Postopek : 2013/0443(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0249/2015

Predložena besedila :

A8-0249/2015

Razprave :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Glasovanja :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
PV 23/11/2016 - 10.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

POROČILO     ***I
PDF 1734kWORD 1313k
27.8.2015
PE 551.932v02-00 A8-0249/2015

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka in o spremembi Direktive 2003/35/ES

(COM(2013)0920 – C7‑0004/2014 – 2013/0443(COD))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalka: Julie Girling

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
 MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
 POSTOPEK
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka in o spremembi Direktive 2003/35/ES

(COM(2013)0920 – C7‑0004/2014 – 2013/0443(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0920),

–       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0004/2014),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 10. julija 2014(1),

–       ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 7. oktobra 2014(2),

–       ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0249/2015),

1.      sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.      poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) V zadnjih 20 letih je bil v Uniji dosežen pomemben napredek na področju antropogenih emisij v ozračje in kakovosti zraka z namensko politiko Unije, vključno s sporočilom Komisije iz leta 2005 „Tematska strategija o onesnaževanju zraka“ (v nadaljnjem besedilu: TSOZ)15. Direktiva 2001/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta16 je bila pri tem napredku bistvenega pomena s tem, ko je določila zgornje meje za skupne letne emisije držav članic za obdobje od leta 2010 za žveplov dioksid (SO2), dušikove okside (NOx), amoniak (NH3) in nemetanske hlapne organske spojine (NMHOS). Posledično so se med letoma 1990 in 2010 emisije SO2 zmanjšale za 82 %, emisije NOx za 47 %, emisije NMHOS za 56 %, emisije NH3pa za 28 %. Vendar pa, kot je navedeno v programu „Čist zrak za Evropo“ (v nadaljnjem besedilu: revidirana TSOZ)17, še vedno obstajajo znatni škodljivi učinki in tveganja za okolje in zdravje ljudi.

(1) V zadnjih 20 letih je bil v Uniji dosežen pomemben napredek na področju antropogenih emisij v ozračje in kakovosti zraka z namensko politiko Unije, vključno s sporočilom Komisije iz leta 2005 „Tematska strategija o onesnaževanju zraka“ (v nadaljnjem besedilu: TSOZ)15. Direktiva 2001/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta16 je bila na tem področju bistvenega pomena s tem, ko je določila zgornje meje za skupne letne emisije držav članic za obdobje od leta 2010 za žveplov dioksid (SO2), dušikove okside (NOx), amoniak (NH3) in nemetanske hlapne organske spojine (NMHOS). Posledično so se med letoma 1990 in 2010 emisije SO2 zmanjšale za 82 %, emisije NOx za 47 %, emisije NMHOS za 56 %, emisije NH3pa za 28 %. Vendar pa, kot je navedeno v programu „Čist zrak za Evropo“ (v nadaljnjem besedilu: revidirana TSOZ)17, še vedno obstajajo znatni škodljivi učinki in tveganja za okolje in zdravje ljudi.

__________________

 

15 Sporočilo Komisije z dne 21. septembra 2005 Svetu in Evropskemu Parlamentu – „Tematska strategija o onesnaževanju zraka“, COM(2005) 446 final.

15 Sporočilo Komisije z dne 21. septembra 2005 Svetu in Evropskemu Parlamentu – „Tematska strategija o onesnaževanju zraka“, COM(2005) 446.

16 Direktiva 2001/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka (UL L 309, 27.11.2001, str. 22).

16 Direktiva 2001/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka (UL L 309, 27.11.2001, str. 22).

17 Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu „Evropski program za čist zrak“, COM(2013) [xxx].

17 Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu „Evropski program za čist zrak“, COM(2013) [xxx].

Jezikovni predlog spremembe, o katerem se ne glasuje.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Sedmi okoljski akcijski program18 potrjuje dolgoročni cilj Unije za letalsko politiko, in sicer doseči ravni kakovosti zraka, ki nimajo večjih negativnih vplivov na zdravje ljudi in okolje ter ne ogrožajo zdravja ljudi in okolja, ter v ta namen poziva k popolni skladnosti z veljavno zakonodajo o kakovosti zraka Unije ter strateškimi cilji in ukrepi po letu 2020, okrepljenemu prizadevanju na področjih, kjer so prebivalstvo in ekosistemi izpostavljeni visokim ravnem onesnaževal zraka, ter okrepljenim sinergijam med zakonodajo o kakovosti zraka in političnimi cilji Unije, določenimi zlasti za podnebne spremembe in biotsko raznovrstnost.

(2) Sedmi okoljski akcijski program18 potrjuje dolgoročni cilj Unije za letalsko politiko, in sicer doseči ravni kakovosti zraka, ki nimajo večjih negativnih vplivov na zdravje ljudi in okolje ter ne ogrožajo zdravja ljudi in okolja, ter v ta namen poziva k popolni skladnosti z veljavno zakonodajo o kakovosti zraka Unije ter strateškimi cilji in ukrepi po letu 2020, okrepljenemu prizadevanju na področjih, kjer so prebivalstvo in ekosistemi izpostavljeni visokim ravnem onesnaževal zraka, ter okrepljenim sinergijam med zakonodajo o kakovosti zraka in političnimi cilji Unije, določenimi zlasti za podnebne spremembe in biotsko raznovrstnost. Skupna kmetijska politika za obdobje 2014–2020 državam članicam ponuja priložnost, da s posebnimi ukrepi prispevajo h kakovosti zraka. Prihodnja ocena bo prispevala k boljšemu razumevanju učinkov teh ukrepov.

__________________

__________________

18 Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2020 „Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta“, COM(2012) 710, 29.11.2012.

18 Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2020 „Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta“, COM(2012) 710, 29.11.2012.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Države članice in Unija so podpisnice konvencije Minamata o živem srebru iz leta 2013, katere cilj je izboljšati zdravje ljudi in varstvo okolja z zmanjšanjem emisij živega srebra iz obstoječih in novih virov. Ta direktiva bi morala prispevati k zmanjšanju emisij živega srebra v Uniji, kot zahtevata sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 28. januarja 2005 o reviziji strategije Skupnosti za živo srebro in konvencija Minamata o živem srebru.

Obrazložitev

EU in države članice bi morale kot podpisnice konvencije Minamata zagotoviti, da bo direktiva o nacionalnih zgornjih mejah emisij prispevala k zmanjšanju emisij živega srebra, ki resno škodujejo zdravju ljudi.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Zato bi bilo treba pregledati režim nacionalnih zgornjih meja emisij, ki ga je vzpostavila Direktiva 2001/81/ES, da se ga uskladi z mednarodnimi obveznostmi Unije in držav članic.

(6) Zato bi bilo treba pregledati režim nacionalnih zgornjih meja emisij, ki ga je vzpostavila Direktiva 2001/81/ES, da se zagotovi izpolnjevanje mednarodnih obveznosti Unije in držav članic.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Ta direktiva bi morala tudi prispevati k doseganju ciljev glede kakovosti zraka, določenih v zakonodaji Unije, in ublažitvi posledic podnebnih sprememb z zmanjševanjem emisij kratkotrajnih onesnaževal v zraku, kakor tudi k izboljšanju kakovosti zraka na svetovni ravni.

(8) Ta direktiva bi morala na stroškovno učinkovit način prispevati tudi k doseganju ciljev glede kakovosti zraka, določenih v zakonodaji Unije, in ublažitvi posledic podnebnih sprememb z zmanjševanjem emisij kratkotrajnih onesnaževal v zraku ter ne le k izboljšanju kakovosti zraka na svetovni ravni; to naj bi dosegla z izboljšanjem sinergij s podnebno in energetsko politiko Unije ter z izognitvijo podvajanju obstoječe zakonodaje. Direktivo bi bilo treba uskladiti zlasti z ukrepi proti podnebnim spremembam, ki se oblikujejo na ravni Unije in mednarodni ravni, med drugim tudi z okvirom podnebne in energetske politike za leto 2030 ter celovitim in zavezujočim svetovnim sporazumom o podnebnih spremembah.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Ta direktiva bi morala prispevati tudi k zmanjšanju z zdravjem povezanih stroškov onesnaževanja zraka v Uniji in izboljšanju kakovosti življenja državljanov EU ter spodbujati prehod na zeleno gospodarstvo.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b) Za zmanjšanje emisij pomorskega prometa je treba zagotoviti popolno in pravočasno uveljavitev zgornjih meja, ki jih je določila Mednarodna pomorska organizacija, ter strogo izvrševanje Direktive 2012/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a. Potrebni so tudi dodatni ukrepi za nadzor nad ladijskimi emisijami. Ustrezno bi bilo, da bi Unija in države članice razmislile o določitvi novih območij nadzora nad emisijami in si v okviru Mednarodne pomorske organizacije še naprej prizadevale za dodatno zmanjšanje emisij.

 

______________

 

1a Direktiva 2012/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o spremembi Direktive Sveta 1999/32/ES glede vsebnosti žvepla v gorivih za plovila (UL L 327, 27.11.2012, str. 1).

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Države članice bi morale izpolnjevati obveznosti glede zmanjšanja emisij iz te direktive za leti 2020 in 2030. Da bi zagotovile dokazljiv napredek pri izpolnjevanju obveznosti za leto 2030, bi morale države članice leta 2025 izpolniti vmesne ravni emisij, določene na podlagi linearnega zmanjševanja emisij z ravni emisij za leto 2020 na ravni, ki jih določajo obveznosti glede zmanjševanja emisij za leto 2030, razen če bi to povzročilo nesorazmerne stroške. Če emisij za leto 2025 ni mogoče omejiti na tak način, bi morale države članice razloge za to pojasniti v svojih poročilih, ki jih pripravijo v skladu s to direktivo.

(9) Ta direktiva določa zavezujoče nacionalne obveznosti glede zmanjšanja emisij za leta 2020, 2025 in 2030, da bi omejili emisije onesnaževal zraka in na učinkovit način prispevali k cilju Unije doseči kakovost zraka, ki ne bo imela večjih negativnih vplivov na zdravje ljudi oziroma to ne bo ogroženo, ter da bi zmanjšali ravni usedlin onesnaževal, ki povzročajo zakisljevanje in evtrofikacijo, pod kritične obremenitve in ravni.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Da bi spodbudili stroškovno učinkovito izpolnjevanje nacionalnih obveznosti glede zmanjšanja emisij in vmesnih ravni emisij, so države članice upravičene do upoštevanja zmanjšanj emisij iz mednarodnega pomorskega prometa, če so emisije iz tega sektorja manjše od ravni emisij, ki bi nastale zaradi skladnosti s pravnimi standardi Unije, vključno z omejitvami žvepla za goriva iz Direktive Sveta 1999/32/ES21. Države članice bi morale imeti tudi možnost skupnega izpolnjevanja svojih obveznosti in vmesnih ravni emisij glede metana (CH4) in uporabe Odločbe št.°406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta v ta namen22. Države članice bi lahko za namene preverjanja skladnosti s svojimi nacionalnimi zgornjimi mejami emisij, obveznostmi glede zmanjšanja emisij in vmesnimi ravnmi emisij prilagodile svoje nacionalne evidence emisij ob upoštevanju boljšega znanstvenega razumevanja in boljših metodologij glede emisij. Komisija lahko nasprotuje uporabi katerega koli od teh odstopanj s strani držav članic, če pogoji iz te direktive niso izpolnjeni.

 

(11) Da bi spodbudili stroškovno učinkovito izpolnjevanje nacionalnih obveznosti glede zmanjšanja emisij, bi morale države članice imeti tudi možnost skupnega izpolnjevanja svojih obveznosti glede metana (CH4) in uporabe Odločbe št.°406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta v ta namen22. Države članice bi lahko za namene preverjanja skladnosti s svojimi nacionalnimi zgornjimi mejami emisij, obveznostmi glede zmanjšanja emisij in ravnmi emisij prilagodile svoje nacionalne evidence emisij ob upoštevanju boljšega znanstvenega razumevanja in boljših metodologij glede emisij. Komisija lahko nasprotuje uporabi tega odstopanja s strani držav članic, če pogoji iz te direktive niso izpolnjeni.

__________________

__________________

21 Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva, ki spreminja Direktivo 93/12/EGS (UL L 121, 11.5.1999, str. 13).

 

22 Odločba št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (UL L 140, 5.6.2009, str. 136).

22 Odločba št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (UL L 140, 5.6.2009, str. 136).

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Države članice bi morale sprejeti in izvajati nacionalni program nadzora nad onesnaževanjem zraka, da bi izpolnile svoje obveznosti glede zmanjšanja emisij in vmesnih ravni emisij ter učinkovito prispevale k izpolnjevanju ciljev Unije glede kakovosti zraka. V ta namen bi morale države članice upoštevati potrebo po zmanjšanju emisij na območjih in v strnjenih naseljih, prizadetih zaradi previsoke koncentracije onesnaževal zraka in/ali tistih območjih, ki znatno prispevajo k onesnaženosti zraka na drugih območjih in v strnjenih naseljih, vključno s sosednjimi državami. Nacionalni programi nadzora nad onesnaževanjem zraka bi morali v ta namen prispevati k uspešnemu izvajanju načrtov za kakovost zraka, sprejetih v skladu s členom 23 Direktive 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta23.

(12) Države članice bi morale sprejeti in izvajati nacionalni program nadzora nad onesnaževanjem zraka, da bi izpolnile svoje obveznosti glede zmanjšanja emisij in učinkovito prispevale k izpolnjevanju ciljev Unije glede kakovosti zraka. V ta namen bi morale države članice upoštevati potrebo po zmanjšanju emisij na območjih in v strnjenih naseljih, prizadetih zaradi previsoke koncentracije onesnaževal zraka in/ali tistih območjih, ki znatno prispevajo k onesnaženosti zraka na drugih območjih in v strnjenih naseljih, vključno s sosednjimi državami. Nacionalni programi nadzora nad onesnaževanjem zraka bi morali v ta namen prispevati k uspešnemu izvajanju načrtov za kakovost zraka, sprejetih v skladu s členom 23 Direktive 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta23.

__________________

__________________

23 Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL L 152, 11.6.2008, str. 1).

23 Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL L 152, 11.6.2008, str. 1).

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Da bi zmanjšali emisije NH3 in PM2,5 iz največjih onesnaževalcev v zrak, bi morali nacionalni programi nadzora nad onesnaževanjem zraka vključevati ukrepe, ki se bodo uporabljali v kmetijskem sektorju. Države članice bi zaradi posebnih nacionalnih okoliščin morale imeti pravico do izvajanja ukrepov, ki v tej direktivi sicer niso določeni, imajo pa enakovredno raven okoljske uspešnosti.

(13) Da bi zmanjšali emisije NH3, CH4 in PM2,5 iz največjih onesnaževalcev v zrak, bi morali nacionalni programi nadzora nad onesnaževanjem zraka vključevati ukrepe, ki se bodo uporabljali v kmetijskem sektorju. Ti ukrepi bi morali biti stroškovno učinkoviti in temeljiti na specifičnih podatkih in informacijah, pri katerih se upoštevajo znanstveni napredek in pretekli ukrepi, ki so jih izvedle države članice. Koristno bi bilo tudi pripraviti smernice za izmenjavo na ravni Unije glede dobre prakse pri uporabi NH3 v kmetijstvu, da bi te emisije zmanjšali. Države članice bi zaradi posebnih nacionalnih okoliščin morale imeti pravico do izvajanja ukrepov, ki v tej direktivi sicer niso določeni, imajo pa enakovredno raven okoljske uspešnosti.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a) Da bi zmanjšali emisije največjih onesnaževalcev, bi bilo treba v nacionalne programe nadzora nad onesnaževanjem zraka vključiti ukrepe, ki bi se uporabljali v vseh ustreznih sektorjih, vključno s kmetijstvom, industrijo, cestnim prometom, necestno mobilno mehanizacijo, celinsko plovbo in domačim pomorskim prometom, hišnim ogrevanjem in topili. Ob upoštevanju posebnih nacionalnih okoliščin bi države članice morale imeti možnost izvajanja ukrepov, ki niso določeni v tej direktivi, a so enako okoljsko učinkoviti.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13b) Pri sprejemanju ukrepov za vključitev v nacionalne programe nadzora nad onesnaževanjem zraka, ki se bodo uporabljali v kmetijskem sektorju, bi morale države članice zagotoviti, da se bodo v celoti upoštevali učinki na male in srednje velike kmetije ter da ti učinki ne bodo vključevali znatnih dodatnih stroškov, ki jih te kmetije ne morejo kriti. Višjo kakovost zraka bi bilo treba doseči s sorazmernimi ukrepi, ki ne ogrožajo prihodnosti kmetijskih gospodarstev. Nacionalni programi nadzora nad onesnaževanjem zraka bi morali zagotoviti ravnotežje med živinorejo in nadzorom nad onesnaževanjem.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13c) Ukrepi, sprejeti v okviru nacionalnih programov nadzora nad onesnaževanjem zraka za zmanjšanje emisij NH3, CH4 in PM2,5 v kmetijskem sektorju bi morali biti upravičeni do finančne podpore, med drugim tudi iz skladov za razvoj podeželja; to so zlasti ukrepi malih in srednje velikih kmetij, ki zahtevajo obsežne spremembe v praksi ali znatne naložbe, kot so ekstenzivna paša, agroekologija, anaerobna presnova za pridobivanje bioplina z uporabo kmetijskih odpadkov in sistemi za uhlevitev z nizkimi emisijami.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a) Da bi izboljšali kakovost zraka, zlasti na mestnih območjih, bi morali programi nadzora nad onesnaževanjem zraka vključevati ukrepe za zmanjšanje emisij dušikovih oksidov in delcev na teh območjih.

Obrazložitev

Države članice bi morale poleg uvajanja tehničnih rešitev na ravni EU (npr. standardi Euro) pripraviti, sprejeti in izvajati netehnične ukrepe, s katerimi se lahko občutno zmanjša onesnaženost zraka zaradi vozil ter izboljšata zdravje ljudi in okolje.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a) V skladu z Aarhuško konvencijo o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah ter s sodno prakso Sodišča, bi bilo treba javnosti omogočiti širok dostop do pravnega varstva, da bi zagotovili učinkovito izvajanje in izvrševanje te direktive in da bi prispevali k varovanju pravice živeti v okolju, ki je primerno za osebno zdravje in dobro počutje.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15b) Okoljski pregledi in tržni nadzor so potrebni, da se zagotovi učinkovitost te direktive in ukrepov, sprejetih za doseganje njenih ciljev.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15c) Komisija bi morala pri oceni sinergije med politiko EU za kakovost zraka ter podnebno in energetsko politiko upoštevati študijo službe Evropskega parlamenta za raziskovalne storitve „Air Quality - Complementary Impact Assessment on interactions between EU air quality policy and climate and energy policy“ (Kakovost zraka – dopolnilna ocena učinka o povezavi med politiko EU za kakovost zraka ter podnebno in energetsko politiko).

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Da bi se upošteval tehnični razvoj, je treba pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti na Komisijo, kar se tiče sprememb smernic za poročanje iz Priloge I kot tudi dela 1 Priloge III ter Prilog IV in V, da se prilagodijo tehničnemu napredku. Zlasti je pomembno, da Komisija med svojim pripravljalnim delom opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti sočasno, pravočasno in ustrezno predložitev ustreznih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

(21) Da bi se upošteval tehnični razvoj, bi bilo treba na Komisijo za določen čas prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s spremembami smernic za poročanje iz Priloge I kot tudi dela 1 Priloge III ter Prilog IV in V, da bi jih prilagodila tehničnemu napredku. Zlasti je pomembno, da Komisija med svojim pripravljalnim delom opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu sočasno, pravočasno in na ustrezen način.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) Države članice bi morale določiti pravila o kaznih za kršitve nacionalnih določb, sprejetih v skladu s to direktivo, in zagotoviti njihovo izvajanje. Te kazni bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Jezikovni predlog spremembe, o katerem se ne glasuje.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26a) Države kandidatke in potencialne države kandidatke bi morale svoje nacionalne zakone čim bolj uskladiti s to direktivo.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Namen direktive je omejiti emisije onesnaževal zraka, ki povzročajo zakisljevanje in evtrofikacijo, predhodnikov ozona, primarnih delcev in predhodnikov sekundarnih delcev ter drugih onesnaževal zraka in tako prispevati k:

 

(a) dolgoročnemu cilju Unije, da bi dosegla ravni kakovosti zraka, ki nimajo večjih negativnih vplivov na zdravje ljudi in okolje, v skladu z objavljenimi smernicami Svetovne zdravstvene organizacije za kakovost zraka;

 

(b) doseganju ciljev Unije glede biotske raznovrstnosti in ekosistemov z zmanjšanjem ravni in usedlin onesnaževal, ki povzročajo zakisljevanje in evtrofikacijo, ter drugih onesnaževal, tudi prizemnega ozona, pod kritične obremenitve in ravni;

 

(c) doseganju ciljev glede kakovosti zraka, določenih v zakonodajnih aktih Unije;

 

(d) ublažitvi posledic podnebnih sprememb z zmanjševanjem emisij kratkotrajnih onesnaževal v zraku in povečanju sinergij s podnebno in energetsko politiko Unije;

 

Ta direktiva je zlasti usklajena z ukrepi, ki se oblikujejo na ravni Unije in mednarodni ravni, med drugim tudi z okvirom podnebne in energetske politike za leto 2030 ter celovitim in zavezujočim svetovnim sporazumom o podnebnih spremembah.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 3 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. „kritična obremenitev“ pomeni kvantitativno oceno izpostavljenosti enemu ali več onesnaževalom, pod katero se v skladu z zdajšnjimi dognanji ne pojavljajo pomembni škodljivi učinki na določene občutljive elemente okolja;

Obrazložitev

Ta opredelitev izhaja iz obstoječe Direktive 2001/81/ES (NEC) in je potrebna zaradi jasnosti in doslednosti.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 3 – točka 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b. „kritična raven“ pomeni koncentracijo onesnaževal v zraku, nad katero se v skladu z zdajšnjimi dognanji lahko pojavijo neposredni škodljivi učinki na receptorjih, kot so ljudje, rastline, ekosistemi ali materiali;

Obrazložitev

Ta opredelitev izhaja iz obstoječe Direktive 2001/81/ES (NEC) in je potrebna zaradi jasnosti in doslednosti.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Člen 3 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. „prizemni ozon“ pomeni ozon v najnižji plasti troposfere;

Obrazložitev

Ta opredelitev izhaja iz obstoječe Direktive 2001/81/ES (NEC) in je potrebna zaradi jasnosti in doslednosti.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Člen 3 – točka 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b. „hlapne organske snovi“ (VOC) pomeni vse organske spojine, razen metana, nastale pri človekovih dejavnostih, ki pri reagiranju z dušikovimi oksidi in ob prisotnosti sončne svetlobe lahko proizvedejo fotokemične oksidante.

Obrazložitev

Ta opredelitev izhaja iz obstoječe Direktive 2001/81/ES (NEC) in je potrebna zaradi jasnosti in doslednosti.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Člen 3 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. „nemetanske hlapne organske snovi“ („NMHOS“) pomeni vse organske antropogene spojine, razen metana, ki lahko pri reagiranju z dušikovimi oksidi in ob prisotnosti sončne svetlobe proizvedejo fotokemične oksidante.

5. „nemetanske hlapne organske snovi“ („NMHOS“) pomeni vse organske spojine antropogenega izvora, razen metana, ki lahko pri reagiranju z dušikovimi oksidi in ob prisotnosti sončne svetlobe proizvedejo fotokemične oksidante.

Obrazložitev

Jezikovni predlog spremembe, o katerem se ne glasuje.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Člen 3 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a. „nacionalna zgornja meja emisij“ pomeni največjo količino snovi, izraženo v kilotonah, ki se lahko izpusti v državi članici v koledarskem letu;

Obrazložitev

Ta opredelitev izhaja iz obstoječe Direktive 2001/81/ES (NEC) in je potrebna zaradi jasnosti in doslednosti.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Člen 3 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9. „mednarodni pomorski promet“ pomeni prevoze po morju in obalnih vodah z vodnimi plovili vseh zastav, razen ribiških plovil, ki odrinejo z ozemlja ene države in priplujejo na ozemlje druge države;

črtano

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Člen 3 – točka 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

12a. „Politike EU za zmanjšanje emisij pri virih“ pomeni uredbe ali direktive, katerih delen ali edini cilj je ne glede na obveznosti, določene v teh uredbah ali direktivah, zmanjšati emisije žveplovega dioksida (SO2), dušikovih oksidov (NOx), nemetanskih hlapnih organskih snovi (NMHOS), amoniaka (NH3), delcev (PM2,5) in metana (CH4), in sicer s sprejetjem ukrepov za ublažitev pri viru, ki vključujejo vsaj, ne pa izključno, zmanjšanje emisij, kar je bilo doseženo z:

 

Direktivo 94/63/ES1a,

 

Direktivo 97/68/ES1a,

 

Direktivo 98/70/ES1c,

 

Direktivo 1999/32/ES1d,

 

Direktivo 2009/126/ES1e,

 

Direktivo 2004/42/ES1f,

 

Direktivo 2007/46/ES1g, vključno z Uredbo (ES) št. 715/20071h,

 

Uredbo (ES) št. 79/20091i,

 

Uredbo (ES) št. 595/20091j in Uredbo (ES) št. 661/20091k,

 

Direktivo 2010/75/EU1l,

 

Uredbo (EU) št. 167/20131m,

 

Uredbo (EU) št. 168/20131n in

 

Direktivo 2014/94/EU1o.

 

_______________________

 

1a Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/63/ES z dne 20. decembra 1994 o nadzorovanju emisij hlapnih organskih spojin (HOS) pri skladiščenju bencina in njegovi distribuciji iz terminalov do bencinskih servisov (UL L 365, 31.12.1994, str. 24).

 

1b Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 97/68/ES z dne 16. decembra 1997 o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti plinastim in trdnim onesnaževalom iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestno mobilno mehanizacijo (UL L 59, 27.2.1998, str. 1).

 

1c Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 98/70/ES z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 93/12/EGS (UL L 350, 28.12.1998, str. 58).

 

1d Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva, ki spreminja Direktivo 93/12/EGS (UL L 121, 11.5.1999, str. 13; posebna izdaja v slovenščini: poglavje 13, zvezek 24, str. 17.)

 

1e Direktiva 2009/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o rekuperaciji bencinskih hlapov na drugi stopnji med oskrbo motornih vozil na bencinskih servisih (UL L 285, 31.10.2009, str. 36).

 

1f Direktiva 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil ter o spremembi Direktive 1999/13/ES (UL L 143, 30.4.2004, str. 87).

 

1g Direktiva 2007/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (UL L 263, 9.10.2007, str. 1).

 

1h Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 171, 29.6.2007, str. 1).

 

1i Uredba (ES) št. 79/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009 o homologaciji motornih vozil s pogonom na vodik in spremembi Direktive 2007/46/ES (UL L 35, 4.2.2009, str. 32).

 

1j Uredba (ES) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o homologaciji motornih vozil in motorjev glede na emisije iz težkih vozil (Euro VI) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil ter o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 in Direktive 2007/46/ES ter o razveljavitvi direktiv 80/1269/EGS, 2005/55/ES in 2005/78/ES (UL L 188, 18.7.2009, str. 1).

 

1k Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1).

 

11 Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L 334, 17.12.2010, str. 17).

 

1m Uredba (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. februarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil (UL L 60, 2.3.2013, str. 1).

 

1n Uredba (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L 60, 2.3.2013, str. 52).

 

1o Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva (UL L 307, 28.10.2014, str. 1).

Obrazložitev

V okviru prizadevanj nove Komisije za boljše pravno urejanje so direktivi dodane politike EU za zmanjšanje emisij pri virih. Politika za kakovost zraka bi morala odslej upoštevati in ovrednotiti izvajanje politik EU za zmanjšanje emisij pri virih, da bi preprečili prekrivanje, okrepili sinergije in razumeli uspeh ali neuspeh določenih držav članic.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 3 – točka 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

12b. „upoštevna javnost“ pomeni javnost, na katero vplivajo ali bi nanjo lahko vplivale emisije onesnaževal zraka ali imajo s tem povezane interese; za namene te opredelitve šteje, da imajo interes nevladne organizacije, ki podpirajo varstvo okolja, potrošniške organizacije, organizacije, ki zastopajo interese ranljivih skupin prebivalstva, in drugi ustrezni organi zdravstvenega varstva, ki izpolnjujejo ustrezne pogoje nacionalne zakonodaje.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne antropogene emisije žveplovega dioksida (SO2), dušikovih oksidov (NOx), nemetanskih hlapnih organskih snovi (NMHOS), amoniaka (NH3), delcev (PM2,5) in metana (CH4) v skladu z nacionalnimi obveznostmi glede zmanjšanja emisij, ki se uporabljajo od leta 2020 in od 2030, kot je določeno v Prilogi II.

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne antropogene emisije žveplovega dioksida (SO2), dušikovih oksidov (NOx), nemetanskih hlapnih organskih snovi (NMHOS), amoniaka (NH3), delcev (PM2,5) in živega srebra (Hg) v skladu z nacionalnimi obveznostmi glede zmanjšanja emisij, ki se uporabljajo od leta 2020, 2025 in 2030, kot je določeno v Prilogi II.

Predlog spremembe  33

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Države članice omejijo vsaj svoje letne antropogene emisije metana (CH4) v skladu z nacionalnimi obveznostmi glede zmanjšanja emisij, ki se uporabljajo od leta 2030, kot je določeno v Prilogi II.

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice brez poseganja v odstavek 1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, ki ne pomenijo nesorazmernih stroškov, da omejijo svoje antropogene emisije SO2, NOx, NMHOS, NH3, PM2,5 in CH4 za leto 2025. Ravni navedenih emisij se določijo na podlagi prodanih goriv, glede na linearno zmanjševanje, določeno v zvezi z ravnmi emisij za leto 2020 in ravnmi emisij, ki so določene v obveznostih glede zmanjšanja emisij za leto 2030.

Države članice v svojih poročilih, ki jih v skladu s členom 9 predložijo Komisiji, predstavijo napredek pri izpolnjevanju nacionalnih obveznosti glede zmanjšanja emisij.

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Za namene izpolnjevanja določb iz odstavkov 1 in 2 se ne upoštevajo naslednje emisije:

3. Za namene izpolnjevanja določb iz odstavka 1 se ne upoštevajo naslednje emisije:

Predlog spremembe  36

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) emisije iz mednarodnega pomorskega prometa, brez poseganja v člen 5(1).

(d) emisij v mednarodnem pomorskem prometu.

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Da bi izpolnile vmesne ravni emisij, določene za leto 2025 v skladu s členom 4(2), in nacionalne obveznosti glede zmanjšanja emisij iz Priloge II, ki se uporabljajo od leta 2030 dalje za NOx, SO2 in PM2,5, lahko države članice nadomestijo zmanjšanja emisij NOx, SO2 in PM2,5, ki jih doseže mednarodni pomorski promet, z emisijami NOx, SO2 in PM2,5, ki so izpuščene iz drugih virov v istem letu, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

črtano

(a) zmanjšanja emisij so dosežena na morskih območjih, ki spadajo pod teritorialno morje držav članic, v izključnih ekonomskih conah ali conah nadzora nad onesnaževanjem, če so ta območja določena;

 

(b) države članice so sprejele in izvedle učinkovite ukrepe spremljanja in nadzora, da bi zagotovile pravilno delovanje tega odstopanja;

 

(c) države članice so izvedle ukrepe za dosego zmanjšanja emisij NOx, SO2 in PM2,5 iz mednarodnega pomorskega prometa, tako da so bile te emisije nižje od ravni emisij, ki bi bile dosežene z upoštevanjem standardov Unije, ki se uporabljajo za emisije NOx, SO2 in PM2,5, in so dokazale ustrezno količinsko opredelitev dodatnih zmanjšanj emisij, ki so bila dosežena z navedenimi ukrepi;

 

(d) države članice niso nadomestile več kot 20 % zmanjšanj emisij NOx, SO2 in PM2,5, izračunanih v skladu s točko (c), če ta nadomestitev ne privede do neizpolnjevanja nacionalnih obveznosti glede zmanjšanja emisij za leto 2020 iz Priloge II.

 

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko svoje obveznosti glede zmanjšanja emisij metana in vmesnih ravni emisij iz Priloge II izvajajo skupaj, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

Države članice lahko svoje obveznosti glede zmanjšanja emisij metana iz Priloge II izvajajo skupaj, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

Predlog spremembe  39

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice lahko vzpostavijo prilagojene letne nacionalne nacionalne evidence emisij za SO2, NOx, NH3, NMHOS in PM2,5 v skladu s Prilogo IV, kadar bi zaradi uporabe izboljšanih metod evidentiranja emisij, posodobljenih v skladu z znanstvenim napredkom, prišlo do neizpolnjevanja njihovih nacionalnih obveznosti glede zmanjšanja emisij ali njihovih vmesnih ravni emisij.

3. Države članice lahko vzpostavijo prilagojene letne nacionalne evidence emisij za SO2, NOx, NH3, NMHOS in PM2,5 v skladu s Prilogo IV, kadar bi zaradi uporabe izboljšanih metod evidentiranja emisij, posodobljenih v skladu z znanstvenim napredkom, prišlo do neizpolnjevanja njihovih nacionalnih obveznosti glede zmanjšanja emisij.

Obrazložitev

Poročevalka meni, da bi morale biti obveznosti, ki izhajajo iz direktive NEC, zavezujoče tudi za leto 2025, zaradi česar je sklicevanje na vmesne ravni emisij nepotrebno.

Predlog spremembe  40

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Države članice, ki nameravajo uporabljati odstavke 1, 2 in 3, Komisijo o tem obvestijo do 30. septembra v letu pred zadevnim letom poročanja. Te informacije vsebujejo onesnaževala in zadevne sektorje ter, če je na voljo, obseg vplivov na nacionalne evidence emisij.

4. Države članice, ki nameravajo uporabljati katero od odstopanj iz te direktive, Komisijo o tem obvestijo do 31. decembra v letu pred zadevnim letom poročanja. Te informacije vsebujejo onesnaževala in zadevne sektorje ter, če je na voljo, obseg vplivov na nacionalne evidence emisij.

Obrazložitev

V skladu s predlogom Komisije bi se datum poročanja o predhodnih emisijah za prejšnje leto prestavil z 31. decembra na 30. september, kar bi pomenilo premalo časa za primerjanje podatkov in zagotavljanje njihove kakovosti.

Predlog spremembe  41

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija s pomočjo Evropske agencije za okolje pregleda in oceni, ali uporaba katerega koli odstopanja za določeno leto izpolnjuje ustrezne zahteve in merila.

Komisija s pomočjo Evropske agencije za okolje pregleda in oceni, ali uporaba odstopanja ali prilagoditve za določeno leto izpolnjuje ustrezne zahteve in merila.

Predlog spremembe  42

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar Komisija odstopanju ne nasprotuje v roku devetih mesecev od datuma prejema ustreznega poročila iz člena 7(4), 7(5) in 7(6), zadevna država članica upošteva, da je uporaba odstopanja, ki se uporablja, odobrena in veljavna za navedeno leto. Kadar Komisija meni, da uporaba odstopanja ni v skladu z veljavnimi zahtevami in merili, sprejme sklep in državo članico obvesti, da to odstopanje ne more biti odobreno.

Kadar Komisija odstopanju ne nasprotuje v roku šestih mesecev od datuma prejema ustreznega poročila iz člena 7(5) in 7(6), zadevna država članica upošteva, da je uporaba odstopanja, ki se uporablja, odobrena in veljavna za navedeno leto. Kadar Komisija meni, da uporaba odstopanja ni v skladu z veljavnimi zahtevami in merili, v roku devetih mesecev od datuma prejema ustreznega poročila sprejme sklep in državo članico obvesti, da to odstopanje ne more biti odobreno. Sklepu priloži utemeljitev.

Predlog spremembe  43

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, ki določajo podrobna pravila za uporabo odstopanj, kot je določeno v odstavkih 1, 2 in 3, v skladu s postopkom pregleda iz člena 14.

6. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, ki določajo podrobna pravila za uporabo odstopanja, kot je določeno v odstavkih 2 in 3, v skladu s postopkom pregleda iz člena 14.

Predlog spremembe  44

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice sestavijo in sprejmejo nacionalni program nadzora nad onesnaževanjem zraka v skladu z delom 2 Priloge III, da bi omejile svoje letne antropogene emisije v skladu s členom 4.

1. Države članice sestavijo in sprejmejo nacionalni program nadzora nad onesnaževanjem zraka v skladu z delom 2 Priloge III, da bi omejile svoje letne emisije v skladu s členom 4 in dosegle cilje te direktive iz člena 1.

Predlog spremembe  45

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) ocenijo stroškovno učinkovitost ukrepov za zmanjšanje emisij in upoštevajo že dosežena zmanjšanja emisij ali, če država članica daje prednost svojim ukrepom za zmanjšanje emisij, zmanjšanja emisij, ki se lahko dosežejo z uporabo obstoječe zakonodaje Unije;

Predlog spremembe  46

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab) dajejo prednost posebnim ukrepom politike, s katerimi bi zmanjšali tveganja za zdravje ranljivih skupin ljudi in zagotovili skladnost s ciljnim zmanjšanjem izpostavljenosti, določenim v skladu z delom B Priloge XIV k Direktivi 2008/50/ES;

Predlog spremembe  47

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) upoštevajo potrebo po zmanjšanju emisij onesnaževal zraka z namenom, da se doseže skladnost s cilji glede kakovosti zraka na njihovih ozemljih in, kadar je primerno, v sosednjih državah članicah;

(b) zmanjšajo emisije onesnaževal zraka z namenom, da se doseže skladnost s cilji glede kakovosti zraka na njihovih ozemljih, zlasti z mejnimi vrednostmi iz Direktive 2008/50/ES, in, kadar je primerno, v sosednjih državah članicah;

Predlog spremembe  48

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) kvantitativno določijo dodatno zmanjšanje emisij, ki je potrebno, da bi do leta 2030 dosegli ravni kakovosti zunanjega zraka, ki bodo enake ali pod ravnmi, ki jih priporoča Svetovna zdravstvena organizacija;

Predlog spremembe  49

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb) kvantitativno določijo dodatno zmanjšanje emisij, potrebnih za doseganje kritičnih obremenitev in ravni za varstvo okolja do leta 2030;

Predlog spremembe  50

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bc) določijo ustrezne ukrepe za uresničevanje ciljev iz točk (ba) in (bb).

Predlog spremembe  51

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) z davčnimi spodbudami podpirajo preusmeritev naložb v čiste in učinkovite tehnologije in trajnostno proizvodnjo;

Predlog spremembe  52

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb) ocenijo obseg posebnih potreb in težav pri zmanjševanju onesnaženosti zraka v posameznih nacionalnih geografskih regijah;

 

Predlog spremembe  53

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) zagotovijo, da ustrezni pristojni organi spremljajo učinkovitost ukrepov, ki so jih države članice uvedle v skladu s to direktivo, in so po potrebi pooblaščeni za ukrepanje.

Predlog spremembe  54

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Komisija zagotovi, da so vse politike EU za zmanjšanje emisij pri virih ustrezne in prispevajo k doseganju ciljev Unije glede kakovosti zraka.

 

Zato se Komisija in države članice nemudoma sporazumejo o novem predlogu uredbe o standardu Euro 6 za emisije pri dejanski vožnji, ki je trenutno v obravnavi.

 

Nova homologacijska preskusna metoda se uporablja najkasneje od leta 2017 in zagotavlja, da so onesnaževalci, kot so NOx in delci (PM2,5 in PM10), učinkovito omejeni na podlagi dejavnikov za skladnost, ki so potrebni kot pokazatelji dejanskih voznih pogojev.

 

Dejavniki za skladnost so strogi in kvantitativno določeni tako, da odražajo zgolj negotovost preskusnega postopka za emisije pri dejanski vožnji.

Predlog spremembe  55

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Države članice vzpostavijo sistem rednih in izrednih okoljskih pregledov ter tržni nadzor in javno poročanje glede premičnih in fiksnih virov, da se zagotovi učinkovitost politik in ukrepov pri zagotavljanju zmanjševanja emisij v realnih razmerah obratovanja.

 

Komisija do …* predloži zakonodajni predlog za vzpostavitev vseevropskega sistema za nadzorno preskušanje med uporabo in javno poročanje o emisijskih standardih za lahka tovorna vozila, ki ga bo upravljal ustrezen pristojni organ, za preverjanje, ali so vozila in motorji skozi celotno življenjsko dobo skladni z zahtevami Euro 6.

 

______________

 

*UL: prosimo, vstavite datum: dve leti po roku za prenos te direktive.

Predlog spremembe  56

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Države članice lahko podprejo postopno odpravo virov nižjih emisij, tako da v prevoznem sektorju in sektorju dobave goriva spodbujajo zamenjavo poroznih cevi s tehnologijami cevi brez emisij.

Obrazložitev

Ogljikovodiki prispevajo k nastanku prizemnega ozona. Ogljikovodiki se lahko sproščajo iz običajnih cevi za točenje goriva. To se lahko prepreči z uvedbo sodobnih sistemov za točenje goriva brez emisij.

Predlog spremembe  57

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) če se države članice odločijo, da bodo uporabile katero koli odstopanje iz člena 5.

(b) če se države članice odločijo, da bodo uporabile katero od odstopanj iz člena 5.

 

 

Predlog spremembe  58

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V nacionalnih programih nadzora nad onesnaževanjem zraka je navedeno, ali države članice nameravajo uporabiti katero od odstopanj iz člena 5.

Predlog spremembe  59

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Države članice se o osnutkih svojih nacionalnih programov nadzora nad onesnaževanjem zraka in vseh pomembnih posodobitvah, pred njihovim dokončanjem, v skladu z ustrezno zakonodajo Unije posvetujejo z javnostjo in pristojnimi organi, za katere je verjetno, da jih bo zaradi njihovih specifičnih okoljskih odgovornosti na področju onesnaževanja, kakovosti in upravljanja zraka na vseh ravneh zadevalo izvajanje nacionalnih programov nadzora nad onesnaževanjem zraka. Kadar je to primerno, se zagotovijo čezmejna posvetovanja v skladu z ustrezno zakonodajo Unije.

5. Države članice se o osnutkih svojih nacionalnih programov nadzora nad onesnaževanjem zraka in vseh posodobitvah, pred njihovim dokončanjem, v skladu z ustrezno zakonodajo Unije posvetujejo s pristojnimi organi, za katere je verjetno, da jih bo zaradi njihovih specifičnih okoljskih odgovornosti na področju onesnaževanja, kakovosti in upravljanja zraka na vseh ravneh zadevalo izvajanje nacionalnih programov nadzora nad onesnaževanjem zraka. V teh posvetovanjih sodelujejo lokalni ali regionalni organi, pristojni za izvajanje politike za zmanjšanje emisij v določenih območjih in/ali strnjenih naseljih, pri čemer se v posvetovanja vključijo tudi območja in/ali strnjena naselja, ki se nahajajo v najmanj dveh državah članicah.

Predlog spremembe  60

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice v skladu z ustrezno zakonodajo Unije zagotovijo, da se pri izdelavi in pregledu osnutkov nacionalnih programov nadzora nad onesnaževanjem zraka ter pri njihovih morebitnih posodobitvah posvetovanja s člani upoštevne javnosti opravijo v zgodnji fazi, pred končno izdelavo programov. Po potrebi se zagotovijo čezmejna posvetovanja v skladu z ustrezno zakonodajo Unije, vključno s členom 25 Direktive 2008/50/ES.

Predlog spremembe  61

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Države članice imenujejo svoj neodvisni strokovni organ, ki bo pregledal osnutek nacionalnih programov nadzora nad onesnaževanjem zraka ter ocenil točnost informacij in ustreznost politik in ukrepov v teh programih. Rezultati teh pregledov se objavijo pred objavo osnutka nacionalnega programa nadzora nad onesnaževanjem zraka, da se omogoči ustrezna javna udeležba.

Predlog spremembe  62

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 6 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija zagotovi smernice v zvezi z ukrepi za zmanjšanje emisij, ki niso vključeni v del 1 Priloge III, tudi glede ogrevanja v gospodinjstvih in cestnega prometa, in ki jih države članice lahko vključijo v nacionalne programe nadzora nad onesnaževanjem zraka.

Predlog spremembe  63

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Komisija lahko določi navodila o pripravi in izvajanju nacionalnih programov nadzora nad onesnaževanjem zraka.

8. Komisija določi navodila o pripravi in izvajanju nacionalnih programov nadzora nad onesnaževanjem zraka.

Predlog spremembe  64

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9. Komisija lahko z izvedbenimi akti določi tudi obliko in potrebne informacije o nacionalnih programih nadzora nad onesnaževanjem zraka držav članic. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom preverjanja iz člena 14.

9. Komisija z izvedbenimi akti določi tudi obliko in potrebne informacije o nacionalnih programih nadzora nad onesnaževanjem zraka držav članic. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom preverjanja iz člena 14.

Obrazložitev

Za zagotovitev harmoniziranega formata nacionalnih programov nadzora nad onesnaževanjem zraka je potreben izvedbeni akt.

Predlog spremembe  65

Predlog direktive

Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6a

 

Sklad za čisti zrak

 

Komisija omogoči lažji dostop do finančne podpore, da zagotovi sprejemanje ustreznih ukrepov za izpolnjevanje ciljev iz te direktive.

 

To vključuje razpoložljiva finančna sredstva, med drugim:

 

(a) sredstva za kmetijstvo, vključno s tistimi, ki bodo na voljo v okviru skupne kmetijske politike za obdobje 2014–2020, kakor bo spremenjena po vmesnem pregledu leta 2017, da se bo vanjo vključila kakovost zraka kot „javna dobrina“, s posebno navedbo amoniaka ali metana ali obeh, s čimer bi državam članicam in ustreznim regionalnim in lokalnim oblastem omogočili, da bodo s posebnimi ukrepi prispevale k zmanjšanju emisij, ter zagotovili pomoč pri takšnemu ukrepanju;

 

(b) prihodnje delovne programe v sklopu okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020;

 

(c) evropske strukturne in investicijske sklade;

 

(d) instrumente financiranja za okolje in podnebne ukrepe, kot je instrument LIFE;

 

(e) kakršne koli kombinacije zgornjih ukrepov.

 

Komisija zagotovi, da so postopki financiranja enostavni, pregledni in dostopni različnim ravnem upravljanja.

 

Komisija oceni možnost, da bi vzpostavili točko vse na enem mestu, kjer bi lahko pravne ali fizične osebe brez težav poiskale razpoložljive sklade in postopke v zvezi z dostopom do projektov, ki obravnavajo vprašanja glede onesnaženosti zraka.

Predlog spremembe  66

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice bi morale pripraviti in letno posodabljati nacionalne evidence emisij za onesnaževala iz tabele B Priloge I v skladu z zahtevami, določenimi v navedeni prilogi.

Države članice pripravijo in letno posodabljajo nacionalne evidence emisij za onesnaževala iz tabele A Priloge I v skladu z zahtevami, določenimi v navedeni prilogi.

Obrazložitev

Poročanje držav članic bi moralo biti obvezno. Jezikovni predlog spremembe, o katerem se ne glasuje.

Predlog spremembe  67

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Države članice, ki uporabljajo odstopanje v skladu s členom 5(1), v svoje informativno poročilo o evidencah vključijo naslednje informacije za zadevno leto:

črtano

(a) količino emisij NOx, SO2 in PM2,5, ki bi bile izpuščene v zrak, če ne bi bilo območja nadzora nad emisijami;

 

(b) stopnjo zmanjšanja emisij, doseženo v delu območja nadzora nad emisijami, ki spada pod zadevno državo članico, v skladu s členom 5(1)(c);

 

(c) obseg, v katerem uporabijo to odstopanje;

 

(d) kakršne koli dodatne podatke, ki se državam članicam zdijo primerni, da bo Komisija lahko s pomočjo Evropske agencije za okolje opravila celovito oceno pogojev, pod katerimi je bilo izvedeno odstopanje.

 

Predlog spremembe  68

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Države članice vzpostavijo evidence emisij, vključno s prilagojenimi evidencami emisij, projekcijami emisij in informativnim poročilom o evidencah v skladu s Prilogo IV.

7. Države članice vzpostavijo evidence emisij, vključno z morebitnimi prilagojenimi evidencami emisij, projekcijami emisij in informativnim poročilom o evidencah v skladu s Prilogo IV.

Obrazložitev

Prilagojene evidence emisij se vzpostavijo le v primeru, da se države članice odločijo za prožnost iz člena 5(3).

Predlog spremembe  69

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, če je to izvedljivo, spremljanje škodljivih vplivov onesnaženosti zraka na ekosisteme v skladu z zahtevami iz Priloge V.

1. Države članice nadzorujejo škodljive vplive onesnaženosti zraka na ekosisteme v skladu z zahtevami iz Priloge V.

Predlog spremembe  70

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice usklajujejo, kadar je to primerno, spremljanje vplivov onesnaženosti zraka z drugimi programi spremljanja, ki so bili vzpostavljeni na podlagi zakonodaje Unije, vključno z direktivama 2008/50/ES in 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta30.

2. Države članice usklajujejo spremljanje vplivov onesnaženosti zraka z drugimi programi spremljanja, ki so bili vzpostavljeni na podlagi zakonodaje Unije, vključno z direktivama 2008/50/ES in 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta30.

__________________

__________________

30Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).

30Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).

Predlog spremembe  71

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice Komisiji [v treh mesecih po datumu iz člena 17, datum vstavi OPOCE] predložijo svoje nacionalne programe nadzora nad onesnaževanjem zraka in jih nato vsaki dve leti posodabljajo.

1. Države članice Komisiji do …* predložijo svoje nacionalne programe nadzora nad onesnaževanjem zraka in jih nato vsaki dve leti posodabljajo.

 

_________________

 

* UL: prosimo, vstavite datum: šest mesecev po začetku veljavnosti te direktive.

Predlog spremembe  72

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar se nacionalni program nadzora nad onesnaževanjem zraka posodobi v skladu s členom 6(4), zadevna država članica Komisijo o tem obvesti v roku dveh mesecev.

Kadar se nacionalni program nadzora nad onesnaževanjem zraka posodobi v skladu s členom 6(4), zadevna država članica v roku dveh mesecev posreduje posodobljeni program Komisiji.

Predlog spremembe  73

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice od leta 2017 naprej v skladu z roki za poročanje iz Priloge I Komisijo in Evropsko agencijo za okolje obveščajo o svojih nacionalnih evidencah emisij, projekcijah emisij, prostorsko razčlenjenih evidencah emisij, evidencah velikih točkovnih virov in poročilih iz člena 7(1), 7(2) in 7(3) ter, kadar je relevantno, iz člena 7(4), 7(5) in 7(6).

2. Države članice od leta 2017 naprej v skladu z roki za poročanje iz Priloge I Komisijo in Evropsko agencijo za okolje obveščajo o svojih nacionalnih evidencah emisij, projekcijah emisij, prostorsko razčlenjenih evidencah emisij, evidencah velikih točkovnih virov in poročilih iz člena 7(1), 7(2) in 7(3) ter, kadar je relevantno, iz člena 7(5) in 7(6).

Predlog spremembe  74

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisija ob pomoči Evropske agencije za okolje in držav članic redno pregleduje podatke v nacionalnih evidencah emisij. Ta pregled vključuje naslednje:

4. Komisija ob pomoči Evropske agencije za okolje in držav članic redno pregleduje podatke v nacionalnih evidencah emisij in nacionalne programe nadzora nad onesnaževanjem zraka. Ta pregled vključuje naslednje:

Predlog spremembe  75

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) preglede za preverjanje, ali nacionalni programi nadzora nad onesnaževanjem zraka izpolnjujejo zahteve iz člena 6.

Predlog spremembe  76

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija objavi rezultate pregleda v skladu s členom 11.

Predlog spremembe  77

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu najmanj vsakih pet let poroča o napredku pri izvajanju te direktive, vključno z oceno svojega prispevka k doseganju ciljev te direktive.

1. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu vsakih 30 mesecev od …* poroča o izvajanju te direktive. Komisija pri tem oceni:

 

a) svoj prispevek in prizadevanja držav članic pri doseganju ciljev te direktive,

 

b) napredek pri zmanjševanju emisij onesnaževal zraka do leta 2025 in do leta 2030,

 

(c) napredek pri doseganju dolgoročnih ciljev glede kakovosti zraka, določenih v sedmem okoljskem akcijskem programu,

 

(d) ali so presežene kritične obremenitve in ravni ter priporočene vrednosti Svetovne zdravstvene organizacije za kakovost zraka in

 

(e) uporabo razpoložljivega financiranja EU po državah članicah, kadar so bila ta sredstva uporabljena za zmanjševanje onesnaženosti zraka.

 

______________

 

*UL: vstaviti datum začetka veljavnosti te direktive.

Predlog spremembe  78

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija pri poročanju o zmanjšanju emisij po državah članicah za leta 2020, 2025 in 2030 po potrebi vključi razloge za nedoseganje ciljev.

Predlog spremembe  79

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Če je v poročilu navedeno, da države članice ne bodo mogle dosegati skladnosti z zakonodajo Unije in mejnimi vrednostmi kakovosti zraka iz Direktive 2008/50/ES, Komisija:

 

(a) oceni, ali je bilo nedoseganje rezultat neučinkovite politike EU za zmanjšanje emisij pri virih, vključno z njenim izvajanjem na ravni držav članic,

 

(b) opravi posvetovanja z odborom iz člena 14 in ugotovi, ali je potrebna nova osnovna zakonodaja, ter po potrebi predstavi zakonodajne predloge za zagotavljanje skladnosti s cilji te direktive. Vsak takšen predlog temelji na zanesljivi oceni učinka in izhaja iz najnovejših znanstvenih podatkov.

Predlog spremembe  80

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija v vsakem primeru za leto 2025 poroča, kot je navedeno zgoraj, poleg tega pa vključi tudi informacije o doseganju vmesnih ravni emisij iz člena 4(2) ter razloge za morebitno nedoseganje teh ravni. Opredeli tudi potrebe po nadaljnjih ukrepih, pri čemer upošteva tudi učinke izvajanja na sektorje.

Komisija na podlagi teh poročil skupaj z državami članicami opredeli potrebe po nadaljnjih ukrepih, tudi na nacionalni ravni, pri čemer upošteva tudi učinke izvajanja na sektorje.

Predlog spremembe  81

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Poročila iz odstavka 1 lahko vključujejo vrednotenje okoljskih in družbeno-ekonomskih vplivov te direktive.

2. Poročila iz odstavka 1 vključujejo vrednotenje zdravstvenih, okoljskih in družbeno-ekonomskih vplivov te direktive, tudi vpliva na zdravstvene sisteme držav članic ter stroškov neizvajanja ukrepov. Komisija poskrbi, da so ta poročila dostopna javnosti.

Predlog spremembe  82

Predlog direktive

Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 10 a

 

Evropski forum za čist zrak

 

Komisija vsaki dve leti organizira evropski forum za čist zrak, da bi olajšala usklajeno izvajanje programa „Čist zrak za Evropo“ in povezala vse ustrezne akterje, med drugim pristojne organe držav članic na vseh ustreznih ravneh, Komisijo, industrijo, civilno družbo in znanstveno skupnost. Forum za čist zrak nadzoruje oblikovanje navodil za pripravo in izvajanje nacionalnih programov nadzora nad onesnaževanjem zraka, razvoj poti zmanjševanja emisij, vključno z ocenjevanjem zahtev glede poročanja.

Obrazložitev

V sporočilu COM(2013)0918 je zapisano, da bo Evropska komisija vsaki dve leti organizirala forum za čist zrak za lažje in usklajeno izvajanje te direktive. Forum bi moral izdajati navodila nacionalnim organom, pristojnim za izvajanje direktive o nacionalnih zgornjih mejah emisij in druge zakonodaje Unije o kakovosti zraka.

Predlog spremembe  83

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) informacije o napredku posameznih držav članic pri doseganju obveznih ciljev glede onesnaževanja zraka za leti 2025 in 2030 za vsako onesnaževalo.

Predlog spremembe  84

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb) informacije o rezultatih pregleda iz člena 9(4).

Predlog spremembe  85

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Države članice zagotovijo, da ima zadevna javnost dostop do upravnih ali sodnih postopkov za izpodbijanje dejanj in opustitve dejanj pristojnih organov ali fizičnih oseb, ki niso v skladu s to direktivo.

 

Takšni postopki vključujejo ustrezna in učinkovita pravna sredstva, po potrebi tudi izdajo začasne odredbe, in so pošteni, pravični, pravočasni in ne predragi.

 

Države članice zagotovijo, da so informacije o dostopanju do teh postopkov javno na voljo javnosti, in razmislijo o vzpostavitvi ustreznih mehanizmov pomoči, s katerimi bi odpravili ali zmanjšali finančne in druge ovire pri dostopu do sodišč.

Predlog spremembe  86

Predlog direktive

Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 11 a

 

Da bi ohranila napredek v smeri doseganja ravni kakovosti zraka, ki jih priporoča Svetovna zdravstvena organizacija, in dolgoročno vizijo, zapisano v sedmem okoljskem akcijskem programu, Komisija na podlagi poročil iz člena 10(1) najpozneje do leta 2025 pregleda to direktivo. Komisija po potrebi ter ob upoštevanju znanstvenega in tehnološkega napredka zlasti predlaga spremembe glede nacionalnih obveznosti glede zmanjšanja emisij iz Priloge II.

 

Komisija na podlagi rednih poročil iz člena 10(1) razmisli o ukrepih za zmanjšanje emisij v mednarodnem pomorskem prometu, zlasti v ozemeljskih vodah in izključnih gospodarskih conah držav članic, ter po potrebi predloži zakonodajni predlog.

Predlog spremembe  87

Predlog direktive

Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Unija in države članice, kakor je ustrezno, zagotovijo dvostransko in večstransko sodelovanje s tretjimi državami in usklajevanje znotraj ustreznih mednarodnih organizacij, kot so Program Združenih narodov za okolje (UNEP), Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (UN/ECE), Mednarodna pomorska organizacija (IMO) in Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO), vključno z izmenjavo informacij, glede tehničnih in znanstvenih raziskav in razvoja z namenom izboljšanja temeljev za zmanjšanje emisij.

Unija in države članice, kakor je ustrezno, zagotovijo dvostransko in večstransko sodelovanje s tretjimi državami in usklajevanje znotraj ustreznih mednarodnih organizacij, kot so Program Združenih narodov za okolje (UNEP), Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (UN/ECE), Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), Mednarodna pomorska organizacija (IMO) in Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO), vključno z izmenjavo informacij, glede tehničnih in znanstvenih raziskav in razvoja z namenom izboljšanja temeljev za zmanjšanje emisij. Države članice se čezmejno posvetujejo o skupnih nevarnostih zaradi emisij iz bližnjih industrijskih regij v teh državah, tiste, ki jih to zadeva, pa pripravijo skupne načrte za odpravo ali zmanjšanje teh emisij.

Obrazložitev

Sosednje države članice bi se morale posvetovati in pripraviti skupne načrte za odpravo ali zmanjšanje emisij, zlasti v primerih, ko industrijske regije mejijo druga na drugo.

Predlog spremembe  88

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz členov 6(7), 7(9) in 8(3) se Komisiji dodeli za nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te direktive.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 6(7), 7(9) in 8(3) se na Komisijo prenese za obdobje 5 let od ...*. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

_______________

 

*UL: vstaviti datum začetka veljavnosti te direktive.

Predlog spremembe  89

Predlog direktive

Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice določijo pravila glede kazni, ki se uporabljajo v primeru kršitve nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za izvrševanje teh kazni. Predpisane kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Države članice določijo pravila glede kazni, ki se uporabljajo v primeru kršitve nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za izvrševanje teh kazni. Predpisane kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice o teh ukrepih uradno obvestijo Komisijo najpozneje do ...*, prav tako pa jo nemudoma uradno obvestijo o vseh morebitnih naknadnih spremembah ukrepov.

 

_________________

 

*UL: vstaviti začetek veljavnosti te direktive.

Obrazložitev

Komisija bi morala imeti možnost zagotoviti, da so kazni učinkovite in sorazmerne med državami članicami in v njih, zlasti glede na čezmejno naravo onesnaževanja zraka.

Predlog spremembe  90

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Brez poseganja v odstavek 1 velja, da države članice ne prenesejo bremena zagotavljanja skladnosti na organe, ki nimajo strateških pooblastil za izpolnjevanje zahtev direktive.

Obrazložitev

V primeru, ko država članica krši svoje obveznosti iz direktive o nacionalnih zgornjih mejah emisij, je pomembno, da se lokalni organi, ki velikokrat delujejo z omejenim proračunom, zavarujejo pred obremenitvami z denarno kaznijo zaradi postopka za ugotavljanje kršitev.

Predlog spremembe  91

Predlog direktive

Priloga I – preglednica A – vrstica 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predhodne nacionalne emisije po združeni NFR(2)

- SO2, NOX, NH3, NMVOC, PM2,5

Letno, za leto poročanja minus 1 (X–1)

30/09

 

Predlog spremembe

Predhodne nacionalne emisije po združeni NFR(2)

- SO2, NOX, NH3, NMHOS, PM2,5

Vsaki dve leti, za leto poročanja minus 1 (X–1)

31/12

Obrazložitev

V skladu s predlogom Komisije bi se datum poročanja o predhodnih emisijah za prejšnje leto prestavil z 31. decembra na 30. september, kar bi pomenilo premalo časa za primerjanje podatkov in zagotavljanje njihove kakovosti.

Predlog spremembe  92

Predlog direktive

Priloga II – preglednica a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Preglednica (a): Obveznosti glede zmanjšanja emisij za žveplov dioksid (SO2), dušikove okside (NOx) in nemetanske hlapne organske spojine (NMHOS). Goriva, ki se prodajo, izhodiščno leto 2005.

Država članica

Zmanjšanje SO2 v primerjavi z letom 2005

Zmanjšanje NOx v primerjavi z letom 2005

Zmanjšanje NMHOS v primerjavi z letom 2005

Za katero koli leto od leta 2020 do leta 2029

 

Za katero koli leto od leta 2030

Za katero koli leto od leta 2020 do leta 2029

 

Za katero koli leto od leta 2030

Za katero koli leto od leta 2020 do leta 2029

 

Za katero koli leto od leta 2030

Belgija

43%

 

68%

41%

 

63%

21%

 

44%

Bolgarija

78%

 

94%

41%

 

65%

21%

 

62%

Češka

45%

 

72%

35%

 

66%

18%

 

57%

Danska

35%

 

58%

56%

 

69%

35%

 

59%

Nemčija

21%

 

53%

39%

 

69%

13%

 

43%

Estonija

32%

 

71%

18%

 

61%

10%

 

37%

Grčija

74%

 

92%

31%

 

72%

54%

 

67%

Španija

67%

 

89%

41%

 

75%

22%

 

48%

Francija

55%

 

78%

50%

 

70%

43%

 

50%

Hrvaška

55%

 

87%

31%

 

66%

34%

 

48%

Irska

65%

 

83%

49%

 

75%

25%

 

32%

Italija

35%

 

75%

40%

 

69%

35%

 

54%

Ciper

83%

 

95%

44%

 

70%

45%

 

54%

Latvija

8%

 

46%

32%

 

44%

27%

 

49%

Litva

55%

 

72%

48%

 

55%

32%

 

57%

Luksemburg

34%

 

44%

43%

 

79%

29%

 

58%

Madžarska

46%

 

88%

34%

 

69%

30%

 

59%

Malta

77%

 

98%

42%

 

89%

23%

 

31%

Nizozemska

28%

 

59%

45%

 

68%

8%

 

34%

Avstrija

26%

 

50%

37%

 

72%

21%

 

48%

Poljska

59%

 

78%

30%

 

55%

25%

 

56%

Portugalska

63%

 

77%

36%

 

71%

18%

 

46%

Romunija

77%

 

93%

45%

 

67%

25%

 

64%

Slovenija

63%

 

89%

39%

 

71%

23%

 

63%

Slovaška

57%

 

79%

36%

 

59%

18%

 

40%

Finska

30%

 

30%

35%

 

51%

35%

 

46%

Švedska

22%

 

22%

36%

 

65%

25%

 

38%

Združeno kraljestvo

59%

 

84%

55%

 

73%

32%

 

49%

EU 28

59%

 

81%

42%

 

69%

28%

 

50%

 

Predlog spremembe

Preglednica (a): Obveznosti glede zmanjšanja emisij za žveplov dioksid (SO2), dušikove okside (NOx) in nemetanske hlapne organske spojine (NMHOS). Goriva, ki se prodajo, izhodiščno leto 2005.

Država članica

Zmanjšanje SO2 v primerjavi z letom 2005

Zmanjšanje NOx v primerjavi z letom 2005

Zmanjšanje NMHOS v primerjavi z letom 2005

Za katero koli leto od leta 2020 do leta 2024

Za katero koli leto od leta 2025 do leta 2029

Za katero koli leto od leta 2030

Za katero koli leto od leta 2020 do leta 2024

Za katero koli leto od leta 2025 do leta 2029

Za katero koli leto od leta 2030

Za katero koli leto od leta 2020 do leta 2024

Za katero koli leto od leta 2025 do leta 2029

Za katero koli leto od leta 2030

Belgija

43%

69%

70%

41%

61%

67%

21%

45%

46%

Bolgarija

78%

93%

94%

41%

64%

68%

21%

61%

64%

Češka

45%

70%

74%

35%

63%

70%

18%

55%

58%

Danska

35%

58%

64%

56%

66%

72%

35%

58%

60%

Nemčija

21%

48%

54%

39%

65%

71%

13%

42%

44%

Estonija

32%

70%

71%

18%

57%

63%

10%

35%

65%

Grčija

74%

91%

93%

31%

69%

74%

54%

68%

70%

Španija

67%

89%

89%

41%

72%

78%

22%

48%

49%

Francija

55%

78%

80%

50%

68%

74%

43%

49%

52%

Hrvaška

55%

86%

87%

31%

65%

70%

34%

52%

56%

Irska

65%

84%

86%

49%

67%

79%

25%

34%

39%

Italija

35%

76%

77%

40%

67%

72%

35%

54%

56%

Ciper

83%

97%

97%

44%

69%

73%

45%

54%

56%

Latvija

8%

50%

50%

32%

38%

49%

27%

58%

60%

Litva

55%

74%

75%

48%

53%

60%

32%

60%

64%

Luksemburg

34%

46%

48%

43%

76%

82%

29%

58%

59%

Madžarska

46%

87%

88%

34%

68%

74%

30%

57%

60%

Malta

77%

98%

99%

42%

86%

90%

23%

32%

32%

Nizozemska

28%

57%

61%

45%

67%

72%

8%

35%

37%

Avstrija

26%

53%

57%

37%

71%

77%

21%

48%

50%

Poljska

59%

76%

81%

30%

52%

62%

25%

55%

59%

Portugalska

63%

79%

80%

36%

70%

75%

18%

47%

47%

Romunija

77%

92%

93%

45%

65%

71%

25%

64%

66%

Slovenija

63%

90%

90%

39%

68%

75%

23%

64%

65%

Slovaška

57%

79%

80%

36%

57%

63%

18%

40%

42%

Finska

30%

32%

36%

35%

47%

54%

35%

47%

54%

Švedska

22%

18%

20%

36%

63%

67%

25%

35%

39%

Združeno kraljestvo

59%

83%

85%

55%

71%

75%

32%

50%

51%

EU 28

59%

80%

83%

42%

66%

72%

28%

50%

53%

 

Obrazložitev

Vrednosti za zmanjšanje nacionalnih emisij za leti 2025 in 2030 temeljijo na oceni učinka Evropskega parlamenta in stroškovno najbolj učinkoviti možnosti za zmanjšanje emisij ter upoštevajo podnebno in energetsko politiko.

Predlog spremembe  93

Predlog direktive

Priloga II – preglednica b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Preglednica (b): Obveznosti glede zmanjšanja emisij za amoniak (NH3), delce (PM2,5) in metan (CH4). Goriva, ki se prodajo, izhodiščno leto 2005.

Država članica

Zmanjšanje NH3 v primerjavi z letom 2005

Zmanjšanje PM2,5 v primerjavi z letom 2005

Zmanjšanje CH4 v primerjavi z letom 2005

Za katero koli leto od leta 2020 do leta 2029

 

Za katero koli leto od leta 2030

Za katero koli leto od leta 2020 do leta 2029

 

Za katero koli leto od leta 2030

 

Za katero koli leto od leta 2030

Belgija

2%

 

16%

20%

 

47%

 

26%

Bolgarija

3%

 

10%

20%

 

64%

 

53%

Češka

7%

 

35%

17%

 

51%

 

31%

Danska

24%

 

37%

33%

 

64%

 

24%

Nemčija

5%

 

39%

26%

 

43%

 

39%

Estonija

1%

 

8%

15%

 

52%

 

23%

Grčija

7%

 

26%

35%

 

72%

 

40%

Španija

3%

 

29%

15%

 

61%

 

34%

Francija

4%

 

29%

27%

 

48%

 

25%

Hrvaška

1%

 

24%

18%

 

66%

 

31%

Irska

1%

 

7%

18%

 

35%

 

7%

Italija

5%

 

26%

10%

 

45%

 

40%

Ciper

10%

 

18%

46%

 

72%

 

18%

Latvija

1%

 

1%

16%

 

45%

 

37%

Litva

10%

 

10%

20%

 

54%

 

42%

Luksemburg

1%

 

24%

15%

 

48%

 

27%

Madžarska

10%

 

34%

13%

 

63%

 

55%

Malta

4%

 

24%

25%

 

80%

 

32%

Nizozemska

13%

 

25%

37%

 

38%

 

33%

Avstrija

1%

 

19%

20%

 

55%

 

20%

Poljska

1%

 

26%

16%

 

40%

 

34%

Portugalska

7%

 

16%

15%

 

70%

 

29%

Romunija

13%

 

24%

28%

 

65%

 

26%

Slovenija

1%

 

24%

25%

 

70%

 

28%

Slovaška

15%

 

37%

36%

 

64%

 

41%

Finska

20%

 

20%

30%

 

39%

 

15%

Švedska

15%

 

17%

19%

 

30%

 

18%

Združeno kraljestvo

8%

 

21%

30%

 

47%

 

41%

EU 28

6%

 

27%

22%

 

51%

 

33%

 

Predlog spremembe

Preglednica (b): Obveznosti glede zmanjšanja emisij za amoniak (NH3), delce (PM2,5) in metan (CH4). Goriva, ki se prodajo, izhodiščno leto 2005.

Država članica

Zmanjšanje NH3 v primerjavi z letom 2005

Zmanjšanje PM2,5 v primerjavi z letom 2005

Zmanjšanje CH4 v primerjavi z letom 2005

Za katero koli leto od leta 2020 do leta 2024

Za katero koli leto od leta 2025 do leta 2029

Za katero koli leto od leta 2030

Za katero koli leto od leta 2020 do leta 2024

Za katero koli leto od leta 2025 do leta 2029

Za katero koli leto od leta 2030

 

Za katero koli leto od leta 2030

Belgija

2%

16%

17%

20%

48%

50%

 

26%

Bolgarija

3%

11%

10%

20%

64%

70%

 

53%

Češka

7%

35%

36%

17%

51%

59%

 

31%

Danska

24%

37%

38%

33%

61%

67%

 

24%

Nemčija

5%

46%

47%

26%

42%

46%

 

39%

Estonija

1%

10%

10%

15%

51%

74%

 

23%

Grčija

7%

28%

28%

35%

71%

73%

 

40%

Španija

3%

29%

30%

15%

63%

64%

 

34%

Francija

4%

31%

32%

27%

46%

52%

 

25%

Hrvaška

1%

27%

29%

18%

67%

71%

 

31%

Irska

1%

11%

14%

18%

35%

44%

 

7%

Italija

5%

29%

29%

10%

44%

56%

 

40%

Ciper

10%

21%

21%

46%

73%

74%

 

18%

Latvija

1%

3%

4%

16%

56%

63%

 

37%

Litva

10%

4%

1%

20%

57%

65%

 

42%

Luksemburg

1%

25%

25%

15%

48%

50%

 

27%

Madžarska

10%

38%

38%

13%

63%

66%

 

55%

Malta

4%

25%

28%

25%

80%

81%

 

32%

Nizozemska

13%

24%

26%

37%

40%

42%

 

33%

Avstrija

1%

20%

19%

20%

56%

59%

 

20%

Poljska

1%

28%

29%

16%

37%

53%

 

34%

Portugalska

7%

22%

20%

15%

70%

71%

 

29%

Romunija

13%

25%

25%

28%

64%

69%

 

26%

Slovenija

1%

25%

26%

25%

76%

77%

 

28%

Slovaška

15%

41%

41%

36%

63%

66%

 

41%

Finska

20%

17%

17%

30%

41%

48%

 

15%

Švedska

15%

18%

18%

19%

35%

44%

 

18%

Združeno kraljestvo

8%

22%

22%

30%

48%

50%

 

41%

EU 28

6%

29%

30%

22%

51%

58%

 

33%

Obrazložitev

NH3 in PM2.5: Vrednosti za zmanjšanje nacionalnih emisij za leti 2025 in 2030 temeljijo na oceni učinka Evropskega parlamenta in stroškovno najbolj učinkoviti možnosti za zmanjšanje emisij ter upoštevajo podnebno in energetsko politiko. Glede metana se ohrani predlog Komisije.

Predlog spremembe  94

Predlog direktive

Priloga II – preglednica b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Preglednica (ba) Obveznosti glede zmanjšanja živega srebra (Hg) v primerjavi z letom 2005*

 

Za katero koli leto od leta 2025 do leta 2029

 

Za katero koli leto od leta 2030

 

*Vrednosti temeljijo na metodologiji iz scenarija podnebne in energetske politike za 75-odstotno zmanjšanje vrzeli, ki je bil pripravljen v okviru študije, opravljene pri službi Evropskega parlamenta za raziskovalne storitve, z naslovom „Air Quality - Complementary Impact Assessment on interactions between EU air quality policy and climate and energy policy (Kakovost zraka – Dopolnilna ocena učinka povezave med politiko EU za kakovost zraka ter podnebno in energetsko politiko)“ in pri katerem se upošteva okvir podnebne in energetske politike EU za leto 2030 iz sporočila Komisije z naslovom „Okvir podnebne in energetske politike za obdobje 2020–2030“.

Predlog spremembe  95

Predlog direktive

Priloga III – del 1 – oddelek A – točka 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) upravljanje dušika ob upoštevanju celotnega dušikovega cikla;

(a) upravljanje dušika ob upoštevanju celotnega dušikovega cikla in preučitev možnosti priprave načrtov upravljanja s prstjo in hranili;

Predlog spremembe  96

Predlog direktive

Priloga III – del 1 – oddelek A – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) pristope nanašanja gnojila z nizkimi emisijami;

(c) pristope nanašanja gnojila z nizkimi emisijami in tehnike, ki vključujejo ločevanje tekočega in trdnega dela;

Predlog spremembe  97

Predlog direktive

Priloga III – del 1 – oddelek A – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) sisteme predelave in kompostiranja gnojila z nizkimi emisijami;

(e) sisteme predelave in kompostiranja gnojila z nizkimi emisijami, ki vključujejo ločevanje tekočega in trdnega dela;

Predlog spremembe  98

Predlog direktive

Priloga III – del 1 – oddelek A – točka 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga) spodbujanje paše in ekstenzivne živinoreje ter biotske raznovrstnosti pašnikov z rastlinami z visoko vsebnostjo aminokislin, na primer deteljo, lucerno in žitaricami;

Obrazložitev

Vključevanje rastlin z visoko vsebnostjo aminokislin ali proteinov (npr. s setvijo podsevkov na začasna travišča) v travniško krmo povečuje rodovitnost zemlje ter zmanjšuje stroške krme, npr. za uvoženo sojo.

Predlog spremembe  99

Predlog direktive

Priloga III – del 1 – oddelek A – točka 1 – točka g b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(gb) spodbujanje kolobarjenja, vključno s posevki, ki izboljšujejo vsebnost dušika;

Obrazložitev

Bolj celostni pristopi v kmetijskih praksah imajo velik vpliv na zmanjševanje emisij amoniaka in lahko prinesejo tudi dodatne okoljske koristi (za tla, biotsko raznovrstnost, vodo). Kolobarjenje in podobne prakse znatno povečajo kakovost tal in lahko zmanjšajo kmetovo odvisnost od umetnih vložkov. Ekstenzivna paša in podobne prakse lahko pomagajo izboljšati biotsko raznovrstnost, zmanjšajo toplogredne pline in onesnaženje zraka ter so ugodne za dobrobit živali.

Predlog spremembe  100

Predlog direktive

Priloga III – del 1 – oddelek A – točka 1 – točka g c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(gc) spodbujanje agroekoloških ukrepov, s katerimi bodo ustvarjeni kmetijski sistemi z veliko biotsko raznovrstnostjo, učinkovito rabo virov in manjšo odvisnostjo, v idealnem primeru pa neodvisnostjo od kemičnih dodatkov;

Predlog spremembe  101

Predlog direktive

Priloga III – del 1 – oddelek A – točka 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) anorganska gnojila se nanašajo v skladu s predvidenimi zahtevami zadevnih rastlin in travišč v zvezi z dušikom in fosforjem, pri čemer pa se upošteva tudi obstoječa vsebnost hranil v tleh in hranilne snovi iz drugih gnojil.

(d) anorganska gnojila se, kolikor je mogoče, nadomestijo z organskimi gnojili. Kjer se anorganska gnojila še naprej uporabljajo, se nanašajo v skladu s predvidenimi zahtevami zadevnih rastlin in travišč v zvezi z dušikom in fosforjem, pri čemer pa se upošteva tudi obstoječa vsebnost hranil v tleh in hranilne snovi iz drugih gnojil.

Predlog spremembe  102

Predlog direktive

Priloga III – del 1 – oddelek A – točka 4 – točka a – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) zmanjšanjem emisij iz uporabe gnojevke in hlevskega gnoja na obdelovalnih zemljiščih in traviščih z uporabo metod, ki zmanjšujejo emisije za najmanj 30 % v primerjavi z referenčno metodo, opisano v smernicah za amoniak, in pod naslednjimi pogoji:

(Ne zadeva slovenske različice)

Obrazložitev

(Jezikovni predlog spremembe, o katerem se ne glasuje.)

Predlog spremembe  103

Predlog direktive

Priloga III – del 1 – oddelek A – točka 4 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) gnojila in gnojevka se ne nanašajo, kadar je zemljišče nasičeno z vodo, poplavljeno, zamrznjeno ali pokrito s snegom;

(Ne zadeva slovenske različice)

Obrazložitev

(Jezikovni predlog spremembe, o katerem se ne glasuje.)

Predlog spremembe  104

Predlog direktive

Priloga III – del 1 – oddelek A – točka 4 – točka b – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) zmanjšanjem emisij iz skladiščenja gnoja zunaj hlevov z uporabo naslednjih pristopov:

(Ne zadeva slovenske različice)

Obrazložitev

(Jezikovni predlog spremembe, o katerem se ne glasuje.)

Predlog spremembe  105

Predlog direktive

Priloga III – del 1 – oddelek A – točka 4 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) za skladišča gnojevke, zgrajena po 1. januarju 2022, se uporabljajo sistemi ali tehnike skladiščenja z nizkimi emisijami, ki so se izkazali za učinkovite pri zmanjševanju emisij amoniaka za vsaj 60 % v primerjavi z referenčno metodo, opisano v Smernicah za amoniak, za obstoječa skladišča gnojevke pa se uporabljajo tisti, ki emisije zmanjšajo za vsaj 40 %;

(Ne zadeva slovenske različice)

Obrazložitev

(Jezikovni predlog spremembe, o katerem se ne glasuje.)

Predlog spremembe  106

Predlog direktive

Priloga III – del 1 – oddelek A – točka 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) zmanjšanjem emisij iz hlevov živali z uporabo sistemov, ki so se izkazali za učinkovite pri zmanjševanju emisij amoniaka za vsaj 20 % v primerjavi z referenčno metodo, opisano v Smernicah za amoniak.

(Ne zadeva slovenske različice)

Obrazložitev

(Jezikovni predlog spremembe, o katerem se ne glasuje.)

Predlog spremembe  107

Predlog direktive

Priloga III – del 1 – oddelek A – točka 4 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) zmanjšanjem emisij iz gnoja z uporabo strategij krmljenja z nizko vsebnostjo beljakovin, ki so se izkazale za učinkovite pri zmanjševanju emisij amoniaka za vsaj 10 % v primerjavi z referenčno metodo, opisano v Smernicah za amoniak.

(Ne zadeva slovenske različice)

Obrazložitev

(Jezikovni predlog spremembe, o katerem se ne glasuje.)

Predlog spremembe  108

Predlog direktive

Priloga III – del 1 – oddelek A b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ab. Ukrepi za nadzor nad emisijami dušikovih oksidov in trdnih delcev na mestnih območjih

 

Države članice v posvetovanju z lokalnimi in regionalnimi organi razmislijo o teh ukrepih:

 

– načrti trajnostne mobilnosti v mestih, vključno z ukrepi, kot so območja z nizkimi emisijami, višje cene med prometnimi konicami, parkirni nadzor, omejitve hitrosti, sheme souporabe avtomobilov in postopna uvedba alternativne infrastrukture za polnjenje;

 

– spodbujanje spremembe načina prevoza, da bi se povečala uporaba kolesarjenja, hoje in javnega prevoza;

 

– načrti za trajnostni tovorni promet v mestih, na primer vzpostavitev urbanih logističnih centrov (consolidation centres) in ukrepi za spodbujanje prehoda regionalnega tovornega prevoza s ceste na električno železnico in vodne poti;

 

– uporaba sistemov načrtovanja za obravnavanje emisij iz novogradenj in kotlovnih sistemov; – ukrepi naknadnega opremljanja za energetsko učinkovitost obstoječih stavb;

 

– načrti za naknadno opremljanje, da bi spodbujali nadomeščanje starih gospodinjskih kurilnih naprav z boljšo izolacijo stanovanj, toplotnimi črpalkami, lahkim kurilnim oljem, novimi napravami na lesne pelete, ogrevanjem na daljavo ali na plin;

 

– gospodarske in davčne spodbude za prehod na kurilne naprave z nizkimi emisijami;

 

– prepoved kurjenja trdnih goriv v stanovanjskih in drugih občutljivih predelih, da se zaščiti zdravje ranljivih skupin, tudi otrok;

 

– zagotovitev zmanjšanja emisij iz gradbeništva z uvedbo in izvrševanjem politik za zmanjšanje in spremljanje prahu pri gradnji ter določitev mejnih vrednosti emisij za necestno mobilno mehanizacijo;

 

– revizija davčnih stopenj za vozila ob priznavanju dejanske višine emisij iz dizelskih osebnih avtomobilov in vozil z motorjem z neposrednim vbrizgom bencina, da se spodbudi nakup manj onesnažujočih vozil;

 

– spodbude pri javnih naročilih in davčne spodbude za zgodnje uvajanje vozil z zelo nizkim izpustom škodljivih plinov;

 

– podpora za naknadno opremljanje filtrov za delce UN/ECE REC razred IV v dizelskih motorjih, tovornjakih, avtobusih in taksijih;

 

– urejanje emisij iz gradbenih strojev in druge necestne mobilne mehanizacije, ki se uporablja v gosto naseljenih predelih (tudi z naknadnim opremljanjem);

 

– kampanje za ozaveščanje in opozarjanje.

Predlog spremembe  109

Predlog direktive

Priloga III – del 1 – oddelek C a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ca. Ukrepi za zmanjšanje emisij za omejitev emisij ogljikovodikov

 

Države članice zmanjšajo emisije nemetanskih hlapnih organskih spojin tako, da spodbujajo uporabo sodobnih cevnih tehnologij brez emisij, ki se uporabljajo v različnih sektorjih.

Obrazložitev

Običajne cevi za točenje goriva na črpalkah ne tesnijo popolnoma. Zaradi tega lahko ogljikovodiki uhajajo in tvorijo prizemni ozon. Ocenjuje se, da se na bencinskih črpalkah v Evropi letno izpusti 45 milijonov litrov ogljikovodikov. Sodoben sistem za točenje goriva brez emisij lahko prepreči izpust ogljikovodikov.

Predlog spremembe  110

Predlog direktive

Priloga III – del 2 – točka 1 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) prednostnimi nalogami politike in njihovimi povezavami s prednostnimi nalogami na drugih pomembnih političnih področjih, vključno s podnebnimi spremembami;

(i) prednostnimi nalogami politike in njihovimi povezavami s prednostnimi nalogami na drugih pomembnih političnih področjih, vključno s kmetijstvom, podeželskim gospodarstvom, industrijo, mobilnostjo in prometom, ohranjanjem narave in podnebnimi spremembami;

Obrazložitev

Pri tej zadevi prihaja do prekrivanja in sinergij z več politikami, ne zgolj s področjem podnebnih sprememb: zato je treba vključiti tudi kmetijstvo, industrijo, podeželsko gospodarstvo in ohranjanje narave .

Predlog spremembe  111

Predlog direktive

Priloga III – del 2 – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) možnosti politike, ki bodo prišle v poštev za izpolnjevanje zahtev glede zmanjšanja emisij za leto 2020 in od leta 2030 naprej ter za vmesne ravni emisij, določene za leto 2025, in za nadaljnje izboljševanje kakovosti zraka, ter analize teh politik in metode analiz; posamezne ali kombinirane vplive politik in ukrepov v zvezi z zmanjšanjem emisij, kakovostjo zraka in okoljem ter s tem povezane negotovosti;

(b) možnosti politike, ki bodo prišle v poštev za izpolnjevanje zahtev glede zmanjšanja emisij za leto 2020, 2025 in 2030 za nadaljnje izboljševanje kakovosti zraka, ter analize teh politik in metode analiz; posamezne ali kombinirane vplive politik in ukrepov v zvezi z zmanjšanjem emisij, kakovostjo zraka in okoljem ter s tem povezane negotovosti;

Predlog spremembe  112

Predlog uredbe

Priloga III – del 2 – točka 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) kjer je ustrezno, pojasnilo razlogov, zakaj vmesnih ravni emisij za leto 2025 ni mogoče izpolniti brez ukrepov, ki bi povzročili nesorazmerne stroške;

(d) pojasnilo ukrepov, sprejetih za doseganje nacionalnih obveznosti glede zmanjšanja emisij;

Predlog spremembe  113

Predlog direktive

Priloga III – del 2 – točka 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) pojasnilo metodologije, ki je bila uporabljena za zagotovitev, da se pri ukrepih za izpolnjevanje nacionalnih obveznosti glede zmanjšanja emisij za PM2,5 prednost daje zmanjševanju emisij črnega ogljika.

Predlog spremembe  114

Predlog direktive

Priloga III – del 2 – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) oceno uspešnosti izbranih politik in ukrepov pri zagotavljanju skladnosti z načrti in programi, vzpostavljenimi v okviru drugih ustreznih področij politik.

(e) oceno uspešnosti izbranih politik in ukrepov pri zagotavljanju skladnosti z načrti in programi, vzpostavljenimi v okviru drugih ustreznih področij politik, zlasti, a ne zgolj načrti za kakovost zraka v okviru Direktive 2008/50/ES, prehodnimi nacionalnimi načrti in načrti inšpekcijskih pregledov v okviru Direktive 2010/75/ES, nacionalnimi akcijskimi načrti za energetsko učinkovitost v okviru Direktive 2012/27/EU, nacionalnimi akcijskimi načrti za energijo iz obnovljivih virov v okviru Direktive 2009/28/ES in ustreznimi načrti ali programi, za katere veljajo zahteve iz Direktive 2001/42/ES ali enakovredne določbe v njeni naslednici.

Predlog spremembe  115

Predlog direktive

Priloga III – del 2 – točka 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) oceno napredka pri izvajanju programa, zmanjševanju emisij in zmanjševanju koncentracij

(a) oceno napredka pri izvajanju programa, zmanjševanju emisij, zmanjševanju koncentracij in povezanih okoljskih, družbeno-gospodarskih koristi in koristi za javno zdravje;

Obrazložitev

Ob boljši obveščenosti o posledicah onesnaženosti zraka bo javnost aktivneje sodelovala pri politiki proti njegovemu onesnaževanju, še zlasti pa pri oblikovanju in izvajanju nacionalnih programov za nadzor nad onesnaževanjem zraka.

Predlog spremembe  116

Predlog direktive

Priloga III – del 2 – točka 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) kakršne koli pomembne spremembe okvira politike, ocen, programa ali izvajanja časovnega načrta.

(b) kakršne koli pomembne spremembe okvira politike, ocen, (vključno z ugotovitvami inšpekcijskih pregledov in tržnega nadzora, opravljenih v skladu s členom 6(2b), programa ali izvajanja časovnega načrta, vključno z razlogi za morebitne zamude.

Predlog spremembe  117

Predlog direktive

Priloga III – del 2 – točka 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) oceno doseženega napredka pri uresničevanju dolgoročnih ciljev Unije glede zdravja in okolja ob upoštevanju vseh nujnih posodobitev teh ciljev, vključno z morebitnimi novimi smernicami Svetovne zdravstvene organizacije glede kakovosti zraka;

Predlog spremembe  118

Predlog direktive

Priloga III – del 2 – točka 2 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb) Če se nacionalni program za nadzor nad onesnaženjem zraka posodobi v skladu s členom 6(4), je treba vanj vključiti tudi podatke o vseh dodatnih ukrepih za zmanjševanje onesnaženosti zraka, ki so bili upoštevani na ustrezni lokalni, regionalni ali nacionalni ravni za izvajanje v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti glede zmanjševanja emisij in cilji glede kakovosti zraka, tudi tistimi iz Priloge III k tej direktivi in odstavka 3 Priloge XV (B) k Direktivi 2008/50/ES.

(1)

UL C 451, 16.12.2014, str. 134.

(2)

UL C 415, 20.11.2014, str. 23.


OBRAZLOŽITEV

Zakonodaja EU mora temeljiti na oblikovanju politike na podlagi dokazov. Zakoni bi morali temeljiti na trdnih in celovitih ocenah učinkov, v katerih bi glede zakonodaje obravnavali ključni vprašanji o tem, ali je predlog potreben in sorazmeren ter ali je ukrepanje ravni EU najprimernejše. V primeru kakovosti zraka je odgovor jasen: gre za pomembno čezmejno vprašanje, ki zadeva človeško zdravje in okolje ter močno vpliva na vse državljane EU in zahteva takojšnje ukrepanje.

Po več letih političnega zapostavljanja se je onesnaževanje zraka na političnem dnevnem redu prebilo v ospredje kot pomemben vidik javnega zdravja. Nizka kakovost zraka prispeva k prezgodnji umrljivosti, odsotnosti z dela zaradi bolezni, visokim stroškom zdravstvene oskrbe, manjši produktivnosti, izgubi pridelka in škodi na stavbah. V Evropi se skupni zunanji stroški družbe, ki so povezani z zdravjem in so posledica onesnaženosti zraka, ocenjujejo na približno 330–940 milijard EUR na leto. Poleg tega je vse več dokazov, da usedanje atmosferskih delcev dušika v ozračju povzroča spremembe v naravnem okolju, kot so zmanjšana raznolikost pritalne vegetacije, manjša rast rastlin in neuravnoteženo stanje prehranjenosti zaradi evtrofikacije in zakisljevanja.

Številne države članice kljub opravljenemu delu za zmanjšanje onesnaženosti zraka po vsej Uniji še vedno ne dosegajo dogovorjenih standardov. Poleg tega je EU še vedno daleč od svojega dolgoročnega cilja: spoštovati priporočene mejne vrednosti onesnaževal iz smernic Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za kakovost zraka iz leta 2005. Komisija je 18. decembra 2013 objavila dolgo pričakovani sveženj za čist zrak, ki ga je podprla z obsežno oceno učinka. V svežnju so opisani ukrepi, s katerimi naj bi kratkoročno dosegli že zastavljene cilje, določeni pa so tudi novi cilji na področju kakovosti zraka za obdobje do leta 2030. Sveženj je sestavljen iz štirih delov: program „Čist zrak za Evropo“; predlog sklepa o ratifikaciji spremembe iz leta 2012 Göteborškega protokola h konvenciji UN/ECE o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja v imenu EU; predlog nove direktive o omejevanju onesnaževanja iz srednje velikih kurilnih naprav, kot so energetske naprave za velika poslopja in majhne industrijske naprave; zakonodajni predlog, ki je podlaga za pričujoče poročilo in s katerim se revidira direktiva o nacionalnih zgornjih mejah emisij iz leta 2001.

Predlog Komisije razveljavlja in nadomešča sedanjo direktivo o nacionalnih zgornjih mejah emisij ter določa nove zgornje meje emisij za žveplov dioksid, dušikove okside, amoniak in nemetanske hlapne organske spojine za obdobje od leta 2020 in od leta 2030. Predlog tudi razširja področje uporabe direktive, in sicer po letu 2020 na delce (PM2,5), s čimer bi se dosegla pomembna sinergija z zakonodajo na področju podnebnih sprememb, ter na metan po letu 2030. Pri ciljih za leto 2020 se upoštevajo mejne vrednosti, glede katerih so bile v okviru Göteborškega protokola sprejete mednarodne obveznosti.

Najbolj zapleten del predloga za leto 2030 so novi cilji, v okviru katerih so za vsako državo članico in vsako onesnaževalo določene različne mejne vrednosti. Predlog temelji na doseganju 70 % najvišjega tehnično mogočega zmanjšanja z vidika posledic za zdravje, kot jih opredeljuje Svetovna zdravstvena organizacija; Komisija pa je nato določila mejne vrednosti za posamezne države članice, pri katerih je izhajala iz ocene o tem, na katerem področju bi lahko sprejele stroškovno najučinkovitejše ukrepe. Komisija v besedilu od držav članic zahteva tudi, da sprejmejo nacionalne programe nadzora nad onesnaževanjem zraka, ki jih je treba posodabljati vsaki dve leti.

Čeprav je bil izvirni predlog revidirane direktive o nacionalnih zgornjih mejah emisij objavljen pred skoraj 16 meseci, sta sozakonodajalca prvo obravnavo besedila odložila zaradi začetka mandatov novega sklica Evropskega parlamenta in nove Komisije ter dolgotrajnih razprav med državami članicami in Komisijo o prvotnih osnovnih scenarijih iz predloga, ki so bili uporabljeni pri določitvi ciljev zmanjšanja emisij do leta 2030. Odbor Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane je izkoristil dodatni čas na začetku zakonodajnega obdobja in naročil dopolnilno oceno učinka, ki je bila objavljena oktobra 2014 in v kateri so preučene interakcije med politiko EU na področju kakovosti zraka ter podnebno in energetsko politiko do leta 2030, ki jo je Komisija predstavila ob začetku leta 2014.

Prihodnost predloga je bila negotova tudi zato, ker je bil vključen v Prilogo II (seznam umikov ali sprememb predlogov v obravnavi) delovnega programa Komisije za leto 2015. Komisija je razmišljala o umiku predloga, ker so države članice izrazile pomisleke glede skupnih stroškov in učinkov nove zakonodaje, vendar so poročevalka in Evropski parlament, pa tudi številne države članice in prizadeti deležniki temu odločno nasprotovali. Komisija se je – glede na očitne koristi za zdravje ljudi in okolje – odločila ohraniti predlog, pri čemer pa je izrazila okvirno namero, da ga bo v nadaljnjem zakonodajnem ukrepanju v okviru podnebnega in energetskega svežnja 2030 spremenila. Sedaj se lahko prva obravnava resno začne.

Opozoriti velja, da poročevalka podpira novo zavezo Komisije o uvajanju pametnejše in bolj racionalizirane pravne ureditve in zmanjšanju upravnega bremena tako za podjetja kot za države članice. Ta pristop bi bilo treba uporabiti tudi pri direktivi o nacionalnih zgornjih mejah emisij. Zgornje meje na ciljne datume, kot so določene v poročilu, sicer morajo spodbujati zmanjšanje emisij, vendar bi jih bilo treba določiti na ravneh, ki so realistične, sorazmerne, izvedljive, utemeljene na dokazih in ki ne vplivajo nesorazmerno na katerikoli sektor.

Poročevalka je k temu poročilu pristopila na podlagi načela, da se boljša pravna ureditev in varovanje okolja medsebojno ne izključujeta. Zato bi morala biti direktiva skladna z drugimi stebri politike EU in – kjer je to mogoče – usklajena z osnutki zakonodaje, ki so z njo povezani. Za dolgoročno uspešnost te direktive bodo bistveni kakovostni podatki, boljša izmenjava informacij in posebna pozornost, ki jo je treba nameniti spremljanju in poročanju glede nacionalnih zgornjih meja emisij in vse osnovne zakonodaje – in izjemno pomembno je, da te cilje izpolni.

V okviru podnebne in energetske politike za leto 2030 bodo v prihodnosti verjetno potrebne spremembe direktive o nacionalnih zgornjih mejah emisij, ki bodo temeljile na prihodnji zakonodaji, ki bo podlaga tega okvira. EU se je namreč v zadnjem desetletju v veliki meri osredotočala na podnebne spremembe, kar pa je škodovalo kakovosti zraka; s tem je spodbujala raznolike in neskladne politike. Podnebne politike so na primer spodbudile veliko povečanje deleža dizelskih osebnih avtomobilov, saj imajo v primerjavi z bencinskimi vozili približno 15 % nižje emisije CO2 v izpušnih plinih, a so pomemben vir dušikovih oksidov in delcev.

Podnebne politike in politike na področju kakovosti zraka se močno prepletajo, zato se je poročevalka odločila, da metan ohrani v področju uporabe te direktive. Emisije metana, ki je plin z velikim toplogrednim učinkom, obstoječa zakonodaja EU že ureja neposredno, na primer z direktivo o odlaganju odpadkov na odlagališčih, pa tudi posredno z odločbo o porazdelitvi prizadevanj. Vendar je metan tudi pomemben predhodnik ozona, zato je pomembno, da se posebej obravnava v tej zakonodaji.

Za zagotovitev napredka v smeri mejnih vrednosti za leto 2030 je poročevalka dodala v celoti zavezujoče cilje za vsa onesnaževala za leto 2025, z izjemo amoniaka. V nekaterih državah članicah bo težko doseči ciljne vrednosti za amoniak za leto 2030, ki jih je določila Komisija, zlasti to velja za države z velikim kmetijskim sektorjem. Zato je izjemno pomembna določena prožnost, saj je hitro in učinkovito zmanjšanje ravni amoniaka težko doseči. Zaradi navedenega in ker v predlogu Komisije ni predvidena prožnost v zvezi s tem onesnaževalom, se je poročevalka odločila samo za mejno vrednost za leto 2030.

Poročevalka se je poleg tega odločila iz predloga umakniti prožnost, ki dopušča odstopanja pri zmanjšanju emisij dušikovih oksidov, žveplovega dioksida in delcev v mednarodnem pomorskem prometu. Določbo o tem, da bi se lahko zmanjšanje emisij kopenskega prometa nadomestilo z zmanjšanjem emisij pomorskega prometa, bi bilo v praksi izjemno težko izvajati in nadzorovati. Poleg tega takšne prožnosti ne bi mogle enakopravno uporabiti vse države članice, saj bi bile države, ki nimajo dostopa do morja, izključene.

Države članice morajo biti v celoti obveščene o tem, kako uspešne so pri izpolnjevanju svojih zavez glede zmanjšanja emisij. Če države članice tvegajo, da ne bodo izpolnile svojih obveznosti, bi bilo treba sprejeti ukrepe za zgodnje odkrivanje težav – tako bi lahko države članice sprejele popravne ukrepe. V zvezi s tem je bistveno, da Komisija celovito opravlja vlogo nadzora in zgodnjega opozarjanja, bodisi tako, da pomaga državam članicam pri ključnih elementih njihovih nacionalnih programov, bodisi tako, da jim – v najhujših primerih – omogoči izvajanje potrebnih ukrepov. Komisija bi morala ukrepati v primerih, ko so potrebni postopki za ugotavljanje kršitev, a tega ne bi smeli razumeti kot zgolj kaznovanje, pač pa kot zadnjo možnost.

Poročevalka se zaveda, da bodo nekateri cilji predstavljali izziv za države članice in da mora EU v določenih okoliščinah zagotoviti pomoč, da bi bil prenos boljši. Kakovost zraka je po mnenju poročevalke javno dobro. Zato morajo imeti države članice možnost, da izkoristijo financiranje EU. Poiskati je torej treba nove in inovativne načine za financiranje zmanjšanja emisij.

Skupna kmetijska politika (SKP) na primer razpolaga z velikimi finančnimi viri in nedavni medinstitucionalni sporazum o reformi SKP iz leta 2013 vključuje večjo osredotočenost na uvajanje bolj zelenih, okolju prijaznejših ukrepov v evropsko kmetijstvo. Glede na to, da je kmetijski sektor pomemben vir emisij amoniaka in metana, bi morala biti po mnenju poročevalke v ta prizadevanja vključena tudi kakovost zraka, enako kot druge javne dobrine.

Nazadnje je pomembno izrecno poudariti, da gre pri direktivi o nacionalnih zgornjih mejah emisij za vseobsegajočo okvirno evropsko zakonodajo na področju kakovosti zraka in da brez učinkovite in izvedljive osnovne zakonodaje države članice nikoli ne bodo uresničile svojih ciljev zmanjšanja emisij. Povedano drugače – dodatno zaostrovanje standardov kakovosti zraka bo zaman, če ne bomo dosegli znatnega zmanjšanja onesnaževanja iz glavnih virov.

Avtomobilski sektor je ključen primer: bistveno je, da Komisija predloži uredbo o emisijah Euro 6c, s katero že dolgo odlaša, da bi se pri zahtevah za homologacijo novih vozil izvajalo načelo „emisij pri dejanski vožnji“. Po mnenju poročevalke je kazenske ukrepe zaradi nespoštovanja zgornjih meja dušikovih oksidov izjemno težko utemeljiti, če so standardi testiranja neustrezni in znatno prenizko ocenjujejo emisije pri vožnji na cesti.

Obenem pa je poročevalka prepričana, da je nujno treba pristojnim organom zagotoviti pooblastila in jim s tem omogočiti, da bodo lahko ustrezno ukrepali za spoštovanje vse zakonodaje, ki zadeva doseganje zgornjih meja za leto 2030. Dober primer tovrstnega ukrepanja bi bila uvedba območij z nizkimi emisijami – shema pristojbin za onesnaževanje v prometu, katere cilj bi bilo zmanjšanje emisij dizelskih osebnih avtomobilov v mestnih območjih, ki so najbolj prizadeta zaradi emisij dušikovih oksidov in delcev.


MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (22.4.2015)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka in o spremembi Direktive 2003/35/ES

(COM(2013)0920 – C7‑0004/2014 – 2013/0443(COD))

Pripravljavec mnenja: Adam Gierek

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Antropogene emisije plinov in delcev so največkrat posledica nepopolnega zgorevanja goriv pri ogrevanju, proizvodnji energije in prevozu, prav tako pa so posledica industrijskih kemičnih procesov in abrazije, ki jo povzročajo cestna prevozna sredstva. Njihova intenzivnost je lahko sezonska, kar je lahko med drugim povezano z nižjimi emisijami.

Namen predlagane direktive Evropskega parlamenta in Sveta je uvesti nove nacionalne omejitve emisije za najpomembnejše vrste onesnaževal zraka. Predlagana direktiva naj bi nadomestila sedanjo Direktivo 2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka za leto 2010 in prilagodila zakonodajo EU mednarodnim obveznostim, ki izhajajo iz Göteborškega protokola iz leta 1999. Namen predloga je zmanjšati morebitne nevarnosti za zdravje ljudi, za okolje in podnebje. Je rezultat pregleda politike EU za varstvo zraka in je del svežnja novih predpisov EU.

Predlagana direktiva poleg prilagoditve prava EU spremenjenim določbam tega protokola predvideva spremembo (in sicer postopno okrepitev obveznosti glede zmanjšanja emisij v obdobju od leta 2020 do 2030 in naprej) za štiri vrste plinskih onesnaževal iz sedanje direktive (žveplov dioksid, dušikovi oksidi, hlapne organske spojine razen metana, in amonijak) za delce, katerih premer ni manjši od 2,5 mikrometrov (v skladu s spremenjenim protokolom), in za emisije metana. Predlagana direktiva v povezavi s temi ambicioznimi načrti za zmanjšanje onesnaževal določa srednjeročne zgornje meje emisij za leto 2025.

Zaveze držav članic za zmanjšanje emisij so izražene kot odstotek zmanjšanja emisij med skupno količino za posamezno vrsto onesnaževala v referenčnem letu (2005) in skupna količina emisij tega onesnaževala, ki se sprosti v ozračje v ciljnem koledarskem letu. Direktiva obvezuje države članice, da pripravijo nacionalne programe za zmanjšanje emisij in jih redno posodabljajo (vsaki dve leti). Programi bi morali vsebovati tudi opis dejavnosti, ki bodo državam članicam omogočale oceniti finančne posledice doseganja ciljev zmanjšanja emisij. Države članice bi morale poleg tega obvezno spremljati emisije onesnaževal zraka in pripraviti nacionalne bilance stanja in projekcije emisij. Nacionalne programe in bilance stanja emisij je treba posredovati Komisiji.

Predlagana direktiva uvaja tudi manjšo spremembo Direktive 2003/35/ES o sodelovanju javnosti pri pripravi nekaterih načrtov in programov na področju okolja. Sprememba vključuje sklicevanje na določbo o nacionalnih programih za zmanjšanje emisij.

Zato je bilo treba spremeniti Direktivo 2003/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta, med drugim zaradi zakisovanja tal, evtrofikacije vode in postopnih podnebnih sprememb. Torej je bilo treba zaradi konsolidacije že uveljavljenih določb pripraviti nov pravni akt.

Najpomembnejše so spremembe glede pravnih določb v zvezi s sodelovanjem javnosti pri pripravi načrtov in programov, ki obravnavajo področje okolja. Sklicevanje na nacionalne določbe, ki urejajo spremljanje onesnaženosti zraka, je bilo tako vključeno v Prilogo I prej omenjene direktive.

Stališče pripravljavca mnenja

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog nove direktive Evropskega parlamenta in Sveta. Vendar je treba omeniti, da so bili osnovni elementi te direktive oblikovani pred četrt stoletja in da se v predlogu ne omenja potreba po boljši pripravi zakonodaje in spremljanju emisij, zlasti na lokalni ravni, in sicer z izboljšanjem merilnih metod.

Posebne ugotovitve

1) V predlogu niso upoštevane emisije vseh delcev, vključno z emisijami delcev s premerom manj kot 2.5 mikrometrov, zlasti najbolj nevarnih delcev za zdravje ljudi in podnebje s premerom v nanovelikosti.

2) V njem niso upoštevani klorirani aromatski ogljikovodiki, tj. dioksini.

3) Pomembno nujno vprašanje je sezonska narava emisij, zlasti večjih količin emisij v ogrevalni sezoni, vključno s tako imenovanimi nizkimi emisijami.

4) Ker se emisije širijo ne glede na meje, pomorske države ter letalski in pomorski promet ne bi smeli biti izvzeti iz obveznosti glede zmanjšanja emisij. Države ne bi smele imeti možnosti, da bi svoje emisije ocenjevale „prožno“.

5) Nevaren plin, ki se sprošča antropogeno, čeprav ni antropogeno proizveden v velikih količinah, je vodikov sulfid (H2S); znane so bakterijske metode za prečiščevanje surove nafte z visoko vsebnostjo žvepla v pomorskem prometu, pri katerih se sprostijo velike količine tega strupenega plina.

6) S formalnega vidika in zlasti glede sklicevanja na različne priloge predlogov Komisije ta osnutek direktive Komisije na splošno ni dovolj pregleden. Omenjeni pravni akt bi moral imeti po mnenju pripravljavca mnenja lastne priloge in bi moral vsaj bolj natančno navajati, na katere konkretne dokumente se priloge nanašajo.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Države članice in Unija so se v okviru izvajanja konvencije Minamata o živem srebru zavezale zmanjšanju živosrebrovih emisij.

Obrazložitev

Ta direktiva bi morala prispevati k zmanjšanju živosrebrovih emisij v EU, kakor zahtevano v strategiji Skupnosti za živo srebro in konvenciji Minamata o živem srebru, katere pogodbenice so države članice in Unija.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Zato bi bilo treba pregledati režim nacionalnih zgornjih meja emisij, ki ga je vzpostavila Direktiva 2001/81/ES, da se ga uskladi z mednarodnimi obveznostmi Unije in držav članic.

(6) Zato bi bilo treba pregledati režim nacionalnih zgornjih meja emisij, ki ga je vzpostavila Direktiva 2001/81/ES, da se zagotovi spoštovanje mednarodnih obveznosti Unije in držav članic.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Ta direktiva bi morala prispevati k zmanjšanju živosrebrovih emisij v Uniji, kakor je zahtevano v strategiji Skupnosti za živo srebro in konvenciji Minamata o živem srebru, katere pogodbenice so države članice in Unija.

Obrazložitev

Ta direktiva bi morala prispevati k zmanjšanju živosrebrovih emisij v EU, kakor zahtevano v strategiji Skupnosti za živo srebro in konvenciji Minamata o živem srebru, katere pogodbenice so države članice in Unija.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Države članice bi morale izpolnjevati obveznosti glede zmanjšanja emisij iz te direktive za leti 2020 in 2030. Da bi zagotovile dokazljiv napredek pri izpolnjevanju obveznosti za leto 2030, bi morale države članice leta 2025 izpolniti vmesne ravni emisij, določene na podlagi linearnega zmanjševanja emisij z ravni emisij za leto 2020 na ravni, ki jih določajo obveznosti glede zmanjševanja emisij za leto 2030, razen če bi to povzročilo nesorazmerne stroške. Če emisij za leto 2025 ni mogoče omejiti na tak način, bi morale države članice razloge za to pojasniti v svojih poročilih, ki jih pripravijo v skladu s to direktivo.

(9) Države članice bi morale izpolnjevati obveznosti glede zmanjšanja emisij iz te direktive za leto 2020, 2025 in 2030.

Obrazložitev

Nacionalne obveznosti glede zmanjšanja emisij bi morale biti zavezujoče tudi do leta 2025, da bi dosegli ravni kakovosti zraka, ki ne bi imele večjih negativnih posledic za zdravje ljudi in za okolje ter ju ne bi ogrožale.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Pri določanju obveznosti glede zmanjšanja emisij bi bilo treba upoštevati pretekla prizadevanja držav članic.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Da bi spodbudili stroškovno učinkovito izpolnjevanje nacionalnih obveznosti glede zmanjšanja emisij in vmesnih ravni emisij, so države članice upravičene do upoštevanja zmanjšanj emisij iz mednarodnega pomorskega prometa, če so emisije iz tega sektorja manjše od ravni emisij, ki bi nastale zaradi skladnosti s pravnimi standardi Unije, vključno z omejitvami žvepla za goriva iz Direktive Sveta 1999/32/ES.21 Države članice bi morale imeti tudi možnost skupnega izpolnjevanja svojih obveznosti in vmesnih ravni emisij glede metana (CH4) in uporabe Odločbe št.°406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta v ta namen.22 Države članice bi lahko za namene preverjanja skladnosti s svojimi nacionalnimi zgornjimi mejami emisij, obveznostmi glede zmanjšanja emisij in vmesnimi ravnmi emisij prilagodile svoje nacionalne evidence emisij ob upoštevanju boljšega znanstvenega razumevanja in boljših metodologij glede emisij. Komisija lahko nasprotuje uporabi katerega koli od teh odstopanj s strani držav članic, če pogoji iz te direktive niso izpolnjeni.

(11) Da bi spodbudili stroškovno učinkovito izpolnjevanje nacionalnih obveznosti glede zmanjšanja emisij, so države članice upravičene do upoštevanja zmanjšanj emisij iz mednarodnega pomorskega prometa, če so emisije iz tega sektorja manjše od ravni emisij, ki bi nastale zaradi skladnosti s pravnimi standardi Unije, vključno z omejitvami žvepla za goriva iz Direktive Sveta 1999/32/ES.21 Države članice bi lahko za namene preverjanja skladnosti s svojimi nacionalnimi zgornjimi mejami emisij, obveznostmi glede zmanjšanja emisij in vmesnimi ravnmi emisij prilagodile svoje nacionalne evidence emisij ob upoštevanju boljšega znanstvenega razumevanja in boljših metodologij glede emisij. Komisija lahko nasprotuje uporabi katerega koli od teh odstopanj s strani držav članic, če pogoji iz te direktive niso izpolnjeni.

__________________

__________________

21 Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva, ki spreminja Direktivo 93/12/EGS (UL L 121, 11.5.1999, str. 13).

21 Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva, ki spreminja Direktivo 93/12/EGS (UL L 121, 11.5.1999, str. 13).

22 Odločba št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (UL L 140, 5.6.2009, str. 136).

 

Obrazložitev

Sledi predlogu spremembe, da bi obveznosti za zmanjšanje emisij metana črtali iz direktive. Če teh obveznosti ni, niso potrebne niti metode za skupno izpolnjevanje obveznosti.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Države članice bi morale sprejeti in izvajati nacionalni program nadzora nad onesnaževanjem zraka, da bi izpolnile svoje obveznosti glede zmanjšanja emisij in vmesnih ravni emisij ter učinkovito prispevale k izpolnjevanju ciljev Unije glede kakovosti zraka. V ta namen bi morale države članice upoštevati potrebo po zmanjšanju emisij na območjih in v strnjenih naseljih, prizadetih zaradi previsoke koncentracije onesnaževal zraka in/ali tistih območjih, ki znatno prispevajo k onesnaženosti zraka na drugih območjih in v strnjenih naseljih, vključno s sosednjimi državami. Nacionalni programi nadzora nad onesnaževanjem zraka bi morali v ta namen prispevati k uspešnemu izvajanju načrtov za kakovost zraka, sprejetih v skladu s členom 23 Direktive 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta.23

(12) Države članice bi morale sprejeti in izvajati nacionalni program nadzora nad onesnaževanjem zraka, da bi izpolnile svoje obveznosti glede zmanjšanja emisij ter učinkovito prispevale k izpolnjevanju ciljev Unije glede kakovosti zraka. V ta namen bi morale države članice upoštevati potrebo po zmanjšanju emisij na območjih in v strnjenih naseljih, prizadetih zaradi previsoke koncentracije onesnaževal zraka, in/ali tistih območjih, ki znatno prispevajo k onesnaženosti zraka na drugih območjih in v strnjenih naseljih, vključno s sosednjimi državami. Nacionalni programi nadzora nad onesnaževanjem zraka bi morali v ta namen prispevati k uspešnemu izvajanju načrtov za kakovost zraka, sprejetih v skladu s členom 23 Direktive 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta.23

__________________

__________________

23 Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL L 152, 11.6.2008, str. 1).

23 Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL L 152, 11.6.2008, str. 1).

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26a) Države kandidatke in morebitne države kandidatke bi morale svoje nacionalne predpise čim bolj uskladiti s to direktivo.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta direktiva se uporablja za emisije onesnaževal iz Priloge I iz vseh virov na ozemlju držav članic, v njihovih izključnih ekonomskih conah in conah nadzora nad onesnaževanjem.

Ta direktiva se uporablja za emisije onesnaževal iz Priloge I iz vseh antropogenih virov na ozemlju držav članic, v njihovih izključnih ekonomskih conah in conah nadzora nad onesnaževanjem.

Obrazložitev

Področje uporabe mora biti natančno in usklajeno z drugimi členi, na primer členom 4.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne antropogene emisije žveplovega dioksida (SO2), dušikovih oksidov (NOx), nemetanskih hlapnih organskih snovi (NMHOS), amoniaka (NH3), delcev (PM2,5) in metana (CH4) v skladu z nacionalnimi obveznostmi glede zmanjšanja emisij, ki se uporabljajo od leta 2020 in od 2030, kot je določeno v Prilogi II.

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne antropogene emisije žveplovega dioksida (SO2), dušikovih oksidov (NOx), nemetanskih hlapnih organskih snovi (NMHOS), amonijaka (NH3), delcev (PM2,5) in živega srebra (Hg). Omejevanje nemetanskih hlapnih organskih snovi (NMHOS) in metana (CH4) se umesti v širši okvir zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.

Obrazložitev

Prilogo II je treba ustrezno spremeniti. Živo srebro in njegove spojine so za človeka močno strupene, zlasti za razvijajoči se živčni sistem. Če vdihnemo te hlape, se hitro absorbirajo v krvni obtok. Nakopičeno živo srebro se lahko v mikrobni presnovi pretvori v metil živo srebro, dobro raziskan nevrotoksin, ki se kopiči v organizmih in prehranjevalnih verigah.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice brez poseganja v odstavek 1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, ki ne pomenijo nesorazmernih stroškov, da omejijo svoje antropogene emisije SO2, NOx, NMHOS, NH3, PM2,5 in CH4 za leto 2025. Ravni navedenih emisij se določijo na podlagi prodanih goriv, glede na linearno zmanjševanje, določeno v zvezi z ravnmi emisij za leto 2020 in ravnmi emisij, ki so določene v obveznostih glede zmanjšanja emisij za leto 2030.

črtano

Če emisij za leto 2025 ni mogoče omejiti v skladu z določenim linearnim zmanjševanjem, države članice razloge za to pojasnijo v svojih poročilih, ki jih predložijo Komisiji v skladu s členom 9.

 

Obrazložitev

Zaradi spremenjenega člena 4(1) – nacionalne obveznosti glede zmanjšanja emisij bi morale biti zavezujoče tudi do leta 2025.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Za namene izpolnjevanja določb iz odstavkov 1 in 2 se ne upoštevajo naslednje emisije:

črtano

a) emisije zrakoplovov zunaj ciklusa vzletanja in pristajanja;

 

b) emisije na Kanarskih otokih, v francoskih čezmorskih departmajih, na Madeiri in Azorih;

 

c) emisije iz nacionalnega pomorskega prometa z in na ozemlja iz točke (b);

 

d) emisije iz mednarodnega pomorskega prometa, brez poseganja v člen 5(1).

 

Obrazložitev

Ne smemo si zatiskati oči pred vsemi temi emisijami, ki – tako kot CO2 – ostanejo v ozračju dolgo časa in prispevajo k podnebnim spremembam.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Ravni antropogenih emisij se določijo tako, da se količina naravnih emisij odšteje od skupnih emisij.

Obrazložitev

To zadeva naravne emisije dušikovih oksidov in trdnih delcev, na primer iz obdelovalnih zemljišč.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Da bi izpolnile vmesne ravni emisij, določene za leto 2025 v skladu s členom 4(2), in nacionalne obveznosti glede zmanjšanja emisij iz Priloge II, ki se uporabljajo od leta 2030 dalje za NOx, SO2 in PM2,5, lahko države članice nadomestijo zmanjšanja emisij NOx, SO2 in PM2,5, ki jih doseže mednarodni pomorski promet, z emisijami NOx, SO2 in PM2,5, ki so izpuščene iz drugih virov v istem letu, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

črtano

a) zmanjšanja emisij so dosežena na morskih območjih, ki spadajo pod teritorialno morje držav članic, v izključnih ekonomskih conah ali conah nadzora nad onesnaževanjem, če so ta območja določena;

 

b) države članice so sprejele in izvedle učinkovite ukrepe spremljanja in nadzora, da bi zagotovile pravilno delovanje tega odstopanja;

 

c) države članice so izvedle ukrepe za dosego zmanjšanja emisij NOx, SO2 in PM2,5 iz mednarodnega pomorskega prometa, tako da so bile te emisije nižje od ravni emisij, ki bi bile dosežene z upoštevanjem standardov Unije, ki se uporabljajo za emisije NOx, SO2 in PM2,5, in so dokazale ustrezno količinsko opredelitev dodatnih zmanjšanj emisij, ki so bila dosežena z navedenimi ukrepi;

 

d) države članice niso nadomestile več kot 20 % zmanjšanj emisij NOx, SO2 in PM2,5, izračunanih v skladu s točko (c), če ta nadomestitev ne privede do neizpolnjevanja nacionalnih obveznosti glede zmanjšanja emisij za leto 2020 iz Priloge II.

 

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice lahko svoje obveznosti glede zmanjšanja emisij metana in vmesnih ravni emisij iz Priloge II izvajajo skupaj, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

črtano

(a) države članice izpolnjujejo vse veljavne zahteve in pogoje, sprejete v skladu z zakonodajo Unije, vključno z Odločbo št.°406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta;

 

(b) države članice so sprejele in izvedle učinkovite določbe, da bi zagotovile pravilno delovanje skupnega izvajanja.

 

Obrazložitev

Ta odstavek bi bilo treba črtati, če se bodo posrečila prizadevanja, da bi v tej direktivi črtali podvojitve glede metana. Metan je zajet tako pri porazdelitvi prizadevanj v programu za podnebne spremembe kot v sistemu trgovanja z emisijami. Če bi ga torej dodali v ta pregled direktive NEC, bi to pomenilo nepotrebno podvojevanje, če upoštevamo prizadevanja za boljšo pripravo zakonodaje in program ustreznosti in uspešnosti predpisov za mala in srednja podjetja (REFIT).

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice se lahko oddaljijo od nacionalnih obveznosti glede zmanjšanja emisij, ki bodo veljale od leta 2030 v skladu s Prilogo II, in sicer toliko, kolikor se spremenijo tehnični in ekonomski dejavniki, ki so osnova za prvotni izračun teh ciljev.

Obrazložitev

Upoštevati bi morali izkušnje preteklih napak, ko so bili cilji določeni na podlagi scenarijev, ki se niso uresničili. Če bi se projekcije emisij, dejavniki emisij in ekonomske ali tehnične okoliščine znatno spremenili, je treba omogočiti prilagoditev ciljev po onesnaževalih in po državah članicah. Taka možnost se predlaga v tem predlogu spremembe (skupaj s spremembo člena 5(1) o mehanizmu prilagodljivosti za kritične točke) in ne zadeva izpolnjevanja ciljev v vsej Evropi.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice sporočijo Komisiji razloge za oddaljitev od teh ciljev in zaprosijo za prenos dobropisov. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13 v zvezi z razvojem metod in meril ter odločitvijo o prenosu emisijskih dobropisov.

 

Obrazložitev

Upoštevati bi morali izkušnje preteklih napak, ko so bili cilji določeni na podlagi scenarijev, ki se niso uresničili. Če bi se projekcije emisij, dejavniki emisij in ekonomske ali tehnične okoliščine znatno spremenili, je treba omogočiti prilagoditev ciljev po onesnaževalih in po državah članicah. Taka možnost se predlaga v tem predlogu spremembe (skupaj s spremembo člena 5(1) o mehanizmu prilagodljivosti za kritične točke) in ne zadeva izpolnjevanja ciljev v vsej Evropi.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar Komisija odstopanju ne nasprotuje v roku devetih mesecev od datuma prejema ustreznega poročila iz člena 7(4), 7(5) in 7(6), zadevna država članica upošteva, da je uporaba odstopanja, ki se uporablja, odobrena in veljavna za navedeno leto. Kadar Komisija meni, da uporaba odstopanja ni v skladu z veljavnimi zahtevami in merili, sprejme sklep in državo članico obvesti, da to odstopanje ne more biti odobreno.

Kadar Komisija odstopanju ne nasprotuje v roku devetih mesecev od datuma prejema ustreznega poročila iz člena 7(4), 7(5) in 7(6), zadevna država članica upošteva, da je uporaba odstopanja, ki se uporablja, odobrena in veljavna za navedeno leto.

Obrazložitev

Očitno gre za težavo pri uporabi prilagodljivosti, in sicer ni jasnih meril za njeno opredelitev. Zato predlog Komisije vsebuje določbo, da Komisija sama deluje kot končni razsodnik v tej zadevi.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a. Če država članica v posameznem letu ugotovi, da ne bo mogla izpolniti obveznosti glede zmanjšanja emisij iz Priloge II, jih lahko izpolni tako, da izračuna povprečje tega leta in enega ali dveh let pred njim, če povprečje ne preseže njene obveznosti.

Obrazložitev

V posameznem letu lahko na nekatere emisije močno vplivajo zunanje razmere, na primer hladno vreme pozimi ali suho poletje. To lahko povzroči razlike v povpraševanju po električni energiji in ogrevanju ter možnostih za uporabo proizvodnje brez emisij. Možnost, da uporabimo povprečje, izravna ta letna nihanja.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice, kolikor je to potrebno, vključijo ukrepe za zmanjšanje emisij iz dela 1 Priloge III ali ukrepe, ki imajo enakovreden vpliv na okolje, da bi izpolnile ustrezne nacionalne obveznosti glede zmanjšanja emisij.

Države članice lahko vključijo ukrepe za zmanjšanje emisij iz dela 1 Priloge III ali ukrepe, ki imajo enakovreden vpliv na okolje, da bi izpolnile ustrezne nacionalne obveznosti glede zmanjšanja emisij.

Obrazložitev

Del 1 Priloge III določa ukrepe, ki se lahko vključijo v nacionalne programe nadzora nad onesnaževanjem zraka. Namenjen je zgolj usmerjanju in državam članicam prepušča izbiro ukrepov, s katerimi bodo lahko izpolnile zahtevano zmanjšanje emisij. Besedilo tega člena mora biti dosledno.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Nacionalni program nadzora nad onesnaževanjem zraka se posodablja vsaki dve leti.

3. Nacionalni program nadzora nad onesnaževanjem zraka se posodablja vsake štiri leta.

Obrazložitev

Predlog zahteva, da se programi posodabljajo na dve leti. Ta interval med revizijami je prekratek in bi bil tako za pristojne organe kot za zainteresirane strani neučinkovit in predrag. Poleg tega posodobitev programa ne bi smela pomeniti sistematične prenove, temveč se nanaša samo na onesnaževalo ali onesnaževala, pri katerih se ne bi dala izpolniti obveznost glede zmanjšanja emisij.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Brez poseganja v odstavek 3 se politike in ukrepe za zmanjševanje emisij iz nacionalnega programa nadzora nad onesnaženostjo zraka posodobi v 12 mesecih v katerem koli od naslednjih primerov:

4. Brez poseganja v odstavek 3 se politike in ukrepe za zmanjševanje emisij iz nacionalnega programa nadzora nad onesnaženostjo zraka posodobi v 24 mesecih, če:

 

Obrazložitev

Glede na to, koliko časa je potrebno za posodobitev načrta, bi morali biti za posodobitev načrtov, ki niso skladni z direktivo, na voljo dve leti.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) če se države članice odločijo, da bodo uporabile katero koli odstopanje iz člena 5.

črtano

Obrazložitev

Zaradi črtanja člena 5 (ukrepi prilagodljivosti).

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice bi morale pripraviti in letno posodabljati nacionalne evidence emisij za onesnaževala iz tabele B Priloge I v skladu z zahtevami, določenimi v navedeni prilogi.

Države članice pripravijo in letno posodabljati nacionalne evidence emisij za onesnaževala iz tabele B Priloge I v skladu z zahtevami, določenimi v navedeni prilogi.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Države članice, ki uporabljajo odstopanje v skladu s členom 5(1), v svoje informativno poročilo o evidencah vključijo naslednje informacije za zadevno leto:

črtano

(a) količino emisij NOx, SO2 in PM2,5, ki bi bile izpuščene v zrak, če ne bi bilo območja nadzora nad emisijami;

 

(b) stopnjo zmanjšanja emisij, doseženo v delu območja nadzora nad emisijami, ki spada pod zadevno državo članico, v skladu s členom 5(1)(c);

 

(c) obseg, v katerem uporabijo to odstopanje;

 

(d) kakršne koli dodatne podatke, ki se državam članicam zdijo primerni, da bo Komisija lahko s pomočjo Evropske agencije za okolje opravila celovito oceno pogojev, pod katerimi je bilo izvedeno odstopanje.

 

Obrazložitev

Zaradi črtanja člena 5 (ukrepi prilagodljivosti).

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Države članice, ki so se odločile za odstopanje v skladu s členom 5(2), predložijo ločeno poročilo, ki ga bo Komisija pregledala in na njegovi podlagi ocenila, ali so zahteve iz navedene določbe izpolnjene.

črtano

Obrazložitev

Zaradi črtanja člena 5 (ukrepi prilagodljivosti).

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, če je to izvedljivo, spremljanje škodljivih vplivov onesnaženosti zraka na ekosisteme v skladu z zahtevami iz Priloge V.

1. Države članice zagotovijo spremljanje škodljivih vplivov onesnaženosti zraka na ekosisteme v skladu z zahtevami iz Priloge V.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice Komisiji [v treh mesecih po datumu iz člena 17, datum vstavi OPOCE] predložijo svoje nacionalne programe nadzora nad onesnaževanjem zraka in jih nato vsaki dve leti posodabljajo.

Države članice Komisiji [v treh mesecih po datumu iz člena 17, datum vstavi OPOCE] predložijo svoje nacionalne programe nadzora nad onesnaževanjem zraka in jih nato vsake štiri leta posodabljajo.

Obrazložitev

Glede na kompleksnost nacionalnih programov nadzora nad onesnaževanjem zraka je pomembno, da imajo države članice na voljo dovolj časa za posodobitve.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice o svojih nacionalnih emisijah in projekcijah za CH4 poročajo v skladu z Uredbo (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta.31

črtano

__________________

 

31 Uredba (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije ter o razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES (UL L 165, 18.6.2013).

 

Obrazložitev

Sledi črtanju obveznosti za zmanjšanje emisij metana iz direktive. Če ni obveznosti, tudi ni potrebe, da bi poročali o emisijah metana in projekcijah zanj v okviru direktive NEC.

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija v vsakem primeru za leto 2025 poroča, kot je navedeno zgoraj, poleg tega pa vključi tudi informacije o doseganju vmesnih ravni emisij iz člena 4(2) ter razloge za morebitno nedoseganje teh ravni. Opredeli tudi potrebe po nadaljnjih ukrepih, pri čemer upošteva tudi učinke izvajanja na sektorje.

črtano

Obrazložitev

Da bi postalo nacionalno zmanjšanje emisij do leta 2025 obvezno.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Poročila iz odstavka 1 lahko vključujejo vrednotenje okoljskih in družbeno-ekonomskih vplivov te direktive.

2. Poročila iz odstavka 1 vključujejo vrednotenje okoljskih in družbeno-ekonomskih vplivov te direktive.

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti, da bodo okoljski in družbeno-ekonomski vplivi te direktive skrbno preučeni.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Unija in države članice, kakor je ustrezno, zagotovijo dvostransko in večstransko sodelovanje s tretjimi državami in usklajevanje znotraj ustreznih mednarodnih organizacij, kot so Program Združenih narodov za okolje (UNEP), Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (UN/ECE), Mednarodna pomorska organizacija (IMO) in Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO), vključno z izmenjavo informacij, glede tehničnih in znanstvenih raziskav in razvoja z namenom izboljšanja temeljev za zmanjšanje emisij.

Unija in države članice, kakor je ustrezno, zagotovijo dvostransko in večstransko sodelovanje s tretjimi državami in usklajevanje znotraj ustreznih mednarodnih organizacij, kot so Program Združenih narodov za okolje (UNEP), Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (UN/ECE), Mednarodna pomorska organizacija (IMO) in Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO), vključno z izmenjavo informacij, glede tehničnih in znanstvenih raziskav in razvoja z namenom izboljšanja temeljev za zmanjšanje emisij. Države članice se čezmejno posvetujejo o skupnih nevarnostih zaradi emisij iz bližnjih industrijskih regij v teh državah, države članice, ki jih to zadeva, pa pripravijo skupne načrte za odpravo ali zmanjšanje teh emisij.

Obrazložitev

Sosednje države članice bi se morale posvetovati in pripraviti skupne načrte za odpravo ali zmanjšanje emisij, zlasti v primerih, ko industrijske regije mejijo ena na drugo.

Predlog spremembe  33

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz členov 6(7), 7(9) in 8(3) se Komisiji dodeli za nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te direktive.

2. Pooblastilo iz členov 5(3), 6(7), 7(9) in 8(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od začetka veljavnosti te direktive .

Obrazložitev

Tehnični dodatek glede na predlagane spremembe k členu 5(1) in (3) o predlaganih dodatnih mehanizmih prilagodljivosti.

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje [osemnajst mesecev po začetku veljavnosti – datum vstavi OPOCE].

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje [štiriindvajset mesecev po začetku veljavnosti – datum vstavi OPOCE].

Obrazložitev

Državam članicam je pomembno zagotoviti dovolj časa, da popolnoma prenesejo direktivo v nacionalni pravni sistem.

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) člen 1 in Priloga I do 31. decembra 2019;

črtano

Predlog spremembe  36

Predlog direktive

Priloga I – oddelek A – vrstica 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skupne nacionalne emisije po vrstah virov

črtano

- CH4

 

Letno, od leta 2005 do leta poročanja minus 2 (X–2)

 

15/2****

 

Obrazložitev

Predlog, da bi metan od leta 2030 vključili v direktivo, bi presegel veljavno mednarodno podnebno zakonodajo ter industriji in državam članicam naložil dodatno regulativno breme, ne bi pa prinesel ustrezne koristi za okolje.

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Priloga I – oddelek C – vrstica 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Projekcije emisij po združenih vrstah virov

črtano

– CH4

 

15/3

 

Obrazložitev

Predlog, da bi metan od leta 2030 vključili v direktivo, bi presegel veljavno mednarodno podnebno zakonodajo ter industriji in državam članicam naložil dodatno regulativno breme, ne bi pa prinesel ustrezne koristi za okolje.

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Priloga II – preglednica a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Preglednica (a): Obveznosti glede zmanjšanja emisij za žveplov dioksid (SO2), dušikove okside (NOx) in nemetanske hlapne organske spojine (NMHOS). Goriva, ki se prodajo, izhodiščno leto 2005.

Država članica

Zmanjšanje SO2 v primerjavi z letom 2005

Zmanjšanje NOx v primerjavi z letom 2005

Zmanjšanje NMHOS v primerjavi z letom 2005

Za katero koli leto od leta 2020 do leta 2029

 

Za katero koli leto od leta 2030

Za katero koli leto od leta 2020 do leta 2029

 

Za katero koli leto od leta 2030

Za katero koli leto od leta 2020 do leta 2029

 

Za katero koli leto od leta 2030

Belgija

43 %

 

68 %

41 %

 

63 %

21 %

 

44 %

Bolgarija

78 %

 

94 %

41 %

 

65 %

21 %

 

62 %

Češka

45 %

 

72 %

35 %

 

66 %

18 %

 

57 %

Danska

35 %

 

58 %

56 %

 

69 %

35 %

 

59 %

Nemčija

21 %

 

53 %

39 %

 

69 %

13 %

 

43 %

Estonija

32 %

 

71 %

18 %

 

61 %

10 %

 

37 %

Grčija

74 %

 

92 %

31 %

 

72 %

54 %

 

67 %

Španija

67 %

 

89 %

41 %

 

75 %

22 %

 

48 %

Francija

55 %

 

78 %

50 %

 

70 %

43 %

 

50 %

Hrvaška

55 %

 

87 %

31 %

 

66 %

34 %

 

48 %

Irska

65 %

 

83 %

49 %

 

75 %

25 %

 

32 %

Italija

35 %

 

75 %

40 %

 

69 %

35 %

 

54 %

Ciper

83 %

 

95 %

44 %

 

70 %

45 %

 

54 %

Latvija

8 %

 

46 %

32 %

 

44 %

27 %

 

49 %

Litva

55 %

 

72 %

48 %

 

55 %

32 %

 

57 %

Luksemburg

34 %

 

44 %

43 %

 

79 %

29 %

 

58 %

Madžarska

46 %

 

88 %

34 %

 

69 %

30 %

 

59 %

Malta

77 %

 

98 %

42 %

 

89 %

23 %

 

31 %

Nizozemska

28 %

 

59 %

45 %

 

68 %

8 %

 

34 %

Avstrija

26 %

 

50 %

37 %

 

72 %

21 %

 

48 %

Poljska

59 %

 

78 %

30 %

 

55 %

25 %

 

56 %

Portugalska

63 %

 

77 %

36 %

 

71 %

18 %

 

46 %

Romunija

77 %

 

93 %

45 %

 

67 %

25 %

 

64 %

Slovenija

63 %

 

89 %

39 %

 

71 %

23 %

 

63 %

Slovaška

57 %

 

79 %

36 %

 

59 %

18 %

 

40 %

Finska

30 %

 

30 %

35 %

 

51 %

35 %

 

46 %

Švedska

22 %

 

22 %

36 %

 

65 %

25 %

 

38 %

Združeno kraljestvo

59 %

 

84 %

55 %

 

73 %

32 %

 

49 %

EU 28

59 %

 

81 %

42 %

 

69 %

28 %

 

50 %

Predlog spremembe

Preglednica (a): Obveznosti za zmanjšanje emisij žveplovega dioksida (SO2), dušikovih oksidov (NOx) in nemetanskih hlapnih organskih snovi (NMHOS). Goriva, ki se prodajo, izhodiščno leto 2005.

Država članica

Zmanjšanje SO2 v primerjavi z letom 2005

Zmanjšanje NOx v primerjavi z letom 2005

Zmanjšanje NMHOS v primerjavi z letom 2005

Za katero koli leto od leta 2020 do leta 2024

Za katero koli leto od leta 2025 do leta 2029

Za katero koli leto od leta 2030

Za katero koli leto od leta 2020 do leta 2024

Za katero koli leto od leta 2025 do leta 2029

Za katero koli leto od leta 2030

Za katero koli leto od leta 2020 do leta 2024

Za katero koli leto od leta 2025 do leta 2029

Za katero koli leto od leta 2030

Belgija

43 %

67 %

68 %

41 %

58 %

63 %

21 %

44 %

44 %

Bolgarija

78 %

91 %

94 %

41 %

62 %

65 %

21 %

61 %

62 %

Češka

45 %

68 %

72 %

35 %

61 %

66 %

18 %

55 %

57 %

Danska

35 %

56 %

58 %

56 %

65 %

69 %

35 %

59 %

59 %

Nemčija

 

21 %

46 %

53 %

39 %

63 %

69 %

13 %

42 %

43 %

Estonija

32 %

70 %

71 %

18 %

55 %

61 %

10 %

31 %

37 %

Grčija

74 %

90 %

92 %

31 %

68 %

72 %

54 %

68 %

67 %

Španija

 

67 %

89 %

89 %

41 %

72 %

75 %

22 %

48 %

48 %

Francija

55 %

77 %

78 %

50 %

66 %

70 %

43 %

49 %

50 %

Hrvaška

55 %

86 %

87 %

31 %

64 %

66 %

34 %

52 %

48 %

Irska

 

65 %

81 %

83 %

49 %

64 %

75 %

25 %

33 %

32 %

Italija

35 %

76 %

75 %

40 %

66 %

69 %

35 %

54 %

54 %

Ciper

83 %

97 %

95 %

44 %

68 %

70 %

45 %

53 %

54 %

Latvija

8 %

47 %

46 %

32 %

39 %

44 %

27 %

57 %

49 %

Litva

55 %

74 %

72 %

48 %

54 %

55 %

32 %

59 %

57 %

Luksemburg

34 %

44 %

44 %

43 %

73 %

79 %

29 %

58 %

58 %

Madžarska

46 %

86 %

88 %

34 %

66 %

69 %

30 %

57 %

59 %

Malta

77 %

98 %

98 %

42 %

86 %

89 %

23 %

32 %

31 %

Nizozemska

28 %

57 %

59 %

45 %

65 %

68 %

8 %

34 %

34 %

Avstrija

26 %

52 %

50 %

37 %

69 %

72 %

21 %

47 %

48 %

Poljska

59 %

74 %

78 %

30 %

50 %

55 %

25 %

53 %

56 %

Portugalska

63 %

79 %

77 %

36 %

72 %

71 %

18 %

48 %

46 %

Romunija

77 %

92 %

93 %

45 %

64 %

67 %

25 %

63 %

64 %

Slovenija

63 %

88 %

89 %

39 %

66 %

71 %

23 %

62 %

63 %

Slovaška

57 %

78 %

79 %

36 %

55 %

59 %

18 %

41 %

40 %

Finska

30 %

30 %

30 %

35 %

45 %

51 %

35 %

45 %

46 %

Švedska

22 %

22 %

22 %

36 %

62 %

65 %

25 %

35 %

38 %

Združeno kraljestvo

59 %

82 %

84 %

55 %

70 %

73 %

32 %

50 %

49 %

EU 28

59 %

79 %

81 %

42 %

64 %

69 %

28 %

50 %

50 %

Obrazložitev

Številčni podatki (mejne vrednosti emisije) so iz ocene učinka Komisije, in sicer po scenariju 75-odstotnega zmanjšanja vrzeli, ki je tako po oceni učinka Komisije kot po presoji vpliva Evropskega parlamenta najučinkovitejša izbira.

Predlog spremembe  39

Predlog direktive

Priloga II – preglednica b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Preglednica (b): Obveznosti glede zmanjšanja emisij za amonijak (NH3), delce (PM2,5) in metan (CH4). Goriva, ki se prodajo, izhodiščno leto 2005.

Država članica

Zmanjšanje NH3 v primerjavi z letom 2005

Zmanjšanje PM2,5 v primerjavi z letom 2005

Zmanjšanje CH4 v primerjavi z letom 2005

Za katero koli leto od leta 2020 do leta 2029

 

Za katero koli leto od leta 2030

Za katero koli leto od leta 2020 do leta 2029

 

Za katero koli leto od leta 2030

 

Za katero koli leto od leta 2030

Belgija

2 %

 

16 %

20 %

 

47 %

 

26 %

Bolgarija

 

3 %

 

10 %

20 %

 

64 %

 

53 %

Češka

7 %

 

35 %

17 %

 

51 %

 

31 %

Danska

24 %

 

37 %

33 %

 

64 %

 

24 %

Nemčija

5 %

 

39 %

26 %

 

43 %

 

39 %

Estonija

1 %

 

8 %

15 %

 

52 %

 

23 %

Grčija

7 %

 

26 %

35 %

 

72 %

 

40 %

Španija

3 %

 

29 %

15 %

 

61 %

 

34 %

Francija

4 %

 

29 %

27 %

 

48 %

 

25 %

Hrvaška

1 %

 

24 %

18 %

 

66 %

 

31 %

Irska

1 %

 

7 %

18 %

 

35 %

 

7 %

Italija

5 %

 

26 %

10 %

 

45 %

 

40 %

Ciper

10 %

 

18 %

46 %

 

72 %

 

18 %

Latvija

1 %

 

1 %

16 %

 

45 %

 

37 %

Litva

10 %

 

10 %

20 %

 

54 %

 

42 %

Luksemburg

1 %

 

24 %

15 %

 

48 %

 

27 %

Madžarska

10 %

 

34 %

13 %

 

63 %

 

55 %

Malta

4 %

 

24 %

25 %

 

80 %

 

32 %

Nizozemska

13 %

 

25 %

37 %

 

38 %

 

33 %

Avstrija

1 %

 

19 %

20 %

 

55 %

 

20 %

Poljska

1 %

 

26 %

16 %

 

40 %

 

34 %

Portugalska

7 %

 

16 %

15 %

 

70 %

 

29 %

Romunija

13 %

 

24 %

28 %

 

65 %

 

26 %

Slovenija

1 %

 

24 %

25 %

 

70 %

 

28 %

Slovaška

15 %

 

37 %

36 %

 

64 %

 

41 %

Finska

20 %

 

20 %

30 %

 

39 %

 

15 %

Švedska

15 %

 

17 %

19 %

 

30 %

 

18 %

Združeno kraljestvo

8 %

 

21 %

30 %

 

47 %

 

41 %

EU 28

6 %

 

27 %

22 %

 

51 %

 

33 %

Predlog spremembe

Preglednica (b): Obveznosti glede zmanjšanja emisij za amonijak (NH3), delce (PM2,5) in živo srebro (Hg). Goriva, ki se prodajo, izhodiščno leto 2005.

Država članica

Zmanjšanje NH3 v primerjavi z letom 2005

Zmanjšanje PM2,5 v primerjavi z letom 2005

Zmanjšanje Hg v primerjavi z letom 2005

Za katero koli leto od leta 2020 do leta 2024

Za katero koli leto od leta 2025 do leta 2029

Za katero koli leto od leta 2030

 

Za katero koli leto od leta 2020 do leta 2024

Za katero koli leto od leta 2025 do leta 2029

Za katero koli leto od leta 2030

Za katero koli leto od leta 2020 do leta 2029

Za katero koli leto od leta 2030

Belgija

2 %

16 %

16 %

20 %

46 %

47 %

 

 

Bolgarija

3 %

11 %

10 %

20 %

60 %

64 %

 

 

Češka

7 %

35 %

35 %

17 %

47 %

51 %

 

 

Danska

24 %

40 %

37 %

33 %

62 %

64 %

 

 

Nemčija

 

5 %

46 %

39 %

26 %

41 %

43 %

 

 

Estonija

1 %

23 %

8 %

15 %

48 %

52 %

 

 

Grčija

7 %

28 %

26 %

35 %

71 %

72 %

 

 

Španija

 

3 %

30 %

29 %

15 %

61 %

61 %

 

 

Francija

4 %

31 %

29 %

27 %

43 %

48 %

 

 

Hrvaška

1 %

31 %

24 %

18 %

65 %

66 %

 

 

Irska

 

1 %

14 %

7 %

18 %

32 %

35 %

 

 

Italija

5 %

29 %

26 %

10 %

42 %

45 %

 

 

Ciper

10 %

23 %

18 %

46 %

73 %

72 %

 

 

Latvija

1 %

1 %

1 %

16 %

52 %

45 %

 

 

Litva

10 %

10 %

10 %

20 %

55 %

54 %

 

 

Luksemburg

1 %

25 %

24 %

15 %

47 %

48 %

 

 

Madžarska

10 %

38 %

34 %

13 %

61 %

63 %

 

 

Malta

4 %

26 %

24 %

25 %

79 %

80 %

 

 

Nizozemska

13 %

24 %

25 %

37 %

38 %

38 %

 

 

Avstrija

1 %

20 %

19 %

20 %

54 %

55 %

 

 

Poljska

1 %

29 %

26 %

16 %

31 %

40 %

 

 

Portugalska

7 %

22 %

16 %

15 %

69 %

70 %

 

 

Romunija

13 %

29 %

24 %

28 %

61 %

65 %

 

 

Slovenija

1 %

26 %

24 %

25 %

73 %

70 %

 

 

Slovaška

15 %

41 %

37 %

36 %

62 %

64 %

 

 

Finska

20 %

20 %

20 %

30 %

37 %

39 %

 

 

Švedska

15 %

20 %

17 %

19 %

33 %

30 %

 

 

Združeno kraljestvo

8 %

22 %

21 %

30 %

47 %

47 %

 

 

EU 28

6 %

30 %

27 %

22 %

48 %

51 %

 

 

Obrazložitev

Številčni podatki (mejne vrednosti emisije) so iz ocene učinka Komisije, in sicer po scenariju 75-odstotnega zmanjšanja vrzeli, ki je tako po oceni učinka Komisije kot po presoji vpliva Evropskega parlamenta najučinkovitejša izbira.

Predlog spremembe  40

Predlog direktive

Priloga III – del 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

UKREPI, KI SE LAHKO VKLJUČIJO V NACIONALNI PROGRAM ZA NADZOR NAD ONESNAŽEVANJEM ZRAKA

UKREPI, KI SE VKLJUČIJO V NACIONALNI PROGRAM ZA NADZOR NAD ONESNAŽEVANJEM ZRAKA

Obrazložitev

Če kmetijstvo ne bi prispevalo k zmanjšanju emisij, bi morali drugi sektorji gospodarstva, tudi industrija in elektroenergetski sektor, izvajati dražje ukrepe za doseganje istih okoljskih ciljev.

Predlog spremembe  41

Predlog direktive

Priloga III – del 1 – oddelek A – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice oblikujejo nacionalni svetovalni kodeks dobrih kmetijskih praks za zmanjšanje emisij amoniaka na podlagi okvirnega kodeksa UN/ECE iz leta 2001 za dobre kmetijske prakse za zmanjšanje emisij amoniaka3, ki zajema najmanj naslednje:

Države članice oblikujejo nacionalni svetovalni kodeks dobrih kmetijskih praks za zmanjšanje emisij amonijaka na podlagi okvirnega kodeksa UN/ECE iz leta 2001 za dobre kmetijske prakse za zmanjšanje emisij amonijaka3. Nacionalni svetovalni kodeks zajema naslednje:

__________________

__________________

(3) Sklep ECE/EB.AIR/75, odstavek 28a

(3) Sklep ECE/EB.AIR/75, odstavek 28a

Obrazložitev

Pomembno je, da lahko države članice same poiščejo stroškovno najučinkovitejše ukrepe. Ta predlog spremembe bi omogočil več prilagodljivosti.

Predlog spremembe  42

Predlog direktive

Priloga III – del 1 – oddelek A – točka 3 – uvodni del