RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna teatavad õigusaktid

14.9.2015 - (COM(2014)0714 – C8-0279/2014 – 2014/0338(COD)) - ***I

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Claude Moraes
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 2)


Menetlus : 2014/0338(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0251/2015
Esitatud tekstid :
A8-0251/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna teatavad õigusaktid

(COM(2014)0714 – C8-0279/2014 – 2014/0338(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0714),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 82 lõike 1 punkti d ning artikli 87 lõike 2 punkte a ja c, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0279/2014),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 59 ja artikli 50 lõiget 2,

–       võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0000/2015),

1.      võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.      palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED[1]*

komisjoni ettepanekule

---------------------------------------------------------

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega tunnistatakse kehtetuks politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna teatavad õigusaktid (Schengeni acquis)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 82 lõike 1 punkti d ning artikli 87 lõike 2 punkte a ja c,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)      Liidu õiguse läbipaistvuse parandamine on liidu institutsioonide rakendatava parema õigusloome strateegia oluline osa. Sellega seoses on asjakohane jätta kehtivate õigusaktide hulgast välja need õigusaktid, millel ei ole enam otstarvet.

(2)      Terve rida politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas vastu võetud ja Schengeni acquis᾽ hulka kuuluvaid õigusakte ei ole enam asjakohased oma ajutise iseloomu tõttu või seepärast, et nende sisu on üle võetud hilisematesse aktidesse, kuigi neid ei ole kehtetuks tunnistatud.

(3)      Täitevkomitee otsuse SCH/Com-ex (93) 14[2] eesmärk oli parandada uimastikaubanduse vastu võitlemisel tehtavat praktilist õigusalast koostööd vaid juhtudel, kus liikmesriik on sellisest koostööst keeldunud. Nimetatud otsus aegus pärast seda, kui jõustus konventsioon Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades[3], milles nähti ette liikmesriikide vaheline laiem koostöö uimastipoliitika valdkonnas.

(4)      Täitevkomitee deklaratsioonis SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev 2[4] käsitleti olukordi, kus üks vanem röövib alaealise või viib ta ebaseaduslikult ära isiku juurest, kellele on antud hooldusõigus. Nimetatud deklaratsioon aegus pärast seda, kui jõustusid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 562/2006[5] ja komisjoni rakendusotsus 2013/115/EL[6], milles nähti ette uued eeskirjad alaealiste kontrollimiseks välispiiri ületamisel ja seoses SIRENE büroode vastava tegevusega.

(5)      Täitevkomitee otsusega SCH/Com-ex (98) 52[7] võeti vastu piiriülest politseikoostööd käsitlev Schengeni käsiraamat, mis abistab liikmesriike piiriüleste operatsioonide läbiviimisel. Nimetatud otsus aegus pärast seda, kui käsiraamatu sisu lisati dokumenti „Schengeni acquis᾽ nõuetekohase kohaldamise soovitusi ja parimaid tavasid käsitlev ajakohastatud kataloog: politseikoostöö”, piiriülese politseikoostöö käsiraamatusse ja õiguskaitsealaste kontaktametnike kompendiumisse.

(5 a)  Täitevkomitee otsusega SCH/Com-ex (99)11 rev 2[8] võeti vastu kokkulepe koostöö kohta liikluseeskirja rikkumistega seotud menetlustes. Nimetatud kokkuleppe sõlmiti mitte üksnes teatavate liikmesriikide vahel, vaid ka kahe kolmanda riigiga (Island ja Norra). Sellest tulenevalt ei ole see Schengeni acquis’ sisene õigusakt. Lisaks ei ole see kunagi jõustunud ning ükski liikmesriik ei ole esitanud artikli 20 lõike 3 kohaselt deklaratsiooni selle kohta, et ta kohaldab nimetatud kokkulepet enda suhetes nende riikidega, kes on selle ratifitseerinud. Sellepärast ei ole see õigusakt asjakohane ja tuleks kehtetuks tunnistada.

(6)      Nõukogu otsusega 2008/173/JSK[9] kehtestati teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) teatavate testimiste üksikasjalik ulatus, korraldus, koordineerimine ja valideerimismenetlus eesmärgiga hinnata, kas SIS II vastab SIS II õigusaktides ette nähtud tehnilistele ja funktsionaalsusnõuetele. Nimetatud otsus kaotas oma õigusliku tähenduse pärast SIS II kasutuselevõtmist 9. aprillil 2013.

(7)      Õiguskindluse ja selguse huvides tuleks kõnealused aegunud otsused ja deklaratsioonid kehtetuks tunnistada.

(8)      Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt tunnistada kehtetuks teatavad liidu aegunud ja Schengeni acquis᾽ hulka kuuluvad õigusaktid politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab seda paremini saavutada ▌liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(9)      Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artikli 1 kohaselt ei osale Taani käesoleva määruse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav. Arvestades, et käesolev määrus põhineb Schengeni acquis’l, otsustab Taani kõnealuse protokolli artikli 4 kohaselt kuue kuu jooksul pärast nõukogu poolt otsuse tegemist käesoleva määruse kohta, kas ta rakendab seda oma siseriiklikus õiguses.

(10)    Käesolev määrus kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, milles Iirimaa osaleb vastavalt Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud Schengeni acquis’ Euroopa Liidu raamistikku integreerimist käsitleva protokolli nr 19 artikli 5 lõikele 1 ning nõukogu otsuse 2002/192/EÜ[10] artikli 6 lõikele 2.

(11)    Pärast seda, kui Ühendkuningriik esitas 24. juulil 2013 protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artikli 10 lõike 4 esimese lõigu esimese lause kohase teate, lõpetati Ühendkuningriigi suhtes alates 1. detsembrist 2014 eespool osutatud aegunud otsuste ja deklaratsioonide kohaldamine vastavalt nimetatud protokolli artikli 10 lõike 4 esimese lõigu teisele lausele. Seetõttu ei osale Ühendkuningriik käesoleva määruse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(12)    Islandi ja Norra puhul kujutab käesolev määrus endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel sõlmitud lepingu (viimase kahe riigi osalemiseks Schengeni acquis’ sätete rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises)[11] tähenduses, mis kuuluvad nõukogu otsuse 1999/437/EÜ[12] artiklis 1 osutatud valdkonda.

(13)    Šveitsi puhul kujutab käesolev määrus endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega)[13] tähenduses, mis kuuluvad otsuse 1999/437/EÜ artiklis 1 osutatud valdkonda, kusjuures nimetatud otsuse vastavat artiklit tõlgendatakse koostoimes nõukogu otsuse 2008/149/JSK[14] artikliga 3.

(14)    Liechtensteini puhul kujutab käesolev määrus endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli (mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega)[15] tähenduses, mis kuuluvad otsuse 1999/437/EÜ artiklis 1 osutatud valdkonda, kusjuures nimetatud otsuse vastavat artiklit tõlgendatakse koostoimes nõukogu otsuse 2011/349/EL[16] artikliga 3,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Aegunud õigusaktide kehtetuks tunnistamine

Järgmised õigusaktid tunnistatakse kehtetuks:

         otsus SCH/Com-ex (93)14 (uimastikaubanduse vastu võitlemine);

         deklaratsioon SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev 2 (alaealiste röövimine);

         otsus SCH/Com-ex (98)52 (politseikoostöö käsiraamat);

         otsus SCH/Com-ex (99)11 rev 2 (liikluseeskirja rikkumised) ja

         nõukogu otsus 2008/173/JHA (SIS II testid).

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja aluslepingute kohaselt liikmesriikides vahetult kohaldatav.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                       eesistuja

SELETUSKIRI

Aluslepingutele lisatud protokollis nr 36 (üleminekusätete kohta) sätestatud üleminekuperioodi lõppemisega seoses hindas komisjon Schengeni acquis’d ning politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna õigusakte. Selgus, et terve rida õigusakte on aegunud, sest nende sisu on üle võetud hilisemate aktidega või on nende iseloom ajutine.

16. detsembri 2003. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes leppisid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kokku liidu õigustiku mahu vähendamises ja lihtsustamises, sealhulgas aegunud õigusaktide kehtetuks tunnistamise teel.

Tuginedes sõelumisele ning kooskõlas paremat õigusloomet käsitlevas institutsioonidevahelises kokkuleppes võetud kohustustega ja õigusloome kvaliteedi poliitikaga[17] esitas komisjon ettepaneku tunnistada aegumise tõttu kehtetuks täitevkomitee otsused SCH/Com-ex (93) 14 (uimastikaubanduse vastu võitlemine) ja (98) 52 (politseikoostöö käsiraamat), täitevkomitee deklaratsioon SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev 2 (alaealiste röövimine) ning nõukogu 18. veebruari 2008. aasta otsus 2008/173/JSK teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) testimise kohta.

Kooskõlas vastava muudatusettepanekuga, mille nõukogu esitas oma üldises lähenemisviisis ja millega komisjon nõustus, teeb raportöör ettepaneku lisada kehtetuks tunnistatud õigusaktide loetellu täitevkomitee otsus SCH/Com-ex (99)11 rev 2, mis käsitleb kokkulepet koostöö kohta liikluseeskirja rikkumistega seotud menetlustes. Selle otsuse kehtetuks tunnistamise põhjus tuleneb asjaolust, et see kokkulepe ei ole kunagi jõustunud ning ükski liikmesriik ei ole esitanud artikli 20 lõike 3 kohaselt deklaratsiooni selle kohta, et ta kohaldab nimetatud kokkulepet enda suhetes nende riikidega, kes on selle ratifitseerinud. Lisaks ei saa seda pidada Schengeni acquis’ siseseks õigusaktiks, sest see sõlmiti mitte üksnes ELi liikmesriikide vahel, vaid ka kahe kolmanda riigiga (Island ja Norra).

Nõukogu poolt komisjoni ettepaneku kohta esitatud muudatusettepanekuid arvesse võttes ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendi õigusteenistusega teeb raportöör ettepaneku muuta õigusakti liiki nii, et „otsusest” saab „määrus”. ELi toimimise lepingu artikli 288 kohaselt on määrus tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides ning see teenib paremini ettepaneku eesmärki tunnistada aegunuks peetavad õigusaktid kehtetuks.

Raportöör esitab ka mitu muudatusettepanekut, mille eesmärk on parandada õigusakti sõnastust, sealhulgas pealkirja lisand, mis täpsustab, et kõnealused kehtetuks tunnistatavad õigusaktid kuuluvad Schengeni acquis’sse, ning muudatusettepanekud, millega kohandatakse põhjendusi Ühendkuningriigi seisukohaga pärast aluslepingutele lisatud protokollis nr 36 sätestatud üleminekuperioodi lõppemist.

MENETLUS

Pealkiri

Politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna teatavate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

Viited

COM(2014)0714 – C8-0279/2014 – 2014/0338(COD)

EP-le esitamise kuupäev

28.11.2014

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

15.12.2014

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Claude Moraes

5.2.2015

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

15.12.2014

Arutamine parlamendikomisjonis

14.4.2015

2.7.2015

3.9.2015

 

Vastuvõtmise kuupäev

3.9.2015

 

 

 

Esitamise kuupäev

14.9.2015

 • [1] *       Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌.
 • [2]         Täitevkomitee 14. detsembri 1993. aasta otsus narkokaubanduse vastu võitlemisel tehtava praktilise õigusalase koostöö parandamise kohta (SCH/Com-ex (93) 14) (EÜT L 239, 22.9.2000, lk 427).
 • [3]         29. mai 2000. aasta konventsioon, mille nõukogu on koostanud Euroopa Liidu lepingu artikli 34 alusel Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades (EÜT C 197, 12.7.2000, lk 3), ja protokoll, mille nõukogu on koostanud Euroopa Liidu lepingu artikli 34 alusel Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist vastastikust õigusabi kriminaalasjades käsitleva konventsiooni juurde (EÜT C 326, 21.11.2001, lk 1).
 • [4]         Täitevkomitee 9. veebruari 1998. aasta deklaratsioon alaealiste röövimise kohta (SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev 2) (EÜT L 239, 22.9.2000, lk 436).
 • [5]         Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad) (ELT L 105, 13.4.2006, lk 1).
 • [6]         Komisjoni 26. veebruari 2013. aasta rakendusotsus 2013/115/EL, milles käsitletakse teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) SIRENE käsiraamatut ja muid rakendusmeetmeid (ELT L 71, 14.3.2013, lk 1).
 • [7]         Täitevkomitee 16. detsembri 1998. aasta otsus piiriülese politseikoostöö käsiraamatu kohta (SCH/Com-ex (98) 52) (EÜT L 239, 22.9.2000, lk 408).
 • [8]         Täitevkomitee 28. aprilli 1999. aasta otsus, mis käsitleb kokkulepet koostöö kohta liikluseeskirja rikkumistega seotud menetlustes (SCH/Com-ex (99)11 rev 2) (EÜT L 239, 22.9.2000, lk 428).
 • [9]         Nõukogu 18. veebruari 2008. aasta otsus 2008/173/JSK teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) testimise kohta (ELT L 57, 1.3.2008, lk 14).
 • [10]         EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20.
 • [11]        EÜT L 176, 10.7.1999, lk 36.
 • [12]        Nõukogu 17. mai 1999. aasta otsus 1999/437/EÜ Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel sõlmitud lepingu teatavate rakenduseeskirjade kohta nende kahe riigi ühinemiseks Schengeni acquis’ sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega (EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31).
 • [13]        ELT L 53, 27.2.2008, lk 52.
 • [14]        Nõukogu 28. jaanuari 2008. aasta otsus 2008/149/JSK sõlmida Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega (ELT L 53, 27.2.2008, lk 50).
 • [15]        ELT L 160, 18.6.2011, lk 3.
 • [16]        Nõukogu 7. märtsi 2011. aasta otsus 2011/349/EL Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli (mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta, eelkõige seoses õigusalase koostööga kriminaalasjades ja politseikoostööga (ELT L 160, 18.6.2011, lk 1).
 • [17]  Komisjoni 18. juuni 2014. aasta teatis „Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm (REFIT): hetkeseis ja tulevikuväljavaated” (COM(2014) 368 final, 18.6.2014.