Eljárás : 2014/0338(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0251/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0251/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 24/11/2015 - 5.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0397

JELENTÉS     ***I
PDF 556kWORD 114k
14.9.2015
PE 567.588v01-00 A8-0251/2015

a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén egyes jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2014)0714 – C8‑0279/2014 – 2014/0338(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Claude Moraes

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (2) bekezdése)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén egyes jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2014)0714 – C8‑0279/2014 – 2014/0338(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0714),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 82. cikke (1) bekezdésének d) pontjára és 87. cikke (2) bekezdésének a) és c) pontjára, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C8-0279/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 50. cikkének (2) bekezdésére,

–       tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0251/2015),

1.      elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.      felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI(1)*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén egyes jogi aktusok (schengeni vívmányok) hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 82. cikke (1) bekezdésének d) pontjára, valamint 87. cikke (2) bekezdésének a) és c) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)      Az uniós jog átláthatóságának javítása alapvető eleme a jogalkotás minőségének javítását célzó stratégiának, amelynek végrehajtása folyamatban van az uniós intézményekben. Ezzel összefüggésben a hatályos jogszabályok közül helyénvaló eltávolítani azokat, amelyeknek már semmilyen célt sem szolgálnak.

(2)      A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területére vonatkozóan elfogadott és a schengeni vívmányok közé tartozó számos jogi aktus már nem releváns, mivel ideiglenes jellegű, vagy tartalmát későbbi jogi aktusok vették át, ugyanakkor az eredeti jogi aktusokat nem helyezték hatályon kívül.

(3)      A kábítószer-kereskedelem elleni gyakorlati igazságügyi együttműködés javításáról szóló SCH/Com-ex (93) 14. végrehajtó bizottsági határozat(2) a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemre vonatkozó, gyakorlati igazságügyi együttműködés javítását célozta, kizárólag azokban az esetekben, amikor egy tagállam megtagadta az együttműködést. Ez a határozat elavulttá vált, amióta hatályba lépett az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény(3), amely a kábítószer-ellenes politikában is szélesebb körű együttműködést ír elő a tagállamok között.

(4)      A Végrehajtó Bizottság SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev 2 nyilatkozata(4) azokat a helyzeteket tárgyalta, amikor az egyik szülő elrabolja vagy jogellenesen elviszi a kiskorút a szülői felügyeleti joggal rendelkező személytől. Ez a nyilatkozat elavulttá vált, miután hatályba lépett az 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(5), valamint a 2013/115/EU bizottsági végrehajtási határozat(6), amelyek új szabályokat állapítanak meg a külső határt átlépő kiskorúak ellenőrzésére, valamint a SIRENE-irodák ezzel kapcsolatos tevékenységére vonatkozóan.

(5)      A Végrehajtó Bizottság SCH/Com-ex (98) 52. határozata(7) fogadta el a határon átnyúló műveletek során a tagállamokat segítő határon átnyúló rendőrségi együttműködésről szóló Schengeni Kézikönyvet. Ez a határozat elavulttá vált, miután a kézikönyv tartalmát belefoglalták a következő, aktuálisabb dokumentumokba: A schengeni vívmányok helyes alkalmazására vonatkozó ajánlások és a legjobb gyakorlatok aktualizált katalógusa: rendőrségi együttműködés; Kézikönyv a határon átnyúló műveletekről; rövid kézikönyv a bűnüldöző hatóságok összekötő tisztviselőiről.

(5a)  A Végrehajtó Bizottság a SCH/Com-ex (99)11 Rev. 2 határozattal(8) a közúti közlekedési szabályok megsértésével kapcsolatos eljárásokban folytatandó együttműködésről szóló megállapodást fogadott el. A megállapodásnak nem csak bizonyos tagállamok voltak a részes felei, hanem két harmadik állam (Izland és Norvégia) is. Ennélfogva e megállapodás nem a schengeni vívmányok részét képező belső jogi aktus. Ezen túlmenően e megállapodás soha nem lépett hatályba, és egyetlen tagállam sem tett a 20. cikk (3) bekezdése értelmében nyilatkozatot a megállapodásnak az azon tagállamok közötti alkalmazására vonatkozóan, amelyek azt megerősítették. Ennélfogva ez az eszköz elveszítette relevanciáját, és ezért hatályát veszíti.

(6)      A 2008/173/IB(9) tanácsi határozat meghatározta az egyes tesztelések részletes alkalmazási területét, szervezését, koordinálását és hitelesítési eljárásait annak megállapítása céljából, hogy a fejlesztési szakasz folyamán a Schengeni Információs Rendszer II (SIS II) megfelel-e a SIS II-re vonatkozó jogi aktusok által meghatározott műszaki és működési követelményeknek. Ez a határozat kimerítette a joghatását, amikor a SIS II 2013. április 9-én megkezdte működését.

(7)      A jogbiztonság és az egyértelműség érdekében az említett elavult határozatokat és nyilatkozatokat hatályon kívül kell helyezni.

(8)      Mivel e rendelet célkitűzése, vagyis a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén és a schengeni vívmányok közé tartozó számos jogi aktus hatályon kívül helyezését a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, uniós szinten azonban jobban megvalósítható, ▌ az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében megállapított szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az említett cél eléréséhez szükséges mértéket.

(9)      Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. cikkének megfelelően Dánia nem vesz részt e rendelet elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Mivel e rendelet a schengeni vívmányokon alapul, Dánia az említett jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően az e rendeletről szóló tanácsi döntést követő hat hónapon belül határoz arról, hogy azt nemzeti jogában végrehajtja-e.

(10)    Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben Írország az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló 19. ▌ jegyzőkönyv 5. cikkének (1) bekezdése, valamint a 2002/192/EK tanácsi határozat 6. cikkének (2) bekezdése értelmében(10) részt vesz.

(11)    Az Egyesült Királyság által az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 10. cikke (4) bekezdése első albekezdésének első mondatával összhangban 2013. július 24-én tett nyilatkozatot követően a 36. jegyzőkönyv 10. cikke (4) bekezdése első albekezdésének második mondata értelmében a fent említett elavult határozatok és nyilatkozatok 2014. december 1-je óta már nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra. Az Egyesült Királyság ezért nem vesz részt e rendelet elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(12)    Izland és Norvégia tekintetében ez a rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok(11) végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás értelmében vett schengeni vívmányok azon rendelkezéseit fejleszti tovább, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat(12) 1. cikkében említett területhez tartoznak.

(13)    Svájc tekintetében e rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között megkötött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás értelmében a schengeni vívmányok(13) azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozat 1. cikkében említett területhez tartoznak, összefüggésben a 2008/149/IB tanácsi határozat 3. cikkével(14).

(14)    Liechtenstein vonatkozásában ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok(15) végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek a 2011/349/EU tanácsi határozat 3. cikkével összefüggésben az 1999/437/EK tanácsi határozat 1. cikkében(16) említett területekhez tartoznak.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az elavult jogszabályok hatályon kívül helyezése

A következő jogi aktusok hatályukat vesztik:

-          SCH/Com-ex (93) 14 határozat (a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem);

-          SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 ▌ nyilatkozat ▌ (kiskorúak jogellenes elvitele);

-          SCH/Com-ex (98) 52 határozat (a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem);

-          SCH/Com-ex (99)11 Rev. 2 határozat (közúti közlekedési szabályok megsértése) és

-          és a Tanács ▌ 173/2008/IB határozata (SIS II tesztelések).

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben,

Az Európai Parlament részéről                    a Tanács részéről

az elnök                                                         az elnök

INDOKOLÁS

Az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyvben meghatározott átmeneti időszak lejártával összefüggésben a Bizottság elemzést végzett a schengeni vívmányok és a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén meglévő jogi eszközök tekintetében. A Bizottság megállapítása szerint számos jogi aktus elavult, mert tartalmukat későbbi jogi aktusok átvették, vagy mert ideiglenes természetűek voltak.

A 2003. december 16-i intézményközi megállapodás keretében az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megállapodott egymással az uniós jogszabályok számszerű csökkentésében és egyszerűsítésében, amelyre többek között az elavult jogszabályok hatályon kívül helyezése útján kerül sor.

A Bizottság az általa végzett átvilágítás alapján, valamint az intézményközi megállapodásban vállalt kötelezettségeivel és a célravezető szabályozásra irányuló politikájával(17) összhangban javaslatot terjesztett elő a Végrehajtó Bizottság (kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemről szóló) SCH/Com-ex (93) 14 és a (98) 52 (rendőrségi kézikönyvről szóló) elavulttá vált határozatainak, illetve a Végrehajtó Bizottság (kiskorúak jogellenes elviteléről szóló) SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 elavulttá vált nyilatkozatának és a Tanács a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) második generációjának teszteléséről szóló 2008/173/IB elavulttá vált határozatának hatályon kívül helyezésére.

A Tanács által az általános megközelítésében javasolt és a Bizottság által elfogadott vonatkozó módosítással összhangban az előadó javasolja, hogy a visszavont jogi aktusok közé vegyék fel a Végrehajtó Bizottság közúti közlekedési szabályok megsértésével kapcsolatos eljárásokban folytatandó együttműködésre vonatkozó megállapodásról szóló határozatát is. A határozat visszavonásának oka, hogy a megállapodás soha nem lépett hatályba, és egyetlen tagállam sem tett a 20. cikk (3) bekezdése értelmében nyilatkozatot a megállapodásnak az azon tagállamok közötti alkalmazására vonatkozóan, amelyek azt megerősítették. Ezenkívül a megállapodás nem tekinthető a schengeni vívmányok részét képező jogi aktusnak, mivel nemcsak uniós tagállamok között, hanem harmadik államokkal is köttetett (Izland és Norvégia).

Tekintettel a Tanács által a Bizottság javaslatához fűzött módosításokra, az Európai Parlament Jogi Szolgálatával folytatott konzultációt követően az előadó javasolja a jogi aktus típusának határozatról rendeletté módosítását. Az EUMSZ 288. cikke szerint a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban, és jobban szolgálja a javaslat célját, vagyis az elavultnak tekintett jogi aktusok hatályon kívül helyezését.

Az előadó ezenkívül számos olyan módosítást is javasol, melyek célja a jogszabály megszövegezésének javítása, többek között a címben annak feltüntetése, hogy a szóban forgó jogi aktusok a schengeni vívmányok részét képezik, illetve olyan preambulumbekezdés-módosításokat, melyek tükrözik az Egyesült Királyság helyzetét az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyvben meghatározott átmeneti időszak lejártát követően.

ELJÁRÁS

Cím

A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területére vonatkozó egyes jogi aktusok hatályon kívül helyezése

Hivatkozások

COM(2014)0714 – C8-0279/2014 – 2014/0338(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

28.11.2014

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

15.12.2014

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Claude Moraes

5.2.2015

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

15.12.2014

Vizsgálat a bizottságban

14.4.2015

2.7.2015

3.9.2015

 

Az elfogadás dátuma

3.9.2015

 

 

 

Benyújtás dátuma

14.9.2015

(1)

* * Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.

(2)

          A Végrehajtó Bizottság 1993. december 14-i határozata a kábítószer-kereskedelem elleni gyakorlati igazságügyi együttműködés javításáról (SCH/Com-ex (93) 14) (HL L 239., 2000.9.22., 427. o.).

(3)

        A 2000. május 29-i egyezmény a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről (HL C 197., 2000.7.12., 3. o.), valamint a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létrehozott,az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezményhez csatolt jegyzőkönyv (HL C 326., 2001.11.21., 1. o.).

(4)

        A Végrehajtó Bizottság 1998. február 9-i nyilatkozata a kiskorúak jogellenes elviteléről (SCH/Com-ex (97) decl. 13. rev.2), (HL L 239., 2000.9.22., 436. o.).

(5)

        Az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i 562/2006/EK rendelete a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról (HL L 105., 2006.4.13., 1. o.).

(6)

        A Bizottság 2013. február 26-i 2013/115/EU végrehajtási határozata a SIRENE-kézikönyvről és a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) további végrehajtási intézkedéseiről (HL L 71., 2013.3.14., 1. o.).

(7)

        A Végrehajtó Bizottság 1998. december 16-i határozata a határon átnyúló rendőrségi együttműködésről szóló kézikönyvről (SCH/Com-ex (98) 52) (HL L 2000.9.2., 408. o.).

(8)

       A Végrehajtó Bizottság 1999. április 28-i határozata a közúti közlekedési szabályok megsértésével kapcsolatos eljárásokban folytatandó együttműködésről szóló megállapodásról (SCH/Com-ex (99) 11 rev 2) (HL L 239., 2000.9.22., 428. o.).

(9)

        A Tanács 2008. február 18-i 2008/173/IB határozata a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) második generációjának teszteléséről (HL L 57., 2008.3.1., 14. o.).

(10)

        HL L 64., 2002.3.7.., 20. o.

(11)

       HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(12)

       A Tanács 1999. május 17-i 1999/437/EK határozata az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról (HL L 176.,1999.7.10., 31. o.).

(13)

       HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(14)

       A Tanács 2008. január 28-i 2008/149/IB határozata az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 53., 2008.2.27., 50. o.).

(15)

       HL L 160., 2011.6.18., 3. o.

(16)

       A Tanács 2011. március 7-i 2011/349/EU határozata az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a bűnügyi igazságügyi és rendőrségi együttműködéshez kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 160., 2011.6.18., 1. o.).

(17)

     „A célravezető és hatásos szabályozás program (REFIT): jelenlegi helyzet és kitekintés” című 2014. június 18-i bizottsági közlemény (COM(2014) 368, 2014.6.18.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat