Förfarande : 2013/0443(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0249/2015

Ingivna texter :

A8-0249/2015

Debatter :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Omröstningar :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 23/11/2016 - 10.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1524kWORD 1115k
27.8.2015
PE 551.932v02-00 A8-0249/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 2003/35/EG

(COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Julie Girling

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 ÄRENDETS GÅNG
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 2003/35/EG

(COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0920),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0004/2014),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 10 juli 2014(1),

–       med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 7 oktober 2014(2),

–       med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0249/2015).

1.      Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Under de senaste 20 åren har betydande framsteg gjorts i unionen vad gäller antropogena utsläpp till luft och luftkvalitet. Detta har skett genom en särskild unionspolitik, däribland 2005 års meddelande från kommissionen Tematisk strategi för luftföroreningar (nedan kallad den tematiska strategin)15. Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG16 har varit avgörande för dessa framsteg genom att fastställa tak för medlemsstaternas totala årliga utsläpp för 2010 och därefter av svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx), flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC) samt ammoniak (NH3). Till följd av detta har utsläppen av SO2 minskat med 82 %, NOx med 47 %, NMVOC med 56 % och NH3 med 28 % mellan 1990 och 2010. Såsom anges i Ett program för ren luft i Europa (nedan kallat den reviderade tematiska strategin)17 kvarstår dock betydande negativa konsekvenser och risker för miljön och för människors hälsa.

(Berör inte den svenska versionen.)

__________________

 

15Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Tematisk strategi för luftförorening, KOM(2005) 446 slutlig.

 

16Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23 oktober 2001 om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar (EGT L 309, 27.11.2001, s. 22).

 

17Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Ett program för ren luft i Europa, COM(2013) [xxx].

 

språklig ändring – ingen omröstning

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Det sjunde miljöhandlingsprogrammet18 bekräftar unionens långsiktiga mål för luftpolitiken, att nå luftkvalitetsnivåer som inte ger upphov till betydande negativa effekter på och risker för människors hälsa och miljön, och efterlyser därför full efterlevnad av unionens nuvarande lagstiftning om luftkvalitet, strategiska mål och åtgärder för tiden efter 2020, stärkta insatser i områden där människor och ekosystem utsätts för höga nivåer av luftföroreningar, samt ökade synergier mellan lagstiftning om luftkvalitet och unionens policymål för i synnerhet klimat och biologisk mångfald.

(2) Det sjunde miljöhandlingsprogrammet18 bekräftar unionens långsiktiga mål för luftpolitiken, att nå luftkvalitetsnivåer som inte ger upphov till betydande negativa effekter på och risker för människors hälsa och miljön, och efterlyser därför full efterlevnad av unionens nuvarande lagstiftning om luftkvalitet, strategiska mål och åtgärder för tiden efter 2020, stärkta insatser i områden där människor och ekosystem utsätts för höga nivåer av luftföroreningar, samt ökade synergier mellan lagstiftning om luftkvalitet och unionens policymål för i synnerhet klimat och biologisk mångfald. Den gemensamma jordbrukspolitiken för perioden 2014–2020 ger medlemsstaterna möjlighet att bidra till luftkvaliteten med särskilda åtgärder. Ytterligare utvärdering kommer att förbättra förståelsen av effekterna av dessa åtgärder.

__________________

__________________

18 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 – Att leva gott inom planetens gränser, COM(2012) 710, 29.11.2012.

18 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 – Att leva gott inom planetens gränser, COM(2012) 710, 29.11.2012.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Medlemsstaterna och EU är parter i 2013 års Minamatakonvention om kvicksilver, som syftar till att förbättra människors hälsa och miljöskyddet genom att minska kvicksilverutsläppen från befintliga och nya källor. Detta direktiv bör bidra till minskade kvicksilverutsläpp i unionen enligt kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet av den 28 januari 2005 om gemenskapens kvicksilverstrategi och Minamatakonventionen om kvicksilver.

Motivering

Som undertecknare till Minamatakonventionen bör EU och medlemsstaterna se till att direktivet om nationella utsläppstak bidrar till att minska kvicksilverutsläppen, som har allvarliga skadliga effekter på människors hälsa.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Det system med nationella utsläppstak som inrättas genom direktiv 2001/81/EG bör därför ses över för att anpassas till unionens och medlemsstaternas internationella åtaganden.

(6) Det system med nationella utsläppstak som inrättas genom direktiv 2001/81/EG bör därför ses över för att säkerställa efterlevnad av unionens och medlemsstaternas internationella åtaganden.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Detta direktiv bör även bidra till uppnåendet av luftkvalitetsmålen i unionslagstiftningen och till begränsningen av klimatpåverkan genom att minska utsläppen av kortlivade klimatföroreningar liksom till förbättring av den globala luftkvaliteten.

(8) Detta direktiv bör även bidra till uppnåendet av luftkvalitetsmålen i unionslagstiftningen på ett kostnadseffektivt sätt och till begränsningen av klimatpåverkan genom att minska utsläppen av kortlivade klimatföroreningar liksom till förbättring av den globala luftkvaliteten samt ökade synergier mellan unionens klimatpolitik och energipolitik och säkerställande av att det inte äger rum någon dubblering av den befintliga lagstiftningen. Detta direktiv bör särskilt anpassas till pågående klimatåtgärder i unionen och på internationell nivå, inbegripet, men inte begränsat till, den politiska ramen för år 2030 för klimat och energi och ett omfattande, bindande globalt klimatavtal.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Detta direktiv bör också bidra till att minska luftföroreningarnas hälsorelaterade kostnader för EU genom att EU-medborgarnas livskvalitet förbättras och till att gynna övergången till en grön ekonomi.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b) För att minska utsläppen från sjöfarten måste ett fullständigt och snabbt genomförande av gränser som fastställts av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) samt en strikt tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/33/EU säkerställas1a. Det behövs också ytterligare åtgärder för att kontrollera utsläppen från sjöfarten. EU och medlemsstaterna bör överväga att fastställa nya utsläppskontrollområden och fortsätta att arbeta inom IMO för att minska utsläppen ytterligare.

 

______________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/33/EU av den 21 november 2012 om ändring av rådets direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen (EUT L 327, 27.11.2012, s. 1).

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna bör uppfylla de åtaganden om utsläppsminskning som anges i detta direktiv för 2020 och 2030. För att garantera påvisbara framsteg mot åtagandena för 2030 bör medlemsstaterna nå intermediära utsläppsnivåer 2025, fastställda på grundval av en linjär minskningsbana mellan deras utsläppsnivåer för 2020 och de nivåer som definieras av deras åtaganden om utsläppsminskning för 2030, såvida inte detta skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om utsläppen 2025 inte kan begränsas på detta sätt bör medlemsstaterna ange skälen i sina rapporter enligt detta direktiv.

(9) För att begränsa utsläppen av luftföroreningar och effektivt bidra till unionens mål att uppnå en luftkvalitet som inte ger upphov till betydande negativa konsekvenser och risker för hälsan och för att minska nivåerna av försurande och övergödande föroreningar så att de ligger under kritiska belastningar och nivåer, fastställs bindande nationella åtaganden om utsläppsminskning i detta direktiv för 2020, 2025 och 2030.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) För att göra det lättare att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå de nationella åtagandena om utsläppsminskning och de intermediära utsläppsnivåerna bör medlemsstaterna ha rätt att inräkna minskade utsläpp från internationell sjöfart om utsläppen från den sektorn är mindre än de utsläppsnivåer som skulle bli följden om normerna i unionens lagstiftning efterlevs, inklusive gränsvärdena för svavel i bränslen enligt rådets direktiv 1999/32/EG21. Medlemsstaterna bör också ha möjlighet att gemensamt uppfylla sina åtaganden och intermediära utsläppsnivåer för metan (CH4) och att använda sig av Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG i detta syfte.22 Vid kontroll av överensstämmelsen med nationella utsläppstak, åtaganden om utsläppsminskningar och intermediära utsläppsnivåer kan medlemsstaterna justera sina nationella utsläppsinventeringar mot bakgrund av bättre vetenskapliga kunskaper och metoder beträffande utsläpp. Kommissionen kan motsätta sig att en medlemsstat tillämpar dessa flexibilitetsbestämmelser om villkoren i detta direktiv inte är uppfyllda.

(11) För att göra det lättare att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå de nationella åtagandena om utsläppsminskning bör medlemsstaterna också ha möjlighet att gemensamt uppfylla sina åtaganden för metan (CH4) och att använda sig av Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG i detta syfte22. Vid kontroll av överensstämmelsen med nationella utsläppstak, åtaganden om utsläppsminskningar och utsläppsnivåer kan medlemsstaterna justera sina nationella utsläppsinventeringar mot bakgrund av bättre vetenskapliga kunskaper och metoder beträffande utsläpp. Kommissionen kan motsätta sig att en medlemsstat tillämpar sådan flexibilitet om villkoren i detta direktiv inte är uppfyllda.

__________________

__________________

21Rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 april 1999 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen och om ändring av direktiv 93/12/EEG (EGT L 121, 11.5.1999, s. 13).

 

22 Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020 (EUT L 140, 5.6.2009, s. 136).

22 Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020 (EUT L 140, 5.6.2009, s. 136).

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Medlemsstaterna bör anta och genomföra nationella luftvårdsprogram för att uppfylla sina utsläppsminskningskrav och intermediära utsläppsnivåer och för att effektivt bidra till att unionens luftkvalitetsmål uppnås. I detta syfte bör medlemsstaterna ta hänsyn till behovet av att minska utsläppen i zoner och tätbebyggelser med höga luftföroreningshalter och/eller i områden som kraftigt bidrar till luftföroreningar i andra zoner och tätbebyggelser, även i grannländerna. De nationella luftvårdsprogrammen bör därför bidra till ett framgångsrikt genomförande av luftkvalitetsplaner enligt artikel 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG.23

(12) Medlemsstaterna bör anta och genomföra nationella luftvårdsprogram för att uppfylla sina utsläppsminskningskrav och för att effektivt bidra till att unionens luftkvalitetsmål uppnås. I detta syfte bör medlemsstaterna ta hänsyn till behovet av att minska utsläppen i zoner och tätbebyggelser med höga luftföroreningshalter och/eller i områden som kraftigt bidrar till luftföroreningar i andra zoner och tätbebyggelser, även i grannländerna. De nationella luftvårdsprogrammen bör därför bidra till ett framgångsrikt genomförande av luftkvalitetsplaner enligt artikel 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG.23

__________________

__________________

23 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (EUT L 152, 11.6.2008, s. 1).

23 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (EUT L 152, 11.6.2008, s. 1).

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) För att minska utsläppen till luft av NH3 och PM2,5 från stora utsläppskällor bör de nationella luftvårdsprogrammen innefatta åtgärder för jordbrukssektorn. Medlemsstaterna bör ha rätt att genomföra andra åtgärder med likvärdiga miljöprestanda som de åtgärder som anges i detta direktiv, om det är motiverat av särskilda nationella förhållanden.

(13) För att minska utsläppen till luft av NH3, CH4 och PM2,5 från stora utsläppskällor bör de nationella luftvårdsprogrammen innefatta åtgärder för jordbrukssektorn. Dessa åtgärder bör vara kostnadseffektiva och baseras på specifik information och specifika data, ta hänsyn till den vetenskapliga utvecklingen och tidigare åtgärder som medlemsstaterna vidtagit. Det vore även lämpligt att utarbeta gemensamma riktlinjer på EU-nivå om bra metoder för NH3-användning i jordbruket och på så sätt försöka minska utsläppen. Medlemsstaterna bör ha rätt att genomföra andra åtgärder med likvärdiga miljöprestanda som de åtgärder som anges i detta direktiv, om det är motiverat av särskilda nationella förhållanden.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) För att minska utsläppen från stora utsläppskällor bör de nationella luftvårdsprogrammen innehålla åtgärder som gäller för alla relevanta sektorer, inbegripet jordbruk, industri, vägtransport, mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg, inlandssjöfart och nationell fart, uppvärmning av bostäder och lösningsmedel. Medlemsstaterna bör ha rätt att genomföra andra åtgärder än de som anges i detta direktiv och med likvärdig miljöprestanda, med beaktande av särskilda nationella förhållanden.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b) Medlemsstaterna ska när de vidtar åtgärder som ingår i luftvårdsprogrammen för jordbrukssektorn se till att effekten på små till medelstora jordbruk beaktas fullt ut och att effekten inte medför betydande extrakostnader som sådana jordbruk inte tål. Förbättringar av luftkvaliteten bör uppnås enbart genom proportionella åtgärder som tryggar jordbruksföretagens framtid. De nationella luftvårdsprogrammen bör skapa en balans mellan djurhållning och föroreningskontroll.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 13c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13c) Åtgärder i de nationella luftvårdsprogrammen som vidtas för att förhindra NH3-, CH4- och PM2,5-utsläpp i jordbrukssektorn bör berättiga till ekonomiskt stöd från bl.a. fonderna för landsbygdsutveckling, i synnerhet små och medelstora jordbruks åtgärder som kräver omfattande metodförändringar eller betydande investeringar, t.ex. extensivt bete, agroekologi, anaerob nedbrytning för biogasproduktion med hjälp av jordbruksavfall och system för stallar med låga utsläpp.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) För att förbättra luftkvaliteten, särskilt i tätorter, bör de nationella luftvårdsprogrammen omfatta åtgärder för att minska utsläppen av kväveoxider och partiklar i tätorter.

Motivering

Förutom införandet av tekniska lösningar på EU-nivå (t.ex. Euro-normer) bör medlemsstaterna utarbeta, anta och genomföra icke-tekniska åtgärder som avsevärt kan minska luftföroreningarna från fordon och förbättra människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a) I enlighet med Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor och EU-domstolens rättspraxis, bör allmänheten ges omfattande tillgång till rättslig prövning för att säkerställa att detta direktiv genomförs och tillämpas på ett effektivt sätt och bidra till att skydda rätten att leva i en miljö som är lämplig för människors hälsa och välbefinnande.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15b) Miljöinspektioner och marknadsövervakning behövs för att säkra effektiviteten hos detta direktiv och hos åtgärder som vidtagits för att uppnå direktivets mål.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Skäl 15c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15c) Vid bedömningen av synergierna mellan EU:s luftkvalitetspolitik och klimat- och energipolitik bör kommissionen ta hänsyn till Europaparlamentets utredningstjänsts kompletterande konsekvensbedömning av kopplingen mellan EU:s luftkvalitetspolitik och klimat- och energipolitiken (Air Quality – Complementary Impact Assessment on interactions between EU air quality policy and climate and energy policy).

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) För att beakta den tekniska utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen vad gäller ändring av de riktlinjer för rapportering som anges i bilaga I, i del 1 i bilaga III samt i bilagorna IV och V för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(21) För att beakta den tekniska utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen under en bestämd period vad gäller ändring av de riktlinjer för rapportering som anges i bilaga I, i del 1 i bilaga III samt i bilagorna IV och V för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Medlemsstaterna bör föreskriva påföljder för överträdelser av nationella bestämmelser som har utfärdats med tillämpning av detta direktiv och se till att dessa påföljder tillämpas. Påföljderna bör vara effektiva, proportionella och avskräckande.

(Berör inte den svenska versionen.)

språklig ändring – ingen omröstning

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a) Kandidatländer och potentiella kandidatländer bör så mycket som möjligt anpassa sin nationella lagstiftning till detta direktiv.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Syftet med detta direktiv är att begränsa utsläpp till luften av försurande och övergödande föroreningar, ozonbildande ämnen, primära partiklar och prekursorer av sekundära partiklar och andra luftföroreningar, och därmed bidra till följande:

 

a) Unionens långsiktiga mål om att uppnå luftkvalitetsnivåer som inte medför betydande negativa effekter på, och risker för, människors hälsa och miljön, i enlighet med Världshälsoorganisationens riktlinjer för luftkvalitet.

 

b) Uppnåendet av EU:s mål för biologisk mångfald och ekosystem genom att minska nivåerna och nedfallet av försurande och övergödande föroreningar och andra föroreningar, inklusive marknära ozon, så att de hamnar under kritiska belastningar och nivåer.

 

c) Uppnåendet av de luftkvalitetsmål som anges i unionslagstiftningen.

 

d) Begränsning av klimatpåverkan genom minskning av utsläppen av kortlivade klimatföroreningar och förbättring av synergierna mellan unionens klimatpolitik och energipolitik.

 

Detta direktiv ska särskilt anpassas till pågående klimatåtgärder i unionen och på internationell nivå, inbegripet, men inte begränsat till, den politiska ramen för år 2030 för klimat och energi och ett omfattande, bindande globalt klimatavtal.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. kritisk belastning: en kvantitativ uppskattning av exponeringen för en eller flera föroreningar, under vilken det, såvitt man i dag vet, inte uppstår några allvarliga negativa verkningar för vissa känsliga delar av miljön,

Motivering

Denna definition härrör från det befintliga direktiv 2001/81/EG om nationella utsläppstak, och är nödvändig för att skapa klarhet och följdriktighet.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. kritisk nivå: den koncentration av föroreningar i atmosfären över vilken det, såvitt man i dag vet, kan uppkomma direkta negativa verkningar för olika mottagare, t.ex. människor, växter, ekosystem eller material.

Motivering

Denna definition härrör från det befintliga direktiv 2001/81/EG om nationella utsläppstak, och är nödvändig för att skapa klarhet och följdriktighet.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. marknära ozon: ozon i den nedersta delen av troposfären,

Motivering

Denna definition härrör från det befintliga direktiv 2001/81/EG om nationella utsläppstak, och är nödvändig för att skapa klarhet och följdriktighet.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b. flyktiga organiska föreningar (VOC): alla organiska föreningar som kan härledas till mänsklig verksamhet utom metan som kan framkalla fotokemiska oxidanter genom reaktion med kväveoxider under inverkan av solljus.

Motivering

Denna definition härrör från det befintliga direktiv 2001/81/EG om nationella utsläppstak, och är nödvändig för att skapa klarhet och följdriktighet.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC): samtliga organiska föreningar av antropogen natur utom metan som i närvaro av solljus kan bilda fotokemiska oxidanter genom reaktion med kväveoxider.

5. flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC): samtliga organiska föreningar av antropogent ursprung utom metan som i närvaro av solljus kan bilda fotokemiska oxidanter genom reaktion med kväveoxider.

Motivering

språklig ändring – ingen omröstning

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. nationella utsläppstak: den största mängd av ett ämne uttryckt i kiloton som får släppas ut i en medlemsstat under ett kalenderår.

Motivering

Denna definition härrör från det befintliga direktiv 2001/81/EG om nationella utsläppstak, och är nödvändig för att skapa klarhet och följdriktighet.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. resor till sjöss och i kustvatten med vattenburna fartyg oavsett flagg, utom fiskefartyg, som avgår från ett lands territorium och anländer till ett annat lands territorium. utsläppskontrollområde:

utgår

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

12a. EU:s källbaserade luftföroreningspolitik: förordningar eller direktiv som, oberoende av de mål som anges i de förordningarna eller direktiven, syftar till att helt eller delvis minska utsläppen av svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx), flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC), ammoniak (NH3), partiklar (PM2,5) och metan (CH4) genom att vidta minskningsåtgärder vid källan, vilket minst, men inte uteslutande, ska omfatta utsläppsminskningar som görs i enlighet med

 

– direktiv 94/63/EG1a,

 

– direktiv 97/68/EG1b,

 

– direktiv 98/70/EG1c,

 

– direktiv 1999/32/EG1d,

 

– direktiv 2009/126/EG1e,

 

– direktiv 2004/42/EGfb,

 

– direktiv 2007/46/EG1g inbegripet förordning (EG) nr 715/20071h,

 

förordning (EG) nr 79/20091i,

 

förordning (EG) nr 595/2009 1j och förordning (EG) nr 661/20091k,

 

– direktiv 2010/75/EU1l,

 

– förordning (EU) nr 167/20131m,

 

– förordning (EU) nr 168/20131m,

 

– direktiv 2014/94/EU1l,

 

_______________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG av den 20 december 1994 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid lagring av bensin och vid distribution av bensin från depåer till bensinstationer (EUT L 365, 31.12.1994, s. 24).

 

1b Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (EUT L 59, 27.2.1998, s. 1).

 

1c Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG (EUT L 350, 28.12.1998, s. 58).

 

1d Rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 april 1999 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen och om ändring av direktiv 93/12/EEG (EGT L 121, 11.5.1999, s. 13).

 

1e Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/126/EG av den 21 oktober 2009 om återvinning av bensinångor steg II, vid tankning av motorfordon på bensinstationer (EUT L 285, 31.10.2009, s. 36).

 

1f Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EG (EUT L 143, 30.4.2004, s. 87).

 

1g Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (Ramdirektiv) (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).

 

1h Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 29.6.2007, s. 1).

 

1i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 79/2009 av den 14 januari 2009 om typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG (EUT L 35, 4.2.2009, s. 32).

 

1j Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG (EUT L 188, 18.7.2009, s. 1).

 

1k Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 200, 31.7.2009, s. 1).

 

1l Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17).

 

1m Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon (EUT L 60, 2.3.2013, s. 1).

 

1n Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (EUT L 60, 2.3.2013, s. 52).

 

1o Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (EUT L 307, 28.10.2014, s. 1).

Motivering

Inom ramen för den nya kommissionens ambitioner för bättre lagstiftning läggs “EU:s källbaserade luftföroreningspolitik” till direktivet. I politiken för luftkvalitet bör man hädanefter beakta och utvärdera genomförandet av EU:s källbaserade luftföroreningspolitik för att förhindra överlappning, förbättra synergieffekterna och förstå vissa medlemsstaters framgång eller misslyckande.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 12b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

12b. den berörda allmänheten: den allmänhet som berörs eller kan antas bli berörd av, eller som har ett intresse av, utsläpp av luftföroreningar; icke-statliga miljöskyddsorganisationer, konsumentorganisationer, organisationer som företräder utsatta befolkningsgruppers intressen och övriga relevanta hälso- och sjukvårdsorgan som uppfyller kraven i nationell lagstiftning, ska enligt denna definition anses ha ett sådant intresse.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska, som ett minimum, begränsa sina årliga antropogena utsläpp av svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx), flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC), ammoniak (NH3), partiklar (PM2,5) och metan (CH4) enligt de nationella åtaganden om utsläppsminskning som gäller från och med 2020 och 2030, i enlighet med bilaga II.

1. Medlemsstaterna ska, som ett minimum, begränsa sina årliga antropogena utsläpp av svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx), flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC), ammoniak (NH3), partiklar (PM2,5) och kvicksilver (Hg) enligt de nationella åtaganden om utsläppsminskning som gäller från och med 2020, 2025 och 2030, i enlighet med bilaga II.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Medlemsstaterna ska, som ett minimum, begränsa sina årliga antropogena utsläpp av metan (CH4) enligt de nationella åtaganden om utsläppsminskning som gäller från om med 2030, i enlighet med bilaga II.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder som inte medför oproportionerliga kostnader för att till 2025 begränsa sina antropogena utsläpp av SO2, NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 och CH4. Nivåerna för dessa utsläpp ska bestämmas på grundval av sålda bränslen, med en linjär minskningsbana mellan medlemsstaternas utsläppsnivåer för 2020 och de utsläppsnivåer som definieras av deras åtaganden om utsläppsminskning för 2030.

Medlemsstaterna ska tillhandahålla uppdateringar om sina framsteg avseende sina nationella åtaganden om utsläppsminskningar i sina rapporter till kommissionen i enlighet med artikel 9.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Följande utsläpp inräknas inte vad gäller efterlevnaden av punkterna 1 och 2:

3. Följande utsläpp beaktas inte vad gäller efterlevnaden av punkt 1:

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Utsläpp från internationell sjöfart, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.1.

(d) Utsläpp från internationell sjöfart,

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att efterleva de intermediära utsläppsnivåer som fastställs för 2025 i enlighet med artikel 4.2, och de nationella åtaganden om utsläppsminskning som anges i bilaga II och som gäller från och med 2030 för NOx, SO2 och PM2,5, får medlemsstaterna räkna av utsläppsminskningar för NOx, SO2 och PM2,5 som uppnåtts av internationell sjöfart från utsläpp av NOx, SO2 och PM2,5 från andra källor under samma år, förutsatt att de uppfyller följande villkor:

utgår

(a) Utsläppsminskningarna har skett i de havsområden som faller inom medlemsstaternas territorialvatten, i deras exklusiva ekonomiska zoner eller i föroreningskontrollzoner om sådana zoner har fastställts.

 

(b) De har antagit och genomfört effektiva övervaknings- och inspektionsåtgärder för att garantera att flexibiliteten tillämpas korrekt.

 

(c) De har genomfört åtgärder för att nå lägre utsläpp av NOx, SO2 och PM2,5 från internationell sjöfart jämfört med de utsläppsnivåer som skulle uppnås genom efterlevnad av unionens normer för utsläpp av NOx, SO2 och PM2,5 och har visat en tillfredsställande kvantifiering av de ytterligare utsläppsminskningar som åtgärderna har lett till.

 

(d) De har inte räknat av mer än 20 % av utsläppsminskningarna för NOx, SO2 och PM2,5 beräknade enligt led c, förutsatt att avräkningen inte leder till bristande efterlevnad av de nationella åtagandena om utsläppsminskning för 2020 enligt bilaga II.

 

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får gemensamt genomföra sina åtaganden om utsläppsminskning och intermediära utsläppsnivåer för metan enligt bilaga II, förutsatt att de uppfyller följande villkor:

Medlemsstaterna får gemensamt genomföra sina åtaganden om utsläppsminskning för metan enligt bilaga II, förutsatt att de uppfyller följande villkor:

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får fastställa justerade årliga nationella utsläppsinventeringar för SO2, NOx, NH3, NMVOC och PM2,5 i enlighet med bilaga IV om bristande efterlevnad av deras nationella åtaganden om utsläppsminskning eller deras intermediära utsläppsnivåer skulle bli följden av en tillämpning av bättre metoder för utsläppsinventering som uppdaterats i enlighet med vetenskaplig kunskap.

3. Medlemsstaterna får fastställa justerade årliga nationella utsläppsinventeringar för SO2, NOx, NH3, NMVOC och PM2,5 i enlighet med bilaga IV om bristande efterlevnad av deras nationella åtaganden om utsläppsminskning skulle bli följden av en tillämpning av bättre metoder för utsläppsinventering som uppdaterats i enlighet med vetenskaplig kunskap.

Motivering

Föredraganden anser att åtaganden enligt direktivet om nationella utsläppstak också bör vara bindande för 2025, vilket gör hänvisningen till mellanutsläppsnivåer överflödig.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstater som avser att tillämpa punkterna 1, 2 och 3 ska informera kommissionen senast den 30 september det år som föregår det aktuella rapporteringsåret. Informationen ska omfatta berörda föroreningar och sektorer och, i förekommande fall, storleken av effekterna på nationella utsläppsinventeringar.

4. Medlemsstater som avser att tillämpa någon av flexibilitetsbestämmelserna enligt detta direktiv ska informera kommissionen senast den 31 december det år som föregår det aktuella rapporteringsåret. Informationen ska omfatta berörda föroreningar och sektorer och, i förekommande fall, storleken av effekterna på nationella utsläppsinventeringar.

Motivering

Kommissionens förslag skulle flytta fram datumet för inrapportering av preliminära utsläpp för föregående år från den 31 december till den 30 september. Detta ger inte tillräcklig tid för sammanställning och kvalitetskontroll av uppgifterna.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska med hjälp av Europeiska miljöbyrån granska och bedöma om tillämpningen av flexibilitetsbestämmelser för ett visst år uppfyller gällande krav och kriterier.

Kommissionen ska med hjälp av Europeiska miljöbyrån granska och bedöma om tillämpningen av en flexibilitetsbestämmelse eller en justering för ett visst år uppfyller gällande krav och kriterier.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om kommissionen inte har framfört några invändningar inom nio månader från och med mottagandet av den rapport som avses i artikel 7.4, 7.5 och 7.6, ska den berörda medlemsstaten anse att den tillämpade flexibiliteten har godtagits och är giltig för det året. Om kommissionen anser att tillämpningen av en flexibilitet inte överensstämmer med gällande krav och kriterier, ska den fatta ett beslut och informera medlemsstaten om att flexibiliteten inte kan godtas.

Om kommissionen inte har framfört några invändningar inom sex månader från och med mottagandet av den rapport som avses i artikel 7.5 och 7.6, ska den berörda medlemsstaten anse att den tillämpade flexibiliteten har godtagits och är giltig för det året. Om kommissionen anser att tillämpningen av en flexibilitet inte överensstämmer med gällande krav och kriterier, ska den inom nio månader från och med mottagandet av den relevanta rapporten fatta ett beslut och informera medlemsstaten om att flexibiliteten inte kan godtas. Beslutet ska åtföljas av en motivering.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Kommissionen får anta genomförandeakter för att ange närmare bestämmelser för tillämpningen av flexibilitetsbestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.

6. Kommissionen ska anta genomförandeakter för att ange närmare bestämmelser för tillämpningen av en flexibilitetsbestämmelse i punkterna 2 och 3, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utarbeta och anta ett nationellt luftvårdsprogram i enlighet med del 2 i bilaga III för att begränsa sina årliga antropogena utsläpp i enlighet med artikel 4.

1. Medlemsstaterna ska utarbeta och anta ett nationellt luftvårdsprogram i enlighet med del 2 i bilaga III för att begränsa sina årliga utsläpp i enlighet med artikel 4 och för att uppfylla detta direktivs mål enligt artikel 1.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) Beakta utsläppsminskande åtgärders kostnadseffektivitet och utsläppsminskningar som har uppnåtts eller, om medlemsstaterna prioriterar sina utsläppsminskningsåtgärder, kan uppnås genom tillämpning av befintlig unionslagstiftning.

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab) Prioritera särskilda politiska åtgärder som syftar till att minska riskerna för sårbara gruppers hälsa och säkra uppfyllandet av det exponeringsminskningsmål som fastställts i enlighet med avsnitt B i bilaga XIV till direktiv 2008/50/EG.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Beakta behovet av att minska utsläppen av luftföroreningar för att uppfylla luftkvalitetsmålen inom sina territorier och, i förekommande fall, i grannmedlemsstater.

(b) Minska utsläppen av luftföroreningar för att uppfylla luftkvalitetsmålen inom sina territorier, särskilt gränsvärdena enligt direktiv 2008/50/EG, och, i förekommande fall, i grannmedlemsstater.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Fastställa storleken på de ytterligare utsläppsminskningar som behövs för att senast 2030 uppnå en luftkvalitet som är likvärdig med eller bättre än de nivåer som WHO rekommenderar.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb) Fastställa storleken på de ytterligare utsläppsminskningar som behövs för att nå de kritiska belastningarna och nivåerna när det gäller miljöskydd senast 2030.

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bc) Identifiera relevanta åtgärder för att uppfylla de mål som avses i leden ba och bb.

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) Främja en ny inriktning för investeringar i riktning mot ren och effektiv teknik och hållbar produktion med hjälp av skatteincitament.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb) Bedöma i vilken utsträckning olika nationella geografiska regioner har olika behov och svårigheter när det gäller att hantera luftföroreningar.

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) Säkerställa att behöriga myndigheter övervakar effektiviteten hos de åtgärder som medlemsstaterna antagit för att följa detta direktiv och om det krävs, ge dem befogenhet att vidta åtgärder.

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Kommissionen ska se till att EU:s källbaserade luftföroreningspolitik är ändamålsenlig och bidrar till att uppnå EU:s luftkvalitetsmål.

 

I detta syfte ska kommissionen och medlemsstaterna omedelbart komma överens om det förslag till en ny förordning om Euro 6-krav för utsläpp vid verklig körning som för närvarande övervägs.

 

Den nya testmetoden för typgodkännanden ska införas senast 2017 och ska se till att föroreningar såsom NOx och partiklar (PM2.5 and PM10) effektivt begränsas enligt överensstämmelsefaktorer som är nödvändiga för att återspegla verkliga körförhållanden.

 

Överensstämmelsefaktorerna ska vara strikta och kvantifierade för att enbart representera osäkerheten hos testförfaranden för utsläpp vid verklig körning.

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Medlemsstaterna ska inrätta ett system med rutinmässiga och icke rutinmässiga miljöinspektioner, marknadsövervakning och offentlig rapportering gällande mobila och stillastående källor för att se till att politiken och åtgärderna är effektiva när det gäller att åstadkomma utsläppsminskningar under verkliga driftsförhållanden.

 

Senast den ... * ska kommissionen lägga fram ett lagförslag till ett unionsomfattande system för kontrolltester under körning och offentlig rapportering av utsläppsstandarder för lätta fordon, som administreras av den behöriga myndigheten, för att kunna kontrollera att fordon och motorer uppfyller Euro 6-kraven under hela deras användbara livstid.

 

______________

 

*EUT: Vänligen för in datumet två år efter det att tidsfristen för införlivande av detta direktiv har löpt ut.

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Medlemsstaterna får stödja att källorna till smärre utsläpp tas bort successivt, genom att främja att slangar som genererar utsläpp inom transport- och tankningsområdet byts ut mot utsläppsfri slangteknik.

Motivering

Kolväten bidrar till att det uppstår marknära ozon. Från traditionella tankslangar kan det tränga ut kolväten. Detta kan förhindras med moderna, utsläppsfria tankningssystem.

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Medlemsstaten beslutar sig för att använda en flexibilitet enligt artikel 5.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Nationella luftvårdsprogram ska ange om medlemsstaterna avser att tillämpa en flexibilitet enligt artikel 5.

Ändringsförslag  59

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska, i enlighet med relevant unionslagstiftning, innan förslag till nationella luftvårdsprogram och betydande uppdateringar fastställs, samråda om dessa med allmänheten och med de behöriga myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar inom området för luftföroreningar, luftkvalitet och luftförvaltning på alla nivåer kan antas bli berörda av genomförandet av de nationella luftvårdsprogrammen. Om så är lämpligt ska gränsöverskridande samråd genomföras i enlighet med relevant unionslagstiftning.

5. Medlemsstaterna ska, i enlighet med relevant unionslagstiftning, innan förslag till nationella luftvårdsprogram och alla uppdateringar fastställs, samråda om dessa med de behöriga myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar inom området för luftföroreningar, luftkvalitet och luftförvaltning på alla nivåer kan antas bli berörda av genomförandet av de nationella luftvårdsprogrammen. Samråden ska omfatta de relevanta lokala eller regionala myndigheterna med ansvar för genomförandet av åtgärder för utsläppsminskningar i vissa zoner och/eller tätbebyggelser, även zoner och/eller tätbebyggelser som är belägna i två eller fler medlemsstater.

Ändringsförslag  60

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska, i enlighet med relevant unionslagstiftning, garantera att den berörda allmänheten rådfrågas i ett tidigt skede vid utarbetandet och översynen av förslag till nationella luftvårdsprogram innan dessa fastställs. Gränsöverskridande samråd ska när så är lämpligt genomföras i enlighet med relevant unionslagstiftning, inbegripet artikel 25 i direktiv 2008/50/EG.

Ändringsförslag  61

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Medlemsstaterna ska utse ett eget oberoende expertorgan för att se över förslagen till nationella luftvårdsprogram i syfte att bedöma informationens korrekthet och lämpligheten av strategierna och åtgärderna i programmen. Resultaten av översynen ska offentliggöras innan förslaget till nationellt luftvårdsprogram offentliggörs för att underlätta ett meningsfullt deltagande från allmänhetens sida.

Ändringsförslag  62

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska ge vägledning om utsläppsminskningsåtgärder som inte omfattas av del 1 i bilaga III, såsom uppvärmning av bostäder och vägtransporter, vilka medlemsstaterna får ta med i sina nationella luftvårdsprogram.

Ändringsförslag  63

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Kommissionen får fastställa riktlinjer för utarbetande och genomförande av nationella luftvårdsprogram.

8. Kommissionen ska fastställa riktlinjer för utarbetande och genomförande av nationella luftvårdsprogram.

Ändringsförslag  64

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. Kommissionen får också närmare ange formatet och nödvändig information beträffande medlemsstaternas nationella luftvårdsprogram i form av genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.

9. Kommissionen ska också närmare ange formatet och nödvändig information beträffande medlemsstaternas nationella luftvårdsprogram i form av genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.

Motivering

Det krävs en genomförandeakt för att garantera en harmoniserad utformning av de nationella luftvårdsprogrammen.

Ändringsförslag  65

Förslag till direktiv

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

En fond för ren luft

 

Kommissionen ska underlätta tillgången till ekonomiskt stöd så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att uppnå målen i detta direktiv.

 

Detta ska omfatta lämplig finansiering genom bland annat

 

a) jordbruksstöd, inklusive sådant som finns tillgängligt inom den gemensamma jordbrukspolitiken för perioden 2014–2020, ändrad genom halvtidsöversynen 2017 för att inkludera luftkvalitet som en kollektiv nyttighet med särskild hänvisning till ammoniak eller metan, eller båda, för att erbjuda medlemsstaterna samt relevanta regionala och lokala myndigheter möjlighet att bidra till utsläppsminskningar med särskilda åtgärder, och för hjälp att göra det,

 

b) framtida arbetsprogram inom Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation,

 

c) Europeiska struktur- och investeringsfonder,

 

d) finansiella instrument för miljö- och klimatåtgärder, såsom Life,

 

e) någon kombination av ovanstående.

 

Kommissionen ska se till att finansieringsförfarandena är enkla, insynsvänliga och tillgängliga för aktörer på olika förvaltningsnivåer.

 

Kommissionen ska bedöma möjligheten att skapa en enda kontaktpunkt, där organen enkelt kan få information om tillgängliga fonder och förfarandena för tillgång till projekt för bekämpande av luftföroreningar.

Ändringsförslag  66

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör utarbeta och årligen uppdatera nationella utsläppsinventeringar för de föroreningar som anges i tabell B i bilaga I, i enlighet med de krav som anges där.

Medlemsstaterna ska utarbeta och årligen uppdatera nationella utsläppsinventeringar för de föroreningar som anges i tabell B i bilaga I, i enlighet med de krav som anges där.

Motivering

Medlemsstaternas rapportering bör vara obligatorisk. Språklig ändring – ingen omröstning.

Ändringsförslag  67

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstater som tillämpar flexibilitet enligt artikel 5.1 ska inkludera följande information i den informativa inventeringsrapporten för det berörda året:

utgår

(a) Mängden utsläpp av NOx, SO2 och PM2,5 som skulle skett i avsaknad av ett utsläppskontrollområde.

 

(b) Storleken på utsläppsminskningar som uppnåtts i medlemsstatens del av utsläppskontrollområdet i enlighet med artikel 5.1 c.

 

(c) I vilken utsträckning de tillämpar denna flexibilitet.

 

(d) Eventuella kompletterande uppgifter som medlemsstaterna anser lämpliga för att kommissionen med hjälp av Europeiska miljöbyrån ska kunna göra en fullständig bedömning av de förhållanden under vilka flexibiliteten har genomförts.

 

Ändringsförslag  68

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska fastställa utsläppsinventeringarna, inklusive justerade utsläppsinventeringar, utsläppsprognoserna och den informativa inventeringsrapporten i enlighet med bilaga IV.

7. Medlemsstaterna ska fastställa utsläppsinventeringarna, i förekommande fall inklusive justerade utsläppsinventeringar, utsläppsprognoserna och den informativa inventeringsrapporten i enlighet med bilaga IV.

Motivering

De justerade utsläppsinventeringarna ska endast fastställas om medlemsstaten väljer den flexibilitet som anges i artikel 5.3.

Ändringsförslag  69

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska om möjligt se till att luftföroreningars negativa effekter på ekosystem övervakas i enlighet med kraven i bilaga V.

1. Medlemsstaterna ska övervaka luftföroreningars negativa effekter på ekosystem i enlighet med kraven i bilaga V.

Ändringsförslag  70

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska om så är lämpligt samordna övervakningen av luftföroreningseffekter med andra övervakningsprogram som inrättats enligt unionslagstiftningen, inklusive Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG och direktiv 2000/60/EG30.

2. Medlemsstaterna ska samordna övervakningen av luftföroreningseffekter med andra övervakningsprogram som inrättats enligt unionslagstiftningen, inklusive Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG och direktiv 2000/60/EG.30

__________________

__________________

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

Ändringsförslag  71

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sända sina nationella luftvårdsprogram till kommissionen [within three months of the date referred to in Article 17, date to be inserted by OPOCE] och uppdateringar vartannat år därefter.

1. Medlemsstaterna ska sända sina nationella luftvårdsprogram till kommissionen senast den ...* och uppdateringar vartannat år därefter.

 

_________________

 

*EUT: Vänligen för in datumet sex månader efter detta direktivs ikraftträdande.

Ändringsförslag  72

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om ett nationellt luftvårdsprogram uppdateras enligt artikel 6.4 ska den berörda medlemsstaten informera kommissionen om detta inom två månader.

Om ett nationellt luftvårdsprogram uppdateras enligt artikel 6.4 ska den berörda medlemsstaten sända det uppdaterade programmet till kommissionen inom två månader.

Ändringsförslag  73

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska från och med 2017 sända in sina nationella utsläppsinventeringar, utsläppsprognoser, rumsligt uppdelade utsläppsinventeringar, inventeringar av stora punktkällor och rapporter enligt artikel 7.1, 7.2 och 7.3, samt i tillämpliga fall artikel 7.4, 7.5 och 7.6, till kommissionen och Europeiska miljöbyrån i enlighet med de rapporteringsdatum som anges i bilaga I.

2. Medlemsstaterna ska från och med 2017 sända in sina nationella utsläppsinventeringar, utsläppsprognoser, rumsligt uppdelade utsläppsinventeringar, inventeringar av stora punktkällor och rapporter enligt artikel 7.1, 7.2 och 7.3, samt i tillämpliga fall artikel 7.5 och 7.6, till kommissionen och Europeiska miljöbyrån i enlighet med de rapporteringsdatum som anges i bilaga I.

Ändringsförslag  74

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen ska med hjälp av Europeiska miljöbyrån och medlemsstaterna regelbundet se över uppgifterna i de nationella utsläppsinventeringarna. Översynen ska omfatta

4. Kommissionen ska med hjälp av Europeiska miljöbyrån och medlemsstaterna regelbundet se över uppgifterna i de nationella utsläppsinventeringarna och de nationella luftvårdsprogrammen. Översynen ska omfatta

Ändringsförslag  75

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) kontroller för att verifiera att de nationella luftvårdsprogrammen uppfyller kraven i artikel 6.

Ändringsförslag  76

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Resultaten av kommissionens översyn ska göras tillgängliga för allmänheten, i enlighet med artikel 11.

Ändringsförslag  77

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska minst vart femte år rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv och ge en bedömning av hur genomförandet bidrar till uppnåendet av direktivets mål.

1. Kommissionen ska var 30:e månad från och med den ...* lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv. I samband med det ska kommissionen bedöma

 

a) Dess bidrag och medlemsstaternas ansträngningar för att uppfylla målen i detta direktiv.

 

b) Utvecklingen gällande minskning av luftförorenande utsläpp fram till 2025 och 2030.

 

c) Framstegen med att nå de långsiktiga luftkvalitetsmål som fastställts i det sjunde miljöhandlingsprogrammet.

 

d) Huruvida de kritiska belastningarna och nivåerna och Världshälsoorganisationens riktvärden för luftföroreningar har överskridits. och

 

e) Medlemsstaternas utnyttjande av tillgängliga EU-medel för åtgärder avsedda att minska luftföroreningar.

 

______________

 

*EUT: Vänligen för in datumet för ikraftträdande av detta direktiv.

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

När kommissionen rapporterar om medlemsstaternas utsläppsminskningar för år 2020, 2025 och 2030 ska den i förekommande fall innefatta skälen till varför de fastställa nivåerna inte nås.

Ändringsförslag  79

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om det i rapporten anges att medlemsstaterna inte kan uppfylla unionslagstiftningen och de gränsvärdena för luftkvalitet som anges i direktiv 2008/50/EG ska kommissionen

 

a) bedöma om det är ineffektiv källbaserad luftföroreningspolitik, inbegripet genomförandet i medlemsstaterna, som leder till att lagstiftningen och gränsvärdena inte kan uppfyllas,

 

b) samråda med den kommitté som anges i artikel 14 och fastställa om det finns behov av ny lagstiftning och i förekommande fall lägga fram förslag till lagstiftning för att målen i detta direktiv ska uppfyllas. Alla sådana förslag måste stödjas av en robust konsekvensbedömning och återspegla senaste vetenskapliga rön.

Ändringsförslag  80

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska i varje fall rapportera som ovan för år 2025, och ska också innefatta information om uppnåendet av de intermediära utsläppsnivåer som avses i artikel 4.2 samt skälen i den händelse nivåerna inte nås. Kommissionen ska kartlägga behovet av ytterligare åtgärder även med beaktande av genomförandets effekter på olika sektorer.

Utifrån dessa rapporter ska kommissionen tillsammans med medlemsstaterna kartlägga behovet av ytterligare åtgärder, inbegripet på nationell nivå, även med beaktande av genomförandets effekter på olika sektorer.

Ändringsförslag  81

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De rapporter som avses i punkt 1 kan innefatta en bedömning av de miljömässiga och samhällsekonomiska effekterna av detta direktiv.

2. De rapporter som avses i punkt 1 ska innefatta en bedömning av de hälsomässiga, miljömässiga och samhällsekonomiska effekterna av detta direktiv, inbegripet effekterna för medlemsstaternas hälsosystem samt kostnaderna om direktivet inte tillämpas. Kommissionen ska offentliggöra dessa rapporter.

Ändringsförslag  82

Förslag till direktiv

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Det europeiska forumet för ren luft

 

Kommissionen ska upprätta ett europeiskt forum för ren luft för att underlätta ett samordnat genomförande av programmet för ren luft och sammanföra alla relevanta aktörer, inbegripet medlemsstaternas behöriga myndigheter på samtliga nivåer, kommissionen, industrin, det civila samhället och forskarsamhället, vartannat år. Forumet för ren luft ska övervaka upprättandet av riktlinjer för utformningen och genomförandet av de nationella luftvårdsprogrammen och utvecklingen av olika metoder för utsläppsminskning, inbegripet bedömningen av rapporteringskraven.

Motivering

I meddelande COM(2013)0918 anges att kommissionen ska inrätta ett forum för ren luft för att underlätta ett samordnat genomförande av detta direktiv med sammanträden vartannat år. Forumet ska utfärda riktlinjer till de nationella myndigheter som ansvarar för genomförandet av direktivet om nationella utsläppstak och annan unionslagstiftning om luftkvalitet.

Ändringsförslag  83

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Medlemsstaternas framsteg när det gäller att uppnå landets specifika, bindande luftföroreningsmål för 2025 och 2030 för var och en av föroreningarna.

Ändringsförslag  84

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb) Resultatet av den översyn som avses i artikel 9.4.

Ändringsförslag  85

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstaterna ska se till att den berörda allmänheten har tillgång till administrativa eller rättsliga förfaranden för att kontrollera handlingar och underlåtenheter av behöriga myndigheter eller privatpersoner som inte följer detta direktiv.

 

Sådana förfaranden ska ge lämplig och verkningsfull gottgörelse, inklusive interimsföreläggande när så är lämpligt, och vara rättvisa, snabba och inte oöverkomligt kostsamma.

 

Medlemsstaterna ska se till att information om tillgång till sådana förfaranden offentliggörs och ska ta överväga att upprätta lämpliga stödmekanismer för att avlägsna eller minska ekonomiska och andra hinder för tillgång till rättslig prövning.

Ändringsförslag  86

Förslag till direktiv

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Kommissionen ska på grundval av de rapporter som anges i artikel 10.1 se över detta direktiv senast 2025 i syfte att skydda framsteg som gjorts i riktning mot att uppfylla WHO:s luftkvalitetsrekommendationer och den långsiktiga visionen i det sjunde miljöhandlingsprogrammet. Kommissionen ska särskilt i förekommande fall och med beaktande av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen föreslå ändringar i de nationella åtagandena om utsläppsminskning i bilaga II.

 

Kommissionen ska på grundval av de regelbundna rapporterna som anges i artikel 10.1 beakta åtgärder för att minska utsläppen från internationell sjöfart, särskilt i medlemsstaternas territorialvatten och exklusiva ekonomiska zoner och vid behov lägga fram lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag  87

Förslag till direktiv

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unionen och medlemsstaterna ska vid behov sörja för bilateralt och multilateralt samarbete med tredjeländer och samordning inom relevanta internationella organisationer såsom FN:s miljöprogram (Unep), FN:s ekonomiska kommission för Europa (Unece), Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao), bland annat genom utbyte av information, avseende vetenskaplig och teknisk forskning och utveckling, i syfte att förbättra förutsättningarna för utsläppsminskningar.

Unionen och medlemsstaterna ska vid behov sörja för bilateralt och multilateralt samarbete med tredjeländer och samordning inom relevanta internationella organisationer såsom FN:s miljöprogram (Unep), FN:s ekonomiska kommission för Europa (Unece), FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao), bland annat genom utbyte av information, avseende vetenskaplig och teknisk forskning och utveckling, i syfte att förbättra förutsättningarna för utsläppsminskningar. Medlemsstaterna ska bedriva gränsöverskridande samarbete om det gemensamma hotet från föroreningar från industriområden som befinner sig invid deras gränser och de berörda medlemsstaterna ska utarbeta gemensamma planer för att få bort utsläppen eller minska dem.

Motivering

Medlemsstater som är grannländer, framför allt om deras industriområden gränsar till varandra, ska samråda och utarbeta gemensamma planer för utsläppsminskning och eliminering av utsläpp.

Ändringsförslag  88

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.7, 7.9 och 8.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den dag då detta direktiv träder i kraft.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.7, 7.9 och 8.3 ska ges till kommissionen för en femårsperiod från och med den …* Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av femårsperioden. Delegeringen av befogenheter ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

_______________

 

* EUT: Vänligen för in datumet för ikraftträdande av detta direktiv.

Ändringsförslag  89

Förslag till direktiv

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder för överträdelser av nationella bestämmelser som har utfärdats med tillämpning av detta direktiv och ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa påföljder tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder för överträdelser av nationella bestämmelser som har utfärdats med tillämpning av detta direktiv och ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa påföljder tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla åtgärderna till kommissionen senast den ...* och utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar som berör dessa.

 

_________________

 

* EUT: Vänligen för in datumet för ikraftträdande av detta direktiv.

Motivering

Kommissionen bör kunna se till att påföljderna är effektiva och proportionella mellan och inom medlemsstaterna, särskilt med tanke på att luftföroreningar är gränsöverskridande.

Ändringsförslag  90

Förslag till direktiv

Artikel 15 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska medlemsstaterna inte lägga efterlevnadsbördan på myndigheter som inte har den strategiska befogenheten att uppfylla direktivets krav.

Motivering

I en situation där en medlemsstat inte lever upp till sina skyldigheter enligt direktivet om nationella utsläppstak är det viktigt att skydda lokala myndigheter, som ofta har en ansträngd budget, från att bötfällas till följd av ett överträdelseförfarande.

Ändringsförslag  91

Förslag till direktiv

Bilaga I – tabell A– rad 5

 

Kommissionens förslag

Preliminära nationella utsläpp per aggregerad NFR(2)

- SO2, NOX, NH3, NMVOC, PM2,5

Årligen, för rapporteringsår minus 1 (X–1)

30/09

 

Parlamentets ändringsförslag

Preliminära nationella utsläpp per aggregerad NFR(2)

- SO2, NOX, NH3, NMVOC, PM2,5

Vartannat år, för rapporteringsår minus 1 (X–1)

31/12

Motivering

Kommissionens förslag skulle flytta fram datumet för inrapportering av preliminära utsläpp för föregående år från den 31 december till den 30 september. Detta ger inte tillräcklig tid för sammanställning och kvalitetskontroll av uppgifterna.

Ändringsförslag  92

Förslag till direktiv

Bilaga II – tabell a

 

Kommissionens förslag

Tabell a: Åtaganden om utsläppsminskning för svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC). Sålda bränslen, basår 2005.

Medlemsstat

SO2-minskning jämfört med 2005

NOx-minskning jämfört med 2005

NMVOC-minskning jämfört med 2005

För varje år fr.o.m. 2020 t.o.m. 2029

 

För varje år fr.o.m. 2030

För varje år fr.o.m. 2020 t.o.m. 2029

 

För varje år fr.o.m. 2030

För varje år fr.o.m. 2020 t.o.m. 2029

 

För varje år fr.o.m. 2030

Belgien

43 %

 

68 %

41 %

 

63 %

21 %

 

44 %

Bulgarien

78 %

 

94 %

41 %

 

65 %

21 %

 

62 %

Tjeckien

45 %

 

72 %

35 %

 

66 %

18 %

 

57 %

Danmark

35 %

 

58 %

56 %

 

69 %

35 %

 

59 %

Tyskland

21 %

 

53 %

39 %

 

69 %

13 %

 

43 %

Estland

32 %

 

71 %

18 %

 

61 %

10 %

 

37 %

Grekland

74 %

 

92 %

31 %

 

72 %

54 %

 

67 %

Spanien

67 %

 

89 %

41 %

 

75 %

22 %

 

48 %

Frankrike

55 %

 

78 %

50 %

 

70 %

43 %

 

50 %

Kroatien

55 %

 

87 %

31 %

 

66 %

34 %

 

48 %

Irland

65 %

 

83 %

49 %

 

75 %

25 %

 

32 %

Italien

35 %

 

75 %

40 %

 

69 %

35 %

 

54 %

Cypern

83 %

 

95 %

44 %

 

70 %

45 %

 

54 %

Lettland

8 %

 

46 %

32 %

 

44 %

27 %

 

49 %

Litauen

55 %

 

72 %

48 %

 

55 %

32 %

 

57 %

Luxemburg

34 %

 

44 %

43 %

 

79 %

29 %

 

58 %

Ungern

46 %

 

88 %

34 %

 

69 %

30 %

 

59 %

Malta

77 %

 

98 %

42 %

 

89 %

23 %

 

31 %

Nederländerna

28 %

 

59 %

45 %

 

68 %

8 %

 

34 %

Österrike

26 %

 

50 %

37 %

 

72 %

21 %

 

48 %

Polen

59 %

 

78 %

30 %

 

55 %

25 %

 

56 %

Portugal

63 %

 

77 %

36 %

 

71 %

18 %

 

46 %

Rumänien

77 %

 

93 %

45 %

 

67 %

25 %

 

64 %

Slovenien

63 %

 

89 %

39 %

 

71 %

23 %

 

63 %

Slovakien

57 %

 

79 %

36 %

 

59 %

18 %

 

40 %

Finland

30 %

 

30 %

35 %

 

51 %

35 %

 

46 %

Sverige

22 %

 

22 %

36 %

 

65 %

25 %

 

38 %

Förenade kungariket

59 %

 

84 %

55 %

 

73 %

32 %

 

49 %

EU 28

59 %

 

81 %

42 %

 

69 %

28 %

 

50 %

 

Parlamentets ändringsförslag

Tabell a: Åtaganden om utsläppsminskning för svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC). Sålda bränslen, basår 2005.

Medlemsstat

SO2-minskning jämfört med 2005

NOx-minskning jämfört med 2005

NMVOC-minskning jämfört med 2005

För varje år fr.o.m. 2020 t.o.m. 2024

För varje år fr.o.m. 2025 t.o.m. 2029

För varje år fr.o.m. 2030

För varje år fr.o.m. 2020 t.o.m. 2024

För varje år fr.o.m. 2025 t.o.m. 2029

För varje år fr.o.m. 2030

För varje år fr.o.m. 2020 t.o.m. 2024

För varje år fr.o.m. 2025 t.o.m. 2029

För varje år fr.o.m. 2030

Belgien

43 %

69 %

70 %

41 %

61 %

67 %

21 %

45 %

46 %

Bulgarien

78 %

93 %

94 %

41 %

64 %

68 %

21 %

61 %

64 %

Tjeckien

45 %

70 %

74 %

35 %

63 %

70 %

18 %

55 %

58 %

Danmark

35 %

58 %

64 %

56 %

66 %

72 %

35 %

58 %

60 %

Tyskland

21 %

48 %

54 %

39 %

65 %

71 %

13 %

42 %

44 %

Estland

32 %

70 %

71 %

18 %

57 %

63 %

10 %

35 %

65 %

Grekland

74 %

91 %

93 %

31 %

69 %

74 %

54 %

68 %

70 %

Spanien

67 %

89 %

89 %

41 %

72 %

78 %

22 %

48 %

49 %

Frankrike

55 %

78 %

80 %

50 %

68 %

74 %

43 %

49 %

52 %

Kroatien

55 %

86 %

87 %

31 %

65 %

70 %

34 %

52 %

56 %

Irland

65 %

84 %

86 %

49 %

67 %

79 %

25 %

34 %

39 %

Italien

35 %

76 %

77 %

40 %

67 %

72 %

35 %

54 %

56 %

Cypern

83 %

97 %

97 %

44 %

69 %

73 %

45 %

54 %

56 %

Lettland

8 %

50 %

50 %

32 %

38 %

49 %

27 %

58 %

60 %

Litauen

55 %

74 %

75 %

48 %

53 %

60 %

32 %

60 %

64 %

Luxemburg

34 %

46 %

48 %

43 %

76 %

82 %

29 %

58 %

59 %

Ungern

46 %

87 %

88 %

34 %

68 %

74 %

30 %

57 %

60 %

Malta

77 %

98 %

99 %

42 %

86 %

90 %

23 %

32 %

32 %

Nederländerna

28 %

57 %

61 %

45 %

67 %

72 %

8 %

35 %

37 %

Österrike

26 %

53 %

57 %

37 %

71 %

77 %

21 %

48 %

50 %

Polen

59 %

76 %

81 %

30 %

52 %

62 %

25 %

55 %

59 %

Portugal

63 %

79 %

80 %

36 %

70 %

75 %

18 %

47 %

47 %

Rumänien

77 %

92 %

93 %

45 %

65 %

71 %

25 %

64 %

66 %

Slovenien

63 %

90 %

90 %

39 %

68 %

75 %

23 %

64 %

65 %

Slovakien

57 %

79 %

80 %

36 %

57 %

63 %

18 %

40 %

42 %

Finland

30 %

32 %

36 %

35 %

47 %

54 %

35 %

47 %

54 %

Sverige

22 %

18 %

20 %

36 %

63 %

67 %

25 %

35 %

39 %

Förenade kungariket

59 %

83 %

85 %

55 %

71 %

75 %

32 %

50 %

51 %

EU 28

59 %

80 %

83 %

42 %

66 %

72 %

28 %

50 %

53 %

 

Motivering

De nationella siffrorna för utsläppsminskning för åren 2025–2030 på grundval av Europaparlamentets konsekvensbedömning och det mest kostnadseffektiva alternativet för att minska utsläppen med beaktande av klimat- och energipolitiken.

Ändringsförslag  93

Förslag till direktiv

Bilaga II – tabell b

 

Kommissionens förslag

Tabell b: Åtaganden om utsläppsminskning för ammoniak (NH3), fina partiklar (PM2,5) och metan (CH4). Sålda bränslen, basår 2005.

Medlemsstat

NH3-minskning jämfört med 2005

PM2,5-minskning jämfört med 2005

CH4-minskning jämfört med 2005

För varje år fr.o.m. 2020 t.o.m. 2029

 

För varje år fr.o.m. 2030

För varje år fr.o.m. 2020 t.o.m. 2029

 

För varje år fr.o.m. 2030

 

För varje år fr.o.m. 2030

Belgien

2 %

 

16 %

20 %

 

47 %

 

26 %

Bulgarien

3 %

 

10 %

20 %

 

64 %

 

53 %

Tjeckien

7 %

 

35 %

17 %

 

51 %

 

31 %

Danmark

24 %

 

37 %

33 %

 

64 %

 

24 %

Tyskland

5 %

 

39 %

26 %

 

43 %

 

39 %

Estland

1 %

 

8 %

15 %

 

52 %

 

23 %

Grekland

7 %

 

26 %

35 %

 

72 %

 

40 %

Spanien

3 %

 

29 %

15 %

 

61 %

 

34 %

Frankrike

4 %

 

29 %

27 %

 

48 %

 

25 %

Kroatien

1 %

 

24 %

18 %

 

66 %

 

31 %

Irland

1 %

 

7 %

18 %

 

35 %

 

7 %

Italien

5 %

 

26 %

10 %

 

45 %

 

40 %

Cypern

10 %

 

18 %

46 %

 

72 %

 

18 %

Lettland

1 %

 

1 %

16 %

 

45 %

 

37 %

Litauen

10 %

 

10 %

20 %

 

54 %

 

42 %

Luxemburg

1 %

 

24 %

15 %

 

48 %

 

27 %

Ungern

10 %

 

34 %

13 %

 

63 %

 

55 %

Malta

4 %

 

24 %

25 %

 

80 %

 

32 %

Nederländerna

13 %

 

25 %

37 %

 

38 %

 

33 %

Österrike

1 %

 

19 %

20 %

 

55 %

 

20 %

Polen

1 %

 

26 %

16 %

 

40 %

 

34 %

Portugal

7 %

 

16 %

15 %

 

70 %

 

29 %

Rumänien

13 %

 

24 %

28 %

 

65 %

 

26 %

Slovenien

1 %

 

24 %

25 %

 

70 %

 

28 %

Slovakien

15 %

 

37 %

36 %

 

64 %

 

41 %

Finland

20 %

 

20 %

30 %

 

39 %

 

15 %

Sverige

15 %

 

17 %

19 %

 

30 %

 

18 %

Förenade kungariket

8 %

 

21 %

30 %

 

47 %

 

41 %

EU 28

6 %

 

27 %

22 %

 

51 %

 

33 %

 

Parlamentets ändringsförslag

Tabell b: Åtaganden om utsläppsminskning för ammoniak (NH3), fina partiklar (PM2,5) och metan (CH4). Sålda bränslen, basår 2005.

Medlemsstat

NH3-minskning jämfört med 2005

PM2,5-minskning jämfört med 2005

CH4-minskning jämfört med 2005

För varje år fr.o.m. 2020 t.o.m. 2024

För varje år fr.o.m. 2025 t.o.m. 2029

För varje år fr.o.m. 2030

För varje år fr.o.m. 2020 t.o.m. 2024

För varje år fr.o.m. 2025 t.o.m. 2029

För varje år fr.o.m. 2030

 

För varje år fr.o.m. 2030

Belgien

2 %

16 %

17 %

20 %

48 %

50 %

 

26 %

Bulgarien

3 %

11 %

10 %

20 %

64 %

70 %

 

53 %

Tjeckien

7 %

35 %

36 %

17 %

51 %

59 %

 

31 %

Danmark

24 %

37 %

38 %

33 %

61 %

67 %

 

24 %

Tyskland

5 %

46 %

47 %

26 %

42 %

46 %

 

39 %

Estland

1 %

10 %

10 %

15 %

51 %

74 %

 

23 %

Grekland

7 %

28 %

28 %

35 %

71 %

73 %

 

40 %

Spanien

3 %

29 %

30 %

15 %

63 %

64 %

 

34 %

Frankrike

4 %

31 %

32 %

27 %

46 %

52 %

 

25 %

Kroatien

1 %

27 %

29 %

18 %

67 %

71 %

 

31 %

Irland

1 %

11 %

14 %

18 %

35 %

44 %

 

7 %

Italien

5 %

29 %

29 %

10 %

44 %

56 %

 

40 %

Cypern

10 %

21 %

21 %

46 %

73 %

74 %

 

18 %

Lettland

1 %

3 %

4 %

16 %

56 %

63 %

 

37 %

Litauen

10 %

4 %

1 %

20 %

57 %

65 %

 

42 %

Luxemburg

1 %

25 %

25 %

15 %

48 %

50 %

 

27 %

Ungern

10 %

38 %

38 %

13 %

63 %

66 %

 

55 %

Malta

4 %

25 %

28 %

25 %

80 %

81 %

 

32 %

Nederländerna

13 %

24 %

26 %

37 %

40 %

42 %

 

33 %

Österrike

1 %

20 %

19 %

20 %

56 %

59 %

 

20 %

Polen

1 %

28 %

29 %

16 %

37 %

53 %

 

34 %

Portugal

7 %

22 %

20 %

15 %

70 %

71 %

 

29 %

Rumänien

13 %

25 %

25 %

28 %

64 %

69 %

 

26 %

Slovenien

1 %

25 %

26 %

25 %

76 %

77 %

 

28 %

Slovakien

15 %

41 %

41 %

36 %

63 %

66 %

 

41 %

Finland

20 %

17 %

17 %

30 %

41 %

48 %

 

15 %

Sverige

15 %

18 %

18 %

19 %

35 %

44 %

 

18 %

Förenade kungariket

8 %

22 %

22 %

30 %

48 %

50 %

 

41 %

EU 28

6 %

29 %

30 %

22 %

51 %

58 %

 

33 %

Motivering

NH3 and PM2.5: De nationella siffrorna för utsläppsminskning för åren 2025–2030 på grundval av Europaparlamentets konsekvensbedömning och det mest kostnadseffektiva alternativet för att minska utsläppen med beaktande av klimat- och energipolitiken. För metan bibehålls kommissionens förslag.

Ändringsförslag  94

Förslag till direktiv

Bilaga II – tabell ba (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Tabell (ba) Åtaganden om utsläppsminskning för kvicksilver (Hg) jämfört med 2005*

 

För varje år fr.o.m. 2025 t.o.m. 2029

 

För varje år fr.o.m. 2030

 

Siffrorna ska bygga på den metod som används i Europaparlamentets utredningstjänsts kompletterande konsekvensbedömning av kopplingen mellan EU:s luftkvalitetspolitik och klimat- och energipolitiken (Air Quality – Complementary Impact Assessment on interactions between EU air quality policy and climate and energy policy), dvs. enligt det klimat- och energipolitiska scenariot med 75 % utjämning av skillnaden, inbegripet EU:s klimat- och energipolitiska ram för 2030, enligt kommissionens meddelande ”En klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020–2030”.

Ändringsförslag  95

Förslag till direktiv

Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Kvävehushållning, med beaktande av kvävets hela kretslopp.

(a) Kvävehushållning, med beaktande av kvävets hela kretslopp och införandet av förvaltningsplaner för mark och näringsämnen.

Ändringsförslag  96

Förslag till direktiv

Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Metoder för stallgödselspridning som ger låga utsläpp.

(c) Metoder och teknik för stallgödselspridning som ger låga utsläpp, bland annat separation av flytande och fasta fraktioner.

Ändringsförslag  97

Förslag till direktiv

Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) System för bearbetning och kompostering av stallgödsel som ger låga utsläpp.

(e) System för bearbetning och kompostering av stallgödsel som ger låga utsläpp, bl.a. separation av flytande och fasta fraktioner.

Ändringsförslag  98

Förslag till direktiv

Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga) Främjande av betesdrift och extensivt jordbruk och förbättring av betesmarkers biologiska mångfald med växter som har hög halt av aminosyror, t.ex. klöver, alfalfa och spannmål.

Motivering

Genom att införa växter med hög halt av aminosyror eller hög proteinhalt i betesfodret (t.ex. genom insådd i tillfälliga gräsmarker) kan man höja markens bördighet och även sänka foderkostnaderna, t.ex. för importerad soja.

Ändringsförslag  99

Förslag till direktiv

Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(gb) Främjande av växelbruk med bland annat kvävefixerande grödor.

Motivering

Det behövs fler helhetsstrategier för jordbruksmetoder som kan leda till avsevärt minskade ammoniakutsläpp och även kan ge andra stora fördelar för miljön (t.ex. för mark, biologisk mångfald och vatten). Sådana metoder som växelbruk ökar markkvaliteten väsentligt och kan minska jordbrukarnas beroende av artificiella insatsvaror. Extensiv betesdrift kan t.ex. gynna den biologiska mångfalden, minska växthusgasutsläpp och luftföroreningar samt är bra för djurens välbefinnande.

Ändringsförslag  100

Förslag till direktiv

Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 1 – led gc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(gc) Främjande av agroekologiskt jordbruk som leder till jordbrukssystem med stor biologisk mångfald, hög resurseffektivitet och minskat eller helst inget behov av kemiska insatsvaror.

Ändringsförslag  101

Förslag till direktiv

Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k) Oorganiska gödselmedel ska spridas i enlighet med den mottagande grödans eller vallens förutsebara behov av kväve och fosfor, och med beaktande av markens befintliga näringsinnehåll och näringsämnen från andra gödselmedel.

(d) Oorganiska gödselmedel ska i så stor utsträckning som möjligt ersättas med organiska gödselmedel. Om man fortsätter att använda oorganiska gödselmedel ska de spridas i enlighet med den mottagande grödans eller vallens förutsebara behov av kväve och fosfor, och med beaktande av markens befintliga näringsinnehåll och näringsämnen från andra gödselmedel.

Ändringsförslag  102

Förslag till direktiv

Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 4 – led a – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l) Minska utsläppen från spridning av flytgödsel och fastgödsel på åkermark och vall, med hjälp av metoder som minskar utsläppen med minst 30 % jämfört med den referensmetod som beskrivs i riktlinjedokumentet för ammoniak, varvid följande villkor ska gälla:

(a) (Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

språklig ändring – ingen omröstning

Ändringsförslag  103

Förslag till direktiv

Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 4 – led a – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) Fastgödsel och flytgödsel får inte spridas när den mottagande marken är vattenmättad, översvämmad, frusen eller snötäckt.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

språklig ändring – ingen omröstning

Ändringsförslag  104

Förslag till direktiv

Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 4 – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(m) Minska utsläppen från gödsellagring utanför djurstallar med hjälp av följande metoder:

(b) (Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

språklig ändring – ingen omröstning

Ändringsförslag  105

Förslag till direktiv

Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 4 – led b – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) För flytgödsellager anlagda efter den 1 januari 2022 ska man använda lagringssystem eller -metoder som har visat sig minska ammoniakutsläppen med minst 60 % jämfört med den referensmetod som beskrivs i riktlinjedokumentet för ammoniak, och för befintliga flytgödsellager med minst 40 %.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

språklig ändring – ingen omröstning

Ändringsförslag  106

Förslag till direktiv

Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(n) Minska utsläpp från djurstallar genom att använda system som har visats minska ammoniakutsläppen med minst 20 % jämfört med den referensmetod som beskrivs i riktlinjedokumentet för ammoniak.

(c) (Berör inte den svenska versionen).

Motivering

språklig ändring – ingen omröstning

Ändringsförslag  107

Förslag till direktiv

Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(o) Minska utsläpp från gödsel genom att använda utfodringsstrategier med lågproteinfoder som har visat sig minska ammoniakutsläppen med minst 10 % jämfört med den referensmetod som beskrivs i riktlinjedokumentet för ammoniak.

(d) (Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

språklig ändring – ingen omröstning

Ändringsförslag  108

Förslag till direktiv

Bilaga III – del 1 – avsnitt Ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Ab. Åtgärder för att begränsa utsläpp av kväveoxider och partiklar i tätorter

 

I samråd med lokala och regionala myndigheter ska medlemsstaterna överväga följande åtgärder:

 

– Utarbeta planer för hållbar rörlighet i tätorter, med åtgärder för t.ex. lågutsläppszoner, trafikbelastningsstyrd prissättning, parkeringskontroller, hastighetsbegränsningar, samåkningssystem och lansering av laddningsinfrastruktur för fordon med alternativ drift.

 

– Främjande av trafikomställning för att öka transporterna med cykel, till fots och med kollektivtrafik.

 

– Utarbeta planer för hållbar godstransport i tätorter, t.ex. genom införande av samordningscentra och åtgärder för att främja en omställning, så att regionala godstransporter sker med eldrivna tåg och på vatten i stället för på väg.

 

– Använda planeringssystemet för att åtgärda utsläpp från nya anläggningar och värmepannor samt eftermontera utrustning som ökar energieffektiviteten i befintliga byggnader.

 

– Eftermontage för att främja ersättning av gamla förbränningsanordningar i bostäder med bättre husisolering, värmepumpar, tunn eldningsolja, nya träpelletspannor, fjärrvärme eller gas.

 

– Skapa ekonomiska och skattemässiga incitament för att främja upptagning av uppvärmningsanordningar med låga utsläpp.

 

Förbjuda förbränning av fasta bränslen i bostadsområden och andra känsliga områden som en hälsoskyddsåtgärd för utsatta grupper, bl.a. barn.

 

Se till att utsläppen från bygg- och anläggningsarbeten minimieras genom att införa och följa strategier för att minska och övervaka byggdamm, samt fastställa utsläppsgränser för mobila maskiner som inte är avsedda för transporter på väg.

 

– Översyn av fordonsskattesatserna med hänsyn till de större verkliga utsläppen från dieselbilar och bensindrivna fordon med direktinsprutning för att stimulera försäljningen av mindre förorenande fordon.

 

– Offentlig upphandling och skatteincitament som främjar en snar övergång till fordon med ytterst små utsläpp.

 

– Stöd till eftermontage av partikelfilter av typen Unece Rec klass IV på dieselmotorer, lastbilar, bussar och taxibilar.

 

– Begränsa utsläpp från bygg- och anläggningsmaskiner och andra mobila maskiner som inte är avsedda för transporter på väg men som används i tätbefolkade områden (bl.a. genom eftermontage).

 

– Genomföra informationskampanjer och utfärda varningar.

Ändringsförslag  109

Förslag till direktiv

Bilaga III – del 1 – avsnitt Ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Ca. Utsläppsminskande åtgärder för att kontrollera kolväteutsläpp.

 

Medlemsstaterna ska minska utsläppen av flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC) genom att främja användningen av modern utsläppsfri slangteknik som används inom olika sektorer.

Motivering

Vanliga tankslangar är inte helt täta. Det innebär kolväteläckage som kan bilda markozon. Enligt en beräkning uppskattas kolväteläckaget vid tankställen i Europa till ca 45 miljoner liter per år. Ett modernt utsläppsfritt bränslepåfyllningssystem skulle kunna minska kolväteläckaget.

Ändringsförslag  110

Förslag till direktiv

Bilaga III – del 2 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) policyprioriteringar och deras koppling till prioriteringar inom andra relevanta politikområden, även klimatpolitik,

i) policyprioriteringar och deras koppling till prioriteringar inom andra relevanta politikområden, även jordbrukspolitik, landsbygdsekonomisk politik, industripolitik, rörlighets- och transportpolitik, naturskyddspolitik och klimatpolitik,

Motivering

Det finns överlappningar och synergieffekter med fler politikområden än bara klimatpolitiken i den här frågan: jordbruk, industri, landsbygdsekonomi och naturskydd behöver därför också tas med.

Ändringsförslag  111

Förslag till direktiv

Bilaga III – del 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(u) De policyalternativ som övervägts för att uppfylla åtagandena om utsläppsminskning för 2020 och 2030 och därefter, och för att nå de intermediära utsläppsnivåer som fastställts för 2025, och även i syfte att ytterligare förbättra luftkvaliteten, samt en analys av alternativen med angivande av analysmetod, de enskilda eller sammanlagda effekterna av policyer och åtgärder för utsläppsminskningar, luftkvalitet och miljön, samt osäkerheter i samband med detta.

(b) De policyalternativ som övervägts för att uppfylla åtagandena om utsläppsminskning för 2020, 2025 och 2030 i syfte att ytterligare förbättra luftkvaliteten, samt en analys av alternativen med angivande av analysmetod, de enskilda eller sammanlagda effekterna av policyer och åtgärder för utsläppsminskningar, luftkvalitet och miljön, samt osäkerheter i samband med detta.

Ändringsförslag  112

Förslag till förordning

Bilaga III – del 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(w) I förekommande fall, en redogörelse för skälen till att de intermediära utsläppsnivåerna för 2025 inte kan uppnås utan åtgärder som medför oproportionerliga kostnader.

(d) En redogörelse för de åtgärder som vidtagits för att uppfylla de nationella åtagandena om utsläppsminskning.

Ändringsförslag  113

Förslag till direktiv

Bilaga III – del 2 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) En redogörelse för den metod som används för att se till att minskade sotutsläpp prioriteras i åtgärderna för att uppnå de nationella åtagandena om utsläppsminskning för PM2,5.

Ändringsförslag  114

Förslag till direktiv

Bilaga III – del 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(x) En bedömning av hur valda policyer och åtgärder säkerställer samstämmighet med planer och program som upprättats inom andra relevanta politikområden.

(e) En bedömning av hur valda policyer och åtgärder säkerställer samstämmighet med planer och program som upprättats inom andra relevanta politikområden, särskilt, men inte uteslutande, luftkvalitetsplanerna enligt direktiv 2008/50/EG, de nationella övergångsplanerna och tillsynsplanerna enligt direktiv 2010/75/EU, de nationella handlingsplanerna för energieffektivitet enligt direktiv 2012/27/EU och de nationella handlingsplanerna för förnybar energi enligt direktiv 2009/28/EG och relevanta planer och program i enlighet med kraven i direktiv 2001/42/EG eller motsvarande bestämmelser i efterföljande lagstiftning.

Ändringsförslag  115

Förslag till direktiv

Bilaga III – del 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(y) En lägesbedömning av programmets genomförande, minskning av utsläpp och minskning av halter.

(a) En lägesbedömning av programmets genomförande, minskning av utsläpp, minskning av halter och fördelar för miljön, folkhälsan och socioekonomin i samband med detta.

Motivering

Mer information om luftföroreningarnas effekter bidrar till att förbättra allmänhetens engagemang i luftföroreningspolitiken, särskilt i utformningen och genomförandet av de nationella luftvårdsprogrammen.

Ändringsförslag  116

Förslag till direktiv

Bilaga III – del 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(z) Alla betydande ändringar av policybakgrunden, bedömningar, program eller tidtabellen för genomförandet.

(b) Alla betydande ändringar av policybakgrunden, bedömningar (även resultaten av den tillsyn och marknadsövervakning som sker i enlighet med artikel 6), program eller tidtabellen för genomförandet.

Ändringsförslag  117

Förslag till direktiv

Bilaga III – del 2 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) En bedömning av de framsteg som gjorts med att nå EU:s långsiktiga hälso- och miljömål, mot bakgrund av nödvändiga uppdateringar av målen, bland annat de eventuella nya luftkvalitetsriktlinjer som fastställts av Världshälsoorganisationen.

Ändringsförslag  118

Förslag till direktiv

Bilaga III – del 2 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb) Om ett nationellt luftvårdsprogram uppdateras i enlighet med artikel 6.4, ska det även innehålla information om alla ytterligare åtgärder mot luftföroreningar som man på lämplig lokal, regional eller nationell nivå har övervägt att vidta för att uppfylla åtagandena om utsläppsminskning och nå luftkvalitetsmålen, bland annat de åtgärder som beskrivs i bilaga III i detta direktiv och punkt 3 i Bilaga XV (B) till direktiv 2008/50/EG.

(1)

EUT C 451, 16.12.2014, s. 134.

(2)

EUT C 415, 20.11.2014, s. 23.


MOTIVERING

EU:s lagstiftning måste bygga på evidensbaserad politik. Lagarna bör grundas på stabila och heltäckande konsekvensanalyser som förklarar varför lagstiftningen tar hänsyn både till de centrala frågorna om varför ett förslag behövs och är proportionerligt, och varför en åtgärd bäst införs på EU-nivå. När det gäller luftkvalitet är svaret uppenbart: det är en viktig gränsöverskridande folkhälso- och miljöfråga som kraftigt påverkar alla EU-medborgare och kräver omedelbar åtgärd.

Efter att i flera år ha negligerats av politikerna har frågan om luftföroreningar nu blivit en allvarlig folkhälsofråga som har seglat upp högt på den politiska dagordningen. Dålig luftkvalitet bidrar till för tidig död, sjukfrånvaro, betydande sjukvårdskostnader, minskad produktivitet, mindre skördar och skador på byggnader. I Europa uppskattas de totala externa sjukvårdsrelaterade kostnaderna för samhället från luftföroreningar till mellan 330 och 940 miljarder euro varje år. Det finns dessutom allt fler bevis på att kväveutsläppen i luften leder till förändringar i miljön såsom minskad mångfald i markvegetationen, minskad tillväxt hos växter och obalanserat näringsinnehåll på grund av övergödning och försurning.

Även om en del insatser har gjorts för att minska luftföroreningarna inom unionen är det fortfarande många medlemsstater som inte rättar sig efter överenskomna normer. EU står dessutom långt ifrån sitt långsiktiga mål, att följa rekommenderade utsläppsgränser i WHO:s riktlinjer för luftkvalitet från 2005. Den 18 december 2013 publicerade kommissionen det sedan länge emotsedda paketet om en politik för ren luft, till vilket en betydande konsekvensanalys låg till grund. I paketet redogörs för åtgärder för att säkerställa att befintliga mål uppnås på kort sikt och dessutom fastställs nya mål för luftkvaliteten fram till 2030. Det består av fyra delar: Ett program för ren luft i Europa. Ett förslag till beslut om att ratificera 2012 års ändring av Göteborgsprotokollet till Uneces konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar för EU:s räkning. Ett förslag till ett nytt direktiv för att minska föroreningarna från medelstora förbränningsanläggningar, t.ex. kraftverk för större byggnader, och små industrianläggningar. Slutligen, lagstiftningsförslaget som föreliggande betänkande bygger på och som innebär en revidering av direktivet om nationella utsläppstak från 2001.

Kommissionens förslag upphäver och ersätter det nuvarande direktivet om nationella utsläppstak, och fastställer nya utsläppstak för svaveldioxid, kväveoxider, ammoniak och lättflyktiga organiska ämnen utom metan för 2020 och 2030. Förslaget innebär också att direktivet utvidgas till att även innefatta partiklar i atmosfären (PM2,5) från 2020 och – för att skapa betydande synergier med klimatlagstiftningen – metan från 2030. Målen för 2020 speglar de internationellt överenskomna gränserna i Göteborgsprotokollet.

De nya målen för 2030 är de mest komplicerade i förslaget med olika gränser för varje medlemsstat och varje förorenande ämne. Förslaget bygger på att 70 procent av de maximalt tekniskt sett genomförbara minskningarna av hälsoeffekterna såsom de definieras av WHO uppnås. Kommissionen har därefter fastställt gränsvärden för de enskilda medlemsstaterna utifrån en bedömning av var de mest kostnadseffektiva åtgärderna kan vidtas. Kommissionens text innebär också att medlemsstaterna måste anta nationella program för att begränsa luftföroreningar, vilka måste uppdateras vartannat år.

Trots att det ursprungliga förslaget om en revidering av direktivet om nationella utsläppstak offentliggjordes för närmare 16 månader sedan, har medlagstiftarnas första behandling försenats till följd av de nya mandatperioderna med början i Europaparlamentet och kommissionen, och utdragna samtal mellan medlemsstaterna och kommissionen om förslagets ursprungliga referensscenarion som har använts för att fastställa minskningsmålen för 2030. Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet utnyttjade den här extra tiden i början av mandatperioden för att beställa en kompletterande konsekvensanalys som offentliggjordes i oktober 2014, i vilken en utredning gjordes av kopplingen mellan EU:s luftkvalitetspolitik och den klimat- och energipolitik fram till 2030 som kommissionen lade fram i början av 2014.

Det har också funnits en hel del osäkerhet kring utsikterna för förslaget efter att det tagits med i bilaga II (förteckning över tillbakadragna eller ändrade förslag under behandling) till kommissionens arbetsprogram 2015. Med anledning av medlemsstaternas oro över de ackumulerade kostnaderna och konsekvenserna av den nya lagstiftningen övervägde kommissionen att dra tillbaka förslaget. Detta förslag tillbakavisas kraftigt av föredraganden och av Europaparlamentet samt av ett flertal medlemsstater och intressenter. Med hänsyn till de uppenbara fördelarna för människors hälsa och miljön har kommissionen valt att hålla fast vid förslaget, men med den specifika förvarningen att det kommer att ändras som en del av uppföljningen av lagstiftningen kring klimat- och energipaketet för 2030. Första behandlingen kan nu börja på allvar.

Det är viktigt att notera att föredraganden stöder kommissionens nya åtagande att införa en smartare och mer effektiv förordning och minska den administrativa bördan för såväl företagen som medlemsstaterna. Direktivet om nationella utsläppstak får inte bli något undantag i detta arbete. Även om taken i betänkandet måste främja minskningar av utsläppen fram till måldatumen, måste de fastställas på en nivå som är realistisk, proportionerlig, acceptabel, evidensbaserad och inte drabbar någon sektor oproportionerligt hårt.

Föredraganden anser att föreliggande betänkande styrs av principen att bättre reglering och miljöskydd inte är ömsesidigt uteslutande. Direktivet bör ligga i linje med andra delar av EU:s politik och tillhörande lagstiftningsförslag där så är möjligt. För att direktivet ska nå framgång är det viktigt att ha välgrundade uppgifter, bättre utbyte av information och särskilt uppmärksamma övervakningen och rapporteringen av de nationella utsläppstaken och alla ursprungliga författningar, och det är också oerhört viktigt att direktivet leder till att målen nås.

När det gäller ramverket för klimat- och energipolitik fram till 2030 är det troligt att direktivet om nationella utsläppstak vid något tillfälle måste justeras utifrån resultatet av den lagstiftning som ligger till grund för ramverket för 2030. Under de senaste tio åren har EU i hög grad betonat att hantera klimatförändringarna, på bekostnad av luftkvalitetsfrågan. Detta har främjat skiljaktig och inkonsekvent politik. Klimatpolitiken har till exempel främjat stora ökningar av andelen dieselbilar i bilparken, trots att dessa står för stora utsläpp av kväveoxider och partiklar, eftersom de släpper ut cirka 15 procent mindre koldioxid än bensindrivna fordon.

Klimat- och luftkvalitetspolitiken samspelar på många sätt. Med detta i åtanke har föredraganden valt att låta metan ingå i direktivets räckvidd. Utsläpp av metan regleras redan direkt genom befintlig EU-lagstiftning, exempelvis i direktivet om deponering av avfall, och indirekt genom ansvarsfördelningsbeslutet, eftersom det är en kraftfull växthusgas. Metan är emellertid även ett betydande ozonbildande ämne och det är därför viktigt att hantera det specifikt i denna lagstiftning.

För att utvecklingen ska gå framåt mot 2030 års gränsvärden, har föredraganden lagt till helt bindande mål för 2025 för samtliga miljöföroreningar, med undantag för ammoniak. Kommissionens mål för ammoniak år 2030 blir svårt att nå i vissa medlemsstater, särskilt i de som har en stor jordbrukssektor, och det är oerhört viktigt att införa viss flexibilitet, eftersom det är svårt att minska ammoniaknivåerna på ett snabbt och enkelt sätt. Av denna anledning, och eftersom kommissionens förslag inte är flexibelt när det gäller denna miljöförorening, har jag endast valt att införa ett gränsvärde för 2030.

Föredraganden har också valt att ta bort den flexibilitet som tillåter att minskade utsläpp av kväveoxider, svaveldioxid och partiklar kvittas vid internationell sjöfrakt. I praktiken skulle en bestämmelse om att minska utsläpp från sjöfart i stället för utsläpp på land bli oerhört svår att tillämpa och övervaka i praktiken. Flexibiliteten skulle dessutom inte gälla lika för alla medlemsstater, eftersom kustlösa länder skulle exkluderas.

Medlemsstaterna måste få fullständig information om hur väl de klarar att uppfylla specifika utsläppsminskningar. När det finns risk för att medlemsstaterna inte kommer att uppfylla sina skyldigheter, bör det finnas system som tidigt identifierar problemet så att länderna kan vidta avhjälpande åtgärder. Det är av avgörande betydelse att kommissionen tar på sig rollen som övervakare och den som tidigt kan utfärda varningar, oavsett om det är för att hjälpa medlemsstaterna med de viktigaste inslagen i deras nationella program eller, i de svåraste fallen, hjälpa dem att vidta de åtgärder som behövs. Där ett överträdelseförfarande måste inledas bör kommissionen vidta åtgärder, men detta får inte enbart betraktas som straff, utan det ska ses som en sista utväg.

Jag medger att vissa av målen kan bli en utmaning för medlemsstaterna, och under vissa omständigheter måste EU erbjuda hjälp i utbyte mot förbättringar. Föredraganden anser att luftkvalitet är en kollektiv nyttighet. Som sådan måste medlemsstaterna ha möjlighet att få finansiering från EU. Därför är det nödvändigt att hitta nya och innovativa sätt att finansiera utsläppsminskningar.

Den gemensamma jordbrukspolitiken är exempelvis en betydande finansiell resurs och i det nyligen träffade interinstitutionella avtalet om att reformera den gemensamma jordbrukspolitiken 2013 finns ett ökat fokus på att införa mer miljövänliga åtgärder inom det europeiska jordbruket. Det är föredragandens åsikt att även luftkvalitet bör ingå här på samma sätt som andra kollektiva nyttigheter, eftersom jordbrukssektorn står för betydande utsläpp av ammoniak och metan.

Slutligen är det viktigt att fullt ut erkänna att direktivet om nationella utsläppstak är Europas övergripande ramlagstiftning för luftkvalitet, och utan en effektiv grundlagstiftning som är möjlig att genomföra, kommer medlemsstaterna aldrig att kunna uppfylla sina utsläppsminskningsmål. Med andra ord innebär detta att det är onödigt att ytterligare höja normerna för luftkvaliteten om vi inte får en tydlig minskning av föroreningar från de främsta källorna.

Fordonssektorn är ett bra exempel: det är oerhört viktigt att kommissionen får fart på sin sedan länge försenade utsläppsförordning Euro 6c och införa krav på uppgifter om verkliga utsläpp från körning (RDE) i typgodkännandet av nya fordon. Föredraganden anser att det är oerhört svårt att rättfärdiga straff för att kväveoxidgränser inte följs om testnormerna inte är ändamålsenliga och innebär en betydande underskattning av utsläppen från vägkörning.

Samtidigt som föredraganden medger detta anser han också att man måste ge behöriga myndigheter befogenheter så att de kan vidta de åtgärder som krävs för att all lagstiftning efterlevs som är relevant för att uppfylla 2030 års gränsvärden. Ett utmärkt exempel på detta skulle vara införandet av zoner för begränsade utsläpp, ett avgiftssystem för utsläpp från trafik som syftar till att minska utsläppen från dieselbilar i de storstadsområden som är värst drabbade av utsläpp av kväveoxider och partiklar.


YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (22.4.2015)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 2003/35/EG

(COM(2013)0920 – C7‑0004/2014 – 2013/0443(COD))

Föredragande av yttrande: Adam Gierek

KORTFATTAD MOTIVERING

Antropogena utsläpp av gaser och partiklar förorsakas huvudsakligen av processer där bränslen förbränns ofullständigt i samband med uppvärmning, energiproduktion och transporter, kemiska industriprocesser och avnötning i samband med hjulburna transporter. Nivåerna för dessa utsläpp kan vara säsongsbetingade, vilket berör bland annat de smärre utsläppen.

Europaparlamentets och rådets direktiv är avsett att fastställa nya nationella gränser för utsläpp av de viktigaste slagen av luftföroreningar. Förslaget till direktiv är avsett såväl att ersätta det befintliga direktivet 2001/81/EG där det fastställs nivåer för utsläppsminskningarna fram till 2010 som att anpassa unionsrätten till internationella åtaganden till följd av Göteborgsprotokollet från 1999. Syftet med förslaget är att minska de potentiella hoten mot människors hälsa, miljön och klimatet. Förslaget är ett resultat av översynen av unionens luftvårdspolitik och ingår som ett led i paketet med ny unionslagstiftning.

Förutom en anpassning av unionslagstiftningen till de ändrade bestämmelserna detta protokoll föreskrivs det i förslaget till direktiv en viss ändring i form av successivt skärpta åtaganden om utsläppsminskning under perioden 2020 till 2030 och längre fram. Det handlar om utsläppen av fyra slags gasformiga föroreningar som omfattas av det gällande direktivet (svaveldioxid, kvävedioxid, flyktiga organiska föreningar utom metan och ammoniak). Likaså gäller minskningsåtagandena utsläpp av damm i form av partiklar med en diameter inte mindre än 2,5 mikrometer (i enlighet med det ändrade protokollet) och utsläpp av metan. Inom ramen för dessa ambitiösa planer för utsläppsbegränsning föreskrivs det i förslaget till direktiv intermediära utsläppsnivåer för 2025.

Medlemsstaternas åtaganden om utsläppsminskning uttrycks i form av procent utsläppsminskning mellan de totala utsläppen under basåret (2005) och de totala utsläppen under ett målkalenderår. Direktivet ålägger medlemsstaterna att utarbeta nationella luftvårdsprogram, som vartannat år ska uppdateras. Programmen ska innehålla en beskrivning av åtgärder som gör det möjligt för medlemsstaterna att undersöka de ekonomiska konsekvenserna av att minskningsmålen uppnås. Medlemsstaterna ska därutöver övervaka utsläpp av luftföroreningar och utarbeta nationella utsläppsinventeringar och utsläppsprognoser. Såväl de nationella programmen som utsläppsinventeringarna ska av medlemsstaterna översändas till kommissionen.

I förslaget till direktiv görs dessutom en smärre ändring av direktiv 2003/35/EG om allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön. Ändringen består i en hänvisning till föreskriften om utarbetandet av nationella luftvårdsprogram.

Orsaken till att Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG måste ändras var bland annat markförsurningen, övergödningen av vattendragen och de fortskridande klimatförändringarna. Därför behövde det utarbetas en ny rättsakt där de dittills införda föreskrifterna konsoliderades.

De viktigaste ändringarna berör allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön. I bilaga I till det sistnämnda direktivet togs det därför med en hänvisning till nationella luftvårdsbestämmelser.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar förslaget till Europaparlamentets och rådets nya direktiv, trots att det måste konstateras att grunden till det lagts redan för ett kvartssekel sedan samt att det i förslaget inte sägs någonting om att utsläppen i fråga måste regleras och övervakas bättre, framför allt på lokal nivå, genom en vidareutveckling av mätmetoderna.

Särskilda kommentarer

1) I förslaget har det inte tagits hänsyn till alla partikelutsläpp, bland annat inte till utsläpp av partiklar på mindre än 2,5 mikrometer och framför allt inte till dem som är farligast för hälsan och klimatet och är av nanometerstorlek.

2) Det har inte tagits hänsyn till utsläpp av aromatiska klorerade kolväten, alltså dioxiner.

3) En viktig och aktuell fråga är problemet med utsläppens säsongsbetingade karaktär, alltså att utsläppen ökar under eldningssäsongen, bland annat de smärre utsläppen.

4) Utsläpp sprider sig oberoende av gränser och därför bör inte kuststaterna och inte heller luftfarten och sjöfarten vara frikallade från skyldigheten att begränsa dem. Länderna får inte åberopa sig på den så kallade flexibiliteten vid inventeringen av sina utsläpp.

5) En av de gaser som utgör ett hot och frigörs på antropogen väg, fastän den inte i några större mängder uppkommer på antropogen väg, är svavelväte (H2S).Det är känt att det finns till exempel metoder för att med hjälp av bakterier förädla svavelhaltig råolja under sjötransporter och likaså att dessa metoder föranleder avsevärda utsläpp av denna giftiga gas i luften.

6) Rent formellt präglas dock kommissionens förslag till direktiv av brist på öppenhet, särskilt i och med att det hänvisas till bilagor i olika kommissionsförslag. Föredraganden anser att den föreliggande rättsakten bör ha egna bilagor eller åtminstone att det bör anges mera exakt i den vilka konkreta dokument som det hänvisas till.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Medlemsstaterna och unionen har åtagit sig att minska utsläppen av kvicksilver som en del av genomförandet av Minamatakonventionen om kvicksilver.

Motivering

Det här direktivet bör bidra till en minskning av kvicksilverutsläppen inom EU enligt kraven i gemenskapens kvicksilverstrategi från 2005 och Minamatakonventionen om kvicksilver vari medlemsstaterna och unionen är parter.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Det system med nationella utsläppstak som inrättas genom direktiv 2001/81/EG bör därför ses över för att anpassas till unionens och medlemsstaternas internationella åtaganden.

(6) Det system med nationella utsläppstak som inrättas genom direktiv 2001/81/EG bör därför ses över för att säkerställa efterlevnad av unionens och medlemsstaternas internationella åtaganden.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Det här direktivet bör bidra till en minskning av kvicksilverutsläppen inom unionen enligt kraven i gemenskapens kvicksilverstrategi från 2005 och Minamatakonventionen om kvicksilver vari medlemsstaterna och unionen är parter.

Motivering

Det här direktivet bör bidra till en minskning av kvicksilverutsläppen inom EU enligt kraven i gemenskapens kvicksilverstrategi från 2005 och Minamatakonventionen om kvicksilver vari medlemsstaterna och unionen är parter.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna bör uppfylla de åtaganden om utsläppsminskning som anges i detta direktiv för 2020 och 2030. För att garantera påvisbara framsteg mot åtagandena för 2030 bör medlemsstaterna nå intermediära utsläppsnivåer 2025, fastställda på grundval av en linjär minskningsbana mellan deras utsläppsnivåer för 2020 och de nivåer som definieras av deras åtaganden om utsläppsminskning för 2030, såvida inte detta skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om utsläppen 2025 inte kan begränsas på detta sätt bör medlemsstaterna ange skälen i sina rapporter enligt detta direktiv.

(9) Medlemsstaterna bör uppfylla de åtaganden om utsläppsminskning som anges i detta direktiv för 2020, 2025 och 2030.

Motivering

Nationella åtaganden om utsläppsminskningar bör vara bindande även för 2025 för att uppnå ”en sådan luftkvalitet som inte leder till betydande negativa konsekvenser och risker för människors hälsa eller miljön”.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Vid fastställandet av åtagandena om utsläppsminskning bör medlemsstaternas tidigare insatser beaktas.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) För att göra det lättare att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå de nationella åtagandena om utsläppsminskning och de intermediära utsläppsnivåerna bör medlemsstaterna ha rätt att inräkna minskade utsläpp från internationell sjöfart om utsläppen från den sektorn är mindre än de utsläppsnivåer som skulle bli följden om normerna i unionens lagstiftning efterlevs, inklusive gränsvärdena för svavel i bränslen enligt rådets direktiv 1999/32/EG21. Medlemsstaterna bör också ha möjlighet att gemensamt uppfylla sina åtaganden och intermediära utsläppsnivåer för metan (CH4) och att använda sig av Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG i detta syfte22. Vid kontroll av överensstämmelsen med nationella utsläppstak, åtaganden om utsläppsminskningar och intermediära utsläppsnivåer kan medlemsstaterna justera sina nationella utsläppsinventeringar mot bakgrund av bättre vetenskapliga kunskaper och metoder beträffande utsläpp. Kommissionen kan motsätta sig att en medlemsstat tillämpar dessa flexibilitetsbestämmelser om villkoren i detta direktiv inte är uppfyllda.

(11) För att göra det lättare att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå de nationella åtagandena om utsläppsminskning bör medlemsstaterna ha rätt att inräkna minskade utsläpp från internationell sjöfart om utsläppen från den sektorn är mindre än de utsläppsnivåer som skulle bli följden om normerna i unionens lagstiftning efterlevs, inklusive gränsvärdena för svavel i bränslen enligt rådets direktiv 1999/32/EG21. Vid kontroll av överensstämmelsen med nationella utsläppstak, åtaganden om utsläppsminskningar och intermediära utsläppsnivåer kan medlemsstaterna justera sina nationella utsläppsinventeringar mot bakgrund av bättre vetenskapliga kunskaper och metoder beträffande utsläpp. Kommissionen kan motsätta sig att en medlemsstat tillämpar dessa flexibilitetsbestämmelser om villkoren i detta direktiv inte är uppfyllda.

__________________

__________________

21 Rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 april 1999 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen och om ändring av direktiv 93/12/EEG (EGT L 121, 11.5.1999, s. 13).

21 Rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 april 1999 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen och om ändring av direktiv 93/12/EEG (EGT L 121, 11.5.1999, s. 13).

22 Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020 (EUT L 140, 5.6.2009, s. 136).

 

Motivering

Följer ändringen om att ta bort åtagandena om minskning av metan i direktivet. Utan åtagandena finns det inget behov av metoder för att gemensamt uppfylla åtagandena.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Medlemsstaterna bör anta och genomföra nationella luftvårdsprogram för att uppfylla sina utsläppsminskningskrav och intermediära utsläppsnivåer och för att effektivt bidra till att unionens luftkvalitetsmål uppnås. I detta syfte bör medlemsstaterna ta hänsyn till behovet av att minska utsläppen i zoner och tätbebyggelser med höga luftföroreningshalter och/eller i områden som kraftigt bidrar till luftföroreningar i andra zoner och tätbebyggelser, även i grannländerna. De nationella luftvårdsprogrammen bör därför bidra till ett framgångsrikt genomförande av luftkvalitetsplaner enligt artikel 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG23.

(12) Medlemsstaterna bör anta och genomföra nationella luftvårdsprogram för att uppfylla sina utsläppsminskningskrav och för att effektivt bidra till att unionens luftkvalitetsmål uppnås. I detta syfte bör medlemsstaterna ta hänsyn till behovet av att minska utsläppen i zoner och tätbebyggelser med höga luftföroreningshalter och/eller i områden som kraftigt bidrar till luftföroreningar i andra zoner och tätbebyggelser, även i grannländerna. De nationella luftvårdsprogrammen bör därför bidra till ett framgångsrikt genomförande av luftkvalitetsplaner enligt artikel 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG23.

__________________

__________________

23 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (EUT L 152, 11.6.2008, s. 1).

23 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (EUT L 152, 11.6.2008, s. 1).

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a) Kandidatländer och potentiella kandidatländer bör så mycket som möjligt anpassa sin nationella lagstiftning till detta direktiv.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta direktiv ska tillämpas på utsläpp av de föroreningar som anges i bilaga I från alla källor som förekommer inom medlemsstaternas territorium, deras exklusiva ekonomiska zoner och föroreningskontrollzoner.

Detta direktiv ska tillämpas på utsläpp av de föroreningar som anges i bilaga I från alla antropogena källor som förekommer inom medlemsstaternas territorium, deras exklusiva ekonomiska zoner och föroreningskontrollzoner.

Motivering

Omfattningen måste vara konkret och följa andra artiklar, såsom artikel 4.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska, som ett minimum, begränsa sina årliga antropogena utsläpp av svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx), flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC), ammoniak (NH3), partiklar (PM2,5) och metan (CH4) enligt de nationella åtaganden om utsläppsminskning som gäller från och med 2020 och 2030, i enlighet med bilaga II.

1. Medlemsstaterna ska, som ett minimum, begränsa sina årliga antropogena utsläpp av svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx), flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC), ammoniak (NH3), partiklar (PM2,5) och kvicksilver (Hg). Begränsningen av utsläpp av flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC) och metan (CH4) ska infogas i det större sammanhanget av växthusgasutsläppsminskningar.

Motivering

Bilaga II behöver ändras på motsvarande sätt. Kvicksilver och dess föreningar är ytterst giftiga för människor, särskilt för nervsystem som ännu håller på att utvecklas. I gasform tas det upp snabbt i blodet vid inandning. Mikrobiell metabolism av deponerat kvicksilver kan skapa metylkvicksilver, ett väldokumenterat nervgift, som kan ansamlas i organismer och koncentreras uppåt i näringskedjan.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder som inte medför oproportionerliga kostnader för att till 2025 begränsa sina antropogena utsläpp av SO2, NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 och CH4. Nivåerna för dessa utsläpp ska bestämmas på grundval av sålda bränslen, med en linjär minskningsbana mellan medlemsstaternas utsläppsnivåer för 2020 och de utsläppsnivåer som definieras av deras åtaganden om utsläppsminskning för 2030.

utgår

Om utsläppen för 2025 inte kan begränsas i enlighet med den fastställda minskningsbanan, ska medlemsstaterna ange skälen i sina rapporter till kommissionen i enlighet med artikel 9.

 

Motivering

Konsekvens av ändringsförslag för artikel 4.1, dvs. åtaganden för nationella utsläppsminskningar bör vara bindande även för 2025.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Följande utsläpp inräknas inte vad gäller efterlevnaden av punkterna 1 och 2:

utgår

a) Utsläpp från luftfartyg som inte kan hänföras till start- och landningscykeln.

 

b) Utsläpp på Kanarieöarna, i de franska utomeuropeiska departementen, på Madeira och Azorerna.

 

c) Utsläpp från nationell sjöfart till och från de territorier som anges i led b.

 

d) Utsläpp från internationell sjöfart, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.1.

 

Motivering

Man kan inte blunda för att alla dessa utsläpp, precis liksom koldioxidutsläppen, stannar länge kvar i luften och påverkar klimatförändringarna.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Nivån för de antropogena utsläppen definieras som de totala utsläppen minus de naturliga utsläppen.

Motivering

Här handlar det om naturliga utsläpp, bland annat från jordbruksmark, exempelvis av såväl kväveoxider som partiklar.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att efterleva de intermediära utsläppsnivåer som fastställs för 2025 i enlighet med artikel 4.2, och de nationella åtaganden om utsläppsminskning som anges i bilaga II och som gäller från och med 2030 för NOx, SO2 och PM2,5, får medlemsstaterna räkna av utsläppsminskningar för NOx, SO2 och PM2,5 som uppnåtts av internationell sjöfart från utsläpp av NOx, SO2 och PM2,5 från andra källor under samma år, förutsatt att de uppfyller följande villkor:

utgår

a) Utsläppsminskningarna har skett i de havsområden som faller inom medlemsstaternas territorialvatten, i deras exklusiva ekonomiska zoner eller i föroreningskontrollzoner om sådana zoner har fastställts.

 

b) De har antagit och genomfört effektiva övervaknings- och inspektionsåtgärder för att garantera att flexibiliteten tillämpas korrekt.

 

c) De har genomfört åtgärder för att nå lägre utsläpp av NOx, SO2 och PM2,5 från internationell sjöfart jämfört med de utsläppsnivåer som skulle uppnås genom efterlevnad av unionens normer för utsläpp av NOx, SO2 och PM2,5 och har visat en tillfredsställande kvantifiering av de ytterligare utsläppsminskningar som åtgärderna har lett till.

 

d) De har inte räknat av mer än 20 % av utsläppsminskningarna för NOx, SO2 och PM2,5 beräknade enligt led c, förutsatt att avräkningen inte leder till bristande efterlevnad av de nationella åtagandena om utsläppsminskning för 2020 enligt bilaga II.

 

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får gemensamt genomföra sina åtaganden om utsläppsminskning och intermediära utsläppsnivåer för metan enligt bilaga II, förutsatt att de uppfyller följande villkor:

utgår

(a) De uppfyller alla tillämpliga krav och villkor som införts med tillämpning av unionslagstiftningen, inklusive Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG.

 

(b) De har antagit och genomfört effektiva bestämmelser för att garantera att det gemensamma genomförandet fungerar korrekt.

 

Motivering

I det fall det visar sig möjligt att undvika den dubbla regleringen avseende metan i detta direktiv ska denna punkt strykas. Metan omfattas av klimatordningen såväl som av ansvarsfördelningen och utsläppshandelssystemet. Att ta med metan i omarbetningen av direktivet om nationella utsläppstak leder till dubbel reglering, som bör undvikas just med beaktande av strävandena efter ”bättre lagstiftning” och ”lagstiftningens ändamålsenlighet med avseende på små och medelstora företag” (Refit).

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna får avvika från de enligt bilaga II från och med 2030 gällande nationella åtagandena om utsläppsminskning i den omfattning som de tekniska och ekonomiska faktorerna som ligger till grund för den ursprungliga målberäkningen har ändrats.

Motivering

Lärdomar ska dras av de fel som begåtts i det förflutna, nämligen fastställandet av mål på grundval av scenarier som ej gått i uppfyllelse. Om utsläppsprognoser, utsläppsfaktorer och ekonomiska eller tekniska villkor väsentligt ändras måste möjlighet ges att korrigera målen per förorenande ämne och medlemsstat. Härmed föreslås en sådan möjlighet, vilken (i kombination med ändringen av artikel 5.1 avseende flexibilitetsmekanismen i samband med särskilt utsatta områden) inte inkräktar på det alleuropeiska uppnåendet av målen.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska till kommissionen rapportera om orsaken till målavvikelsen och ska ansöka om en överföring av krediter. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 13 för utarbetande av metoder och kriterier för samt beslutet om överföringen av utsläppskrediter.

Motivering

Lärdomar ska dras av de fel som begåtts i det förflutna, nämligen fastställandet av mål på grundval av scenarier som ej gått i uppfyllelse. Om utsläppsprognoser, utsläppsfaktorer och ekonomiska eller tekniska villkor väsentligt ändras måste möjlighet ges att korrigera målen per förorenande ämne och medlemsstat. Härmed föreslås en sådan möjlighet, vilken (i kombination med ändringen av artikel 5 punkt 1 avseende flexibilitetsmekanismen i samband med särskilt utsatta områden) inte inkräktar på det alleuropeiska uppnåendet av målen.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om kommissionen inte har framfört några invändningar inom nio månader från och med mottagandet av den rapport som avses i artikel 7.4, 7.5 och 7.6, ska den berörda medlemsstaten anse att den tillämpade flexibiliteten har godtagits och är giltig för det året. Om kommissionen anser att tillämpningen av en flexibilitet inte överensstämmer med gällande krav och kriterier, ska den fatta ett beslut och informera medlemsstaten om att flexibiliteten inte kan godtas.

Om kommissionen inte har framfört några invändningar inom nio månader från och med mottagandet av den rapport som avses i artikel 7.4, 7.5 och 7.6, ska den berörda medlemsstaten anse att den tillämpade flexibiliteten har godtagits och är giltig för det året.

Motivering

Användningen av flexibiliteten är som synes förenad med problem, nämligen bristen på strikta kriterier för hur den ska fastställas. Det är därför som det i kommissionens förslag föreslås att kommissionen ska ha sista ordet i denna fråga.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Om en medlemsstat under ett visst år finner att den inte kan uppfylla åtagandena om utsläppsminskning som fastställts i bilaga II, kan medlemsstaten uppfylla åtagandena genom att ta fram ett genomsnitt för sina nationella årliga utsläpp för året i fråga och ett eller två föregående år, under förutsättning att detta genomsnitt inte överstiger åtagandet.

Motivering

Under ett specifikt år kan vissa utsläpp påverkas betydligt av externa förhållanden, t.ex. kallt väder under vintern eller torrt väder under sommaren. Dessa förhållanden kommer t.ex. ge variationer i efterfrågan på elektricitet och värme och möjligheter att utnyttja utsläppsfri produktion. Möjligheten att använda ett genomsnitt jämnar ut dessa årliga skiftningar.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska, i den utsträckning som behövs, inkludera de utsläppsminskande åtgärder som anges i del 1 i bilaga III eller åtgärder med likvärdig miljöeffekt, i syfte att uppfylla de relevanta nationella åtagandena om utsläppsminskning.

Medlemsstaterna kan inkludera de utsläppsminskande åtgärder som anges i del 1 i bilaga III eller åtgärder med likvärdig miljöeffekt, i syfte att uppfylla de relevanta nationella åtagandena om utsläppsminskning.

Motivering

Del 1 i bilaga III fastställer åtgärder som kan ingå i de nationella luftvårdsprogrammen. Det är endast avsett som riktlinjer och ska ge medlemsstaterna flexibilitet att välja åtgärder för att uppnå de utsläppsminskningar som krävs. Texten i artikeln behöver vara konsekvent.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Det nationella luftvårdsprogrammet ska uppdateras vartannat år.

3. Det nationella luftvårdsprogrammet ska uppdateras vart fjärde år.

Motivering

Förslaget kräver att programmen uppdateras vartannat år. Detta tidsintervall mellan granskningarna är för kort och skulle vara både ineffektivt och dyrt, både för behöriga myndigheter och intressenter. Vidare bör uppdateringen av programmen inte vara en systematisk översyn, utan endast gälla föroreningar för vilka åtagandena för utsläppsminskning eventuellt inte har uppfyllts.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 ska de strategier och åtgärder för utsläppsminskning som ingår i det nationella luftvårdsprogrammet uppdateras inom 12 månader om något av följande inträffar:

4. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 ska de strategier och åtgärder för utsläppsminskning som ingår i det nationella luftvårdsprogrammet uppdateras inom 24 månader när:

Motivering

Med tanke på den tid som behövs för att uppdatera en plan bör man ha två år för att uppdatera en plan när direktivet inte efterlevs.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Medlemsstaten beslutar sig för att använda en flexibilitet enligt artikel 5.

utgår

Motivering

Som en konsekvens av att artikel 5 (flexibilitetsåtgärder) utgår.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör utarbeta och årligen uppdatera nationella utsläppsinventeringar för de föroreningar som anges i tabell B i bilaga I, i enlighet med de krav som anges där.

Medlemsstaterna ska utarbeta och årligen uppdatera nationella utsläppsinventeringar för de föroreningar som anges i tabell B i bilaga I, i enlighet med de krav som anges där.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstater som tillämpar flexibilitet enligt artikel 5.1 ska inkludera följande information i den informativa inventeringsrapporten för det berörda året:

utgår

(a) Mängden utsläpp av NOx, SO2 och PM2,5 som skulle skett i avsaknad av ett utsläppskontrollområde.

 

(b) Storleken på utsläppsminskningar som uppnåtts i medlemsstatens del av utsläppskontrollområdet i enlighet med artikel 5.1 c.

 

(c) I vilken utsträckning de tillämpar denna flexibilitet.

 

(d) Eventuella kompletterande uppgifter som medlemsstaterna anser lämpliga för att kommissionen med hjälp av Europeiska miljöbyrån ska kunna göra en fullständig bedömning av de förhållanden under vilka flexibiliteten har genomförts.

 

Motivering

Som en konsekvens av att artikel 5 (flexibilitetsåtgärder) utgår.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Medlemsstater som väljer att tillämpa flexibilitet enligt artikel 5.2 ska lämna en separat rapport som gör det möjligt för kommissionen att granska och bedöma om kraven i den artikeln är uppfyllda.

utgår

Motivering

Som en konsekvens av att artikel 5 (flexibilitetsåtgärder) utgår.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska om möjligt se till att luftföroreningars negativa effekter på ekosystem övervakas i enlighet med kraven i bilaga V.

1. Medlemsstaterna ska se till att luftföroreningars negativa effekter på ekosystem övervakas i enlighet med kraven i bilaga V.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sända sina nationella luftvårdsprogram till kommissionen [within three months of the date referred to in Article 17, date to be inserted by OPOCE] och uppdateringar vartannat år därefter.

Medlemsstaterna ska sända sina nationella luftvårdsprogram till kommissionen [within three months of the date referred to in Article 17, date to be inserted by OPOCE] och uppdateringar vart fjärde år därefter.

Motivering

Med tanke på komplexiteten hos nationella luftvårdsprogram är det viktigt att medlemsstaterna har tillräckligt med tid så de hinner göra uppdateringar.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska rapportera sina nationella utsläpp och prognoser för CH4 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/201331.

utgår

__________________

 

31 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr 280/2004/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 13).

 

Motivering

Följer borttagningen av åtagandena om minskning av metan i direktivet. Utan åtagandena finns det inget behov av att rapportera metanutsläpp och prognoser för metan inom ramen för direktivet om nationella utsläppstak.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska i varje fall rapportera som ovan för år 2025, och ska också innefatta information om uppnåendet av de intermediära utsläppsnivåer som avses i artikel 4.2 samt skälen i den händelse nivåerna inte nås. Kommissionen ska kartlägga behovet av ytterligare åtgärder även med beaktande av genomförandets effekter på olika sektorer.

utgår

Motivering

Att göra nationella utsläppsminskningar för 2025 bindande.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De rapporter som avses i punkt 1 kan innefatta en bedömning av de miljömässiga och samhällsekonomiska effekterna av detta direktiv.

2. De rapporter som avses i punkt 1 ska innefatta en bedömning av de miljömässiga och samhällsekonomiska effekterna av detta direktiv.

Motivering

Det är viktigt att garantera att de miljömässiga och samhällsekonomiska effekterna av detta direktiv granskas noga.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unionen och medlemsstaterna ska vid behov sörja för bilateralt och multilateralt samarbete med tredjeländer och samordning inom relevanta internationella organisationer såsom FN:s miljöprogram (Unep), FN:s ekonomiska kommission för Europa (Unece), Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao), bland annat genom utbyte av information, avseende vetenskaplig och teknisk forskning och utveckling, i syfte att förbättra förutsättningarna för utsläppsminskningar.

Unionen och medlemsstaterna ska vid behov sörja för bilateralt och multilateralt samarbete med tredjeländer och samordning inom relevanta internationella organisationer såsom FN:s miljöprogram (Unep), FN:s ekonomiska kommission för Europa (Unece), Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao), bland annat genom utbyte av information, avseende vetenskaplig och teknisk forskning och utveckling, i syfte att förbättra förutsättningarna för utsläppsminskningar. Medlemsstaterna ska bedriva gränsöverskridande samarbete om det gemensamma hotet från föroreningar från industriområden som befinner sig invid deras gränser och de berörda medlemsstaterna ska utarbeta gemensamma planer för att få bort utsläppen eller minska dem.

Motivering

Medlemsstater som är grannländer, framför allt om deras industriområden gränsar till varandra, ska samråda och utarbeta gemensamma planer för utsläppsminskning och eliminering av utsläpp.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.7, 7.9 och 8.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den dag då detta direktiv träder i kraft.

2. Den befogenheten att anta de delegerade akter som avses i artiklarna 5.3, 6.7, 7.9 och 8.3 ska ges till kommissionen på obegränsad tid från det att denna förordning har trätt i kraft.

Motivering

Teknisk komplettering för genomförande av ändringsförslaget för artikel 5.1 och 5.3 med avseende på de båda däri föreslagna kompletterande flexibilitetsmekanismerna.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den [eighteen months after the entry into force - date to be inserted by OPOCE] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

Medlemsstaterna ska senast den [twenty four months after the entry into force - date to be inserted by OPOCE] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

Motivering

Det är viktigt att garantera att medlemsstaterna har tillräckligt med tid att helt genomföra direktivet i sin nationella lagstiftning.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Artikel 1 och bilaga I till och med den 31 december 2019.

utgår

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt A – rad 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Totala nationella utsläpp per källkategori

utgår

- CH4

 

Årligen, från 2005 till rapporteringsår minus 2 (X–2)

 

15/02****

 

Motivering

Förslaget att inkludera metan i direktivet från 2030 skulle innebära att gå utöver den befintliga internationella klimatlagstiftningen och orsaka ytterligare lagstiftningsbörda för industrin och medlemsstaterna utan motsvarande nytta för miljön.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Bilaga I – avsnitt C – rad 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Prognostiserade utsläpp per aggregerad källkategori

utgår

- CH4

 

15/03

 

Motivering

Förslaget att inkludera metan i direktivet från 2030 skulle innebära att gå utöver den befintliga internationella klimatlagstiftningen och orsaka ytterligare lagstiftningsbörda för industrin och medlemsstaterna utan motsvarande nytta för miljön.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Bilaga II – tabell a

 

Kommissionens förslag

Tabell a: Åtaganden om utsläppsminskning för svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC). Sålda bränslen, basår 2005.

Medlemsstat

SO2-minskning jämfört med 2005

NOx-minskning jämfört med 2005

NMVOC-minskning jämfört med 2005

För varje år fr.o.m. 2020 till 2029

 

För varje år fr.o.m. 2030

För varje år fr.o.m. 2020 till 2029

 

För varje år fr.o.m. 2030

För varje år fr.o.m. 2020 till 2029

 

För varje år fr.o.m. 2030

Belgien

43 %

 

68 %

41 %

 

63 %

21 %

 

44 %

Bulgarien

78 %

 

94 %

41 %

 

65 %

21 %

 

62 %

Tjeckien

45 %

 

72 %

35 %

 

66 %

18 %

 

57 %

Danmark

35 %

 

58 %

56 %

 

69 %

35 %

 

59 %

Tyskland

21 %

 

53 %

39 %

 

69 %

13 %

 

43 %

Estland

32 %

 

71 %

18 %

 

61 %

10 %

 

37 %

Grekland

74 %

 

92 %

31 %

 

72 %

54 %

 

67 %

Spanien

67 %

 

89 %

41 %

 

75 %

22 %

 

48 %

Frankrike

55 %

 

78 %

50 %

 

70 %

43 %

 

50 %

Kroatien

55 %

 

87 %

31 %

 

66 %

34 %

 

48 %

Irland

65 %

 

83 %

49 %

 

75 %

25 %

 

32 %

Italien

35 %

 

75 %

40 %

 

69 %

35 %

 

54 %

Cypern

83 %

 

95 %

44 %

 

70 %

45 %

 

54 %

Lettland

8 %

 

46 %

32 %

 

44 %

27 %

 

49 %

Litauen

55 %

 

72 %

48 %

 

55 %

32 %

 

57 %

Luxemburg

34 %

 

44 %

43 %

 

79 %

29 %

 

58 %

Ungern

46 %

 

88 %

34 %

 

69 %

30 %

 

59 %

Malta

77 %

 

98 %

42 %

 

89 %

23 %

 

31 %

Nederländerna

28 %

 

59 %

45 %

 

68 %

8 %

 

34 %

Österrike

26 %

 

50 %

37 %

 

72 %

21 %

 

48 %

Polen

59 %

 

78 %

30 %

 

55 %

25 %

 

56 %

Portugal

63 %

 

77 %

36 %

 

71 %

18 %

 

46 %

Rumänien

77 %

 

93 %

45 %

 

67 %

25 %

 

64 %

Slovenien

63 %

 

89 %

39 %

 

71 %

23 %

 

63 %

Slovakien

57 %

 

79 %

36 %

 

59 %

18 %

 

40 %

Finland

30 %

 

30 %

35 %

 

51 %

35 %

 

46 %

Sverige

22 %

 

22 %

36 %

 

65 %

25 %

 

38 %

Förenade kungariket

59 %

 

84 %

55 %

 

73 %

32 %

 

49 %

EU 28

59 %

 

81 %

42 %

 

69 %

28 %

 

50 %

 

Parlamentets ändringsförslag

Tabell a: Åtaganden om utsläppsminskning för svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC). Sålda bränslen, basår 2005.

Medlemsstat

 

SO2-minskning jämfört med 2005

NOx-minskning jämfört med 2005

NMVOC-minskning jämfört med 2005

För varje år fr.o.m. 2020 till 2024

För varje år fr.o.m. 2025 till 2029

För varje år fr.o.m. 2030

För varje år fr.o.m. 2020 till 2024

För varje år fr.o.m. 2025 till 2029

För varje år fr.o.m. 2030

För varje år fr.o.m. 2020 till 2024

För varje år fr.o.m. 2025 till 2029

För varje år fr.o.m. 2030

Belgien

43 %

67 %

68 %

41 %

58 %

63 %

21 %

44 %

44 %

Bulgarien

78 %

91 %

94 %

41 %

62 %

65 %

21 %

61 %

62 %

Tjeckien

45 %

68 %

72 %

35 %

61 %

66 %

18 %

55 %

57 %

Danmark

35 %

56 %

58 %

56 %

65 %

69 %

35 %

59 %

59 %

Tyskland

21 %

46 %

53 %

39 %

63 %

69 %

13 %

42 %

43 %

Estland

32 %

70 %

71 %

18 %

55 %

61 %

10 %

31 %

37 %

Grekland

74 %

90 %

92 %

31 %

68 %

72 %

54 %

68 %

67 %

Spanien

67 %

89 %

89 %

41 %

72 %

75 %

22 %

48 %

48 %

Frankrike

55 %

77 %

78 %

50 %

66 %

70 %

43 %

49 %

50 %

Kroatien

55 %

86 %

87 %

31 %

64 %

66 %

34 %

52 %

48 %

Irland

65 %

81 %

83 %

49 %

64 %

75 %

25 %

33 %

32 %

Italien

35 %

76 %

75 %

40 %

66 %

69 %

35 %

54 %

54 %

Cypern

83 %

97 %

95 %

44 %

68 %

70 %

45 %

53 %

54 %

Lettland

8 %

47 %

46 %

32 %

39 %

44 %

27 %

57 %

49 %

Litauen

55 %

74 %

72 %

48 %

54 %

55 %

32 %

59 %

57 %

Luxemburg

34 %

44 %

44 %

43 %

73 %

79 %

29 %

58 %

58 %

Ungern

46 %

86 %

88 %

34 %

66 %

69 %

30 %

57 %

59 %

Malta

77 %

98 %

98 %

42 %

86 %

89 %

23 %

32 %

31 %

Nederländerna

28 %

57 %

59 %

45 %

65 %

68 %

8 %

34 %

34 %

Österrike

26 %

52 %

50 %

37 %

69 %

72 %

21 %

47 %

48 %

Polen

59 %

74 %

78 %

30 %

50 %

55 %

25 %

53 %

56 %

Portugal

63 %

79 %

77 %

36 %

72 %

71 %

18 %

48 %

46 %

Rumänien

77 %

92 %

93 %

45 %

64 %

67 %

25 %

63 %

64 %

Slovenien

63 %

88 %

89 %

39 %

66 %

71 %

23 %

62 %

63 %

Slovakien

57 %

78 %

79 %

36 %

55 %

59 %

18 %

41 %

40 %

Finland

30 %

30 %

30 %

35 %

45 %

51 %

35 %

45 %

46 %

Sverige

22 %

22 %

22 %

36 %

62 %

65 %

25 %

35 %

38 %

Förenade kungariket

59 %

82 %

84 %

55 %

70 %

73 %

32 %

50 %

49 %

EU 28

59 %

79 %

81 %

42 %

64 %

69 %

28 %

50 %

50 %

Motivering

Siffrorna (utsläppsmålen) har hämtats från scenariot med 75 % utjämning av skillnaden i kommissionens konsekvensbedömning, vilket enligt både kommissionens och Europaparlamentets konsekvensbedömningar är det mest kostnadseffektiva alternativet.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Bilaga II – tabell b

 

Kommissionens förslag

Tabell b: Åtaganden om utsläppsminskningar för ammoniak (NH3), fina partiklar (PM2,5) och metan (CH4). Sålda bränslen, basår 2005.

Medlemsstat

NH3-minskning jämfört med 2005

PM2,5-minskning jämfört med 2005

CH4-minskning jämfört med 2005

För varje år fr.o.m. 2020 till 2029

 

För varje år fr.o.m. 2030

För varje år fr.o.m. 2020 till 2029

 

För varje år fr.o.m. 2030

 

För varje år fr.o.m. 2030

Belgien

2 %

 

16 %

20 %

 

47 %

 

26 %

Bulgarien

3 %

 

10 %

20 %

 

64 %

 

53 %

Tjeckien

7 %

 

35 %

17 %

 

51 %

 

31 %

Danmark

24 %

 

37 %

33 %

 

64 %

 

24 %

Tyskland

5 %

 

39 %

26 %

 

43 %

 

39 %

Estland

1 %

 

8 %

15 %

 

52 %

 

23 %

Grekland

7 %

 

26 %

35 %

 

72 %

 

40 %

Spanien

3 %

 

29 %

15 %

 

61 %

 

34 %

Frankrike

4 %

 

29 %

27 %

 

48 %

 

25 %

Kroatien

1 %

 

24 %

18 %

 

66 %

 

31 %

Irland

1 %

 

7 %

18 %

 

35 %

 

7 %

Italien

5 %

 

26 %

10 %

 

45 %

 

40 %

Cypern

10 %

 

18 %

46 %

 

72 %

 

18 %

Lettland

1 %

 

1 %

16 %

 

45 %

 

37 %

Litauen

10 %

 

10 %

20 %

 

54 %

 

42 %

Luxemburg

1 %

 

24 %

15 %

 

48 %

 

27 %

Ungern

10 %

 

34 %

13 %

 

63 %

 

55 %

Malta

4 %

 

24 %

25 %

 

80 %

 

32 %

Nederländerna

13 %

 

25 %

37 %

 

38 %

 

33 %

Österrike

1 %

 

19 %

20 %

 

55 %

 

20 %

Polen

1 %

 

26 %

16 %

 

40 %

 

34 %

Portugal

7 %

 

16 %

15 %

 

70 %

 

29 %

Rumänien

13 %

 

24 %

28 %

 

65 %

 

26 %

Slovenien

1 %

 

24 %

25 %

 

70 %

 

28 %

Slovakien

15 %

 

37 %

36 %

 

64 %

 

41 %

Finland

20 %

 

20 %

30 %

 

39 %

 

15 %

Sverige

15 %

 

17 %

19 %

 

30 %

 

18 %

Förenade kungariket

8 %

 

21 %

30 %

 

47 %

 

41 %

EU 28

6 %

 

27 %

22 %

 

51 %

 

33 %

 

Parlamentet ändringsförslag

Tabell b: Åtaganden om utsläppsminskningar för ammoniak (NH3), fina partiklar (PM2,5) och kvicksilver (Hg). Sålda bränslen, basår 2005. Baserat på ett scenario med 75 % utjämning av skillnaden.

Medlemsstat

NH3-minskning jämfört med 2005

PM2,5-minskning jämfört med 2005

Hg-minskning jämfört med 2005

För varje år fr.o.m. 2020 till 2024

För varje år fr.o.m. 2025 till 2029

För varje år fr.o.m. 2030

För varje år fr.o.m. 2020 till 2024

För varje år fr.o.m. 2025 till 2029

För varje år fr.o.m. 2030

För varje år fr.o.m. 2020 till 2029

För varje år fr.o.m. 2030

Belgien

2 %

16 %

16 %

20 %

46 %

47 %

 

 

Bulgarien

3 %

11 %

10 %

20 %

60 %

64 %

 

 

Tjeckien

7 %

35 %

35 %

17 %

47 %

51 %

 

 

Danmark

24 %

40 %

37 %

33 %

62 %

64 %

 

 

Tyskland

5 %

46 %

39 %

26 %

41 %

43 %

 

 

Estland

1 %

23 %

8 %

15 %

48 %

52 %

 

 

Grekland

7 %

28 %

26 %

35 %

71 %

72 %

 

 

Spanien

3 %

30 %

29 %

15 %

61 %

61 %

 

 

Frankrike

4 %

31 %

29 %

27 %

43 %

48 %

 

 

Kroatien

1 %

31 %

24 %

18 %

65 %

66 %

 

 

Irland

1 %

14 %

7 %

18 %

32 %

35 %

 

 

Italien

5 %

29 %

26 %

10 %

42 %

45 %

 

 

Cypern

10 %

23 %

18 %

46 %

73 %

72 %

 

 

Lettland

1 %

1 %

1 %

16 %

52 %

45 %

 

 

Litauen

10 %

10 %

10 %

20 %

55 %

54 %

 

 

Luxemburg

1 %

25 %

24 %

15 %

47 %

48 %

 

 

Ungern

10 %

38 %

34 %

13 %

61 %

63 %

 

 

Malta

4 %

26 %

24 %

25 %

79 %

80 %

 

 

Nederländerna

13 %

24 %

25 %

37 %

38 %

38 %

 

 

Österrike

1 %

20 %

19 %

20 %

54 %

55 %

 

 

Polen

1 %

29 %

26 %

16 %

31 %

40 %

 

 

Portugal

7 %

22 %

16 %

15 %

69 %

70 %

 

 

Rumänien

13 %

29 %

24 %

28 %

61 %

65 %

 

 

Slovenien

1 %

26 %

24 %

25 %

73 %

70 %

 

 

Slovakien

15 %

41 %

37 %

36 %

62 %

64 %

 

 

Finland

20 %

20 %

20 %

30 %

37 %

39 %

 

 

Sverige

15 %

20 %

17 %

19 %

33 %

30 %

 

 

Förenade kungariket

8 %

22 %

21 %

30 %

47 %

47 %

 

 

EU 28

6 %

30 %

27 %

22 %

48 %

51 %

 

 

Motivering

Siffrorna (utsläppsmålen) har hämtats från scenariot med 75 % utjämning av skillnaden i kommissionens konsekvensbedömning, vilket enligt både kommissionens och Europaparlamentets konsekvensbedömningar är det mest kostnadseffektiva alternativet.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Bilaga III – del 1 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ÅTGÄRDER SOM KAN INGÅ I DET NATIONELLA LUFTVÅRDSPROGRAMMET

ÅTGÄRDER SOM SKA INGÅ I DET NATIONELLA LUFTVÅRDSPROGRAMMET

Motivering

Om jordbrukssektorn inte skulle bidra till utsläppsminskningar skulle andra sektorer av ekonomin, inklusive industrin och energisektorn, behöva genomföra dyrare åtgärder för att uppnå samma miljömål.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Bilaga III – del 1 – avsnitt A – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa nationella riktlinjer för god lantbrukspraxis för minskning av ammoniakutsläpp, baserat på Uneces Framework Code for Good Agricultural Practice for Reducing Ammonia Emissions från 20013, omfattande minst följande faktorer:

Medlemsstaterna ska fastställa nationella riktlinjer för god lantbrukspraxis för minskning av ammoniakutsläpp, baserat på Uneces Framework Code for Good Agricultural Practice for Reducing Ammonia Emissions från 20013. De nationella riktlinjerna får innehålla följande faktorer:

__________________

__________________

3 Beslut ECE/EB.AIR/75, punkt 28a.

3 Beslut ECE/EB.AIR/75, punkt 28a.

Motivering

Det är viktigt att medlemsstaterna har möjlighet att hitta de mest kostnadseffektiva åtgärderna själva. Ändringen skulle medge mer flexibilitet.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska minska ammoniakutsläppen från oorganiska gödselmedel med hjälp av följande metoder.

3. Medlemsstaterna ska, i den utsträckning det är nödvändigt och enligt de nationella åtagandena i bilaga II, minska ammoniakutsläppen från oorganiska gödselmedel med hjälp av följande metoder.

Motivering

Det är viktigt att medlemsstaterna har möjlighet att hitta de mest kostnadseffektiva åtgärderna själva. Ändringen skulle medge mer flexibilitet.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Bilaga V – punkt 1

Kommissionens förslag