klímy a energetiky do roku 2030, ktoré predložila Komisia začiatkom roka 2014.

Vyskytla sa aj neistota okolo budúcej perspektívy návrhu po jeho zaradení do prílohy II (Zoznam návrhov stiahnutých pred schválením alebo úprav dosiaľ neschválených návrhov) pracovného programu Komisie na rok 2015. V reakcii na obavy členských štátov týkajúce sa kumulatívnych nákladov a vplyvov nových právnych predpisov Komisia uvažovala o stiahnutí návrhu; spravodajkyňa a Európsky parlament, ako aj mnohé členské štáty a zainteresované strany to dôrazne odmietajú. Vzhľadom na jasné výhody pre ľudské zdravie a životné prostredie sa Komisia rozhodla zachovať návrh, hoci s nejasnou výhradou, že bude upravený v rámci následných legislatívnych opatrení týkajúcich sa balíka pre oblasť klímy a energetiky do roku 2030. Prvé čítanie sa teraz môže začať.

Treba poznamenať, že spravodajkyňa podporuje nový záväzok Komisie na zavedenie inteligentnejšej a efektívnejšj regulácie a zmenšenie administratívnej záťaže podnikov a členských štátov. Smernica o národných emisných stropoch by nemala byť výnimkou z tohto prístupu. Stropy pre cieľové dátumy uvedené v správe musia stimulovať znižovanie emisií a zároveň by mali byť stanovené na úrovni, ktorá je reálna, primeraná, uskutočniteľná, založená na dôkazoch a nemá neúmerný vplyv na žiadne odvetvie.

Spravodajkyňa sa pri tejto správe riadila zásadou, že lepšia právna regulácia a ochrana životného prostredia sa navzájom nevylučujú. Táto smernica by mala byť podľa možností v súlade s ostatnými piliermi politiky EÚ a so súvisiacimi návrhmi právnych predpisov. Správne údaje, lepšia výmena informácií a osobitná pozornosť monitorovaniu a podávaniu správ, pokiaľ ide o národné emisné stropy a všetky právne predpisy, bude mať zásadný význam pre dlhodobý úspech tejto smernice, a je nevyhnutné, aby sa plnila v rámci týchto cieľov.

V súvislosti s rámcom politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 je pravdepodobné, že v budúcnosti sa budú musieť vykonať úpravy smernice o národných emisných stropoch na základe legislatívnych výstupov, ktoré sú základom rámca z roku 2030. EÚ sa v uplynulom desaťročí vo veľkej miere zameriavala na riešenie otázky zmeny klímy na úkor kvality ovzdušia. Toto stimulovalo odlišné a nekonzistentné politiky. Napríklad politiky v oblasti klímy podporili vysoký nárast podielu automobilov s dieselovým motorom vo vozovom parku, pretože ich výfukové emisie CO2 sú približne o 15 % nižšie ako emisie vozidiel s benzínovým motorom, ale vozidlá s dieselovým motorom sú hlavným zdrojom oxidov dusíka a tuhých častíc.

Medzi politikami v oblasti klímy a kvality ovzdušia existujú významné interakcie. V tejto súvislosti sa spravodajkyňa rozhodla zachovať metán v rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Emisie metánu sú už regulované priamo podľa platných právnych predpisov EÚ, napríklad podľa smernice o skládkach odpadu, a nepriamo prostredníctvom rozhodnutia o spoločnom úsilí, pretože ide o silný skleníkový plyn. Metán je však aj významným prekurzorom ozónu, a preto je dôležité, aby sa mu v týchto právnych predpisoch venovala osobitná pozornosť.

V záujme zabezpečenia pokroku pri dosahovaní limitov stanovených na rok 2030 spravodajkyňa doplnila plne záväzné ciele na rok 2025 pre všetky znečisťujúce látky, s výnimkou amoniaku. Cieľ Komisie týkajúci sa amoniaku na rok 2030 bude ťažké splniť v niektorých členských štátoch, najmä v tých, kde sú veľké poľnohospodárske odvetvia, pričom určitý stupeň flexibility je veľmi dôležitý, pretože rýchlo a účinne znížiť úroveň amoniaku je ťažké. Z tohto dôvodu a vzhľadom na skutočnosť, že v návrhu Komisie nie je stanovená flexibilita pre túto znečisťujúcu látku, sa spravodajkyňa rozhodla pre limit na rok 2030.

Spravodajkyňa sa tiež rozhodla odstrániť flexibilitu umožňujúcu vykompenzovanie znížení emisií oxidov dusíka, oxidu siričitého a tuhých častíc z medzinárodnej lodnej dopravy. Ustanovenia na zníženie námorných emisií namiesto suchozemských emisií by bolo mimoriadne ťažké uplatňovať a monitorovať v praxi. Táto flexibilita by sa navyše neuplatňovala rovnako na všetky členské štáty, pretože vnútrozemské krajiny by boli vylúčené.

Členské štáty musia mať všetky informácie o tom, ako sa im darí plniť záväzky v oblasti znižovania emisií. Ak členským štátom hrozí, že si povinnosti nesplnia, mali by sa zaviesť opatrenia na včasné určenie problému, čím sa krajinám umožní, aby prijali nápravné opatrenia. Je veľmi dôležité, aby Komisia v tomto smere zohrávala úlohu komplexného dohľadu a varovania, a to tým, že bude pomáhať členským štátom s kľúčovými prvkami ich národného programu alebo, v najzávažnejších prípadoch tým, že im umožní, aby mohli prijímať potrebné opatrenia. Ak sú potrebné konania o nesplnení povinnosti, Komisia by mala prijať opatrenia, ale nesmie sa to považovať za čisto represívny postup; malo by sa to považovať za poslednú možnosť.

Spravodajkyňa si uvedomuje, že niektoré ciele môžu byť pre členské štáty náročné a v niektorých prípadoch musí EÚ v záujme lepšej transpozície poskytnúť pomoc. Spravodajkyňa považuje kvalitu ovzdušia za verejný statok; členské štáty musia mať možnosť využiť financovanie zo zdrojov EÚ. Preto sa treba zamerať na nové a inovatívne spôsoby financovania znižovania emisií.

Napríklad spoločná poľnohospodárska politika (SPP) predstavuje značné finančné zdroje a nedávna medziinštitucionálna dohoda o reforme SPP v roku 2013 sa vo väčšej miere zamerala na zavádzanie ekologickejších opatrení v rámci európskeho poľnohospodárstva. Spravodajkyňa sa domnieva, že poľnohospodárske odvetvie je významným zdrojom emisií amoniaku a metánu, preto by kvalita ovzdušia mala byť súčasťou tohto prístupu rovnako ako iné verejné statky.

Napokon treba riadne uznať, že smernica o národných emisných stropoch je európskym jednotiacim legislatívnym rámcom pre kvalitu ovzdušia a že členské štáty bez účinných a vykonateľných právnych predpisov nikdy nesplnia ciele znižovania emisií. Inými slovami, ak nedochádza k jasnému zmenšovania znečistenia z hlavných zdrojov, ďalšie sprísnenie noriem kvality ovzdušia bude zbytočné.

Automobilový sektor je kľúčovým príkladom: je nevyhnutné, aby Komisia predložila svoje nariadenie o emisiách Euro 6c, ktoré sa dlho odkladalo, s cieľom uplatňovania merania emisií v podmienkach reálnej prevádzky pri požiadavkách na typové schválenie pre nové vozidlá. Spravodajkyňa sa domnieva, že represívne opatrenia za nedodržanie limitov oxidov dusíka sa odôvodňujú len veľmi ťažko, ak skúšobné normy nie sú vhodné na daný účel a významne podhodnocujú skutočné emisie.

Spravodajkyňa si to uvedomuje a domnieva sa, že je nevyhnutné splnomocniť príslušné orgány a zabezpečiť, aby tieto orgány mohli prijímať požadované opatrenia na dosiahnutie súladu so všetkými právnymi predpismi týkajúcimi sa dosiahnutia limitov na rok 2030. Najlepším príkladom tohto konania by bolo zavedenie zón s nízkymi emisiami, systému poplatkov za znečistenie ovzdušia dopravou určeného na zníženie emisií vozidiel s naftovým pohonom v mestských oblastiach, ktoré sú najviac postihnuté emisiami oxidov dusíka a tuhých častíc.


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (22.4.2015)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES

(COM(2013)0920 – C7‑0004/2014 – 2013/0443(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Adam Gierek

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Antropogénne emisie plynov a tuhých častíc sú vo veľkej miere zapríčinené nedokonalým spaľovaním palív pri vykurovaní, pri výrobe energie a doprave, priemyselnými chemickými procesmi a odieraním spôsobeným kolesovými dopravnými prostriedkami. Ich intenzita môže mať sezónny charakter a súvisí okrem iného s nízkymi emisiami.

Cieľom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady je stanoviť nové národné limity emisií pre najvýznamnejšie druhy látok znečisťujúcich ovzdušie. Navrhovaná smernica má nahradiť súčasnú smernica 2001/81/ES o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie na rok 2010 a prispôsobiť právne predpisy EÚ medzinárodným záväzkom vyplývajúcim z Göteborského protokolu z roku 1999. Cieľom návrhu je znížiť potenciálne ohrozenie ľudského zdravia, životného prostredia a klímy. Návrh je výsledkom prehodnotenia politiky EÚ v oblasti ochrany ovzdušia a je súčasťou balíka nových pravidiel EÚ.

Okrem prispôsobenia právnych predpisov EÚ zmenám ustanovení tohto protokolu obsahuje navrhovaná smernica novú úpravu – t. j. postupné rozšírenie záväzkov v oblasti zníženia emisií od roku 2020 do 2030 a neskôr – týkajúcu sa štyroch druhov látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré sú stanovené v platnej smernici (oxid siričitý, oxidy dusíka, prchavé organické zlúčeniny okrem metánu a amoniaku), v súvislosti s tuhými časticami s priemerom aspoň 2,5 mikrometra (v súlade so zmeneným protokolom), a v prípade emisií metánu. V rámci týchto ambicióznych plánov na zníženie znečisťujúcich látok stanovuje navrhovaná smernica strednodobé emisné stropy na rok 2025.

Záväzky členských štátov týkajúce sa znižovania emisií sú vyjadrené ako percento zníženia emisií medzi celkovým množstvom určitého typu znečisťujúcej látky v referenčnom roku (2005) a celkovým množstvom emisií tejto znečisťujúcej látky vypustenej do atmosféry v cieľovom kalendárnom roku. Smernica zaväzuje členské štáty, aby vypracovali národné programy znižovania emisií a pravidelne ich aktualizovali (každé dva roky). Programy by mali obsahovať opis činností, ktoré umožňujú členským štátom posúdiť finančné dôsledky dosiahnutia cieľov zníženia emisií. Členské štáty by okrem toho mali byť povinné monitorovať emisie látok znečisťujúcich ovzdušie a vypracovať národné výkazy a prognózy emisií. Národné programy a výkazy emisií sa predložia Komisii.

Navrhovanou smernicou sa tiež zavádza malá zmena smernica 2003/35/ES, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia. Túto zmenu predstavuje odkaz na ustanovenie týkajúce sa národných programov znižovania emisií.

Smernicu 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady je potrebné zmeniť okrem iného aj z dôvodu acidifikácie pôdy, eutrofizácie vody a postupnej zmeny klímy. Je teda potrebné vypracovať nový právny akt na konsolidáciu ustanovení, ktoré už boli vykonané.

Najdôležitejšie sú zmeny týkajúce sa právnych ustanovení v súvislosti s účasťou verejnosti na vypracovávaní plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia. Odkaz na vnútroštátne ustanovenia, ktoré upravujú monitorovanie znečisťovania ovzdušia, sa preto vkladá do prílohy I k uvedenej smernici.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca víta návrh novej smernice Európskeho parlamentu a Rady. Treba však uviesť, že jeho základné prvky boli vypracované pred štvrťstoročím a v návrhu chýba odkaz na potrebu lepšej regulácie a monitorovanie týchto emisií, najmä na miestnej úrovni, prostredníctvom zlepšenia metód merania.

Konkrétne poznámky

V návrhu sa nezohľadnili všetky častice emisií vrátane emisií tuhých častíc s priemerom menším ako 2,5 mikrometra, a najmä tých najnebezpečnejších častíc pre ľudské zdravie a klímu s priemerom v rozsahu nanometrov.

2) Nevzali sa do úvahy chlórované aromatické uhľovodíky, t. j. dioxíny.

3) Dôležitá a relevantná otázka sa týka sezónneho charakteru emisií, najmä zvýšenia emisií počas vykurovacieho obdobia vrátane tzv. nízkych emisií.

4) Vzhľadom na to, že emisie sa šíria bez ohľadu na hranice, prímorské krajiny a letecká a námorná doprava by nemali byť oslobodené od povinnosti znižovať svoje emisie. Krajiny by nemali mať možnosť flexibilného posudzovania svojich emisií.

5) Jedným z nebezpečných plynov, ktorý sa vypúšťa antropogénne, hoci sa antropogénne vo veľkých množstvách nevyrába, je sírovodík (H2S).Bakteriálne metódy rafinácie surovej ropy s vysokým obsahom síry v námornej doprave, ktoré emitujú značné množstvá tohto toxického plynu (H2S) do atmosféry, sú známe.

6) Z formálneho hľadiska, a to najmä pokiaľ ide o odkazy na rôzne prílohy k návrhom Komisie, je vo všeobecnosti návrh smernice Komisie neprehľadný. Podľa názoru spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko by príslušný právny akt mal mať vlastné prílohy a aspoň presnejšie uviesť, ku ktorým konkrétnym dokumentom jednotlivé prílohy patria.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Členské štáty a Únia sa zaviazali znížiť svoje emisie ortuti v rámci vykonávania Minamatského dohovoru o ortuti.

Odôvodnenie

Touto smernicou by sa malo prispieť k obmedzeniu emisií ortuti v EÚ, ako sa požaduje v stratégii Spoločenstva z roku 2005 týkajúcej sa ortuti a v Minamatskom dohovore o ortuti, ktorého zmluvnými stranami sú členské štáty a Únia.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Z týchto dôvodov by sa mal revidovať režim národných emisných stropov stanovený v smernici 2001/81/ES, aby sa zladil s medzinárodnými záväzkami Únie a členských štátov.

(6) Z týchto dôvodov by sa mal revidovať režim národných emisných stropov stanovený v smernici 2001/81/ES, aby sa zaistil súlad s medzinárodnými záväzkami Únie a členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a) Táto smernica by mala prispieť k obmedzeniu emisií ortuti v Únii, ako sa to požaduje v stratégii Spoločenstva z roku 2005 týkajúcej sa ortuti a v Minamatskom dohovore o ortuti, ktorého zmluvnými stranami sú členské štáty a Únia.

Odôvodnenie

Touto smernicou by sa malo prispieť k obmedzeniu emisií ortuti v EÚ, ako sa požaduje v stratégii Spoločenstva z roku 2005 týkajúcej sa ortuti a v Minamatskom dohovore o ortuti, ktorého zmluvnými stranami sú členské štáty a Únia.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Členské štáty by mali splniť záväzky znižovania emisií týkajúce sa roku 2020 a 2030. V záujme zabezpečenia preukázateľného pokroku k splneniu záväzkov na rok 2030 by mali členské štáty v roku 2025 dosiahnuť prechodné úrovne emisií, ktoré sú stanovené na základe lineárnej trajektórie smerujúcej od úrovní emisií stanovených na rok 2020 až po úrovne vytýčené v záväzkoch zníženia emisií na rok 2030, ak by tento postup neprinášal neprimerane náklady. V prípade, že záväzky na rok 2025 nemožno takto obmedziť, členské štáty by mali vo svojej správe podľa tejto smernice danú situáciu odôvodniť.

(9) Členské štáty by mali splniť záväzky znižovania emisií týkajúce sa roku 2020, 2025 a 2030.

Odôvodnenie

Národné záväzky v oblasti znižovania emisií by mali byť záväzné aj pre rok 2025, aby sa dosiahla „úroveň kvality ovzdušia, ktorá nezapríčiní významné negatívne vplyvy a riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie“.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Pri stanovovaní záväzkov týkajúcich sa zníženia emisií by sa malo brať do úvahy úsilie, ktoré už členské štáty v minulosti vyvinuli.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom podporiť nákladovo efektívne plnenie národných záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií a prechodných úrovní emisií by členské štáty mali byť oprávnené zohľadňovať zníženia emisií z medzinárodnej námornej dopravy, ak sú emisie z tohto sektora nižšie ako úrovne emisií, ktoré by vyplývali z dodržiavania noriem vyplývajúcich z právnych predpisov Únie, vrátane limitov týkajúcich sa obsahu síry v palivách, ktoré sa stanovujú v smernici Rady 1999/32/ES.21 Členské štáty by mali mať aj možnosť spoločne plniť svoje záväzky a dosahovať prechodné úrovne emisií týkajúce sa metánu (CH4) a uplatňovať pritom rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES.22 Členské štáty by mohli upraviť svoje národné inventúry emisií vzhľadom na lepšie vedecké poznatky a postupy v súvislosti s emisiami na účely kontroly dodržiavania ich národných emisných stropov, plnenia záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií a dosahovania prechodných úrovní emisií. V prípade nesplnenia podmienok stanovených v tejto smernici by Komisia mohla namietať proti využitiu akéhokoľvek z týchto nástrojov flexibility daným členským štátom.

(11) S cieľom podporiť nákladovo efektívne plnenie národných záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií by členské štáty mali byť oprávnené zohľadňovať zníženia emisií z medzinárodnej námornej dopravy, ak sú emisie z tohto sektora nižšie ako úrovne emisií, ktoré by vyplývali z dodržiavania noriem vyplývajúcich z právnych predpisov Únie, vrátane limitov týkajúcich sa obsahu síry v palivách, ktoré sa stanovujú v smernici Rady 1999/32/ES.21 Členské štáty by mohli upraviť svoje národné inventúry emisií vzhľadom na lepšie vedecké poznatky a postupy v súvislosti s emisiami na účely kontroly dodržiavania ich národných emisných stropov, plnenia záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií a dosahovania prechodných úrovní emisií. V prípade nesplnenia podmienok stanovených v tejto smernici by Komisia mohla namietať proti využitiu akéhokoľvek z týchto nástrojov flexibility daným členským štátom.

__________________

__________________

21 Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/12/EHS (Ú. v. ES L 121, 11.5.1999, s. 13).

21 Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/12/EHS (Ú. v. ES L 121, 11.5.1999, s. 13).

22 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136).

 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh vychádza z pozmeňujúceho návrhu na vypustenie záväzkov týkajúcich sa zníženia emisií metánu zo smernice. Bez záväzkov nie je potrebné uplatňovať metódy spoločného plnenia záväzkov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Členské štáty by mali prijať a vykonávať národný program kontroly znečistenia ovzdušia so zámerom splniť svoje požiadavky znižovania emisií a dosahovania prechodný úrovní emisií, a tak účinne prispievať k plneniu cieľov Únie v oblasti kvality ovzdušia. V tomto zmysle by členské štáty mali zohľadniť potrebu znížiť emisie v zónach a aglomeráciách postihnutých nadmernými koncentráciami látok znečisťujúcich ovzdušie a/alebo v tých, ktoré významne prispievajú k znečisteniu ovzdušia v iných zónach a aglomeráciách, ako aj v susedných krajinách. Na tento účel by národné programy kontroly znečistenia ovzdušia mali prispievať k úspešnej realizácii plánov kvality ovzdušia vyplývajúcich z článku 23 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES.23

(12) Členské štáty by mali prijať a vykonávať národný program kontroly znečistenia ovzdušia so zámerom splniť svoje požiadavky znižovania emisií, a tak účinne prispievať k plneniu cieľov Únie v oblasti kvality ovzdušia. V tomto zmysle by členské štáty mali zohľadniť potrebu znížiť emisie v zónach a aglomeráciách postihnutých nadmernými koncentráciami látok znečisťujúcich ovzdušie a/alebo v tých, ktoré významne prispievajú k znečisteniu ovzdušia v iných zónach a aglomeráciách, ako aj v susedných krajinách. Na tento účel by národné programy kontroly znečistenia ovzdušia mali prispievať k úspešnej realizácii plánov kvality ovzdušia vyplývajúcich z článku 23 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES.23

__________________

__________________

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1).

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26a) Kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny by mali čo najviac zosúlaďovať svoje vnútroštátne pravidlá s touto smernicou.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Táto smernica sa vzťahuje na emisie znečisťujúcich látok uvedených v prílohe I zo všetkých zdrojov na území členských štátov v ich výhradných hospodárskych oblastiach a oblastiach kontroly znečistenia.

Táto smernica sa vzťahuje na emisie znečisťujúcich látok uvedených v prílohe I zo všetkých antropogénnych zdrojov na území členských štátov v ich výhradných hospodárskych oblastiach a oblastiach kontroly znečistenia.

Odôvodnenie

Rozsah musí byť presný a v súlade s ostatnými článkami, napríklad článkom 4.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné antropogénne emisie oxidu siričitého (SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých organických zlúčenín iných ako metán (NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých častíc (PM2,5) a metánu (CH4) aspoň v súlade s národnými záväzkami týkajúcimi sa znižovania emisií uplatniteľnými od roku 2020 a od roku 2030, ktoré sú stanovené v prílohe II.

1. Členské štáty aspoň obmedzia svoje ročné antropogénne emisie oxidu siričitého (SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých organických zlúčenín iných ako metán (NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých častíc (PM2,5) a ortuti (Hg). Obmedzenie prchavých organických zlúčenín, ktoré neobsahujú metán (NMVOC) a metánu (CH4), sa musí posudzovať v širšom kontexte znižovania emisií skleníkových plynov.

Odôvodnenie

Primerane sa musí zmeniť aj príloha II. Ortuť a jej zlúčeniny sú pre ľudí mimoriadne toxické, najmä pre rozvíjajúci sa nervový systém. Vo forme výparov sa po vdýchnutí prudko vstrebáva do krvného obehu. Pri mikrobiálnom metabolizme uloženej ortuti sa môže vytvárať metylortuť, dobre zdokumentovaný neurotoxín, ktorý má schopnosť ukladať sa v organizmoch, a tak sa koncentrovať v potravinovom reťazci.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, pri ktorých sa nevyžadujú neprimerané náklady, na obmedzenie svojich antropogénnych emisií SO2, NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 a CH4. Úrovne týchto emisií sa stanovia na základe objemu predaných palív vzhľadom na lineárnu trajektóriu znižovania emisií medzi úrovňami emisií daných látok na rok 2020 a úrovňami ich emisií stanovenými v záväzkoch týkajúcich sa znižovania emisií na rok 2030.

vypúšťa sa

Ak emisie na rok 2025 nemožno obmedziť podľa stanovenej trajektórie, členské štáty uvedú odôvodnenie tejto situácie vo svojej správe predloženej Komisii v súlade s článkom 9.

 

Odôvodnenie

Následky zmien článku 4 ods. 1, t. j. národné záväzky znižovania emisií, by mali byť záväzné aj pre rok 2025.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Nasledujúce emisie sa nezohľadňujú na účel dodržiavania súladu s ustanoveniami odsekov 1 a 2:

vypúšťa sa

a) emisie z lietadiel mimo pristávacieho a vzletového cyklu;

 

b) emisie na Kanárskych ostrovoch, vo francúzskych zámorských departementoch, na Madeire a Azorách;

 

c) emisie z vnútroštátnej námornej dopravy do území uvedených v písmene b) a z nich;

 

d) emisie z medzinárodnej námornej dopravy bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 1.

 

Odôvodnenie

Nemôžeme zatvárať oči pred všetkými týmito emisiami, ktoré – podobne ako CO2 – dlho zostávajú v ovzduší a vplývajú na zmenu klímy.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Úrovne antropogénnych emisií sa stanovujú odpočítaním množstva prírodných emisií od celkového množstva emisií.

Odôvodnenie

Týka sa to prírodných emisií, napr. z obrábanej poľnohospodárskej pôdy, oxidov dusíka aj tuhých častíc.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. V záujme dosiahnutia prechodných úrovní emisií stanovených na rok 2025 v súlade s článkom 4 ods. 2 a na účely dosiahnutia národných záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií stanovených v prílohe II, ktoré sú uplatniteľné počnúc rokom 2030 pre NOx, SO2 a PM2,5, môžu členské štáty kompenzovať zníženia emisií NOx, SO2 a PM2,5 dosiahnuté v medzinárodnej námornej doprave emisiami NOx, SO2 a PM2,5 uvoľnenými z iných zdrojov v tom istom roku, ak splnia tieto podmienky:

vypúšťa sa

a) zníženia emisií sa uskutočnia v morských oblastiach patriacich do pobrežných vôd, výhradných hospodárskych zón alebo oblastí kontroly znečistenia členských štátov, ak takéto zóny boli vytvorené;

 

b) prijali a vykonávali účinné monitorovacie a inšpekčné opatrenia na zabezpečenie riadneho uplatnenia tejto flexibility;

 

c) vykonávali opatrenia na dosiahnutie nižších emisií NOx, SO2 a PM2,5 z medzinárodnej námornej dopravy, ako sú úrovne emisií, ktoré by sa dosiahli dodržaním noriem Únie vzťahujúcich sa na emisie NOx, SO2 a PM2,5, a u ktorých sa preukázala primeraná kvantifikácia dodatočných znížení emisií v dôsledku týchto opatrení;

 

d) nekompenzovali viac ako 20 % znížení emisií NOx, SO2 a PM2,5 vypočítaných v súlade s písm. c) za predpokladu, že v dôsledku tejto kompenzácie nedôjde k nesúladu s národnými záväzkami týkajúcimi sa znižovania emisií na roky 2020, ktoré sú stanovené v prílohe II.

 

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty môžu spoločne dosahovať svoje záväzky týkajúce sa znižovania emisií metánu, ako aj prechodné úrovne emisií metánu, ktoré sa uvádzajú v prílohe II, ak splnia nasledujúce podmienky:

vypúšťa sa

(a) spĺňajú všetky uplatniteľné požiadavky a dodržiavajú metódy stanovené právnymi predpismi Únie vrátane rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES;

 

(b) prijali a vykonávali účinné ustanovenia s cieľom zabezpečiť náležitú realizáciu spoločného plnenia záväzkov.

 

Odôvodnenie

Pre prípad, že sa podarí zamedziť dvojitej úprave pre metán v tejto smernici, tento odsek sa vyškrtne. Metán je zahrnutý do rozhodnutia o spoločnom úsilí v rámci programu klimatických zmien a do schémy obchodovania s emisiami (ETS). Ak by sa do tejto revízie smernice o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie doplnil metán, vznikla by dvojitá úprava, ktorej by sa, práve v súvislosti so snahami o lepšiu tvorbu práva a Programom regulačnej vhodnosti pre MSP (REFIT), malo zabrániť.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Podľa prílohy II sa členské štáty môžu odkloniť od národných záväzkov zníženia emisií platných od roku 2030 do takej miery, ako sa zmenili technické a ekonomické faktory, ktoré boli základom pre pôvodný výpočet cieľa.

Odôvodnenie

Mali by sme sa poučiť z chýb z minulosti, keď sa ciele stanovovali podľa situácií, ktoré nikdy nenastali. Ak sa výrazne zmenia emisné prognózy, emisné faktory a hospodárska alebo technická situácia, musí existovať možnosť na opravu cieľa pre jednotlivé škodliviny a členské štáty. Tá sa tu navrhuje, pričom by nemala (v kombinácii s pozmeňujúcim návrhom k článku 5 ods. 1 o mechanizme flexibility v súvislosti s hotspotmi) mať negatívny vplyv na celoeurópske dosiahnutie cieľa.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty oznámia dôvody zmeny cieľa Komisii a požiadajú o prenos kreditov. Na Komisiu sa prevedie právomoc vydávať k tomu delegované akty podľa článku 13 o vývoji metód a kritérií a rozhodnutie o prenose emisných kreditov.

Odôvodnenie

Mali by sme sa poučiť z chýb z minulosti, keď sa ciele stanovovali podľa situácií, ktoré nikdy nenastali. Ak sa výrazne zmenia emisné prognózy, emisné faktory a hospodárska alebo technická situácia, musí existovať možnosť na opravu cieľa pre jednotlivé škodlivé látky a členské štáty. Tá sa tu navrhuje, pričom by nemala (v kombinácii s pozmeňujúcim návrhom k článku 5 ods. 1 o mechanizme flexibility v súvislosti s hotspotmi) mať negatívny vplyv na celoeurópske dosiahnutie cieľa.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 5 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade, že Komisia do deviatich mesiacov od dátumu prijatia príslušnej správy uvedenej v článku 7 odsekoch 4, 5 a 6 nevznesie žiadne námietky, daný členský štát môže považovať použitie uplatnenej flexibility za schválené a platné pre príslušný rok. Ak sa Komisia domnieva, že použitie flexibility nie je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami a kritériami, prijme rozhodnutie a členskému štátu oznámi, že toto použitie nemožno akceptovať.

V prípade, že Komisia do deviatich mesiacov od dátumu prijatia príslušnej správy uvedenej v článku 7 odsekoch 4, 5 a 6 nevznesie žiadne námietky, daný členský štát môže považovať použitie uplatnenej flexibility za schválené a platné pre príslušný rok.

Odôvodnenie

Je zrejmé, že existuje problém s využívaním flexibility, t. j. chýbajú jasné kritériá na jej stanovenie. Návrh Komisie preto obsahuje ustanovenie, aby v tejto veci nakoniec rozhodovala samotná Komisia.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a. Ak v určitom roku členský štát zistí, že nedokáže splniť záväzky týkajúce sa zníženia emisií stanovené v prílohe II, môže tieto záväzky splniť tak, že spriemeruje svoje národné ročné emisie pre daný rok a jeden alebo dva roky predchádzajúce tomuto roku za predpokladu, že tento priemer neprekročí jeho záväzok.

Odôvodnenie

Určité emisie môžu byť v istom roku značne ovplyvnené vonkajšími podmienkami, napríklad studeným počasím v zime alebo suchým počasím v lete. Takéto podmienky povedú napríklad k rôznemu dopytu po elektrine a teple a rôznym možnostiam využívania výroby bez emisií. Možnosťou využívať priemer sa vyrovnávajú tieto ročné fluktuácie.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty do predmetného programu v nevyhnutnom rozsahu zahrnú opatrenia na znižovanie emisií stanovené v časti 1 prílohy III alebo opatrenia s rovnocenným účinkom na životné prostredie s cieľom splniť príslušné národné záväzky týkajúce sa znižovania emisií.

Členské štáty môžu do predmetného programu zahrnúť opatrenia na znižovanie emisií stanovené v časti 1 prílohy III alebo opatrenia s rovnocenným účinkom na životné prostredie s cieľom splniť príslušné národné záväzky týkajúce sa znižovania emisií.

Odôvodnenie

V časti 1 prílohy III sa stanovujú opatrenia, ktoré sa môžu zahrnúť do národných programov na kontrolu znečistenia ovzdušia. Majú slúžiť len ako usmernenia, pričom členské štáty by mali mať flexibilitu zvoliť si opatrenia na splnenie požadovaného zníženia objemu emisií. Text v článku musí byť jednotný.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Národný program kontroly znečistenia ovzdušia sa aktualizuje každé dva roky.

3. Národný program kontroly znečistenia ovzdušia sa aktualizuje každé štyri roky.

Odôvodnenie

V návrhu sa vyžaduje aktualizácia programov každé dva roky. Tento časový interval medzi revíziami je príliš krátky a ukázal by sa ako neefektívny aj nákladný, a to tak pre príslušné orgány, ako aj zainteresované strany. Programy by sa navyše nemali aktualizovať s cieľom systematicky ich prerobiť, ale len tak, aby sa uplatnili na znečisťujúce látky, pre ktoré by sa záväzky zníženia emisií nemuseli plniť.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, sa politiky a opatrenia na znižovanie emisií obsiahnuté v národnom programe kontroly znečistenia ovzdušia aktualizujú do 12 mesiacov v ktoromkoľvek z týchto prípadoch:

4. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, sa politiky a opatrenia na znižovanie emisií obsiahnuté v národnom programe kontroly znečistenia ovzdušia aktualizujú do 24 mesiacov, keď:

Odôvodnenie

Vzhľadom na čas potrebný na aktualizáciu plánu by sa na aktualizáciu plánu pri neplnení smernice mali stanoviť 2 roky.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) členské štáty sa rozhodnú využiť ktorýkoľvek druh flexibility stanovený v článku 5.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V dôsledku vypustenia článku 5 (flexibilné opatrenia).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty pripravia a každoročne zaktualizujú národné inventúry emisií znečisťujúcich látok uvedených v tabuľke B prílohy I v súlade s požiadavkami v nej stanovenými.

Členské štáty pripravia a každoročne zaktualizujú národné inventúry emisií znečisťujúcich látok uvedených v tabuľke B prílohy I v súlade s požiadavkami v nej stanovenými.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty uplatňujúce flexibilitu podľa článku 5 ods. 1 v informatívnej správe o inventúrach za príslušný rok uvedú nasledujúce informácie:

vypúšťa sa

(a) množstvo emisií SO2 a PM2,5 , ktoré by vzniklo pri absencii oblasti kontroly emisií;

 

(b) úroveň znížení emisií dosiahnutú v časti oblasti kontroly emisií, ktorá prislúcha členskému štátu, v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. c);

 

(c) rozsah, v akom túto flexibilitu uplatňujú;

 

(d) akékoľvek ďalšie údaje, ktoré členské štáty môžu považovať za vhodné, aby Komisii s pomocou Európskej environmentálnej agentúry umožnili vykonať úplné posúdenie podmienok, za ktorých sa daná flexibilita uplatnila.

 

Odôvodnenie

V dôsledku vypustenia článku 5 (flexibilné opatrenia).

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty, ktoré si zvolia flexibilitu podľa článku 5 ods. 2, predložia samostatnú správu, ktorá Komisii umožní preskúmať a posúdiť, či sú splnené požiadavky daného ustanovenia.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V dôsledku vypustenia článku 5 (flexibilné opatrenia).

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. V prípade uskutočniteľnosti členské štáty zabezpečia monitorovanie nepriaznivých vplyvov znečisťovania ovzdušia na ekosystémy v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe V.

1. Členské štáty zabezpečia monitorovanie nepriaznivých vplyvov znečisťovania ovzdušia na ekosystémy v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe V.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty Komisia predkladajú svoje národné programy kontroly znečistenia ovzdušia [do troch mesiacov od dátumu uvedeného v článku 17, konkrétny dátum doplní Úrad pre publikácie] a následne každé dva roky ich aktualizácie.

Členské štáty Komisia predkladajú svoje národné programy kontroly znečistenia ovzdušia [do troch mesiacov od dátumu uvedeného v článku 17, konkrétny dátum doplní Úrad pre publikácie] a následne každé štyri roky ich aktualizácie.

Odôvodnenie

Vzhľadom na náročnosť národných programov kontroly znečistenia ovzdušia je dôležité, aby mali členské štáty dostatok času na vykonanie aktualizácií.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty predkladajú správy o svojich národných emisiách a prognózach emisií CH4 v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013.31

vypúšťa sa

__________________

 

31 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 13).

 

Odôvodnenie

Nadväzuje na vypustenie záväzkov týkajúcich sa zníženia emisií metánu zo smernice. Bez záväzkov nie je potrebné podávať správy o emisiách metánu a plánoch týkajúcich sa metánu v kontexte smernice o NES.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia predkladá v každom prípade správu za rok 2025 uvedenú v predchádzajúcej časti. Do správy zahrnie aj informácie o dosiahnutí prechodných úrovní emisií uvedených v článku 4 ods. 2, ako aj dôvody každého nedosiahnutia cieľov. Uvedie v nej potrebu ďalších opatrení, a to aj s prihliadnutím na vplyvy realizácie cieľov na dané odvetvia.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V záujme toho, aby boli národné záväzky v oblasti znižovania emisií do roku 2025 záväzné.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Správy uvedené v odseku 1 môžu obsahovať hodnotenie environmentálnych a sociálno-ekonomických vplyvov tejto smernice.

2. Správy uvedené v odseku 1 obsahujú hodnotenie environmentálnych a sociálno-ekonomických vplyvov tejto smernice.

Odôvodnenie

Je dôležité zaručiť dôsledné preskúmanie environmentálnych a sociálno-ekonomických vplyvov tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Únia a členské štáty sa podľa okolností budú usilovať o dvojstrannú a mnohostrannú spoluprácu s tretími krajinami, ako aj o koordináciu úsilia v rámci príslušných medzinárodných organizácií, ako je Program OSN pre životné prostredie (UNEP), Európska hospodárska komisia OSN (EHK OSN), Medzinárodná námorná organizácia (IMO) a Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO), a to aj prostredníctvom výmeny informácií týkajúcich sa technického a vedeckého výskumu a vývoja s cieľom zlepšiť východiskovú základňu znižovania emisií.

Únia a členské štáty sa podľa okolností budú usilovať o dvojstrannú a mnohostrannú spoluprácu s tretími krajinami, ako aj o koordináciu úsilia v rámci príslušných medzinárodných organizácií, ako je Program OSN pre životné prostredie (UNEP), Európska hospodárska komisia OSN (EHK OSN), Medzinárodná námorná organizácia (IMO) a Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO), a to aj prostredníctvom výmeny informácií týkajúcich sa technického a vedeckého výskumu a vývoja s cieľom zlepšiť východiskovú základňu znižovania emisií. Členské štáty uskutočnia cezhraničné konzultácie o vzájomnom ohrození emisiami v prípade susediacich priemyselných regiónov týchto štátov, a vypracujú spoločné plány na odstránenie alebo znižovanie týchto emisií.

Odôvodnenie

Susedné členské štáty by mali viesť konzultácie a vypracovať spoločné plány na zníženie alebo odstránenie emisií, a to najmä v prípade, že ich priemyselné regióny susedia.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 7, článku 7 ods. 9 a článku 8 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

2. Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 3, článku 6 ods. 7, článku 7 ods. 9 a článku 8 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

Technické doplnenie pre uplatňovanie pozmeňujúceho návrhu k článku 5 odsek 1 a 3 v súvislosti s oboma navrhnutými mechanizmami flexibility.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú do platnosti zákony, nariadenia a administratívne ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr [osemnásť mesiacov po nadobudnutí účinnosti – konkrétny dátum doplní Úrad pre publikácie].

Členské štáty uvedú do platnosti zákony, nariadenia a administratívne ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr [dvadsaťštyri mesiacov po nadobudnutí účinnosti – konkrétny dátum doplní Úrad pre publikácie].

Odôvodnenie

Je dôležité zaručiť, aby mali členské štáty dostatočný čas na úplnú transpozíciu smernice do svojich vnútroštátnych právnych systémov.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) Článok 1 a príloha I do 31. decembra 2019;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Príloha I – oddiel A – riadok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Celkové národné emisie podľa kategórie zdroja

vypúšťa sa

- CH4

 

ročne, od roku 2005 do roku nahlasovania mínus 2 (X-2)

 

15/02****

 

Odôvodnenie

Návrh na zahrnutie metánu do smernice od roku 2030 by bol nad rámec existujúcich medzinárodných právnych predpisov o klíme a spôsobil by ďalšiu regulačnú záťaž pre priemysel a členské štáty, pričom by to neprinieslo zodpovedajúci prínos pre životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Príloha I – oddiel C – riadok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Predpokladané emisie podľa kategórie agregovaného zdroja

vypúšťa sa

- CH4

 

15/03

 

Odôvodnenie

Návrh na zahrnutie metánu do smernice od roku 2030 by bol nad rámec existujúcich medzinárodných právnych predpisov o klíme a spôsobil by ďalšiu regulačnú záťaž pre priemysel a členské štáty, pričom by to neprinieslo žiaden zodpovedajúci prínos pre životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Príloha II – tabuľka a

 

Text predložený Komisiou

Tabuľka a): Záväzky týkajúce sa znižovania emisií oxidu siričitého (SO2), oxidov dusíka (táto zmena sa týka aj starších dokumentov s označením KOM. KOM by sa vlastne už odteraz nemalo v textoch, ktoré opustia oddelenie, vyskytovať... Ak by predsa, tak, prosím Vás, zmeňte K na C. ) a nemetánových prchavých organických zlúčenín (NMVOC). Predané palivá, východiskový rok 2005.

Členský štát

Zníženie SO2 v porovnaní s rokom 2005

Zníženie NOx

Zníženie NMVOC v porovnaní s rokom 2005

Za ktorýkoľvek rok od roku 2020 do roku 2029

 

Za ktorýkoľvek rok od roku 2030

Za ktorýkoľvek rok od roku 2020 do roku 2029

 

Za ktorýkoľvek rok od roku 2030

Za ktorýkoľvek rok od roku 2020 do roku 2029

 

Za ktorýkoľvek rok od roku 2030

Belgicko

43 %

 

68 %

41 %

 

63 %

21 %

 

44 %

Bulharsko

78 %

 

94 %

41 %

 

65 %

21 %

 

62 %

Česká republika

45 %

 

72 %

35 %

 

66 %

18 %

 

57 %

Dánsko

35 %

 

58 %

56 %

 

69 %

35 %

 

59 %

Nemecko

21 %

 

53 %

39 %

 

69 %

13 %

 

43 %

Estónsko

32 %

 

71 %

18 %

 

61 %

10 %

 

37 %

Grécko

74 %

 

92 %

31 %

 

72 %

54 %

 

67 %

Španielsko

67 %

 

89 %

41 %

 

75 %

22 %

 

48 %

Francúzsko

55 %

 

78 %

50 %

 

70 %

43 %

 

50 %

Chorvátsko

55 %

 

87 %

31 %

 

66 %

34 %

 

48 %

Írsko

65 %

 

83 %

49 %

 

75 %

25 %

 

32 %

Taliansko

35 %

 

75 %

40 %

 

69 %

35 %

 

54 %

Cyprus

83 %

 

95 %

44 %

 

70 %

45 %

 

54 %

Lotyšsko

8 %

 

46 %

32 %

 

44 %

27 %

 

49 %

Litva

55 %

 

72 %

48 %

 

55 %

32 %

 

57 %

Luxembursko

34 %

 

44 %

43 %

 

79 %

29 %

 

58 %

Maďarsko

46 %

 

88 %

34 %

 

69 %

30 %

 

59 %

Malta

77 %

 

98 %

42 %

 

89 %

23 %

 

31 %

Holandsko

28 %

 

59 %

45 %

 

68 %

8 %

 

34 %

Rakúsko

26 %

 

50 %

37 %

 

72 %

21 %

 

48 %

Poľsko

59 %

 

78 %

30 %

 

55 %

25 %

 

56 %

Portugalsko

63 %

 

77 %

36 %

 

71 %

18 %

 

46 %

Rumunsko

77 %

 

93 %

45 %

 

67 %

25 %

 

64 %

Slovinsko

63 %

 

89 %

39 %

 

71 %

23 %

 

63 %

Slovensko

57 %

 

79 %

36 %

 

59 %

18 %

 

40 %

Fínsko

30 %

 

30 %

35 %

 

51 %

35 %

 

46 %

Švédsko

22 %

 

22 %

36 %

 

65 %

25 %

 

38 %

Spojené kráľovstvo

59 %

 

84 %

55 %

 

73 %

32 %

 

49 %

EÚ 28

59 %

 

81 %

42 %

 

69 %

28 %

 

50 %

Pozmeňujúci návrh

Tabuľka a): Záväzky týkajúce sa znižovania emisií oxidu siričitého (SO2), oxidov dusíka (táto zmena sa týka aj starších dokumentov s označením KOM. KOM by sa vlastne už odteraz nemalo v textoch, ktoré opustia oddelenie, vyskytovať... Ak by predsa, tak, prosím Vás, zmeňte K na C. ) a nemetánových prchavých organických zlúčenín (NMVOC). Predané palivá, východiskový rok 2005.

Členský štát

Zníženie SO2 v porovnaní s rokom 2005

Zníženie NOx v porovnaní s rokom 2005

Zníženie NMVOC v porovnaní s rokom 2005

Za ktorýkoľvek rok od roku 2020 do roku 2024

Za ktorýkoľvek rok od roku 2025 do roku 2029

Za ktorýkoľvek rok od roku 2030

Za ktorýkoľvek rok od roku 2020 do roku 2024

Za ktorýkoľvek rok od roku 2025 do roku 2029

Za ktorýkoľvek rok od roku 2030

Za ktorýkoľvek rok od roku 2020 do roku 2024

Za ktorýkoľvek rok od roku 2025 do roku 2029

Za ktorýkoľvek rok od roku 2030

Belgicko

43 %

67 %

68 %

41 %

58 %

63 %

21 %

44 %

44 %

Bulharsko

78 %

91 %

94 %

41 %

62 %

65 %

21 %

61 %

62 %

Česká republika

45 %

68 %

72 %

35 %

61 %

66 %

18 %

55 %

57 %

Dánsko

35 %

56 %

58 %

56 %

65 %

69 %

35 %

59 %

59 %

Nemecko

21 %

46 %

53 %

39 %

63 %

69 %

13 %

42 %

43 %

Estónsko

32 %

70 %

71 %

18 %

55 %

61 %

10 %

31 %

37 %

Grécko

74 %

90 %

92 %

31 %

68 %

72 %

54 %

68 %

67 %

Španielsko

67 %

89 %

89 %

41 %

72 %

75 %

22 %

48 %

48 %

Francúzsko

55 %

77 %

78 %

50 %

66 %

70 %

43 %

49 %

50 %

Chorvátsko

55 %

86 %

87 %

31 %

64 %

66 %

34 %

52 %

48 %

Írsko

65 %

81 %

83 %

49 %

64 %

75 %

25 %

33 %

32 %

Taliansko

35 %

76 %

75 %

40 %

66 %

69 %

35 %

54 %

54 %

Cyprus

83 %

97 %

95 %

44 %

68 %

70 %

45 %

53 %

54 %

Lotyšsko

8 %

47 %

46 %

32 %

39 %

44 %

27 %

57 %

49 %

Litva

55 %

74 %

72 %

48 %

54 %

55 %

32 %

59 %

57 %

Luxembursko

34 %

44 %

44 %

43 %

73 %

79 %

29 %

58 %

58 %

Maďarsko

46 %

86 %

88 %

34 %

66 %

69 %

30 %

57 %

59 %

Malta

77 %

98 %

98 %

42 %

86 %

89 %

23 %

32 %

31 %

Holandsko

28 %

57 %

59 %

45 %

65 %

68 %

8 %

34 %

34 %

Rakúsko

26 %

52 %

50 %

37 %

69 %

72 %

21 %

47 %

48 %

Poľsko

59 %

74 %

78 %

30 %

50 %

55 %

25 %

53 %

56 %

Portugalsko

63 %

79 %

77 %

36 %

72 %

71 %

18 %

48 %

46 %

Rumunsko

77 %

92 %

93 %

45 %

64 %

67 %

25 %

63 %

64 %

Slovinsko

63 %

88 %

89 %

39 %

66 %

71 %

23 %

62 %

63 %

Slovensko

57 %

78 %

79 %

36 %

55 %

59 %

18 %

41 %

40 %

Fínsko

30 %

30 %

30 %

35 %

45 %

51 %

35 %

45 %

46 %

Švédsko

22 %

22 %

22 %

36 %

62 %

65 %

25 %

35 %

38 %

Spojené kráľovstvo

59 %

82 %

84 %

55 %

70 %

73 %

32 %

50 %

49 %

EÚ 28

59 %

79 %

81 %

42 %

64 %

69 %

28 %

50 %

50 %

Odôvodnenie

Hodnoty (emisné limity) sú prevzaté z posúdenia vplyvu Komisie a scenára s preklenutím rozdielu vo výške 75  %, ktorý je podľa posúdenia vplyvu Komisie aj posúdenia vplyvu Európskeho parlamentu nákladovo najefektívnejšou možnosťou.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Príloha II – tabuľka b

<

 

Text predložený Komisiou

Tabuľka b): Záväzky týkajúce sa znižovania emisií amoniaku (NH3), jemných tuhých častíc (PM2,5) a metánu (CH4). Predané palivá, východiskový rok 2005.

Členský štát

Zníženie NH3 v porovnaní s rokom 2005

Zníženie PM2,5 v porovnaní s rokom 2005

Zníženie CH4 v porovnaní s rokom 2005

Za ktorýkoľvek rok od roku 2020 do roku 2029

 

Za ktorýkoľvek rok od roku 2030

Za ktorýkoľvek rok od roku 2020 do roku 2029

 

Za ktorýkoľvek rok od roku 2030

 

Za ktorýkoľvek rok od roku 2030

Belgicko

2 %

 

16 %

20 %

 

47 %

 

26 %

Bulharsko

3 %

 

10 %

20 %

 

64 %

 

53 %

Česká republika

7 %

 

35 %

17 %

 

51 %

 

31 %

Dánsko

24 %

 

37 %

33 %

 

64 %

 

24 %

Nemecko

5 %

 

39 %

26 %

 

43 %

 

39 %

Estónsko

1 %

 

8 %

15 %

 

52 %

 

23 %

Grécko

7 %

 

26 %

35 %

 

72 %

 

40 %

Španielsko

3 %

 

29 %

15 %

 

61 %

 

34 %

Francúzsko

4 %

 

29 %

27 %

 

48 %

 

25 %

Chorvátsko

1 %

 

24 %

18 %

 

66 %

 

31 %

Írsko

1 %

 

7 %

18 %

 

35 %

 

7 %

Taliansko

5 %

 

26 %

10 %

 

45 %

 

40 %

Cyprus

10 %

 

18 %

46 %

 

72 %

 

18 %

Lotyšsko

1 %

 

1 %

16 %

 

45 %

 

37 %

Litva

10 %

 

10 %

20 %

 

54 %

 

42 %

Luxembursko

1 %

 

24 %

15 %

 

48 %

 

27 %

Maďarsko

10 %

 

34 %

13 %

 

63 %

 

55 %

Malta

4 %

 

24 %

25 %

 

80 %

 

32 %

Holandsko

13 %

 

25 %

37 %

 

38 %

 

33 %

Rakúsko

1 %

 

19 %

20 %

 

55 %

 

20 %

Poľsko

1 %

 

26 %

16 %

 

40 %

 

34 %

Portugalsko

7 %

 

16 %

15 %

 

70 %

 

29 %

Rumunsko

13 %

 

24 %

28 %

 

65 %

 

26 %

Slovinsko

1 %

 

24 %

25 %

 

70 %

 

28 %

Slovensko

15 %

 

37 %

36 %

 

64 %

 

41 %

Fínsko

20 %

 

20 %

30 %

 

39 %

 

15 %

Švédsko

15 %

 

17 %

19 %

 

30 %

 

18 %

Spojené kráľovstvo

8 %

 

21 %

30 %

 

47 %

 

41 %

EÚ 28

6 %

 

27 %

22 %

 

51 %

 

33 %

Pozmeňujúci návrh

Tabuľka b): Záväzky týkajúce sa znižovania emisií amoniaku (NH3), jemných tuhých častíc (PM2,5) a ortuti (Hg). Predané palivá, východiskový rok 2005.

Členský štát

Zníženie NH3 v porovnaní s rokom 2005

Zníženie PM2,5 v porovnaní s rokom 2005

Zníženie Hg v porovnaní s rokom 2005

Za ktorýkoľvek rok od roku 2020 do roku 2024

Za ktorýkoľvek rok od roku 2025 do roku 2029

Za ktorýkoľvek rok od roku 2030

Za ktorýkoľvek rok od roku 2020 do roku 2024

Za ktorýkoľvek rok od roku 2025 do roku 2029

Za ktorýkoľvek rok od roku 2030

Za ktorýkoľvek rok od roku 2020 do roku 2029

Za ktorýkoľvek rok od roku 2030

Belgicko

2 %

16 %

16 %

20 %

46 %

47 %

 

 

Bulharsko

3 %

11 %

10 %

20 %

60 %

64 %

 

 

Česká republika

7 %

35 %

35 %

17 %

47 %

51 %

 

 

Dánsko

24 %

40 %

37 %

33 %

62 %

64 %

 

 

Nemecko

5 %

46 %

39 %

26 %

41 %

43 %

 

 

Estónsko

1 %

23 %

8 %

15 %

48 %

52 %

 

 

Grécko

7 %

28 %

26 %

35 %

71 %

72 %

 

 

Španielsko

3 %

30 %

29 %

15 %

61 %

61 %

 

 

Francúzsko

4 %

31 %

29 %

27 %

43 %

48 %

 

 

Chorvátsko

1 %

31 %

24 %

18 %

65 %

66 %

 

 

Írsko

1 %

14 %

7 %

18 %

32 %

35 %

 

 

Taliansko

5 %

29 %

26 %

10 %

42 %

45 %

 

 

Cyprus

10 %

23 %

18 %

46 %

73 %

72 %

 

 

Lotyšsko

1 %

1 %

1 %

16 %

52 %

45 %

 

 

Litva

10 %

10 %

10 %

20 %

55 %

54 %

 

 

Luxembursko

1 %

25 %

24 %

15 %

47 %

48 %

 

 

Maďarsko

10 %

38 %

34 %

13 %

61 %

63 %

 

 

Malta

4 %

26 %

24 %

25 %

79 %

80 %

 

 

Holandsko

13 %

24 %

25 %

37 %

38 %

38 %

 

 

Rakúsko

1 %

20 %

19 %

20 %

54 %

55 %

 

 

Poľsko

1 %

29 %

26 %

16 %

31 %

40 %

 

 

Portugalsko

7 %

22 %

16 %

15 %

69 %

70 %

 

 

Rumunsko

13 %

29 %

24 %

28 %

61 %

65 %

 

 

Slovinsko

1 %

26 %

24 %

25 %

73 %

70 %

 

 

Slovensko

15 %

41 %

37 %

36 %

62 %

64 %

 

 

Fínsko

20 %

20 %

20 %

30 %

37 %

39 %

 

 

Švédsko

15 %

20 %