Procedure : 2014/0338(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0251/2015

Indgivne tekster :

A8-0251/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/11/2015 - 5.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0397

BETÆNKNING     ***I
PDF 377kWORD 96k
14.9.2015
PE 567.588v01-00 A8-0251/2015

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ophævelse af visse retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager

(COM(2014)0714 – C8‑0279/2014 – 2014/0338(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Claude Moraes

(Forenklet procedure — forretningsordenens artikel 50, stk. 2)

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ophævelse af visse retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager

(COM(2014)0714 – C8‑0279/2014 – 2014/0338(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0714),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 82, stk. 1, litra d), og artikel 87, stk. 2, litra a) og c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0279/2014),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59 og artikel 50, stk. 2,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0251/2015),

1.      vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændring    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGER(1)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ophævelse af visse retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager (Schengenreglerne)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 82, stk. 1, og artikel 87, stk. 2, litra a) og c),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)      Større gennemsigtighed i EU-retten er et væsentligt led i den strategi for bedre lovgivning, som EU-institutionerne er i gang med at gennemføre. I den forbindelse bør retsakter, som ikke længere tjener noget formål, fjernes fra gældende lovgivning.

(2)      En række af de retsakter, der er vedtaget på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde i straffesager, og som hører til Schengenreglerne, er ikke længere relevante på grund af deres midlertidige natur, eller på grund af at indholdet af dem er overtaget af efterfølgende retsakter, selv om de ikke er blevet ophævet.

(3)      Eksekutivkomitéens afgørelse SCH/Com-ex (93) 14(2) er rettet mod at forbedre det praktiske retlige samarbejde om at bekæmpe ulovlig narkotikahandel i situationer, hvor en medlemsstat har nægtet at samarbejde. Afgørelsen blev forældet ved ikrafttrædelsen af konventionen om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater(3), som sikrer, at der er et bredt samarbejde mellem medlemsstaterne på narkotikabekæmpelsesområdet.

(4)      Eksekutivkomitéens erklæring SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev. 2(4) omhandler de situationer, hvor mindreårige bortføres, eller hvor en af forældrene ulovligt fjerner en mindreårig fra den person, der har fået tildelt forældremyndigheden. Erklæringen blev forældet ved ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006(5) og Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/115/EU(6), som fastsætter nye regler for kontrol af mindreårige, der passerer en ydre grænse, og for Sirenekontorernes aktiviteter i forbindelse hermed.

(5)      Ved Eksekutivkomitéens afgørelse SCH/Com-ex (98) 52(7) vedtoges Schengenhåndbogen vedrørende grænseoverskridende politisamarbejde som bistand til medlemsstaterne ved grænseoverskridende operationer. Afgørelsen blev forældet, efter at håndbogens indhold blev inkluderet i det seneste ajourførte katalog over henstillinger med henblik på korrekt anvendelse af Schengenreglerne og bedste praksis: politisamarbejde, Håndbog for grænseoverskridende operationer og Kompendiet om forbindelsesofficerer i forbindelse med retshåndhævelse.

(5a)  Ved Eksekutivkomitéens afgørelse SCH/Com-ex (99) 11 rev. 2(8) vedtoges en aftale om samarbejde vedrørende færdselsforseelser. Denne aftale blev ikke kun indgået mellem visse medlemsstater, men også med to tredjelande (Island og Norge). Den er derfor ikke en intern retsakt inden for Schengenreglerne. Derudover er den aldrig trådt i kraft, og ingen af medlemsstaterne har fremsat en erklæring i henhold til artikel 20, stk. 3, vedrørende anvendelse af aftalen mellem de medlemsstater, der har ratificeret den. Dette instrument har derfor ingen relevans og bør ophæves.

(6)      Rådets afgørelse 2008/173/RIA(9) fastsætter detaljerede procedurer for omfang, organisering, koordinering og godkendelse af testning med det formål at vurdere, om Schengeninformationssystem II (SIS II) opfylder de tekniske og funktionelle krav som fastsat i SIS II-retsakterne. Afgørelsen havde ikke længere retlig virkning, da SIS II gik i drift den 9. april 2013.

(7)      Af hensyn til retssikkerheden og klarheden bør disse forældede afgørelser og erklæringer ophæves.

(8)      Eftersom formålet med denne forordning, nemlig at ophæve en række forældede EU-retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, som hører til Schengenreglerne, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning [...] ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde dette formål.

(9)      I medfør af artikel 1 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Eftersom denne forordning vedrører udbygning af Schengenreglerne, træffer Danmark inden seks måneder efter, at Rådet har vedtaget forordningen, afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre den i sin nationale lovgivning, jf. artikel 4 i protokollen.

(10)    Denne forordning [...] udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland deltager i, jf. artikel 5, stk. 1, i protokol nr. 19 om ▌Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og artikel 6, stk. 2, i Rådets afgørelse 2002/192/EF(10).

(11)    Som følge af den meddelelse, som Det Forenede Kongerige den 24. juli 2013 gav i henhold til artikel 10, stk. 4, første afsnit, første punktum, i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, ophørte ovennævnte forældede afgørelser og erklæringer i medfør af artikel 10, stk. 4, første afsnit, andet punktum, i nævnte protokol med at finde anvendelse for Det Forenede Kongerige fra den 1. december 2014. Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse for Det Forenede Kongerige.

(12)    For så vidt angår Island og Norge udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne(11), der henhører under det område, som er nævnt i artikel 1 i Rådets afgørelse 1999/437/EF(12).

(13)    For så vidt angår Schweiz udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne(13), der henhører under det område, som er nævnt i artikel 1 i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/149/RIA(14).

(14)    For så vidt angår Liechtenstein udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne(15), der henhører under det område, som er omhandlet i artikel 1 i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/349/EU(16) —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ophævelse af forældede retsakter

Følgende retsakter ophæves:

-          ▌afgørelse SCH/Com-ex (93) 14 (bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel)

-          ▌erklæring SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev. 2 (bortførelse af mindreårige)

-          afgørelse SCH/Com-ex (98) 52 (politihåndbogen)

-          afgørelse SCH/Com-ex (99) 11 rev. 2 (færdselsforseelser) og

-          Rådets afgørelse 2008/173/RIA (SIS II-testning).

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

BEGRUNDELSE

I forbindelse med udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der er knyttet som bilag til traktaterne, har Kommissionen gennemført en evaluering af Schengenreglerne og retsakterne på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager. En række retsakter er forældede, fordi deres indhold er blevet erstattet af senere retsakter, eller fordi de har midlertidig karakter.

I den interinstitutionelle aftale af 16. december 2003 blev Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen enige om at reducere omfanget af og forenkle EU-lovgivningen, herunder ved at ophæve forældede retsakter.

På grundlag af sin gennemgang og i overensstemmelse med tilsagnene i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning og sin politik om målrettet regulering(17) forelagde Kommissionen et forslag om at ophæve eksekutivkomitéens afgørelse SCH/Com-ex (93) 14 (bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel) og (98) 52 (politihåndbogen), eksekutivkomitéens erklæring SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev. 2 (bortførelse af mindreårige) og Rådets afgørelse 2008/173/RIA af 18. februar 2018 om testning af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) som forældede.

I overensstemmelse med en tilsvarende ændring, som Rådet har foreslået i sin generelle indstilling, og som er godkendt af Kommissionen, foreslår ordføreren at medtage eksekutivkomitéens afgørelse SCH/Com-ex (99) 11 rev. 2 om aftalen om samarbejde om retsforfølgning af færdselsforseelser på listen over ophævede retsakter. Grunden til at ophæve denne afgørelse er, at den pågældende aftale aldrig er trådt i kraft, og at ingen af medlemsstaterne har fremsat en erklæring i henhold til artikel 20, stk. 3, vedrørende anvendelse af aftalen mellem de stater, der har ratificeret den. Hertil kommer, at den ikke kan betragtes som en intern retsakt inden for Schengenreglerne, fordi den ikke alene blev indgået mellem EU-medlemsstater, men også med to tredjelande (Island og Norge).

På baggrund af de ændringer, som Rådet har foreslået til Kommissionens forslag, og efter høring af Europa-Parlamentets Juridiske Tjeneste foreslår ordføreren at ændre retsaktens type fra "afgørelse" til "forordning". I overensstemmelse med artikel 288 i TEUF er en forordning bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i alle medlemsstaterne og vil bedre tjene formålet med forslaget om ophævelse af de retsakter, der anses for at være forældede.

Ordføreren foreslår også en række ændringer, der tager sigte på at forbedre formuleringen af retsakten, herunder en tilføjelse i overskriften, hvorved det præciseres, at de ophævede retsakter hører til Schengenreglerne, og ændringer, der tilpasser betragtningerne til Det Forenede Kongeriges stilling efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i protokol nr. 36 til traktaterne.

PROCEDURE

Titel

Ophævelse af visse retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager

Referencer

COM(2014)0714 – C8-0279/2014 – 2014/0338(COD)

Dato for forelæggelse for EP

28.11.2014

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

15.12.2014

 

 

 

Ordfører(e)

Dato for valg

Claude Moraes

5.2.2015

 

 

 

Forenklet procedure — dato for afgørelse

15.12.2014

Behandling i udvalg

14.4.2015

2.7.2015

3.9.2015

 

Dato for vedtagelse

3.9.2015

 

 

 

Dato for indgivelse

14.9.2015

(1)

*       Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv, udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(2)

          Eksekutivkomitéens afgørelse af 14. december 1993 om forbedring af det praktiske retlige samarbejde om at bekæmpe ulovlig narkotikahandel (SCH/Com-ex (93) 14) (EFT L 239 af 22.9.2000, s. 427).

(3)

          Konvention af 29. maj 2000 udarbejdet af Rådet i overensstemmelse med artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 197 af 12.7.2000, s. 3) og protokol til konventionen om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater udarbejdet af Rådet i overensstemmelse med artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union (EFT C 326 af 21.11.2001, s. 1).

(4)

        Eksekutivkomitéens erklæring af 9. februar 1998 om bortførelse af mindreårige (SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev. 2) (EFT L 239 af 22.9.2000, s. 436).

(5)

        Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1).

(6)

        Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/115/EU af 26. februar 2013 om vedtagelse af SIRENE-håndbogen og andre gennemførelsesforanstaltninger i forbindelse med anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (EUT L 71 af 14.3.2013, s. 1).

(7)

        Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. december 1998 om håndbogen vedrørende grænseoverskridende politisamarbejde (SCH/Com-ex (98) 52) (EFT L 239 af 22.9.2000, s. 408).

(8)

       Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 om aftalen om samarbejde om retsforfølgning af færdselsforseelser (SCH/Com-ex (99) 11 rev. 2) (EFT L 239 af 22.9.2000, s. 428).

(9)

        Rådets afgørelse 2008/173/RIA af 18. februar 2008 om testning af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (EUT L 57 af 1.3.2008, s. 14).

(10)

        EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

(11)

       EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(12)

       Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31).

(13)

       EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.

(14)

       Rådets afgørelse 2008/149/RIA af 28. januar 2008 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 50).

(15)

       EUT L 160 af 18.6.2011, s. 3.

(16)

       Rådets afgørelse 2011/349/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 1).

(17)

      Kommissionens meddelelse af 18. juni 2014 om "Programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT): Status og udsigter for fremtiden" (COM(2014) 368 final af 18.6.2014).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik