JELENTÉS a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségre vonatkozó egyes jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

14.9.2015 - (COM(2014)0713 – C8‑0277/2014 – 2014/0337(COD)) - ***I

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Claude Moraes
(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (2) bekezdése)


Eljárás : 2014/0337(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0250/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0250/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségre vonatkozó egyes jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2014)0713 – C8‑0277/2014 – 2014/0337(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0713),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 77. cikke (2) bekezdésének a), b) és d) pontjára, 78. cikke (2) bekezdésének e) és g) pontjára, 79. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjára, és 87. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C8–277/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 50. cikkének (2) bekezdésére,

–       tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0250/2015),

1.      elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.      felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI[1]*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a schengeni vívmányok egyes jogi aktusainak hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének a), b) és d) pontjára, és 78. cikke (2) bekezdésének e) és g) pontjára, valamint 79. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjára, továbbá 87. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)      Az uniós jog átláthatóságának javítása alapvető eleme a jogalkotás minőségének javítását célzó stratégiának, amelynek végrehajtása folyamatban van az uniós intézményekben. Ezzel összefüggésben a hatályos jogszabályok közül helyénvaló eltávolítani azokat, amelyeknek már semmilyen célt sem szolgálnak.

(2)      A schengeni vívmányok közé tartozó számos jogi aktus már nem releváns, mivel ideiglenes jellegű, vagy tartalmát későbbi jogi aktusok vették át, ugyanakkor az eredeti jogi aktusokat nem helyezték hatályon kívül.

(3)      A Végrehajtó Bizottság SCH/Com-ex (95) PV 1 rev. határozata[2] arról a rendkívül konkrét helyzetről tett említést, hogy Portugália előzetes konzultációt kért az indonéz vízumkérelmezők tekintetében. Ez a határozat elavulttá vált, miután hatályba lépett a 810/2009/EK rendelet[3] és a 767/2008/EK rendelet[4], amelyek új szabályokat írtak elő a vízumkiadásra vonatkozóan a többi tagállammal folytatott előzetes konzultáció tekintetében.

(4)      A Végrehajtó Bizottság SCH/Com-ex (95) 21. határozata[5] azt a kötelezettséget írta elő a tagállamok számára, hogy statisztikai adatokat cseréljenek a migráció külső határokon való nyomon követésének javítása céljából. Ez a határozat elavulttá vált, miután hatályba lépett a 2007/2004/EK tanácsi rendelet[6], amely a FRONTEX-et bízta meg azzal, hogy végezzen kockázatelemzést a külföldi határokon jelentkező kockázatokkal és a fennálló helyzettel kapcsolatban, valamint fejlesszen ki és üzemeltessen az említett információcserét lehetővé tévő információs rendszereket.

(5)      A Végrehajtó Bizottság SCH/Com-ex (96) 13 rev 1 határozata[7] megállapította azokat az elveket, amelyek a képviselő és a képviselt tagállamok jogait és kötelezettségeit szabályozzák a schengeni vízumoknak olyan harmadik országokban történő kiadása esetén, amelyekben nincs valamennyi schengeni államnak képviselete. Ez a határozat elavulttá vált, miután hatályba lépett a 810/2009/EK rendelet, amely új szabályokat írt elő a képviseleti megállapodásokra vonatkozóan abban az esetben, amikor a köztük létrejött megállapodás keretében egy tagállam egy másik tagállamot képvisel abból a célból, hogy az adott tagállam nevében a kérelmeket megvizsgálja és a vízumokat kiadja.

(6)      A Végrehajtó Bizottság SCH/Com-ex (97) 39 rev. határozata[8] jóváhagyta a schengeni államok közötti visszafogadási megállapodások keretében a bizonyítási eszközökre és valószínűsítő körülményekre vonatkozó irányadó elveket. Ez a határozat elavulttá vált, miután hatályba lépett a 343/2003/EK tanácsi rendelet[9], valamint az 1560/2003/EK bizottsági rendelet[10], amelyek előírják, hogy mely bizonyítékok és közvetett bizonyítékok használhatók fel a menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására.

(7)      A Végrehajtó Bizottság SCH/Com-ex (98) 1 rev 2. határozata[11] több intézkedést ír elő a külsőhatár-ellenőrzések hatékonyságának fokozása céljából. Ez a határozat elavulttá vált, miután hatályba lépett az 562/2006/EK[12] rendelet, amely a külső határok átlépésére vonatkozó szabályokat állapít meg, valamint a 2007/2004/EK tanácsi rendelet, amely a FRONTEX-et bízta meg azzal, hogy az említett intézkedések végrehajtására irányuló tagállami intézkedések összehangolása révén segítse elő a külső határok igazgatásával kapcsolatos közösségi intézkedések alkalmazását.

(8)      A Végrehajtó Bizottság SCH/Com-ex (98) 18 rev. határozata[13] állapította meg a schengeni államok által követendő eljárást, amennyiben jelentős nehézségek tapasztalhatók a jogellenesen tartózkodó külföldi állampolgárok hazatelepítése érdekében szükséges laissez-passer-k megszerzése terén, valamint lehetővé tette annak uniós szintű vizsgálatát, hogy szükség van-e még inkább kötelező jellegű intézkedések alkalmazására az említett harmadik országokkal szemben. Ez a határozat elavulttá vált, miután az Unió visszafogadási megállapodásokat kötött számos harmadik országgal, amelyek meghatározták a harmadik országok és a tagállamok hatóságai által betartandó konkrét kötelezettségeket és követendő eljárásokat az Unió területén illegálisan tartózkodó külföldi állampolgárok hazatelepítése tekintetében.

(9)      A Végrehajtó Bizottság SCH/Com-ex (98) 21 rev. határozata[14] közös szabályokat hagyott jóvá, hogy valamennyi vízumkérelmező útlevelét lebélyegezzék annak megelőzése céljából, hogy azonos személy több, egymást követő vízumkérelmet nyújthasson be. Ez a határozat elavulttá vált, miután hatályba lépett a 810/2009/EK rendelet, amely új szabályokat állapított meg a vízumkiadásra és a kérelmezők úti okmányainak lebélyegzésére vonatkozóan.

(10)    A Végrehajtó Bizottság SCH/Com-ex (98) 37 def 2. határozata[15] intézkedéscsomagot állapított meg annak érdekében, hogy az illegális migráció elleni küzdelem fokozására szolgáló integrált megközelítést alakítson ki, amelyet a Központi Csoportnak az illegális bevándorlás elleni intézkedések elfogadásáról szóló határozata (SCH/C (98) 117) léptetett hatályba. Az említett határozatok elavulttá váltak, miután hatályba lépett a 377/2004/EK rendelet[16], amely létrehozta a bevándorlási összekötő tisztviselők harmadik országokba való kiküldésének közös keretét, az 562/2006/EK rendelet, amely a külső határok ellenőrzésére vonatkozó közös intézkedéscsomagot írt elő, valamint a 2009/371/IB rendelet, amely az információcserével kapcsolatos konkrét feladatokkal – így a szabálytalan migrációval szembeni fellépéssel – bízta meg az Europolt.

(11)    A Végrehajtó Bizottság SCH/Com-ex (98) 59 rev. határozata[17] az illegális bevándorlás elleni küzdelem erősítése céljából iránymutatásokat határozott meg az okmányszakértők légi és tengeri forgalomban, valamint a tagállamok konzuli képviseletein történő koordinált alkalmazására vonatkozóan. Ez a határozat elavulttá vált, miután hatályba lépett a 377/2004/EK rendelet, amely új szabályokat állapított meg az összekötő tisztviselők harmadik országokba való kiküldésére.

(12)    A Végrehajtó Bizottság SCH/Com-ex (99) 7 rev 2. határozata[18] jóváhagyta a külső határokon felmerülő biztonsági és ellenőrzési feladatok végzéséhez tanácsokat és segítséget nyújtó összekötő tisztviselők kölcsönös kiküldésére vonatkozó tervet. Ez a határozat elavulttá vált, miután hatályba lépett az 562/2006/EK rendelet és a 2007/2004/EK rendelet, amelyek új jogi keretet vezettek a külső határok ellenőrzése – így az összekötő tisztviselők kiküldése – tekintetében a tagállamok közötti együttműködésre vonatkozóan.

(13)    A 189/2008/EK tanácsi rendelet[19] a SIS II egyes tesztelései tekintetében előírásokat határozott meg, amelyek annak igazolására hivatottak, hogy a központi SIS II, a kommunikációs infrastruktúra, valamint a központi SIS II és a nemzeti rendszerek (N.SIS II) közötti interaktív kapcsolatok működése megfelel a SIS II jogi aktusaiban meghatározott műszaki és funkcionális követelményeknek. Ez a rendelet kimerítette a joghatását, amikor a SIS II 2013. április 9-én megkezdte működését.

(14)    A jogbiztonság és az egyértelműség érdekében ezeket az elavult határozatokat és a rendeletet hatályon kívül kell helyezni,

(15)    Mivel e rendelet célkitűzése, vagyis a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén és a schengeni vívmányok közé tartozó számos jogi aktus hatályon kívül helyezését a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, uniós szinten azonban jobban megvalósítható, ▌ az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében megállapított szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az említett cél eléréséhez szükséges mértéket.

(16)    Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. cikkének megfelelően Dánia nem vesz részt e rendelet elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Mivel e rendelet a schengeni vívmányokon alapul, Dánia az említett jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően az e rendeletről szóló tanácsi döntést követő hat hónapon belül határoz arról, hogy azt nemzeti jogában végrehajtja-e.

(17)    Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek alkalmazásában az Egyesült Királyság a 2000/365/EK[20] tanácsi határozattal összhangban nem vesz részt. Az Egyesült Királyság ezért nem vesz részt e rendelet elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(18)    Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyeknek alkalmazásában Írország a 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozatnak[21] megfelelően nem vesz részt. Ennélfogva Írország nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(19)    Izland és Norvégia tekintetében ez a rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok[22] végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás értelmében vett schengeni vívmányok azon rendelkezéseit fejleszti tovább, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat[23] 1. cikkében említett területhez tartoznak.

(20)    Svájc tekintetében ez a rendelet [...] az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás értelmében a schengeni vívmányok[24] azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozat 1. cikkében említett területhez tartoznak, összefüggésben a 2008/146/EK[25] és a 2008/149/IB tanácsi határozat[26] 3. cikkével.

(21)    Liechtenstein tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról aláírt jegyzőkönyv, valamint az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok[27] végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon történő ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat 1. cikkében említett terület alá tartoznak, összefüggésben a 2011/349/EU[28] és a 2011/350/EU tanácsi határozatok[29] 3. cikkével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az elavult jogszabályok hatályon kívül helyezése

A következő jogi aktusok hatályukat vesztik:

-          SCH/Com-ex (95) PV 1 rev határozat (vízumpolitika);

-          SCH/Com-ex (95) 21 határozat (statisztikai adatok cseréje);

-          SCH/Com-ex (96) 13 rev 1 határozat (schengeni vízumok kiadása);

-          SCH/Com-ex (97) 39 rev határozat (bizonyítási eszközök visszafogadási megállapodások keretében);

-          SCH/Com-ex (98) 1 rev 2 határozat (munkacsoport);

-          SCH/Com-ex (98) 18 rev határozat (nehézségek a laissez-passer-k megszerzése terén);

-          SCH/Com-ex (98) 21 határozat (útlevelek lebélyegzése);

-          SCH/Com-ex (98) 37 def 2 határozat (illegális bevándorlás elleni küzdelem);

-          ▌SCH/Com-ex (98) 117 határozat (illegális bevándorlás elleni küzdelem);

-          SCH/Com-ex (98) 59 rev határozat (okmányszakértők);

-          SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 határozat (összekötő tisztviselők); valamint

-          és a Tanács 189/2008/EK rendelete (SIS II tesztelések).

2. cikk Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben,

Az Európai Parlament részéről                    a Tanács részéről

az elnök                                                         az elnök

INDOKOLÁS

Az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyvben meghatározott átmeneti időszak lejártával összefüggésben a Bizottság elemzést végzett a schengeni vívmányok és a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén meglévő jogi eszközök tekintetében. A Bizottság megállapítása szerint számos jogi aktus elavult, mert tartalmukat későbbi jogi aktusok átvették, vagy mert ideiglenes természetűek voltak.

A 2003. december 16-i intézményközi megállapodás keretében az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megállapodott egymással az uniós jogszabályok számszerű csökkentésében és egyszerűsítésében, amelyre többek között az elavult jogszabályok hatályon kívül helyezése útján kerül sor.

A Bizottság az általa végzett átvilágítás alapján, valamint az intézményközi megállapodásban vállalt kötelezettségeivel és a célravezető szabályozásra irányuló politikájával[30] összhangban javaslatot terjesztett elő a következő elavult jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről:

   a Schengeni Végrehajtó Bizottság 11 határozata, mert tartalmukat átvették későbbi jogszabályok, valamint

   a Tanács 2008. február 18-i 189/2008/EK rendelete a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) második generációjának teszteléséről (HL L 57., 09.04.13, 1. o.), amely kimerítette a joghatását, amikor a SIS II 2013. április 9-én megkezdte működését.

Az Európai Parlament Jogi Szolgálatával folytatott konzultációt követően és tekintettel a Tanács által az általános megközelítésben a Bizottság javaslatához fűzött módosításokra, az előadó javasolja a jogi aktus típusának határozatról rendeletté módosítását. Az EUMSZ 288. cikke szerint a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban, és jobban szolgálja a javaslat célját, vagyis az elavultnak tekintett jogi aktusok hatályon kívül helyezését.

A jogi aktus címét a hatályon kívül helyezett jogi aktusoknak való jobb megfelelés érdekében módosítottuk.

Számos módosítás a jogi aktus szövegezésének javítását szolgálja.

ELJÁRÁS

Cím

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségre vonatkozó egyes jogi aktusok hatályon kívül helyezése

Hivatkozások

COM(2014)0713 – C8-0277/2014 – 2014/0337(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

28.11.2014

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

15.12.2014

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Claude Moraes

5.2.2015

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

8.12.2014

Vizsgálat a bizottságban

14.4.2015

2.7.2015

3.9.2015

 

Az elfogadás dátuma

3.9.2015

 

 

 

Benyújtás dátuma

14.9.2015

 • [1] * * Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.
 • [2]         A Végrehajtó Bizottság 1995. április 28-i határozata a közös vízumpolitikáról (SCH/Com-ex (95) PV 1 rev.) (HL L 239., 2000.9.22., 175. o.).
 • [3]         Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 810/2009/EK rendelete a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) (HL L 243., 2009.9.15., 1. o.).
 • [4]         Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 767/2008/EK rendelete a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet) (HL L 218., 2008.8.13., 60. o.).
 • [5]         A Végrehajtó Bizottság 1995. december 20-i határozata a külső határokon előforduló esetleges működési hibákra vonatkozó statisztikai és egyedi adatok schengeni tagállamok közötti gyors cseréjéről (SCH/Com-ex (95) 21) (HL L 239., 2000.9.22., 176. o.).
 • [6]         A Tanács 2004. október 26-i 2007/2004/EK rendelete az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról (HL L 349., 2004.11.25., 1. o.).
 • [7]         A Végrehajtó Bizottság 1996. június 27-i határozata a schengeni vízumoknak a Schengeni Egyezmény 30. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint történő kiadására vonatkozó elvekről (SCH/Com-ex (96) 13 rev. 1) (HL L 239., 2000.9.22., 180. o.).
 • [8]         A Végrehajtó Bizottság 1997. december 15-i határozata a schengeni államok közötti visszafogadási megállapodások keretében a bizonyítási eszközökre és valószínűsítő körülményekre irányadó elvekről (SCH/Com-ex (97) 39 rev.) (HL L 239., 2000.9.22., 188. o.).
 • [9]         A Tanács 2003. február 18-i 343/2003/EK rendelete egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (HL L 50., 2003.2.25., 1. o.).
 • [10]         A Bizottság 2003. szeptember 2-i 1560/2003/EK rendelete egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról (HL L 222., 2003.9.5., 3. o.).
 • [11]        A Végrehajtó Bizottság 1998. április 21-i határozata a munkacsoportok tevékenységéről (SCH/Com-ex (98) 1 rev 2.) (HL L 239., 2000.9.22., 191. o.).
 • [12]        Az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i 562/2006/EK rendelete a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról (HL L 105., 2006.4.13., 1. o.).
 • [13]        A Végrehajtó Bizottság 1998. június 23-i határozata a schengeni területről történő kitoloncoláshoz szükséges okmányok kiállítása tekintetében problémás országokra vonatkozó szükséges intézkedésekről (SCH/Com-ex (98) 18 rev.) (HL L 239., 2000.9.22., 197. o.).
 • [14]        A Végrehajtó Bizottság 1998. június 23-i határozata a vízum iránti kérelmet benyújtó személyek útlevelének lebélyegzéséről (SCH/Com-ex (98) 21) (HL L 239., 2000.9.22., 200. o.).
 • [15]        A Végrehajtó Bizottság 1998. október 27-i határozata az illegális bevándorlás elleni intézkedések elfogadásáról (SCH/Com-ex (98) 37 def. 2.) (HL L 239., 2000.9.22., 203. o.).
 • [16]        A Tanács 2004. február 19-i 377/2004/EK rendelete a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról. (HL L 64., 2004.3.2., 1. o.)
 • [17]        A Végrehajtó Bizottság 1998. december 16-i határozata az okmányszakértők összehangolt igénybevételéről (SCH/Com-ex (98) 59 rev.) (HL L 239., 2000.9.22., 308. o.).
 • [18]        A Végrehajtó Bizottság 1999. április 28-i határozata az összekötő tisztviselőkről (SCH/Com-ex (99) 7 rev 2.) (HL L 239., 2000.9.22., 411. o.).
 • [19]        A Tanács 2008. február 18-i 189/2008/EK rendelete a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) második generációjának teszteléséről (HL L 57., 2008.3.1., 1. o.)
 • [20]        A Tanács 2000/365/EK határozata (2000. május 29.) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 131., 2000.6.1., 43. o.).
 • [21]        A Tanács 2002/192/EK határozata (2002. február 28.) Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 64., 2002.3.7., 20. o.).
 • [22]        HL L 176., 1999.7.10., 36. o.
 • [23]        A Tanács 1999. május 17-i 1999/437/EK határozata az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról (HL L 176.,1999.7.10., 31. o.).
 • [24]        HL L 53., 2008.2.27., 52. o.
 • [25]        A Tanács 2008/146/EK határozata (2008. január 28.) az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 53., 2008.2.27., 1. o.).
 • [26]        A Tanács 2008. január 28-i 2008/149/IB határozata () az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 53., 2008.2.27., 50. o.).
 • [27]        HL L 160., 2011.6.18., 21. o.
 • [28]        A Tanács határozata (2011. március 7.) az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a bűnügyi igazságügyi és rendőrségi együttműködéshez kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről
  (HL L 160., 2011.6.18., 1. o.)
 • [29]        A Tanács 2011. március 7-i 2011/350/EU határozata az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon történő ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 160., 2011.6.18., 19. o.).
 • [30]        „A célravezető és hatásos szabályozás program (REFIT): jelenlegi helyzet és kitekintés” című 2014. június 18-i bizottsági közlemény (COM(2014) 368, 2014.6.18.).