Menettely : 2014/0337(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0250/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0250/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/11/2015 - 5.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0396

MIETINTÖ     ***I
PDF 465kWORD 103k
14.9.2015
PE 567.595v01-00 A8-0250/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tiettyjen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevien säädösten kumoamisesta

(COM(2014/0713 – C8‑0277/2014 – 2014/0337(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Claude Moraes

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 2 kohta)

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tiettyjen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevien säädösten kumoamisesta

(COM(2014)0713 – C8‑0277/2014 – 2014/0337(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0713),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 77 artiklan 2 kohdan a, b ja d alakohdan, 78 artiklan 2 kohdan e ja g alakohdan, 79 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdan sekä 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0277/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 50 artiklan 2 kohdan,

–       ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0250/2015),

1.      vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.      pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(1)*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

tiettyjen Schengenin säännöstöön kuuluvien säädösten kumoamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 77 artiklan 2 kohdan a, b ja d alakohdan, 78 artiklan 2 kohdan e ja g alakohdan, 79 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdan sekä 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)      Unionin lainsäädännön avoimuuden lisääminen on olennainen osa unionin toimielinten soveltamaa paremman säädöskäytännön strategiaa. Sen vuoksi on aiheellista poistaa voimassa olevasta lainsäädännöstä tarpeettomiksi käyneet säädökset.

(2)      Tietyistä Schengenin säännöstöön kuuluvista säädöksistä on tullut tarpeettomia niiden väliaikaisen luonteen vuoksi tai siitä syystä, että niiden sisältö on korvattu myöhemmin annetuin säädöksin, vaikka niitä ei olekaan kumottu.

(3)      Toimeenpanevan komitean päätös SCH/Com-ex (95) PV 1 rev(2) koski erityistilannetta, jossa Portugali pyysi mahdollisuutta ennalta kuulemiseen indonesialaisten viisuminhakijoiden osalta. Tämä päätös on menettänyt merkityksensä asetuksen (EY) N:o 810/2009(3) ja asetuksen (EY) N:o 767/2008(4) voimaantulon jälkeen, sillä kyseisissä asetuksissa annettiin uudet säännöt muiden jäsenvaltioiden ennalta kuulemisesta viisumien myöntämisen yhteydessä.

(4)      Toimeenpanevan komitean päätöksessä SCH/Com-ex (95) 21(5) säädetään Schengen-valtioiden velvollisuudesta vaihtaa tilastotietoja, jotta maahanmuuton seurantaa ulkorajoilla voitaisiin tehostaa. Tämä päätös on menettänyt merkityksensä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004(6) voimaantulon jälkeen, sillä kyseisellä asetuksella annettiin Frontex-virastolle tehtäväksi tehdä ulkorajoilla esiintyviä riskejä ja ulkorajojen nykytilaa koskevia riskianalyysejä ja kehittää ja ylläpitää tällaisten tietojen vaihtamisen mahdollistavia tietojärjestelmiä.

(5)      Toimeenpanevan komitean päätöksessä SCH/Com-ex (96) 13 rev 1(7) vahvistettiin edustavien ja edustettujen jäsenvaltioiden oikeudet ja velvollisuudet siltä osin kuin on kyse Schengen-viisumien myöntämisestä kolmansissa maissa, joissa kaikilla Schengen-valtioilla ei ole edustustoa. Tämä päätös on menettänyt merkityksensä asetuksen (EY) N:o 810/2009 voimaantulon jälkeen, sillä kyseisessä asetuksessa vahvistetaan uudet edustusjärjestelyjä koskevat säännöt sellaisia tilanteita varten, joissa jäsenvaltio sopii edustavansa toista jäsenvaltiota hakemusten käsittelyssä ja viisumien myöntämisessä kyseisen jäsenvaltion puolesta.

(6)      Toimeenpanevan komitean päätöksellä SCH/Com-ex (97) 39 rev(8) hyväksyttiin Schengen-valtioiden välisten takaisinottosopimusten yhteydessä huomioon otettavia todisteita ja tunnusmerkkejä koskevat pääperiaatteet. Tämä päätös on menettänyt merkityksensä neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003(9) ja komission asetuksen (EY) N:o 1560/2003(10) voimaantulon jälkeen, sillä kyseisissä asetuksissa säädetään niistä todisteista ja aihetodisteista, joiden avulla turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastaava jäsenvaltio määritetään.

(7)      Toimeenpanevan komitean päätöksessä SCH/Com-ex (98) 1 rev 2(11) säädettiin useista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena oli tehostaa ulkorajoilla suoritettavia tarkastuksia. Tämä päätös on menettänyt merkityksensä sen jälkeen, kun voimaan tulivat asetus (EY) N:o 562/2006(12), jossa vahvistettiin ulkorajojen ylittämistä koskevat säännöt, ja neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2004, jossa Frontex-virastolle annettiin tehtäväksi helpottaa ulkorajavalvontaan liittyvien yhteisön toimenpiteiden soveltamista varmistamalla jäsenvaltioiden toimien yhteensovittaminen näiden toimenpiteiden täytäntöönpanossa.

(8)      Toimeenpanevan komitean päätöksessä SCH/Com-ex (98) 18 rev(13) vahvistettiin menettely niitä tapauksia varten, joissa Schengen-valtioilla on vakavia ongelmia kulkulupatodistusten saamisessa laittomasti maassa oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten takaisinottomenettelyä varten, ja säädettiin lisäksi mahdollisuudesta tutkia unionin tasolla, olisiko kyseisten kolmansien maiden osalta tarvetta turvautua muihin, pakottavampiin keinoihin. Tämä päätös on menettänyt merkityksensä unionin tehtyä useiden kolmansien maiden kanssa takaisinottosopimuksia, joissa määrätään unionin alueella laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseen liittyvistä kolmannen maan viranomaisten ja jäsenvaltioiden viranomaisten velvollisuuksista ja menettelyistä.

(9)      Toimeenpanevan komitean päätöksellä SCH/Com-ex (98) 21(14) hyväksyttiin yhteisiä sääntöjä, jotka koskevat leimojen merkitsemistä kaikkien viisuminhakijoiden passiin keinona estää samaa hakijaa jättämästä samanaikaisesti tai peräkkäin useita hakemuksia. Tämä päätös on menettänyt merkityksensä asetuksen (EY) N:o 810/2009 voimaantulon jälkeen, sillä kyseisessä asetuksessa vahvistettiin uudet säännöt viisumien myöntämistä ja hakijan matkustusasiakirjojen leimaamista varten.

(10)    Toimeenpanevan komitean päätöksessä SCH/Com-ex (98) 37 def 2(15) säädettiin joukosta toimenpiteitä, joiden tarkoituksena oli luoda kokonaisvaltainen lähestymistapa laittoman maahanmuuton torjuntatoimien tehostamiseksi. Ne pantiin täytäntöön toimenpiteistä laittoman maahanmuuton torjumiseksi 27 päivänä lokakuuta 1998 tehdyllä keskusryhmän päätöksellä (SCH/C (98) 117). Nämä päätökset ovat menettäneet merkityksensä sen jälkeen, kun voimaan tulivat asetus (EY) N:o 377/2004(16), jossa vahvistettiin yhteinen kehys maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden lähettämiselle kolmansiin maihin, asetus (EY) N:o 562/2006, jossa säädettiin ulkorajoilla suoritettavaa rajavalvontaa koskevista yhteisistä toimenpiteistä, ja neuvoston päätös 2009/371/YOS(17), jossa Europolille annettiin muun muassa laittoman maahanmuuton torjuntaa koskevien tietojen vaihtoon liittyviä erityistehtäviä.

(11)    Toimeenpanevan komitean päätöksessä SCH/Com-ex (98) 59 rev(18) annettiin suuntaviivat asiakirjaneuvonantajien koordinoidusta käytöstä lento- ja laivaliikenteessä sekä jäsenvaltioiden konsulaattiedustustoissa tavoitteena tehostaa laittoman maahanmuuton torjuntaa. Tämä päätös on menettänyt merkityksensä asetuksen (EY) N:o 377/2004 voimaantulon jälkeen, sillä kyseisessä asetuksessa vahvistetaan uudet säännöt yhteyshenkilöiden lähettämiselle kolmansiin maihin.

(12)    Toimeenpanevan komitean päätöksellä SCH/Com-ex (99) 7 rev 2(19) hyväksyttiin suunnitelma jäsenvaltioiden yhteyshenkilöiden vastavuoroisesta lähettämisestä neuvomaan ja avustamaan ulkorajojen turvaamis- ja valvontatehtävissä. Tämä päätös on menettänyt merkityksensä asetuksen (EY) N:o 562/2006 ja asetuksen (EY) N:o 2007/2004 voimaantulon jälkeen, sillä kyseisillä asetuksilla otettiin käyttöön uusi oikeudellinen kehys ulkorajavalvontaa koskevalle jäsenvaltioiden yhteistyölle, joka käsittää myös yhteyshenkilöiden lähettämisen.

(13)    Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 189/2008(20) vahvistettiin tiettyjä SIS II -testejä koskevat eritelmät, jotta voitaisiin osoittaa, että SIS II:n keskusjärjestelmä, viestintäinfrastruktuuri ja SIS II:n keskusjärjestelmän ja kansallisten järjestelmien (N.SIS II) viestien välitys toimivat SIS II -säädöksissä määriteltyjen teknisten ja toiminnallisten vaatimusten mukaisesti. Kyseisen asetuksen oikeusvaikutukset lakkasivat, kun SIS II -järjestelmä otettiin käyttöön 9 päivänä huhtikuuta 2013.

(14)    Oikeusvarmuuden ja selkeyden vuoksi kyseiset vanhentuneet päätökset ja kyseinen asetus olisi kumottava.

(15)    Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on tiettyjen Schengenin säännöstöön kuuluvien vanhentuneiden säädösten kumoaminen, ▌vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi ▌.

(16)    Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 1 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan. Koska tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstöä, Tanska päättää mainitun pöytäkirjan 4 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on hyväksynyt tämän asetuksen, saattaako se asetuksen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(17)    Tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu neuvoston päätöksen 2000/365/EY(21) mukaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

(18)    Tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY(22) mukaisesti. Irlanti ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin.

(19)    Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyssä sopimuksessa(23) ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY(24) 1 artiklassa tarkoitettuun alaan.

(20)    Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyssä sopimuksessa(25) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston päätösten 2008/146/EY(26) ja 2008/149/YOS(27) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(21)    Liechtensteinin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen(28) sekä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevaan sopimukseen siltä osin kuin kyse on tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston päätösten 2011/349/EU(29) ja 2011/350/EU(30) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vanhentuneiden säädösten kumoaminen

Kumotaan seuraavat säädökset:

–         päätös SCH/Com-ex (95) PV 1 rev (viisumipolitiikka);

–         päätös SCH/Com-ex (95) 21 (tilastotietojen vaihto);

–         päätös SCH/Com-ex (96) 13 rev 1 (Schengen-viisumien myöntäminen);

–         päätös SCH/Com-ex (97) 39 rev (takaisinottosopimusten yhteydessä huomioon otettavat todisteet);

–         päätös SCH/Com-ex (98) 1 rev 2 (task force -ryhmä);

–         päätös SCH/Com-ex (98) 18 rev (ongelmat kulkulupatodistusten saamisessa);

–         päätös SCH/Com-ex (98) 21 (passien leimaaminen);

–         päätös SCH/Com-ex (98) 37 def 2 (laittoman maahanmuuton torjunta);

–         ▌päätös SCH/C (98) 117 (laittoman maahanmuuton torjunta);

–         päätös SCH/Com-ex (98) 59 rev (asiakirjaneuvonantajat);

–         päätös SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 (yhteyshenkilöt); ja

–         neuvoston asetus (EY) N:o 189/2008 (SIS II -testit).

2 artiklaVoimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta                   Neuvoston puolesta

Puhemies                                                       Puheenjohtaja

PERUSTELUT

Perussopimusten liitteenä olevassa siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 määrätyn siirtymäkauden päättymisen yhteydessä komissio on laatinut arvion Schengenin säännöstöstä sekä poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevista säädöksistä. Tietyt säädökset ovat menettäneet merkityksensä siitä syystä, että niiden sisältö on korvattu myöhemmin annetuin säädöksin, tai väliaikaisen luonteensa vuoksi.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat 16. joulukuuta 2003 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa unionin lainsäädännön määrän vähentämisestä ja sen yksinkertaistamisesta muun muassa kumoamalla vanhentuneita säädöksiä.

Lainsäädännön seulonnan perusteella ja paremmasta lainsäädännöstä tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa annettujen sitoumusten sekä sääntelyn toimivuutta koskevien toimiensa(31) mukaisesti komissio antoi ehdotuksen seuraavien säädösten kumoamisesta vanhentuneina:

   Schengenin toimeenpanevan komitean 11 päätöstä, koska niiden sisältö on korvattu myöhemmin annetuin säädöksin, ja

   toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) testeistä 18. helmikuuta 2008 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 189/2008, jonka oikeusvaikutukset lakkasivat, kun SIS II -järjestelmä otettiin käyttöön 9. huhtikuuta 2013.

Euroopan parlamentin oikeudellista yksikköä kuultuaan ja ottaen huomioon muutokset, joita neuvosto esitti yleisnäkemyksessään komission ehdotukseen, esittelijä ehdottaa, että säädöksen laji muutetaan päätöksestä asetukseksi. SEUT:n 228 artiklan mukaisesti asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa, ja se vastaa paremmin ehdotuksen tarkoitusta vanhentuneiden säädösten kumoamisesta.

Säädöksen otsikkoa on muutettu, jotta se vastaisi paremmin kumottuja säädöksiä.

Säädöksen sanamuodon parantamiseksi on esitetty useita tarkistuksia.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tiettyjen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevien säädösten kumoaminen

Viiteasiakirjat

COM(2014)0713 – C8-0277/2014 – 2014/0337(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

28.11.2014

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

15.12.2014

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Claude Moraes

5.2.2015

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

8.12.2014

Valiokuntakäsittely

14.4.2015

2.7.2015

3.9.2015

 

Hyväksytty (pvä)

3.9.2015

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

14.9.2015

(1)

*       Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(2)

        Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1995, yhteisestä viisumipolitiikasta (SCH/Com-ex (95) PV 1 rev) (EYVL L 239, 22.9.2000, s. 175).

(3)

        Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 810/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö) (EUVL L 243, 15.9.2009, s. 1).

(4)

        Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus) (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60).

(5)

        Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1995, Schengen-valtioiden ulkorajoilla mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia koskevien tilastotietojen ja yksittäisten tietojen vaihtamisesta (SCH/Com-ex (95) 21) (EYVL L 239, 22.9.2000, s. 176).

(6)

        Neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2004, annettu 26 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta (EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1).

(7)

        Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 27 päivänä kesäkuuta 1996, Schengen-viisumien myöntämisestä Schengenin yleissopimuksen 30 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti (SCH/Com-ex (96) 13 rev 1) (EYVL L 239, 22.9.2000, s. 180).

(8)

        Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 1997, Schengen-valtioiden välisten takaisinottosopimusten yhteydessä huomioon otettavia todisteita ja tunnusmerkkejä koskevista pääperiaatteista (SCH/Com-ex (97) 39 rev) (EYVL L 239, 22.9.2000, s. 188).

(9)

        Neuvoston asetus (EY) N:o 343/2003, annettu 18 päivänä helmikuuta 2003, niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio (EUVL L 50, 25.2.2003, s. 1).

(10)

        Komission asetus (EY) N:o 1560/2003, annettu 2 päivänä syyskuuta 2003, niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 soveltamista koskevista säännöistä (EUVL L 222, 5.9.2003, s. 3).

(11)

       Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 21 päivänä huhtikuuta 1998, perustettavasta task force -ryhmästä (SCH/Com-ex (98) 1 rev 2) (EYVL L 239, 22.9.2000, s. 191).

(12)

       Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 562/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1).

(13)

       Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 23 päivänä kesäkuuta 1998, niitä kolmansia maita koskevista toimenpiteistä, jotka aiheuttavat ongelmia henkilöiden poistamisen Schengen-alueelta mahdollistavien asiakirjojen myöntämisessä (SCH/Com-ex (98) 18 rev) (EYVL L 239, 22.9.2000, s. 197).

(14)

       Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 23 päivänä kesäkuuta 1998, hakijoiden passin leimaamisesta viisumia haettaessa (SCH/Com-ex (98) 21) (EYVL L 239, 22.9.2000, s. 200).

(15)

       Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 27 päivänä lokakuuta 1998, laittoman maahanmuuton vastaisten toimenpiteiden soveltamisesta (SCH/Com-ex (98) 37 def 2) (EYVL L 239, 22.9.2000, s. 203).

(16)

       Neuvoston asetus (EY) N:o 377/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustamisesta. (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 1).

(17)

       Neuvoston päätös 2009/371/YOS, tehty 6 päivänä huhtikuuta 2009, Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta (EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37).

(18)

       Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1998, asiakirjaneuvonantajien koordinoidusta käytöstä (SCH/Com-ex (98) 59 rev) (EYVL L 239, 22.9.2000, s. 308).

(19)

       Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, yhteyshenkilöistä (SCH/Com-ex (99) 7 rev 2) (EYVL L 239, 22.9.2000, s. 411).

(20)

       Neuvoston asetus (EY) N:o 189/2008, annettu 18 päivänä helmikuuta 2008, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) testeistä (EUVL L 57, 1.3.2008, s. 1).

(21)

       Neuvoston päätös 2000/365/EY, tehty 29 päivänä toukokuuta 2000, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43).

(22)

       Neuvoston päätös 2002/192/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20).

(23)

       EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(24)

       Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).

(25)

       EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(26)

       Neuvoston päätös 2008/146/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1).

(27)

       Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 50).

(28)

       EUVL L 160, 18.6.2011, s. 21.

(29)

       Neuvoston päätös 2011/349/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, erityisesti rikosasioita koskevan oikeudellisen yhteistyön ja poliisiyhteistyön osalta (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 1).

(30)

       Neuvoston päätös 2011/350/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, siltä osin kuin kyse on tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19).

(31)

      Komission 18. kesäkuuta 2014 antama tiedonanto ”Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma (REFIT): Tilanne ja näkymät” (COM(2014)0368, 18.6.2014).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö