Menettely : 2014/0338(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0251/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0251/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/11/2015 - 5.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0397

MIETINTÖ     ***I
PDF 369kWORD 96k
14.9.2015
PE 567.588v01-00 A8-0251/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tiettyjen poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien säädösten kumoamisesta

(COM(2014)0714 – C8‑0279/2014 – 2014/0338(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Claude Moraes

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 2 kohta)

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tiettyjen poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien säädösten kumoamisesta

(COM(2014)0714 – C8‑0279/2014 – 2014/0338(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0714),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 82 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 87 artiklan 2 kohdan a ja c alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0279/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 50 artiklan 2 kohdan,

–       ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0251/2015),

1.      vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.      pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(1)*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

tiettyjen poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien säädösten (Schengenin säännöstö) kumoamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 87 artiklan 2 kohdan a ja c alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)      Unionin lainsäädännön avoimuuden lisääminen on olennainen osa unionin toimielinten soveltamaa paremman säädöskäytännön strategiaa. Sen vuoksi on aiheellista poistaa voimassa olevasta lainsäädännöstä tarpeettomiksi käyneet säädökset.

(2)      Tietyistä poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevista ja Schengenin säännöstään kuuluvista säädöksistä on tullut tarpeettomia väliaikaisen luonteensa vuoksi tai siitä syystä, että niiden sisältö on korvattu myöhemmin annetuin säädöksin, vaikka niitä ei olekaan kumottu.

(3)      Toimeenpanevan komitean päätöksellä SCH/Com-ex (93)14(2) pyrittiin parantamaan oikeusviranomaisten välistä käytännön yhteistyötä laittoman huumausainekaupan torjumisessa pelkästään tapauksissa, joissa jäsenvaltio kieltäytyi yhteistyöstä. Tämä päätös on menettänyt merkityksensä sen jälkeen, kun voimaan tuli keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehty yleissopimus(3), jossa määrätään laajemmasta yhteistyöstä jäsenvaltioiden kesken huumausainepolitiikan alalla.

(4)      Toimeenpanevan komitean julistus SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2(4) koski tapauksia, joissa toinen vanhemmista on kaapannut alaikäisen tai pitää alaikäistä luvattomasti erossa henkilöstä, jolle on myönnetty alaikäisen huolto. Tämä julistus on menettänyt merkityksensä sen jälkeen, kun voimaan tulivat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 562/2006(5) ja komission täytäntöönpanopäätös 2013/115/EU(6), joissa vahvistetaan uudet säännöt ulkorajan ylittäviin alaikäisiin kohdistettavista tarkastuksista ja tähän liittyvistä SIRENE-toimistojen toimista.

(5)      Toimeenpanevan komitean päätöksellä SCH/Com-ex (98) 52(7) hyväksyttiin rajatylittävää poliisiyhteistyötä koskeva Schengenin käsikirja, joka tarjosi jäsenvaltioille apua rajatylittävien operaatioiden toteuttamiseen. Tämä päätös on menettänyt merkityksensä sen jälkeen, kun käsikirjan sisältö on myöhemmin sisällytetty ajantasaistettuun luetteloon Schengenin säännöstön asianmukaiseksi soveltamiseksi annetuista suosituksista ja parhaista käytännöistä (poliisiyhteistyötä koskeva osa), rajatylittäviä operaatioita varten laadittuun käsikirjaan ja asiakirjaan Compendium on law enforcement liaison officers.

(5 a) Toimeenpanevan komitean päätöksellä SCH/Com-ex (99)11 Rev. 2(8) hyväksyttiin sopimus liikennerikkomuksia koskevasta yhteistyöstä. Sopimus tehtiin sekä tiettyjen jäsenvaltioiden että kahden kolmannen maan (Islanti ja Norja) välillä. Se ei sen vuoksi ole Schengenin säännöstön sisäinen säädös. Lisäksi se ei ole koskaan tullut voimaan eikä yksikään jäsenvaltio ole tehnyt 20 artiklan 3 kohdan mukaista ilmoitusta sopimuksen soveltamisesta niiden jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat sen ratifioineet. Tällä välineellä ei sen vuoksi ole merkitystä ja se olisi kumottava.

(6)      Neuvoston päätöksessä 2008/173/YOS(9) vahvistettiin tiettyjen sellaisten testien tarkka kohde, testausjärjestelyt, koordinointi ja validointimenettelyt, joiden tarkoituksena oli arvioida, toimiko Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) kehittämisvaiheen aikana SIS II -säädöksissä määriteltyjen teknisten ja toiminnallisten vaatimusten mukaisesti. Kyseisen päätöksen oikeusvaikutukset lakkasivat, kun SIS II -järjestelmä otettiin käyttöön 9 päivänä huhtikuuta 2013.

(7)      Oikeusvarmuuden ja selkeyden vuoksi kyseiset vanhentuneet päätökset ja kyseinen vanhentunut julistus olisi kumottava.

(8)      Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on tiettyjen poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien ja Schengenin säännöstöön kuuluvien vanhentuneiden säädösten kumoaminen, ▌vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi ▌.

(9)      Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 1 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan. Koska tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstöä, Tanska päättää mainitun pöytäkirjan 4 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on hyväksynyt tämän asetuksen, saattaako se asetuksen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(10)    Tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti osallistuu Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan N:o 19 5 artiklan 1 kohdan ja neuvoston päätöksen 2002/192/EY(10) 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(11)    Yhdistyneen kuningaskunnan tehtyä 24 päivänä heinäkuuta 2013 siirtymämääräyksiä koskevan pöytäkirjan N:o 36 10 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun ilmoituksen, edellä mainittuja vanhentuneita päätöksiä ja vanhentunutta julistusta on lakattu soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan 1 päivästä joulukuuta 2014 mainitun pöytäkirjan 10 artiklan 4 kohdan ensimmäisen kohdan toisen virkkeen mukaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

(12)    Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyssä sopimuksessa(11) ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY(12) 1 artiklassa tarkoitettuun alaan.

(13)    Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyssä sopimuksessa(13) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston päätöksen 2008/149/YOS(14) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(14)    Liechtensteinin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen(15) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan 2 kohdassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston päätöksen 2011/349/EU(16) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vanhentuneiden säädösten kumoaminen

Kumotaan seuraavat säädökset:

–         päätös SCH/Com-ex (93) 14 (laittoman huumausainekaupan torjuminen);

–         ▌ julistus SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev 2 (alaikäisten sieppaus);

         päätös SCH/Com-ex (98) 52 (poliisiyhteistyön käsikirja);

         päätös SCH/Com-ex (99)11 Rev. 2 (liikennerikkomukset) ja

–         neuvoston päätös 2008/173/YOS (SIS II -testit).

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta                   Neuvoston puolesta

Puhemies                                                       Puheenjohtaja

PERUSTELUT

Perussopimusten liitteenä olevassa siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 määrätyn siirtymäkauden päättymisen yhteydessä komissio on laatinut arvion Schengenin säännöstöstä sekä poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevista säädöksistä. Tietyt säädökset ovat menettäneet merkityksensä siitä syystä, että niiden sisältö on korvattu myöhemmin annetuin säädöksin, tai väliaikaisen luonteensa vuoksi.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat 16. joulukuuta 2003 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa unionin lainsäädännön määrän vähentämisestä ja sen yksinkertaistamisesta muun muassa kumoamalla vanhentuneita säädöksiä.

Lainsäädännön seulonnan perusteella ja paremmasta lainsäädännöstä tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa annettujen sitoumusten sekä sääntelyn toimivuutta koskevien toimiensa(17) mukaisesti komissio antoi ehdotuksen toimeenpanevan komitean päätösten SCH/Com-ex (93) 14 (laittoman huumausainekaupan torjuminen) ja (98) 52 (poliisiyhteistyön käsikirja), toimeenpanevan komitean julistuksen SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev 2 (alaikäisten kaappaukset) ja toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) testeistä 18. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/173/YOS kumoamisesta vanhentuneina.

Neuvoston yleisnäkemyksessään ehdottaman ja komission hyväksymän muutoksen mukaisesti esittelijä ehdottaa, että kumottujen säädösten luetteloon sisällytetään toimeenpanevan komitean päätös SCH/Com-ex (99) 11 rev 2 sopimuksesta koskien yhteistyötä liikennerikkomuksista langetettavien sakkorangaistusten täytäntöönpanossa. Syynä päätöksen kumoamiseen on se, että sopimus ei ole koskaan tullut voimaan eikä yksikään jäsenvaltio ole tehnyt 20 artiklan 3 kohdan mukaista ilmoitusta sopimuksen soveltamisesta niiden jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat sen ratifioineet. Lisäksi sitä ei voida katsoa Schengenin säännöstön sisäiseksi säädökseksi, koska sitä ei tehty ainoastaan EU:n jäsenvaltioiden välillä vaan myös kahden kolmannen maan kanssa (Islanti ja Norja).

Ottaen huomioon neuvoston esittämät muutokset komission ehdotukseen ja Euroopan parlamentin oikeudellista yksikköä kuultuaan esittelijä ehdottaa, että säädöksen laji muutetaan päätöksestä asetukseksi. SEUT:n 228 artiklan mukaisesti asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa, ja se vastaa paremmin ehdotuksen tarkoitusta vanhentuneiden säädösten kumoamisesta.

Esittelijä esittää lisäksi useita tarkistuksia, joilla pyritään parantamaan säädöksen sanamuotoa, mukaan lukien otsikkoon tehty lisäys, jolla täsmennetään, että kyseessä olevat kumotut säädökset kuuluvat Schengenin säännöstöön, ja tarkistukset, joilla mukautetaan Yhdistyneen kuningaskunnan asemaa koskevat johdanto-osan kappaleet perussopimuksiin liitetyssä pöytäkirjassa N:o 36 määrätyn siirtymäkauden päättymisen jälkeen.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tiettyjen poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien säädösten kumoaminen

Viiteasiakirjat

COM(2014)0714 – C8-0279/2014 – 2014/0338(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

28.11.2014

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

15.12.2014

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Claude Moraes

5.2.2015

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

15.12.2014

Valiokuntakäsittely

14.4.2015

2.7.2015

3.9.2015

 

Hyväksytty (pvä)

3.9.2015

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

14.9.2015

(1)

*          Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(2)

         Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 1993, oikeusviranomaisten välisen käytännön yhteistyön parantamisesta laittoman huumausainekaupan torjumisessa (SCH/Com-ex (93) 14) (EYVL L 239, 22.9.2000, s. 427).

(3)

        Neuvoston Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti 29 päivänä toukokuuta 2000 tekemä yleissopimus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä (EYVL C 197, 12.7.2000, s. 3) ja keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävä pöytäkirja, jonka neuvosto on laatinut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti (EYVL C 326, 21.11.2001, s. 1).

(4)

        Toimeenpanevan komitean julistus, annettu 9 päivänä helmikuuta 1998, alaikäisten kaappauksista (SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2) (EYVL L 239, 22.9.2000, s. 436).

(5)

        Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 562/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1).

(6)

        Komission täytäntöönpanopäätös 2013/115/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2013, SIRENE-käsikirjasta ja muista toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) täytäntöönpanotoimenpiteistä (EUVL L 71, 14.3.2013, s. 1).

(7)

        Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1998, rajat ylittävästä poliisiyhteistyön käsikirjasta (SCH/Com-ex (98) 52) (EYVL L 239, 22.9.2000, s. 408).

(8)

       Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, sopimuksesta koskien yhteistyötä liikennerikkomuksista langetettavien sakkorangaistusten täytäntöönpanossa (SCH/Com-ex (99)11 Rev. 2) (EYVL L 239, 22.9.2000, s. 428).

(9)

        Neuvoston päätös 2008/173/YOS, tehty 18 päivänä helmikuuta 2008, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) testeistä (EUVL L 57, 1.3.2008, s. 14).

(10)

        EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.

(11)

       EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(12)

       Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).

(13)

       EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(14)

       Neuvoston päätös 2008/149/YOS, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 50).

(15)

       EUVL L 160, 18.6.2011, s. 3.

(16)

       Neuvoston päätös 2011/349/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, erityisesti rikosasioita koskevan oikeudellisen yhteistyön ja poliisiyhteistyön osalta (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 1).

(17)

     Komission 18. kesäkuuta 2014 antama tiedonanto ”Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma (REFIT): Tilanne ja näkymät” (COM(2014)0368, 18.6.2014).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö