Postupak : 2014/0338(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0251/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0251/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 24/11/2015 - 5.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0397

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 639kWORD 118k
14.9.2015
PE 567.588v01-00 A8-0251/2015

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage određenih akata u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima

(COM(2014)0714 – C8‑0279/2014 – 2014/0338(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Claude Moraes

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 2. Poslovnika)

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage određenih akata u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima

(COM(2014)0714 – C8‑0279/2014 – 2014/0338(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0714),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 82. stavak 1. točku (d) i članak 87. stavak 2. točke (a) i (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0279/2014),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 59. i članak 50. stavak 2. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0251/2015),

1.      usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.      traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA(1)*

na prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o stavljanju izvan snage određenih akata u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima (schengenska pravna stečevina)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 82. stavak 1. točku (d) te članak 87. stavak 2. točke (a) i (c),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

djelujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)      Poboljšanje transparentnosti prava Unije ključni je element strategije za bolju izradu zakonodavstva koju provode institucije Unije. U tom je kontekstu primjereno iz zakonodavstva na snazi ukloniti one akte koji više ne služe svrsi.

(2)      Mnogi akti doneseni u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, koji pripadaju schengenskoj pravnoj stečevini, više nisu relevantni zbog svoje privremene prirode ili zato što je njihov sadržaj obuhvaćen naknadnim aktima, iako nisu stavljeni izvan snage.

(3)      Cilj je Odluke Izvršnog odbora SCH/Com-ex (93)14(2) bio poboljšati praktičnu pravosudnu suradnju u borbi protiv trgovine drogom samo u slučajevima kada bi država članica odbila suradnju. Odluka je zastarjela kada je na snagu stupila Konvencija o uzajamnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama Europske unije(3) kojom se previđa šira suradnja među državama članicama u području politike o drogama.

(4)      Deklaracija Izvršnog odbora SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev 2(4) obuhvaća situacije kada jedan od roditelja otme ili nezakonito odvede maloljetnika od osobe kojoj je dodijeljeno pravo skrbništva. Deklaracija je zastarjela nakon što su na snagu stupile Uredba (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća(5) i Provedbena odluka Komisije 2013/115/EU(6) kojima su predviđena nova pravila o provjeri maloljetnika pri prelasku vanjskih granica i u odnosu na odgovarajuće aktivnosti ureda SIRENE.

(5)      Odlukom Izvršnog odbora SCH/Com-ex (98) 52(7) donesen je Schengenski priručnik o prekograničnoj policijskoj suradnji kojim se pomaže državama članicama u izvršavanju prekograničnih aktivnosti. Odluka je zastarjela nakon što je sadržaj priručnika uključen u noviji ažurirani katalog preporuka za pravilnu primjenu schengenske pravne stečevine i najbolje prakse: policijska suradnja, Priručnik o prekograničnim aktivnostima i pravilnik o časnicima za vezu.

(5a)  Odlukom Izvršnog odbora SCH/Com-ex (99)11 rev 2(8) usvojen je Sporazum o suradnji u pogledu prometnih prekršaja. Taj Sporazum nije sklopljen samo među konkretnim državama članicama nego i s dvjema trećim zemljama (Island i Norveška). Stoga nije riječ o internom aktu schengenske prave stečevine. Povrh toga, nikad nije stupio na snagu i nijedna država članica nije dala izjavu u skladu s člankom 20. stavkom 3. u pogledu primjene Sporazuma među onim državama članicama koje su ga ratificirale. Stoga taj instrument nema važnost i trebalo bi ga staviti izvan snage.

(6)      Odlukom Vijeća 2008/173/PUP(9) utvrđeno je detaljno područje primjene, organizacija, koordinacija i postupci vrednovanja za određene testove Schengenskog informacijskog sustava II (SIS II) s ciljem procjene može li SIS II funkcionirati u skladu s tehničkim i funkcionalnim zahtjevima utvrđenima u pravnim instrumentima SIS-a II. Ta Odluka nema pravni učinak otkad je SIS II postao operativan 9. travnja 2013.

(7)      Radi pravne sigurnosti i jasnoće te bi zastarjele odluke i deklaracije trebalo staviti izvan snage.

(8)      Budući da se cilj ove Uredbe odnosno stavljanje izvan snage brojnih zastarjelih akata Unije u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, koji pripadaju schengenskoj pravnoj stečevini, ne može u dovoljnoj mjeri ostvariti na razini država članica, već se može bolje postići na razini Unije, Unija može usvojiti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti iz tog članka ovom Uredbom ne prelazi se ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(9)      U skladu s člankom 1. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje. Budući da se ova Uredba temelji na schengenskoj pravnoj stečevini, Danska, u skladu s člankom 4. navedenog Protokola, u roku od šest mjeseci nakon što Vijeće odluči o ovoj Uredbi, odlučuje hoće li je prenijeti u svoje nacionalno pravo.

(10)    Ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojoj Irska sudjeluje u skladu s člankom 5. stavkom 1. ▌Protokola br. 19. o schengenskoj pravnoj stečevini uvrštenom u okvir Europske unije koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije te s člankom 6. stavkom 2. Odluke Vijeća 2002/192/EZ(10).

(11)    Nakon obavijesti Ujedinjene Kraljevine 24. srpnja 2013. u skladu s člankom 10. stavkom 4. podstavkom 1. prvom rečenicom Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama, navedene zastarjele odluke i deklaracije prestale su se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od 1. prosinca 2014., u skladu s člankom 10. stavkom 4. podstavkom 1. drugom rečenicom tog Protokola. Stoga Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe, ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(12)    Što se tiče Islanda i Norveške, ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih dviju država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine(11), koji su obuhvaćeni područjem iz članka 1. Odluke Vijeća 1999/437/EZ(12).

(13)    U pogledu Švicarske, ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma sklopljenog između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine(13), koji su obuhvaćeni područjem iz članka 1. Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/149/PUP(14).

(14)    U pogledu Lihtenštajna, ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine(15), koji su obuhvaćeni područjem iz članka 1. Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2011/349/EU(16),

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Stavljanje izvan snage zastarjelih akata

Sljedeći se akti stavljaju izvan snage:

-          Odluka SCH/Com-ex (93) 14 (borba protiv trgovine drogom);

-          ▌ Izjava ▌SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev 2 (otmica maloljetnika);

-          Odluka SCH/Com-ex (98) 52 (policijski priručnik);

-          Odluka SCH/Com-ex (99)11 Rev. 2 (prometni prekršaji) i

-          ▌Odluka Vijeća 2008/173/PUP (testovi SIS-a II).

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Europski parlament                                 Za Vijeće

Predsjednik                                                   Predsjednik

EXPLANATORY STATEMENT

In the context of the expiry of the transitional period set out in Protocol 36 on transitional provisions annexed to the Treaties the Commission has performed an assessment of the Schengen acquis and of the legal instruments in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters. A number of acts have been identified as obsolete because their content has been taken up by successive acts or because they have temporary nature.

In the Inter-institutional Agreement of 16 December 2003 the European Parliament, the Council and the Commission agreed on reducing the volume of and simplifying the Union law, including by means of repealing obsolete acts.

On the basis of its screening and in line with the commitments in the Inter-institutional agreement on better law-making and the its policy on Regulatory Fitness(17), the Commission submitted a proposal to repeal as obsolete decisions of the Executive Committee SCH/Com-ex (93) 14 (combatting drug trafficking) and (98) 52 (police handbook), Declaration of the Executive Committee SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev 2 (abduction of minors) and Council Decision 2008/173/JHA of 18 February 2018 on the tests of the second generation Schengen Information System (SIS II).

In line with a corresponding amendment proposed by the Council in its General Approach and agreed by the Commission, the rapporteur proposes to include in the list of repealed acts Decision of the Executive Committee SCH/Com-ex (99) 11 rev 2 on the Agreement on cooperation in proceedings for road traffic offences. The reason to repeal this Decision stems from the fact that this agreement has never entered into force and none of the Member States have made a declaration under Article 20(3) regarding the application of the agreement between States who have ratified it. In addition, it cannot be considered as an internal act of the Schengen acquis because it was not concluded only between EU Member States but also with two third States (Iceland and Norway).

In view of the amendments proposed by the Council to this Commission proposal and after consulting the European Parliament's Legal Service, the rapporteur proposes to change the type of the act from 'decision' to 'regulation'. In accordance with the Article 288 TFEU a regulation is binding in its entirety and directly applicable in all Member States and will better serve the purpose of the proposal to repeal the acts deemed to be obsolete.

The rapporteur suggests also several amendments aiming at improving the drafting of the act, including an addition in the title specifying that the repealed acts in question belong to the Schengen acquis, and amendments adapting the recitals to the UK's position after the expiry of the transitional period set out in Protocol No 36 to the Treaties.

POSTUPAK

Naslov

Prijedlog odluke europskog Parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage određenih akata u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima

Referentni dokumenti

COM(2014)0714 – C8-0279/2014 – 2014/0338(COD)

Datum podnošenja EP-u

28.11.2014

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

15.12.2014

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Claude Moraes

5.2.2015

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

15.12.2014

Razmatranje u odboru

14.4.2015

2.7.2015

3.9.2015

 

Datum usvajanja

3.9.2015

 

 

 

Datum podnošenja

14.9.2015

(1)

*       Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.

(2)

          Odluka Izvršnog odbora od 14. prosinca 1993. o poboljšanju praktične pravosudne suradnje u borbi protiv trgovine drogom (SCH/Com-ex (93) 14) (SL L 239, 22.9.2000., str. 427.)

(3)

        Konvencija od 29. svibnja 2000., koju je donijelo Vijeće u skladu s člankom 34. Ugovora o Europskoj uniji, o uzajamnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama Europske unije (SL C 197, 12.7.2000., str. 3.) i Protokol uz Konvenciju o uzajamnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama Europske unije koju je donijelo Vijeće u skladu s člankom 34. Ugovora o Europskoj uniji (SL C 326, 21.11.2001., str. 1.).

(4)

        Izjava Izvršnog odbora od 9. veljače 1998. o otmici maloljetnika (SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev 2) (SL L 239, 22.9.2000., str. 436.).

(5)

        Uredba (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL L 105, 13.4.2006., str. 1.).

(6)

        Provedbena odluka Komisije 2013/115/EU od 26. veljače 2013. o usvajanju Priručnika Sirene i drugih provedbenih mjera za drugu generaciju Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (SL L 71, 14.3.2013., str. 1.).

(7)

        Odluka Izvršnog odbora od 16. prosinca 1998. o Priručniku o prekograničnoj policijskoj suradnji (SCH/Com-ex (98) 52) (SL L 239, 22.9.2000., str. 408.).

(8)

       Odluka Izvršnog odbora od 28. travnja 1999. o Sporazumu o suradnji u postupcima za prometne prekršaje (SCH/Com-ex (99)11 Rev. 2) (SL L 239, 22.9.2000., str. 428.).

(9)

        Odluka Vijeća 2008/173/PUP od 18. veljače 2008. o testovima druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (SL L 57, 1.3.2008., str. 14.).

(10)

        SL L 64, 7.3.2002., str. 20.

(11)

       SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(12)

       Odluka Vijeća 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. o određenim aranžmanima za primjenu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih dviju država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 176, 10.7.1999., str. 31.).

(13)

       SL L 53, 27.2.2008., str. 52.

(14)

       Odluka Vijeća 2008/149/PUP od 28. siječnja 2008. o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 53, 27.2.2008., str. 50.).

(15)

       SL L 160, 18.6.2011., str. 3.

(16)

       Odluka Vijeća 2011/349/EU od 7. ožujka 2011. o sklapanju u ime Europske unije Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, posebno u odnosu na pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima i policijsku suradnju (SL L 160, 18.6.2011., str. 1.).

(17)

     Commission Communication of 18 June 2014 on "Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT): State of play and Outlook" (COM(2014) 368 final, 18.6.2014.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti