Postup : 2014/0338(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0251/2015

Předložené texty :

A8-0251/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/11/2015 - 5.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0397

ZPRÁVA     ***I
PDF 639kWORD 108k
14.9.2015
PE 567.588v01-00 A8-0251/2015

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech

(COM(2014)0714 – C8‑0279/2014 – 2014/0338(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Claude Moraes

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 2 jednacího řádu)

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech

(COM(2014)0714 – C8‑0279/2014 – 2014/0338(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0714),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 82 odst. 1 písm. d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) a c) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0279/2014),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 59 čl. 50 odst. 2 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0251/2015),

1.      přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.      vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU(1)*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech (schengenské acquis)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 82 odst. 1 písm. d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) a c) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)      Zvyšování transparentnosti práva Unie je zásadním prvkem strategie zlepšování tvorby právních předpisů, kterou orgány Unie provádějí. V této souvislosti je vhodné odstranit z platných právních předpisů akty, které již neslouží žádnému účelu.

(2)      Některé akty, jež byly přijaty v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech a jsou součástí schengenského acquis, již nejsou relevantní vzhledem ke svému dočasnému charakteru, nebo protože jejich obsah přejaly následné akty, třebaže nebyly zrušeny.

(3)      Cílem rozhodnutí výkonného výboru SCH/Com-ex (93) 14(2) bylo zlepšení praktické soudní spolupráce při boji proti nedovolenému obchodu s omamnými látkami pouze v případech odmítnutí spolupráce ze strany některého členského státu. Uvedené rozhodnutí je zastaralé od vstupu v platnost Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie(3), která stanoví širší spolupráci mezi členskými státy rovněž v oblasti omamných látek.

(4)      Prohlášení výkonného výboru SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev. 2(4) bylo určeno pro případy únosů nezletilých dětí nebo nezákonného odejmutí nezletilého dítěte osobě, jíž bylo svěřeno právo péče, jedním z rodičů. Uvedené prohlášení přestalo být aktuální po vstupu v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006(5) a prováděcího rozhodnutí Komise 2013/115/EU(6), která stanoví nová pravidla pro kontroly nezletilých překračujících vnější hranice a pravidla v souvislosti s příslušnými činnostmi centrál SIRENE.

(5)      Rozhodnutím výkonného výboru SCH/Com-ex (98) 52(7) byla přijata Příručka přeshraniční policejní spolupráce, která členským státům pomáhá při provádění přeshraničních operací. Uvedené rozhodnutí přestalo být aktuální poté, co byl obsah příručky začleněn do novějšího Aktualizovaného katalogu doporučení pro správné provádění schengenského acquis a osvědčených postupů: policejní spolupráce, Příručky pro přeshraniční operace a Příručky pro styčné důstojníky vyslané donucovacími orgány.

(5a)  Rozhodnutím výkonného výboru SCH/Com-ex (99) 11 rev. 2(8) byla přijata dohoda o spolupráci týkající se dopravních přestupků. Tato dohoda byla uzavřena nejen mezi některými členskými státy, ale také se dvěma třetími státy (Islandem a Norskem). Nejedná se proto o vnitřní akt schengenského acquis. Dohoda navíc nikdy nevstoupila v platnost a žádný z členských států neučinil prohlášení podle čl. 20 odst. 3 týkající se uplatňování uvedené dohody mezi těmi členskými státy, které ji ratifikovaly. Proto tento nástroj není relevantní a měl by být zrušen.

(6)      Rozhodnutí Rady 2008/173/SVV(9) stanoví přesný rozsah, organizaci, koordinaci a postupy hodnocení pro některé testy, jejichž cílem je posoudit, zda je Schengenský informační systém II (SIS II) v souladu s technickými a funkčními požadavky vymezenými v právních nástrojích SIS II. Uvedené rozhodnutí pozbylo právního účinku dne 9. dubna 2013, kdy byl zahájen provoz SIS II.

(7)      Z důvodů právní jistoty a přehlednosti by uvedená zastaralá rozhodnutí a prohlášení měla být zrušena.

(8)      Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zrušení řady zastaralých aktů Unie v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, které jsou součástí schengenského acquis, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, a jelikož ho může být lépe dosaženo na úrovni Unie, je Unie oprávněna přijmout opatření podle ▌zásady subsidiarity, jak je stanovena v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(9)      V souladu s článkem 1 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto nařízení navazuje na schengenské acquis, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 4 uvedeného protokolu do šesti měsíců ode dne přijetí tohoto nařízení Radou, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

(10)    Toto nařízení rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se Irsko účastní v souladu s čl. 5 odst. 1 Protokolu (č. 19) o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a s čl. 6 odst. 2 rozhodnutí Rady 2002/192/ES(10).

(11)    V návaznosti na oznámení Spojeného království ze dne 24. července 2013 podle čl. 10 odst. 4 prvního pododstavce první věty Protokolu (č. 36) o přechodných ustanoveních skončila použitelnost výše uvedených zastaralých rozhodnutí a prohlášení pro Spojené království dnem 1. prosince 2014, a to v souladu s čl. 10 odst. 4 prvním pododstavcem druhou větou tohoto protokolu. Spojené království se proto neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(12)    Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis(11), která spadají do oblasti uvedené v článku 1 rozhodnutí Rady 1999/437/ES(12).

(13)    Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis(13), která spadají do oblasti uvedené v článku 1 rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/149/SVV(14).

(14)    Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis(15), která spadají do oblasti uvedené v článku 1 rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/349/EU(16),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zrušení zastaralých právních předpisů

Zrušují se tyto akty:

-          Rozhodnutí SCH/Com-ex (93) 14 (boj proti nedovolenému obchodu drogami);

-          ▌ Prohlášení ▌SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev 2 (únosy nezletilých);

-          Rozhodnutí SCH/Com-ex (98) 52 (policejní příručka);

-          Rozhodnutí SCH/Com-ex (99) 11 Rev. 2 (dopravní přestupky) a

-          ▌Rozhodnutí Rady 2008/173/SVV (testy SIS II).

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament                                Za Radu

Předseda                                                       Předseda

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Vzhledem k uplynutí přechodného období uvedeného v Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních připojeného ke Smlouvám provedla Komise posouzení schengenského acquis a právních nástrojů v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech.. V jeho rámci bylo shledáno, že řada aktů již pozbyla aktuálnosti, jelikož jejich obsah přejaly následné akty nebo proto, že měly jen dočasný charakter.

V interinstitucionální dohodě z 16. prosince 2003 se Evropský parlament, Rada a Komise dohodly na snížení objemu a zjednodušení právních předpisů Evropské unie, a to i prostřednictvím zrušení aktů, které již nejsou aktuální.

Na základě svého přezkumu předpisů a v souladu se závazky obsaženými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů a se svou politikou účelnosti právních předpisů(17) předložila Komise návrh na zrušení rozhodnutí výkonného výboru, která již nejsou aktuální: SCH/Com-ex (93) 14 (boj proti nedovolenému obchodu s drogami) a (98) 52 (policejní příručka), zrušení prohlášení výkonného výboru SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev 2 (únosy nezletilých) a rozhodnutí Rady 2008/173/ES ze dne 18. prosince 2008 o testování Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II).

V souladu s odpovídajícími změnami navrženými Radou v jejím obecném přístupu (s nimiž Komise souhlasila) zpravodaj navrhuje začlenit na seznam zrušených aktů také rozhodnutí výkonného výboru SCH/Com-ex (99) 11 rev 2 o Dohodě o spolupráci při řízení o dopravních přestupcích. Důvodem pro zrušení tohoto rozhodnutí je skutečnost, že tato dohoda nikdy nevstoupila v platnost a žádný z členských států neučinil prohlášení podle čl. 20 odst. 3 týkající se uplatňování uvedené dohody mezi členskými státy, které ji ratifikovaly. Nelze ji navíc považovat za vnitřní akt schengenského acquis, protože nebyla uzavřena pouze mezi členskými státy EU, ale také s dvěma třetími státy (Islandem a Norskem).

Po konzultaci s právní službou Evropského parlamentu a zohlednění pozměňovacích návrhů, které k tomuto návrhu Komise předložila Rada, zpravodaj navrhuje změnit druh aktu z rozhodnutí na nařízení. Podle článku 288 SFEU je nařízení závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech a bude lépe sloužit účelu návrhu, jímž je zrušit akty, které již nejsou aktuální.

Zpravodaj rovněž předkládá několik pozměňovacích návrhů zaměřených na zdokonalení znění aktů, včetně doplnění názvu, kterým se upřesňuje, že dotčené zrušené akty jsou součástí schengenského acquis, a změn upravujících body odůvodnění vůči postavení Spojeného království poté, co vypršelo přechodné období uvedené v protokolu č. 36 připojeném ke Smlouvám.

POSTUP

Název

Zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech

Referenční údaje

COM(2014)0714 – C8-0279/2014 – 2014/0338(COD)

Datum předložení EP

28.11.2014

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

15.12.2014

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Claude Moraes

5.2.2015

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

15.12.2014

Projednání ve výboru

14.4.2015

2.7.2015

3.9.2015

 

Datum přijetí

3.9.2015

 

 

 

Datum předložení

14.9.2015

(1)

* Pozměňovací návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučnou kurzívou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.

(2)

          Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 14. prosince 1993 o zdokonalení praktické soudní spolupráce při boji proti nedovolenému obchodu s omamnými látkami (SCH/Com-ex (93) 14) (Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 427).

(3)

        Úmluva ze dne 29. května 2000, o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracovaná Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii, (Úř. věst. C 197, 12.7.2000, s. 3) a Protokol k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracovaný Radou v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 326, 21.11.2001, s. 1).

(4)

        Prohlášení výkonného výboru ze dne 9. února 1998 o únosech nezletilých osob (SCH/Com-ex (97) prohl. 13 rev. 2) (Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 436).

(5)

        Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 1).

(6)

        Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/115/EU ze dne 26. února 2013 o příručce SIRENE a dalších prováděcích opatřeních k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 71, 14.3.2013, s. 1).

(7)

        Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. prosince 1998 o Příručce přeshraniční policejní spolupráce (SCH/Com-ex (98) 52) (Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 408).

(8)

       Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o Dohodě o spolupráci při řízení o dopravních přestupcích (SCH/Com-ex (99)11 Rev. 2) (Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 428).

(9)

        Rozhodnutí Rady 2008/173/SVV ze dne 18. února 2008 o testování Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 57, 1.3.2008, s. 14).

(10)

        Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

(11)

       Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(12)

       Rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31).

(13)

       Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(14)

       Rozhodnutí Rady 2008/149/SVV ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie (Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 50).

(15)

       Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 3.

(16)

       Rozhodnutí Rady 2011/349/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, zejména pokud jde o justiční spolupráci v trestních věcech a policejní spolupráci (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 1).

(17)

     Sdělení Komise ze dne 18. června 2014 s názvem „Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT): Současný stav a výhled do budoucnosti“ (COM(2014)368 v konečném znění, 18.6.2014).

Právní upozornění - Ochrana soukromí